nr 12/ VI 2011 Rok XIX bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN czerwca miałem okazję uczestniczyć w zakończeniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 12/320 16-30 VI 2011 Rok XIX bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 22 czerwca miałem okazję uczestniczyć w zakończeniu"

Transkrypt

1 nr 12/ VI 2011 Rok XIX bezpłatny biuetyn samorządowy ISSN T Szczęśiwej drogi... akie uroczystości to mieszanka różnych emocji. Są nostagiczne wspomnienia, jest wyiczanie największych osiągnięć i prezentacja uczniów, którzy się do nich przyczynii. Opuszczający mury podstawówki absowenci szóstych kas śpiewają, że ważne są tyko te dni, których jeszcze nie znamy. Szkony sztandar przekazują w ręce młodszych o rok koegów. Czas wakacyjnej aby jest dosłownie na wyciągnięcie ręki, ae nawet po odebraniu świadectwa nie chce się, tak od razu, wyjść za szkony próg, zostawiając w opustoszałej sai zasmuconą wychowawczynię 22 czerwca miałem okazję uczestniczyć w zakończeniu roku szkonego w szkoe podstawowej w Keszczowie. Razem z uczniami, ich rodzicami oraz zaproszonymi gośćmi słuchałem otwierającego uroczystość wystąpienia dyrektor Ewy Stawiak-Kołby. Mówiła o nadchodzących wakacjach, o potrzebie dokonywania biansów å ciąg daszy na str. 7 W Biżej e-usług II połowie czerwca obok Punktu Obsługi Kienta w Urzędzie Gminy w Keszczowie zostało zamontowane nowe urządzenie komputerowe, nazywane infomatem bądź infokioskiem. Drugie takie urządzenie znaazło miejsce w kompeksie SOLPARK, w miejscu obsługi kientów korzystających z części basenowej. Infomaty są efektem włączenia się gminy Keszczów do projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Pubicznych Województwa Łódzkiego - Wrota Regionu Łódzkiego. Za ich pośrednictwem można obecnie uzyskać dostęp do strony programu e-lodzkie, do gminnej strony www oraz do Biuetynu Informacji Pubicznej Urzędu Gminy w Keszczowie. W miarę reaizacji projektu zakres informacji dostępnych w infomatach będzie się zwiększał, umożiwiając m.in. korzystanie z usług eektronicznej administracji i przegądanie innych stron, związanych z administracją pubiczną. Wkład gminy Keszczów, związany z udziałem w projekcie, wynosi 3522,75 zł, natomiast wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ,25 zł. (s) Na Statystykę psują kradzieże w Rogowcu czerwcowym posiedzeniu Komisja Spraw Społecznych i Obywateskich Rady Gminy Keszczów zapoznała się ze sprawozdaniem na temat stanu bezpieczeństwa i porządku pubicznego na terenie gminy w 2010 roku. Jak wynika z informacji przedstawionych przez Jarosława Popławskiego kierownika Posterunku Poicji w Keszczowie, największy probem stanowiły kradzieże i kradzieże z włamaniem, do których najczęściej dochodziło w firmach, zajmujących się budową nowego boku energetycznego oraz remontami w Eektrowni Bełchatów. To głównie z tego powodu iczba postępowań przygotowawczych (156), które wszczęi funkcjonariusze z keszczowskiego Posterunku Poicji była w 2010 roku aż o 33 postępowania wyższa, niż w roku Spośród 70 stwierdzonych przypadków kradzieży 58 dotyczyło zdarzeń na terenie eektrowni bądź w jej sąsiedztwie, natomiast wśród 26 stwierdzonych przypadków kradzieży z włamaniem 23 zdarzyły się na przemysłowych terenach Rogowca. å ciąg daszy na str czerwca w Eektrowni Bełchatów przeprowadzono pierwszą synchronizację nowego boku 858 MW z krajową siecią eektroenergetyczną. To wydarzenie ważne nie tyko da wykonawcy nowego boku energetycznego, ae i da tych, którzy będą go potem obsługiwać czyi energetyków. Pierwszy prąd z nowego boku Budowa najnowocześniejszego boku w poskiej energetyce rozpoczęła się po kiku atach przygotowań w październiku 2006 roku. Reaizuje ją wiee firm wykonawczych, ae generanym wykonawcą jest konsorcjum utworzone przez koncern Astom oraz spółkę Rafako. å ciąg daszy na str. 8

2 2 Informator KLESZCZOWSKI NR 12/320 Poniżej zamieszczamy ist skierowany przez Radę Gminy do mieszkańców gminy Keszczów. Wniosek o zamieszczenie tego istu w najbiższym wydaniu Informatora Keszczowskiego zgłosił podczas IX sesji Rady Gminy Keszczów w dn. 21 czerwca Kub Radnych Rozwój. Rada Gminy przegłosowała decyzję o jego opubikowaniu na pierwszej ub drugiej stronie Informatora Keszczowskiego 10 głosami za, 2 głosami przeciw oraz 2 głosami wstrzymującymi. W związku z ostatnimi wydarzeniami, które odbiły się szerokim echem zarówno w naszej gminie, jak i w całym kraju, a dotyczącymi Pani Wójt, zapewniamy, że Rada i Urząd Gminy pracują normanie, wykonują swoje obowiązki, zapewniają reaizację programu wyborczego i zabezpieczają kierunki rozwoju Gminy. To właśnie ta Rada Gminy jest gwarantem zachowania porządku w przypadku podejmowania prób jej destabiizacji. O winie ub mamy taką nadzieję niewinności Pani Wójt zdecyduje sąd, a życie gminy musi toczyć się daej. Wykorzystując zaistniałą sytuację opozycja usiłuje przekonać wszystkich, że przyczyną aresztowania Pani Wójt były drobne różnice w pogądach niektórych udzi, a dotyczące kierunków daszego rozwoju gminy. Pragniemy Państwa zapewnić, że nie tu naeży szukać przyczyn. Jednym, ae bardzo nośnym tematem, który w wypaczony sposób próbuje sprzedać Wam Szanowni Państwo opozycja jest ewentuana budowa zakładu przetwarzania odpadów. Program przetwarzania odpadów, który przyjął nazwę Regionanego Centrum Przetwarzania Odpadów został przyjęty przez Radę Gminy w 2005 roku, po haniebnym programie formacji pod nazwą Ruch Odnowy Gminy Keszczów z at Program ten wpisano do gminnego, powiatowego i wojewódzkiego programu gospodarki odpadami, nadając mu znaczenie regionane. Został on podpisany przez Starostę Bełchatowskiego, Wójta Gminy Keszczów i Prezydenta Miasta Bełchatowa. Pracę nad reaizacją programu w formie zecenia otrzymała Fundacja Rozwoju Gminy Keszczów. Utworzono Strefę Przemysłową Nr 4 w Bogumiłowie, jako odpowiedź na wnioski mieszkańców tej miejscowości o wykupie ich gospodarstw z powodu odstąpienia Eektrowni Bełchatów od ich wywłaszczenia i rozszerzenia strefy składowania popiołów. Program zakłada I SZANOWNI MIESZKAŃCY! zbudowanie na tym obszarze szeregu fabryk, da których surowcem jest szeroko rozumiany odpad, czyi to wszystko, co straciło swoją przydatność da człowieka (zużyty samochód, teewizor, komputer, makuatura, opakowania, złom staowy i auminiowy itp.). Zastosowane procesy technoogiczne zakładają przetwarzanie odpadów niesegregowanych z naszych gospodarstw domowych na gaz pizoityczny, który daej spaany w sinikach gazowych zostanie zamieniony na energię eektryczną. Kompeks będzie wykorzystywał najnowocześniejsze technoogie stosowane w tej dziedzinie gospodarki na całym świecie i ma utworzyć znaczną iość nowych miejsc pracy, tak bardzo potrzebnych w obecnym czasie. Program nie przewiduje i nigdy nie przewidywał budowy spaarni ani składowiska odpadów. Pierwsze trzy firmy już funkcjonują i możecie Państwo je zobaczyć na terenie strefy Bogumiłów. Przed podjęciem decyzji o budowie zakładu zgazowania, a nie spaarni odpadów, ówczesna Rada Gminy oraz kiku działaczy samorządowych odwiedziło podobny zakład w Niemczech i to ich prosimy zapytać o opinie. Prawda jest także, że Pani Wójt odmówiła nadania biegu wnioskowi o wydanie decyzji środowiskowej da inwestora EKO Region Keszczów, co jest nie do końca zrozumiałe, bo wcześniej podpisała się pod wszystkimi niezbędnymi dokumentami w tej sprawie. Wydała też warunki podłączenia zakładu do wszystkich mediów. Odmówienie nadania biegu sprawie jest z mocy prawa administracyjnego przestępstwem zwanym bezczynnością organu i naraża Gminę na wieomiionowe odszkodowanie da inwestora. Rada Gminy obecnej kadencji nie wywierała presji na Wójta i jej służby o wydanie pozytywnej czy negatywnej decyzji środowiskowej dotyczącej budowy ub funkcjonowania zakładu przetwarzania Inwestycja, o której jest głośno nwestor, który za ponad 200 mn zł zamierza zbudować zakład utyizacji śmieci w Bogumiłowie jest o krok od rozpoczęcia tej inwestycji. Czeka tyko na wydanie przez wójta gminy Keszczów decyzji środowiskowej. Niewieu mieszkańców gminy wie, na czym ma poegać przetwarzanie śmieci metodą piroizy. Niewieu też pamięta artykuł na temat panowanej w Bogumiłowie inwestycji, zamieszczony ponad 5 at temu w jednym z wydań gazety stowarzyszenia Rozwój. Była to jak dotąd jedyna większa informacja opisująca metodę, dzięki której śmieci zamieniane są na gazowe paiwo. Postanowiiśmy przybiżyć Czytenikom najważniejsze fakty, odnoszące się do panowanej w naszej gminie inwestycji. Już teraz wywołuje ona wiee gorących dyskusji. Inwestorem ma być spółka Eko-Region Keszczów, z siedzibą w Keszczowie przy uicy Sportowej 3. Kiedy spółka powstawała jej udziałowcami byi: Eko-Region Bełchatów (w którym gmina Keszczów ma dużą część udziałów) oraz Fundacja Rozwoju Gminy Keszczów (FRGK). Eko-Region Keszczów z tymi właśnie udziałowcami wystąpił do Rady Gminy o zgodę na zakup naeżących do FRGK terenów w Strefie Przemysłowej w Bogumiłowie. Zgodę na sprzedaż udzieii radni poprzedniej kadencji. Jakiś czas później i Eko-Region Bełchatów, i FRGK swoje udziały w spółce Eko-Region Keszczów sprzedały. Spółka z nowymi udziałowcami zaczęła przygotowania do inwestycji, zecając m.in. wykonanie raportu o jej oddziaływaniu na środowisko. Taki dokument, opracowany przez architekt odpadów. Rada Gminy nie ma kompetencji do wydawania decyzji o wpływie działaności gospodarczej na środowisko. Uprawnienia te ma po zapoznaniu się z opinią instytucji państwowych z kręgu ochrony środowiska tyko i wyłącznie Wójt Gminy. Budowa tego typu zakładu jest więc w ogromnym stopniu uzaeżniona od decyzji tych organów, o których mowa w naszym oświadczeniu. Jako Gmina od wieu at jesteśmy w Posce iderami w wieu niekonwencjonanych rozwiązaniach. Wspomnijmy chociażby strefy przemysłowe, własną energetykę, budownictwo drogowe, teekomunikację czy sieci gazowe. Jesteśmy jako Gmina wyróżniani i podziwiani w całym kraju. Podobnie może stać się z programem gospodarki odpadami. Uważamy, że zaczynając 6 at temu trafiiśmy na właściwy czas i naszym obowiązkiem jest go dziś wykorzystać. Uchwaona przez Sejm w ostatnich dniach ustawa nakładająca na Gminy obowiązek przetwarzania odpadów, a nie wywozu ich na składowiska, potwierdziła prawidłowość obranego przez nas kierunku. Pamiętajmy, że jeśi Gmina nie rozwiąże tego probemu, to zapłacimy za to my wszyscy. Ustawa przewiduje bowiem kikakrotny wzrost cen za odbiór odpadów z naszych posesji. Przypominamy również Państwu, co proponował nam w tej dziedzinie gospodarki Ruch Odnowy Gminy Keszczów, ówczesna władza kadencji , która jest źródłem pomysłów obecnej opozycji, kryjącej się pod nazwą Twój Keszczów. Szanowni Państwo, ówcześni decydenci, a niektórzy z nich jako obecni mocodawcy tych rzekomo goriwych ekoogów postanowii wybudować w Bogumiłowie ogromne wysypisko śmieci, cuchnące jak Kąsie ub jeszcze gorzej i nazwać je przewrotnie Czysta Doina. Osądźcie więc Państwo, kto tutaj ma rację, bo z odpadami musimy w obecnym czasie i w świete obowiązującego prawa cos zrobić. Nie możemy ich przecież magazynować. Jest to poważny probem dzisiejszego świata, na który trzeba znaeźć rozwiązanie. Jesteśmy przekonani, że i tym razem poradzimy sobie z koejnym wyzwaniem, bo przecież od tego jesteśmy. Przyszłość potwierdzi naszą rację i wskaże jej daekowzroczność. Nie pozwómy sobą manipuować! Dbajmy o wizerunek NASZEJ GMINY! Rada Gminy Keszczów, r. Małgorzatę Czajkę z Pracowni Form Architektonicznych Materia w Piotrkowie Trybunaskim, został przekazany wójt Kazimierze Tarkowskiej, jego kopie otrzymai także członkowie Rady Gminy Keszczów. Z raportu dowiadujemy się m.in., że do Bogumiłowa przywożone będą odpady komunane i przemysłowe w iości ok. 140 tys. ton rocznie. Odpady będą przetwarzane na gaz wodny (mieszanina tenku węga, wodoru, dwutenku węga i azotu), służący jako paiwo da siników tłokowych, które napędzać mają 10 generatorów energii eektrycznej: 6 o mocy 1645 kw każdy i 4 o mocy 819 kw każdy. W ciągu roku zakład wyprodukuje 77 tys. MWh energii eektrycznej. Po przetworzeniu dostarczonych śmieci pozostanie 14 tys. ton odpadów mineranych z odsiewu, 10 tys. ton witrytu (zeszkiwionego popiołu), 2 tys. å ciąg daszy na str. 3

3 16-30 VI `2011 Informator KLESZCZOWSKI 3 Inwestycja, o której jest głośno å ciąg daszy ze str. 2 ton złomu metai żeaznych i nieżeaznych, 3 tys. ton gipsu i chorku wapnia. Iość ścieków odprowadzanych do oczyszczani wyniesie do m 3 rocznie. Roczny przerób 140 tys. ton odpadów oznacza, że w ciągu doby do zakładu dojeżdżać będzie ok. 36 ciężarówek ze śmieciami. Do tego dojdą jeszcze samochody wywożące odzyskany złom, odpady minerane (odsiane wcześniej ze śmieci) oraz witryt. Firma zajmować ma teren 5,5 hektara i doceowo zatrudni 68 pracowników. Duża część raportu (ponad 30 stron) poświęcona została emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Do atmosfery trafiać będą pozostałości po spaeniu gazu wodnego, wykorzystywanego m.in.: do napędzania 10 generatorów energii eektrycznej, do zasiania dwóch destyatorów, w których odbywać się ma proces termicznego odgazowania odpadów, a także do ogrzewania pieców mufowych, w których w temperaturze 1500 st. C. będą zeszkiwiane popioły, pozostałe po przetworzeniu odpadów. W wykazie odpadów, które powstawać będą w Bogumiłowie, największą pozycję stanowią odpady minerane z odsiewu (14 tysięcy ton rocznie), wywożone do kompostowni. Autorzy raportu informują, że odpady te będą powodowały istotne uciążiwości odorowe w miejscu ich zastosowania. *** 7 kwietnia br. we wspónym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Keszczów wzięi udział prezes zarządu spółki Eko-Region Keszczów Krzysztof Pastuszak i dyrektor zarządzający Maciej Pastuszak oraz autorzy Raportu o oddziaływaniu na środowisko : Małgorzata Czajka i Roman Jaworski. Wójt Kazimiera Tarkowska przypomniała m.in. wcześniejsze działania inwestora, a także zmiany w gronie udziałowców, jakie nastąpiły od czasu utworzenia spółki Eko-Region Keszczów. Prezentowane fragmenty dyskusji pochodzą z protokołu, sporządzonego po posiedzeniu. Była zgoda Rady na sprzedaż gruntów na rzecz Eko-Region Keszczów, ae w innym składzie udziałowców, który gwarantował gminie Keszczów wgąd w dokumenty i dbanie ogónie o interes Gminy. W międzyczasie w roku 2010 zmienii się właściciee i w tym samym roku został złożony w istopadzie wniosek o wydanie decyzji (środowiskowej) na to przedsięwzięcie mówiła wójt. Przyznała, że wydanie decyzji środowiskowej wymaga rzetenego przygotowania i dogłębnego przemyśenia.( ) Skoro nie odbyły się konsutacje ze społeczeństwem na temat powstania takiego przedsięwzięcia, radni jako przedstawiciee społeczeństwa wybrani w demokratycznych wyborach powinni pomóc w podjęciu tak ważnej da całej Gminy i da wszystkich jej mieszkańców decyzji. Wójt zwróciła też uwagę, że odpady komunane nie są probemem gminy Keszczów, która wytwarza ich 6 tysięcy ton rocznie. Przywożone do Bogumiłowa 140 tys. ton odpadów będzie pochodzić z dużych ośrodków miejskich. Szczegółowy zapis dyskusji, która się później rozpoczęła, zajmuje ponad 16 stron protokołu. Dyskusja się odbyła, choć zdaniem przewodniczącego Rady Gminy Henryka Michałka probem z punktu widzenia radnych nie istnieje: Rada Gminy dwukrotnie udzieiła poparcia projektowi piroizy i gazowania odpadów komunanych w chwii przystąpienia do rozpoczęcia przygotowań reaizacji projektu, jak i wyraziła zgodę na sprzedaż gruntów pod ten projekt. Zdaniem przewodniczącego Rada Gminy nie ma obowiązku głosowania nad podjęciem tej decyzji. Jest to zdaniem przewodniczącego zadanie Wójta Gminy, który ma wydać pozytywną ub negatywną decyzję. Właścicieem 80 proc. udziałów Eko-Regionu Keszczów jest spółka ENVIPA, a 20 proc. udziałów posiada spółka Bazat, zarejestrowana przy u. Sportowej 3 w Keszczowie. Prezes K. Pastuszak poinformował, że zarówno Bazat jak i ENVIPA to spółki, które ceowo zostały utworzone pod to przedsięwzięcie (zakład w Bogumiłowie przyp. redakcja). Stronę techniczną zabezpiecza duży koncern angieski, z którym została podpisana umowa i całą procedurę zapewnienia technoogii za niemałe pieniądze prowadzi na zasadzie kontraktu. Radni dowiedziei się też, że koszt budowy zakładu w Bogumiłowie szacowany jest na 209 mn zł, a członkiem zarządu spółki Eko-Region Keszczów jest Andrzej Szczepocki, który pełni tę funkcję bez pobierania wynagrodzenia. Żaden z obecnych udziałowców nie brał dotychczas udziału w budowie podobnej instaacji w Posce. Na pytanie radnego Jacentego Kociniaka, dotyczące miejsc działania podobnych instaacji przetwarzania odpadów w Europie, prezes K. Pastuszak odpowiedział: ( )piroiza ze zgazowaniem została zastosowana w Arras w Angii, w Stanach Zjednoczonych i Korei, w Europie we Francji, w Bristo, kika podobnych instaacji w Hiszpanii, w Niemczech w Burgau. *** Po wyjściu zaproszonych gości z sai obrad i końcowej dyskusji wójta i radnych sformułowany został i poddany pod głosowanie wniosek o nie kontynuowanie procedury oddziaływania na środowisko budowy Regionanego Zakładu Przetwarzania Odpadów w strefie przemysłowej Bogumiłów ( ) i tym samym o nie reaizację w/w przedsięwzięcia w obecnej formie na terenie Gminy Keszczów. Za tak sformułowanym wnioskiem 5 radnych głosowało za, 4 było przeciw, a dwie osoby wstrzymały się od głosu. Temat nie zakończył się jednak 7 kwietnia i powrócił na sesję Rady Gminy Keszczów w dniu 19 kwietnia. Został wywołany pismem, w którym działająca z upoważnienia inwestora Małgorzata Czajka poskarżyła się radnym, że wójt odweka wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach da panowanej w Bogumiłowie inwestycji. W trakcie dyskusji wójt stwierdziła m.in.: To nie my mamy probem z odpadami komunanymi. Ma go Warszawa, Łódź, Wrocław, a mimo tego takich przedsięwzięć sobie nie fundują. Zwróciła uwagę, że strefa w Bogumiłowie, na której uzbrojenie gmina wydała 50 mn zł, jest bardzo wartościowym terenem. Warto poczekać na inwestorów, którzy zajmą się tu daszym przetwarzaniem posegregowanych odpadów. To z myśą o nich tworzona była ta strefa i tacy inwestorzy są tu oczekiwani. Dopóki nie będę całkowicie przekonana, że to jest bezpieczne, dopóki nie pokażą mi takich działających instaacji, nie wydam tej decyzji mówiła wójt. Radny Jacenty Kociniak jako przewodniczący Kubu Radnych Rozwój odczytał wniosek, stwierdzający, iż rada podjęła już decyzje w sprawie inwestycji w Bogumiłowie i to wójt, a nie rada ma prawo do wydania opinii środowiskowej. W ostatnim zdaniu padło stwierdzenie, że rada nie widzi przeciwwskazań co do budowy wspomnianego zakładu. Wójt przypomniała, że radni, wybrani jako przedstawiciee mieszkańców nie mogą mówić, że ich ta sprawa nie dotyczy. Nawet jak firma mnie zaskarży to powinniśmy razem stanąć murem, że nie chcemy tego przedsięwzięcia. Ostatecznie pod głosowanie został poddany następujący zapis: W związku z pismem EKO-REGION Keszczów z dnia roku Rada Gminy Keszczów przedstawia stanowisko dot. budowy zakładu utyizacji odpadów komunanych, a mianowicie: Rada Gminy nie jest organem uprawnionym do wydawania opinii środowiskowej tym organem jest Wójt Gminy. Jednocześnie Rada informuje, iż zostały podjęte stosowne uchwały dot. budowy wyżej wymienionego Zakładu. Rada Gminy wnosi o przeprowadzenie daszych rozmów z EKO-RE- GION Keszczów na temat ewentuanej budowy zakładu utyizacji odpadów i jego oddziaływania na środowisko. Rada prosi o wskazanie podobnej instaacji utyizacji odpadów i zapoznanie się z nią szerszego grona, reprezentującego mieszkańców Gminy Keszczów. W głosowaniu nad tym wnioskiem 12 radnych opowiedziało się za, a 2 wstrzymało się od głosu. *** 17 maja odbyło się (już bez udziału wójt K. Tarkowskiej, ae z udziałem 4-osobowej reprezentacji Urzędu Gminy z sekretarzem gminy Kazimierzem Hudzikiem na czee) spotkanie z sześcioma przedstawicieami spółki Eko-Region Keszczów. Goście zza granicy przedstawii m.in. doświadczenia inwestora w zakresie przetwarzania odpadów, przykładowe reaizacje, a także przybiżyi technoogię piroizy. W trakcie tych rozmów zgłoszona została propozycja znacznego (nawet o ok. 75 proc.) zmniejszenia iości odpadów przywożonych do przeróbki w Bogumiłowie. Projekt przedsięwzięcia miał być zmodyfikowany tak, aby na miejsce okaizacji Zakładu dowożony był tyko odpad nadający się do przeróbki na paiwo (cytat z notatki służbowej, przedstawionej radnym na sesji 21 maja). Złożona też została oferta obniżenia opłat da mieszkańców gminy Keszczów za odbiór odpadów komunanych. Wszekie ustaenia miały być potwierdzone w notatce, przesłanej w ciągu 2 dni przez inwestora do Urzędu Gminy. Do tej pory taki dokument do urzędu jednak nie trafił. Koejnym głosem w dyskusji nad panowaną w Bogumiłowie inwestycją stał się zgłoszony 21 czerwca w trakcie sesji Rady Gminy Keszczów przez Kub Radnych Rozwój wniosek o opubikowanie na łamach Informatora istu do mieszkańców gminy. Po wysłuchaniu treści istu swoje zastrzeżenia zgłosił sekretarz gminy Kazimierz Hudzik. Nie zgodził się z zarzutem, mówiącym o bezczynności wójta. Powiedział, że wydawanie decyzji środowiskowej to dłuższy proces, w toku którego trzeba wyjaśnić wiee kwestii. Poinformował też, że Urząd Gminy przesłał zgłoszony przez inwestora wniosek do Regionanej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, da uzgodnienia warunków reaizacji przedsięwzięcia. Odnosząc się zaś do zawartości istu stwierdził: - Prosiłbym Wysoką Radę, żeby działać z umiarkowaniem i dać przynajmniej możiwość zapoznania się z tym tekstem i przeanaizowania go. Wyraził też opinię, że zamieszczane w Informatorze Keszczowskim teksty powinny mieć charakter informacyjny. Jerzy Strachocki

4 4 Informator KLESZCZOWSKI NR 12/320 Daczego warto uaktuanić dane w CEIDG? Centrana Ewidencja i Informacja o Działaności Gospodarczej (CEIDG), uruchomiona od 1 ipca, obejmować ma aktuane dane dotyczące przedsiębiorców (m.in. rodzaj wykonywanej działaności, okreśony wg PKD 2007 oraz adresy zamieszkania i wykonywania działaności). Jeśi dana osoba zaprzestała już prowadzenia działaności, ae zapomniała o obowiązku wyrejestrowania system CEIDG automatycznie prześe dane przedsiębiorcy do ZUS, który może naiczyć zaegłe składki. Urząd Gminy w Keszczowie prosi osoby prowadzące działaność gospodarczą o uaktuanienie danych w Ewidencji Działaności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Keszczów. Wypełniony Wniosek EDG-1 prosimy złożyć osobiście ub przez pełnomocnika w kancearii Urzędu Gminy Keszczów przy u. Głównej 47 pok. nr 8, przesłać istem poeconym z notarianie poświadczonym podpisem abo drogą eektroniczną przy użyciu kwaifikowanego podpisu eektronicznego. Biższych informacji może udzieić Krzysztof Zasuwa pok. nr 6, te. 44/ , wew Wniosek EDG- 1 można pobrać w Urzędzie Gminy Keszczów w Biurze Obsługi Kienta, w pok. nr 8 oraz ze strony internetowej zakładka karty usług wg tematów, zakładka działaność gospodarcza, a także ze strony internetowej ministerstwa gospodarki. U Inwestycje w toku rząd Gminy reaizuje obecnie kikanaście zadań inwestycyjnych zapanowanych na 2011 rok. O kiku z nich, a także o projektach innych inwestycji napiszemy obszerniej w następnym wydaniu Informatora. Wymieńmy najważniejsze prace w toku: modernizacja oczyszczani w Koonii Łuszczanowice i rozbudowa oczyszczani w Żłobnicy, budowa kanaizacji teetechnicznej przy trzech uicach w Łękińsku oraz w Strefie Przemysłowej w Żłobnicy, remont mieszkań komunanych w Łękińsku, budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą, m.in.: o nowego odcinka obwodnicy, o drogi powiatowej Żłobnica Antoniówka, o dróg gminnych: w Łuszczanowicach i w Keszczowie (od u. Miłej), o drogi do kompeksu boisk w Łękińsku (na zdjęciu prace na tej właśnie drodze). Odbyły się odbiory techniczne odcinka ścieżki rowerowej ze Żłobnicy do Dębiny oraz poszerzonej drogi w Dębinie, a także przebudowanej drogi przez góry w Woicy. Na etapie przetargów bądź już po podpisaniu umów są Inwestycje: budowa odcinków sieci wod-kan w Łękińsku, Keszczowie i Żłobnicy, budowa przyłączy gazowych na terenie gminy, remont Szkoły Podstawowej w Keszczowie, remont i budowa garaży komunanych w Keszczowie, przebudowa u. Ustronnej i Ronej z kompetnym uzbrojeniem, budowa drogi dojazdowej do osieda BSM w Łuszczanowicach, przebudowa u. Tynej i Szkonej w Keszczowie. (s) W Pomoc da roników Działając na podstawie Uchwały Nr XXIX/285/04 Rady Gminy Keszczów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie: wprowadzenia okanego programu pomocy społecznej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia r. Nr 319 poz ze zmianami), informuje wszystkich roników zamieszkałych i prowadzących gospodarstwo rone na terenie gminy Keszczów o rozpoczęciu prac związanych z przyjmowaniem wniosków o udzieenie pomocy za szkody poniesione na uprawianych gruntach ronych, w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (majowe opady śniegu, przymrozki oraz długotrwała susza). Wnioski można składać do r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Keszczowie. Do wniosku naeży dołączyć: nakaz płatniczy za 2011 r. ub zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające, iż jest się posiadaczem ziemi, aktuany wypis z rejestru gruntów. Druki wniosków można pobierać: u sołtysów, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i w Urzędzie Gminy w Keszczowie. Przy składaniu wniosków trzeba okazać się dowodem osobistym. Wzorem at ubiegłych informujemy, że pomocą zostaną objęte szkody powstałe na gruntach ornych. Keszczów, dnia 30 czerwca 2011 r. Pomagają choremu na białaczkę czerwcowej akcji krwiodawczej, zorganizowanej przez Gminny Kub HDK w Keszczowie, krew oddało czterdzieści osób. Efekt akcji to 18 itrów drogocennego eku. Całą iość przeznaczono na rzecz chorego na ostrą białaczkę szpikową mieszkańca Keszczowa. Na obecnym etapie eczenia potrzebuje on zwiększonej iości krwi. - W tym miejscu apeujemy do mieszkańców gminy Keszczów o czynne wzięcie udziału w następnej akcji krwiodawczej, która odbędzie się 19 sierpnia mówi przedstawicie Gminnego Kubu HDK w Keszczowie. Zebrana w czasie tej akcji krew zostanie także przekazana na potrzeby eczenia tego chorego. Obok podziękowań, skierowanych do krwiodawców, organizatorzy kierują też słowa wdzięczności do woontariuszy z keszczowskiego Liceum Ogónokształcącego, którzy pomagai w sprawnym przeprowadzeniu krwiodawczej akcji. Wśród woontariuszy znaeźi się tym razem: Pauina Niedbała, Pauina Rogozińska, Gabrie Irzykowski, Dawid Masiarek, Sebastian Roczek i Roman Żak. (s) Źródła dotacji da przedsiębiorców 6 ipca br. w siedzibie Urzędu Gminy w Keszczowie zostanie przeprowadzone szkoenie da przedsiębiorców z zakresu możiwości pozyskania środków unijnych. Szkoenie będzie dotyczyć działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionanego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy - jednostka pośrednicząca w przyznawaniu środków unijnych ogłasza ostatnie konkursy w ramach Regionanego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, które wyczerpią puę środków wspónotowych na ata Jest to więc ostatnia szansa, aby skorzystać z dotacji na szeroko rozumiany rozwój gospodarki w regionie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoeniu. Formuarz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Keszczowie: www. keszczow.p.

5 16-30 VI `2011 Informator KLESZCZOWSKI 5 Statystykę psują kradzieże w Rogowcu å ciąg daszy ze str. 1 Poicjanci zatrzymai 25 osób, które kierowały pojazdami będąc w stanie nietrzeźwości (w 2009 r. takich przypadków było 27). W roku 2010 na terenie Gminy Keszczów odnotowano również dwa poważne przestępstwa, mianowicie rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia (rozbój w skepie spożywczym w Łękińsku oraz na stacji paiw w Keszczowie) czytamy w sprawozdaniu, które otrzymai radni. ( ) Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy tutejszej jednostki oraz KPP w Bełchatowie sprawcy tych czynów zostai ustaeni i obecnie odbywają karę pozbawienia woności. Dodajmy, że sprawcy tych rozbojów nie są mieszkańcami naszej gminy. Nie uegł istotnej zmianie stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ciągu 2010 r. odnotowano 13 wypadków oraz 44 koizje drogowe (w 2009 r. odpowiednio 11 i 44). W wypadkach straciła życie 1 osoba, a 21 zostało rannych. Pomimo wzrostu iczby pojazdów na drogach iczba zdarzeń drogowych utrzymuje się na podobnym poziomie. To efekt bardzo dobrej infra- W jednostkach OSP struktury drogowej na terenie gminy, a także icznych akcji prewencyjnych, które podejmuje poicja. Na koniec jeszcze dwa fragmenty z podsumowania, dokonanego przez poicjantów. Zawierają one ważne informacje: Istotny probem w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku pubicznego stanowią przypadki niereaizowania przez mieszkańców przepisów związanych z trzymaniem zwierząt, w szczegóności psów. Pomimo stosowania pouczeń i postępowań mandatowych probem ten w daszym ciągu występuje na terenie gminy, a związane z nim zagrożenia da życia i zdrowia są bagateizowane przez okane społeczeństwo. W roku ubiegłym na terenie gminy wystąpiły negatywne zjawiska związane z posiadaniem i dystrybucją przez młodzież środków odurzających. ( ) prowadzone jest postępowanie przygotowawcze pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. Powyższe postępowanie ma charakter rozwojowy. (s) PIĘCIU UHONOROWANYCH. 15 maja strażacy zawodowi oraz ochotnicy z jednostek OSP powiatu bełchatowskiego uczestniczyi w obchodach Powiatowego Dnia Strażaka. Uroczystości z udziałem m.in. wicewojewody Krystyny Ozgi odbyły się w Szczercowie. Wśród strażaków uhonorowanych najważniejszymi odznaczeniami branżowymi znaeźi się także przedstawiciee jednostek OSP z gminy Keszczów. Złoty Znak Związku OSP RP otrzymał Lechosław Baryła (OSP Keszczów). Złotymi Medaami Za Zasługi da Pożarnictwa zostai odznaczeni dwaj strażacy z OSP Łękińsko: Stanisław Cebua i Rafał Moreń. Brązowe Medae Za Zasługi da Pożarnictwa otrzymai natomiast Dariusz Trędkiewicz i Henryk Gieroń obaj z OSP Keszczów. TRUDNA, WIELOGODZINNA AKCJA. Wczesnym popołudniem 12 czerwca wybuchł pożar na składowisku odpadów, prowadzonym przez spółkę Amest Kamieńsk w miejscowości Kąsie. W działaniach ratowniczo-gaśniczych uczestniczyło 10 strażaków zawodowych oraz 32 ochotników z sześciu jednostek OSP funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w tym strażacy z Łękińska i Keszczowa. Działania gaśnicze trwały ponad 11 godzin. Paiły się śmieci zaegające na stromej skarpie. Pożar początkowo obejmował teren o wymiarach 50x20 m. Akcję gaśniczą utrudniał siny wiatr oraz różnorodność odpadów składowanych w Kąsiu. WYŻSZY EKWIWALENT ZA UDZIAŁ W AKCJACH. Rada Gminy Keszczów uchwaiła podwyższenie kwoty ekwiwaentu, który wypłacany będzie członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczych. Zamiast kwoty 10 zł za godzinę ochotnicy z gminnych jednostek otrzymywać mają 15 zł. Nowa stawka zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od daty ogłoszenia przyjętej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Na dotychczasowym poziomie radni pozostawii wiekość ekwiwaentu, wypłacanego członkom OSP za udział w szkoeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną bądź przez gminę Keszczów. Wynosi on 10 zł za godzinę. ŁĘKIŃSKO ZWYCIĘŻA W ZAWODACH. 25 czerwca na stadionie gminnym w Keszczowie drużyny reprezentujące siedem jednostek OSP rywaizowały w gminnych zawodach pożarniczych. W ciągu półtorej godziny rozegrane zostały dwie konkurencje: sztafeta biegowa z przeszkodami oraz tak zwana bojówka, która poegała å ciąg daszy na str. 6 Da czterdziestoosobowej grupy gimnazjaistów z Keszczowa kika czerwcowych dni upłynęło pod znakiem icznych wrażeń turystycznych. Najepsi uczniowie gimnazjum wyjechai na wycieczkę do Begii i Hoandii. Gimnazjaiści pod Wateroo Pierwsze kroki w Begii grupa skierowała na Wateroo. Była to okazja do pogłębienia wiedzy historycznej dotyczącej ostatniej bitwy Napoeona. Nie obyło się bez wspinaczki na kopiec i obejrzenia pomnika zwycięstwa. Pod kopcem na Wateroo Stąd uczestnicy wyjazdu udai się na przedmieścia Bruksei, by obejrzeć Atomium monumentany mode kryształu żeaza, powiększony 165 miiardów razy, zbudowany z okazji wystawy EXPO odbywającej się w 1958 roku. Nieopoda tej atrakcji turystycznej znajduje się koejna - park Mini Europa. Znajdują się w nim miniaturowe budowe, charakterystyczne da poszczegónych państw europejskich. Młodzież chętnie fotografowała się na te ekspozycji nie tyko poskiej. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała spacerom, toteż gimnazjaiści zwiedzii dużą część Bruksei z takimi perełkami architektury jak: Paace de Justice - Pałac Sprawiediwości, Paais Roya - Pałac Króewski. Następnym punktem programu był pobyt w Dzienicy Europejskiej, gdzie z biska przyjrzeć można się było Parkowi 50-ecia z Łukiem Triumfanym oraz gmachom Komisji Europejskiej i Rady Europy. Niemałą gratkę stanowił pobyt wycieczkowiczów w Muzeum Czekoady stanowiącej jednocześnie raj da podniebienia. Skosztować można było wyrobów czekoadowych, przygotowywanych na oczach zwiedzających. Duże wrażenie wywarł na młodych keszczowianach wpisany na istę UNE- SCO Grand Pace, będący jednym z najpiękniejszych paców miejskich w Europie. Koejny dzień pobytu w stoicy Unii Europejskiej rozpoczął się od wizyty w Paramencie Europejskim. Młodzież wysłuchała tutaj preekcji na temat funkcjonowania Unii Europejskiej. Jedna z uczestniczek wyjazdu uczennica kasy II Sywia Bartosiewicz, żywo zainteresowana była funduszami unijnymi i procedurami å ciąg daszy na str. 6

6 6 Informator KLESZCZOWSKI NR 12/320 Gimnazjaiści pod Wateroo å ciąg daszy ze str. 5 W te - piękna architektura Bruksei ich przydziału. Pracownik Europaramentu chętnie odpowiadał na zadawane pytania, po czym zaprosił gimnazjaistów do sai obrad paramentarzystów. Podczas pobytu w Bruksei nie mogło zabraknąć wizyty pod pomnikiem Manneken Pis - XV-wieczną figurką, przedstawiającą siusiającego chłopca. Wśród tłumów pod Manneken Pis Po wizycie w Bruksei gimnazjaiści udai się do Brugii i Antwerpii. Obydwa miasta zachwycają swoją architekturą. Ostatni dzień pobytu przeznaczony został na zwiedzanie Amsterdamu. Pierwszym punktem programu był pobyt w Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds. Młodzież chętnie fotografowała się, zwłaszcza w towarzystwie swoich idoi. Godzina spędzona w tym miejscu z pewnością na długo pozostanie w pamięci zwiedzających. Pozostały czas przeznaczony był na zwiedzanie: Pacu Dam, Pałacu Króewskiego oraz szifierni diamentów. Odbył się także spacer po maowniczej dzienicy Jordaan (kiedyś najbiedniejszej dzienicy miasta) oraz po dzienicy muzeów, gdzie znajdują się m.in. muzea van Gogha oraz Narodowe. Pobyt na jednym z icznych targów kwiatowych zakończył się da wieu uczestników wycieczki zakupem cebuek tuipanów. Po południu wycieczkowicze odbyi rejs statkiem po kanałach - dawnych drogach komunikacji i transportu towarów. Jedną z atrakcji był też spacer Dzienicą Czerwonych Latarni, gdzie znajduje się dom Rembrandta oraz Qude Kerk - najstarszy kościół w mieście. Rozmowy z uczestnikami pozwaają wysnuć wniosek, że wycieczka, będąca w pewnym sensie nagrodą za dobre wyniki w nauce, mobiizuje do daszych starań, pracowitości i sumienności. Argumentów przemawiających za organizacją tego typu wyjazdów zadowoeni gimnazjaiści wskazać mogiby z pewnością o wiee więcej. Aeksandra Ignasiak W jednostkach OSP å ciąg daszy ze str. 5 na uruchomieniu pompy, rozwinięciu i podłączeniu węży, podaniu wody, a następnie strąceniu strumieniem wody ustawionych pachołków oraz wprawieniem w ruch obrotowy specjanej tarczy. Ośmioosobowe drużyny waczyły z wieką determinacją i chęcią wygrania zawodów. W gronie kobiecych drużyn wygrały panie z OSP Keszczów przed OSP Łuszczanowice. Wśród męskich drużyn najepsi okazai się strażacy z OSP Łękińsko, przed OSP Łuszczanowice i OSP Żłobnica. Koejne miejsca: 4. OSP Keszczów; 5. OSP Woica; 6. OSP Dębina; 7. OSP Antoniówka. Trzy najepsze drużyny zostały nagrodzone pucharami. Uczestnicy zawodów otrzymai też nagrody pieniężne, których wysokość uzaeżniona była od miejsca zajętego przez daną drużynę OSP. Puchary, nagrody i pamiątkowe breoczki uczestnikom zawodów wręczyła prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Kazimiera Tarkowska. (s) W Uczyi się oszczędzać minionym roku szkonym Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Keszczowie reaizowało osiem różnych projektów edukacyjnych. Jeden z nich -,,Nie taki diabeł straszny, czyi jak najepiej gospodarować pieniędzmi znaazł uznanie w Narodowym Banku Poskim, który na jego reaizację przekazał dofinansowanie (ok. 4 tys. zł) z pui przeznaczonej na edukację ekonomiczną Poaków. Przy projekcie dotyczącym wiedzy o oszczędzaniu i inwestowaniu pracowało aktywnie 23 gimnazjaistów, pod opieką nauczycieek Barbary Gawrych oraz Izabei Marcinkowskiej. Uczniowie odbyi m.in. zajęcia w Banku Spółdzieczym w Keszczowie, podczas których mogi poznać od kuchni funkcjonowanie tej pacówki oraz jej ofertę, adresowaną do najmłodszych kientów. Na koejne zajęcia wyjechai do Warszawy, gdzie poznawai zasady funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych. Miei też okazję obejrzeć ceremoniał związany z debiutem nowej giełdowej spółki na GPW. W ramach keszczowskiego projektu zorganizowane zostały też konkursy z nagrodami. Jeden z nich dotyczył wykonania prezentacji mutimedianej na temat Co pomaga w reaizacji marzeń: kredyt czy oszczędności, koejny zaprojektowania uotki rekamującej bank, a jeszcze inny wykonania pakatu Moje sposoby na skuteczne oszczędzanie. å ciąg daszy na str. 7 ZAWIADOMIENIE Na terenie gminy Keszczów panowana jest budowa dużego i niebezpiecznego zakładu przetwarzania śmieci (szczegóły na W zwiazku z powyższym wystąpiono z inicjatywą rozpisania referendum okanego, w którym zadane zostanie pytanie: Czy jesteś przeciwko budowie Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów na terenie Gminy Keszczów? Pełnomocnik Inicjatora Referendum Jarosław Rzeźnik

7 Informator WAKACYJNY 1 Informator WAKACYJNY Bezpieczne wakacje 10 zasad bezpieczeństwa młodzieży podczas wakacji Wakacje to da młodzieży czas zabawy i nowych wrażeń. Korzystając z wakacyjnych przyjemności, nie zapominaj jednak o bezpieczeństwie własnym i biskich. Zwracaj uwagę na zagrożenia podczas wypoczynku, aby po powrocie do szkoły ub na uczenię mieć tyko dobre wspomnienia. Przyswój sobie kika podstawowych zasad, które pozwoą Ci spędzić ato bezpiecznie oraz poradzić sobie w trakcie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji. Jeśi stosujesz podobne reguły to bardzo dobrze, zobacz jednak, czy nie można ich zmodyfikować. Pamiętaj, że żadna zasada nie daje 100% szans na uniknięcie zagrożeń, ae z pewnością zmniejsza i to znacznie, możiwość stania się ofiarą. 1. Wyjeżdżając, zawsze pozostaw najbiższym informację, gdzie i z kim będziesz spędzać czas. Zostaw wszystkie możiwe numery teefonów swoje i przyjaciół. Umów się na okreśone hasło, które wypowiedziane przez Ciebie będzie oznaczało, że czujesz się zagrożony i potrzebujesz natychmiastowej pomocy. To nie przesada to podstawowe zasady bezpieczeństwa! 2. Nie afiszuj się zbytnio posiadanymi dobrami nigdy nie wiesz, kto może Cię obserwować. Podczas płacenia staraj się nie pokazywać zawartości portfea. Dobrym wyjściem jest np. noszenie przy sobie drobnych sum. Natomiast sposobem na natrętnych wyłudzaczy jest posiadanie w kieszeni drobnych na odczepne. Korzystaj z takiego rozwiązania, gdy sytuacja staje się napięta. Dobrze jest się wtedy oddaić obserwując, czy napastnik nie podąża za Tobą. 3. Podróżując pociągiem zawsze zajmuj miejsca z daa od podejrzanych osób i jeśi to możiwe bisko konduktora, bądź służby ochrony koei. Nie siadaj samotnie w przedziałach i trzymaj się bisko udzi. Często to wystarczy, aby odstraszyć potencjanego napastnika. Staraj się Wpisz numer ICE Wakacje to czas wyjazdów. Często wyjeżdżamy daeko od miejsca zamieszkania. Tam, a także w drodze na etni wypoczynek może nam się przytrafić nieszczęście. Ratownicy medyczni, poicjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wieokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi ub biskimi poszkodowanych. Ratownicy zaproponowai, aby każdy w swoim teefonie umieścił na iście kontaktów osobę, z którą naeży się skontaktować w nagłych wypadkach. Numer takiej osoby naeży zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE (In Case of Emergency). nie podróżować nocą. Pamiętaj napastnik ub złodziej zawsze korzysta z okazji. Nigdy też nie podróżuj autostopem sam zawsze w gronie przyjaciół. Nie wsiadaj do auta jeżei kierowca od razu nie wzbudzi Twojego zaufania ub będziesz mieć jakiekowiek wątpiwości. Wracając z imprezy nocą nigdy nie korzystaj z ofert podwiezienia przez obcych. 4. Kiedy ktoś Cię zaczepia, nie wdawaj się w rozmowy czasami epiej udać, że się nie słyszy i iść daej. Kiedy zaczepki się nasią, odpowiadaj pewnie, krótko, bez wdawania się w dyskusję. Nie obrażaj napastnika. Kiedy ktoś Cię ceowo potrąci, nie odwracaj się i idź daej. Można również przeprosić da własnego dobra. 5. Przebywając na paży, pływani czy w wakacyjnym tłumie, uważaj na swoją torbę, portfe, teefon. Nie noś portfea i dokumentów razem i nigdy nie wkładaj ich do tynej kieszeni. Dokładnie zapinaj pecaki i torby. Torebkę trzymaj, obejmując ją całą od spodu, pamiętając przy tym, aby zawsze była zamknięta. Wartościowe rzeczy noś tyko w zamykanych kieszeniach. Jeśi bawisz się na imprezie, nigdy nie pozostawiaj swoich rzeczy bez opieki kradzieże torebek, portfei, teefonów komórkowych zdarzają się w kubach niezwyke często. Złodziej prowadzi wnikiwą obserwację wybierając swoje ofiary. 6. Zawsze i wszędzie pinuj swoich napojów. Przypadki dosypywania i doewania różnych specyfików są coraz większym probemem. Po takich substancjach nabierasz niewyobrażanej ochoty na seks, tracisz samokontroę, łatwo jest Cię nakłonić do robienia różnych rzeczy, a nazajutrz niczego nie pamiętasz. Nigdy nie przyjmuj napojów od nieznanych ub mało znanych Ci osób. Jeśi idziesz na parkiet, napoje zostaw pod opieką osoby zaufanej. 7. Nigdy nie wybieraj się na dyskotekę sam zawsze w gronie znajomych. Nie wychodź z dyskoteki samotnie staraj się wracać do miejsca zamieszkania w towarzystwie przyjaciół. Wychodząc z dyskoteki włóż wierzchnie okrycie i wygodne obuwie bardzo swobodny strój często prowokuje agresję. Dobrze jest również nosić przy sobie miotacz gazu ub że obezwładniający. Pamiętaj jednak, że jest to przedmiot służący do obrony, więc stosuj go zgodnie z przeznaczeniem! 8. Wakacje to okres wzmożonej działaności deaerów narkotykowych. Pamiętaj, że mitem jest, iż dopaacze pomagają w dobrej zabawie. Narkotyki zrobią Ci z mózgu koge moge. Naucz się być asertywnym! Naucz się odmawiać. PA- MIĘTAJ NIE ISTNIEJE BEZPIECZNE BRA- NIE NARKOTYKÓW! 9. Wakacje to czas reaksu i zabawy, ae nie każdy pomysł na zabawę jest dobry. Nierzadko ostatni szkony dzwonek czy ostatni egzamin na studiach jest da młodych udzi sygnałem rozpoczynającym wiekie pijaństwo, a wraz z nim wiekie ryzyko. Nie daj szans, aby wakacyjne picie powiększyło związane z tym statystyki tragicznych wydarzeń. Akoho wzmaga agresję, a jednocześnie nietrzeźwy nastoatek jest łatwiejszą ofiarą przestępstwa. Nadmiar akohou nierzadko też prowadzi do ryzykownych zbiżeń seksuanych, a ryzykowny seks to groźba zakażenia chorobami wenerycznymi ub HIV. Akoho, zwłaszcza w nadmiarze, potęguje też ryzyko stosunków z pogranicza gwałtu, przypadkowe inicjacje i niechciane ciąże. 10. Okres wakacji to również intensywny werbunek prowadzony przez sekty. Nie opowiadaj nowo poznanym udziom o swoich kłopotach czy marzeniach. Możesz być zaproszony na bardzo ważne spotkanie. Jeżei osoba jest bardzo życziwa, ae nie chce odpowiedzieć na Twoje pytanie o ce spotkania i osoby ub instytucje je organizujące: bo tam się wszystkiego dowiesz, bądź ostrożny. Nie idź, jeżei wcześniej nie sprawdzisz, kim są udzie, którzy Cię zapraszają i o co im chodzi. Opracowano przez ekspertów z Poiceanej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony O CHIKARA w ramach programu edukacyjnego Bezpieczny uczeń jak unikać zagrożeń Internet i dzieci 10 porad da rodziców, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez ich dzieci 1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem. Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspónie jego zasoby. Spróbujcie znaeźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie istę przyjaznych im stron (pomocny będzie edukacyjny serwis internetowy - Jeśi Twoje dziecko sprawniej niż Ty porusza się po Sieci, nie zrażaj się - poproś, by było Twoim przewodnikiem po wirtuanym świecie. 2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Uczu dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreś, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed udźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania. å ciąg daszy na str. 3 å ciąg daszy na str. 2

8 2 Informator WAKACYJNY Internet i dzieci 3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci. Dorośi powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie w towarzystwie przyjaciół, dorosłych i zawsze po uzyskanej zgodzie rodziców. 4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych. Dostęp do wieu stron internetowych przeznaczonych da najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych. Usta z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego adresu i numeru teefonu. 5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci. Wiee dzieci używa Internetu w ceu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkoe. Mai internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie znaezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znaezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encykopedie, książki, słowniki). 6. Bądź wyrozumiały da swojego dziecka. Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi ub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić. 7. Zgłaszaj nieegane i szkodiwe treści. Wszyscy musimy wziąć odpowiedzianość za niewłaściwe czy nieegane treści w Internecie. Nasze działania w tym wzgędzie pomogą ikwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maia itp. Nieegane treści można zgłaszać na poicję ub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwaczania nieeganych treści w Internecie - Hotine u (www.dyzurnet.p). Hotine kooperuje również z operatorami teekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w ceu doprowadzenia do usunięcia nieeganych materiałów z Sieci. 8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ - Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie. Przypominaj dziecku o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz w serwisie oraz na stronie Twoje dziecko powinno je poznać (nie wono czytać nie swoich e-maii, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.) 9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko. Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony ubi ogądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustacie zasady korzystania z Sieci (wzory umów Rodzic- Dziecko znajdziesz na stronie oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji. 10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami. Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycieem rozrywki. Pozwó swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa. Źródło: Wakacyjne propozycje Gminnego Ośrodka Kutury Kiedy? Co? Gdzie? O której? Da kogo? 5 ipca (Wtorek) Owad! Kto to taki? - wieczór wiedzy i zabaw. Spotkanie z hodowcą straszyków interesujących rośinożernych owadów, a po spotkaniu wesołe zabawy pod owadzim znakiem nie tyko pastyczne GOK w Keszczowie da przedszkoaków, dzieci ze szkół podstawowych i nie tyko 6 ipca Wieczorynka - kukiełka czyta dzieciom wesołe książeczki, a na dodatek ciekawe GOK da wszystkich (Środa) 7 ipca (Czwartek) 8 ipca (Piątek) 12 ipca (Wtorek) 13 ipca (Środa) 14 ipca (Czwartek) 15 ipca (Piątek) 16 ipca (Sobota) ipca (Pn-Wt) 20 ipca (Środa) 22 ipca (Piątek) 23 ipca (Sobota) 26 ipca (Wtorek) 27 ipca (Środa) 28 ipca (Czwartek) 29 ipca (Piątek) å ciąg daszy ze str. 1 zabawy przed snem da dzieci, rodziców, babć i dziadków Jednodniowa wycieczka do Zaczarowanego Lasu. W programie: wizyta w zaczarowanym esie, przejazd tramwajem konnym, pieczenie kiełbasek przy ognisku, dyskoteka, zwiedzanie ruin zamku w Osztynie w Keszczowie Osztyn uczniowie kas I-III Jednodniowa wycieczka do ZOO w Łodzi i pobyt w Kinderpanecie. Łódź przedszkoaki z rodzicami Jednodniowa wycieczka do ZOO w Łodzi i pobyt w Kinderpanecie. Łodź przedszkoaki z rodzicami Wyszywanki i szmacianki - ręczne szycie (wg szabonów ub pomysłów własnych) maskotek ze skrawków materiałów i ficu prostymi ściegami - warsztaty pastyczne, cz. 1 Jednodniowa wycieczka do Wioski Indiańskiej Tatanka W programie: zwiedzanie wioski z przewodnikiem, udział w programie indiańskim itp. Wakacje ze sztuką - ceramika artystyczna Wakacje ze sztuką zajęcia penerowe Moja karykatura Dwudniowa wycieczka w Pieniny W programie: zwiedzanie zamku w Ogrodzieńcu, podziemnej trasy turystycznej w Krakowie, rynku Starego Miasta, spływ Dunajcem, zwiedzanie Szczawnicy, Wąwozu Homoe, ruin zamku w Czorsztynie Z Indianami za pan brat wieczór wiedzy i zabawy: robimy pióropusze, opaski indiańskie, totemy, budujemy wigwamy, gramy w piłkę na sposób indiański, maujemy twarze w barwy wojenne i tańczymy taniec wika Wakacje ze sztuką - biżuteria witrażowa GOK da wszystkich, od at 10 w Keszczowie Ozorków uczniowie kas IVVI GOK w Keszczowie da wszystkich GOK da wszystkich w Keszczowie Pieniny uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjanych GOK w Keszczowie da wszystkich wiebiciei Indian GOK w Keszczowie da młodzieży i dorosłych Dzień Włóczykija Atana da wszystkich w rezerwacie Łuszczanowice Wyjazd na Górę Kamieńsk: - dmuchańce, - tor saneczkowy, - eurobungee Góra Kamieńsk uczniowie szkół podstawowych Wakacje ze sztuką zajęcia penerowe - koaż GOK da wszystkich w Keszczowie Wyjazd do miejscowości Mautkie koło Radomska: - tor kartingowy, Mautkie uczniowie gimnazjum i szkół - jazda konna, - quady, - ognisko ponadgimnazjanych Wakacje ze sztuką - ceramika artystyczna GOK da wszystkich w Keszczowie

9 Informator WAKACYJNY 3 Wakacyjne propozycje Gminnego Ośrodka Kutury (wszystkie zapanowane na sierpień atrakcje organizowane są w GOK w Keszczowie) Kiedy? Co? O której? Da kogo? 2 sierpnia (Wtorek) Minifestyn da dzieci (gri, wesołe miasteczko, gry i zabawy w penerze) da wszystkich 2 sierpnia (Wtorek) Dyskoteka da młodzieży da młodzieży 3 sierpnia (Środa) Pastyczne Straszydełka, czyi przedziwne zabawy pastyczne. Musisz przyjść i dać się zaskoczyć! da wszystkich 4 sierpnia (Czwartek) Na jedwabnym szaku - maowanie jedwabnych obrazków, apaszek, szaiczków i czego dusza zapragnie, cz nie tyko da dziewcząt i pań 5 sierpnia (Piątek) Wakacje ze sztuką - biżuteria witrażowa da młodzieży i dorosłych 9 sierpnia (Wtorek) Wakacje ze sztuką - ceramika artystyczna da wszystkich 10 sierpnia (Środa) 11 sierpnia (Czwartek) Na jedwabnym szaku - maowanie jedwabnych obrazków, apaszek, szaiczków i czego dusza zapragnie, cz nie tyko da dziewcząt i pań Uwonij moc emocji maujemy w penerze (maarstwo emocjonane) da wszystkich 12 sierpnia (Piątek) Wakacje ze sztuką - biżuteria witrażowa da młodzieży i dorosłych 16 sierpnia (Wtorek) Wakacje ze sztuką - ceramika artystyczna da wszystkich 17 sierpnia (Środa) 18 sierpnia (Czwartek) Na jedwabnym szaku - maowanie jedwabnych obrazków, apaszek, szaiczków i czego dusza zapragnie, cz nie tyko da dziewcząt i pań Wyszywanki i szmacianki - warsztaty pastyczne, cz da wszystkich od at sierpnia (Piątek) Wakacje ze sztuką - biżuteria witrażowa da młodzieży i dorosłych 20 sierpnia Zabawy penerowe stare i nowe, czyi w wesołej zabawie łączymy pokoenia. Przypominamy absoutnie da wszystkich (Sobota) zabawy z czasów młodości rodziców i dziadków, ae również bawimy się wspónie w te najnowsze 23 sierpnia (Wtorek) Wakacje ze sztuką - ceramika artystyczna da wszystkich 24 sierpnia (Środa) Na jedwabnym szaku - maowanie jedwabnych obrazków, apaszek, szaiczków i czego dusza zapragnie, cz nie tyko da dziewcząt i pań 30 sierpnia (Środa) Wakacje ze sztuką - ceramika artystyczna da wszystkich od 31 sierpnia Wspomnienia z wakacji: wystawa fotograficzna, wystawa wakacyjnych prac manuanoartystycznych od da wszystkich (Środa) ŚWIĘTO WŁÓCZYKIJA Gminny Ośrodek Kutury w Keszczowie organizuje 23 ipca w atanie biwakowej ( Pod grzybkiem ) w Łuszczanowicach Święto Włóczykija. Początek - godz W programie: nordic waking, spotkanie z podróżnikiem, bieg, wioska słowiańska, konkurs na najciekawsze przebranie, konkurs pastyczny WŁÓCZYKIJ. Reguaminy dostępne są na stronie Szczegółowe informacje zostaną podane na odrębnych afiszach. Kąpie na własne ryzyko W wieu miejscach wakacyjnego wypoczynku decydując się na kąpie w rzece czy jeziorze będziemy tego ata ryzykować własnym zdrowiem. Nie będzie gwarancji, że woda jest zdatna do kąpiei, bowiem Sanepid nie bada już z urzędu wody w rzekach i jeziorach. Obowiązujące obecnie przepisy obowiązek zbadania czystości wody nakładają na organizatora kąpieiska. Miejsca przeznaczone na kąpieisko ub miejsca wykorzystywane do kąpiei wskazuje samorząd okany. Różnica pomiędzy tymi nazwami jest dość istotna: zgodnie z prawem unijnym kąpieisko musi dysponować całym zapeczem m.in. prysznicami i szatniami. Musi mieć także wyniki badań wody. Natomiast miejsce do kąpiei wymaga jedynie wyraźnego oznakowania oraz przebadania wody. Oprócz zapanowanych zajęć, wycieczek i spotkań Gminny Ośrodek Kutury zaprasza do domów kutury i świetic GOK w poszczegónych sołectwach codziennie (z wyjątkiem poniedziałków) w godz. od do Zapisy na wycieczki oraz wyjazdy do miejscowości Mautkie i na Górę Kamieńsk prowadzone były w GOK do 30 czerwca. O wyjazdach do kina GOK poinformuje na odrębnych pakatach. Wpisz numer ICE å ciąg daszy ze str. 1 Bardzo często teefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaeźć. Szybki kontakt pozwoi na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi poszkodowanego, przyjmowane eki, choroby przeweke, aergie, itp. Jeśi chcemy w teefonie umieścić kika kontaktów do naszych najbiższych to koejne numery naeży oznaczyć: ICE1, ICE2, ICE3, itd. Takie oznakowanie zdecydowanie ułatwi prace wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest łatwy w reaizacji, nic nie kosztuje, a może ocaić życie. Akcja posługiwania się numerami ICE ma zasięg europejski. Warto ten numer wpisać od razu do swojej komórki. Niezaeżnie od teefonu, warto mieć przy sobie, w łatwo dostępnym miejscu, kartę ICE. Dotyczy to zwłaszcza osób, które nie mają ub nie używają poza domem teefonu komórkowego. Taką kartę można wydrukować z drukarki komputerowej ub sporządzić w inny sposób. Gotowe karty są dostępne we wszystkich oddziałach PCK, który prowadzi akcję na rzecz ich stosowania. Informacje pod adresem internetowym W przypadku karty sporządzonej samodzienie pamiętajmy, by itery ICE były duże, pogrubione, wyraźnie widoczne. Nie naeży wkładać karty do portfea, ponieważ ratownicy ze zrozumiałych powodów wzbraniają się przed przegądaniem portfei osób poszkodowanych, czynią to w ostateczności. Pamiętaj: numer ICE może ocaić życie!

10 4 Informator WAKACYJNY WAKACJE 2011 Z BIBLIOTEKĄ PROGRAM ZAJĘĆ WAKACYJNYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KLESZCZOWIE DATA GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ 10 ipca (niedziea) Poranek fimowy da dzieci DISCO ROBACZKI 13 ipca (środa) Zwierzęta egzotyczne zajęcia pastyczne da dzieci 17 ipca (niedziea) Poranek fimowy da dzieci ŻÓŁW KONTRA ZAJĄC 20 ipca (środa) Na wsi jest pięknie zajęcia pastyczne 24 ipca (niedziea) Poranek fimowy da dzieci BAMBI 2 28 ipca (środa) Wiersze tęczą maowane- zajęcia pastyczne da dzieci 31 ipca (niedziea) Poranek fimowy da dzieci OPOWIEŚCI Z NARNII Podróż wędrowca do świtu 3 sierpnia (środa) Zajęcia pastyczne Pocztówka z wakacji dowone techniki 7 sierpnia (niedziea) Poranek fimowy da dzieci* 10 sierpnia (środa) Zdobimy zakładkę do książki techniką decoupage (cz. 1) 14 sierpnia (niedziea) Poranek fimowy da dzieci* 17 sierpnia (środa) Zdobimy zakładkę do książki techniką decoupage (cz. 2) 21 sierpnia (niedziea) Poranek fimowy da dzieci* 24 sierpnia (środa) Podsumowanie wakacyjnych zajęć oraz konkursu fotograficznego Przyłapani na czytaniu *tytuły poszczegónych projekcji podane zostaną na comiesięcznym pakacie informacyjnym Poranków fimowych Konkurs fotograficzny GBP Gminna Bibioteka Pubiczna serdecznie zaprasza do udziału w II edycji wakacyjnego konkursu fotograficznego Przyłapani na czytaniu. Prace naeży złożyć osobiście ub przesłać na adres bibioteki w terminie do 20 sierpnia. Na aureatów czekają atrakcyjne nagrody (m.in. książki z autografami, termos w etui, zestaw gier na CD, koszuka The Doors i inne). Pełny reguamin konkursu zamieszczony jest na stronie www. bibioteka.keszczow.p. Dodatkowe informacje można uzyskać pod te. 44/ w godzinach Uropy w bibiotece W okresie etnim ze wzgędu na uropy wypoczynkowe pracowników Gminna Bibioteka Pubiczna w Keszczowie oraz jej fiie będą NIECZYNNE w następujących terminach: Gminna Bibioteka Pubiczna w Keszczowie: 2, 6 i 9 ipca Fiia Bibioteczna w Łękińsku: od 27 ipca do 6 sierpnia Fiia Bibioteczna w Żłobnicy: od 9 do 20 sierpnia. Za utrudnienia przepraszamy SOLPARK wakacyjne propozycje SOLPARK wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Kientów w okresie wakacyjnym zmienia godziny funkcjonowania basenu. Oto aktuane godziny, w których można korzystać z atrakcji wodnych: pn pt weekend SOLPARK organizuje wyjątkową wystawę trójwymiarowych fotografii 3D, którą można będzie ogądać od 17. ipca do 14. sierpnia w foyer głównego budynku SOLPARKU. Autorem zdjęć jest znany bełchatowski fotografik Wiesław Iwańców. Można będzie wypożyczyć trójwymiarowe okuary, dzięki którym uczestnik wystawy zostanie przeniesiony w inną, niebananą rzeczywistość. SOLPARK wspónie z Gminną Bibioteką Pubiczną w Keszczowie zapraszają na Niedziene poranki fimowe da dzieci. Projekcja fimów odbywa się w aui SOLPARKU, początek godz. 11:30. Wejście bezpłatne. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami. Szczegółowy repertuar na ipiec zamieszczony został w panie wakacyjnych zajęć bibioteki. NAUCZ SIĘ PŁYWAĆ W 10 DNI! Jest to oferta da dzieci powyżej 7 roku życia oraz osób dorosłych. Koszt 10 dniowej nauki pływania wynosi jedynie 180 zł. Koszt obejmuje biet wstępu na basen oraz naukę pływania, prowadzoną przez instruktora. Termin reaizacji: 4 13 ipca. Zajęcia będą organizowane w grupach 15 osobowych. Jednorazowy czas trwania zajęć to 45 minut. SOLPARK organizuje bezpłatne ekcje nurkowania (uczestnictwo w pokazie w cenie bietu basenowego). Wszystkich zainteresowanych udziałem w pokazie SOLPARK zaprasza na basen w dniu 7 ipca w godzinach

11 16-30 VI `2011 Informator KLESZCZOWSKI 7 Szczęśiwej drogi... å ciąg daszy ze str. 1 tych prywatnych, uczniowskich i tych ogónoszkonych. Przedstawiała długą istę najważniejszych osiągnięć - edukacyjnych i sportowych. W roku szkonym 2010/2011 uczniowie brai udział w około 30 konkursach o różnej randze i różnej tematyce. Najepsi To ich ostatnia uroczystość w tych murach sportowcy rywaizowai o medae w ponad 10 imprezach sportowych (powiatowych, rejonowych, wojewódzkich i ogónoposkich). Dyrektor szczegónie podkreśała znaczenie dobrego wyniku, jaki w corocznym sprawdzianie kompetencji uzyskai szóstokasiści. Złożyła podziękowania: uczniom, którzy w zawodach i konkursach reprezentowai szkołę; nauczycieom, którzy przygotowywai dzieci do tej rywaizacji; pracownikom szkonej administracji oraz rodzicom. Podkreśała też wiekie zrozumienie samorządu gminy da potrzeb oświaty. Adresatami podziękowań byi też uczestniczący w uroczystości duchowni oraz przedstawicie LKS Omega Keszczów. Z gratuacjami da szkonej społeczności pospieszył sekretarz gminy, Kazimierz Hudzik. - Jaka byłaby radość z wakacyjnego wypoczynku, gdyby nie Przekazaniu szkonego sztandaru przygądai się goście WAKACYJNE PROMOCJE Da wszystkich Kientów GABINETU MASAŻU SOLPARK przygotował niespodziankę w postaci BEZPŁATNYCH BONUSÓW: Masaż całego ciała (90 minut) + seans w saunie (60 minut) 150 minut reaksu za JEDYNE 150 zł Masaż peców i nóg (45 minut) + seans w grocie sonej (45 minut) 90 minut reaksu za JEDYNE 80 zł Oferta ważna w przedziae czasowym 1 ipca 31 sierpnia. Oferowane usługi dodatkowe nie podegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwaent pieniężny. poprzedzała go ciężka praca? pytał retorycznie. I życzył uczniom pogodnych wakacji, zachwytów nad odkrywaną przyrodą i zdobywania tężyzny fizycznej. Do gratuacji i podziękowań przyłączyi się pozostai goście. Przewodniczący Rady Gminy Keszczów, Henryk Michałek przypominał dzieciom o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas wakacji. Ksiądz Krzysztof Góra mówił o otwartych w czasie wakacji drzwiach kościołów, a ks. Andrzej Pękaski zachęcał do poszukiwania Boga w każdym zakątku świata. Potem był czas na zaprezentowanie szkonych prymusów. Sekretarz gminy i przewodniczący Rady Gminy najepszym uczniom wręczyi stypendia, a dyrektor szkoły - Aeksandra Kewin najepsza ekkoatetka SP Keszczów świadectwa z czerwonymi paskami, dypomy i nagrody książkowe, wymieniając m.in. najcenniejsze osiągnięcia opuszczających szkone mury szóstokasistek, m.in. Izy Bartoszewskiej, Aeksandry Kewin, Magdaeny Kochanowskiej, Emiii Frankowskiej, Kaudii Zieińskiej i Oiwii Piechury. W następnym roku szkonym z pewnością usłyszymy o ich sukcesach, odnoszonych w gimnazjum. Od paru at nieodłącznym eementem pożegnania uczniów ze szkołą jest kiedyś zarezerwowany wyłącznie da studniówkowych uroczystości poonez, tańczony przez uczniów najstarszych kas. Przy tej okazji rozbrzmiewa zwyke kompozycja Wojciecha Kiara, napisana do fimu Pan Tadeusz. Po wykonaniu dostojnego tańca szóstokasiści keszczowskiej podstawówki pożegnai się ze szkołą, nauczycieami i młodszymi koegami recytując teksty i śpiewając odpowiednie da tej uroczystości piosenki. Jako ostatni zabrzmiał utwór Szczęśiwej drogi, już czas w wykonaniu Oiwii Piechury. J. Strachocki Dyrektor odczytuje długą istę osiągnięć Izy Bartoszewskiej Uczniowie kroczą w takt pooneza Uczyi się oszczędzać å ciąg daszy ze str. 6 Owocem gimnazjanego projektu jest poza zdobytą wiedzą o potrzebie oszczędzania 10-stronicowa gazetka, opisująca poszczegóne etapy projektu. Został w niej m.in. zamieszczony wywiad na temat sposobów i ceu oszczędzania, a także ważne maksymy poświęcone oszczędzaniu. Jak informowaiśmy wcześniej w podsumowaniu ambitnego zadania, które uczniowie z Keszczowa podjęi wraz ze swymi opiekunkami, uczestniczył przedstawicie Fundacji im. Roberta Schumana. Z kikoma grupami gimnazjaistów przeprowadził on zajęcia warsztatowe poświęcone ekonomii, wygłosił też preekcję na temat panów wprowadzenia w Posce wauty euro. (s)

12 8 Informator KLESZCZOWSKI NR 12/320 Pierwszy prąd z nowego boku å ciąg daszy ze str. 1 Zgodnie z założeniami projektu nowy bok ma mieć wysoką, sięgającą 42 proc. sprawność energetyczną. Dzięki temu zużycie paiwa na jednostkę wyprodukowanej energii będzie mniejsze niż w starych bokach. Synchronizacja nowego turbozespołu z siecią energetyczną zamyka rozpoczęty w grudniu ubiegłego roku etap rozruchu. Oddanie boku do ekspoatacji przewiduje się w trzecim kwartae. Prace testowe, które prowadzone będą do tego momentu mają sprawdzić współdziałanie wszystkich układów technoogicznych boku 858 MW oraz jego zdoność do pracy w systemie energetycznym, również w sytuacjach awaryjnych. Podłączenie do systemu energetycznego pojedynczego boku o tak dużej mocy jak nowy bok bełchatowski jest wiekim wyzwaniem da służb dyspozytorskich oraz gospodarki energetycznej. Wypadnięcie z sieci jednostki o mocy, stanowiącej wieokrotność mocy boków ekspoatowanych w poskiej energetyce dotychczas, może powodować istotne zakłócenia. Nowy bok Eektrowni Bełchatów jest połączony z krajowym systemem energetycznym jednotorową inią 400 kv o długości ponad 42,5 km, która prowadzi z Rogowca aż do Trębaczewa (koło Działoszyna). Budowa tej inii to dzieło konsorcjum firm, którego iderem był Zakład Wykonawstwa Sieci Eektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. Energetyczna magistraa przebiega przez teren ośmiu gmin: Keszczów, Kuki, Rząśnia, Szczerców, Siemkowice, Rusiec i Kiełczygłów. Budowa inii była da inwestora niemałym wyzwaniem organizacyjnym, bo przedtem naeżało porozumieć się z właścicieami 2225 działek. Nowy turbozespół to największa inwestycja w poskiej energetyce, niezwyke ważna da inwestora grupy PGE S.A. Łączna moc zainstaowana dotychczas w eektrowniach spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonana wynosi około 8000 MW. Uruchomienie nowego boku zwiększy potencjał wytwórczy PGE o ponad 10 proc., a Kopani Węga Brunatnego Bełchatów pozwoi epiej wykorzystać istniejące zasoby węga. (s) Sprzedam działkę budowaną o pow. 0,25 ha w Keszczowie. Kontakt: Poszukuję pracy jako opiekunka do dziecka. Te Pieniądze na zaesianie Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Ronictwa przyjmuje wnioski od roników, którzy zdecydują się na posadzenie asu na swoich gruntach. Możiwość zaesienia ziemi jest atrakcyjna da roników, którzy gospodarują na gruntach słabej jakości. Nie pozwaają one na uzyskiwanie wysokich ponów, natomiast posadzenie na nich asu jest szansą na uzyskanie większych dochodów. W tym roku nabór odbywa się na nowych zasadach. Najważniejsza zmiana to zwiększenie powierzchni gruntów przeznaczonych do zaesienia. Teraz jeden beneficjent do 2013 r. może posadzić as na 100 hektarach (wcześniej najwyżej na 20 ha). Inną istotną zmianą jest możiwość posadzenia drzew na powierzchni poniżej 0,5 ha, jeśi graniczy z asem, ae działka nie może być mniejsza niż 0,1 ha. Pomoc finansowa na zaesianie gruntów ronych udzieana jest w trzech transzach. Pierwsza to jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zaesienia i ewentuanie ogrodzenia uprawy eśnej. Pieniądze wypłacane w pierwszym roku po wykonaniu zaesienia to od 4160 do 6260 zł na hektar. Dodatkowo można również uzyskać płatność za wykonanie zaeconego przez nadeśniczego ogrodzenia młodej uprawy eśnej 2-metrową siatką metaową: 2590 zł/ha ub 6,50 zł za metr bieżący ogrodzenia. Ronikowi przysługuje też premia pieęgnacyjna czyi dopłata do hektara zaesionych gruntów, którą ronik otrzymuje przez pięć at. Wysokość wypłacanej premii obejmuje koszty prac pieęgnacyjnych, w tym odchwaszczanie, czyszczenie oraz ochronę sadzonek. Pomoc wynosi 970 ub 1360 zł/ha. Dodatkowo można dostać pieniądze za zastosowanie zaeconych przez nadeśniczego, środków ochrony uprawy eśnej przed zwierzyną, w wysokości od 190 do 700 zł/ha. Równoege z premią pieęgnacyjną ronik może otrzymywać premię zaesieniową w wysokości 1580 zł za hektar. To zryczałtowana dopłata do hektara zaesionych gruntów, wynikająca z utraconych dochodów z tytułów przekształcenia gruntów ronych na eśne. Premia zaesieniowa jest wypłacana przez 15 at od założenia uprawy. Otrzymają ją tyko ci, którzy udokumentują, że co najmniej 25 proc. dochodów uzyskują z ronictwa. W przypadku, gdy ronik chce zaesić grunty tzw. nierone może iczyć na premię na zaesienie i pieęgnacyjną. Nie ma w tym przypadku premii zaesieniowej, ponieważ grunt na którym ronik posadzi as nie jest wykorzystywany do produkcji ronej, a więc nie trzeba rekompensować strat. Kwota pomocy na zaesianie wynosi od 1700 (w przypadku zaesienia z wykorzystaniem sukcesji naturanej) do 6260 zł/ha. Premia pieęgnacyjna wypłacana jest co roku przez pięć at. Jej wysokość wynosi rocznie od 970 do 2050 zł/ha. Pieniądze te mają być przeznaczone m.in. na odchwaszczanie i ochronę sadzonek przed zwierzyną. Ronicy zainteresowani zaesieniem gruntów nieronych przed złożeniem wniosku powinni posiadać tzw. pan zaesienia sporządzony przez nadeśniczego. Do tego potrzebny jest m.in. wypis z miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego, a także zaświadczenie, że grunty nie eżą w obszarze Natura Wnioski o zaesienia przyjmują biura powiatowe ARiMR. Pieniądze wypłacane są dopiero po wykonaniu prac zaesieniowych w terminie wyznaczonym przez nadeśniczego. Kupię uszkodzoną prakę Whirpoo AWM pinie. Te

13 16-30 VI `2011 Informator KLESZCZOWSKI 9 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Keszczów o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Keszczów, położonych w miejscowości Łuszczanowice Koonia, które odbędą się dnia 1 sierpnia 2011 r. Nieruchomości położone są w Łuszczanowicach Koonii, gmina Keszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie. L.p. Numer obrębu Nr działki Oznaczenie w księdze wieczystej Powierzchnia [ha] Cena wywoławcza netto [zł] Wadium (zł) Minimane postąpienie 1 Łuszczanowice Koonia 685 0, , ,00 530,00 2 Łuszczanowice Koonia 686 0, , ,00 610,00 3 Łuszczanowice Koonia 687 0, , ,00 570,00 4 Łuszczanowice Koonia 693 0, , ,00 570,00 5 Łuszczanowice Koonia 694 0, , ,00 570,00 6 Łuszczanowice Koonia 695 0, , ,00 570,00 7 Łuszczanowice Koonia 696 0, , ,00 610,00 8 Łuszczanowice Koonia 697 0, , ,00 760,00 PT1B/ /7 1. Nieruchomości są objęte obowiązującym miejscowym panem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Keszczów nr VII/89/07 z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łuszczanowice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 172 z 2007r. poz. 1624), gdzie zgodnie z MPZP: działki nr 686, 687, 688, 689, 690, 696, 695, 694, 693 położone w obrębie geodezyjnym Łuszczanowice Koonia znajdują się w strefie 41MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; działki nr 685, 697 położone w obrębie geodezyjnym Łuszczanowice Koonia znajdują się w strefie 41MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; na działkach znajduje się strefa oddziaływania istniejącej inii eektroenergetycznej 110kV; Działki są niezabudowane i niezagospodarowane. 2. Teren osieda zostanie na koszt Gminy Keszczów uzbrojony w sieci: wodociągową, kanaizacji sanitarnej i deszczowej, gazową, energetyczną, teetechniczną z przyłączeniem do poszczegónych działek. 3. Nieruchomości nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich. 4. W/w nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych. 5. Ceny wywoławcze poszczegónych nieruchomości podane są w zestawieniu tabearycznym. 6. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. NR 54 poz. 535 ze zm.), do ceny poszczegónych działek zostanie doiczony podatek VAT wg stawki 23%. 7. Cena sprzedaży z VAT pomniejszona o wpłacone wadium, płatna jest na rachunek bankowy sprzedającego nie później niż do dnia zawarcia umowy cywinoprawnej sprzedaży. 8. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Keszczów, u. Główna 47 dnia 1 sierpnia 2011 r. w sai nr 16 o godz Wadium podane w tabei za poszczegóne nieruchomości płatne w pieniądzu musi znajdować się na rachunku Gminy Keszczów w Banku Spółdzieczym w Keszczowie nr w terminie do dnia r.(włącznie). Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony nr rachunku bankowego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podega na przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu ub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu abo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium uega przepadkowi w razie uchyenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy cywinoprawnej. 10. Wójt Gminy Keszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie codziennej ogónokrajowej i wywieszenie na tabicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Keszczowie oraz umieszczone na stronie internetowej urzędu: 11. Osoby prawne krajowe i z udziałem zagranicznym obowiązane są przedłożyć oryginały ub poświadczone za zgodność z oryginałem: aktuany odpis z KRS, uchwałę odpowiedniego organu zezwaającą na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia. 12. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawowa wspóność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków ub pisemna zgoda współmałżonka na przystąpienie do przetargu w ceu zakupu nieruchomości. W przypadku posiadania rozdzieności majątkowej, przed przystąpieniem do przetargu naeży przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzieność majątkową. 13. Cudzoziemcy zamierzający wziąć udział w przetargu winni spełniać wymogi okreśone w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz.1758 z późn. zm.) 14. Z reguaminem i warunkami przetargu zapoznać się można w Urzędzie Gminy Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami u. Główna 47 pok. 26 ub pod te. 44/ wew Ogłoszenie niniejsze zamieszczone zostało na tabicy ogłoszeń Urzędu Gminy Keszczów, na stronie internetowej Gminy Keszczów a informacja o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu podana została do pubicznej wiadomości w prasie okanej. Sprzedam bufet gastronomiczny o pow. 58 m 2 na terenie KWB Bełchatów przy punkcie sprzedaży węga, w pełni wyposażony. Atrakcyjna cena. Więcej informacji pod nr te

14 10 Informator KLESZCZOWSKI NR 12/320 5 Sport Omega na podium etnich igrzysk LZS czerwca na obiektach sportowych OSS LZS w Ręcznie odbyły się Letnie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Województwa Łódzkiego. W igrzyskach startowało 20 reprezentacji z województwa łódzkiego. Iość startujących osób. Podajemy najepsze wyniki naszych sportowców (do III miejsca): KONKURENCJE ZESPOŁOWE I m. w piłce nożnej mężczyzn drużyna w składzie: Hubert Górski, Piotr Słyścio, Łukasz Marciniak, Piotr Wołczyński, Robert Tomesz, Karo Beica, I m. w piłce siatkowej mężczyzn drużyna w składzie: Bartosz Woźniak, Robert Banaszak, Tomasz Stępiński, Marek Kwieciński, III m. w przeciąganiu iny drużyna w składzie Roman Żak, Dawid Lewandowski, Tomasz Rybak, Kami Zatorski, Piotr Czaparski, Mirosław Krzympiec, LEKKOATLETYKA Barbara Wasiewska - II m. w biegu na 1500 m, Mistrzostwo Poski da karateków z Keszczowa T egoroczne mistrzostwa Poski Shorin-Ryu Karate dzieci odbyły się 4 czerwca w Świeciu n/wisłą. Sekcję LKS Omega reprezentowała 9-osobowa ekipa. Tytuł mistrza Poski wywaczyi nasi młodzicy w kategorii Kata Kumiwaza w składzie: Oiwia Widera, Patryk Kusiak, Hubert Cieśak. W kategorii Kata młodziczek w kasyfikacji indywiduanej Oiwia Widera zajęła trzecie, a Jerzy Stefaniak - czwarte miejsce. W kategorii Kata Kumiwaza kadetów nasi Mistrzowski team ze swoim trenerem zawodnicy: Kami Frankowski, Mariusz Kępa i Adrian Frankowski zajęi V miejsce. W kategorii Kata kadetów Piotr Muarczyk zajął VII miejsce, natomiast w kategorii Kata żacy Maciej Muarczyk zajął IX miejsce. Instruktorem naszej sekcji jest Zbigniew Berłowski. 10 Mistrzostwa Zrzeszenia LZS czerwca na stadionie miejskim w Kutnie odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego w Lekkiej Atetyce Szkół Podstawowych i Gimnazjanych. W mistrzostwach startowało 21 szkół z województwa łódzkiego, a wśród nich także okrojone reprezentacje z SP Keszczów i gimnazjum w Keszczowie. Najepsze wyniki uzyskane przez uczniów z Keszczowa: Wiktor Dytnerski - II m. w biegu na 60 m, drużyna SP Keszczów (Wiktor Dytnerski, Adrian Spaeniak, Patryk Niedbała, Szymon Sobociński) - II m w sztafecie szwedzkiej, Piotr Kręze - II m. w biegu na 300 m, drużyna gimnazjum w Keszczowie (Kami Wojewoda, Piotr Michaczyk, Tomasz Górecki, Piotr Kręze) III m. w sztafecie 4x100 m. Tomasz Pietryniak - I m. w biegu na 3000 m, Seweryn Rudzki - III m. w skoku w da mężczyzn, ZAWODY INTEGRACYJNE Mirosław Krzympiec - I m. w pchnięciu kuą, Joanta Zientarska - III m. w skoku w da z miejsca, Mirosław Krzympiec - II m. w skoku w da z miejsca. Punktacja generana igrzysk: I. Gmina Rozprza pkt.; II. Gmina Keszczów 335,5 pkt.; III. Powiat Łowicki 277 pkt.; IV. Opoczno 276,5 pkt.; V. Gmina Woa Krzysztoporska 256,5 pkt.; VI. Gmina Drużbice 241,5 pkt.; VII. Gmina Czarnocin 234,5 pkt.; VIII. Powiat Kutno 196,5 pkt. Za zajęcie miejsc od I do VIII reprezentacje otrzymały pamiątkowe puchary oraz sprzęt sportowy. Zarząd LKS Omega Keszczów składa serdeczne podziękowania da wszystkich uczestniczących w igrzyskach sportowców oraz trenerów i działaczy, którzy przyczynii się do zajęcia tak wysokiego II miejsca Na nową kadencję maja odbyło się w Keszczowie wane zebranie sprawozdawczo-wyborcze LKS Omega Keszczów. Uczestniczący w zebraniu członkowie kubu wysłuchai sprawozdania z zakończonej, 4-etniej kadencji władz Omegi i wybrai zarząd oraz komisję rewizyjną na nową kadencję. W skład zarządu weszi: Jan Gurazda prezes, Adam Niedbała wiceprezes, Wojciech Szczęsny sekretarz oraz członkowie: Marek Tatara i Piotr Zientarski. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrany został Tomasz Bednarski, a członkami tego gremium zostai: Joanta Muszyńska oraz Łukasz Kuc. O Awans Omegi do III igi statnim meczem igowym rozegranym 19 czerwca na wyjeździe z drużyną Oręta Cieądz i wygranym 3:1 Omega Keszczów zakończyła rozgrywki w IV idze, awansując do III igi centranej. Nasz kub w rozegranych w tym sezonie 34 meczach zgromadził 81 punktów i w końcowej tabei wyprzedził wiceidera drużynę Zawisza Rzgów o 8 punktów. Trzecie miejsce zajął zespół WOY Bukowiec Opoczyński (68 pkt.), a czwarte Lechia Tomaszów (62 pkt.). W IV-igowej drużynie Omegi w rozgrywkach wiosennych sezonu 2010/2011 wystąpii następujący zawodnicy: Krzysztof Baryła, Marcin Baryła, Karo Beica, Przemysław Ciemniewski, Michał Czaparski, Krystian Dembski, Hubert Górski, Krzysztof Kowaski, Tomasz Kurstak, Marcin Kurzawa, Łukasz Marciniak, Danie Nowaczyk, Jakub Owczarek, Piotr Potęga, Maciej Rybak, Piotr Słodkiewicz, Piotr Słyścio, Robert Tomesz, Grzegorz Waentynowicz, Piotr Wołczyński, Michał Zientarski, Marcin Zimoch. Trener: Piotr Czaparski. Hubert Górski z Omegi zajął I miejsce w kasyfikacji najskuteczniejszych piłkarzy. Liga okręgowa czerwca w Rozprzy Omega II Keszczów rozegrała ostatni mecz w rundzie wiosennej sezonu 2010/2011. Wygrała z Czarnymi Rozprza 1:0. W końcowej tabei nasz zespół upasował się na VIII miejscu z dorobkiem 39 pkt. Pierwsze miejsce wywaczył Włókniarz Moszczenica (82 pkt.) przed Mechanikiem Radomsko (70 pkt.).

15 16-30 VI `2011 Informator KLESZCZOWSKI Sport SP Keszczów na podium czerwca w czasie wojewódzkich mistrzostw LZS szkół podstawowych i gimnazjanych, które odbyły się w Kutnie, ogłoszono wyniki Wojewódzkiej Ligi Lekkoatetycznej za rok szkony 2010/2011. W punktacji generanej po II turach zawodów (I tura rozegrana 8 października 2010 r. w Keszczowie, II runda 20 maja br. w Keszczowie) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Keszczowie zajęła wysokie trzecie miejsce na trzydzieści startujących szkół. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku zajęła siódme miejsce. W kategorii gimnazjów Gimnazjum im. Władysława Reymonta w Keszczowie zajęło siódme miejsce na osiemnaście startujących szkół. T Sport ZSP w biegach sztafetowych Informacje z LKS Omega Keszczów Stanisław Różycki Informacje z ZSP - Robert Pawicki i Marcin Szymak Gdzie zgłaszać awarie? Awarie w zasianiu energetycznym naeży zgłaszać w PGE Dystrybucja Oddział Łódź- -Teren - Rejon Bełchatów z siedzibą w Kurnosie (te. 991). Awarie w gminnej sieci energetycznej (dotyczy osieda Zacisze i firm w Strefach Przemysłowych) naeży zgłaszać w spółce Energoserwis Keszczów - te. (44) (wew. 29), (44) ub Awarie w sieci wodociągowej, kanaizacyjnej i ciepłowniczej naeży zgłaszać w Zakładzie Komunanym Keszczów - te. (44) (dyżur całodobowy). Dyrektor SP Keszczów Ewa Stawiak-Kołba jest dumna z wywaczonego pucharu rzy drużyny reprezentujące Zespół Szkół Ponagimnazjanych w Keszczowie uczestniczyły 14 czerwca w finae krajowym w biegach rozstawnych VENA SPORT FESTIVAL w Łodzi. Najepszy wynik osiągnęły dziewczęta startujące w sztafecie szwedzkiej (400 m, 300 m, 200 m, 100 m), które jako najepsza drużyna województwa łódzkiego zajęły VI miejsce z czasem 2:26,76. W drużynie wystąpiły: Pauina Rogozińska, Pauina Niedbała, Eweina Dryja, Katarzyna Kozak. Uczniowie ZSP wywaczyi VIII miejsce w sztafecie szwedzkiej chłopców (czas 2:10,85) oraz X miejsce w sztafecie 4 x 100 m, z czasem 48,60. Awarie sieci teefonicznej i internetowej naeży zgłaszać w spółce ARR Arreks pod numer teefonu (44) Awarie w sieci gazowej w dni robocze w godz naeży zgłaszać w Rozdzieni Gazu w Bełchatowie - te. (44) ) ub Rozdzieni Gazu w Radomsku: (44) , (44) Poza tymi godzinami zgłoszenia awarii przyjmuje POGOTOWIE GAZOWE - te Awarie oświetenia uicznego naeży zgłaszać w firmie PRIT - A. Pietrzyk, M. Pietrzyk - te. (44) ub Wydawca: Urząd Gminy Keszczów, Keszczów, u. Główna 47. Redaguje: Jerzy Strachocki (te ), e-mai: Przygotowanie do druku i druk: Drukarnia TOP DRUK - Zekowski Ryszard, Łomża, u. Wojska Poskiego 122 (te ) Cennik netto rekam i ogłoszeń w IK : czarno-białe 1 cm 2-0,12 zł/netto z dodatkowym koorem 1 cm 2-0,24 zł/netto koorowe 1 cm 2-0,36 zł/netto Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia pubikacji zeconych rekam do koejnego wydania IK. Za treść zamieszczonych ogłoszeń i rekam redakcja nie ponosi odpowiedzianości. PODRĘCZNY INFORMATOR TELEFONICZNY POLICJA 997 STRAŻ POŻARNA 998 POGOTOWIE RATUNKOWE 999 Pogotowie Energetyczne (Kurnos) 991 Pogotowie Weterynaryjne (Bełchatów) 983 Informacja teefoniczna TP SA Informacja PKS Bełchatów Awarie teefonów Arreks ARiMR - Biuro Powiatowe ARR ARREKS Apteka w Keszczowie Apteka całodobowa - Bełchatów Bank Spółdzieczy Bibioteka Pedagogiczna w Bełchatowie Eko-Region Sp. z o.o Fundacja Rozwoju Gminy Keszczów Gimnazjum w Keszczowie Gminna Bibioteka Pubiczna Gminne Centrum Informacji Gminny Ośrodek Kutury Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS - Świadczenia rodzinne Hote Imperia Kino Kutura w Bełchatowie Komenda Powiatowa Poicji Kompeks SOLPARK KRUS - Pacówka Terenowa LKS Omega Keszczów Miejska i Powiatowa Bibioteka Pubiczna w Bełchatowie Muzeum Regionane w Bełchatowie Nadeśnictwo Bełchatów Niepubiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowa Straż Pożarna w Bełchatowie PGE Eektrownia Bełchatów SA PGE KWB Bełchatów SA Posterunek Poicji w Keszczowie Powiatowy Rzecznik Konsumentów Powiatowy Urząd Pracy Rejonowy Urząd Poczty Stacja paiw BLISKA Starostwo Powiatowe w Bełchatowie Szkoła Podstawowa w Keszczowie Szkoła Podstawowa w Łękińsku Szpita Wojewódzki (centraa) Centraa Urząd Gminy w Keszczowie Sekretariat Urząd Skarbowy w Bełchatowie Zakład Komunany Keszczów Zespół Szkół Ponadgimnazjanych

16 12 Informator KLESZCZOWSKI NR 12/320 1 W kuchni i penerze ipca zakończył się cyk pierwszych w tym roku, edukacyjnych warsztatów kuinarnych, których organizacją zajmuje się Urząd Gminy. Tematyka zajęć obejmowała trzy różne zakresy. Warsztaty rozpoczęły się w kwietniu od przygotowywania smacznych dań wiekanocnych. W Kamieniu, Antoniówce i Dębinie uczestnicy zajęć uczyi się gotować żurek, piec białą kiełbasę ze śiwką, przygotowywać tzw. dziką szynkę, a także zapiekankę rybną. Łącznie w tych trzech miejscowościach z zajęć skorzystały 64 osoby. Koejne warsztaty poświęcone daniom z gria organizowane były w penerze. Odbyły się w Rogowcu, Czyżowie i Łuszczanowicach. Sztuki griowania uczyło się tu łącznie ponad 80 osób, przy czym najiczniej na zajęcia oraz na degustację przyrządzonych dań przybyi mieszkańcy Łuszczanowic (38 osób). Nauka griowania została urządzona na terenie atany biwakowej w rezerwacie Łuszczanowice. W trakcie tych warsztatów prowadząca je Urszua Staa z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Roniczego uczyła przygotowywania i griowania takich dań, jak: kaszanka, frykadeki, schab pieczony oraz śimaki z białej kiełbasy. Dodatkiem do tych potraw była surówka wiosenna. Czerwcowe kucharzenie, zorganizowane w Woicy, Keszczowie i Łękińsku, poświęcone było tematowi Zdrowa żywność. Prowadząca te warsztaty Katarzyna Oejnik-Szabat uczyła uczestników (łącznie 73 osoby) m.in. przyrządzania chłodnika i pieczenia tzw. warkocza ze schabu. Ostatnie zorganizowane 1 ipca zajęcia w Żłobnicy poświęcone były daniom z gria. Dodajmy jeszcze, że uzupełnienie warsztatów prowadzonych przez Urszuę Staa stanowiły broszurki ze szczegółowymi przepisami. (s) Wakacje w szkoe językowej Ł ódzkie biuro podróży ALMATRAMP zapewni na zecenie Fundacji Rozwoju Gminy Keszczów udział w wyjazdach na zagraniczne obozy językowe osobom, które zapisały się po ogłoszeniu oferty przez fundację. Zgodnie z panem wyjazdy odbędą się w ipcu, tak by np. uczestniczący w nich studenci mogi także wyjechać w sierpniu na zagraniczny wypoczynek, organizowany przez Gminny Ośrodek Kutury w Keszczowie, dofinansowany z budżetu gminy. Od 10 do 30 ipca 10 osób będzie przebywać w Eastbourne (Wk. Brytania). Szifować język angieski będą nie tyko na reguarnych zajęciach ekcyjnych w szkoe językowej (po 19 godzin zajęć tygodniowo), ae też na rekreacyjnych zajęciach popołudniowych i mieszkając w domach angieskich rodzin. Na wyjazd do szkoły językowej w Niemczech zapisała się tyko jedna osoba. Wyjedzie do Augsburga również na okres od 10 do 30 ipca. Zgodnie z wcześniejszą dekaracją uczestnicy wyjazdów skorzystają z dofinansowania fundacji (wszyscy po 70 proc.). Będzie to dość znaczne dofinansowanie, bo bez niego za wyjazd na obóz językowy w Wk. Brytanii naeżałoby zapłacić 6900 zł, a za wyjazd do Niemiec 5990 zł. (s) MECHANIKA POJAZDOWA Eektromechanika kompeksowa naprawa sprzedaż i serwis zawieszeń - geometria gratis opon kimatyzacje części zamienne Woica 174 Kom , Kom SOLIDNIE I Z GWARANCJĄ

WA MIEDZESZYÑSKI WARSZAWA NA PLAŻY SŁOŃCE PRAŻY...

WA MIEDZESZYÑSKI WARSZAWA NA PLAŻY SŁOŃCE PRAŻY... WA MIEDZESZYÑSKI OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 572 pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 www.stacjakontroipojazdow.p 673-90-99 PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH RA S TA C J A K O N T R O L I P O J

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Dmuchanie na zimne. Ciechanów sportem młodzieżowym stoi

Dmuchanie na zimne. Ciechanów sportem młodzieżowym stoi ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 2/213 LUTY 2010 W numerze: Ciężka zima dla Urzędu Miasta i PUK Radni uchwalili rozszerzenie strefy płatnego parkowania Co dalej z ciechanowskimi targowiskami?

Bardziej szczegółowo

Janów Lubelski na I miejscu w rankingu wykorzystania środków unijnych

Janów Lubelski na I miejscu w rankingu wykorzystania środków unijnych Nr 6 (44) Październik 2013 W numerze: Rewitalizacja Janowa Lubelskiego. Fotogaleria z przeprowadzenia prac. - str. 3 Janów Lubelski na I miejscu w rankingu wykorzystania środków unijnych 1 miejsce w rankingu

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU?

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU? Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Kurier KŁODZKI Dziś w numerze Uroczyste otwarcie krytej pływalni 27 czerwca Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr 6 (51) czerwiec

Bardziej szczegółowo

Miasto żąda zamknięcia składowiska

Miasto żąda zamknięcia składowiska ISSN: 17300878 NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. 17 LIPCA 2015, NR 564 WAŁBRZYCH/ŚWIDNICA Utrudnienia wydarzenia str. 4 Szkolna wyprawka wydarzenia str. 6 Seniorzy w stolicy Miasto żąda

Bardziej szczegółowo

Czy przylecą do Modlina?

Czy przylecą do Modlina? PROGRAM TELEWIZYJNY NA CAŁY TYDZIEŃ Czy przylecą do Modlina? Więcej pożarów - czy będzie czym i za co je gasić? 2 Życie Nasielska 2-8 kwiecień 2004 Pożyczka na lepszą wodę poniedziałek 29 marca 2004r.

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692

nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 16 lipca kolejne spotkanie w sprawie gminnej strategii W imieniu samorządu gminy Kleszczów oraz własnym wójt gminy Sławomir

Bardziej szczegółowo

Olkuski. Co dalej ze strefą płatnego parkowania? OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM. olkusz Jakub Fita

Olkuski. Co dalej ze strefą płatnego parkowania? OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM. olkusz Jakub Fita OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM Olkuski Przegl¹d R E K L A M A 17.04.2015 r. nr 16/1003 Bezpłatny tygodnik informacyjny Powiatu Olkuskiego Ukazuje się od 1991 r. ISSN 1231-7810 Co dalej

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN 1248-6939 ROK WYDANIA XVIII NR 7/164 październik 2008 Dzień Edukacji Narodowej 23 października br. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyły się, gminne uroczystości z

Bardziej szczegółowo

Plac ze strefą parkingową

Plac ze strefą parkingową WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 27 (1140) 9.07.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Plac ze strefą parkingową

Bardziej szczegółowo

Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie

Rozwojowa Straż Pożarna Rozmowa z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Wołowie Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 5 (9) maj/czerwiec 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Powiatowe Orliki biją rekordy popularności zarówno pod względem ilości osób uczestniczących w zajęciach sportowych,

Bardziej szczegółowo

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015 NR 5 (5), ROK 1 PIĄTEK, 29.05.2015 ISSN 2449-5379 informacje społeczność Rozwój czy ograniczenie działalności PCM? W jakim kierunku zmierza powiatowa służba zdrowia? str. 2 25-lecie Samorządu Terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Dożynki Gminne 2012. 30 września. coś się wykluje... www.korniczanin.pl

Dożynki Gminne 2012. 30 września. coś się wykluje... www.korniczanin.pl DWUTYGODNIK * ROK XXV * 24 sierpnia 2012 r. * NR 14 (391) * ISSN 0867-3225 * BEZPŁATNY www.korniczanin.pl Dożynki Gminne 2012 30 września coś się wykluje... Foto: W tym numerze: - Zaproszenie do akcji:

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE Merkuriusz s z WIELKIE c BIEGANIE z o n LICEUM BYŁO, o JEST I BĘDZIE w s k i W NUMERZE: WIADOMOŚCI WYWIADY, OGOSZENIA G M I NNY BIULETYN INFORMACY J NY W sobotę 6 kwietnia w Osuchowie w gminie Mszczonów

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

DOŚĆ NOWE SĄ JUŻ GOTOWI. ZAMIESZANIE Z PRĄDEM s. 3. Aktualności na naszej stronie internetowej: www.7dnigryfina.com 30% AUTO NAPRAWA

DOŚĆ NOWE SĄ JUŻ GOTOWI. ZAMIESZANIE Z PRĄDEM s. 3. Aktualności na naszej stronie internetowej: www.7dnigryfina.com 30% AUTO NAPRAWA ZAMIESZANIE Z PRĄDEM s. 3 Aktualności na naszej stronie internetowej: www.7dnigryfina.com 9 771730 734015 Nr 37 (553) 24.09.2010 CENA 2,50 zł (w tym 7% VAT) ISSN 1730-734 Redaktor prowadzący: Paweł Drąg

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

Prestiżowe decyzje. 24 lutego w foyer krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala jubileuszowej

Prestiżowe decyzje. 24 lutego w foyer krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala jubileuszowej Nr 3/4 (157) 28.02.2011-23.03.2011 Prestiżowe decyzje 24 lutego w foyer krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego odbyła się uroczysta gala jubileuszowej XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej, w trakcie

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Wieści z Jeleśni Październik

Wieści z Jeleśni Październik Jak uratować małe szkoły czytaj str. 8-9 Wieści z Jeleśni Październik NR 7 2012 ISSN: 2083-3253 GAZETA WYDAWANA PRZEZ URZĄD GMINY W JELEŚNI Wójt Gminy Jeleśnia: Zmiany są konieczne, a na efekty musimy

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Nr 3 wrzesień 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Obligacje to pieniądze na inwestycje Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn SkidziŃ Wilczkowice

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

W teatrze jest wszystko. Czym jest cyberprzemoc? Możesz nas czytać również w Internecie!!!

W teatrze jest wszystko. Czym jest cyberprzemoc? Możesz nas czytać również w Internecie!!! PROGRAM TELEWIZYJNY na cały tydzień. KONKURS! Krzyżówka z nagrodą zaproszenie do restauracji na dancing i kolację! Darmowe życzenia na Walentynki! Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku! Złóż życzenia swojej

Bardziej szczegółowo

Już po egzaminach. Niebezpiecznie na drogach. Młodzież jeszcze ma wybór. Komunijne żniwa. Mamy sołtysów. Wieczór pełen poezji PROGRAM TV

Już po egzaminach. Niebezpiecznie na drogach. Młodzież jeszcze ma wybór. Komunijne żniwa. Mamy sołtysów. Wieczór pełen poezji PROGRAM TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e-mail:zycie@nasielsk.pl www.zycie.nasielsk.pl W NUMERZE: Absolutorium udzielone Mamy sołtysów str. 2 str. 3 Komunijne żniwa str. 5 Wieczór pełen

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

Kiedy wyremontowane sale lekcyjne w SP nr 1 zapełnią się uczniami...

Kiedy wyremontowane sale lekcyjne w SP nr 1 zapełnią się uczniami... Egzemplarz bezpłatny ISSN 2084-9966 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ŁOMIANKI nr 38 08.11.2013 r. Kiedy wyremontowane sale lekcyjne w SP nr 1 zapełnią się uczniami... www.lomianki.pl AKTUALNOŚCI Z wypracowanego

Bardziej szczegółowo