OFERTA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE w zakresie popularyzacji wiedzy i nauki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE w zakresie popularyzacji wiedzy i nauki"

Transkrypt

1 OFERTA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE w zakresie popularyzacji wiedzy i nauki wykłady popularno-naukowe (w budynkach AJD i w szkołach), warsztaty, pokazy, wizyty dydaktyczne i studyjne, zajęcia otwarte inne formy współpracy ze szkołami Treningi kreatywno-motywacyjne Biuro Promocji ul. Waszyngtona 4/ Częstochowa tel Treningi kreatywno-motywacyjne o charakterze caachingowym kierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i mają za zadnie aktywowanie zdolności rozwoju osobistego poprzez coaching i doradztwo zawodowe. Spotkania z młodzieŝą prowadzone są w formie warsztatów i ćwiczeń, w czasie których kładziony jest silny nacisk na praktyczną stronę coachingu, wydobywającą moŝliwości i talenty uczestników. Trenerzy pomagają młodzieŝy w podejmowaniu działań motywacyjnych oraz zaplanowaniu ścieŝki kariery, która wytyczana jest zgodnie z celami, oczekiwaniami i potencjałem odbiorców. Pomagają osobom poszukującym lub pragnącym zmienić coś w swoim Ŝyciu, w tym poprzez określenie mocnych stron i predyspozycji zawodowych. Głównymi załoŝeniami projektu są: nauka skutecznego zarządzania swoim czasem, umiejętność wyznaczania celów, ich realizacji i odkrywania drogi zawodowej. Trenerzy są absolwentami, studentami a takŝe pracownikami Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie specjalności "doradztwo zawodowe", dlatego w trakcie treningu kreatywno-motywacyjnego przedstawiona zostaje młodzieŝy takŝe szeroka oferta dydaktyczna i popularyzatorska naszej Uczelni. Instytut Filologii Polskiej WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Instytut Filologii Polskiej al. Armii Krajowej 36a Częstochowa tel Bariery w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Oferta kursów doskonalących Rodzaj formy Adresaci Warsztaty dyrektorzy i nauczyciele szkół/placówek oświatowych

2 Cel Liczba godzin: 4 Opis treści Kadra dydaktyczna Termin realizacji 2. Interpretacja tekstu filmowego Rodzaj formy Adresaci Głównym celem jest zwrócenie uwagi na problemy, jakie napotykają uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w trakcie edukacji szkolnej i przedstawienie sposobów ich niwelowania Termin specjalne potrzeby edukacyjne. Uczniowie wybitnie uzdolnieni. Uczniowie dyslektyczni (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia). Uczeń z Zespołem Aspergera. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim prawie oświatowym. Analiza podstawy programowej pod kątem występowania barier. Wybrane metody pracy. Przygotowanie przykładowych scenariuszy zajęć dr Dorota Holajda dokładny termin realizacji zostanie podany po skompletowaniu grupy Warsztaty dyrektorzy i nauczyciele szkół/placówek oświatowych Cel Celem kursu jest zapoznanie z róŝnymi szkołami interpretacyjnymi i ich wpływem na odbiór dzieła filmowego, a takŝe dostarczenie narzędzi analityczno-interpretacyjnych do lektury tekstu audiowizualnego Liczba godzin: 12 Opis treści Kadra dydaktyczna Termin realizacji 3. Jedzenie w komunikacji kulturowej Rodzaj formy Warsztaty Adresaci Cel Liczba godzin: 6 Opis treści Kadra dydaktyczna Termin realizacji Interpretacja filmu jako czynność odwołująca się do róŝnych dyscyplin (literatury, technologii, fotografii, estetyki itp.) praktycznych i teoretycznych mających wpływ na znaczenie; krytyka filmowa, analiza filmu w oparciu o róŝne teorie filmowe: semiotykę, gramatykę filmową, antropologię, psychoanalizę, kognitywizm, socjologię, poetykę, gender, dekonstrukcję i inne. Kształcenie umiejętności praktycznej interpretacji (pisania szkicu krytycznego) w odniesieniu do wybranej perspektywy interpretacyjnej dr hab. prof. AJD Adam Regiewicz, mgr Agnieszka Pobratyn dokładny termin realizacji zostanie podany po skompletowaniu grupy dyrektorzy i nauczyciele szkół/placówek oświatowych, pracownicy ośrodków kultury Celem kursu jest spojrzenie na proces spoŝywania pokarmu oraz jego przygotowanie jako na fakt kulturowy, sytuację komunikacyjną, za pomocą której przekazuje się informacje; a takŝe wpisanie kulinariów w działalność artystyczną. Jedzenie jako rodzaj komunikacji kulturowej (wobec zjawisk narodowości, globalizmu, wielokulturowości), kulinaria a komunikowanie kultur, etnocentryzm, toŝsamość jednostkowa i społeczna. Kulturowe normy i style Ŝycia a proces spoŝywania i przygotowywania pokarmów. Subkultury i alternatywne ruch społeczne wobec zjawisk kulinarnych; popkultura i masowość kulinariów. Praktyki jedzenia w zjawiskach kultury motywy, toposy, sposoby prezentacji; jedzenie a estetyka. dr hab. prof. AJD Adam Regiewicz, dr hab. prof. AJD Agnieszka Czajkowska dokładny termin realizacji zostanie podany po skompletowaniu grupy

3 4. Miejsca biesiadne Rodzaj formy Adresaci Warsztaty Osoby zajmujące się szeroko rozumianą kulinarystyką, restauratorzy, właściciele i menadŝerowie instytucji prowadzący jakikolwiek rodzaj usług gastronomicznych, krytycy kulinarni, autorzy i wydawcy ksiąŝek o tematyce kulinarnej, redaktorzy działów kulinarnych w czasopismach i mediach radiowych, telewizyjnych oraz sieci, technicy Ŝywieniowi. Cel Liczba godzin: 6 Opis treści Kadra dydaktyczna Termin realizacji 5. Multimedia w pracy nauczyciela Rodzaj formy Warsztaty Adresaci Cel Celem kursu jest zapoznanie z historią i znaczeniem kulturowym podstawowych miejsc biesiadowania w kulturze; wskazanie wpływu wystroju i przygotowanych atrakcji na zaklasyfikowanie miejsca. Biesiada jej podstawowe wyróŝniki i formy; zasady dobrego biesiadowania; wpływ sposobu urządzenia przestrzeni na rytuał spoŝywania pokarmu; typologia miejsc biesiadnych, ich ewolucja i znaczenia w kulturze poszczególnych epok, z uwzględnieniem wpływu filozofii, światopoglądu epoki i stylu Ŝycia społeczeństwa; miejsca eksponujące lokalne tradycje i nie-miejsca; aranŝacja wnętrza jako ujawnienie gustu właściciela oraz określenie grupy klientów; strategie budowania toŝsamości poszczególnych miejsc biesiadnych; miejsca o złej i dobrej sławie; miejsca popularne i kultowe ; słynne miejsca biesiadne epok minionych i czasów obecnych; analiza kulturowa poszczególnych miejsc biesiadnych: kawiarni, restauracji, ogródków, uwzględniająca program właściciela oraz wyposaŝenie. dr Joanna Warońska, dokładny termin realizacji zostanie podany po skompletowaniu grupy dyrektorzy i nauczyciele szkół/placówek oświatowych Głównym celem jest przybliŝenie nauczycielom moŝliwości, jakie daje im wykorzystanie multimediów zarówno w pracy lekcyjnej jak i przygotowaniu do zajęć. Liczba godzin: 4 Prezentacja multimedialna (e-biblioteki, portale i platformy edukacyjne, czasopisma on-line, gry dydaktyczne, encyklopedie multimedialne). Opis treści Przygotowanie scenariusza zajęć z wykorzystaniem multimediów. Kadra dydaktyczna Termin realizacji Organizator (osoba odpowiedzialna) dr Dorota Holajda dokładny termin realizacji zostanie podany po skompletowaniu grupy Instytut Filologii Polskiej AJD w Częstochowie 6. Narracje kulinarne w literaturze Rodzaj formy Warsztaty Adresaci Osoby zajmujące się szeroko rozumianą kulinarystyką, restauratorzy, właściciele i menadŝerowie instytucji prowadzący jakikolwiek rodzaj usług

4 gastronomicznych, krytycy kulinarni, autorzy i wydawcy ksiąŝek o tematyce kulinarnej, redaktorzy działów kulinarnych w czasopismach i mediach radiowych, telewizyjnych oraz sieci, technicy Ŝywieniowi. Cel Celem kursu jest analiza prowadzonych w tekstach literackich narracji kulinarnych. Liczba godzin: 6 Opis treści Sposoby obecności procesu spoŝywania pokarmu w literaturze w perspektywie antropologiczno-semiotycznej; analiza najwaŝniejszych scen kulinarnych w literaturze; kulinaria jako realizacja systemu semiotycznego w tekstach literackich; najbardziej charakterystyczne sceny kulinarne i ich znaczenie dla interpretacji; symbol wśród kulinariów. Kadra dydaktyczna dr hab. prof. AJD Adam Regiewicz, dr hab. prof. AJD Agnieszka Czajkowska Termin realizacji dokładny termin realizacji zostanie podany po skompletowaniu grupy 7. Wykłady dr Renata Bizior 1. Częstochowa w polskiej frazeologii o językowo-kulturowym obrazie miasta 2.Strategie budowania obrazu ojczyzny w polskich kazaniach 2.połowy XIX i pocz. XX w. dr hab. Małgorzata Dawidziak-Kładoczna 3.Kochany Tatusiu, Ojcze Święty, ucałuj ode mnie Pana Boga. Ściskam Cię mocno. Iza. O języku wpisów wiernych w Wielkiej Księdze Kanonizacyjnej Jana Pawła II dr hab. Maria Lesz-Duk 4.Słownictwo z zakresu mody i kosmetologii 5.Słownictwo kulinarne 6. Poprawność językowa w zakresie uŝywania przyimków odwyraŝeniowych dr Joanna Warońska 7. Polski Teatr Narodowy idee, postacie przedstawienia dr hab., prof. AJD ElŜbieta Hurnik 8.Pytania zadawane sobie - analiza wybranych wierszy Wisławy Szymborskiej dr hab., prof. AJD Adam Regiewicz 9.Figury chrystologiczne w kinie Media aetas - new media, czyli jak blisko nam do średniowiecza 10.Czy człowiek średniowiecza miał poczucie humoru? 11. Średniowieczność w popkulturze Inkwizytor i civitas diaboli" w narracjach historical fantasy dr hab., prof. AJD Robert Zawadzki 12.Co to jest literatura nowołacińska? dr hab. Artur śywiołek 13.Dlaczego Pan Cogito lubi psy? Zbigniew Herbert wśród cyników dr Dorota Holajda 14.Pismo i jego nośniki na przestrzeni wieków 15. Polscy pisarze i poeci w anegdocie dr Katarzyna Janus

5 16.Uczta Platona. Jeszcze jedno odczytanie dr Violetta Jaros 17.Częstochowa do kryminału, czyli toponimia miasta i jej funkcje we współczesnych powieściach kryminalnych z Częstochową w tle dr Leszek Będkowski 18.Autor, podmiot liryczny, czytelnik. Interpretowanie utworów lirycznych a komunikacyjne ujęcie utworu literackiego dr Beata Łukarska 19. Kultura i obyczaje naszych przodków zapisane w starych księgach dr GraŜyna Pietruszewska-Kobiela 20.Od rozpadu słowa i obrazu analogowego po rozpad słowa i obrazu w wymiarze cyfrowym (zajęcia muszą odbywać się w pracowni komputerowej; grupa do 20 osób) dr Dorota Suska 21. Gry językowe w blogach dziennikarskich ( czytanie" publicystyki internetowej) dr ElŜbieta Wróbel 22. Skamander contra Awangarda Krakowska - spór o model wiersza mgr Ewelina Mika 23.(Nie)poetycka korespondencja poety? O listach Zbigniewa Herberta - prezentacja multimedialna mgr Agnieszka Pobratyn 24.Filmowa Częstochowa Instytut Historii Instytut Historii al. Armii Krajowej 36a Częstochowa tel Wykłady popularno-naukowe dr Anna Odrzywolska-Kidawa 1.Dzieci i dzieciństwo w XVI źródłach pisanych i ikonograficznych. 2.Myć się czy wietrzyć? - stan higieny w średniowieczu. dr Grzegorz śabiński 1.Miecze europejskiego średniowiecza 2.Odczyt o badaniach nad Szczerbcem dr hab. Maria Starnawska, prof. AJD 1. Templariusze bez tajemnic. 2. Patroni Polski św. Wojciech i św. Stanisław. 3. Czy Hunowie wymordowali pod Kolonią 11 Tysięcy Dziewic? Z dziejów kultur relikwii w średniowieczu. 4. Przygody głowy św. Barbary. 5. PodróŜ relikwii św. Floriana z Włoch do Krakowa 6. Święty Mikołaj rzeczywistość, legenda i kult dr Tomasz Ładoń

6 1.Ustrój polityczny Republiki Rzymskiej 2.Wojny domowe w Rzymie w I wieku p.n.e. 3.Najsłynniejsze bitwy staroŝytności: Maraton (490 p.n.e.), Cheronea (338 p.n.e.), Kanny (216 p.n.e.). dr Małgorzata Durbas Historia sztuki ogrodowej na przykładzie ogrodów Stanisława Leszczyńskiego w Lotaryngii w XVIII wieku. dr Katarzyna Chmielewska Łacina na przestrzeni wieków. Sprintem przez historię i kulturę języka łacińskiego dr Witold Marcoń Autonomia Śląska z II Rzeczpospolitą. dr Anna Czerniecka Haberko Dylematy współczesnej historii? dr Karolina Studnicka - Mariańczyk Propozycja tematów wystaw fotografii na rzecz promocji Instytutu Historii AJD 1.Siedziba ziemiańska Ostrowskich Korabitów w Maluszynie 2.Wśród starych fotografii Ostrowskich z Maluszyna 3.Ziemiaństwo południowo-wschodniej Wielkopolski dr Barbara Kowalska Wykłady dotyczące zagadnień z historii regionu, tj. Radomska. Od 1999 roku patronką miasta jest św. Jadwiga Królowa i zainteresowanie tą postacią, zwłaszcza od tego momentu, nie słabnie. Propozycja obejmuje wykład, warsztaty i wycieczkę. Dr Kowalska współpracuje z Muzeum Regionalnym i Miejskim Domem Kultury w Radomsku. Propozycja, obok szkół, obejmować będzie takŝe te instytucje uŝyteczności publicznej. Propozycja dotyczy: 1. Wykład połączony z prezentacją pt.: Legendy i fakty w biografii św. Jadwigi Królowej 2. Warsztaty pt. Święta Jadwiga Królowa i jej czasy Obok prezentacji, która zawiera ikonografię dotyczącą bohaterki (jej wizerunki, a więc stroje, przedmioty codziennego uŝytku, itp.) zaprezentuję insygnia królewskie na podstawie Dukata Miejskiego Radomska,,6 JadwiŜek, monety okolicznościowej przedstawiającej królową w stroju królewskim- emisja monety 18 czerwca 2010 roku (jestem autorką tekstu na blistrze reklamującym monetę). Warsztaty będą zawierały takŝe prezentację kultury rycerskiej z czasów bohaterki (prezentacja komputerowa o rycerstwie średniowiecznym Od pazia do rycerza), etos rycerski, pokaz dioramy Bitwa pod Grunwaldem Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego). Stroje rycerzy i dam dworu uŝyczą mi wymienione instytucje. 3. Wycieczka pt. : Śladami św. Jadwigi Królowej Wycieczka po miejscach związanych z bohaterką: Klasztor Paulinów w Radomsku, gdzie odbyły się obrady szlachty w czasie zjazdów roku 1382 i 1384, na których decydowano o losach Jadwigi. Współczesne pamiątki i obiekty: obelisk św. Jadwigi Królowej na Placu 3 Maja, tablica pamiątkowa w murach Muzeum Regionalnego w Radomsku, Kościół pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej w Radomsku. Instytut Filologii Obcych Instytut Filologii Obcych al. Armii Krajowej 13/ Częstochowa tel Zajęcia z języka angielskiego: - zajęcia otwarte z filologii angielskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: - ćwiczenia z historii literatury angielskiej; mgr Anna Cholewa-Purgał - ćwiczenia z praktycznej nauki języka angielskiego (sprawności zintegrowane, fonetyka, kulturoznawstwo, konwersacje); mgr Justyna Karoń, mgr Anna Skowron, dr Susanna

7 Johnson - klub dyskusyjny: film, ksiąŝka, muzyka: mgr Anna Skowron - zaproszenie uczniów do udziału w imprezach organizowanych przez Koło Naukowe Języka i Kultury Angielskiej: mgr Anna Cholewa-Purgał Zajęcia z języka niemieckiego: Mówienie po niemiecku nie boli - Poznajemy się dr Beata Rusek Spotkanie z fonetyką (umlauty) dr ElŜbieta Pawlikowska - Asendrych Gramatyka na wesoło czas przeszły Perfekt dr Beata Rusek Nie tylko Goethe i Schiller spotkanie z literaturą dr Joanna Ławnikowska Koper Spotkanie z piosenką niemiecką dr Beata Rusek Spotkanie z filmem niemieckim dr Beata Rusek Instytut Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa Instytut Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa al. Armii Krajowej 36a Częstochowa tel Warsztaty i debaty polityczne i politologiczne, prawybory organizowane przez Koło Naukowe Politologów (dr Małgorzata Soja, opiekun koła) 2. Wykłady okolicznościowe, gościnne organizowane przez Koło Naukowe Politologów (dr Małgorzata Soja, opiekun koła) 3. Dzień politologa organizowany przez Koło Naukowe Politologów (dr Małgorzata Soja, opiekun koła) 4. Organizacja wykładów otwartych: Mniejszości narodowe - studium problemu - dr hab. prof. AJD Jerzy Mizgalski ToŜsamość narodowa a toŝsamość polityczna w współczesnej debacie o patriotyzmie - dr hab. prof. AJD Jerzy Mizgalski śydzi - kultura i Ŝycie codzienne w Polsce przed Holokaustem - dr hab. prof. AJD Jerzy Mizgalski Mity w powojennej historii Wojska Polskiego -- dr hab. prof. AJD Jerzy Kajetanowicz System polityczny RP - dr Jerzy Zdański 5. Wykłady w terenie połączone ze zwiedzaniem: Muzeum Częstochowskie Ratusz w Częstochowie Stary Rynek Muzeum Haliny Poświatowskiej Dom Władysława Biegańskiego Jasna Góra Cerkiew Częstochowskiej Ikony Matki BoŜej Cmentarz Ŝydowski w Zawodziu Spotkania w Klubie Oddziału Częstochowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego śydów 6. Organizacja spotkań na terenie INP, w charakterze dnia otwartego Instytutu lub prelekcji promocyjnej zorganizowanej przez Koła Naukowe kierunku Politologia i Bezpieczeństwo narodowe. Propozycje osób mogących wziąć udział w prelekcji: - Ŝołnierze/wojskowi po misjach (np. w Afganistanie) - osoby uczestniczące w działaniach administracji państwowej

8 - oficerowie/agenci słuŝb specjalnych - policjanci z oddziałów antyterrorystycznych - osoby z Oddziałów Ratowniczo-gaśniczych (Ochotnicza StraŜ PoŜarna) - osoby z Oddziałów Ratowniczo-Medycznych - przedstawiciele Agencji Ochrony Osób i Mienia Wystąpienie w ubiorze słuŝbowym, mundurze, przygotowanie prelekcji, wykorzystanie multimediów, moŝliwość krótkiego pokazu z udziałem słuchaczy 7. Organizacja wyjazdów promocyjnych do szkół średnich w okresie styczeń kwiecień. Wyjazdy obejmowałyby prelekcję promocyjną (wykład tematyczny), prezentację instytutu i uczelni, spotkania z młodzieŝą i gronem pedagogicznym, rozdawanie materiałów promocyjnych dr Anna Zasuń, dr Małgorzata Kuś 8. Organizacja kolejnej edycji okręgowego etapu LVI Olimpiady Wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Tegoroczna edycja pod hasłem Rola ONZ w kształtowaniu ładu międzynarodowego zawody okręgowe 24 stycznia Przewodniczący Komitetu Okręgowego - dr hab. Ireneusz Kraś, Sekretarz Komitetu Okręgowego dr Anna Zasuń Instytut Chemii Ochrony Środowiska i Biotechnologii WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii al. Armii Krajowej 13/ Częstochowa Tel Pokazy i wykłady popularno-naukowe z Biologii (w przypadku pokazów moŝliwa odpłatność związana z kosztami odczynników) Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Propozycje warsztatów czas około 45 min. Organizacja zajęć: grupa maksymalnie 12 osobowa; Osoba odpowiedzialna za warsztaty: dr Magdalena Myga-Nowak 1. RóŜnorodność świata bakterii (samodzielne barwienie met. Gramma, barwienie negatywowe i inne, obserwacja róŝnego typu kolonii na poŝywkach diagnostycznych i wybiórczych) 2. Skład barwników roślinnych (samodzielne przeprowadzenie chromatografii bibułowej) 3. Grzyby vs. artykuły spoŝywcze (sporządzanie preparatów z grzybów pleśniowych z nadpsutych produktów spoŝywczych, rodzaje mikotoksyn, ich szkodliwość, morfologia plechy grzyba) 4. Bakterie w naszym otoczeniu. (odcisk palca na płytce z agarem, posiew metodą tamponową z blatów, telefonów komórkowych itp. 5. Fascynujący świat DNA izolacja DNA, elektroforeza Ŝelowa, wizualizacja DNA Propozycja wykładów popularno-naukowych- czas około 45 min.: 1. Czy nietoperz moŝe mi się wkręcić we włosy? dr Dominika Olszewska 2. Cała prawda o wampirach dr Dominika Olszewska 3. CSI- metody naukowe wykorzystywane w kryminalistyce dr Magdalena Myga-Nowak 4. Podkręcony mózg działanie neurotransmiterów i substancji odurzających- dr Agnieszka Berdowska 5. Najgroźniejsze bakterie świata dr Katarzyna Bandurska 6. śywność XXI WIEKU - ile prawdy jest w reklamie? - dr Renata Barczyńska

9 Zakład Botaniki i Ekologii Roślin Propozycja wykładów popularno-naukowych: 1. Rośliny lecznicze sprzymierzeńcy człowieka. pogadanka - dr Renata Musielińska 2. Czy Ŝywność nas zabija? kilka faktów z toksykologii Ŝywności. pogadanka - dr Renata Musielińska 3. Dlaczego porosty są pionierami Ŝycia? - dr Agnieszka Bąbelewska Wykład przybliŝa dualistyczną budowę porostów, ich wymagania Ŝyciowe oraz róŝnorodność budowy zewnętrznej (plechy nitkowate, krzaczkowate, rozetkowate i skorupiaste). Wyjaśnia dlaczego porosty są pionierami Ŝycia. PrzybliŜa znaczenie porostów w gospodarce człowieka oraz ich rolę w monitoringu środowiska 4. Jak i dlaczego chronimy gatunki roślin? dr Barbara Majchrzak Wykład omawia motywy i metody ochrony gatunkowej roślin. 5. Jak i dlaczego chronimy gatunki zwierząt? dr Barbara Majchrzak Wykład omawia zagadnienia związane z ochroną gatunkową zwierząt - jej motywy i metody. 6. Ochrona przyrody w Polsce. - dr Barbara Majchrzak Propozycje warsztatów: 1. Składniki plazmatyczne i nieplazmatyczne komórki roślinnej dr Agnieszka Bąbelewska Obserwacja elementów plazmatycznych: jądra komórkowego (podziały komórkowe), plastydów (chloroplastów, leukoplastów i chromoplastów), błony komórkowej (zjawisko plazmolizy) oraz elementów nieplazmatycznych: ściany komórkowej i wakuoli w komórce roślinnej. Zajęcia z wykorzystaniem mikroskopu typu Nikon i kamery. Preparaty trwałe i nietrwałe. 2. Tkanki roślinne i zwierzęce (cz.1 i cz.2) dr Agnieszka Bąbelewska Obserwacja mikroskopowa róŝnych typów tkanek roślinnych (preparaty nietrwałe i trwale) oraz zwierzęcych (preparaty trwałe). Zajęcia z wykorzystaniem mikroskopu typu Nikon i kamery. 3. Organy wegetatywne i generatywne roślin nasiennych (cz.1 i cz.2) dr Agnieszka Babelewska Cz. 1. Obserwacja budowy morfologicznej i anatomicznej korzenia, łodyg roślin jedno- i dwuliściennych. Przyrost na grubość. Budowa liści jabłoni (liść mezofilny) i sosny (kserofityczny). Modyfikacje korzeni, łodyg i liści. Cz.2. Budowa kwiatów roślin nagozaląŝkowych i okrytozaląŝkowych. Proces zapłodnienia i powstawanie owocu i nasienia. Typy owoców. Warsztaty w oparciu o obserwację materiału zielnikowego, kolekcji, modeli i preparatów mikroskopowych 4. Porosty bioindykatory stanu czystości środowiska dr Agnieszka Bąbelewska Warsztaty przybliŝające budowę porostów i ich znaczenie w monitoringu czystości powietrza. Rozpoznawanie gatunków wskaźnikowych - cechy budowy, typy morfologiczne plech oraz proste metody bioindykacyjne z wykorzystaniem porostów. Zajęcia realizowane w oparciu o materiał zielnikowy porostów wskaźnikowych, obserwację makroskopowa i mikroskopowa, praca z kluczami do oznaczania gatunków porostów. 5. Rozpoznawanie gatunków zwierząt na podstawie pozostawianych przez nie śladów - dr Anna Śliwińska-Wyrzychowska Określanie gatunku zwierzęcia na podstawie śladów pozostawianych przez zwierzęta takich jak: ślady bytności (odchody) dzików, jeleni, saren, zajęcy; odciski kończyn dzika, sarny, jelenia, tchórza, jeŝa - odlewy gipsowe; ślady Ŝerowania wiewiórek, dzięciołów, drozdów, bobrów Zakład Zoologii i Ekologii Zwierząt Propozycje warsztatów: 1. Morskie mięczaki pokazy na podstawie kolekcji konchiologicznej dr Cezary Gębicki (od kwietnia 2015) 2. Owady Polski gatunki i grupy ekologiczne dr Dariusz Świerczewski 3. Krajowe pająki tajemnicze i nieznane dr Cezary Gębicki (od kwietnia 2015) 4. Przegląd wybranych pasoŝytów z uwzględnieniem przystosowań do pasoŝytniczego trybu Ŝycia dr Dariusz Świerczewski 5. RóŜnorodność Protista dr Dariusz Świerczewski

10 Pokazy i wykłady popularno-naukowe z Chemii (w przypadku pokazów moŝliwa odpłatność związana z kosztami odczynników) Katedra Chemii Fizycznej Propozycje warsztatów: Organizacja zajęć: grupa 10 osobowa; moŝliwość realizacji kilku ćwiczeń jednocześnie przez zespoły 2-3 osobowe. Osoby odpowiedzialne za warsztaty dr Małgorzata Szyrej, mgr Agnieszka Balińska 1. Zawartość cukru w cukrze aparatura: polarymetr aktywność optyczna związków organicznych, budowa i zasada działania polarymetru, zaleŝność skręcalności optycznej od stęŝenia sacharozy, oznaczanie zawartość sacharozy w róŝnych gatunkach cukru (lub produktów spoŝywczych) 2. Jakość kosmetyków (lub produktów chemii gospodarczej) aparatura: stalagmometr napięcie powierzchniowe cieczy, zaleŝność napięcia powierzchniowego od róŝnych czynników, środki powierzchniowo czynne, proces mycia i prania, stalagmometryczna metoda pomiaru napięcia powierzchniowego, proste pokazy napięcia powierzchniowego wody: menisk, pływanie przedmiotów, proste pokazy wpływu środków powierzchniowo czynnych na napięcie, ocena jakości wybranych kosmetyków (lub produktów chemii gospodarczej) na podstawie zdolności do zmniejszania napięcia powierzchniowego wody. 3. Jakość miodu refraktometr współczynnik załamania światła, zasada pomiaru współczynnika załamania światła przy pomocy refraktometru Abbego, ocena zawartości wody w wybranych miodach na podstawie pomiaru współczynnika załamania światła. 4. Co jest lepkie a co nie wiskozymetr kulkowy Höpplera co to jest lepkość, zasada pomiaru lepkości dynamicznej metodą Stokesa, ocena lepkości wybranych cieczy z najbliŝszego otoczenia: woda, olej, miód, gliceryna. Katedra Chemii Organicznej Propozycja wykładów popularno-naukowych: 1. Czy chemia moŝe być zielona? dr Czesław Puchała Propozycje warsztatów: Od alchemii do chemii współczesnej wybrane doświadczenia chemiczne i ich przekorne interpretacje - dr Andrzej Wręczycki, mgr Marek OŜarowski Pogadanka - o zjawiskach fizycznych i procesach występujących w przyrodzie, poszukiwaniach i dokonaniach alchemików, wybranych współczesnych technologiach ilustrowana doświadczeniami chemicznymi. Wybór doświadczeń:

11 doświadczenia imitujące zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie: burza w probówce, chemiczny wulkan, węŝe faraona, chemiczny ogród, synteza i analiza wody, bomba wodorowa ; poszukiwania alchemików i współczesne technologie: eliksir młodości, transmutacja metali, poszukiwanie kamienia filozoficznego, od krzemu do mikroprocesora. (Istnieje moŝliwość uzgodnienia rodzajów przeprowadzonych doświadczeń dostosowanych do poziomu uczniów (gimnazjum, liceum) Zakład Biochemii i Technologii Bioproduktów Propozycje warsztatów: 1. Analiza produktów spoŝywczych - dr Przemysław Siemion, mgr Sylwia Ptak, mgr Kamila Kapuśniak Pogadanka na temat składników Ŝywności i ich wpływu na zdrowie człowieka. Wykonywanie prostych doświadczeń dotyczących składu popularnych produktów spoŝywczych: kwasowość mleka, mąki (uczniowie mogą przynieść próbki mleka i mąki), oznaczanie zawartości wody w wybranym artykule spoŝywczym za pomocą wagosuszarki, 2. Wiem, co jem! rola składników Ŝywności i ich oznaczanie - dr Przemysław Siemion, mgr Sylwia Ptak, mgr Kamila Kapuśniak Pogadanka na temat składników Ŝywności i ich wpływu na zdrowie człowieka. Samodzielne wykonywanie prostych doświadczeń dotyczących składu popularnych produktów spoŝywczych: kwasowość mleka, mąki, soków owocowych (uczniowie mogą przynieść próbki mleka, mąki, soków, wodę z ogórków kiszonych), oznaczanie zawartości wody w wybranym artykule spoŝywczym za pomocą wagosuszarki (uczniowie mogą przynieść próbki pieczywa świeŝego i czerstwego, mąki), oznaczanie cukrów w mleku (uczniowie mogą przynieść próbki mleka). Zakład Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Środowiska Propozycja wykładów popularno-naukowych: Z membranami za pan brat dr hab. prof. AJD Cezary A. Kozłowski Efekt cieplarniany dr hab. prof. AJD Barbara Morzyk Propozycje warsztatów dla grup 12 osobowych: 1. Co w szklance wody piszczy? - Chemiczni detektywi dr Joanna Kończyk, dr Krystyna Giełzak-Koćwin, dr inŝ. Iwona Zawierucha oferta dla licealistów, czas 2-3 h: Analiza wód (uczniowie mogą przynieść wody pochodzące z róŝnych źródeł, np. rzeki, studni, stawu, itp.) Wykonywanie doświadczeń chemicznych z zakresu klasycznej i instrumentalnej analizy wód (ćwiczenia do wyboru); 1. Określanie wskaźników czystości wód pomiar zapachu, barwy, przewodnictwa elektrolitycznego, ilości zawiesin łatwo opadających. 2. Oznaczanie odczynu, kwasowości i zasadowości wód środowiskowych. 3. Badanie twardości ogólnej wody. 4. Ilościowe oznaczanie chlorków w wodzie metodą Mohra. 5. Oznaczanie azotu amonowego i azotu azotanowego(iii) metodą spektrofotometryczną. 6. Oznaczanie fosforanów w wodzie metodą spektrofotometryczną. 7. Oznaczanie zawartości metali cięŝkich metodą spektrometrii absorpcji atomowej. 2. Barwy chemii dr Alicja Gaudyn, dr Jolanta Kozłowska, dr Dorota Wawrzak oferta dla gimnazjalistów, czas 45 minut Pokaz doświadczeń chemicznych z wykorzystaniem związków i reakcji barwnych

12 Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa Al. Armii Krajowej 13/ Częstochowa Tel W ramach spotkań, młodzieŝ będzie miała moŝliwość zapoznania się z kierunkiem InŜynieria Bezpieczeństwa oraz Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały i proponowanymi specjalnościami. Zapisy na wykłady otwarte w Sekretariacie Instytutu (tel./fax ) lub drogą elektroniczną Zgodnie z obowiązującymi przepisami o organizowaniu imprez grupowych uprzejmie prosimy o bezwzględne zapewnienie właściwej opieki grupom uczniowskim przyjeŝdŝającym na organizowane przez nas wykłady otwarte. Kiedy? Wykłady otwarte będą odbywać po zgodnie z indywidualnie ustalonym terminem. Gdzie? Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Aleja Armii Krajowej 13/ Częstochowa Proponowana tematyka: ROBOT - ALEś TO BARDZO PROSTE NANOMATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCIĄ TECHNIKI PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE I ODDZIAŁYWANIE PROMIENIOWANIA NA CZŁOWIEKA LASERY WIELKICH MOCY. LASERY W INFORMATYCE. HOLOGRAFIA ZASTOSOWANIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH MAŁEJ MOCY PROBLEMATYKA I PRAKTYCZNE ASPEKTY CYFROWEGO PRZETWARZANIA OBRAZÓW ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW TECHNICZNYCH - TABLICA MULTIMEDIALNA INśYNIERIA WSPOMAGANA KOMPUTEROWO INTELIGENTNY I BEZPIECZNY DOM KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY STER WYBRANE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Szczegółowy opis tematyki Temat: ROBOT - ALEś TO BARDZO PROSTE Prowadzący: dr inŝ. Maciej Drabik Opis: Na wykładzie omówiona zostanie budowa robota LEGO Mindstorms NXT oraz graficzne środowisko programowania tego robota. UłoŜony będzie przykładowy program dla robota; zademonstrowane działanie robota wg tego programu. Temat: NANOMATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCIĄ TECHNIKI Prowadzący: dr inŝ. Joanna Świątek-Prokop Opis: Prezentacja najnowszych osiągnięć z dziedziny inŝynierii materiałowej- nanomateriałów, które w coraz szerszym zakresie wkraczają do naszego Ŝycia codziennego. Nanomateriały zawdzięczają swoje niezwykłe właściwości rozmiarom cząstek wchodzącym w ich skład tzn. występują w nich regularne struktury na poziomie molekularnym, nie przekraczającym 100 nanometrów. W praktyce, o tym czy mamy do czynienia z nanomateriałami, decydują uzyskane właściwości uŝytkowe. Zmniejszając rozmiar uporządkowanych struktur moŝna otrzymać znacznie lepsze właściwości fizyko-chemiczne, mechaniczne itp. Nanotechnologia budzi ogromne nadzieje na zastosowanie przede wszystkim w medycynie i elektronice- są juŝ pierwsze urządzenia wykorzystujące te niezwykłe właściwości, np. tranzystory, które do zmiany stanu (włączony/wyłączony) potrzebują zaledwie jednego elektronu! Wszystkie te wiadomości zostaną zaprezentowane w ramach wykładu.

13 Temat: PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE I ODDZIAŁYWANIE PROMIENIOWANIA NA CZŁOWIEKA Prowadzący: dr hab. inŝ. Andrzej Roman, prof. AJD Opis: Przedstawione zostaną zakresy częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego oraz podział źródeł promieniowanie elektromagnetycznego na źródła naturalne i sztuczne. Omówione zostaną sposoby oddziaływania pól elektromagnetycznych oraz moŝliwości ochrony przed szkodliwym działaniem pól elektromagnetycznych. Przedstawione zostaną korzystne aspekty sztucznego promieniowania elektromagnetycznego takŝe tego typu promieniowanie wpływa regulująco na niektóre funkcje organizmów Ŝywych i z tego punktu widzenia jest to korzystne działanie promieniowania. Temat: LASERY WIELKICH MOCY. LASERY W INFORMATYCE. HOLOGRAFIA Prowadzący: dr hab. inŝ. Jerzy Pisarek, prof. AJD Opis: Wykład obejmuje wprowadzenie do techniki laserowej i podstawowe konstrukcje i zastosowania laserów molekularnych duŝej mocy. Omówiona będzie równieŝ konstrukcja japońskiego lasera chemicznego. Wykład obejmuje typowe i nietypowe zastosowania techniki laserowej w przetwarzaniu informacji. Kto nie marzył o trójwymiarowych filmach i trójwymiarowej telewizji. Dziś te marzenia są realne, i to bez Ŝadnych sztuczek typu specjalne okulary. MoŜna zarejestrować cyfrowo i przesłać na odległość prawdziwy trójwymiarowy obraz. Jak? - o tym będzie ten wykład. Temat: ZASTOSOWANIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH MAŁEJ MOCY Prowadzący: dr hab. inŝ. Andrzej Roman, prof. AJD Opis: Omówione zostaną rodzaje mikromaszyn, ich budowa i zasada działania. Przedstawione zostaną moŝliwości zastosowania maszyn małej mocy w sprzęcie gospodarstwa domowego. Temat: PROBLEMATYKA I PRAKTYCZNE ASPEKTY CYFROWEGO PRZETWARZANIA OBRAZÓW Prowadzący: dr hab. Mikhail Selianinau, prof. AJD Opis: Celem wykładu jest pokazanie szerokich moŝliwości wykorzystania cyfrowego przetwarzania obrazów. Cyfrowe przetwarzanie obrazów charakteryzuje się obecnie intensywnym rozwojem róŝnych metod i zastosowań, co ma bezpośredni związek ze zwiększeniem szybkości i efektywności komputerów i ulepszeniem technologii przetwarzania sygnałów. Przykładem wykorzystania cyfrowego przetwarzania obrazów są systemy komputerowe analizy i rozpoznawania obrazów daktyloskopijnych. Dane systemy rozwinęły się silniej dopiero w ostatnich latach i nabrały znaczenia szczególnie po wprowadzeniu III i kolejnych generacji komputerów. Temat: ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW TECHNICZNYCH - TABLICA MULTIMEDIALNA Prowadzący: dr Tomasz Prauzner Opis: Rozwój technologii komputerowej to między innymi rozwój nowoczesnej dydaktyki. Obecna pedagogika i edukacja medialna, jako rozwijająca się subdyscyplina pedagogiki, jest tematem wielu opracowań dydaktycznych. Zastosowanie nowoczesnych pomocy multimedialnych na róŝnym etapie i typie kształcenia jest spostrzegane jako nieodzowny element nowoczesnej dydaktyki, widząc w niej nowe moŝliwości jakie niosą nowoczesne media. Tablica multimedialna to przykład nowoczesnej pomocy dydaktycznej stosowanej obecnie w edukacji. Temat: INśYNIERIA WSPOMAGANA KOMPUTEROWO Prowadzący: dr inŝ. Marcin Sosnowski Opis: W ramach prezentacji przedstawione zostaną przykłady wykorzystania narzędzi komputerowych w procesie wdroŝenia lub optymalizacji produktu. Zaprezentowane zostaną wizualizacje wyników analizy mechanicznych i przepływowych z branŝy m. in. motoryzacyjnej i lotniczej. Przytoczone zostaną interesujące przykłady popularnych produktów, przy powstawaniu których zastosowane zostały narzędzia komputerowe.

14 Temat: INTELIGENTNY I BEZPIECZNY DOM Prowadzący: dr inŝ. Marcin Sosnowski Opis: W trakcie wykładu przedstawione zostaną przykłady wysoko zaawansowanych technicznie budynków, posiadających system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z róŝnych elementów systemu, inteligentny budynek moŝe reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów eksploatacji. Temat: KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY STER Prowadzący:dr Tomasz Prauzner Opis: W trakcie zajęć zademonstrowany zostanie przykładowy program komputerowy z zakresu BHP - STER. Program ten stanowi nowoczesne wielofunkcyjne i kompleksowe narzędzie wspomagające prowadzenie większości działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Program ten sporządzony został z myślą o usprawnieniu pracy pracodawców, pracowników słuŝb bhp, zakładowych laboratoriów pomiarowych jak i jako materiał dydaktyczny dla studentów danego kierunku. Temat: WYBRANE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Prowadzący: dr inŝ. Urszula Nowacka Opis: Własność intelektualna to wszystkie rodzaje praw dotyczących wszystkich wytworów ludzkiego umysłu, tj. działalności intelektualnej w dziedzinie przemysłowej, naukowej, literackiej, artystycznej, w szczególności prawa do m.in. : wynalazków; wzorów uŝytkowych, przemysłowych, znaków towarowych, usługowych, utworów literackich, artystycznych, naukowych, audiowizualnych, programów komputerowych oraz ochrona przed nieuczciwą konkurencją. Wykład przedstawia najwaŝniejsze wytwory ludzkiego intelektu, sposoby powstawania praw wyłącznych, przykłady łamania tych praw i odpowiedzialność w tym zakresie. Instytut Matematyki i Informatyki Instytut Matematyki i Informatyki al. Armii Krajowej 13/ Częstochowa tel Wykłady, warsztaty, pokazy i prelekcje 1. MałŜeńskie twierdzenie Halla, czyli jak znaleźć męŝa/ Ŝonę, wykład dr hab. Joanna Grygiel 2. Piękno fraktali, wykład - prof. dr hab. Jurij Povstenko 3. Kraina Wampirów konkurs zagadek logicznych dr Anetta Górnicka, dr Iwona Tyrala 4. Programować kaŝdy moŝe wykład, prezentacja dr hab. Andrzej Zbrzezny 5. Tworzenie efektów specjalnych przy pomocy programu Blender wykład, prezentacja dr Artur Gola 6. Prezentacja Laboratorium Badań Eksperymentalnych BIOFEEDBACK - pokaz, prelekcja dr Paweł Borkowski Zapisy na zajęcia przyjmuje Sekretariat Instytutu Matematyki i Informatyki, al. Armii Krajowej 13/15, pok. 3001, tel ,

15 Instytut Fizyki Instytut Fizyki al. Armii Krajowej 13/ Częstochowa tel Wykłady popularno - naukowe z fizyki prowadzone przez Zespół Dydaktyki Fizyki i Astronomii 2. Wizyty studyjne uczniów w laboratoriach naukowych Instytutu 3. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów wybitnie zdolnych (moŝliwa odpłatność związana z kosztami odczynników) 4. Zajęcia w Planetarium AJD dotyczące pisania skryptów z zakresu astronomii (moŝliwa odpłatność związana z kosztami pokazów) 5. Obserwacje nieba na tarasie obserwacyjnym Planetarium AJD (moŝliwa odpłatność związana z kosztami pokazów) 6. Zajęcia oraz wykłady z zakresu akustyki i realizacji dźwięku. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Instytut Zarządzania i Marketingu Instytut Zarządzania i Marketingu ul. Zbierskiego 2/ Częstochowa tel Warsztaty Mój pomysł na biznes plan 2. Wykłady popularno-naukowe z zakresu zarządzania i marketingu, finansów i rachunkowości Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii Zakład Filozofii Instytut Filozofii ul. Zbierskiego 2/ Częstochowa tel Analitycznie i kreatywnie czyli co się przyda teraz i w przyszłości? (wykłady socjologów i psychologów): dr Stanisław Lenik Socjologia na dzisiaj - komu potrzebna, dla kogo konieczna?" dr Agnieszka Miklewska "Negocjacje zamiast kłótni - czyli jak osiągnąć porozumienie z rodzicami, nauczycielami i kumplami" dr Monika Stawiarska-Lietzau "Słoń Trąbalski, czyli jak usprawniać swoją pamięć" dr ElŜbieta Kornacka-Skwara Myśl twórczo - Ŝyj twórczo mgr Anna Konert Dlaczego ludzie lubią pracować w otoczeniu przyrody? dr Beata Pawlica Rodzina polska jaka jest, jaka będzie. Refleksje socjologa dr Beata Pawlica Wykształcone, kreatywne i - jakie są współczesne Polki dr Adam Olech Sokrates z punktu widzenia logiki Wykłady popularno-naukowe dr Dariusz Dąbek Po co komu logika? dr Anna Marek-Bieniasz

16 Dla nauczycieli: Filozofia ekologii i formy edukacji ekologicznej w sytuacji globalnego kryzysu ekologicznego. Dla uczniów szkół podstawowych: Czy trzeba chronić przyrodę? a) Skrzaty i ekologia. b) Zbój i ekologia. dr Ryszard Miszczyński - Chwyty erystyczne i sposoby odnoszenia się do nich Czy istnieje świat? dr Adam Olech - "Wszystko podlega prawom logiki, poza którą jest juŝ tylko nonsens" - jak mawiał o. prof. I.M. Bocheński OP dr Marek Perek - Czy warto pokochać kosmos? Ludzie jako dzieci wszechświata. - Co ma wspólnego Freud z literaturą? mgr Michał Płóciennik - Dlaczego lepiej być mądrym niŝ głupim?, a więc o tym, Ŝe mimo wszystko od filozofii nie ma ucieczki. - Nie jest waŝne co mówią i myślą inni, ale jaka jest prawda, a więc krótka instrukcja obsługi (własnego) rozumu. - Czy moŝna kochać bez serca?- dlaczego o miłości nie tylko moŝna, ale trzeba myśleć? dr Henryk Popowski Relacje osobowe w ujęciu św. Tomasza z Akwinu dr Mariusz Oziębłowski - Jak wygląda państwo idealne? Jak wymyśleć idealne państwo? - Czy piękno jest uŝyteczne? dr hab. Maciej Woźniczka - Jak prawda leczy duszę? Logiczne ale niezrozumiałe paradoksy w filozofii Propozycja edukacyjna: Filozofia w szkole Tematyka spotkań. We wstępnym etapie działalności tematyka spotkań, dyskusji i paneli jest propozycją Zakładu Filozofii AJD. W przyszłości byłaby rozszerzona, zmodyfikowana i uszczegółowiona po konsultacjach z nauczycielami i młodzieŝą. Proponujemy następujące moduły tematyczne: 1. Filozofia jest wszędzie. To zbiór odpowiednio przygotowanych wykładów i spotkań ćwiczebnych, interesująco pokazujący obecność, rolę idei i załoŝeń filozoficznych w dziedzinach nauki będących przedmiotami lekcyjnymi (literatura, język, historia, matematyka, fizyka, WOS, religia itd.). Drugą grupę tematów stanowiłyby analizy filozoficznego i antropologicznego podglebia zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych, którymi interesuje się młodzieŝ. 2. Pomyśl, jak myślisz. Bądź krytyczny. Byłyby to zajęcia z zakresu podstaw logiki, retoryki i erystyki (sztuki dyskusji), heurystyki (rozwijanie postaw innowacyjnych), które rozwijają umiejętności myślenia, przekonywujących wypowiedzi oraz przyjmowanie postaw krytycznych wobec świata i siebie. 3. Przestań Ŝyć bezmyślnie. śyj mądrzej, poszukaj sensu. To byłyby spotkania poświęcone szeroko rozumianym zjawiskom moralnym, obyczajowym i kulturowym, które

17 pogłębiają samoświadomość człowieka zanurzonego w danej kulturze i danym czasie historycznym. 4. Warto się dziwić. Te zajęcia byłyby nastawione na rozwój ciekawości poznawczej i wzmocnienia postawy refleksyjnej wobec zastanej rzeczywistości, które są psychospołecznym fundamentem wszelkich form filozofowania i badań naukowych. 5. Poznaj samego siebie. Zajęcia te słuŝyłyby pogłębieniu świadomości samego siebie i wzmocnieniu refleksji egzystencjalnej. Byłyby propozycją poszukiwania odpowiedzi na niepokoje i wątpliwości trapiące młodego, dojrzewającego człowieka. 6. Zrozum świat, w którym Ŝyjesz. We współczesnym, nader zróŝnicowanym świecie istnieje potrzeba kształcenia umiejętności poznawczych i wartościujących, pozwalających na lepszą interpretację zachodzących zjawisk i procesów. 7. Komunikuj się lepiej z innymi. Mimo znacznego rozwoju technik komunikacyjnych, istnieje potrzeba kształcenia poczucia odpowiedzialności, budowania więzi, świadomego kształcenia pozytywnych relacji. Zajęcia te słuŝyłyby rozwijaniu umiejętności społeczno-komunikacyjnych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie. 8. Korzystaj z radości myślenia. Nauka moŝe kojarzyć się z czymś trudnym i wymagającym Ŝmudnej pracy. Tymczasem wiele idei w nauce i kulturze miało charakter łamiących kanon twórczych pomysłów. Zajęcia te poświęcone byłyby rozwojowi wyobraźni i wzmocnieniu potencjału twórczego zainteresowanych. 9. Rozwijaj swoje zainteresowania, które mogłyby zachęcić do indywidualnych poszukiwań, czytania, samodzielnego rozwijania swojej wyobraźni i kreatywności. Instytut Administracji Wykłady popularno-naukowe: dr Ewa Wójcicka: Zasada podziału władzy w RP; Instytucje demokracji bezpośredniej w RP. dr Olgierd Kucharski: Pierwsze zatrudnienie po szkole; Elastyczne formy zatrudniania; Czym jest prawo. mgr Paulina Bieś-Srokosz: Dwustronne działanie administracji publicznej; Szczególne podmioty administracji publicznej; Administracja porównawcza na przykładzie Anglii, Francji i Niemiec. Instytut Administracji ul. Zbierskiego 2/ Częstochowa tel

18 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej ul. Waszyngtona 4/ Częstochowa tel dr hab. prof. AJD GraŜyna Rygał Warsztaty Zabawy z matematyką z zakresu edukacji matematycznej adresowane dla nauczycieli i uczniów klas I-VI szkoły podstawowej dr Irena Jarzyńska "Przyroda w mieście - spacery po parkach, skwerach i terenach zielonych w Częstochowie" "Ochrona przyrody w okolicach Częstochowy" - wycieczka do rezerwatu przyrody "Jak dawniej gospodarowano zasobami przyrody? - zwiedzanie i zajęcia praktyczne w "Folwarku" firmy Consonni w Kamyku. "W zdrowym ciele - zdrowy duch" - warsztaty propagowania zdrowego i ekologicznego trybu Ŝycia człowieka w Złotym Potoku dr Maria Królica - Warsztaty Sposoby komunikowania się nauczycieli przedszkoli z rodzicami wypracowanie wspólnych kierunków działania wychowawczego dzieci Warsztaty przeznaczone dla chętnych nauczycieli i rodziców na terenie wybranych przedszkoli częstochowskich - Wykład pt. Walory kształcenia nauczycieli przedszkoli i klas I=III w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykład do realizacji w szkołach średnich Częstochowy wg zainteresowania szkół dr Edyta Skoczylas-Krotla Cykl wykładów z prezentacją dla nauczycieli i rodziców. Proponowane tematy: - Kulinaria w języku - Literackie kreacje kulinarne - Rodzice i dzieci w kuchni- wspaniała przygoda Warsztaty kulinarno - polonistyczne dla dzieci i nauczycieli - Językowe zabawy kulinarne - Co moŝna wyczarować w kuchni Warsztaty z zakresu edukacji polonistycznej i kultury języka dla nauczycieli przedszkola i klas I-VI szkoły podstawowej dr Izabela Sochacka Warsztaty logopedyczne dla nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej dr hab. Wiga Bednarkowa, prof. AJD - tel Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza dzieci w wieku 5-9 lat, jak również ich rodziców/opiekunów, do Akademii Dziecka i Rodzica. Akademia Dziecka i Rodzica (ADiR) została powołana po to, by poprzez naukę, zabawę i kulturę rozwijać dziecięcą ciekawość, zainteresowania, intelekt oraz twórczy potencjał, a także aby kompetentnie wzbogacać rodziców/prawnych opiekunów w nowoczesną wiedzę nt. rozwoju dziecka i żeby wspierać ich w radzeniu sobie z opieką i wychowaniem dziecka cywilizacji cyfrowej. Program ADiR, obejmując róŝne dziedziny nauki i kultury, przewiduje równoległe prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci oraz wykładów dla rodziców. Zajęcia odbywają się w godz w budynku AJD, ul. Waszyngtona 4/8 (I Pietro, foyer s. 121) w następujące środy: 10 grudnia 2014 r., 14 stycznia 2015 r., 11 marca 2015 r., 15 kwietnia 2015 r., 13 maja 2015 r., 10 czerwca 2015 r.

19 Zakład Pracy Socjalnej Zakład Pracy Socjalnej ul. Waszyngtona 4/ Częstochowa tel dr Hanna Wiśniewska Śliwińska: Prelekcja/ wykład nt. Dopalacze- działanie i konsekwencje przyjmowania Wykłady otwarte wraz z prezentacją multimedialną, które moŝemy wygłosić dla młodzieŝy szkół licealnych dr Monika Kowalczyk Gnyp - "Kształcenie dualne - dlaczego praca socjalna to zawód, który dodaje skrzydeł?" dr Ryszard Majer - "Co ma Prometeusz do wieŝy błaznów i dlaczego niektórzy zjadali swoich dziadków? Kilka uwag o pomocy drugiemu człowiekowi wczoraj i dziś". Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Instytut Kultury Fizycznej al. Armii Krajowej 13/ Częstochowa Fizjoterapii tel Wykład Problematyka diagnozowania i leczenia wad postawy u dzieci i młodzieŝy na obecnym etapie wiedzy medycznej" - dr n. med. Marek Kluszczyński, Wykład Geneza i działalność Sokolstwa Słowiańskiego w latach dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. AJD Pokazy sportowe w szkołach: pokazy taekwondo, pokazy podnoszenia cięŝarów w czasie imprez organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjalne. Współudział studentów kierunku wychowanie fizyczne w festynach szkolnych i innych wydarzeniach organizowanych w szkołach Pokazy pierwszej pomocy organizowane przez studentów kierunku turystyka i rekreacja Organizacja prze studentów kierunku turystyka i rekreacja spotkań ze znanymi podróŝnikami, na które zapraszani są równieŝ uczniowie. Po konsultacji z kierownictwem Instytutu mogą być równieŝ współorganizowane (przy moŝliwej odpłatności związanej z kosztami organizacji) imprezy sportowo-rekreacyjnych: np.: biegu długodystansowego mieszkańców Częstochowy np. o puchar Dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Turystyki rozgrywki, mecze, cykliczne mecze (np. wiosenne, letnie) dla uczniów szkół częstochowskich pokazy zabiegów związanych z odnową biologiczną zaproszenie wybranych grup młodzieŝy szkolnej do uczestnictwa w praktycznych zajęciach realizowanych dla studentów np.: tenis ziemny, podnoszenie cięŝarów, taniec towarzyski, gimnastyka, lekkoatletyka, piłka noŝna, gry zespołowe. spotkanie ze studentami lub absolwentami Instytutu np. Jakubem. Błaszczykowskim, Senatorem Andrzejem Szewińskim i innymi

20 WYDZIAŁ SZTUKI Instytut Muzyki Instytut Muzyki ul. Zbierskiego 2/ Częstochowa tel występy zespołów instrumentalnych IM oraz Chóru IM pod warunkiem, Ŝe koncerty nie będą kolidować z procesem dydaktycznym (koszty transportu muzyków pokrywa organizator koncertu) maj/czerwiec 2013 koncert studentów Instytutu doroczna tradycja, prezentacja najlepszych studentów IM (zespoły kameralne, soliści, instrumentaliści-wokaliści, czerwiec 2013 otwarte egzaminy z przedmiotu Zespoły Instrumentalne forma otwartego koncertu, maj/czerwiec 2013 egzaminy dyplomowe (w formie otwartego koncertu) lub koncerty najlepszych studentów, dr Korneliusz Wiatr - konsultacje w zakresie pracy zespołu rozrywkowego (po uzgodnieniu terminu) Instytut Sztuk Pięknych Instytut Sztuk Pięknych ul. Dąbrowskiego Częstochowa tel Otwarte warsztaty w pracowniach graficznych, konsultacje z prowadzącymi, w kaŝdą sobotę od maja do czerwca, budynek Instytutu Sztuk Pięknych, ul. Dąbrowskiego Wykłady otwarte z zakresu zagadnień grafiki artystycznej, obrazowania w sztukach plastycznych, historii sztuki: Katedra Grafiki prof. Grzegorz Banaszkiewicz: - "Najstarsza profesja" - "Stereoskopia, czyli dlaczego mamy dwoje oczu" - "Fotografia i Grafika. Rodzinne związki, rodzinne nieporozumienia" - "Camera Lucida, czyli jak zostać mistrzem realistycznego rysunku" prof. AJD Tomasz Chudzik: - "Światło, czas i rytm nośnikami przestrzeni w pejzaŝu" - "Plener rysunkowy źródłem kreatywności i narzędziem w zrozumieniu zagadnień przestrzeni i formy" - "Street Art sztuka przestrzeni" prof. AJD Agnieszka Półrola: - "Litera w malarstwie" - "Człowiek, zwierzę, wszechświat" - "Arte cifra" prof. AJD Katarzyna Winczek: - "Przestrzeń pejzaŝu - między topografią a metaforą" - "Rodzaje twórczych wypowiedzi na temat pejzaŝu w sztuce współczesnej" - "Człowiek i natura - związki, symbole i materia w grafice"

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW Ze względu na konieczność zachowania ciągłości i spójności między poszczególnymi etapami kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA 1 CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ---------------------------2009 - NR 5/51 To juŝ jesień. Spacer przy niespokojnych

Bardziej szczegółowo

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Spis treści 1 Wstęp Marek Świca 2 Być ze szkołą o współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie z nauczycielami

Bardziej szczegółowo

BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013. www.pwszzamosc.pl. studia stacjonarne i studia niestacjonarne. www.pwszzamosc.pl

BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013. www.pwszzamosc.pl. studia stacjonarne i studia niestacjonarne. www.pwszzamosc.pl BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013 studia stacjonarne i studia niestacjonarne Studia licenc jackie Studia inżynierskie 1 Studia podyplomowe Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

WPOZNANIU UNIWERSYTET IM.ADAMA MICKIEWICZA. »Fizyka dla wszystkich» Techniki wywierania. »Muzyka. biznesie»podpis. niebo na.

WPOZNANIU UNIWERSYTET IM.ADAMA MICKIEWICZA. »Fizyka dla wszystkich» Techniki wywierania. »Muzyka. biznesie»podpis. niebo na. UNIWERSYTET IM.ADAMA MICKIEWICZA WPOZNANIU»Fizyka dla wszystkich» Techniki wywierania»muzyka wpływu wczoraj w i dziś biznesie»podpis»piekło elektroniczny i niebo na języku»sesja naukowa Odkrywanie»Fraktale,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szkoła podstawowa Liceum Gimnazjum I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szanowni Państwo Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH D OŚWIADCZENIA Z WYMIANY I I C H W P Ł Y W N A I N N O W A C Y J N OŚĆ W P R O C E S I E K S Z T A Ł C E N I A Z A W O D O W

Bardziej szczegółowo

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu 1Wstęp /5 2 Krótki przewodnik po metodzie projektu edukacyjnego /6 3 O programie

Bardziej szczegółowo

Program Drzwi Otwartych UMCS 15 marca 2013 r. godz. 9.00 19.30

Program Drzwi Otwartych UMCS 15 marca 2013 r. godz. 9.00 19.30 Program Drzwi Otwartych UMCS 15 marca 2013 r. godz. 9.00 19.30 Program ogólny 9.00 9.15 Inauguracja Drzwi Otwartych przemówienie JM Rektora UMCS i Prorektora ds. studenckich (Punkt Informacyjno-Rekrutacyjny,

Bardziej szczegółowo

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH

BIULETYN PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH ISSN 1899-2064 Dialogi Biblioteczne BIULETYN PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH 2010, nr 1(5) Adres redakcji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy ul. Kard.

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska Autorka programu: mgr Janina Grzegorek wieloletnia nauczyciela biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie, dydaktyk na Wydziale Biologii UW, przewodnicząca Regionu Centralnego

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Wystawa poświęcona J.J. Ignacemu Łukasiewiczowi - eksponaty z Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

Wystawa poświęcona J.J. Ignacemu Łukasiewiczowi - eksponaty z Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce Dzień Godz. Miejsce Prezentacja Organizator Jednostka 10.05 09.00-15.00 Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. Mickiewicza 24/28, Kraków, I p. 10.05 09.00-15.00 ul. Kopernika 7, II piętro

Bardziej szczegółowo

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych DWUMIESIĘCZNIK Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825 3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych We wrześniu 2004 roku Wielkopolski Kurator Oświaty wprowadził w życie decyzję o

Bardziej szczegółowo