OFERTA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE w zakresie popularyzacji wiedzy i nauki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE w zakresie popularyzacji wiedzy i nauki"

Transkrypt

1 OFERTA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE w zakresie popularyzacji wiedzy i nauki wykłady popularno-naukowe (w budynkach AJD i w szkołach), warsztaty, pokazy, wizyty dydaktyczne i studyjne, zajęcia otwarte inne formy współpracy ze szkołami Treningi kreatywno-motywacyjne Biuro Promocji ul. Waszyngtona 4/ Częstochowa tel Treningi kreatywno-motywacyjne o charakterze caachingowym kierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i mają za zadnie aktywowanie zdolności rozwoju osobistego poprzez coaching i doradztwo zawodowe. Spotkania z młodzieŝą prowadzone są w formie warsztatów i ćwiczeń, w czasie których kładziony jest silny nacisk na praktyczną stronę coachingu, wydobywającą moŝliwości i talenty uczestników. Trenerzy pomagają młodzieŝy w podejmowaniu działań motywacyjnych oraz zaplanowaniu ścieŝki kariery, która wytyczana jest zgodnie z celami, oczekiwaniami i potencjałem odbiorców. Pomagają osobom poszukującym lub pragnącym zmienić coś w swoim Ŝyciu, w tym poprzez określenie mocnych stron i predyspozycji zawodowych. Głównymi załoŝeniami projektu są: nauka skutecznego zarządzania swoim czasem, umiejętność wyznaczania celów, ich realizacji i odkrywania drogi zawodowej. Trenerzy są absolwentami, studentami a takŝe pracownikami Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie specjalności "doradztwo zawodowe", dlatego w trakcie treningu kreatywno-motywacyjnego przedstawiona zostaje młodzieŝy takŝe szeroka oferta dydaktyczna i popularyzatorska naszej Uczelni. Instytut Filologii Polskiej WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Instytut Filologii Polskiej al. Armii Krajowej 36a Częstochowa tel Bariery w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Oferta kursów doskonalących Rodzaj formy Adresaci Warsztaty dyrektorzy i nauczyciele szkół/placówek oświatowych

2 Cel Liczba godzin: 4 Opis treści Kadra dydaktyczna Termin realizacji 2. Interpretacja tekstu filmowego Rodzaj formy Adresaci Głównym celem jest zwrócenie uwagi na problemy, jakie napotykają uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w trakcie edukacji szkolnej i przedstawienie sposobów ich niwelowania Termin specjalne potrzeby edukacyjne. Uczniowie wybitnie uzdolnieni. Uczniowie dyslektyczni (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia). Uczeń z Zespołem Aspergera. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim prawie oświatowym. Analiza podstawy programowej pod kątem występowania barier. Wybrane metody pracy. Przygotowanie przykładowych scenariuszy zajęć dr Dorota Holajda dokładny termin realizacji zostanie podany po skompletowaniu grupy Warsztaty dyrektorzy i nauczyciele szkół/placówek oświatowych Cel Celem kursu jest zapoznanie z róŝnymi szkołami interpretacyjnymi i ich wpływem na odbiór dzieła filmowego, a takŝe dostarczenie narzędzi analityczno-interpretacyjnych do lektury tekstu audiowizualnego Liczba godzin: 12 Opis treści Kadra dydaktyczna Termin realizacji 3. Jedzenie w komunikacji kulturowej Rodzaj formy Warsztaty Adresaci Cel Liczba godzin: 6 Opis treści Kadra dydaktyczna Termin realizacji Interpretacja filmu jako czynność odwołująca się do róŝnych dyscyplin (literatury, technologii, fotografii, estetyki itp.) praktycznych i teoretycznych mających wpływ na znaczenie; krytyka filmowa, analiza filmu w oparciu o róŝne teorie filmowe: semiotykę, gramatykę filmową, antropologię, psychoanalizę, kognitywizm, socjologię, poetykę, gender, dekonstrukcję i inne. Kształcenie umiejętności praktycznej interpretacji (pisania szkicu krytycznego) w odniesieniu do wybranej perspektywy interpretacyjnej dr hab. prof. AJD Adam Regiewicz, mgr Agnieszka Pobratyn dokładny termin realizacji zostanie podany po skompletowaniu grupy dyrektorzy i nauczyciele szkół/placówek oświatowych, pracownicy ośrodków kultury Celem kursu jest spojrzenie na proces spoŝywania pokarmu oraz jego przygotowanie jako na fakt kulturowy, sytuację komunikacyjną, za pomocą której przekazuje się informacje; a takŝe wpisanie kulinariów w działalność artystyczną. Jedzenie jako rodzaj komunikacji kulturowej (wobec zjawisk narodowości, globalizmu, wielokulturowości), kulinaria a komunikowanie kultur, etnocentryzm, toŝsamość jednostkowa i społeczna. Kulturowe normy i style Ŝycia a proces spoŝywania i przygotowywania pokarmów. Subkultury i alternatywne ruch społeczne wobec zjawisk kulinarnych; popkultura i masowość kulinariów. Praktyki jedzenia w zjawiskach kultury motywy, toposy, sposoby prezentacji; jedzenie a estetyka. dr hab. prof. AJD Adam Regiewicz, dr hab. prof. AJD Agnieszka Czajkowska dokładny termin realizacji zostanie podany po skompletowaniu grupy

3 4. Miejsca biesiadne Rodzaj formy Adresaci Warsztaty Osoby zajmujące się szeroko rozumianą kulinarystyką, restauratorzy, właściciele i menadŝerowie instytucji prowadzący jakikolwiek rodzaj usług gastronomicznych, krytycy kulinarni, autorzy i wydawcy ksiąŝek o tematyce kulinarnej, redaktorzy działów kulinarnych w czasopismach i mediach radiowych, telewizyjnych oraz sieci, technicy Ŝywieniowi. Cel Liczba godzin: 6 Opis treści Kadra dydaktyczna Termin realizacji 5. Multimedia w pracy nauczyciela Rodzaj formy Warsztaty Adresaci Cel Celem kursu jest zapoznanie z historią i znaczeniem kulturowym podstawowych miejsc biesiadowania w kulturze; wskazanie wpływu wystroju i przygotowanych atrakcji na zaklasyfikowanie miejsca. Biesiada jej podstawowe wyróŝniki i formy; zasady dobrego biesiadowania; wpływ sposobu urządzenia przestrzeni na rytuał spoŝywania pokarmu; typologia miejsc biesiadnych, ich ewolucja i znaczenia w kulturze poszczególnych epok, z uwzględnieniem wpływu filozofii, światopoglądu epoki i stylu Ŝycia społeczeństwa; miejsca eksponujące lokalne tradycje i nie-miejsca; aranŝacja wnętrza jako ujawnienie gustu właściciela oraz określenie grupy klientów; strategie budowania toŝsamości poszczególnych miejsc biesiadnych; miejsca o złej i dobrej sławie; miejsca popularne i kultowe ; słynne miejsca biesiadne epok minionych i czasów obecnych; analiza kulturowa poszczególnych miejsc biesiadnych: kawiarni, restauracji, ogródków, uwzględniająca program właściciela oraz wyposaŝenie. dr Joanna Warońska, dokładny termin realizacji zostanie podany po skompletowaniu grupy dyrektorzy i nauczyciele szkół/placówek oświatowych Głównym celem jest przybliŝenie nauczycielom moŝliwości, jakie daje im wykorzystanie multimediów zarówno w pracy lekcyjnej jak i przygotowaniu do zajęć. Liczba godzin: 4 Prezentacja multimedialna (e-biblioteki, portale i platformy edukacyjne, czasopisma on-line, gry dydaktyczne, encyklopedie multimedialne). Opis treści Przygotowanie scenariusza zajęć z wykorzystaniem multimediów. Kadra dydaktyczna Termin realizacji Organizator (osoba odpowiedzialna) dr Dorota Holajda dokładny termin realizacji zostanie podany po skompletowaniu grupy Instytut Filologii Polskiej AJD w Częstochowie 6. Narracje kulinarne w literaturze Rodzaj formy Warsztaty Adresaci Osoby zajmujące się szeroko rozumianą kulinarystyką, restauratorzy, właściciele i menadŝerowie instytucji prowadzący jakikolwiek rodzaj usług

4 gastronomicznych, krytycy kulinarni, autorzy i wydawcy ksiąŝek o tematyce kulinarnej, redaktorzy działów kulinarnych w czasopismach i mediach radiowych, telewizyjnych oraz sieci, technicy Ŝywieniowi. Cel Celem kursu jest analiza prowadzonych w tekstach literackich narracji kulinarnych. Liczba godzin: 6 Opis treści Sposoby obecności procesu spoŝywania pokarmu w literaturze w perspektywie antropologiczno-semiotycznej; analiza najwaŝniejszych scen kulinarnych w literaturze; kulinaria jako realizacja systemu semiotycznego w tekstach literackich; najbardziej charakterystyczne sceny kulinarne i ich znaczenie dla interpretacji; symbol wśród kulinariów. Kadra dydaktyczna dr hab. prof. AJD Adam Regiewicz, dr hab. prof. AJD Agnieszka Czajkowska Termin realizacji dokładny termin realizacji zostanie podany po skompletowaniu grupy 7. Wykłady dr Renata Bizior 1. Częstochowa w polskiej frazeologii o językowo-kulturowym obrazie miasta 2.Strategie budowania obrazu ojczyzny w polskich kazaniach 2.połowy XIX i pocz. XX w. dr hab. Małgorzata Dawidziak-Kładoczna 3.Kochany Tatusiu, Ojcze Święty, ucałuj ode mnie Pana Boga. Ściskam Cię mocno. Iza. O języku wpisów wiernych w Wielkiej Księdze Kanonizacyjnej Jana Pawła II dr hab. Maria Lesz-Duk 4.Słownictwo z zakresu mody i kosmetologii 5.Słownictwo kulinarne 6. Poprawność językowa w zakresie uŝywania przyimków odwyraŝeniowych dr Joanna Warońska 7. Polski Teatr Narodowy idee, postacie przedstawienia dr hab., prof. AJD ElŜbieta Hurnik 8.Pytania zadawane sobie - analiza wybranych wierszy Wisławy Szymborskiej dr hab., prof. AJD Adam Regiewicz 9.Figury chrystologiczne w kinie Media aetas - new media, czyli jak blisko nam do średniowiecza 10.Czy człowiek średniowiecza miał poczucie humoru? 11. Średniowieczność w popkulturze Inkwizytor i civitas diaboli" w narracjach historical fantasy dr hab., prof. AJD Robert Zawadzki 12.Co to jest literatura nowołacińska? dr hab. Artur śywiołek 13.Dlaczego Pan Cogito lubi psy? Zbigniew Herbert wśród cyników dr Dorota Holajda 14.Pismo i jego nośniki na przestrzeni wieków 15. Polscy pisarze i poeci w anegdocie dr Katarzyna Janus

5 16.Uczta Platona. Jeszcze jedno odczytanie dr Violetta Jaros 17.Częstochowa do kryminału, czyli toponimia miasta i jej funkcje we współczesnych powieściach kryminalnych z Częstochową w tle dr Leszek Będkowski 18.Autor, podmiot liryczny, czytelnik. Interpretowanie utworów lirycznych a komunikacyjne ujęcie utworu literackiego dr Beata Łukarska 19. Kultura i obyczaje naszych przodków zapisane w starych księgach dr GraŜyna Pietruszewska-Kobiela 20.Od rozpadu słowa i obrazu analogowego po rozpad słowa i obrazu w wymiarze cyfrowym (zajęcia muszą odbywać się w pracowni komputerowej; grupa do 20 osób) dr Dorota Suska 21. Gry językowe w blogach dziennikarskich ( czytanie" publicystyki internetowej) dr ElŜbieta Wróbel 22. Skamander contra Awangarda Krakowska - spór o model wiersza mgr Ewelina Mika 23.(Nie)poetycka korespondencja poety? O listach Zbigniewa Herberta - prezentacja multimedialna mgr Agnieszka Pobratyn 24.Filmowa Częstochowa Instytut Historii Instytut Historii al. Armii Krajowej 36a Częstochowa tel Wykłady popularno-naukowe dr Anna Odrzywolska-Kidawa 1.Dzieci i dzieciństwo w XVI źródłach pisanych i ikonograficznych. 2.Myć się czy wietrzyć? - stan higieny w średniowieczu. dr Grzegorz śabiński 1.Miecze europejskiego średniowiecza 2.Odczyt o badaniach nad Szczerbcem dr hab. Maria Starnawska, prof. AJD 1. Templariusze bez tajemnic. 2. Patroni Polski św. Wojciech i św. Stanisław. 3. Czy Hunowie wymordowali pod Kolonią 11 Tysięcy Dziewic? Z dziejów kultur relikwii w średniowieczu. 4. Przygody głowy św. Barbary. 5. PodróŜ relikwii św. Floriana z Włoch do Krakowa 6. Święty Mikołaj rzeczywistość, legenda i kult dr Tomasz Ładoń

6 1.Ustrój polityczny Republiki Rzymskiej 2.Wojny domowe w Rzymie w I wieku p.n.e. 3.Najsłynniejsze bitwy staroŝytności: Maraton (490 p.n.e.), Cheronea (338 p.n.e.), Kanny (216 p.n.e.). dr Małgorzata Durbas Historia sztuki ogrodowej na przykładzie ogrodów Stanisława Leszczyńskiego w Lotaryngii w XVIII wieku. dr Katarzyna Chmielewska Łacina na przestrzeni wieków. Sprintem przez historię i kulturę języka łacińskiego dr Witold Marcoń Autonomia Śląska z II Rzeczpospolitą. dr Anna Czerniecka Haberko Dylematy współczesnej historii? dr Karolina Studnicka - Mariańczyk Propozycja tematów wystaw fotografii na rzecz promocji Instytutu Historii AJD 1.Siedziba ziemiańska Ostrowskich Korabitów w Maluszynie 2.Wśród starych fotografii Ostrowskich z Maluszyna 3.Ziemiaństwo południowo-wschodniej Wielkopolski dr Barbara Kowalska Wykłady dotyczące zagadnień z historii regionu, tj. Radomska. Od 1999 roku patronką miasta jest św. Jadwiga Królowa i zainteresowanie tą postacią, zwłaszcza od tego momentu, nie słabnie. Propozycja obejmuje wykład, warsztaty i wycieczkę. Dr Kowalska współpracuje z Muzeum Regionalnym i Miejskim Domem Kultury w Radomsku. Propozycja, obok szkół, obejmować będzie takŝe te instytucje uŝyteczności publicznej. Propozycja dotyczy: 1. Wykład połączony z prezentacją pt.: Legendy i fakty w biografii św. Jadwigi Królowej 2. Warsztaty pt. Święta Jadwiga Królowa i jej czasy Obok prezentacji, która zawiera ikonografię dotyczącą bohaterki (jej wizerunki, a więc stroje, przedmioty codziennego uŝytku, itp.) zaprezentuję insygnia królewskie na podstawie Dukata Miejskiego Radomska,,6 JadwiŜek, monety okolicznościowej przedstawiającej królową w stroju królewskim- emisja monety 18 czerwca 2010 roku (jestem autorką tekstu na blistrze reklamującym monetę). Warsztaty będą zawierały takŝe prezentację kultury rycerskiej z czasów bohaterki (prezentacja komputerowa o rycerstwie średniowiecznym Od pazia do rycerza), etos rycerski, pokaz dioramy Bitwa pod Grunwaldem Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego). Stroje rycerzy i dam dworu uŝyczą mi wymienione instytucje. 3. Wycieczka pt. : Śladami św. Jadwigi Królowej Wycieczka po miejscach związanych z bohaterką: Klasztor Paulinów w Radomsku, gdzie odbyły się obrady szlachty w czasie zjazdów roku 1382 i 1384, na których decydowano o losach Jadwigi. Współczesne pamiątki i obiekty: obelisk św. Jadwigi Królowej na Placu 3 Maja, tablica pamiątkowa w murach Muzeum Regionalnego w Radomsku, Kościół pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej w Radomsku. Instytut Filologii Obcych Instytut Filologii Obcych al. Armii Krajowej 13/ Częstochowa tel Zajęcia z języka angielskiego: - zajęcia otwarte z filologii angielskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: - ćwiczenia z historii literatury angielskiej; mgr Anna Cholewa-Purgał - ćwiczenia z praktycznej nauki języka angielskiego (sprawności zintegrowane, fonetyka, kulturoznawstwo, konwersacje); mgr Justyna Karoń, mgr Anna Skowron, dr Susanna

7 Johnson - klub dyskusyjny: film, ksiąŝka, muzyka: mgr Anna Skowron - zaproszenie uczniów do udziału w imprezach organizowanych przez Koło Naukowe Języka i Kultury Angielskiej: mgr Anna Cholewa-Purgał Zajęcia z języka niemieckiego: Mówienie po niemiecku nie boli - Poznajemy się dr Beata Rusek Spotkanie z fonetyką (umlauty) dr ElŜbieta Pawlikowska - Asendrych Gramatyka na wesoło czas przeszły Perfekt dr Beata Rusek Nie tylko Goethe i Schiller spotkanie z literaturą dr Joanna Ławnikowska Koper Spotkanie z piosenką niemiecką dr Beata Rusek Spotkanie z filmem niemieckim dr Beata Rusek Instytut Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa Instytut Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa al. Armii Krajowej 36a Częstochowa tel Warsztaty i debaty polityczne i politologiczne, prawybory organizowane przez Koło Naukowe Politologów (dr Małgorzata Soja, opiekun koła) 2. Wykłady okolicznościowe, gościnne organizowane przez Koło Naukowe Politologów (dr Małgorzata Soja, opiekun koła) 3. Dzień politologa organizowany przez Koło Naukowe Politologów (dr Małgorzata Soja, opiekun koła) 4. Organizacja wykładów otwartych: Mniejszości narodowe - studium problemu - dr hab. prof. AJD Jerzy Mizgalski ToŜsamość narodowa a toŝsamość polityczna w współczesnej debacie o patriotyzmie - dr hab. prof. AJD Jerzy Mizgalski śydzi - kultura i Ŝycie codzienne w Polsce przed Holokaustem - dr hab. prof. AJD Jerzy Mizgalski Mity w powojennej historii Wojska Polskiego -- dr hab. prof. AJD Jerzy Kajetanowicz System polityczny RP - dr Jerzy Zdański 5. Wykłady w terenie połączone ze zwiedzaniem: Muzeum Częstochowskie Ratusz w Częstochowie Stary Rynek Muzeum Haliny Poświatowskiej Dom Władysława Biegańskiego Jasna Góra Cerkiew Częstochowskiej Ikony Matki BoŜej Cmentarz Ŝydowski w Zawodziu Spotkania w Klubie Oddziału Częstochowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego śydów 6. Organizacja spotkań na terenie INP, w charakterze dnia otwartego Instytutu lub prelekcji promocyjnej zorganizowanej przez Koła Naukowe kierunku Politologia i Bezpieczeństwo narodowe. Propozycje osób mogących wziąć udział w prelekcji: - Ŝołnierze/wojskowi po misjach (np. w Afganistanie) - osoby uczestniczące w działaniach administracji państwowej

8 - oficerowie/agenci słuŝb specjalnych - policjanci z oddziałów antyterrorystycznych - osoby z Oddziałów Ratowniczo-gaśniczych (Ochotnicza StraŜ PoŜarna) - osoby z Oddziałów Ratowniczo-Medycznych - przedstawiciele Agencji Ochrony Osób i Mienia Wystąpienie w ubiorze słuŝbowym, mundurze, przygotowanie prelekcji, wykorzystanie multimediów, moŝliwość krótkiego pokazu z udziałem słuchaczy 7. Organizacja wyjazdów promocyjnych do szkół średnich w okresie styczeń kwiecień. Wyjazdy obejmowałyby prelekcję promocyjną (wykład tematyczny), prezentację instytutu i uczelni, spotkania z młodzieŝą i gronem pedagogicznym, rozdawanie materiałów promocyjnych dr Anna Zasuń, dr Małgorzata Kuś 8. Organizacja kolejnej edycji okręgowego etapu LVI Olimpiady Wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Tegoroczna edycja pod hasłem Rola ONZ w kształtowaniu ładu międzynarodowego zawody okręgowe 24 stycznia Przewodniczący Komitetu Okręgowego - dr hab. Ireneusz Kraś, Sekretarz Komitetu Okręgowego dr Anna Zasuń Instytut Chemii Ochrony Środowiska i Biotechnologii WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii al. Armii Krajowej 13/ Częstochowa Tel Pokazy i wykłady popularno-naukowe z Biologii (w przypadku pokazów moŝliwa odpłatność związana z kosztami odczynników) Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Propozycje warsztatów czas około 45 min. Organizacja zajęć: grupa maksymalnie 12 osobowa; Osoba odpowiedzialna za warsztaty: dr Magdalena Myga-Nowak 1. RóŜnorodność świata bakterii (samodzielne barwienie met. Gramma, barwienie negatywowe i inne, obserwacja róŝnego typu kolonii na poŝywkach diagnostycznych i wybiórczych) 2. Skład barwników roślinnych (samodzielne przeprowadzenie chromatografii bibułowej) 3. Grzyby vs. artykuły spoŝywcze (sporządzanie preparatów z grzybów pleśniowych z nadpsutych produktów spoŝywczych, rodzaje mikotoksyn, ich szkodliwość, morfologia plechy grzyba) 4. Bakterie w naszym otoczeniu. (odcisk palca na płytce z agarem, posiew metodą tamponową z blatów, telefonów komórkowych itp. 5. Fascynujący świat DNA izolacja DNA, elektroforeza Ŝelowa, wizualizacja DNA Propozycja wykładów popularno-naukowych- czas około 45 min.: 1. Czy nietoperz moŝe mi się wkręcić we włosy? dr Dominika Olszewska 2. Cała prawda o wampirach dr Dominika Olszewska 3. CSI- metody naukowe wykorzystywane w kryminalistyce dr Magdalena Myga-Nowak 4. Podkręcony mózg działanie neurotransmiterów i substancji odurzających- dr Agnieszka Berdowska 5. Najgroźniejsze bakterie świata dr Katarzyna Bandurska 6. śywność XXI WIEKU - ile prawdy jest w reklamie? - dr Renata Barczyńska

9 Zakład Botaniki i Ekologii Roślin Propozycja wykładów popularno-naukowych: 1. Rośliny lecznicze sprzymierzeńcy człowieka. pogadanka - dr Renata Musielińska 2. Czy Ŝywność nas zabija? kilka faktów z toksykologii Ŝywności. pogadanka - dr Renata Musielińska 3. Dlaczego porosty są pionierami Ŝycia? - dr Agnieszka Bąbelewska Wykład przybliŝa dualistyczną budowę porostów, ich wymagania Ŝyciowe oraz róŝnorodność budowy zewnętrznej (plechy nitkowate, krzaczkowate, rozetkowate i skorupiaste). Wyjaśnia dlaczego porosty są pionierami Ŝycia. PrzybliŜa znaczenie porostów w gospodarce człowieka oraz ich rolę w monitoringu środowiska 4. Jak i dlaczego chronimy gatunki roślin? dr Barbara Majchrzak Wykład omawia motywy i metody ochrony gatunkowej roślin. 5. Jak i dlaczego chronimy gatunki zwierząt? dr Barbara Majchrzak Wykład omawia zagadnienia związane z ochroną gatunkową zwierząt - jej motywy i metody. 6. Ochrona przyrody w Polsce. - dr Barbara Majchrzak Propozycje warsztatów: 1. Składniki plazmatyczne i nieplazmatyczne komórki roślinnej dr Agnieszka Bąbelewska Obserwacja elementów plazmatycznych: jądra komórkowego (podziały komórkowe), plastydów (chloroplastów, leukoplastów i chromoplastów), błony komórkowej (zjawisko plazmolizy) oraz elementów nieplazmatycznych: ściany komórkowej i wakuoli w komórce roślinnej. Zajęcia z wykorzystaniem mikroskopu typu Nikon i kamery. Preparaty trwałe i nietrwałe. 2. Tkanki roślinne i zwierzęce (cz.1 i cz.2) dr Agnieszka Bąbelewska Obserwacja mikroskopowa róŝnych typów tkanek roślinnych (preparaty nietrwałe i trwale) oraz zwierzęcych (preparaty trwałe). Zajęcia z wykorzystaniem mikroskopu typu Nikon i kamery. 3. Organy wegetatywne i generatywne roślin nasiennych (cz.1 i cz.2) dr Agnieszka Babelewska Cz. 1. Obserwacja budowy morfologicznej i anatomicznej korzenia, łodyg roślin jedno- i dwuliściennych. Przyrost na grubość. Budowa liści jabłoni (liść mezofilny) i sosny (kserofityczny). Modyfikacje korzeni, łodyg i liści. Cz.2. Budowa kwiatów roślin nagozaląŝkowych i okrytozaląŝkowych. Proces zapłodnienia i powstawanie owocu i nasienia. Typy owoców. Warsztaty w oparciu o obserwację materiału zielnikowego, kolekcji, modeli i preparatów mikroskopowych 4. Porosty bioindykatory stanu czystości środowiska dr Agnieszka Bąbelewska Warsztaty przybliŝające budowę porostów i ich znaczenie w monitoringu czystości powietrza. Rozpoznawanie gatunków wskaźnikowych - cechy budowy, typy morfologiczne plech oraz proste metody bioindykacyjne z wykorzystaniem porostów. Zajęcia realizowane w oparciu o materiał zielnikowy porostów wskaźnikowych, obserwację makroskopowa i mikroskopowa, praca z kluczami do oznaczania gatunków porostów. 5. Rozpoznawanie gatunków zwierząt na podstawie pozostawianych przez nie śladów - dr Anna Śliwińska-Wyrzychowska Określanie gatunku zwierzęcia na podstawie śladów pozostawianych przez zwierzęta takich jak: ślady bytności (odchody) dzików, jeleni, saren, zajęcy; odciski kończyn dzika, sarny, jelenia, tchórza, jeŝa - odlewy gipsowe; ślady Ŝerowania wiewiórek, dzięciołów, drozdów, bobrów Zakład Zoologii i Ekologii Zwierząt Propozycje warsztatów: 1. Morskie mięczaki pokazy na podstawie kolekcji konchiologicznej dr Cezary Gębicki (od kwietnia 2015) 2. Owady Polski gatunki i grupy ekologiczne dr Dariusz Świerczewski 3. Krajowe pająki tajemnicze i nieznane dr Cezary Gębicki (od kwietnia 2015) 4. Przegląd wybranych pasoŝytów z uwzględnieniem przystosowań do pasoŝytniczego trybu Ŝycia dr Dariusz Świerczewski 5. RóŜnorodność Protista dr Dariusz Świerczewski

10 Pokazy i wykłady popularno-naukowe z Chemii (w przypadku pokazów moŝliwa odpłatność związana z kosztami odczynników) Katedra Chemii Fizycznej Propozycje warsztatów: Organizacja zajęć: grupa 10 osobowa; moŝliwość realizacji kilku ćwiczeń jednocześnie przez zespoły 2-3 osobowe. Osoby odpowiedzialne za warsztaty dr Małgorzata Szyrej, mgr Agnieszka Balińska 1. Zawartość cukru w cukrze aparatura: polarymetr aktywność optyczna związków organicznych, budowa i zasada działania polarymetru, zaleŝność skręcalności optycznej od stęŝenia sacharozy, oznaczanie zawartość sacharozy w róŝnych gatunkach cukru (lub produktów spoŝywczych) 2. Jakość kosmetyków (lub produktów chemii gospodarczej) aparatura: stalagmometr napięcie powierzchniowe cieczy, zaleŝność napięcia powierzchniowego od róŝnych czynników, środki powierzchniowo czynne, proces mycia i prania, stalagmometryczna metoda pomiaru napięcia powierzchniowego, proste pokazy napięcia powierzchniowego wody: menisk, pływanie przedmiotów, proste pokazy wpływu środków powierzchniowo czynnych na napięcie, ocena jakości wybranych kosmetyków (lub produktów chemii gospodarczej) na podstawie zdolności do zmniejszania napięcia powierzchniowego wody. 3. Jakość miodu refraktometr współczynnik załamania światła, zasada pomiaru współczynnika załamania światła przy pomocy refraktometru Abbego, ocena zawartości wody w wybranych miodach na podstawie pomiaru współczynnika załamania światła. 4. Co jest lepkie a co nie wiskozymetr kulkowy Höpplera co to jest lepkość, zasada pomiaru lepkości dynamicznej metodą Stokesa, ocena lepkości wybranych cieczy z najbliŝszego otoczenia: woda, olej, miód, gliceryna. Katedra Chemii Organicznej Propozycja wykładów popularno-naukowych: 1. Czy chemia moŝe być zielona? dr Czesław Puchała Propozycje warsztatów: Od alchemii do chemii współczesnej wybrane doświadczenia chemiczne i ich przekorne interpretacje - dr Andrzej Wręczycki, mgr Marek OŜarowski Pogadanka - o zjawiskach fizycznych i procesach występujących w przyrodzie, poszukiwaniach i dokonaniach alchemików, wybranych współczesnych technologiach ilustrowana doświadczeniami chemicznymi. Wybór doświadczeń:

11 doświadczenia imitujące zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie: burza w probówce, chemiczny wulkan, węŝe faraona, chemiczny ogród, synteza i analiza wody, bomba wodorowa ; poszukiwania alchemików i współczesne technologie: eliksir młodości, transmutacja metali, poszukiwanie kamienia filozoficznego, od krzemu do mikroprocesora. (Istnieje moŝliwość uzgodnienia rodzajów przeprowadzonych doświadczeń dostosowanych do poziomu uczniów (gimnazjum, liceum) Zakład Biochemii i Technologii Bioproduktów Propozycje warsztatów: 1. Analiza produktów spoŝywczych - dr Przemysław Siemion, mgr Sylwia Ptak, mgr Kamila Kapuśniak Pogadanka na temat składników Ŝywności i ich wpływu na zdrowie człowieka. Wykonywanie prostych doświadczeń dotyczących składu popularnych produktów spoŝywczych: kwasowość mleka, mąki (uczniowie mogą przynieść próbki mleka i mąki), oznaczanie zawartości wody w wybranym artykule spoŝywczym za pomocą wagosuszarki, 2. Wiem, co jem! rola składników Ŝywności i ich oznaczanie - dr Przemysław Siemion, mgr Sylwia Ptak, mgr Kamila Kapuśniak Pogadanka na temat składników Ŝywności i ich wpływu na zdrowie człowieka. Samodzielne wykonywanie prostych doświadczeń dotyczących składu popularnych produktów spoŝywczych: kwasowość mleka, mąki, soków owocowych (uczniowie mogą przynieść próbki mleka, mąki, soków, wodę z ogórków kiszonych), oznaczanie zawartości wody w wybranym artykule spoŝywczym za pomocą wagosuszarki (uczniowie mogą przynieść próbki pieczywa świeŝego i czerstwego, mąki), oznaczanie cukrów w mleku (uczniowie mogą przynieść próbki mleka). Zakład Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Środowiska Propozycja wykładów popularno-naukowych: Z membranami za pan brat dr hab. prof. AJD Cezary A. Kozłowski Efekt cieplarniany dr hab. prof. AJD Barbara Morzyk Propozycje warsztatów dla grup 12 osobowych: 1. Co w szklance wody piszczy? - Chemiczni detektywi dr Joanna Kończyk, dr Krystyna Giełzak-Koćwin, dr inŝ. Iwona Zawierucha oferta dla licealistów, czas 2-3 h: Analiza wód (uczniowie mogą przynieść wody pochodzące z róŝnych źródeł, np. rzeki, studni, stawu, itp.) Wykonywanie doświadczeń chemicznych z zakresu klasycznej i instrumentalnej analizy wód (ćwiczenia do wyboru); 1. Określanie wskaźników czystości wód pomiar zapachu, barwy, przewodnictwa elektrolitycznego, ilości zawiesin łatwo opadających. 2. Oznaczanie odczynu, kwasowości i zasadowości wód środowiskowych. 3. Badanie twardości ogólnej wody. 4. Ilościowe oznaczanie chlorków w wodzie metodą Mohra. 5. Oznaczanie azotu amonowego i azotu azotanowego(iii) metodą spektrofotometryczną. 6. Oznaczanie fosforanów w wodzie metodą spektrofotometryczną. 7. Oznaczanie zawartości metali cięŝkich metodą spektrometrii absorpcji atomowej. 2. Barwy chemii dr Alicja Gaudyn, dr Jolanta Kozłowska, dr Dorota Wawrzak oferta dla gimnazjalistów, czas 45 minut Pokaz doświadczeń chemicznych z wykorzystaniem związków i reakcji barwnych

12 Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa Al. Armii Krajowej 13/ Częstochowa Tel W ramach spotkań, młodzieŝ będzie miała moŝliwość zapoznania się z kierunkiem InŜynieria Bezpieczeństwa oraz Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały i proponowanymi specjalnościami. Zapisy na wykłady otwarte w Sekretariacie Instytutu (tel./fax ) lub drogą elektroniczną Zgodnie z obowiązującymi przepisami o organizowaniu imprez grupowych uprzejmie prosimy o bezwzględne zapewnienie właściwej opieki grupom uczniowskim przyjeŝdŝającym na organizowane przez nas wykłady otwarte. Kiedy? Wykłady otwarte będą odbywać po zgodnie z indywidualnie ustalonym terminem. Gdzie? Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Aleja Armii Krajowej 13/ Częstochowa Proponowana tematyka: ROBOT - ALEś TO BARDZO PROSTE NANOMATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCIĄ TECHNIKI PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE I ODDZIAŁYWANIE PROMIENIOWANIA NA CZŁOWIEKA LASERY WIELKICH MOCY. LASERY W INFORMATYCE. HOLOGRAFIA ZASTOSOWANIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH MAŁEJ MOCY PROBLEMATYKA I PRAKTYCZNE ASPEKTY CYFROWEGO PRZETWARZANIA OBRAZÓW ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW TECHNICZNYCH - TABLICA MULTIMEDIALNA INśYNIERIA WSPOMAGANA KOMPUTEROWO INTELIGENTNY I BEZPIECZNY DOM KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY STER WYBRANE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Szczegółowy opis tematyki Temat: ROBOT - ALEś TO BARDZO PROSTE Prowadzący: dr inŝ. Maciej Drabik Opis: Na wykładzie omówiona zostanie budowa robota LEGO Mindstorms NXT oraz graficzne środowisko programowania tego robota. UłoŜony będzie przykładowy program dla robota; zademonstrowane działanie robota wg tego programu. Temat: NANOMATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCIĄ TECHNIKI Prowadzący: dr inŝ. Joanna Świątek-Prokop Opis: Prezentacja najnowszych osiągnięć z dziedziny inŝynierii materiałowej- nanomateriałów, które w coraz szerszym zakresie wkraczają do naszego Ŝycia codziennego. Nanomateriały zawdzięczają swoje niezwykłe właściwości rozmiarom cząstek wchodzącym w ich skład tzn. występują w nich regularne struktury na poziomie molekularnym, nie przekraczającym 100 nanometrów. W praktyce, o tym czy mamy do czynienia z nanomateriałami, decydują uzyskane właściwości uŝytkowe. Zmniejszając rozmiar uporządkowanych struktur moŝna otrzymać znacznie lepsze właściwości fizyko-chemiczne, mechaniczne itp. Nanotechnologia budzi ogromne nadzieje na zastosowanie przede wszystkim w medycynie i elektronice- są juŝ pierwsze urządzenia wykorzystujące te niezwykłe właściwości, np. tranzystory, które do zmiany stanu (włączony/wyłączony) potrzebują zaledwie jednego elektronu! Wszystkie te wiadomości zostaną zaprezentowane w ramach wykładu.

13 Temat: PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE I ODDZIAŁYWANIE PROMIENIOWANIA NA CZŁOWIEKA Prowadzący: dr hab. inŝ. Andrzej Roman, prof. AJD Opis: Przedstawione zostaną zakresy częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego oraz podział źródeł promieniowanie elektromagnetycznego na źródła naturalne i sztuczne. Omówione zostaną sposoby oddziaływania pól elektromagnetycznych oraz moŝliwości ochrony przed szkodliwym działaniem pól elektromagnetycznych. Przedstawione zostaną korzystne aspekty sztucznego promieniowania elektromagnetycznego takŝe tego typu promieniowanie wpływa regulująco na niektóre funkcje organizmów Ŝywych i z tego punktu widzenia jest to korzystne działanie promieniowania. Temat: LASERY WIELKICH MOCY. LASERY W INFORMATYCE. HOLOGRAFIA Prowadzący: dr hab. inŝ. Jerzy Pisarek, prof. AJD Opis: Wykład obejmuje wprowadzenie do techniki laserowej i podstawowe konstrukcje i zastosowania laserów molekularnych duŝej mocy. Omówiona będzie równieŝ konstrukcja japońskiego lasera chemicznego. Wykład obejmuje typowe i nietypowe zastosowania techniki laserowej w przetwarzaniu informacji. Kto nie marzył o trójwymiarowych filmach i trójwymiarowej telewizji. Dziś te marzenia są realne, i to bez Ŝadnych sztuczek typu specjalne okulary. MoŜna zarejestrować cyfrowo i przesłać na odległość prawdziwy trójwymiarowy obraz. Jak? - o tym będzie ten wykład. Temat: ZASTOSOWANIE MASZYN ELEKTRYCZNYCH MAŁEJ MOCY Prowadzący: dr hab. inŝ. Andrzej Roman, prof. AJD Opis: Omówione zostaną rodzaje mikromaszyn, ich budowa i zasada działania. Przedstawione zostaną moŝliwości zastosowania maszyn małej mocy w sprzęcie gospodarstwa domowego. Temat: PROBLEMATYKA I PRAKTYCZNE ASPEKTY CYFROWEGO PRZETWARZANIA OBRAZÓW Prowadzący: dr hab. Mikhail Selianinau, prof. AJD Opis: Celem wykładu jest pokazanie szerokich moŝliwości wykorzystania cyfrowego przetwarzania obrazów. Cyfrowe przetwarzanie obrazów charakteryzuje się obecnie intensywnym rozwojem róŝnych metod i zastosowań, co ma bezpośredni związek ze zwiększeniem szybkości i efektywności komputerów i ulepszeniem technologii przetwarzania sygnałów. Przykładem wykorzystania cyfrowego przetwarzania obrazów są systemy komputerowe analizy i rozpoznawania obrazów daktyloskopijnych. Dane systemy rozwinęły się silniej dopiero w ostatnich latach i nabrały znaczenia szczególnie po wprowadzeniu III i kolejnych generacji komputerów. Temat: ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW TECHNICZNYCH - TABLICA MULTIMEDIALNA Prowadzący: dr Tomasz Prauzner Opis: Rozwój technologii komputerowej to między innymi rozwój nowoczesnej dydaktyki. Obecna pedagogika i edukacja medialna, jako rozwijająca się subdyscyplina pedagogiki, jest tematem wielu opracowań dydaktycznych. Zastosowanie nowoczesnych pomocy multimedialnych na róŝnym etapie i typie kształcenia jest spostrzegane jako nieodzowny element nowoczesnej dydaktyki, widząc w niej nowe moŝliwości jakie niosą nowoczesne media. Tablica multimedialna to przykład nowoczesnej pomocy dydaktycznej stosowanej obecnie w edukacji. Temat: INśYNIERIA WSPOMAGANA KOMPUTEROWO Prowadzący: dr inŝ. Marcin Sosnowski Opis: W ramach prezentacji przedstawione zostaną przykłady wykorzystania narzędzi komputerowych w procesie wdroŝenia lub optymalizacji produktu. Zaprezentowane zostaną wizualizacje wyników analizy mechanicznych i przepływowych z branŝy m. in. motoryzacyjnej i lotniczej. Przytoczone zostaną interesujące przykłady popularnych produktów, przy powstawaniu których zastosowane zostały narzędzia komputerowe.

14 Temat: INTELIGENTNY I BEZPIECZNY DOM Prowadzący: dr inŝ. Marcin Sosnowski Opis: W trakcie wykładu przedstawione zostaną przykłady wysoko zaawansowanych technicznie budynków, posiadających system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z róŝnych elementów systemu, inteligentny budynek moŝe reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów eksploatacji. Temat: KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY STER Prowadzący:dr Tomasz Prauzner Opis: W trakcie zajęć zademonstrowany zostanie przykładowy program komputerowy z zakresu BHP - STER. Program ten stanowi nowoczesne wielofunkcyjne i kompleksowe narzędzie wspomagające prowadzenie większości działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Program ten sporządzony został z myślą o usprawnieniu pracy pracodawców, pracowników słuŝb bhp, zakładowych laboratoriów pomiarowych jak i jako materiał dydaktyczny dla studentów danego kierunku. Temat: WYBRANE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Prowadzący: dr inŝ. Urszula Nowacka Opis: Własność intelektualna to wszystkie rodzaje praw dotyczących wszystkich wytworów ludzkiego umysłu, tj. działalności intelektualnej w dziedzinie przemysłowej, naukowej, literackiej, artystycznej, w szczególności prawa do m.in. : wynalazków; wzorów uŝytkowych, przemysłowych, znaków towarowych, usługowych, utworów literackich, artystycznych, naukowych, audiowizualnych, programów komputerowych oraz ochrona przed nieuczciwą konkurencją. Wykład przedstawia najwaŝniejsze wytwory ludzkiego intelektu, sposoby powstawania praw wyłącznych, przykłady łamania tych praw i odpowiedzialność w tym zakresie. Instytut Matematyki i Informatyki Instytut Matematyki i Informatyki al. Armii Krajowej 13/ Częstochowa tel Wykłady, warsztaty, pokazy i prelekcje 1. MałŜeńskie twierdzenie Halla, czyli jak znaleźć męŝa/ Ŝonę, wykład dr hab. Joanna Grygiel 2. Piękno fraktali, wykład - prof. dr hab. Jurij Povstenko 3. Kraina Wampirów konkurs zagadek logicznych dr Anetta Górnicka, dr Iwona Tyrala 4. Programować kaŝdy moŝe wykład, prezentacja dr hab. Andrzej Zbrzezny 5. Tworzenie efektów specjalnych przy pomocy programu Blender wykład, prezentacja dr Artur Gola 6. Prezentacja Laboratorium Badań Eksperymentalnych BIOFEEDBACK - pokaz, prelekcja dr Paweł Borkowski Zapisy na zajęcia przyjmuje Sekretariat Instytutu Matematyki i Informatyki, al. Armii Krajowej 13/15, pok. 3001, tel ,

15 Instytut Fizyki Instytut Fizyki al. Armii Krajowej 13/ Częstochowa tel Wykłady popularno - naukowe z fizyki prowadzone przez Zespół Dydaktyki Fizyki i Astronomii 2. Wizyty studyjne uczniów w laboratoriach naukowych Instytutu 3. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów wybitnie zdolnych (moŝliwa odpłatność związana z kosztami odczynników) 4. Zajęcia w Planetarium AJD dotyczące pisania skryptów z zakresu astronomii (moŝliwa odpłatność związana z kosztami pokazów) 5. Obserwacje nieba na tarasie obserwacyjnym Planetarium AJD (moŝliwa odpłatność związana z kosztami pokazów) 6. Zajęcia oraz wykłady z zakresu akustyki i realizacji dźwięku. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Instytut Zarządzania i Marketingu Instytut Zarządzania i Marketingu ul. Zbierskiego 2/ Częstochowa tel Warsztaty Mój pomysł na biznes plan 2. Wykłady popularno-naukowe z zakresu zarządzania i marketingu, finansów i rachunkowości Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii Zakład Filozofii Instytut Filozofii ul. Zbierskiego 2/ Częstochowa tel Analitycznie i kreatywnie czyli co się przyda teraz i w przyszłości? (wykłady socjologów i psychologów): dr Stanisław Lenik Socjologia na dzisiaj - komu potrzebna, dla kogo konieczna?" dr Agnieszka Miklewska "Negocjacje zamiast kłótni - czyli jak osiągnąć porozumienie z rodzicami, nauczycielami i kumplami" dr Monika Stawiarska-Lietzau "Słoń Trąbalski, czyli jak usprawniać swoją pamięć" dr ElŜbieta Kornacka-Skwara Myśl twórczo - Ŝyj twórczo mgr Anna Konert Dlaczego ludzie lubią pracować w otoczeniu przyrody? dr Beata Pawlica Rodzina polska jaka jest, jaka będzie. Refleksje socjologa dr Beata Pawlica Wykształcone, kreatywne i - jakie są współczesne Polki dr Adam Olech Sokrates z punktu widzenia logiki Wykłady popularno-naukowe dr Dariusz Dąbek Po co komu logika? dr Anna Marek-Bieniasz

16 Dla nauczycieli: Filozofia ekologii i formy edukacji ekologicznej w sytuacji globalnego kryzysu ekologicznego. Dla uczniów szkół podstawowych: Czy trzeba chronić przyrodę? a) Skrzaty i ekologia. b) Zbój i ekologia. dr Ryszard Miszczyński - Chwyty erystyczne i sposoby odnoszenia się do nich Czy istnieje świat? dr Adam Olech - "Wszystko podlega prawom logiki, poza którą jest juŝ tylko nonsens" - jak mawiał o. prof. I.M. Bocheński OP dr Marek Perek - Czy warto pokochać kosmos? Ludzie jako dzieci wszechświata. - Co ma wspólnego Freud z literaturą? mgr Michał Płóciennik - Dlaczego lepiej być mądrym niŝ głupim?, a więc o tym, Ŝe mimo wszystko od filozofii nie ma ucieczki. - Nie jest waŝne co mówią i myślą inni, ale jaka jest prawda, a więc krótka instrukcja obsługi (własnego) rozumu. - Czy moŝna kochać bez serca?- dlaczego o miłości nie tylko moŝna, ale trzeba myśleć? dr Henryk Popowski Relacje osobowe w ujęciu św. Tomasza z Akwinu dr Mariusz Oziębłowski - Jak wygląda państwo idealne? Jak wymyśleć idealne państwo? - Czy piękno jest uŝyteczne? dr hab. Maciej Woźniczka - Jak prawda leczy duszę? Logiczne ale niezrozumiałe paradoksy w filozofii Propozycja edukacyjna: Filozofia w szkole Tematyka spotkań. We wstępnym etapie działalności tematyka spotkań, dyskusji i paneli jest propozycją Zakładu Filozofii AJD. W przyszłości byłaby rozszerzona, zmodyfikowana i uszczegółowiona po konsultacjach z nauczycielami i młodzieŝą. Proponujemy następujące moduły tematyczne: 1. Filozofia jest wszędzie. To zbiór odpowiednio przygotowanych wykładów i spotkań ćwiczebnych, interesująco pokazujący obecność, rolę idei i załoŝeń filozoficznych w dziedzinach nauki będących przedmiotami lekcyjnymi (literatura, język, historia, matematyka, fizyka, WOS, religia itd.). Drugą grupę tematów stanowiłyby analizy filozoficznego i antropologicznego podglebia zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych, którymi interesuje się młodzieŝ. 2. Pomyśl, jak myślisz. Bądź krytyczny. Byłyby to zajęcia z zakresu podstaw logiki, retoryki i erystyki (sztuki dyskusji), heurystyki (rozwijanie postaw innowacyjnych), które rozwijają umiejętności myślenia, przekonywujących wypowiedzi oraz przyjmowanie postaw krytycznych wobec świata i siebie. 3. Przestań Ŝyć bezmyślnie. śyj mądrzej, poszukaj sensu. To byłyby spotkania poświęcone szeroko rozumianym zjawiskom moralnym, obyczajowym i kulturowym, które

17 pogłębiają samoświadomość człowieka zanurzonego w danej kulturze i danym czasie historycznym. 4. Warto się dziwić. Te zajęcia byłyby nastawione na rozwój ciekawości poznawczej i wzmocnienia postawy refleksyjnej wobec zastanej rzeczywistości, które są psychospołecznym fundamentem wszelkich form filozofowania i badań naukowych. 5. Poznaj samego siebie. Zajęcia te słuŝyłyby pogłębieniu świadomości samego siebie i wzmocnieniu refleksji egzystencjalnej. Byłyby propozycją poszukiwania odpowiedzi na niepokoje i wątpliwości trapiące młodego, dojrzewającego człowieka. 6. Zrozum świat, w którym Ŝyjesz. We współczesnym, nader zróŝnicowanym świecie istnieje potrzeba kształcenia umiejętności poznawczych i wartościujących, pozwalających na lepszą interpretację zachodzących zjawisk i procesów. 7. Komunikuj się lepiej z innymi. Mimo znacznego rozwoju technik komunikacyjnych, istnieje potrzeba kształcenia poczucia odpowiedzialności, budowania więzi, świadomego kształcenia pozytywnych relacji. Zajęcia te słuŝyłyby rozwijaniu umiejętności społeczno-komunikacyjnych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie. 8. Korzystaj z radości myślenia. Nauka moŝe kojarzyć się z czymś trudnym i wymagającym Ŝmudnej pracy. Tymczasem wiele idei w nauce i kulturze miało charakter łamiących kanon twórczych pomysłów. Zajęcia te poświęcone byłyby rozwojowi wyobraźni i wzmocnieniu potencjału twórczego zainteresowanych. 9. Rozwijaj swoje zainteresowania, które mogłyby zachęcić do indywidualnych poszukiwań, czytania, samodzielnego rozwijania swojej wyobraźni i kreatywności. Instytut Administracji Wykłady popularno-naukowe: dr Ewa Wójcicka: Zasada podziału władzy w RP; Instytucje demokracji bezpośredniej w RP. dr Olgierd Kucharski: Pierwsze zatrudnienie po szkole; Elastyczne formy zatrudniania; Czym jest prawo. mgr Paulina Bieś-Srokosz: Dwustronne działanie administracji publicznej; Szczególne podmioty administracji publicznej; Administracja porównawcza na przykładzie Anglii, Francji i Niemiec. Instytut Administracji ul. Zbierskiego 2/ Częstochowa tel

18 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej ul. Waszyngtona 4/ Częstochowa tel dr hab. prof. AJD GraŜyna Rygał Warsztaty Zabawy z matematyką z zakresu edukacji matematycznej adresowane dla nauczycieli i uczniów klas I-VI szkoły podstawowej dr Irena Jarzyńska "Przyroda w mieście - spacery po parkach, skwerach i terenach zielonych w Częstochowie" "Ochrona przyrody w okolicach Częstochowy" - wycieczka do rezerwatu przyrody "Jak dawniej gospodarowano zasobami przyrody? - zwiedzanie i zajęcia praktyczne w "Folwarku" firmy Consonni w Kamyku. "W zdrowym ciele - zdrowy duch" - warsztaty propagowania zdrowego i ekologicznego trybu Ŝycia człowieka w Złotym Potoku dr Maria Królica - Warsztaty Sposoby komunikowania się nauczycieli przedszkoli z rodzicami wypracowanie wspólnych kierunków działania wychowawczego dzieci Warsztaty przeznaczone dla chętnych nauczycieli i rodziców na terenie wybranych przedszkoli częstochowskich - Wykład pt. Walory kształcenia nauczycieli przedszkoli i klas I=III w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykład do realizacji w szkołach średnich Częstochowy wg zainteresowania szkół dr Edyta Skoczylas-Krotla Cykl wykładów z prezentacją dla nauczycieli i rodziców. Proponowane tematy: - Kulinaria w języku - Literackie kreacje kulinarne - Rodzice i dzieci w kuchni- wspaniała przygoda Warsztaty kulinarno - polonistyczne dla dzieci i nauczycieli - Językowe zabawy kulinarne - Co moŝna wyczarować w kuchni Warsztaty z zakresu edukacji polonistycznej i kultury języka dla nauczycieli przedszkola i klas I-VI szkoły podstawowej dr Izabela Sochacka Warsztaty logopedyczne dla nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej dr hab. Wiga Bednarkowa, prof. AJD - tel Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza dzieci w wieku 5-9 lat, jak również ich rodziców/opiekunów, do Akademii Dziecka i Rodzica. Akademia Dziecka i Rodzica (ADiR) została powołana po to, by poprzez naukę, zabawę i kulturę rozwijać dziecięcą ciekawość, zainteresowania, intelekt oraz twórczy potencjał, a także aby kompetentnie wzbogacać rodziców/prawnych opiekunów w nowoczesną wiedzę nt. rozwoju dziecka i żeby wspierać ich w radzeniu sobie z opieką i wychowaniem dziecka cywilizacji cyfrowej. Program ADiR, obejmując róŝne dziedziny nauki i kultury, przewiduje równoległe prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci oraz wykładów dla rodziców. Zajęcia odbywają się w godz w budynku AJD, ul. Waszyngtona 4/8 (I Pietro, foyer s. 121) w następujące środy: 10 grudnia 2014 r., 14 stycznia 2015 r., 11 marca 2015 r., 15 kwietnia 2015 r., 13 maja 2015 r., 10 czerwca 2015 r.

19 Zakład Pracy Socjalnej Zakład Pracy Socjalnej ul. Waszyngtona 4/ Częstochowa tel dr Hanna Wiśniewska Śliwińska: Prelekcja/ wykład nt. Dopalacze- działanie i konsekwencje przyjmowania Wykłady otwarte wraz z prezentacją multimedialną, które moŝemy wygłosić dla młodzieŝy szkół licealnych dr Monika Kowalczyk Gnyp - "Kształcenie dualne - dlaczego praca socjalna to zawód, który dodaje skrzydeł?" dr Ryszard Majer - "Co ma Prometeusz do wieŝy błaznów i dlaczego niektórzy zjadali swoich dziadków? Kilka uwag o pomocy drugiemu człowiekowi wczoraj i dziś". Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Instytut Kultury Fizycznej al. Armii Krajowej 13/ Częstochowa Fizjoterapii tel Wykład Problematyka diagnozowania i leczenia wad postawy u dzieci i młodzieŝy na obecnym etapie wiedzy medycznej" - dr n. med. Marek Kluszczyński, Wykład Geneza i działalność Sokolstwa Słowiańskiego w latach dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. AJD Pokazy sportowe w szkołach: pokazy taekwondo, pokazy podnoszenia cięŝarów w czasie imprez organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjalne. Współudział studentów kierunku wychowanie fizyczne w festynach szkolnych i innych wydarzeniach organizowanych w szkołach Pokazy pierwszej pomocy organizowane przez studentów kierunku turystyka i rekreacja Organizacja prze studentów kierunku turystyka i rekreacja spotkań ze znanymi podróŝnikami, na które zapraszani są równieŝ uczniowie. Po konsultacji z kierownictwem Instytutu mogą być równieŝ współorganizowane (przy moŝliwej odpłatności związanej z kosztami organizacji) imprezy sportowo-rekreacyjnych: np.: biegu długodystansowego mieszkańców Częstochowy np. o puchar Dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Turystyki rozgrywki, mecze, cykliczne mecze (np. wiosenne, letnie) dla uczniów szkół częstochowskich pokazy zabiegów związanych z odnową biologiczną zaproszenie wybranych grup młodzieŝy szkolnej do uczestnictwa w praktycznych zajęciach realizowanych dla studentów np.: tenis ziemny, podnoszenie cięŝarów, taniec towarzyski, gimnastyka, lekkoatletyka, piłka noŝna, gry zespołowe. spotkanie ze studentami lub absolwentami Instytutu np. Jakubem. Błaszczykowskim, Senatorem Andrzejem Szewińskim i innymi

20 WYDZIAŁ SZTUKI Instytut Muzyki Instytut Muzyki ul. Zbierskiego 2/ Częstochowa tel występy zespołów instrumentalnych IM oraz Chóru IM pod warunkiem, Ŝe koncerty nie będą kolidować z procesem dydaktycznym (koszty transportu muzyków pokrywa organizator koncertu) maj/czerwiec 2013 koncert studentów Instytutu doroczna tradycja, prezentacja najlepszych studentów IM (zespoły kameralne, soliści, instrumentaliści-wokaliści, czerwiec 2013 otwarte egzaminy z przedmiotu Zespoły Instrumentalne forma otwartego koncertu, maj/czerwiec 2013 egzaminy dyplomowe (w formie otwartego koncertu) lub koncerty najlepszych studentów, dr Korneliusz Wiatr - konsultacje w zakresie pracy zespołu rozrywkowego (po uzgodnieniu terminu) Instytut Sztuk Pięknych Instytut Sztuk Pięknych ul. Dąbrowskiego Częstochowa tel Otwarte warsztaty w pracowniach graficznych, konsultacje z prowadzącymi, w kaŝdą sobotę od maja do czerwca, budynek Instytutu Sztuk Pięknych, ul. Dąbrowskiego Wykłady otwarte z zakresu zagadnień grafiki artystycznej, obrazowania w sztukach plastycznych, historii sztuki: Katedra Grafiki prof. Grzegorz Banaszkiewicz: - "Najstarsza profesja" - "Stereoskopia, czyli dlaczego mamy dwoje oczu" - "Fotografia i Grafika. Rodzinne związki, rodzinne nieporozumienia" - "Camera Lucida, czyli jak zostać mistrzem realistycznego rysunku" prof. AJD Tomasz Chudzik: - "Światło, czas i rytm nośnikami przestrzeni w pejzaŝu" - "Plener rysunkowy źródłem kreatywności i narzędziem w zrozumieniu zagadnień przestrzeni i formy" - "Street Art sztuka przestrzeni" prof. AJD Agnieszka Półrola: - "Litera w malarstwie" - "Człowiek, zwierzę, wszechświat" - "Arte cifra" prof. AJD Katarzyna Winczek: - "Przestrzeń pejzaŝu - między topografią a metaforą" - "Rodzaje twórczych wypowiedzi na temat pejzaŝu w sztuce współczesnej" - "Człowiek i natura - związki, symbole i materia w grafice"

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku na rok szkolny 2009/2010 realizowany w ramach projektu Dobry start lepsza przyszłość Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna I Podstawowe informacje o szkole 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Instytut Filologii Polskiej WARSZTATY godzina miejsce Warsztaty twórczego pisania Osoba prowadząca: prof. AJD dr hab. Agnieszka Kłakówna Maksymalna liczba uczestników 20

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

Język mniejszości narodowej lub etnicznej Szkoła podstawowa

Język mniejszości narodowej lub etnicznej Szkoła podstawowa Język mniejszości narodowej lub etnicznej Szkoła podstawowa Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania Autor: Jolanta Grygoruk Mniejszości narodowe a etniczne Za mniejszości narodowe uznaje

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZASTAW TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY ZASTAW TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY ZASTAW TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIEL ODPOWIEDZIALNY TEMAT Język polski 1. Lekturowe zgaduj zgadula - tworzymy karty edukacyjne do wybranych lektur. 2. Poznajemy

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki efektywnego nauczania

Metody i techniki efektywnego nauczania Alternatywne metody nauczania matematyki Dla: nauczycieli matematyki Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania dostępnych narzędzi technologii informacyjnej na lekcjach matematyki ocenianie kształtujące

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW ODDZIAŁ I AH (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka hiszpańskiego (poziom C1 DELE intermedio/superior)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA KLAS II W GIMNAZJUM NR 11 W RZESZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PROPOZYCJE TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA KLAS II W GIMNAZJUM NR 11 W RZESZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PROPOZYCJE TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA KLAS II W GIMNAZJUM NR 11 W RZESZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 L Przedmiot Opiekun Temat p 1 Język polski Wiesława Latusek Danuta Twaróg Marta Uchman Polscy

Bardziej szczegółowo

CKiW OHP ul. Mościckiego 27 Tarnów. Miejsce spotkania. Termin spotkania. Lp. Doradca metodyczny Tematyka spotkań/rodzaj formy Adresaci spotkania

CKiW OHP ul. Mościckiego 27 Tarnów. Miejsce spotkania. Termin spotkania. Lp. Doradca metodyczny Tematyka spotkań/rodzaj formy Adresaci spotkania Szczegółowych informacji na temat terminu i miejsca udzielają doradcy metodyczni w godzinach dyŝurów w SCE pod numerem tel. 014 696-33-80 oraz podczas dyŝurów w szkołach macierzystych. zaprasza nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZESPOŁU DORADCÓW W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I-III 2012. www.wcies.edu.pl

OFERTA ZESPOŁU DORADCÓW W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I-III 2012. www.wcies.edu.pl Numer formy Tytuł formy Forma szkolenia Adresat Liczba godzin Kierownik formy Miejsce realizacji szkolenia Planowane terminy szkolenia Zasady przyjmowania zgłoszeń BIOLOGIA 590 Praca z uczniem o specjalnych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku na rok szkolny 2015/2016 Język polski

Wykaz zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku na rok szkolny 2015/2016 Język polski Wykaz zajęć dodatkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku na rok szkolny 2015/2016 Język polski 1 Iwona Finokiet poniedziałek 13.25-14.10 Zajęcia dla gimnazjum; praca z tekstem kultury (sala

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Głównym celem studiów podyplomowych Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jest przekazanie słuchaczom

Bardziej szczegółowo

Zajęcia dodatkowe dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015

Zajęcia dodatkowe dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Zajęcia dodatkowe dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Lp. Przedmiot Nazwa zajęcia Osoba prowadząca Termin zajęć Miejsce zajęć 1. Przygotowanie do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym mgr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia ODDZIAŁ I A (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem angielskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka angielskiego (poziom C1) i poznanie kultury krajów anglojęzycznych. Powyższe

Bardziej szczegółowo

KLASA ODKRYWANIA TALENTÓW (jedyna taka klasa w mieście)

KLASA ODKRYWANIA TALENTÓW (jedyna taka klasa w mieście) KLASA ODKRYWANIA TALENTÓW (jedyna taka klasa w mieście) Zapewni żądnym, wiedzy młodym ludziom rozszerzony zakres nauczania przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia), możliwość rozwijania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLYM 2014/2015. Nazwisko Imię Nazwa zajęć Rodzaj zajęć Dzień Godzina Typ szkoły Sala

ZESTAWIENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLYM 2014/2015. Nazwisko Imię Nazwa zajęć Rodzaj zajęć Dzień Godzina Typ szkoły Sala ZESTAWIENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLYM 2014/2015 Nazwisko Imię Nazwa zajęć Rodzaj zajęć Dzień Godzina Typ szkoły Sala Brodzińska Magdalena Język włoski skype dydaktyczne doraźnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

DNI OTWARTE liceów ogólnokształcących oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych Miasta Białegostoku

DNI OTWARTE liceów ogólnokształcących oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych Miasta Białegostoku DNI OTWARTE liceów ogólnokształcących oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych Miasta Białegostoku L.P 1. WTORKI MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZE 02.03.2010, godz.16.00 Geografia Tajemnice Nowego Świata Forum

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć dodatkowych ZSO w Kłodzku w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz zajęć dodatkowych ZSO w Kłodzku w roku szkolnym 2014/2015 Wykaz zajęć dodatkowych ZSO w Kłodzku w roku szkolnym 2014/2015 Historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, historia i społeczeństwo. 1 Anna Olbińska 13.20-14.10 Kolo dla maturzystów z historii

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku na rok szkolny 2008/2009. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku na rok szkolny 2008/2009. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku na rok szkolny 2008/2009 realizowany w ramach projektu Dobry start lepsza przyszłość Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna I Podstawowe informacje o szkole 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018

PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018 PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018 KLASA BIOLOGICZNO-MEDYCZNA uzupełniające: biologia, chemia historia i społeczeństwo, biologia w medycynie Klasa dla tych, którzy interesują się

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY GIMNAZJALNYCH TEMATÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM

PROPONOWANE TEMATY GIMNAZJALNYCH TEMATÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM PROPONOWANE TEMATY GIMNAZJALNYCH TEMATÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016-2017 J.POLSKI/ dr T. Pawlus 1."Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy". O zanikającej sztuce czytania 2. "Prosta historia"

Bardziej szczegółowo

BUSOLA. System Szkolnego Doradztwa Zawodowego

BUSOLA. System Szkolnego Doradztwa Zawodowego Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu. Konfucjusz BUSOLA System Szkolnego Doradztwa Zawodowego opracowała Beata Mordyńska System Szkolnego Doradztwa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU Rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 1. Odkrywamy możliwości intelektualne i twórcze dzieci. 2. Rozwijamy zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć pozalekcyjnych w Miejskim Gimnazjum w Chodzieży / wynikający z art. 42 KN / w roku szkolnym 2014/2015

Plan zajęć pozalekcyjnych w Miejskim Gimnazjum w Chodzieży / wynikający z art. 42 KN / w roku szkolnym 2014/2015 Plan zajęć pozalekcyjnych w Miejskim Gimnazjum w Chodzieży / wynikający z art. 4 KN / w roku szkolnym 04/05 Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Termin zajęć Ilość godzin Joanna Bochenek Zajęcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia Semestr 1. PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia E/- Podstawy teorii kultury 46 E 4 stęp do antropologii kultury 20 20 oc. 2 Elementy historii

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1. IM. GEN. J. ZIĘTKA W KATOWICACH w roku szkolnym 2015/2016

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1. IM. GEN. J. ZIĘTKA W KATOWICACH w roku szkolnym 2015/2016 OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. J. ZIĘTKA W KATOWICACH w roku szkolnym 2015/2016 Imię i nazwisko Beata Krawczyk sportowe, przygotowujące do egzaminu, doradztwo edukacyjnozawodowe,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-031 ZIELONA GÓRA, ul.chopina 15A, tel. 68-328 64 28 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl ; www.cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia.

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia. Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 014/015 I ROK Lp Przedmiot Wykłady /semestr Konwers./ćwicz./ semestr Forma zaliczenia punkty uwagi 1. Warsztat kulturoznawcy 0 (1)

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego

Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego Dla: nauczycieli języka polskiego Cel: wprowadzenie do nauczania języka polskiego jako języka obcego dzieci uczących się w polskiej

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA Z PLASTYKI W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH NA KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ

INNOWACJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA Z PLASTYKI W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH NA KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ INNOWACJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA Z PLASTYKI W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH NA KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ Gimnazjum nr 7 im. Króla Jana III Sobieskiego w Rzeszowie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2015 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2015 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Widzenie Świata. między obrazem a informacją

Widzenie Świata. między obrazem a informacją Widzenie Świata między obrazem a informacją Innowacja pedagogiczna realizowana w ramach przedmiotów informatyka, kółko informatyczne, plastyka oraz w pracy Samorządu Uczniowskiego Opracowanie mgr Alicja

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 I rok (6 grup dziekańskich) FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin 09.0 1. seminarium magisterskie 30 Z 4 30 Z 4 09.2 2. kultura literacka

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów projektów gimnazjalnych 2016/2017

Propozycje tematów projektów gimnazjalnych 2016/2017 Propozycje tematów projektów gimnazjalnych 2016/2017 Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot Tematy projektów Czarnecka-Akus Bożena Język polski 1. Książki, które czytają gimnazjaliści. 2. Siedleccy poeci.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn Kierunek: FILOLOGIA POLSKA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Lp. Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ E ZO Z I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS 2. Wychowanie fizyczne 1,2 30 1 30 1 60 60 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

FORMA ZAJĘĆ ADRESACI DZIEŃ TYGODNIA. Zajęcia z zakresu pogłębionej interpretacji tekstu literackiego. Koło dziennikarskie

FORMA ZAJĘĆ ADRESACI DZIEŃ TYGODNIA. Zajęcia z zakresu pogłębionej interpretacji tekstu literackiego. Koło dziennikarskie JĘZYK POLSKI JĘZYK ANGIELSKI DROZD MARZENA CZARNOMSKA GRAŻYNA GRYĆ MAŁGORZATA HORDYJEWICZ MAŁGORZATA LIPCZYŃSKA ANNA ROSKAL ALICJA RAKOWSKA MARIA SAMÓLNIK KINGA WIŚNIEWSKA MARASZEK EWA Zajęcia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2016 r. (poz...) Załącznik nr 1 RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE 6 letni cykl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Otrębusach ZAJĘCIA DODATKOWE ROK SZKOLNY 2009/2010. 61 54 60 Wtorek godz. 14.45-15.30. Sala gimn.

Zespół Szkół w Otrębusach ZAJĘCIA DODATKOWE ROK SZKOLNY 2009/2010. 61 54 60 Wtorek godz. 14.45-15.30. Sala gimn. Zespół Szkół w Otrębusach ZAJĘCIA DODATKOWE ROK SZKOLNY 009/00 Lp Nazwisko i imię. Barbasiewicz Jolanta. Bednarska Hanna Przedmiot Zajęcia dodatkowe /z art. KN/ rozwijanie zdolności /pomoc w przezwycięŝaniu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 Lp. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W STALOWEJ WOLI ROK SZKOLNY 205/206 Nazwisko i imię nauczyciela Nazwa zajęć Uczestnicy zajęć Liczba godzin Zespół nauczycieli języków

Bardziej szczegółowo

IV etap edukacyjny BIOLOGIA / PRZYRODA. III etap edukacyjny BIOLOGIA

IV etap edukacyjny BIOLOGIA / PRZYRODA. III etap edukacyjny BIOLOGIA Iwona Majcher (PDB) III etap edukacyjny BIOLOGIA IV etap edukacyjny BIOLOGIA / PRZYRODA Wychowanie przedszkolne Edukacja wczesnoszkolna EDUKACJA PRZYRODNICZA / II etap edukacyjny: klasy IV-VI PRZYRODA

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA w Gimnazjum nr 1 im. Książąt Mazowieckich w Płocku dopuszczonych do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA w Gimnazjum nr 1 im. Książąt Mazowieckich w Płocku dopuszczonych do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA w Gimnazjum nr 1 im. Książąt Mazowieckich w Płocku dopuszczonych do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły rok szkolny 2016/2017 klasy I III Programy nauczania są zgodne

Bardziej szczegółowo

Biologia. Opis kierunku

Biologia. Opis kierunku Opis kierunku jest to gałąź nauki zajmująca się badaniem Ŝycia. Nauka ta skupia się na charakterystyce, klasyfikacji oraz zachowaniu organizmów Ŝywych, jak równieŝ sposobie powstawania nowych gatunków

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2017 / 2018

Rekrutacja 2017 / 2018 Rekrutacja 2017 / 2018 Klasy proponowane w roku szkolnym 2017/2018 z rozszerzonymi: Ø matematyką, Ø matematyką, Ø matematyką, Ø językiem angielskim, Ø językiem polskim, fizyką i informatyką biologią, chemią

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI GIMNAZJALISTO! W roku szkolnym 2017/18 oferujemy Ci 6 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Temat projektu Cele projektu Imię i nazwisko opiekuna projektu

SZKOLNA LISTA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Temat projektu Cele projektu Imię i nazwisko opiekuna projektu SZKOLNA LISTA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 2016-2017 Lp. Temat projektu Cele projektu Imię i nazwisko opiekuna projektu 1. Deutsche Küche und ihre Spezialitäten (kuchnia niemiecka i jej speciały) 2. Les Polonais

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁOŻENIA PROJEKTU: Nowa oferta edukacyjna szkoły, poszerzona o pakiet dodatkowych zajęć rozwijających i wyrównawczych, Wyższa efektywność kształcenia, Wykorzystanie nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli V Liceum Ogólnokształcące im.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli V Liceum Ogólnokształcące im. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli KRYTERIA I WARUNKI PRZYJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Zespół

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli V Liceum Ogólnokształcące im.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli V Liceum Ogólnokształcące im. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli KRYTERIA I WARUNKI PRZYJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zespół

Bardziej szczegółowo

interdyscyplinarne programy dla III etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

interdyscyplinarne programy dla III etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych interdyscyplinarne programy dla III etapu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych to projekt, którego pomysłodawcą jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KOŁA ZAINTERESOWAŃ. Koło polonistyczne Martyna Chodowska piątek a. Koło polonistyczne Alicja Pakuła poniedziałek, 13.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ. Koło polonistyczne Martyna Chodowska piątek a. Koło polonistyczne Alicja Pakuła poniedziałek, 13. KOŁA ZAINTERESOWAŃ Humanistyczne Koło polonistyczne Martyna Chodowska piątek 8.20 2a Koło polonistyczne Alicja Pakuła poniedziałek, 13.50 2f, 3c Repetytorium Bożena Szczepańska poniedziałek, 13.50 3b Język

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD, zwana dalej Fundacją, została zarejestrowana w dniu 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 KLASA BIOLOGICZNO CHEMICZNA. Przygotuje ucznia do dalszej edukacji w klasach o profilu biologiczno chemicznym w szkołach ponadgimnazjalnych. OFERUJEMY: w III

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w Płocku

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w Płocku SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA rok szkolny 2016/2017 IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w Płocku Programy nauczania są zgodne z podstawą programową dla

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE WRITING): FILM TEATR - TELEWIZJA

SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE WRITING): FILM TEATR - TELEWIZJA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE WRITING): FILM TEATR - TELEWIZJA FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 im. Karola Wojtyły 84-300 Lębork, ul. Marcinkowskiego 1 www.zso2.com e-mail: sekretariat@zso2.com tel.059-8622 297 KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE to szkoła ponadgimnazjalna o 3 letnim cyklu kształcenia.

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW stacjonarnych

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW stacjonarnych Egzamin po semestrze Forma zaliczenia I ROK II ROK III ROK I SEM. II SEM. III SEM. IV SEM. V SEM VI SEM. Lp. Nazwa przedmiotu RAZEM w. konw. sem. ćw. Lab. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. A. PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 15 Standardy nauczania dla kierunku studiów: grafika STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku grafika trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Starosta Piski. Andrzej Nowicki

Starosta Piski. Andrzej Nowicki Starosta Piski Andrzej Nowicki ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ w PISZU ZAPRASZA DO REALIZACJI SWOICH MARZEŃ Technikum: TYLKO MY ZAPEWNIMY CI: Zasadnicza Szko³a Zawodowa: Zdobą dź zawód,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego S Y L A B U S MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013 1. NAZWA PRZEDMIOTU polska/angielska 2. KOD PRZEDMIOTU Dramaturgia / Dramaturgy 3. KIERUNEK Reżyseria dramatu WYDZIAŁ 4. SPECJALNOŚĆ Reżyseria

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ Z ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJALNYCH

OFERTA ZAJĘĆ Z ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJALNYCH OFERTA ZAJĘĆ Z ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJALNYCH O Nas Firma Nowoczesny Wymiar Edukacji - Warsztat Robotów, to projekt stworzony i realizowany przez młodych inżynierów,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI Dzień tygodnia Czas Odbiorca

JĘZYK POLSKI Dzień tygodnia Czas Odbiorca Tabela zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli w I semestrze roku 2016/2017 dodatkowych lub JĘZYK POLSKI 1. Izabela Warzecha Przygotowanie do egzaminu poniedziałek 13.25-15.00 Uczniowie klas III

Bardziej szczegółowo