SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przygotowanie terenu pod budowę - CPV Roboty ziemne - CPV Roboty betonowe - CPV Roboty murowe - CPV Stolarka - CPV Tynki - CPV Dach - CPV Podłogi i posadzki - CPV Elewacja - CPV Prace malarskie - CPV Roboty rozbiórkowe - CPV Usuwanie gruzu - CPV AZWA INWESTYCJI - ROZBIÓRKA PIĘCIU BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO Z GARAŻEM I CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ, INWENTARSKĄ, DREWUTNIĄ I ADMINISTRACYJNĄ ADRES INWESTYCJI - powiat: bydgoski, gmina: Łysomice, miejscowość: Łysomice, działka: dz. nr 3131/2 INWESTOR - Nadleśnictwo Toruń, ul. Polna 34/38, Toruń PODST. OPRACOWANIA - Zlecenie Inwestora. OPRACOWAŁ - TERMSTUDIO, ul. Andersena 3a, Bydgoszcz Bydgoszcz, czerwiec 2014 rok

2 1. Część ogólna. 1.1 Nazwa zamówienia. Budowa budynku gospodarczego z garażem i częścią magazynową, inwentarską, drewutnią i administracyjną, rozbiórka pięciu budynków gospodarczych w miejscowości Łysomice, dz. nr 3131/2, gmina Łysomice. 1.2 Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót budowlanych, związanych z budową budynku gospodarczego z garażem i częścią magazynową, inwentarską, drewutnią i administracyjną oraz rozbiórka pięciu budynków gospodarczych w miejscowości Łysomice, dz. nr 3131/2, gmina Łysomice. 1.3 Zakres robót objętych STWiORB. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną obejmuje: STAN SUROWY OTWARTY Stan zerowy. a. usunięcie humusu b. mechaniczne wykopy fundamentowe c. ręczne wykopy bezpośrednio pod posadowienie ław d. ławy fundamentowe żelbetowe na podkładzie z chudego betonu e. izolacja pozioma ław fundamentowych z papy zgrzewalnej f. ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej g. rdzenie żelbetowe w ścianach fundamentowych h. i. izolacje powłokowe ścian fundamentowych j. ocieplenie ścian fundamentowych XPS gr. 10cm k. warstwa wzmacniająca na ociepleniu siatka elewacyjna na kleju l. izolacja powłokowa na wykonanym ociepleniu m. zasypanie gotowych fundamentów dostarczonym piaskiem z zagęszczeniem n. podkład betonowy podłogi na gruncie chudziak gr. 10cm Konstrukcja murowa nadziemia. o. Izolacja pozioma pod ściany parteru p. Ściany nośne z bloczków gazobetonowych gr. 24cm q. Nadproża prefabrykowane typu L19 r. Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych gr. 12cm s. Słupy i rdzenie żelbetowe ścian nadziemia t. Belki i podciągi żelbetowe u. Zabetonowanie kotew stalowych dla montażu murłaty v. Zabetonowanie marek stalowych dla podparcia belki stalowej HEB160 w. Montaż belek drewnianych stropu w części gdzie nie występują belki pasa dolnego wiązara dachowego x. Przygotowanie i montaż belki stalowej HEB160

3 Dach z pokryciem + konstrukcja drewutni y. Wykonanie więźby dachowej oraz konstrukcji drewutni z. Zamocowanie foli dachowej wysoko-paroprzepuszczalnej aa. Łacenie dachu bb. Montaż pokrycia dachowego z blacho dachówki z opierzeniami cc. Montaż kominków wentylacyjnych dd. Odwodnienie dachu rynny i rury spustowe PVC ee. Wykonanie podbitki okapu dachu z boazerii drewnianej PRACE WYKOŃCZENIOWE Stolarka ff. Okna PVC gg. Drzwi wewnętrzne pełne, płycinowe hh. Drzwi zewnętrzne pełne ii. Brama drewutni drewniana dwuskrzydłowa jj. Bramy garażowe uchylna, panelowe kk. Parapety zewnętrzne z płytek klinkierowych ll. Parapety wewnętrzne PVC Wykończenie wnętrza Posadzki mm. Izolacje posadzek z folii polietylenowej nn. Szlichta gr. 5 cm zbrojona siatką w części nie-administracyjnej oo. Izolacja posadzki styropian EPS gr. 10cm w części administracyjnej pp. Izolacja posadzki folia polietylenowa w części administracyjnej qq. Posadzki z płytek gresowych z cokolikami, w części administracyjnej Ściany rr. Tynki wewnętrzne mechaniczne cementowo-wapienne ss. Licowanie ścian toalety płytkami tt. Ocieplenie ściany garażu styropian EPS gr. 10cm zbrojony siatką na kleju. uu. Gładzie gipsowe na ścianch vv. Malowanie ścian ww. Montaż kratek wentylacyjnych Sufity xx. płyty OSB gr. 25mm na suficie yy. zabudowa sufitu płytami G-k na stelażu metalowym w części administracyjnej, z izolacją paroszczelną i ociepleniem wełną mineralną gr. 22cm zz. gładzie gipsowe na sufitach aaa. malowanie sufitów

4 Wykończenie zewnętrzne. ccc. ocieplenie ścian styropianem gr. 15cm zbrojonym siatką na kleju ddd. Tynki zewnętrzne cementowe na ścianach części nie-administracyjnej eee. Wykonanie tynku mineralnego cienkowarstwowego fff. Malowanie elewacji ggg. Licowanie cokołu płytkami klinkierowymi hhh. Okładziny podestu/schodów wejściowych płytkami gresowymi. iii. ściana drewutni boazeria drewniana na ruszcie jjj. Ogrodzenie systemowe kojca dla psa ROBOTY ROZBIÓRKOWE Dach i konstrukcja drewniana. lll. rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mmm. rozebranie pokrycia dachowego z papy nnn. rozebranie deskowania pełnego dachu ooo. rozebranie konstrukcji drewnianych więźb dachowych ppp. rozebranie konstrukcji nośnej drewnianej qqq. rozebranie obicia ścian z desek rrr. rozebranie podsufitki Konstrukcje murowe i żelbetowe. sss. wykucie z muru ościeżnic ttt. rozebranie ścian i fundamentów uuu. rozebranie stropów żelbetowych vvv. rozebranie podłoża z betonu Rozbiórka prace wykończeniowe. www. usunięcie drewna z rozbiórki xxx. usunięcie gruzu z rozbiórki yyy. Usunięcie papy z rozbiórki zzz. Usunięcie płyt azbestowo-cementowych z rozbiórki ZAGOSPODAROWANIE TERENU Teren rozbiórki. aaaa. rozebranie podłoża z betonu bbbb. rozebranie ogrodzenia cccc. usunięcie gruzu z rozbiórki Nawierzchnie i ogrodzenia. dddd. profilowanie terenu eeee. obrzeża betonowe. ffff. nawierzchnia z kostki brukowej gggg. nawierzchnia ze żwiru hhhh. ogrodzenia z paneli 3D iii. ogrodzenia sztachetowe

5 1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: - zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji prac rozbiórkowych, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, w razie potrzeby dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony i zabezpieczenia wykonywanych robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych oraz odpowiada za ich ochronę. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, odpowiednie służby oraz właścicieli instalacji. Ciągi komunikacyjne powinny być zabezpieczone, oznakowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu. - transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, - niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki, - składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub układanie w stosy, - zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), - utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, oraz prace towarzyszące: - załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania (wybranym przez Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania, - opłaty za składowanie gruzu na składowisku odpadów, - uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 1.5 Informacje o terenie budowy Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziem i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji

6 i urządzeń podziemnych na terenie budowy, powiadomić Inspektora Nadzoru, właścicieli sieci lub instalacji oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia takich robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, właścicieli poszczególnych instalacji lub sieci, zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca, na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność Ochrona środowiska. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych, szczególnie rozbiórkowych, wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym w szczególności związane z rozbiórką elementów azbestowych. W okresie trwania i wykonywania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: - zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, - zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, - utylizację odpadów, - możliwość powstania pożaru Warunków bezpieczeństwa pracy Wymagania ogólne. Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony ppoż. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami demontażu, a także powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, maski przeciwpyłowe a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. Wykonawca

7 będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego Wymagania z zakresu p. poż. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji zakresu robót albo w wyniku działania lub zaniechania personelu Wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym kwestie zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej oraz wody Ogrodzenia. Wykonawca przed przystąpieniem do rozbiórki zobowiązany jest wygrodzić teren budowy i oznakować go zgodnie z wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego. 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 2.1 Materiały wbudowywane. Głównymi materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót zgodnie z niniejszą ST są: - Beton klasy B10 - podkłady betonowe - Beton klasy B25 - elementy konstrukcyjne - Stal zbrojeniowa gładka STOS oraz żebrowana AIIIN RB500 W - Papa podkładowa termozgrzewalna - Bloczki betonowe B20 o wym. 38x24x14cm - zaprawa cementowa - płyty polistyrenu ekstradowanego XPS gr. 10cm - siatka elewacyjna klej do zatapiania statki elewacyjnej - emulsja bitumiczna do izolacji powłokowych np. dysperbit - piasek kopany - bloczki gazobetonowe o wym. 24x24x59cm - bloczki gazobetonowe o wym. 12x24x59cm

8 - klej do gazobetonu - nadproża prefabrykowane typu L19 - pręty gwintowane M12 - marki stalowe - dwuteownik szeroko stopowy HEB160 - tarcica wymiarowa nasycona - folia dachowa wysoko-paroprzepuszczalna - blacho dachówka, gąsiory, opierzenia - kominki dachowe - rynny i rury spustowe PVC - boazeria drewniana - lakiero-bejca do boazerii - Okna PVC - Drzwi wewnętrzne pełne - Drzwi zewnętrzne pełne - Brama dwuskrzydłowa drewniana - Bramy garażowe uchylne segmentowe - Płytki parapetowe klinkierowe - Parapety wewnętrzne PVC - Płyty styropianowe EPS , gr. 10cm - Folia polietylenowa - Płytki podłogowe gresowe - Klej do płytek wysokoplastyczny - Fuga - Tynk wewnętrzny cem.-wap. sucha mieszanka - Płytki ścienne - Gips szpachlowy - Farba emulsyjna wewnętrzna - Płyty GKF - Stelaż pod płyty GKF - Paroizolacja - Wełna mineralna gr. 10cm, 12cm - Płyty styropianowe EPS \ - Klej do styropianu - Tynk zewnętrzny cementowy sucha mieszanka - Grunt n pod tynk cienkowarstwowy nr. Cerplast - Tynk mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu 1,5mm - Farba silikonowa elewacyjna - Płytki klinkierowe 25x6cm - Odrodzenie systemowe panele na cokole prefabrykowanym - Ogrodzenie systemowe z wypełnienie przęseł sztachetami - Furtka ogrodzenia panelowego - Furtka ogrodzenia sztachetowego - Brama ogrodzenia sztachetowego - Kostka brukowa betonowa szara gr. 8cm - Obrzeża betonowe szare 8x30cm

9 2.2 Materiały z rozbiórki. Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak gruz ceglany, kamienie z fundamentów, elementy konstrukcji drewnianej powinny być wywiezione na wysypisko, papa i materiały zawierające azbest należy poddać utylizacji zgodnie z ustawą. 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z rusztowaniami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Osoby obsługujące sprzęt winny być przeszkolone i w przypadku szczególnych wymagań posiadać uprawnienia do obsługi sprzętu. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń powstających elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 4. Wymagania dotyczące środków transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. Środki transportu użyte do przewozu materiałów nie mogą powodować uszkodzeń nawierzchni dróg dojazdowych i placów. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru mogą być usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami wyjeżdżającymi z terenu budowy.

10 5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 5.1 STAN SUROWY OTWARTY Stan zerowy. a. usunięcie humusu mechaniczne zebranie humusy na odkład do wykonania zasypania po zrealizowaniu robót b. mechaniczne wykopy fundamentowe wykopy wykonanie koparko-ładowarką, należy zwrócić szczególną uwagę aby nie przekopać gruntu rodzimego poniżej posadowienia ław c. ręczne wykopy bezpośrednio pod posadowienie ław, w przypadku odkrycia gruntu nienośnego usunąć go i zastąpić warstwą chudego betonu d. ławy fundamentowe żelbetowe na podkładzie z chudego betonu chudziak z betonu B10, zbrojenie układać z zachowaniem projektowanej otuliny, zakład prętów ław min 50cm,pamiętać o wypuszczeniu starterów zbrojenia dla słupów i trzpieni, beton ław B-25 e. izolacja pozioma ław fundamentowych z dwóch warstw podkładowej papy zgrzewalnej f. ściany fundamentowe z bloczków betonowych o wymiarach 38x24x14cm, na zaprawie cementowej, zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić izolacji poziomej z papy g. rdzenie żelbetowe w ścianach fundamentowych z betonu B25, pozostawić zakład prętów startowych słupów min 65cm, h. i. izolacje powłokowe ścian fundamentowych z emulsji bitumicznej np. Dysperbit, 2 warstwy, zwrócić uwagę na szczelne połączenie z izolacją ław j. ocieplenie ścian fundamentowych w części administracyjnej płytami z polistyrenu ekstradowanego gr. 10cm klejonego na lepik bitumiczny. k. warstwa wzmacniająca na ociepleniu siatka elewacyjna na kleju l. izolacja powłokowa na wykonanym ociepleniu z emulsji bitumicznej np. Dysperbit, 2 warstwy, m. zasypanie gotowych fundamentów dostarczonym piaskiem z zagęszczeniem n. podkład betonowy podłogi na gruncie chudziak z betonu B-10, gr. 10cm Konstrukcja murowa nadziemia. o. Izolacja pozioma pod ściany parteru z dwóch warstw podkładowej papy zgrzewalnej p. Ściany nośne z bloczków gazobetonowych gr. 24cm murowane na klej cienkowarstwowy q. Nadproża prefabrykowane typu L19 zgodnie z projektem, belki oparte na podmurówce z cegły pełnej. r. Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych gr. 12cm murowane na klej cienkowarstwowy, wykonać przymurówkę zamykającą przy murłacie w części nie-administracyjnej s. Słupy i rdzenie żelbetowe ścian nadziemia z betonu B-25, zbrojenie układać z zachowaniem projektowanej otuliny,

11 t. Belki i podciągi żelbetowe z betonu B-25, zbrojenie układać z zachowaniem projektowanej otuliny, u. Zabetonowanie kotew stalowych dla montażu murłaty, kotwy z prętów gwintowanych M12 w rozstawie co 60cm. v. Zabetonowanie marek stalowych dla podparcia belki stalowej HEB160 w. Montaż belek drewnianych stropu w części gdzie nie występują belki pasa dolnego wiązara dachowego, belki oparte na wieńcu ścian nośnych na warstwie papy podkładowej x. Przygotowanie i montaż belki stalowej HEB160, stal zabezpieczona antykorozyjnie Dach z pokryciem + konstrukcja drewutni y. Wykonanie więźby dachowej oraz konstrukcji drewutni z tarcicy wymiarowej z drewna kl C24, impregnowanego. Złożone wiązary opierać na murłacie za pomocą typowych blach stalowych. Pas dolny wiązara pełni rolę stropu nad parterem. Wszystkie elementy drewniane stykające się z materiałem nie drewnianym odizolować papą asfaltową. z. Zamocowanie foli dachowej wysokoparoprzepuszczalnej aa. Łacenie dachu łaty i kontr łaty impregnowane bb. Montaż pokrycia dachowego z blacho dachówki w kolorze zielonym zgodnie z instrukcją producenta, opierzenia blacha stalowa powlekana. cc. Montaż kominków wentylacyjnych systemowych do blacho dachówki. dd. Odwodnienie dachu rynny i rury spustowe PVC, zachować spadki rynien ee. Wykonanie podbitki okapu dachu z boazerii drewnianej na stelażu drewnianym malowanej lakierobejcą. 5.2 PRACE WYKOŃCZENIOWE Stolarka ff. Okna PVC w kolorze złoty dąb, Stolarkę okienną osadzać tak aby licowała się z zewnętrzną krawędzią ścian konstrukcyjnych (na granicy z izolacją termiczną). Izolację termiczną wykonać tak aby zachodziła min 4 cm na ościeżnicę. Montaż okien o współczynniku max Uww = 1,3 W/m 2 K gg. Drzwi wewnętrzne pełne, płycinowe hh. Drzwi zewnętrzne pełne PVC w kolorze złoty dąb. ii. Brama drewutni drewniana dwuskrzydłowa mocowana do konstrukcji drewnianej drewutni jj. Bramy garażowe uchylne, panelowe montaż zgodnie z instrukcją producenta kk. Parapety zewnętrzne z płytek klinkierowych na klej. ll. Parapety wewnętrzne PVC w kolorze białym

12 5.2.2 Wykończenie wnętrza Posadzki mm. Izolacje posadzek folii polietyklenowej nn. Szlichta cementowa gr. 5 cm, w części nie-administracyjnej zbrojona siatką oo. Izolacja posadzki styropian EPS gr. 10cm w części administracyjnej pp. Izolacja posadzki folia polietylenowa w części administracyjnej, stosować zakłady min 20cm. qq. Posadzki z płytek gresowych mocowanych na klej, z cokolikami, w części administracyjnej Ściany rr. Tynki wewnętrzne mechaniczne cementowo-wapienne na ścianach, narożniki wypukłe zabezpieczone kątownikiem stalowym ss. Licowanie ścian toalety płytkami do wysokości 2,0m tt. Ocieplenie ściany garażu styropian EPS gr. 10cm zbrojonym siatką elewacyjną na kleju. uu. Gładzie gipsowe na ścianach wewnętrznych vv. Malowanie ścian farbą emulsyjną, w pomieszczeniach mokrych zaleca się stosować farby lateksowe o podwyższonej odporności na działanie wilgoci. Kolor według wskazań Inwestora. ww. Montaż kratek wentylacyjnych wentylacja garażów Sufity xx. płyty OSB gr. 25mm na suficie płyty oparte na belkach pasa dolnego wiązarów dachowych, na wkręty yy. zabudowa sufitu płytami GKF na stelażu metalowym w części administracyjnej, z izolacją paroszczelną i ociepleniem wełną mineralną gr. 22cm (10cm + 12cm) zwrócić szczególną uwagę na połączenie izolacji poziomej sufitu z pionową ścian zewnętrznych zz. gładzie gipsowe na sufitach aaa. malowanie sufitów farbą emulsyjną. Kolor według wskazań Inwestora Wykończenie zewnętrzne. ccc. ocieplenie ścian styropianem EPS , gr. 15cm, zbrojonym siatką na kleju ddd. Tynki zewnętrzne cementowe na ścianach części nie-administracyjnej eee. Wykonanie tynku mineralnego cienkowarstwowego o uziarnieniu 1,5mm np. Atlas Cermit SN MAL 15, na ścianach zagruntowanych np. Cerplast fff. Malowanie elewacji farbą silikonową. ggg. Licowanie cokołu płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6,5cm, pas wysokości 15cm

13 hhh. Okładziny podestu/schodów wejściowych płytkami gresowymi mrozoodpornymi na klej wysokoelastyczny. iii. ściana drewutni boazeria drewniana na ruszcie drewnianym. Boazeria z drewna modrzewiowego - zgodnie z rysunkami elewacji, kolor : "palisander" jjj. Ogrodzenie systemowe kojca dla psa, z paneli na cokole prefabrykowanym, z furtką. 5.3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Dach i konstrukcja drewniana. lll. rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych Pokrycie dachowe budynków 2, 3, 4, 5 z płyt azbestowo-cementowych. Demontować może jedynie wyspecjalizowana firma. Płyty przeznaczone do utylizacji zgodnie z ustawą. mmm. rozebranie pokrycia dachowego z papy Rozbiórka ręczna. Papa wywożona w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Papa będzie ładowana na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożona na autoryzowane wysypiska i utylizowana. nnn. rozebranie deskowania pełnego dachu deskowanie pełne dachu, na części budynku 3, na dachu budynku 4, 5 ooo. rozebranie konstrukcji drewnianych więźb dachowych wiązary dachowe z belek drewnianych bud. 1-4, i kratownice z desek budynku 5 ppp. rozebranie konstrukcji nośnej drewnianej słupy i belki nośne budynków 2-4 qqq. rozebranie obicia ścian z desek ściany z desek budynku 2 (częściowo), budynku 3 i 4 rrr. rozebranie podsufitki - podsufitka z płyt budynku Konstrukcje murowe i żelbetowe. sss. wykucie z muru ościeżnic drzwiowych i okiennych. ttt. rozebranie ścian i fundamentów murowanych, bud. 1, 2, 5, fundamenty budynków kamienne uuu. rozebranie stropów żelbetowych strop żelbetowy w budynku nr 5 vvv. rozebranie podłoża z betonu posadzki w budynkach, opaski betonowe przy budynkach Rozbiórka prace wykończeniowe. www. usunięcie drewna z rozbiórki xxx. usunięcie gruzu z rozbiórki yyy. Usunięcie papy z rozbiórki zzz. Usunięcie płyt azbestowo-cementowych z rozbiórki

14 5.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU Teren rozbiórki. aaaa. rozebranie podłoża z betonu opaska betonowa wokół istniejącego budynku dla wykonania projektowanej opaski z kostki brukowej bbbb. rozebranie ogrodzenia istniejące ogrodzenia na posesji panele sztachetowe na słupkach betonowych prefabrykowanych z cokołem betonowym, furtki i bramy cccc. usunięcie gruzu z rozbiórki Nawierzchnie i ogrodzenia. dddd. profilowanie terenu pod wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (w tym nowej opaski wokół istniejącego budynku) oraz nawierzchni ze żwiru; wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem eeee. obrzeża betonowe (krawężniki )8x30cm dla nawierzchni z kostki brukowej (w tym nowej opaski wokół istniejącego budynku) oraz żwiru ffff. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, zgodnie z zagospodarowaniem terenu (w tym nowa opaska wokół istniejącego budynku) gggg. nawierzchnia ze żwiru zagęszczonego mechanicznie zgodnie z zagospodarowaniem terenu hhhh. ogrodzenia z paneli 3D Łączenie słupków z panelami za pomocą obejmy montażowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze ogrodzenia, wysokość paneli 175 cm, nie dopuszcza się zróżnicowania wysokości paneli na długości całego ogrodzenia, szerokość paneli 250 cm - nie dotyczy przęseł skrajnych, panele przetłaczane 3D, druty min. fi 4mm, typ słupka prostokątny, zamykany od góry daszkami mrozoodpornego tworzywa sztucznego, wymiary oczka paneli kratowych nie większe jak 200x50 mm, ochrona przed korozją: cynkowanie i lakierowanie na kolor RAL 6005, każdy panel powinien mieć co najmniej 3 przetłoczenia poziome zapewniające jego sztywność, podmurówka prefabrykowana składająca się z pustaków betonowych narożnych wys. 25 cm oraz pustaków przelotowych i deski betonowej o wym. 240x25x5 cm, furtki systemowe iiii. ogrodzenia sztachetowe Przęsła płotu wys. 150cm, powinny być wykonane z drewna iglastego, suchego drewna, pozbawionego wad. Należy sprawdzić czy powierzchnia jest gładka i pozbawiona drażniących włosków. Niedopuszczalne są jakiekolwiek spękanie bądź skręcenia drewna. Drewno powinno zostać zabezpieczone preparatami przeciw pleśniowymi. Każde przęsło składa się z rzędu płaskich sztachet, oszer 10-12cm, zakończonych łukiem od góry. Sztachety łączyć w przęsła do dwóch ceowników 50, pomalowanych podkładem chlorokauczukowym,

15 za pomocą czterech śrub zamkowych (60/50) z nakrętką kołpakową - na każdą sztachetę. Przęsła mocować do słupków za pomocą śrub M8. typ słupka prostokątny, zamykany od góry daszkami mrozoodpornego tworzywa sztucznego, podmurówka prefabrykowana składająca się z pustaków betonowych narożnych wys. 25 cm oraz pustaków przelotowych i deski betonowej o wym. 240x25x5 cm, furtka 100cm, Brama wjazdowa 2-skrzydłowa - konstrukcja bramy skrzydłowej bez wypełnienia zawiera - szkielet wykonany z profila 60x40x2, dwa słupki podtrzymujące 80x80x2, wraz z zaślepkami oraz zawiasami, zasuwami. Wypełnienie wykonane z drewna iglastego zabezpieczonego impregnatem do drewna. Światło bramy wynosi 400 cm. Konstrukcja nośna bramy powinna być wykonana z stali pomalowanej podkładem chlorokuaczukowym oraz farbą na kolor czarny. Do takiej konstrukcji przykręcone zostaną sztachety o szerokości takiej samej jak sztachety na przęsłach płotu. Sztachety mają się charakteryzować dokładnie takim samym wzorem jak sztachety płotu. Przed przykręceniem sztachet do konstrukcji metalowej należy sprawdzić czy powierzchnia sztachet jest gładka i pozbawiona drażniących włosków. Niedopuszczalne są jakiekolwiek spękanie bądź skręcenia drewna. Skrzydła bramy powinny być zawieszone na zawiasach, charakteryzujących się dużą wytrzymałością na obciążenia. Wykopy pod fundamenty słupków, bramy wykonać ręcznie, jako wykopy wąsko przestrzenne, nieumocnione. Wymiary wykopów należy dostosować do wielkości fundamentów, doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka. sztachety drewniane powinny zostać zabezpieczone dwukrotnym malowaniem impregnatem do drewna, nie powodującym korozji w przypadku łączenia drewna z elementami metalowymi kolor palisander.

16 6. Opis działań związanych z kontrolą badaniami i odbiorem Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót podczas ich wykonywania to jest na sprawdzeniu braku zagrożeń na placu rozbiórki, zapewnieniu bezpieczeństwa osobom postronnym i pracownikom, a także wykonaniu kompletnego programu rozbiórki. Upoważniony pracownik Zamawiającego może dokonywać kontroli, a Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy w tych czynnościach. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco w sposób czytelny, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy dokumenty należy podpisać przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty powinny być dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. Sprawdzenie wykonania rozbiórek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej, oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz kolejność wykonywania prac. 7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót. Podstawą dokonania obmiaru jest załączony do materiałów przetargowych przedmiar robót. Obejmuje on m.in. szczegółowy opis robót określający wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres robót, sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Jednostkami obmiarowymi są: - mb: cokoliki z płytek, belki stropu, ogrodzenia, obrzeża, - m2: usunięcie humusu, izolacje, tynki, ściany murowane, pokrycie dachowe, boazerie, stolarka, parapety z płytek, posadzki, okładziny ścian, gładzie, malowanie, sufity, opaska betonowa, ogrodzenie, nawierzchnie - m3: wykopy, konstrukcje żelbetowe, podkłady, konstrukcje drewniane, rozbiórki murów - szt.: otwory, kotwy, marki, kominki wentylacyjne, parapety PVC, furtki, bramy - t.: stal zbrojeniowa, dwuteownik HEB 8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika rozbiórki z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w odpowiednim punkcie umowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU NR 59 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Wspólny słownik zamówień 45443000-4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT. ROZBUDOWA BUDYNKU TERENOWEJ PLACÓWKI KRUS W WYSZKOWIE INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 07-200 WYSZKÓW

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA HALI TARGOWEJ, BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWO-ADMINISTRACYJNY Z MASZTEM ANTENOWYM, I WIATY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ŁOMŻY CPV 45213140-3 Adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDNIKACH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ROBOTY INSTALACYJNE Inwestor : GMINA POŁANIEC WŁAŚCICIEL: OSP RUDNIKI

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 [dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i robót budowlanych]

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH NR 25 i 26 w BAZIE MAGAZYNOWEJ B3 OPP KWP PRZY UL. KOSZAROWEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz. nr 519/6 Spis treści: ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE... 16 1. WSTĘP....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE BUDOWNICTWA ŚWIEBUD Marcin Wojewódka Os. Kopernika 126, 66-200 Świebodzin tel./fax 068 4751290 tel. kom. 0509876540 email swiebud@o2.pl NIP 9271723850 REGON 978069715

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO LEGIONOWO ADRES INWESTORA: UL. PIŁSUDSKIEGO 3 05-120 LEGIONOWO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa projektowa SKALA Krzysztof Guszcza ul. Legionowa 9/1 lok. 120 15-281 Białystok tel. 604-191-835 e-mail: kguszcza@piasta.pl Przedmiot opracowania: OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa Szkoły Podstawowej w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy NAZWA I

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo