SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przygotowanie terenu pod budowę - CPV Roboty ziemne - CPV Roboty betonowe - CPV Roboty murowe - CPV Stolarka - CPV Tynki - CPV Dach - CPV Podłogi i posadzki - CPV Elewacja - CPV Prace malarskie - CPV Roboty rozbiórkowe - CPV Usuwanie gruzu - CPV AZWA INWESTYCJI - ROZBIÓRKA PIĘCIU BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO Z GARAŻEM I CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ, INWENTARSKĄ, DREWUTNIĄ I ADMINISTRACYJNĄ ADRES INWESTYCJI - powiat: bydgoski, gmina: Łysomice, miejscowość: Łysomice, działka: dz. nr 3131/2 INWESTOR - Nadleśnictwo Toruń, ul. Polna 34/38, Toruń PODST. OPRACOWANIA - Zlecenie Inwestora. OPRACOWAŁ - TERMSTUDIO, ul. Andersena 3a, Bydgoszcz Bydgoszcz, czerwiec 2014 rok

2 1. Część ogólna. 1.1 Nazwa zamówienia. Budowa budynku gospodarczego z garażem i częścią magazynową, inwentarską, drewutnią i administracyjną, rozbiórka pięciu budynków gospodarczych w miejscowości Łysomice, dz. nr 3131/2, gmina Łysomice. 1.2 Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót budowlanych, związanych z budową budynku gospodarczego z garażem i częścią magazynową, inwentarską, drewutnią i administracyjną oraz rozbiórka pięciu budynków gospodarczych w miejscowości Łysomice, dz. nr 3131/2, gmina Łysomice. 1.3 Zakres robót objętych STWiORB. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną obejmuje: STAN SUROWY OTWARTY Stan zerowy. a. usunięcie humusu b. mechaniczne wykopy fundamentowe c. ręczne wykopy bezpośrednio pod posadowienie ław d. ławy fundamentowe żelbetowe na podkładzie z chudego betonu e. izolacja pozioma ław fundamentowych z papy zgrzewalnej f. ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej g. rdzenie żelbetowe w ścianach fundamentowych h. i. izolacje powłokowe ścian fundamentowych j. ocieplenie ścian fundamentowych XPS gr. 10cm k. warstwa wzmacniająca na ociepleniu siatka elewacyjna na kleju l. izolacja powłokowa na wykonanym ociepleniu m. zasypanie gotowych fundamentów dostarczonym piaskiem z zagęszczeniem n. podkład betonowy podłogi na gruncie chudziak gr. 10cm Konstrukcja murowa nadziemia. o. Izolacja pozioma pod ściany parteru p. Ściany nośne z bloczków gazobetonowych gr. 24cm q. Nadproża prefabrykowane typu L19 r. Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych gr. 12cm s. Słupy i rdzenie żelbetowe ścian nadziemia t. Belki i podciągi żelbetowe u. Zabetonowanie kotew stalowych dla montażu murłaty v. Zabetonowanie marek stalowych dla podparcia belki stalowej HEB160 w. Montaż belek drewnianych stropu w części gdzie nie występują belki pasa dolnego wiązara dachowego x. Przygotowanie i montaż belki stalowej HEB160

3 Dach z pokryciem + konstrukcja drewutni y. Wykonanie więźby dachowej oraz konstrukcji drewutni z. Zamocowanie foli dachowej wysoko-paroprzepuszczalnej aa. Łacenie dachu bb. Montaż pokrycia dachowego z blacho dachówki z opierzeniami cc. Montaż kominków wentylacyjnych dd. Odwodnienie dachu rynny i rury spustowe PVC ee. Wykonanie podbitki okapu dachu z boazerii drewnianej PRACE WYKOŃCZENIOWE Stolarka ff. Okna PVC gg. Drzwi wewnętrzne pełne, płycinowe hh. Drzwi zewnętrzne pełne ii. Brama drewutni drewniana dwuskrzydłowa jj. Bramy garażowe uchylna, panelowe kk. Parapety zewnętrzne z płytek klinkierowych ll. Parapety wewnętrzne PVC Wykończenie wnętrza Posadzki mm. Izolacje posadzek z folii polietylenowej nn. Szlichta gr. 5 cm zbrojona siatką w części nie-administracyjnej oo. Izolacja posadzki styropian EPS gr. 10cm w części administracyjnej pp. Izolacja posadzki folia polietylenowa w części administracyjnej qq. Posadzki z płytek gresowych z cokolikami, w części administracyjnej Ściany rr. Tynki wewnętrzne mechaniczne cementowo-wapienne ss. Licowanie ścian toalety płytkami tt. Ocieplenie ściany garażu styropian EPS gr. 10cm zbrojony siatką na kleju. uu. Gładzie gipsowe na ścianch vv. Malowanie ścian ww. Montaż kratek wentylacyjnych Sufity xx. płyty OSB gr. 25mm na suficie yy. zabudowa sufitu płytami G-k na stelażu metalowym w części administracyjnej, z izolacją paroszczelną i ociepleniem wełną mineralną gr. 22cm zz. gładzie gipsowe na sufitach aaa. malowanie sufitów

4 Wykończenie zewnętrzne. ccc. ocieplenie ścian styropianem gr. 15cm zbrojonym siatką na kleju ddd. Tynki zewnętrzne cementowe na ścianach części nie-administracyjnej eee. Wykonanie tynku mineralnego cienkowarstwowego fff. Malowanie elewacji ggg. Licowanie cokołu płytkami klinkierowymi hhh. Okładziny podestu/schodów wejściowych płytkami gresowymi. iii. ściana drewutni boazeria drewniana na ruszcie jjj. Ogrodzenie systemowe kojca dla psa ROBOTY ROZBIÓRKOWE Dach i konstrukcja drewniana. lll. rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mmm. rozebranie pokrycia dachowego z papy nnn. rozebranie deskowania pełnego dachu ooo. rozebranie konstrukcji drewnianych więźb dachowych ppp. rozebranie konstrukcji nośnej drewnianej qqq. rozebranie obicia ścian z desek rrr. rozebranie podsufitki Konstrukcje murowe i żelbetowe. sss. wykucie z muru ościeżnic ttt. rozebranie ścian i fundamentów uuu. rozebranie stropów żelbetowych vvv. rozebranie podłoża z betonu Rozbiórka prace wykończeniowe. www. usunięcie drewna z rozbiórki xxx. usunięcie gruzu z rozbiórki yyy. Usunięcie papy z rozbiórki zzz. Usunięcie płyt azbestowo-cementowych z rozbiórki ZAGOSPODAROWANIE TERENU Teren rozbiórki. aaaa. rozebranie podłoża z betonu bbbb. rozebranie ogrodzenia cccc. usunięcie gruzu z rozbiórki Nawierzchnie i ogrodzenia. dddd. profilowanie terenu eeee. obrzeża betonowe. ffff. nawierzchnia z kostki brukowej gggg. nawierzchnia ze żwiru hhhh. ogrodzenia z paneli 3D iii. ogrodzenia sztachetowe

5 1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: - zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji prac rozbiórkowych, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, w razie potrzeby dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony i zabezpieczenia wykonywanych robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych oraz odpowiada za ich ochronę. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, odpowiednie służby oraz właścicieli instalacji. Ciągi komunikacyjne powinny być zabezpieczone, oznakowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu. - transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, - niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki, - składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub układanie w stosy, - zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), - utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, oraz prace towarzyszące: - załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania (wybranym przez Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania, - opłaty za składowanie gruzu na składowisku odpadów, - uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 1.5 Informacje o terenie budowy Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziem i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji

6 i urządzeń podziemnych na terenie budowy, powiadomić Inspektora Nadzoru, właścicieli sieci lub instalacji oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia takich robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, właścicieli poszczególnych instalacji lub sieci, zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca, na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność Ochrona środowiska. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych, szczególnie rozbiórkowych, wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym w szczególności związane z rozbiórką elementów azbestowych. W okresie trwania i wykonywania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: - zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, - zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, - utylizację odpadów, - możliwość powstania pożaru Warunków bezpieczeństwa pracy Wymagania ogólne. Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony ppoż. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami demontażu, a także powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, maski przeciwpyłowe a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. Wykonawca

7 będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego Wymagania z zakresu p. poż. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji zakresu robót albo w wyniku działania lub zaniechania personelu Wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym kwestie zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej oraz wody Ogrodzenia. Wykonawca przed przystąpieniem do rozbiórki zobowiązany jest wygrodzić teren budowy i oznakować go zgodnie z wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego. 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 2.1 Materiały wbudowywane. Głównymi materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót zgodnie z niniejszą ST są: - Beton klasy B10 - podkłady betonowe - Beton klasy B25 - elementy konstrukcyjne - Stal zbrojeniowa gładka STOS oraz żebrowana AIIIN RB500 W - Papa podkładowa termozgrzewalna - Bloczki betonowe B20 o wym. 38x24x14cm - zaprawa cementowa - płyty polistyrenu ekstradowanego XPS gr. 10cm - siatka elewacyjna klej do zatapiania statki elewacyjnej - emulsja bitumiczna do izolacji powłokowych np. dysperbit - piasek kopany - bloczki gazobetonowe o wym. 24x24x59cm - bloczki gazobetonowe o wym. 12x24x59cm

8 - klej do gazobetonu - nadproża prefabrykowane typu L19 - pręty gwintowane M12 - marki stalowe - dwuteownik szeroko stopowy HEB160 - tarcica wymiarowa nasycona - folia dachowa wysoko-paroprzepuszczalna - blacho dachówka, gąsiory, opierzenia - kominki dachowe - rynny i rury spustowe PVC - boazeria drewniana - lakiero-bejca do boazerii - Okna PVC - Drzwi wewnętrzne pełne - Drzwi zewnętrzne pełne - Brama dwuskrzydłowa drewniana - Bramy garażowe uchylne segmentowe - Płytki parapetowe klinkierowe - Parapety wewnętrzne PVC - Płyty styropianowe EPS , gr. 10cm - Folia polietylenowa - Płytki podłogowe gresowe - Klej do płytek wysokoplastyczny - Fuga - Tynk wewnętrzny cem.-wap. sucha mieszanka - Płytki ścienne - Gips szpachlowy - Farba emulsyjna wewnętrzna - Płyty GKF - Stelaż pod płyty GKF - Paroizolacja - Wełna mineralna gr. 10cm, 12cm - Płyty styropianowe EPS \ - Klej do styropianu - Tynk zewnętrzny cementowy sucha mieszanka - Grunt n pod tynk cienkowarstwowy nr. Cerplast - Tynk mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu 1,5mm - Farba silikonowa elewacyjna - Płytki klinkierowe 25x6cm - Odrodzenie systemowe panele na cokole prefabrykowanym - Ogrodzenie systemowe z wypełnienie przęseł sztachetami - Furtka ogrodzenia panelowego - Furtka ogrodzenia sztachetowego - Brama ogrodzenia sztachetowego - Kostka brukowa betonowa szara gr. 8cm - Obrzeża betonowe szare 8x30cm

9 2.2 Materiały z rozbiórki. Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak gruz ceglany, kamienie z fundamentów, elementy konstrukcji drewnianej powinny być wywiezione na wysypisko, papa i materiały zawierające azbest należy poddać utylizacji zgodnie z ustawą. 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z rusztowaniami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Osoby obsługujące sprzęt winny być przeszkolone i w przypadku szczególnych wymagań posiadać uprawnienia do obsługi sprzętu. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń powstających elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 4. Wymagania dotyczące środków transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. Środki transportu użyte do przewozu materiałów nie mogą powodować uszkodzeń nawierzchni dróg dojazdowych i placów. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru mogą być usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami wyjeżdżającymi z terenu budowy.

10 5. Wymagania dot. wykonania robót budowlanych 5.1 STAN SUROWY OTWARTY Stan zerowy. a. usunięcie humusu mechaniczne zebranie humusy na odkład do wykonania zasypania po zrealizowaniu robót b. mechaniczne wykopy fundamentowe wykopy wykonanie koparko-ładowarką, należy zwrócić szczególną uwagę aby nie przekopać gruntu rodzimego poniżej posadowienia ław c. ręczne wykopy bezpośrednio pod posadowienie ław, w przypadku odkrycia gruntu nienośnego usunąć go i zastąpić warstwą chudego betonu d. ławy fundamentowe żelbetowe na podkładzie z chudego betonu chudziak z betonu B10, zbrojenie układać z zachowaniem projektowanej otuliny, zakład prętów ław min 50cm,pamiętać o wypuszczeniu starterów zbrojenia dla słupów i trzpieni, beton ław B-25 e. izolacja pozioma ław fundamentowych z dwóch warstw podkładowej papy zgrzewalnej f. ściany fundamentowe z bloczków betonowych o wymiarach 38x24x14cm, na zaprawie cementowej, zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić izolacji poziomej z papy g. rdzenie żelbetowe w ścianach fundamentowych z betonu B25, pozostawić zakład prętów startowych słupów min 65cm, h. i. izolacje powłokowe ścian fundamentowych z emulsji bitumicznej np. Dysperbit, 2 warstwy, zwrócić uwagę na szczelne połączenie z izolacją ław j. ocieplenie ścian fundamentowych w części administracyjnej płytami z polistyrenu ekstradowanego gr. 10cm klejonego na lepik bitumiczny. k. warstwa wzmacniająca na ociepleniu siatka elewacyjna na kleju l. izolacja powłokowa na wykonanym ociepleniu z emulsji bitumicznej np. Dysperbit, 2 warstwy, m. zasypanie gotowych fundamentów dostarczonym piaskiem z zagęszczeniem n. podkład betonowy podłogi na gruncie chudziak z betonu B-10, gr. 10cm Konstrukcja murowa nadziemia. o. Izolacja pozioma pod ściany parteru z dwóch warstw podkładowej papy zgrzewalnej p. Ściany nośne z bloczków gazobetonowych gr. 24cm murowane na klej cienkowarstwowy q. Nadproża prefabrykowane typu L19 zgodnie z projektem, belki oparte na podmurówce z cegły pełnej. r. Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych gr. 12cm murowane na klej cienkowarstwowy, wykonać przymurówkę zamykającą przy murłacie w części nie-administracyjnej s. Słupy i rdzenie żelbetowe ścian nadziemia z betonu B-25, zbrojenie układać z zachowaniem projektowanej otuliny,

11 t. Belki i podciągi żelbetowe z betonu B-25, zbrojenie układać z zachowaniem projektowanej otuliny, u. Zabetonowanie kotew stalowych dla montażu murłaty, kotwy z prętów gwintowanych M12 w rozstawie co 60cm. v. Zabetonowanie marek stalowych dla podparcia belki stalowej HEB160 w. Montaż belek drewnianych stropu w części gdzie nie występują belki pasa dolnego wiązara dachowego, belki oparte na wieńcu ścian nośnych na warstwie papy podkładowej x. Przygotowanie i montaż belki stalowej HEB160, stal zabezpieczona antykorozyjnie Dach z pokryciem + konstrukcja drewutni y. Wykonanie więźby dachowej oraz konstrukcji drewutni z tarcicy wymiarowej z drewna kl C24, impregnowanego. Złożone wiązary opierać na murłacie za pomocą typowych blach stalowych. Pas dolny wiązara pełni rolę stropu nad parterem. Wszystkie elementy drewniane stykające się z materiałem nie drewnianym odizolować papą asfaltową. z. Zamocowanie foli dachowej wysokoparoprzepuszczalnej aa. Łacenie dachu łaty i kontr łaty impregnowane bb. Montaż pokrycia dachowego z blacho dachówki w kolorze zielonym zgodnie z instrukcją producenta, opierzenia blacha stalowa powlekana. cc. Montaż kominków wentylacyjnych systemowych do blacho dachówki. dd. Odwodnienie dachu rynny i rury spustowe PVC, zachować spadki rynien ee. Wykonanie podbitki okapu dachu z boazerii drewnianej na stelażu drewnianym malowanej lakierobejcą. 5.2 PRACE WYKOŃCZENIOWE Stolarka ff. Okna PVC w kolorze złoty dąb, Stolarkę okienną osadzać tak aby licowała się z zewnętrzną krawędzią ścian konstrukcyjnych (na granicy z izolacją termiczną). Izolację termiczną wykonać tak aby zachodziła min 4 cm na ościeżnicę. Montaż okien o współczynniku max Uww = 1,3 W/m 2 K gg. Drzwi wewnętrzne pełne, płycinowe hh. Drzwi zewnętrzne pełne PVC w kolorze złoty dąb. ii. Brama drewutni drewniana dwuskrzydłowa mocowana do konstrukcji drewnianej drewutni jj. Bramy garażowe uchylne, panelowe montaż zgodnie z instrukcją producenta kk. Parapety zewnętrzne z płytek klinkierowych na klej. ll. Parapety wewnętrzne PVC w kolorze białym

12 5.2.2 Wykończenie wnętrza Posadzki mm. Izolacje posadzek folii polietyklenowej nn. Szlichta cementowa gr. 5 cm, w części nie-administracyjnej zbrojona siatką oo. Izolacja posadzki styropian EPS gr. 10cm w części administracyjnej pp. Izolacja posadzki folia polietylenowa w części administracyjnej, stosować zakłady min 20cm. qq. Posadzki z płytek gresowych mocowanych na klej, z cokolikami, w części administracyjnej Ściany rr. Tynki wewnętrzne mechaniczne cementowo-wapienne na ścianach, narożniki wypukłe zabezpieczone kątownikiem stalowym ss. Licowanie ścian toalety płytkami do wysokości 2,0m tt. Ocieplenie ściany garażu styropian EPS gr. 10cm zbrojonym siatką elewacyjną na kleju. uu. Gładzie gipsowe na ścianach wewnętrznych vv. Malowanie ścian farbą emulsyjną, w pomieszczeniach mokrych zaleca się stosować farby lateksowe o podwyższonej odporności na działanie wilgoci. Kolor według wskazań Inwestora. ww. Montaż kratek wentylacyjnych wentylacja garażów Sufity xx. płyty OSB gr. 25mm na suficie płyty oparte na belkach pasa dolnego wiązarów dachowych, na wkręty yy. zabudowa sufitu płytami GKF na stelażu metalowym w części administracyjnej, z izolacją paroszczelną i ociepleniem wełną mineralną gr. 22cm (10cm + 12cm) zwrócić szczególną uwagę na połączenie izolacji poziomej sufitu z pionową ścian zewnętrznych zz. gładzie gipsowe na sufitach aaa. malowanie sufitów farbą emulsyjną. Kolor według wskazań Inwestora Wykończenie zewnętrzne. ccc. ocieplenie ścian styropianem EPS , gr. 15cm, zbrojonym siatką na kleju ddd. Tynki zewnętrzne cementowe na ścianach części nie-administracyjnej eee. Wykonanie tynku mineralnego cienkowarstwowego o uziarnieniu 1,5mm np. Atlas Cermit SN MAL 15, na ścianach zagruntowanych np. Cerplast fff. Malowanie elewacji farbą silikonową. ggg. Licowanie cokołu płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6,5cm, pas wysokości 15cm

13 hhh. Okładziny podestu/schodów wejściowych płytkami gresowymi mrozoodpornymi na klej wysokoelastyczny. iii. ściana drewutni boazeria drewniana na ruszcie drewnianym. Boazeria z drewna modrzewiowego - zgodnie z rysunkami elewacji, kolor : "palisander" jjj. Ogrodzenie systemowe kojca dla psa, z paneli na cokole prefabrykowanym, z furtką. 5.3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Dach i konstrukcja drewniana. lll. rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych Pokrycie dachowe budynków 2, 3, 4, 5 z płyt azbestowo-cementowych. Demontować może jedynie wyspecjalizowana firma. Płyty przeznaczone do utylizacji zgodnie z ustawą. mmm. rozebranie pokrycia dachowego z papy Rozbiórka ręczna. Papa wywożona w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Papa będzie ładowana na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożona na autoryzowane wysypiska i utylizowana. nnn. rozebranie deskowania pełnego dachu deskowanie pełne dachu, na części budynku 3, na dachu budynku 4, 5 ooo. rozebranie konstrukcji drewnianych więźb dachowych wiązary dachowe z belek drewnianych bud. 1-4, i kratownice z desek budynku 5 ppp. rozebranie konstrukcji nośnej drewnianej słupy i belki nośne budynków 2-4 qqq. rozebranie obicia ścian z desek ściany z desek budynku 2 (częściowo), budynku 3 i 4 rrr. rozebranie podsufitki - podsufitka z płyt budynku Konstrukcje murowe i żelbetowe. sss. wykucie z muru ościeżnic drzwiowych i okiennych. ttt. rozebranie ścian i fundamentów murowanych, bud. 1, 2, 5, fundamenty budynków kamienne uuu. rozebranie stropów żelbetowych strop żelbetowy w budynku nr 5 vvv. rozebranie podłoża z betonu posadzki w budynkach, opaski betonowe przy budynkach Rozbiórka prace wykończeniowe. www. usunięcie drewna z rozbiórki xxx. usunięcie gruzu z rozbiórki yyy. Usunięcie papy z rozbiórki zzz. Usunięcie płyt azbestowo-cementowych z rozbiórki

14 5.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU Teren rozbiórki. aaaa. rozebranie podłoża z betonu opaska betonowa wokół istniejącego budynku dla wykonania projektowanej opaski z kostki brukowej bbbb. rozebranie ogrodzenia istniejące ogrodzenia na posesji panele sztachetowe na słupkach betonowych prefabrykowanych z cokołem betonowym, furtki i bramy cccc. usunięcie gruzu z rozbiórki Nawierzchnie i ogrodzenia. dddd. profilowanie terenu pod wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (w tym nowej opaski wokół istniejącego budynku) oraz nawierzchni ze żwiru; wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem eeee. obrzeża betonowe (krawężniki )8x30cm dla nawierzchni z kostki brukowej (w tym nowej opaski wokół istniejącego budynku) oraz żwiru ffff. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, zgodnie z zagospodarowaniem terenu (w tym nowa opaska wokół istniejącego budynku) gggg. nawierzchnia ze żwiru zagęszczonego mechanicznie zgodnie z zagospodarowaniem terenu hhhh. ogrodzenia z paneli 3D Łączenie słupków z panelami za pomocą obejmy montażowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze ogrodzenia, wysokość paneli 175 cm, nie dopuszcza się zróżnicowania wysokości paneli na długości całego ogrodzenia, szerokość paneli 250 cm - nie dotyczy przęseł skrajnych, panele przetłaczane 3D, druty min. fi 4mm, typ słupka prostokątny, zamykany od góry daszkami mrozoodpornego tworzywa sztucznego, wymiary oczka paneli kratowych nie większe jak 200x50 mm, ochrona przed korozją: cynkowanie i lakierowanie na kolor RAL 6005, każdy panel powinien mieć co najmniej 3 przetłoczenia poziome zapewniające jego sztywność, podmurówka prefabrykowana składająca się z pustaków betonowych narożnych wys. 25 cm oraz pustaków przelotowych i deski betonowej o wym. 240x25x5 cm, furtki systemowe iiii. ogrodzenia sztachetowe Przęsła płotu wys. 150cm, powinny być wykonane z drewna iglastego, suchego drewna, pozbawionego wad. Należy sprawdzić czy powierzchnia jest gładka i pozbawiona drażniących włosków. Niedopuszczalne są jakiekolwiek spękanie bądź skręcenia drewna. Drewno powinno zostać zabezpieczone preparatami przeciw pleśniowymi. Każde przęsło składa się z rzędu płaskich sztachet, oszer 10-12cm, zakończonych łukiem od góry. Sztachety łączyć w przęsła do dwóch ceowników 50, pomalowanych podkładem chlorokauczukowym,

15 za pomocą czterech śrub zamkowych (60/50) z nakrętką kołpakową - na każdą sztachetę. Przęsła mocować do słupków za pomocą śrub M8. typ słupka prostokątny, zamykany od góry daszkami mrozoodpornego tworzywa sztucznego, podmurówka prefabrykowana składająca się z pustaków betonowych narożnych wys. 25 cm oraz pustaków przelotowych i deski betonowej o wym. 240x25x5 cm, furtka 100cm, Brama wjazdowa 2-skrzydłowa - konstrukcja bramy skrzydłowej bez wypełnienia zawiera - szkielet wykonany z profila 60x40x2, dwa słupki podtrzymujące 80x80x2, wraz z zaślepkami oraz zawiasami, zasuwami. Wypełnienie wykonane z drewna iglastego zabezpieczonego impregnatem do drewna. Światło bramy wynosi 400 cm. Konstrukcja nośna bramy powinna być wykonana z stali pomalowanej podkładem chlorokuaczukowym oraz farbą na kolor czarny. Do takiej konstrukcji przykręcone zostaną sztachety o szerokości takiej samej jak sztachety na przęsłach płotu. Sztachety mają się charakteryzować dokładnie takim samym wzorem jak sztachety płotu. Przed przykręceniem sztachet do konstrukcji metalowej należy sprawdzić czy powierzchnia sztachet jest gładka i pozbawiona drażniących włosków. Niedopuszczalne są jakiekolwiek spękanie bądź skręcenia drewna. Skrzydła bramy powinny być zawieszone na zawiasach, charakteryzujących się dużą wytrzymałością na obciążenia. Wykopy pod fundamenty słupków, bramy wykonać ręcznie, jako wykopy wąsko przestrzenne, nieumocnione. Wymiary wykopów należy dostosować do wielkości fundamentów, doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka. sztachety drewniane powinny zostać zabezpieczone dwukrotnym malowaniem impregnatem do drewna, nie powodującym korozji w przypadku łączenia drewna z elementami metalowymi kolor palisander.

16 6. Opis działań związanych z kontrolą badaniami i odbiorem Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót podczas ich wykonywania to jest na sprawdzeniu braku zagrożeń na placu rozbiórki, zapewnieniu bezpieczeństwa osobom postronnym i pracownikom, a także wykonaniu kompletnego programu rozbiórki. Upoważniony pracownik Zamawiającego może dokonywać kontroli, a Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy w tych czynnościach. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco w sposób czytelny, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy dokumenty należy podpisać przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty powinny być dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. Sprawdzenie wykonania rozbiórek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej, oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz kolejność wykonywania prac. 7. Wymagania dot. przedmiaru i obmiaru robót. Podstawą dokonania obmiaru jest załączony do materiałów przetargowych przedmiar robót. Obejmuje on m.in. szczegółowy opis robót określający wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres robót, sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Jednostkami obmiarowymi są: - mb: cokoliki z płytek, belki stropu, ogrodzenia, obrzeża, - m2: usunięcie humusu, izolacje, tynki, ściany murowane, pokrycie dachowe, boazerie, stolarka, parapety z płytek, posadzki, okładziny ścian, gładzie, malowanie, sufity, opaska betonowa, ogrodzenie, nawierzchnie - m3: wykopy, konstrukcje żelbetowe, podkłady, konstrukcje drewniane, rozbiórki murów - szt.: otwory, kotwy, marki, kominki wentylacyjne, parapety PVC, furtki, bramy - t.: stal zbrojeniowa, dwuteownik HEB 8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika rozbiórki z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w odpowiednim punkcie umowy.

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 252,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 157,85 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 336,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 209,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm.

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm. ELEMENT : h. Elewacja Data : 2015-04-26 Str: 13 127,11 = 127,110 Razem obmiar = 127,110 Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 130,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dom Działkowca na terenie nowego ogrodu Poznań- Minikowo USTĘPY NA TERENIE NOWEGO OGRODU Roboty budowlano-montażowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Dom Działkowca na terenie nowego ogrodu Poznań- Minikowo USTĘPY NA TERENIE NOWEGO OGRODU Roboty budowlano-montażowe PRZEDMIAR ROBÓT Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: Dom Działkowca na terenie nowego ogrodu Poznań- Minikowo USTĘPY NA TERENIE NOWEGO OGRODU Roboty budowlano-montażowe Adres: Rejon ulic Sandomierskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNEK GOSPODARCZY Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Adres: dz. nr 277/5 w Moczelach, obręb Stare Osieczno, gmina Dobiegniew Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 143,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 215,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 120 WALET

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 120 WALET Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 140,15 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 245,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 132,95 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 124 FISTASZEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 124 FISTASZEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 133,40 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 270 CICHY KĄCIK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 270 CICHY KĄCIK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 183,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 283 ZEFIREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 283 ZEFIREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 163,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Urząd Miasta Obiekt : Osłony śmietnikowe Inwestor : Miasto Kostrzyn n.o ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn n.o Inwestor : Wykonawca :

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU URZĘDU GMINY W SZULBORZU WIELKIM WRAZ Z BUDOWĄ PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA DZ. NR 113/3, 114/3, 121 OBRĘB SZULBORZE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys budowy domu

Kosztorys budowy domu Kosztorys budowy domu Lp. Rodzaj robót Jedn. przedmiaru Cena jedn. materiału Cena jedn. robocizny materiału robocizny brutto 1 Roboty ziemne 0,00 2950,00 2950,00 1.1 Zdjęcie humusu wraz z utylizacją 0,3mb

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 115,60 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

www. malydomek.pl... OPIS TECHNICZNY Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny POWIERZCHNIA ZABUDOWY 78,00 m 2

www. malydomek.pl... OPIS TECHNICZNY Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny POWIERZCHNIA ZABUDOWY 78,00 m 2 ... OPIS TECHNICZNY 1. Informacje ogólne o obiekcie. OBIEKT ADRES INWESTYCJI Budynek gospodarczo - garażowy Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny INWESTOR Nadleśnictwo Garwolin ADRES INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 m2 270,70 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 72 ALLEGRO

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 72 ALLEGRO Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek Cena jednostkowa elementu Wartość 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G217.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G217. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G217. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 115 345,60 zł

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 141 ALICJA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 141 ALICJA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 166,65 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 159 WACHLARZ

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 159 WACHLARZ Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 Jednostka miary Ilość jednostek m2 162,40 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR 2 0302-0400 Ściany murowane. Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego Jednostka: 1 m3 14.

Przedmiar robót. 1. KNNR 2 0302-0400 Ściany murowane. Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego Jednostka: 1 m3 14. Roboty remontowo-budowlane Przedmiar robót Dział nr 1. Konstrukcje murowe [CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 188 VILLA ROSA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 188 VILLA ROSA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 199,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Spec. techn. Opis / Obmiar Ilość Jedn.

Spec. techn. Opis / Obmiar Ilość Jedn. 1 Roboty rozbiórkowe 1.1 KNR 0401 0515-0500 1.2 KNR 0401 0804-0700 1.3 KNR 0404 0502-0100 1.4 KNR 0401 0515-0500 1.5 KNR 0401 0804-0700 1.6 KNR 0404 0502-0100 1.7 KNR 0401 0349-0200 1.8 KNR 0401 0349-0200

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLZ 165 LUTNIA III

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLZ 165 LUTNIA III Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 117,75 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 148 DAREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 148 DAREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 Jednostka miary Ilość jednostek m2 208,35 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 227 CHABER

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 227 CHABER Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 Jednostka miary Ilość jednostek m2 86,15 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111300-1- Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu Autor

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G223.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G223. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G223. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 334 624,99 zł

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora:

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora: Kosztorys Stan surowy zamknięty Według projektu inwestora: Stan Surowy zamknięty- cena robocizny i materiałów. Roboty ziemne. Ławy wylane i zbrojone - według projektu. Mury fundamentowe murowane z bloczka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 1do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : Pawilony wystawowe oraz budynek toalet ADRES : Marszew 24 gm. Pleszew pow. pleszewski woj. wielkopolskie INWESTOR

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ 1. BUDYNEK GOSPODARCZY NR INWENTARZOWY 108/520 LOKALIZACJA: GORZEŃ,

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. m3 13,33 8 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5 m3, beton B-20

Arkusz1. m3 13,33 8 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5 m3, beton B-20 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Opis Kosztorys budowlany - Stan deweloperski 1 Stan zero 1.1 Roboty ziemne 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 2 3 Pomiary przy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G73. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki Żory

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G73. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki Żory Kosztorys inwestorski Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu : 57 898,62 zł VAT: 12 737,69 zł Kwota kosztorysu brutto: 70 636,31 zł

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ

Przedmiar robót BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ Przedmiar robót Data: 2014-10-15 Budowa: ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: WIATA GARAŻOWA, RZESZÓW ul. Wierzbowa 14, DZ.NR 487 obr.208 Zamawiający: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. www.artprojekt.eu OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Umowy z Inwestorem, Oględziny lokalu i pomiary inwentaryzacyjne na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY PR O J EK T O W A N IE KRZYSZTOF OZGA akwamel ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 45 48, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY OBIEKT : WODOCIĄG

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV - Grupy Robót - 45453000-7

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV - Grupy Robót - 45453000-7 Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza 51-637 Wrocław ul. Orłowskiego 11 tel. 071-3452654 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV - Grupy Robót - 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja zabytkowego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Chorzowie_stan surowy

Kosztorys ofertowy. Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Chorzowie_stan surowy Kosztorys ofertowy Chorzowie_stan Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane Lokalizacja: Chorzów Inwestor: Gmina Roźwienica 37-565 Roźwienica strona nr: 2 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. m2 58,54 22,67 1.327,43 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem

Arkusz1. m2 58,54 22,67 1.327,43 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem Poz Podstawa Opis Jm Ilość Cena Wartość Roboty ziemne i fundamentowe m2 pu 168,5 235,24 39.637,48 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za 1 KNR 2-01 0126/01 pomocą spycharki m2 224,4 0,36

Bardziej szczegółowo

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1/B ROBOTY

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA ZADASZENIA PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU URZĘDU GMINY JEŻOWE

Przedmiar robót BUDOWA ZADASZENIA PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU URZĘDU GMINY JEŻOWE Przedmiar robót Data: 2013-03-14 Budowa: BUDYNEK URZĄDU GMINY JEŻOWE Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262310-7 Zbrojenie

Bardziej szczegółowo

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only.

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only. strona nr: 3 Tabela elementów scalonych Stawka roboczogodz.: 14,50 Narzuty: Koszty pośrednie 65,00%R+ 65,00%S Zysk 10.00%(R+Kp(R))+10.00%(S+Kp(S)) VAT 8,00% Nazwa elementu Wartość z narzutami 1 BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G213. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki Żory

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G213. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki Żory Kosztorys inwestorski Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu : 78 887,83 zł VAT: 17 355,31 zł Kwota kosztorysu brutto: 96 243,14 zł

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku gospodarczego G226. Kwota kosztorysu netto: 188 925,08 zł VAT: 41 563,52 zł Kwota kosztorysu brutto: 230 488,60 zł Słownie: dwieście trzydzieści tysięcy czterysta

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku gospodarczego G30. Data: 2012-04-01 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 49 330,78

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G38.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G38. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G38. Data: 2010-07-18 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 117 066,32 zł

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45453000-7. Remont Przejazd bramowy w budynku A przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45453000-7. Remont Przejazd bramowy w budynku A przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 ROBÓT CPV 3000-7 Remont Przejazd bramowy w budynku A przy ul. Nowogrodzkiej /3/ INWESTOR : Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ADRES INWESTORA : ul. Nowogrodzka /3/ 00-3 Warszawa PROJEKTANT : Studio

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO

Kosztorys inwestorski DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO Firma Kosztorysowa Jarosław Kula 31-136 Kraków ul. Jana III Sobieskiego 22/4 tel. 602 124 118 Kosztorys inwestorski Budowa: Roboty budowlane Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane szybów windowych -

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku gospodarczego G2. Data: 2012-04-01 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 53 981,00 zł

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj robót: Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane Lokalizacja: Ustroń. ul. Szpitalna 11. Sprawdzający:... ...

Przedmiar robót. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj robót: Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane Lokalizacja: Ustroń. ul. Szpitalna 11. Sprawdzający:... ... Przedmiar robót Budowa w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno - Rehabilitacyjnym w Ustroniu infrastruktury do produkcji i przesyłu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Adres : Świetlica wiejska Świetlica wiejska Osmola;17-306 Dziadkowice Inwestor : Gmina Dziadkowice 17-306 Dziadkowice Opracował

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G62.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G62. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G62. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 68 275,12 zł

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "SŁONECZNY" z garażem wer.a

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU SŁONECZNY z garażem wer.a 1 L.p. MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 9,53 Stopy fundamentowe B-20 0,85 Ściany fundamentowe 54,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2014-08-22 Kody CPV: 45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów Obiekt: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH,,PSZOK" DLA GMINY GRĘBÓW Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE "Szmaragd 4 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Szmaragd 4 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 23,33 Stopy fundamentowe B-20 2,04 Ściany fundamentowe 64,60 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 208,02

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku gospodarczego G32. Data: 2012-04-01 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 51 600,06

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA BUDOWA OGRODZENIA BIUROWCA W NADLEŚNICTWIE TORZYM MATERIAŁY DO WBUDOWANIA Zawartość opracowania: I. Opis techniczny II Część rysunkowa Rys. nr 1- Plan orientacyjny Rys. nr 2- Plan

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE domu "Południowy"

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE domu Południowy 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 18,81 Stopy fundamentowe B-20 6,85 Ściany fundamentowe 99,70 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 864,39

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "SŁONECZNY" cl. wersja A

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU SŁONECZNY cl. wersja A 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 7,21 Stopy fundamentowe B-20 0,85 Ściany fundamentowe 39,14 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Budowa ogrodzenia STACJI UZDATNIANIA WODY w Radzyminie

Załącznik nr 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Budowa ogrodzenia STACJI UZDATNIANIA WODY w Radzyminie Załącznik nr 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa ogrodzenia STACJI UZDATNIANIA WODY w Radzyminie SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE BIURO PROJEKTÓW 99 Małgorzata Wałęga 20-950 Lublin ul. Unicka 4 PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia działki ZS nr w Żelechowie ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna 3 08-430 Żelechów INWESTOR : Zarząd Powiatu Garwolińskiego ADRES INWESTORA : ul. Staszica

Bardziej szczegółowo