Nr 3 ( 21) Zapraszamy na str str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009"

Transkrypt

1 K W A R T A L N I K B R A N Y P Y T K A R S K I E J Nr 3 ( 21) lipiec/wrzesień 2009 Âcianki z p yt gipsowo kartonowych to wdzi czny materia do kreowania wn trz ka dego domu czy mieszkania. Wszystkim osobom pracujàcym w naszym fachu przyda si wi c wiedza w pigu ce na jego temat. W koƒcu wyk adanie p ytkami obudowy wanny, azienkowych pó ek czy Êcian, to standard w profesji glazurnika. O wszystkim, co wiedzieç trzeba, nim przystàpimy do prac z gips-kartonem. str. 2-3 Spoiny do zadaƒ specjalnych coraz cz Êciej u ywane narz dzie glazurnika. Czym si ró nià? Gdzie mo na, gdzie trzeba, a gdzie nie nale y ich stosowaç? Jak czytaç ich w aêciwoêci z oznaczeƒ na produktach? WàtpliwoÊci rozwieje materia o fugach przeznaczonych do prac trudnych i niepospolitych. str. 4 Ok adziny kamienne przesta y byç zarezerwowane wy àcznie do wn trz koêcio ów i rezydencji bogaczy. Sà modne, dekoracyjne i oryginalne, coraz cz Êciej goszczà wi c pod dachami zwyk ych zjadaczy chleba. OczywiÊcie tych podà ajàcych za najnowszymi trendami. Zrozumienie natury kamienia, pozwoli nam dobrze wykonaç prac. str. 6 w n u m e r z e Jest kilka takich miejsc, w których glazurnik mo e szukaç pomocy remontujàc, albo urzàdzajàc od pods taw balkon czy taras. Ale czy warto korzystaç z kilku takich miejsc, gdy teraz wszystko jest w jednym? Mówiàc dos ownie, pod jednym, wirtualnym dachem, zbudo - wanym na internetowej stronie Ceresit. Od teraz ka dy, poszukujàcy natychmiastowego przepisu na trud - ne, bo wymagajàce zastosowania systemów hydroizolacji rozwiàzania, otrzyma kompletnà, szczegó owà recept po kilku zaledwie klikni - ciach myszkà. I to w przyjaznej, bar - dzo obrazowej formie, u atwia jàcej przejrzysty przeglàd systemu. Program Rozwiàzania systemowe Ce resit to pigu ka wiedzy dla ka dego, kto w swojej pracy glazurni czej staje przed kwestià wyboru systemu hydroizolacji przeciwwodnej, co w naszym fachu powoli staje si nieod àcznym elementem ka dego zlecenia. Masz wàtpliwoêci, w ja kiej kolejnoêci powinny byç u o one warstwy tarasowe? Nie wiesz jak zabraç si do remontu balkonu? Jak dobraç najlepsze sekwencje wspó pracujàcych ze sobà produktów? Wejdê na: i zdobàdê profesjonalnà wiedz w kil ka minut. Stworzony w specjalnym programie wirtualny dom, otwiera podwoje przed wszystkimi poszukujàcymi szybkiej, skutecznej porady. Daje wiele opcji rozwiàzaƒ w zale noêci od warunków technicznych, które wykonawca zastanie na miejscu swojej pracy. Podaje gotowe rozwiàzania krok po kro - ku, poszerzone o opisy potrzebnych do wykonania materia ów i rysunki techniczne miejsc trudnych i newralgicznych. Koncepcja przekazywania wiedzy w formie obrazowej (prze - kroje 3D), gdzie po klikni ciu myszkà pojawiajà si kolejne warstwy systemu nie pozostawia miejsca na u aƒskà fantazj wykonawcy. I dobrze wodze fantazji pusz czajmy uk adajàc balkonowe mozaiki. A niezb dne na balkonach i tarasach warstwy materia ów, niech ÊciÊle trzymajà si wyznaczo nych im przez producenta miejsc. Z ca à pewnoêcià pomo e w tym nowa aplikacja Ceresit. Zapraszamy na

2 2 Za ich pomocà mo na wznieêç doryckà kolumn poêrodku pokoju, okràg à wann wpisaç w kwadrat, obni yç sufit i podnieêç pod og, zmieniç kszta t i podzia pomieszczeƒ. Z atwoêcià wyko - nuje si z nich pó ki, schodki, wn ki, adne os ony brzydkich przewodów. P yty gipsowo kartonowe bo o nich oczywiêcie mowa - rozpanoszy y si w mieszkaniach, domkach, szko ach, hotelach i urz dach. GoÊçmi sà jak najbardziej proszonymi i po àdanymi pozwalajà zmieniaç to, co wydawa o si nie do zmienienia i dawaç upust najbardziej fantazyjnym pomys om. Dla nas glazurników wa ne jest jednak to, e w wi kszoêci przypadków sà bardzo wdzi cz nym pod o em do mocowania p ytek. Pod warunkiem, e dostosujemy si do ich wymagaƒ. Zielone, bia e, gi te i ma e Do niedawna najpopularniejszym rodzajem p yt gipsowo kartonowych by y p yty szare z niebieskim nadrukiem. Teraz coraz cz Êciej zast powane sà p ytami impregnowanymi zielonymi z niebieskimi opisami. Sà one fabrycznie oznaczone symbolem H2 (do niedawna znakowane by y symbolem GKBI). Swojà wodoodpornoêç zawdzi czajà specyficznej budowie - hydrofobizowany rdzeƒ gipsowy ob o ony tu zosta impregnowanym kartonem. P yty takie stosowaç mo na w po - mieszczeniach czasowo nara onych na podwy szonà wilgotnoêç. Przyjmuje si, e kryterium u ycia to wilgotnoêç nie przekra - czajàca 85% przez okres 10 godzin w ciàgu doby. Innym rodzajem p yt gipsowo-kartonowych o rosnàcej popularnoêci sà p yty zielone ale z czerwonym nadrukiem oznaczone symbolem FH2 (dawnej GKFI), które oprócz zabezpieczenia przed wilgocià mogà pe niç tak e funkcj os ony ogniowej, poniewa gipsowy rdzeƒ wzmocniony zosta w nich w óknem szkla nym. Spe niajà one wymagania przeciw - po arowe równie w miejscach u ytecznoêci publicznej takich jak kina, hotele, urz dy czy restauracje. Cechy p yt ogniochronnych i wodoodpornych àczà p yty typu kompakt, które majà rdzeƒ z w ókna szklanego i sà zaimpregnowane. Na rynku dost pne sà tak e ró norakie p yty o funkcjach odbiegajàcych od opisanych standardów. Sà to p yty specjalistyczne, takie jak te, zwane popularnie suchym jastrychem. To twarde p yty pod ogowe, zast pujàce w okreêlonych okolicznoêciach beton. Âwietnie nadajà si pod p ytki ceramiczne, panele i inne ok adziny drewnia ne a tak e wyk adziny tekstylne i z PVC. Innego rodzaju p ytami specjalnymi sà p yty gi te tzw. ukowe. Mo na formowaç z nich najró niejsze krzywizny, pod warunkiem e wygina si je tylko w jednej p aszczyênie. Znacznie u atwiajà to specjalne profile stalowe. Dzi ki ich zastosowaniu zarówno Êciany, jak i sufity mogà byç formowane w uki i fale. Wszyscy polscy producenci p yt gipsowo-kartonowych majà w swojej ofercie p yt przeznaczonà "do gi cia" o gruboêci 6,0 lub 6,5 mm. P yty gipsowo-kartonowe sà materia em bardzo plastycznym i atwo dajà si formowaç, dlatego powierzchnie krzywoliniowe mo na te wykonywaç ze standardowych p yt gruboêci 9,5 i 12,5 mm - zale y to tylko od promienia krzywizny. JeÊli ze wzgl du na spore zakrzywienie projektowanych p aszczyzn nie da si u yç p yt gruboêci 12,5 mm, a równoczeênie ze wzgl - dów wytrzyma oêciowych pojedyncze p yty gruboêci 6 mm by yby zbyt s abe, mo na zastosowaç poszycie z dwóch warstw p yt po àczonych klejem gipsowym. Innym, niestandardowym rodzajem p yt sà p yty bia e ich karton jest fabrycznie zagruntowany z obu stron. Dzi ki temu po u o eniu i zaszpachlowaniu po àczeƒ od razu mo na przystàpiç do malowania, bez standardowo stosowanego gruntowania. P yty ró nià si mi dzy sobà tak e rozmia - rem. JeÊli chodzi o gruboêç to waha si ona mi dzy 9,5-12,5 mm, a d ugie sà zazwyczaj na 2,5 do 3 metrów. Ich szerokoêç jest standardowa i wynosi 1,2 m. Na rynku dost pne sà równie p yty ma e. Zazwyczaj majà one wysokoêç 1,3 m, a szerokie sà na 90 cm, dzi ki czemu sà l ejsze i wygodniejsze do transportowania. P yty takie mogà byç, podobnie jak ich wi ksze rodzeƒstwo ogniochronne i wodoodporne. Najpierw uszczelnienia póêniej - do klejenia! Zabierajàc si za przyklejanie p ytek musimy pami taç, e aden rodzaj zastosowanych p yt gipsowo-kartonowych nigdy nie b dzie pod o em stabilnym, dlatego i do ich monta u i do prac wykoƒczeniowych nale y stosowaç materia y o zwi kszonej elastycznoêci. I tak do przyklejania p yt do Êcian nale y u ywaç specjalnych klejów gipsowych. Do przyklejania p ytek ceramicznych na Obudowa z p yt gipsowo-kartonowych w azience gwarantuje atwy dost p do instalacji wodnych, gazowych i elektrycznych. Maskowanie pionów instalacyjnych w azience mo e przybraç najró niejsze formy i nie musi ograniczaç si do tradycyjnej, p askiej Êciany. W koƒcu adna z tradycyjnych metod nie umo liwia tak atwego wp ywania na estetyk wn trza jak konstrukcje z gips-kartonu Wykonanie obudowy z p yt gipsowo-kartonowych praktycznie nie ró ni si od stawiania zwyk ych Êcianek. W wyznaczonych miejscach - do pod ogi, Êcian, sufitu - przytwierdza si metalowe profile. Do utworzonego przez nie rusztu mocuje si wkr tami z charakterystycznym naci ciem krzy owym p yty, a nast pnie maskuje po àczenia p yt oraz g ówki wkr tów u ytych do ich mocowania. Masami przeznaczonymi do szpachlowania uzupe nia si te ewentualne ubytki oraz naprawia uszkodzenia kraw dzi p yt, a tak e mocuje profile naro nikowe. Styki p yt wzmacnia si specjalnymi taêmami, które zatapia si w masie szpachlowej. Najcz Êciej chyba w azience obudowuje si bok wanny. Do takich prac niezb dny b dzie stela z profili typu U mocowanych do pod ogi, s upków typu C oraz górnego zwieƒczenia z takiego samego profilu jak przypod ogowy. Zale nie od kszta tu wanny u ywa si profili poziomych zwyk ych (prostych) lub z naci ciami, które umo liwiajà wyginanie profilu do kszta tu wanny. Pokrycie stela a wykonuje si zwykle z wodoodpornych p yt gipsowo-kartonowych. Przed zamocowaniem p yt warto ich wewn trznà powierzchni dodatkowo zabezpieczyç preparatem gruntujàcym, co zmniejszy ich nasiàkanie wilgocià. JeÊli obudowa ma byç zakrzywiona, to przed zamocowaniem p yty trzeba zwil yç, aby mo na je by o atwo wygiàç. Ca à obudow wanny mo na zwykle wykonaç z jednego odcinka p yty, ale jeêli trzeba po àczyç dwa odcinki, to miejsce àczenia musi si znaleêç na pionowym profilu stela a, a styki p yt wyrównuje si masà klejowà. Obudow wanny cz sto os ania si drobnymi p ytkami ceramicznymi, cz sto równie mozaikà. Do tego celu najlepsza b dzie elastyczna, mocna zaprawa Ceresit CM 15 Marble. Jest bia a, wi c nie jest widoczna przez przeêroczyste detale cz sto pó przeêroczystej mozaiki. Schnie szybko potrzebuje tylko 16 godzin, eby w pe ni zwiàzaç i uzyskaç wytrzyma oêç umo liwiajà - cà wejêcie na powierzchni u o onych p ytek i spoinowanie. D ugi czas korekty pozwala spokojnie i dok adnie dobraç i dopasowaç mocowane elementy. Do spoinowania u ywamy fugi Ceresit CE 40 aquastatic.

3 3/ Gi cie na zakr cie pod o a z p yt gipsowych stosujemy kleje elastyczne o obni onym sp ywie. Ale po kolei. Generalnie p yty z gips kartonu nie wymagajà obowiàzkowego gruntowania. Jednak gruntujàc je zmniejszymy ich nasiàkliwoêç i poprawimy przyczepnoêç zapraw. W pomieszczeniach wilgotnych, podobnie jak w przypadku wszystkich innych pod o y nara onych na okresowe oddzia ywanie wody, konieczne jest podp ytkowe uszczelnienie. Na powierzchni p yt nanosi si przeciwwilgociowà pow ok ochronnà z preparatu Ceresit CL 51. Spe ni on rol impregnatu i zabezpieczy higroskopijnà struktur gipsu przed nasiàkaniem wodà z zaprawy klejowej. Nierozcieƒczonà p ynnà foli izolacyjnà nak ada si za pomocà p dzla lub wa ka. Aby otrzymaç wodoszczelne zabezpieczenie pod o a, konieczne jest na o enie przynajmniej dwóch warstw pow oki o àcznej gruboêci oko o 1,0 mm. Pierwszà zawsze trzeba nak adaç za pomocà p dzla. Nak adanie drugiej warstwy mo na rozpoczàç po ok. 1,5 godzinie. Warstwy powinno si nanosiç krzy owo. Na kraw dziach, w naro ach a tak - e w miejscu po àczeƒ p yt, izolacj wzmacnia si taêmà uszczelniajàcà Ceresit CL 152, wklejanà w Êwie à, pierwszà warstw Ceresit CL 51 i pokrywanà drugà warstwà. Ju po ok. 4 godzinach od zakoƒczenia nak adania folii, mo na przystàpiç do mocowania p ytek cera - micznych. Tak jak ju by o wspomniane zaprawy muszà charakteryzowaç si zwi k - szonà elastycznoêcià i zmniejszonym sp ywem. W systemie Ceresit mo e to byç: Ceresit CM 12 Elastic, CM 16 Flex, CM 17 Super Flexible i CM 18 EasyFlex. JeÊli zale y nam na ~ szczególnym porzàdku w momencie wykonywania prac Êwietnie sprawdzi si zaprawa Ceresit CM 17 Stop Dust, która nie pyli ani w czasie transportu, ani wsypywania, ani mieszania. Do mozaiki i ok adzin kamiennych warto wybraç bia à zapraw Ceresit CM 15 Marble. Z uwagi na mo liwe odkszta cenia pod o a, oprócz zapraw klejowych, powinno si tak e stosowaç elastyczne spoiny takie jak Ceresit CE 40 aquastatic, czy w przypadku p ytek o du ych rozmiarach Ceresit CE 43 Grand Elit. Miejsca po àczeƒ Êcian wype niamy silikonem Ceresit CS 25. Warto wiedzieç Istnieje kilka sposobów wyginania p yt g-k. Mo na wi c zrobiç to: A) Na sucho. Metoda ta jest stosowana g ównie w przypadku p yt 6 mm lub przy formowaniu uków o du ych promieniach. Bez wczeêniejszego przygotowania p yt przyst puje si do pokrywania rusztu z odpowiednio zag szczonymi profilami. Gi cie wykonuje si przez jednostronne nacinanie powierzchni zwyk ej p yty pi ami tarczowymi o szerokoêci ostrza oko o 2 mm. Naci cie przebiega przez prawie ca à gruboêç p yty - jedynie karton po stronie przeciw - nej jest nienaruszony. Rozstaw naci ç zale y od promienia krzywizny, do którego dana p yta jest przewidziana, i wynosi minimalnie 20 mm. Niestety, wytrzyma oêç elementów z naci tych p yt jest zdecydowanie mniejsza ni wykaƒczanych p ytami gi tymi na mokro. B) Jednostronnie zwil ajàc karton. Karton zwil a si od strony wewn trznej krzywizny bezpoêrednio przed przykr ceniem p yt do rusztu metodà natrysku pistoletem malarskim lub "malujàc" p dzlem awkowcem. Ze wzgl du na ch onnoêç gipsu nale y bezpoêrednio po zwil eniu uk adaç p yt na ruszcie, powoli naginajàc jà do kszta tu krzywizny rusztu. C) Lekko nasàczajàc wodà. Przygotowanie p yt polega na u o eniu stosu p yt i umieszczeniu mi dzy p ytami wilgotnej tkaniny, na przyk ad juty. Metoda ta wymaga doêwiadczenia od wykonawcy i przeprowadzenia wczeêniejszych prób, poniewa trzeba tak dobraç iloêç wody, aby karton nie odkleja si od rdzenia gipsowego, a wytrzyma oêç nawil onej p yty umo liwia a przeniesienie jej ze stosu w miejsce monta u. W tej metodzie nale y obchodziç si z p ytami bardzo ostro nie. Poprzez nawil enie p yta traci oko o 50% swojej wytrzyma oêci w stanie suchym. Pojedynczà p yt musi przenosiç kilka osób. Nie nale y unosiç p yty ze stosu, trzymajàc jà za naro nik, gdy jest prawie pewne, e zostanie on od amany. Uwaga! Do wyginania na mokro nie nadajà si natomiast p yty impregnowane (typu H2 i FH2). D) Gi cie p yt wczeêniej uformowanych. Ta metoda polega na przygotowaniu p yt o wymaganej krzywiênie przez nasàczenie ich wodà, u o enie na szablonie, dociêni cie do szablonu i odczekanie na wyschni cie. Szablon powinien byç a urowy, aby u atwiç odparowanie wody z rdzenia gipsowego. Aby przyspieszyç wykonanie kompletu wczeêniej uformowanych p yt, mo na zapewniç nadmuch ciep ego powietrza na formowanà p yt. W tej metodzie nie wywo uje si adnych napr eƒ w momencie moco - wania wyprofilowanej ju p yty do rusztu. Pomimo e p yty produkowane sà w arkuszach, których d ugoêci odpowiadajà typowym wartoêciom wysokoêci pomieszczeƒ, to jednak nie da si uniknàç ich przycinania. Przecinanie p yt wykonuje si na p askim blacie sto u o wymiarach zbli onych do wymiaru p yty lub bezpoêrednio na stosie p yt. Mo na do tego celu wykorzystaç nó. P yt uk ada si stronà licowà do góry. Nast pnie wyznacza si lini ci cia oraz nacina no em karton wzd u tej linii. P yt przesuwa si, tak aby linia ci cia znalaz a si nad kraw dzià sto u. Zdecydowanym naciêni ciem powoduje si prze amanie p yty. Nast pnie nacina si dolnà warstw kartonu i odchyla energicznie p yt do góry, powodujàc ostateczne oderwanie. Postrz pione kraw dzie wyrównuje si strugiem lub pilnikiem. P yty te mo na ciàç za pomocà pi y r cznej lub mecha - nicznej. To si mo e przydaç! Ceresit CM 12 Wi cej ni 12 zalet Potrzebujesz materia u, który pomo e dobrze wykoƒczyç pod og Êcian, lub obudow z gips kartonu? Nie musisz szukaç daleko. Zapytaj w hurtowni lub hipermarkecie o zapraw klejàcà Ceresit CM 12 Elastic. To zaprawa elastyczna wi c ch tnie nagnie si do wielu nietypowych sytuacji. Jej zalety mo naby wymieniaç i wymieniaç... przypomnijmy wi c tylko kilkanaêcie najwa niejszych. Jest elastyczna i dlatego: - mocuje p ytki gresowe, inne typy płytek ceramicznych, cementowe i kamienne (oprócz marmuru) - mo na jà stosowaç na ogrzewaniu pod ogowym - gres dla niej nie stres - w nara onych na wilgoç pomieszczeniach czuje si jak ryba w wodzie - nieugi ta na p ytach gipsowo w óknowych i gipsowo-kartonowych - dobrze si trzyma na mocnych pow okach malarskich Jest wydajna, dlatego: - jej zu ycie wynosi zaledwie 1,4 kg/m? (przy p ytkach o boku 10 cm i pacy z z bami 4 mm) Praca z nià przebiega szybko i sprawnie, poniewa : - atwo si miesza - jeszcze atwiej rozprowadza a dodatkowo...: - jest wodoodporna - mrozoodporna - spe nia wymogi europejskiej normy PN-EN 12004:2008 dla zapraw elastycznych C1 TE

4 4 Normy PN EN klasyfikujà wszystkie zaprawy do spoinowania, kierujàc si ich sk adem chemicznym, w dwie podstawowe kategorie. I tak symbolem CG oznaczone sà spoiny cementowe, a literami RG spoiny na bazie ywic reaktywnych. WÊród spoin cementowych wyró niç z kolei mo emy dwie klasy: CG1 zwyk e spoiny cementowe, oraz CG2 spoiny cementowe o podwy szo - nych parametrach z wymogami fakultatywnymi (oznaczana symbolem AR - podwy szona odpornoêç na Êcieranie, W - obni ona na siàk liwoêç wod na) Zwyk e spoiny cementowe to suche mieszanki ce men tu, przez - naczone g ównie do po miesz czeƒ nienara onych na dzia anie wilgoci. W ofer cie Ceresit spoiny te reprezentowane sà przez dwa produkty: Ceresit CE 33 i Ceresit CE 35. Istnieje jednak spora grupa fug, która oprócz tego, e dobrze wyglàdaç, musi te idealnie wspó pracowaç z trudnym pod o em, bàdê zmagaç si z ci kimi warunkami panujàcymi na powierzchni ok adziny. Pierwsza z tych grup to spoiny cementowe o podwy szonych parametrach. Sà to najcz Êciej materia y jednosk adnikowe, ulepszone poprawiajàcymi ich elastycznoêç modyfikatorami polimerowymi, oraz wype niaczami zmniejszajàcymi nasiàkliwoêç. Fugi te sà znacznie bardziej odporne na zabru - dzenia, a dzi ki swojej elastycznoêci zdol ne sà niwelowaç skutki odkszta - cania si p ytek na balko nach, tarasach Niektóre fugi majà znacznie wy ej postawionà poprzeczk od kole anek ze sklepowych pó ek ich funkcje dekoracyjne praktycznie schodzà na drugi plan. Przy niektórych pracach glazurniczych najwa niejszymi cechami fug stajà si : wytrzyma oêç, odpornoêç na substancje chemiczne i umiej tnoêç pracy w ekstremalnych warunkach. i ogrzewaniu pod - o gowym. Sà mrozoi wodoodporne, ale pami tajmy - nie wodoszczel ne. Chcàc wybraç spo - i n cementowà o wysokich parametrach, podwy szonej odpornoêci na Êcieranie i o zmniej - szonej absorpcji wody, nale y wi c zdecydowaç si na produkt oznaczony CG2ArW. W naszej ofercie standardy te spe niajà fugi: wàska - Ceresit CE 40 aquastatic oraz szeroka - Ceresit CE 43 Grand Elit. Do nietypowych zastosowaƒ polecana jest szczególnie fuga szeroka czyli Ceresit CE 43 Grand Elit. Wachlarz jej zastosowaƒ jest naprawd szeroki. Âwietnie poradzi sobie w pomieszczeniach nara onych na du e obcià enia mechaniczne, takich jak posadzki we wszelkiego rodzaju bu - dynkach u ytecznoêci publicznej, gara ach, halach produkcyjnych i magazynowych. Sprawdzi si te wsz dzie tam, gdzie wskazana jest podwy szona odpornoêç chemiczna fugi na basenach, w myjniach samochodowych, kuchniach przemys owych, obiektach zbiorni - kowych, w tym przeznaczonych na wod pitnà, w komunalnych oczyszczalniach Êcieków i innych miejscach nara onych na dzia anie roztworów oboj tnych, zasa - dowych, lekko kwaênych, w tym silnych detergentów. U atwieniem dla wykonawcy jest mo liwoêç doboru jej konsystencji do specyfiki prac. Przy spoinowaniu posadzek rozrabia si jà do pó p ynnej konsystencji, przy pracach na Êcianach do wygodnej konsystencji plastycznej. Przy wype nianiu spoin miedzy ceg ami muru do konsystencji wilgotnej zaprawy. WÊród cementowych, elastycznych zapraw do spoinowania znajdujà si te dwu - sk adnikowe zaprawy cementowo-epoksydowe. Sà one wodoszczelne, mrozoodporne i chemoodporne. W ofercie Ceresit takim produktem jest spoina CE 44. Osobnà grup stanowià spoiny epoksydowe zazwyczaj dwusk adnikowe, z zawartoêcià ywic epoksydowych, wype niaczy mineralnych oraz dodat - ków modyfikujàcych. Stosuje si je g ównie wtedy, gdy wymagana jest bar - dzo wysoka chemoodpornoêç posadzki. Produkty te charakteryzujà si wysokà wytrzyma oêcià mechanicznà, sà odpor - ne na zabrudzenia, nie wch aniajà pary wodnej, t uszczu, nie reagujà na kwasy. ParoszczelnoÊç powoduje zatrzymywanie wilgoci w ni szych warstwach (klej, wylewka, p yta), a tym samym warstwy te nara one sà na degradacj i uszkodzenie w wyniku oddzia ywania cykli mrozowych. Dlatego takie fugi nie powinny byç u ywane na tarasach (chyba e zastosowana b dzie specjalna technologia drena owa. Spoiny epoksydowe mo na zaliczyç do materia ów specjalistycznych nie sà one tanie ani atwe w aplikacji. U ywa si wi c ich g ównie w miejscach gdzie posadzka nara ona jest na oddzia ywanie bardzo wysokich st eƒ agresywnych mediów chemicznych, takich jak akumulatorownie, zbiorniki kwasów, produkcja owocowo-warzywna, browary. W ofercie Ceresit takie wymagania spe niajà spoiny Ceresit CE 47 i Ceresit CE 48. Praca atwa jak z fugà cementowà, trwa oêç niemal jak epoksydu Wszyscy wiemy jak k opotliwà czynnoêcià jest wymiana starych fug. W wielu przypadkach mo na jednak uniknàç tej, nie bójmy si s ów d ubaniny. Ceresit CE 60 pomo e przywróciç spoinom Êwie y wyglàd i zabezpieczy je przed dalszà destrukcjà. OdÊwie acz fug do Êcian i pod óg Ceresit CE 60 przeznaczony jest, jak sama nazwa wskazuje, do odêwie ania starych i przebarwionych spoin cementowych. Âwietnie kryje, mo na go wi c stosowaç tak e w przypadkach, gdy kolor starej spoiny jest inny ni barwa odêwie acza. Dzi ki specjalnej formule mo na stosowaç go w miejscach nara onych na wyst powanie pleêni. Jego pole dzia ania ogranicza si jednak wy àcznie do wn trz budynków. Przed aplikacjà odêwie acza koniecznie trzeba sprawdziç, czy nie spowoduje on trwa ego zabrudzenia ok adziny ceramicznej. Na pewno nie nale y go stosowaç w przypadku materia ów porowatych i silnie nasiàkliwych takich jak p ytki piaskowca, czy innych kamieni naturalnych. Mo e si zdarzyç, e czynnoêci renowacyjne trzeba b dzie powtórzyç po jakimê czasie, chodzi tu g ównie o miejsca, nara one na sp ukiwanie ciep à wodà, takie jak wn trza kabin prysznicowych. Nowy preparat jest bardzo atwy i wygodny w u yciu. W zestawie z odêwie aczem znajduje si tuba aplikacyjna oraz specjalna gàbka. Zaczynamy od dok adnego wymieszania zawartoêci opakowania. OdÊwie acz nanosimy na stare fugi u ywajàc do tego celu gàbki aplikacyjnej znajdujàcej si na tubce. W momencie, gdy materia zmatowieje (po oko o minutach) powierzchni spoin zwil a si gàbkà z zestawu (mi kkà stronà), a nast pnie tà samà gàbkà tylko z szorstkiej strony - zbiera si nadmiar materia u. Najlepiej robiç to okr nymi ruchami, tak aby nie uszkodziç naniesionego ju materia u. Proces renowacji koƒczymy czyszczàc odnowione fugi mi kkà Êciereczkà, najlepiej z irchy. Jedno opakowanie preparatu Ceresit CE 60 wystarcza na odêwie enie powierzchni o wielkoêci oko o 20 m 2, w zale noêci od wielkoêci p ytek i szerokoêci spoin.

5 3/ Glazurnik na wakacjach Wakacje to czas relaksu, odpoczynku, czasem wielkiej przygody. Czas, który chcia oby si pami taç. Jak najwi cej chwil. Dlatego dokàdkolwiek si udajemy, ciàgniemy ze sobà sprz t fotograficzny, by potem móc w dowolnej chwili przywo aç ulotne wspomnienia. Pojawienie si fotografii cyfrowej umo liwi o jej amatorom wp yni cie na wody, dotychczas zarezerwowane dla profesjonalistów. Nie potrzeba ju wielkiej wiedzy ani drogiego sprz tu, by zrobiç naprawd dobre zdj cie. Nawet kompaktowa cyfrówka wystarczy, by uchwyciç ciekawy kadr. Teraz z jednego wakacyjnego wyjazdu nie przywozi si kilkudziesi ciu zdj ç, lecz setki fotografii, zgrywanych co jakiê czas np. na laptopa lub na bardzo pojemne karty pami ci. Ka dy posiadacz cyfrówki mo e dokonywaç setek prób i uj ç, bez koniecznoêci p acenia horrendalnych kwot za wywo - anie filmu. Nasze zdj cie, zaraz po jego zrobieniu, mo emy podejrzeç na ekranie LCD i okreêliç czy jest wartoêciowe, czy te zajmuje tylko przestrzeƒ na karcie i nadaje si do usuni cia. Dzi ki temu, posiadacz aparatu fotograficznego mo e nabywaç umiej tnoêci wychwytywania ciekawych i wartoêciowych kadrów. OczywiÊcie, jak w ka dej dziedzinie, potrzebujemy choç troch wiedzy, eby móc przewidywaç jak w okreêlonych warunkach aparat przet - worzy nasze uj cie. Tym razem skupimy si na tym, jaki sprz t wybraç, by z czystym sumieniem zabraç go ze sobà na wakacje, krótka wycieczk albo zwyk y spacer. JeÊli ktoê spodziewa si jednoznacznej odpo - wiedzi... mo e poczuç si zawiedziony. Sumienie pozostanie jednak na pewno spokojniejsze gdy dokonamy wyboru dopasowanego do naszych potrzeb i umiej tnoêci. Rynek cyfrówek jest podzielony na kilka segmentów, które pomogà potencjalnemu klientowi zorientowaç si, gdzie powienien kierowaç swojà uwag. Tanie i proste w obs udze kompakty, aparaty designerskie, kompakty zaawansowane oraz lustrzanki. Ostatnia grupa jest ciekawym przedmiotem do omówienia, ale o tym wi cej w przysz ych wydaniach Profi. Zasadnicza ró nica mi dzy kompaktami i lustrzankami polega na wiel - koêci i mo liwoêci modyfikacji. Te pierwsze sà por czniejsze, atwiejsze w obs u - dze. Spore rozmiary lustrzanek z pewnoêcià zrekompensujà: o klas lepsza jakoêç zdj ç oraz, co bardzo istotne, mo liwoêç wymiany obiektywów i tym samym tworzenie w asnego arsena u szkie. Poszukiwania swojego aparatu mo emy zaczàç posiadajàc nieca e 300 z... choç warto jest mieç 1000, 1500 albo i wi cej;) Najprostsze kompakty, wymagajàce najmniejszych nak adów finansowych, sprawdzà si gdy u ytkownik aparatu nie jest zainteresowany skomplikowanà fotografià. Owszem, lubi popstrykaç zdj cia na rodzinnej imprezie lub potrzebuje zrobiç zdj cie stycznym p ytkom ceramicznym. Cyfrówka taka charakteryzuje si ca kowità automatykà, banalnà obs ugà i niewielkà liczbà funkcji dodatkowych. Decydujàc si na zakup takiego aparatu warto wziàç pod uwag wielkoêç i jasnoêç ekranu LCD oraz mechanicznà stabilizacj obrazu, u atwiajàcà pstrykanie nieporuszonych zdj ç. Aby pokusiç si na kompakt designerski, b dziemy musieli wy o yç oko o 1000 z. Taki aparat jest zazwyczaj bardziej elegancko obudowanym prostym kompaktem, ale firmowanym przez któregoê ze s ynnych projektantów. Rozmiary malejà, cyfrówka staje si por czniejsza i mo na jà zmieêciç w kieszeni koszuli. Cz sto zdarza si, e ekran LCD jest niewiarygodnie du y jak na tak ma y sprz t. Równie automatyka aparatu umo liwia odrobin ingerencji u ytkownika i pozostawia mu pewnà swobod wyboru. Zaawansowane kompakty, to sprz t który daje ju pole do popisu amatorowi cyfrowej fotografii. Pokaêna iloêç parametrów, które mo emy modyfikowaç przed wykonaniem zdj cia pozwala, z du ym prawdopodo - bieƒstwem, spodzie waç si dobrego uj cia. OczywiÊcie jeêli dysponujemy naprawd prostà wiedzà na temat tego, jak ustawiç przes on, czas migawki, czu oêç, do aktualnych warun ków. W razie potrzeby, aparat s u y pe nà automatykà i wystarczy zwolniç spust migawki... ale przecie nie o to chodzi. Zaawansowane kompakty cz sto u ywane sà nawet przez posiadaczy lustrzanek. Stanowià podr czny sprz t gdy ten wi kszy jest w okreêlonej sytuacji niepor czny. Warto dodaç, e cechami zaawansowanych kompaktów bywa te odpornoêç na kurz, wilgoç i ogólnie lepsza jakoêç wykonania. Choç oczywiêcie nie wszystkich. Ceny takich aparatów kszta tujà si w granicach 1000 do 1500 z. Ostatnià grupà, bez której aden pasjonat nie wyobra a sobie fotografowania sà lustrzanki. Nazwa pochodzi od lustra, obecnego w aparacie, uchylanego w momencie spustu migawki. Taka konstrukcja jest warunkiem koniecznym, aby uzyskaç NAPRAWD dobre fotografie. Zakup lustrzanki powinni rozwa yç wszyscy Ci, którzy przyk adajà du à wag do rezultatów polowania z obiektywem i Ci, którzy chcà rozpoczàç przygod z foto - grafià. Bardzo wciàgajàcà. Obecne na rynku lustrzanki dajà nam atwoêç obs ugi i funkcjonalnoêç znanà dotychczas wy àcznie z kompaktów. Podglàd obrazu na du ym i jasnym LCD, mo liwoêç kr cenia filmów, a wymiary np. Nikona D 40 nie przera à nawet ko - biet o drobnych d oniach. OczywiÊcie mamy mo liwoêç regulowania dowolnego parametru wp ywajàcego na ostateczny efekt. Na yczenie mo e nas wspie - raç pe na automatyka aparatu. Wybie - rajàc si na zakupy mo emy, w pierwszej chwili, poczuç si przyt oczeni wyborem oraz rozpi toêcià cen. I tak amatorskie lustrzanki mo na nabyç za z, ale za pó profesjonalne urzàdzenia tego typu trzeba zap aciç ponad 6000 z. Zalecamy umiar w wyborze zbyt drogiego korpusu czyli tzw. puszki. Lustrzanka jest zestawem. Do korpusu musimy do àczyç obiektyw, popularne szk o. I w aênie szk o jest szalenie istotne. Cz stym b dem poczàtkujàcych nabywców jest zakup dobrego korpusu i marnego obiektywu. Tymczasem takie zestawienie jest niczym dobry glazurnik i s aby klej W drugà stron niestety te to dzia a. Doskona e pe noobrazkowe szk o b dzie dawa o mizerne efekty w po àczeniu z aparatem standardu DX.

6 6 Kamieƒ to materia, który kojarzy si z dostojeƒstwem, elegancjà i odpornoêcià na z owró bne tykanie zegara. Z drugiej strony, wêród inwestorów pokutuje mniemanie, e jest to bardzo drogi materia budowlany. Pokutuje, poniewa w praktyce mo e okazaç si, e cena kamienia jest porównywalna lub ni sza od wielu popularnych materia ów wykoƒczeniowych. Naturalne pi kno wydobyte z granitu, piaskowca czy trawertynu po àczonych np. z drewnem, nadaje wn trzom rys odr bnoêci, niepowtarzalnoêci, czasem, przekornie - bezpretensjonalnoêci. I widaç dostrzega to coraz liczniejsza grupa inwestorów. SpecjaliÊci od glazury coraz cz Êciej muszà wyp ywaç na niezbadane dotychczas wody i radziç sobie z mocowaniem ok adzin z kamienia. W aêciwoêci kamienia Fachowe podejêcie do tematu wymaga poznania w aêciwoêci materia u z jakim b dziemy mieç do czynienia i mo liwoêci jego zastosowania w okre Ê lonych warunkach. Warto wi c poznaç podstawowe cechy charakteryzujàce ska y, z których pochodzà kamienie wykorzystywane póêniej jako ozdobny materia budo wlany. TwardoÊç ska y jest zale na od zawartych w niej minera ów twardych i wytrzy ma oêci na Êciskanie. Granit i trawertyn sà kamieniami twardymi, zdarzajà si równie twarde piaskowce choç wi kszoêç tych ostatnich nale y sytuowaç w grupie Êrednio - twardych. NasiàkliwoÊç to procentowo okreêlona maksymalna iloêç wody, jakà mo e wch onàç kamieƒ. OczywiÊcie zabiegi impregnacyjne mogà zmniejszaç ten wspó czynnik. Najmniej nasiàkliwe sà granity (poni ej 0.5%), ma à nasiàkliwoêcià charakteryzujà si trawertyny i twarde piaskowce (0.5-5%). Ârednio twarde piaskowce znajdujà si w grupie ska Êrednionasiàkliwych (5-20%). ÂcieralnoÊç jest w aêciwoêcià decydujàcà o zastosowaniu kamienia w pracach posadzkarskich. Intensywnie wykorzystywane pomieszczenia nie powinny byç wyk adane kamieniem o ÊcieralnoÊci wi kszej ni 0.25 cm. Doskona ym materia em do zastosowania w holu lub wyodr bnionym ciàgu komunikacyjnym jest granit lub twardy piaskowiec. Trawertyny oraz piaskowce Êrednie lub mi kkie nie sà polecane jako materia posadzkowy, jako e ich ÊcieralnoÊç jest wi ksza ni 0.5 cm. PorowatoÊç jest cechà wp ywajàcà na termoizolacyjnoêç kamienia, a tak e zdolnoêç do t umienia dêwi ków. Im wi cej porów tym wi cej powietrza wewnàtrz kamienia, a to oznacza lepszà izolacj cieplnà i poch anianie dêwi ków. PorowatoÊç ma tak e duży wp yw na przyczepnoêç ok adziny Znajàc w aêciwoêci poszczególnych rodzajów kamienia, mo emy przewidzieç jakie problemy mo e stwarzaç niew aêciwy wybór miejsca, w którym zostanie po o ony. Jednako sposób uk adania oraz w aêciwa konserwacja wp ywajà w sposób znakomity na eksploatacj pomieszczeƒ zwieƒczonych naturalnym materia - em budowlanym. Trawertyn I tak, trawertyn ch onàcy wilgoç nie znajdzie zastosowania w miejscach szczególnie nara onych na wp yw wilgoci. Okolice kabiny prysznicowej lub wanny nie sà dobrym miejscem na ekspozycj tego pi knego, pe nego ciep ych barw kamienia. JeÊli jednak klient nie mo e si oprzeç jego urokowi, warto zaproponowaç miejsca bezpieczniejsze, a takie mo na znaleêç nawet w azience, np. sàsiedz - two lustra. Nie nale y zapominaç o mo liwoêci impregnacji specjalistycznymi Êrodkami opartymi na przezroczystej ywicy, wype niajàcej szczeliny, kanaliki i otwory. Trawertyn najlepiej odnajduje si na Êcianach, jako element wykoƒczenia kominków lub impregnowany, do budowy parapetów. Jego w aêciwoêci dêwi ko - szczelne i termoizolacyjne dope niajà misji Êciennego przeznaczenia. Trawertyn s u y równie jako budulec i ok adzina zewn trzna. Z ciekawych budowli warto wymieniç rzymskie Koloseum, a w Polsce: warszawski Dworzec ÂródmieÊcie, Bibliotek Narodowà, wiele koêcio ów czy te wroc awski tunel Dworca G ównego. W zale noêci od gruboêci i wagi p yt trawertynowych, kamieƒ uk ada si na konstrukcji lub bezpoêrednio mocuje do Êciany. Najcz Êciej spotykane sà cienkie, kalibrowane ok adziny Êcienne. Istotnym czynnikiem podczas uk adania trawertynu jest elastyczna zaprawa klejowa, która powinna byç oparta na bia ym cemencie. Jego zawartoêç eliminuje przeêwity zaprawy i przebarwienia fug spowodowane obecnoêcià tlenku elaza w szarym cemencie. Kolejnym sk adnikiem winien byç tras, który wchodzàc w reakcje krystalizuje wapƒ, uszczelniajàc zapraw i tym samym zapobiega wyst powania wykwitów wapiennych na kamieniu. Granit atwoêç obróbki granitu, otrzymywania du ych bloków, wzgl dna prostota w przycinaniu i polerowaniu stawia ten materia na pierwszym miejscu wêród kamieni wykorzystywanych w budownictwie. Bogata, pi kna kolo - rystyka sprawi, e granit przyozdobi nawet najbardziej wymagajàce wn - trze. Najni sza nasiàkliwoêç spoêród wszystkich ska, umo liwia wy o enie granitem azienek czy pokojów kàpielowych bez obawy o szkodliwe dzia anie wilgoci. TwardoÊç oraz niska ÊcieralnoÊç zach ca do wykorzystania kamienia na pod odze, nawet tam gdzie ruch odbywa si regularnie. Granitowe ok adziny schodów, tarasów sprawdzajà si doskonale. OczywiÊcie, materia ma swojà cen. Wcale nie niskà... Wrogiem granitu jest ocet oraz kwasy, powodujàce powstawanie przebarwieƒ. Z tego powodu wykluczone jest stosowanie silikonów octanowych do wype niania fug. Podobnie jak w przypadku trawertynu, warto stosowaç zapraw opartà na bia ym cemencie. Pomimo niskiej nasiàkliwoêci, jasny kamieƒ o ma ym ziarnie, absorbuje pewne iloêci wody niosàce ryzyko wy kwitów. W przypadku ciemniej - szych granitów nie ma takiego zagro - enia, jednak nale y pami taç o mo - liwych przebarwieniach w spoi nach. StabilnoÊç wymiarowa kamienia w sta - nie wilgotnym daje dowolnoêç w zastosowaniu zapraw pod kàtem pr d koê - ci wiàzania. Po u o eniu grani tu nale y go zaimpregnowaç, traktujàc prepa - ratem jednoczeênie p yty i spoiny. Piaskowiec Piaskowiec jest najcz Êciej wyst pu - jàcym kamieniem na Êwiecie. Ró norodnoêç w aêciwoêci: od mocno nasiàkliwych mi kkich do ma o - nasiàkliwych, poprzez odpornych na Êcieranie do tych majàcych wspó - czynnik ÊcieralnoÊci du o wy szy ni 10 mm, spra wia e piaskowce równie cz sto wcielajà si w role popularnego materia u budowlanego. Piaskowiec jest materia em mocno nasiàkliwym. Jest atwy w obróbce, jednak charakteryzuje si ma à odpornoêcià na Êcieranie substancji ràcych. To ogranicza jego zastosowanie np. w kuchni czy azience. Piaskowiec mo na Êwietnie wykorzystaç jako ok adzin Êciennà. Wyjàt - kowe kamienie, o niskim wspó - czynniku ÊcieralnoÊci s u à do wykaƒczania pod óg. Podobnie jak w przypadku trawertynu do mocowania piaskowca nale y u ywaç zaprawy z zawartoêcià bia ego cementu oraz trasu. Materia y i technologie Wszystkie przeêwitujàce kamienie na - tu ral ne powinny byç mocowane bia à zaprawà klejàcà, takà jak Ceresit CM 15 Marble. To wyjàtkowa zaprawa do niezwyczajnych materia ów. Jest bia a, wi c nie jest widoczna przez przeêroczyste detale kamienia. Schnie szybko potrzebuje tylko 16 godzin, eby w pe ni zwiàzaç i uzyskaç wytrzyma oêç umo liwiajàcà wejêcie na powierzchni u o onych p ytek i spoi - nowanie. Dzi ki temu jony wapnia zostajà zamkni te w strukturze kleju dostatecznie szybko, by nie oszpeciç materia u wysoleniami. Nie znaczy to jednak, ze wykonawcy majà mniej czasu na dok adne przyklejenie p ytek. D ugi czas korekty pozwala spokojnie i dok adnie dobraç i dopasowaç moco - wane elementy. W przypadku ska o niskiej nasiàkliwoêci do zaprawy nale y dodaç emulsj elastycznà Ceresit CC 83. General - nie powierzchnie pod nasiàkliwe ska y nie wymagajà gruntowania. Piasko - wiec oraz trawertyn mocowaç mo e - my przy pomocy elastycznej zaprawy klejàcej Ceresit CM 12. Zapraw klejàcà nanosi si na powierz - chni za pomocà pacy z batej o wyso - koêci z bów dostosowanej do wielkoêci p ytek. W przypadku zastosowaƒ zewn trznych stosujemy metod kombinowanà. Nast pnie przyk adamy p yt do zaprawy i mocno, równo - miernie dociskamy. Starannie wyzna - czamy odst py mi dzy p ytami, pami - tajàc, e tylko p yty najwy szej jakoêci o precyzyjnych wymiarach mo na uk adaç na styk. Generalnie jednak, uk adajàc kamieƒ mo emy sobie pozwoliç na nieco w sze spoiny ni standardowe. Ich uzupe nienie wymaga ogromnej precyzji i doêç du ego na - k a du pracy. Przy materia ach nasiàkliwych, takich jak piaskowiec, ka de, najdrobniejsze zabrudzenie ok adziny to pewne odbarwienie. Dlatego na powierzchniach poziomych, fug umie szcza si w spoinie przy pomocy specjalnego lejka. Do aplikacji fug na Êcia nach u ywa si albo specjalnej fugownicy (spoina powinna mieç wtedy konsystencj ziemi), albo specjal nych pistoletów aplikacyjnych. W systemie Ceresit do spoinowania ka - mie nia przeznaczona jest fuga CE 40 aquastatic. Powierzchni ska nasiàkliwych zabezpiecza si specjalnym impregnatem Ceresit CT 9.

7 3/2009 7, Suchà stopà do furtki Klient poprosi mnie o wykonanie betonowych alejek w ogrodzie, ale wcià zastanawia si nad materia em ostatecznego ich wykoƒczenia, choç szala decyzji przechyla si obecnie w kierunku p ytek gresowych. Jak powinna wyglàdaç kolejnoêç prac wykonawczych przed po o eniem ok adziny? Zanim wytyczymy chodniki, zapytajmy klienta, jakich tras najcz Êciej u ywa. Zbyt g sta siatka betonowych albo kamiennych alejek, mo e sprawiç, e ogródek z przytulnego, zielonego kwietnika zamieni si w surowy deptak. Mo emy jednak zadbaç o to, eby Êcie ki jak najlepiej komponowa y si z otoczeniem. Popularne, szare p yty chodnikowe mo na zastàpiç betonowymi bloczkami w ró nych kszta tach i kolorach, p ytami kamiennymi. IloÊç wzorów granitów jest ogromna - àczy si elementy o ró nych fakturach i kolorach, w celowo pozostawionych szczelinach nawierzchni komponuje si mini ogródki z naskalnej roêlinnoêci. Choç w doborze materia u panuje ca kowita dowolnoêç, nale y pami taç o kilku wa nych zasadach: do budowy dró ek nie powinno si u ywaç tzw. màczki ceglanej (bo pyli), mi kkich, atwo Êcieralnych materia ów takich jak p yty wapienne ani elementów o Êliskiej powierzchni. Dobrze zaprojektowana Êcie ka nie powinna byç zag biona ( eby nie tworzy y si ka u e i nie zbierał osad z ziemi). Bardzo wa ne jest tak e pod o e na którym planujemy wybudowaç alejk - woda zamarzajàc w szczelinach albo pod nawierz - chnià mo e rozsadziç nawet najtwardszy kamieƒ. NajproÊciej przygotowaç pod o e z pias - ku i wiru W tym celu, w miejscu zaprojektowanej Êcie ki wykopujemy rów g boki na oko o 30 cm, po czym rozsypujemy w nim warstw wiru lub t ucznia (10 cm) i ubijamy walcem. Na zbità powierzchni sypiemy 10 centymetrowà warstw piasku, wymieszanego z cementem. Teraz mo emy przystàpiç do uk adania nawierzchni np. z drobnej kostki granitowej. Przestrzenie mi dzy kostkami uzupe nia si cementem monta owym Ceresit CX 5 o konsystencji mokrej ziemi. Nale y go dobrze upakowaç miedzy kostki, ubiç a nast pnie delikatnie zrosiç, eby zaprawa zwiàza a. Mocniejsze ale wymagajàce wi kszego nak adu pracy sà Êcie ki na pod o u betonowym. Niezwykle dekoracyjne sà np. alejki o nawierzchni z cienkich p yt kamiennych albo p ytek ceramicznych. Jak je przygotowaç? Kopiemy rów identyczny jak w poprzednim przypadku. Dok adnie ubijamy i wyrównujemy grunt w zag bieniu. Teraz wykonujemy izolacj z folii budowlanej z wywini ciem do poziomu gruntu. Na tak przygotowanym pod o u wykonujemy wylewk betonowà zazbrojonà siatka o oczkach 10x10 cm. Beton nale y wyrezonowaç co naj - mniej 28 dni (przy temperaturze otoczenia minimum 10 C). Dopiero po tym czasie mo na wykonaç izolacj z zaprawy uszczelniajàcej Ceresit CR 166. Pod o e musi byç zdylatowane szczelinami o gruboêci ok. 2 cm. W szczeliny wciskamy sznur dylatacyjny Ceresit CS 40 i wype niamy poliuretanowym uszczelniaczem Ceresit CS 29. Uk adanie nawierzchni wyglàda podobnie jak uk adanie glazury w azience. Zapraw klejàcà nanosimy cienkà warstwà na pod o e i przeczesujemy packà. Na zewnàtrz najlepiej stosowaç metod kombinowanà czyli nanosiç zapraw równie na spód p ytki. Zaprawa klejàca musi byç odporna na wa - runki atmosferyczne i koniecznie elastyczna. Polecamy tu Ceresit CM 16, Ceresit CM 17 i Ceresit CM 18. Do fugowania zawsze u ywamy materia ów odpornych na wod i warunki atmosferyczne. W ta kich okolicznoêciach Êwietnie sprawdzi si Ceresit CE 43 Grand Elit, ze swojà mocno podwy szonà odpornoêcià na wnikanie wody. Ca oêç ok adziny dobrze jest zabezpieczyç preparatem ochronnym takim jak impregnat Ceresit CT 10. Jaros aw Badur Dzia Techniczny Henkel Polska A to ciekawe... Czy wiesz, e... Zdech karp "Benson", ulubieniec w dkarzy Prawdopodobnie z powodu zatrucia zdech "Benson", brytyjski karp b dàcy przy swoich 29 kilogramach nie tylko najwi kszym karpiem pospolitym w Wielkiej Brytanii, ale i najpopularniejszym. W 2005 roku czytelnicy popularnego wêród w dkarzy pisma "Angler's Mail" uznali go za swego ulubieƒca. W trakcie swego 25-letniego ycia "Benson", zamieszkujàcy jezioro w angielskim hrabstwie Cambridgeshire, zosta z apany co najmniej 60 razy przez w dkarzy przybywajàcych tylko po to, by go wy owiç, zwa yç, sfotografowaç i... wypuêciç na wolnoêç. - Ciàgle próbujemy poradziç sobie z jego Êmiercià - powiedzia Tony Bridgefoot, w aêciciel kompleksu jezior Bluebell Lakes niedaleko Peterborough. - Nie jestem w stanie oddaç tego jak popularny by "Benson" w Êwiecie w dkarskim. Ka dy chcia go z apaç. Nie tylko wielkoêç ryby, ale tak e fakt, e mia a pi kne uski czyni jà wyjàtkowà. Wyglàda a tak, jakby jej uski by y pomalowane. Brytyjczycy zastanawiajà si tak e czy od owienia by y dla "Bensona" bolesne, bowiem jak sugerowali naukowcy z Edynburga ryby mogà odczuwaç ból. Cz Êç w dkarzy jest jednak przekonana, e "Benson" lubi byç fotografowany i dobrze wypada na zdj ciach. Zaginiony pies zg osi si na policj Zaginiony pies odnalaz swoich w aêcicieli zg aszajàc si na posterunek policji w Wieluniu - poinformowa o biuro prasowe ódzkiej policji. Do budynku komendy policji w Wieluniu wszed owczarek niemiecki i przysiad w poczekalni. Dy urny od razu zauwa y, e nie jest to bezpaƒski pies, bo by zadbany, a gdy do komendy wchodzili policjanci rozpoczynajàcy s u b, pies wita ich le àc z uniesionym pyskiem. Funkcjonariusze zainteresowani niecodziennym goêciem szybko skojarzyli, e w niedziel widzieli osoby, które na jednej z ulic kogoê szuka y. Przypomnieli sobie te, e jednemu z policjantów jakaê kobieta zg osi a zagini cie psa - owczarka niemieckiego o imieniu Ramzes. Policjant zapisa wówczas numer telefonu do w aêcicielki. W aêcicielka czworonoga nie kry a radoêci z odnalezienia psa. Dzi kowa a policjantom za pomoc. Okaza o si, e ojciec Ramzesa s u y kiedyê w policji. Alkohol przyczynà wpadki w amywacza-rowerzysty Okazuje si, e niekoniecznie tylko szybkie samochody i motocykle sà atrybutem przest pców. Z tym stereotypem postanowi walczyç w amywacz-rowerzysta zatrzymany przez policjantów we wsi Puszczew (Âlàskie). I wydaje si, e by to b àd, choç wi ksze znaczenie ni sam pojazd mia tu zapewne stan kierujàcego. Nocà policjanci z K obucka (Âlàskie) patrolujàc miejscowoêç Puszczew zauwa yli jadàcego rowerem m czyzn. - Zmienny tor jazdy wskazywa, e m czyzna mo e byç pod dzia aniem alkoholu. Podczas kontroli okaza o si, e 47-latek ma w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu - powiedzia Marek Wr czycki z zespo u prasowego Êlàskiej policji. I pewnie skoƒczy oby si na karze za jazd po pijanemu, gdyby nie fakt, e cyklista mia przy sobie sporà gotówk - 7,5 tys. z. Po ustaleniach Êledczych okaza o si, e wczeêniej w ama si do punktu skupu z omu, skàd zrabowa pieniàdze. Próbowa tak e dostaç si do budynku stacji paliw, ale nie zdo a pokonaç zabezpieczeƒ. Nie wiadomo, czy w amywacz pojecha na oba "skoki" ju po pijanemu, czy te póêniej Êwi towa - po o - wiczny - sukces. Po wytrzeêwieniu decyzjà cz stochowskiego sàdu 47-latek zosta tymczasowo aresztowany. Za w amania w wi zieniu mo e sp dziç nawet 10 lat. Zakonnice p dzi y do papie a 180 km na godzin 180 kilometrów na godzin p dzi y autostradà na pó nocy W och trzy zakonnice, które wyruszy y w poêpiechu do Aosty, gdy dowiedzia y si w piàtek o tym, e papie Benedykt XVI trafi do szpitala po upadku. Jadàcy z zawrotnà pr dkoêcià samochód zosta zatrzymany niedaleko Turynu. Funkcjonariusz policji drogowej przeciera oczy ze zdumienia widzàc, e w aucie siedzà trzy zakonnice. Mia y od 56 do 78 lat. Najm odsza z nich, siedzàca za kierownicà us yszawszy od policjanta: "Za szybko jecha yêcie", powiedzia a: "Synku, ma pan racj, jecha yêmy szybko, bo martwimy si o Ojca Âwi tego". Ansa zauwa a, e to "szlachetne t umaczenie" nie uchroni o zakonnicy przed mandatem w wysokoêci 375 euro oraz karà w postaci odebrania prawa jazdy na miesiàc. Do Aosty dowioz a je druga z zakonnic, równie majàca prawo jazdy. Masz chandr? Przelicz pieniàdze Liczenie pieni dzy mo e poprawiç nasze samopoczucie, gdy mamy chandr lub jesteêmy przygn bieni - wynika z badaƒ opublikowanych w piêmie "Psychological Science". Grupa psychologów z Uniwersytetu w Minnesocie i Uniwersytetu Stanowego Florydy bada a psychologiczny, fizyczny i spo eczny wp yw pieni dzy. Podczas pierwszego eksperymentu ochotników poproszono, by przeliczyli 80 banknotów studolarowych, a grup kontrolnà - o przeliczenie 80 bezwartoêciowych kawa ków papieru. Nast pnie obie grupy gra y w pi karskà gr komputerowà Cyberball. Badanym powiedziano, e grali z trzema innymi osobami, podczas gdy w rzeczywistoêci pozostali gracze zostali wyge - nerowani przez komputer. Niektórzy gracze dostawali pi k równie cz sto jak pozostali, a inni gracze byli ignorowani. Okaza o si, e wêród badanych, którzy podczas gry byli ignorowani, osoby liczàce wczeêniej pieniàdze by y mniej przygn bione ni osoby, które liczy y kartki papieru. Drugi eksperyment polega na tym, e badani po przeliczeniu banknotów lub kartek wk adali palec do bardzo goràcej wody na 30 sekund. Co ciekawe, osoby liczàce pieniàdze odczuwa y mniejszy ból. Na koniec naukowcy postanowili zbadaç wp yw myêlenia o wydanych pieniàdzach i poprosili uczestników, by sporzàdzili list swoich wydatków z ubieg ego miesiàca, a grup kontrolnà o opisanie warunków pogodowych panujàcych w ubieg ym miesiàcu. Potem powtórzono testy z grà komputerowà i palcem w goràcej wodzie. Co ciekawe, tym razem okaza o si, e poziom przygn bienia i odczuwanego bólu by normalny w przypadku osób, które myêla y o pogodzie, ale wy szy u osób, które myêla y o swoich wydatkach.

8 8 Porada prawna Rodzina na swoim Zazwyczaj narzekamy na wysokie podatki i nieporadnoêç paƒstwowych urz dników. Tym razem, osoby noszàce si z zamiarem kupna swoich czterech kàtów, pewnie szeroko uêmiechnà si do paƒ w okienku urz du, gdy oka e si, e spe niajà kryteria rzàdowego programu Rodzina na swoim. Czas kryzysu, zastój na rynku nieruchomoêci zmusi w adze paƒstwowe do podj cia dzia aƒ majàcych na celu zwi kszenie liczby transakcji. Innym czynnikiem motywujàcym, by a pomoc Êredniozamo nym rodzinom w zakupie pierwszego mieszkania lub domu. Teraz, wszyscy ci, którzy zakwalifikujà si do programu rzàdowej pomocy, mogà liczyç na du y zastrzyk gotówki. Przez 8 lat, paƒstwo finansowaç b dzie po ow odsetek ich kredytu. To nie po yczka to prezent! Szcz Êliwcy Niestety nie wszyscy, którzy majà chrapk na taƒsze lokum, mogà skorzystaç z tego programu pomocy. Wyró nione zosta y ma eƒstwa oraz osoby samotnie wychowujàce dziecko (dziecko ma oletnie, dziecko, na które pobierany jest zasi ek piel gnacyjny, lub dziecko uczàce si, do ukoƒczenia przez nie 25 roku ycia). Pary nie sà jednak zobligowane do posiadania potomstwa. Potencjalni kredytobiorcy muszà tez spe niç warunki dodatkowe: nie mogà byç stronà innej umowy kredytu preferencyjnego, nie mogà byç w aêcicielem lub wspó w aêcicielem domu lub mieszkania, ani nie mo e im ROZRYWKA! przys ugiwaç spó dzielcze w asnoêciowe prawo do mieszkania lub domu. Kryteria mieszkaniowe Nie ka de wymarzone mieszkanie czy dom jednorodzinny, mo e zostaç obj te programem Rodzinà na swoim. Podsta - wowym ograniczeniem jest metra oraz cena. Nie mamy co liczyç na dop aty do rezydencji nad Morzem Âródziemnym. NieruchomoÊç musi znajdowaç si w granicach RP. Limit powierzchni mieszkania, jakie mo emy nabyç w ramach programu, wynosi 75 m 2 powierzchni u ytkowej, domu jednorodzinnego m 2. Kredyt z dop atami mo e byç przeznaczony nie tylko na zakup domu lub mieszkania (istniejàcego lub b dàcego w budowie) ale tak e inne formy inwestycji lokalowych, takie jak wk ad budowlany do spó dzielni, nadbudowa lub rozbudowa budynku mieszkalnego i inne. Cena mieszkania lub koszt budowy domu nie mo e przekraczaç 140% Êrednich kosztów budowy dla danego województwa lub miasta wojewódzkiego, podawanych przez GUS. Po prostu nale y rozglàdaç si za niedrogim lokum. Poni ej przedstawiamy tabel z limitami cen mieszkaƒ, okreêlajàcej maksymalnà kwot, którà mo emy wy o yç na 1 m 2 interesujàcego nas domu lub mieszkania. nazwa województwa gmina wskaêniki obowiàzujàce w II kw. 2009* - cena za 1 m 2 dolnoêlàskie m. Wroc aw 6 295,10 pozosta e 4 335,80 kujawsko-pomorskie m. Bydgoszcz 6 391,00 m. Toruƒ 6 391,00 pozosta e 4 908,40 lubelskie m. Lublin 4 329,27 pozosta e 4 067,08 lubuskie m. Gorzów Wielkopolski 4 699,80 m. Zielona Góra 4 699,80 pozosta e 4 018,00 ódzkie m. ódê 5 601,40 pozosta e 3 901,10 ma opolskie m. Kraków 5 340,30 pozosta e 4 515,70 mazowieckie m. Warszawa 7 257,60 pozosta e 4 326,70 opolskie m. Opole 5 215,00 pozosta e 5 215,00 podkarpackie m. Rzeszów 4 342,80 pozosta e 3 869,60 podlaskie m. Bia ystok 5 171,60 pozosta e 4 071,20 pomorskie m. Gdaƒsk 5 234,60 pozosta e 4 721,50 Êlàskie m. Katowice 5 133,80 pozosta e 4 540,20 Êwi tokrzyskie m. Kielce 4 948,18 pozosta e 2 814,36 warmiƒsko-mazurskie m. Olsztyn 5 875,03 pozosta e 4 397,47 wielkopolskie m. Poznaƒ 7 224,00 pozosta e 4 760,00 zachodniopomorskie m. Szczecin 4 698,40 pozosta e 4 551,40 Procedura Preferencyjny kredyt mo emy uzyskaç w niektórych, wskazanych bankach. Ze wzgl du na udzia paƒstwa uprzywilejowany jest PKO BP, ale w programie uczestniczà tak e: PKO SA, BPH, Dom Bank Hipoteczny, SKOK-i (Spó dzielcze Kasy Oszcz dnoêciowo-kredytowe), Bank Pocz - towy, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Bank Polskiej Spó dzielczoêci, Alior Bank, Pekao Bank Hipoteczny i Mazowiecki Bank Regionalny. Zanim zdecydujemy si na wybór instytucji udzielajàcej nam kredytu warto porównaç oferty. Pomimo, e wsz dzie pomoc paƒstwowa jest na tym samym poziomie, ka dy z banków ma swobod w naliczaniu mar y, prowizji i sposobie wyliczania stawki bazowej. Ka dy z tych czynników mo e i wp ywa na wysokoêç raty. Procedura uzyskania zgody na finansowanie zakupu jest taka sama jak w przypadku zwyk ego kredytu mieszkaniowego. Nale y z o yç komplet dokumentów i oczekiwaç na decyzj banku. JeÊli pojawi si problem ze zdolnoêcià kredytowà, warto zwróciç si o pomoc rodziny, która mo e byç stronà wspomagajàcà w umowie. Z ostatniej chwili... Warto wspomnieç, e banki oraz deweloperzy próbujà wp ynàç na rzàd, aby warunkiem skorzystania z programu Rodzina na swoim by zakup mieszkania na rynku pierwotnym. Na razie mo emy kupowaç równie nieruchomoêci z tzw. drugiej r ki. * wartoêç wskaênika stanowi iloczyn wspó czynnika 1,4 oraz Êredniej arytmetycznej dwóch ostatnio og oszonych przez w aêciwego wojewod wartoêci wskaênika obowiàzujàcych dla gminy, na której terenie po o ony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma byç udzielony kredyt preferencyjny Zapraszamy do rozwiàzania krzy ówki PROFI! Litery z ponumerowanych pól tworzà has o, które nale y przes aç na adres: Henkel Polska Sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, bud. Saturn, V pi tro, Warszawa, z dopiskiem: PROFI Poradnik Glazurnika. Nagrody ufundowane przez firm Henkel Polska otrzyma pierwszych 6 osób, które przyêlà prawid owe rozwiàzanie. Decyduje data stempla pocztowego. Zwyci zcy z numeru 2 (20) Has o: Na tarasie z Ceresitem ka da praca b dzie hitem I nagroda: W adys aw Jurski II ie nagrody: Jerzy Litkowski, Mariusz Otr bski III-cie nagrody: A w tej edycji do wygrania: 1x bluza z polaru Internet Jerzy to oczywiêcie Janik, Piotr nie tylko Gawlik, miejsce Marcin pracy. Kowalski Buszujàc po sieci mo na si nieêle uba wiç, a potem naszà radoêcià podzieliç si z bliskimi, wysy ajàc co Êmieszniejsze obrazki drogà mailowà. W ten sposób tworzy si platforma weso ej + ubranie robocze komunikacji... 2 x torby sportowe Oto co wybraliêmy dla Paƒstwa ze zdj ç nades anych do naszej redakcji w mijajàcym 3 x plecaki miesiàcu. Zach camy do wspó tworzenia rubryki Znalezione w sieci i przysy - z zestawem kosmetyków firmy Henkel Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych oraz umieszczenie ich w informatycznej bazie danych Henkel Polska Sp. z o. o. zgodnie z ustawà z dnia roku o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883 z póêniejszymi zmianami) z przeznaczeniem do wyko rzystania ich w celach marketingowych. Administratorem bazy jest DCN Direct Sp. z o. o., ul. Parandowskiego 9, Warszawa lub podmioty wspó pracujàce z Henkel Polska przy realizacji akcji promocyjnych. Moje dane osobowe udost pniam dobrowolnie oraz wiem, e przys uguje mi prawo wglàdu do nich, ich poprawiania i àdania zaprzestania przetwarzania. Wyra am równie zgod na przysy anie mi próbek i materia ów informacyjnych dotyczàcych wyrobów Henkel Polska Sp.z o. o., a tak e informacji drogà elektronicznà. Niniejszym potwierdzam prawdziwoêç podanych informacji. podpis wype niajàcego kupon PROFI - KWARTALNIK BRAN Y P YTKARSKIEJ Redaguje zespó : Redaktor naczelny: Janusz Mitko, Sekretarz redakcji: Kamil Grzelak, Adres redakcji: ul. Domaniewska 41, budynek Mars, 5 pi tro, Warszawa, tel:

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r.

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. poradnik Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Spo ecznej Urz du m.st.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 7 (57) Lipiec-Sierpieƒ 2003 ISSN 1505-781X Ig a w stogu siana Technologia dla ludzi Internetowe biuro rachunkowe Badania eksploracyjne Biuletyn dla ma ych i Êrednich

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Fot. K. B a ejowski Nr 2/2006 (6) ISSN 1734-1434 Spis treêci Asfalty modyfikowane w Niemczech.................................................

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 30 04 2014 Numer: 9/429 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Historia jednego, niezwyk ego listu. str. 7 Majówka w Polkowicach zapowiada si atrakcyjnie.

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo