Nr 3 ( 21) Zapraszamy na str str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009"

Transkrypt

1 K W A R T A L N I K B R A N Y P Y T K A R S K I E J Nr 3 ( 21) lipiec/wrzesień 2009 Âcianki z p yt gipsowo kartonowych to wdzi czny materia do kreowania wn trz ka dego domu czy mieszkania. Wszystkim osobom pracujàcym w naszym fachu przyda si wi c wiedza w pigu ce na jego temat. W koƒcu wyk adanie p ytkami obudowy wanny, azienkowych pó ek czy Êcian, to standard w profesji glazurnika. O wszystkim, co wiedzieç trzeba, nim przystàpimy do prac z gips-kartonem. str. 2-3 Spoiny do zadaƒ specjalnych coraz cz Êciej u ywane narz dzie glazurnika. Czym si ró nià? Gdzie mo na, gdzie trzeba, a gdzie nie nale y ich stosowaç? Jak czytaç ich w aêciwoêci z oznaczeƒ na produktach? WàtpliwoÊci rozwieje materia o fugach przeznaczonych do prac trudnych i niepospolitych. str. 4 Ok adziny kamienne przesta y byç zarezerwowane wy àcznie do wn trz koêcio ów i rezydencji bogaczy. Sà modne, dekoracyjne i oryginalne, coraz cz Êciej goszczà wi c pod dachami zwyk ych zjadaczy chleba. OczywiÊcie tych podà ajàcych za najnowszymi trendami. Zrozumienie natury kamienia, pozwoli nam dobrze wykonaç prac. str. 6 w n u m e r z e Jest kilka takich miejsc, w których glazurnik mo e szukaç pomocy remontujàc, albo urzàdzajàc od pods taw balkon czy taras. Ale czy warto korzystaç z kilku takich miejsc, gdy teraz wszystko jest w jednym? Mówiàc dos ownie, pod jednym, wirtualnym dachem, zbudo - wanym na internetowej stronie Ceresit. Od teraz ka dy, poszukujàcy natychmiastowego przepisu na trud - ne, bo wymagajàce zastosowania systemów hydroizolacji rozwiàzania, otrzyma kompletnà, szczegó owà recept po kilku zaledwie klikni - ciach myszkà. I to w przyjaznej, bar - dzo obrazowej formie, u atwia jàcej przejrzysty przeglàd systemu. Program Rozwiàzania systemowe Ce resit to pigu ka wiedzy dla ka dego, kto w swojej pracy glazurni czej staje przed kwestià wyboru systemu hydroizolacji przeciwwodnej, co w naszym fachu powoli staje si nieod àcznym elementem ka dego zlecenia. Masz wàtpliwoêci, w ja kiej kolejnoêci powinny byç u o one warstwy tarasowe? Nie wiesz jak zabraç si do remontu balkonu? Jak dobraç najlepsze sekwencje wspó pracujàcych ze sobà produktów? Wejdê na: i zdobàdê profesjonalnà wiedz w kil ka minut. Stworzony w specjalnym programie wirtualny dom, otwiera podwoje przed wszystkimi poszukujàcymi szybkiej, skutecznej porady. Daje wiele opcji rozwiàzaƒ w zale noêci od warunków technicznych, które wykonawca zastanie na miejscu swojej pracy. Podaje gotowe rozwiàzania krok po kro - ku, poszerzone o opisy potrzebnych do wykonania materia ów i rysunki techniczne miejsc trudnych i newralgicznych. Koncepcja przekazywania wiedzy w formie obrazowej (prze - kroje 3D), gdzie po klikni ciu myszkà pojawiajà si kolejne warstwy systemu nie pozostawia miejsca na u aƒskà fantazj wykonawcy. I dobrze wodze fantazji pusz czajmy uk adajàc balkonowe mozaiki. A niezb dne na balkonach i tarasach warstwy materia ów, niech ÊciÊle trzymajà si wyznaczo nych im przez producenta miejsc. Z ca à pewnoêcià pomo e w tym nowa aplikacja Ceresit. Zapraszamy na

2 2 Za ich pomocà mo na wznieêç doryckà kolumn poêrodku pokoju, okràg à wann wpisaç w kwadrat, obni yç sufit i podnieêç pod og, zmieniç kszta t i podzia pomieszczeƒ. Z atwoêcià wyko - nuje si z nich pó ki, schodki, wn ki, adne os ony brzydkich przewodów. P yty gipsowo kartonowe bo o nich oczywiêcie mowa - rozpanoszy y si w mieszkaniach, domkach, szko ach, hotelach i urz dach. GoÊçmi sà jak najbardziej proszonymi i po àdanymi pozwalajà zmieniaç to, co wydawa o si nie do zmienienia i dawaç upust najbardziej fantazyjnym pomys om. Dla nas glazurników wa ne jest jednak to, e w wi kszoêci przypadków sà bardzo wdzi cz nym pod o em do mocowania p ytek. Pod warunkiem, e dostosujemy si do ich wymagaƒ. Zielone, bia e, gi te i ma e Do niedawna najpopularniejszym rodzajem p yt gipsowo kartonowych by y p yty szare z niebieskim nadrukiem. Teraz coraz cz Êciej zast powane sà p ytami impregnowanymi zielonymi z niebieskimi opisami. Sà one fabrycznie oznaczone symbolem H2 (do niedawna znakowane by y symbolem GKBI). Swojà wodoodpornoêç zawdzi czajà specyficznej budowie - hydrofobizowany rdzeƒ gipsowy ob o ony tu zosta impregnowanym kartonem. P yty takie stosowaç mo na w po - mieszczeniach czasowo nara onych na podwy szonà wilgotnoêç. Przyjmuje si, e kryterium u ycia to wilgotnoêç nie przekra - czajàca 85% przez okres 10 godzin w ciàgu doby. Innym rodzajem p yt gipsowo-kartonowych o rosnàcej popularnoêci sà p yty zielone ale z czerwonym nadrukiem oznaczone symbolem FH2 (dawnej GKFI), które oprócz zabezpieczenia przed wilgocià mogà pe niç tak e funkcj os ony ogniowej, poniewa gipsowy rdzeƒ wzmocniony zosta w nich w óknem szkla nym. Spe niajà one wymagania przeciw - po arowe równie w miejscach u ytecznoêci publicznej takich jak kina, hotele, urz dy czy restauracje. Cechy p yt ogniochronnych i wodoodpornych àczà p yty typu kompakt, które majà rdzeƒ z w ókna szklanego i sà zaimpregnowane. Na rynku dost pne sà tak e ró norakie p yty o funkcjach odbiegajàcych od opisanych standardów. Sà to p yty specjalistyczne, takie jak te, zwane popularnie suchym jastrychem. To twarde p yty pod ogowe, zast pujàce w okreêlonych okolicznoêciach beton. Âwietnie nadajà si pod p ytki ceramiczne, panele i inne ok adziny drewnia ne a tak e wyk adziny tekstylne i z PVC. Innego rodzaju p ytami specjalnymi sà p yty gi te tzw. ukowe. Mo na formowaç z nich najró niejsze krzywizny, pod warunkiem e wygina si je tylko w jednej p aszczyênie. Znacznie u atwiajà to specjalne profile stalowe. Dzi ki ich zastosowaniu zarówno Êciany, jak i sufity mogà byç formowane w uki i fale. Wszyscy polscy producenci p yt gipsowo-kartonowych majà w swojej ofercie p yt przeznaczonà "do gi cia" o gruboêci 6,0 lub 6,5 mm. P yty gipsowo-kartonowe sà materia em bardzo plastycznym i atwo dajà si formowaç, dlatego powierzchnie krzywoliniowe mo na te wykonywaç ze standardowych p yt gruboêci 9,5 i 12,5 mm - zale y to tylko od promienia krzywizny. JeÊli ze wzgl du na spore zakrzywienie projektowanych p aszczyzn nie da si u yç p yt gruboêci 12,5 mm, a równoczeênie ze wzgl - dów wytrzyma oêciowych pojedyncze p yty gruboêci 6 mm by yby zbyt s abe, mo na zastosowaç poszycie z dwóch warstw p yt po àczonych klejem gipsowym. Innym, niestandardowym rodzajem p yt sà p yty bia e ich karton jest fabrycznie zagruntowany z obu stron. Dzi ki temu po u o eniu i zaszpachlowaniu po àczeƒ od razu mo na przystàpiç do malowania, bez standardowo stosowanego gruntowania. P yty ró nià si mi dzy sobà tak e rozmia - rem. JeÊli chodzi o gruboêç to waha si ona mi dzy 9,5-12,5 mm, a d ugie sà zazwyczaj na 2,5 do 3 metrów. Ich szerokoêç jest standardowa i wynosi 1,2 m. Na rynku dost pne sà równie p yty ma e. Zazwyczaj majà one wysokoêç 1,3 m, a szerokie sà na 90 cm, dzi ki czemu sà l ejsze i wygodniejsze do transportowania. P yty takie mogà byç, podobnie jak ich wi ksze rodzeƒstwo ogniochronne i wodoodporne. Najpierw uszczelnienia póêniej - do klejenia! Zabierajàc si za przyklejanie p ytek musimy pami taç, e aden rodzaj zastosowanych p yt gipsowo-kartonowych nigdy nie b dzie pod o em stabilnym, dlatego i do ich monta u i do prac wykoƒczeniowych nale y stosowaç materia y o zwi kszonej elastycznoêci. I tak do przyklejania p yt do Êcian nale y u ywaç specjalnych klejów gipsowych. Do przyklejania p ytek ceramicznych na Obudowa z p yt gipsowo-kartonowych w azience gwarantuje atwy dost p do instalacji wodnych, gazowych i elektrycznych. Maskowanie pionów instalacyjnych w azience mo e przybraç najró niejsze formy i nie musi ograniczaç si do tradycyjnej, p askiej Êciany. W koƒcu adna z tradycyjnych metod nie umo liwia tak atwego wp ywania na estetyk wn trza jak konstrukcje z gips-kartonu Wykonanie obudowy z p yt gipsowo-kartonowych praktycznie nie ró ni si od stawiania zwyk ych Êcianek. W wyznaczonych miejscach - do pod ogi, Êcian, sufitu - przytwierdza si metalowe profile. Do utworzonego przez nie rusztu mocuje si wkr tami z charakterystycznym naci ciem krzy owym p yty, a nast pnie maskuje po àczenia p yt oraz g ówki wkr tów u ytych do ich mocowania. Masami przeznaczonymi do szpachlowania uzupe nia si te ewentualne ubytki oraz naprawia uszkodzenia kraw dzi p yt, a tak e mocuje profile naro nikowe. Styki p yt wzmacnia si specjalnymi taêmami, które zatapia si w masie szpachlowej. Najcz Êciej chyba w azience obudowuje si bok wanny. Do takich prac niezb dny b dzie stela z profili typu U mocowanych do pod ogi, s upków typu C oraz górnego zwieƒczenia z takiego samego profilu jak przypod ogowy. Zale nie od kszta tu wanny u ywa si profili poziomych zwyk ych (prostych) lub z naci ciami, które umo liwiajà wyginanie profilu do kszta tu wanny. Pokrycie stela a wykonuje si zwykle z wodoodpornych p yt gipsowo-kartonowych. Przed zamocowaniem p yt warto ich wewn trznà powierzchni dodatkowo zabezpieczyç preparatem gruntujàcym, co zmniejszy ich nasiàkanie wilgocià. JeÊli obudowa ma byç zakrzywiona, to przed zamocowaniem p yty trzeba zwil yç, aby mo na je by o atwo wygiàç. Ca à obudow wanny mo na zwykle wykonaç z jednego odcinka p yty, ale jeêli trzeba po àczyç dwa odcinki, to miejsce àczenia musi si znaleêç na pionowym profilu stela a, a styki p yt wyrównuje si masà klejowà. Obudow wanny cz sto os ania si drobnymi p ytkami ceramicznymi, cz sto równie mozaikà. Do tego celu najlepsza b dzie elastyczna, mocna zaprawa Ceresit CM 15 Marble. Jest bia a, wi c nie jest widoczna przez przeêroczyste detale cz sto pó przeêroczystej mozaiki. Schnie szybko potrzebuje tylko 16 godzin, eby w pe ni zwiàzaç i uzyskaç wytrzyma oêç umo liwiajà - cà wejêcie na powierzchni u o onych p ytek i spoinowanie. D ugi czas korekty pozwala spokojnie i dok adnie dobraç i dopasowaç mocowane elementy. Do spoinowania u ywamy fugi Ceresit CE 40 aquastatic.

3 3/ Gi cie na zakr cie pod o a z p yt gipsowych stosujemy kleje elastyczne o obni onym sp ywie. Ale po kolei. Generalnie p yty z gips kartonu nie wymagajà obowiàzkowego gruntowania. Jednak gruntujàc je zmniejszymy ich nasiàkliwoêç i poprawimy przyczepnoêç zapraw. W pomieszczeniach wilgotnych, podobnie jak w przypadku wszystkich innych pod o y nara onych na okresowe oddzia ywanie wody, konieczne jest podp ytkowe uszczelnienie. Na powierzchni p yt nanosi si przeciwwilgociowà pow ok ochronnà z preparatu Ceresit CL 51. Spe ni on rol impregnatu i zabezpieczy higroskopijnà struktur gipsu przed nasiàkaniem wodà z zaprawy klejowej. Nierozcieƒczonà p ynnà foli izolacyjnà nak ada si za pomocà p dzla lub wa ka. Aby otrzymaç wodoszczelne zabezpieczenie pod o a, konieczne jest na o enie przynajmniej dwóch warstw pow oki o àcznej gruboêci oko o 1,0 mm. Pierwszà zawsze trzeba nak adaç za pomocà p dzla. Nak adanie drugiej warstwy mo na rozpoczàç po ok. 1,5 godzinie. Warstwy powinno si nanosiç krzy owo. Na kraw dziach, w naro ach a tak - e w miejscu po àczeƒ p yt, izolacj wzmacnia si taêmà uszczelniajàcà Ceresit CL 152, wklejanà w Êwie à, pierwszà warstw Ceresit CL 51 i pokrywanà drugà warstwà. Ju po ok. 4 godzinach od zakoƒczenia nak adania folii, mo na przystàpiç do mocowania p ytek cera - micznych. Tak jak ju by o wspomniane zaprawy muszà charakteryzowaç si zwi k - szonà elastycznoêcià i zmniejszonym sp ywem. W systemie Ceresit mo e to byç: Ceresit CM 12 Elastic, CM 16 Flex, CM 17 Super Flexible i CM 18 EasyFlex. JeÊli zale y nam na ~ szczególnym porzàdku w momencie wykonywania prac Êwietnie sprawdzi si zaprawa Ceresit CM 17 Stop Dust, która nie pyli ani w czasie transportu, ani wsypywania, ani mieszania. Do mozaiki i ok adzin kamiennych warto wybraç bia à zapraw Ceresit CM 15 Marble. Z uwagi na mo liwe odkszta cenia pod o a, oprócz zapraw klejowych, powinno si tak e stosowaç elastyczne spoiny takie jak Ceresit CE 40 aquastatic, czy w przypadku p ytek o du ych rozmiarach Ceresit CE 43 Grand Elit. Miejsca po àczeƒ Êcian wype niamy silikonem Ceresit CS 25. Warto wiedzieç Istnieje kilka sposobów wyginania p yt g-k. Mo na wi c zrobiç to: A) Na sucho. Metoda ta jest stosowana g ównie w przypadku p yt 6 mm lub przy formowaniu uków o du ych promieniach. Bez wczeêniejszego przygotowania p yt przyst puje si do pokrywania rusztu z odpowiednio zag szczonymi profilami. Gi cie wykonuje si przez jednostronne nacinanie powierzchni zwyk ej p yty pi ami tarczowymi o szerokoêci ostrza oko o 2 mm. Naci cie przebiega przez prawie ca à gruboêç p yty - jedynie karton po stronie przeciw - nej jest nienaruszony. Rozstaw naci ç zale y od promienia krzywizny, do którego dana p yta jest przewidziana, i wynosi minimalnie 20 mm. Niestety, wytrzyma oêç elementów z naci tych p yt jest zdecydowanie mniejsza ni wykaƒczanych p ytami gi tymi na mokro. B) Jednostronnie zwil ajàc karton. Karton zwil a si od strony wewn trznej krzywizny bezpoêrednio przed przykr ceniem p yt do rusztu metodà natrysku pistoletem malarskim lub "malujàc" p dzlem awkowcem. Ze wzgl du na ch onnoêç gipsu nale y bezpoêrednio po zwil eniu uk adaç p yt na ruszcie, powoli naginajàc jà do kszta tu krzywizny rusztu. C) Lekko nasàczajàc wodà. Przygotowanie p yt polega na u o eniu stosu p yt i umieszczeniu mi dzy p ytami wilgotnej tkaniny, na przyk ad juty. Metoda ta wymaga doêwiadczenia od wykonawcy i przeprowadzenia wczeêniejszych prób, poniewa trzeba tak dobraç iloêç wody, aby karton nie odkleja si od rdzenia gipsowego, a wytrzyma oêç nawil onej p yty umo liwia a przeniesienie jej ze stosu w miejsce monta u. W tej metodzie nale y obchodziç si z p ytami bardzo ostro nie. Poprzez nawil enie p yta traci oko o 50% swojej wytrzyma oêci w stanie suchym. Pojedynczà p yt musi przenosiç kilka osób. Nie nale y unosiç p yty ze stosu, trzymajàc jà za naro nik, gdy jest prawie pewne, e zostanie on od amany. Uwaga! Do wyginania na mokro nie nadajà si natomiast p yty impregnowane (typu H2 i FH2). D) Gi cie p yt wczeêniej uformowanych. Ta metoda polega na przygotowaniu p yt o wymaganej krzywiênie przez nasàczenie ich wodà, u o enie na szablonie, dociêni cie do szablonu i odczekanie na wyschni cie. Szablon powinien byç a urowy, aby u atwiç odparowanie wody z rdzenia gipsowego. Aby przyspieszyç wykonanie kompletu wczeêniej uformowanych p yt, mo na zapewniç nadmuch ciep ego powietrza na formowanà p yt. W tej metodzie nie wywo uje si adnych napr eƒ w momencie moco - wania wyprofilowanej ju p yty do rusztu. Pomimo e p yty produkowane sà w arkuszach, których d ugoêci odpowiadajà typowym wartoêciom wysokoêci pomieszczeƒ, to jednak nie da si uniknàç ich przycinania. Przecinanie p yt wykonuje si na p askim blacie sto u o wymiarach zbli onych do wymiaru p yty lub bezpoêrednio na stosie p yt. Mo na do tego celu wykorzystaç nó. P yt uk ada si stronà licowà do góry. Nast pnie wyznacza si lini ci cia oraz nacina no em karton wzd u tej linii. P yt przesuwa si, tak aby linia ci cia znalaz a si nad kraw dzià sto u. Zdecydowanym naciêni ciem powoduje si prze amanie p yty. Nast pnie nacina si dolnà warstw kartonu i odchyla energicznie p yt do góry, powodujàc ostateczne oderwanie. Postrz pione kraw dzie wyrównuje si strugiem lub pilnikiem. P yty te mo na ciàç za pomocà pi y r cznej lub mecha - nicznej. To si mo e przydaç! Ceresit CM 12 Wi cej ni 12 zalet Potrzebujesz materia u, który pomo e dobrze wykoƒczyç pod og Êcian, lub obudow z gips kartonu? Nie musisz szukaç daleko. Zapytaj w hurtowni lub hipermarkecie o zapraw klejàcà Ceresit CM 12 Elastic. To zaprawa elastyczna wi c ch tnie nagnie si do wielu nietypowych sytuacji. Jej zalety mo naby wymieniaç i wymieniaç... przypomnijmy wi c tylko kilkanaêcie najwa niejszych. Jest elastyczna i dlatego: - mocuje p ytki gresowe, inne typy płytek ceramicznych, cementowe i kamienne (oprócz marmuru) - mo na jà stosowaç na ogrzewaniu pod ogowym - gres dla niej nie stres - w nara onych na wilgoç pomieszczeniach czuje si jak ryba w wodzie - nieugi ta na p ytach gipsowo w óknowych i gipsowo-kartonowych - dobrze si trzyma na mocnych pow okach malarskich Jest wydajna, dlatego: - jej zu ycie wynosi zaledwie 1,4 kg/m? (przy p ytkach o boku 10 cm i pacy z z bami 4 mm) Praca z nià przebiega szybko i sprawnie, poniewa : - atwo si miesza - jeszcze atwiej rozprowadza a dodatkowo...: - jest wodoodporna - mrozoodporna - spe nia wymogi europejskiej normy PN-EN 12004:2008 dla zapraw elastycznych C1 TE

4 4 Normy PN EN klasyfikujà wszystkie zaprawy do spoinowania, kierujàc si ich sk adem chemicznym, w dwie podstawowe kategorie. I tak symbolem CG oznaczone sà spoiny cementowe, a literami RG spoiny na bazie ywic reaktywnych. WÊród spoin cementowych wyró niç z kolei mo emy dwie klasy: CG1 zwyk e spoiny cementowe, oraz CG2 spoiny cementowe o podwy szo - nych parametrach z wymogami fakultatywnymi (oznaczana symbolem AR - podwy szona odpornoêç na Êcieranie, W - obni ona na siàk liwoêç wod na) Zwyk e spoiny cementowe to suche mieszanki ce men tu, przez - naczone g ównie do po miesz czeƒ nienara onych na dzia anie wilgoci. W ofer cie Ceresit spoiny te reprezentowane sà przez dwa produkty: Ceresit CE 33 i Ceresit CE 35. Istnieje jednak spora grupa fug, która oprócz tego, e dobrze wyglàdaç, musi te idealnie wspó pracowaç z trudnym pod o em, bàdê zmagaç si z ci kimi warunkami panujàcymi na powierzchni ok adziny. Pierwsza z tych grup to spoiny cementowe o podwy szonych parametrach. Sà to najcz Êciej materia y jednosk adnikowe, ulepszone poprawiajàcymi ich elastycznoêç modyfikatorami polimerowymi, oraz wype niaczami zmniejszajàcymi nasiàkliwoêç. Fugi te sà znacznie bardziej odporne na zabru - dzenia, a dzi ki swojej elastycznoêci zdol ne sà niwelowaç skutki odkszta - cania si p ytek na balko nach, tarasach Niektóre fugi majà znacznie wy ej postawionà poprzeczk od kole anek ze sklepowych pó ek ich funkcje dekoracyjne praktycznie schodzà na drugi plan. Przy niektórych pracach glazurniczych najwa niejszymi cechami fug stajà si : wytrzyma oêç, odpornoêç na substancje chemiczne i umiej tnoêç pracy w ekstremalnych warunkach. i ogrzewaniu pod - o gowym. Sà mrozoi wodoodporne, ale pami tajmy - nie wodoszczel ne. Chcàc wybraç spo - i n cementowà o wysokich parametrach, podwy szonej odpornoêci na Êcieranie i o zmniej - szonej absorpcji wody, nale y wi c zdecydowaç si na produkt oznaczony CG2ArW. W naszej ofercie standardy te spe niajà fugi: wàska - Ceresit CE 40 aquastatic oraz szeroka - Ceresit CE 43 Grand Elit. Do nietypowych zastosowaƒ polecana jest szczególnie fuga szeroka czyli Ceresit CE 43 Grand Elit. Wachlarz jej zastosowaƒ jest naprawd szeroki. Âwietnie poradzi sobie w pomieszczeniach nara onych na du e obcià enia mechaniczne, takich jak posadzki we wszelkiego rodzaju bu - dynkach u ytecznoêci publicznej, gara ach, halach produkcyjnych i magazynowych. Sprawdzi si te wsz dzie tam, gdzie wskazana jest podwy szona odpornoêç chemiczna fugi na basenach, w myjniach samochodowych, kuchniach przemys owych, obiektach zbiorni - kowych, w tym przeznaczonych na wod pitnà, w komunalnych oczyszczalniach Êcieków i innych miejscach nara onych na dzia anie roztworów oboj tnych, zasa - dowych, lekko kwaênych, w tym silnych detergentów. U atwieniem dla wykonawcy jest mo liwoêç doboru jej konsystencji do specyfiki prac. Przy spoinowaniu posadzek rozrabia si jà do pó p ynnej konsystencji, przy pracach na Êcianach do wygodnej konsystencji plastycznej. Przy wype nianiu spoin miedzy ceg ami muru do konsystencji wilgotnej zaprawy. WÊród cementowych, elastycznych zapraw do spoinowania znajdujà si te dwu - sk adnikowe zaprawy cementowo-epoksydowe. Sà one wodoszczelne, mrozoodporne i chemoodporne. W ofercie Ceresit takim produktem jest spoina CE 44. Osobnà grup stanowià spoiny epoksydowe zazwyczaj dwusk adnikowe, z zawartoêcià ywic epoksydowych, wype niaczy mineralnych oraz dodat - ków modyfikujàcych. Stosuje si je g ównie wtedy, gdy wymagana jest bar - dzo wysoka chemoodpornoêç posadzki. Produkty te charakteryzujà si wysokà wytrzyma oêcià mechanicznà, sà odpor - ne na zabrudzenia, nie wch aniajà pary wodnej, t uszczu, nie reagujà na kwasy. ParoszczelnoÊç powoduje zatrzymywanie wilgoci w ni szych warstwach (klej, wylewka, p yta), a tym samym warstwy te nara one sà na degradacj i uszkodzenie w wyniku oddzia ywania cykli mrozowych. Dlatego takie fugi nie powinny byç u ywane na tarasach (chyba e zastosowana b dzie specjalna technologia drena owa. Spoiny epoksydowe mo na zaliczyç do materia ów specjalistycznych nie sà one tanie ani atwe w aplikacji. U ywa si wi c ich g ównie w miejscach gdzie posadzka nara ona jest na oddzia ywanie bardzo wysokich st eƒ agresywnych mediów chemicznych, takich jak akumulatorownie, zbiorniki kwasów, produkcja owocowo-warzywna, browary. W ofercie Ceresit takie wymagania spe niajà spoiny Ceresit CE 47 i Ceresit CE 48. Praca atwa jak z fugà cementowà, trwa oêç niemal jak epoksydu Wszyscy wiemy jak k opotliwà czynnoêcià jest wymiana starych fug. W wielu przypadkach mo na jednak uniknàç tej, nie bójmy si s ów d ubaniny. Ceresit CE 60 pomo e przywróciç spoinom Êwie y wyglàd i zabezpieczy je przed dalszà destrukcjà. OdÊwie acz fug do Êcian i pod óg Ceresit CE 60 przeznaczony jest, jak sama nazwa wskazuje, do odêwie ania starych i przebarwionych spoin cementowych. Âwietnie kryje, mo na go wi c stosowaç tak e w przypadkach, gdy kolor starej spoiny jest inny ni barwa odêwie acza. Dzi ki specjalnej formule mo na stosowaç go w miejscach nara onych na wyst powanie pleêni. Jego pole dzia ania ogranicza si jednak wy àcznie do wn trz budynków. Przed aplikacjà odêwie acza koniecznie trzeba sprawdziç, czy nie spowoduje on trwa ego zabrudzenia ok adziny ceramicznej. Na pewno nie nale y go stosowaç w przypadku materia ów porowatych i silnie nasiàkliwych takich jak p ytki piaskowca, czy innych kamieni naturalnych. Mo e si zdarzyç, e czynnoêci renowacyjne trzeba b dzie powtórzyç po jakimê czasie, chodzi tu g ównie o miejsca, nara one na sp ukiwanie ciep à wodà, takie jak wn trza kabin prysznicowych. Nowy preparat jest bardzo atwy i wygodny w u yciu. W zestawie z odêwie aczem znajduje si tuba aplikacyjna oraz specjalna gàbka. Zaczynamy od dok adnego wymieszania zawartoêci opakowania. OdÊwie acz nanosimy na stare fugi u ywajàc do tego celu gàbki aplikacyjnej znajdujàcej si na tubce. W momencie, gdy materia zmatowieje (po oko o minutach) powierzchni spoin zwil a si gàbkà z zestawu (mi kkà stronà), a nast pnie tà samà gàbkà tylko z szorstkiej strony - zbiera si nadmiar materia u. Najlepiej robiç to okr nymi ruchami, tak aby nie uszkodziç naniesionego ju materia u. Proces renowacji koƒczymy czyszczàc odnowione fugi mi kkà Êciereczkà, najlepiej z irchy. Jedno opakowanie preparatu Ceresit CE 60 wystarcza na odêwie enie powierzchni o wielkoêci oko o 20 m 2, w zale noêci od wielkoêci p ytek i szerokoêci spoin.

5 3/ Glazurnik na wakacjach Wakacje to czas relaksu, odpoczynku, czasem wielkiej przygody. Czas, który chcia oby si pami taç. Jak najwi cej chwil. Dlatego dokàdkolwiek si udajemy, ciàgniemy ze sobà sprz t fotograficzny, by potem móc w dowolnej chwili przywo aç ulotne wspomnienia. Pojawienie si fotografii cyfrowej umo liwi o jej amatorom wp yni cie na wody, dotychczas zarezerwowane dla profesjonalistów. Nie potrzeba ju wielkiej wiedzy ani drogiego sprz tu, by zrobiç naprawd dobre zdj cie. Nawet kompaktowa cyfrówka wystarczy, by uchwyciç ciekawy kadr. Teraz z jednego wakacyjnego wyjazdu nie przywozi si kilkudziesi ciu zdj ç, lecz setki fotografii, zgrywanych co jakiê czas np. na laptopa lub na bardzo pojemne karty pami ci. Ka dy posiadacz cyfrówki mo e dokonywaç setek prób i uj ç, bez koniecznoêci p acenia horrendalnych kwot za wywo - anie filmu. Nasze zdj cie, zaraz po jego zrobieniu, mo emy podejrzeç na ekranie LCD i okreêliç czy jest wartoêciowe, czy te zajmuje tylko przestrzeƒ na karcie i nadaje si do usuni cia. Dzi ki temu, posiadacz aparatu fotograficznego mo e nabywaç umiej tnoêci wychwytywania ciekawych i wartoêciowych kadrów. OczywiÊcie, jak w ka dej dziedzinie, potrzebujemy choç troch wiedzy, eby móc przewidywaç jak w okreêlonych warunkach aparat przet - worzy nasze uj cie. Tym razem skupimy si na tym, jaki sprz t wybraç, by z czystym sumieniem zabraç go ze sobà na wakacje, krótka wycieczk albo zwyk y spacer. JeÊli ktoê spodziewa si jednoznacznej odpo - wiedzi... mo e poczuç si zawiedziony. Sumienie pozostanie jednak na pewno spokojniejsze gdy dokonamy wyboru dopasowanego do naszych potrzeb i umiej tnoêci. Rynek cyfrówek jest podzielony na kilka segmentów, które pomogà potencjalnemu klientowi zorientowaç si, gdzie powienien kierowaç swojà uwag. Tanie i proste w obs udze kompakty, aparaty designerskie, kompakty zaawansowane oraz lustrzanki. Ostatnia grupa jest ciekawym przedmiotem do omówienia, ale o tym wi cej w przysz ych wydaniach Profi. Zasadnicza ró nica mi dzy kompaktami i lustrzankami polega na wiel - koêci i mo liwoêci modyfikacji. Te pierwsze sà por czniejsze, atwiejsze w obs u - dze. Spore rozmiary lustrzanek z pewnoêcià zrekompensujà: o klas lepsza jakoêç zdj ç oraz, co bardzo istotne, mo liwoêç wymiany obiektywów i tym samym tworzenie w asnego arsena u szkie. Poszukiwania swojego aparatu mo emy zaczàç posiadajàc nieca e 300 z... choç warto jest mieç 1000, 1500 albo i wi cej;) Najprostsze kompakty, wymagajàce najmniejszych nak adów finansowych, sprawdzà si gdy u ytkownik aparatu nie jest zainteresowany skomplikowanà fotografià. Owszem, lubi popstrykaç zdj cia na rodzinnej imprezie lub potrzebuje zrobiç zdj cie stycznym p ytkom ceramicznym. Cyfrówka taka charakteryzuje si ca kowità automatykà, banalnà obs ugà i niewielkà liczbà funkcji dodatkowych. Decydujàc si na zakup takiego aparatu warto wziàç pod uwag wielkoêç i jasnoêç ekranu LCD oraz mechanicznà stabilizacj obrazu, u atwiajàcà pstrykanie nieporuszonych zdj ç. Aby pokusiç si na kompakt designerski, b dziemy musieli wy o yç oko o 1000 z. Taki aparat jest zazwyczaj bardziej elegancko obudowanym prostym kompaktem, ale firmowanym przez któregoê ze s ynnych projektantów. Rozmiary malejà, cyfrówka staje si por czniejsza i mo na jà zmieêciç w kieszeni koszuli. Cz sto zdarza si, e ekran LCD jest niewiarygodnie du y jak na tak ma y sprz t. Równie automatyka aparatu umo liwia odrobin ingerencji u ytkownika i pozostawia mu pewnà swobod wyboru. Zaawansowane kompakty, to sprz t który daje ju pole do popisu amatorowi cyfrowej fotografii. Pokaêna iloêç parametrów, które mo emy modyfikowaç przed wykonaniem zdj cia pozwala, z du ym prawdopodo - bieƒstwem, spodzie waç si dobrego uj cia. OczywiÊcie jeêli dysponujemy naprawd prostà wiedzà na temat tego, jak ustawiç przes on, czas migawki, czu oêç, do aktualnych warun ków. W razie potrzeby, aparat s u y pe nà automatykà i wystarczy zwolniç spust migawki... ale przecie nie o to chodzi. Zaawansowane kompakty cz sto u ywane sà nawet przez posiadaczy lustrzanek. Stanowià podr czny sprz t gdy ten wi kszy jest w okreêlonej sytuacji niepor czny. Warto dodaç, e cechami zaawansowanych kompaktów bywa te odpornoêç na kurz, wilgoç i ogólnie lepsza jakoêç wykonania. Choç oczywiêcie nie wszystkich. Ceny takich aparatów kszta tujà si w granicach 1000 do 1500 z. Ostatnià grupà, bez której aden pasjonat nie wyobra a sobie fotografowania sà lustrzanki. Nazwa pochodzi od lustra, obecnego w aparacie, uchylanego w momencie spustu migawki. Taka konstrukcja jest warunkiem koniecznym, aby uzyskaç NAPRAWD dobre fotografie. Zakup lustrzanki powinni rozwa yç wszyscy Ci, którzy przyk adajà du à wag do rezultatów polowania z obiektywem i Ci, którzy chcà rozpoczàç przygod z foto - grafià. Bardzo wciàgajàcà. Obecne na rynku lustrzanki dajà nam atwoêç obs ugi i funkcjonalnoêç znanà dotychczas wy àcznie z kompaktów. Podglàd obrazu na du ym i jasnym LCD, mo liwoêç kr cenia filmów, a wymiary np. Nikona D 40 nie przera à nawet ko - biet o drobnych d oniach. OczywiÊcie mamy mo liwoêç regulowania dowolnego parametru wp ywajàcego na ostateczny efekt. Na yczenie mo e nas wspie - raç pe na automatyka aparatu. Wybie - rajàc si na zakupy mo emy, w pierwszej chwili, poczuç si przyt oczeni wyborem oraz rozpi toêcià cen. I tak amatorskie lustrzanki mo na nabyç za z, ale za pó profesjonalne urzàdzenia tego typu trzeba zap aciç ponad 6000 z. Zalecamy umiar w wyborze zbyt drogiego korpusu czyli tzw. puszki. Lustrzanka jest zestawem. Do korpusu musimy do àczyç obiektyw, popularne szk o. I w aênie szk o jest szalenie istotne. Cz stym b dem poczàtkujàcych nabywców jest zakup dobrego korpusu i marnego obiektywu. Tymczasem takie zestawienie jest niczym dobry glazurnik i s aby klej W drugà stron niestety te to dzia a. Doskona e pe noobrazkowe szk o b dzie dawa o mizerne efekty w po àczeniu z aparatem standardu DX.

6 6 Kamieƒ to materia, który kojarzy si z dostojeƒstwem, elegancjà i odpornoêcià na z owró bne tykanie zegara. Z drugiej strony, wêród inwestorów pokutuje mniemanie, e jest to bardzo drogi materia budowlany. Pokutuje, poniewa w praktyce mo e okazaç si, e cena kamienia jest porównywalna lub ni sza od wielu popularnych materia ów wykoƒczeniowych. Naturalne pi kno wydobyte z granitu, piaskowca czy trawertynu po àczonych np. z drewnem, nadaje wn trzom rys odr bnoêci, niepowtarzalnoêci, czasem, przekornie - bezpretensjonalnoêci. I widaç dostrzega to coraz liczniejsza grupa inwestorów. SpecjaliÊci od glazury coraz cz Êciej muszà wyp ywaç na niezbadane dotychczas wody i radziç sobie z mocowaniem ok adzin z kamienia. W aêciwoêci kamienia Fachowe podejêcie do tematu wymaga poznania w aêciwoêci materia u z jakim b dziemy mieç do czynienia i mo liwoêci jego zastosowania w okre Ê lonych warunkach. Warto wi c poznaç podstawowe cechy charakteryzujàce ska y, z których pochodzà kamienie wykorzystywane póêniej jako ozdobny materia budo wlany. TwardoÊç ska y jest zale na od zawartych w niej minera ów twardych i wytrzy ma oêci na Êciskanie. Granit i trawertyn sà kamieniami twardymi, zdarzajà si równie twarde piaskowce choç wi kszoêç tych ostatnich nale y sytuowaç w grupie Êrednio - twardych. NasiàkliwoÊç to procentowo okreêlona maksymalna iloêç wody, jakà mo e wch onàç kamieƒ. OczywiÊcie zabiegi impregnacyjne mogà zmniejszaç ten wspó czynnik. Najmniej nasiàkliwe sà granity (poni ej 0.5%), ma à nasiàkliwoêcià charakteryzujà si trawertyny i twarde piaskowce (0.5-5%). Ârednio twarde piaskowce znajdujà si w grupie ska Êrednionasiàkliwych (5-20%). ÂcieralnoÊç jest w aêciwoêcià decydujàcà o zastosowaniu kamienia w pracach posadzkarskich. Intensywnie wykorzystywane pomieszczenia nie powinny byç wyk adane kamieniem o ÊcieralnoÊci wi kszej ni 0.25 cm. Doskona ym materia em do zastosowania w holu lub wyodr bnionym ciàgu komunikacyjnym jest granit lub twardy piaskowiec. Trawertyny oraz piaskowce Êrednie lub mi kkie nie sà polecane jako materia posadzkowy, jako e ich ÊcieralnoÊç jest wi ksza ni 0.5 cm. PorowatoÊç jest cechà wp ywajàcà na termoizolacyjnoêç kamienia, a tak e zdolnoêç do t umienia dêwi ków. Im wi cej porów tym wi cej powietrza wewnàtrz kamienia, a to oznacza lepszà izolacj cieplnà i poch anianie dêwi ków. PorowatoÊç ma tak e duży wp yw na przyczepnoêç ok adziny Znajàc w aêciwoêci poszczególnych rodzajów kamienia, mo emy przewidzieç jakie problemy mo e stwarzaç niew aêciwy wybór miejsca, w którym zostanie po o ony. Jednako sposób uk adania oraz w aêciwa konserwacja wp ywajà w sposób znakomity na eksploatacj pomieszczeƒ zwieƒczonych naturalnym materia - em budowlanym. Trawertyn I tak, trawertyn ch onàcy wilgoç nie znajdzie zastosowania w miejscach szczególnie nara onych na wp yw wilgoci. Okolice kabiny prysznicowej lub wanny nie sà dobrym miejscem na ekspozycj tego pi knego, pe nego ciep ych barw kamienia. JeÊli jednak klient nie mo e si oprzeç jego urokowi, warto zaproponowaç miejsca bezpieczniejsze, a takie mo na znaleêç nawet w azience, np. sàsiedz - two lustra. Nie nale y zapominaç o mo liwoêci impregnacji specjalistycznymi Êrodkami opartymi na przezroczystej ywicy, wype niajàcej szczeliny, kanaliki i otwory. Trawertyn najlepiej odnajduje si na Êcianach, jako element wykoƒczenia kominków lub impregnowany, do budowy parapetów. Jego w aêciwoêci dêwi ko - szczelne i termoizolacyjne dope niajà misji Êciennego przeznaczenia. Trawertyn s u y równie jako budulec i ok adzina zewn trzna. Z ciekawych budowli warto wymieniç rzymskie Koloseum, a w Polsce: warszawski Dworzec ÂródmieÊcie, Bibliotek Narodowà, wiele koêcio ów czy te wroc awski tunel Dworca G ównego. W zale noêci od gruboêci i wagi p yt trawertynowych, kamieƒ uk ada si na konstrukcji lub bezpoêrednio mocuje do Êciany. Najcz Êciej spotykane sà cienkie, kalibrowane ok adziny Êcienne. Istotnym czynnikiem podczas uk adania trawertynu jest elastyczna zaprawa klejowa, która powinna byç oparta na bia ym cemencie. Jego zawartoêç eliminuje przeêwity zaprawy i przebarwienia fug spowodowane obecnoêcià tlenku elaza w szarym cemencie. Kolejnym sk adnikiem winien byç tras, który wchodzàc w reakcje krystalizuje wapƒ, uszczelniajàc zapraw i tym samym zapobiega wyst powania wykwitów wapiennych na kamieniu. Granit atwoêç obróbki granitu, otrzymywania du ych bloków, wzgl dna prostota w przycinaniu i polerowaniu stawia ten materia na pierwszym miejscu wêród kamieni wykorzystywanych w budownictwie. Bogata, pi kna kolo - rystyka sprawi, e granit przyozdobi nawet najbardziej wymagajàce wn - trze. Najni sza nasiàkliwoêç spoêród wszystkich ska, umo liwia wy o enie granitem azienek czy pokojów kàpielowych bez obawy o szkodliwe dzia anie wilgoci. TwardoÊç oraz niska ÊcieralnoÊç zach ca do wykorzystania kamienia na pod odze, nawet tam gdzie ruch odbywa si regularnie. Granitowe ok adziny schodów, tarasów sprawdzajà si doskonale. OczywiÊcie, materia ma swojà cen. Wcale nie niskà... Wrogiem granitu jest ocet oraz kwasy, powodujàce powstawanie przebarwieƒ. Z tego powodu wykluczone jest stosowanie silikonów octanowych do wype niania fug. Podobnie jak w przypadku trawertynu, warto stosowaç zapraw opartà na bia ym cemencie. Pomimo niskiej nasiàkliwoêci, jasny kamieƒ o ma ym ziarnie, absorbuje pewne iloêci wody niosàce ryzyko wy kwitów. W przypadku ciemniej - szych granitów nie ma takiego zagro - enia, jednak nale y pami taç o mo - liwych przebarwieniach w spoi nach. StabilnoÊç wymiarowa kamienia w sta - nie wilgotnym daje dowolnoêç w zastosowaniu zapraw pod kàtem pr d koê - ci wiàzania. Po u o eniu grani tu nale y go zaimpregnowaç, traktujàc prepa - ratem jednoczeênie p yty i spoiny. Piaskowiec Piaskowiec jest najcz Êciej wyst pu - jàcym kamieniem na Êwiecie. Ró norodnoêç w aêciwoêci: od mocno nasiàkliwych mi kkich do ma o - nasiàkliwych, poprzez odpornych na Êcieranie do tych majàcych wspó - czynnik ÊcieralnoÊci du o wy szy ni 10 mm, spra wia e piaskowce równie cz sto wcielajà si w role popularnego materia u budowlanego. Piaskowiec jest materia em mocno nasiàkliwym. Jest atwy w obróbce, jednak charakteryzuje si ma à odpornoêcià na Êcieranie substancji ràcych. To ogranicza jego zastosowanie np. w kuchni czy azience. Piaskowiec mo na Êwietnie wykorzystaç jako ok adzin Êciennà. Wyjàt - kowe kamienie, o niskim wspó - czynniku ÊcieralnoÊci s u à do wykaƒczania pod óg. Podobnie jak w przypadku trawertynu do mocowania piaskowca nale y u ywaç zaprawy z zawartoêcià bia ego cementu oraz trasu. Materia y i technologie Wszystkie przeêwitujàce kamienie na - tu ral ne powinny byç mocowane bia à zaprawà klejàcà, takà jak Ceresit CM 15 Marble. To wyjàtkowa zaprawa do niezwyczajnych materia ów. Jest bia a, wi c nie jest widoczna przez przeêroczyste detale kamienia. Schnie szybko potrzebuje tylko 16 godzin, eby w pe ni zwiàzaç i uzyskaç wytrzyma oêç umo liwiajàcà wejêcie na powierzchni u o onych p ytek i spoi - nowanie. Dzi ki temu jony wapnia zostajà zamkni te w strukturze kleju dostatecznie szybko, by nie oszpeciç materia u wysoleniami. Nie znaczy to jednak, ze wykonawcy majà mniej czasu na dok adne przyklejenie p ytek. D ugi czas korekty pozwala spokojnie i dok adnie dobraç i dopasowaç moco - wane elementy. W przypadku ska o niskiej nasiàkliwoêci do zaprawy nale y dodaç emulsj elastycznà Ceresit CC 83. General - nie powierzchnie pod nasiàkliwe ska y nie wymagajà gruntowania. Piasko - wiec oraz trawertyn mocowaç mo e - my przy pomocy elastycznej zaprawy klejàcej Ceresit CM 12. Zapraw klejàcà nanosi si na powierz - chni za pomocà pacy z batej o wyso - koêci z bów dostosowanej do wielkoêci p ytek. W przypadku zastosowaƒ zewn trznych stosujemy metod kombinowanà. Nast pnie przyk adamy p yt do zaprawy i mocno, równo - miernie dociskamy. Starannie wyzna - czamy odst py mi dzy p ytami, pami - tajàc, e tylko p yty najwy szej jakoêci o precyzyjnych wymiarach mo na uk adaç na styk. Generalnie jednak, uk adajàc kamieƒ mo emy sobie pozwoliç na nieco w sze spoiny ni standardowe. Ich uzupe nienie wymaga ogromnej precyzji i doêç du ego na - k a du pracy. Przy materia ach nasiàkliwych, takich jak piaskowiec, ka de, najdrobniejsze zabrudzenie ok adziny to pewne odbarwienie. Dlatego na powierzchniach poziomych, fug umie szcza si w spoinie przy pomocy specjalnego lejka. Do aplikacji fug na Êcia nach u ywa si albo specjalnej fugownicy (spoina powinna mieç wtedy konsystencj ziemi), albo specjal nych pistoletów aplikacyjnych. W systemie Ceresit do spoinowania ka - mie nia przeznaczona jest fuga CE 40 aquastatic. Powierzchni ska nasiàkliwych zabezpiecza si specjalnym impregnatem Ceresit CT 9.

7 3/2009 7, Suchà stopà do furtki Klient poprosi mnie o wykonanie betonowych alejek w ogrodzie, ale wcià zastanawia si nad materia em ostatecznego ich wykoƒczenia, choç szala decyzji przechyla si obecnie w kierunku p ytek gresowych. Jak powinna wyglàdaç kolejnoêç prac wykonawczych przed po o eniem ok adziny? Zanim wytyczymy chodniki, zapytajmy klienta, jakich tras najcz Êciej u ywa. Zbyt g sta siatka betonowych albo kamiennych alejek, mo e sprawiç, e ogródek z przytulnego, zielonego kwietnika zamieni si w surowy deptak. Mo emy jednak zadbaç o to, eby Êcie ki jak najlepiej komponowa y si z otoczeniem. Popularne, szare p yty chodnikowe mo na zastàpiç betonowymi bloczkami w ró nych kszta tach i kolorach, p ytami kamiennymi. IloÊç wzorów granitów jest ogromna - àczy si elementy o ró nych fakturach i kolorach, w celowo pozostawionych szczelinach nawierzchni komponuje si mini ogródki z naskalnej roêlinnoêci. Choç w doborze materia u panuje ca kowita dowolnoêç, nale y pami taç o kilku wa nych zasadach: do budowy dró ek nie powinno si u ywaç tzw. màczki ceglanej (bo pyli), mi kkich, atwo Êcieralnych materia ów takich jak p yty wapienne ani elementów o Êliskiej powierzchni. Dobrze zaprojektowana Êcie ka nie powinna byç zag biona ( eby nie tworzy y si ka u e i nie zbierał osad z ziemi). Bardzo wa ne jest tak e pod o e na którym planujemy wybudowaç alejk - woda zamarzajàc w szczelinach albo pod nawierz - chnià mo e rozsadziç nawet najtwardszy kamieƒ. NajproÊciej przygotowaç pod o e z pias - ku i wiru W tym celu, w miejscu zaprojektowanej Êcie ki wykopujemy rów g boki na oko o 30 cm, po czym rozsypujemy w nim warstw wiru lub t ucznia (10 cm) i ubijamy walcem. Na zbità powierzchni sypiemy 10 centymetrowà warstw piasku, wymieszanego z cementem. Teraz mo emy przystàpiç do uk adania nawierzchni np. z drobnej kostki granitowej. Przestrzenie mi dzy kostkami uzupe nia si cementem monta owym Ceresit CX 5 o konsystencji mokrej ziemi. Nale y go dobrze upakowaç miedzy kostki, ubiç a nast pnie delikatnie zrosiç, eby zaprawa zwiàza a. Mocniejsze ale wymagajàce wi kszego nak adu pracy sà Êcie ki na pod o u betonowym. Niezwykle dekoracyjne sà np. alejki o nawierzchni z cienkich p yt kamiennych albo p ytek ceramicznych. Jak je przygotowaç? Kopiemy rów identyczny jak w poprzednim przypadku. Dok adnie ubijamy i wyrównujemy grunt w zag bieniu. Teraz wykonujemy izolacj z folii budowlanej z wywini ciem do poziomu gruntu. Na tak przygotowanym pod o u wykonujemy wylewk betonowà zazbrojonà siatka o oczkach 10x10 cm. Beton nale y wyrezonowaç co naj - mniej 28 dni (przy temperaturze otoczenia minimum 10 C). Dopiero po tym czasie mo na wykonaç izolacj z zaprawy uszczelniajàcej Ceresit CR 166. Pod o e musi byç zdylatowane szczelinami o gruboêci ok. 2 cm. W szczeliny wciskamy sznur dylatacyjny Ceresit CS 40 i wype niamy poliuretanowym uszczelniaczem Ceresit CS 29. Uk adanie nawierzchni wyglàda podobnie jak uk adanie glazury w azience. Zapraw klejàcà nanosimy cienkà warstwà na pod o e i przeczesujemy packà. Na zewnàtrz najlepiej stosowaç metod kombinowanà czyli nanosiç zapraw równie na spód p ytki. Zaprawa klejàca musi byç odporna na wa - runki atmosferyczne i koniecznie elastyczna. Polecamy tu Ceresit CM 16, Ceresit CM 17 i Ceresit CM 18. Do fugowania zawsze u ywamy materia ów odpornych na wod i warunki atmosferyczne. W ta kich okolicznoêciach Êwietnie sprawdzi si Ceresit CE 43 Grand Elit, ze swojà mocno podwy szonà odpornoêcià na wnikanie wody. Ca oêç ok adziny dobrze jest zabezpieczyç preparatem ochronnym takim jak impregnat Ceresit CT 10. Jaros aw Badur Dzia Techniczny Henkel Polska A to ciekawe... Czy wiesz, e... Zdech karp "Benson", ulubieniec w dkarzy Prawdopodobnie z powodu zatrucia zdech "Benson", brytyjski karp b dàcy przy swoich 29 kilogramach nie tylko najwi kszym karpiem pospolitym w Wielkiej Brytanii, ale i najpopularniejszym. W 2005 roku czytelnicy popularnego wêród w dkarzy pisma "Angler's Mail" uznali go za swego ulubieƒca. W trakcie swego 25-letniego ycia "Benson", zamieszkujàcy jezioro w angielskim hrabstwie Cambridgeshire, zosta z apany co najmniej 60 razy przez w dkarzy przybywajàcych tylko po to, by go wy owiç, zwa yç, sfotografowaç i... wypuêciç na wolnoêç. - Ciàgle próbujemy poradziç sobie z jego Êmiercià - powiedzia Tony Bridgefoot, w aêciciel kompleksu jezior Bluebell Lakes niedaleko Peterborough. - Nie jestem w stanie oddaç tego jak popularny by "Benson" w Êwiecie w dkarskim. Ka dy chcia go z apaç. Nie tylko wielkoêç ryby, ale tak e fakt, e mia a pi kne uski czyni jà wyjàtkowà. Wyglàda a tak, jakby jej uski by y pomalowane. Brytyjczycy zastanawiajà si tak e czy od owienia by y dla "Bensona" bolesne, bowiem jak sugerowali naukowcy z Edynburga ryby mogà odczuwaç ból. Cz Êç w dkarzy jest jednak przekonana, e "Benson" lubi byç fotografowany i dobrze wypada na zdj ciach. Zaginiony pies zg osi si na policj Zaginiony pies odnalaz swoich w aêcicieli zg aszajàc si na posterunek policji w Wieluniu - poinformowa o biuro prasowe ódzkiej policji. Do budynku komendy policji w Wieluniu wszed owczarek niemiecki i przysiad w poczekalni. Dy urny od razu zauwa y, e nie jest to bezpaƒski pies, bo by zadbany, a gdy do komendy wchodzili policjanci rozpoczynajàcy s u b, pies wita ich le àc z uniesionym pyskiem. Funkcjonariusze zainteresowani niecodziennym goêciem szybko skojarzyli, e w niedziel widzieli osoby, które na jednej z ulic kogoê szuka y. Przypomnieli sobie te, e jednemu z policjantów jakaê kobieta zg osi a zagini cie psa - owczarka niemieckiego o imieniu Ramzes. Policjant zapisa wówczas numer telefonu do w aêcicielki. W aêcicielka czworonoga nie kry a radoêci z odnalezienia psa. Dzi kowa a policjantom za pomoc. Okaza o si, e ojciec Ramzesa s u y kiedyê w policji. Alkohol przyczynà wpadki w amywacza-rowerzysty Okazuje si, e niekoniecznie tylko szybkie samochody i motocykle sà atrybutem przest pców. Z tym stereotypem postanowi walczyç w amywacz-rowerzysta zatrzymany przez policjantów we wsi Puszczew (Âlàskie). I wydaje si, e by to b àd, choç wi ksze znaczenie ni sam pojazd mia tu zapewne stan kierujàcego. Nocà policjanci z K obucka (Âlàskie) patrolujàc miejscowoêç Puszczew zauwa yli jadàcego rowerem m czyzn. - Zmienny tor jazdy wskazywa, e m czyzna mo e byç pod dzia aniem alkoholu. Podczas kontroli okaza o si, e 47-latek ma w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu - powiedzia Marek Wr czycki z zespo u prasowego Êlàskiej policji. I pewnie skoƒczy oby si na karze za jazd po pijanemu, gdyby nie fakt, e cyklista mia przy sobie sporà gotówk - 7,5 tys. z. Po ustaleniach Êledczych okaza o si, e wczeêniej w ama si do punktu skupu z omu, skàd zrabowa pieniàdze. Próbowa tak e dostaç si do budynku stacji paliw, ale nie zdo a pokonaç zabezpieczeƒ. Nie wiadomo, czy w amywacz pojecha na oba "skoki" ju po pijanemu, czy te póêniej Êwi towa - po o - wiczny - sukces. Po wytrzeêwieniu decyzjà cz stochowskiego sàdu 47-latek zosta tymczasowo aresztowany. Za w amania w wi zieniu mo e sp dziç nawet 10 lat. Zakonnice p dzi y do papie a 180 km na godzin 180 kilometrów na godzin p dzi y autostradà na pó nocy W och trzy zakonnice, które wyruszy y w poêpiechu do Aosty, gdy dowiedzia y si w piàtek o tym, e papie Benedykt XVI trafi do szpitala po upadku. Jadàcy z zawrotnà pr dkoêcià samochód zosta zatrzymany niedaleko Turynu. Funkcjonariusz policji drogowej przeciera oczy ze zdumienia widzàc, e w aucie siedzà trzy zakonnice. Mia y od 56 do 78 lat. Najm odsza z nich, siedzàca za kierownicà us yszawszy od policjanta: "Za szybko jecha yêcie", powiedzia a: "Synku, ma pan racj, jecha yêmy szybko, bo martwimy si o Ojca Âwi tego". Ansa zauwa a, e to "szlachetne t umaczenie" nie uchroni o zakonnicy przed mandatem w wysokoêci 375 euro oraz karà w postaci odebrania prawa jazdy na miesiàc. Do Aosty dowioz a je druga z zakonnic, równie majàca prawo jazdy. Masz chandr? Przelicz pieniàdze Liczenie pieni dzy mo e poprawiç nasze samopoczucie, gdy mamy chandr lub jesteêmy przygn bieni - wynika z badaƒ opublikowanych w piêmie "Psychological Science". Grupa psychologów z Uniwersytetu w Minnesocie i Uniwersytetu Stanowego Florydy bada a psychologiczny, fizyczny i spo eczny wp yw pieni dzy. Podczas pierwszego eksperymentu ochotników poproszono, by przeliczyli 80 banknotów studolarowych, a grup kontrolnà - o przeliczenie 80 bezwartoêciowych kawa ków papieru. Nast pnie obie grupy gra y w pi karskà gr komputerowà Cyberball. Badanym powiedziano, e grali z trzema innymi osobami, podczas gdy w rzeczywistoêci pozostali gracze zostali wyge - nerowani przez komputer. Niektórzy gracze dostawali pi k równie cz sto jak pozostali, a inni gracze byli ignorowani. Okaza o si, e wêród badanych, którzy podczas gry byli ignorowani, osoby liczàce wczeêniej pieniàdze by y mniej przygn bione ni osoby, które liczy y kartki papieru. Drugi eksperyment polega na tym, e badani po przeliczeniu banknotów lub kartek wk adali palec do bardzo goràcej wody na 30 sekund. Co ciekawe, osoby liczàce pieniàdze odczuwa y mniejszy ból. Na koniec naukowcy postanowili zbadaç wp yw myêlenia o wydanych pieniàdzach i poprosili uczestników, by sporzàdzili list swoich wydatków z ubieg ego miesiàca, a grup kontrolnà o opisanie warunków pogodowych panujàcych w ubieg ym miesiàcu. Potem powtórzono testy z grà komputerowà i palcem w goràcej wodzie. Co ciekawe, tym razem okaza o si, e poziom przygn bienia i odczuwanego bólu by normalny w przypadku osób, które myêla y o pogodzie, ale wy szy u osób, które myêla y o swoich wydatkach.

8 8 Porada prawna Rodzina na swoim Zazwyczaj narzekamy na wysokie podatki i nieporadnoêç paƒstwowych urz dników. Tym razem, osoby noszàce si z zamiarem kupna swoich czterech kàtów, pewnie szeroko uêmiechnà si do paƒ w okienku urz du, gdy oka e si, e spe niajà kryteria rzàdowego programu Rodzina na swoim. Czas kryzysu, zastój na rynku nieruchomoêci zmusi w adze paƒstwowe do podj cia dzia aƒ majàcych na celu zwi kszenie liczby transakcji. Innym czynnikiem motywujàcym, by a pomoc Êredniozamo nym rodzinom w zakupie pierwszego mieszkania lub domu. Teraz, wszyscy ci, którzy zakwalifikujà si do programu rzàdowej pomocy, mogà liczyç na du y zastrzyk gotówki. Przez 8 lat, paƒstwo finansowaç b dzie po ow odsetek ich kredytu. To nie po yczka to prezent! Szcz Êliwcy Niestety nie wszyscy, którzy majà chrapk na taƒsze lokum, mogà skorzystaç z tego programu pomocy. Wyró nione zosta y ma eƒstwa oraz osoby samotnie wychowujàce dziecko (dziecko ma oletnie, dziecko, na które pobierany jest zasi ek piel gnacyjny, lub dziecko uczàce si, do ukoƒczenia przez nie 25 roku ycia). Pary nie sà jednak zobligowane do posiadania potomstwa. Potencjalni kredytobiorcy muszà tez spe niç warunki dodatkowe: nie mogà byç stronà innej umowy kredytu preferencyjnego, nie mogà byç w aêcicielem lub wspó w aêcicielem domu lub mieszkania, ani nie mo e im ROZRYWKA! przys ugiwaç spó dzielcze w asnoêciowe prawo do mieszkania lub domu. Kryteria mieszkaniowe Nie ka de wymarzone mieszkanie czy dom jednorodzinny, mo e zostaç obj te programem Rodzinà na swoim. Podsta - wowym ograniczeniem jest metra oraz cena. Nie mamy co liczyç na dop aty do rezydencji nad Morzem Âródziemnym. NieruchomoÊç musi znajdowaç si w granicach RP. Limit powierzchni mieszkania, jakie mo emy nabyç w ramach programu, wynosi 75 m 2 powierzchni u ytkowej, domu jednorodzinnego m 2. Kredyt z dop atami mo e byç przeznaczony nie tylko na zakup domu lub mieszkania (istniejàcego lub b dàcego w budowie) ale tak e inne formy inwestycji lokalowych, takie jak wk ad budowlany do spó dzielni, nadbudowa lub rozbudowa budynku mieszkalnego i inne. Cena mieszkania lub koszt budowy domu nie mo e przekraczaç 140% Êrednich kosztów budowy dla danego województwa lub miasta wojewódzkiego, podawanych przez GUS. Po prostu nale y rozglàdaç si za niedrogim lokum. Poni ej przedstawiamy tabel z limitami cen mieszkaƒ, okreêlajàcej maksymalnà kwot, którà mo emy wy o yç na 1 m 2 interesujàcego nas domu lub mieszkania. nazwa województwa gmina wskaêniki obowiàzujàce w II kw. 2009* - cena za 1 m 2 dolnoêlàskie m. Wroc aw 6 295,10 pozosta e 4 335,80 kujawsko-pomorskie m. Bydgoszcz 6 391,00 m. Toruƒ 6 391,00 pozosta e 4 908,40 lubelskie m. Lublin 4 329,27 pozosta e 4 067,08 lubuskie m. Gorzów Wielkopolski 4 699,80 m. Zielona Góra 4 699,80 pozosta e 4 018,00 ódzkie m. ódê 5 601,40 pozosta e 3 901,10 ma opolskie m. Kraków 5 340,30 pozosta e 4 515,70 mazowieckie m. Warszawa 7 257,60 pozosta e 4 326,70 opolskie m. Opole 5 215,00 pozosta e 5 215,00 podkarpackie m. Rzeszów 4 342,80 pozosta e 3 869,60 podlaskie m. Bia ystok 5 171,60 pozosta e 4 071,20 pomorskie m. Gdaƒsk 5 234,60 pozosta e 4 721,50 Êlàskie m. Katowice 5 133,80 pozosta e 4 540,20 Êwi tokrzyskie m. Kielce 4 948,18 pozosta e 2 814,36 warmiƒsko-mazurskie m. Olsztyn 5 875,03 pozosta e 4 397,47 wielkopolskie m. Poznaƒ 7 224,00 pozosta e 4 760,00 zachodniopomorskie m. Szczecin 4 698,40 pozosta e 4 551,40 Procedura Preferencyjny kredyt mo emy uzyskaç w niektórych, wskazanych bankach. Ze wzgl du na udzia paƒstwa uprzywilejowany jest PKO BP, ale w programie uczestniczà tak e: PKO SA, BPH, Dom Bank Hipoteczny, SKOK-i (Spó dzielcze Kasy Oszcz dnoêciowo-kredytowe), Bank Pocz - towy, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Bank Polskiej Spó dzielczoêci, Alior Bank, Pekao Bank Hipoteczny i Mazowiecki Bank Regionalny. Zanim zdecydujemy si na wybór instytucji udzielajàcej nam kredytu warto porównaç oferty. Pomimo, e wsz dzie pomoc paƒstwowa jest na tym samym poziomie, ka dy z banków ma swobod w naliczaniu mar y, prowizji i sposobie wyliczania stawki bazowej. Ka dy z tych czynników mo e i wp ywa na wysokoêç raty. Procedura uzyskania zgody na finansowanie zakupu jest taka sama jak w przypadku zwyk ego kredytu mieszkaniowego. Nale y z o yç komplet dokumentów i oczekiwaç na decyzj banku. JeÊli pojawi si problem ze zdolnoêcià kredytowà, warto zwróciç si o pomoc rodziny, która mo e byç stronà wspomagajàcà w umowie. Z ostatniej chwili... Warto wspomnieç, e banki oraz deweloperzy próbujà wp ynàç na rzàd, aby warunkiem skorzystania z programu Rodzina na swoim by zakup mieszkania na rynku pierwotnym. Na razie mo emy kupowaç równie nieruchomoêci z tzw. drugiej r ki. * wartoêç wskaênika stanowi iloczyn wspó czynnika 1,4 oraz Êredniej arytmetycznej dwóch ostatnio og oszonych przez w aêciwego wojewod wartoêci wskaênika obowiàzujàcych dla gminy, na której terenie po o ony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma byç udzielony kredyt preferencyjny Zapraszamy do rozwiàzania krzy ówki PROFI! Litery z ponumerowanych pól tworzà has o, które nale y przes aç na adres: Henkel Polska Sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, bud. Saturn, V pi tro, Warszawa, z dopiskiem: PROFI Poradnik Glazurnika. Nagrody ufundowane przez firm Henkel Polska otrzyma pierwszych 6 osób, które przyêlà prawid owe rozwiàzanie. Decyduje data stempla pocztowego. Zwyci zcy z numeru 2 (20) Has o: Na tarasie z Ceresitem ka da praca b dzie hitem I nagroda: W adys aw Jurski II ie nagrody: Jerzy Litkowski, Mariusz Otr bski III-cie nagrody: A w tej edycji do wygrania: 1x bluza z polaru Internet Jerzy to oczywiêcie Janik, Piotr nie tylko Gawlik, miejsce Marcin pracy. Kowalski Buszujàc po sieci mo na si nieêle uba wiç, a potem naszà radoêcià podzieliç si z bliskimi, wysy ajàc co Êmieszniejsze obrazki drogà mailowà. W ten sposób tworzy si platforma weso ej + ubranie robocze komunikacji... 2 x torby sportowe Oto co wybraliêmy dla Paƒstwa ze zdj ç nades anych do naszej redakcji w mijajàcym 3 x plecaki miesiàcu. Zach camy do wspó tworzenia rubryki Znalezione w sieci i przysy - z zestawem kosmetyków firmy Henkel Wyra am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych oraz umieszczenie ich w informatycznej bazie danych Henkel Polska Sp. z o. o. zgodnie z ustawà z dnia roku o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883 z póêniejszymi zmianami) z przeznaczeniem do wyko rzystania ich w celach marketingowych. Administratorem bazy jest DCN Direct Sp. z o. o., ul. Parandowskiego 9, Warszawa lub podmioty wspó pracujàce z Henkel Polska przy realizacji akcji promocyjnych. Moje dane osobowe udost pniam dobrowolnie oraz wiem, e przys uguje mi prawo wglàdu do nich, ich poprawiania i àdania zaprzestania przetwarzania. Wyra am równie zgod na przysy anie mi próbek i materia ów informacyjnych dotyczàcych wyrobów Henkel Polska Sp.z o. o., a tak e informacji drogà elektronicznà. Niniejszym potwierdzam prawdziwoêç podanych informacji. podpis wype niajàcego kupon PROFI - KWARTALNIK BRAN Y P YTKARSKIEJ Redaguje zespó : Redaktor naczelny: Janusz Mitko, Sekretarz redakcji: Kamil Grzelak, Adres redakcji: ul. Domaniewska 41, budynek Mars, 5 pi tro, Warszawa, tel:

SPECJALNA, SZYBKOSCHNĄCA ZAPRAWA FUGOWA NA BAZIE CEMENTU DO FUGOWANIA KAMIENIA NATURALNEGO DO SPOIN O SZEROKOŚCI OD 0 DO 5 MM, NIE DAJĄCA PRZEBARWIEŃ.

SPECJALNA, SZYBKOSCHNĄCA ZAPRAWA FUGOWA NA BAZIE CEMENTU DO FUGOWANIA KAMIENIA NATURALNEGO DO SPOIN O SZEROKOŚCI OD 0 DO 5 MM, NIE DAJĄCA PRZEBARWIEŃ. MARMOCOLOR SPECJALNA, SZYBKOSCHNĄCA ZAPRAWA FUGOWA NA BAZIE CEMENTU DO FUGOWANIA KAMIENIA NATURALNEGO DO SPOIN O SZEROKOŚCI OD 0 DO 5 MM, NIE DAJĄCA PRZEBARWIEŃ. ZAKRES STOSOWANIA MARMOCOLOR jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

Teraz budowanie jest jeszcze łatwiejsze!

Teraz budowanie jest jeszcze łatwiejsze! Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą klejów Ceresit, przeznaczonych do mocowania glazury i terakoty. Spośród całej gamy produktów z pewnością wybiorą Państwo najbardziej właściwe kleje do łazienki,

Bardziej szczegółowo

Uk adanie paneli z PCV

Uk adanie paneli z PCV MTERI Y UDOWLNE MJSTERKOWNIE n WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNITWO n Uk adanie paneli z PV JK SMEMU WYKONå! 1 Wybór paneli 1 Panele z PV sà produktem gotowym do u ytku. Mo na k aêç je we wszystkich rodzajach pomieszczeƒ.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja montażu

Skrócona instrukcja montażu Skrócona instrukcja montażu www.klinkier.pl Instrukcja obsługi -, łączy szybkość wykonania z ponadczasową estetyką i trwałością klinkieru CRH. Ma wszystkie zalety ogrodzenia klinkierowego ( piękny wygląd,

Bardziej szczegółowo

Contractors. Step inside and be inspired!

Contractors. Step inside and be inspired! Contractors B E T O N A R C H I T E K T O N I C Z N Y Step inside and be inspired! Somolnica Wrocław Szczecin Białka BETON... PONADCZASOWOŚĆ, SUROWŚĆ, NIESKOŃCZONOŚĆ MOŻLIWOŚCI, PASJA!!! Contractors jest

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne Stropy styropianowe Dystrubucja: Inwest Studio 58-210 Sieniawka, Akwen 40 woj. Dolnośląskie tel./fax (74) 893-82-64 tel. kom. 605 287-100 e-mail: InwestStudio@wp.pl http://www.inweststudio.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4 Spis treści. Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155. Technologia betonu 10-40

Spis treści. 4 Spis treści. Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155. Technologia betonu 10-40 4 Spis treści Spis treści Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155 Technologia betonu 10-40 1. Składniki betonu i ich zadania 10 1.1. Cement znormalizowany 10 1.1.1. Jak przebiega proces twardnienia cementu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim Tomaszów Lubelski, dnia 07.10.2011r. Nr sprawy : PF-2370/13/11. Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze System sufitów gipsowo-kartonowych przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia Firma Zehnder oferuje system

Bardziej szczegółowo

Prace murarsko-tynkarskie

Prace murarsko-tynkarskie Prace murarsko-tynkarskie Budowa domu - stan surowy otwarty (bez materiału) - powierzchnia netto Murowanie z cegły Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne (bez materiału) Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Base. Informacje techniczne: Kraw dzie

Base. Informacje techniczne: Kraw dzie Gyptone 23 Gyptone Linia Gyptone to ekskluzywne kasetony gipsowo- -kartonowe, laminowane w ókninà dêwi koch onnà. Sà dost pne w kilku odmianach ró niàcych si mi dzy sobà wzorami perforacji oraz wykonaniem

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

Łatwe przycinanie płyt z granulatu gumowego. Łatwe i precyzyjne przycinanie płyt

Łatwe przycinanie płyt z granulatu gumowego. Łatwe i precyzyjne przycinanie płyt Łatwe i precyzyjne przycinanie płyt Doświadczony praktyk majsterkowania może przyciąć szybko i precyzyjnie elastyczne płyty WARCO do wyliczonych rozmiarów. Przed przystąpieniem do działania, linia cięcia

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Str: 1 1. STAN : PARTER 1.1. ELEMENT : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1,000 kpl... Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Produkty do wykonywania izolacji wodoszczelnych

Produkty do wykonywania izolacji wodoszczelnych Systemy materia ów budowlanych Uszczelnienia budowlane Budownictwo hydrotechniczne Naprawa betonu Posadzki przemys owe Systemy ochrony powierzchniowej Renowacja starego budownictwa Naprawa i zabezpieczanie

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK TRONSOLE TYP R

SCHÖCK TRONSOLE TYP R SCHÖCK TONSOLE TYP SCHÖCK TONSOLE T umiàca dêwi ki uderzeniowe (odg os kroków) izolacja stopnic prostych i kr tych biegów schodowych Schöck Tronsole typ Bieg schodowy: Biegi schodowe betonowane na budowie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Płytki z cegły. Nazwa płytki: LICO CLASSIC. Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2

Płytki z cegły. Nazwa płytki: LICO CLASSIC. Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2 Partnerzy Płytki z cegły Nazwa płytki: LICO CLASSIC Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2 Płytki z cegły Nazwa płytki: LICO CLASSIC Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Nowa linia odkurzaczy uniwersalnych Eco!ogic to grupa energooszczędnych, cichych urządzeń przeznaczona szczególnie dla tych, którzy cenią produkty przyjazne środowisku.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczone jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest produkcja, dostawa oraz montaż naklejek na tablice informacyjne dla projektu System Informatyczny Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED Samoregulujące przewody grzejne T 2 Red można układać w cienkiej warstwą wypełniającej na istniejącym podłożu. Podłożem takim może być drewno,

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337 zł 50 gr. Oblicz ile wynosi podatek VAT.

Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337 zł 50 gr. Oblicz ile wynosi podatek VAT. www.zadania.info NAJWIEKSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI ZADANIE 1 Cenę płaszcza zimowego obniżono wiosna o 15% i wówczas cena wynosiła 510 zł. Oblicz cenę płaszcza przed obniżka. ZADANIE 2 Ksiażka

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic.

Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic. Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic. Ciep o tam, gdzie jest potrzebne W przypadku budynków z gara ami podziemnymi lub piwnicami, istnieje szczególne ryzyko utraty

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

Biała zaprawa klejowo-szpachlowa Ceresit CT 87 2 w 1 nie wymaga gruntowania przed nakładaniem tynku, dzi ki czemu pozwala na:

Biała zaprawa klejowo-szpachlowa Ceresit CT 87 2 w 1 nie wymaga gruntowania przed nakładaniem tynku, dzi ki czemu pozwala na: Zyskaj na czasie! Nowa zaprawa Ceresit CT 87 2 w 1 Innowacja 2w1 Biała zaprawa klejowo-szpachlowa Ceresit CT 87 2 w 1 nie wymaga gruntowania przed nakładaniem tynku, dzi ki czemu pozwala na: szybsze ukoƒczenie

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - OGRODZENIE. Nr opracowania: SST-02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - OGRODZENIE. Nr opracowania: SST-02 PPBB- - AARR CCHH GGRR AAŻŻYYNNAA RR AADDZZI IKK 5544- -220077 WRROOCCŁŁAAW NNAA OOSSTTAATTNNI IMM GGRROOSSZZUU 7700 /2233 / TTEELL: : 335511 0011 5522,,, 00 550011 117722 995533 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach taśm 3M w przemyśle W celu uproszczenia i usprawnienia wyboru produktów, wyróżniliśmy sześć kategorii produktów ze wskazaniem ich wszechstronnego zastosowania.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.5. Montaż systemów suchej

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik architektury krajobrazu czerwiec 2012

Komentarz technik architektury krajobrazu czerwiec 2012 Strona 1 z 15 Strona 2 z 15 Strona 3 z 15 Oceniane elementy zadania egzaminacyjnego: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej odnoszący się do zakresu projektu. II. Założenia do projektu realizacji prac, wynikające

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy

Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy KARTA KOLORÓW Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy domów. Ciep e, atwe w obróbce i kszta towaniu, przyjazne. Niestety, b dàc podatne na uszkodzenia, wymaga ochrony przed

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 16. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012

INFORMACJA NR 16. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 INFORMACJA NR 16 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARANśACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE-SEKCJA I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów INSTRUKCJA MONTAśU Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU Tunel rozsączający 300 l został specjalnie zaprojektowany do zastosowań w systemach rozsączania i częściowego retencjonowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZ PRAKTYCZNA azwa kwalifikacji: Monta systemów suchej zabudowy Oznaczenie kwalifikacji: B. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu umer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj cy Miejsce

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY DLA TEMATU:

PROJEKT WYKONAWCZY DLA TEMATU: zał. Nr 8.1 do SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY DLA TEMATU: REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA NA SKAWIE NA DZIAŁKACH NR EWID. 4038/2, 5565/5 PRZY UL. NAD SKAWĄ W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 03.00.00 PODŁOGI I POSADZKI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 03.00.00 PODŁOGI I POSADZKI ST 03.00.00 Podłogi i posadzki 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 03.00.00 PODŁOGI I POSADZKI ST 03.00.00 Podłogi i posadzki 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram

Easy. Easy SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE. Bramy Easy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Bramy wszystko czego oczekujesz od bram SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE Segmentowe bramy garażowe POLTAU spełniają wysokie wymagania użytkowników. Są eleganckie, trwałe, stabilne i

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont budynku KPPSP w Nowym Tomyślu Kod CPV : 45216121-8 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straŝy poŝarnej Obiekt :

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zagospodarowanie otoczenia osady Gaudynek 39. Data opracowania: 2008-09-03. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Zagospodarowanie otoczenia osady Gaudynek 39. Data opracowania: 2008-09-03. Nazwa zamówienia: Data opracowania: 2008-09-03 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Zagospodarowanie otoczenia osady Gaudynek 39 Adres inwestycji: Gaudynek 39, dz. 107 obręb Gaudynek Zamawiający: Nadleśnictwo Drygały, ul.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Badanie termowizyjne. Firma. P.U ECO-WOD-KAN Jacek Załubski. Osoba badająca: Załubski Jacek. Techników 7a 55-220 Jelcz-Laskowice.

Badanie termowizyjne. Firma. P.U ECO-WOD-KAN Jacek Załubski. Osoba badająca: Załubski Jacek. Techników 7a 55-220 Jelcz-Laskowice. Firma P.U ECOWODKAN Jacek Załubski Techników 7a 55220 JelczLaskowice Osoba badająca: Załubski Jacek Telefon: 604472922 Email: termowizja@zalubscy.pl Urządzenie Testo 882 Nr seryjny: 2141604 Obiektyw: Standard

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 84 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 85 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo