PROFILE G ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROFILE G ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO"

Transkrypt

1 P A Ñ S T W O W Y I N S T Y T U T G E O L O G I C Z N Y PROFILE G ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO ZESZYT 111 OPOCZNO PIG 2 Pod redakcj¹ naukow¹ Zbigniewa KOWALCZEWSKIEGO WARSZAWA 2006

2 Komitet redakcyjny: Maria I. WAKSMUNDZKA (przewodnicz¹ca), Marek JAROSIÑSKI, Aleksandra KOZ OWSKA, Wies³aw TRELA Projekt i opracowanie typograficzne Halina KAZIMIERCZUK-POGORZELSKA Seria zaakceptowana przez Dyrektora Pañstwowego Instytutu Geologicznego Copyright by Pañstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2006 r. Adres redakcji: Warszawa, ul. Rakowiecka 4 Pañstwowy Instytut Geologiczny, tel ISSN Sk³ad, ³amanie Halina KAZIMIERCZUK-POGORZELSKA

3 SPIS TREŒCI Wstêp Zbigniew Kowalczewski, Stanis³aw Zbroja Profil stratygraficzny Andrzej Iwanow, Zbigniew Kowalczewski, Maria Kuleta, Zdzis³aw Migaszewski, Marta Romanek, Stanis³aw Zbroja, Zbigniew Z³onkiewicz, Ryszard Wagner, Halina akowa Profil litologiczno-stratygraficzny Andrzej Iwanow, Maria Kuleta, Zdzis³aw Migaszewski, Marta Romanek, Stanis³aw Zbroja, Zbigniew Z³onkiewicz, Halina akowa Wyniki badañ litologicznych i stratygraficznych Charakterystyka litologiczna Karbon dolny Zdzis³aw Migaszewski Perm górny Stanis³aw Zbroja Trias Pstry piaskowiec dolny i œrodkowy Maria Kuleta Pstry piaskowiec górny ret Marta Romanek Wapieñ muszlowy Kajper i retyk Maria Kuleta, Andrzej Iwanow Jura dolna Zbigniew Z³onkiewicz Wyniki badañ biostratygraficznych Badania makro- i mikroflory karboñskiej Halina akowa Badania palinostratygraficzne osadów karbonu El bieta Turnau Badania palinostratygraficzne osadów permu, triasu i jury Anna Fija³kowska Badania makro- i mikrofauny retu i wapienia muszlowego Marta Romanek Uwagi tektoniczne Zbigniew Kowalczewski Badania geochemiczne Ludwik Lenartowicz Przejawy mineralizacji kruszcowej Stanis³aw Zbroja Wyniki badañ rozproszonej substancji organicznej Wyniki badañ bituminów i wêglowodorów Zofia Dobieszyñska Petrograficzna charakterystyka rozproszonej materii organicznej El bieta Swadowska Wyniki badañ geofizycznych Jan Szewczyk Wyniki opróbowañ poziomów zbiornikowych Leszek Bojarski, Andrzej Soko³owski Podsumowanie Zbigniew Kowalczewski Literatura Spis za³¹czników

4

5 Zbigniew KOWALCZEWSKI 1, Stanis³awa ZBROJA 1 WSTÊP Otwór badawczy Opoczno PIG 2 wykonano na pó³nocno-zachodnich peryferiach regionu œwiêtokrzyskiego, na podstawie Projektu badañ geologicznych i geofizycznych dla zbadania perspektyw ropogazonoœnoœci permu i stropu pod³o a podpermskiego na pó³nocnym obrze eniu Gór Œwiêtokrzyskich autorstwa Wagnera i in. (1989). Projekt zosta³ zatwierdzony przez Komisjê Oceny Projektów Badañ Geologicznych przy Ministerstwie Ochrony Œrodowiska i Zasobów Naturalnych decyzj¹ z r. [znak KOPBG (015/3113/89)]. Projekt przewidywa³ wykonanie badañ sejsmicznych oraz odwiercenie trzech g³êbokich otworów badawczych, a wœród nich równie tego pod Opocznem. Za³o enia geologiczne i plan techniczny wiercenia opracowano w ci¹gu kilku nastêpnych miesiêcy, samo zaœ wiercenie otworu podjêto r. W ten sposób dobieg³y kresu wieloletnie starania geologów i geofizyków z Pañstwowego Instytutu Geologicznego, zw³aszcza tych z Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego PIG o zbadanie ska³ pod³o a jury w okolicach Opoczna. Zainteresowanie geologów tym rejonem, warunkowane dawniej tylko przes³ankami regionalnymi, pobudzi³y w latach 60. a zw³aszcza 70. ubieg³ego stulecia wyniki badañ geofizycznych: grawimetrycznych a przede wszystkim sejsmicznych. Wyniesienie Opoczno-Przysucha szerokopromienna struktura czytelna w obrazie geofizycznym ska³ permsko-mezozoicznych przyci¹gnê³a uwagê tak e geologów naftowych. Prowadzone w owym czasie pionierskie prace geologiczno-wiertnicze na dalekim obrze eniu mezozoicznym Gór Œwiêtokrzyskich dostarczy³y nowych danych dotycz¹cych mo liwoœci wystêpowania wêglowodorów. W otworze Studzianna IG 2 dostrze ono œlady ropy w ska³ach kajpru dolnego, w otworze Radwanów IG 1 objawy gazu w warstwach triasu dolnego i karbonu. Œlady ropy zauwa ono te w cechsztyñskim dolomicie g³ównym (Ca2) w otworze Osta³ów 1. Zespó³ naukowy H. Jurkiewicza z Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego PIG zaprojektowa³ wówczas otwór badawczy Opoczno IG 1 do g³êbokoœci 5000 m, zatwierdzony do realizacji w 1978 r. (znak: KOPBG /215/1970/78). Usytuowany na wspomnianym wyniesieniu otwor, po przebiciu ska³ mezozoicznych, mia³ zbadaæ nie tylko osady permu, ale tak e karbonu i dewonu. W oparciu o dane pozyskane z tego wiercenia miano okreœliæ mo liwoœci poszukiwañ ropy i gazu ziemnego w permie i jego pod³o u. Kryzys ekonomiczny narastaj¹cy od koñca lat 70. ubieg³ego stulecia uniemo liwi³ wykonanie otworu Opoczno IG 1 zatwierdzonego do realizacji. Koniecznoœæ badañ geofizycznych i geologiczno-wiertniczych na pó³nocno-zachodnim, permsko-mezozoicznym obrze- eniu Gór Œwiêtokrzyskich, w tym równie i w rejonie Opoczna, podniesiono powtórnie w 1984 r., kiedy to opracowano w Panstwowym Instytucie Geologicznym nowy program badañ regionalnych dla poszukiwañ z³o a ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce, w latach W nawi¹zaniu do tego programu zespó³ pracowników Zak³adu Geologii Z³ó Ropy i Gazu PIG w Warszawie oraz Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego PIG w Kielcach pod kierownictwem R. Wagnera i Z. Kowalczewskiego sporz¹dzi³ najpierw (1985 r.) za³o enia geologiczne do projektu prac geologicznych i geofizycznych, a póÿniej (1989 r.) opracowa³, wymieniony na pocz¹tku rozdzia³u, projekt badañ geologicznych. W okolicy Opoczna, stosownie do okreœlonych z góry mo liwoœci, zaprojektowano wówczas otwór badawczy Opoczno PIG 2 do g³êbokoœci 3500 m. Poniewa nie móg³ on zast¹piæ w pe³ni projektowanego i zatwierdzonego wczeœniej (do 5000 m) otworu Opoczno IG 1 dlatego otrzyma³ kolejny numer 2. W osnowie geofizycznej projekt ten bazuje g³ównie na wynikach badañ sejsmicznych z lat 1971, , i 1988 wykonanych w ramach tematów prac geofizycznych Opoczno Przysucha oraz ódÿ Tomaszów Mazowiecki przez: PGGN Kraków, PBG Warszawa i ZG Kraków (Majewska, 1971, 1972; obaziewicz i in., ; Pepel, ; Go³kowski i in., 1988). Materia³y te zsyntetyzowa³ dla potrzeb projektu D. Gadomski. Czasowe przekroje sejsmiczne ujawni³y w obrêbie osadów permskich kilka horyzontów refleksyjnych, które wi¹zano z konkretny- 1 Pañstwowy Instytut Geologiczny Oddzia³ Œwiêtokrzyski, ul. Zgoda 21, Kielce

6 Je ów IG 1 Budziszowice IG 1 Rawa Mazowiecka 1 Szwejki IG 3 Warka IG 1 Magnuszew IG 1 Maciejowice IG 1 Bia³obrzegi IG 1 Studzianna IG 2 Lisów 1 Ursynów 1 Skala 1: Mniszków IG 1 Opoczno PIG 2 Przysucha 1 otwór wiertniczy Opoczno PIG 2 otwór wiertniczy Synkl inor ium br ze ne Osta³ów PIG 2 Osta³ów 1 g³ówna dyslokacja œwiêtokrzyska Nieœwiñ PIG 1 Ciepielów IG 1 STRATYGRAFIA trzeciorzêd Obr ze enie per msko-mezozoiczne gór œwiêt okr zyskich B¹ kowa IG 1 P³usy IG 1 kreda jura trias perm 6 karbon dewon górny dewon œrodkowy dewon dolny Region ³ysogór ski sylur+ordowik kambr Region kiel ecki o Niecka nidziañska Opracowa³a: Maria Kuleta Fig. 1. Mapa geologiczna regionu œwiêtokrzyskiego z lokalizacj¹ wybranych g³êbokich otworów wiertniczych (geologia na podstawie SMGP w skali 1:50 000, zmodyfikowana)

7 7 mi kompleksami litostratygraficznymi. Mapy strukturalne opracowane dla tych horyzontów mocno inspirowa³y autorów projektu przy interpretacji zjawisk geologicznych. Otwór Opoczno PIG 2 usytuowano oko³o 3,8 km na NWW od poprzednio projektowanego wiercenia Opoczno IG 1. Zlokalizowano go na czasowym przekroju sejsmicznym nr 6-XII-71 K/4 miêdzy punktami strza³owymi 209,4 a 205,8. Znajduje siê wiêc na skrzydle elementu, ³agodnie elewowanego tektonicznie, w miejscu gdzie refleksy sejsmiczne sugerowa³y bliskoœæ krawêdzi platformy wêglanowej cechsztyñskiego dolomitu g³ównego Ca2. G³ówne, i z za³o enia dwojakie, cele wiercenia otworu by³y typowo podstawowe tj. regionalno-z³o owe. Dla geologii regionalnej wa ne by³o rozpoznanie litologii, geochemii i mineralizacji ska³ ca³ego profilu liasu, triasu, permu a po czêœci tak e i karbonu. Nie mniej znacz¹cym celem by³o te zbadanie wieku i tektoniki warstw os³ony permsko-mezozoicznej oraz ich silnie sfa³dowanego pod³o a, w niezbadanym dobrze a wêz³owym strukturalnie obszarze Ma³opolski. Ze z³o owego punktu widzenia g³ównym zadaniem wiercenia by³o rozpoznanie litologii i bitumicznoœci dolomitu g³ównego w strefie przewidywanej krawêdzi platformy wêglanowej Ca2 permu górnego. Przy okazji trzeba by³o sprawdziæ jak sprawny jest klucz geologiczny u yty do interpretacji obrazu sejsmiki refleksyjnej dla okreœlenia przebiegu dyskutowanej krawêdzi. Rozpoznanie ska³ Ca2 mia³o te daæ odpowiedÿ na pytanie o pierwotn¹ i wtórn¹ porowatoœæ czy kawernistoœæ dolomitu g³ównego. Na tej podstawie zamierzano okreœliæ prawdopodobieñstwo wystêpowania w nim pu³apek niestrukturalnych dla wêglowodorów. Wa nym zadaniem by³o te wyjaœnienie problemu obecnoœci b¹dÿ nieobecnoœci, oraz wykszta³cenia litologicznego, czerwonego sp¹gowca. Nale a³o te zbadaæ charakter ska³ ze stropu pod³o a podpermskiego oraz okreœliæ mo liwoœci akumulacji w nich wêglowodorów. Otwór wiertniczy wykonano w miejscowoœci Wygnanów, gmina Opoczno, woj. Piotrków Trybunalski (obecnie woj. ³ódzkie). Usytuowano go w odleg³oœci oko³o 100 m na SE od drogi o utwardzonej nawierzchni wiod¹cej z Drzewicy przez Radzice do Opoczna (fig. 1, 2). Wspó³rzêdne geograficzne otworu wynosz¹ d³ugoœci wschodniej, szerokoœci pó³nocnej a wysokoœæ 178,0 m npm. Otwór znajduje siê na arkuszu Przysucha (pas 43 s³up 31) mapy topograficznej Polski w skali 1: Z ramienia Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego PIG opiekunem naukowym otworu i tematu by³ doc. dr hab. Z. Kowalczewski. Trudne zagadnienia merytoryczne by³y konsultowane z dr R. Wagnerem z Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Nadzór nad ca³oœci¹ spraw zwi¹zanych z pracami prowadzonymi w trakcie wiercenia otworu sprawowa³ in. J. Woiñski. Ca³oœæ robót wiertniczych wykona³ Zak³ad Poszukiwañ Nafty i Gazu z Wo³omina, Przedsiêbiorstwo U ytecznoœci Publicznej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Kierownikiem wiertni by³ G. Mikoœ. Wiercenie rozpoczêto r. a zakoñczono r. na g³êbokoœci 3055 m. G³êbienie otworu prowadzono systemem obrotowym urz¹dzeniem typu UM-3D (produkcji ZSRR) z p³uczk¹ bentonitowo-skrobiow¹ do g³êbokoœci 2220 m, a poni ej do koñca otworu solno-skrobiow¹. Konstrukcja otworu przedstawia siê nastêpuj¹co: na g³êbokoœci 0,0 16,0 œrednica otworu 560 mm, na g³êbokoœci 16,0 337,0 œrednica otworu 438 mm, na g³êbokoœci 337,0 2275,0 œrednica otworu 311 mm, na g³êbokoœci 2275,0 3055,0 œrednica otworu 216 mm. Zarurowanie: rury o œrednicy zewnêtrznej 20 na g³êbokoœci 0 16,0 m cementowane do wierzchu, rury o œrednicy zewnêtrznej 13 i 3/4 na g³êbokoœci 0 337,0 m cementowane do wierzchu, Drzewiczka Œwierczyna Drzewiczka J 1 Trzebinia Opoczno PIG 2 Opoczno PIG 2 J 1 Wygnanów A J 1 B 0 2 4km uskok Fig. 2. Lokalizacja g³êbokiego otworu wiertniczego Opoczno PIG 2; A fragment mapy topograficznej, B fragment mapy geologicznej; J 1 jura dolna, synemur

8 8 rury o œrednicy zewnêtrznej 9 i 6/8 na g³êbokoœci ,0 m cementowane do wierzchu. Œredni postêp wiercenia wynosi³: a) przemys³owy (od dnia rozpoczêcia do zakoñczenia g³êbienia) 6,97 m/dobê b) mechaniczny (po odliczeniu przerw przy g³êbieniu) 10,05 m/dobê. Udzia³ rdzeniowania mechanicznego w profilu by³ zró nicowany i przedstawia siê nastêpuj¹co: Poziom stratygraficzny Mi¹ szoœæ [m] ¹czna d³ugoœæ odcinków rdzeniowanych [m] Procent rdzeniowania Œredni procent uzysku rdzenia Czwartorzêd Jura dolna Retyk Kajper i retyk Wapieñ muszlowy Ret Pstry piaskowiec Cechsztyn Karbon 19,0 516,0 25,5 514,0 147,0 163,5 838,0 761,3 70,7 0,0 31,0 0,0 38,0 60,5 46,5 260,0 364,3 66,7 0,0 6,0 0,0 7,4 41,1 28,4 31,0 47,8 94,3 0,0 93,0 0,0 89,0 99,7 88,8 91,2 92,0 80,0 Ca³y profil 3055,0 867,0 28,4 90,5 Badania opróbowuj¹ce poziomy zbiornikowe, którymi kierowa³ dr L. Bojarski z Zak³adu Geologii i Ropogazonoœnoœci Ni u w PIG, wykonano przy u yciu rurowego próbnika z³o a. Przebiega³y one w nastêpuj¹cej kolejnoœci: w dniach r. w przerwie podczas wiercenia (przy stanie g³êb m) w nierurowanej partii odwiertu obejmuj¹cej du y odcinek dolomitu g³ównego i ni sz¹ czêœæ anhydrytu podstawowego; w dniach r. w przerwie podczas wiercenia (przy g³êb m) w nierurowanej czêœci odwiertu obejmuj¹cej sp¹gow¹ czêœæ anhydrytu dolnego, wapienia cechsztyñskiego wraz z ³upkiem miedzionoœnym i stropow¹ czêœæ karbonu; w dniach r. próba przebadania ska³ karboñskich by³a nieudana. Szczegó³owe wyniki tych badañ przedstawiono w dalszej czêœci prezentowanej pracy. W aspekcie poszukiwawczym za bituminami by³y one negatywne. Laboratorium polowe zainstalowane przy wiertni obs³ugiwane by³o przez mgr A. We³niaka i technika T. Niziñskiego (zespó³ Warszawskiego Przedsiêbiorstwa Geologicznego), pe³ni¹cych równoczeœnie funkcje dozoru geologicznego na otworze. Analizy chromatograficzne p³uczki, wykonane w laboratorium polowym, oraz obserwacje rdzeni wiertniczych nie wykaza³y objawów bituminów. Badania laboratoryjne na kilkunastu próbkach rdzeni z triasu, permu i karbonu wykonane by³y w Zak³adzie Geochemii i Chemii Analitycznej PIG. Okreœlono zawartoœæ substancji bitumicznej pod kierunkiem mgr Z. Rzepkowskiej, a badania rozproszonej materii organicznej prowadzi³a dr in. E. Swadowska. Udokumentowaniem profilu otworu Opoczno PIG 2 przy pomocy badañ litologiczno-petrograficznych, sedymentologicznych, stratygraficznych i geochemicznych zajmowa³ siê zespó³ pracowników naukowych Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego PIG. Ogó³em przy opracowaniu tematu wykorzystano: 380 szlifów cienkich, 28 szlifów polerowanych, 26 oznaczeñ makrofauny, 22 maceraty mikrofauny, 101 oznaczeñ mikroflory, 283 analizy chemiczne 4-sk³adnikowe i 305 analiz spektralnych 12-sk³adnikowych. Badania geofizyki wiertniczej wykona³a Baza Geofizyki Wiertniczej z Wo³omina podleg³a Geofizyce Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Toruniu. Komplety pomiarowe by³y prowadzone odcinkowo, w miarê postêpu wiercenia. Szczegó³owe omówienie wszystkich badañ geofizycznych zwi¹zanych z otworem Opoczno PIG 2 (³¹cznie z badaniami sejsmometrycznymi wykonanymi przez Geofizykê Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z Krakowa) zestawiono w dalszej czêœci niniejszej pracy, w nowej, zreiterpretowanej, wersji opracowanej w Zak³adzie Geofizyki PIG.

9 A. IWANOW 2, Z.KOWALCZEWSKI 1, M. KULETA 1, Z. MIGASZEWSKI 2, M. ROMANEK, R.WAGNER 3, Stanis³awa ZBROJA 1, H. AKOWA PROFIL STRATYGRAFICZNY CZWARTORZÊD 0,0 19,0 (19,0) 4 JURA JURA DOLNA SYNEMUR 19,0 243,0 (224,0) HETANG 243,0 535,0 (292,0) TRIAS TRIAS GÓRNY RETYK 535,0 560,5 (25,5) NORYK 560,5 782,0 (221,5) KARNIK 782,0 933,0 (151,0) TRIAS ŒRODKOWY 1 Pañstwowy Instytut Geologiczny Oddzia³ Œwiêtokrzyski, ul. Zgoda 21, Kielce 2 Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, Warszawa 3 Akademia Œwiêtokrzyska ul. eromskiego 5, Kielce 4 G³êbokoœæ i mi¹ szoœæ (wartoœæ w nawiasie) podano w metrach

10 10 LADYN 933,0 1100,5 (167,5) ANIZYK 1100,5 1221,5 (121,0) TRIAS DOLNY OLENEK 1221,5 1870,4 (648,5) IND 1870,4 2223,0 (353,0) PERM PERM GÓRNY CZANGSING 2223,0 2586,0 (363,0) WUCZAPING 2586,0 2984,3 (398,3) KARBON KARBON DOLNY TURNEJ GÓRNY WIZEN DOLNY 2984,3 3055,0 (70,7)

11 PROFIL LITOLOGICZNO-STRATYGRAFICZNY Zbigniew Z ONKIEWICZ 1 G³êbokoœæ w m Opis litologiczny CZWARTORZÊD 0,0 19,0 piaskowce jasnoszare, mu³owce ciemnoszare, wirek ska³ krystalicznych 0,0 132,0 m próbki okruchowe 2 JURA JURA DOLNA SYNEMUR Formacja ostrowiecka (19,0 243,0 m; mi¹ szoœæ 224,0 m) 19,0 127,0 piaskowce jasnoszare, sporadycznie zwêglona sieczka roœlinna na powierzchniach oddzielnoœci 127,0 132,0 piaskowce jw., sporadycznie szcz¹tki zwêglonej flory 132,0 138,0 6 m rdzenia mu³owce szare, w stropie ilaste, partiami syderytyczne, laminowane smu yœcie i soczewkowo, pogr¹zy i struktury ucieczkowe gazów. Partiami osad zbioturbowany, kana³y erowiskowe m.in. typu Spreiten. Na g³êbokoœci 134,6 m zielonkawa konkrecja syderytowa. Na powierzchniach oddzielnoœci rozproszony muskowit i piryt. Upad warstw ,0 160,0 piaskowce jw. oraz ciemnoszare mu³owce 138,0 182,0 m próbki okruchowe 160,0 182,0 piaskowce jasnoszare drobnoziarniste, mu³owce szare, sporadycznie fragmenty muszli ma³ ów i zwêglonej flory na g³êbokoœci 178,0 i 182,0 m 182,0 188,0 6 m rdzenia piaskowce porowate, szarobia³e drobnoziarniste z laminami ziarn œrednioziarnistego piasku, sporadycznie biohieroglify. Konkrecyjne skupiska i smugowe nagromadzenia kryszta³ków pirytu. Nieci¹g³e laminy wêgla i okruchy zwêglonej flory sagowców. Upad warstw ,0 243,0 piaskowce drobnoziarniste oraz œrednioziarniste, mu³owce szare, pojedyncze fragmenty zwêglonej flory i skorup ma³ ów oraz okruchów czarnych mu³owców wêglistych 188,0 284,0 m próbki okruchowe 1 Pañstwowy Instytut Geologiczny Oddzia³ Œwiêtokrzyski, ul. Zgoda 21, Kielce 2 W profilu czwartorzêdu, jury dolnej oraz na granicy jury i triasu próbki okruchowe czêsto nie odpowiadaj¹ rzeczywistemu wykszta³ceniu litologicznemu, zawieraj¹ niemal wy³¹cznie piaskowce.

12 12 HETANG Formacja zarzecka (rudonoœna) (243,0 342,5 m; mi¹ szoœæ 99,5 m) 243,0 284,0 piaskowce drobnoziarniste, sporadycznie œrednioziarniste, mu³owce szare, pojedyncze fragmenty zwêglonej flory i okruchy czarnych mu³owców wêglistych 284,0 291,0 6,25 m rdzenia: 1,7 m i³owce syderytyczne zielono-oliwkowe, partiami s³abo wyrazista laminacja smu ysta i soczewkowa, pogr¹zy i œlady pe³zniêcia osadu, fragmenty zwêglonych liœci; 2,9 m i³owce syderytyczne oliwkowe, gêsto laminowane poziomo i soczewkowo, podrzêdnie z szarymi mu³owcami, ewentualnie o podrzêdnej laminacji przek¹tnej. Szcz¹tki zwêglonych liœci i ³odyg trzcin, laminy wêgliste. Bioturbacje typu Chondrites. Upad warstw 3 8 ; 0,1m piaskowce drobnoziarniste szarobia³e; 0,7 m mu³owce ciemnoszare gêsto laminowane poziomo, smu yœcie i faliœcie drobnoziarnistym piaskowcem jasnoszarym. Pogr¹zy niewielkiej skali. Obecne laminy czarnego mu³owca wêglistego oraz szcz¹tki zwêglonych liœci i ³odyg sagowców. Jamki erowiskowe m.in. typu Spreiten; 0,85m mu³owce czarnoszare laminowane poziomo, miejscami nieci¹gle, bardzo drobnym piaskowcem jasnoszarym. Rzadkie kana³y erowiskowe, poziomy nagromadzenia zwêglonej sieczki roœlinnej 291,0 322,0 piaskowce jasnoszare drobnoziarniste, ewentualnie laminowane soczewkowo i przek¹tnie, mu³owce ciemnoszare, czarne i oliwkowe, mu³owce wêgliste i wk³adki wêgla; na g³êbokoœci 312 m mu³owiec z rozproszonym pirytem, a na g³êbokoœciach 298 m i 322 m szcz¹tki skorup ma³ owych 291,0 385,0 m próbki okruchowe 322,0 338,0 piaskowce drobnoziarniste, jasnoszare 338,0 344,0 mu³owce jasnoszare i i³owce ciemnoszare, na odcinku 340,0 344,0 m z laminami wêgla Formacja sk³obska (342,5 455,0 m; mi¹ szoœæ 112,5 m) 344,0 385,0 mu³owce jasnoszare i szare oraz i³owce ciemnoszare, w interwale 344,0 348,0 m z laminami wêgla 385,0 390,0 4,0 m rdzenia: 1,0 m piaskowce drobnoziarniste szarobia³e, czêœciowo zbioturbowane, zwykle z gêstymi strukturami fitogenicznymi (rizoidy) podkreœlonymi py³em wêglistym; 3,0 m piaskowce jasnoszare drobnoziarniste, przewarstwiane mu³owcami szarymi i czarnoszarymi, z laminacj¹ smu yst¹, falist¹ i soczewkow¹ oraz strukturami typu mikrohummocky. Przy sp¹gu wiêkszy udzia³ mu³owców. Pogr¹zy, struktury ucieczkowe gazów. Poziomy zbioturbowane, kana³y i jamki erowiskowe, m.in. typu Spreiten. Upad warstw 2 390,0 438,0 mu³owce piaszczyste jasnoszare i i³owce ciemnoszare 390,0 462,0 m próbki okruchowe 438,0 450,0 piaskowce œrednio- i ró noziarniste, kruche, jasnoszare, podrzêdnie ciemnoszare ³upki i³owcowe 450,0 455,0 ³upki i³owcowe ciemnoszare i br¹zowe oraz piaskowce drobnoziarniste jasnoszare, kruche Formacja zagajska lub sk³obska (455,0 492,5 m; mi¹ szoœæ 37,5 m) 455,0 462,0 ³upki mu³owcowe i i³owcowe jasnoszare, w partiach wy szych ciemniejsze 462,0 469,0 7 m rdzenia: 0,4 m mu³owce i mu³owce ilaste syderytyczne szare, laminowane smu yœcie i faliœcie, rzadziej poziomo, tworz¹ce cykle sedymentacyjne. Poziomy zbioturbowane; 6,45 m mu³owce i mu³owce piaszczyste szare laminowane smu yœcie i faliœcie, rzadziej poziomo, tworz¹ce cykle sedymentacyjne. Obecne s¹ wk³adki piaskowców drobnoziarnistych (5 10 cm), a przy sp¹gu tak e piaskowca œrednioziarnistego, o podrzêdnej laminacji przek¹tnej. Kontakty erozyjne, pogr¹zy, poziomy zbioturbowane, jamki mieszkalne. W czêœci przystropowej gruz³owe konkrecje syderytowe. Rozproszone szcz¹tki roœlinne tworz¹ce smu ki wêgliste, miejscami zwêglone listki i ³odygi sagowców. Upad ; 0,15 m mu³owiec ilasty syderytyczny szary 469,0 486,5 mu³owce i i³owce jasnoszare, przy stropie nieliczne piaskowce 469,0 573,0 m próbki okruchowe 486,5 492,5 piaskowce drobnoziarniste jasnoszare, podrzêdnie mu³owce i i³owce jasnoszare, okruchy wêgla Formacja zagajska (492,5 535,0 m; mi¹ szoœæ 42,5 m) 492,5 496,0 piaskowce drobnoziarniste jasnoszare, podrzêdnie mu³owce i i³owce jasnoszare, laminki wêgla 496,0 500,0 mu³owce ilaste i i³owce jasnoszare, pojedyncze wk³adki piaskowców drobnoziarnistych 500,0 508,0 piaskowce drobnoziarniste, podrzêdnie mu³owce, sporadycznie laminy wêgla

13 13 508,0 520,0 mu³owce ilaste i i³owce szare, podrzêdnie piaskowce drobno- i ró noziarniste, jasnoszare 520,0 535,0 piaskowce drobnoziarniste jasnoszare, podrzêdnie szare mu³owce ilaste TRIAS Maria KULETA 1, Andrzej IWANOW TRIAS GÓRNY RETYK Retyk 535,0 560,5 okruchy jasnoszarych piaskowców drobnoziarnistych i szarych i brunatnych i³owców NORYK Retyk Czêœæ g³ówna (560,5 771,0 m; mi¹ szoœæ 210,5 m) 560,5 573,0 okruchy mu³owców brunatnych i oliwkowobrunatnych 573,0 580,0 7 m rdzenia: 0,3 m piaskowce drobnoziarniste szarozielone z brunatnymi plamami, w sp¹gu brunatne, nieco wapniste ze s³abo widoczn¹ laminacja poziom¹ lub falist¹; 0,9 m mu³owce piaszczyste brunatne z nielicznymi szarozielonymi odbarwieniami, bezstrukturalne, spêkane o bry³owej oddzielnoœci; 0,7 m piaskowce drobnoziarniste szarozielone z brunatnymi plamami, wapniste, gêsto laminowane. Laminacja przek¹tna, ma³oskalowa typu zmarszczkowego, pozioma i falista zaciemniona przez pstre ubarwienie ska³y, upad 7 ; 0,9 m mu³owce piaszczyste brunatne z szarymi plamami, s³abo wapniste, bezstrukturalne, o oddzielnoœci bry³owej; 0,2 m szare piaskowce drobnoziarniste, wapniste z bardzo dobrze widoczn¹ laminacj¹ typu zmarszczkowego, du e zró nicowanie koloru i sk³adu lamin, rdzeñ spêkany; 0,2 m szare mu³owce piaszczyste w sp¹gu przechodz¹ce w brunatne o oddzielnoœci bry³owej i p³ytkowej, w œrodkowej czêœci widoczna laminacja pozioma bêd¹ca efektem alternacji lamin piaszczystych lekko wapnistych i mu³kowych, upad 5 ; 2,5 m szarobrunatne piaskowce drobnoziarniste, wapniste, laminowane. Jest to g³ównie laminacja pozioma z przejœciami do przek¹tnej, ma³ej skali typu zmarszczkowego. W sp¹gowej czêœci wystêpuj¹ dwie wk³adki mu³owców (15 i 10 cm) barwy brunatnoszarej, nieregularnie laminowanych, spêkanych z odciskami flory; 1,3 m szare mu³owce piaszczyste, w stropie z brunatnym odcieniem, spêkane bry³owo. W górnej partii wystêpuj¹ cienkie (ok.1 cm) warstewki brekcji sedymentacyjnej z³o onej z okruchów mu³owców i i³owców. W szarych mu³owcach widoczna jest rozproszona drobna zwêglona flora 580,0 596,0 mu³owce szare i brunatne oraz i³owce szare i brunatne w iloœci oko³o 20% 580,0 671,0 m próbki okruchowe 596,0 608,0 mu³owce i i³owce mu³kowe szare i brunatne jw.; w iloœci odpowiednio 90 i 10% 608,0 671,0 mu³owce ilaste i i³owce mu³kowe, partiami wapniste, szare i brunatne w proporcji 60 i 40% 671,0 677,0 4,3 m rdzenia: 1,0 m mu³owce ilaste o zró nicowanym ubarwieniu, szare, brunatnoszare i brunatne, lekko wapniste, bezstrukturalne, drobno bry³owo spêkane. W partiach o barwach szarych obecna rozproszona drobna sieczka roœlinna; 0,5 m mu³owce ilaste szare, spêkane. W œrodkowej partii odcinka widoczna laminacja pozioma, upad 4 ; 2,0 m mu³owce brunatnoszare, lekko wapniste, bezstrukturalne, spêkane bry³owo, partiami p³ytkowo i bry³owo z drobn¹ sieczk¹ roœlinn¹; 0,2 m mu³owce szare i szarobrunatne, laminowane poziomo. Laminacja zdeformowana bioturbacjami i mechanicznie, obecna drobna sieczka roœlinna; 0,3 m mu³owce ilaste, brunatne, wapniste, bez widocznych struktur sedymentacyjnych o oddzielnoœci bry³owo-p³ytkowej; 0,3 m mu³owce ilaste barwy pstrej brunatnoszarej, ze s³abo czyteln¹ laminacj¹ poziom¹, spêkane 677,0 708,0 i³owce szare i szarozielone, liczne okruchy mu³owców br¹zowych i szarych 1 Pañstwowy Instytut Geologiczny Oddzia³ Œwiêtokrzyski, ul. Zgoda 21, Kielce

14 14 677,0 771,0 m próbki okruchowe 708,0 771,0 i³owce margliste i dolomityczne szare i jasnoszare oraz mu³owce szare i br¹zowe a tak e szare margle dolomityczne Anhydryt stropowy (771,0 782,0 m; mi¹ szoœæ 11,0 m) 771,0 777,0 6 m rdzenia: 2,7 m mu³owce ilaste szare, wapnisto-dolomityczne o strukturze brekcjowej, spêkane, bardzo charakterystyczna oddzielnoœæ bry³owo-skorupowa. W obrêbie mu³owców wystêpuje kilka wk³adek, gruboœci do 3 cm, margli piaszczystych i piaskowców silnie wapnistych, drobnoziarnistych, ró owych, laminowanych. Laminacja jest w ró nym stopniu zdeformowana mechanicznie: sp³ywy, pogr¹zy, rozmywanie lamin. W piaskowcach obecne s¹ ciemne, wyd³u one (ok. 2 mm) okruchy bioklastów fosforanowych i zwêglonej flory; 2,0 m i³owce mu³kowe lekko wapniste czarnoszare, z s³abo wykszta³con¹ nieregularn¹ laminacja poziom¹, spêkane, oddzielnoœæ p³ytkowo-bry³owa. W sp¹gu wystêpuj¹ gniazdowo-gruz³owe (œrednica ok. 5 cm) skupienia anhydrytu bia³oró owego wype³niaj¹cego równie drobne spêkania (0,4 m), upad 1 3 ; 1,1 m margle ilaste, lekko dolomityczne ciemnoszare o s³abo czytelnych strukturach sedymentacyjnych, wykszta³conych w postaci nieregularnych porozmywanych lamin lub smug bardziej piaszczystych, w sp¹gowej czêœci rdzeñ silnie zgnieciony 777,0 782,0 margle ilaste lekko dolomityczne, ciemnoszare 777,0 879,0 m próbki okruchowe KARNIK Kajper Warstwy gipsowe górne (782,0 842,0 m; mi¹ szoœæ 60,0 m) 782,0 842,0 i³owce oraz mu³owce marglisto-dolomityczne szare, br¹zowoszare rzadziej okruchy margli ilasto-dolomitycznych Piaskowiec trzcinowy (842,0 856,0 m; mi¹ szoœæ 14,0 m) 842,0 856,0 piaskowce i mu³owce szarozielone i brunatne Warstwy gipsowe dolne (856,0 908,0 m; mi¹ szoœæ 52,0 m) 856,0 879,0 margle dolomityczne i margle ilaste szaroczarne oraz mniej liczne okruchy i³owców marglisto-dolomitycznych 879,0 885,0 6 m rdzenia: 0,3 m margle i margle dolomityczne szaroczarne z delikatn¹ nieci¹g³¹ laminacj¹ poziom¹. Laminy czêsto zniekszta³cone, porozmywane, zafalowane; 5,7 m margle i i³owce marglisto-dolomityczne, czarnoszare z nieregularnie rozmieszczonymi poziomymi, jasnymi laminkami silniej wêglanowymi o gruboœci 0,5 2 mm. Iloœæ lamin zró nicowana w obrêbie profilu, skupiaj¹ siê one gêsto po kilka i kilkanaœcie na d³ugoœci 1 3 cm lub pojedynczo w odstêpach 0,5 2 cm. Ponadto na g³êbokoœci 879,4 879,45 i 880,4 880,43 wystêpuj¹ wk³adki laminowanych wapieni bioklastycznych, zbudowane z silnie pokruszonych skorupek liœcionogów(?). Obecny jest tu równie piryt w postaci smug, wpryœniêæ, pojedynczych kryszta³ów, a w sp¹gu wk³adek intraklasty i³owców. Ca³oœæ wykazuje s³ab¹ oddzielnoœæ p³ytkowo-bry³ow¹, upad ,0 908,0 i³owce marglisto-dolomityczne (40 60%), ciemnoszare oraz mu³owce margliste brunatne i szare (30 40%) a tak e margle dolomityczne szare (10 20%) 885,0 937,0 m próbki okruchowe Dolomit graniczny i piaskowiec sp¹gowy (908,0 933,0 m; mi¹ szoœæ 25,0 m) 908,0 933,0 i³owce dolomityczne, mu³owce i piaskowce TRIAS ŒRODKOWY LADYN Kajper 933,0 937,0 mu³owce ilaste i piaszczyste oraz piaskowce

15 15 937,0 943,0 5,2 m rdzenia: 1,0 m mu³owce ilaste i piaszczyste pstre ciemnobrunatno-szarozielono- ó³te bardzo s³abo wapniste, bezstrukturalne o oddzielnoœci bry³owo-skorupowej, rdzeñ w drobnych okruchach; 1,1 m mu³owce ilaste pstre brunatno-szaro-zielone, bezwapniste. Osad zbudowany z naprzemianleg³ych lamin mu³kowych i ilastych o ró nej gruboœci i ró nej strukturze wewnêtrznej, ponadto deformowanych mechanicznie i organicznie. Laminacjê zniekszta³ca równie zró nicowane ubarwienie. Rdzeñ wykazuje s³ab¹ oddzielnoœæ p³ytkow¹, lepsz¹ tylko w samym sp¹gu, gdzie osad jest bardziej ilasty. Pojawiaj¹ siê tu tak e pakiety o zdecydowanej ciemnoszarej barwie, w których na p³aszczyznach ³upliwoœci rozpoznaæ mo na odciski pokruszonej fauny; 0,6 m mu³owce piaszczyste i ilaste szaro-brunatno-oliwkowe, bezstrukturalne, bezwapniste o drobnej oddzielnoœci bry³owo-skorupowej, wydaj¹ siê ca³kowicie przerobione organicznie; 1,8 m mu³owce ilaste pstre brunatno-szaro-oliwkowe bardziej zwiêz³e od wy ej le ¹cych z zachowan¹ odcinkami pierwotn¹ struktur¹ sedymentacyjn¹ w postaci laminacji poziomej. W skale wystêpuj¹ nieregularne, gniazdowo- y³kowe skupienia CaCO 3, które mog¹ byæ wype³nieniami po œladach zwierz¹t i korzeniach roœlin; 0,7 m mu³owce ilaste pstre, szaro-zielono- oliwkowe, skruszone, oddzielnoœæ bry³owo-skorupowa 943,0 946,0 mu³owce, mu³owce piaszczyste b¹dÿ ilaste, brunatnoszare (50 80%), i³owce szaro oliwkowe (20 30%), nieliczne okruchy szarych piaskowców drobnoziarnistych (ok. 10%); 943,0 1030,0 m próbki okruchowe 946,0 1021,0 mu³owce margliste, margle ilaste, piaskowce margliste, szare i szaro-oliwkowe; 1021,0 1030,0 m mu³owce i i³owce szare i ciemnoszare 1030,0 1937,0 5,4 m rdzenia: 0,4 m mu³owce ilaste ciemnoszare i piaskowce drobnoziarniste szare, bezwapniste ze znaczn¹ domieszk¹ drobnego detrytusu zwêglonej fory. Jego iloœæ wzrasta ku sp¹gowi tworz¹c wzbogacone smugi i laminy, rdzeñ drobno spêkany z licznymi lustrami tektonicznymi, upad 3 ; 1,9 m mu³owce szare partiami z odcieniem zielonkawym, odcinkami piaszczyste o zdeformowanych intensywnie strukturach sedymentacyjnych. Tylko w sp¹gowej partii obserwowaæ mo na zachowan¹ subteln¹, rytmiczn¹ laminacjê zró nicowan¹ zawartoœci¹ domieszki ilastej, na p³aszczyznach oddzielnoœci wystêpuj¹ œlady organiczne oraz drobna sieczka wêglowa; 1,2 m mu³owce ilaste ciemnoszare, wapniste o zdeformowanych zupe³nie lub bardzo s³abo widocznych strukturach depozycyjnych. Rdzeñ jest drobno skruszony z licznymi lustrami tektonicznymi. W po³owie odcinka wystêpuje 5 cm pakiet wapienia okruchowego z³o onego z okruchów i bioklastów wêglanowych doœæ gêsto upakowanych. W ca³oœci równie obecna jest drobna sieczka roœlinna oraz pokruszone skorupki liœcionogów i fauny fosforanowej; 1,9 m i³owce mu³kowe i mu³owce lekko wapniste, szare o niewidocznych strukturach sedymentacyjnych. W tle ska³ widoczna jest drobna sieczka wêglowa i pokruszone skorupki wêglanowe a tak e szcz¹tki fosforanowe rozmieszczone bez³adnie. W sp¹gowej partii obecne s¹ pojedyncze konkrecyjne skupienia kalcytowe o œrednicy do 1,5 cm. Rdzeñ wykazuje oddzielnoœæ bry³owo-p³ytow¹ 1037,0 1074,5 i³owce szare, s³abo zwiêz³e, oraz mu³owce ciemnoszare, lekko wapniste 1037,0 1130,0 m próbki okruchowe Marta ROMANEK 1 Wapieñ muszlowy Wapieñ muszlowy górny 1074,5 1078,0 i³owce ciemnoszare s³abo zwiêz³e nieco wapniste 1078,0 1084,0 mu³owce ciemnoszare, nieco margliste, poziomo laminowane z cienkimi wk³adkami szarych wapieni mikrytowych 1084,0 1090,0 wapienie mikrytowe szare i wapienie drobnokrystakiczne jasnoszare z domieszk¹ skorupek fauny oraz z wk³adkami margli i ciemnoszarych mu³owców wapnistych 1090,0 1094,0 wapienie mikrytowe szare z wk³adkami ciemnoszarych margli i mu³owców marglistych 1 Pañstwowy Instytut Geologiczny Oddzia³ Œwiêtokrzyski, ul. Zgoda 21, Kielce

1. DANE OGÓLNE. 1.1. Wstęp

1. DANE OGÓLNE. 1.1. Wstęp 1. DANE OGÓLNE 1.1. Wstęp Celem wiercenia było przeprowadzenie badań i wykonanie charakterystyki warunków hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i geogazowych zgodnie z polską normą G- 05016 Szyby

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAÑ HYDROGEOLOGICZNYCH

WYNIKI BADAÑ HYDROGEOLOGICZNYCH Leszek BOJARSKI, Andrzej SOKO OWSKI, Jakub SOKO OWSKI WYNIKI BADAÑ HYDROGEOLOGICZNYCH WYNIKI OPRÓBOWAÑ HYDROGEOLOGICZNYCH Celem opróbowania otworu wiertniczego Busówno IG 1 by³a ocena warunków hydrochemicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań geologicznych

Sprawozdanie z badań geologicznych Egz. Zleceniodawca: PRO STUDIO Pracownia Projektowa ul. Powstańców Śląskich 89c lok. 245 01-355 Warszawa tel. +48 601 327 466 e-mail: prostudio.pracownia@gmail.com Sprawozdanie z badań geologicznych Do

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a 54-060 Wrocław tel./fax 071 351 38 83, 0601 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA podłoża gruntowego Temat: CIESZKÓW (pow. Milicz), ul. Garncarska budowa parkingu i

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Zdj.11. Szczeliny wypełniona szarą substancją ilasto-węglanową z licznymi dobrze wykształconymi kryształkami kwarcu głębokość 155,77m.

Zdj.11. Szczeliny wypełniona szarą substancją ilasto-węglanową z licznymi dobrze wykształconymi kryształkami kwarcu głębokość 155,77m. Zdj.11. Szczeliny wypełniona szarą substancją ilasto-węglanową z licznymi dobrze wykształconymi kryształkami kwarcu głębokość 155,77m. Zdj.12. Strefa wapienia brekcjowatego (161,34-161,54m). Warstwa geotechniczna

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU CZY PORADZIMY SOBIE SAMI?

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU CZY PORADZIMY SOBIE SAMI? KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU CZY PORADZIMY SOBIE SAMI? PROWINCJE NAFTOWE POLSKI: DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA I DALSZE PERSPEKTYWY POSZUKIWAWCZE dr hab. PAWEŁ KARNKOWSKI Polskie Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10 - Dolomit i coś

Rozdział 10 - Dolomit i coś Rozdział 10 - Dolomit i coś Okaz 1 - MCh/P/11301 - Impregnacja galenowa w dolomicie - 1-1-2: Próbka z II horyzontu rudnego, Trzebionka, rejon szybiku nr 18, część północna. Impregnacje galenowe w dolomicie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAÑ LITOLOGICZNYCH, STRATYGRAFICZNYCH, PETROGRAFICZNYCH I SEDYMENTOLOGICZNYCH

WYNIKI BADAÑ LITOLOGICZNYCH, STRATYGRAFICZNYCH, PETROGRAFICZNYCH I SEDYMENTOLOGICZNYCH WYNIKI BADAÑ LITOLOGICZNYCH, STRATYGRAFICZNYCH, PETROGRAFICZNYCH I SEDYMENTOLOGICZNYCH PERM Ryszard WAGNER WYNIKI BADAÑ LITOLOGICZNYCH I STRATYGRAFICZNYCH UTWORÓW CECHSZTYNU Uwagi o stratygrafii W otworze

Bardziej szczegółowo

XXXV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody II stopnia pisemne podejście 1 - rozwiązania

XXXV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody II stopnia pisemne podejście 1 - rozwiązania -1r/1- XXXV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody II stopnia pisemne podejście 1 - rozwiązania W zadaniach 1-3 należy wykorzystać mapę (s. 4) i przekrój geologiczny (s. 5). Zadanie 1. Uwaga: w miejscach pozostawionych

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172279 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 300123 Urząd Patentowy ( 2 2 ) Data zgłoszenia: 16.08.1993 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: E04B 5/19

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna ZLECENIODAWCA: Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. ul. K. Czapińskiego 3 30-048 Kraków INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Opinia geotechniczna koncepcja i

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PETROGRAFICZNA ORAZ DOJRZA Oή TERMICZNA MATERII ORGANICZNEJ ROZPROSZONEJ W OSADACH MEZOZOIKU I PALEOZOIKU

CHARAKTERYSTYKA PETROGRAFICZNA ORAZ DOJRZA OŒÆ TERMICZNA MATERII ORGANICZNEJ ROZPROSZONEJ W OSADACH MEZOZOIKU I PALEOZOIKU Izabella GROTEK CHARAKTERYSTYKA PETROGRAFICZNA ORAZ DOJRZA OŒÆ TERMICZNA MATERII ORGANICZNEJ ROZPROSZONEJ W OSADACH MEZOZOIKU I PALEOZOIKU WSTÊP Charakterystykê petrograficzn¹ materii organicznej rozproszonej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAÑ GEOFIZYKI WIERTNICZEJ

WYNIKI BADAÑ GEOFIZYKI WIERTNICZEJ Kamila WAWRZYNIAK, Jadwiga JARZYNA WYNIKI BADAÑ GEOFIZYKI WIERTNICZEJ INFORMACJE OGÓLNE Wrotnów IG 1 jest otworem parametryczno-strukturalnym, odwierconym w miejscowoœci Grzyma³y, w pó³nocno-zachodniej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY UMOWA NR NZU.3633.56.2013.P117 HAL - SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT Adres obiektu Stadium Inwestor Przyłącze wodociągowe Ul. Fiołkowa 7a we Wrocławiu PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Fig. 1.1.3_31 Przyk ad dyskretnego modelu litologicznego

Fig. 1.1.3_31 Przyk ad dyskretnego modelu litologicznego Regionalne modele przestrzenne dla utworów dolnej jury i dolnego triasu (Bartosz Papiernik, Marek Hajto, Jacek Che mi ski, Ewa Szynkaruk, Maciej Tomaszczyk) Wspó cze nie, modelowanie w asno ci o rodka

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA DOKUMENTACYJNA GEOSTANOWISKA

KARTA DOKUMENTACYJNA GEOSTANOWISKA Informacje ogólne Numer KDG: 2209 1. Nazwa obiektu: Odsłonięcie utworów piaszczystych miocenu w Lipowcu 2. Typ obiektu geostanowiska: odsłonięcie geologiczne sztuczne 3. Współrzędne (WGS84): Długość: 50

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb 19 w Siedlcach, ul. Kazimierzowska

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb 19 w Siedlcach, ul. Kazimierzowska Dariusz Kisieliński - Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA Geotechnika ul. Balkonowa 5 lok. 6 Hydrotechnika Tel. 503 533 521 03-329 Warszawa tel. 666 712

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 61792

OPIS OCHRONNY PL 61792 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 61792 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej f2n Numer zgłoszenia: 112484 @ Data zgłoszenia: 27.08.2001 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PETROGRAFICZNA ORAZ DOJRZA Oή TERMICZNA MATERII ORGANICZNEJ ROZPROSZONEJ W UTWORACH MEZOZOIKU I PALEOZOIKU

CHARAKTERYSTYKA PETROGRAFICZNA ORAZ DOJRZA OŒÆ TERMICZNA MATERII ORGANICZNEJ ROZPROSZONEJ W UTWORACH MEZOZOIKU I PALEOZOIKU Izabella GROTEK CHARAKTERYSTYKA PETROGRAFICZNA ORAZ DOJRZA OŒÆ TERMICZNA MATERII ORGANICZNEJ ROZPROSZONEJ W UTWORACH MEZOZOIKU I PALEOZOIKU WSTÊP Charakterystykê petrograficzn¹ materii organicznej rozproszonej

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Materiał opracowany przez Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Firma Realizacyjna Spółka Jawna S. Bawiec, J. Zając 43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a tel./fax: +48 32 327 37 80 e-mail: bazet@bazet.pl www.bazet.pl OPINIA GEOTECHNICZNA USTALAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZACJA WZROKOWA STATKÓW W DRODZE

SYGNALIZACJA WZROKOWA STATKÓW W DRODZE SYGNALIZACJA WZROKOWA STATKÓW W DRODZE Pojedyncze statki o napêdzie mechanicznym Statek o napêdzie mechanicznym lub zestaw pchany o szerokoœci do 12m i d³ugoœci do 110m. Œwiat³a: masztowe, burtowe i rufowe

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114995 (22) Data zgłoszenia: 11.08.2004 (19) PL rl (11)63055

Bardziej szczegółowo

DODATEK. Przykłady map

DODATEK. Przykłady map DODATEK Przykłady map Mapa 1. Fragment mapy sztabowej 1:100 000 Wojskowego Instytutu Geograficznego z r. 1938, obejmujący wschodnia część Puszczy Niepołomickiej [Pas 48, słup 31, Brzesko Nowe]. Mapy WIG

Bardziej szczegółowo

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD Spis treści Podstawa opracowania... 3 Zakres opracowania... 3 1. Przedmiot i cel opracowania.... 4 2. Ogólna charakterystyka istniejącego obiektu.... 4 3. Stan techniczny mostu.... 4 4. Zakres i sposób

Bardziej szczegółowo

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. H 03.00.00 Roboty Umocnieniowe kod CPV 45 200000-9 H 03.01.00 Układanie geowłókniny SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 148 2.MATERIAŁY 148-149 3. SPRZĘT... 149 4. TRANSPORT...149

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA warunków gruntowo-wodnych dla posadowienia kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Pakości

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA warunków gruntowo-wodnych dla posadowienia kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Pakości GEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA HYDROGEOLOGIA POMPY CIEPŁA GEOTECHNIKA www.thermhouse.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA warunków gruntowo-wodnych dla posadowienia kompleksu sportowego w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 LMEL ROZDZIELNIE 09.101 hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 z p³yt¹ monta ow¹ do zabudowy modu³owej do kompensacji mocy biernej KTLO 2009/10 7 09.102 LMEL ROZDZIELNIE Sposób oznaczania rozdzielnic

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych Oznaczenie kwalifikacji: M.34 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD PROJEKT STA EJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWI ZKU Z PROJEKTEM BUDOWLANYM BUDOWA UL. PI SUDSKIEGO OD UL. WITOSA DO UL. MICKIEWICZA WRAZ Z KANALIZACJ SANITARN ETAP I Inwestor :

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA I INWENTARYZA

EKSPERTYZA TECHNICZNA I INWENTARYZA EKSPERTYZA TECHNICZNA I INWENTARYZA Inwestor: Gmina Ropa woj. ma³opolskie Temat: Remont i przystosowanie budynku zaplecza boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012 Lokalizacja: Ropa dz.nr 1799,1800

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Znaczenie terytorium województwa lubelskiego w ogólnopolskim projekcie rozpoznania geologicznego dla poszukiwań shale gas i tight gas

Znaczenie terytorium województwa lubelskiego w ogólnopolskim projekcie rozpoznania geologicznego dla poszukiwań shale gas i tight gas Konferencja ECOFORUM Po pierwsze środowisko Lublin, 26 27 września 2012 Znaczenie terytorium województwa lubelskiego w ogólnopolskim projekcie rozpoznania geologicznego dla poszukiwań shale gas i tight

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Brudnik*, Jerzy Przyby³o*, Bogumi³a Winid** ZAWODNIENIE Z O A SOLI WIELICZKA NA PODSTAWIE STANU WYCIEKÓW KOPALNIANYCH***

Krzysztof Brudnik*, Jerzy Przyby³o*, Bogumi³a Winid** ZAWODNIENIE Z O A SOLI WIELICZKA NA PODSTAWIE STANU WYCIEKÓW KOPALNIANYCH*** WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 23/1 2006 Krzysztof Brudnik*, Jerzy Przyby³o*, Bogumi³a Winid** ZAWODNIENIE Z O A SOLI WIELICZKA NA PODSTAWIE STANU WYCIEKÓW KOPALNIANYCH*** 1. WSTÊP Bardzo ³atwa rozpuszczalnoœæ

Bardziej szczegółowo

Podobny do tufa, ale o ujednoliconej barwie. Ma lepsze wysortowanie, mniejszą porowatość,mogą mieć warstwowanie. Reszta tak samo

Podobny do tufa, ale o ujednoliconej barwie. Ma lepsze wysortowanie, mniejszą porowatość,mogą mieć warstwowanie. Reszta tak samo 27.TUFY: BARWA: jasno-szaro-brunatna(plamisty rozkład barw) (częściej porowate i związana z tym lekkość skały),mogą mieć strukturę równoległą( warstwowanie) - rzadko TEKSTURA: frakcja psamitowa(głównie

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna do projektu podziemnego pojemnika na mieci przy ul. Piastowskiej w Olsztynie

Dokumentacja geotechniczna do projektu podziemnego pojemnika na mieci przy ul. Piastowskiej w Olsztynie Dokumentacja geotechniczna do projektu podziemnego pojemnika na mieci przy ul. Piastowskiej w Olsztynie Opracowa mgr Marek Winskiewicz upr. geol. 070964 Dobre Miasto, 9.12.2009 - 2 SPIS TRE CI A. CZ TEKSTOWA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

ZRÓ NICOWANIE STRUMIENIA GEOTERMICZNEGO ZIEMI W REJONIE TYCHÓW (GZW)

ZRÓ NICOWANIE STRUMIENIA GEOTERMICZNEGO ZIEMI W REJONIE TYCHÓW (GZW) Jadwiga WAGNER Zbigniew KACZOROWSKI PIG-PIB OG w Sosnowcu ul. Królowej Jadwigi 1,41-200 Sosnowiec jadwiga.wagner@pgi.gov.pl, zbigniew.kaczorowski@pgi.gov.pl Technika Poszukiwañ Geologicznych Geotermia,

Bardziej szczegółowo

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi)

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) na terenie gminy..łomża.. w woj.....podlaskie... I. STAN ISTNIEJĄCY 1.

Bardziej szczegółowo

Szafy ARETA wielo-drzwiowe

Szafy ARETA wielo-drzwiowe Linia szaf z wiêksz¹ iloœci¹ drzwi dla rozdzielni mocy LV zosta³a wykonana na strukturze szaf. Specjalne zestawy monta owe pozwalaj¹ na dopasowanie takich rzeczy jak: - front z modu³ami drzwi wyposa onymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2011 r. Dz.U.2011.275.1629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2011 r.) Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3-5

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Radom dn. 31.07.2007 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi z zakresu wywozu nieczystości stałych i płynnych z jednostek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

Miros³aw Rzyczniak* EKWIWALENTNE I ZASTÊPCZE ŒREDNICE ZEWNÊTRZNE OBCI NIKÓW SPIRALNYCH**

Miros³aw Rzyczniak* EKWIWALENTNE I ZASTÊPCZE ŒREDNICE ZEWNÊTRZNE OBCI NIKÓW SPIRALNYCH** WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 8 ZESZYT 3 011 Miros³aw Rzyczniak* EKWIWALENTNE I ZASTÊPCZE ŒREDNICE ZEWNÊTRZNE OBCI NIKÓW SPIRALNYCH** 1. WSTÊP Jednym z kroków projektowania hydraulicznych parametrów technologii

Bardziej szczegółowo

Fot. Sebastian Nowaczewski Fot. 1. Gęsi podkarpackie (Pd) cechują się stosunkowo długim grzebieniem mostka i tułowiem i przeważnie białym upierzeniem

Fot. Sebastian Nowaczewski Fot. 1. Gęsi podkarpackie (Pd) cechują się stosunkowo długim grzebieniem mostka i tułowiem i przeważnie białym upierzeniem INFORMACJA z wykonanego zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej Tytuł zadania: Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64419 Y1 B23Q 3/00 (2006.01) G01B 5/004 (2006.01) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, PL 15.09.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64419 Y1 B23Q 3/00 (2006.01) G01B 5/004 (2006.01) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, PL 15.09. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116680 (22) Data zgłoszenia: 05.03.2007 (19) PL (11) 64419 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH ORAZ SZCZEGÓŁOWY 3D MODEL GEOLOGICZNY DLA PODZIEMNEJ SEKWESTRACJI CO 2 REJONU BEŁCHATOWA NA PRZYKŁADZIE STRUKTURY BUDZISZEWIC - ZAOSIA

BAZA DANYCH ORAZ SZCZEGÓŁOWY 3D MODEL GEOLOGICZNY DLA PODZIEMNEJ SEKWESTRACJI CO 2 REJONU BEŁCHATOWA NA PRZYKŁADZIE STRUKTURY BUDZISZEWIC - ZAOSIA BAZA DANYCH ORAZ SZCZEGÓŁOWY 3D MODEL GEOLOGICZNY DLA PODZIEMNEJ SEKWESTRACJI CO 2 REJONU BEŁCHATOWA NA PRZYKŁADZIE STRUKTURY BUDZISZEWIC - ZAOSIA Łukasz Nowacki* Maciej Tomaszczyk* Jacek Chełmiński* Bartosz

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI WPISUJE ZDAJ CY KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY PRZED MATUR MAJ 2012 1. SprawdŸ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania 1 11). Ewentualny brak zg³oœ przewodnicz¹cemu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W CIECHOCINKU PRZY ULICY NIESZAWSKIEJ

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W CIECHOCINKU PRZY ULICY NIESZAWSKIEJ DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W CIECHOCINKU PRZY ULICY NIESZAWSKIEJ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2008 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA INWESTYCJA Budynek mieszkalny w Ciechocinku,

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-04.02 Nawierzchnia poliuretanowa CPV 45233200-1 Roboty w zakresie róŝnych nawierzchni 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE LASERÓW W HOLOGRAFII

ZASTOSOWANIE LASERÓW W HOLOGRAFII ZASTOSOWANIE LASERÓW W HOLOGRAFII Holografia - dzia optyki zajmuj cy si technikami uzyskiwania obrazów przestrzennych metod rekonstrukcji fali (g ównie wiat a, ale te np. fal akustycznych). Przez rekonstrukcj

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11

Przedmowa Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11 Spis treœci Przedmowa... 9 Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11 1. Wstêp... 13 1.1. Rys historyczny... 14 1.2. Klasyfikacja automatów... 18 1.3. Automaty komórkowe a modelowanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 3. Adres zamieszkania. 3.

Wniosek o dofinansowanie. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 3. Adres zamieszkania. 3. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/2012 Wójta Gminy Mrozy z dnia 13 lipca 2012r. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 Do Dyrektora...... dla ucznia klasy (nazwa szkoły)

Bardziej szczegółowo

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14 PL 219985 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219985 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402214 (51) Int.Cl. F03D 3/02 (2006.01) B64C 11/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

Piława Górna, Centrum, ul. Szkolna 6 Opis lokalizacji i dostępności. Obiekt bezpośrednio przy ulicy, wejście na teren za zgodą obsługi Długość

Piława Górna, Centrum, ul. Szkolna 6 Opis lokalizacji i dostępności. Obiekt bezpośrednio przy ulicy, wejście na teren za zgodą obsługi Długość Opis geostanowiska Grzegorz Gil Informacje ogólne (weryfikacja) Numer obiektu 190 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Ośrodek szkolno-wychowawczy w Piławie Górnej Współrzędne geograficzne (WGS

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ Surowce mineralne Polski Scenariusz lekcji geografii w gimnazjum Jak na lekcji geografii korzystaç z Excela, animacji na p ycie CD i Internetu?

Bardziej szczegółowo

Fot: 536 537 Widok bocznych powierzchni okazu. Fot: 538 540 Przekrój poprzeczny oraz zbliżenia powierzchni bocznych.

Fot: 536 537 Widok bocznych powierzchni okazu. Fot: 538 540 Przekrój poprzeczny oraz zbliżenia powierzchni bocznych. Okaz 93 MCh/P/11593 - Kalamit Brzeszcze Owalny, nieznacznie spłaszczony fragment łodygi. Powierzchnie poprzeczne cięte ukośnie. Wyraźne prążkowanie zachowane tylko na połowie obwodu. Niezbyt wyraźnie widoczny

Bardziej szczegółowo

REMONT DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ BUKOWINA W śabnicy km 0+000.00 0+820.00

REMONT DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ BUKOWINA W śabnicy km 0+000.00 0+820.00 Obiekt budowlany: REMONT DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ BUKOWINA W śabnicy km 0+000.00 0+820.00 Adres obiektu: Województwo śląskie, Gmina Węgierska Górka śabnica, działka nr 1/2 BranŜa: Drogowa Spis zawartości

Bardziej szczegółowo

UZIARNIENIE OPAKOWANIE PRZEZNACZENIE

UZIARNIENIE OPAKOWANIE PRZEZNACZENIE KOD RODZAJ PODŁOśA Piaski Piasek 0/0 kwarcowy jasny Piasek 7/BBD bazaltowy czarny UZIARNIENIE OPAKOWANIE PRZEZNACZENIE 0,1-0,3 mm 0,1-0,8 mm y jasne; naturalnie otoczone (rzeczne) 0 kwarcowy 1,4-2 mm Piaski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Konkurs matematyczny dla uczniów gimnazjum

Konkurs matematyczny dla uczniów gimnazjum Stanis³aw Zieleñ Konkurs matematyczny dla uczniów gimnazjum Zadania z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów województwa opolskiego z lat 2001 2011 OPOLE Wydawnictwo NOWIK Sp.j. 2012

Bardziej szczegółowo

ExxonMobil i gaz upkowy w województwie lubelskim

ExxonMobil i gaz upkowy w województwie lubelskim ExxonMobil i gaz upkowy w województwie lubelskim Lublin, 27 wrze nia 2010 r. Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia dotycz ce przysz o ci. Faktyczne warunki panuj ce w przysz o ci (w tym warunki gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl

ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl _ ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl Nr egzemplarza 1 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ 4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA 4.1. Ocena jakoœci powietrza w odniesieniu do norm dyspozycyjnych O jakoœci powietrza na danym obszarze decyduje œredni poziom stê eñ zanieczyszczeñ w okresie doby, sezonu, roku.

Bardziej szczegółowo

E N J NCY RE E F N O K Y O T S 159

E N J NCY RE E F N O K Y O T S 159 159 STO Y KONFERENCYJNE STELA E KOLORYSTYKA Sto³y konferencyjne dla ka dego kszta³tu i rozmiaru blatu dostêpne s¹ na ró nych wersjach metalowych stela y. Wzory stela y zosta³y tak dobrane, aby mo liwe

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

Piotr Marecik, OPINIA GEOTECHNICZNA -wodne na potrzeby projektu i budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku na ul. Grunwaldzkiej 18.

Piotr Marecik, OPINIA GEOTECHNICZNA -wodne na potrzeby projektu i budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku na ul. Grunwaldzkiej 18. Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Alior Bank S.A. 50 2490 0005 0000 4500 5213 6493 Inwestor: 44-200 Rybnik Wykonawca:, 44 206 Rybnik OPINIA GEOTECHNICZNA o -wodne na potrzeby projektu i budowy sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

OLCZAK GEOL DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA REMONT ULICY KOŚCIELNEJ MIEJSCOWOŚĆ: WOŁOMIN WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE. opracowanie: GRUDZIEŃ, 2013r

OLCZAK GEOL DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA REMONT ULICY KOŚCIELNEJ MIEJSCOWOŚĆ: WOŁOMIN WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE. opracowanie: GRUDZIEŃ, 2013r OLCZAK GEOL 05-079 Budziska ul. Krucza 61 tel: 606 227 260, 660 053 662 email: olczak41@wp.pl OLCZAK GEOL Jest członkiem Polskiego Komitetu Geotechniki ZLECENIODAWCA: BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH BARTŁOMIEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz PROJEKT STAŁEJ

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Laboratorium drogowo - budowlane LABOS Sylwia Majer nr konta95 1030 0019 0109 8530 0030 3478 ul. Perseusza 9 NIP 852 219 93 87 71-781 SZCZECIN tel. 505 142023, 501 467864labos.laboratorium@gmail.com OPINIA

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62895. (i2,opis OCHRONNY

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. (19) PL (n)62895. (i2,opis OCHRONNY EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (i2,opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114534 (22) Data zgłoszenia: 23.12.2003 (19) PL (n)62895

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 1 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Przebudowa i budowa ul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach, powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie. Obiekt : Oznakowanie pionowe i poziome. Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R.

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W Z Ó R Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 1. Dane dotyczące organizatora: - nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo