study, BAR 1319, p.3 1 A. LUCAS, Ancient Egyptian materials, London 1926, passim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "study, BAR 1319, 2004. p.3 1 A. LUCAS, Ancient Egyptian materials, London 1926, passim"

Transkrypt

1 W rozprawie przedyskutowano znaczenie badao, prowadzonych za pomocą różnych technik i metod naukowych, w charakterystyce i opisie historycznych zapraw. Wykonywanie tego rodzaju badao prowadzi do zwiększenia wiedzy ogólnej o charakterze zabytkowych materiałów użytych w budowlach, szczególnie epoki bizantyoskiej. Prezentowane studium ma kluczowe znaczenie, ponieważ w przyszłości może pomóc w ich konserwacji. Brak szeroko zakrojonych badao, a tym samym nieznajomośd charakteru zabytkowych zapraw, ich składu, a także znaczenia jako elementu całej struktury, również zastosowanie w konserwacji nowoczesnych materiałów niekompatybilnych z pierwotna materią zabytkową, często prowadzi do jej przyspieszonego niszczenia. Kompleksowe badania rzucają nowe światło na historyczne zaprawy, która stanowią ważny element kultury jako źródła informacji dla archeologów, historyków, architektów i konserwatorów. Głównym celem przyświecającym wykonanym badaniom jest wniesienie istotnego wkładu w dokumentacji zabytkowych zapraw, stosowanych w szeregu badanych obiektów, z różnych lokalizacji. Ponieważ wszystkie badane obiekty są w bardzo złym stanie, ważne jest aby osiągnąd ich pełną charakterystykę, zanim ulegną całkowitemu zniszczeniu. Jednocześnie przeprowadzone badania z całą pewnością przyczynią się do zaprojektowania replik oryginalnych zapraw, kompatybilnych zarówno z nimi samymi, jak i z ich podłożem (cegły, kamieo ciosany czy kamieo nieobrobiony). Wszystkie te aspekty są szczególnie ważne, gdyż będą stanowid zalecania dla prawidłowego procesu konserwacji i renowacji badanych obiektów, zapewniając niezbędny zestaw informacji dla właściwych interwencji konserwatorskich, które de facto zależą od wiedzy naukowej, a nie przypadkowych praktyk, które często są obecnie stosowane. Istnieje szereg wcześniejszych badao, które dotyczą historycznych zapraw stosowanych w Egipcie. Niektóre z nich były bardzo ogólnikowe, inne stanowią dogłębne studium problemu. Tym niemniej, od początku XX wieku, aż do początku nowego tysiąclecia można zauważyd, że większośd badanych obiektów pochodzi z stosunkowo odległego zakresu czasowego, począwszy od materiału z okresu przedrzymskiego, po z próbki pochodzące z obiektów sięgających czasów rzymskich, badanych przez Alfreda Lucas a 1. Ponadto materiał badawczy pobrany z obiektów datowanych na okres rzymski, a badanych przez S. Abd El Salam a 2, był stosunkowo nieliczny, reprezentowany głównie przez pigmenty pochodzące z malowideł ściennych. Wyżej wspomniany czasookres ma bezpośredni wpływ na charakter materiału zabytkowego, z jakim ówcześni badacze mieli do czynienia. Przeważająca większośd badanych wówczas próbek to zaprawy gipsowe. Rzecz jasna ma to bardzo proste wytłumaczenie, ponieważ gips był najczęściej stosowanym materiałem wiążącym w starożytnym Egipcie. Kolejny istotny fakt, to stosunkowo ograniczony zestaw stosowanych na początku XX wieku technik badawczych. Co 1 A. LUCAS, Ancient Egyptian materials, London 1926, passim 2 S. A. ABD EL SALAM, Egyptian and Graeco-Roman wall plasters and mortars: A comparative scientific study, BAR 1319, p.3 1

2 więcej, u schyłku ubiegłego wieku większośd metod stosowano niezależnie od siebie. Wyżej wymienione aspekty ostatecznie przyczyniły się do powstania istotnej luki w wiedzy o historycznych zaprawach stosowanych w czasach bizantyjskich. Ma to istotny wpływ na zrozumienie charakteru tychże zapraw, stosowanej w tym czasookresie technologii i jednocześnie implikuje w wybór materiałów do interwencji konserwatorskich. Stąd wykonane badania, mają chod częściowo wypełnid powstałą przez dziesięciolecia lukę, poprzez pełną charakterystykę zapraw pochodzących z trzech różnych miejsc, wszystkich związanych z okresem bizantyjskim. W trakcie przygotowywania niniejszej pracy, autor musiał stawid czoła szeregu przeszkodom, obiektywnej natury. Obejmowały one m. in. koniecznośd mozolnego uzyskiwania niezbędnych zezwoleo od odpowiednich władz, na pobranie próbek i ich dalsze badania. Przeciągające się sprawy proceduralne, związane z uzyskaniem wspomnianych zezwoleo, opóźniły rozpoczęcie zasadniczych prac badawczych o prawie rok. Ostatecznie uzyskane pozwolenie od Egipskiego Ministerstwa Starożytności (Egyptian Ministry of Antiquity) zezwalało wyłącznie na pobieranie próbek z elementów zniszczonych, nie związanych trwale z oryginalną materią zabytkową. Niestety takie podejście, doprowadziło do znacznego ograniczenia naukowej wartości wykonanych badao. Ponadto występujące problemy z wywozem próbek poza granice Egiptu doprowadziły w przeciągu dwóch lat do ich transportu do laboratorium w kilku następujących po sobie partiach. Jednocześnie zamknięty okres na wykorzystanie dotacji na badania, a także wyznaczona data zakooczenia badao, wraz z opisanym wyżej opóźnieniem, spowodowały że czas przeznaczony na badania laboratoryjne znacznie się skrócił. Ponadto istniały pewne trudności związane z ograniczonym dostępem do wydziałowego laboratorium. Ostatecznie zmusiło to autora do przeprowadzenia niektórych badao w innych laboratoriach, innych wydziałów, a nawet innych uczelni i instytutów. Podstawowym powodem podjęcia badao historycznych zapraw, należących do okresu bizantyjskiego w Egipcie, był brak ich szczegółowej charakterystyki. W dostępnej literaturze niewiele jest informacji na temat technologii tych zapraw i ich składu. W wypadku trzech badanych obiektów, z trzech różnych lokalizacji (tj. miejsce kultu w Abu Mina, klasztor Anba Bishoi niedaleko Sohag, oraz manufaktura tkacka w Abydos), z których próbki zapraw stanowią główny przedmiot niniejszej rozprawy, należy zwrócid szczególną uwagę na znaczenie tych obiektów. Pierwsze dwa, obok ich oczywistej wartości jako reliktów przeszłości, są ważnymi centrami pielgrzymek religijnych. Trzeci stanowi rzadki przykład manufaktury z okresu bizantyjskiego, a dodatkowo związany jest z początkami architektury sakralnej w Egipcie. Ponadto ruiny manufaktury w klasztorze Anba Bishoi są całkowicie zaniedbane (Fig. 1), co prowadzi do ich powolnej zagłady. 2

3 Ponieważ zaprawy stanowią istotny element strukturalny i tym samym odgrywają ważną rolę w zachowaniu dobrej kondycji wymienionych wyżej obiektów, muszą zostad jak najpełniej scharakteryzowane, co stanowi jednocześnie pierwszy krok ku ich renowacji. Ponieważ proces destrukcji postępuje cały czas, obecnie jest to ostatni moment, aby precyzyjnie udokumentowad skład zapraw stosowanych w badanych obiektach, zanim ulegną one całkowitej degradacji. W przeciwnym razie niewłaściwe konserwacje, z zastosowaniem nieodpowiednich materiałów i niezgodne z przyjętymi regułami, mogą poczynid więcej szkód niż korzyści. Doskonałym przykładem nieprawidłowych działao mogą byd prace wykonywane za zgodą Egipskiego Ministerstwa Starożytności, prowadzone w Abu Mina, gdzie oryginalny mur z kamienia ciosanego jest wymieniany na całkowicie nowy, przy jednoczesnym użyciu zaprawy cementowej (Fig. 2). Taka praktyka jest szalenie szkodliwa dla wartości oryginalnego zabytku i prowadzona wbrew wszelkim międzynarodowym wytycznym i dobrym praktykom dotyczących renowacji. Fig. 1. Obecny stan zachowania pozostałości Czerwonego Klasztoru w Sohag ( ). Photo Amr Osman. Fig. 2. Abu Mina. Przykład zastępowania współczesnymi murami oryginalnej materii zabytkowej ( ). Photo J. Kościuk. Rozdział 2 niniejszej pracy koncentruje się na zaprezentowaniu ogólnej wiedzy zawiązanej z historycznymi zaprawami, podstawowych definicji, rodzajów, funkcji i technologii produkcji zapraw. Przedstawiono m. in. różnice w definicji z słowników technicznych zapraw współczesnych i podanych przez RILEM TC 167 COM dla zapraw historycznych, spotykanych w budowlach zabytkowych. Funkcje zapraw przedstawiono podając ich klasyfikację, obejmującą m. in. zaprawy murarskie, zaprawy murarskie, zaprawy tynkarskie do wnętrz i elewacji, czy zaprawy posadzkowe, zarówno w ujęciu współczesnym jak i historycznym. Podkreślona także została rola zapraw w nadaniu stabilności konstrukcji, ich odporności na naprężenia i czynniki niszczące, jak również stricte rola estetyczna 3,4. 3 S. PAVIA, S. CARO, Lime mortars for masonry repair: Analytical science and laboratory testing versus practical experience, in: J. D. RODRIGUES AND J M MIMOSO (eds.), Proceedings of International Seminar 3

4 Zaprawy mogą byd klasyfikowane zarówno ze względu na ich sposób wiązania, ale również ze względu na ich funkcję. Ze względu na pierwsze kryterium, jeśli cement stanowi podstawowy materiał wiążący, zaprawa jest znana jako zaprawa cementowa. Podobnie inne typy powszechnie stosowane zapraw to: zaprawy wapienne, zaprawy gipsowe, zaprawy mułowe. Natomiast drugie kryterium, jak wcześniej wspomniano, klasyfikuje zaprawy ze względu na ich funkcję. Dodatkowo ostatnio prowadzone badania wprowadzają podklasyfikacje, wynikające z składu chemicznego jak i mineralogicznego zapraw, czy stopnia czystości spoiwa. Przykładowo, zaprawy wapienne można podzielid na zaprawy: czysto wapienne, lekko hydrauliczne itp. Przy czym jednocześnie każdy pod-typ charakteryzuje się właściwymi im właściwościami i cechami. Prace naukowe, poświęcone problemowi zapraw historycznych z Egiptu są stosunkowo nieliczne. Według A. Lucas a, przed czasem rzymskiej okupacji dwa rodzaje zapraw były używane w starożytnym Egipcie. Ich charakter zależy od rodzaju stosowanego materiału budowlanego. Glina łączona była wraz z suszonymi cegłami mułowymi, natomiast gips stosowany była wraz kamieniem. Na początku okresu rzymskiego natomiast szeroko stosowane były zaprawy wapienne. Jeśli chodzi o okres po upadku cesarstwa rzymskiego, pochodzące z tego czasu budowle nie były przedmiotem większych opracowao. Takie niewielkie zainteresowanie prowadzi do niedostatku informacje na temat cech i technologii zapraw, co z kolei doprowadziło do powstania szeregu błędów w pracach konserwatorskich. Z tego względu zasadniczą uwagę skoncentrowano na zaprawach gipsowych i wapiennych, częstości ich występowania czy procesowi ich produkcji. Źródła pozyskiwania wapna są bardzo ważne dla konserwatorów, ponieważ występowanie konkretnego rodzaju materiału budowlanego stanowi istotny czynnik w wyborze materiałów konserwatorskich z nim kompatybilnych. Miejsca pozyskiwania surowca wapiennego mogą różnid się, w zależności od czasu i lokalizacji. Wapieo był i nadal jest najczęstszym źródłem surowca do produkcji wapna. W odróżnieniu, muszle były stosunkowo rzadko używane i jedynie w niektórych regionach świata. Wapienie są zazwyczaj klasyfikowane w zależności od zawartości węglanu wapnia i obecnych zanieczyszczeo. Egipt jest bogaty w złoża wapienia, gdzie przepływający południkowo Nil przecina miąższe złoża wapieni wieku eoceoskiego. Ponieważ wapno, które jest używane jako spoiwo, nie występuje w stanie naturalnym, musi byd wytwarzane sztucznie. Proces produkcji wapna jest wieloetapowy. Został on szczegółowo opisany, a generalnie obejmuje on: poszukiwanie i dobór właściwego surowca wapiennego, jego wydobycie i kruszenie. Następnie przeprowadza się proces kalcynacji, Theory and Practice in Conservation- a tribute to Cesare Brandií, Laboratorio,Nacional de Engenharia Civil, Lisboa, May 2006, p G. M. CRISCI, M. FRANZINI, M. LEZZERINI, T. MANNIONI, and M.P. RICCARDI, Ancient mortars and their binder, Per. Mineral, 2004, 73, p

5 obejmujący wypał w właściwej (optymalnej) temperaturze, pamiętając jednocześnie o doborze materiałów stosowanych jako paliwo. W rozdziale opisano również typy dawniej stosowanych pieców wapienniczych, oraz produktów ich działania. Otrzymany produkt wapno palone, musi zostad poddany procesowi gaszenia, w którym musi ulec konwersji do formy wodorotlenkowej, w celu uzyskania odpowiednich własności materiału do celów budowlanych. Dwa sposoby gaszenia tj. metoda sucha i metoda mokra, które mogą byd stosowane do wapna powietrznego lub wapna hydraulicznego, zostały szczegółowo omówione, w kontekście wad i zalet obu wspomnianych metod. W rozdziale tym również dyskutowane są własności wapna, obejmujące takie cechy jak lepkośd, urabialnośd, trwałośd, plastycznośd, przewodnośd cieplna i odpornośd na czynniki zewnętrzne. W tym rozdziale przedstawiono starożytne technologie produkcji zapraw wapiennych, zarówno nie wykazujących własności hydraulicznych, jak i zapraw o ograniczonych własnościach hydraulicznych. W kontekście tych własności omówiono również inne składniki zapraw, w tym wypełniaczy, ich rodzaju i zalet stosowania różnych ich typów. Ponadto opisane zostały inne dodatki, m. in. takie jak materiały pucolanowe wraz z ich klasyfikacją, dodatki organiczne, a także różne przykłady ich zastosowania. Drugi typ z opisywanych materiałów - zaprawy gipsowe, zostały ogólnie scharakteryzowane pod względem historii stosowania na Bliskim Wschodzie, oraz bardziej szczegółowo, jeśli chodzi o zastosowanie ich w Egipcie. W tym ostatnim przypadku, podano szczegółowo różne aplikacje zapraw gipsowych, tak w charakterze zapraw murarskich, jak i tynkarskich. Opisano własności gipsu na tle korzyści jego stosowania w starożytnym Egipcie w wypadku budowli wykonanych z dużych bloków kamiennych (wczesnodynastyczne piramidy w Gizie oraz w grobowce Sakkary). Konieczne było także przedstawienie szczegółowych informacji o źródłach surowców gipsowych, niezbędnych do wypalania spoiw gipsowych, oraz form występowania siarczanu wapniowego. Pierwsza forma w jakiej występuje to gips, który jest uwodnionym siarczanem wapnia (powszechny składnik skały gipsowej), o wzorze chemicznym CaSO 4 2H 2 O. Druga forma to anhydryt, który jest ściśle związany z gipsem, stanowiący bezwodny siarczan wapnia o wzorze CaSO 4. Wspomniano także o kilku innych odmianach gipsu, znanych pod specyficznymi nazwami, a charakteryzującymi się obecnością (lub całkowitym brakiem) zanieczyszczeo, ich proporcji, a także tworzących różne formy, o nietypowej fakturze i kolorze. A. Lucas, jak i inni autorzy, szczegółowo opisał wystąpienia gipsu w Egipcie. Według nich, gips był wydobywany w obszarze między Ismailią i Suezem, obszarach położonych w pobliżu Kairu i Aleksandrii. Ponadto anhydryt i gips pozyskiwane były na obszarze wybrzeża Morza Czerwonego w Egipcie, gdzie występują one w różnych formacjach geologicznych wieku mioceoskiego. Proces przygotowania spoiwa gipsowego przebiega zgodnie z zbliżonym schematem postępowania, omówionym wyżej dla spoiw wapiennych. Istotną różnicą jest natomiast zakres temperatur wypału, znacznie niższych w porównaniu do temperatur kalcynacji wapna. 5

6 Rozdział 3 zawiera informacje odnoszące się do precyzyjnego określenia terminu charakterystyka przedstawionego w ramach definicji stosowanej w dziedzinie badao archeologicznych i konserwacji. Zgodnie z powyższym, termin ten jest używany do wyrażania wszystkich możliwych i zarazem szczegółowych informacji, które opisują specyficzne właściwości materiału, poprzez określenie jego właściwości fizycznych, mechanicznych, chemicznych i mineralogicznych 5. Dodatkowo podano szczegółowe wyjaśnienie jego znaczenia w niniejszej rozprawie, a także różnych metod prowadzących do osiągnięcia wspomnianej charakterystyki. Zakres korzyści które są osiągane dzięki pełnej charakterystyce materiału, również zostały omówiony szczegółowo. Wiedza zdobyta dzięki szczegółowej charakterystyce historycznych zapraw jest ważna nie tylko z punktu widzenia praktycznego, ale również jako źródło informacji na temat dawnych technologii. Dostarcza to danych niezbędnych do badania historii ludzkości, w taki sam sposób jak teksty pisane czy stricte znaleziska archeologiczne, takie jak kości, fragmenty ceramiki czy ruiny budynków 6. W wypadku prac konserwatorskich wspomniana charakterystyka jest niezbędna do przygotowania nowej zaprawy konserwatorskiej, biorąc pod uwagę kompatybilnośd materiałów 7. Jako konsekwencję procesu charakteryzowania zapraw, został opisany zestaw klasycznych, stosowanych wspólnie metod badawczych. Szczególną uwagę zwrócono na metody i techniki badawcze szczególnie nadające się do opisu zapraw w kontekście procesu konserwacji. Ponadto zwrócono uwagę, na szereg istotnych danych i wytycznych, przedstawionych przez takie organizacje jak ICCROM i RILEM. W rozdziale opisano najczęściej stosowane, zarówno tradycyjne metody badawcze, jak i również nowoczesne metody i techniki, szczególnie zwracając uwagę na ich zalety. Kilka przykładów schematu postępowania i zalecanych procedur, dla charakteryzacji historycznych zapraw, przedstawiają Figury 3 i 4. W rozdziale 4 przedstawiono wybrane trzy zabytkowe obiekty, z których pochodziły pobrane do badao próbki. Rozdział ten zawiera informacje dotyczące ich lokalizacji geograficznej w Egipcie, wraz z krótkim rysem historycznym każdego obiektu, jego opisem, a także jego znaczenie dla architektury egipskiej. Szczegółowy opis obiektów rozpoczyna klasztor Deir Anba Bishoi (powszechnie znany jako Czerwony Klasztor), po którym przedstawiona jest manufaktura tkacka Araba al-madfuna pobliżu Abydos (przez niektórych przypisywana do klasztoru Anba Mousa), oraz na koniec miejsce kultu w Abu Mina. Rozdział kooczą m. in. informacje zbiorcze dotyczące liczby 5 Cf. E. KOPELSON, Analysis and consolidation of architectural plaster from Qatalhyuk, Turkey, Master thesis, University of Pennsylvania, 1996, p E. PECCHIONI, F. FRATINI and E. CANTISANI, The ancient mortars, an attestation of the material culture: the case of Florence, Per. Mineral. (2006), 75, 2-3, A.L. VELOSA, R. VEIGA, J. COROADO, V.M. FERREIRA, F. ROCHA, Characterization of ancient pozzolanic mortars from Roman times to the 19th century: compatibility issues of new mortars with substrates and ancient mortars, In M. Bostenaru Dan, R. Prikryl, Á. Török (eds.), Materials, Technologies and Practice in Historic Heritage Structures, Springer Netherlands, 2010, p

7 Fig 3. Schemat postepowania przy identyfikacji składku historycznych zapraw. (Za: R. Veiga et.al. 2001) Figure 4. Schemat blokowy postępowania w procesie charakterystyki zabytkowych zapraw, ze względu na różne aspekty zgodności oryginału z zaprawami do celów konserwatorskich. 7

8 zebranych próbek, oraz ich precyzyjnej lokalizacji w badanych obiektach. Rozdział ten przedstawia również zastosowane metody i techniki badawcze, oraz kolejnośd przeprowadzonych badao. Klasztor Anba Bishoi znajduje się w prowincji Sohag, około 500 kilometrów na południe od Kairu. Położony jest zachodnim brzegu Nilu, około 7,5 km na zachód od miast Sohag. Klasztor Anba Bishoi jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych w tym rejonie Egiptu. Klasztor Anba Bishoi również znany jest pod nazwą Dayr al-ahmar (Czerwony Klasztor), ponieważ został zbudowany z czerwonej cegły 8. Obiekt ten ma bardzo dużą wartośd historyczną, ze względu na jego początki sięgające drugiej połowy piątego wieku 9. W okolicy kościoła znajduje się szereg zachowanych elementów manufaktury, które charakteryzują się specyficzną strukturą, związaną z lokalnie wykonywanymi zadaniami. Poza pozostałościami stricte manufaktury gdzie odbywała się produkcja, można tam spotkad pozostałości przyległych do niej budynków pomocniczych, instalacji wodnych, studni i ścianach kadzi do farbowania tkanin. Wszystkie wymienione pozostałości zostały odkryte na początku lat dziewięddziesiątych ubiegłego stulecia. Niestety nadal pozostają zaniedbane i jak dotąd nie doczekały się należytej uwagi i opieki, tak aby mogły byd zachowane dla potomnych. Tym niemniej stanowią one ważne i cenne źródło informacji o technologii, stosowanych materiałach, jak również codziennym życiu w klasztorze. Manufaktura tkacka w okolicy Araba al-madfuna, położona jest w odległości około jednego kilometra na południe od słynnej świątyni Seti'ego I w Abydos. Jednocześnie miejsce to znajduje się około 47 km na południe od Sohag. Pierwsze wykopaliska w tym miejscu przeprowadzone zostały w lutym 1977 roku, pod auspicjami Egipskiego Departamentu Starożytności (Egyptian Department of Antiquities). Znajdujące się tam obiekty zostały w przybliżeniu wydatowane na przełom okresu rzymskiego i okresu bizantyjskiego. Główny przedmiot zainteresowania to mała bizantyjska manufaktura włókiennicza, składająca się z średniej wielkości perystylu i przylegającej do niego dużej sali. Rifaat Abdallah przedstawił szczegółową charakterystykę obiektu, zawierającą rzuty ścian, w tym ich grubości i zastosowane materiały 10. Miejsce kultu w Abu Mena znajduje się w centrum prowincji Mariout, około 60 km na południowy-zachód od Aleksandrii. Jest to jednocześnie jedno z najważniejszych miejsc, gdzie znajduje się architektura chrześcijaoska w Egipcie, z pierwszej połowy V wieku. Od 1979 roku jest to obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zdecydował o tym fakt, że był to znaczący i ważny ośrodek pielgrzymkowy chrześcijan w Egipcie i wschodniej części basenu 8 Q. RENÉ-GEORGES, M. MAURICE, S. GEORG, Dayr Anba Bishoi, In Coptic encyclopaedia, volume 2, 1988, p Cf. P. Grossmann, Christliche Architektur in Ägypten, Leiden/Boston/Köln, 2002, p R. A. FARAG, Excavations at ABYDOS in 1977: A Byzantine Loom Factory, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Kairo, 39 (1983), p

9 Morza Śródziemnego, aż do perskiej inwazji w latach Istotny jest fakt, iż obecne obszar ten jest narażony na duże ryzyko ze względu na wzrost poziomu wód gruntowych, wynikający z niewłaściwego nawadniania terenu, a które rozpoczęło się w okolicach Abu Mina na początku lat osiemdziesiątych XX wieku 11. Jednocześnie znajdujące się tam obiekty są również narażone na inne zagrożenia, m. in. związane z trudnymi warunkami klimatycznymi (deszczowe zimy i gorące, wietrzne lata), wysokim stężeniem soli w otaczającym obiekt gruncie, jak i niekontrolowanych wizytach zwiedzających turystów. Wszystkie te okoliczności wpłynęły na wybór Abu Mina jako kolejnego obiektu do badao. Materiały i pobieranie próbek. Czynności pobierania materiału badawczego zostały przeprowadzone z szczególnym uwzględnieniem pozyskania możliwie szerokiego spektrum reprezentatywnych próbek zapraw, stosowanych do różnych celów budowlanych, a jednocześnie przy minimalizacji ewentualnych szkód dla materii zabytkowej. Próbki z klasztoru Anba Bishoi reprezentują zarówno zaprawy murarskie jak i zaprawy posadzkowe, natomiast próbki z manufaktury tkackiej ograniczone są wyłącznie do zapraw murarskich (Fig. 5-16). Opróbowanie obiektu w Abu Mina zostało przeprowadzone w dwóch etapach. W pierwszym etapie zebrano 13 próbek, w obrębie których cztery próbki stanowiły wapieo użyty jako materiał konstrukcyjny. Z wyjątkiem tych ostatnich, próbki reprezentowały zaprawy murarskie, pobrane za pomocą młotka i dłuta. Po roku, przystąpiono do drugiego etapu, w trakcie którego zebrano 25 próbek. Zostały one pobrane głównie za pomocą wiertła rdzeniowego i wkrętarki. Kilka innych próbki zostało także zebranych za pomocą młotka i dłuta. Próbki zapraw pobrane w drugim etapie reprezentują materiał budowlany pełniący różne funkcje, takie jak: zaprawy posadzkowe, tynki, zaprawy murarskie, a także zaprawy stanowiące podłoża dla mozaiki. Reprezentatywne miejsca opróbowania przedstawiono na figurach Metody badao. W celu uzyskania jak najdokładniejszej charakterystyki analizowanych zapraw, przyjęto multidyscyplinarny tok badao. Takie podejście obejmuje charakterystykę pod względem cech mineralogicznych i chemicznych, a także właściwości mechaniczne i fizyczne. Ponadto zastosowano analizę jakościową, w celu identyfikacji obecności możliwych dodatków organicznych. Wszystkie próbki zbadano makroskopowo, okiem nieuzbrojonym, oraz za pomocą stereomikroskopu, w celu oszacowania koloru próbek, struktury ich powierzchni, oraz rodzaju obserwowanego wypełniacza 12. Obserwowano również próbki w poszukiwaniu pustych przestrzeni i por, a także w poszukiwaniu innych dodatków (np. materia organiczna) oraz w celu określenia stopnia homogenizacji spoiwa (obecnośd ewentualnych grudek wapna). 11 P. GROSSMANN AND J. KOSCIUK, Report on the excavations at Abu Mina in spring 2006, Bulletin de la Société d'archéologie Copte, XIV (2006), p A. GÜLEÇ,, S. ACUN, AND A. ERSE, : A Characterization Method for the Fifth-Century Traditional Mortars in the Land Walls of Constantinople, Yedikule, Studies in Conservation, Vol. 50, No. 4,2005,

10 1 2 Fig. 5. Zdjęcie satelitarne klasztoru w Anba Bishoi. Fig. 6. Północna częśd ruin klasztoru w Anba Bishoi (Za: L. Blank, 2011) Fig. 7. Mapa ruin klasztoru wraz z otoczeniem (Za: L. Blank, 2011). Fig. 8. Środkowa częśd ruin klasztoru w Anba Bishoi (Za: L. Blank, 2011) Fig. 9. Szczegółowe objaśnienia lokalizacji punktów, z których pobierano próby. Fig. 10. Częśd południowa ruin. (Za L. Blank, 2011). 10

11 Fig. 11. Miejsce pobrania próby RM1 (studnia). Fig. 12. Miejsce pobrania próby RM4 (kadzie do barwienia) Fig. 13. Miejsce pobrania próby RM8 (budynek centralny). Fig. 14. Miejsce pobrania prób RM6 oraz RM7 (fasada światynii) Fig. 15. Plan manufaktury tkackiej. (Za: R.A. Farag, 1983). Fig. 16. Miejsce pobrania próby AN1 (mury przeległe) 11

12 Fig. 17. Plan obiektu w Abu Mina wraz z miejscami opróbowania. (Za: J. Kościuk,1995). 12

13 Fig. 18. Miejsce pobrania próbek AM8, AM9, AM10 and AM11 (Great Xenodochium) Fig. 19. Miejsce pobrania próbki AM22. (Double Bath) Po wstępnej analizie próbek, przystąpiono do badao mikroskopowych. Z zebranych próbek przygotowano preparaty mikroskopowe. Próbki zapraw były wstępnie impregnowane próżniowo żywicą epoksydową o niskiej lepkości, a następnie cięte i szlifowane, aż do uzyskania grubości 30 mikrometrów. Przygotowane preparaty badano przy pomocy mikroskopu polaryzacyjnego Zeiss Axiolab, w celu stwierdzenia takich cech jak: rodzaj zaprawy (spoiwa), rodzaj zastosowanego wypełniacza, ewentualnych produktów przemian wtórnych, oraz obecności potencjalnych faz nadających spoiwu własności hydraulicznych. Z badanych próbek przygotowano po kilka gramów materiału, który analizowano metodami dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), przy użyciu dyfraktometru proszkowego Siemens D W trakcie badao używano antykatody kobaltowej CoKα, pracującej pod napięciem 30kV i prądzie 20 ma. Pomiaru dokonano z szybkością skanowania 2Θ = 2,0 /min. Identyfikacji jakościowej faz mineralnych przeprowadzono przy użyciu oprogramowania PANalytical X'pert High Score Plus. Analizę chemiczną przeprowadzono dla około g z każdej próbki, które wstępnie osuszono w temperaturze 105 C i ważono, aż do osiągnięcia stałej masy. Następnie roztworzono próbki w rozcieoczonym kwasie solnym (2 mol HCI), zmieszano, po czym osad odsączono, przemyto i wysuszono aż do osiągnięcia stałej wagi. Ostatecznie pozostałośd po reakcji z kwasem przesiano w celu określenia uziarnienia. Przesącz analizowano za pomocą spektrometru absorpcji atomowej (FAAS) Avanta Sigma GBC, w celu analizy ilościowej pierwiastków 13 takich jak Ca, Fe, Si, Al, Mg, Mn, Ti, Na i K, które później przeliczono na tlenki. Moduł hydrauliczny (CI) obliczono stosując równanie zaproponowane przez Boynton a. Ilośd jonów Cl i SO 3 oznaczano stosując metodę kolorymetryczną. 13 B. MIDDENDORF, J.J.HUGHES, K. CALLEBAUT, G. BARONIO, I. PAPAYIANNI, Investigative methods for the characterization of historic mortars Part -2 Chemical characterization, Materials and structures, 38,2005,

14 W celu zbadania mikrostruktury zapraw, niewielkie próbki na świeżym przełamie zostały pokryte próżniowo węglem, a następnie poddane badaniu za pomocą mikroskopu skaningowego SEM-VEGA LSU TESCAN pracującego z detektorem EDS Oxford Inca-pentaFETX3. Metoda derywatograficzna (DTA/TG) została wykorzystana dla oszacowania jakościowego i ilościowego faz aktywnych termicznie. Zastosowano derywatograf Netzsch STA 409 PC/Luxx, próbki umieszczono w tyglu Al 2 O 3, a analizę prowadzono w atmosferze azotu N 2. Pomiaru dokonano w zakresie temperatur 40 C C, z szybkością grzania 10 C/min. Ilośd węglanów i gipsu obliczono poprzez pomnożenie procentowej utraty masy, przypisanej odpowiednio do kalcytu i gipsu, przez współczynniki 2,274 i 4,778. Względne proporcje krzemianowego wypełniacza, węglanów i frakcji rozpuszczalnej określono stosując procedurę opisana przez Jędrzejewską 14. Zmierzono również właściwości fizyczne, takie jak gęstośd, zawartośd wody i porowatości. W wypadku testu wytrzymałości na ściskanie przyjęto metodę zaproponowaną przez Válek a & Veiga 15, stosując dodatkowo dwa odlewane cylindry po obu stronach nieregularnego kształtu próbek. W zależności od oceny wytrzymałości określonej próbki, stosowano cylindry wykonane z gipsu lub zaprawy cementowej (1 cz. cementu do 3 cz. piasku). W celu ułatwienia, niewielkie urządzenie zostało wymyślone i wyprodukowane za pomocą drukarki 3D. Po przygotowaniu, wykonano badania za pomocą aparatu pomiarowego. W koocowym etapie badao, wykonano analizę jakościową na obecnośd możliwych dodatków organicznych, stosując tok badao zaproponowany przez chioski zespół badawczy, polegający na użyciu szeregu przygotowanych odczynników chemicznych, wykrywających obecnośd cukru, skrobi, białka i krwi (glicerydy kwasów tłuszczowych). Badania takie przeprowadzono dla około 0,1 g każdej z próbek. Rozdział 5 zawiera wyniki analiz i badao próbek pobranych z wszystkich obiektów. Reprezentatywne wyniki badao próbek z w/w obiektów są prezentowane poniżej, w skróconej formie. 14 H. JEDRZEJEWSKA, Old Mortars in Poland: A New Method of Investigation, Studies in Conservation, vol. 5, no. 4, 1960, J. VÁLEK, AND R. VEIGA, Characterisation of mechanical properties of historic mortars testing of irregular samples. In Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture IX, ed. Brebbia, C.A., and Torpiano, A., WIT press, 83, 2005,

15 RM 8a: upper reddish layer of flooring mortar from The so-called Central Building (Anba Bishoi Monastery). Visual and Mineralogical analysis Thin section photomicrographs shows abundant brick dust, brick fragments. Mineralogical phases by XRD: Clacite, quartz, halite Colour Average Thickness Charcoal Brick fragments lime lumps Organic materials State of preservation pinkish 14mm coherent HCl attck and chemical analysis by AAS Carbonates % Insoluble aggregates % Soluble fractions % Cementation Index (CI) Binder/Aggregate ratio :1 SiO 2 Ca O Fe 2 O 3 AL 2 O 3 Mg O Mn O Na 2 O K 2 O TiO 2 SO 3 Cl Sorting Granulometry Moderately sorted Abundant size 1 mm (28.55 %) Physical and mechanical properties Density (g/cm 3 ) 1.94 Water content % 2.62 Porosity % 22 Compressive strength 2.84 (MPa) Organic additives Sugar - Blood - Starch - Glyceride - Protein

Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu

Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu Architektoniczne problemy odnowy historycznych przestrzeni miejskich na przykładzie kolonii robotniczej Zandek w Zabrzu Dr inż. arch. Jakub Czarnecki, dr inż. arch. Paweł Maryńczuk, Politechnika Śląska,

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Poradnik malowania elewacji

Poradnik malowania elewacji Poradnik malowania elewacji ARBY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE F Praktyczne wskazówki Oferta produktów Wstęp Malowanie elewacji budynków to najpopularniejsze i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków

BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1185/2010 BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE XXVI Konferencja awarie budowlane 2013 Naukowo-Techniczna TOMASZ SIWOWSKI, siwowski@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE

Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE Adres: ul. GDAŃSKA 25 14 260 LUBAWA Inwestor: Zespół Szkół w Lubawie ul. Gdańska 25 14-260 Lubawa

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 ARTYKUŁ: DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. awarie budowlane

XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. awarie budowlane XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009 awarie budowlane Prof. dr hab. inŝ. JERZY HOŁA, jerzy.hola@pwr.wroc.pl Dr inŝ. ZYGMUNT MATKOWSKI, zygmunt.matkowski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

4/2010 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

4/2010 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 4/2010 ISSN 1898-7257 Technologia wykonywania odlewów artystycznych z wykorzystaniem modeli wykonanych z niekonwencjonalnych materiałów

Bardziej szczegółowo

BADANIA NAD SKUTECZNOŚCIĄ METODY ELEKTROFIZYCZNEJ W ZWALCZANIU WILGOTNOŚCI KAPILARNEJ MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH 1

BADANIA NAD SKUTECZNOŚCIĄ METODY ELEKTROFIZYCZNEJ W ZWALCZANIU WILGOTNOŚCI KAPILARNEJ MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLII, Toruń 2012 SOLIDA LIM Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej BADANIA NAD SKUTECZNOŚCIĄ METODY ELEKTROFIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych PRACA DOKTORSKA

Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych PRACA DOKTORSKA Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych PRACA DOKTORSKA Model efektywności systemów eksploatacji transportu sztywnotorowego Raport

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 miesięcznik HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 edycja 2015 poleca Iniekcja Krystaliczna 28 lat doświadczenia Trwałe osuszanie budynków poprzez wytworzenie blokady przeciwwilgociowej Iniekcja Krystaliczna, opracowana

Bardziej szczegółowo

VIII Krajowa Konferencja. VIII National Conference. 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland

VIII Krajowa Konferencja. VIII National Conference. 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland VIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ VIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland BEZPOŚREDNIA OCENA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wojciech Karcz Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY KONSERWACJI ZABYTKÓW ARCHITEKTONICZNYCH

OGÓLNE ZASADY KONSERWACJI ZABYTKÓW ARCHITEKTONICZNYCH OGÓLNE ZASADY KONSERWACJI ZABYTKÓW ARCHITEKTONICZNYCH Wśród działań mających na celu ochronę zabytków szczególne miejsce zajmuje wykonawstwo konserwatorskie. Ta specjalizacja sztuk pięknych powstała wskutek

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE

Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE WROCŁAW 2012 Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara prof. dr hab. inż. Tadeusz Trzaskalik Wydawca: Wyższa Szkoła Oficerska

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH Zagadnienia ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych 13 Marian GŁUSZKO ZAGADNIENIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ URZADZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność

Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność Wstęp 1 Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność - Zeszyt 1 - skierowany do: inwestorów, projektantów, wykonawców, inżynierów, studentów budownictwa, uczniów

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki 1 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU POZNAŃ 2011 2 PIOTR CICHOCKI, MARTA GOETZ Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej

Bardziej szczegółowo

Beton. Praktyczny poradnik według firmy Sika. Preparaty antyadhezyjne

Beton. Praktyczny poradnik według firmy Sika. Preparaty antyadhezyjne Beton Praktyczny poradnik według firmy Sika Składniki betonu Norma EN 206-1:2000 Beton Mieszanka betonowa Beton stwardniały Beton natryskowy Preparaty antyadhezyjne Pielęgnacja Sika firma z tradycją i

Bardziej szczegółowo

Technik. forum. poradnik eksperta 01/2014 FARBY TYNKI OCIEPLENIA TECHNIKI DEKORACYJNE FARBY TYNKI OCIEPLENIA

Technik. forum. poradnik eksperta 01/2014 FARBY TYNKI OCIEPLENIA TECHNIKI DEKORACYJNE FARBY TYNKI OCIEPLENIA Technik poradnik eksperta 01/2014 forum FARBY TYNKI OCIEPLENIA TECHNIKI DEKORACYJNE FARBY TYNKI OCIEPLENIA W NUMERZE 4 CENTRUM SZKOLENIOWE W KLESZCZOWIE 8 KREATYWNE MOŻLIWOŚCI MODELOWANIA FASAD 12 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów

Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów analizy i instrukcje materiały kurier analizy konserwatorski i materiały 7 2010 Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów

Bardziej szczegółowo