Logistyka procesu kształcenia inżynierów mechaników w systemie rozproszonym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Logistyka procesu kształcenia inżynierów mechaników w systemie rozproszonym"

Transkrypt

1 Jarosław PLICHTA, Stanisława PLICHTA Katedra Inżynierii Produkcji, Katedra Mechaniki Precyzyjnej, Politechnika Koszalińska, Logistyka procesu kształcenia inżynierów mechaników w systemie rozproszonym 1 Wprowadzenie W obliczu ograniczonych nakładów finansowych na rozwój szkolnictwa wyższego, uczelnie zmuszone są do poszukiwania nowych form kształcenia i organizacji procesu dydaktycznego. Dotyczy to w szczególności uczelni technicznych, w których wyposażenie techniczne coraz bardziej odstaje od nowoczesnych rozwiązań stosowanych w nowoczesnych gałęziach przemysłu, w tym również krajowego. W takich warunkach coraz trudniej jest prezentować studentom nowoczesne maszyny i urządzenia technologiczne, narzędzia oraz procesy wytwórcze. Jeszcze trudniej jest nauczać umiejętności ich obsługi i optymalnego wykorzystania. A przecież pracodawcy od naszych absolwentów tego już dzisiaj wymagają, nie mając czasu i środków na dokształcanie, optymalizując swoje działania w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku. W Katedrze Inżynierii Produkcji powstała zatem koncepcja, wykorzystania potencjału przemysłowego w celu realizacji ćwiczeń laboratoryjnych, ulokowanych w różnych zakładach przemysłowych, zgodnie logiką opracowania i produkcji nowych wyrobów. Jest to rozwiązanie obopólnie korzystne, ponieważ studenci będą mogli otrzymać najnowszą wiedzę i umiejętności praktyczne, natomiast przemysł otrzyma dobrze przygotowanych absolwentów, wykształconych na ich sprzęcie. Takim rozwiązaniem są bardzo zainteresowane zakłady produkcyjne w Koszalinie i jego okolicach. Taki rozproszony system kształcenia obejmowałby studentów będących już na specjalnościach, a więc po 5-tym semestrze, po zdobyciu wiedzy i umiejętności podstawowych w laboratoriach uczelnianych. Idea systemu w pierwszej kolejności została opracowana dla specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Produkcji. W przyszłości zostanie przygotowana dla specjalności Logistyka i Inżynieria Jakości, również prowadzonych w Katedrze Inżynierii Produkcji. 2 Koncepcja procesu kształcenia na specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Produkcji Specjalność Techniki Komputerowe w Inżynierii Produkcji przygotowuje studentów do projektowania i wytwarzania wyrobów w zintegrowanych systemach CAD/CAM/CAE. Struktura przedmiotów oparta jest na logice przepływu informacji w kolejnych etapach technicznego przygotowania produkcji z wykorzystaniem różnorodnych technik komputerowych (rys. 1). 209

2 IDEA / KONCEPCJA Szkice koncepcyjne Konstrukcyjna BD Model fizyczny Skaner 3D Dokumentacja konstrukcyjna 2D PARAMETRYCZNY MODEL BRYŁOWY CAD CAE Obliczenia i analizy inżynierskie Symulacja działania Prezentacja multimedialna PROTOTYP WIRTUALNY Animacja ruchu i pracy Rapid Prototyping PROTOTYP FIZYCZNY RP Technologiczna BD Badania CAQ Monitorowanie jakości PROGRAMY DO STEROWANIA OSN Symulacja obróbki Narzędziowa BD PRODUKCJA CAM Montaż WYRÓB Oprzyrządowanie Symulacja wtrysku tworzyw sztucznych, odlewanie, gięcie Baza danych elementów form wtryskowych Rys. 1. Techniki komputerowe w procesie opracowywania produkcji wyrobu Fig.1. Computer technics in the process of working out the production of a products Punktem wyjścia w technicznym opracowaniu produkcji są na ogół dane pochodzące z badań marketingowych i prac badawczo rozwojowych. Służą one do opisania podstawowych cech i funkcji opracowywanego wyrobu, programu produkcji oraz założeń konstrukcyjnych. Na ich podstawie opracowuje się koncepcję produktu, charakteryzującą głównie proporcje geometryczno-wymiarowe oraz specyfikacja zespołów i części wchodzących w jego skład. Na tym etapie powstają szkice koncepcyjne. Następnie zaczyna się etap modelowania geometrycznego wyrobu w systemie CAD 3D z wykorzystaniem technik modelowania bryłowego i powierzchniowego (powierzchnie swobodne). Jego wynikiem jest model 3D, zapisany w postaci modelu bryłowego, 210

3 powierzchniowego lub krawędziowego. Może być on również przedstawiony w postaci wizualnej (prezentacyjnej) z wykorzystaniem specjalnych technik, umożliwiających nakładanie barw, struktur, cieni i różnorodnych efektów specjalnych. W przypadku produktów zaawansowanych pod względem stylistycznym, przed modelowaniem komputerowym, tworzy się fizyczny model wzorniczy. Po zeskanowaniu, jego powierzchnie w postaci chmury punktów, są przenoszone do modelera. Na punktach tych są następnie rozpinane powierzchnie swobodne, tworzące elementy modelu 3D. Z utworzonych z jedną z w/w metod modeli, można tworzyć rysunki złożeniowe i generować dokumentację konstrukcyjną wyrobu 2D. W kolejnym etapie, z modelu 3D tworzy się prototyp wirtualny przez uzupełnienie go o dane materiałowe i masowe. Na obiekcie tym prowadzi się różnorodne obliczenia i analizy, obejmujące między innymi animacje ruchu i pracy, analizy wytrzymałościowe, termiczne, dynamiczne oraz trybologiczne. Wyniki tych analiz służą do weryfikacji poprawności projektu konstrukcyjnego oraz jego wielokryterialnej optymalizacji. W celu rozszerzenia możliwości weryfikacji rozwiązań konstrukcyjnych wyrobu buduje się fizyczne prototypy funkcjonalne. Umożliwiają one ocenę podstawowych funkcji wyrobu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Są one wykonywane technikami szybkiego prototypowania (rapid prototyping), opartymi na przyrostowym łączeniu kolejnych warstw materiału powstałych z przecięcia modelu 3D równoległymi poziomami płaszczyznami. Do tego celu wykorzystywane są różnorodne techniki spajania materiałów za pomocą wiązań chemicznych, spiekania oraz klejenia. Do najbardziej popularnych metod rapid prototyping należą: stereolitografia (miejscowe utwardzanie ciekłego fotopolimeru w wyniku reakcji sieciowania), SLS (selektywne spiekanie laserowe proszków), LOM (wycinanie zarysu modelu na przyklejanych warstwowo papierach lub foliach). Weryfikacja wyrobu przeprowadzona na prototypie wirtualnym oraz fizycznym prototypie funkcjonalnym, umożliwia ocenę poprawności przyjętych rozwiązań. Dalsze badania prowadzi się już na prototypie technicznym. W dalszej kolejności następuje etap opracowania technicznego. Obejmuje on opracowanie procesów technologicznych bezpośredniego wykonania (obróbki) części wchodzących w skład produktu lub oprzyrządowania technologicznego do ich formowania za pomocą technik odlewania, gięcia czy wtrysku tworzyw sztucznych. Procesy te prowadzi się z wykorzystaniem obrabiarek i urządzeń sterowanych numerycznie (CNC), dla których programy są generowane w oparciu o modele 3D. Model ten służy również do programowania urządzeń pomiarowych oraz procesu montażu. Jak wynika z powyższego, wszystkie podstawowe etapy i techniki komputerowe w technicznym przygotowaniu produkcji są zintegrowane z modelem cyfrowym produktu (rys.2). 211

4 Projekt koncepcyjny Modelowanie komputerowe CAD 3D Inżynieria odwrotna RE CAD 2D CAE Postać konstrukcyjna Obliczenia i analizy Cyfrowy model produktu 3D Symulacja w wirtualnej rzeczywistości Szybkie prototypowanie VR RP Projektowanie technologiczne Programowanie Rapid Programowanie OSN Tooling urządzeń pomiarowych CAM RT CAQ Rys. 2. Modele 3D w zintegrowanym rozwoju produktu w obszarze technicznego przygotowania produkcji Fig. 2. The models 3D in integrated evolution of a product technical preparation of production 3 Logistyka rozproszonego systemu kształcenia Idea rozproszonego systemu kształcenia jest oparta na logistyce, rozumianej jako system przepływu informacji i materiałów zintegrowanych z cyfrowym modelem produktu 3D na różnych etapach jego rozwoju (rys.3). Koncepcja opracowanego produktu powstawałoby w pracowniach Katedry Inżynierii Produkcji w zintegrowanym systemie CAD/CAM/CAE o nazwie I-DEAS i przy szerokim wspomaganiu technikami twórczego myślenia. Modelowanie 3D mogłoby być wspomagane stylistyką przez studentów Instytutu Wzornictwa, w przypadku wyrobów lub ich elementów, co do których byłyby stawiane wysokie wymagania stylistyczne, wymagające zaawansowanych technik modelowania powierzchniowego. Opracowane przez wzorników modele fizyczne (glina, gips itp.), byłyby następnie skanowane techniką laserową w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Na zdygitalizowanym obiekcie (chmura punktów) następowałoby w systemie I-DEAS rozwijanie powierzchni swobodnych tworzących elementy modelu 3D. Opracowany w ten sposób model mógłby być następnie weryfikowany za pomocą obliczeń i analiz wirtualnych (CAE), obejmujących: statykę, dynamikę, termodynamikę, trybologię itd. W razie potrzeby ich rozszerzenia, poza możliwościami systemu I-DEAS, model ten mógłby być eksportowany do zaawansowanych systemów MES, do których I-DEAS posiada interfejsy i translatory, np. ABAQUS, ANSYS, NASTRAN. Zweryfikowany w ten sposób model wirtualny wyrobu może posłużyć do automatycznego generowania dokumentacji konstrukcyjnej CAD 2D. 212

5 Program studiów TKwIP Przedmioty kierunkowe MiBM POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Inżynieria odwr. (RE) Szybkie protot. (STL) AUT. TECH. -PIONKI Szybkie protot. (RPT) Model gipsowy KOSPEL-KOSZALIN Technologia tw. szt. Formy wtryskowe Wtryskarki CNC Koncepcja TTM Modelowanie (CAD 3D) Inżynieria odwrotna (RE) Dokumentacja tech. (CAD 2D) Obliczenia i analizy (CAE) Prototypowanie (RPT) Badania prototypu (CAT) Inżynieria produkcji (CAM) Kontrola jakości (CAQ) INSTYTUT WZORNICTWA Stylistyka Modele fizyczne TEPRO - KOSZALIN Technologia obróbki Obrabiarki CNC Narzędzia Maszyna pomiarowa IOS - KRAKÓW Doradztwo techniczne DYPLOM w systemie rozproszonym Rys. 3. Logistyka rozproszonego systemu kształcenia Fig. 3. Logistics of distracted system of education W przypadku konieczności budowy fizycznego prototypu projektowanego wyrobu, np. w celu prezentacji wizualnej, badań ergonomicznych czy funkcjonalnych, można byłoby posłużyć się techniką szybkiego prototypowania (RPT). Wówczas model 3D trzeba przekształcić na plik STL (model ścianowy) i budować go metodą przyrostową za pomocą, np. selektywnego spiekania proszku strumieniem kropli spoiwa (3D printing). Usługi w tym zakresie świadczy nam obecnie Automatische Technik GmbH Pionki. Natomiast w przypadku budowy modeli o zwiększonej wytrzymałości, można zastosować technikę stereolitografii (SL), dostępną w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Badania takich prototypów (CAT), a także prototypów otrzymanych metodami konwencjonalnymi, byłyby realizowane w pracowniach Politechniki Koszalińskiej z użyciem torów pomiarowych: sił, emisji akustycznej, drgań, temperatury itd. 213

6 Po obliczeniach i analizach wirtualnych oraz badaniach prototypu należy opracować technologie wytwarzania części składowych wyrobu. W tym celu można skorzystać z modułu CAM systemu I-DEAS, w którym na bazie modeli CAD 3D generuje się tory ruchów narzędzi obróbkowych dla operacji obróbki tokarskiej, wiertarskiej i frezarskiej. W programowaniu tej obróbki można wykorzystać bazy narzędzi obróbkowych i parametrów obróbki, wykonać symulacje obróbki oraz weryfikacje poprawności programu. Opracowany w ten sposób źródłowy kod NC może być dostosowany za pomocą postprocesora do konkretnej obrabiarki oraz jej układu sterowania i przesłany drogą internetową do wybranego zakładu przemysłowego posiadającego obrabiarki numeryczne sterowane układami CNC, np. Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO Koszalin, Producenta Urządzeń Grzewczych KOSPEL Koszalin. W zakładach tych możliwa jest również obróbka na obrabiarkach programowanych w sposób interaktywny lub w systemach WOP. Obrobione części, zwłaszcza o złożonych kształtach, będą mierzone za pomocą maszyny pomiarowej znajdującej się w Dziale Kontroli Jakości firmy TEPRO, za pomocą programów sterujących napisanych samodzielnie przez studentów. W przypadku złożonych wyrobów, w dalszej kolejności następowałby montaż wyrobu i jego badania funkcjonalne. W całym zakresie przedstawionych działań istnieje możliwość korzystania z dworactwa technicznego, wiedzy i zasobów bibliotecznych Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie. Gromadzona w ten sposób wiedza i umiejętności praktyczne, z wielokrotnymi pętlami sprzężeń zwrotnych, dawałyby studentom nie tylko kompleksową, nowoczesną i starannie zweryfikowaną wiedzę inżynierską, ale także zapewniałyby pewność działania i odwagę w podejmowaniu decyzji w warunkach przemysłowych po zakończeniu studiów. 4 Podsumowanie Zaproponowana koncepcja rozproszonego systemu kształcenia zrodziła się po wielu dyskusjach z przedstawicielami przemysłu, mających na celu opracowanie programów studiów i sposobu jego realizacji, jak najlepiej przygotowujących absolwentów Politechniki Koszalińskiej do pracy w przemyśle. Wnioski z tych dyskusji zostały wzmocnione uwagami studentów realizujących prace dyplomowe w zakładach przemysłu maszynowego miasta Koszalina, takich jak: TEPRO, KOSPEL, BERLINER LUFT, TU-POL i inne. Wiele z tych zakładów chce brać udział w systemie kształcenia rozproszonego, widząc w tym szansę odpowiedniego przygotowania sobie przyszłych pracowników, znających ich realia i wymagania. 214

7 Streszczenie W artykule przedstawiono propozycję organizacji rozproszonego systemu kształcenia inżynierów mechaników na bazie potencjału wytwórczego zakładów przemysłowych i instytucji naukowo-badawczych. Logistycznym integratorem systemu jest model komputerowy wyrobu oraz techniki komputerowe stosowane w inżynierii produkcji. Logistics of the process of education of mechanical engineers in distracted system Summary The paper presents the proposal of the organization of the distracted system of education of the mechanical engineers on the basis of the productive potential of industrial and scientifically - research institutions. The logistic integrator of the system is a computer model of a product and computer methods applied in engineering of production technics. 215

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing)

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. St. Staszica w Chełmie Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) Oprac. Mirosława

Bardziej szczegółowo

od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT

od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT 1Przedstawienie CAMT Obszary badawcze i kompetencje C A M T FP C mies zc z ą si ę w najnow s z yc h trendach rozwojowych technologii, systemów wytwórczych i systemów informatycznych rozwijanych nie tylko

Bardziej szczegółowo

Platforma technologiczna polskich protez serca

Platforma technologiczna polskich protez serca Platforma technologiczna polskich protez serca Małgorzata Gonsior 1, Artur Kapis 1, Maciej Darłak 1, Roman Kustosz 1, Paweł Jurkowski 2, Zenon Narojek 2 1 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW WYTWARZANIA CAM

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW WYTWARZANIA CAM Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW WYTWARZANIA CAM ANNA KORCZ Politechnika Rzeszowska Streszczenie. W artykule omówione

Bardziej szczegółowo

Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD

Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. I. Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji PRACA PRZEJŚCIOWA Adam Bryniak Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD Promotor:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i sterowanie procesami

Projektowanie i sterowanie procesami Projektowanie i sterowanie procesami redakcja naukowa Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Lublin 03 Projektowanie i sterowanie procesami Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Modu 9: Szybkie Prototypowanie Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz

Bardziej szczegółowo

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM Informator został sfinansowany z funduszy Projektu Kluczowego POIG.01.01.02-00-015/08 KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy wspomagające projektowanie

Komputerowe systemy wspomagające projektowanie Komputerowe systemy wspomagające projektowanie W celu przeprowadzenia przeglądu zagadnień związanych z komputerowymi systemami wspomagającymi projektowanie, należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć na

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Warszawa 2010 Podstawa opracowania: Pozytywnie zaopiniowany wniosek Komitetu

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ General and Professional Education 3/2014 pp. 3-11 ISSN 2084-1469 KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ FOSTERING KNOWLEDGE-BASED

Bardziej szczegółowo

Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania na tle zarządzania rozwojem produktu

Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania na tle zarządzania rozwojem produktu Przykłady wirtualnych środowisk wytwarzania 27 Julian JAKUBOWSKI, Damian WERETKO Instytut Politechniczny PWSZ w Sulechowie Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Uniwersytet Zielonogórski e mail:

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. od koncepcji wyrobu do gotowej formy. Przekazanie dokumentacji przygotowanie modelu

CATIA V5. od koncepcji wyrobu do gotowej formy. Przekazanie dokumentacji przygotowanie modelu Marcin Cała, Koltech CATIA V5 od koncepcji wyrobu do gotowej formy Przekazanie dokumentacji przygotowanie modelu Podmiotem procesu projektowania, wokół którego koncentrują się wszystkie działania konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA Praca dofinansowana przez Unię Europejską TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE SZYBKIE WYKONYWANIE PROTOTYPÓW (Rapid Prototyping, Rapid Tooling) Zasięg

Bardziej szczegółowo

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI Dr inż. Marcin JANUSZKA, email: marcin.januszka@polsl.pl Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu badawczego

Raport z projektu badawczego Raport z projektu badawczego Opracowanie konstrukcji i badania doświadczalne mechatronicznego obrabiarkowego zespołu posuwowego z napędem sterowanym inteligentnym modułowym układem wykonawczym Szczecin,

Bardziej szczegółowo

KURSY SYMULACJA W NAUCE I PRZEMYŚLE

KURSY SYMULACJA W NAUCE I PRZEMYŚLE KURSY HARDWARE OPROGRAMOWANIE SZKOLENIA OBLICZENIA SYMULACJA W NAUCE I PRZEMYŚLE Wiedzę nabywamy od dnia, w którym przychodzimy na świat. Częścią naszej natury jest chęć kształcenia i zdobywania nowych

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE I KIERUNKI INFROMATYCZNEGO WSPOMAGANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH CZ. 2. ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

TENDENCJE I KIERUNKI INFROMATYCZNEGO WSPOMAGANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH CZ. 2. ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Piotr Bernat 1 TENDENCJE I KIERUNKI INFROMATYCZNEGO WSPOMAGANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH CZ. 2. ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Streszczenie. W artykule przedstawiono tendencje w zakresie informatycznego

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE CHMURY OBLICZENIOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ZASTOSOWANIE CHMURY OBLICZENIOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZASTOSOWANIE CHMURY OBLICZENIOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE Jerzy LIPSKI Streszczenie: Technologia IT chmury obliczeniowej staje się atrakcyjną alternatywą dokonywania złożonych i pracochłonnych obliczeń związanych

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESÓW ROZWOJU WYROBÓW

MODELOWANIE PROCESÓW ROZWOJU WYROBÓW MODELOWANIE PROCESÓW ROZWOJU WYROBÓW Jan DUDA, Adrian STADNICKI Streszczenie: Projektowanie diagramów pracy zespołów zajmujących się procesem rozwoju wyrobu jest istotnym elementem implementacji systemów

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania

Komputerowe wspomaganie projektowania Komputerowe wspomaganie projektowania Studia Podyplomowe Wydział InŜynierii Produkcji SGGW Warszawa, listopad 2010 Wykład I Technologie innowacyjne w procesie wytwarzania wyrobów Plan: 1. Podział i rozwój

Bardziej szczegółowo

44 MECHANIK NR 3/2015

44 MECHANIK NR 3/2015 44 MECHANIK NR 3/2015 Marcin MIGUS 1 Artur OLSZAK 2 Andrzej KĘSY 3 Zbigniew KĘSY 3 wspomaganie komputerowe, modelowanie, modele bryłowe, wytwarzanie computer-aided design, modeling, solid models, fabrication

Bardziej szczegółowo

dr inż. Wojciech Musiał Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; Tel. kom. 661 201 823

dr inż. Wojciech Musiał Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; Tel. kom. 661 201 823 dr inż. Wojciech Musiał Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; Tel. kom. 661 201 823 wmusiał@vp.pl Tytuł: Wygładzanie powierzchni krzywoliniowych z wykorzystaniem robota przemysłowego

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ:

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: 6 12 16 18 20 24 26 28 PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: 30 32 34 36 szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętność pracy w zespole, umie-

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ dr inż. Włodzimierz Boroń Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice W pracy

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE A NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE

OPROGRAMOWANIE A NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (16) nr 2, 2002 Alicja ZIELIŃSKA Stanisław TOMASZEWSKI OPROGRAMOWANIE A NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE Streszczenie: W artykule przedstawiono najistotniejsze cechy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI

OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI Bożena KACZMARSKA, Jerzy BOCHNIA, Wacław GIERULSKI Streszczenie: W pracy przedstawiono istotę metody oceny gotowości technologii (TRL -

Bardziej szczegółowo

Artykuł autorski, IX Forum Inżynierskie ProCax cz.ii, Kraków 16-18 października 2012

Artykuł autorski, IX Forum Inżynierskie ProCax cz.ii, Kraków 16-18 października 2012 Dr hab. inż. Jan Duda Prof. PK ; Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny; Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji ; duda@mech.pk.edu.pl; Streszczenie: Modelowanie komputerowo zintegrowanego

Bardziej szczegółowo