KURSY OGÓLOUCZELNIANE DO WYBORU oferowane przez Instytut Sztuki UO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURSY OGÓLOUCZELNIANE DO WYBORU oferowane przez Instytut Sztuki UO"

Transkrypt

1 KURSY OGÓLOUCZELNIANE DO WYBORU oferowane przez Instytut Sztuki UO DLA STUDENTÓW NIESTUDIUJĄCYCH NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH na rok akademicki 2013/2014, na semestr zimowy. Nazwa przedmiotu Nagość w sztuce Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Sztuki edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Kazimierz S. Ożóg A. Formy zajęć (wybrać) wykład, 30 godzin B. Sposób realizacji (wybrać) zajęcia w sali dydaktycznej 30 godzin obecność na zajęciach C. Liczba godzin 30 godz. Status przedmiotu ogólnouczelniany, do wyboru wykład z prezentacją multimedialną Język wykładowy polski wymagania egzaminacyjne Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia na przykład: obecność na wykładzie, udział w dyskusjach wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie krótkiego eseju na temat wybrany z listy podanej przez prowadzącego C. Podstawowe kryteria 50% - obecność na wykładzie, udział w dyskusjach 50% - praca zaliczeniowa Należy określić: Cele przedmiotu Przybliżenie słuchaczom treści związanych z formami i znaczeniami nagości w sztuce.

2 Treści programowe Zagadnienie (nagiego) ciała w dziejach sztuki wiąże się nierozerwalnie z dziejami kultury, szczególnie filozofii i religii oraz ludzkich postaw wobec cielesności i eksponowania (bądź jego braku) nagości: celebrowanej, podziwianej, traktowanej jako przykra konieczność, dowód ułomności człowieka lub przyczyna wszelkiego grzechu. Począwszy od pierwotnych wizerunków ciała, eksponujących jego walory związane z płodnością i zdrowiem, poprzez refleksję nad harmonią i proporcją, aż do malarstwa ekspresjonistycznego oraz działań performerskich obrazowanie ciała i nagości w sztuce świata jest wykładem na temat człowieka: jego stałych fascynacji, obsesji i lęków. Wykład niniejszy ma na celu zebranie najbardziej istotnych elementów sztuki dotyczących nagości, w całej różnorodności swego traktowania i ukazywania. Wytwory rzeźbiarskie, malarskie, graficzne oraz związane ze współczesnymi mediami będą pochodzić zarówno z kręgu kultury europejskiej, jak i innych (Japonia, Indochiny, Afryka, subkontynent indyjski). Obok analizy wytworów sztuk plastycznych i wizualnych analizie poddane zostaną również wybrane przykłady związane z opisywaniem i wykorzystywaniem nagości przez kino i reklamę lub komiks (tu szczególnie przypadek Japonii). Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć K. CLARK, Akt. Studium idealnej formy, Warszawa G. NERET, Erotyzm w malarstwie, Warszawa A.2. studiowana samodzielnie przez studenta B. Literatura uzupełniająca Akt: eros, natura, sztuka, red. G. FOSSI, Warszawa U. ECO, Historia brzydoty, Poznań U. ECO, Historia piękna, Poznań Kalendarz Pirelli , red. E. di LALLO, Poznań W. KLIMCZYK, Erotyzm ponowoczesny, Kraków P. LESZKOWICZ, Nagi mężczyzna: akt męski w sztuce polskiej po 1945 roku, Poznań L. NEAD, Akt kobiecy: sztuka, obscena i seksualność, Poznań J. SZYŁAK, Komiks i okolice pornografii, Gdańsk Z. WRÓBEL, Erotyzm w religiach świata, Łódź Student posiada wiedzę na temat dziejów nagości w sztuce od czasów prehistorycznych do współczesności, jak również jej znaczeń. Zna epoki i twórców, dzięki którym następowały istotne modyfikacje podejścia do badanego zagadnienia. Student potrafi wskazać najbardziej go interesujące aspekty cielesności w dziejach sztuki oraz jej bieżących wydaniach. Umie w wizerunkach powszechnie rozumianych jako prosty, erotyczny przekaz dostrzec spektrum związane z kulturowym tłem, wpływem filozofii i religii na rozumienie ciała i jego naturalności. Kompetencje społeczne (postawy) Student rozumie aspekt przedmiotowości i podmiotowości ciała ludzkiego. Jest wyczulony na stereotypy i prostackie mechanizmy oceny nagości, jak również jej wykorzystywania np. dla celów merkantylnych. lub Nazwa przedmiotu Sacrum w sztuce nowoczesnej i współczesnej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Sztuki edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Kazimierz S. Ożóg A. Formy zajęć (wybrać) wykład, 30 godzin 30 godzin obecność na zajęciach

3 B. Sposób realizacji (wybrać) zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 30 godz. Status przedmiotu ogólnouczelniany, do wyboru wykład z prezentacją multimedialną Język wykładowy polski wymagania egzaminacyjne Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia na przykład: aktywność na wykładzie, udział w dyskusjach wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie krótkiego eseju na temat wybrany z listy podanej przez prowadzącego C. Podstawowe kryteria 50% - aktywność na wykładzie, udział w dyskusjach 50% - praca zaliczeniowa Należy określić: Cele przedmiotu Przybliżenie treści związanych z obecnością wątków sakralnych, duchowych (jak również dekonstruujących te pojęcia) w sztuce XIX-XXI wieku. Treści programowe Problematyka wykładu oparta na zagadnieniach obecności i form sztuki sakralnej po przełomie oświeceniowym: w malarstwie, rzeźbie i architekturze, jak również w formach i przekazach artystycznych charakterystycznych dla nie-tradycyjnej sztuki aktualnej. W dużej mierze zagadnienia będą dotyczyć sztuki rodzimej, obszaru obecnej Rzeczpospolitej. Poza nim usystematyzowane zostaną przykłady sztuki sakralnej pochodzącej przede wszystkim z kręgu europejskiego i amerykańskiego, związanej z chrześcijaństwem. Duchowość i propozycje poszczególnych artystów i nurtów sztuki (jak choćby Kandyński czy twórcy neoplastycyzmu) zostaną zestawione m.in. ze współczesnymi świątyniami (zarówno kaplica w Ronchamp jak i bazylika w Licheniu). Przybliżone zostaną również problemy związane z obecnością sacrum (również pod postacią jego dekonstrukcji) w sztuce współczesnej, m.in. krytycznej. Obok problemów dziejów sztuki i zagadnień związanych z formami i przeznaczeniem dzieł omówione zostaną również metamorfozy oczekiwań zamawiającego dzieła Kościoła, zmieniające się postawy wobec sztuki nowoczesnej oraz losy posoborowych wytycznych i ich interpretacji. Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć T. BORUTA, O malowaniu duszy i ciała, Kielce K. KUCZA-KUCZYŃSKI, Nowe kościoły w Polsce, Warszawa A.2. studiowana samodzielnie przez studenta B. Literatura uzupełniająca W. BAŁUS, Gotyk bez Boga? W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku, Warszawa J. JAWORSKA, Artyści polscy o Papieżu, Kielce D. ŁUSZCZEK, Inspiracje religijne w polskim malarstwie i grafice , Gdańsk K. STEFAŃSKI, Polska architektura sakralna w poszukiwaniu stylu narodowego, Łódź R. WALCZYK, Symbolika i wystrój świątyni chrześcijańskiej, Poznań C. WĄS, Antynomie współczesnej architektury sakralnej, Wrocław Efekty Student posiada wiedzę na temat obecności wątków sakralnych (przede wszystkim związanych z chrześcijaństwem) w sztuce XIX-XXI wieku w Polsce i Europie. Zna najważniejsze realizacje w zakresie malarstwa, rzeźby oraz architektury, potrafi wymienić twórców, którzy wnieśli istotne wartości do rozważań na temat miejsca Absolutu lub duszy w sztuce. Student potrafi wskazać różnorodne przejawy sacrum w sztuce nowoczesnej i współczesnej. Potrafi ocenić stopień otwartości zleceniodawców jak również wrażliwości artystów na wątki duchowe. Umie wskazać w sztuce współczesnej cechy powiązane ze zmianami znaczeń, roli i kształtu sztuki po Vaticanum II.

4 Kompetencje społeczne (postawy) Student cechuje się postawą otwartości na różnorodne formy i możliwe przejawy podnoszenia wątków sakralnych w sztuce. Rozumie znaczenie kontrowersyjnych dzieł i potrafi pośród kontrowersji dostrzegać wartości wnoszone przez dzieła obrazoburcze. lub Nazwa przedmiotu ANALIZA I INTERPRETACJA DZIEŁA PLASTYCZNEGO W NAUCZANIU SZKOLNYM. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot - Wydział Historyczno-Pedagogiczny/ Instytut Sztuki - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) - mgr Krzysztof Kowalski - udział w zajęciach 15 hh A. Formy zajęć - Warsztaty, pracownia artystyczna - konsultacje 10h Razem: 25 h = 1p.ECTS B. Sposób realizacji - zajęcia w sali dydaktycznej Praca własna studenta C. Liczba godzin - 15 godzin - przygotowanie do ćwiczeń 15 h - korzystanie z literatury 10h Razem 25 h = 1 p.ects Status przedmiotu - ogólnouczelniany, do wyboru Język wykładowy - polski opowiadanie, opis, prelekcja, objaśnienie, konsultacje klasyczna metoda problemowa metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna film, ekspozycja, pokaz, prezentacja z użyciem podręcznika programowego warsztaty artystyczne Sposób zaliczenia - zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia na przykład: przygotowanie prezentacji zaliczeniowej ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru C. Podstawowe kryteria: aktywność na zajęciach umiejętność dokonania analizy formalnej dzieła plastycznego Cele przedmiotu Przedmiot kierowany jest do wszystkich studentów planujących posiadanie lub posiadających specjalność nauczycielską w zakresie przedmiotów: Język polski i Historia. Także studentów innych specjalności nauczycielskich pragnących poszerzyć warsztat pedagogiczny o elementy nauczania przez sztukę. Specjalność nauczycielska nie jest wymogiem. Zajęcia oparte są o atrakcyjne warsztaty artystyczne dla każdego, będące podstawą do omawianych zagadnień. Poznanie elementów warsztatu nauczycielskiego, opartego o dydaktykę sztuki, uatrakcyjniającego procesy dydaktyczne, dającego lepsze efekty w nauczaniu innych przedmiotów szkolnych. Kształtowanie wrażliwości percepcyjnej, świadomości plastycznej wspierających pracę zawodową i dla celów własnych. Przygotowanie studentów do rozbudzania zainteresowania przedmiotami szkolnymi przez ich związki z kulturą plastyczną. Przygotowanie do realizacji elementów lekcji związanych z analizą i interpretacją dzieła plastycznego. Treści programowe B. Problematyka ćwiczeń / konwersatorium Charakterystyka programów nauczania przedmiotowego, ich związki z kulturą plastyczną. Komunikacja w nauczaniu, język plastycznych środków wyrazu Uwarunkowania rozwojowe twórczości dzieci młodzieży, możliwości percepcyjne w zakresie odbioru dzieła plastycznego. Specyfika metod nauczania artystycznego (plastycznego). Zabiegi korelacyjne, między-przedmiotowe. Budowa i organizacja jednostki lekcyjnej przedmiotów z uwzględnieniem warsztatu plastycznego. Analiza formalna dzieła plastycznego. Analiza w zakresie treści dzieła plastycznego. Ćwiczenia praktyczne, plastyczne i teoretyczne podwyższające świadomość i wrażliwość estetyczną.

5 Rola bezpośredniego kontaktu z dziełem sztuki, Instytucją kultury. Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć Popek S. L., Psychologia twórczości plastycznej, O.W. Impuls Kraków 2010 Lovenfeld V, Brittain W. L., Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, PWN 1977 Warszawa Aktualne programy nauczania w zakresie nauczania szkolnego. Thompson J., Jak czytać malarstwo współczesne, Universitas Kraków 2006; A.2. studiowana samodzielnie przez studenta Popek St. Red., Twórczość w teorii i praktyce, WU im. M. C. Skłodowskiej, Lublin 2004; Gage John, Kolor i kultura, Universitas Kraków 2008; Hohensee-Ciszewska H., Podstawy wiedzy o sztukach plastycznych, WSiP Warszawa 1976; - Uczestnik kursu zna podstawowe środki wyrazu plastycznego, zasady kontrastu w dziele plastycznym, zna słownictwo związane z formalnym i tematycznym omówieniem działa plastycznego, zna uwarunkowania rozwojowe dzieci i młodzieży w zakresie percepcji dzieła plastycznego, zna zasady analizy i interpretacji działa plastycznego - Uczestnik kursu potrafi dokonać analizy formalnej i w zakresie treści dzieła plastycznego, umie zastosować wiedzę w ogniwach lekcyjnych dostarczając wiedzę o kulturze plastycznej i wzbudzając zainteresowanie przedmiotem zasadniczym, właściwie włącza w tok zajęć elementy warsztatu plastycznego dostosowanego do fazy rozwojowej i zagadnień przedmiotu zasadniczego umie w, sposób opisowy wyrazić odczucia i refleksje wobec nowych zjawisk związanych z kulturą plastyczną; Kompetencje społeczne (postawy) - Uczestnik kursu efektywnie współdziała w pracy zespołowej, ma świadomość właściwego przygotowania do wykonywania zawodu w zależności od studiowanej specjalności, jest przygotowany do odbioru dzieł kultury plastycznej i potrafi werbalizować w przekazie treści z nią związane. Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot - Wydział Historyczno-Pedagogiczny/ Instytut Sztuki - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) - mgr Krzysztof Kowalski - udział w zajęciach 15 hh A. Formy zajęć - Warsztaty, pracownia artystyczna - konsultacje 10h Razem: 25 h = 1p.ECTS B. Sposób realizacji - zajęcia w sali dydaktycznej Praca własna studenta - przygotowanie do ćwiczeń 15 h C. Liczba godzin - 15 godzin - korzystanie z literatury 10h Razem 25 h = 1 p.ects Status przedmiotu - ogólnouczelniany, do wyboru Język wykładowy - polski opowiadanie, opis, prelekcja, objaśnienie, konsultacje klasyczna metoda problemowa metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna film, ekspozycja, pokaz, prezentacja z użyciem podręcznika programowego warsztaty artystyczne Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru C. Podstawowe kryteria: aktywność na zajęciach

6 Cele przedmiotu Przedmiot kierowany jest do wszystkich studentów pragnących włączać w pracę wychowawczą zawodową lub osobistą zabiegi, działania i czynności z zakresu dydaktyki sztuki. Zajęcia oparte są o atrakcyjne warsztaty artystyczne dla każdego, będące podstawą do omawianych zagadnień. Poznanie w zarysie najważniejszych koncepcji edukacji artystycznej oraz przełożenie ich na praktykę. Kształtowanie wrażliwości percepcyjnej, świadomości plastycznej wspierających pracę zawodową i dla celów własnych. Nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo w aspekcie oddziaływań poprzez metodykę nauczania artystycznego. Treści programowe B. Problematyka ćwiczeń / konwersatorium Kultura, sztuka a kształtowanie postaw. Zarys współczesnych koncepcji edukacji artystycznej w kontekście oddziaływań wychowawczych. Uwarunkowania rozwojowe twórczości dzieci młodzieży, możliwości percepcyjne w zakresie odbioru dzieła plastycznego. Wychowanie w kulturze, bezpośredniego kontaktu. Problemy wychowawcze młodzieży szkolnej w aspekcie wychowania przez sztukę. Warsztat artystyczny, jako medium w procesach wychowawczych. Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć Popek S. L., Psychologia twórczości plastycznej, O.W. Impuls Kraków 2010 Lovenfeld V, Brittain W. L., Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, PWN 1977 Warszawa Read H., Wychowanie przez sztukę, ZN im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, A.2. studiowana samodzielnie przez studenta Kujawiński J. (pod red.), 1990, Rozwijanie aktywności twórczej uczniów. Zarys metodyki, WSiP, Warszawa Kruszewski K., Sztuka nauczania czynności nauczyciela, PWN 2007, Warszawa - Uczestnik kursu zna najważniejsze koncepcje edukacji artystycznej w kontekście oddziaływań wychowawczych, zna uwarunkowania rozwojowe dzieci i młodzieży w zakresie twórczości plastycznej. - Uczestnik kursu potrafi zaproponować oddziaływania wychowawcze poprzez ich związek ze zjawiskami sztuki. Kompetencje społeczne (postawy) - Uczestnik potrafi aranżować działania zespołowe w procesie kształtowania postaw dzieci i młodzieży, ma świadomość możliwości i zakresu włączania sztuki w oddziaływania wychowawcze. Nazwa przedmiotu GRAFIKA MAŁA FORMA GRAFICZNA GRAFIKA EKSPERYMENTALNA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Historyczno- Pedagogiczny Instytut Sztuki Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) - dr hab. Monika Kamińska A. Formy zajęć warsztaty: Pracownia Artystyczna B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktyczne C. Liczba godzin 15 Godziny kontaktowe - udział w zajęciach 15 h Konsultacje 10h Razem: 25h = 1p.ECTS Praca własna studenta - przygotowanie do ćwiczeń: 10 h - korzystanie z literatury fachowej do = 5h - przygotowanie do zaliczeń: 7 h -organizowanie wystawy 3 h Razem 25 h = 1p.ECTS

7 Status przedmiotu ogólnouczelniany wykład konwersatoryjny, pokaz, prezentacja ćwiczenia praktyczne Język wykładowy polski Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia na przykład: Ocena na podstawie ocen cząstkowych prac wykonanych w trakcie semestru; C. Podstawowe kryteria 50%- uczestnictwo w zajęciach 50%- wykonane prace A. Wymagania formalne: BRAK B. Wymagania wstępne: BRAK Cele przedmiotu Wprowadzenie do świata grafiki, omówienie zasad pracy w pracowni grafiki, podstawowych rodzajów druku(wklęsłego, wypukłego, płaskiego) Zapoznanie z pojęciem typografii, omówienie podstawowych zasad kompozycji i projektowania graficznego. Wykonanie małej formy graficznej. Łączenie tradycyjnego warsztatu graficznego z szeroko pojmowanym eksperymentem.. Część programu dydaktycznego stanowią wykłady z zakresu historii grafiki, oglądanie wystaw graficznych Treści programowe A. Zapoznanie z pojęciem grafiki artystycznej i użytkowej oraz typografii. Omówienie podstawowych zasad kompozycji i projektowania graficznego. B. Omówienie i pokazanie prac znanych artystów zajmujących się małą formą graficzną. -Omówienie technologii technik graficznych na podstawie przykładów -Wykonywanie projektów -Przenoszenie wybranej propozycji rysunkowej na matrycę -Wykonywanie grafik w celu poznania różnorodności wypowiedzi graficznej oraz zastosowanie różnych narzędzi w celu oddania pożądanego efektu artystycznego - Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. Daszyńska-Techniki graficzne, Jerzy Werner-Podstawy technologii malarstwa i grafiki A.2. Ales Krejca- Techniki sztuk graficznych,jordi Catafali Clara Oliva Techniki graficzne B. Literatura uzupełniająca katalogi wystaw graficznych, pisma artystyczne Posiada dobrze opanowaną wiedzę technologiczną i artystyczną dającą swobodne możliwości poruszania się w warsztacie graficznym. Zna i rozumie, na czym polega autokreacja w grafice. Potrafi realizować prace na poziomie zaawansowanym technologicznie i artystycznie. Potrafi analitycznie i kreatywnie reagować na zależności zachodzące między stroną formalną i technologiczną Kompetencje społeczne (postawy) Jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt w pracowni i utrzymanie należytego porządku. Krytycznie rozstrzyga własne koncepcje oraz poszukuje nowych inspiracji technologicznych i plastycznych. Uczestniczy w organizacji działań prezentujących własny i grupowy dorobek Nazwa przedmiotu: EDYCJA GRAFIKI RASTROWEJ PODSTAWOWY KURS ADOBE PHOTOSHOP

8 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Historyczno-pedagogiczny / INSTYTUT SZTUKI Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): Dr Bartosz Posacki, Mgr Agnieszka Pełka A. Formy zajęć Warsztaty, pracownia artystyczna B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej zajęcia on-line C. Liczba godzin: 15 Godziny kontaktowe (K): - udział w warsztatach: 15 x 1h = 15 h(k) - udział w przeglądzie końcowo rocznym: 2h (K) - udział w przeglądach śródsemestralnych: 3x1h: (K) - konsultacje z użyciem komunikatorów internetowych: 5h (K) Razem: 25 h = 1p. ECTS Praca własna studenta (S): - bieżące przygotowanie do zajęć: 15 x 1h = 15h (S) - realizacja zadań poza pracownią: 10h (S) Razem 25 h = 1 p. ECTS SUMA: 50 h = 2 p. ECTS Status przedmiotu ogólnouczelniany, do wyboru Prezentacja multimedialna, Praca w grupach, Ćwiczenia warsztatowe Praktyczne, indywidualne realizacje projektów Język wykładowy: Polski Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia Realizacja projektu semestralnego Oceny cząstkowe za realizacje zadań praktycznych realizowanych w trakcie trwania semestru C. Podstawowe kryteria Procentowy udział każdego warunku zaliczenia w końcowej ocenie: Realizacja projektu semestralnego 50%, oceny cząstkowe 50 % Cele przedmiotu opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu edycji grafiki cyfrowej w programie Adobe Photoshop zdobycie podstawowych umiejętności praktycznego wykorzystania cyfrowych narzędzi i technik edycji grafiki rastrowej zdobycie praktycznych, podstawowych umiejętności przygotowania materiałów graficznych do wykorzystania w środowiskach docelowych (druk, sieć www, grafika ekranowa). Treści programowe Problematyka ćwiczeń 1. Wprowadzenie do przedmiotu: EDYCJA GRAFIKI RASTROWEJ KURS ADOBE PHOTOSHOP 2. Prezentacja możliwości i różnorodnych zastosowań programu Adobe Photoshop 3. Zagadnienia poruszane w ramach zajęć: Grafika rastrowa - wprowadzenie Interfejs użytkownika programu Adobe Photoshop Wymiary a rozdzielczość dokumentów Podstawy technik korekcji obrazu: korekcje kolorystyczne, rozpiętość tonalna, selektywna zmiana koloru Globalna i selektywna korekcja obrazu Praca z obrazem czarno-białym Podstawowe techniki retuszu i restauracji obrazu Podstawowe techniki montażu Filtrowanie obrazu Dodawanie efektów Planowanie strategii edycji

9 Podstawy przygotowania obrazu z uwzględnieniem docelowych zastosowań 4. Prezentacja zrealizowanych projektów semestralnych Wykaz literatury Literatura uzupełniająca: Adobe Photoshop CS5/CS5 PL. Oficjalny podręczniki, opracowanie zbiorowe, Gliwice, Twórcze Projektowanie, Gavin Ambrose, Paul Harris, Warszawa, Pierwsza Pomoc w Typografii, Forssman Friedrich, Gdańska, Komunikacja Wizualna, Bergstrom Bo, Warszawa Posiada wiedzę z zakresu teorii edycji grafiki rastrowej Zna pola zastosowań i techniki pracy z programem Adobe Photoshop. Posiada wiedze na temat przygotowania i opracowanych materiałów do wykorzystania w środowiskach docelowych (druk, sieć www, ekrany, wyświetlacze). Posiada podstawowe umiejętności cyfrowej kreacji i edycji materiałów graficznych. Potrafi podejmować decyzje związane z wyborem technik właściwych dla uzyskania zaplanowanego efektu oraz z uwzględnieniem przeznaczenia docelowego opracowywanych materiałów. Potrafi twórczo wykorzystywać oraz samodzielnie rozwijać zdobyte umiejętności. Kompetencje społeczne (postawy) Krytycznie odnosi się do własnych pomysłów i doskonali je na drodze prób i eksperymentów. Efektywnie pracuje w grupie. Rozumie potrzebę dialogu, rolę dyskusji i wymiany doświadczeń w procesie twórczym. Kieruje się zasadami poszanowania własności intelektualnej i prawa autorskiego. Nazwa przedmiotu: GRAFIKA KOMPUTEROWA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Historyczno-pedagogiczny / INSTYTUT SZTUKI Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): Mgr Michał Misiura, Mgr Paulina Ptaszyńska A. Formy zajęć Warsztaty, pracownia artystyczna B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej zajęcia on-line C. Liczba godzin: 15 Status przedmiotu ogólnouczelniany, do wyboru Godziny kontaktowe (K): - udział w zajęciach: 15 x 1h = 15 h(k) - udział w przeglądzie końcowo rocznym: 2h (K) - udział w przeglądach śródsemestralnych: 3x1h: (K) - konsultacje z użyciem komunikatorów internetowych: 5h (K) Razem: 25 h = 1p. ECTS Praca własna studenta (S): - bieżące przygotowanie do zajęć: 15 x 1h = 15h (S) - realizacja zadań semestralnych: 10h (S) Razem 25 h = 1 p. ECTS SUMA: 50 h = 2 p. ECTS Język wykładowy: Polski

10 Prezentacja multimedialna, Praca w grupach, Ćwiczenia warsztatowe Praktyczne, indywidualne realizacje projektów Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia Realizacja projektu semestralnego Oceny cząstkowe za realizacje zadań praktycznych realizowanych w trakcie trwania semestru C. Podstawowe kryteria Procentowy udział każdego warunku zaliczenia w końcowej ocenie: Realizacja projektu semestralnego 50%, oceny cząstkowe 50 % Należy określić: Cele przedmiotu opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu edycji grafiki rastrowej opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu edycji grafiki wektorowej opanowanie umiejętności łączenia różnorodnych cyfrowych technik graficznych Treści programowe Problematyka ćwiczeń 5. Wprowadzenie do przedmiotu Grafika Komputerowa 6. Prezentacja przykładów i różnorodnych zastosowań grafiki cyfrowej 7. Zagadnienia poruszane w ramach zajęć: Grafika cyfrowa - wprowadzenie Filozofia pracy w programach do tworzenia i edycji grafiki cyfrowej Podstawy programu Adobe Photoshop Podstawowe techniki edycji grafiki rastrowej Podstawy programu Adobe Ilustrator i Adobe InDesign Podstawowe techniki edycji grafiki wektorowej Podstawy edycji materiałów fotograficznych Podstawy integracji elementów graficznych z materiałem fotograficznym Podstawy montażu fotograficznego Podstawy druku cyfrowego 8. Prezentacja zrealizowanych projektów semestralnych Wykaz literatury Literatura uzupełniająca: Adobe Photoshop CS5/CS5 PL. Oficjalny podręczniki, opracowanie zbiorowe, Gliwice, Adobe Illustrator CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik, Gliwice, 2011 Adobe InDesign CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik, Gliwice, 2011 Grafika wektorowa. Szkolenie podstawowe, Von Glitschka, Gliwice, 2012 Twórcze ilustrowanie, Zeegen Lawrence, Warszawa, 2008 Posiada podstawową wiedzę z zakresu edycji grafiki rastrowej Posiada podstawową wiedzę z zakresu edycji grafiki wektorowej Posiada wiedzę na temat zastosowań grafiki cyfrowej Posiada podstawowe umiejętności kreacji i edycji grafiki rastrowej i wektorowej Potrafi podejmować decyzje związane z wyborem technik właściwych dla uzyskania zaplanowanego efektu Potrafi twórczo wykorzystywać oraz samodzielnie rozwijać zdobyte umiejętności.

11 Kompetencje społeczne (postawy) Krytycznie odnosi się do własnych pomysłów i doskonali je na drodze prób i eksperymentów. Efektywnie pracuje w grupie. Rozumie potrzebę dialogu, rolę dyskusji i wymiany doświadczeń w procesie twórczym. Kieruje się zasadami poszanowania własności intelektualnej i prawa autorskiego. Nazwa przedmiotu: KURS TECHNIK MULTIMEDIALNYCH Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Historyczno-pedagogiczny / INSTYTUT SZTUKI Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): Dr Bartosz Posacki, Mgr Paulina Ptaszyńska A. Formy zajęć Warsztaty, pracownia artystyczna B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej zajęcia on-line C. Liczba godzin: 15 Status przedmiotu ogólnouczelniany, do wyboru Godziny kontaktowe (K): - udział w zajęciach: 15 x 1h = 15 h(k) - udział w przeglądzie końcowo rocznym: 2h (K) - udział w przeglądach śródsemestralnych: 3x1h: (K) - konsultacje z użyciem komunikatorów internetowych: 5h (K) Razem: 25 h = 1p. ECTS Praca własna studenta (S): - bieżące przygotowanie do zajęć: 15 x 1h = 15h (S) - realizacja zadań semestralnych: 10h (S) Razem 25 h = 1 p. ECTS SUMA: 50 h = 2 p. ECTS Język wykładowy: Polski Prezentacja multimedialna, Praca w grupach, Ćwiczenia warsztatowe Praktyczne, indywidualne realizacje projektów Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia Realizacja projektu semestralnego Oceny cząstkowe za realizacje zadań praktycznych realizowanych w trakcie trwania semestru C. Podstawowe kryteria Procentowy udział każdego warunku zaliczenia w końcowej ocenie: Realizacja projektu semestralnego 50%, oceny cząstkowe 50 % Należy określić: Cele przedmiotu wprowadzenie w podstawy problematyki sztuki mediów zapoznanie z podstawami różnorodnych technik multimedialnych; montaż i edycja video, tradycyjne i cyfrowe techniki animacyjne, realizacja dźwięku, wykształcenie podstawowych umiejętności posługiwania się technikami multimedialnymi w zastosowaniach artystycznych i użytkowych.

12 Treści programowe Problematyka ćwiczeń 1. Wprowadzenie do przedmiotu KURS TECHNIK MULTIMEDIALNYCH 2. Prezentacja i omówienie różnorodnych rozwiązań formalnych możliwych do uzyskania z wykorzystaniem technik multimedialnych 3. Prezentacja i omówienie przykładowych utworów animowanych realizowanych w różnorodnych technikach. 4. Podstawy grafiki, animacji i edycji wideo 4.1 Podstawy edycji graficznych materiałów rastrowych na potrzeby prezentacji, animacji i montaży video 4.2 Podstawy tworzenia sekwencji animowanych 4.3 Podstawy cyfrowej edycji materiałów wideo 4.4 Podstawy montażu wideo 5. Kompozycja temporalna i dramaturgia obrazów ruchomych 6. Podstawy pracy z dźwiękiem 7. Podstawy post-produkcji i edycji efektów specjalnych 8. Prezentacja zrealizowanych projektów multimedialnych Wykaz literatury Literatura uzupełniająca: Adobe Photoshop CS5/CS5 PL. Oficjalny podręczniki, opracowanie zbiorowe, Gliwice, Twórcze Projektowanie, Gavin Ambrose, Paul Harris, Warszawa, Adobe Premiere Pro CS3. Oficjalny podręcznik, opracowanie zbiorowe, Gliwice, Adobe After Effects CS5 Professional. Oficjalny Podręcznik, opracowanie zbiorowe, Gliwice, Antologia Polskiej Animacji, Producent PWA Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, DystrubutorNInA Narodowy Instytut Audiowizualny, Warszawa, Posiada podstawową wiedzę na temat manualnej i cyfrowej kreacji obrazów ruchomych; edycji i post-produkcji, a także obowiązujących standardów cyfrowego dźwięku i obrazu wideo. Rozumie zależności między warstwą wizualną i audialną w obrazach animowanych, filmowych i wideo. Posiada podstawową wiedze na temat komponowania i kontrolowania przekazów multimedialnych Posiada podstawowe umiejętności cyfrowej kreacji i edycji materiałów graficznych oraz cyfrowego montażu materiałów video i animowanych. Łączy obraz z dźwiękiem i przygotowuje oprawę dźwiękową do utworów animowanych i video na podstawowym poziomie. Potrafi podejmować decyzje związane z wyborem odpowiednich technik dla uzyskania zaplanowanego efektu oraz dla przeznaczenia opracowywanego materiału. Kieruje się dbałością o jakość techniczną i walory estetyczne wykonywanych prac. Kompetencje społeczne (postawy) Krytycznie odnosi się do własnych pomysłów i doskonali je na drodze prób i eksperymentów. Efektywnie pracuje w grupie. Rozumie potrzebę dialogu, rolę dyskusji i wymiany doświadczeń w procesie twórczym. Kieruje się zasadami poszanowania własności intelektualnej i prawa autorskiego. Nazwa przedmiotu: PODSTAWY GRAFIKI I ANIMACJI 3D Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Historyczno-pedagogiczny / INSTYTUT SZTUKI Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): Mgr Michał Misiura

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Techniki multimedialne i filmowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Idea i założenia programu

I. WSTĘP. Idea i założenia programu I. WSTĘP Idea i założenia programu Odpowiedzią MEN na potrzebę wzmacniania kapitału społecznego w Polsce jest obowiązkowe wprowadzenie od 2010/2011do gimnazjów projektu edukacyjnego. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Akademia Letnia 2012. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Wydział Projektowy

Akademia Letnia 2012. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Wydział Projektowy Akademia Letnia 2012 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Wydział Projektowy 1 Techniki manualne w ilustracji. prowadząca: Magdalena Nazarkiewicz Mapping prowadząca: Lidia Wilkosz Plakat prowadzący: Monika

Bardziej szczegółowo

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum 52 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Część II Komputer w dydaktyce pogram

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Anna Pikała Łódź, Polska pikala@toya.net.pl Słowa kluczowe: wychowanie estetyczne, edukacja kulturalna, przedmioty artystyczne w szkołach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE

DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCI DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rekrutacja 2013/2014 i następne Zebrał i do druku prz yg

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Załącznik nr 2A do SIWZ DZP.381.67.2013.UG Opracowanie pięciu nowych programów studiów podyplomowych w ramach projektu Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACYJNY BAŁTYCKIEJ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W SŁUPSKU CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE NA 2015 ROK

PROGRAM EDUKACYJNY BAŁTYCKIEJ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W SŁUPSKU CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE NA 2015 ROK PROGRAM EDUKACYJNY BAŁTYCKIEJ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W SŁUPSKU CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W USTCE NA 2015 ROK Edukacja kulturalna od bardzo dawna stanowi ważny aspekt w życiu i rozwoju człowieka.

Bardziej szczegółowo