KURSY OGÓLOUCZELNIANE DO WYBORU oferowane przez Instytut Sztuki UO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURSY OGÓLOUCZELNIANE DO WYBORU oferowane przez Instytut Sztuki UO"

Transkrypt

1 KURSY OGÓLOUCZELNIANE DO WYBORU oferowane przez Instytut Sztuki UO DLA STUDENTÓW NIESTUDIUJĄCYCH NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH na rok akademicki 2013/2014, na semestr zimowy. Nazwa przedmiotu Nagość w sztuce Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Sztuki edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Kazimierz S. Ożóg A. Formy zajęć (wybrać) wykład, 30 godzin B. Sposób realizacji (wybrać) zajęcia w sali dydaktycznej 30 godzin obecność na zajęciach C. Liczba godzin 30 godz. Status przedmiotu ogólnouczelniany, do wyboru wykład z prezentacją multimedialną Język wykładowy polski wymagania egzaminacyjne Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia na przykład: obecność na wykładzie, udział w dyskusjach wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie krótkiego eseju na temat wybrany z listy podanej przez prowadzącego C. Podstawowe kryteria 50% - obecność na wykładzie, udział w dyskusjach 50% - praca zaliczeniowa Należy określić: Cele przedmiotu Przybliżenie słuchaczom treści związanych z formami i znaczeniami nagości w sztuce.

2 Treści programowe Zagadnienie (nagiego) ciała w dziejach sztuki wiąże się nierozerwalnie z dziejami kultury, szczególnie filozofii i religii oraz ludzkich postaw wobec cielesności i eksponowania (bądź jego braku) nagości: celebrowanej, podziwianej, traktowanej jako przykra konieczność, dowód ułomności człowieka lub przyczyna wszelkiego grzechu. Począwszy od pierwotnych wizerunków ciała, eksponujących jego walory związane z płodnością i zdrowiem, poprzez refleksję nad harmonią i proporcją, aż do malarstwa ekspresjonistycznego oraz działań performerskich obrazowanie ciała i nagości w sztuce świata jest wykładem na temat człowieka: jego stałych fascynacji, obsesji i lęków. Wykład niniejszy ma na celu zebranie najbardziej istotnych elementów sztuki dotyczących nagości, w całej różnorodności swego traktowania i ukazywania. Wytwory rzeźbiarskie, malarskie, graficzne oraz związane ze współczesnymi mediami będą pochodzić zarówno z kręgu kultury europejskiej, jak i innych (Japonia, Indochiny, Afryka, subkontynent indyjski). Obok analizy wytworów sztuk plastycznych i wizualnych analizie poddane zostaną również wybrane przykłady związane z opisywaniem i wykorzystywaniem nagości przez kino i reklamę lub komiks (tu szczególnie przypadek Japonii). Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć K. CLARK, Akt. Studium idealnej formy, Warszawa G. NERET, Erotyzm w malarstwie, Warszawa A.2. studiowana samodzielnie przez studenta B. Literatura uzupełniająca Akt: eros, natura, sztuka, red. G. FOSSI, Warszawa U. ECO, Historia brzydoty, Poznań U. ECO, Historia piękna, Poznań Kalendarz Pirelli , red. E. di LALLO, Poznań W. KLIMCZYK, Erotyzm ponowoczesny, Kraków P. LESZKOWICZ, Nagi mężczyzna: akt męski w sztuce polskiej po 1945 roku, Poznań L. NEAD, Akt kobiecy: sztuka, obscena i seksualność, Poznań J. SZYŁAK, Komiks i okolice pornografii, Gdańsk Z. WRÓBEL, Erotyzm w religiach świata, Łódź Student posiada wiedzę na temat dziejów nagości w sztuce od czasów prehistorycznych do współczesności, jak również jej znaczeń. Zna epoki i twórców, dzięki którym następowały istotne modyfikacje podejścia do badanego zagadnienia. Student potrafi wskazać najbardziej go interesujące aspekty cielesności w dziejach sztuki oraz jej bieżących wydaniach. Umie w wizerunkach powszechnie rozumianych jako prosty, erotyczny przekaz dostrzec spektrum związane z kulturowym tłem, wpływem filozofii i religii na rozumienie ciała i jego naturalności. Kompetencje społeczne (postawy) Student rozumie aspekt przedmiotowości i podmiotowości ciała ludzkiego. Jest wyczulony na stereotypy i prostackie mechanizmy oceny nagości, jak również jej wykorzystywania np. dla celów merkantylnych. lub Nazwa przedmiotu Sacrum w sztuce nowoczesnej i współczesnej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Instytut Sztuki edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Kazimierz S. Ożóg A. Formy zajęć (wybrać) wykład, 30 godzin 30 godzin obecność na zajęciach

3 B. Sposób realizacji (wybrać) zajęcia w sali dydaktycznej C. Liczba godzin 30 godz. Status przedmiotu ogólnouczelniany, do wyboru wykład z prezentacją multimedialną Język wykładowy polski wymagania egzaminacyjne Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia na przykład: aktywność na wykładzie, udział w dyskusjach wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie krótkiego eseju na temat wybrany z listy podanej przez prowadzącego C. Podstawowe kryteria 50% - aktywność na wykładzie, udział w dyskusjach 50% - praca zaliczeniowa Należy określić: Cele przedmiotu Przybliżenie treści związanych z obecnością wątków sakralnych, duchowych (jak również dekonstruujących te pojęcia) w sztuce XIX-XXI wieku. Treści programowe Problematyka wykładu oparta na zagadnieniach obecności i form sztuki sakralnej po przełomie oświeceniowym: w malarstwie, rzeźbie i architekturze, jak również w formach i przekazach artystycznych charakterystycznych dla nie-tradycyjnej sztuki aktualnej. W dużej mierze zagadnienia będą dotyczyć sztuki rodzimej, obszaru obecnej Rzeczpospolitej. Poza nim usystematyzowane zostaną przykłady sztuki sakralnej pochodzącej przede wszystkim z kręgu europejskiego i amerykańskiego, związanej z chrześcijaństwem. Duchowość i propozycje poszczególnych artystów i nurtów sztuki (jak choćby Kandyński czy twórcy neoplastycyzmu) zostaną zestawione m.in. ze współczesnymi świątyniami (zarówno kaplica w Ronchamp jak i bazylika w Licheniu). Przybliżone zostaną również problemy związane z obecnością sacrum (również pod postacią jego dekonstrukcji) w sztuce współczesnej, m.in. krytycznej. Obok problemów dziejów sztuki i zagadnień związanych z formami i przeznaczeniem dzieł omówione zostaną również metamorfozy oczekiwań zamawiającego dzieła Kościoła, zmieniające się postawy wobec sztuki nowoczesnej oraz losy posoborowych wytycznych i ich interpretacji. Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć T. BORUTA, O malowaniu duszy i ciała, Kielce K. KUCZA-KUCZYŃSKI, Nowe kościoły w Polsce, Warszawa A.2. studiowana samodzielnie przez studenta B. Literatura uzupełniająca W. BAŁUS, Gotyk bez Boga? W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku, Warszawa J. JAWORSKA, Artyści polscy o Papieżu, Kielce D. ŁUSZCZEK, Inspiracje religijne w polskim malarstwie i grafice , Gdańsk K. STEFAŃSKI, Polska architektura sakralna w poszukiwaniu stylu narodowego, Łódź R. WALCZYK, Symbolika i wystrój świątyni chrześcijańskiej, Poznań C. WĄS, Antynomie współczesnej architektury sakralnej, Wrocław Efekty Student posiada wiedzę na temat obecności wątków sakralnych (przede wszystkim związanych z chrześcijaństwem) w sztuce XIX-XXI wieku w Polsce i Europie. Zna najważniejsze realizacje w zakresie malarstwa, rzeźby oraz architektury, potrafi wymienić twórców, którzy wnieśli istotne wartości do rozważań na temat miejsca Absolutu lub duszy w sztuce. Student potrafi wskazać różnorodne przejawy sacrum w sztuce nowoczesnej i współczesnej. Potrafi ocenić stopień otwartości zleceniodawców jak również wrażliwości artystów na wątki duchowe. Umie wskazać w sztuce współczesnej cechy powiązane ze zmianami znaczeń, roli i kształtu sztuki po Vaticanum II.

4 Kompetencje społeczne (postawy) Student cechuje się postawą otwartości na różnorodne formy i możliwe przejawy podnoszenia wątków sakralnych w sztuce. Rozumie znaczenie kontrowersyjnych dzieł i potrafi pośród kontrowersji dostrzegać wartości wnoszone przez dzieła obrazoburcze. lub Nazwa przedmiotu ANALIZA I INTERPRETACJA DZIEŁA PLASTYCZNEGO W NAUCZANIU SZKOLNYM. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot - Wydział Historyczno-Pedagogiczny/ Instytut Sztuki - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) - mgr Krzysztof Kowalski - udział w zajęciach 15 hh A. Formy zajęć - Warsztaty, pracownia artystyczna - konsultacje 10h Razem: 25 h = 1p.ECTS B. Sposób realizacji - zajęcia w sali dydaktycznej Praca własna studenta C. Liczba godzin - 15 godzin - przygotowanie do ćwiczeń 15 h - korzystanie z literatury 10h Razem 25 h = 1 p.ects Status przedmiotu - ogólnouczelniany, do wyboru Język wykładowy - polski opowiadanie, opis, prelekcja, objaśnienie, konsultacje klasyczna metoda problemowa metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna film, ekspozycja, pokaz, prezentacja z użyciem podręcznika programowego warsztaty artystyczne Sposób zaliczenia - zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia na przykład: przygotowanie prezentacji zaliczeniowej ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru C. Podstawowe kryteria: aktywność na zajęciach umiejętność dokonania analizy formalnej dzieła plastycznego Cele przedmiotu Przedmiot kierowany jest do wszystkich studentów planujących posiadanie lub posiadających specjalność nauczycielską w zakresie przedmiotów: Język polski i Historia. Także studentów innych specjalności nauczycielskich pragnących poszerzyć warsztat pedagogiczny o elementy nauczania przez sztukę. Specjalność nauczycielska nie jest wymogiem. Zajęcia oparte są o atrakcyjne warsztaty artystyczne dla każdego, będące podstawą do omawianych zagadnień. Poznanie elementów warsztatu nauczycielskiego, opartego o dydaktykę sztuki, uatrakcyjniającego procesy dydaktyczne, dającego lepsze efekty w nauczaniu innych przedmiotów szkolnych. Kształtowanie wrażliwości percepcyjnej, świadomości plastycznej wspierających pracę zawodową i dla celów własnych. Przygotowanie studentów do rozbudzania zainteresowania przedmiotami szkolnymi przez ich związki z kulturą plastyczną. Przygotowanie do realizacji elementów lekcji związanych z analizą i interpretacją dzieła plastycznego. Treści programowe B. Problematyka ćwiczeń / konwersatorium Charakterystyka programów nauczania przedmiotowego, ich związki z kulturą plastyczną. Komunikacja w nauczaniu, język plastycznych środków wyrazu Uwarunkowania rozwojowe twórczości dzieci młodzieży, możliwości percepcyjne w zakresie odbioru dzieła plastycznego. Specyfika metod nauczania artystycznego (plastycznego). Zabiegi korelacyjne, między-przedmiotowe. Budowa i organizacja jednostki lekcyjnej przedmiotów z uwzględnieniem warsztatu plastycznego. Analiza formalna dzieła plastycznego. Analiza w zakresie treści dzieła plastycznego. Ćwiczenia praktyczne, plastyczne i teoretyczne podwyższające świadomość i wrażliwość estetyczną.

5 Rola bezpośredniego kontaktu z dziełem sztuki, Instytucją kultury. Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć Popek S. L., Psychologia twórczości plastycznej, O.W. Impuls Kraków 2010 Lovenfeld V, Brittain W. L., Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, PWN 1977 Warszawa Aktualne programy nauczania w zakresie nauczania szkolnego. Thompson J., Jak czytać malarstwo współczesne, Universitas Kraków 2006; A.2. studiowana samodzielnie przez studenta Popek St. Red., Twórczość w teorii i praktyce, WU im. M. C. Skłodowskiej, Lublin 2004; Gage John, Kolor i kultura, Universitas Kraków 2008; Hohensee-Ciszewska H., Podstawy wiedzy o sztukach plastycznych, WSiP Warszawa 1976; - Uczestnik kursu zna podstawowe środki wyrazu plastycznego, zasady kontrastu w dziele plastycznym, zna słownictwo związane z formalnym i tematycznym omówieniem działa plastycznego, zna uwarunkowania rozwojowe dzieci i młodzieży w zakresie percepcji dzieła plastycznego, zna zasady analizy i interpretacji działa plastycznego - Uczestnik kursu potrafi dokonać analizy formalnej i w zakresie treści dzieła plastycznego, umie zastosować wiedzę w ogniwach lekcyjnych dostarczając wiedzę o kulturze plastycznej i wzbudzając zainteresowanie przedmiotem zasadniczym, właściwie włącza w tok zajęć elementy warsztatu plastycznego dostosowanego do fazy rozwojowej i zagadnień przedmiotu zasadniczego umie w, sposób opisowy wyrazić odczucia i refleksje wobec nowych zjawisk związanych z kulturą plastyczną; Kompetencje społeczne (postawy) - Uczestnik kursu efektywnie współdziała w pracy zespołowej, ma świadomość właściwego przygotowania do wykonywania zawodu w zależności od studiowanej specjalności, jest przygotowany do odbioru dzieł kultury plastycznej i potrafi werbalizować w przekazie treści z nią związane. Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot - Wydział Historyczno-Pedagogiczny/ Instytut Sztuki - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) - mgr Krzysztof Kowalski - udział w zajęciach 15 hh A. Formy zajęć - Warsztaty, pracownia artystyczna - konsultacje 10h Razem: 25 h = 1p.ECTS B. Sposób realizacji - zajęcia w sali dydaktycznej Praca własna studenta - przygotowanie do ćwiczeń 15 h C. Liczba godzin - 15 godzin - korzystanie z literatury 10h Razem 25 h = 1 p.ects Status przedmiotu - ogólnouczelniany, do wyboru Język wykładowy - polski opowiadanie, opis, prelekcja, objaśnienie, konsultacje klasyczna metoda problemowa metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna film, ekspozycja, pokaz, prezentacja z użyciem podręcznika programowego warsztaty artystyczne Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru C. Podstawowe kryteria: aktywność na zajęciach

6 Cele przedmiotu Przedmiot kierowany jest do wszystkich studentów pragnących włączać w pracę wychowawczą zawodową lub osobistą zabiegi, działania i czynności z zakresu dydaktyki sztuki. Zajęcia oparte są o atrakcyjne warsztaty artystyczne dla każdego, będące podstawą do omawianych zagadnień. Poznanie w zarysie najważniejszych koncepcji edukacji artystycznej oraz przełożenie ich na praktykę. Kształtowanie wrażliwości percepcyjnej, świadomości plastycznej wspierających pracę zawodową i dla celów własnych. Nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo w aspekcie oddziaływań poprzez metodykę nauczania artystycznego. Treści programowe B. Problematyka ćwiczeń / konwersatorium Kultura, sztuka a kształtowanie postaw. Zarys współczesnych koncepcji edukacji artystycznej w kontekście oddziaływań wychowawczych. Uwarunkowania rozwojowe twórczości dzieci młodzieży, możliwości percepcyjne w zakresie odbioru dzieła plastycznego. Wychowanie w kulturze, bezpośredniego kontaktu. Problemy wychowawcze młodzieży szkolnej w aspekcie wychowania przez sztukę. Warsztat artystyczny, jako medium w procesach wychowawczych. Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć Popek S. L., Psychologia twórczości plastycznej, O.W. Impuls Kraków 2010 Lovenfeld V, Brittain W. L., Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, PWN 1977 Warszawa Read H., Wychowanie przez sztukę, ZN im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, A.2. studiowana samodzielnie przez studenta Kujawiński J. (pod red.), 1990, Rozwijanie aktywności twórczej uczniów. Zarys metodyki, WSiP, Warszawa Kruszewski K., Sztuka nauczania czynności nauczyciela, PWN 2007, Warszawa - Uczestnik kursu zna najważniejsze koncepcje edukacji artystycznej w kontekście oddziaływań wychowawczych, zna uwarunkowania rozwojowe dzieci i młodzieży w zakresie twórczości plastycznej. - Uczestnik kursu potrafi zaproponować oddziaływania wychowawcze poprzez ich związek ze zjawiskami sztuki. Kompetencje społeczne (postawy) - Uczestnik potrafi aranżować działania zespołowe w procesie kształtowania postaw dzieci i młodzieży, ma świadomość możliwości i zakresu włączania sztuki w oddziaływania wychowawcze. Nazwa przedmiotu GRAFIKA MAŁA FORMA GRAFICZNA GRAFIKA EKSPERYMENTALNA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Historyczno- Pedagogiczny Instytut Sztuki Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) - dr hab. Monika Kamińska A. Formy zajęć warsztaty: Pracownia Artystyczna B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktyczne C. Liczba godzin 15 Godziny kontaktowe - udział w zajęciach 15 h Konsultacje 10h Razem: 25h = 1p.ECTS Praca własna studenta - przygotowanie do ćwiczeń: 10 h - korzystanie z literatury fachowej do = 5h - przygotowanie do zaliczeń: 7 h -organizowanie wystawy 3 h Razem 25 h = 1p.ECTS

7 Status przedmiotu ogólnouczelniany wykład konwersatoryjny, pokaz, prezentacja ćwiczenia praktyczne Język wykładowy polski Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia na przykład: Ocena na podstawie ocen cząstkowych prac wykonanych w trakcie semestru; C. Podstawowe kryteria 50%- uczestnictwo w zajęciach 50%- wykonane prace A. Wymagania formalne: BRAK B. Wymagania wstępne: BRAK Cele przedmiotu Wprowadzenie do świata grafiki, omówienie zasad pracy w pracowni grafiki, podstawowych rodzajów druku(wklęsłego, wypukłego, płaskiego) Zapoznanie z pojęciem typografii, omówienie podstawowych zasad kompozycji i projektowania graficznego. Wykonanie małej formy graficznej. Łączenie tradycyjnego warsztatu graficznego z szeroko pojmowanym eksperymentem.. Część programu dydaktycznego stanowią wykłady z zakresu historii grafiki, oglądanie wystaw graficznych Treści programowe A. Zapoznanie z pojęciem grafiki artystycznej i użytkowej oraz typografii. Omówienie podstawowych zasad kompozycji i projektowania graficznego. B. Omówienie i pokazanie prac znanych artystów zajmujących się małą formą graficzną. -Omówienie technologii technik graficznych na podstawie przykładów -Wykonywanie projektów -Przenoszenie wybranej propozycji rysunkowej na matrycę -Wykonywanie grafik w celu poznania różnorodności wypowiedzi graficznej oraz zastosowanie różnych narzędzi w celu oddania pożądanego efektu artystycznego - Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. Daszyńska-Techniki graficzne, Jerzy Werner-Podstawy technologii malarstwa i grafiki A.2. Ales Krejca- Techniki sztuk graficznych,jordi Catafali Clara Oliva Techniki graficzne B. Literatura uzupełniająca katalogi wystaw graficznych, pisma artystyczne Posiada dobrze opanowaną wiedzę technologiczną i artystyczną dającą swobodne możliwości poruszania się w warsztacie graficznym. Zna i rozumie, na czym polega autokreacja w grafice. Potrafi realizować prace na poziomie zaawansowanym technologicznie i artystycznie. Potrafi analitycznie i kreatywnie reagować na zależności zachodzące między stroną formalną i technologiczną Kompetencje społeczne (postawy) Jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt w pracowni i utrzymanie należytego porządku. Krytycznie rozstrzyga własne koncepcje oraz poszukuje nowych inspiracji technologicznych i plastycznych. Uczestniczy w organizacji działań prezentujących własny i grupowy dorobek Nazwa przedmiotu: EDYCJA GRAFIKI RASTROWEJ PODSTAWOWY KURS ADOBE PHOTOSHOP

8 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Historyczno-pedagogiczny / INSTYTUT SZTUKI Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): Dr Bartosz Posacki, Mgr Agnieszka Pełka A. Formy zajęć Warsztaty, pracownia artystyczna B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej zajęcia on-line C. Liczba godzin: 15 Godziny kontaktowe (K): - udział w warsztatach: 15 x 1h = 15 h(k) - udział w przeglądzie końcowo rocznym: 2h (K) - udział w przeglądach śródsemestralnych: 3x1h: (K) - konsultacje z użyciem komunikatorów internetowych: 5h (K) Razem: 25 h = 1p. ECTS Praca własna studenta (S): - bieżące przygotowanie do zajęć: 15 x 1h = 15h (S) - realizacja zadań poza pracownią: 10h (S) Razem 25 h = 1 p. ECTS SUMA: 50 h = 2 p. ECTS Status przedmiotu ogólnouczelniany, do wyboru Prezentacja multimedialna, Praca w grupach, Ćwiczenia warsztatowe Praktyczne, indywidualne realizacje projektów Język wykładowy: Polski Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia Realizacja projektu semestralnego Oceny cząstkowe za realizacje zadań praktycznych realizowanych w trakcie trwania semestru C. Podstawowe kryteria Procentowy udział każdego warunku zaliczenia w końcowej ocenie: Realizacja projektu semestralnego 50%, oceny cząstkowe 50 % Cele przedmiotu opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu edycji grafiki cyfrowej w programie Adobe Photoshop zdobycie podstawowych umiejętności praktycznego wykorzystania cyfrowych narzędzi i technik edycji grafiki rastrowej zdobycie praktycznych, podstawowych umiejętności przygotowania materiałów graficznych do wykorzystania w środowiskach docelowych (druk, sieć www, grafika ekranowa). Treści programowe Problematyka ćwiczeń 1. Wprowadzenie do przedmiotu: EDYCJA GRAFIKI RASTROWEJ KURS ADOBE PHOTOSHOP 2. Prezentacja możliwości i różnorodnych zastosowań programu Adobe Photoshop 3. Zagadnienia poruszane w ramach zajęć: Grafika rastrowa - wprowadzenie Interfejs użytkownika programu Adobe Photoshop Wymiary a rozdzielczość dokumentów Podstawy technik korekcji obrazu: korekcje kolorystyczne, rozpiętość tonalna, selektywna zmiana koloru Globalna i selektywna korekcja obrazu Praca z obrazem czarno-białym Podstawowe techniki retuszu i restauracji obrazu Podstawowe techniki montażu Filtrowanie obrazu Dodawanie efektów Planowanie strategii edycji

9 Podstawy przygotowania obrazu z uwzględnieniem docelowych zastosowań 4. Prezentacja zrealizowanych projektów semestralnych Wykaz literatury Literatura uzupełniająca: Adobe Photoshop CS5/CS5 PL. Oficjalny podręczniki, opracowanie zbiorowe, Gliwice, Twórcze Projektowanie, Gavin Ambrose, Paul Harris, Warszawa, Pierwsza Pomoc w Typografii, Forssman Friedrich, Gdańska, Komunikacja Wizualna, Bergstrom Bo, Warszawa Posiada wiedzę z zakresu teorii edycji grafiki rastrowej Zna pola zastosowań i techniki pracy z programem Adobe Photoshop. Posiada wiedze na temat przygotowania i opracowanych materiałów do wykorzystania w środowiskach docelowych (druk, sieć www, ekrany, wyświetlacze). Posiada podstawowe umiejętności cyfrowej kreacji i edycji materiałów graficznych. Potrafi podejmować decyzje związane z wyborem technik właściwych dla uzyskania zaplanowanego efektu oraz z uwzględnieniem przeznaczenia docelowego opracowywanych materiałów. Potrafi twórczo wykorzystywać oraz samodzielnie rozwijać zdobyte umiejętności. Kompetencje społeczne (postawy) Krytycznie odnosi się do własnych pomysłów i doskonali je na drodze prób i eksperymentów. Efektywnie pracuje w grupie. Rozumie potrzebę dialogu, rolę dyskusji i wymiany doświadczeń w procesie twórczym. Kieruje się zasadami poszanowania własności intelektualnej i prawa autorskiego. Nazwa przedmiotu: GRAFIKA KOMPUTEROWA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Historyczno-pedagogiczny / INSTYTUT SZTUKI Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): Mgr Michał Misiura, Mgr Paulina Ptaszyńska A. Formy zajęć Warsztaty, pracownia artystyczna B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej zajęcia on-line C. Liczba godzin: 15 Status przedmiotu ogólnouczelniany, do wyboru Godziny kontaktowe (K): - udział w zajęciach: 15 x 1h = 15 h(k) - udział w przeglądzie końcowo rocznym: 2h (K) - udział w przeglądach śródsemestralnych: 3x1h: (K) - konsultacje z użyciem komunikatorów internetowych: 5h (K) Razem: 25 h = 1p. ECTS Praca własna studenta (S): - bieżące przygotowanie do zajęć: 15 x 1h = 15h (S) - realizacja zadań semestralnych: 10h (S) Razem 25 h = 1 p. ECTS SUMA: 50 h = 2 p. ECTS Język wykładowy: Polski

10 Prezentacja multimedialna, Praca w grupach, Ćwiczenia warsztatowe Praktyczne, indywidualne realizacje projektów Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia Realizacja projektu semestralnego Oceny cząstkowe za realizacje zadań praktycznych realizowanych w trakcie trwania semestru C. Podstawowe kryteria Procentowy udział każdego warunku zaliczenia w końcowej ocenie: Realizacja projektu semestralnego 50%, oceny cząstkowe 50 % Należy określić: Cele przedmiotu opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu edycji grafiki rastrowej opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu edycji grafiki wektorowej opanowanie umiejętności łączenia różnorodnych cyfrowych technik graficznych Treści programowe Problematyka ćwiczeń 5. Wprowadzenie do przedmiotu Grafika Komputerowa 6. Prezentacja przykładów i różnorodnych zastosowań grafiki cyfrowej 7. Zagadnienia poruszane w ramach zajęć: Grafika cyfrowa - wprowadzenie Filozofia pracy w programach do tworzenia i edycji grafiki cyfrowej Podstawy programu Adobe Photoshop Podstawowe techniki edycji grafiki rastrowej Podstawy programu Adobe Ilustrator i Adobe InDesign Podstawowe techniki edycji grafiki wektorowej Podstawy edycji materiałów fotograficznych Podstawy integracji elementów graficznych z materiałem fotograficznym Podstawy montażu fotograficznego Podstawy druku cyfrowego 8. Prezentacja zrealizowanych projektów semestralnych Wykaz literatury Literatura uzupełniająca: Adobe Photoshop CS5/CS5 PL. Oficjalny podręczniki, opracowanie zbiorowe, Gliwice, Adobe Illustrator CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik, Gliwice, 2011 Adobe InDesign CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik, Gliwice, 2011 Grafika wektorowa. Szkolenie podstawowe, Von Glitschka, Gliwice, 2012 Twórcze ilustrowanie, Zeegen Lawrence, Warszawa, 2008 Posiada podstawową wiedzę z zakresu edycji grafiki rastrowej Posiada podstawową wiedzę z zakresu edycji grafiki wektorowej Posiada wiedzę na temat zastosowań grafiki cyfrowej Posiada podstawowe umiejętności kreacji i edycji grafiki rastrowej i wektorowej Potrafi podejmować decyzje związane z wyborem technik właściwych dla uzyskania zaplanowanego efektu Potrafi twórczo wykorzystywać oraz samodzielnie rozwijać zdobyte umiejętności.

11 Kompetencje społeczne (postawy) Krytycznie odnosi się do własnych pomysłów i doskonali je na drodze prób i eksperymentów. Efektywnie pracuje w grupie. Rozumie potrzebę dialogu, rolę dyskusji i wymiany doświadczeń w procesie twórczym. Kieruje się zasadami poszanowania własności intelektualnej i prawa autorskiego. Nazwa przedmiotu: KURS TECHNIK MULTIMEDIALNYCH Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Historyczno-pedagogiczny / INSTYTUT SZTUKI Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): Dr Bartosz Posacki, Mgr Paulina Ptaszyńska A. Formy zajęć Warsztaty, pracownia artystyczna B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej zajęcia on-line C. Liczba godzin: 15 Status przedmiotu ogólnouczelniany, do wyboru Godziny kontaktowe (K): - udział w zajęciach: 15 x 1h = 15 h(k) - udział w przeglądzie końcowo rocznym: 2h (K) - udział w przeglądach śródsemestralnych: 3x1h: (K) - konsultacje z użyciem komunikatorów internetowych: 5h (K) Razem: 25 h = 1p. ECTS Praca własna studenta (S): - bieżące przygotowanie do zajęć: 15 x 1h = 15h (S) - realizacja zadań semestralnych: 10h (S) Razem 25 h = 1 p. ECTS SUMA: 50 h = 2 p. ECTS Język wykładowy: Polski Prezentacja multimedialna, Praca w grupach, Ćwiczenia warsztatowe Praktyczne, indywidualne realizacje projektów Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia Realizacja projektu semestralnego Oceny cząstkowe za realizacje zadań praktycznych realizowanych w trakcie trwania semestru C. Podstawowe kryteria Procentowy udział każdego warunku zaliczenia w końcowej ocenie: Realizacja projektu semestralnego 50%, oceny cząstkowe 50 % Należy określić: Cele przedmiotu wprowadzenie w podstawy problematyki sztuki mediów zapoznanie z podstawami różnorodnych technik multimedialnych; montaż i edycja video, tradycyjne i cyfrowe techniki animacyjne, realizacja dźwięku, wykształcenie podstawowych umiejętności posługiwania się technikami multimedialnymi w zastosowaniach artystycznych i użytkowych.

12 Treści programowe Problematyka ćwiczeń 1. Wprowadzenie do przedmiotu KURS TECHNIK MULTIMEDIALNYCH 2. Prezentacja i omówienie różnorodnych rozwiązań formalnych możliwych do uzyskania z wykorzystaniem technik multimedialnych 3. Prezentacja i omówienie przykładowych utworów animowanych realizowanych w różnorodnych technikach. 4. Podstawy grafiki, animacji i edycji wideo 4.1 Podstawy edycji graficznych materiałów rastrowych na potrzeby prezentacji, animacji i montaży video 4.2 Podstawy tworzenia sekwencji animowanych 4.3 Podstawy cyfrowej edycji materiałów wideo 4.4 Podstawy montażu wideo 5. Kompozycja temporalna i dramaturgia obrazów ruchomych 6. Podstawy pracy z dźwiękiem 7. Podstawy post-produkcji i edycji efektów specjalnych 8. Prezentacja zrealizowanych projektów multimedialnych Wykaz literatury Literatura uzupełniająca: Adobe Photoshop CS5/CS5 PL. Oficjalny podręczniki, opracowanie zbiorowe, Gliwice, Twórcze Projektowanie, Gavin Ambrose, Paul Harris, Warszawa, Adobe Premiere Pro CS3. Oficjalny podręcznik, opracowanie zbiorowe, Gliwice, Adobe After Effects CS5 Professional. Oficjalny Podręcznik, opracowanie zbiorowe, Gliwice, Antologia Polskiej Animacji, Producent PWA Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, DystrubutorNInA Narodowy Instytut Audiowizualny, Warszawa, Posiada podstawową wiedzę na temat manualnej i cyfrowej kreacji obrazów ruchomych; edycji i post-produkcji, a także obowiązujących standardów cyfrowego dźwięku i obrazu wideo. Rozumie zależności między warstwą wizualną i audialną w obrazach animowanych, filmowych i wideo. Posiada podstawową wiedze na temat komponowania i kontrolowania przekazów multimedialnych Posiada podstawowe umiejętności cyfrowej kreacji i edycji materiałów graficznych oraz cyfrowego montażu materiałów video i animowanych. Łączy obraz z dźwiękiem i przygotowuje oprawę dźwiękową do utworów animowanych i video na podstawowym poziomie. Potrafi podejmować decyzje związane z wyborem odpowiednich technik dla uzyskania zaplanowanego efektu oraz dla przeznaczenia opracowywanego materiału. Kieruje się dbałością o jakość techniczną i walory estetyczne wykonywanych prac. Kompetencje społeczne (postawy) Krytycznie odnosi się do własnych pomysłów i doskonali je na drodze prób i eksperymentów. Efektywnie pracuje w grupie. Rozumie potrzebę dialogu, rolę dyskusji i wymiany doświadczeń w procesie twórczym. Kieruje się zasadami poszanowania własności intelektualnej i prawa autorskiego. Nazwa przedmiotu: PODSTAWY GRAFIKI I ANIMACJI 3D Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Historyczno-pedagogiczny / INSTYTUT SZTUKI Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących): Mgr Michał Misiura

13 A. Formy zajęć pracownia artystyczna B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej zajęcia on-line C. Liczba godzin: 15 Status przedmiotu ogólnouczelniany, do wyboru Prezentacja multimedialna, Praca w grupach, Ćwiczenia warsztatowe Praktyczne, indywidualne realizacje projektów Godziny kontaktowe (K): - udział w zajęciach: 15 x 1h = 15 h(k) - udział w przeglądzie końcowo rocznym: 2h (K) - udział w przeglądach śródsemestralnych: 3x1h: (K) - konsultacje z użyciem komunikatorów internetowych: 5h (K) Razem: 25 h = 1p. ECTS Praca własna studenta (S): - bieżące przygotowanie do zajęć: 15 x 1h = 15h (S) - realizacja zadań semestralnych: 10h (S) Razem 25 h = 1 p. ECTS SUMA: 50 h = 2 p. ECTS Język wykładowy: Polski Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia Realizacja projektu semestralnego Oceny cząstkowe za realizacje zadań praktycznych realizowanych w trakcie trwania semestru C. Podstawowe kryteria Procentowy udział każdego warunku zaliczenia w końcowej ocenie: Realizacja projektu semestralnego 50%, oceny cząstkowe 50 % Cele przedmiotu opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu edycji grafiki 3D opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu animacji 3D Treści programowe Problematyka ćwiczeń 9. Wprowadzenie do przedmiotu Podstawy grafiki i animacji 3D 10. Prezentacja przykładów i różnorodnych zastosowań grafiki i animacji 3D 11. Zagadnienia poruszane w ramach zajęć: Grafika 3D wprowadzenie Filozofia pracy w programach do edycji grafiki 3D Interfejs użytkownika programu 3DS MAX Bryły podstawowe użycie i właściwości Zastosowania modyfikatorów Podstawowe techniki oświetlania Modelowanie przy użyciu siatek Wytłaczanie i figury obrotowe Modelowanie przy użyciu splinów Podstawy tworzenia tekstur Rodzaje i właściwości materiałów Renderery i rendering Podstawy animacji Metody kluczowania ruchu Podstawy postprodukcji 12. Prezentacja zrealizowanych projektów semestralnych

14 Wykaz literatury Literatura uzupełniająca: 3ds Max Biblia, Murdock Kelly L., Gliwice, ds Max. Leksykon, Pazdur Wojciech, Gliwice, ds Max Ćwiczenia praktyczne, Pasek Joanna, Gliwice, Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2011 i 3ds Max Design, Gliwice, 2011 Posiada podstawową wiedzę z zakresu edycji grafiki 3D Zna pola zastosowań grafiki 3D Posiada podstawowe umiejętności kreacji i edycji grafiki 3D Potrafi podejmować decyzje związane z wyborem technik właściwych dla uzyskania zaplanowanego efektu biorąc pod uwagę przeznaczenie materiału docelowego Potrafi twórczo wykorzystywać oraz samodzielnie rozwijać zdobyte umiejętności. Kompetencje społeczne (postawy) Krytycznie odnosi się do własnych pomysłów i doskonali je na drodze prób i eksperymentów. Efektywnie pracuje w grupie. Rozumie potrzebę dialogu, rolę dyskusji i wymiany doświadczeń w procesie twórczym. Kieruje się zasadami poszanowania własności intelektualnej i prawa autorskiego. Nazwa przedmiotu CERAMIKA, JAKO ARTETERAPIA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Historyczno Pedagogiczny, Instytut Sztuki UO Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Nazwisko osoby prowadzącej dr Witold Pichurski A. Formy zajęć warsztaty artystyczne Pracownia artystyczna B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej - pracownia artystyczna C. Liczba godzin 15 godzin - pracownia artystyczna 15 godzin - indywidualna praca studenta, przygotowanie projektów 10 godzin - przygotowanie autorskiego tematu do prowadzenia z młodzieżą 10 godzin - indywidualne poznanie ceramiki historycznej z zasobów muzealnych 5 godzin - konsultacje, omawianie projektów 10 godzin Status przedmiotu ogólnouczelniany, do wyboru wykład problemowy, omówienie zagadnień artystycznych i technologicznych, prezentacja multimedialna Język wykładowy Polski Przedstawienie pracy plastycznej Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną

15 ćwiczenia praktyczne, analiza form ceramicznych z dyskusją, omówienie projektów, rozwiązywanie zagadnień technicznych B. Formy zaliczenia wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu plastycznego ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie projektu, aktywności podczas zajęć C. Podstawowe kryteria Ocena na podstawie projektu artystycznego i aktywności na zajęciach. Cele przedmiotu Celem kursu jest poznanie podstaw technik ceramicznych w celu pracy z dziećmi. Spojrzenie na warsztat ceramiczny, jako rodzaj terapii zajęciowej prowadzonej z młodzieżą czy osobami starszymi. Proponowane tematy mogą być inspiracją do samodzielnego prowadzenia zajęć artystycznych i mogą służyć do budowania własnej kariery zawodowej. Nie są wymagane umiejętności wstępne. W trakcie spotkań studenci krok po kroku poznają metody formowania ceramiki, rodzaje mas plastycznych i podstawowe zagadnienia techniczne. Jest to idealny sposób, by w krótkim czasie zapoznać się możliwościami kreowania form przestrzennych, poznać metody zdobienia, proces wypału i szkliwienia. Zapraszamy do odbycia przygody artystycznej i poznania tajemnic ceramiki. Treści programowe A. Problematyka wykładu - poznanie podstawowych zasad projektowania - najprostsze techniki ceramiczne - przykładowe prace artystyczne B. Problematyka ćwiczeń - warsztatów - wykonanie szkiców rysunkowych projektowanej ceramiki - poznanie wstępnych umiejętności technicznych - wykonanie płaskorzeźby lub medalionu - modelowanie w glinie, zastosowanie kontrastowych faktur - umiejętność przygotowania odpowiednich materiałów i stanowiska pracy - podjęcie analizy swojej pracy i ocena jej na tle grupy Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć 1. Mattison Steve, Podręcznik ceramika, Wydawnictwo Arkady, Warszawa Warszaw Josie. Ceramika: poradnik praktyczny, Wydawnictwo Arkady, Warszawa Katalogi związane z zagadnieniem ceramiki, ze zbiorów prowadzącego A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 1. Król Anna, Rzeźba Młodej Polski, Muzeum w Legnicy, Legnica B. Literatura uzupełniająca 1. Laseczka Konstanty, Keramos, Książka Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa Laureat Monique, Rodin, Warszawa Wieczorek Stanisław, Majewski Lech, Mistrzowie rzeźby, Muzeum narodowe w Warszawie, Warszawa Katalogi z aktualnych wydarzeń artystycznych Wie, jak przeprowadzić proces kształtowania prac ceramicznych. Potrafi zaproponować ciekawy pomysły plastyczny. Wie, jak modelować w glinie. Ma potrzebną wiedzę jak wykonać płaskorzeźbę w glinie ceramicznej. Umie stosować podstawowe techniki ceramiczne. Umie zorganizować swoje stanowisko pracy, przygotować narzędzia rzeźbiarskie i wybrać odpowiednie materiały.

16 Kompetencje społeczne (postawy) Ma kompetencje, aby prezentować i omawiać swoje projekty plastyczne. Ma kompetencje, aby omawiać idee, które były inspiracją do powstania pracy rzeźbiarskiej. Umie oceniać z dystansem swoją pracę na tle dokonań grupy podczas przeglądu tematu. Nazwa przedmiotu WARSZTATY CERAMICZNE Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Historyczno Pedagogiczny, Instytut Sztuki UO Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Nazwisko osoby prowadzącej dr Witold Pichurski A. Formy zajęć warsztaty artystyczne Pracownia artystyczna B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej - pracownia artystyczna C. Liczba godzin 15 godzin - pracownia artystyczna 15 godzin - indywidualna praca studenta, przygotowanie projektów 15 godzin - indywidualne poznanie ceramiki historycznej z zasobów muzealnych 10 godzin - konsultacje, omawianie projektów 10 godzin Status przedmiotu ogólnouczelniany, do wyboru wykład problemowy, omówienie zagadnień artystycznych i technologicznych, prezentacja multimedialna ćwiczenia praktyczne, analiza form ceramicznych z dyskusją, omówienie projektów, rozwiązywanie zagadnień technicznych Język wykładowy Polski Przedstawienie pracy plastycznej Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu plastycznego ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie projektu, aktywności podczas zajęć C. Podstawowe kryteria Ocena na podstawie projektu artystycznego i aktywności na zajęciach.

17 Cele przedmiotu Celem kursu jest pokazanie piękna i bogactwa ceramiki w przystępnej formie warsztatów artystycznych. Nie są wymagane umiejętności wstępne. W trakcie spotkań studenci krok po kroku poznają metody formowania ceramiki, rodzaje mas plastycznych i wstępne zagadnienia techniczne. Jest to idealny sposób, by w krótkim czasie zapoznać się możliwościami kreowania form przestrzennych, poznać metody zdobienia, proces wypału i szkliwienia. Zapraszamy do odbycia przygody artystycznej i poznania tajemnic ceramiki. Treści programowe A. Problematyka wykładu - poznanie podstawowych zasad projektowania - najprostsze techniki ceramiczne - przykładowe prace artystyczne B. Problematyka ćwiczeń - warsztatów - wykonanie szkiców rysunkowych projektowanej ceramiki - poznanie wstępnych umiejętności technicznych - wykonanie płaskorzeźby lub medalionu - modelowanie w glinie, zastosowanie kontrastowych faktur - umiejętność przygotowania odpowiednich materiałów i stanowiska pracy - podjęcie analizy swojej pracy i ocena jej na tle grupy Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć 3. Mattison Steve, Podręcznik ceramika, Wydawnictwo Arkady, Warszawa Warszaw Josie, Ceramika: poradnik praktyczny, Wydawnictwo Arkady, Warszawa Katalogi związane z zagadnieniem ceramiki, ze zbiorów prowadzącego A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 1. Król Anna, Rzeźba Młodej Polski, Muzeum w Legnicy, Legnica B. Literatura uzupełniająca 5. Laseczka Konstanty, Keramos, Książka Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa Laureat Monique, Rodin, Warszawa Wieczorek Stanisław, Majewski Lech, Mistrzowie rzeźby, Muzeum narodowe w Warszawie, Warszawa Katalogi z aktualnych wydarzeń artystycznych Wie, jak przeprowadzić proces kształtowania formy ceramicznych. Potrafi zaproponować pomysł plastyczny. Wie, jak modelować w glinie. Ma potrzebną wiedzę jak wykonać płaskorzeźbę w masie ceramicznej. Umie stosować podstawowe techniki ceramiczne. Umie zorganizować stanowisko pracy, przygotować narzędzia rzeźbiarskie i wybrać odpowiednie materiały. Kompetencje społeczne (postawy) Ma kompetencje, aby prezentować i omawiać swoje projekty plastyczne. Ma kompetencje, aby omawiać idee, które były inspiracją do powstania pracy rzeźbiarskiej. Umie oceniać z dystansem swoją pracę na tle dokonań grupy podczas przeglądu końcowego.

18 Nazwa przedmiotu Warsztaty Małej Formy rzeźbiarskiej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Historyczno Pedagogiczny, Instytut Sztuki UO Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Nazwisko osoby prowadzącej Prof. Marian Molenda i mgr Ignacy Nowodworski A. Formy zajęć warsztaty artystyczne. Pracownia artystyczna B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej - pracownia artystyczna C. Liczba godzin 15 - pracownia artystyczna 15 godzin - indywidualna praca studenta, przygotowanie projektów 10 godzin - indywidualne poznanie ceramiki historycznej z zasobów muzealnych 15 godzin - konsultacje, omawianie projektów 10 godzin Status przedmiotu ogólnouczelniany, do wyboru wykład problemowy, omówienie zagadnień artystycznych i technologicznych, prezentacja multimedialna małej formy rzeźbiarskiej ćwiczenia praktyczne, analiza form przestrzennych i płaskich z dyskusją, omówienie projektów, rozwiązywanie zagadnień technicznych Język wykładowy Polski Przedstawienie pracy plastycznej Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu plastycznego ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie projektu, aktywności podczas zajęć Należy określić: C. Podstawowe kryteria, Ocena na podstawie projektu artystycznego i aktywności na zajęciach. Cele przedmiotu współczesnych. W trakcie spotkań studenci krok po kroku poznają metody rzeźbienia w glinie i gipsie, poznają i wstępne zagadnienia techniczne. Jest to idealny sposób, by w krótkim czasie zapoznać się możliwościami kreowania form przestrzennych, poznać metody odlewu w gipsie projektu medalu czy statuetki przez siebie zrobionej Zapraszamy do odbycia przygody artystycznej i poznania

19 Treści programowe A. Problematyka wykładu - poznanie podstawowych zasad projektowania - najprostsze techniki ceramiczne - przykładowe prace artystyczne B. Problematyka ćwiczeń - warsztatów - wykonanie szkiców rysunkowych projektowanej ceramiki - poznanie wstępnych umiejętności technicznych - wykonanie płaskorzeźby lub medalu - modelowanie w glinie, zastosowanie kontrastowych faktur - umiejętność przygotowania odpowiednich materiałów i stanowiska pracy - podjęcie analizy swojej pracy i ocena jej na tle grupy Wykaz literatury wykorzystywanej przez studenta: Figura - w rzeźbie polskiej XIX i XX wieku r. Warszawa, Wydawnictwo Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku: Katalogi z wystaw o zasięgu krajowym i międzynarodowym Mała forma rzeźbiarska, ceramika, medalierstwo.( FIDEM) Rzeźba Współczesna - A.Kotula, P.Krakowski 1980 r. Król Anna, Rzeźba Młodej Polski, Muzeum w Legnicy, Legnica B. Literatura uzupełniająca 9. Laszczka Konstanty, Keramos, Książka Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa Laureat Monique, Rodin, Warszawa Wieczorek Stanisław, Majewski Lech, Mistrzowie rzeźby, Muzeum narodowe w Warszawie, Warszawa Katalogi z aktualnych wydarzeń artystycznych Wie, jak przeprowadzić proces kształtowania formy płaskiej,(medal), lub przestrzennej. Potrafi zaproponować pomysł plastyczny. Posiada podstawową wiedze o jednej z technik odlewniczych. Wie, jak modelować w glinie. Ma potrzebną wiedzę jak wykonać płaskorzeźbę w glinie. Umie stosować podstawowe techniki modelowania w glinie Umie zorganizować stanowisko pracy, przygotować narzędzia rzeźbiarskie i wybrać odpowiednie materiały. Kompetencje społeczne (postawy) Ma kompetencje, aby prezentować i omawiać swoje projekty plastyczne. Ma kompetencje, aby omawiać idee, które były inspiracją do powstania pracy rzeźbiarskiej. Umie oceniać z dystansem swoją pracę na tle dokonań grupy podczas przeglądu końcowego. Nazwa przedmiotu CERAMIKA HISTORYCZNA - - WARSZTATY CERAMICZNE Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Historyczno Pedagogiczny, Instytut Sztuki UO Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Nazwisko osoby prowadzącej Prof. Marian Molenda i dr Witold Pichurski

20 A. Formy zajęć warsztaty artystyczne Pracownia artystyczna B. Sposób realizacji zajęcia w sali dydaktycznej - pracownia artystyczna - pracownia artystyczna 15 godzin - indywidualna praca studenta, przygotowanie projektów 10 godzin - indywidualne poznanie ceramiki historycznej z zasobów muzealnych 15 godzin - konsultacje, omawianie projektów 10 godzin C. Liczba godzin 15h Status przedmiotu ogólnouczelniany, do wyboru Można wybrać metodę/metody z przygotowanej listy lub opisać własny sposób pracy ze studentami, na przykład: wykład problemowy, omówienie zagadnień artystycznych i technologicznych, prezentacja multimedialna obiektów historycznych ćwiczenia praktyczne, analiza form ceramicznych z dyskusją, omówienie projektów, rozwiązywanie zagadnień technicznych Język wykładowy Polski Przedstawienie pracy plastycznej Sposób zaliczenia zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu plastycznego ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie projektu, aktywności podczas zajęć C. Podstawowe kryteria Ocena na podstawie projektu artystycznego i aktywności na zajęciach. Należy określić: Cele przedmiotu Celem kursu jest pokazanie piękna i bogactwa ceramiki i próba wykonania kopii ceramiki historycznej. Podczas zajęć można poznać techniki średniowieczne i własnoręcznie, na bazie materiałów archeologicznych Własnoręcznie wykonać kopie obiektu muzealnego. Fakultet ma przystępną formę warsztatów artystycznych. Nie są wymagane umiejętności wstępne. W trakcie spotkań studenci krok po kroku poznają metody formowania ceramiki, rodzaje mas plastycznych i wstępne zagadnienia techniczne. Jest to idealny sposób, by w krótkim czasie zapoznać się możliwościami kreowania form przestrzennych, poznać metody zdobienia, proces wypału i szkliwienia. Zapraszamy do odbycia przygody artystycznej i poznania tajemnic ceramiki. Treści programowe A. Problematyka wykładu - poznanie podstawowych zasad projektowania - najprostsze techniki ceramiczne - przykładowe prace artystyczne B. Problematyka ćwiczeń - warsztatów - wykonanie szkiców rysunkowych projektowanej ceramiki - poznanie wstępnych umiejętności technicznych - wykonanie płaskorzeźby lub medalionu - modelowanie w glinie, zastosowanie kontrastowych faktur - umiejętność przygotowania odpowiednich materiałów i stanowiska pracy - podjęcie analizy swojej pracy i ocena jej na tle grupy

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: Ir. 180 h, II r. 180 h, zajęcia pracowniane

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: Ir. 180 h, II r. 180 h, zajęcia pracowniane WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Malarstwo 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne II-stopnia, WZ

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Techniki multimedialne I 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu: Kompozycja brył i płaszczyzn

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu: Kompozycja brył i płaszczyzn WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Kompozycja brył i płaszczyzn 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: studia

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 15 Standardy nauczania dla kierunku studiów: grafika STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku grafika trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Podstawy grafiki warsztatowej Kod przedmiotu

Podstawy grafiki warsztatowej Kod przedmiotu Podstawy grafiki warsztatowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy grafiki warsztatowej Kod przedmiotu 03.1-WA-GrafP-GRWA-Ć-S14_pNadGenCDG19 Wydział Kierunek Wydział Artystyczny

Bardziej szczegółowo

Rysunek i rzeźba - opis przedmiotu

Rysunek i rzeźba - opis przedmiotu Rysunek i rzeźba - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rysunek i rzeźba Kod przedmiotu 06.4-WI-P-r.rz.01-2014-L-S14_pNadGen2AETO Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Animacje komputerowe Kod przedmiotu PPR56 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

Rysunek prezentacyjny - opis przedmiotu

Rysunek prezentacyjny - opis przedmiotu Rysunek prezentacyjny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rysunek prezentacyjny Kod przedmiotu 03.5-WA-AWP-RYSP-Ć-S14_pNadGenFAGFN Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz

Bardziej szczegółowo

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-EPT2 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-EPT2 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Oznaczenia: KW kierunkowe efekty kształcenia dla Wzornictwa studia I stopnia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia II-go stopnia, Wzornictwo. 6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: I, II rok 108h, zajęcia pracowniane

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia II-go stopnia, Wzornictwo. 6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: I, II rok 108h, zajęcia pracowniane WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Witraż. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy/pracownia dodatkowa. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Zgodnie z Podstawą Programową jako priorytetowe przyjmuje się na lekcjach plastyki w gimnazjum wymagania ogólne: 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa - opis przedmiotu

Grafika komputerowa - opis przedmiotu Grafika komputerowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika komputerowa Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-GKom-L-S14_pNadGenG12RB Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Historia kultury i sztuki (wybieralny) Kod przedmiotu

Historia kultury i sztuki (wybieralny) Kod przedmiotu Historia kultury i sztuki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Historia kultury i sztuki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-AiUP-His.KiSzt.02w-W-S14_pNadGenOVZ5L Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania architektonicznego II

Podstawy projektowania architektonicznego II Podstawy projektowania architektonicznego II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania architektonicznego II Kod przedmiotu pod.02_pnadgenebrsw Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia I stopnia, Wzornictwo i Architektura Wnętrz

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia I stopnia, Wzornictwo i Architektura Wnętrz WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Malarstwo 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Grafika trójwymiarowa Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Fotografia - opis przedmiotu

Fotografia - opis przedmiotu Fotografia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fotografia Kod przedmiotu 03.4-WA-EASPP-FOTO-Ć-S14_genRGG2L Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Sztuki wizualne Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego S Y L A B U S MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013 1. NAZWA PRZEDMIOTU polska/angielska 2. KOD PRZEDMIOTU Dramaturgia / Dramaturgy 3. KIERUNEK Reżyseria dramatu WYDZIAŁ 4. SPECJALNOŚĆ Reżyseria

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia pierwszego stopnia WZORNICTWO I ARCHITEKTURA WNĘTRZ

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia pierwszego stopnia WZORNICTWO I ARCHITEKTURA WNĘTRZ WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: RYSUNEK Z ELEMENTAMI ANATOMII 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Pracownia Projektowania Wnętrz 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia, wzornictwo i architektura wnętrz

3. Poziom i kierunek studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia, wzornictwo i architektura wnętrz SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: MALARSTWO 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia, wzornictwo i architektura

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Malarstwa. Malarstwo. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS. Malarstwa. Malarstwo. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Grafika trójwymiarowa Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Rzeźba - opis przedmiotu

Rzeźba - opis przedmiotu Rzeźba - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rzeźba Kod przedmiotu 03.1-WA-AWP-RZBA-Ć-S14_pNadGenJK25U Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: Grafika. 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka

1. Nazwa kierunku: Grafika. 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka 1. Nazwa kierunku: Grafika 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka 3. Sylwetka absolwenta: Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komunikacji Twórczej Wydział Malarstwa i Rzeźby, Katedra Mediacji Sztuki

Pracownia Komunikacji Twórczej Wydział Malarstwa i Rzeźby, Katedra Mediacji Sztuki ! Nazwa przedmiotu Jednostka prowadząca Pracownia Komunikacji Twórczej Wydział Malarstwa i Rzeźby, Katedra Mediacji Sztuki Jednostka dla której przedmiot jest przygotowany Rodzaj przedmiotu Rok studiów/

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Architektury i Sztuk Pięknych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grafika komputerowa

KARTA KURSU. Grafika komputerowa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grafika komputerowa Computer graphics Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr inż. Krzysztof Wójcik Zespół dydaktyczny: dr inż. Krzysztof Wójcik dr inż. Mateusz Muchacki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI

KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI OGÓLNE KRYTERIA OCENY 1. Gotowość ucznia do indywidualnego rozwoju w zakresie twórczym, poznawczym, komunikacyjnym i organizacyjnym. 2. Zaangażowanie w pracę twórczą przygotowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika ogólna. 2. KIERUNEK: Filologia angielska. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika ogólna. 2. KIERUNEK: Filologia angielska. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika ogólna 2. KIERUNEK: Filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu: projektowanie wnętrz 2. Kod przedmiotu: 02.2 3. Okres ważności karty: ważna od roku akademickiego: 2015/2016 4.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS KATEDRA POLITOLOGII. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów POLITOLOGIA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE DR RADOSŁAW GRABOWSKI

SYLABUS KATEDRA POLITOLOGII. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów POLITOLOGIA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE DR RADOSŁAW GRABOWSKI Rzeszów, 1 października 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot PRAWA CZŁOWIEKA W POLSCE WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY KATEDRA POLITOLOGII Kod przedmiotu MK_35 Studia

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty kultury

Społeczne aspekty kultury Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień drugi studia stacjonarne Forma zajęć: Społeczne aspekty kultury konwersatorium

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu MALARSTWO Kierunek studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) OGÓLNOAKADEMICKI Kod

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu 15.3-WP-PEDP-MMR-W-S14_pNadGenWWLVO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu: Liternictwo i podstawy typografii

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu: Liternictwo i podstawy typografii WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Liternictwo i podstawy typografii 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy P O D S TT A W Y N A U C ZZ A N I A M A TT E M A TT Y K I Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu: Elementy metodologii badań historii filozofii

Karta przedmiotu: Elementy metodologii badań historii filozofii Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 filozofia stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: wykład Wymiar semestr zimowy 30 semestr

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia plastyczne rysunkowe, malarskie, budowania kompozycji, formułowanie kształtu, przestrzeni

ćwiczenia plastyczne rysunkowe, malarskie, budowania kompozycji, formułowanie kształtu, przestrzeni Przedmiotowy System oceniania z plastyki w klasach 4-6 Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Zórawinie nauczyciel mgr Zofia Adamek Zasady oceniania uczniów 1 ocenie podlegają ćwiczenia plastyczne rysunkowe,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 3 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI 4-6. Warunkiem pozytywnej oceny jest regularna obecność ucznia na lekcji lub obecność nieregularna

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI 4-6. Warunkiem pozytywnej oceny jest regularna obecność ucznia na lekcji lub obecność nieregularna WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI 4-6 Warunkiem pozytywnej oceny jest regularna obecność ucznia na lekcji lub obecność nieregularna usprawiedliwiona. NA OCENĘ Z PLASTYKI WPŁYWA: aktywne uczestniczenie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu: PLENER 2. Kod przedmiotu: 03.1 3. Okres ważności karty: 2015/2016 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Blok przedmiotów podstawowych godz. i 171 pkt. ECTS - do wyboru godz. i 75 pkt ECTS

Tab. 1 Blok przedmiotów podstawowych godz. i 171 pkt. ECTS - do wyboru godz. i 75 pkt ECTS Jednolite studia magisterskie 5-letnie wersja z 05 04 2014 3.600 godz. i 0 pkt. ECTS - do wyboru 1.200 godz. i 105 pkt. ECTS Kierunek: Sztuka mediów i edukacja wizualna Specjalności: Multimedia i fotografia

Bardziej szczegółowo

KULTUROTWÓRCZA ROLA BIBLII

KULTUROTWÓRCZA ROLA BIBLII Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: KULTUROTWÓRCZA ROLA BIBLII wykład

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Pedagogika KOD S/I/st/8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Pedagogika KOD S/I/st/8 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Pedagogika KOD S/I/st/8 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Oprac. Karolina Szymczak Rok szkolny 2013/14 I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA Ocena wiedzy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarny I-go stopnia, Architektura Wnętrz i Wzornictwo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarny I-go stopnia, Architektura Wnętrz i Wzornictwo WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa : Rysunek z elementami anatomii 2. Rodzaj - obowiązkowy. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarny I-go stopnia,

Bardziej szczegółowo

Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu

Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rozwój zawodowy człowieka Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-55_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Malarstwa. Malarstwo. Studia pierwszego stopnia. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Malarstwa. Malarstwo. Studia pierwszego stopnia. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Projektowanie kostiumu Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wychowanie przez sztuki w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Wychowanie przez sztuki w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu WpSzP Wychowanie przez sztuki w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim Education through the fine arts USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej Rok studiów/semestr; I, sem. 1 i 2 Cel zajęć 1. Wprowadzenie podstawowej terminologii z zakresu teorii sztuki Zapoznanie z literaturą ogólną przedmiotu 4. Zrozumienie znaczenia teorii sztuki w interpretacji

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D KARTA KURSU (realizowanego w module ) Multimedia i Technologie Internetowe (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Modelowanie 3D 3D Modelling Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Mgr inż. Alicja Pituła Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia wybrane nauczania matematyki Kod przedmiotu

Zagadnienia wybrane nauczania matematyki Kod przedmiotu Zagadnienia wybrane nauczania matematyki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zagadnienia wybrane nauczania matematyki Kod przedmiotu 05.1-WP-EEiTP-ZWNM Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. Termin sprawdzianu kwalifikacyjnego ustala JM Rektor UAP.

Przepisy ogólne. Termin sprawdzianu kwalifikacyjnego ustala JM Rektor UAP. REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KWALIFIKACYJNEGO UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Przepisy ogólne Termin sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. konwersatori um

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. konwersatori um KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M3/1/2 Nazwa przedmiotu w języku polskim Kanon piękna w kulturze europejskiej w języku angielskim Canon of Beauty in European culture USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

(zaokrąglamy wg reguł księgowania wartość końcową z tabeli 4- patrz niżej) WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

(zaokrąglamy wg reguł księgowania wartość końcową z tabeli 4- patrz niżej) WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE M.1.8. PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Liternictwo i typografia Wyższa

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Modelowanie 3D KARTA KURSU (realizowanego w module ) Multimedia i Technologie Internetowe (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Modelowanie 3D 3D Modelling Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr inż. Alicja Pituła Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Muzealnictwo etnograficzne 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Ethnographic museology 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-IPE-C_genMXZ8N Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE KLASA II GRUPA I I PÓŁROCZE Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną przedstawia - potrafi w praktyce zastosować

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Projektowanie i edytorstwo komputerowe

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Historia architektury i sztuki B1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Historia architektury i sztuki B1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Historia architektury i sztuki B1 History of Art and Architecture Turystyka

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) Nazwa modułu Przygotowanie w zakresie dydaktycznym Przedmioty: Dydaktyka techniki w szkole podstawowej Dydaktyka zajęć komputerowych w szkole

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI I RYTMIKI

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI I RYTMIKI AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI I RYTMIKI Moduł/Przedmiot: Estetyka muzyki Kod modułu: Koordynator modułu: prof. dr hab. Hanna Kostrzewska

Bardziej szczegółowo

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-EPZ-C_pNadGen9JWEG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA II. EFEKTY KSZTAŁCENIA Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K kierunkowe efekty kształcenia A - obszar kształcenia w zakresie sztuki 1 studia I stopnia 2 studia II stopnia Użyte symbole: W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-PZM-L-S14_pNadGenG36LU

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EFEKTY KSZTAŁCENIA nazwa kierunku studiów: FOTOGRAFIA obszar: SZTUKA dziedzina: SZTUKI PLASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zamiejscowy KA AFM obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Tradycja kulturowa literatury Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlD-TRA-2-Ć-S14_pNadGenCYJ15 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Struktury wizualne 45 45 E 4 Wiedza o kulturze 45 45 E 4 Propedeutyka projektowania graficznego

PLAN STUDIÓW. Struktury wizualne 45 45 E 4 Wiedza o kulturze 45 45 E 4 Propedeutyka projektowania graficznego PLAN STUDIÓ DIGITAL DESIGN Studia II stopnia stacjonarne semestr 1 Struktury wizualne 45 45 E 4 iedza o kulturze 45 45 E 4 Propedeutyka projektowania graficznego 30 30 ZO 3 Liternictwo i typografia 45

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja ----- ----- w zakresie sztuk plastycznych. niestacjonarne

Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja ----- ----- w zakresie sztuk plastycznych. niestacjonarne SYLABUSY PROGRAM KSZTAŁCENIA WG KRK OD 2012/2013 STUDIA II STOPNIA EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH IS UO STACJONARNE I NIESTACJONARNE Rok akademicki 2012-2013 Nazwa przedmiotu SZTUKA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Sztuki Instytut Sztuk Pięknych

KARTA PRZEDMIOTU. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Sztuki Instytut Sztuk Pięknych KARTA PRZEDMIOTU Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Sztuki Instytut Sztuk Pięknych Nazwa modułu (przedmiotu): MODUŁ II MALARSTWO PRACOWNIA DYPLOMOWA Kierunek i specjalność: malarstwo: specjalność

Bardziej szczegółowo