KARTA PRZEDMIOTU FAS-A01-PNJA; FAN-A01-PNJA Praktyczna Nauka Języka Angielskiego Practical Study of English

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU. 09.0-1FAS-A01-PNJA; 09.0-1FAN-A01-PNJA Praktyczna Nauka Języka Angielskiego Practical Study of English"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU FAS-A01-PNJA; FAN-A01-PNJA Praktyczna Nauka Języka Angielskiego Practical Study of English 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów Filologia 1.2. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 1.3. Poziom studiów Studia licencjackie pierwszego stopnia 1.4. Profil studiów Ogólnoakademicki 1.5. Specjalność Filologia angielska 1.6. Jednostka prowadząca przedmiot 1.7. Osoba prowadząca przedmiot Instytut Humanistyczny dr Anna Bąk-Średnicka, mgr Agnieszka Chmiel, dr Łukasz Furtak, dr Anna Gilarek, dr Małgorzata Górecka- Smolińska, dr Małgorzata Makowska, mgr Marzena Miękina, mgr Urszula Ośka 1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot (koordynator) dr Małgorzata Górecka-Smolińska 1.9. Kontakt 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Moduł A Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2.1. Przynależność do modułu obowiązkowy 2.2. Status przedmiotu Obowiązkowy 2.3. Język wykładowy Angielski i polski 2.4. Semestry, na których realizowany jest przedmiot I, II, III, IV, V, VI 2.5. Wymagania wstępne Student powinien prezentować znajomość języka angielskiego na poziomie A2 (według ESOKJ), na podstawie której będzie mógł rozwijać kompetencję językową do poziomu C1 (według ESOKJ). 3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ 3.1. Formy zajęć Ćwiczenia 3.2. Sposób realizacji zajęć Zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym PWSZ 3.3. Sposób zaliczenia zajęć Zaliczenie z oceną, egzamin pisemny i ustny Metody podające: objaśnienie/wyjaśnienie, miniwykład; Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, wykorzystanie 3.4. Metody dydaktyczne pracowni językowej, wykorzystanie komputera z projektorem; Metody aktywizujące: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, systematyczna powtórka.

2 3.5.Wykaz literatury podstawowa uzupełniająca Evans, V CPE Use of English. Newbury: Express Publishing. Evans, V Successful Writing Upper Intermediate. Newbury: Express Publishing. Evans, V FCE Use of English. Newbury: Express Publishing. Evans, V., Dooley J Upstream Intermediate. Student s Book. Newbury: Express Publishing. Evans, V., Dooley J Upstream Intermediate. Workbook. Newbury: Express Publishing. McCarthy, M., O Dell F English Phrasal Verbs in Use. Cambridge: Cambridge University Press. Mortimer, C Elements of Pronunciation. Intensive practice for intermediate and more advanced students. Cambridge: Cambridge University Press. O Connell, S Focus on First Certificate. Harlow: Pearson Education Limited. O Connor, J.D., Fletcher, C Sounds English. Harlow: Pearson Education Limited. Santon, A., Morris, S Fast Track to CAE. Coursebook. Santon, A., Morris, S Fast Track to CAE. Workbook. Vince, M Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan. Vince, M Macmillan English Grammar in Context. Oxford: Macmillan. Watcyn-Jones, P Test Your English Idioms. Penguin. Cambridge Books for Cambridge Exams, Cambridge First Certificate in English. Official Examination Papers form University of Cambridge ESOL Examinations Cambridge: Cambridge University Press. Cambridge Books for Cambridge Exams, Cambridge Certificate in Advanced English. Official Examination Papers form University of Cambridge ESOL Examinations Cambridge: Cambridge University Press. Evans, V Upstream Advanced. Student s Book. Newbury: Express Publishing. Evans, V Upstream Advanced. Workbook. Newbury: Express Publishing. Evans, V., Dooley J Upstream Intermediate. Teacher s Book. Newbury: Express Publishing. Graver, B. D Advanced English Practice. Oxford: Oxford University Press. Kenny N. and L. Luque-Mortimer, First Certificate Practice Tests. McCarthy, M., O Dell, F English Idioms in Use. Cambridge: Cambridge University Press. O Connell, S Focus on First Certificate. Student s Book. Oshima, A., Hogue, A. Introduction to Academic Writing. Oshima, A., Hogue, A. Writing Academic English. Harlow: Pearson Education Limited.

3 Sobkowiak, W Schwyzertüütsch. English Phonetics for Poles. Wydawnictwo Poznańskie: Poznań. Thomas, B. J Intermediate Vocabulary. Nelson. Vince, M First Certificate Language Practice. Oxford: Macmillan. Vince, M Macmillan English Grammar in Context Advanced. Oxford: Macmillan. Wells, J.C Pronunciation Dictionairy. Harlow: Pearson Education Limited. 4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 4.1. Cele przedmiotu C1 Usunięcie leksykalnych i gramatycznych braków jakie mają studenci pierwszego roku. C2 Zmniejszenie różnic w poziomie językowym u studentów pierwszego roku. C3 Zapoznanie studentów z elementami angielskiego systemu dźwiękowego oraz wyjątkami fonetycznymi. C4 Wskazanie na podobieństwa i różnice między angielszczyzną brytyjską i amerykańską. C5 Zapoznanie studentów z różnicami dotyczącymi wymagań językowych pomiędzy poziomami B1, B2 i C1. C6 Rozwijanie umiejętności receptywnych i produktywnych na poziomie C Treści programowe 1. Czasy teraźniejsze, przeszłe, formy przyszłe. 2. Strona bierna. 3. Konstrukcja kauzatywna. 4. Czasowniki modalne. 5. Formy gerundialne, bezokolicznikowe, imiesłowowe. 6. Mowa zależna. 7. Tryby warunkowe, konstrukcje wish, nierzeczywista przeszłość. 8. Grupy rzeczownikowe; przedimki. 9. Przymiotniki, przysłówki. 10. Rodzaje zdań i słów łączących. 11. Struktury emfatyczne, inwersja. 12. Zaimki, określniki. 13. Spójniki zdań. 14. Tryb przypuszczający, rozkazujący, łączący. 15. Podstawowa terminologia fonetyczna. 16. Podstawowe organy artykulacyjne oraz ich funkcje językowe i pozajęzykowe. 17. System językowy brytyjskiej odmiany języka angielskiego (samogłoski, spółgłoski); współczesne RP. 18. Charakterystyczne cechy amerykańskiego angielskiego. 19. Wyjątki fonetyczne. (na bazie: Sobkowiak (2008)). 20. Zjawiska mowy łączonej z naciskiem na poprawne stosowanie słabych form. 21. Przysłowia. 22. Wyrazy pokrewne. 23. Związki wyrazowe. 24. Wyrażenia idiomatyczne. 25. Czasowniki frazowe. 26. Słowotwórstwo. 27. Synonimy, antonimy, homofony, homonimy. 28. Słownictwo tematyczne. 29. Opis ludzi, miejsc, budynków, przedmiotów, świąt i ceremonii oraz sytuacji. 30. Listy prywatne (list z wiadomościami, list z poradą). 31. Listy formalne (list z zażaleniem, list z przeprosinami). 32. Zaproszenia. 33. Podanie o pracę. 34. Recenzja książki/filmu.

4 35. Narracja. 36. Rozprawki typu: za i przeciw, opinion essay, problem essay i dyskursywne. 37. Relacjonowanie wiadomości i wydarzeń. 38. Analizowanie ankiety. 39. Ocenianie. 40. Pisanie artykułu. 41. Ćwiczenia ze słuchu rozwijające umiejętność rozumienia dłuższych wypowiedzi i wykładów. 42. Ćwiczenia ze słuchu rozwijające umiejętność rozumienia wypowiedzi, w których związki logiczne są jedynie implikowane, a nie wyrażane bezpośrednio. 43. Czytanie ze zrozumieniem artykułów i reportaży dotyczących problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. 44. Czytanie ze zrozumieniem kształtujące umiejętność radzenia sobie z długimi tekstami informacyjnymi i literackim. 45. Ćwiczenia w mówieniu mające na celu formułowanie przejrzystych i rozbudowanych wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które interesują studentów. 46. Ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia w kierunku podawania własnego punktu widzenia oraz argumentów za i przeciw względem możliwych rozwiązań. 47. Zadania polegające na formułowaniu przejrzystych i szczegółowych wypowiedzi dotyczących skomplikowanych zagadnień. 48. Ćwiczenia w pisaniu listów, rozprawek i opracowań przekazujących argumenty za i przeciw oraz podkreślających znaczenie wydarzeń i przeżyć Efekty kształcenia kod W01 W02 W03 W04 W05 W06 U01 U02 Student, który zaliczył przedmiot Odniesienie do efektów kształcenia w zakresie WIEDZY: dla kierunku dla obszaru zna podstawy teoretyczne obejmujące podstawową FIL1A_W03 H1A_W02 terminologię w zakresie sprawności języka angielskiego FIL1A_W04 ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową na temat elementów składowych języka specjalności ma co najmniej elementarną oraz intuicyjną wiedzę o powiązaniach nauk filologicznych z innymi naukami humanistycznymi ma świadomość kompleksowej natury języka angielskiego, który ulega ciągłym zmianom pod wpływem badań nad językiem i zmian społecznych, co wpływa na złożoność języka zna podstawowe metody badawcze i interpretacyjne tekstów użytkowych na tyle, aby rozumieć dyskurs na poziomie semantyzacji, interpretacji i ewaluacji wie, że kompetencja językowa i kulturowa, tak jak język i kultura, wzajemnie się przenikają i tworzą całość, która podlega modyfikacjom pod wpływem badań nad językiem, kulturą oraz pod wpływem zmian społecznych w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: ma umiejętności językowe właściwe dla studiowanej specjalności zgodnie z wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego umie samodzielnie analizować, selekcjonować, kategoryzować, oceniać i wykorzystywać materiał leksykalny i gramatyczny pochodzący z tekstów autentycznych i pedagogicznych FIL1A_W05 FIL1A_W06 FIL1A_W07 FIL1A_W09 FIL1A_W10 FIL1A_W11 FIL1A_U01 FIL1A_U02 FIL1A_U04 H1A_W03 H1A_W04 H1A_W05 H1A_W09 H1A_W07 H1A_W10 H1A_U10 H1A_U01 H1A_U02

5 U03 U04 U05 U06 potrafi argumentować, wyrażać opinie w sytuacjach formalnych i nieformalnych potrafi przygotować prace pisemne i ustne w języku angielskim oraz trafnie ocenić własne postępy w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej i podejmować decyzje w celu dalszego rozwoju potrafi analizować zmiany leksykalno-gramatyczne zachodzące w języku specjalności posługuje się definicjami zastosowań czasów gramatycznych oraz czynną wiedzą leksykalną w celu uzasadnionego użycia w określonych kontekstach społeczno-kulturowych FIL1A_U03 FIL1A_U05 FIL1A_U06 FIL1A_U07 H1A_U06 H1A_U03 H1A_U04 H1A_U04 U07 potrafi samodzielnie analizować i interpretować teksty autentyczne i pedagogiczne posługując się odpowiednią argumentacją i wnioskowaniem FIL1A_U08 FIL1A_U09 H1A_U05 H1A_U06 U08 K01 posiada umiejętność przygotowywania prac pisemnych i wypowiedzi ustnych w języku specjalności w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: jest świadomy, że wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie studiów trzeba ciągle doskonalić, weryfikować i uaktualniać, aby być atrakcyjnym na rynku pracy. Rozumie i stosuje koncept kształcenia się przez całe życie FIL1A_U11 FIL1A_U13 FIL1A_U14 FIL1A_K01 FIL1A_K02 FIL1A_K03 FIL1A_K04 H1A_U08 H1A_U09 H1A_U10 H1A_K01 H1A_K04 K02 K03 K04 K05 K06 wykazuje aktywność w pracy grupowej, kiedy warunkiem jest wypracowanie wspólnego rozwiązania problemu rozumie, że osiągnięcie poziomu posługiwania się językiem na poziomie C1 jest możliwe, jeśli korzysta się z materiałów zarówno z niższego jak i z wyższego poziomu; uzupełniając ewentualne niedociągnięcia i opracowując bardziej ambitne zadania rozumie specyfikę swojego zawodu, który oparty jest na wiarygodności, zaufaniu i przekazywaniu prawdy ma świadomość, że kompetencja leksykalno-gramatyczna języka angielskiego jest częścią większej całości umiejscowionej w konkretnej rzeczywistości historycznej, kulturowej i społecznej Wielkiej Brytanii aktualizuje wiedzę o zmianach, tendencjach i trendach w krajach anglosaskich, aby lepiej rozumieć wytwory kultury i sztuki tych społeczności a przez to je same FIL1A_K05 FIL1A_K06 FIL1A_K07 FIL1A_K08 FIL1A_K09 FIL1A_K10 H1A_K02 H1A_K03 H1A_K04 H1A_K05 H1A_K05 H1A_K Metody weryfikacji efektów kształcenia Efekt kształcenia Egzamin ustny Egzamin pisemny Projekt Kolok wium Forma oceny Zadania do wykonania Referat Sprawozdanie W W = W03 + = + + W = W05 + = + W06 + = U = U Dyskusje Inne

6 U U U U U U K K K K K K BILANS PUNKTÓW ECTS - NAKŁAD PRACY STUDENTA Kategoria Udział w zajęciach dydaktycznych określonych w planie studiów Studia stacjonarne Obciążenie studenta 630 ( ) Studia niestacjonarne 420 ( ) Samodzielne przygotowanie do zajęć Wykonanie zadań domowych Udział w konsultacjach Przygotowanie do egzaminu/zdawanie egzaminu Obciążenie związane z zajęciami praktycznymi - - Obciążenie związane z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich Sumaryczne obciążenie pracą studenta PUNKTY ECTS za przedmiot 53 ( ) 53 ( )

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja TŁUMACZENIA KATALOG

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Semestr I wspólny dla specjalności nauczycielskiej i nienauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV ZAŁĄCZNIK NR 5 KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Filologiczny 2. Nazwa kierunku studiów Filologia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW 1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA KONCEPCJA KSZTAŁCENIA Studia przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI Programy nauczania opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego B1

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego B1 KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w polskim Lektorat języka angielskiego B1 języku angielskim English language course B1 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia germańska o profilu ogólnym Studia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SYLABUS Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot KATEDRA FILOLOGII ROSYJSKIEJ Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA- Pozycja planu: D 13 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 1 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE OGÓLNOAKADEMICKI STUDIA

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7.

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne ADMINISTRACJA Przedmioty wspólne 1. Język obcy... 2 2. Wprowadzenie do studiowania... 9 3. Kultura pracy i etyka w administracji... 11 4. Ochrona środowiska... 14 5. Ochrona własności intelektualnej...

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Lektorat języka obcego nowożytnego, włoski - kontynuacja 2. Kod modułu : 006A 3. Rodzaj modułu : obowiązkowy 4. Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo