Formularz należy wypełnić w języku angielskim /The electronic form should be completed in English.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz należy wypełnić w języku angielskim /The electronic form should be completed in English."

Transkrypt

1 Zanim przystąpią Państwo do pracy proszę zapoznać się z kilkoma informacjami na temat formularza wniosku. / You are kindly requested to read the following instruction, before completing the application form. Wniosek ma na celu zebranie danych o planowanym projekcie badawczym, Kandydacie, jednostce w Polsce (w której ma być realizowany projekt), partnerach polskich lub zagranicznych oraz o zespole uczonego./ The aim of the application is to collect several data concerning the project, the Candidate, his/her team, foreign polish and/or partners and the research unit where the project will be carried out. Uwagi techniczne / Technical details Aby wprowadzić informacje do jakiegokolwiek pola należy kliknąć pole Edytuj. Po wprowadzeniu danych należy koniecznie zapisać je klikając pole Zapisz. W przeciwnym razie wprowadzone a nie zapisane dane zostaną utracone. To fill in any field in the form you need to click the Edit button. After filling in information into a field you need to click Save. Otherwise, the information you have introduced but did not confirm with the Save, will not be remembered by the system. Formularz należy wypełnić w języku angielskim /The electronic form should be completed in English. Formularz został podzielony na kilka sekcji. Poniżej znajduje się krótki opis każdej sekcji / The form is divided into several sections. Below you can find a short description of each of them. Podstawowe informacje. / Principal information. - Wniosek / The application. Zbierane są tu podstawowe informacje na temat Państwa projektu: tytuł projektu, abstrakt, okres realizacji, dziedzina badań, liczebność zespołu oraz planowane wskaźniki. / The aim of this part is to collect basic information about the project: project title, abstract,project implementation period, discipline, number of team members and planned indicators. - Kandydat/ Candidate. W tej sekcji podaje się informacje na temat Kandydata: dane kontaktowe, jednostka naukowa, w której kandydat pracuje. / In this section you should provide information concerning the Candidate; particularly contact information and the institution, where the applicant works currently. - Lokalizacja projektu / Project localization. Ta część służy wprowadzeniu danych dotyczących jednostki naukowej, w której realizowany będzie projekt. / This part contains data about the institution, where the project will be implemented. - Obszar tematyczny / Thematic area. Obszar tematyczny, w którym mieszczą się badania proponowane w projekcie/ The thematic area of the research proposed in the application. - Wskaźniki / Indicators. Liczba tytułów naukowych, publikacji etc., które mają być wynikiem realizacji projektu. / The number of scientific titles, publications etc., planned to be achived as a result of the realization of the project. - Zatrudnienie / Employment. Nazwy instytucji naukowych, w których kandydat pracował i okres zatrudnienia kandydata. / Names of the scientific institutions, where

2 the candidate has worked before and the time range when the candidate has worked there. Partnerzy / Partners. Wskazywani są tu partnerzy projektu. Prosimy pamiętać o obowiązku załączenia listu intencyjnego dotyczącego zakresu współpracy z każdej jednostki wskazanej w tej sekcji. Obowiązkowe jest wskazanie przynajmniej jednego partnera. / The aim of this section is to indicate foreign partners co-operating within the project. You are obligated to attach a letter of intent concerning scope of co-operation from each partner organization listed in this section. At least one partner is compulsory. Potencjalni recenzenci / Potential reviewers. Dodatkowe informacje dotyczące ewentualnych recenzentów wniosku. / Additional information concerning potential reviewers of the application. Budżet / Budget. Budżet projektu składa się z części stypendialnej i grantowej. Podzielony jest na 6 miesięczne okresy rozliczeniowe, od 1 maja do 31 października oraz od 1 listopada do 30 kwietnia, przy czym pierwsze sprawozdanie obejmuje okres od początku realizacji projektu do końca bieżącego okresu sprawozdawczego, natomiast termin upływu ostatniego okresu sprawozdawczego wyznacza data zakończenia realizacji projektu. Należy podać skład zespołu, tj. liczbę studentów i doktorantów zaangażowanych merytorycznie w realizację projektu i pobierających stypendia. Należy pamiętać, że liczba studentów i doktorantów nie może być większa niż 3 osoby jednocześnie przez cały czas trwania projektu. W części stypendialnej należy wpisywać liczbę osobo-miesięcy (liczbę osób przemnożoną przez liczbę miesięcy), jaką w danym okresie sprawozdawczym przepracują członkowie zespołu o tym samym statusie. Wartość stypendium zostanie wygenerowana automatycznie. W części projektowej prosimy wpisywać planowane koszty w ramach danej kategorii wydatków dla wszystkich okresów sprawozdawczych. Suma budżetowa zostanie obliczona automatycznie. Prosimy nie przekraczać założonych progów procentowych dla niektórych kategorii wydatków (w przypadku ich przekroczenia system nie pozwoli zatwierdzić wniosku). Pole tekstowe, znajdujące się poniżej tabelki, umożliwia podanie szczegółowych informacji na temat planowanych wydatków w ramach poszczególnych kategorii. Prosimy o możliwie szczegółowe opisanie planowanych wydatków. / The budget consists of two parts: stipends and project grant. Six-month reporting periods apply, from 1 May to 31 October and from 1 November to 30 April. The first report will cover the period from beginning of the project till end of current reporting period, while the end of the last reporting period is defined by the date of the project s completion. The first step is to declarethe number of stipedees (MSc students and PhD students) engaged in the realization of the project should be given in the table above the budget form. The number of MSc students and PhD students involved at any time in the project may not be more than 3 persons. Next in the stipend part, you should indicate only the number of person-months for the given category of team members in relevant reporting period (number of people multiplied by the number of months). The amount of stipends is generated automatically. In the project grant part you should indicate planned costs for relevant category for each reporting period. Total budget amount will be calculated by the system. Do not exceed the maximal percentage thresholds given for some cost categories, as the system will not allow you to submit the application. In the textbox below the budget table you can add detailed information concerning particular costs within given categories. Provide possibly detailed description of project costs.

3 Załączniki / Attachments. W tej części są Państwo poproszeni o dodanie plików z następującymi załącznikami (formaty do wyboru to wyłącznie: P ) / You are requested to attach files with following enclosures (in PDF format): 1) opis projektu badawczego (w języku angielskim) max do6 stron A4/ description of the research project (in English) up to 6 A4-size pages, 2) zaświadczenie o zatrudnieniu lub promesa zatrudnienia kierownika projektu w jednostce naukowej w Polsce (w języku polskim)/ certificate of employment or promise of employment of the project manager at a research unit in Poland (in Polish), 3) kopia dyplomu doktorskiego lub równorzędnego zaświadczenia o uzyskaniu stopnia naukowego doktora (w języku oryginalnym wraz z tłumaczeniem na język polski lub angielski, jeśli oryginalnie został sporządzony w języku innym niż języki kongresowe)/ copy of doctoral diploma or equivalent certificate of obtaining the academic degree of doctor (in the original language, with a t ranslation into Polish or English, if originally written in a l anguage other than the conference languages), 4) życiorys Kandydata ze wskazaniem na dorobek badawczy i wdrożeniowy oraz współpracę z ośrodkami zagranicznymi (w języku angielskim)/ CV of the Candidate, including research and implementation achievements as well as collaboration with foreign centres (in English), 5) kopie trzech najważniejszych publikacji (publikacje w języku oryginalnym)/ copies of three of the most important publications (publications in the original language), 6) opis osiągnięć naukowych lub wdrożeniowych jednostki, w której kandydat będzie zatrudniony podczas trwania projektu (w języku angielskim)/ a description of the research or implementation achievements of the unit in which the candidate will be employed during the project period (in English), 7) harmonogram realizacji projektu przygotowany zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszej dokumentacji oraz dostępnym do pobrania ze strony internetowej Fundacji (w języku angielskim)/ project implementation schedule prepared in accordance with the specimen provided with this documentation and also available for download at the Foundation s website (in English), 8) list intencyjny z ośrodka naukowego polskiego lub zagranicznego, innego niż ośrodek, w którym ma być realizowany projekt, dotyczący zakresu współpracy w ramach projektu (w języku angielskim)/ letter of intent from a Polish or foreign research centre, other than the centre in which the project is to be implemented, concerning the scope of cooperation within the project (in English), 9) opis procedur otwartego konkursu na stypendia dla studentów w ramach projektu (w języku angielskim)/ description of procedures for the open competition for stipends for students for the project (in English),

4 10) kopia aktu urodzenia dziecka lub dzieci (w języku oryginalnym wraz z tłumaczeniem na język polski lub angielski, jeśli oryginalnie został sporządzony w języku innym niż kongresowe) / copy of birth certificate of child or children (in the original language, with a translation into Polish or English, if originally written in a language other than the conference languages), 11) zaświadczenie o urlopach np. ojcowskim i/lub wychowawczym (w języku oryginalnym wraz z tłumaczeniem na język polski lub angielski, jeśli oryginalnie został sporządzony w języku innym niż kongresowe) - jeśli dotyczy / certificate of leaves, i.e. paternity leave and/or childrearing leave (in the original language, with a translation into Polish or English, if originally written in a language other than the conference languages) if applicable, 12) dokument stwierdzający niepełnosprawność dziecka (w przypadku urodzenia lub adopcji dziecka ze stwierdzoną niepełnosprawnością) (w języku oryginalnym wraz z tłumaczeniem na język polski lub angielski, jeśli oryginalnie został sporządzony w języku innym niż kongresowe) - jeśli dotyczy/ a document confirming the child's handicapped status (in the event of birth or adoption of a child found to be handicapped) (in the original language, with a translation into Polish or English, if originally written in a language other than the conference languages) if applicable Weryfikacja / Verification. W tej części możliwe jest zweryfikowanie, czy wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie i jeśli tak, zatwierdzenie wniosku. / In this part you can verify whether the form has been filled correctly and, if so, submit your application. System zapamiętuje wprowadzone przez Państwa dane. Logować można się wielokrotnie, dodając /wymieniając załączniki lub zmieniając tekst wprowadzony wcześniej do formularza / The system automatically saves all the submitted data. You can log in many times, adding/replacing the submitted enclosures or verifying the text in the application form. Po ostatecznym zaakceptowaniu formularza wraz z załącznikami, wniosek uznaje się za złożony w wersji elektronicznej./ After the ultimate confirmation of the application form together with its enclosures, the application is treated as the final electronic submission of the application. Aby wziąć udział w naborze wniosków, wypełniony formularz wniosku należy wydrukować, zebrać niezbędne podpisy i przesłać wraz z załącznikami w terminie do dnia 15 października 2013 r. (decyduje data wpływu) na adres: / In order to participate in the competition, the submitted form should be printed out, duly signed and sent together with all attachments (the deadline is the 15th of Otober 2013) to: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ul Grażyny Warszawa z dopiskiem - Program POMOST Dokumenty mogą zostać złożone osobiście lub nadesłane pocztą lub przesyłką kurierską. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej do Fundacji.

5 The call closing date is understood as deadline for the submission of the paper version of the application. W przypadku pytań lub problemów dotyczących formularza wniosków prosimy o kontakt Zespół ds. Programów Finansowanych z Funduszy Strukturalnych Tel. : (022) , In case of any problems or question concerning the application form do not hesitate to contact us : Division for Structural Funds Programmes Tel. : (022) ,

Erasmus Intensive Programme (IP) 2013-2014 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY

Erasmus Intensive Programme (IP) 2013-2014 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY ERA_IP_2013 - Załącznik III cz. 1-2-4 Erasmus Intensive Programme (IP) 2013-2014 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY Grant agreement reference number: 2013-X-PL1-ERA10-XXXXX Numer umowy finansowej z

Bardziej szczegółowo

NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY

NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY Wzór wniosku projektowego w II konkursie w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for Intensive Programmes (IP)

Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for Intensive Programmes (IP) Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for (IP) PLEASE NOTE THAT THE TABLES REFERRED TO CERTAIN FIELDS OF THIS FORM CAN BE FOUND IN THE ANNEX ON THE WEBSITE: www.erasmus.org.pl 1. SUBMISSION

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu INNOLOT

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu INNOLOT Program, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 0.0.-DC Załącznik. Wzór wniosku o dofinansowanie (część A formalna i B merytoryczna) Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Część A / Part A Wypełnia NCBR

Bardziej szczegółowo

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information

Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus Incoming Students 2013/2014 Basic Information Erasmus students have to be nominated by their home university. There has to be a valid bilateral agreement between the University of Warsaw (UW) and

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME 1 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura dotyczy wszystkich studentów wyjeżdżających na studia i praktyki zagraniczne

Bardziej szczegółowo

d d m m y y y y Please make payable to: Home Office Account No. Sort code Cheque No. Or please debit my Visa MasterCard Delta Maestro (UK)

d d m m y y y y Please make payable to: Home Office Account No. Sort code Cheque No. Or please debit my Visa MasterCard Delta Maestro (UK) Form WRS Version 01/2008 Payment Slip Single Application For multiple applications please use the WRS multiple payment slip Section A: Contact details of the person paying for the application 1 Title Mr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora PG nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A.

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Wersja polska English version Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja ułatwi pierwsze

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Programmes of the Foundation for Polish Science

Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Programmes of the Foundation for Polish Science Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Programmes of the Foundation for Polish Science 2015 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną organizacją typu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z posiedzenia Rady IPEX

Sprawozdanie z posiedzenia Rady IPEX Bruksela, dnia 20 lipca 2014 r. Sprawozdanie nr 69/2014 Sprawozdanie z posiedzenia Rady IPEX Wilno, 27 czerwca 2014 r. W dniu 27 czerwca w Wilnie odbyło się kolejne posiedzenie Rady IPEX. IPEX to Międzyparlamentarna

Bardziej szczegółowo

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY Legnica 2011/2012 ECTS GENERAL INFORMATION* The European Credit Transfer System was initially set up in 1989 as a pilot scheme

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012

SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012 SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012 2013 w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie: zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 167

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No. Annex no 8 to the Contract for the realization of the Project within the framework of the Lithuania, Poland and Kaliningrad Region of Russian Federation Neighbourhood Programme Standard form of payment

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

Raport ze spotkania grupy partnerskiej

Raport ze spotkania grupy partnerskiej Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Projekt Partnerski Grundtviga Tytuł projektu: Osoby 50 plus na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Pierwsze spotkanie w Polsce Katowice, 26 29 listopad 2013

Bardziej szczegółowo

Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna

Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 84?3 Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna $ WROCŁAW 2013 HH URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Ludność w województwie dolnośląskim.

Bardziej szczegółowo

ABOUT TARGET ACCOUNTING INFORMACJA O TARGET ACCOUNTING

ABOUT TARGET ACCOUNTING INFORMACJA O TARGET ACCOUNTING Employment Tribunal Service Enquiry Line (Infolinia służb kolegium do spraw zatrudnienia), odpowiednik polskiego sądu pracy. Tu wnosimy skargi na nieuczciwych pracodawców, nieuzasadnione zwolnienia czy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-59/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 października 2009 r.

Zarządzenie Nr R-59/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 października 2009 r. Zarządzenie Nr R-59/2009 w sprawie wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomów w języku angielskim Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Szczytno: Usługi szkoleniowe dla skierowanych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie, realizowane w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

Vote for Europe Evaluation report Raport ewaluacyjny

Vote for Europe Evaluation report Raport ewaluacyjny Vote for Europe Evaluation report Raport ewaluacyjny Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora

Bardziej szczegółowo

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez TelecityGroup Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.06.2014 lamin określa zakres i warunki świadczenia przez TCGP Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język obcy oraz suplementu

Bardziej szczegółowo