Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011"

Transkrypt

1 Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125). Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami). Zarządzenie Nr 17 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2010 / II. Wymagane dokumenty Kandydat do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza składa w szkole pierwszego wyboru w terminie od 12 maja 2010 r. (od godz ) do 26 maja 2010 r. (do godz ) następujące dokumenty: 1. Podanie o przyjęcie do szkoły potwierdzone podpisem kandydata oraz jego prawnego opiekuna. Podanie zawierać będzie: dane kwalifikacyjne (imiona, nazwisko, nr PESEL kandydata, adres i telefony domowe oraz do pracy rodziców) nazwę i adres gimnazjum, które kończy kandydat informację o tym czy kandydat jest laureatem, finalistą lub uczestnikiem drugiego etapu konkursu przedmiotowego 2. Potwierdzone przez gimnazjum zaświadczenia: o udziale w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, o osiągnięciach w innych konkursach przedmiotowych, o uzyskanych certyfikatach językowych, 3. Opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej. 4. Zaświadczenie o uprawnieniach kandydata do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów.(patrz punkt IV). W dniach czerwca 2010 r. (do godz ) kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół. W dniach od 25 czerwca (od godz ) do 28 czerwca 2010 r. (do godz ) W mieście stołecznym Warszawa, w którym funkcjonuje elektroniczny system rekrutacji, kandydat, który wybrał trzy szkoły z tego miasta może złożyć w szkole pierwszego wyboru jedną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kopie te muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej kopii należy umieścić adnotację Stwierdzam zgodność z oryginałem, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

2 Rekrutacja w mieście stołecznym Warszawa jest prowadzona przez elektroniczny system wspomagania rekrutacji, w którym kandydat, składając dokumenty, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału: każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie, jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego, który określił jako najbardziej przez niego preferowany, kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów. Dnia 1 lipca 2010 r. o godzinie zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz lista rezerwowa. W dniach od 1 lipca 2010 r. (od godz ) do 5 lipca 2010 r. (do godz ) kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w LXIV LO. W tym terminie kandydat dostarcza też kartę zdrowia oraz oryginały następujących dokumentów: świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych, zaświadczenia potwierdzające inne osiągnięcia kandydata brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji. III Kryteria przyjmowania uczniów do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza. 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną, wyznacza przewodniczącego i określa zadania członków. 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna a) Podaje informację o warunkach rekrutacji do wiadomości publicznej. b) Przeprowadza postępowanie rekrutacyjno - kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie. c) Ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. d) Ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły i listę rezerwową. e) Sporządza protokoły po każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. 3. Liczbę miejsc ustala Dyrektor wraz z organem prowadzącym. 4. Do klasy pierwszej Liceum przyjmowani są: Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty na podstawie zaświadczenia wydanego przez Kuratora Oświaty. Absolwenci gimnazjum, którzy uzyskali największą liczbę punktów za wyniki w nauce i osiągnięcia pozaszkolne według następujących kryteriów: a) Egzamin gimnazjalny pkt. b) Oceny z następujących czterech przedmiotów na świadectwie z klasy trzeciej gimnazjum (8-72 pkt): - język polski, - matematyka, - dwa, wybrane przez kandydata spośród niżej wymienionych przedmiotów: - historia,

3 - biologia, - geografia, - fizyka, - chemia, - wiedza o społeczeństwie, - jeden język obcy. zgodnie z punktacją: 18 punktów celujący 14 punktów bardzo dobry 10 punktów dobry 6 punktów dostateczny 2 punkty dopuszczający c) Świadectwo z klasy trzeciej z wyróżnieniem, tzn. ze średnią ze wszystkich przedmiotów co najmniej 4,75 i co najmniej dobrą oceną z zachowania (2 pkt). d) Średnia arytmetyczna ocen ze świadectwa z klasy trzeciej gimnazjum uzyskanych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz z religii lub etyki. W przypadku braku jakiejś oceny z wyżej wymienionych zajęć, nie uwzględnia się jej przy liczeniu średniej. Średnia jest obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. (2-6 pkt). e) Uczestnictwo w przynajmniej jednym z konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub w drugim etapie olimpiady przedmiotowej z listy MEN (14 pkt). f) Osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu wojewódzkim (4 pkt) g) Osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym, jeżeli nie przyznano punktów za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim (2 pkt). (Za sukcesy sportowe i artystyczne można uzyskać najwyżej 4 punkty). h) Inne osiągnięcia, odnotowane w świadectwie ukończenia gimnazjum w tym: - uzyskane wysokie miejsca nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół - osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza wolontariatu lub środowiska szkolnego. Decyzję o przyznaniu punktów za osiągnięcia z punktu h) podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna

4 L.p. Max. 1 Egzamin gimnazjalny Oceny z czterech wybranych przedmiotów 72 3 Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 2 4 Średnia arytmetyczna ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum 6 5 Uczestnictwo w konkursach kuratoryjnych na szczeblu wojewódzkim lub 14 w drugich etapach olimpiad (dla uczniów liceum) 6 Osiągnięcia sportowe lub artystyczne 4 - na szczeblu powiatowym 2 punkty - na szczeblu wojewódzkim 4 punkty 7 Inne osiągnięcia, odnotowane w świadectwie ukończenia gimnazjum 2 w tym: a) uzyskane wysokie miejsca nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół b) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza wolontariatu lub środowiska szkolnego RAZEM Decyzję o przyznaniu punktów podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Liceum i ogłasza je wraz z podaniem wyników rekrutacji. 6. Kandydat zobowiązany jest do udokumentowania osiągnięć wymienionych w punkcie III W przypadku, gdy kandydaci uzyskali równe liczby punktów pierwszeństwo mają: - sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby z rodzin zastępczych, - kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno - pedagogicznej, - kandydaci o udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny tok nauki 5 lipca 2010 r. (poniedziałek) o godzinie Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do LXIV L.O. 9 lipca 2010 r. (piątek) o godzinie Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2010 / 2011.

5 IV. Postępowanie rekrutacyjne, jeżeli liczba kandydatów z równą punktacją jest większa niż liczba wolnych miejsc. O dalszej kolejności decydują podpunkty przyznawane według poniższych kryteriów: a). Stypendyści lub podopieczni Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (10 pkt), b). Uczestnicy drugiego etapu konkursów wymienionych w punkcie III. 4.e, którzy uzyskali przynajmniej 50% punktów możliwych do zdobycia w drugim etapie (0 15pkt), 5 za każdy drugi etap, maksymalnie (15 pkt), c). Laureaci konkursów przedmiotowych na szczeblu dzielnicy lub wyższym, nie wymienionych w punkcie 4 e) (0-10 pkt), d). Certyfikaty językowe (0-7 pkt) język angielski: SAT CAE (Cambridge Advanced English) FCE (First Certificate in English) ocena A 5 pkt ocena B 4,5 pkt ocena C 4 pkt Test of English as a Foreign Language PET (Preliminary English Test) 7 pkt, 7 pkt 4,5 pkt 3 pkt język niemiecki: Zertifikat DeutschABC ocena A 5 pkt ocena B 4,5 pkt ocena C 4 pkt język francuski: DELF, DALF 7 pkt Komisja uwzględnia jeden (najwyższy) stopień certyfikatu z danego języka. W przypadku, gdy kandydat posiada certyfikat z innego języka, komisja przydziela punkty zgodnie ze stopniem zaawansowania odpowiadającym temu certyfikatowi. e). Wyróżnieni za pracę społeczną (0-5 pkt). 8. Kandydat zobowiązany jest do udokumentowania osiągnięć wymienionych powyżej 9. Decyzję o przyjęciu uczniów powracających z zagranicy oraz z orzeczeniem lekarskim podejmuje Dyrektor Szkoły.

6 Terminarz Od 12 maja 2010 r. od godz do 26 maja 2010 r. (do godz ) Składanie podań w sekretariacie Liceum (sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach ). Od 18 czerwca 2010 r. do 22 czerwca 2010 r. (do godz ) Możliwość dokonywania zmian wyboru szkół. 25 czerwca 2010 r.(od 11.00) 28 czerwca 2010 r.(do 14.00) Składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum, zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kopii innych zaświadczeń w sekretariacie Liceum. 1 lipca 2010 r. godz Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Od 1 lipca 2010 r. (od 14.00) do 5 lipca 2010 r. (do 14.00) Potwierdzenie woli podjęcia nauki w LXIV Liceum składanie oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów. 5 lipca 2010 r. o godz Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły. 6 lipca 7 lipca 2010 r. do godz Uzupełnianie listy przyjętych. 7 lipca 2010 godz Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej. Od 7 lipca 2010 od godz do 9 lipca 2010 do godz Potwierdzenie woli podjęcia nauki w LXIV Liceum przez kandydatów przyjętych podczas rekrutacji uzupełniającej 9 lipca 2010 r. godz Ogłoszenie listy przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011.

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2011/2012 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro) Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 I. TERMIN SKŁADANIA PODAŃ Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej składają podania w terminie

Bardziej szczegółowo

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko. ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.pl Zasady elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015. ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ i PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. JANA PAWŁA II NA ROK SZKOLNY 201/201 Szanowni Rodzice/Opiekunowie marca 201 r. rozpoczyna się rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14 Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie Rok szkolny 2013/14 Wykaz miast, powiatów i gmin z terenu woj. opolskiego, których szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Dr Henryka Jordana INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO LICEUM XXVII LO Liceum

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie REKRUTACJA KROK PO KROKU poradnik dla ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Krosno. Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie W tym poradniku znajdziecie Państwo praktyczne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA na rok akademicki 2014/15 Forma studiów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Rodzaj studiów: studia I stopnia (osoby posiadające świadectwo dojrzałości)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2010 r.) Dz.U.2010.97.624 2012-02-23 zm. Dz.U.2012.205 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 7

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2014/2015 przyjęte uchwałą nr 17/IV/2013, 18/IV/2013, 19/IV/2013 Senatu Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,

Bardziej szczegółowo

https://ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl

https://ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl Instrukcja obsługi systemu wspomagającego rekrutację Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Górska 39 tel. 227752042 Punkt rekrutacyjny czynny od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo