Jak zrobić doktorat w Nenckim?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak zrobić doktorat w Nenckim?"

Transkrypt

1 Jak zrobić doktorat w Nenckim? Przewodnik dla obecnych studentów III IV, ew. V roku (Niniejszy przewodnik został opracowany na podstawie Załącznika nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Nenckiego (zatwierdzonego na posiedzeniu w dniu r.) oraz w oparciu o konsultacje ze wszystkimi organami Instytutu odpowiedzialnymi za kwestie studium doktoranckiego i obrony doktoratu. Regulamin Rady Naukowej jest dostępny na serwisie Intra IBD oraz na oficjalnej stronie Instytutu w zakładce Rada Naukowa. Data opracowania niniejszego Przewodnika październik 2012) W tej chwili (rok akademicki ): Do kogo w jakiej sprawie? sprawami przewodów doktorskich, egzaminami i obronami doktorskimi zajmuje się Pani Prof. Katarzyna Nałęcz (e mail: wew. 303, pokój 207A); w kwestii otwierania przewodu doktorskiego należy kierować się do Pani Agaty Karwowskiej, która prowadzi Sekretariat Rady Naukowej (e mail: wew. 215, pokój 119); kontrolę nad samymi studiami doktoranckimi i ich przebiegiem sprawuje Pani Prof. Jolanta Skangiel Kramska (e.mail: wew. 446, pokój 135); sekretariat studiów doktoranckich jest prowadzony przez Panią Katarzynę Gardocką (e mail: wew. 215, pokój 119) i do niej należy się zwracać ze wszystkimi kwestiami administracyjnymi, związanymi ze zdobywaniem punktów za odbyte zajęcia oraz prośbami o zaświadczenia, uaktualnienie danych, legitymacje etc. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, których nie rozwiewa treść niniejszego Przewodnika, zachęcamy do kontaktowania się z Panią Prof. Jolantą Skangiel Kramską, Sekretarzem Rady Naukowej lub członkami Rady Samorządu Doktorantów, a także innymi samodzielnymi pracownikami naukowymi w Instytucie (np. z opiekunem naukowym, promotorem). Zachęcamy także do zapoznania się z dokumentami umieszczonymi na Intrze naszego Instytutu w zakładce Rada Naukowa.

2 Istnieją 2 tryby postępowania w przewodach doktorskich. Wyboru trybu dokonuje się dopiero przy otwarciu przewodu, ale: dla osób planujących otwarcie przewodu doktorskiego do roku istnieje możliwość wyboru dowolnego z obu trybów: I lub II; dla osób planujących otwarcie przewodu doktorskiego po roku obowiązuje tryb II. Krok po kroku etapy prowadzące do zdobycia stopnia doktora Kluczowe znaczenie pracy doświadczalnej Najważniejszym kryterium, którego spełnienie jest niezbędne do otwarcia przewodu doktorskiego, jest praca doświadczalna (potwierdzona opracowanymi wynikami), która znalazła odzwierciedlenie w publikacjach i doniesieniach zjazdowych, a także została zaprezentowana podczas seminarium zakładowego. Wszystkie wytyczne i szczegóły znajdziecie poniżej. 1) Przed otwarciem przewodu doktorskiego (dla obu trybów postępowanie jest podobne) należy: Postępowanie Organów Instytutu Postępowanie doktoranta a) Zdobyć w 2 pierwszych latach studiów minimum 100 punktów (UWAGA: nie są to punkty ECTS!), które otrzymuje się za uczestnictwo w wykładach, warsztatach, konferencjach (listę wykładów, na których się było oraz zdobyte punkty zgłasza się samemu pod koniec każdego semestru Pani Katarzynie Gardockiej): i) 3 pkt. za obecność na dowolnym wykładzie (1 godzina wykładowa) na terenie Biocentrum Ochota (listy wykładów zwykle są rozsyłane drogą elektroniczną na początku każdego roku akademickiego). Wybór wykładów powinien zostać uzgodniony z opiekunem naukowym; ii) 10 pkt. za udział w zjeździe, konferencji, sympozjum (z posterem lub bez) lub 15 pkt. za prezentację ustną na zjeździe, konferencji, sympozjum. b) Uczestniczyć w seminariach zakładowych. Udział w seminariach jest obowiązkowy (obowiązuje min. 50% frekwencji), ale nie jest on punktowany;

3 c) Wygłosić seminarium w swoim Zakładzie; d) Oraz odpowiednio, zależnie od tego, którym trybem planuje się dalsze postępowanie: i) Tryb 1. (stary): Wygłosić komunikat (wykład lub plakat) na konferencji ogólnopolskiej lub zagranicznej lub być współautorem (niekoniecznie pierwszym autorem) publikacji doświadczalnej (publikacji przynajmniej przyjętej do druku w dniu składania wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego); ii) Tryb 2. (nowy): Posiadać wydaną lub przyjętą do druku publikację naukową w formie książki lub posiadać co najmniej jedną publikację naukową (przynajmniej przyjętą do druku) w recenzowanym czasopiśmie ogólnopolskim lub międzynarodowym e) A także patrz Punkt 2) c) 2) Otwarcie przewodu: Opiekun naukowy czy promotor? Przed otwarciem przewodu doktorskiego nadzór nad doktorantem sprawuje opiekun naukowy, który jest pracownikiem Instytutu i posiada co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, po otwarciu przewodu wyznaczony promotor (zwykle jest to ta sama osoba). Według nowego trybu może być także wyznaczony promotor pomocniczy. Postępowanie Organów Instytutu Postępowanie doktoranta a) Złożenie do Sekretarza Rady Naukowej kompletu wymaganych dokumentów: i) wniosku o otwarcie przewodu doktorskiego (skierowanego do Dyrektora IBD) z załączonym zaświadczeniem o wygłoszeniu seminarium zakładowego (otrzymanym od Kierownika Zakładu); ii) życiorysu naukowego wraz z listą publikacji; iii) odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych; iv) ewentualnie wniosku o przeprowadzenie przewodu i możliwość pisania rozprawy po angielsku; v) dodatkowo w Trybie II: opinii opiekuna naukowego, ewentualnego certyfikatu zwalniającego z egzaminu z języka (patrz Załącznik nr 1 do niniejszego Poradnika), ewentualnego wniosku o wyznaczenie promotora pomocniczego. b) Otwarcie b) Otwarcie przewodu doktorskiego na posiedzeniu Rady Naukowej:

4 przewodu doktorskiego na posiedzeniu Rady Naukowej: i) Dyrektor zapoznaje członków Rady Naukowej z wnioskiem i postacią doktoranta; iii) następnie ma miejsce dyskusja i tajne głosowanie w sprawie otwarcia przewodu i wyznaczenia promotora (ew. w nowym trybie, wyznaczenie promotora pomocniczego). ii) doktorant w 5 minutowym oficjalnym wystąpieniu przedstawia założenia, metodykę i oczekiwane cele badań naukowych mających być podstawą rozprawy doktorskiej; c) Przed złożeniem rozprawy doktorant musi zdać następujące egzaminy: i) z języka nowożytnego (w Trybie 1. [starym] certyfikaty nie są akceptowane, w Trybie II [nowym] tak) lista akceptowanych certyfikatów dołączona jest poniżej jako Załącznik nr 1. Znajduje się także w Załączniku nr 1 do Dziennika Ustaw nr 204, poz. 1200); ii) z dyscypliny dodatkowej w przypadku osób, które do tej pory nie zdały egzaminu z dyscypliny dodatkowej, egzamin ten, według zaleceń Rady Naukowej IBD, powinien być zdany z filozofii; iii) z dyscypliny podstawowej termin i tematykę wyznacza Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich w następujący sposób: (1) w Trybie I (starym) po uzyskaniu pozytywnych recenzji z rozprawy (patrz dalej); (2) w Trybie II (nowym) po otwarciu przewodu doktorskiego, ale przed przyjęciem rozprawy. 3) Rozprawa doktorska: a) Tryb I (tzw. stary) Postępowanie Organów Instytutu Postępowanie doktoranta i) rozprawa powinna być napisana w języku polskim; ii) zaleca się by doktorant był pierwszym autorem przynajmniej jednej publikacji doświadczalnej przynajmniej przyjętej do druku w dniu złożenia rozprawy doktorskiej; iii) rozprawa może mieć dwie formy: (1) klasyczna rozprawa z merytorycznym wstępem, celami, wynikami i metodami oraz dyskusją:

5 sposób złożenia rozprawy: doktorant składa promotorowi 5 egzemplarzy, które przekazuje on wraz ze swoją opinią Przewodniczącemu Komisji ds. Przewodów Doktorskich; (2) rozprawa będąca zestawem publikacji doświadczalnych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych sposób złożenia rozprawy: promotor wraz z doktorantem zgłaszają Przewodniczącemu Komisji ds. Przewodów Doktorskich chęć przygotowania rozprawy w takiej formie oraz składają dokumenty: a. opinię promotora; b. listę publikacji doktoranta wraz z opisami jego wkładu w publikacje i oświadczeniami współautorów; c. życiorys doktoranta. Komisja po zapoznaniu się z publikacjami i dokumentami wyraża opinię czy spełniają one warunki do obrony doktoratu na postawie publikacji i zezwala doktorantowi na przygotowanie opisu. iv) Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Radzie Naukowej zapoznaje jej członków z tematyką złożonej rozprawy i przedstawia proponowanych recenzentów; wyznaczenie recenzentów odbywa się w głosowaniu tajnym; v) rozprawa jest wysyłana do recenzentów; vi) po uzyskaniu pozytywnych recenzji Przewodniczący Komisji wyznacza termin W opisie doktorant prezentuje swoje wyniki i ich interpretację na tle piśmiennictwa przedmiotu. Całość materiałów (5 egz.) doktorant przekazuje Komisji.

6 zdawania egzaminu z dyscypliny podstawowej; vi) Komisja po zapoznaniu się z wynikami egzaminów i recenzjami podejmuje decyzje o przyjęciu rozprawy i dopuszczeniu do obrony publicznej, ustala jej termin, dopuszcza do udziału w zespole oceniającym specjalistów z danej dziedziny, ale niebędących członkami Rady Naukowej IBD lub pracownikami IBD; vii) wysłane są zawiadomienia o obronie; viii) publiczna obrona rozprawy doktorskiej (odbywa się na posiedzeniu Komisji ds. Przewodów Doktorskich): (1) część otwarta składająca się z prezentacji autoreferatu, odczytania recenzji oraz otwartej dyskusji; (2) część zamknięta dyskusja nad przyjęciem obrony i ewentualnym wyróżnieniem. Obie części obrony są protokołowane. ix) Komisja w głosowaniu tajnym podejmuje decyzję o wystąpieniu do Rady Naukowej o nadanie doktorantowi stopnia doktora nauk biologicznych x) na posiedzeniu Rady Naukowej Przewodniczący Komisji przedstawia przebieg obrony i odbywa się głosowanie tajne w sprawie nadania stopnia doktora oraz głosowanie w sprawie ewentualnego wyróżnienia; UWAGA! uzyskanie stopnia doktora jest równoznaczne z zakończeniem Studium Doktoranckiego IBD xi) wypisanie dyplomu

7 doktora przez Sekretariat Rady Naukowej xi) doktorant odbiera dokumenty z Sekretariatu Rady Naukowej oraz oddaje wypełnioną obiegówkę. b) Tryb II (tzw. Nowy ) Uwaga: W tym trybie postępowania egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej odbywa się przed przyjęciem rozprawy! Postępowanie Organów Instytutu Postępowanie doktoranta i) rozprawa może być napisana po polsku lub po angielsku; jeżeli doktorant zamierza pisać pracę w języku angielskim musi pamiętać o zgłoszeniu tego faktu w momencie otwierania przewodu patrz punkt 2) a) iv). ii) rozprawa ma być opatrzona streszczeniem w języku angielskim (lub dodatkowo polskim jeśli rozprawa jest napisana po angielsku); iii) rozprawa może mieć dwie formy: (1) klasyczna rozprawa z merytorycznym wstępem, celami, wynikami i metodami oraz dyskusją; (2) rozprawa na podstawie publikacji, w formie: spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych. Jeżeli rozprawa doktorska stanowi część pracy zbiorowej, doktorant składa oświadczenia wszystkich współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. Postępowanie Organów Instytutu Postępowanie doktoranta promotor wraz z doktorantem zgłaszają Przewodniczącemu Komisji ds. Przewodów Doktorskich chęć przygotowania rozprawy w takiej formie oraz składają dokumenty: a. opinię promotora; b. listę publikacji doktoranta wraz z opisami jego

8 wkładu w publikacje i oświadczeniami współautorów; c. życiorys doktoranta. Komisja po zapoznaniu się z publikacjami i dokumentami wyraża opinię czy spełniają one warunki do obrony doktoratu na postawie publikacji i zezwala doktorantowi na przygotowanie opisu. v) Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Radzie Naukowej zapoznaje jej członków z tematyką złożonej rozprawy i przedstawia proponowanych recenzentów; wyznaczenie recenzentów odbywa się w głosowaniu tajnym; vi) rozprawa jest wysyłana do recenzentów; vii) Komisja po zapoznaniu się z wynikami egzaminów i recenzjami podejmuje decyzje o przyjęciu rozprawy i dopuszczeniu do obrony publicznej, ustala jej termin, dopuszcza do udziału w zespole oceniającym specjalistów z danej dziedziny, ale niebędących członkami Rady Naukowej IBD lub pracownikami IBD; viii) wysłane są zawiadomienia o W opisie, który ma zostać przygotowany w języku polskim i angielskim doktorant prezentuje swoje wyniki i ich interpretację na tle piśmiennictwa przedmiotu. Całość materiałów (5 egz.) doktorant przekazuje Komisji. iv) sposób złożenia rozprawy: doktorant składa promotorowi 5 egzemplarzy, które przekazuje on wraz ze swoją opinią Przewodniczącemu Komisji ds. Przewodów Doktorskich; doktorant składa także elektroniczną wersję streszczenia pracy do Sekretariatu Rady Naukowej.

9 obronie; ix) publiczna obrona rozprawy doktorskiej (odbywa się na posiedzeniu Komisji ds. Przewodów Doktorskich): (1) część otwarta składająca się z prezentacji autoreferatu, odczytania recenzji oraz otwartej dyskusji; (2) część zamknięta dyskusja nad przyjęciem obrony i ewentualnym wyróżnieniem oraz głosowanie tajne w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej o nadanie stopnia doktora. ix) Komisja w głosowaniu tajnym podejmuje decyzję o wystąpieniu do Rady Naukowej o nadanie doktorantowi stopnia doktora nauk biologicznych Obie części obrony są protokołowane. x) na posiedzeniu Rady Naukowej Przewodniczący Komisji przedstawia przebieg obrony i odbywa się głosowanie tajne w sprawie nadania stopnia doktora oraz głosowanie w sprawie ewentualnego wyróżnienia; UWAGA! uzyskanie stopnia doktora jest równoznaczne z zakończeniem Studium Doktoranckiego IBD xi) następuje wypisanie dyplomu doktora przez Sekretariat Rady Naukowej xi) doktorant odbiera dokumenty z Sekretariatu Rady Naukowej oraz oddaje wypełnioną obiegówkę.

10 Załącznik 1. Akceptowane certyfikaty językowe (Załącznik 1 do Dziennika Ustaw nr 204, poz.1200 patrz strona WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO 1. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego. 2. Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ) : 1) certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe (ALTE) poziomy ALTE Level 3 (B2), ALTE Level 4 (C1), ALTE Level 5 (C2), w szczególności certyfikaty: a) First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage co najmniej Pass, Business English Certificate (BEC) Higher, Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT), b) Diplôme d Étude en Langue Française (DELF) (B2), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) (C1), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) (C2); Test de Connaissance du Français (TCF), poziomy 4 (B2), 5 (C1), 6 (C2); Diplôme de Langue Française (DL) (B2), Diplôme Supérieur Langue et Culture Françaises (DSLCF), Diplôme Supérieur d Etudes Françaises Modernes (DS) (C1), Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF) (C2), c) Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF); Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) (B2), Goethe Zertifikat B2, Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) (C1), Goethe Zertifikat C1 (Zentrale Mittelstufenprüfung) (ZMP), Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) (C2), Goethe Zertifikat C2 (Zentrale Oberstufenprüfung) (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) (C2), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) (C2), d) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 3 (B2), Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 4 (C1), Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 5 (C2); Certificato Italiano Commerciale CIC A (C1), e) Los Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera (DELE): El Diploma de Espanol Nivel B2 (Intermedio), El Diploma de Espanol Nivel C2 (Superior), f) Diploma Intermédio de Portugues Língua Estrangeira (DIPLE) (B2), Diploma Avançado de Portugues Língua Estrangeira (DAPLE) (C1), Diploma Universitário de Portugues Língua Estrangeira (DUPLE) (C2), g) Nederlands als Vreemde Taal/Dutch as a Foreign Language (CNaVT) Profiel Professionele Taalvaardigheid (PPT) (B2)/Profile Professional Language Proficiency (PPT) (B2), Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) (B2)/Profile Language Proficiency Higher Education (PTHO) (B2), Profiel

11 Academische Taalvaardigheid (PAT) (C1)/Profile Academic Language Proficiency (PAT) (C1); Nederlands als Tweede Taal II (NT2 II) (B2)/Dutch as a Second Language II (NT2 II) (B2), h) Prove i Dansk 3 (B2), Studieproven (C1), i) Certyfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie średniozaawansowanym/certificate of Slovene on the Intermediate Level (B2), Certyfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie zaawansowanym/ Certificate of Slovene on the Advanced Level (C1); 2) certyfikaty następujących instytucji: a) Educational Testing Service (ETS) w szczególności certyfikaty: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) co najmniej 87 pkt w wersji Internet Based Test (ibt); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) co najmniej 180 pkt w wersji Computer Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) co najmniej 510 pkt w wersji Paper Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English for International Communication (TOEIC) co najmniej 700 pkt; Test de Français International (TFI) co najmniej 605 pkt, b) European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL), c) City & Guilds, City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute w szczególności certyfikaty: English for Speakers of Other Languages (ESOL) First Class Pass at Intermediate Level, Higher Intermediate Level, Advanced Level; International English for Speakers of Other Languages (IESOL) poziom Communicator, poziom Expert, poziom Mastery ; City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2; City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4; City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6; Spoken English Test (SET) for Business Stage B poziom Communicator, Stage C poziom Expert, Stage C poziom Mastery ; English for Business Communications (EBC) Level 2, Level 3; English for Office Skills (EOS) Level 2, d) Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments w szczególności certyfikaty: London Tests of English, Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 4 (Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 5 (Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International), e) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board w szczególności certyfikaty: London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) English for Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4; London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE); London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) English for Tourism Level 2 poziom Pass with Credit, poziom Pass with Distinction,

12 f) University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia w szczególności certyfikaty: International English Language Testing System IELTS powyżej 6 pkt, g) Chambre de commerce et d industrie de Paris (CCIP) w szczególności certyfikaty: Diplôme de Français des Affaires 1er degré (DFA 1) (B2), Diplôme de Français Professionnel (DFP) Affaires B2, Diplôme de Français des Daffaires 2eme degré (DFA 2) (C1), Diplôme de Français Professionnel (DFP) Affaires C1, h) Goethe Institut, Deutscher Industrie und Handelskammertag (DIHK), Carl Duisberg Centren (CDC) w szczególności certyfikaty: Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) (C1), i) Kultusministerkonferenz (KMK) w szczególności certyfikaty: Deutsches Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz der Länder KMK (B2/C1), j) Österreich Institut, Prüfungszentren des Österreichischen Sprachdiploms für Deutsch (ÖSD) w szczególności certyfikaty: Österreichisches Sprachdiplom für Deutsch als Fremdsprache (ÖSD) B2 Mittelstufe Deutsch, Mittelstufe Deutsch (C1), C1 Oberstufe, Wirtschaftssprache Deutsch (C2), k) Hochschulrektorenkonferenz (HRK), l) Societa Dante Alighieri w szczególności certyfikaty: PLIDA B2, PLIDA C1, PLIDA C2, m) Universita degli Studi Roma Tre w szczególności certyfikaty: Int.It (B2), IT (C2), n) Universita per Stranieri di Siena w szczególności certyfikaty: Certificazione d Italiano come Lingua Straniera CILS Due B2, Certificazione d Italiano come Lingua Straniera CILS Tre C1, Certificazione d Italiano come Lingua Straniera CILS Quattro C2, o) Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina, p) Institute for Romanian Language, the Romanian Ministry of Education, Research and Innovation, q) Univerzita Karlova v Praze, r) Univerzita Komenského v Bratislave; Filozofická fakulta Studia Academica Slovaca centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, s) Univerzita Komenského v Bratislave; Centrum d alšieho vzdelávania; Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov, t) Uniwersytet Warszawski; Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW; 3) telc GmbH, WBT Weiterbildungs Testsysteme GmbH w szczególności certyfikaty: B2 Certificate in English advantage, B2 Certificate in English for Business Purposes advantage, Certificate in English for Technical Purposes (B2), telc English B2, telc English B2 Business, telc English B2 Technical, telc English C1; Certificat Supérieur de Français (B2), telc Français B2; Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch für den Beruf (B2) (telc Deutsch B2 Beruf), telc Deutsch B2, telc Deutsch C1; Certificado de Espańol para Relaciones Profesionales (B2), telc Espanol B2; Certificato Superiore d Italiano (B2), telc Italiano B2; telc (Rosyjski) B2. 3. The Office of Chinese Language Council International: Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) poziom HSK (Advance). 4. Japan Educational Exchanges and Services, The Japan Foundation: Japanese Language Proficiency Certificate poziom 1 (Advance).

13 5. Dyplomy ukończenia: 1) studiów na kierunku filologia w zakresie języków obcych lub lingwistyki stosowanej; 2) nauczycielskiego kolegium języków obcych; 3) Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 6. Wydany za granicą dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego uznaje się język wykładowy instytucji prowadzącej kształcenie. 7. Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych prowadzonych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się język wykładowy, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język obcy. 8. Wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości uznaje się język wykładowy. 9. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma). 10. Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate). 11. Zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym w: 1) Ministerstwie Spraw Zagranicznych; 2) ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej; 3) Ministerstwie Obrony Narodowej poziom 3333, poziom 4444 według STANAG Wydane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym. 13. Dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych.

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury.

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/2015 Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej SWPS. Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury. 1. Certyfikaty

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

z dnia 23 kwietnia 2014 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL-ZOWA-0161/ZR-13/14 Tekst ujednolicony opracowany na podstawie: zarządzenia nr 13 z dnia 23 kwietnia 2014 r. i zarządzenia nr 14 z dnia 5 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2009 r. Dz.U.2013.1207 2014.08.29 zm. Dz.U.2014.1084 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1207 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 20 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1207 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 20 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1207 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1207 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 20 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1207 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 20 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1207 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 255 ZARZĄDZENIE NR 59 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej Na podstawie art. 66 ustawy z

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLACH

JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLACH JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLACH - zmiany wynikające z nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 13 lutego 2015 r. JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLACH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO REGULOWANE ZAWODY I DZIAŁALNOŚCI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. OPIS WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH. stan prawny: grudzień 2010 r. 1 Niniejszy dokument jest materiałem

Bardziej szczegółowo

KURS KWALIFIKACYJNY. Uczestnicy zdobędą kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w klasach I-III szkół podstawowych i przedszkolach.

KURS KWALIFIKACYJNY. Uczestnicy zdobędą kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w klasach I-III szkół podstawowych i przedszkolach. KURS KWALIFIKACYJNY z metodyki nauczania j. angielskiego w okresie wczesnoszkolnym i przedszkolnym Uczestnicy zdobędą kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w klasach I-III szkół podstawowych i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2014/2015

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2014/2015 REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2014/2015 Praktyki zagraniczne I. Zasady ogólne 1) Praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

instytucja koordynująca: MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

instytucja koordynująca: MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO instytucja koordynująca: MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO REGULOWANE ZAWODY I DZIAŁALNOŚCI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. OPIS WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH. materiał informacyjny do stosowania przepisów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 12 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 12 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 50 4604 Poz. 400 400 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegó owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okreêlenia szkó i wypadków,

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne i postanowienia ogólne

Informacje wstępne i postanowienia ogólne JEDNOLITY TEKST REGULAMINU PROWADZENIA PRZEWODÓW DO UZYSKANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMII NA WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Informacje wstępne i postanowienia ogólne Podstawę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/35 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595; z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i ogólne zasady współpracy międzynarodowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami

Bardziej szczegółowo

UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW

UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW Spis treści 1. Wprowadzenie...2 2. Programy podwójnego dyplomowania...2 2.1.. Wspólne studia z Uniwersytetem le Mirail w Tuluzie (Francja): polski dyplom magisterski i francuski

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo