II. Wniosek o wszcz cie przewodu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Wniosek o wszcz cie przewodu"

Transkrypt

1

2 Załączniki do uchwały nr RWF - 2/III/2014 Rady Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach. z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE FIZJOTERAPII AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej na podstawie decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 16 grudnia 2013 r. (BCK-IV-U- 410/2013). Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich oparte są na następujących aktach prawnych: 1. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 2. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. Nr 164, poz zm Nr 70 poz. 416, z późn. zm.). 3. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595 zm Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200). 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065). 6. Zarządzenie Nr 8/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie kosztów za przeprowadzenie z wolnej ręki przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na podstawie dotychczasowej i nowej procedury. I. Warunki wymagane od kandydata do stopnia naukowego doktora 1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inŝyniera, lekarza lub innego równorzędnego dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym. W szczególnych przypadkach uzasadnionych najwyŝszą jakością osiągnięć naukowych o otwarcie przewodu doktorskiego moŝe ubiegać się kandydat z tytułem zawodowym licencjata, inŝyniera albo równorzędnego, który uzyskał Diamentowy Grant w ramach programu ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki. 2. Posiadanie zgody osoby z tytułem naukowym profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego na podjęcie się promotorskiej opieki nad realizacją rozprawy doktorskiej. 2

3 3. Współautorstwo wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie ksiąŝki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej. II. Wniosek o wszczęcie przewodu Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora składa do Dziekana Wydziału Fizjoterapii wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego. Wniosek powinien zawierać: 1. Podanie o wszczęcie przewodu doktorskiego (załącznik 1) wraz z propozycją osoby promotora lub promotorów (promotora i promotora pomocniczego lub promotora i kopromotora) zaakceptowane przez proponowanych opiekunów pracy ze wskazaniem obszaru wiedzy oraz języka nowoŝytnego egzaminu doktorskiego. 2. Proponowany temat oraz załoŝenia rozprawy doktorskiej, przygotowane w postaci zwartej (ksiąŝeczki) w liczbie ustalonej przez Dziekana (załącznik 2). 3. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inŝyniera, lekarza lub innego równorzędnego dyplomu. 4. Wykaz prac naukowych wraz z kserokopiami (załącznik 3). 5. Oświadczenie, Ŝe przedstawiony temat pracy doktorskiej nie był przedmiotem przewodu doktorskiego w innej uczelni (załącznik 4). 6. śyciorys (Curriculum Vitae) kandydata. 7. Zgodę Terenowej Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie badań (w przypadkach wymaganych). 8. Opinię proponowanego promotora o kandydacie na doktoranta. 9. Oświadczenie o przyjęciu płatności za prowadzenie przewodu doktorskiego, w przypadku osób spoza AWF w Katowicach (załącznik 5). Kandydat moŝe dołączyć do wniosku równieŝ inne dokumenty, takie jak: certyfikat potwierdzający znajomość nowoŝytnego języka obcego (załącznik 6) oraz wniosek o wyraŝenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niŝ polski. Promotorem w przewodzie doktorskim moŝe być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub osoba, która nabyła uprawnienia równowaŝne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie 2 art. ust. 21a Ustawy z dnia 18 marca 2011 r., prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej. Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, który pełni istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników moŝe być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej i nie posiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim. Promotorem w przewodzie doktorskim moŝe być równieŝ osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyŝszej lub instytucji naukowej, nieposiadająca polskiego stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, jeŝeli rada jednostki organizacyjnej przeprowadzająca przewód uzna, Ŝe osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska. Koszty związane z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego pokrywa uczelnia, w przypadku kandydata będącego pracownikiem lub słuchaczem studiów trzeciego stopnia prowadzonych na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 3

4 Koszty związane z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego pokrywa kandydat lub jednostka zatrudniająca, w przypadku osoby nie będącej pracownikiem lub słuchaczem studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. III. Wszczęcie przewodu doktorskiego Prodziekan ds. nauki zapoznaje się z wnioskiem kandydata, a następnie kieruje otrzymaną dokumentację do Wydziałowej Komisji ds. Stopni Naukowych (w skład Komisji wchodzą wszyscy samodzielni pracownicy nauki Wydziału Fizjoterapii). Prodziekan ds. nauki (z urzędu jako przewodniczący Komisji) wyznacza termin posiedzenia, na którym w obecności opiekuna naukowego przedstawia sylwetkę kandydata i jego dorobek naukowy. Następnie kandydat prezentuje tezy rozprawy. Po wystąpieniu doktoranta i po zakończonej dyskusji nad jej koncepcją i wstępnymi wynikami, Komisja głosuje nad przyjęciem wystąpienia doktoranta, wypowiadając się w głosowaniu tajnym (bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania). W dalszej części posiedzenia, przewodniczący proponuje osobę dotychczasowego opiekuna pracy na promotora, przedstawia kandydatów na recenzentów pracy oraz przedstawia tematykę egzaminów doktorskich w zakresie: 1. dyscypliny podstawowej, odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej 2. dyscypliny dodatkowej 3. języka obcego nowoŝytnego Na najbliŝszym posiedzeniu Rady Wydziału Dziekan przedstawia członkom Rady projekty uchwał w sprawie: 1. wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora 2. wyznaczenia recenzentów Powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyŝszej lub jednostce organizacyjnej innej niŝ ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód. Recenzentem rozprawy doktorskiej moŝe być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub osoba, która nabyła uprawnienia równowaŝne z uprawnieniami doktora habilitowanego, prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. Recenzentem rozprawy doktorskiej moŝe być osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyŝszej lub instytucji naukowej, niespełniająca wymogów określonych, jeŝeli rada jednostki organizacyjnej przeprowadzająca przewód doktorski lub Centralna Komisja, uzna, Ŝe osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska. Recenzentem w przewodzie doktorskim nie moŝe być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym podejmuje odpowiednie uchwały (bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania). W przypadku gdy Komisja ds. Stopni Naukowych odmówiła przyjęcia wniosku o wszczęcie przewodu, to decyzja ta wymaga równieŝ głosowania i zatwierdzenia przez Radę Wydziału. 4

5 IV. ZłoŜenie rozprawy doktorskiej, kierowanie rozprawy do recenzentów Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, o którym mowa w art. 20 ust. 7 Ustawy z dnia 18 marca 2011 r., powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej i umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Rozprawa doktorska moŝe mieć formę maszynopisu ksiąŝki (załącznik 7), ksiąŝki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w ksiąŝkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w recenzowanych czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki. W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny procentowy wkład kaŝdego z nich w jej powstanie (załącznik 8). Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłoŝenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemoŝliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym równieŝ streszczeniem w języku polskim. Rozprawę doktorską doktorant przedkłada promotorowi w pięciu egzemplarzach (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 22 września 2011 r., 5 ust. 1) oraz na nośniku elektronicznym (CD). Promotor przedstawia rozprawę wraz ze swoją opinią Dziekanowi (przekazanie pracy musi nastąpić najpóźniej do 5 lat od uchwały Rady Wydziału dotyczącej wszczęcia przewodu doktorskiego). W uzasadnionych sytuacjach na wniosek doktoranta, pozytywnie zaopiniowanego przez promotora i Komisję, Rada Wydziału moŝe przedłuŝyć termin złoŝenia pracy. Prodziekan ds. nauki kieruje rozprawę do recenzentów, którzy są zobowiązani przedstawić recenzję nie później niŝ w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie (w formie papierowej i elektronicznej). Rada Wydziału w uzasadnionych przypadkach, moŝe przedłuŝyć termin przedstawienia recenzji o dalszy miesiąc (Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 22 września 2011 r., 6 ust. 3). Recenzja rozprawy doktorskiej powinna zawierać szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy rozprawa ta spełnia warunki określone w ust. 13 Ustawy. Recenzja moŝe zawierać równieŝ wnioski dotyczące ewentualnego uzupełnienia lub poprawienia rozprawy. Rozprawa uzupełniona lub poprawiona wymaga dodatkowych recenzji tych samych recenzentów (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 22 września 2011 r., 6 ust. 6). W przypadku jednej negatywnej opinii Prodziekan ds. nauki kieruje pracę do dodatkowego recenzenta. Negatywna opinia kolejnego recenzenta skutkuje niedopuszczeniem do publicznej obrony. W przypadku obu negatywnych recenzji Rada Wydziału zamyka przewód doktorski. Recenzje rozprawy zamieszcza się na stronie internetowej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, niezwłocznie po ich otrzymaniu od recenzentów. Po uzyskaniu ostatniej opinii od recenzenta Rada Wydziału przekazuje niezwłocznie wszystkie recenzje dotyczące dysertacji do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu w formie elektronicznej. Rozprawa doktorska podlega procedurze antyplagiatowej. 5

6 V. Wyznaczenie egzaminów doktorskich i komisji Po złoŝeniu rozprawy doktorskiej: Dziekan proponuje Radzie Wydziału skład komisji egzaminacyjnych. Rada Wydziału w głosowaniu jawnym powołuje (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 22 września 2011 r., 2 pkt 1) komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie: 1. dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej, w tym promotor lub promotorzy; w skład komisji mogą wchodzić ponadto recenzenci rozprawy doktorskiej. 2. dyscypliny dodatkowej w składzie co najmniej trzech osób, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadającej temu egzaminowi. 3. języka obcego nowoŝytnego w składzie co najmniej trzech osób, w tym co najmniej jedna osoba nauczająca tego języka w szkole wyŝszej. Egzaminy doktorskie są zdawane przed przyjęciem rozprawy doktorskiej do obrony (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 22 września 2011 r., 4 ust.1). Egzaminy z dyscypliny dodatkowej oraz języka obcego nowoŝytnego mogą być zdawane przed wpłynięciem recenzji. Egzamin z dyscypliny podstawowej zdawany jest po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji. W protokole z egzaminu zamieszcza się treść wszystkich zadanych pytań i oceny odpowiedzi na kaŝde z tych pytań (bdb, db, dst lub ndst) oraz podaje się ogólny wynik egzaminu. W przypadku niezadowalającego wyniku egzaminu doktorskiego Rada Wydziału na wniosek doktoranta, moŝe wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niŝ po upływie trzech miesięcy i nie więcej niŝ jeden raz (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 22 września 2011 r., 4 ust. 3). Termin ten wyznacza Prodziekan ds. nauki. Terminy egzaminów doktorskich ustala Prodziekan ds. nauki w porozumieniu z komisjami przeprowadzającymi egzaminy doktorskie (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 22 września 2011 r., 4 ust. 2). VI. Przyjęcie rozprawy doktorskiej Rada Wydziału po zapoznaniu się z recenzjami i wynikami egzaminów doktorskich podejmuje, w głosowaniu tajnym, uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony (Ustawa z dnia 18 marca 2011 r., art. 14 ust. 2 pkt. 3). Rada Wydziału moŝe uzaleŝnić przyjęcie rozprawy od jej uprzedniego uzupełnienia lub poprawienia. Jeśli Rada Wydziału uzaleŝniła przyjęcie rozprawy od jej uprzedniego uzupełnienia lub poprawienia, doktorant w porozumieniu z promotorem składa poprawioną rozprawę Dziekanowi, który przekazuje ją recenzentom celem uzyskania dodatkowych opinii. Po zapoznaniu się z nimi Rada podejmuje uchwałę. Jeśli Rada podjęła uchwałę o nieprzyjęciu rozprawy, oznacza to zamknięcie przewodu. Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie moŝe być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora poza Wydziałem (Ustawa z dnia 18 marca 2011 r., art. 14 ust. 3). 6

7 Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się na stronie internetowej jednostki w dniu podjęcia uchwały o dopuszczeniu do obrony. Streszczenie i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. Warunek ten nie dotyczy rozprawy, która jest objęta ochroną informacji niejawnych. VII. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Datę publicznej obrony ustala Prodziekan ds. nauki w porozumieniu z promotorem i recenzentami w takim terminie, który będzie gwarantował ich udział w obronie. O dacie i miejscu publicznej obrony zawiadamia się jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej, wywiesza się ogłoszenie w siedzibie Wydziału Fizjoterapii oraz zamieszcza na stronie internetowej uczelni, co najmniej na dziesięć dni przed datą obrony. W zawiadomieniu podaje się równieŝ informację o miejscu złoŝenia rozprawy doktorskiej oraz zamieszczenia streszczenia rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami. Kandydat jest zobowiązany do sporządzenia pisemnych odpowiedzi na uwagi recenzentów i dostarczeniu ich do dziekanatu Wydziału najpóźniej siedem dni przed obroną. W tym czasie doktorant winien dostarczyć takŝe tezy rozprawy doktorskiej, przygotowane w postaci zwartej (ksiąŝeczki) w liczbie ustalonej przez Dziekana (załącznik 2). Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Wydziałowej Komisji ds. Stopni Naukowych z udziałem recenzentów, promotora, promotora pomocniczego albo promotora i kopromotora. Składa się z części jawnej i niejawnej. 1. W części jawnej Prodziekan ds. nauki dokonuje otwarcia posiedzenia, przedstawia przebieg dotychczasowych etapów przewodu doktorskiego; informuje, Ŝe kandydat: spełnia warunki wymagane przepisami o przewodach doktorskich, zdał pomyślnie egzaminy doktorskie, przedłoŝył rozprawę doktorską, która uzyskała pozytywne oceny recenzentów i opinię promotora oraz została przyjęta i dopuszczona do obrony uchwałą Rady Wydziału. 2. Promotor przewodu doktorskiego prezentuje sylwetkę kandydata, przebieg jego pracy oraz dorobek naukowy. 3. Kandydat przedstawia skrócony autoreferat rozprawy doktorskiej. 4. Recenzenci rozprawy doktorskiej przedstawiają swoje opinie. W razie nieobecności recenzenta, Prodziekan ds. nauki odczytuje tekst jego recenzji. 5. Kandydat odpowiada na uwagi zawarte w recenzjach, do których odnoszą się recenzenci. 6. Prodziekan ds. nauki otwiera publiczną dyskusję, w której mogą zabrać głos wszyscy obecni na posiedzeniu. 7. Kandydat udziela odpowiedzi na zadane pytania. 8. Po zakończeniu obrony rozprawy doktorskiej Komisja odbywa posiedzenie niejawne, na którym, w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Ponadto Komisja przygotowuje projekt uchwały o nadaniu stopnia doktora w celu przedstawienia jej Radzie Wydziału. 9. O wyniku obrad Komisji Prodziekan powiadamia niezwłocznie doktoranta oraz osoby uczestniczące w publicznej obronie VIII. Postępowanie po nadaniu stopnia naukowego doktora Po nadaniu stopnia naukowego doktora naleŝy przygotować dokumentację przewodu doktorskiego 1. Protokół z posiedzenia Rady Wydziału 2. Zawiadomienie o nadaniu stopnia naukowego doktora 3. Aplikacja karty SYNABA do OPI 7

8 Osobie, której nadano stopień naukowy doktora, wydaje się oryginał dyplomu i jeden odpis dyplomu w języku polskim, a na jej pisemny wniosek takŝe jeden odpis dyplomu w tłumaczeniu na język łaciński albo angielski. Odpis wydawany jest na druku według wzoru określonego dla dyplomu. Dziekan informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego o nadaniu stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej. IX. Uwagi końcowe Jeśli promotorem rozprawy jest Dziekan, nie moŝe on przewodniczyć Radzie Wydziału w tych punktach porządku dziennego, które dotyczą przewodu doktorskiego (z urzędu zastępuje go Prodziekan ds. nauki). Podobnie w przypadku gdy promotorem pracy jest Prodziekan ds. nauki w przewodniczeniu Wydziałowej Komisji ds. Stopni Naukowych zastępstwo pełni Dziekan. Skład komisji egzaminacyjnej moŝe zostać zmieniony lub uzupełniony na wniosek Dziekana w tym samym trybie, jak jej powołanie. Zmiana recenzenta przez Radę Wydziału moŝe nastąpić w tym samym trybie, jak powołanie recenzentów. W uzasadnionym przypadku zmiana promotora moŝe nastąpić na wniosek promotora lub kandydata w tym samym trybie, jak wszczęcie przewodu. W przypadku śmierci promotora, Dziekan w porozumieniu z doktorantem, przedstawia Radzie Wydziału wniosek w sprawie wyznaczenia nowego promotora lub w sprawie zamknięcia przewodu. Przewód moŝe zostać zamknięty poza przypadkami wymienionymi powyŝej kandydata, promotora lub Dziekana. na wniosek Wniosek kandydata o zamknięcie przewodu doktorskiego (rezygnacja) wymaga formy pisemnej. Wniosek kandydata w tej materii stanowi formalne zamknięcie przewodu doktorskiego. Decyzja Rady Wydziału o zamknięciu przewodu na wniosek promotora lub Dziekana podejmowana jest w formie uchwały w głosowaniu tajnym, w przypadku jeśli przewód został otwarty przed ponad 5 laty; w innych przypadkach decyzja podejmowana jest równieŝ w głosowaniu tajnym. O decyzji Rady Wydziału naleŝy pisemnie zawiadomić doktoranta (o ile jest to moŝliwe). Przewód zostaje zamknięty bez Ŝadnych formalności w przypadku śmierci doktoranta, o czym Dziekan informuje Radę Wydziału. Jeśli promotor i recenzenci nie są członkami Rady Wydziału, Dziekan zaprasza ich na posiedzenie Rady i są oni uprawnieni do wszystkich głosowań związanych z przewodem (Ustawa z dnia 18 marca 2011 r., art. 20 ust. 3). X. Odwołania Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora moŝe wnieść od uchwał Rady Wydziału, jeśli są one odmowne, podejmowanych w sprawie: 1. wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora 2. wyznaczenia recenzentów 3. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony 8

9 4. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej 5. nadania stopnia doktora odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (Ustawa z dnia 18 marca 2011 r., art. 21 ust. 1). Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora moŝe wnieść od uchwały Rady Wydziału podjętej w sprawie zamknięcia przewodu nie na wniosek kandydata, odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Odwołanie naleŝy wnieść za pośrednictwem Rady Wydziału (składając je Dziekanowi) w terminie jednego miesiąca od dnia powiadomienia o treści uchwały. Rada Wydziału przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami przewodu w terminie 3 miesięcy od daty złoŝenia odwołania. Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuŝszym niŝ sześć miesięcy, Centralna Komisja albo utrzymuje w mocy zaskarŝoną uchwałę, albo uchylając ją, przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia Radzie Wydziału lub innej jednostce organizacyjnej (Ustawa z dnia 18 marca 2011 r., art. 21). XI. WyróŜnienia autora rozprawy doktorskiej Wniosek o wyróŝnienie autora pracy doktorskiej mogą zgłosić: 1. Recenzenci 2. Dziekan (ewentualnie Prodziekan ds. nauki) Warunkiem wyróŝnienia rozprawy doktorskiej są wysoce pozytywne recenzje. Wniosek o wyróŝnienie autora rozprawy doktorskiej analizowany jest przez Komisję w części tajnej obrony pracy doktorskiej, która opiniuje Radzie Wydziału wyróŝnienie rozprawy. Decyzja musi być jednomyślnie pozytywna i nie moŝe być głosów przeciwnych lub wstrzymujących. WyróŜnienia autora rozprawy doktorskiej dokonuje Rada Wydziału w głosowaniu tajnym, większością głosów. Autor za przyznane wyróŝnienie otrzymuje list gratulacyjny Dziekana Wydziału, który wręczany jest podczas uroczystości promocji doktorskiej. Jest to równoznaczne z publicznym ogłoszeniem wyróŝnienia. 9

10 Załącznik nr Tel:.. Mail:.. Katowice,. Szanowny Pan Dziekan Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do otwarcia mojego przewodu doktorskiego na Wydziale Fizjoterapii AWF w Katowicach. Temat pracy to., której opiekunem jest.. Proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszego podania. Łączę wyrazy szacunku... (podpis) 10

11 Załącznik nr 2. WYTYCZNE do przygotowania oraz prezentacji tez i załoŝeń pracy doktorskiej (na wszczęcie przewodu oraz publiczną obronę) Forma Tezy pracy doktorskiej, przygotowane według wytycznych przedstawionych poniŝej, naleŝy dostarczyć w wersji elektronicznej do Dziekanatu Fizjoterapii (zarówno w wersji Edytora tekstu WORD oraz PDF). NaleŜy równieŝ dostarczyć wersję wydrukowaną (15 egzemplarzy) w postaci ksiąŝeczki w formacie A5. Na jednej z wydrukowanych ksiąŝeczek musi być akceptacja promotora w formie podpisu. Za zgodność treści formy elektronicznej z drukowaną odpowiedzialny jest doktorant. Podstawowe wymogi edytorskie tekstu: 1. czcionka Times New Roman, wielkość czcionki tekstu 10 lub 11; 2. odstęp między wierszami 1,5; 3. marginesy według włączonej opcji A5 w edytorze tekstu; 4. numeracja stron w prawym dolnym rogu (nie licząc strony tytułowej); 5. tekst wyjustowany; 6. tytuły rozdziałów pisane pogrubioną (wytłuszczoną) czcionką. 7. na końcu tez naleŝy dołączyć CV doktoranta i dorobek naukowy (spis publikacji z punktacją bibliometryczną) Sposób umieszczenia piśmiennictwa oraz zasady jego cytowania jest zgodny ze zmodyfikowanym systemem harwardzkim. Modyfikacja polega na cytowaniu w tekście pracy numerów ze spisu piśmiennictwa w nawiasach przed kropką kończącą zdanie, a nie na podawaniu nazwiska pierwszego autora cytowanej pracy. Spis piśmiennictwa naleŝy ułoŝyć zgodnie z kolejnością alfabetyczną, a cytowania zawrzeć w tekście zgodnie z podaną powyŝej uwagą. Lista nie moŝe zawierać pozycji, do których nie ma odwołań w tekście, podobnie jak wszystkie odwołania w tekście muszą mieć odzwierciedlenie w spisie literatury. Przykładowo: Nadmiar tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej, nieproporcjonalny do całkowitej zawartości tłuszczu w organizmie, stanowi istotny i niezaleŝny czynnik prognostyczny wystąpienia powikłań metabolicznych [24]. W przypadku powoływania się na autorów pracy cytowanie umieszcza się bezpośrednio po nazwisku np.: Według Markowskiej i wsp. [23] badanie to stanowi...". W trakcie przygotowania piśmiennictwa naleŝy wpisać nazwiska autorów cytowanych prac, inicjały imion, tytuł pracy, skrót nazwy czasopisma zgodny z Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed), rok wydania, tom, strony. JeŜeli liczba współautorów nie przekracza czterech naleŝy wpisać wszystkich. Jeśli jest ich więcej naleŝy wymienić trzech, a pozostałych pominąć dopisując i wsp. (lub et al. w przypadku artykułu w języku angielskim). NaleŜy stosować skróty czasopism według Index Medicus. Przykłady: Majewski S. Dlaczego szczepionka przeciw rakowi? Przegl Ginekol Poł 2007; 7:

12 Smith JS, Green J, Berrington de Gonzales A et al. Cervical cancer and the use of hormonal contraceptives: a systematic review. Lancet 2003; 9364: Franek A, Tanasiewicz M, Król P et al. Influence of a focused shock wave on the environment of the oral cavity in relation to a possibility to eliminate functional disorder in the locomotor system of the chewing apparatus. Pol J Environ Stud 2012, 21 (6A), Rozdział w ksiąŝce NaleŜy podać nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł rozdziału, tytuł ksiąŝki, z której rozdział pochodzi, redaktora wydania, wydawnictwo, rok wydania, strony. Przykład: Wronkowski Z, Zwierko M. Epidemiologia nowotworów narządu rodnego. w: Markowska J (red). Onkologia ginekologiczna. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002; str Monografia NaleŜy podać: nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł ksiąŝki, wydawnictwo, rok wydania, strony. Przykład: King BM, Minium EW. Statistical reasoning in psychology and education. 4th ed. John Wiley & Sons Inc. New York 2003 Nie naleŝy umieszczać informacji ze źródeł nieautoryzowanych i nierecenzowanych np. z ogólnodostępnych stron internetowych. Piśmiennictwo powinno być oparte na doniesieniach z baz naukowych Web of Science, Scopus, Medline, Pubmed, PEDro. Sposób przedstawienia tez Czas trwania prezentacji nie więcej niŝ 15 minut (po tym czasie prezentacja będzie przerywana) Forma prezentacji jako prezentacja multimedialna (pokaz slajdów w programie Power Point) W ustnej prezentacji musi być przedstawione: - bardzo krótkie uzasadnienie wyboru tematu (3-4 zdania) oraz cel i hipotezy (lub pytania badawcze). - charakterystyka grup badawczych oraz uzasadnienie doboru metod badawczych i ich dokładna charakterystyka; naleŝy podać, jakie parametry będą analizowane i dlaczego - dokładne uzasadnienie doboru metod statystycznych do weryfikacji postawionych hipotez lub odpowiedzi na postawione pytania badawcze (kandydat musi wykazać się znajomością metod statystycznych kiedy i jakie metody naleŝy stosować; z tego będzie odpytywany). - wyniki badań naleŝy przedstawić w formie tabel lub rycin i podać w zrozumiały i czytelny, co z nich wynika. - przedstawić wnioski (dobrze widziana jest równieŝ analiza słabości/ograniczeń badań własnych). UWAGA: PoniŜej załączone są wzory i przykładowe strony tytułowe tez dla formatu A5 12

13 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ FIZJOTERAPII (czcionka 12) Imię i nazwisko autora tez pracy (czcionka 14) Tytuł pracy (napisany pogrubionymi/wytłuszczonymi literami; czcionką 14) Tezy do wszczęcia rozprawy na stopień doktora nauk o kulturze fizycznej (czcionka 12) Opiekun naukowy: Tytuł i/lub stopień naukowy oraz imię i nazwisko opiekuna (czcionka 12) KATOWICE 2014 (czcionka 12) 13

14 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ FIZJOTERAPII (czcionka 12) Imię i nazwisko autora tez pracy (czcionka 14) Tytuł pracy (napisany pogrubionymi/wytłuszczonymi literami; czcionką 14) Tezy do wszczęcia rozprawy na stopień doktora nauk o kulturze fizycznej (czcionka 12) Promotor: Tytuł i/lub stopień naukowy oraz imię i nazwisko promotora (czcionka 12) KATOWICE 2014 (czcionka 12) 14

15 Dorobek naukowy doktoranta Załącznik nr 3. (spis publikacji z punktacją bibliometryczną przy danej pracy IF i/lub MNiSW) 1. Publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych chronologicznie Rozdziały w monografiach Streszczenia ze zjazdów krajowych i międzynarodowych chronologicznie

16 .. Imię i nazwisko Załącznik nr 4. Adres i dane kontaktowe OŚWIADCZENIE O WCZEŚNIEJSZYM SKŁADANIU / NIESKŁADANIU WNIOSKU* 1. Oświadczam, Ŝe w innej uczelni nie składałem wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego 2. Oświadczam, Ŝe składałem wniosek w... (pełna nazwa i adres jednostki). Tytuł pracy w roku Informacja o przebiegu przewodu (data i podpis wnioskodawcy) * niepotrzebne skreślić 16

17 Załącznik nr 5. Oświadczenie o przyjęciu płatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego Oświadczam, Ŝe przyjmuję płatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach Pana/Pani (Imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres przejmującego płatności, numer telefonu) Warunki płatności zostaną określone w odrębnej umowie. (data i podpis osoby upowaŝnionej) 17

18 Załącznik nr 6. WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOśYTNEGO JĘZYKA OBCEGO 1. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego. 2. Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ) : 1) certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe (ALTE) poziomy ALTE Level 3 (B2), ALTE Level 4 (C1), ALTE Level 5 (C2), w szczególności certyfikaty: a) First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage co najmniej Pass, Business English Certificate (BEC) Higher, Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT), b) Diplôme d Étude en Langue Française (DELF) (B2), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) (C1), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) (C2); Test de Connaissance du Français (TCF), poziomy 4 (B2), 5 (C1), 6 (C2); Diplôme de Langue Française (DL) (B2), Diplôme Supérieur Langue et Culture Françaises (DSLCF), Diplôme Supérieur d Etudes Françaises Modernes (DS) (C1), Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF) (C2), c) Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF); Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) (B2), Goethe-Zertifikat B2, Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) (C1), Goethe-Zertifikat C1 (Zentrale Mittelstufenprüfung) (ZMP), Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) (C2), Goethe-Zertifikat C2 (Zentrale Oberstufenprüfung) (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) (C2), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) (C2), d) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 3 (B2), Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 4 (C1), Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 5 (C2); Certificato Italiano Commerciale CIC A (C1), e) Los Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera (DELE): El Diploma de Espanol Nivel B2 (Intermedio), El Diploma de Espanol Nivel C2 (Superior), f) Diploma Intermédio de Portugues Língua Estrangeira (DIPLE) (B2), Diploma Avançado de Portugues Lingua Estrangeira (DAPLE) (C1), Diploma Universitário de Portugues Língua Estrangeira (DUPLE) (C2), g) Nederlands als Vreemde Taal/Dutch as a Foreign Language (CNaVT) Profiel Professionele Taalvaardigheid (PPT) (B2)/Profile Professional Language Proficiency (PPT) (B2), Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) (B2)/Profile Language Proficiency Higher Education (PTHO) (B2), Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT) (C1)/Profile Academic Language Proficiency (PAT) (C1); Nederlands als Tweede Taal II (NT2-II) (B2)/Dutch as a Second Language II (NT2-II) (B2), h) Prove i Dansk 3 (B2), Studieproven (C1), i) Certyfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie średniozaawansowanym/certificate of Slovene 18

19 on the Intermediate Level (B2), Certyfikat znajomości języka słoweńskiego na poziomie zaawansowanym/ Certificate of Slovene on the Advanced Level (C1); 2) certyfikaty następujących instytucji: a) Educational Testing Service (ETS) w szczególności certyfikaty: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) co najmniej 87 pkt w wersji Internet-Based Test (ibt); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English for International Communication (TOEIC) co najmniej 700 pkt; Test de Français International (TFI) co najmniej 605 pkt, b) European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL), c) City & Guilds, City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute w szczególności certyfikaty: English for Speakers of Other Languages (ESOL) First Class Pass at Intermediate Level, Higher Intermediate Level, Advanced Level; International English for Speakers of Other Languages Dziennik Ustaw Nr Poz (IESOL) poziom Communicator, poziom Expert, poziom Mastery ; City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2; City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4; City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6; Spoken English Test (SET) for Business Stage B poziom Communicator, Stage C poziom Expert, Stage C poziom Mastery ; English for Business Communications (EBC) Level 2, Level 3; English for Office Skills (EOS) Level 2, d) Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments w szczególności certyfikaty: London Tests of English, Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 4 (Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 5 (Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International), e) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board w szczególności certyfikaty: London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) English for Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4; London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE); London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) English for Tourism Level 2 poziom Pass with Credit, poziom Pass with Distinction, f) University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia w szczególności certyfikaty: International English Language Testing System IELTS powyŝej 6 pkt, 19

20 g) Chambre de commerce et d industrie de Paris (CCIP) w szczególności certyfikaty: Diplôme de Français des Affaires 1er degré (DFA 1) (B2), Diplôme de Français Professionnel (DFP) Affaires B2, Diplôme de Français des Daffaires 2eme degré (DFA 2) (C1), Diplôme de Français Professionnel (DFP) Affaires C1, h) Goethe-Institut, Deutscher Industrie und Handelskammertag (DIHK), Carl Duisberg Centren (CDC) w szczególności certyfikaty: Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) (C1), i) Kultusministerkonferenz (KMK) w szczególności certyfikaty: Deutsches Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz der Länder KMK (B2/C1), j) Österreich Institut, Prüfungszentren des Österreichischen Sprachdiploms für Deutsch (ÖSD) w szczególności certyfikaty: Österreichisches Sprachdiplom für Deutsch als Fremdsprache (ÖSD) B2 Mittelstufe Deutsch, Mittelstufe Deutsch (C1), C1 Oberstufe, Wirtschaftssprache Deutsch (C2), k) Hochschulrektorenkonferenz (HRK), l) Societa Dante Alighieri w szczególności certyfikaty: PLIDA B2, PLIDA C1, PLIDA C2, m) Universita degli Studi Roma Tre w szczególności certyfikaty: Int.It (B2), IT (C2), n) Universita per Stranieri di Siena w szczególności certyfikaty: Certificazione d Italiano come Lingua Straniera CILS Due B2, Certificazione d Italiano come Lingua Straniera CILS Tre C1, Certificazione d Italiano come Lingua Straniera CILS Quattro C2, o) Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina, p) Institute for Romanian Language, the Romanian Ministry of Education, Research and Innovation, q) Univerzita Karlova v Praze, r) Univerzita Komenského v Bratislave; Filozofická fakulta Studia Academica Slovaca centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, s) Univerzita Komenského v Bratislave; Centrum d alšieho vzdelávania; Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov, t) Uniwersytet Warszawski; Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW; 3) telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH w szczególności certyfikaty: B2 Certificate in English advantage, B2 Certificate in English for Business Purposes advantage, Certificate in English for Technical Purposes (B2), telc English B2, telc English B2 Business, telc English B2 Technical, telc English C1; Certificat Supérieur de Français (B2), telc Français B2; Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch für den Beruf (B2) (telc Deutsch B2 Beruf), telc Deutsch B2, telc Deutsch C1; Certificado de Espańol para Relaciones Profesionales (B2), telc Espanol B2; Certificato Superiore d Italiano (B2), telc Italiano B2; telc B2. 3. The Office of Chinese Language Council International: Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) poziom HSK (Advance). 4. Japan Educational Exchanges and Services, The Japan Foundation: Japanese Language Proficiency Certificate poziom 1 (Advance). Dziennik Ustaw Nr Poz Dyplomy ukończenia: 1) studiów na kierunku filologia w zakresie języków obcych lub lingwistyki stosowanej; 2) nauczycielskiego kolegium języków obcych; 3) Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 6. Wydany za granicą dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego uznaje się język 20

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

z dnia 23 kwietnia 2014 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL-ZOWA-0161/ZR-13/14 Tekst ujednolicony opracowany na podstawie: zarządzenia nr 13 z dnia 23 kwietnia 2014 r. i zarządzenia nr 14 z dnia 5 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury.

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/2015 Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej SWPS. Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury. 1. Certyfikaty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/35 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595; z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne i postanowienia ogólne

Informacje wstępne i postanowienia ogólne JEDNOLITY TEKST REGULAMINU PROWADZENIA PRZEWODÓW DO UZYSKANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMII NA WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Informacje wstępne i postanowienia ogólne Podstawę

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1207 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 20 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1207 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 20 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1207 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1207 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 20 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1207 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 20 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1207 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2009 r. Dz.U.2013.1207 2014.08.29 zm. Dz.U.2014.1084 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO REGULOWANE ZAWODY I DZIAŁALNOŚCI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. OPIS WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH. stan prawny: grudzień 2010 r. 1 Niniejszy dokument jest materiałem

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 255 ZARZĄDZENIE NR 59 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie certyfikacji biegłości językowej Na podstawie art. 66 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Podstawa prawna: Ogólne zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie zatwierdzone na Radzie Wydziału w dniu 29.06.2010 r. Spis treści I. Wytyczne II. Załączniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały nr 91 (2013/2014) Senatu UEP z dnia 27 czerwca 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października 2012)

WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października 2012) Załącznik do Uchwały r 109/2011/2012 Senatu PWSZ w ysie z dnia 27.09.2012 r. WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2014/2015

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2014/2015 REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2014/2015 Praktyki zagraniczne I. Zasady ogólne 1) Praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLACH

JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLACH JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLACH - zmiany wynikające z nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 13 lutego 2015 r. JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLACH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich):

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich): Uchwała Nr RWWF-2-I-II/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wymagań dotyczących pisania prac

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo