Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy profesora według aktualnych przepisów 2012 w IA PAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy profesora według aktualnych przepisów 2012 w IA PAN"

Transkrypt

1 Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy profesora według aktualnych przepisów 2012 w IA PAN Krystyna Konstankiewicz Seminarium,

2 Stopień naukowy doktora Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii Stopień doktora nadaje Rada Naukowa Instytutu na drodze przewodu doktorskiego wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia 2 U. o zmianie ustawy art.11.1 U. o stopniach art.11

3 Stopień naukowy doktora Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest: posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub 1 publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez MNiSzW lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej 3 U. o zmianie ustawy art. 11.2

4 Stopień naukowy doktora Do przewodu doktorskiego może zostać dopuszczona osoba, która: posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez Radę Naukową przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego 4 U. o zmianie ustawy art. 12.1

5 ZAŁĄCZNIK Nr 1 Do Rozp. MNiSzW z dnia w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Dz.U WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO 1. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego. 2. Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według "Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)": 1) certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe (ALTE) - poziomy ALTE Level 3 (B2), ALTE Level 4 (C1), ALTE Level 5 (C2), w szczególności certyfikaty: a) First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage - co najmniej Pass, Business English Certificate (BEC) Higher, Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT), b).

6 Stopień naukowy doktora Do przewodu doktorskiego może zostać dopuszczona osoba, która zdała egzaminy doktorskie w zakresie: dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej dyscypliny dodatkowej języka obcego nowożytnego gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada stosownego certyfikatu 6 U. o zmianie ustawy art. 12.2

7 Stopień naukowy doktora Rozprawa doktorska, przygotowana pod opieką, promotora albo promotora i promotora pomocniczego, powinna: stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego wykazywać ogólna wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej wykazywać umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej 7 U. o zmianie ustawy art. 13, art. 20

8 Stopień naukowy doktora Promotor - funkcja obsadzana w chwili wszczęcia przewodu doktorskiego Osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej (agronomia) lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego i prowadzi działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej (Uzyskała stopień dr w Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą i podczas pracy w innym państwie przez co najmniej 5 lat kierowała samodzielnie zespołami badawczymi oraz posiada znaczący dorobek naukowy Zatrudnione w szkole wyższej na stanowisku prof. nadzw. lub prof. wizytującego nabywają uprawnienia równoważne ze stopniem dr hab. na podstawie decyzji rektora) 8 U. o zmianie ustawy art. 21 a

9 Stopień naukowy doktora Promotor pomocniczy: Pełni istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem Szczególnie w procesie planowania badań ich realizacji i analizy wyników Może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej (agronomia) lub pokrewnej dyscypliny naukowej i nie posiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora 9 U. o zmianie ustawy art. 20

10 Stopień naukowy doktora Na Studiach Doktoranckich pomocniczy opiekun naukowy: 10 Opiekuna naukowego powołuje Dyrektor Instytutu dla każdego doktoranta Opiekunem może zostać osoba z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego zatrudniona w Instytucie, która złożyła do Dyrektora ds. Naukowych, w terminie przez niego podanym, propozycję tematyki rozprawy doktorskiej wraz z wykazem własnych publikacji za okres ostatnich 5 lat, z proponowanej tematyki, a także podaniem sposobu finansowania. Na wniosek opiekuna naukowego Dyrektor Instytutu może powołać opiekuna pomocniczego, który współpracuje z doktorantem w zakresie wykonywanych badań. Regulamin SD w IA PAN 2012

11 Stopień naukowy doktora Na Studiach Doktoranckich Po otwarciu przewodu doktorskiego promotor przejmuje obowiązki dotychczasowego opiekuna naukowego Podczas wszczynania przewodu doktorskiego dotychczasowy opiekun pomocniczy może zostać powołany na promotora pomocniczego 11 Regulamin SD w IA PAN 2012

12 Stopień naukowy doktora Rozprawa doktorska może mieć formę: maszynopisu książki lub książki wydanej spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez MNiSzW Jeżeli odpowiada warunkom określającym rozprawę doktorską 12 U. o zmianie ustawy. Art

13 Stopień naukowy doktora Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy i jeżeli odpowiada warunkom określającym rozprawę doktorską 13 U. o zmianie ustawy. Art

14 Stopień naukowy doktora Rozprawa doktorska: ma być przygotowana pod opieką promotora ma stanowić samodzielne rozwiązanie problemu naukowego być dowodem samodzielnego prowadzenia pracy naukowej Pojecie rozprawy jest ścisłe i nie rozciąga się na zbiór różnych prac przygotowanych w różnym czasie, w różnych okolicznościach, nie związanych zwykle z przewodem doktorskim Rezygnacja z wymagania takiej rozprawy nie jest więc zgodna z celami przewodu i sprzeczna z duchem, jak i z literą przepisów ustawy 14 Komentarze CK Uwagi o rozprawach doktorskich, 2012

15 Stopień naukowy doktora Za zgodą Rady Naukowej rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski Rozprawa doktorska przygotowana w języku polskim powinna mieć streszczenie w języku angielskim.przygotowana w języku obcym powinna mieć streszczenie w języku polskim 15 U. o zmianie ustawy art. 13.1

16 Stopień naukowy doktora Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej IA PAN Streszczenie w dniu podjęcia przez Radę Naukową uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej Recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów Streszczenie i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora 16 U. o zmianie ustawy art. 13

17 Stopień naukowy doktora Recenzje podlegające zamieszczeniu na stronie internetowej przekazuje się niezwłocznie po ich złożeniu do CK w celu opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej 17 U. o zmianie ustawy art. 13

18 Stopień naukowy doktora Przewody doktorskie mogą być przeprowadzane wspólnie, na podstawie porozumienia z inną jednostką organizacyjną (Rada Wydziału wyższej uczelni lub Rada Naukowa instytutu), w tym także zagraniczną, jeżeli posiadają one uprawnienia do nadawania stopnia doktora W przypadku wspólnego przewodu doktorskiego, czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami podejmowanymi w trybie określonym w porozumieniu, z zachowaniem odpowiednich przepisów 18 Ustawa o stopniach art. 14a

19 Stopień naukowy doktora Przewody doktorskie mogą być przeprowadzane wspólnie także w ramach współpracy międzynarodowej Rada Naukowa może powołać kopromotora pracownika zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej, także osobę nie posiadającą tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego 19 Ustawa o stopniach art. 14a

20 Stopień naukowy doktora tryb postępowania Kandydat składa wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego do Dyrektora Instytutu oraz: dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego (dyplom magistra lub magistra inżyniera) proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, propozycję osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę 20 Rozp. MNiSzW z dnia 22 września 2011

21 Stopień naukowy doktora tryb postępowania Kandydat może złożyć także: certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego kandydat, który złożył odpowiedni certyfikat jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż polski 21 Rozp. MNiSzW z dnia 22 września 2011

22 Stopień naukowy doktora tryb postępowania Rada Naukowa: wszczyna przewód doktorski wyznacza promotora, może także wyznaczyć promotora pomocniczego na wniosek promotora powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej, nowożytnego języka obcego 22 Może powołać komisję doktorską do przyjęcia rozprawy i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej (co najmniej 7 osób + recenzenci, promotor albo promotor i kopromotor) U. o zmianie art U. o stopniach art. 14

23 Stopień naukowy doktora tryb postępowania Rada Naukowa może powołać w skład komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie i komisji doktorskiej promotora pomocniczego bez prawa głosu 23 U. o zmianie art U. o stopniach art. 14

24 Stopień naukowy doktora tryb postępowania Egzaminy doktorskie zdaje się przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Radę Naukową Terminy egzaminów doktorskich ustala przewodniczący RN w porozumieniu z komisjami Egzaminy doktorskie są oceniane wg skali określonej w Regulaminie SD W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów, RN na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie nie wcześniej niż po 3 miesiącach i nie więcej niż 1 raz Egzamin z języka obcego jest przeprowadzany zgodnie z Regulaminem SD

25 Stopień naukowy doktora tryb postępowania Kandydat przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem, w formie papierowej i elektronicznej Promotor przedstawia przewodniczącemu RN rozprawę doktorską wraz ze swoją opinią 25 Rozp. MNiSzW z dnia 22 września 2011

26 Stopień naukowy doktora tryb postępowania RN na wniosek przewodniczącego powołuje, co najmniej 2 recenzentów Recenzje przedstawia się RN, w formie papierowej i elektronicznej, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie 26 Rozp. MNiSzW z dnia 22 września 2011

27 Stopień naukowy doktora tryb postępowania Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej Powyższe wnioski kandydatowi przedstawia RN Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę kandydat przedkłada RN, która kieruje ją do ponownej oceny tych samych recenzentów Recenzenci przedstawiają RN recenzje poprawionej rozprawy w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie 27 Rozp. MNiSzW z dnia 22 września 2011

28 Stopień naukowy doktora tryb postępowania Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji RN przekazuje wszystkie recenzje CK, w formie elektronicznej CK niezwłocznie zamieszcza przekazane recenzje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej CK, w podziale na dyscypliny naukowe, wraz z informacją o jednostce przeprowadzającej przewód doktorski (o IA PAN) 28 Rozp. MNiSzW z dnia 22 września 2011

29 Stopień naukowy doktora tryb postępowania RN (Komisja Doktorska) po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotora albo promotora i kopromotora oraz recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony Jeżeli decyzja Komisji Doktorskiej jest negatywna to zostaje przedstawiona wraz z uzasadnieniem na posiedzeniu RN 29 Rozp. MNiSzW z dnia 22 września 2011

30 Stopień naukowy doktora tryb postępowania RN albo Komisja Doktorska zawiadamia na 10 dni przed terminem obrony o miejscu i terminie publicznej obrony rozprawy doktorskiej W zawiadomieniu podaje się też informację o miejscu złożenia rozprawy do wglądu zainteresowanym a także o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami 30 Rozp. MNiSzW z dnia 22 września 2011

31 Stopień naukowy doktora tryb postępowania Rozprawa doktorska ma być wyłożona do powszechnego wglądu w celu zapoznania się z jej treścią zaś obrona tej rozprawy ma charakter publiczny co obliguje do zapewnienia dostępu do treści rozprawy i przebiegu czynności jej obrony w języku urzędowym z pełnym zapewnieniem w trakcie obrony rozprawy możliwości tłumaczenia wypowiedzi na język polski 31 Komentarze CK Uwagi o rozprawach doktorskich, 2012

32 Stopień naukowy doktora tryb postępowania Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu RN, komisji doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora, promotora pomocniczego albo promotora i kopromotora Podczas obrony kandydat przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej, a następnie recenzenci przedstawiają swoje recenzje, po czym odbywa się dyskusja, która kończy wypowiedź kandydata 32 Rozp. MNiSzW z dnia 22 września 2011

33 Stopień naukowy doktora tryb postępowania Po zakończeniu obrony RN podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia obrony nadania stopnia doktora a komisja doktorska przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora, na posiedzeniu niejawnym, który przedstawia na najbliższym posiedzeniu RN 33 U. o stopniach art..14

34 Stopień naukowy doktora tryb postępowania Czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałą RN Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w przedmiocie nadania stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia 34 U. o stopniach art..14

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/35 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595; z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne i postanowienia ogólne

Informacje wstępne i postanowienia ogólne JEDNOLITY TEKST REGULAMINU PROWADZENIA PRZEWODÓW DO UZYSKANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CHEMICZNYCH W ZAKRESIE CHEMII NA WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Informacje wstępne i postanowienia ogólne Podstawę

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały nr 91 (2013/2014) Senatu UEP z dnia 27 czerwca 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2007

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Na podstawie art. 66, art. 161

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Podstawa prawna: Ogólne zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie zatwierdzone na Radzie Wydziału w dniu 29.06.2010 r. Spis treści I. Wytyczne II. Załączniki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/207 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 0 I. Postanowienia ogólne 1 1. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, dalej KPSW, prowadzi studia na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Dziennik Ustaw Nr 96 7961 Poz. 619 619 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB nr 10/15 z dn. 29.01.2015 r. Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo