nr35 grudzieƒ 2006 ISSN PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr35 grudzieƒ 2006 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI"

Transkrypt

1 nr35 grudzieƒ 2006 ISSN PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

2

3 35 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI Z kalendarza Rektora s. 2 Vivat Academia s. 4 Dar M odzie y s. 7 Plenarne posiedzenie Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN w AM s. 8 Naukowe Ko o Transportu i Logistyki Translog s. 10 O logistyce w gospodarce s. 11 Profesor s. 12 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu s. 13 Dewizy s. 14 Franciszek Szudziƒski s. 16 Polsko-Niemieckie Studenckie Seminarium Managing Cultural Diversity in Europe s. 18 Warsztaty wokalne s. 21 Zjazd 56 s. 22 Zjazd absolwentów rocznika 1966 s. 23 Stowarzyszenie Kapitanów eglugi Wielkiej s. 24 ycie Socratesowca s. 26 Adapciak s. 28 NowoÊci wydawnicze s. 29 V Mi dzynarodowa Konferencja Fizyczne i Chemiczne Aspekty Ekologii Wód Naturalnych s. 30 Odznaczenia paƒstwowe s. 31 Nagrody Rektora Akademii Morskiej w Gdyni dla nauczycieli akademickich s. 31 AKADEMICKI KURIER MORSKI nr Gdynia, ul. Morska 83, tel , fax , redakcja: Ma gorzata Soko owska Joanna Stasiak wspó praca i zdj cia: Tomasz Degórski projekt graficzny i sk ad: Artur Tarasiewicz CAMELEON druk: Dzia Wydawnictw AM GRUDZIE

4 AKADEMICKI KURIER MORSKI 35 Z KALENDARZA REKTORA 26 czerwca tradycyjne, coroczne spotkanie z seniorami. 27 czerwca udzia w uroczystoêci na Darze Pomorza, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Nautologiczne i Centralne Muzeum Morskie z okazji 80-lecia Gdyni, po àczonej z promocjà specjalnego wydania Nautologii, poêwi conego w ca oêci Gdyni. 28 czerwca wizyta prof. Eamona Doyle a, wicedyrektora National Maritime College of Ireland (nale àcego do Cork Institute of Technology), w zwiàzku ze wspó pracà uczelni w ramach programu Socrates. Wspó praca ta obejmuje zarówno wymian studentów jak i nauczycieli akademickich. 29 czerwca na Wydziale Mechanicznym odby o si za o ycielskie spotkanie Ko a Oficerów Mechaników Okr towych. 30 czerwca udzia w seminarium zorganizowanym (w sali senatu Politechniki Gdaƒskiej) wspólnie przez Politechnik Gdaƒskà, Akademi Morskà i Akademi Marynarki Wojennej w sprawie utworzenia mi dzykierunku studiów magisterskich w zakresie technologii i zarzàdzania systemami bezpieczeƒstwa w specjalnoêci: bezpieczeƒstwo transportu. 3 lipca udzia w konferencji dotyczàcej dywersyfikacji êróde LPG, która odby a si na Politechnice Gdaƒskiej. 4 lipca wizyta prof. Gayei Kark Park z Mocpo National Maritime University w Korei. 7 lipca w uczelni goêci, wraz z delegacjà towarzyszàcà z ramienia Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej, przewodniczàcy Zespo u Zadaniowego Komisji Europejskiej ds. przysz ej polityki morskiej John Richardson. Zainteresowany systemem kszta cenia marynarzy i oficerów w Polsce, praktycznym wymiarem szkolenia oficerów w Akademii Morskiej, zwiedza wydzia y uczelni. 20 lipca spotkanie na pok adzie Daru M odzie y z kierownictwem lizboƒskiej Akademii Morskiej, wraz z rektorem-elektem tamtejszej uczelni lipca rejs Darem M odzie y z Lizbony do Kadyksu z grupà 14 studentów akademii morskich z Tanzanii, Kenii i Mozambiku. 20 sierpnia wizyta Johna Richardsona na Darze M odzie y w Antwerpii. 21 sierpnia udzia w seminarium Unii Europejskiej na temat prezentacji Green Paper. 26 sierpnia na Darze M odzie y w Bremerhaven odby y si 70. urodziny kpt.. w. Tadeusza Olechnowicza, ostatniego komendanta Daru Pomorza. 7 wrzeênia powitanie Daru M odzie y po powrocie z regat (patrz. str. 7) 8 wrzeênia wr czenie aktów mianowania kierownikom katedr i studiów. 8 wrzeênia powitanie aglowca Danmark, który wszed do Gdyni na zaproszenie Akademii Morskiej. John Richardson z rektorem w Akademii Morskiej. GRUDZIE

5 35 AKADEMICKI KURIER MORSKI wrzeênia posiedzenie Komitetu Nauk o ywnoêci PAN w AM w Gdyni. 27 wrzeênia Âwiatowy Dzieƒ Morza (World Maritime Day 2006) udzia w konferencji zorganizowanej przez Krajowà Izb Gospodarki Morskiej w auli Wydzia u Nawigacyjnego wrzeênia udzia w Konferencji Rektorów Paƒstwowych Uczelni Technicznych z okazji 60-lecia Politechniki Szczeciƒskiej. 29 wrzeênia towarzyszenie wizycie ministra gospodarki morskiej Rafa a Wiecheckiego na Darze M odzie y w Szczecinie. 2 paêdziernika udzia w Êrodowiskowej inauguracji nowego roku akademickiego w Gdaƒsku (m.in. uczestnictwo w mszy Êw. w Katedrze Oliwskiej i z o enie kwiatów pod pomnikiem Poleg ych Stoczniowców). 3 paêdziernika udzia w inauguracji roku akademickiego w Akademii Marynarki Wojennej. 4 paêdziernika spotkanie konsultacyjne w Akademii Morskiej w sprawie marynarskich podatków z senator Dorotà Arciszewskà- Mielewczyk, zwiàzkami zawodowymi, przedstawicielami Krajowej Izby Gospodarki Morskiej i armatorów. 4 paêdziernika w Akademii Morskiej odby o si przedwyborcze spotkanie kandydatów na prezydentów Gdyni: Wojciecha Szczurka i Marzeny Dobrowolskiej z dziennikarzami Radia Gdaƒsk oraz Dziennika Ba tyckiego 6 paêdziernika inauguracja roku akademickiego AM na Darze M odzie y (patrz str. 4) 9 paêdziernika seminarium studentów Akademii Morskiej i Hochschule z Bremerhaven pt. Managing Cultural Diversity in Europe, pod patronatem rektora AM prof. dr. J. Lisowskiego i HG prof. dr. Josefa Stockemera (patrz str. ) 10 paêdziernika wizyta prof. Jorama Laaksa z Akademii Morskiej w Kotce (Finlandia) 11 paêdziernika spotkanie w Warszawie z wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk prof. Januszem Lipkowskim paêdziernika Konferencja Rektorów Akademickich Szkó Polskich w Warszawie z okazji 100-lecia Szko y G ównej Handlu. 16 paêdziernika udzia w konferencji NATO w Gdyni nt. obronnoêci w transporcie ladowym, morskim i lotniczym. 16 paêdziernika otwarcie posiedzenia Komitetu Metrologii i Aparatury Nautycznej PAN w AM w Gdyni (patrz str. 8) 21 paêdziernika udzia w walnym zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego w AM w Gdyni. 23 paêdziernika podpisanie aktu notarialnego w sprawie utworzenia Funduszu Stypendialnego im. Tadeusza K opotowskiego. 11 listopada udzia w Âwi cie Niepodleg oêci i Paradzie Niepodleg oêci. Âwiatowy Dzieƒ Morza GRUDZIE Cz onkowie Akademickiego Klubu Morskiego na odzi wios owej, wraz z prorektorem ds. kszta cenia prof. dr hab. in. R. Cwilewiczem, w IV Gdyƒskiej Paradzie Niepodleg oêci. UroczystoÊç zakoƒczy o z o enie wieƒców pod P ytà Marynarza Polskiego.

6 AKADEMICKI KURIER MORSKI 35 Vivat Academia Tradycyjnie na Darze M odzie y odby a si uroczysta inauguracja kolejnego roku akademickiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych nowego, piàtego roku akademickiego w Akademii Morskiej w Gdyni, a jednoczeênie 87. rok nauczania w ca ej historii polskiego szkolnictwa morskiego od Szko y Morskiej w Tczewie, Paƒstwowej Szko y Morskiej w Gdyni i Southampton, Wy szej Szko y Morskiej do Akademii Morskiej w Gdyni. Dostojni GoÊcie! Wysoki Senacie i Pracownicy AM w Gdyni! Drodzy Studenci! Pokolenia kadr morskich Rzeczypospolitej wykszta cone w murach naszej Uczelni stanowià korpus oficerski floty handlowej, ale sà to równie : ministrowie, senatorowie, pos owie, dyrektorzy i szefowie dzia ów firm armatorskich, przedsi biorstw handlu morskiego, portów, administracji morskiej, stoczni i banków. I sà to równie nauczyciele akademiccy Akademii Morskiej w Gdyni, którzy b dà uczyç tego wszystkiego, co sami zdobyli rzetelnà naukà i pracà na morzu i làdzie. Swojà wiedzà i doêwiadczeniem obdarzà Was tak, jak to czynili ich nauczyciele. WÊród nich by Karol Olgierd Borchardt, którego 100-lecie urodzin obchodziliêmy w ubieg ym roku, autor ksià ki Znaczy kapitan, który jako wyk adowca Szko y Morskiej wpaja jej uczniom dewiz kpt. Mamerta Stankiewicza: Znaczy, wszystko musi byç zrobione PORZÑDNIE znaczy tak jak UMÓWILIÂMY SI. Dzisiaj przywrócimy równie pami ç po zmar ym 40 lat temu kpt.. w. Tadeuszu Meissnerze, wyk adowcy Szko y Morskiej w Gdyni, zast pcy komendanta Daru Pomorza w rejsie dooko a Êwiata w latach , wodujàc wydanà przez nas jego ksià k jako 25. tom z serii Ksi gi Floty Ojczystej. Napisa w niej mi dzy innymi: Na morzu bowiem wszelkie antagonizmy narodowoêciowe idà w kàt, a ludzie niezale nie od polityki swych rzàdów podajà sobie bratnià d oƒ w walce z groênym ywio em. W przysz ym roku Akademia Morska w Gdyni przy àczy si do ogólnopolskich obchodów 150-lecia urodzin kapitana marynarki handlowej Josepha Conrada Korzeniowskiego, marynisty, Polaka, który piszàc w obcym dla siebie j zyku, potrafi powiedzieç najprawdziwsze i najpi kniejsze s owa o morzu. Do jedynego na Êwiecie pomnika Conrada, który w 1976 roku stanà tutaj nieopodal na gdyƒskim nabrze u, do àczy dzie o edytorskie pt. Conrad o morzu, wydane przez Uroczyste Êlubowania studentów pierwszego rocznika na sztandar AM. GRUDZIE

7 35 AKADEMICKI KURIER MORSKI naszà Uczelni i Oficyn Wydawniczà Miniatura w Gdyni. Ksià ka ta pozwoli wróciç myêlami do morskiego Êwiata Conrada, do moralnego kodeksu pisarza w marynarskiej kurcie, który jest szczególnie bliski ludziom pracujàcym na morzu i dla morza, a do nich zaliczajà si nasi studenci i absolwenci. W jednej ze swoich ksià ek pt. Gra losu Conrad pisze: ycie na morzu, które stawia cz owiekowi tyle wymagaƒ, ma t wy szoêç nad yciem na làdzie, e àdania jego sà proste i nie mo na si od nich uchyliç. ( ) Akademia Morska w Gdyni jest najwi kszà akademickà publicznà uczelnià morskà w Polsce i w Europie, kszta càcà od 1920 roku oficerów floty handlowej i kadry mened erskie dla làdowego zaplecza gospodarki morskiej. Studia stacjonarne i niestacjonarne odbywajà si na czterech Wydzia ach: Nawigacyjnym, Mechanicznym, Elektrycznym oraz Przedsi biorczoêci i Towaroznawstwa, w ramach których funkcjonujà 22 Katedry. Akademia prowadzi kszta cenie studentów na 7 kierunkach studiów. Absolwenci, kszta càc si w systemie jedno lub dwustopniowym, uzyskujà dyplom w 23 specjalnoêciach. Ponadto specjalnoêç in ynieria eksploatacji instalacji przemys owych od 11 lat jest wspólnie prowadzona z Hochschule Bremerhaven, a absolwenci uzyskujà, obok polskiego, równie niemiecki dyplom magistra in yniera. Programy kszta cenia spe niajà zarówno krajowe standardy nauczania, jak równie mi dzynarodowe standardy kszta cenia kadr morskich okreêlone przez wymagania Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej IMO. I tak uzyskaliêmy akredytacje: 1) Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej nast pujàcych 5 kierunków studiów: nawigacja, transport, mechanika i budowa maszyn, zarzàdzanie i marketing oraz elektrotechnika; 2) International Maritime Organization kszta cenia nawigatorów, mechaników i elektroautomatyków okr towych zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW na poziomach operational i management. Kadr nauczycieli akademickich ze stopniami naukowymi doktora, doktora habilitowanego i tytu em naukowym profesora oraz najwy szymi dyplomami morskimi kapitana eglugi wielkiej, starszego mechanika i elektryka okr towego - wspiera nowoczesna baza laboratoryjna z 28 specjalistycznymi symulatorami oraz wdro ony w Uczelni system jakoêci kszta cenia ISO Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni uzyskuje trzy dyplomy: 1) licencjata, in yniera, magistra lub magistra in yniera jednej z 23 specjalnoêci studiów, 2) oficera nawigatora, mechanika lub elektroautomatyka okr towego, 3) podchorà ego rezerwy Marynarki Wojennej. Wysoki poziom wykszta cenia gwarantuje absolwentom zatrudnienie na globalnym rynku pracy, u najbardziej presti owych armatorów Êwiata. Akademia Morska w Gdyni jest armatorem dwóch statków morskich, na których studenci odbywajà praktyki morskie: znanego na ca ym Êwiecie aglowca s/v Dar M odzie y, pe niàcego równie rol ambasadora Polski w wi kszoêci portów Êwiata (w maju tego roku dokonaliêmy po 24 latach eksploatacji wymiany mostka nawigacyjnego wraz z urzàdzeniami nawigacyjnymi, zapewniajàcego kszta cenie naszych studentów na sprz cie dorównujàcym wyposa eniu najnowoczeêniejszych statków handlowych); statku badawczo-szkoleniowego m/s Horyzont II, realizujàcego równie wspólne badania naukowe z Polskà Akademià Nauk w trakcie ekspedycji polarnych na Arktyk i Antarktyd. Ponadto studenci rozwijajà swoje zainteresowania: naukowe w 8 Studenckich Ko ach Naukowych, eglarskie w Jacht Klubie Akademii Morskiej w Gdyni, sportowe w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. I tak w tym roku studenci AM zdobyli: najlepsze miejsce pary naszych studentek w dotychczasowych startach reprezentacji Polski w Akademickich Mistrzostwach Âwiata w Pi ce Pla owej, po raz trzeci z rz du mistrzostwo Polski w pi ce siatkowej kobiet, mistrzostwo Polski w trójboju si owym, III miejsce w Eliminacjach Polski do Akademickich Mistrzostw Âwiata w eglarstwie. Dzia alnoêç dydaktycznà i naukowà Uczelni wspierajà: Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej, Przedsi biorstwo Badawczo-Produkcyjne ENAMOR, Studium Doskonalenia Kadr, Academy Maritime Services oraz Fundacja Bezpieczeƒstwa eglugi i Ochrony Ârodowiska. Akademia Morska w Gdyni aktywnie wspó pracuje w realizacji wspólnych prac badawczych, kszta ceniu kadr naukowych i wymianie studentów bezpoêrednio z 18 uczelniami morskimi na Êwiecie oraz w ramach organizacji mi dzynarodowych Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich (EUA) i Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Akademii Morskich (IAMU). Szczególnie wa na jest wspó praca z uczelniami krajowymi i najbli szymi uczelniami województwa pomorskiego. I tak wspólnie z Politechnikà Gdaƒskà od 16 lat rozwijamy unikalny w skali Êwiatowej OÊrodek Szkoleniowy Manewrowania Du ymi Statkami w I awie w ramach Fundacji Bezpieczeƒstwa eglugi i Ochrony Ârodowiska. List gratulacyjny, z okazji inauguracji nowego roku akademickiego, wr cza rektorowi minister gospodarki morskiej Rafa Wiechecki. GRUDZIE

8 AKADEMICKI KURIER MORSKI 35 Wspólnie z Politechnikà Gdaƒskà, Akademià Morskà w Szczecinie, Instytutem Technicznym Wojsk Làdowych i Politechnikà Âlàskà utworzono Konsorcjum Naukowe do realizacji projektu zamawianego Zintegrowany system bezpieczeƒstwa transportu. Wspólnie z Politechnikà Gdaƒskà, Akademià Marynarki Wojennej i Wojskowà Akademià Technicznà opracowano projekt mi dzykierunku studiów magisterskich w zakresie technologii i zarzàdzania systemami bezpieczeƒstwa w specjalnoêci: bezpieczeƒstwo transportu. ( ) Dzisiaj studiuje w Akademii Morskiej w Gdyni 6709 osób. WÊród nich sà równie doktoranci i studenci z: Chin, Wietnamu, Belgii, Grecji, Litwy, Ukrainy i Bia orusi. W tym roku podj liêmy si równie kszta cenia praktycznego na symulatorach i statkach szkolnych studentów ze szkó morskich Mozambiku i Kenii. W ramach wspó pracy z Urz dem Miasta Gdyni, przy wspó udziale FRAM w Gdyni, na Wydziale Nawigacyjnym udost pniono Planetarium dla m odzie y szkolnej, mieszkaƒców Gdyni i turystów, w celu promocji Uczelni i rekrutacji na studia oraz popularyzacji wiedzy astronomicznej. Latem tego roku w pokazach astronomicznych uczestniczy o ponad osób! Armatorzy zagraniczni sfinansowali wyposa enie trzech laboratoriów Maritime English. Wdro ono w Uczelni jednolity elektroniczny system ewidencji op at za studia niestacjonarne i ich przetwarzania, wspó dzia ajàcy z Systemem Masowych P atnoêci Kredyt Banku. Na I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpocz o nauk 1718 studentów. Du e znaczenie w dzia alnoêci edukacyjnej Uczelni ma równie ustawiczne szkolenie podyplomowe na kilkudziesi ciu oficerskich kursach specjalistycznych w SDK dla 3600 marynarzy i oficerów rocznie oraz w OSRM FRAM dla 4200 osób rocznie. Kilkukrotnemu, w ostatnim dziesi cioleciu Uczelni, zwi kszeniu iloêci studiujàcych, towarzyszy praktycznie ten sam stan iloêciowy kadry naukowo-dydaktycznej 393 nauczycieli akademickich, ale jednoczeênie systematyczny ich rozwój jakoêciowy, od 34 profesorów i 78 adiunktów w 1992 roku do 77 profesorów i 139 adiunktów dzisiaj, wêród których sà kapitanowie eglugi wielkiej, starsi mechanicy i elektroautomatycy. Obecnie w Uczelni jest realizowanych 37 projektów badawczych: 2 w ramach programów ramowych UE, 4 w ramach funduszy strukturalnych, 2 mi dzyrzàdowe z Chinami i Indiami, 1 projekt Leonardo da Vinci, 4 projekty IAMU, 6 projektów celowych, 1 projekt rozwojowy, 3 projekty habilitacyjne, 5 projektów promotorskich i 12 projektów badawczych w asnych. Wdro ono na statku m/s Horyzont II urzàdzenie do pomiaru momentu, mocy i pr dkoêci obrotowej na wale Êruby, zintegrowanego z wczeêniej wdro onym do seryjnej produkcji systemem monitoringu i sterowania si ownià okr towà na 9 statkach i okr tach. Trzy Wydzia y: Mechaniczny, Elektryczny oraz Przedsi biorczoêci i Towaroznawstwa posiadajà prawa doktoryzowania, zaê Nawigacyjny zbli a si do ich uzyskania w przysz ym roku. Mo na z ca à pewnoêcià powiedzieç, e studia w AM w Gdyni to: droga do atrakcyjnego zawodu, mo liwoêç ciekawej i dobrze p atnej pracy na morzu i na làdzie, perspektywa odbycia cz Êci studiów za granicà, m odzieƒcza przygoda i okno na Êwiat dla ambitnych. Fragmenty przemówienia rektora prof. dr hab. in. Józefa Lisowskiego Inauguracja roku akademickiego 2006/2007 na Wydziale Mechanicznym. GRUDZIE

9 35 AKADEMICKI KURIER MORSKI DAR M ODZIE Y M odnieje z ka dym sezonem, choç w przysz ym roku obchodziç b dzie swe 25-lecie. Zyskuje na klasycznej urodzie dzi ki relingom mosi nym i mahoniowym oraz wymienionemu olinowaniu. Ma tak e zmodernizowany mostek, wyposa onà w najnowoczeêniejsze urzàdzenia studenckà kabin nawigacyjnà, wyremontowane wszystkie sanitariaty, nowà mes studenckà i kuchni. Rok paêdziernika, dzieƒ przed uroczystà inauguracjà roku akademickiego, Dar M odzie y wróci z ostatniej podró y roku Rozpocz a jà majowa wizyta w Oslo z okazji Dnia Konstytucji 17 maja oraz na urodzinach króla Norwegii (relacj studentki Natalii Salmonowicz zmieêciliêmy w poprzednim numerze). W nast pnym rejsie, na trasie Gdynia Ryga Tallin Helsinki Gdynia (tak e w maju), uczestniczy a Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, realizujàc jeden z najbardziej oryginalnych projektów promujàcych Polsk w Unii Europejskiej. Plonem tej Muzycznej Podró y Morskiej by y reporta e przygotowane przez ekip TVP na pok adzie aglowca, a w paêdzierniku w Katowicach odby si ich uroczysty pokaz. W ksi dze pamiàtkowej Daru pozosta najbardziej oryginalny wpis maestra Jerzego Maksymiuka: oda do kapitana i za ogi. Od 5 lipca do 12 wrzeênia aglowiec chodzi w rejsach szkoleniowych ze studentami Wydzia u Nawigacji, Elektrycznego i Mechanicznego, którzy odbywali praktyki na trasie Gdynia Rotterdam Las Palmas Saint Malo Lizbona Cadiz La Coruna Antwerpia Bremerhaven Travemünde Gdynia. W paêdzierniku Dar wzià udzia w 5-dniowych regatach Welt Pokal Tall Ship German Sail, zwyci ajàc z prawie bliêniaczym rosyjskim aglowcem Mir i zdobywajàc puchar (na fotografii). Rok 2007 Na poczàtku lipca Sail Training International organizuje Tall Ship Races zarówno na Ba tyku (mi dzy portami Arhus w Danii, Kotka w Finlandii, Sztokholmem w Szwecji a Szczecinem) jak i na Morzu Âródziemnym: Alicante i Barcelona w Hiszpanii, Tulon we Francji i Genua we W oszech. RównoczeÊnie odbyç si majà konkurencyjne regaty Baltic Sail: od 19 lipca do 26 sierpnia na trasie Halmstadt w Szwecji, Gdaƒsk, K ajpeda na Litwie, Karlskrona, Rostock w Niemczech i Helsinger w Danii, Travemünde w Niemczech. Prawdopodobnie Dar weêmie udzia w Tall Ship Races na Ba tyku oraz w Hanza Sail w Rostocku. aglowiec otrzyma od armatora Dorchester Maritime zaproszenie na wizytowanie w maju Isle of Man, zosta zaproszony tak e na obchody 818-lecia portu Hamburg (11-13 maj), a w czerwcu na Kieler Woche. Trwajà rozmowy, prowadzone przez rektora prof. Józefa Lisowskiego i prorektora ds. morskich prof. Henryka Âniegockiego, w sprawie rejsu Daru M odzie y w 2008 roku na zachodnie wybrze e USA (by by to pierwszy rejs polskiego aglowca w tamte rejony) i powrót przez Cape Horn. GRUDZIE

10 AKADEMICKI KURIER MORSKI 35 Plenarne posiedzenie Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN w AM W dniach 16 i 17 paêdziernika 2006 roku w murach Akademii Morskiej w Gdyni i na pok adzie statku badawczo-szkoleniowego Horyzont II odby o si posiedzenie plenarne Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Do Gdyni przyby o 19 uczonych reprezentujàcych metrologi osadzonà w ró nych dyscyplinach nauki, jak elektrotechnika, automatyka i robotyka, mechatronika czy te elektronika. Wybór Akademii Morskiej w Gdyni jako miejsca posiedzenia Komitetu nale y uznaç za wyró nienie naszej uczelni, wynikajàce z dwu przes anek. Pierwsza z nich to dalekosi na strategia Komitetu, której cykliczne posiedzenia odbywajà si w ró nych oêrodkach akademickich; na ogó sà to oêrodki charakteryzujàce si du ym gradientem rozwoju. Tak niewàtpliwie jest postrzegana nasza uczelnia, a Wydzia Elektryczn, b dàcy gospodarzem posiedzenia, niedawno uzyska wysokà drugà kategori w ocenie parametrycznej jednostek wed ug kryteriów MNiSW. Nadto Wydzia Elektryczny AM w Gdyni w ostatnich 4 latach uzyska 14 grantów KBN-owskich na àcznà kwot z, co wzbudzi o uznanie Komitetu i zosta o zauwa one przez wielu uczonych zasiadajàcych w gremiach decyzyjnych dawnego KBN. Stàd ciekawoêç jak wyglàda nasza uczelnia, jak prezentujà si laboratoria i dofinansowywana przez KBN baza naukowo-badawcza. Pierwszy dzieƒ wizyty obfitowa w wiele wydarzeƒ, a obrady zacz y si w Sali Senatu o godz , wys uchanà z du ym zainteresowaniem prezentacjà naszej uczelni nt. Wczoraj, dziê i jutro Akademii Morskiej w Gdyni, dokonanà przez rektora prof. Józefa Lisowskiego, która wywo a a szeroki rezonans i szereg pytaƒ uczestników. Nast pnie informacje o Wydzia ach Elektrycznym i Mechanicznym przedstawili ich Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN na pok adzie statku Horyzont II. GRUDZIE

11 35 AKADEMICKI KURIER MORSKI W czasie obrad. Od lewej: dziekan Wydzia u Mechanicznego AM dr hab. in. Wies aw Tare ko, prof. nadzw. AM, przewodniczàcy Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN prof. dr in. Eugeniusz Ratajczyk, rektor Akademii Morskiej prof. dr hab. in. Józef Lisowski, dziekan Wydzia u Elektrycznego prof. dr hab. in. Janusz Mindykowski. dziekani prof. dr hab. in. Janusz Mindykowski i dr hab. in. Wies aw Tare ko, prof. nadzw. AM. W kolejnym punkcie obrad interesujàcy referat nt. Ocena jakoêci energii elektrycznej w sieciach okr towych z wykorzystaniem DSP, zwiàzany z przygotowywanà przez autora rozprawà habilitacyjnà, przedstawi dr in. Tomasz Tarasiuk. Po lunchu w salce rektorskiej goêcie zwiedzali wybrane laboratoria na Wydzia ach Mechanicznym i Elektrycznym, wykazujàc g bokie zainteresowanie zarówno bazà laboratoryjnà uczelni, jak i metodykà oraz tematykà prowadzonych badaƒ i zaj ç dydaktycznych. Po zwiedzaniu laboratoriów cz onkowie Komitetu wys uchali kolejnego referatu wyg oszonego przez mgr. in. Jacka Wyszkowskiego nt. Badania zwiàzku mi dzy zak óceniami elektrycznymi a ha asem okr towym w systemie nap dowym z przemiennikiem cz stotliwoêci. Du e zainteresowanie wzbudzi fakt podj cia interdyscyplinarnej tematyki w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej, której procedura toczy si na Wydziale Mechanicznym naszej uczelni. Ostatnim punktem pierwszego dnia obrad by a kole eƒska kolacja w salonie oficerskim fregaty Dar M odzie y. Wizyta na legendarnym aglowcu dla wielu uczonych by a wielkim prze yciem, czemu dali wyraz dokonujàc wpisów w pamiàtkowej ksi dze Daru M odzie y. Drugi dzieƒ obrad odbywa si na Horyzoncie II. Po wspólnym Êniadaniu na pok adzie statku goêcie zwiedzali mostek nawigacyjny, si owni okr towà oraz pomieszczenia socjalne. Szczególne wra enie wywar a specjalistyczna aparatura pomiarowa i systemy monitoringu, które, zdaniem obecnych, sà praktycznà realizacjà postulatu o jednoêci elektrotechniki, elektroniki, automatyki i mechatroniki. W czasie kilkugodzinnego rejsu na Hel bardzo ciekawy referat przedstawili pracownicy Katedry Automatyki Okr towej: dr hab. in. Leszek Morawski, prof. nadzw. AM i mgr in. Andrzej Rak nt. Uk ad pomiarowokontrolny do badaƒ algorytmów sterowania ruchem modeli statków na jeziorze Slim. GoÊcie byli pod wra eniem zarówno przedstawionego oêrodka w I awie i jego mo liwoêci naukowobadawczych, jak i tematyki oraz wyników przedstawionych w referacie. Po ciekawej dyskusji rozpocz to wewn trzne posiedzenie Komitetu, na którym omawiano mi dzy innymi sytuacj w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy szego w obszarach konkursów na granty badawcze i granty rozwojowe, problematyk kategoryzacji jednostek tematycznie zwiàzanych z KMiAN PAN, przedstawiono informacje o dzia alnoêci sekcji Komitetu oraz o konferencjach z zakresu metrologii, które mia y miejsce w roku 2006 oraz planowanych na rok 2007, jak i informacje o stanie kwartalnika Metrology and Measurement Systems. Po wspólnym lunchu dyskusj nad sprawami ró nymi i wolnymi wnioskami kontynuowano w salonie a do powrotu do Gdyni. Obrady zakoƒczy y si oko o godz prof. dr hab. in. Janusz Mindykowski dziekan Wydzia u Elektrycznego Podczas zwiedzania mostka nawigacyjnego na sbs Horyzont II. W czasie zwiedzania si owni okr towej na Horyzoncie II. Na pierwszym planie od lewej: prof. dr hab. in. Zygmunt KuÊmierek, prof. dr hab. in. Janusz Mroczka, prof. dr in. Eugeniusz Ratajczyk. GRUDZIE

12 AKADEMICKI KURIER MORSKI 35 NAUKOWE KO O TRANSPORTU I LOGISTYKI TRANSLOG Naukowe Ko o Transportu i Logistyki Translog zosta o za o one 12 marca 2006 r., gdy prorektor ds. kszta cenia pan prof. dr hab. in. Romuald Cwilewicz oficjalnie zezwoli na rozpocz cie jego dzia alnoêci. Ko o funkcjonuje przy Katedrze Logistyki Morskiej, a jego opiekunem jest mgr S awomir Skiba. Istnieniu Ko a patronuje Julian Rummel ( ) in ynier budowy okr tów, jeden z najwybitniejszych polskich ludzi morza, a tak e pionier idei Gdyni oraz organizator polskiej floty handlowej i pierwszy dyrektor eglugi Polskiej. W kr gu zainteresowaƒ cz onków NKTiL Translog znajdujà si przede wszystkim: ekonomika, organizacja i eksploatacja eglugi morskiej oraz portów morskich, zarzàdzanie przedsi biorstwami morskimi, wieloga ziowe systemy w mi dzynarodowym transporcie làdowo morskim, zarzàdzanie ryzykiem w transporcie mi dzynarodowym, ubezpieczenia ryzyk oraz egluga bliskiego zasi gu i promowa, logistyka morska i mi dzynarodowa. W celu zg biania wyznaczonych tematów i udanego startu dzia alnoêci Ko a, jeszcze na poczàtku marca 2006 r., odby o si pierwsze spotkanie organizacyjne, na którym uczestnicy ustalili wst pny zarys strategii funkcjonowania oraz plany dzia ania na ca y semestr. Podczas wspólnych narad wybrano cz onków zarzàdu, którego prezesem zosta Rados aw Marciniak, student organizacji obrotu portowo-morskiego. Pe ni zapa u i gotowi sprostaç wyznaczonym zadaniom na poczàtku kwietnia wszyscy udali si na pierwszà wycieczk o charakterze logistycznym. Celem by o zwiedzanie Terminalu Ro-Ro w Gdyni, po którym oprowadza szef terminalu pan Roman Szulc. Zobaczenie, jak w rzeczywistoêci wyglàda praca, okaza o si Êwietnym utrwaleniem posiadanej ju wiedzy teoretycznej. Studenci mogli przyjrzeç si trwajàcemu wówczas za adunkowi na statek Transfenica oraz poobserwowaç funkcjonowanie magazynów, maszyn, pozosta ych sprz tów i urzàdzeƒ portowych (w tym nowoczesnej rampy), czyli ogólnie dzia alnoêç transportowo-logistycznà. Kolejnà bardzo wa nà wyprawà z logistycznego punktu widzenia sta a si wizyta w Ba tyckim Terminalu Kontenerowym w Gdyni. Mimo ulewnego deszczu znaleêli si ochotnicy, którzy chcieli poznaç specyfik pracy na BCT. Natomiast 8 czerwca 2006 r. studenci Ko a jeszcze raz udali si do Terminalu Ro-Ro, tym razem po to, by zwiedziç m/v Tychy, b dàcy w asnoêcià POL-Levant Linie eglugowe. GRUDZIE

13 35 AKADEMICKI KURIER MORSKI W paêdzierniku 2006 r. niezwykle ciekawà mo liwoêcià okaza si udzia 4 cz onków Ko a w polsko-niemieckim studenckim seminarium Managing cultural diversity in Europe, w którym przedstawicielami NKTiL byli: Katarzyna Rakowska, Agnieszka Dampc, Micha åwikliƒski i Rados aw Marciniak. W ramach seminarium w Bremerhaven cz onkowie Ko a zwiedzili m.in. port kontenerowy i samochodowy Bremerhaven, stoczni Lloyd Shipyard oraz miasto portowe Bremen. Ponadto zapoznali si z logistykà produkcji fabryki piwa Beck s oraz dystrybucjà i logistykà wyrobów przedsi biorstwa Deutsche See. W ostatnim dniu pobytu Ko o mia o zaszczyt braç udzia w obchodach 30. rocznicy istnienia kierunku logistyki w Hochschule Bremerhaven. KoniecznoÊcià wydaje si przytoczenie misji Naukowego Ko a Transportu i Logistyki Translog, która skupia si na innowacyjnoêci i rozwoju eglugi i logistyki morskiej. Wyznaczona misja àczy si ÊciÊle z przystàpieniem Ko a do polskiego oddzia u European Short Sea Network ( r.). Jest to Europejskie Stowarzyszenie Promocji eglugi Morskiej Bliskiego Zasi gu, które swym dzia aniem stara si przyczyniç do popularyzacji przenoszenia adunków ze zniszczonych i zat oczonych dróg làdowych na szlaki morskie, a tak e organizowania po àczeƒ multimodalnych làd morze. European Short Sea Network reprezentowane jest w Polsce przez Biuro Promocji eglugi Morskiej Bliskiego Zasi gu w Szczecinie. Przynale noêç do tak presti owej organizacji, skupiajàcej wielu znanych specjalistów eglugi bliskiego zasi gu i wieloga ziowych systemów w mi dzynarodowym transporcie làdowo morskim pozwoli cz onkom Ko a na rozwijanie swoich zainteresowaƒ w szczególny i interesujàcy sposób. Agnieszka Dampc O logistyce w gospodarce W dniach wrzeênia 2006 roku, na promie m/f Scandinavia, w rejsie okr nym Gdaƒsk-Nynashamn-Gdaƒsk, odby a si I Mi dzynarodowa Konferencja Logistyczna pod has em przewodnim Logistyka w gospodarce globalnej wyzwania i tendencje. By a to kolejna konferencja z cyklu konferencji logistycznych organizowanych do tej pory przez ró ne oêrodki akademickie (m.in. w 2003 r. przez Akademi Morskà). W roku 2006 ponownie Akademia Morska (Katedra Logistyki Morskiej) przej a organizacj tej e konferencji. Tym razem postanowiono zaprosiç do wspó pracy naszego partnera zagranicznego Hochschule Bremerhaven (Transportwesen/Logistik) i podnieêç rang konferencji, przyjmujàc formu mi dzynarodowà. Za cel konferencji przyj to stworzenie forum dyskusyjnego w mi dzynarodowym Êrodowisku nauki i praktyki gospodarczej dla wymiany poglàdów, doêwiadczeƒ i wyników badaƒ na temat wspó czesnego oblicza logistyki, jej problemów i tendencji rozwojowych w aspekcie procesów globalizacyjnych. Zakres tematyczny konferencji obejmowa m.in. takie zagadnienia, jak koncepcje logistyczne w logistyce globalnej, finansowe aspekty logistyki globalnej, controlling w zarzàdzaniu kosztami logistycznymi, technologie informatyczne w logistyce, zarzàdzanie ryzykiem oraz transport w aƒcuchach dostaw. Obok bogatego programu naukowego, organizatorzy przewidzieli równie interesujàcy program socjalny, a mianowicie jednodniowà wycieczk z przewodnikiem po Sztokholmie. Uczestnikami konferencji byli wybitni profesorowie zajmujàcy si logistykà wraz ze swoimi zespo ami oraz przedstawiciele praktyki. WÊród nich znaleêli si tak e przedstawiciele nauki z oêrodków zagranicznych, m.in. z Niemiec, Turcji, Holandii, S owacji oraz Portugalii. Komitetowi naukowemu, w którym zgodzili si zasiàêç m.in. tacy profesorowie, jak prof. E. Go embska, J. Witkowski, D. Kisperska-Moroƒ, H. Brdulak, W. Czuchra czy St. Krawczyk, przewodniczy dr hab. Jerzy Kubicki, prof. nadzw. AM. Referaty wyg oszone na konferencji ukaza y si na p ycie CD, która stanowi integralnà cz Êç dwumiesi cznika Logistyka, najbardziej presti owego czasopisma w Polsce poêwi conego zagadnieniom logistyki. dr Magdalena Klopott GRUDZIE

nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 100 LAT DARU POMORZA 40 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI KRONIKA listopad 2008 czerwiec 2009 s. 2 The Tall

Bardziej szczegółowo

nr44 czerwiec 2011 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr44 czerwiec 2011 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr44 czerwiec 2011 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 44 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI Kronika 2 Europejski Dzieƒ Morza 5 Sieç Centrów Doskonalenia i Kszta cenia

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze Dwumiesi cznik Nr 2 marzec-kwiecieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 Badania naukowe AON wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze OD REDAKCJI Drugi numer Biuletynu, który oddajemy

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 AKADEMICKIE CZASOPISMO AKADEMII ROLNICZEJ im. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO w POZNANIU Nr 12 (99) IX grudzieƒ 2005 Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 O tarz przystrojony do Mszy Êw. hubertowskiej Hubertus u Êw. Jana

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING www.perspektywy.pl po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS 336149 CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Koncert na 5-lecie 13 GRUDNIA 2009

Koncert na 5-lecie 13 GRUDNIA 2009 Koncert na 5-lecie 13 GRUDNIA 2009 Fot. K. Zar bska, P. Karski, Marek Mu enko 5 lat na scenie Na weso o Na koniec dowody, e nie jesteêmy a tak powa ni, jak mog oby si wydawaç po przeczytaniu artyku ów

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Monety kolekcjonerskie

Monety kolekcjonerskie N a r o d o w y B a n k P o l s k i Monety kolekcjonerskie 10 z 925/1000Ag oraz farby: czerwona, zielona i czarna 32,00 mm 14,14 g 40.000 szt. 2 z stop CuAl5Zn5Sn1 zwyk y 8,15 g 680.000 szt. Awers: Z lewej

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 MOTTO: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb Wolter SPIS

Bardziej szczegółowo

Fot. Mariusz Kubik. UdSKiOR Janusz Krupski, genera Stanis aw Na cz Komornicki. KOMBATANT nr 9/2007

Fot. Mariusz Kubik. UdSKiOR Janusz Krupski, genera Stanis aw Na cz Komornicki. KOMBATANT nr 9/2007 9 (200) Wrzesieƒ 2007 ISSN 0867-8952 Fot. Mariusz Kubik Pokaz si powietrznych Kompania Reprezentacyjna WP Jednostki pancerne KawalerzyÊci Od lewej: prezydent RP na Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski, kierownik

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si

Bardziej szczegółowo

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic!

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! R E K L A M A Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! O tym, e w Cz stochowie nie warto wdawaç si w sprzeczki z kolegami przekona si 14-letni Micha. Nastolatek ze z amanym i krwawiàcym nosem trafi do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Szko a Równych Szans projekty rozwojowe Miƒsk w województwie mazowieckim

Szko a Równych Szans projekty rozwojowe Miƒsk w województwie mazowieckim uromin M awa Przasnysz Ostro ka Ciechanów Maków Maz. Ostrów Maz. Pu tusk P oƒsk Wyszków Soko ów Podl. Sochaczew Pruszków Grodzisk Maz. yrardów Nowy Dwór Maz. Legionowo Warszawa Piaseczno Grójec Wo omin

Bardziej szczegółowo