nr35 grudzieƒ 2006 ISSN PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr35 grudzieƒ 2006 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI"

Transkrypt

1 nr35 grudzieƒ 2006 ISSN PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

2

3 35 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI Z kalendarza Rektora s. 2 Vivat Academia s. 4 Dar M odzie y s. 7 Plenarne posiedzenie Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN w AM s. 8 Naukowe Ko o Transportu i Logistyki Translog s. 10 O logistyce w gospodarce s. 11 Profesor s. 12 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu s. 13 Dewizy s. 14 Franciszek Szudziƒski s. 16 Polsko-Niemieckie Studenckie Seminarium Managing Cultural Diversity in Europe s. 18 Warsztaty wokalne s. 21 Zjazd 56 s. 22 Zjazd absolwentów rocznika 1966 s. 23 Stowarzyszenie Kapitanów eglugi Wielkiej s. 24 ycie Socratesowca s. 26 Adapciak s. 28 NowoÊci wydawnicze s. 29 V Mi dzynarodowa Konferencja Fizyczne i Chemiczne Aspekty Ekologii Wód Naturalnych s. 30 Odznaczenia paƒstwowe s. 31 Nagrody Rektora Akademii Morskiej w Gdyni dla nauczycieli akademickich s. 31 AKADEMICKI KURIER MORSKI nr Gdynia, ul. Morska 83, tel , fax , redakcja: Ma gorzata Soko owska Joanna Stasiak wspó praca i zdj cia: Tomasz Degórski projekt graficzny i sk ad: Artur Tarasiewicz CAMELEON druk: Dzia Wydawnictw AM GRUDZIE

4 AKADEMICKI KURIER MORSKI 35 Z KALENDARZA REKTORA 26 czerwca tradycyjne, coroczne spotkanie z seniorami. 27 czerwca udzia w uroczystoêci na Darze Pomorza, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Nautologiczne i Centralne Muzeum Morskie z okazji 80-lecia Gdyni, po àczonej z promocjà specjalnego wydania Nautologii, poêwi conego w ca oêci Gdyni. 28 czerwca wizyta prof. Eamona Doyle a, wicedyrektora National Maritime College of Ireland (nale àcego do Cork Institute of Technology), w zwiàzku ze wspó pracà uczelni w ramach programu Socrates. Wspó praca ta obejmuje zarówno wymian studentów jak i nauczycieli akademickich. 29 czerwca na Wydziale Mechanicznym odby o si za o ycielskie spotkanie Ko a Oficerów Mechaników Okr towych. 30 czerwca udzia w seminarium zorganizowanym (w sali senatu Politechniki Gdaƒskiej) wspólnie przez Politechnik Gdaƒskà, Akademi Morskà i Akademi Marynarki Wojennej w sprawie utworzenia mi dzykierunku studiów magisterskich w zakresie technologii i zarzàdzania systemami bezpieczeƒstwa w specjalnoêci: bezpieczeƒstwo transportu. 3 lipca udzia w konferencji dotyczàcej dywersyfikacji êróde LPG, która odby a si na Politechnice Gdaƒskiej. 4 lipca wizyta prof. Gayei Kark Park z Mocpo National Maritime University w Korei. 7 lipca w uczelni goêci, wraz z delegacjà towarzyszàcà z ramienia Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej, przewodniczàcy Zespo u Zadaniowego Komisji Europejskiej ds. przysz ej polityki morskiej John Richardson. Zainteresowany systemem kszta cenia marynarzy i oficerów w Polsce, praktycznym wymiarem szkolenia oficerów w Akademii Morskiej, zwiedza wydzia y uczelni. 20 lipca spotkanie na pok adzie Daru M odzie y z kierownictwem lizboƒskiej Akademii Morskiej, wraz z rektorem-elektem tamtejszej uczelni lipca rejs Darem M odzie y z Lizbony do Kadyksu z grupà 14 studentów akademii morskich z Tanzanii, Kenii i Mozambiku. 20 sierpnia wizyta Johna Richardsona na Darze M odzie y w Antwerpii. 21 sierpnia udzia w seminarium Unii Europejskiej na temat prezentacji Green Paper. 26 sierpnia na Darze M odzie y w Bremerhaven odby y si 70. urodziny kpt.. w. Tadeusza Olechnowicza, ostatniego komendanta Daru Pomorza. 7 wrzeênia powitanie Daru M odzie y po powrocie z regat (patrz. str. 7) 8 wrzeênia wr czenie aktów mianowania kierownikom katedr i studiów. 8 wrzeênia powitanie aglowca Danmark, który wszed do Gdyni na zaproszenie Akademii Morskiej. John Richardson z rektorem w Akademii Morskiej. GRUDZIE

5 35 AKADEMICKI KURIER MORSKI wrzeênia posiedzenie Komitetu Nauk o ywnoêci PAN w AM w Gdyni. 27 wrzeênia Âwiatowy Dzieƒ Morza (World Maritime Day 2006) udzia w konferencji zorganizowanej przez Krajowà Izb Gospodarki Morskiej w auli Wydzia u Nawigacyjnego wrzeênia udzia w Konferencji Rektorów Paƒstwowych Uczelni Technicznych z okazji 60-lecia Politechniki Szczeciƒskiej. 29 wrzeênia towarzyszenie wizycie ministra gospodarki morskiej Rafa a Wiecheckiego na Darze M odzie y w Szczecinie. 2 paêdziernika udzia w Êrodowiskowej inauguracji nowego roku akademickiego w Gdaƒsku (m.in. uczestnictwo w mszy Êw. w Katedrze Oliwskiej i z o enie kwiatów pod pomnikiem Poleg ych Stoczniowców). 3 paêdziernika udzia w inauguracji roku akademickiego w Akademii Marynarki Wojennej. 4 paêdziernika spotkanie konsultacyjne w Akademii Morskiej w sprawie marynarskich podatków z senator Dorotà Arciszewskà- Mielewczyk, zwiàzkami zawodowymi, przedstawicielami Krajowej Izby Gospodarki Morskiej i armatorów. 4 paêdziernika w Akademii Morskiej odby o si przedwyborcze spotkanie kandydatów na prezydentów Gdyni: Wojciecha Szczurka i Marzeny Dobrowolskiej z dziennikarzami Radia Gdaƒsk oraz Dziennika Ba tyckiego 6 paêdziernika inauguracja roku akademickiego AM na Darze M odzie y (patrz str. 4) 9 paêdziernika seminarium studentów Akademii Morskiej i Hochschule z Bremerhaven pt. Managing Cultural Diversity in Europe, pod patronatem rektora AM prof. dr. J. Lisowskiego i HG prof. dr. Josefa Stockemera (patrz str. ) 10 paêdziernika wizyta prof. Jorama Laaksa z Akademii Morskiej w Kotce (Finlandia) 11 paêdziernika spotkanie w Warszawie z wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk prof. Januszem Lipkowskim paêdziernika Konferencja Rektorów Akademickich Szkó Polskich w Warszawie z okazji 100-lecia Szko y G ównej Handlu. 16 paêdziernika udzia w konferencji NATO w Gdyni nt. obronnoêci w transporcie ladowym, morskim i lotniczym. 16 paêdziernika otwarcie posiedzenia Komitetu Metrologii i Aparatury Nautycznej PAN w AM w Gdyni (patrz str. 8) 21 paêdziernika udzia w walnym zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego w AM w Gdyni. 23 paêdziernika podpisanie aktu notarialnego w sprawie utworzenia Funduszu Stypendialnego im. Tadeusza K opotowskiego. 11 listopada udzia w Âwi cie Niepodleg oêci i Paradzie Niepodleg oêci. Âwiatowy Dzieƒ Morza GRUDZIE Cz onkowie Akademickiego Klubu Morskiego na odzi wios owej, wraz z prorektorem ds. kszta cenia prof. dr hab. in. R. Cwilewiczem, w IV Gdyƒskiej Paradzie Niepodleg oêci. UroczystoÊç zakoƒczy o z o enie wieƒców pod P ytà Marynarza Polskiego.

6 AKADEMICKI KURIER MORSKI 35 Vivat Academia Tradycyjnie na Darze M odzie y odby a si uroczysta inauguracja kolejnego roku akademickiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych nowego, piàtego roku akademickiego w Akademii Morskiej w Gdyni, a jednoczeênie 87. rok nauczania w ca ej historii polskiego szkolnictwa morskiego od Szko y Morskiej w Tczewie, Paƒstwowej Szko y Morskiej w Gdyni i Southampton, Wy szej Szko y Morskiej do Akademii Morskiej w Gdyni. Dostojni GoÊcie! Wysoki Senacie i Pracownicy AM w Gdyni! Drodzy Studenci! Pokolenia kadr morskich Rzeczypospolitej wykszta cone w murach naszej Uczelni stanowià korpus oficerski floty handlowej, ale sà to równie : ministrowie, senatorowie, pos owie, dyrektorzy i szefowie dzia ów firm armatorskich, przedsi biorstw handlu morskiego, portów, administracji morskiej, stoczni i banków. I sà to równie nauczyciele akademiccy Akademii Morskiej w Gdyni, którzy b dà uczyç tego wszystkiego, co sami zdobyli rzetelnà naukà i pracà na morzu i làdzie. Swojà wiedzà i doêwiadczeniem obdarzà Was tak, jak to czynili ich nauczyciele. WÊród nich by Karol Olgierd Borchardt, którego 100-lecie urodzin obchodziliêmy w ubieg ym roku, autor ksià ki Znaczy kapitan, który jako wyk adowca Szko y Morskiej wpaja jej uczniom dewiz kpt. Mamerta Stankiewicza: Znaczy, wszystko musi byç zrobione PORZÑDNIE znaczy tak jak UMÓWILIÂMY SI. Dzisiaj przywrócimy równie pami ç po zmar ym 40 lat temu kpt.. w. Tadeuszu Meissnerze, wyk adowcy Szko y Morskiej w Gdyni, zast pcy komendanta Daru Pomorza w rejsie dooko a Êwiata w latach , wodujàc wydanà przez nas jego ksià k jako 25. tom z serii Ksi gi Floty Ojczystej. Napisa w niej mi dzy innymi: Na morzu bowiem wszelkie antagonizmy narodowoêciowe idà w kàt, a ludzie niezale nie od polityki swych rzàdów podajà sobie bratnià d oƒ w walce z groênym ywio em. W przysz ym roku Akademia Morska w Gdyni przy àczy si do ogólnopolskich obchodów 150-lecia urodzin kapitana marynarki handlowej Josepha Conrada Korzeniowskiego, marynisty, Polaka, który piszàc w obcym dla siebie j zyku, potrafi powiedzieç najprawdziwsze i najpi kniejsze s owa o morzu. Do jedynego na Êwiecie pomnika Conrada, który w 1976 roku stanà tutaj nieopodal na gdyƒskim nabrze u, do àczy dzie o edytorskie pt. Conrad o morzu, wydane przez Uroczyste Êlubowania studentów pierwszego rocznika na sztandar AM. GRUDZIE

7 35 AKADEMICKI KURIER MORSKI naszà Uczelni i Oficyn Wydawniczà Miniatura w Gdyni. Ksià ka ta pozwoli wróciç myêlami do morskiego Êwiata Conrada, do moralnego kodeksu pisarza w marynarskiej kurcie, który jest szczególnie bliski ludziom pracujàcym na morzu i dla morza, a do nich zaliczajà si nasi studenci i absolwenci. W jednej ze swoich ksià ek pt. Gra losu Conrad pisze: ycie na morzu, które stawia cz owiekowi tyle wymagaƒ, ma t wy szoêç nad yciem na làdzie, e àdania jego sà proste i nie mo na si od nich uchyliç. ( ) Akademia Morska w Gdyni jest najwi kszà akademickà publicznà uczelnià morskà w Polsce i w Europie, kszta càcà od 1920 roku oficerów floty handlowej i kadry mened erskie dla làdowego zaplecza gospodarki morskiej. Studia stacjonarne i niestacjonarne odbywajà si na czterech Wydzia ach: Nawigacyjnym, Mechanicznym, Elektrycznym oraz Przedsi biorczoêci i Towaroznawstwa, w ramach których funkcjonujà 22 Katedry. Akademia prowadzi kszta cenie studentów na 7 kierunkach studiów. Absolwenci, kszta càc si w systemie jedno lub dwustopniowym, uzyskujà dyplom w 23 specjalnoêciach. Ponadto specjalnoêç in ynieria eksploatacji instalacji przemys owych od 11 lat jest wspólnie prowadzona z Hochschule Bremerhaven, a absolwenci uzyskujà, obok polskiego, równie niemiecki dyplom magistra in yniera. Programy kszta cenia spe niajà zarówno krajowe standardy nauczania, jak równie mi dzynarodowe standardy kszta cenia kadr morskich okreêlone przez wymagania Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej IMO. I tak uzyskaliêmy akredytacje: 1) Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej nast pujàcych 5 kierunków studiów: nawigacja, transport, mechanika i budowa maszyn, zarzàdzanie i marketing oraz elektrotechnika; 2) International Maritime Organization kszta cenia nawigatorów, mechaników i elektroautomatyków okr towych zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW na poziomach operational i management. Kadr nauczycieli akademickich ze stopniami naukowymi doktora, doktora habilitowanego i tytu em naukowym profesora oraz najwy szymi dyplomami morskimi kapitana eglugi wielkiej, starszego mechanika i elektryka okr towego - wspiera nowoczesna baza laboratoryjna z 28 specjalistycznymi symulatorami oraz wdro ony w Uczelni system jakoêci kszta cenia ISO Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni uzyskuje trzy dyplomy: 1) licencjata, in yniera, magistra lub magistra in yniera jednej z 23 specjalnoêci studiów, 2) oficera nawigatora, mechanika lub elektroautomatyka okr towego, 3) podchorà ego rezerwy Marynarki Wojennej. Wysoki poziom wykszta cenia gwarantuje absolwentom zatrudnienie na globalnym rynku pracy, u najbardziej presti owych armatorów Êwiata. Akademia Morska w Gdyni jest armatorem dwóch statków morskich, na których studenci odbywajà praktyki morskie: znanego na ca ym Êwiecie aglowca s/v Dar M odzie y, pe niàcego równie rol ambasadora Polski w wi kszoêci portów Êwiata (w maju tego roku dokonaliêmy po 24 latach eksploatacji wymiany mostka nawigacyjnego wraz z urzàdzeniami nawigacyjnymi, zapewniajàcego kszta cenie naszych studentów na sprz cie dorównujàcym wyposa eniu najnowoczeêniejszych statków handlowych); statku badawczo-szkoleniowego m/s Horyzont II, realizujàcego równie wspólne badania naukowe z Polskà Akademià Nauk w trakcie ekspedycji polarnych na Arktyk i Antarktyd. Ponadto studenci rozwijajà swoje zainteresowania: naukowe w 8 Studenckich Ko ach Naukowych, eglarskie w Jacht Klubie Akademii Morskiej w Gdyni, sportowe w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. I tak w tym roku studenci AM zdobyli: najlepsze miejsce pary naszych studentek w dotychczasowych startach reprezentacji Polski w Akademickich Mistrzostwach Âwiata w Pi ce Pla owej, po raz trzeci z rz du mistrzostwo Polski w pi ce siatkowej kobiet, mistrzostwo Polski w trójboju si owym, III miejsce w Eliminacjach Polski do Akademickich Mistrzostw Âwiata w eglarstwie. Dzia alnoêç dydaktycznà i naukowà Uczelni wspierajà: Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej, Przedsi biorstwo Badawczo-Produkcyjne ENAMOR, Studium Doskonalenia Kadr, Academy Maritime Services oraz Fundacja Bezpieczeƒstwa eglugi i Ochrony Ârodowiska. Akademia Morska w Gdyni aktywnie wspó pracuje w realizacji wspólnych prac badawczych, kszta ceniu kadr naukowych i wymianie studentów bezpoêrednio z 18 uczelniami morskimi na Êwiecie oraz w ramach organizacji mi dzynarodowych Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich (EUA) i Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Akademii Morskich (IAMU). Szczególnie wa na jest wspó praca z uczelniami krajowymi i najbli szymi uczelniami województwa pomorskiego. I tak wspólnie z Politechnikà Gdaƒskà od 16 lat rozwijamy unikalny w skali Êwiatowej OÊrodek Szkoleniowy Manewrowania Du ymi Statkami w I awie w ramach Fundacji Bezpieczeƒstwa eglugi i Ochrony Ârodowiska. List gratulacyjny, z okazji inauguracji nowego roku akademickiego, wr cza rektorowi minister gospodarki morskiej Rafa Wiechecki. GRUDZIE

8 AKADEMICKI KURIER MORSKI 35 Wspólnie z Politechnikà Gdaƒskà, Akademià Morskà w Szczecinie, Instytutem Technicznym Wojsk Làdowych i Politechnikà Âlàskà utworzono Konsorcjum Naukowe do realizacji projektu zamawianego Zintegrowany system bezpieczeƒstwa transportu. Wspólnie z Politechnikà Gdaƒskà, Akademià Marynarki Wojennej i Wojskowà Akademià Technicznà opracowano projekt mi dzykierunku studiów magisterskich w zakresie technologii i zarzàdzania systemami bezpieczeƒstwa w specjalnoêci: bezpieczeƒstwo transportu. ( ) Dzisiaj studiuje w Akademii Morskiej w Gdyni 6709 osób. WÊród nich sà równie doktoranci i studenci z: Chin, Wietnamu, Belgii, Grecji, Litwy, Ukrainy i Bia orusi. W tym roku podj liêmy si równie kszta cenia praktycznego na symulatorach i statkach szkolnych studentów ze szkó morskich Mozambiku i Kenii. W ramach wspó pracy z Urz dem Miasta Gdyni, przy wspó udziale FRAM w Gdyni, na Wydziale Nawigacyjnym udost pniono Planetarium dla m odzie y szkolnej, mieszkaƒców Gdyni i turystów, w celu promocji Uczelni i rekrutacji na studia oraz popularyzacji wiedzy astronomicznej. Latem tego roku w pokazach astronomicznych uczestniczy o ponad osób! Armatorzy zagraniczni sfinansowali wyposa enie trzech laboratoriów Maritime English. Wdro ono w Uczelni jednolity elektroniczny system ewidencji op at za studia niestacjonarne i ich przetwarzania, wspó dzia ajàcy z Systemem Masowych P atnoêci Kredyt Banku. Na I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpocz o nauk 1718 studentów. Du e znaczenie w dzia alnoêci edukacyjnej Uczelni ma równie ustawiczne szkolenie podyplomowe na kilkudziesi ciu oficerskich kursach specjalistycznych w SDK dla 3600 marynarzy i oficerów rocznie oraz w OSRM FRAM dla 4200 osób rocznie. Kilkukrotnemu, w ostatnim dziesi cioleciu Uczelni, zwi kszeniu iloêci studiujàcych, towarzyszy praktycznie ten sam stan iloêciowy kadry naukowo-dydaktycznej 393 nauczycieli akademickich, ale jednoczeênie systematyczny ich rozwój jakoêciowy, od 34 profesorów i 78 adiunktów w 1992 roku do 77 profesorów i 139 adiunktów dzisiaj, wêród których sà kapitanowie eglugi wielkiej, starsi mechanicy i elektroautomatycy. Obecnie w Uczelni jest realizowanych 37 projektów badawczych: 2 w ramach programów ramowych UE, 4 w ramach funduszy strukturalnych, 2 mi dzyrzàdowe z Chinami i Indiami, 1 projekt Leonardo da Vinci, 4 projekty IAMU, 6 projektów celowych, 1 projekt rozwojowy, 3 projekty habilitacyjne, 5 projektów promotorskich i 12 projektów badawczych w asnych. Wdro ono na statku m/s Horyzont II urzàdzenie do pomiaru momentu, mocy i pr dkoêci obrotowej na wale Êruby, zintegrowanego z wczeêniej wdro onym do seryjnej produkcji systemem monitoringu i sterowania si ownià okr towà na 9 statkach i okr tach. Trzy Wydzia y: Mechaniczny, Elektryczny oraz Przedsi biorczoêci i Towaroznawstwa posiadajà prawa doktoryzowania, zaê Nawigacyjny zbli a si do ich uzyskania w przysz ym roku. Mo na z ca à pewnoêcià powiedzieç, e studia w AM w Gdyni to: droga do atrakcyjnego zawodu, mo liwoêç ciekawej i dobrze p atnej pracy na morzu i na làdzie, perspektywa odbycia cz Êci studiów za granicà, m odzieƒcza przygoda i okno na Êwiat dla ambitnych. Fragmenty przemówienia rektora prof. dr hab. in. Józefa Lisowskiego Inauguracja roku akademickiego 2006/2007 na Wydziale Mechanicznym. GRUDZIE

9 35 AKADEMICKI KURIER MORSKI DAR M ODZIE Y M odnieje z ka dym sezonem, choç w przysz ym roku obchodziç b dzie swe 25-lecie. Zyskuje na klasycznej urodzie dzi ki relingom mosi nym i mahoniowym oraz wymienionemu olinowaniu. Ma tak e zmodernizowany mostek, wyposa onà w najnowoczeêniejsze urzàdzenia studenckà kabin nawigacyjnà, wyremontowane wszystkie sanitariaty, nowà mes studenckà i kuchni. Rok paêdziernika, dzieƒ przed uroczystà inauguracjà roku akademickiego, Dar M odzie y wróci z ostatniej podró y roku Rozpocz a jà majowa wizyta w Oslo z okazji Dnia Konstytucji 17 maja oraz na urodzinach króla Norwegii (relacj studentki Natalii Salmonowicz zmieêciliêmy w poprzednim numerze). W nast pnym rejsie, na trasie Gdynia Ryga Tallin Helsinki Gdynia (tak e w maju), uczestniczy a Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, realizujàc jeden z najbardziej oryginalnych projektów promujàcych Polsk w Unii Europejskiej. Plonem tej Muzycznej Podró y Morskiej by y reporta e przygotowane przez ekip TVP na pok adzie aglowca, a w paêdzierniku w Katowicach odby si ich uroczysty pokaz. W ksi dze pamiàtkowej Daru pozosta najbardziej oryginalny wpis maestra Jerzego Maksymiuka: oda do kapitana i za ogi. Od 5 lipca do 12 wrzeênia aglowiec chodzi w rejsach szkoleniowych ze studentami Wydzia u Nawigacji, Elektrycznego i Mechanicznego, którzy odbywali praktyki na trasie Gdynia Rotterdam Las Palmas Saint Malo Lizbona Cadiz La Coruna Antwerpia Bremerhaven Travemünde Gdynia. W paêdzierniku Dar wzià udzia w 5-dniowych regatach Welt Pokal Tall Ship German Sail, zwyci ajàc z prawie bliêniaczym rosyjskim aglowcem Mir i zdobywajàc puchar (na fotografii). Rok 2007 Na poczàtku lipca Sail Training International organizuje Tall Ship Races zarówno na Ba tyku (mi dzy portami Arhus w Danii, Kotka w Finlandii, Sztokholmem w Szwecji a Szczecinem) jak i na Morzu Âródziemnym: Alicante i Barcelona w Hiszpanii, Tulon we Francji i Genua we W oszech. RównoczeÊnie odbyç si majà konkurencyjne regaty Baltic Sail: od 19 lipca do 26 sierpnia na trasie Halmstadt w Szwecji, Gdaƒsk, K ajpeda na Litwie, Karlskrona, Rostock w Niemczech i Helsinger w Danii, Travemünde w Niemczech. Prawdopodobnie Dar weêmie udzia w Tall Ship Races na Ba tyku oraz w Hanza Sail w Rostocku. aglowiec otrzyma od armatora Dorchester Maritime zaproszenie na wizytowanie w maju Isle of Man, zosta zaproszony tak e na obchody 818-lecia portu Hamburg (11-13 maj), a w czerwcu na Kieler Woche. Trwajà rozmowy, prowadzone przez rektora prof. Józefa Lisowskiego i prorektora ds. morskich prof. Henryka Âniegockiego, w sprawie rejsu Daru M odzie y w 2008 roku na zachodnie wybrze e USA (by by to pierwszy rejs polskiego aglowca w tamte rejony) i powrót przez Cape Horn. GRUDZIE

10 AKADEMICKI KURIER MORSKI 35 Plenarne posiedzenie Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN w AM W dniach 16 i 17 paêdziernika 2006 roku w murach Akademii Morskiej w Gdyni i na pok adzie statku badawczo-szkoleniowego Horyzont II odby o si posiedzenie plenarne Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Do Gdyni przyby o 19 uczonych reprezentujàcych metrologi osadzonà w ró nych dyscyplinach nauki, jak elektrotechnika, automatyka i robotyka, mechatronika czy te elektronika. Wybór Akademii Morskiej w Gdyni jako miejsca posiedzenia Komitetu nale y uznaç za wyró nienie naszej uczelni, wynikajàce z dwu przes anek. Pierwsza z nich to dalekosi na strategia Komitetu, której cykliczne posiedzenia odbywajà si w ró nych oêrodkach akademickich; na ogó sà to oêrodki charakteryzujàce si du ym gradientem rozwoju. Tak niewàtpliwie jest postrzegana nasza uczelnia, a Wydzia Elektryczn, b dàcy gospodarzem posiedzenia, niedawno uzyska wysokà drugà kategori w ocenie parametrycznej jednostek wed ug kryteriów MNiSW. Nadto Wydzia Elektryczny AM w Gdyni w ostatnich 4 latach uzyska 14 grantów KBN-owskich na àcznà kwot z, co wzbudzi o uznanie Komitetu i zosta o zauwa one przez wielu uczonych zasiadajàcych w gremiach decyzyjnych dawnego KBN. Stàd ciekawoêç jak wyglàda nasza uczelnia, jak prezentujà si laboratoria i dofinansowywana przez KBN baza naukowo-badawcza. Pierwszy dzieƒ wizyty obfitowa w wiele wydarzeƒ, a obrady zacz y si w Sali Senatu o godz , wys uchanà z du ym zainteresowaniem prezentacjà naszej uczelni nt. Wczoraj, dziê i jutro Akademii Morskiej w Gdyni, dokonanà przez rektora prof. Józefa Lisowskiego, która wywo a a szeroki rezonans i szereg pytaƒ uczestników. Nast pnie informacje o Wydzia ach Elektrycznym i Mechanicznym przedstawili ich Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN na pok adzie statku Horyzont II. GRUDZIE

11 35 AKADEMICKI KURIER MORSKI W czasie obrad. Od lewej: dziekan Wydzia u Mechanicznego AM dr hab. in. Wies aw Tare ko, prof. nadzw. AM, przewodniczàcy Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN prof. dr in. Eugeniusz Ratajczyk, rektor Akademii Morskiej prof. dr hab. in. Józef Lisowski, dziekan Wydzia u Elektrycznego prof. dr hab. in. Janusz Mindykowski. dziekani prof. dr hab. in. Janusz Mindykowski i dr hab. in. Wies aw Tare ko, prof. nadzw. AM. W kolejnym punkcie obrad interesujàcy referat nt. Ocena jakoêci energii elektrycznej w sieciach okr towych z wykorzystaniem DSP, zwiàzany z przygotowywanà przez autora rozprawà habilitacyjnà, przedstawi dr in. Tomasz Tarasiuk. Po lunchu w salce rektorskiej goêcie zwiedzali wybrane laboratoria na Wydzia ach Mechanicznym i Elektrycznym, wykazujàc g bokie zainteresowanie zarówno bazà laboratoryjnà uczelni, jak i metodykà oraz tematykà prowadzonych badaƒ i zaj ç dydaktycznych. Po zwiedzaniu laboratoriów cz onkowie Komitetu wys uchali kolejnego referatu wyg oszonego przez mgr. in. Jacka Wyszkowskiego nt. Badania zwiàzku mi dzy zak óceniami elektrycznymi a ha asem okr towym w systemie nap dowym z przemiennikiem cz stotliwoêci. Du e zainteresowanie wzbudzi fakt podj cia interdyscyplinarnej tematyki w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej, której procedura toczy si na Wydziale Mechanicznym naszej uczelni. Ostatnim punktem pierwszego dnia obrad by a kole eƒska kolacja w salonie oficerskim fregaty Dar M odzie y. Wizyta na legendarnym aglowcu dla wielu uczonych by a wielkim prze yciem, czemu dali wyraz dokonujàc wpisów w pamiàtkowej ksi dze Daru M odzie y. Drugi dzieƒ obrad odbywa si na Horyzoncie II. Po wspólnym Êniadaniu na pok adzie statku goêcie zwiedzali mostek nawigacyjny, si owni okr towà oraz pomieszczenia socjalne. Szczególne wra enie wywar a specjalistyczna aparatura pomiarowa i systemy monitoringu, które, zdaniem obecnych, sà praktycznà realizacjà postulatu o jednoêci elektrotechniki, elektroniki, automatyki i mechatroniki. W czasie kilkugodzinnego rejsu na Hel bardzo ciekawy referat przedstawili pracownicy Katedry Automatyki Okr towej: dr hab. in. Leszek Morawski, prof. nadzw. AM i mgr in. Andrzej Rak nt. Uk ad pomiarowokontrolny do badaƒ algorytmów sterowania ruchem modeli statków na jeziorze Slim. GoÊcie byli pod wra eniem zarówno przedstawionego oêrodka w I awie i jego mo liwoêci naukowobadawczych, jak i tematyki oraz wyników przedstawionych w referacie. Po ciekawej dyskusji rozpocz to wewn trzne posiedzenie Komitetu, na którym omawiano mi dzy innymi sytuacj w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy szego w obszarach konkursów na granty badawcze i granty rozwojowe, problematyk kategoryzacji jednostek tematycznie zwiàzanych z KMiAN PAN, przedstawiono informacje o dzia alnoêci sekcji Komitetu oraz o konferencjach z zakresu metrologii, które mia y miejsce w roku 2006 oraz planowanych na rok 2007, jak i informacje o stanie kwartalnika Metrology and Measurement Systems. Po wspólnym lunchu dyskusj nad sprawami ró nymi i wolnymi wnioskami kontynuowano w salonie a do powrotu do Gdyni. Obrady zakoƒczy y si oko o godz prof. dr hab. in. Janusz Mindykowski dziekan Wydzia u Elektrycznego Podczas zwiedzania mostka nawigacyjnego na sbs Horyzont II. W czasie zwiedzania si owni okr towej na Horyzoncie II. Na pierwszym planie od lewej: prof. dr hab. in. Zygmunt KuÊmierek, prof. dr hab. in. Janusz Mroczka, prof. dr in. Eugeniusz Ratajczyk. GRUDZIE

12 AKADEMICKI KURIER MORSKI 35 NAUKOWE KO O TRANSPORTU I LOGISTYKI TRANSLOG Naukowe Ko o Transportu i Logistyki Translog zosta o za o one 12 marca 2006 r., gdy prorektor ds. kszta cenia pan prof. dr hab. in. Romuald Cwilewicz oficjalnie zezwoli na rozpocz cie jego dzia alnoêci. Ko o funkcjonuje przy Katedrze Logistyki Morskiej, a jego opiekunem jest mgr S awomir Skiba. Istnieniu Ko a patronuje Julian Rummel ( ) in ynier budowy okr tów, jeden z najwybitniejszych polskich ludzi morza, a tak e pionier idei Gdyni oraz organizator polskiej floty handlowej i pierwszy dyrektor eglugi Polskiej. W kr gu zainteresowaƒ cz onków NKTiL Translog znajdujà si przede wszystkim: ekonomika, organizacja i eksploatacja eglugi morskiej oraz portów morskich, zarzàdzanie przedsi biorstwami morskimi, wieloga ziowe systemy w mi dzynarodowym transporcie làdowo morskim, zarzàdzanie ryzykiem w transporcie mi dzynarodowym, ubezpieczenia ryzyk oraz egluga bliskiego zasi gu i promowa, logistyka morska i mi dzynarodowa. W celu zg biania wyznaczonych tematów i udanego startu dzia alnoêci Ko a, jeszcze na poczàtku marca 2006 r., odby o si pierwsze spotkanie organizacyjne, na którym uczestnicy ustalili wst pny zarys strategii funkcjonowania oraz plany dzia ania na ca y semestr. Podczas wspólnych narad wybrano cz onków zarzàdu, którego prezesem zosta Rados aw Marciniak, student organizacji obrotu portowo-morskiego. Pe ni zapa u i gotowi sprostaç wyznaczonym zadaniom na poczàtku kwietnia wszyscy udali si na pierwszà wycieczk o charakterze logistycznym. Celem by o zwiedzanie Terminalu Ro-Ro w Gdyni, po którym oprowadza szef terminalu pan Roman Szulc. Zobaczenie, jak w rzeczywistoêci wyglàda praca, okaza o si Êwietnym utrwaleniem posiadanej ju wiedzy teoretycznej. Studenci mogli przyjrzeç si trwajàcemu wówczas za adunkowi na statek Transfenica oraz poobserwowaç funkcjonowanie magazynów, maszyn, pozosta ych sprz tów i urzàdzeƒ portowych (w tym nowoczesnej rampy), czyli ogólnie dzia alnoêç transportowo-logistycznà. Kolejnà bardzo wa nà wyprawà z logistycznego punktu widzenia sta a si wizyta w Ba tyckim Terminalu Kontenerowym w Gdyni. Mimo ulewnego deszczu znaleêli si ochotnicy, którzy chcieli poznaç specyfik pracy na BCT. Natomiast 8 czerwca 2006 r. studenci Ko a jeszcze raz udali si do Terminalu Ro-Ro, tym razem po to, by zwiedziç m/v Tychy, b dàcy w asnoêcià POL-Levant Linie eglugowe. GRUDZIE

13 35 AKADEMICKI KURIER MORSKI W paêdzierniku 2006 r. niezwykle ciekawà mo liwoêcià okaza si udzia 4 cz onków Ko a w polsko-niemieckim studenckim seminarium Managing cultural diversity in Europe, w którym przedstawicielami NKTiL byli: Katarzyna Rakowska, Agnieszka Dampc, Micha åwikliƒski i Rados aw Marciniak. W ramach seminarium w Bremerhaven cz onkowie Ko a zwiedzili m.in. port kontenerowy i samochodowy Bremerhaven, stoczni Lloyd Shipyard oraz miasto portowe Bremen. Ponadto zapoznali si z logistykà produkcji fabryki piwa Beck s oraz dystrybucjà i logistykà wyrobów przedsi biorstwa Deutsche See. W ostatnim dniu pobytu Ko o mia o zaszczyt braç udzia w obchodach 30. rocznicy istnienia kierunku logistyki w Hochschule Bremerhaven. KoniecznoÊcià wydaje si przytoczenie misji Naukowego Ko a Transportu i Logistyki Translog, która skupia si na innowacyjnoêci i rozwoju eglugi i logistyki morskiej. Wyznaczona misja àczy si ÊciÊle z przystàpieniem Ko a do polskiego oddzia u European Short Sea Network ( r.). Jest to Europejskie Stowarzyszenie Promocji eglugi Morskiej Bliskiego Zasi gu, które swym dzia aniem stara si przyczyniç do popularyzacji przenoszenia adunków ze zniszczonych i zat oczonych dróg làdowych na szlaki morskie, a tak e organizowania po àczeƒ multimodalnych làd morze. European Short Sea Network reprezentowane jest w Polsce przez Biuro Promocji eglugi Morskiej Bliskiego Zasi gu w Szczecinie. Przynale noêç do tak presti owej organizacji, skupiajàcej wielu znanych specjalistów eglugi bliskiego zasi gu i wieloga ziowych systemów w mi dzynarodowym transporcie làdowo morskim pozwoli cz onkom Ko a na rozwijanie swoich zainteresowaƒ w szczególny i interesujàcy sposób. Agnieszka Dampc O logistyce w gospodarce W dniach wrzeênia 2006 roku, na promie m/f Scandinavia, w rejsie okr nym Gdaƒsk-Nynashamn-Gdaƒsk, odby a si I Mi dzynarodowa Konferencja Logistyczna pod has em przewodnim Logistyka w gospodarce globalnej wyzwania i tendencje. By a to kolejna konferencja z cyklu konferencji logistycznych organizowanych do tej pory przez ró ne oêrodki akademickie (m.in. w 2003 r. przez Akademi Morskà). W roku 2006 ponownie Akademia Morska (Katedra Logistyki Morskiej) przej a organizacj tej e konferencji. Tym razem postanowiono zaprosiç do wspó pracy naszego partnera zagranicznego Hochschule Bremerhaven (Transportwesen/Logistik) i podnieêç rang konferencji, przyjmujàc formu mi dzynarodowà. Za cel konferencji przyj to stworzenie forum dyskusyjnego w mi dzynarodowym Êrodowisku nauki i praktyki gospodarczej dla wymiany poglàdów, doêwiadczeƒ i wyników badaƒ na temat wspó czesnego oblicza logistyki, jej problemów i tendencji rozwojowych w aspekcie procesów globalizacyjnych. Zakres tematyczny konferencji obejmowa m.in. takie zagadnienia, jak koncepcje logistyczne w logistyce globalnej, finansowe aspekty logistyki globalnej, controlling w zarzàdzaniu kosztami logistycznymi, technologie informatyczne w logistyce, zarzàdzanie ryzykiem oraz transport w aƒcuchach dostaw. Obok bogatego programu naukowego, organizatorzy przewidzieli równie interesujàcy program socjalny, a mianowicie jednodniowà wycieczk z przewodnikiem po Sztokholmie. Uczestnikami konferencji byli wybitni profesorowie zajmujàcy si logistykà wraz ze swoimi zespo ami oraz przedstawiciele praktyki. WÊród nich znaleêli si tak e przedstawiciele nauki z oêrodków zagranicznych, m.in. z Niemiec, Turcji, Holandii, S owacji oraz Portugalii. Komitetowi naukowemu, w którym zgodzili si zasiàêç m.in. tacy profesorowie, jak prof. E. Go embska, J. Witkowski, D. Kisperska-Moroƒ, H. Brdulak, W. Czuchra czy St. Krawczyk, przewodniczy dr hab. Jerzy Kubicki, prof. nadzw. AM. Referaty wyg oszone na konferencji ukaza y si na p ycie CD, która stanowi integralnà cz Êç dwumiesi cznika Logistyka, najbardziej presti owego czasopisma w Polsce poêwi conego zagadnieniom logistyki. dr Magdalena Klopott GRUDZIE

14 AKADEMICKI KURIER MORSKI 35 PROFESOR 9 sierpnia 2006 odszed od nas na zawsze Jerzy Wojciech Doerffer, profesor zwyczajny, by y dwukrotny dziekan Wydzia u Budowy Okr tów, by y rektor Politechniki Gdaƒskiej, nauczyciel licznych pokoleƒ polskich okr towców, cz onek wielu najpowa niejszych mi dzynarodowych organizacji naukowych, doctor honoris causa uczelni polskich i zagranicznych, ale przede wszystkim bardzo dobry i màdry CZ OWIEK. Profesor Doerffer by mi bardzo bliski, i choç nie odwa y bym si nazwaç Go moim Przyjacielem, odczuwa em i doznawa em z Jego strony ogromnà yczliwoêç, czego mia em wielokrotnie liczne dowody i za co jestem Mu niezmiernie wdzi czny. W licznych przemówieniach i nekrologach, jakie mia y miejsce po Êmierci Profesora, zabrak o mi jednak jednego fragmentu w Jego bogatym i pracowitym yciorysie. Oto bowiem w roku 1967, gdy podj to decyzj o powo aniu mi dzyresortowej komisji do sprawy przekszta cenia Paƒstwowych Szkó Morskich w Gdyni i Szczecinie w uczelnie wy sze, Profesor zosta przewodniczàcym Podkomisji Mechaniczno-Elektrycznej. Mia em zaszczyt byç cz onkiem tej e podkomisji i przez czas jakiê pracowa em pod kierownictwem Profesora, a szczególnym powodem do zadowolenia i satysfakcji by fakt, e dzi ki temu mog em Go bli ej poznaç, i to nie tylko na gruncie s u bowym. Âmia o mog powiedzieç, e Profesor by g ównym i najwa niejszym Ojcem Chrzestnym obu Wy szych Szkó Morskich, a w szczególnoêci wydzia ów mechaniczno-elektrycznych. Nie koniec na tym. Ale w tym momencie moich wspomnieƒ chc oddaç g os Profesorowi, który tak pisze w swojej ksià ce-pami tniku, zatytu owanej ycie i pasje : Po zatwierdzeniu powo ania Wy szych Szkó Morskich wy oni si problem kadrowy, gdy statut wy szej uczelni wymaga od kadry nauczajàcej wy szych kwalifikacji ze stopniami i tytu ami naukowymi. Urz dujàcy dyrektor Paƒstwowej Szko y Morskiej w Gdyni kapitan eglugi wielkiej Kazimierz Jurkiewicz, wieloletni komendant statku szkolnego Dar Pomorza, posiada olbrzymi autorytet w Êwiecie marynarskim, nie posiada jednak odpowiednich stopni i tytu ów naukowych. Proponowa em, aby uwzgl dniç jego dorobek w wychowaniu licznej kadry absolwentów, nadaç mu tytu naukowy profesora nadzwyczajnego i tym samym stworzyç warunki formalne dla powo ania na stanowisko rektora. Ministerstwo eglugi i partia nie chcia y si jednak zgodziç i w poszukiwaniu kandydatów spoza szko y morskiej ich wybór pad na mnie, jako posiadajàcego tytu profesora nadzwyczajnego oraz siedmioletnie doêwiadczenie w pe nieniu funkcji dziekana i trzyletnie jako prorektora. Nie zgodzi em si jednak zdecydowanie na t propozycj, poniewa na Politechnice Gdaƒskiej mia em dobrze zorganizowana katedr, którà prowadzi em od pi tnastu lat, planowa em ciekawe badania naukowe, by em w trakcie pisania podr czników, a poza tym by em silnie zaanga owany w spo ecznà prac naukowo-technicznà. Nie mia em przy tym ani doêwiadczenia w prowadzeniu szkolnictwa morskiego, ani dostatecznej wiedzy na temat eglugi. Powy sze s owa sà dowodem, e Profesor by mimo tylu zaszczytów, honorów i odznaczeƒ Cz owiekiem skromnym i w sposób nad wyraz uczciwy w ocenianiu swoich kompetencji, co jest, niestety, doêç rzadkà cechà w obecnych czasach. A, moim zdaniem, wielka szkoda, e Profesor nie zdecydowa si zostaç pierwszym rektorem Wy szej szko y Morskiej, bo doskonale si nadawa do tego stanowiska. Szczup oêç udzielonego mi miejsca w Akademickim Kurierze Morskim nie pozwala na wyra enie i przekazanie kolejnym rocznikom studentek i studentów Akademii Morskiej wszystkiego co wiem o Profesorze, ale mam nadziej, e nie sà to ostatnie zdania, które napisa em na temat tego wspania ego Cz owieka. Andrzej Perepeczko GRUDZIE

15 35 AKADEMICKI KURIER MORSKI STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Trójbój si owy W dniach r. w Wy szej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w SupraÊlu odby y si Mistrzostwa Polski Szkó Wy szych w Trójboju Si owym. W mistrzostwach tych uczestniczy y 42 uczelnie, àcznie 398 zawodników. W ramach mistrzostw prowadzono punktacj w poszczególnych typach uczelni. Nasza uczelnia startuje w typie: Akademie Ekonomiczne i Rolnicze oraz Morskie razem 19 uczelni. W klasyfikacji tej zaj liêmy I miejsce, zdobywajàc z oty medal dru ynowo. Jest to wynik ogromnej pracy i du ego wysi ku ca ego zespo u pod kierunkiem trenera mgr. Jerzego Januszewskiego. Sk ad dru ynowego mistrza Polski w trójboju si owym Kaczmarczyk Mariusz, II E, waga 60 kg, wynik 307,5 kg, bràzowy medal indywidualnie St pieƒ Jaros aw, II E, waga 60 kg, wynik 340 kg, srebrny medal indywidualnie Soko owski Tomasz, II E, waga 75 kg, wynik 355 kg, Dolny Krzysztof, II M, waga 75 kg, wynik 390 kg Okroy Przemys aw, III N, waga 100kg, wynik 580 kg Borkowski Micha, IV E, waga 110 kg, wynik 527,5 kg Janczewski Dawid, II M, waga 110 kg, wynik 535 kg Pajàk Bartosz, V E, waga kg, wynik 610 kg, z oty medal indywidualnie Pragn nadmieniç, i jest to sekcja nowa w naszej uczelni, dzia a zaledwie 2 lata. Osiàgni ty wynik mia du e znaczenie dla promocji naszej uczelni w Polsce oraz popularyzacji tej dyscypliny w naszym Klubie Uczelnianym AZS. Pi ka siatkowa kobiet W dniach r. we Wroc awiu odby y si XXIII Mistrzostwa Polski Szkó Wy szych w typach uczelni: Akademie Ekonomiczne, Rolnicze i Morskie w siatkówce kobiet i m czyzn, na których triumfowa y siatkarki Akademii Morskiej w Gdyni i siatkarze Akademii Ekonomicznej we Wroc awiu. Dla siatkarek naszej uczelni by o to trzecie z rz du mistrzostwo Polski Szkó Wy szych w typach uczelni, poprzednie w 2002 r. w Poznaniu i w 2004 r. w Gdyni. Sk ad dru yny pi ki siatkowej kobiet Akademii Morskiej: Twardowska Agata kapitan (najlepsza zawodniczka mistrzostw) Sochan Agnieszka Moroz Agata Kraiƒska Katarzyna Sadowska Marta Wontor Katarzyna Libera Magdalena Kuêniar Agata Kopycka Monika Repiƒska Joanna Matyskiewicz Agnieszka trener mgr Henryk Szulga Najwi kszy sukces i promocja uczelni by y udzia em Marty S odnik i Katarzyny Kraiƒskiej, które po zdobyciu Mistrzostw Polski Szkó Wy szych w Pi ce Pla owej dostàpi y zaszczytu reprezentowania Polski na III Akademickich Mistrzostwach Âwiata, które odby y si w dniach czerwca 2006 r. w Protaras na Cyprze. W roku 2005 para Marta S odnik i Anna Podgórniak zaj y w Portoro w S owenii IV miejsce na Akademickich Mistrzostwach Europy w pi ce pla owej (najlepszy wynik osiàgni ty na tego typu imprezie). GRUDZIE

16 AKADEMICKI KURIER MORSKI 35 DEWIZY Niektóre z moich wspomnieƒ przedstawianych Czytelnikom w tym artykule mogà wydawaç si m odym Polakom wr cz nieprawdopodobne, ale r cz, e tak niestety by o naprawd. Gdy znalaz em si na Wybrze u, by rok Wi ksza cz Êç Gdaƒska, spalonego przez bratnià armi radzieckà po jego zdobyciu, le a a w gruzach, Sopot jednak i Gdynia szcz Êliwie nie uleg y niszczycielskiej manii wyzwolicieli i port gdyƒski zaczà wkrótce mniej lub wi cej normalnà prac. Zacz y tu zawijaç statki rozmaitych bander, poczàtkowo g ównie skandynawskich, a tak e amerykaƒskie z dostawami UNRRA instytucji pomocy dla krajów zniszczonych wojnà. Razem z marynarzami pojawi y si te na czarnym wybrze owym rynku dewizy, g ównie dolary, które by y z jednej strony synonimem dobrobytu, z drugiej jednak nale a y do dóbr najsurowiej zakazanych przez ówczesne prawo. Za sam fakt posiadania dewiz lub z ota mo na by o otrzymaç co najmniej kilkuletni wyrok, a handel dewizami równa si nieomal zdradzie paƒstwa. W tym czasie zacz y do Polski powracaç z wojennej tu aczki polskie statki i tym samym pojawi a si na Wybrze u uprzywilejowana grupa obywateli PRL, a mianowicie marynarze. Tylko oni bowiem nie doêç, e mogli wyje d aç za granic otrzymywali ca kowicie legalnie tak zwany dodatek dewizowy, którego wielkoêç zale na by a od piastowanego na statku stanowiska, od strefy p ywania i od czasu trwania podró y. Wkrótce te marynarz p ywajàcy sta si kimê lepszym od szarego obywatela Polski Ludowej, a w prasowych og oszeniach rubryki matrymonialne nierzadko mo na by o spotkaç anons: P ywajàcego ch tnie poznam lub tym podobne. W 1948 roku, w wieku lat zaledwie osiemnastu, sta em si cz onkiem tego ekskluzywnego klanu. Co prawda na najni szym stanowisku, bo zaledwie praktykanta maszynowego, ale przecie od czegoê nale a o zaczàç. Z perspektywy ponad pó wiecza odnosz wra enie, e tym samym wzros a moja atrakcyjnoêç wêród pi kniejszej po owy wybrze owej ludnoêci, ale mo e mi si tak tylko wydaje. Zamustrowanie na statek o nazwie Borys aw, który udawa si do portów zachodniej Europy, otwiera przed osiemnastolatkiem nie tylko elaznà kurtyn, która odcina a wolny Êwiat od strefy sowieckich wp ywów, ale jeszcze dodatkowo dawa a dost p do niemal mitycznych dewiz. W aênie. To, co teraz napisz, mo e s usznie wydawaç si Êmieszne, praktykant bowiem dostawa o ile pami tam a 10 centów amerykaƒskich dodatku dewizowego za ka dy dzieƒ rejsu. W tym miejscu mo e mnie nieco zawodziç pami ç, ale ewentualna pomy ka nie powinna przekraczaç 2 4 centów. Tak zaopatrzony przez askawe ówczesne w adze ruszy em na podbój zachodniego Êwiata. Jak nale a o si domyêlaç, by em w tamtym czasie zupe nie zielony i nie mia em bladego poj cia o rozmaitych niuansach marynarskiego zawodu, ale na szcz Êcie za oga Borys awia nastawiona by a bardzo yczliwie do nas, na razie praktykantów, ale w przysz oêci przecie oficerów, i szybko wprowadzono nas w arkana sztuki, której efektem by o pomno enie naszego mizernego dodatku dewizowego. Owa prawie legalna droga przebiega a nast pujàco. W kantynie statkowej karton amerykaƒskich papierosów kosztowa oko o 90 centów, podczas gdy jego cena w ka dym zachodnim porcie by a wielokrotnie wy sza, a papierosy amerykaƒskie by y niezwykle atrakcyjnym towarem. Po drugie wychodzàc z portu marynarz móg legalnie mieç przy sobie dwie paczki papierosów, a ze zbytem ich w mieêcie nie by o najmniejszego problemu. Po trzecie wreszcie - w latach czterdziestych ubieg ego stulecia ceny w stosunku do dolara (z wyjàtkiem papierosów i alkoholu) by y bardzo niskie. W tamtym pierwszym praktykanckim rejsie, który wiód przez Dani, Belgi, W ochy do Maroka, mia em zatem mo liwoêç wys ania kolorowych i b yszczàcych (!) pocztówek, jakich GRUDZIE

17 35 AKADEMICKI KURIER MORSKI jeszcze podówczas w Polsce nie by o, a tak e spróbowania smaku duƒskiego piwa, w oskiego wina oraz marokaƒskich pomaraƒczy czy daktyli, które po raz ostatni jad em przed dziewi cioma laty, latem 1939 roku. Niespe na dwumiesi czny rejs minà doêç szybko i trzeba by o wróciç do szarej i zgrzebnej krajowej rzeczywistoêci, ale dwa lata póêniej trafi em na tzw. absolwenckà praktyk na turbinowiec Pu aski, który wyp ynà w prawie pi ciomiesi czny rejs do portów Ameryki Po udniowej, z czego pi ç tygodni trwa postój w Buenos Aires. W Argentynie w 1950 roku by o jeszcze taniej ni w Europie i na przyk ad w wymianie papierosy pesy za jednà paczk amerykanów mo na by o: pójêç do kina przy ulicy Lavalle na jeden z amerykaƒskich filmów, na których obejrzenie w kraju nie by o szansy (do dziê w notesie z tamtych lat mam spis tytu ów owych filmów), zjeêç porcj churajo, czyli p at pol dwicy wielkoêci sporej d oni, popiç mi so szklankà vino tinto ; wracajàc na statek póênym wieczorem, kupiç do spó ki z kolegà 25 mandarinos para uno peso. Nic wi c dziwnego, e przy takiej wymianie i takim rejsie nie nudziliêmy si w portach, a jako swoiste wiano na czas poszkolny naby em niez y cywilny garnitur, poniewa jedynym dotychczas ubraniem by szkolny mundur. Skoƒczy si jednak czas szkolno-morski i po wygranej potyczce z wojskiem, które po wyrzuceniu mnie z marynarki wojennej koniecznie chcia o mnie widzieç w zielonym mundurze, trafi em do rozbudowujàcej si polskiej floty handlowej. Pierwszym moim stanowiskiem by a funkcja palacza na statku krà àcym jak tramwaj na sta ej linii Gdynia Londyn. Dostawa em wtedy ju znacznie wi kszy dodatek dewizowy, choç wspomagany papierosami, ale z tamtych rejsów pozosta a mi w pami ci g ównie wielce skomplikowana brytyjska amig ówka walutowa. Taki uk ad, jaki panowa podówczas na terenie Zjednoczonego Królestwa, mogli wymyêliç jedynie zatwardziali tradycjonaliêci, jakim byli Anglicy. Tabela brytyjskich monet przedstawia a si nast pujàco: farthing = 0,25 pensa halfpenny = 0,50 pensa penny = 1 pens threepence = 3 pensy sixpence = 6 pensów shilling = 1 szyling = 12 pensów half-crown = 2,5 szylinga = 18 pensów, przy czym korona by a jedynie wielkoêcià umownà i nie by o takiej monety. 1 funt szterling liczy 20 szylingów (= 240 pensów = 960 farthingów!). A na dodatek w elegantszych sklepach ceny podawano w nieistniejàcych ju chyba od wieku gwinejach, przy czym niewàtpliwie dla utrudnienia sytuacji 1 gwinea = 21 szylingów, a tym samym 21x12 = 232 (!) pensy. Uff! Po apaç si w tym wszystkim by o prawdziwà sztukà i nie lada çwiczeniem umys u. A szczytem problemu by o proste zdawa oby si dodawanie - np.: 2 12 sh 8 p sh 11 p sh 7 p = sh 26 p = sh 2 p Proste, nieprawda? Jeszcze wi kszy amaniec wychodzi np. przy mno eniu, odejmowaniu czy dzieleniu. A dodatkowo Anglicy u ywali takich okreêleƒ jak np. three half-crowns, co oznacza o ni stàd ni zowàd siedem i pó szylinga lub three halfpence, co oznacza o oczywiêcie pó tora pensa. atwe, prawda? Dodatkowo o dziwo pieniàdz nie traci w Anglii przez lata na wartoêci i na przyk ad w 1950 roku w obiegu by a moneta pó pensowa z roku. DziÊ to wszystko zosta o uproszczone, 1 funt szterling bowiem liczy po prostu 100 pensów, a w ca ej prawie Europie panuje EURO. I mo e to si wydaç dziwne, ale mnie czasami jest al tych dawnych czasów, tego amania g owy w Anglii i tego przeliczania walut z jednej na drugà w czasie moich niegdysiejszych woja y... I to by by o na tyle, jeêli chodzi o moje dewizowe wspominki... Andrzej Perepeczko Absolwent PSM 1950 GRUDZIE

18 AKADEMICKI KURIER MORSKI 35 FRANCISZEK SZUDZI SKI Kapitan eglugi wielkiej ( ) Jeden z najwybitniejszych kapitanów w historii polskiej eglugi transatlantyckiej. Wpisany w histori Polskich Linii Oceanicznych, z którymi zwiàza ca à karier zawodowà. PracowitoÊcià, dyscyplinà, gospodarnoêcià, rzetelnoêcià, zapisa si w pami ci zwierzchników i podw adnych. Przyk adny nauczyciel i wychowawca oficerów marynarki. Urodzi si 4 paêdziernika 1904 r. w Erkner ko o Berlina w polskiej rodzinie. Kilka lat póêniej rodzina wróci a do Nowego Miasta na Pomorzu. Ukoƒczy Gimnazjum Klasyczne w Bydgoszczy i Szko Podchorà ych Rezerwy Lotnictwa w Poznaniu. W wieku 24 lat wstàpi do Szko y Morskiej w Tczewie. Ukoƒczy Wydzia Nawigacyjny z wyró nieniem. Jak wielu rówieêników kszta conych z myêlà o przysz ej polskiej flocie handlowej, poczàtkowo musia szukaç pracy poza krajem pierwsze szlify w zawodzie zdoby p ywajàc w latach na statkach francuskiego przedsi biorstwa Chargeurs Reunis jako asystent pok adowy. Po roku wróci do kraju. Nowopowsta e przedsi biorstwo Gdynia-Ameryka Linie eglugowe zatrudni o go na stanowisku oficera. W latach 30. by oficerem na polskich transatlantykach, kolejno: s/s PU ASKI, s/s POLONIA (1934), s/s KOÂCIUSZKO (1935), m/s PI SUDSKI (1937). Na m/s BATORY zaokr towa w sierpniu 1939 roku jako pierwszy oficer, u boku legendarnego kapitana Eustazego Borkowskiego. Wybuch wojny zasta statek na wodach Atlantyku, a gdy wszed do Nowego Jorku, dosz o do buntu za ogi na wieêç o nowej, wojennej roli jednostki. 22 wrzeênia kpt. Borkowski zosta odwo any ze stanowiska, a ci ar dowodzenia statkiem spad na jego zast pc, Franciszka Szudziƒskiego, który przezwyci y trudnoêci i 25 listopada doprowadzi statek z niekompletnà za ogà (tzw. szkieletowà) do Halifaxu, gdzie odda jednostk pod dowództwo kapitana Edwarda Pacewicza, sam pozostajàc w funkcji oficera do po owy 1940 roku. W wyniku podpisanego 12 paêdziernika 1939 r. porozumienia, na mocy którego polskà flot oddano do dyspozycji Alianckiego Komitetu eglugowego, statki PMH mia y spe niaç g ownie rol transportowców wojsk i amunicji. Kapitan Szudziƒski rozpoczà trudny wojenny rozdzia p ywania w konwojach morskich. Zamustrowa jako pierwszy oficer pod dowództwem Zdenko Knoetgena na jeden z czterech, obj tych umowà czarterowà, statków polskich m/s SOBIESKI nowy transatlantyk przedwojennej linii po udniowoamerykaƒskiej. SOBIESKI by podówczas jednym z najaktywniejszych statków reprezentujàcych polskà bander, bioràcym udzia w transporcie wojsk alianckich (zabiera jednorazowo do 2,5 tys. o nierzy) w ewakuacji Narwiku. Na BATORYM i SOBIESKIM p ywa do 1943 r., bioràc udzia w inwazji na Dakar, Madagaskar i Afryk Pó nocnà. Od lipca1943 r. by kapitanem na nowym frachtowcu BORYS AW. Statek przewozi sprz t wojskowy, czo gi samoloty, amunicj. P ywa na nim do koƒca wojny w konwojach i samodzielnie na ro nych szlakach, m.in. do Australii, na Daleki Wschód i do Stanów Zjednoczonych. W 1946 r. przejà od kpt..w. Zygmunta Deyczakowskiego dowództwo BATOREGO, p ynàc z nim w ostatni rejs jego s u by w United Maritime Authority. Docelowym portem by Bombaj statek przewióz kilka tysi cy o nierzy brytyjskich. W kwietniu 1946 r. by tym kapitanem, który wyda polecenie opuszczenia na statku bandery brytyjskiej i podniesienia bandery Rzeczypospolitej Polskiej. Wróci do kraju w lipcu, GRUDZIE

19 34 AKADEMICKI KURIER MORSKI sprowadzajàc zbudowany w 1942 r. w Wielkiej Brytanii, przekazany Polsce w ramach odszkodowaƒ za utracony tona, s/s NARWIK. We wrzeêniu 1948 r. zosta skierowany do W och, gdzie objà dowodzenie s/s JAGIE O. Statek, b dàc w eksploatacji transatlantyckiej, kursowa mi dzy Genuà a Hawanà na Kubie. Jednym wydarzeƒ szczególnie zapami tanych w tym czasie, by a podró pisarza i noblisty Ernesta Hemingwaya z ma onkà Mary (zaokr towani 7 wrzeênia 1948 w Hawanie). Kapitan Szudziƒski zachowa ksià k z pi knà dedykacjà Hemingwaya pamiàtk ze wspólnego rejsu. Nast pnie kolejno dowodzi m/s SOBIESKI (281 osób za ogi, w tym po owa to W osi), który po zakoƒczeniu dzia aƒ wojennych zosta w 1947 r. poddany remontowi w Stoczni Pó nocnej w Gdaƒsku oraz przebudowany na statek pasa erski. Rozpoczà na nim prac na uruchomionej przez GAL pasa erskiej linii regularnej: Neapol Genua Cannes Halifax - Nowy Jork (w czarterze w oskiej firmy Fratelli Cosurich). TrudnoÊci eksploatacyjne spowodowa y likwidacj linii, po czym statek zosta sprzedany i w latach eksploatowany przez armatora radzieckiego g ównie na Morzu Czarnym. W 1950 r. zosta dowódcà m/s MICKIEWICZ w Danii i p ywa na nim pod polskà banderà do Indii i Pakistanu. W 1952 otrzyma od w adz komunistycznych zakaz p ywania. Pracowa na làdzie w Polskiej egludze Morskiej w Szczecinie jako oficer nawigacyjny, m.in. nadzorowa technicznie budow statku WIECZOREK. Stan przymusu trwa do maja 1956 r. Zrazu dowodzi niedu à jednostkà s/s PUCK, a nast pnie na jedynym wówczas polskim transatlantyku m/s BATORY. W sierpniu 1956 r. przejà dowodzenie od kpt. Miros awa G owackiego. By kapitanem podczas ostatniej podró y BATOREGO na linii indyjskiej. Podczas tego rejsu, po raz pierwszy w okresie powojennym, polski statek zawinà do Kapsztadu, witany entuzjastycznie przez Poloni. Kapitan Szudziƒski wspomina, i to spotkanie z Polakami za granicà naj ywiej utkwi o mu w pami ci ze wszystkich zdarzeƒ, jakie prze y na tym statku. Odbywa nast pnie transatlantyckie rejsy na linii Montreal Gdynia. W 1959 r. zosta kapitanem na nowobudowanym drobnicowcu m/s SIENKIEWICZ. W nast pnych latach dowodzi : m/s EMILIA PLATER, m/s GA CZY SKI, m/s SZWYDKOJ, m./s HEWELIUSZ, m/s JANEK KRASICKI, m/s ZAKOPANE, dajàc m odszym kolegom przyk ad profesjonalizmu i honorowej postawy. Na morzu sp dzi 43 lata. Wi kszoêç na mostku kapitaƒskim, darzony szacunkiem zarówno przez pasa erów jak i za og. Unika fleszy, niech tnie udziela wywiadów, nie napisa wspomnieƒ. Pozosta w pami ci wielu, którzy u jego boku p ywali jako wzór najlepszego, choç surowego, wymagajàcego dowódcy. Stroni od partyjnoêci, dystansowa si od polityki. W opiniach dziê nam dost pnych cz sto powtarzajà si okreêlenia: dobry fachowiec, wymagajàcy, lecz sprawiedliwy dowódca, rzetelny, dba y o terminowe wykonanie planów i interesy armatora, Du y zasób wiedzy teoretycznej, zalicza si do rz du dowódców najbardziej starannych. Podczas ca ego okresu dowodzenia statkami nie pope ni ani razu b du, nie mia adnej awarii spowodowanej przez b àd kapitana (z relacji Zbigniewa Rybiaƒskiego, Zdzis awa J drzejowicza w aktach PLO). Odznaczany by Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wyró nieniami i resortowymi nagrodami. Jednak skierowany zosta na emerytur nieco przedwczeênie. B dàc w pe ni si, zwróci si z proêbà do ministra eglugi wicepremiera Kazimierza Olszewskiego o przed u enie aktywnoêci zawodowej (zdoby dodatkowe kwalifikacje pilota u w Kanadzie, co rokowa o spore oszcz dnoêci dewizowe), uzyska odpowiedê odmownà. W okresie gdy by na emeryturze, uczestniczy w spotkaniach Ko a Absolwentów Szko y Morskiej w Tczewie. Mo na by o wówczas poznaç jego postaw poza mostkiem kapitaƒskim, prywatne oblicze: niezwyk a skromnoêç, subtelne poczucie humoru, szlachetnà wspania omyêlnoêç. Odszed na wiecznà wacht 9 czerwca1988 r. Spoczywa na cmentarzu Srebrzysko w Gdaƒsku Wrzeszczu, dokàd wêród kilkuset osób odprowadzili go wszyscy yjàcy w kraju koledzy z Ko a Tczewiaków. Ewa Otremba Wykorzystane materia y: 1. Akta personalne F. Szudziƒskiego w: Archiwum Polskich Linii Oceanicznych 2. Notatki Ewy Patok ze spotkaƒ z cz onkami Ko a Tczewiaków , rkp. w zbiorach autorki 3. Jerzy Pertek, Królewski statek Batory, Gdaƒsk Jerzy Drzemczewski, Tadeusz Âleboda, Transatlantyki polskie, Gdynia GRUDZIE

20 AKADEMICKI KURIER MORSKI 35 POLSKO-NIEMIECKIE STUDENCKIE SEMINARIUM Managing Cultural Diversity in Europe W paêdzierniku, gdy znów zaczyna rozkwitaç ycie akademickie, studenci Akademii Morskiej w Gdyni i Hochschule Bremerhaven postanowili poszerzyç swà wiedz na temat ró norodnoêci kultur i jednoczeênie jej doêwiadczyç, goszczàc si wzajemnie w Polsce i w Niemczech. W dniach r. (Gdynia) oraz r. (Bremerhaven) odby o si polsko-niemieckie studenckie seminarium Managing cultural diversity in Europe pod patronatem rektorów Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr. hab. in. J. Lisowskiego i Hochschule Bremerhaven prof. dr. h.c. J. Stockemera. Nad organizacjà i udanym przebiegiem programu czuwa prodziekan ds. studenckich dr Romuald Zabrocki inicjator ju trzeciego seminarium o takim charakterze. Ze strony niemieckiej zajmowa si tym prof. dr Gerhard M. Feldmeier. Studencka polsko-niemiecka integracja rozpocz a si w poniedzia ek 9 paêdziernika. Ju od samego poczàtku, po oficjalnym otwarciu seminarium i przywitaniu jego uczestników przez w adze uczelni i Wydzia u Przedsi biorczoêci i Towaroznawstwa, studenci wykorzystali chwil przerwy na wst pne zapoznanie si i wymian pierwszych wra eƒ. 12 osób z Akademii Morskiej, w wi kszoêci cz onków ró nych kó akademickich, zacz o nawiàzywaç nowe znajomoêci z przyby ymi goêçmi, którymi byli: Dennis Buhmann, Sebastian Kiel, Björn Gerrit Rosin, Merike Jaakson, Monika Mazur, Mike Schriefer, Patrizia Schimanski, Anja Hüggenberg. Przedstawicielami Akademii Morskiej na seminarium byli: Ma gorzata Beta (ZJ), Agnieszka Dampc (OOPM, cz onek Naukowego Ko a Transportu i Logistyki Translog ), Beata Klingenberg (ZJ, cz onek Naukowego Ko a Chemicznego), Agata Kuêniar (ZP), Anna Pucu a (OPH), Katarzyna Rakowska (OPH, cz onek Naukowego Ko a Transportu i Logistyki Translog ), Anna Suszek (OPH), Dorota Wolna (ZJ, cz onek Naukowego Ko a Chemicznego), Micha åwikliƒski (OOPM, cz onek Naukowego Ko a Transportu i Logistyki Translog ), Bartosz Uczestnicy seminarium wraz z jego organizatorami przed wejêciem do Akademii Morskiej. W pierwszym rz dzie od lewej: Rektor AM prof. dr hab. in. J. Lisowski, prof. H. Rummel, prof. G. Feldmeier, prof. zw. dr hab. P. J drzejowicz, dr R. Zabrocki. GRUDZIE

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 734 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy Na podstawie art. 25 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒstwie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 4 listopada 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 4 listopada 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO 1. Dokumenty a. Dokument powołania Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Sportu Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) :

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) : L.dz..../... Data wpływu... Załącznik Nr 3 Podpis pracownika... PROSZĘ O WYPEŁNIENIE WNIOSKU DRUKOWANYM PISMEM!!! do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA MATERIAŁ INFORMACYJNY OPRACOWANY PRZEZ WYDZIAŁ UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA POLSKI ENIC-NARIC Warszawa, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0 Załącznik nr 2 do Uchwały KRASZM z dnia 3 listopada 2005 r. Nr 2/II/05 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH WYSTĘPUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Postanowienia ogólne 1) Niniejsze Zasady dotyczą stypendiów doktoranckich wypłacanych

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia arkuszy oceny nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia okresowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 5/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym REGULAMIN STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

V KRAJOWEJ KONFERENCJI nt.: Pływanie niemowląt

V KRAJOWEJ KONFERENCJI nt.: Pływanie niemowląt POLSKIE STOWARZYSZENIE PŁYWANIA NIEMOWLĄT WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII W POZNANIU zapraszają do wzięcia udziału w V KRAJOWEJ KONFERENCJI nt.: Pływanie niemowląt pod patronatem JM Rektora Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH KCSC 141O 28/ 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH ISTOTA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU I JEJ ZNACZENIE DLA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

WZÓR CZĘŚĆ A. WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki /

WZÓR CZĘŚĆ A. WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki / CZĘŚĆ A WZÓR Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. (poz....) (oznaczenie wniosku wypełnia właściwy minister)... (pieczęć uczelni) WNIOSEK o przyznanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) Dz.U.05.47.445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) (Dz. U. z dnia 24 marca 2005 r.) Na podstawie art. 25 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW ZA GRANICĘ W CELACH NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I SZKOLENIOWYCH 1 1. Pracownicy i studenci Politechniki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciàg ych szkoleƒ farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 11-12-10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (tryb studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia) I. Postanowienia ogólne: 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1 Str. 1 PROGRAM WSPÓŁPRACY między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej na lata 1998 2001 Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2010 roku Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie ustalenia struktury indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki: Stypendia Ministra na rok akademicki 2006/2007 Z uwagi na liczne zapytania w sprawie składania wniosków o stypendia ministra na rok akademicki 2006/2007, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm.

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Uniwersytet jest wspólnotą nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz wszystkich pracowników Nauka...i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU

REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU Załącznik do zarządzenia Rektora nr 19/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH Muzeum Historii Żydów Polskich zawiadamia o rozpisaniu konkursu

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny nauczycieli akademickich Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Regulamin oceny nauczycieli akademickich Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Regulamin oceny nauczycieli akademickich Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1. Ocenie podlegają dokonania pracownika afiliowane w Akademii im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro 2) Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Morski Instytut Rybacki

Morski Instytut Rybacki Morski Instytut Rybacki w Gdyni 1911-2011 Gdynia 2011 WYDAWCA Morski Instytut Rybacki w Gdyni ul.ko àtaja 1 81-332 Gdynia tel.: +48 587-356-232 fax: +48 587-356-110 www.mir.gdynia.pl KONCEPCJA I REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora z dnia 02.06.2014r. Tekst jednolity REGULAMIN OTWIERANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU Załącznik do Uchwały nr 16/2013 Senatu PPWSZ z dnia 24 maja 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

Bardziej szczegółowo