Tramwaje wodne jako nowa forma zagospodarowania dróg wodnych aglomeracji trójmiejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tramwaje wodne jako nowa forma zagospodarowania dróg wodnych aglomeracji trójmiejskiej"

Transkrypt

1 GEOGRAPHY AND TOURISM, Vol. 1, No. 1 (2013), , Semi-Annual Journal Copyright by Kazimierz Wielki University Press, All Rights Reserved. Roman Cieśliński, Łukasz Chromniak Uniwersytet Gdański, Katedra Hydrologii, Gdańsk Adres do korespondencji: R. Cieśliński, Tramwaje wodne jako nowa forma zagospodarowania dróg wodnych aglomeracji trójmiejskiej Water trams (ferries) as a new way to make use of Tri-City agglomeration waterways Streszczenie: Celem pracy jest określenie funkcji, jakie spełnia obecnie tramwaj wodny w przypadku aglomeracji gdańskiej, na którą składa się nie tylko Trójmiasto, ale także miasta Mierzei skiej. Również istotne jest określenie zmian, jakie zachodzą w wielkości przewozów pasażerów na poszczególnych trasach, ale także przyczyn skorzystania z tramwaju wodnego. Główne prace polegały na kwerendzie materiałów źródłowych z Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku i Gdyni. Dotyczyły one lat Uruchomienie tramwaju wodnego na obszarze Zatoki Gdańskiej spowodowało podniesienie atrakcyjności turystycznej nie tylko aglomeracji trójmiejskiej, ale również miast ściśle z nią współpracujących, tj. u i Jastarni. Świadczy o tym coroczny wzrost liczby osób korzystających z tego typu transportu. Współcześnie tramwaj wodny posiada inne funkcje niż w przeszłości. Jest on nie tylko środkiem transportu, ale przede wszystkim atrakcją turystyczną i rekreacyjną. Ma on również aspekt ekologiczny i edukacyjny. Abstract: The purpose of the paper is to identify the roles currently played by the so-called water tram (ferry) system in the Gdansk Metropolitan Area, which includes the so-called Tri-City (Gdansk, Sopot, Gdynia) as well as towns located on the Peninsula. It is also important to assess changes in passenger volume on selected routes and analyze the reasons why individuals use the water tram system. Most of the research consisted of a review of source materials obtained from the Municipal Transportation Company of Gdansk and Gdynia for the period The establishment of water tram routes in the Bay of Gdansk increased the tourist attractiveness of the Tri-City agglomeration and the associated towns of and. This is evidenced by the increase in passenger volume from year to year. Currently, water trams are not merely a means of transportation but also constitute a significant tourist attraction. Furthermore, contemporary water trams play an ecological and educational role. Słowa kluczowe: tramwaj wodny, Zatoka Gdańska, aglomeracja trójmiejska, pasażerowie Key words: water tram, Bay of Gdansk, Tri-City agglomeration, passengers Wstęp Powstanie aglomeracji trójmiejskiej, w skład której wchodzą miasta Gdańsk, Sopot i Gdynia, oraz jej rozwój i pełnione w różnych okresach historycznych funkcje zawsze związane były z wodą. Wynikało to przede wszystkim z położenia tych miast na wybrzeżu południowego Bałtyku, a w zasadzie nad Zatoką Gdańską, a także z silnie rozbudowanego systemu rzek i kanałów pobrzeży oraz pojezierzy południowobałtyckich i delty Wisły, stanowiących ich zaplecze lądowe. Cała aglomeracja jest bowiem odwadniana przez liczne potoki i rzeki, które bezpośrednio odprowadzają swoje wody do Zatoki Gdańskiej, stanowiącej ich główną bazę drenażową. Również ze względu na liczne obszary depresyjne występują tu rowy i kanały melioracyjne. Przez miasto Gdańsk przepływa dodatkowo dawne

2 94 Roman Cieśliński, Łukasz Chromniak główne ramię ujściowe Wisły (Martwa Wisła), które po wybudowaniu w 1895 roku przekopu Wisły zostało całkowicie odcięte od głównego koryta, przekształcając się współcześnie w basen portowy. Głównym dopływem Martwej Wisły jest z kolei rzeka Motława, nad którą powstał pierwszy port miasta Gdańsk. Różne etapy rozwoju poszczególnych miast związane były z funkcjami, jakie dane miasto pełniło w poszczególnych okresach. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy funkcje obronne, handlowe (liczne spichlerze), portowe czy przemysłowe (stocznie). Jednakże, co ważne, zawsze były one związane z wodą. Współcześnie dawne funkcje są zastępowane przez zupełnie nowe, związane przede wszystkim z komunikacją, turystyką i rekreacją. Jednym z przejawów takich funkcji jest wprowadzenie od 2006 roku dla całej aglomeracji tramwajów wodnych. Na terenie Polski do tamtego czasu istniało kilka miejscowości, gdzie wprowadzono taki środek lokomocji m.in. Bydgoszcz, Warszawa czy Szczecinek. Jednakże nie istniał taki tramwaj wodny, który wykorzystywałby jednocześnie drogę śródlądową i morską. Dopiero wprowadzenie tramwaju wodnego w aglomeracji trójmiejskiej tę sytuację zmieniło. Połączyło ono nie tylko miasta aglomeracji trójmiejskiej, lecz także miasta Mierzei skiej. Należy się jednak zastanowić, czy nie należałoby mówić tu raczej o metropolii Zatoki Gdańskiej, na którą składałyby się nie tylko wymienione powyżej miasta, ale także inne pozostające w związku gospodarczym, administracyjnym czy komunikacyjnym. Ten ostatni związek bardzo dobrze widać właśnie w stworzonej na początku XXI wieku sieci połączeń tramwaju wodnego. Łączy on bowiem Gdańsk, Sopot i Gdynię z takimi miejscowościami, jak i. Metody Główne prace polegały na kwerendzie materiałów źródłowych z Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku i Gdyni dotyczących lat oraz materiałów publikowanych w bibliotekach (m.in. Sprawozdanie z funkcjonowania, 2007; Raport z funkcjonowania transportu wodnego, 2007; Kraska i in., 2008). Uzupełnieniem kwerendy było wykonanie w terenie dokumentacji fotograficznej. Dalsze prace polegały na opracowaniu kameralnym uzyskanych materiałów poprzez stworzenie bazy danych, wykonanie map, wykresów i diagramów, obliczeń statystycznych itd. Trasy tramwajów wodnych W 2006 roku uruchomiono tramwaj wodny w Zatoce Gdańskiej i Zatoce Puckiej, który objął jednocześnie takie obiekty śródlądowe, jak Motława i Martwa Wisła. Od samego początku uruchomiono kilka linii na trasach: Gdańsk Sopot Gdańsk (A), Gdańsk Gdańsk (B), Sopot Sopot (C), Gdynia Gdynia (D), Gdynia Gdynia (E) (ryc. 1). W 2009 roku ze względu na niską rentowność zlikwidowano trasę Gdańsk Sopot Gdańsk, a w zamian stworzono trasę Gdańsk Sobieszewo Gdańsk. Ryc. 1. Szkic sytuacyjny poszczególnych tras tramwaju wodnego Zatoki Gdańskiej Fig. 1. Map of water tram routes in the Bay of Gdansk

3 Tramwaje wodne jako nowa forma zagospodarowania dróg wodnych aglomeracji trójmiejskiej 95 Funkcje tramwajów wodnych Główne funkcje, jakie spełnia obecnie tramwaj wodny, związane są z turystyką i rekreacją, a więc dotarciem pasażerów do atrakcji turystycznych i plaż. Należy tu wspomnieć również o turystyce rowerowej i wodnej. Także spełniają one funkcję transportową, 1,1% 0,7% 22,0% wynikającą z powrotu ludności do miejsc zakwaterowania, przemieszczania się do lub z pracy, odwiedzin rodziny (znajomych) oraz załatwienia spraw służbowych. Zestawienie procentowe 18,8% celów podróży w roku 2007 przedstawiono na ryc. 2. 7,2% 5,9% 0,2% 0,7% Plaża 18,8% Powrót do miejsca zakwaterowania 7,2% Zwiedzanie atrakcji turystycznych 42,7% Udział w imprezach kulturalnych 0,9% Turystyka rowerowa 0,2% Turystyka wodna 0,7% Odwiedzenie rodziny (znajomych) 5,9% Do lub z pracy 0,7% Załatwienie spraw służbowych (zawodowych) 1,1% Ryc. 2. Ryc. Podstawowe 2. Podstawowe cele podróży cele podróży w rejsach w rejsach do u do u i Jastarni i Jastarni w 2007 w 2007 roku roku źródło: Źródło: Raport Raport z funkcjonowania z funkcjonowania tramwaju tramwaju wodnego wodnego w 2007 w 2007 roku, roku, ZKM ZKM w Gdyni, w Gdyni, Fig. 2. Fig. Reasons 2. Reasons for taking for taking the water the water tram tram to to and and in 2007 in 2007 Source: Water Tram Service Report in 2007, Gdynia, 2007 source: Water Tram Service Report in 2007, Gdynia, 2007 Wielkość przewozów na poszczególnych trasach w 2007 roku Stanowiło to zwyżkę o pasażerów, co daje w przeliczeniu wzrost W 2006 o blisko roku 10%. przewieziono Rozpatrując łącznie wielkości na wszystkich trasach pasażerów, zaś w 2007 pasażerów wahający się od blisko 7000 na przewozowe Gdynia na poszczególnych, nastąpił trasach zauważyć wzrost liczby można, że na wszystkich z nich, poza trasą Gdynia, nastąpił wzrost liczby roku Stanowiło to zwyżkę o odcinku Sopot do prawie na pasażerów, pasażerów co wahający daje w się przeliczeniu od blisko 7000 wzrost na odcinku trasie Sopot Gdańsk do. prawie Jedynie na trasie na trasie Gdynia o blisko Gdańsk 10%.. Rozpatrując Jedynie na wielkości trasie Gdynia przewozowe na poszczególnych trasach zauważyć wyniósł nieco ponad osób (ryc. 3). nastąpił gwałtowny nastąpił spadek, gwałtowny który spadek, wyniósł który nieco ponad osób (Ryc. 3). można, że na wszystkich z nich, poza trasą 42,7% 0,9% Plaża - 18,8% Powrót do miejsca zakwaterowania - 7,2% Zwiedzanie atrakcji turystycznych - 42,7% Udział w imprezach kulturalnych - 0,9% Turystyka rowerowa - 0,2% Turystyka wodna - 0,7% Odwiedzenie rodziny (znajomych) - 5,9% Do lub z pracy - 0,7% Załatwienie spraw służbowych (zawodowych) - 1,1% Wielkość przewozów na poszczególnych trasach W 2006 roku przewieziono łącznie na wszystkich trasach pasażerów, zaś Liczba pasażerów Gdynia - Gdynia - Gdańsk - Sopot - Gdańsk - Sopot Ryc. 3. Liczba pasażerów w latach Ryc. 3. Liczba pasażerów w latach źródło: Raport z funkcjonowania tramwaju wodnego w 2007 roku, ZKM w Gdyni, 2007 Fig. 3. Number of passenger on selected water tram routes in source: Water Tram Service Report in 2007, Gdynia, 2007

4 Źródło: Raport z funkcjonowania tramwaju wodnego w 2007 roku, ZKM w Gdyni, 2007 Fig. 3. Number of passenger on selected water tram routes in Source: Water Tram Service Report in 2007, Gdynia, Roman Cieśliński, Łukasz Chromniak Z kolei Z kolei przewóz przewóz w roku w roku sach wyniósł zauważyć łącznie można 12150, ich zaś spadek w 2007 na odcinku roku wyniósł 10877, co łącznie stanowiło , spadek zaś w 2007 o prawie roku 11% , Rozpatrując Gdynia przewóz, Gdynia na poszczególnych i Gdańsk co stanowiło spadek o prawie 11%. Rozpatrując trasach przewóz zauważyć można ich poszczególnych spadek na odcinku tra- Gdynia odcinku Gdańsk, Gdynia i Sopot i Gdańsk (ryc. 4). Sopot (największy o około 85%) oraz wzrost na Sopot (największy o około 85%) oraz wzrost na odcinku Gdańsk i Sopot (Ryc. 4) Liczba Gdynia - Gdynia - Gdańsk - Sopot - Gdańsk - Sopot Ryc. 4. Liczba w latach źródło: Ryc. 4. Raport Liczba z funkcjonowania tramwaju wodnego w 2007 roku, ZKM w latach w Gdyni, Fig. Źródło: 4. Number Raport of z bicycles funkcjonowania transported tramwaju water trams wodnego on selected w 2007 routes roku, in ZKM w Gdyni, 2007 source: Fig. 4. Water Number Tram of Service bicycles Report transported in 2007, water Gdynia, trams 2007 on selected routes in Source: Water Tram Service Report in 2007, Gdynia, 2007 Rozpatrując łącznie przewóz ludności pasażerów (ryc. 5), co stanowi wzrost od Rozpatrując łącznie przewóz ludności i organizowanych przez ZTM (Zakład i organizowany przez Zakład Trans- początku uruchomienia tramwajów wodnych Transportu Miejskiego Miejskiego) (ZTM) w Gdyni w latach na tej trasie zauważyć o blisko można 11%. stałą Z kolei tendencję przewóz wzrostową zauważyć dla ludności, można która stałą wyniosła tendencję odpowiednio w roku po spadku 2006 ich 284 liczby 197 osób, z 7082 w w wzrostową dla ludności, która wyniosła odpowiednio roku 292 w roku osób i 284 w osób, roku w w pasażerów roku 2008 (Ryc. do ), (ryc. co 6), stanowi co stanowi wzrost wzrost od roku do 6715 w roku Następnie wzrósł roku początku 292 uruchomienia 357 osób i w tramwajów 2008 roku wodnych na o tej blisko trasie 24% o w blisko stosunku 11%. do Z roku kolei przewóz po spadku ich liczby z w 2006 roku do w roku Następnie wzrósł w roku 2008 do (Ryc. 6), co stanowi wzrost o blisko 24% w stosunku do roku Liczba pasażerów Ryc. Ryc Liczba Liczba pasażerów pasażerów na trasach na zorganizowanych trasach zorganizowanych przez ZTM w przez Gdyni w latach ZTM w Gdyni w latach źródło: Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdyni Źródło: Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdyni Fig. 5. Number of passenger transported by water trams on selected routes in Gdynia in Fig. 5. Number of passenger transported by water trams on selected routes in Gdynia in source: Transport Company in Gdynia Source: Transport Company in Gdynia ów

5 Źródło: Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdyni Fig. 5. Number of passenger transported by water trams on selected routes in Gdynia in Source: Transport Company in Gdynia Tramwaje wodne jako nowa forma zagospodarowania dróg wodnych aglomeracji trójmiejskiej 97 Liczba Ryc. Ryc. 6. Liczba 6. Liczba na trasach na zorganizowanych trasach zorganizowanych przez ZTM w przez Gdyni w latach ZTM w Gdyni w latach źródło: Źródło: Zakład Zakład Komunikacji Komunikacji Miejskiej Miejskiej w Gdyni w Gdyni Fig. Fig. 6. Number 6. Number of bicycles of bicycles transported transported by water by water trams trams on selected on selected routes routes in Gdynia in Gdynia in in source: Source: Transport Transport Company Company in Gdynia sierpień 2006 roku. W 2007 in Gdynia roku przyjęto założenie, że przeciętne wykorzystanie Wyniki jednostkowej ekonomiczne zdolności przewozowej ukształtuje się na poziomie 62,0% w rejsach z Gdyni do Wyniki u i Jastarni ekonomiczne oraz 50,0% w rejsach z Gdańska i Sopotu do u. Praktycznie przeciętny Przed uruchomieniem tramwajów wodnych ności przewozowej ukształtuje się na poziomie poziom Przed wykorzystania uruchomieniem zdolności tramwajów przewozowej wodnych wyniósł przyjęto odpowiednio we wstępnej 64,0 koncepcji i 51,5%. założenie Z kolei przyjęto we wstępnej koncepcji założenie 62,0% w rejsach z Gdyni do u i Jastarni oraz o wykorzystaniu o średnie wykorzystanie jednostkowej tramwajów zdolności zdolności wodnych przewozowej statków na poziomie 36,5%. Po wery- na przewozowej trasach 50,0% z w Gdyni rejsach statków w 2008 z Gdańska na roku poziomie wyniosło i Sopotu 36,5%. 58,7%. do u. Po weryfikacji Rozpatrując praktycznej wielkość przewozów okazało się, pasażerów że przeciętne w Praktycznie okresach wykorzystanie przedwakacyjnych, przeciętny poziom tramwajów wakacyjnych wykorzystania związanych fikacji praktycznej okazało się, że przeciętne zdolności przewozowej wyniósł odpowiednio i powakacyjnych zauważyć można, że w 2007 roku największą liczbę pasażerów wykorzystanie z ZTM Gdynia tramwajów wyniosło związanych w 2006 roku z ZTM 72,3%, 64,0 zaś i 51,5%. wykorzystanie Z kolei średnie zdolności wykorzystanie przewozowej tramwajów zaś w Gdynia przewieziono jednostek wyniosło w pływających w okresie 2006 na roku wakacyjnym zlecenie 72,3%, (60,1%), ZTM zaś Gdańsk na wodnych pozostałych poziomie na 56,0%. trasach okresach Tak z Gdyni były dobre w one 2008 na wyniki roku wykorzystanie poziomie około zdolności przewozowej (Ryc. 7). Przychody jednostek pływających na zlecenie ZTM Gdańsk na zów pasażerów w okresach przedwakacyjnych, ze wyniosło sprzedaży 58,7%. biletów Rozpatrując tramwajów wielkość wodnych przewo- należy wiązać z bardzo dobrymi warunkami pogodowymi panującymi w okresie lipiec organizowanych przez ZTM Gdańsk pokryły koszty w 54,5%, zaś organizowanych przez poziomie 56,0%. Tak wysokie wyniki należy wakacyjnych i powakacyjnych zauważyć można, wiązać ZTM z bardzo Gdynia dobrymi sfinansowały warunkami ich funkcjonowanie pogodowymi sprzedaży panującymi biletów w okresie pokryły lipiec koszty funkcjonowania sierpień przewieziono inwestycji w na okresie poziomie wakacyjnym odpowiednio (60,1%), że w 63,4% roku W 2007 największą roku przychody liczbę pasażerów ze 2006 roku. W 2007 roku przyjęto założenie, że zaś w pozostałych okresach były one na poziomie około (ryc. 7). Przychody ze 50,6% i 60,2%. przeciętne wykorzystanie jednostkowej zdol- sprzedaży 70 % pasażerów okres przedwakacyjny okres wakacyjny okres powakacyjny Okres przewozów Ryc. Ryc. 7. Liczba 7. Liczba pasażerów pasażerów organizowanymi organizowanymi przez ZTM przez w Gdańsku ZTM w różnych Gdańsku okresach w 2007 różnych rokuokresach 2007 roku źródło: Źródło: Zakład Zakład Komunikacji Miejskiej Miejskiej w Gdańsku w Gdańsku Fig. Fig. 7. Number 7. Number of passenger of passenger on selected on selected water water tram tram routes routes in Gdansk in Gdansk in 2007 in 2007 source: Source: Transport Transport Company Company in Gdańsk in Gdańsk Przyczyny skorzystania z tramwajów wodnych

6 98 Roman Cieśliński, Łukasz Chromniak biletów tramwajów wodnych organizowanych przez ZTM Gdańsk pokryły koszty w 54,5%, zaś organizowanych przez ZTM Gdynia sfinansowały ich funkcjonowanie w 63,4%. W 2007 roku przychody ze sprzedaży biletów pokryły koszty funkcjonowania inwestycji na poziomie odpowiednio 50,6% i 60,2%. Przyczyny skorzystania z tramwajów wodnych Główną przyczyną skorzystania z tramwajów wodnych metropolii Zatoki Gdańskiej podawaną przez pasażerów w 2007 roku była niska cena biletów, która wyniosła w latach w zależności od trasy od 4 do 8 złotych dla biletów ulgowych i od 8 do 16 złotych dla biletów normalnych. Przewóz niezależnie od trasy kosztował 2 złote. Jednocześnie przewoźnik dał możliwość wykupienia biletu rodzinnego (od 3 do 6 osób) za kwotę od 20 do 40 zł lub biletu grupowego (25-30 osób) za kwotę od 60 do 120 zł (tab. 1). W 2009 roku ceny biletów nieznacznie wzrosły i wahały się od 6 do 9 zł dla biletów ulgowych i od 12 do 16 zł dla biletów normalnych. Cena za przewóz roweru wzrosła do kwoty 3 zł. Ryc. 8. Przykładowy statek wykorzystywany jako tramwaj wodny pływający po Zatoce Gdańskiej źródło: Urząd Miasta Gdańska Fig. 8. Example of a water tram serving the Bay of Gdansk source: Gdańsk Town Hall Tabela 1. Ceny biletów za usługi tramwajów wodnych w latach i 2009 (w złotych) Table 1. Water tram ticket prices in and 2009 (in Polish zlotys) Trasa Lata Rok 2009 Bilet normalny Bilet ulgowy Bilet normalny Bilet ulgowy Gdynia Gdynia Gdynia Gdynia Gdańsk Gdańsk Sopot Sopot Gdańsk Sopot Gdańsk 8 4 Od roku 2009 linia zamknięta Gdańsk Sobieszewo Gdańsk Do roku 2008 nie kursował 12 6 źródło: Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku source: Transport Company in Gdańsk Do pozostałych przyczyn, które zadecydowały o skorzystaniu z tramwajów wodnych zaliczyć należy atrakcyjność tej formy transportu (ryc. 8), czas rejsu oraz atrakcje w docelowym miejscu podróży. Również wymienić można takie przyczyny, jak: pogoda, zatłoczenie dróg na trasie Gdynia oraz możliwość zabrania roweru, co wiązać należy z dobrze rozbudowanymi trasami rowerowymi na Mierzei skiej (ryc. 9).

7 Zatłoczenie Inne 5% Tramwaje wodne jako nowa forma zagospodarowania dróg wodnych aglomeracji trójmiejskiej 1% 99 9% 5% Cena biletu Czas rejsu 11% 5% 9% Możliw ość zabrania Cena bileturow eru Atrakcyjna forma transportu Atrakcje w docelow Atrakcyjna ym forma miejscu transportupodrózy Pogoda Zatłoczenie dróg na trasie Gdynia - Inne Czas rejsu Możliw ość zabrania row eru Atrakcje w docelow ym miejscu podrózy Pogoda Zatłoczenie dróg na trasie Gdynia - Inne 12% 10% 2% 14% Cena biletu Czas rejsu Możliw ość za Atrakcyjna fo Atrakcje w do Pogoda Zatłoczenie d Inne 1% 1% Ryc. 9. Przyczyny skorzystania z tramwajów wodnych w 2007 roku Ryc. 9. Przyczyny skorzystania z tramwajów wodnych w 2007 Źródło: roku Kraska i in., 2008 źródło: Kraska i in., 2008 Fig. 9. Reasons for taking a water tram in 2007 Fig. 9. Reasons for taking a water tram in 2007 Source: Kraska et al, 2008 source: Kraska 5% et al, % Wnioski Wnioski 12% Cena biletu Czas rejsu Możliw ość zabrania row eru 5% podniesienie atrakcji turystycznej nie tylko aglomeracji trójmiejskiej, ale Atrakcyjna forma transportu Uruchomienie tramwaju wodnego na obszarze Atrakcje w rzei docelowwiślanej. ym miejscu podrózy Współcześnie tramwaj wodny z nią współpracujących tj. u i Jastarni. Świadczy o tym coroczny Pogoda Zatoki Gdańskiej spowodowało podniesienie posiada inne funkcje niż w przeszłości. Jest 14% Zatłoczenie dróg korzystających na trasie Gdynia - z tego typu transportu. W zdecydowanej większości z atrakcyjności 10% turystycznej nie tylko aglomeracji trójmiejskiej, ale również miast Cena ściśle biletu z nią wszystkim korzystali turyści atrakcją (72,0%). turystyczną Jednakże i rekreacyjną. mieszkańcy trójmiasta również Inne on nie tylko środkiem transportu, ale przede 2% współpracujących, tj. u i Jastarni. Czas Świadczy rejsu Wydaje transportu, się, dzięki że tramwaj któremu mogą wodny przemieszczać wpisał się się na szybko i sprawnie na o tym coroczny wzrost liczby osób Możliw korzystających z tego typu transportu. W zdecydowanej Atrakcyjna forma transportu Gdańskiej. Nie należy zapominać, że tego typu ość zabrania trwale row eru w ofertę przewozową metropolii Zatoki Ryc. 9. Przyczyny większości skorzystania z tramwajów wodnych wodnych w 2007 Atrakcje korzystali roku w docelow ym forma miejscu przewozowa podrózy ma również aspekt ekologiczny i edukacyjny. Należałoby się zastano- Źródło: Kraska i in., turyści 2008 (72,0%). Jednakże mieszkańcy Pogoda Trójmiasta 2008 również docenili ten środek transportu, wić, jak wzmocnić atrakcyjność tego środka Fig. 9. Reasons for taking a water 14% tram in 2007 Zatłoczenie dróg na trasie Gdynia - Source: Kraska et al, dzięki któremu mogą przemieszczać Inne się szybko przed i po sezonie wakacyjnym, tak aby mógł i sprawnie na Półwysep ski, co jest utrudnione 2% drogami kołowymi w okresie letnim. korzyści finansowe. on dłużej funkcjonować, przynosząc przy tym Wnioski Jednocześnie obserwuje się wzrost przewozów, tramwaju co wodnego wiązać należy obszarze ze wzrostem Zatoki Gdańskiej ować tę spowodowało inwestycję, z zastrzeżeniem, iż trzeba Reasumując, wydaje się, że należy kontynu- Uruchomienie podniesienie atrakcji zainteresowania turystycznej nie ludności tylko aglomeracji turystyką rowerową, trójmiejskiej, ale dalej również szukać miast dodatkowych ściśle form mogących czemu sprzyja wzrost liczby ścieżek rowerowych wodnych szczególnie w 2007 dobrze roku widoczny na Mie- wzmocnić i tak już dużą jego atrakcyjność. z nią współpracujących tj. u i Jastarni. Świadczy o tym coroczny wzrost liczby osób tramwajów korzystających z tego typu transportu. W zdecydowanej większości z tramwajów wodnych korzystali turyści (72,0%). Jednakże mieszkańcy trójmiasta również docenili ten środek r tram in 2007 Literatura transportu, dzięki któremu mogą przemieszczać się szybko i sprawnie na Półwysep ski, co Grzelec K., Kołodziejski H., Wołek M., Wyszomirski O., Regularny transport wodny w obsłudze miast i gmin Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej, Zeszyty Naukowe UG, Ekonomika Transportu Lądowego, nr 34, Gdańsk. ju wodnego na obszarze Zatoki Gdańskiej spowodowało nej nie tylko aglomeracji trójmiejskiej, ale również miast ściśle lu i Jastarni. Świadczy o tym coroczny wzrost liczby osób Uruchomienie tramwaju wodnego na obszarze Zatoki Gdań Kraska A., Grzelec K., Kołodziejski H., Tramwaj wodny w Zatoce Gdańskiej i Zatoce Puckiej w obsłudze potrzeb przewozowych mieszkańców i turystów dwa lata doświadczeń, Transport Miejski i Regionalny, nr 3, Gdańsk, Raport z funkcjonowania tramwaju wodnego ZKM w Gdyni w 2006 roku, Gdynia, 2006.

8 100 Roman Cieśliński, Łukasz Chromniak Raport z funkcjonowania tramwaju wodnego ZKM w Gdyni w 2007 roku, Gdynia, Sprawozdanie z funkcjonowania gminnego transportu publicznego drogą wodną pomiędzy Gdańskiem, Sopotem i em w 2006 roku, ZTM Gdańsk, Gdańsk, Sprawozdanie z funkcjonowania gminnego transportu publicznego drogą wodną pomiędzy Gdańskiem, Sopotem i em w 2007 roku, ZTM Gdańsk, Gdańsk, 2007.

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Hubert Kołodziejski Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Olgierd Wyszomirski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Integracja komunikacji miejskiej na obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Kamil Bujak Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Bydgoszcz, 21-22 września

Bardziej szczegółowo

II kwartał 2012 r. Nr III

II kwartał 2012 r. Nr III Wielkość bezrobocia w miastach i powiatach znajdujących się na terenie GOM... str. 3 Stopa bezrobocia w miastach i powiatach znajdujących się na terenie GOM... str. 4 Oferty pracy zgłoszone do PUP znajdujących

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA REGIONU TURYSTYCZNEGO W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA REGIONU TURYSTYCZNEGO W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH Dawid Milewski Uniwersytet Szczeciński DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA REGIONU TURYSTYCZNEGO W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH Wprowadzenie Dostępność transportowa regionów jest ważnym czynnikiem rozwoju ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Na metropolitalnym rynku pracy II kwartał 2014 roku okazał się niezwykle gorącym okresem. Na całym obszaże Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJ WODNY ZATOKI GDAŃSKIEJ

TRAMWAJ WODNY ZATOKI GDAŃSKIEJ Joanna Wenta, rok I MSU, Gospodarka Przestrzenna Uniwersytet Gdański TRAMWAJ WODNY ZATOKI GDAŃSKIEJ EKOLOGICZNY ŚRODEK TRANSPORTU O CHARAKTERZE TURYSTYCZNYM WSTĘP W ciągu ostatnich lat nastąpiły radykalne

Bardziej szczegółowo

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Projekt realizowany : priorytet VII Transport przyjazny środowisku działanie

Bardziej szczegółowo

Rola nowego tramwaju wodnego w Gdańsku

Rola nowego tramwaju wodnego w Gdańsku MISZEWSKA URBAŃSKA Emilia 1 Rola nowego tramwaju wodnego w Gdańsku WSTĘP Tramwaj wodny (hydrobus) to pasażerski statek białej floty, przeznaczony do przewozów turystów oraz pasażerów (głównie pracowników

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 16 kwietnia 2015 r.

Gdańsk, 16 kwietnia 2015 r. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu Założenia

Bardziej szczegółowo

Karta Turysty Gdańsk Sopot Gdynia Plus

Karta Turysty Gdańsk Sopot Gdynia Plus Karta Turysty Gdańsk Sopot Gdynia Plus 1 Spis treści 2 1. Jedna karta wiele możliwości... 3 2. Udany debiut... 4 3. Oferta Karta Turysty... 5 4. Jak to działa?... 7 5. Czy to się opłaca?... 9 6. Partnerzy

Bardziej szczegółowo

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Ostatni kwartał 2013 roku nie przyniósł większych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU Anna Białas Motyl Przewozy ładunków transportem śródlądowym i praca przewozowa w krajach

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status najdłuższego w Europie. Mierzył 1 052 metry WIELKOŚĆ I STOPA

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015 RYNEK MESZKANOWY LPEC Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów miasta Gdańska

Analiza dochodów miasta Gdańska Analiza dochodów miasta Gdańska z tytułu PIT i CIT za rok 2009 Wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz wpływy z tytułu udziału w podatkach Tab. Wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz wpływy z tytułu

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Inżynieria Rolnicza 1(126)/2011 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Zbigniew Wasąg Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Biłgoraju Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJ

SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJ Szczecin SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJ Co warto wiedzieć o nowym połączeniu tramwajowym pomiędzy Mostem Długim a pętlą przy ul. Turkusowej? Nowa trasa tramwajowa to połączenie dwóch realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Początek nowego roku nie przyniósł istotnych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe popytu jako podstawa rozliczeń w ramach umów o powierzenie organizacji komunikacji miejskiej. dr hab.

Badania marketingowe popytu jako podstawa rozliczeń w ramach umów o powierzenie organizacji komunikacji miejskiej. dr hab. Badania marketingowe popytu jako podstawa rozliczeń w ramach umów o powierzenie organizacji komunikacji miejskiej dr hab. Krzysztof Grzelec Pozyskiwanie danych o popycie i jego strukturze dane statystyczne

Bardziej szczegółowo

Ładunek zanieczyszczeń odprowadzonych do Zatoki Gdańskiej, za pośrednictwem cieków i kolektorów ścieków, z terenu Gminy Gdańsk w roku 2010

Ładunek zanieczyszczeń odprowadzonych do Zatoki Gdańskiej, za pośrednictwem cieków i kolektorów ścieków, z terenu Gminy Gdańsk w roku 2010 Zleceniodawca: Gmina Miasta Gdańsk - Wydział Środowiska Wykonawca: Gdański Uniwersytet Medyczny Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej - Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Transportu

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 13/2016 ZGROMADZENIA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ

Gdańsk, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 13/2016 ZGROMADZENIA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 2169 UCHWAŁA NR 13/2016 ZGROMADZENIA METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAŃSKIEJ z dnia 1 czerwca 2016 r. w

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH 1. Ocena możliwości wykorzystania śródlądowych dróg wodnych w świetle

Bardziej szczegółowo

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water Nad wodą Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku kamieniołomu w okolicy dzisiejszej ul.fabrycznej. Zbiornik wodny ze względu na częściowo skaliste brzegi nazywano Morskim Okiem. W latach 30. XX wieku przy

Bardziej szczegółowo

Metoda rozliczeń między ZKM w Gdyni a gminami ościennymi. Krzysztof Grzelec Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Metoda rozliczeń między ZKM w Gdyni a gminami ościennymi. Krzysztof Grzelec Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni Metoda rozliczeń między ZKM w Gdyni a gminami ościennymi Krzysztof Grzelec Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni Rozliczenia ekonomiczno-finansowe pomiędzy organizatorami komunikacji miejskiej w świetle

Bardziej szczegółowo

Metropolia dla przyszłości Dwa lata funkcjonowania GOM Szanse perspektywy finansowej UE 2014-2020. Kartuzy, 11 kwietnia 2014 r.

Metropolia dla przyszłości Dwa lata funkcjonowania GOM Szanse perspektywy finansowej UE 2014-2020. Kartuzy, 11 kwietnia 2014 r. Metropolia dla przyszłości Dwa lata funkcjonowania GOM Szanse perspektywy finansowej UE 2014-2020 Kartuzy, 11 kwietnia 2014 r. 41 miast i gmin + 8 powiatów 1,27 mln mieszkańców + członkowie wspierający

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 23 listopada 2009 r. LGD-410-29-29-04/2009 P/09/178 Pan Jerzy Dobaczewski Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku. POIiŚ 3.1-14

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku. POIiŚ 3.1-14 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku POIiŚ 3.1-14 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE DAŃSKI E sp. z o.o. MELI ORACJE OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIASTA GDAŃSKA Andrzej Chudziak Obszar Żuław Gdańskich z lewej koniec XIII w; z prawej stan obecny Powodzie o katastrofalnych skutkach dla Gdańska

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr 24/2015 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego promocyjnego łączonego

Bardziej szczegółowo

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Z dniem 18 grudnia 2012 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie (UE) nr 1177/2010 o prawach pasażerów

Bardziej szczegółowo

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna www.facebook.com/szlot www.twitter.com/szlot_info wwww.instagram.com/szlot_foto ul. Wyszyńskiego 73 78-400 Szczecinek tel. +48 94 37 434 03 e-mail: sekretariat@szlot.pl

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Nr umowy: UDA-RPPM.04.01.00-00-013/09-00 z dnia 23.09.2010 r.

Nr umowy: UDA-RPPM.04.01.00-00-013/09-00 z dnia 23.09.2010 r. Nazwa projektu: Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami nr 202 i 213 w celu modernizacji regionalnej infrastruktury drogowej Etap I Nr umowy: UDA-RPPM.04.01.00-00-013/09-00

Bardziej szczegółowo

Oferta 2015/2016. Warszawa, 29.09.2015r.

Oferta 2015/2016. Warszawa, 29.09.2015r. Oferta Warszawa, 29.09.2015r. 30 MLD ZŁ INWESTYCJI W KOMFORT 2 750 NOWYCH STACJI/PERONÓW, 600 DOPOSAŻONYCH I PODDANYCH ESTETYZACJI 25 MLD ZŁ 60 EZT, PONAD 260 WAGONÓW, 30 LOKOMOTYW SPALINOWYCH 4 MLD ZŁ

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM)

Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM) Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM) zawierający zasady odprawy i tabele opłat stosowanych przy przejazdach na podstawie biletów metropolitalnych emitowanych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM)

Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM) Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM) zawierający zasady odprawy i tabele opłat stosowanych przy przejazdach na podstawie biletów metropolitalnych emitowanych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność turystyczna i ruch turystyczny w parkach narodowych województwa podlaskiego

Atrakcyjność turystyczna i ruch turystyczny w parkach narodowych województwa podlaskiego Konrad Czarnecki Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW w Warszawie Atrakcyjność turystyczna i ruch turystyczny w parkach narodowych województwa podlaskiego Wstęp W Polsce największą liczbą

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

Rozwój i funkcjonowanie miejskiego transportu zbiorowego w Gdyni

Rozwój i funkcjonowanie miejskiego transportu zbiorowego w Gdyni Rozwój i funkcjonowanie miejskiego transportu zbiorowego w Gdyni Streszczenie artykułów opublikowanych w Transporcie Miejskim i Regionalnym Miesięczniku Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja szlaków wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego

Rewitalizacja szlaków wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego GEOGRAPHY AND TOURISM, Vol. 3, No. 1 (2015), 11-19, Semi-Annual Journal, ISSN 2449-9706, DOI: 10.5281/zenodo.19492 Copyright by Kazimierz Wielki University Press, 2015. All Rights Reserved. http://geography.and.tourism.ukw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Koncepcja programowo przestrzenna w obszarze Delty Wisły, części Zalewu Wiślanego oraz wybrzeża Zatoki Gdańskiej

Koncepcja programowo przestrzenna w obszarze Delty Wisły, części Zalewu Wiślanego oraz wybrzeża Zatoki Gdańskiej Analiza wykonalności przedsięwzięcia Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej Feasibility study of the venture Development of water tourism offer in the area of the

Bardziej szczegółowo

Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów. Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r.

Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów. Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r. Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r. Cel główny projektu: Podniesienie atrakcyjności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie - Raport z badań. Turystyka gdańska w II kwartale 2014 r. 2014. Podsumowanie badań. Turystyka gdańska w II kwartale 2014 r.

Podsumowanie - Raport z badań. Turystyka gdańska w II kwartale 2014 r. 2014. Podsumowanie badań. Turystyka gdańska w II kwartale 2014 r. Podsumowanie badań Turystyka gdańska w II kwartale 2014 r. 1 Strona Zleceniodawca: Gdańska Organizacja Turystyczna / Gdańsk Convention Bureau tel.: +48 58305-70-80 w. 15, fax: +48 58301-66-37 ul. Długi

Bardziej szczegółowo

II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010

II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010 II Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Kwiecień, 2010 Wizją Tczewa jest miasto, które będzie rozwijać się jako silny gospodarczo ośrodek subregionalny, dogodnie skomunikowany

Bardziej szczegółowo

Logistyka - nauka. Turystyka morska w rejonie Trójmiasta jako czynnik rozwoju regionalnego wybrane zagadnienia

Logistyka - nauka. Turystyka morska w rejonie Trójmiasta jako czynnik rozwoju regionalnego wybrane zagadnienia dr Ilona Urbanyi-Popiołek Akademia Morska w Gdyni Turystyka morska w rejonie Trójmiasta jako czynnik rozwoju regionalnego wybrane zagadnienia Wstęp Turystyka morska jest związana z podejmowaniem podróży

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

Ad IV. Charakterystyka warunków nawigacyjnych i hydrologicznych poszczególnych odcinków drogi wodnej.

Ad IV. Charakterystyka warunków nawigacyjnych i hydrologicznych poszczególnych odcinków drogi wodnej. Ad IV. Charakterystyka warunków nawigacyjnych i hydrologicznych poszczególnych odcinków drogi wodnej. Rozwiązanie tego elementu pracy egzaminacyjnej stanowiło dla zdających największą trudność. Zdający

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo

Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza

Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza Wyniki - Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni Monika Mykita IMGW PIB Oddział Morski w Gdyni 28.11.2012 r. Obszar działania CMPiS w Gdyni Obszar działania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY KOMUNIKACJI W AGLOMERACJI TRÓJMIASTA

PROBLEMY KOMUNIKACJI W AGLOMERACJI TRÓJMIASTA TRANSLOGISTICS 2014 125 Natalia PUCHAJDA, Karolina SKARUL PROBLEMY KOMUNIKACJI W AGLOMERACJI TRÓJMIASTA 1. WPROWADZENIE W obecnych czasach bez problemu można zauważyć wzrost mobilności społeczeństwa, co

Bardziej szczegółowo

grupowy (min. 10 osób) grupy szkolne 3 zł/os., grupy wycieczkowe 6 zł/os.

grupowy (min. 10 osób) grupy szkolne 3 zł/os., grupy wycieczkowe 6 zł/os. Gdańsk: Muzeum Narodowe: Oddział Sztuki Dawnej: ulgowy - 6 zł rodzinny - 18 zł grupowy (min. 10 osób) grupy szkolne 3 zł/os., grupy wycieczkowe 6 zł/os. piątek: dzień wolnego wstępu 1 / 21 Oddział Sztuki

Bardziej szczegółowo

Polskie promy... POLFERRIES. Gdańsk - Nynäshamn. ROZKŁAD REJSÓW i CENNIK 2014. ważny do 31.01.2015 POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA SA

Polskie promy... POLFERRIES. Gdańsk - Nynäshamn. ROZKŁAD REJSÓW i CENNIK 2014. ważny do 31.01.2015 POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA SA Polskie promy... POLFERRIES Gdańsk - Nynäshamn ROZKŁAD REJSÓW i CENNIK 0 ważny do.0.0 POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA SA 0 00.00.00* WYJAZD PRZYJAZD GDAŃSK - NYNÄSHAMN m/f Scandinavia.0.0 -.0.0 ROZKŁAD GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2016 Rady Miasta Sopotu z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 2016 Rady Miasta Sopotu z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR 2016 Rady Miasta Sopotu z dnia 2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr XXX/416/213 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi transportu komunalnego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA PRZEWOZY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA PRZEWOZY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA PRZEWOZY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE Mirosław LIANA 1, Mariola NYCZ 2, Mirosław ŚMIESZEK 3 Rozwój gospodarczy przyczynia się do wzrostu zamożności ludzi jak i do zmian w

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Krajowy ruch turystyczny w woj. lubelskim w latach 2001 2008

Krajowy ruch turystyczny w woj. lubelskim w latach 2001 2008 71 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Krajowy ruch turystyczny w woj. lubelskim w latach 2001 2008 Józef Bergier, Barbara Bergier Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

POLFERRIES. ROZKŁAD REJSÓW i CENNIK 2014. Polskie promy... Świnoujście - Ystad Świnoujście - Kopenhaga via Ystad. ważny do 31.01.

POLFERRIES. ROZKŁAD REJSÓW i CENNIK 2014. Polskie promy... Świnoujście - Ystad Świnoujście - Kopenhaga via Ystad. ważny do 31.01. Polskie promy... POLFERRIES Świnoujście - Ystad Świnoujście - Kopenhaga via Ystad ROZKŁAD REJSÓW i CENNIK 2014 ważny do 31.01.2015 POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA SA ROZKŁAD ŚWINOUJŚCIE - YSTAD 23.02.2014-31.01.2015

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny transport. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Ekologiczny transport. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Ekologiczny transport POIiŚ 7.2 4.1 Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) Faza I jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Prezydentem Miasta Gdyni a Prezydentem Miasta Sopotu o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Miasta Sopotu

Prezydentem Miasta Gdyni a Prezydentem Miasta Sopotu o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Miasta Sopotu UCHWAŁA nr IV/20/2011 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 kwietnia 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Prezydentem Miasta Sopotu o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe Dz.U.2004.135.1448 zmiany: 2011-04-21 Dz.U.2011.73.393 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

jest kontynuacją projektu InWater zrealizowanego przez Interreg IIIB BSR pt. Wykorzystanie dowych Dróg g Wodnych dla Rozwoju Regionalnego

jest kontynuacją projektu InWater zrealizowanego przez Interreg IIIB BSR pt. Wykorzystanie dowych Dróg g Wodnych dla Rozwoju Regionalnego Program ożywienia o dróg g wodnych w Gdańsku jest kontynuacją projektu InWater zrealizowanego przez Gminę Miasta Gdańska w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIB BSR pt. Wykorzystanie Śródlądowych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Zamość ul. Bydgoska 41, 89-200 Szubin tel. +48 517 419 995 e-mail: biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl www.bydgoskidomaukcyjny.pl OFERTA INWESTYCYJNA - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy pociągów Przewozów Regionalnych po 1 czerwca 2011 r. przewozyregionalne.pl

Rozkład jazdy pociągów Przewozów Regionalnych po 1 czerwca 2011 r. przewozyregionalne.pl Rozkład jazdy pociągów Przewozów Regionalnych po 1 czerwca 2011 r. Czerwcowa korekta rozkładu jazdy to przede wszystkim: dodatkowe wakacyjne pociągi nowe pociągi i wydłużone relacje nowe pociągi terminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. 2) - 1) 2) poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367. - - - -

Bardziej szczegółowo

Atrakcje Półwyspu Helskiego

Atrakcje Półwyspu Helskiego Atrakcje Półwyspu Helskiego Władysławowo Wieża widokowa (dom Rybaka we Władysławowie) Wjeżdżając do Władysławowa od strony Trójmiasta, na horyzoncie rysuje się monumentalna budowla z wysoką strzelistą

Bardziej szczegółowo

Analiza statystyczna odwiedzin strony internetowej www.it.mragowo.pl w latach

Analiza statystyczna odwiedzin strony internetowej www.it.mragowo.pl w latach 2006-2012 Analiza statystyczna odwiedzin strony internetowej www.it.mragowo.pl w latach Terminologia :,,Użytkownicy"- reprezentują liczbę niepowtarzalnych użytkowników odwiedzających witrynę w danym dniu.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r.

WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r. WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r. Karta Senior-SKM (Kod zniżki 48 30%, Kod zniżki 55 50% 1. Uprawnieni Osoby, które ukończyły 65 lat i nabyły kartę Senior SKM. 2. Zakres ważności 1) karta

Bardziej szczegółowo

Konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań

Konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań Konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań 29 czerwca 2010 r. Hotel Angelo w Katowicach P r o je k t P r z e p r o w a d z e n ie k a m p a n ii p r o m o c y j n e j p r o d u

Bardziej szczegółowo

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP Mieczysław REKSNIS Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Opracowanie koncepcji transportowej w celu zarządzanie podróżami podczas imprezy masowej

Bardziej szczegółowo

Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna

Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr I Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna mgr inŝ. Maciej Gust Bydgoszcz, listopad

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów dr inż. Arkadiusz Drewnowski Obsługa transportowa Przewoźnik kolejowy: spółka Przewozy

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Co to jest łączność? Rodzaje łączności. Co to jest transport? Rodzaje transportu. Wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania Parowozowni Wolsztyn

Koncepcja funkcjonowania Parowozowni Wolsztyn Koncepcja funkcjonowania Parowozowni Wolsztyn Podstawa prawna Zgodnie z treścią art. 13 ustawy o samorządzie województwa w sferze użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 7 Polityka cenowa w turystyce dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Szczególne rodzaje cen w turystyce TARYFA cena bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r.

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Informacje ogólne Liczba mieszkańców: około 40 tys. Wyspiarskie położenie. Przygraniczne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EKOLOGICZNEJ ODNOWY ZACHODNIEJ CZESCI ZATOKI GDANSKIEJ

PROJEKT EKOLOGICZNEJ ODNOWY ZACHODNIEJ CZESCI ZATOKI GDANSKIEJ PROJEKT EKOLOGICZNEJ ODNOWY ZACHODNIEJ CZESCI ZATOKI GDANSKIEJ część I część II część III część IV -ogólna -turystyczno / ekonomiczna -ekologiczna -architektoniczno / techniczna Copyright by Karolina Opic

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych THE Głos Regionów Korzystanie z systemu Park and Ride 1. Wstęp Korzystanie z systemów typu Parkuj i jedź (P+R) cieszy się rosnącą popularnością wśród użytkowników systemu transportowego. Podróżowanie z

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE OPIEKUNOWIE OTRZYMAJĄ ZAKWATEROWANIE W APARTAMENTACH DE

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70 Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 DEKLARACJA PROGRAMOWA STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO ROKU 2020 (2030) etap do 2020 priorytet Odrzańska

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo