NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011"

Transkrypt

1 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 lll NocMuzeów 14 maja 2011 Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot Tczew Waplewo Wielkie Wejherowo RENATA DĄBROWSKA

2 lll 2 NOC MUZEÓW Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja maja jedyna taka noc Gdy miasto śpi nie śpią muzea! Ponad 50 instytucji kultury, sztuki i nauki, wstęp bezpłatny albo za symboliczną złotówkę, zniżki w wybranych kawiarniach i restauracjach. Między a 1.00 z 14 na 15 maja kolejna odsłona Nocy Muzeów jednego z najważniejszych świąt kultury i sztuki w Europie. Centrum Hewelianum Europejska Noc Muzeów od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem w wielu krajach. Atrakcje przygotowane tylko na tę wyjątkową noc, możliwość wejścia w niedostępne zwykle zakamarki i wstęp za symboliczną opłatę przyciągają setki tysięcy zwiedzających. Pomorska odsłona jest wyjątkowa w skali kraju bie rze w niej udział po nad 50 in sty tu cji kul tu ry, sztuki i nauki z Gdańska, Sopotu, Gdyni, Wejherowa, Tczewa ipruszcza Gdańskiego. Prezydenci iburmistrzowie miast objęli patronaty honorowe nad ak cją. To do wód na to, że kul tu ra isztu ka łą czą ludzi pomimo odległości iróżnic, które ich dzielą. Stałym wystawom towarzyszyć będą koncerty, happeningi, rekonstrukcje historyczne i konkursy. Bogatej oferty muzeów i galerii nie sposób stre ścić w kil ku zda niach. Mnó stwo z przy - gotowanych wydarzeń prezentuje lokalną kulturę i mniej znaną historię. Po dob nie jak w la tach ubieg łych do uczest nic - twa w Nocy Muzeów włączyły się kawiarnie, puby oraz re sta u ra cje każ dy, kto przy jdzie do wy - znaczonych miejsc ze specjalną przypinką Europejskiej Stolicy Kultury bądź biletem wstępu do mu ze um, bę dzie mógł li czyć na spe cjal ne zniżki. Kubek gorącej kawy Nescafe z pewnością jeszcze bardziej umili nocne spacery. O Muzealny odjazd zadbały Spółka PKP Intercity, ZTM Gdańsk, ZKM Gdańsk i ZKM Gdy nia. W ramach tegorocznej Nocy Muzeów odbędzie się po raz pier wszy spe cjal na gra miej ska Cie - kawostki Drogi Królewskiej oraz Biblioteka na kółkach akcja Zjednoczenia Czytelniczego. Współpraca kilku miast, kilkudziesięciu instytucji z Metropolii oraz wolontariuszy z projektu Gdańscy Akcjonariusze wpisuje się w starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku Po wszech ny do stęp do kul tu ry jest jednym z priorytetów rozwoju Pomorza. Kultu ra i sztu ka nie zna ją gra nic, łą czą lu dzi po mi - mo odległości i różnic, które ich dzielą. Nad tegoroczną edycją NocyMuzeów Honorowy Patronat objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Prezydent Sopotu Ja cek Kar now ski, Pre zy dent Wej he ro wa Krzysztof Hildebrandt, Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki oraz Burmistrz Pruszcza Gdanskiego Janusz Wróbel. ZNIŻ KI W RE STA U RA CJACH, KA WIAR NIACH, PU BACH Z BI LE TEM Z MU ZE ÓW LUB ZNA CZKIEM! Po ka zu jąc bi let wstę pu do mu - ze um al bo spe - cjal ny zna czek (do stęp ny w in - sty tu cjach bio rą - cych udział w No cy Mu ze ów) w wy bra nych ka - wiar niach, re sta u ra cjach i pu bach otrzy - ma cie zniż ki od 10 do 20 proc. na pro - duk ty z ofer ty lo ka lu Gdańsk: 20 proc. Sza fa Gdań ska sklep z gdań ski mi pa miąt - ka mi, ul. Gar ba ry 14/1 Ja dal nia pod Zie lo nym Smo kiem, ul. Sze ro ka proc. Bar ba dos Pia no Club, ul. Kar me lic ka 1 Ca fe Fer ber, ul. Dłu ga 77/78 El Pa so, ul. Sta ry Ry nek Oliw ski 7 Mon Bal zac, ul. Piw na 36/39 Re sta u ra cja Fil har mo nia, ul. Oło wian ka 1 Caf fe In dy go, ul. Piw na 16 Pi ka wa, ul. Piw na 5/6 Ka fe Del fin, ul. Opa ta Jac ka Ry biń skie go 17 So pot 10 proc. Klub Wie lo ryb, ul. Pod jazd 2 Gdy nia 10 proc. Bar ba dos Pia no Club, CH Kwiat kow ski, ul. 10 Lu te go 16 Caf fe Anioł, ul. Ki liń skie go 6

3 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 NOC MUZEÓW 3 lll GDAŃSK BIBLIOTEKA GDAŃSKA PAN Czytelnia Naukowa w Starym Budynku ul. Wałowa 15 Noc Mu ze ów z Ja nem He we liu - szem. Za pra sza my w Noc Mu - ze ów do Czy tel ni Na u ko wej na pre zen ta cję sta ro dru ków Ja na He we liu sza. Wszyst kim za in te - re so wa nym udo stęp nio ne zo - sta ną ory gi nal ne dzie ła słyn ne - go astro no ma, spe cjal nie na tę oka zję wy do by te z ma ga zy nów. War to do dać, że Bib lio te ka Gdań ska po sia da w swych zbio - rach kom plet dru ków He we liu - sza (nie któ re z nich za wie ra ją de dy ka cje). Nie zwy kle cen ne są te ko lo ro wa ne: Se le no grap hia oraz Ma chi nae coe le stis. Se le - no grap hia (1647) to naj waż niej - sze dzie ło uczo ne go. Za wie ra opis ob ser wa cji Księ ży ca oraz licz ne ry sun ki je go faz. Na wszyst kie py ta nia zwie dza ją - cych od po wie dzą dy żu ru ją cy bib lio te ka rze. CEN TRAL NE MU ZE UM MOR SKIE ul. Ołowianka 9-13 SPICH LE RZE NA OŁO WIAN CE Sa la II RP W trak cie te go rocz - nej No cy Mu ze ów na Oło wian - ce uwa gę zwie dza ją cych chcie - li byś my sku pić na hi sto riach i za - byt kach zwią za nych ze stat kiem Ba to ry. Zwie dza nie w gru pach 30 oso bo wych z prze wod ni kiem przez mi nut. Sa la PRL po dob nie, jak w po - przed niej, prze wod nik bę dzie opro wa dzał tyl ko gru py do 30 osób. Wy bra ne mo de le stat - ków pod kre ślo ne zo sta ną dzię - ki spe cjal ne mu oświet le niu. Sa la Sło wiań ska. Przy go to wa - ne przez Dział Kon ser wa cji Mu - ze a liów mi nu to we pre - zen ta cje dla grup do 25 osób, od by wa ją ce się co go dzi nę (pier - wsza o godz ) do ty czą ce róż nych me tod kon ser wa cji za - byt ków wy do by tych z wra ków stat ków. Centrum Hewelianum Sa la Do lo mi to wa. Aka de mia Przy go da : za ję cia z udzia łem pu blicz no ści, cie ka we gry i za - ba wy, m.in. pró ba stwo rze nia węz ła ludz kie go, ra dze nie so - bie z uszko dze niem kon te ne ra z tok sycz ną sub stan cją, za da nia cel no ścio we i zręcz no ścio we Po zo sta łe sa le eks po zy cyj ne pier wsze go i dru gie go pię tra bę - dą udo stęp nio ne do zwie dza nia bez do dat ko we go pro gra mu. Ga le ria i sa la wy staw cza so wych zo sta ną wy łą czo ne ze zwie dza nia. STA TEK MU ZE UM SOŁ DEK Od stat ku pły wa ją ce go do... kos - micz ne go Spek takl ty pu świat ło dźwięk, ma ją cy w ory - gi nal ny spo sób uka zać nie pow - ta rzal ny urok wnętrz stat ku. Ce - lem or ga ni za to rów bę dzie pró - ba stwo rze nia re la cji po mię dzy obiek tem ist nie ją cym w tra dy - cyj nej świa do mo ści od bior cy ja - ko ele ment hi sto rycz ny, a no wo - czes nym zbio rem po jęć współ - czes nej kul tu ry ma so wej. Na - szym ce lem bę dzie wska za nie pu blicz no ści pun któw stycz nych po mię dzy ty mi dwo ma, po zor - nie prze ciw staw ny mi, świa ta mi tech ni ki re al nej oraz fik cyj nej. DAR PO MO RZA - Gdynia Sta tek zo sta nie przy go to wa ny do sa mo dziel ne go zwie dza nia: noc ne oświet le nie jed nost ki, pod nie sie nie ga li ban de ro wej Im pre za to wa rzy szą ca: Aka de - mia Przy go da : za ję cia z udzia - łem pu blicz no ści. Miej sce: na - brze że przy Da rze Po mo rza. Do wy bo ru cie ka we gry i za ba - wy, m.in.: -pró ba stwo rze nia węz ła ludz - kie go, -ra dze nie so bie z uszko dze niem kon te ne ra z tok sycz ną sub stan cją, -za da nia cel no ścio we i zręcz no - ścio we. MUZEUM WISŁY WTCZEWIE ul. 30 Stycz nia 4, Tczew Te ma tem prze wod nim te go rocz - nej No cy Mu ze ów w Tcze wie jest kon ser wa cja za byt ków. Pra cow nia Kon ser wa tor ska: po kaz me tod kon - ser wa cji przy go to wa ny przez Dział Kon ser wa cji Mu ze a liów CMM. Pre - zen ta cja plansz z pro jek ta mi na kon kurs ar chi tek to nicz ny Pra cow - ni Kon ser wa tor skiej w Tcze wie. Wia ta oglą da nie jach tów OP - TY, KUM KA IV i DAL. Do dat ko - wą atrak cję sta no wią fo to gra fie oraz opo wie ści o jach tach i kon - ser wa cji KUM KI IV. Bu dy nek Mu ze um Wi sły I pię - tro: po kaz za byt ków Ge ne ra ła Car le to na i plansz z fo to gra fia - mi tych że za byt ków tuż po wy - do by ciu z mo rza, edu ka cyj ne dzia ła nia dla naj młod szych sta no wi sko z puz zla mi o te - ma ty ce ma ry ni stycz nej; wy ko - ny wa nie mo de li z ma sy sol nej. MUZEUM RYBOŁÓWSTWA WHELU ul. Bulwar Nadmorski 2, Hel, Po ka zy: wią za nie sie ci ry bac kich. Zwie dza nie mu ze um: wy sta - wy sta łej, wy sta wy cza so wej pt. Ry bac kie Baj ki ma ry - ni stycz nej rzeź by lu do wej ze zbio rów Mu ze um Współ czes - ne go Po mor skie go Rę ko dzie - ła Ma ry ni stycz ne go, skan se - nu. MUZEUM ZALEWU WIŚLANEGO W KĄTACH RYBACKICH Skrócone godziny wstęp1zł Pro gram: No we sta no wi sko in te rak tyw - ne po ka zu ją ce róż ne ty py oża glo wa nia ło dzi. Po ka zy szkut nic twa i po wroź nic twa. Na u ka wią za nia węz łów że - glar skich. Po ka zy ku cia gwoź dzi. Wie czór przy mu - zy ce szan to wej. Na za koń - cze nie ogni sko z po czę stun - kiem.

4 lll 4 NOC MUZEÓW Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 CENTRUM HEWELIANUM ul. 3 Ma ja 9 A, Gdańsk Fort Góry Gradowej (Grodzisko) % godz Gwia zdy w obiek - ty wie ob ser wa cje astro no micz - ne przez te le sko py (w pro gra - mie je dy nie przy sprzy ja ją cych wa run kach atmo s fe rycz nych) % godz Pu blicz ny po kaz nie ba (przy sprzy ja ją cych wa - run kach atmo s fe rycz nych w ple - ne rze lub al ter na tyw nie na wy - sta wie Ener gia, Nie bo i Słoń - ce w Ka po nie rze Po łud nio wej) % godz Zo ba czyć nie wi - dzial ne war szta ty astro fo to - gra ficz ne. Astro fo to gra fia jest dzie dzi - ną fo to gra fii, któ ra zaj mu je się zdję cia mi sfe ry nie bie skiej oraz wy stę pu ją cych na niej obiek tów ga lak tyk, mgła wic ko met i in nych. Wy ko rzy stu - je się ją czę sto do pre zen ta - cji obiek tów, któ rych nie moż - na zo ba czyć go łym okiem. Pod czas war szta tów uczest - ni cy bę dą mo gli zgłę bić taj - ni ki tej dzie dzi ny. (Uwa ga! Obo wią zu je wcześ niej sza re - je stra cja licz ba miejsc ogra - ni czo na) % godz. 19, 20, 21, 22, 23, 24 Pod róż We hi ku łem Cza su hi - sto rycz ne ga wę dy o For cie Gó - ry Gra do wej Re kon struk to rzy w hi sto rycz nych stro jach za bio rą uczest ni ków w hi - sto rycz ną pod róż po wy sta wie We hi kuł Cza su Czło wiek i Po - cisk za koń czo ną pre zen ta cją musz try oraz ho no ro wą sal wą zbro ni czar no pro cho wej. % godz In te rak tyw na wy - sta wa Ener gia, Nie bo i Słoń ce (Ka po nie ra Po łud nio wa) Na go ści cze ka ją dwie pra cow nie Pra cow nia Ener gii i Pra cow nia Nie ba oraz po nad sześ ćdzie siąt in te rak tyw nych sta no wisk pre zen - tu ją cych pra wa rzą dzą ce przy ro - dą i ota cza ją cym nas świa tem. CEN TRUM SZTU KI WSPÓŁ CZES NEJ ŁAŹ NIA ul. Jaskółcza 1 Pod czas No cy Mu ze ów od bę - dzie się pro mo cja pu bli ka cji wy - da wa nych przez CSW Łaź nia. Wszyst kie książ ki i ka ta lo gi moż - na ku pić ze zniż ką 50%. % godz. 19 Pa ra ki no Va le rie La bay le Gra z ga tun ka mi w pra - cach wi deo z ko lek cji mu ze um Mac/Val przy wspar ciu In sty - tu tu Fran cu skie go w War sza wie. % godz Ma rek Dzia łek po kaz ani ma cji w ra mach pro - gra mu In ku ba tor Ani ma cje Mar ka Dział ka są za - ba wą ze współ czes ną kul tu rą ob raz ko wą do stęp ną w In ter ne - cie. Sieć po trak to wa na w nich zo sta ła ja ko wiel kie wy sy pi sko, nie skoń czo ne źró dło ob ra zów. Pre zen to wa ne fil my sta no wią sa ty rę na ota cza ją cy nas świat. % godz opro wa dza nie ku ra tor skie po wy sta wie Per - for ming Da ta. La bo ra to rium po strze ga ne ja - ko prze strzeń sztu ki oraz ba da - nia nad este ty ką me diów sta - no wią dwa głów ne te ma ty wy - sta wy Per for ming Da ta, któ - rej au to ra mi są nie miec cy ar ty - ści: Mo ni ka Fle isc hmann i Wol - fgang Stra uss. Pre zen to wa ne pra ce ob ra zu ją dłu go ter mi no - we ba da nia eks pe ry men tal ne Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia nad per cep cją cyf ro wo ści i jej efek tem zwrot nym. % godz. 21 ŚCIAN KA SO LO (Ma ciej Cie ślak) na sce nie ple - ne ro wej przy ul. Ja skół czej 1 (obok bu dyn ku CSW Łaź nia) kon cert w ra mach pro jek tu Ga le ria Ze wnętrz na Mia sta Gdań ska. % godz per for man ce Ja nu sza Plo ty Lu stra Wol no ści Pro jekt sta wia so bie za cel otwar cie oko ło gdań skiej, oko - ło twór czej po le mi ki na dzia ła - nia per for man ce w prze strze ni pu blicz nej. Dział edu ka cji CSW Łaź nia przy - go to wał na tę noc dwa wy da rze nia: Wy sta wa: Sza fa gdań ska. Trój - miej ska qu e e ro po wieść (sa la edu ka cyj na par ter). To eks po zy cja do ku men ta cyj na na te mat spo łecz no ści LGBT (les bi jek, ge jów, osób bi sek su - al nych i trans płcio wych) w Trój - mie ście. Spot ka nie bę dzie też oka zją do wy słu cha nia opo wie - ści osób zwią za nych ze spo łecz - no ścią LGBT, pod czas opro wa - dza nia po wy sta wie. Pier wsze opro wa dza nie roz pocz nie się o godz. 21. Or ga ni za tor: Kam pa nia prze ciw Ho mo fo bii Trój mia sto Edu ka cja wi zu al na KLI SZE i PIK SE LE (sa la wy sta wo wa par ter) Pre zen ta cja, w po sta ci wir tu al - nej ma py, re zul ta tu war szta tów dla dzie ci i mło dzie ży, ma ją cych na ce lu do ku men ta cję re wi ta li - zo wa nych dziel nic Gdań ska. KO MU NI KA CJA W NOC MU ZE ÓW GDAŃSK Bezpłatny autobus będzie kursował od godz. 19 i zatrzymywał się na przystankach: Wały Piastowskie Dworzec Główny Brama Wyżynna Żabi Kruk (Muzeum Narodowe) Śluza (CSW Łaźnia) Brama Żuławska Westerplatte Brama Żuławska Śluza (CSW Łaźnia) Żabi Kruk (Muzeum Narodowe) Brama Wyżynna Dworzec Główny Wały Piastowskie Ostatni odjazd z Westerplatte o (dzięki temu autobus dojedzie do Dworca Głównego około 1.15, czyli na 5 minut przed odjazdem nocnych autobusów we wszystkich kierunkach) Około godziny 1.20 w obu kierunkach - Gdańsk - Tczew odjadą dodatkowe składy Szybkiej Kolei Miejskiej. GDYNIA Po Gdyni, między Chylonią a Orłowem, będą jeździły autobusy ZKM, których dokładny rozkład znajduje się na Szczegółowy rozkład na

5 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 NOC MUZEÓW 5 lll EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI Wystawa Drogi do Wolności ul. Wały Piastowskie 24 SŁOD KI PRL! na wy sta wie Dro gi do wol no ści Je śli chcesz DO ŚWIAD CZYĆ, dla - cze go w sierp niu 1980 stocz niow - cy po stu lo wa li peł ne za o pa trze - nie ryn ku we wnętrz ne go w ar ty - ku ły żyw no ścio we, przyjdź do nas! W 30-le cie wpro wa dze nia kar tek żyw no ścio wych masz szan sę ode brać swój przy dział cu kru. Przy pom nij so bie smak tam tych cza sów. W pro gra mie: roz strzy - gnię cie kon kur su Prze bierz się na słod ko, in spi ro wa ne go prze - my słem cu krow ni czym PRL, czte - ry de ka dy mu zy ki z tam tych cza - sów, mik so wa nej na ży wo, scen - ki z ży cia co dzien ne go, śpiewanie hitów PRL w kolejce, ka ra o ke, sztu ka graf fi ti na two jej uli cy. Bu duj z na mi no wą wy sta wę oso li dar no ści prze każ tu swo - je pa miąt ki! GDAŃ SKA GA LE RIA MIEJ SKA ul. Piw na 27/29 Wstęp wol ny Dia log 8 EXI STEN CE to pier wsza pol sko fran cu ska wy sta wa pre zen to wa - na w Gdań skiej Ga le rii Miej skiej. Ma rek El sner/la u rent Ode la in Na Dia log 8 skła da ją się ce ra - micz na re a li za cja pol skie go rzeź bia rza Mar ka El sne ra oraz pra ca wi deo i tek sty fran cu - skie go ar ty sty La u renta Ode - la in. Jest to nie zwy kłe do świad cze - nie na wią zy wa nia łącz no ści po mię dzy dwoj giem ar ty stów. Po cząt ko we in tu i cyj ne po ro - zu mie nie prze ro dzi ło się w burz li wy dys kurs. Przez to jest tak że ma ni fe sta cją swo jej in dy wi du al no ści i nie za leż no - ści. Jed nak że moż na od nieść wra że nie, że pra ce, po mi mo od mien ne go ję zy ka i róż nych me diów, opo wia da ją po dob ną hi sto rię. MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU ul. Mariacka 25/26 ZA PRA SZA MY NA OD KRY WA - NIE JA PO NII Pięk no na co dzień. Ja poń skie przed mio ty użyt ko we, stro je i broń wy sta wa Sztu ka or gia mi pre zen ta - cja, war szta ty dla zwie dza ją - cych Taj ni ki ma ki ja żu gej szy po kaz Eg zo ty ka kuch ni ja poń skiej de - gu sta cja po traw Ro la ta tu a żu w kul tu rze Ja po nii pre zen ta cja mul ti me dial na, moż li wość wy ko na nia ta tu a żu hen ną Ory gi nal ność ce ra mi ki ja poń - skiej taj ni ki po wsta wa nia, ro - la w kul tu rze, pre zen ta cja wy - ro bów oraz Kul tu ra fu ne ral na no wo żyt ne go Gdań ska w świet - le ba dań ar che o lo gicz nych wy sta wa Noc na pa no ra ma Gdań ska z wie ży Do mu Przy rod ni ków MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA GDAŃSKA ul. Dłu ga 46/47, Gdańsk oraz oddziały Ratusz Głównego Miasta wstęp: 1 zł Wro ta Epok Ra tusz Głów - ne go Mia sta po dłu giej przer - wie otwie ra swe wnę trza dla spra gnio nych emo cji uczest ni -

6 lll 6 NOC MUZEÓW Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 ków No cy Mu ze ów. Udo stęp nio - ne zo sta ną naj bar dziej re pre - zen ta cyj ne sa le Ra tu sza, któ re na kil ka go dzin sta ną się swe - go ro dza ju wro ta mi prze no szą - cy mi wi dza po za czas i prze - strzeń. Prze szłość prze pla tać się bę dzie z przy szło ścią i te - raź niej szo ścią. Sa le Ra tu sza/wro ta Epok: Sień Dol na Przed sio nek za - bój ców Wiel ka Sa la We ty Wro ta Spra - wie dli wo ści Wiel ka Sa la Ra dy Wro ta Za - trzy ma ne go Cza su Ma ła Sa la Ra dy Wro ta Nie po ko ju Ma ła Sa la We ty Srebr ne Wro ta Sa la Zo dia kal na Wro ta do Dzie ciń stwa Dzie dzi niec Ra tu sza Stud nia Cza sów Wstęp co 45 mi nut Noc Dzie ci W po szu ki wa niu świ tu Prze zna czo na dla dzie ci ca ło - noc na za ba wa, pod czas któ rej bę dą mia ły oka zję od kry wać nie - do stęp ne za zwy czaj dla tu ry stów po miesz cze nia Ra tu sza. Cze ka je moc atrak cji, kon ku ren cje spraw no ścio we i ry wa li za cja, zaś na dro dze sta ną trud ne wy zwa - nia oraz ta jem ni cze po sta ci. Za - pi sy do 10 ma ja. Par tne rem za - ba wy jest Fir ma Dr. Oet ker Pol - ska z sie dzi bą w Gdań sku. Dwór Artusa Długi Targ 43/44 Mu zy ka w tra dy cji Dwo ru Ar tu - sa: Wpro wa dze nie E. Śledź, Ca pel la Ge da nen sis od two - rze nie z pły ty CD utwo rów: Jo - hann Wa len tin Ma der Der Po - lnisc he Pra cher Fi na le, Jo - hann Bal ta sar Chri stian Fre is - slich, Kan ta ta na uro czy sty dzień uro dzin kró la Au gu sta III Ja- uch ze Dan zig (wer sja in stru - men tal na) Opo wie ści gdań skie go Dwo ru Ar tu sa: Okręt Koś cio ła i Okręt Przy mie rza, Ka zi mierz Do bro - czyń ca, Świę ty Raj nold nie - po kor ny ry cerz Ka ro la Wiel kie - go, Fe lu ka wy raz wdzięcz no - ści i akt ze msty Uczta w Wiel kiej Ha li Muzeum Bursztynu Zespół Przedbramia ulicy Długiej Zwie dza nie wy sta wy sta łej Hi - sto ria bur szty nu i bur sztyn nic - twa oraz dwóch wy staw cza so - wych do ty czą cych współ czes - ne go wzor nic twa i sztu ki ju bi - ler skiej: wy sta wa Szep tem ko lek cja bi żu te rii z bur szty nem jed nej z naj cie ka wszych gdań skich firm ART7 Bo że ny i Woj cie cha Ka - lan dyk na an tre so li w Wie ży Wię zien nej wy sta wa SZEŚĆ zna czy By - tom ski, Ka czyń ski, Ty miń ski, Rosz kie wicz, Wol ski pra ce jed nej z naj bar dziej obie cu ją - cych for ma cji ar ty stycz nych sku - pia ją cych pro jek tan tów bi żu te - rii w Pol sce, eks po no wa ne w Sa - li Są do wej. Po ka zy przy bli ża ją ce wła ści wo - ści bur szty nu oraz war szta ty pro wa dzo ne przez Cen trum Edu ka cji Edu Fun. Po przez za - ba wę i nie kon wen cjo nal ną for - mę bę dzie moż na za poz nać się z taj ni ka mi na uk przy rod ni czych dla chęt nych moż li wość prze - by wa nia w ogrom nej my dla nej bań ce! Na dzie dziń cu oglą dać bę dzie moż na rów nież po kaz po wsta - wa nia bi żu te rii pro wa dzo ny przez Ma nu fak tu rę Bur szty nu. Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku ul. Obrońców Poczty Polskiej 1/2 Przy by sze z Wol ne go Mia sta : Od wie dza ją cy bę dą mie li moż - li wość obej rze nia i wy słu cha - nia etiud ak tor skich, opar tych na tre ściach hi sto rycz nych pre - zen to wa nych w na szej pla ców - ce, przez ak to rów Te a tru Ba - zar. Pod czas trwa nia wy da rze nia, ak to rzy bę dą po ja wiać się w okre ślo nych miej scach w mu ze um i wcie lać się w ro - le miesz kań ców Wol ne go Mia - sta Gdań ska. Ak to rzy bę dą ko - men to wać pew ne tre ści za war - te w sta łej eks po zy cji, dzię ki cze mu oso by chcą ce obej rzeć eks po zy cję we włas nym za kre - sie bę dą mia ły ta ką moż li wość. Etiu dy ak tor skie sta no wić bę - dą ar ty stycz ny ko men tarz uzu - peł nia ją cy tre ści pre zen to wa - ne w Mu ze um. Ak to rzy od gry wać bę dą ro le: na - czel ni ka Pol skie go Urzę du Po - czto we go nr 1 w Wol nym Mie - ście Gdań sku, te le fo nist ki, te le - Centralne Muzeum Morskie gra fist ki, pol skie go li sto no sza oraz miesz kań ców Wol ne go Mia sta au toch to na i Po la ka, któ ry przy je chał do Gdań ska po po wsta niu au to no mii. MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU Oddział Etnografii Spichlerz Opacki ul. Cystersów 19 godz wstęp: 1 zł % godz spot ka nie z mu - zy ką i fol klo rem ko ciew skim na wy sta wie cza so wej Ko cie wie -ser decz na stro na świa ta pro - wa dze nie: Ka pe la Ko ciew ska i Ogni sko Pra cy Twór czej ze Sta - ro gar du Gdań skie go % godz pre zen ta cja za - baw dla dzie ci, ko lo ro wa nie wzo - rów ko ciew skich stu den ci z ko - ła na u ko we go kul tu roz naw ców UG opro wa dza nie po wy sta wie ko - ciew skiej au tor ka wy sta wy, czy - ta nie ba jek ko ciew skich w gwa rze ko ciew skiej Hu bert Po błoc ki % godz po kaz fil mów et no gra ficz nych z Fe sti wa lu An tro - po lo gii Wi zu al nej AS PEK TY pro - wa dze nie Do mi ni ka Ry pa, dy rek - tor ka pro gra mo wa fe sti wa lu. Po ka za ne zo sta ną na stę pu ją ce fil - my: For sa ken paths, reż. Ru ya Kok - sal, Tur cja, When de di sha ke it up, reż. Ivo Kuz ma nić, Chor wa cja, Agor Dro me sko, reż. Ję drzej Bą czyk, Li ving wi tho ut men, reż. Yi Luo, Old man Pe ter, reż. Ivan Go lov nev Oddział Sztuki Dawnej ul. Toruńska 1 godz wstęp: 1 zł % godz Mu zycz na pod róż do o ko ła świa ta kon cert baj nut - ko wy re a li zo wa ny przez Bar ba rę Żu row ską-sutt oraz za pro szo nych przez nią go ści: Na ta lię Kra jew ską śpiew (so pran), Wal de ma ra Bą -

7 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 NOC MUZEÓW 7 lll czy ka śpiew (te nor), Mar ka Gaw - kow skie go trąb ka, Alek san drę Bieg-Pia secz ną for te pian, Zes pół Ta necz ny Pe reł ki przy go to wa ny przez cho re o gra fa Ire nę Stop pę. Bra my do wiel kiej mu zycz nej pod ró ży otwo rzą dźwię ki trąb ki. Bę dzie to tak że uro czy ste po wi - ta nie. Opo wie my mu zy ką o róż - nych zwy cza jach. Za trzy ma my się we Fran cji, Hisz pa nii, Ro sji, na chwi lę od wie dzi my Ame ry kę, da le ką Azję i wę dru jąc z dźwię - ka mi przez Wło chy, Niem cy na dłu żej zo sta nie my w Pol sce. Ra - zem też za śpie wa my i mo że za - tań czy my. Za brzmią utwo ry wiel - kich kom po zy to rów, m.in. R. Schu man na, Ch. Go u no da, G. Bi ze ta, F. Cho pi na oraz mu zy ka fil mo wa o In dian ce Po ca hon tas ikró lu Lwie. Bę dzie tak że ta niec ro syj ski i wschod ni o Lam pie Ala - dy na, a pięk ne ko stiu my do da - dzą wie le ko lo ru kon cer to wi. %godz W pod ró ży pre - lek cje pra cow ni ków mu ze um: Wiel ka pod róż chiń skiej po - rce la ny - Mar ta Kra jew ska. Fa - scy na cje orien tem na prze ło - mie XIX/XX wie ku - Bar ba ra Czar nek. W po go ni za dzie ła - mi sztu ki. Do mi ni que Vi vant De non - An na Zie liń ska. Re li - gij ność w pod ró ży - Ma gda le - na Miel nik. Skrzy nia, ku fer, se - kre ta rzyk. Daw ne meb le pod - róż ne - Lech Ło pu ski. Ba ro ko - wy nie zbęd nik sre bra w pod - ró ży - dr An na Frąc kow ska. Mem ling ja ko wiecz nym wę dro - wiec Be a ta Szty ber. % Pre zen ta cja obiek tów zwró co nych Mu ze - um Na ro do we mu w Gdań sku przez Fun da cję Dzie dzic twa Pru skie go w Ber li nie w paź - dzier ni ku 2010 ro ku. Opro wa - dza nie - stu den ci Uni - wersytetu Gdań skie go i pra - cow ni cy mu ze um. % Kon kurs wie dzy o zbio - rach - za pra sza my do wspól nej za ba wy dzie ci i do ro słych. Dzię - ki kar tom za dań bę dzie moż na cie ka wie i przy jem nie zwie dzić mu ze um, a przy tym zdo być na - gro dy nie spo dzian ki. % godz Tań ce z raj - skich wysp In do ne zji. Pre lek cja iwar szta ty tań ca in do ne zyj skie - go dla mło dzie ży i do ro słych pro gram Jad wi gi Moż dżer % godz Po kaz tań - ca brzu cha w wy ko na niu zes - po łu Aga dir, dzia ła ją ce go pod skrzy dła mi Aka de mic kie go Cen - trum Kul tu ry UG AL TER NA TOR przy Uni wersytecie Gdań skim. % godz Po kaz bęb - niar ski w wy ko na niu uczest ni ków war szta tów z Klu bu Pro jek tor nia Gdań skie go Ar chi pe la gu Kul tu ry. % godz War sztat z per ku sji na cie le (STOMP), pro wa dze nie Ksa we ry Ku li gow - ski. Pod czas war szta tu do wie my się jak za mie nić w or kie strę swo je włas ne cia ło, zaj mie my się ko or - dy na cją ru cho wą, kla ska niem, tu - pa niem, pstry ka niem i łą cze niem tych dźwię ków w rytm, słu cha niem sie bie na wza jem z jed no czes nym sku pia niem się na włas nym ryt - mie. Śpie wa nie i wy stu ki wa nie ryt - mów po win no być pod sta wą każ - de go war szta tu bęb niar skie go. % godz na za koń cze - nie so bot niej no cy wy jąt ko wy Ta niec z ogniem gru py In fec - ted Fi res how. % Spot ka nie z za byt - ka mi, czy li gdań szcza nie na krań - cach świa ta pre zen ta cja stwo - rzo na z nad e sła nych zdjęć z pod - ró ży miesz kań ców Trój mia sta. % godz Kon kurs wie dzy o zbio rach, za pra sza my do wspól nej za ba wy do ro słych i dzie ci. Dzię ki kar tom za dań bę - dzie moż na cie ka wie i przy jem - nie zwie dzić mu ze um, a przy tym zdo być na gro dy nie spo dzian ki. Za pra sza my do zwie dza nia wy staw sta łych: Ce ra mi ka, Złot nic two, Pla - sty ka śred nio wiecz na, Ma lar stwo Gdań skie, Ma lar stwo Fla man dzkie i Ho len der skie oraz wy sta wy cza - so wej Oca lo ne. Skar by koś cio ła św. Ka ta rzy ny w Gdań sku. Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie Nowy Barkoczyn, Gmina Nowa Karczma godz wstęp: 1 zł % godz hap pe ning hi - sto rycz ny % godz. 18 kon cert mu zy ki państw Unii Eu ro pej skiej % godz. 19 ogni sko Gdańska Galeria Fotografii ul. Grob la I 3/5 godz wstęp: 1 zł % godz. 18 wer ni saż wy sta wy fo - to gra fii Krzysz tof Gie rał tow ski, In dy wi du al no ści Pol skie. Kla - sycz ne czar no-bia łe por tre ty fo - Muzeum Archeologiczne w Gdańsku to gra ficz ne, sta no wią ce część two rzo nej od lat 60. ko lek cji Po - la cy, por tre ty współ czes ne. Na wy sta wie znaj du je się ze staw por - tre tów pol skiej in te li gen cji, oso - bo wo ści o ol brzy mim wpły wie na hi sto rię i kul tu rę osta t nich czte - rech de kad. Fo to gra fie m.in. Cze - sła wa Mi ło sza, Je rze go Mak sy - miu ka, Ka li ny Je dru sik czy Woj - cie cha Mły nar skie go po sze rzo - no o ane gdo tycz ny ko men tarz w ję zy ku pol skim, nie miec kim i an giel skim. Na szy bie ga le rii w noc mu ze al ną pre zen to wa ny bę dzie film do ku men tal ny o au - to rze wy sta wy w re ży se rii Bo ry - sa Lan ko sza pt. Po la cy, Po la cy, Wy sta wa trwa do r. Oddział Zielona Brama ul. Dłu gi Targ 24 godz: wstęp: 1 zł Ser decz nie za pra sza my na dwie wy sta wy: Al bert Lip czin ski ( ) oraz The Ple a su re of Light. György Ke pes i Frank J. Ma li na na skrzy żo wa niu na u ki i sztu ki. Mo no gra ficz na wy sta wa Al ber ta Lip czin skie go przy go to wy wa na zo sta ła przez Mu ze um Na ro do - we w Gdań sku we współ pra cy z Wil liam son Art Gal le ry and Mu - se um w Li ver po o lu. Eks po zy cja pre zen tu je oko ło 80 ob ra zów i wy bra nych ry sun ków z Pol ski, Wiel kiej Bry ta nii, Nie miec i Por - tu ga lii. Są to prze de wszyst kim por tre ty i pej za że, a do peł nie nie sta no wią mar twe na tu ry, sce ny ro dza jo we oraz wi do ki Gdań ska. Nato miast dru ga wy sta wa to efekt współ pra cy na sze go Mu ze um z Cen trum Sztu ki Współ czes nej Łaź nia i Na ro do we go Cen trum Kul tu ry. Wy sta wa jest czę ścią pro - jek tu ar ty stycz no-edu ka cyj ne go pt. Art&Scien ce Me e ting i bę dzie pre zen to wać pra ce György Ke pe - sa i Fran ka Ma li ny, ar ty stów się - ga ją cych w swych dzia ła niach twór czych po naj no wsze tech ni ki ba dań na u ko wych: na no tech no - lo gię, in ży nie rię ge ne tycz ną, ro - bo ty kę.

8 lll 8 NOC MUZEÓW Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 Gdańsk, Gdynia, Sopot wirtualna mapa z

9 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 NOC MUZEÓW 9 01 Biblioteka Gdańska PAN 02 Centralne Muzeum Morskie 02a Spichlerze na Ołowiance 02b Statek - Muzeum "Sołdek" 02c "Dar Pomorza" w Gdyni 02d Muzeum Wisły w Tczewie 02e Muzeum Rybołówstwa w Helu 02f Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich 03 Centrum Hewelianum 04 Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 05 Europejskie Centrum Solidarności 06 Gdańska Galeria Miejska 1 07 Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 08 Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 08a Dwór Artusa 08b Muzeum Bursztynu 08c Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku 08d Ratusz Głównego Miasta 09 Muzeum Narodowe w Gdańsku 09a Oddział Etnografii - Spichlerz Opacki 09b Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie 09c Gdańska Galeria Fotografii 09d Oddział Sztuki Dawnej 09e Oddział Zielona Brama 09f Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim 09g Oddział Sztuki Nowoczesnej - Pałac Opatów 10 Muzeum II Wojny Światowej 11 Instytut Pamięci Narodowej 12 "Bałtyckie Bractwo Żeglarzy" 13 Biuro Gdańsk i Metropolia Europejska Stolica Kultury Kandydat 14 Centrum Sztuki i Edukacji "Elbląska 66" 15 Galeria Pionova 16 Galeria Spiż7 17 Galeria Sztuki Współczesnej NPS 18 Kamienica Gotyk 19 Kuźnia Wodna 20 Pomorze Sztuki 21 "Wyspa Skarbów" Gdański Archipelag Kultury 22 MINI Muzeum 23 Projekt "Muzeum Emigracji" 24 Muzeum Marynarki Wojennej 25 Muzeum Miasta Gdyni 25a Siedziba Główna 25b Domek Abrahama 26 Muzeum Sopotu 27 Państwowa Galeria Sztuki 28 Urząd Miejski w Pruszczu Gdańskim - Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim 29 Urząd Miejski w Wejherowie 30 Centrum Wystawienniczo- Regionalne Dolnej Wisły "Fabryka Sztuk" w Tczewie lll

10

11 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 NOC MUZEÓW 11 lll Oddział Sztuki Nowoczesnej Pałac Opatów ul. Cystersów 18 wstęp: 1 zł % godz. 20 Ży dzi gdań scy. Te atr za po wiedź wy sta wy, któ rej otwar cie od bę dzie się w Pa ła cu Opa tów w czer wcu 2011 r. Wy - kład ku ra to ra wy sta wy oraz po - my sło daw cy pro jek tu do ty czą cy hi sto rii Ży dów gdań skich, po łą - czo ny z pre zen ta cją mul ti me dial - ną Mie czy sław Abra mo wicz % godz. 22 Dla cze go ar ty ści z hisz pań skiej ro dzi ny Ma dra zo ma lo wa li wy łącz nie por tre ty? Wy kład ku ra to ra wy sta wy Ma- dra zo hisz pań ski ród ma la rzy Mał go rza ta Pa szyl ka-gla za % godz Po kaz two rze - nia tka ni ny ar ty stycz nej Hen - ryk So kal ski. Ab sol went Li ce - um Tech nik Pla stycz nych w Su - pra ślu (spe cjal ność tka ni na ar ty stycz na), stu dio wał w kra - kow skiej ASP. Na u czy ciel tkac - twa i go be li niar stwa. Ja ko twór - cę in te re su ją go kla sycz ne tech - ni ki tka nia. Pra ce po ka zy wał na wy sta wach w Gdań sku oraz Kra - ko wie. W trak cie po ka zu ar ty sta bę dzie dzie lił się swo ją pa sją, od po wia da jąc na py ta nia. Do zwie dza nia wy sta wa sta ła: Ga le ria Sta ła Pol - skiej Sztu ki No wo czes nej. Wy - sta wy cza so we: Ma dra zo hisz - pań ski ród ma la rzy. Ko lek cja Co mu ni dad de Ma drid, Współ - czes na tka ni na oraz ce ra mi ka ar ty stycz na ze zbio rów Mu ze - um Na ro do we go w Gdań sku. krew nych, czę sto dziad ków, babć, aza pew ne i pra dzia dów. Pew nie nie któ rzy bę dą mie li moż ność usły szeć po raz pier wszy w ży ciu gło sy człon ków swo jej ro dzi ny, przy cho dzą ce z prze szło ści. Tradycji Szlacheckiej wwaplewie Wielkim Stary Targ wstęp: 1 zł Du chy pa ła cu Sie ra kow skich. Wra mach pro jek tu pod ro bo czą na zwą Mu ze um opo wie ści zbie - ra ne są fil my i wy wia dy z by ły mi pra cow ni ka mi ma jąt ku hr. Sie ra - kow skich, miesz kań ca mi Wa ple - wa i oko lic. Sta re na gra nia po - cho dzą z lat 70. XX wie ku. W cza - sie te go rocz nej No cy Mu ze ów zo sta nie za pre zen to wa na część na grań. Oprócz war to ści po znaw - czej pre zen to wa nych ma te ria łów, in te re su ją cym dla miesz kań ców Wa ple wa po win no być roz poz na - nie wśród mó wią cych swo ich MU ZE UM II WOJ NY ŚWIA TO WEJ ul. Długa 81-83, Gdańsk Westerplatte dojazd bezpłatnym autobusem Noc Muzeów na Westerplatte Wy sta wa ple ne ro wa We ster - plat te: Ku rort Ba stion Sym - bol oraz wy ko na na je sie nią 2010 r. ścież ka edu ka cyj na na We ster plat te. Wy sta wa po świę - co na jest dzie jom pół wys pu i wal ce pol skich żoł nie rzy z Woj - sko wej Skład ni cy Tran zy to wej we wrześ niu 1939 ro ku. Skła da się z czte rech czę ści: Ku rort po cząt ki fun kcjo no - wa nia pół wys pu, Woj sko wa Skład ni ca Tran zy to wa hi sto - ria, okres mię dzy wo jen ny; Ba - stion ob ro na We ster plat te, Sym bol ro la We ster plat te w zbio ro wej pa mię ci Po la ków (jęz. pol ski i an giel ski) Ścież ka edu ka cyj na uzu peł nia wy sta wę ple ne ro wą, sku pia jąc uwa gę zwie dza ją cych na ar chi - tek tu rze i to po gra fii te re nu. Skła - da ją się na nią tab li ce in for ma - cyj ne, któ re ma ją za za da nie po - ka zać zwie dza ją cym jak wy glą - dał pół wy sep w trak cie walk wrześ nio wych. Człon ko wie Sto wa rzy sze nia Gru - py Re kon struk cji Hi sto rycz nej Lą - do wej Ob ro ny Wy brze ża, w peł - nym ryn sztun ku od twa rza ją cym wy gląd pol skie go żoł nie rza z 1939 r., bę dą pa tro lo wać pół wy sep i od - gry wać hi sto rycz ne scen ki z ży - cia We ster plat te. Do dat ko wo, po - ka zy musz try i szko le nia woj sko - we go (od 20, co dwie go dzi ny). Zwie dza ją cy We ster plat te bę dą mo gli sko rzy stać z opro wa dza - nia po wy sta wie oraz po po zo sta - ło ściach pol skich ko szar przez pra cow ni ków Mu ze um. Do dat - ko wo przy go to wa ne zo sta ną pun kty przy bli ża ją ce hi sto rię II woj ny świa to wej ze szcze - gól nym uwzględ nie niem woj - ska II Rzecz pos po li tej: strzel - ni cę, sta no wi sko ckm, punkt ob ser wa cyj ny i punkt łącz no - ści. Ze zbiorów Muzeum Emigracji Prze wi dzia no sym bo licz ną op - ła tę 1 zł na rzecz Sto wa rzy sze - nia Gru py Re kon struk cji Hi sto - rycz nej Lą do wej Ob ro ny Wy - brze ża: przy za ku pie ciep łe go po sił ku przy go to wa ne go przez woj sko wą kuch nię po lo wą; za moż li wość sko rzy sta nia ze strzel ni cy woj sko wej. Te ren zwie dza nia do stęp ny dla osób nie peł no spraw nych. IPN INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN Oddział w Gdańsku ul. Po lan ki 124 B % godz Pre - lek cja po łą czo na z pre zen ta - cją mul ti me dial ną po świę co - ną oso bie śp. An ny Wa len ty - no wicz Uwa ga! Ogra ni czo na licz ba miejsc 50 (w przy pad ku grup zor ga ni zo wa nych pro si my o wcześ niej sze zgło sze nia). % godz Moż li wość za - poz na nia się z po szcze gól ny mi pre zen ta cja mi mul ti me dial ny - mi do ty czą cy mi: Grud nia 70, gen. A. E. Fiel dor fa Ni la i Żoł - nie rzy Wy klę tych. % Zwie dza nie ma - ga zy nów ar chi wal nych uzu peł - nio ne pre lek cja mi na te mat zbio rów prze cho wy wa nych w IPN ze szcze gól nym uwzględ - nie niem zbio rów kar to tecz nych. Moż li wość za poz na nia się z róż - ny mi ro dza ja mi akt. Gru py (mak sy mal nie 20-oso bo we) bę - dą wpusz cza ne co 30 mi nut. Gdańsk: Wydarzenia towarzyszące KA MIE NI CA GO TYK ul. Mariacka Gdańsk Co 20 mi nut An na Schil ling w stro ju z epo ki oso bi ście opo - wia dać bę dzie o swo ich związ -

12 lll 12 NOC MUZEÓW Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 kach z Mi ko ła jem Ko per ni kiem oraz roz da wać naj młod szym zwie dza ją cym le gen dę wraz zto ruń skim pier ni kiem. Co go - dzi nę kon kurs wie dzy o Mi ko - ła ju Ko per ni ku. Prze wod nik opro wa dza po sta łej wy sta wie de dy ko wa nej Mi ko ła jo wi Ko per - ni ko wi, pod kre śla ją cej związ ki astro no ma z Gdań skiem. PO MO RZE SZTU KI KLUB FLI SAK ul. Chlebnicka 9/10 Wy sta wa ze sta łe go cy klu 76 sztuk pod zie mią. Bę dzie to wy sta wa gra fik Na ta lii Bu zy pt. Ma śla na Mu cha. GA LE RIA PIO NO VA ul. Olejarna 2 Hen ryk Lu la MI STE RIUM OGNIA I ZIE MI wer ni saż wy sta wy re tros pek - tyw nej ce ra mi ki ar ty stycz nej. Twór czość pro fe so ra Hen ry ka Lu li oraz je go do ro bek ar ty stycz - ny po ka zu je, iż ma my do czy - nie nia z ar ty stą wy bit ne go for - ma tu, wy kra cza ją cym po za gra - ni ce kra ju, ce nio ne go w naj wię - kszych mu ze ach Eu ro py i Ame - ry ki. BAŁ TYC KIE BRAC TWO ŻE GLA RZY Klub Mo rza Ze jman, spichlerz zbożowy Steffen. Skansen żeglugi, Wyspa Spichrzów ul. Motławska Ka ta stro fa ża glow ca: Ga wę da o ka ta stro fie mor skiej ża glow ca Ge ne rał Car le ton, pre zen ta cja szcząt ków wra ku Klub Mo rza Ze jman : Hi sto ria po wsta nia klu bu i pla ny na przy szłość, pre zen ta cja naj - cie ka wszych eks po na tów z rę - ki do rę ki, za ba wa ma ry nar ska: wbi ja nie gwoź dzia w pień. Na po le on w spich le rzu: In sce ni za cja hi sto rycz na ży - cie co dzien ne w na po le oń skim szpi ta lu woj sko wym wi zy ta Wiel kie go Wo dza Na po le o na Bo na par te w la za re cie. Czas jed nej pre zen ta cji dla gru - py zwie dza ją cych 40 mi nut,, moż li wość od po - czyn ku przy klu bo wych sto łach przed dal szym noc nym spa ce - rem. CEN TRUM SZTU KI I EDU KA CJI EL BLĄ SKA 66 ul. Elbląska 66 godz % war szta ty ry sun ko we % war szta ty rzeź biar - skie dla wszyst kich chęt nych ak cja twór cza tech ni ka, prze - mysł i pra ca zes po ło wa re a li zo - wa na przez uczniów Zes po łu Szkół Pla stycz nych w Gdy ni Or ło wie pre zen ta cja ani ma cji ar ty - stycz nych na ścia nie ha li (po 21, gdy bę dzie ciem no) KUŹ NIA WOD NA GDAŃSK OLI WA ul. Bytowska 1a godz.19-1 Pre zen ta cja wy sta wy fo to gra - ficz nej pt. Za pom nia ny Gdańsk. % godz. 19 i 24 Po ka zy ku cia % godz Pre zen ta cje po - ja zdów za byt ko wych uczest ni - czą cych w Raj dzie Ko wa la %godz Wy stę py gru py mu - zycz nej z cy klu Jazz w Kuź ni BIURO GDAŃSK I METROPOLIA EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016 KANDYDAT ul. Dłu gi Targ 39/40.30 % godz De ba ta KPH Trój mia sto i Kry ty ki Po li tycz nej pt.: Ja kie tę czo we Trój mia sto? do ty czą ca hi sto rii i obec no ści osób LGBT w Trój mie ście i oko - li cach. Za pro sze ni go ście to m.in. Iza be la Fi li piak (pi sar ka), Ry szard Ki siel (wy daw ca le gen dar ne go pis ma ge jow skie go Fi lo ) i Jo - an na Ci choc ka-gu la (wi ce pre zy - dent So po tu). De ba ta po łą czo na zpro mo cją książ ki wy da nej przez Kry ty kę Po li tycz ną Trój mia sto. Prze wod nik nie tu ry stycz ny. % gra miej ska Cie ka - wost ki Dro gi Kró lew skiej, dzię - ki któ rej uczest ni cy w dro dze do mu ze ów po zna ją bli żej uro kli wą Dłu gą, Dłu gi Targ i oka la ją ce uli - czki. Za pra sza my do przy jrze - nia się za byt kom, ich bo ga tym or na men tom i ele men tom ar - chi tek to nicz nym. Kar ty z py ta - nia mi do ode bra nia w Gdańsk Za ba wa zaj mie ok. 30 mi - nut. Na gro dy gdań skie upo - min ki ESK do od bio ru do GDAŃSKI ARCHIPELAG KULTURY WYSPA SKARBÓW ul. Turystyczna Gdańsk Sobieszewo godz % godz Zwie dza - nie Mu ze um Wy spy So bie szew - skiej im. Win cen te go Po la; Po kaz uni kalnej ko lek cji XIX-wiecz nych wy dań dzieł Win cen te go Po la; Pro jekt Eks li bris mul ti me dial - na pre zen ta cja po świę co na mię - dzy na ro do wym kon kur som na eks li bris or ga ni zo wa nym przez Gdań ski Ar chi pe lag Kul tu ry Pro jekt Eks li bris_fa ce to fa ce tym cza so wa eks po zy cja pre - zen tu ją ca na gro dzo ne pra ce ar - ty stów bio rą cych udział w mię - dzy na ro do wych kon kur sach na eks li bris i ma łą for mę gra ficz ną % godz. 18 Ku rort i ką pie li sko Boh nsack prze wod nik tu ry - stycz ny na rok 1930/1931 au - tor ska pre zen ta cja Bar to sza Ga - sta, ko lek cjo ne ra przed wo jen - nych po cztó wek i fo to gra fii uka - zu ją cych Wy spę So bie szew ską; % godz Jak prze kop Wi sły zbu do wa no pre zen ta - cja mul ti me dial na przed sta wia - ją ca hi sto rię bu do wy prze ko pu Wi sły au tor ska pre - zen ta cja Pa wła Jar czew skie go, ko mi sa rza eks po zy cji w Mu ze - um Wy spy So bie szew skiej im. Win cen te go Po la; % godz Al bert For ster przy czy nek do bio gra fii bez - stron na pre zen ta cja po świę co na na miest ni ko wi Okrę gu Rze szy Gdańsk-Pru sy Za chod nie au tor ska pre zen ta cja Pa wła Jar czew skie go; % godz Ta jem ni ca drew nia nej skrzyn ki oca lo na pa mięć mul ti me dial na pre - zen ta cja zdi gi ta li zo wa nych szkla - nych ne ga ty wów od na le zio nych na Wy spie So bie szew skiej au - tor ska pre zen ta cja Pa wła Jar - czew skie go. STO WA RZY SZENIE NOWY PORT SZTUKI Galeria Sztuki Współczesnej NPS ul Ma ry nar ki Pol skiej 15 nr 55 godz Wy sta wa Pla sty ki Dzie cię cej Port Sztu ki W te go rocz ną Noc Mu ze ów Ga le ria NPS za - pra sza do obej rze nia wy sta wy prac po wsta łych w ra mach pro - jek tu Re wi ta li za cja No we go Por tu w Gdań sku'' re a li zo wa - ne go przez Sto wa rzy sze nie No - wy Port Sztu ki. Na wy sta wie bę dzie moż na zo ba czyć pra ce uczest ni ków z za kre su: ma lar - stwa, ry sun ku, gra fi ki oraz for - my prze strzen nej. GA LE RIA SPIŻ 7 ul. Chmiel na 113 Pro du cen ci kon tek stów w ob li - czu prze mian HA BI TAT TRANS MI SJA CZAS ZŁO ŻO NY Two rze nie mo de li i map ewo lu cji świa do mo ści jest wa run kiem ko - niecz nym nie tyl ko dla dal sze go roz wo ju, ale tak że dla pro wa dze - nia re or ga ni za cji w ob sza rze sa me - go po stmo der niz mu. Bez ta kiej re - or ga ni za cji kul tu rę po stmo der niz - mu mo że cze kać re gre sja do eta - pów kul tu ry ewo lu cyj nie wcześ niej - szych. Ten prob lem zy sku je na wy - ra zie zwłasz cza w ob li czu wie lo wy - mia ro we go kry zy su świa to we go. Nie zbęd ne jest tak że od róż nie - nie za dań i ce lów kul tu ry od za - dań i ce lów sztu ki. Pro po zy cją no we go spoj rze nia na rze czy wi stość jest pro jekt pt. Po - za Po stmo der nizm, re a li zo wa ny przez fun da cję TNS od ro ku Jest to pro jekt ba daw czy, sta wia - ją cy py ta nia o to, ja ki móg łby być no wy, szer szy świa to po gląd. Pro - jekt pt. Pro du cen ci kon tek stów wob li czu prze mian ma cha rak - ter uzu peł nia ją cy i kon cen tru je się na ba da niu uwa run ko wań wza sta nych re a liach hi sto rycz - nych, spo łecz nych i kul tu ro wych. Czy moż li we jest re a li zo wa nie in - no wa cji w ob sza rze sztu ki, gdy za -

13 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 NOC MUZEÓW 13 lll sad ni cze kie run ki dzia łań zo sta ły już wcześ niej okre ślo ne? Ja kie mog ły by być no we kry te ria po stę - pu w ob sza rze kul tu ry i sztu ki? Wy sta wa HA BI TAT TRANS MI - SJA CZAS ZŁO ŻO NY jest ref - lek sją nad moż li wo ścią bu do - wa nia no wej per spek ty wy i no - wej fi lo zo fii sztu ki. GDYNIA MINI MUZEUM ul. 3 Maja 27/31 wstęp wolny 5 klat ka, wej ście od pod wó rza przez głów ną bra mę przy ka wiar - ni Cy ga ne ria, od ul. 3 Ma ja lub od ul. Ba to re go. Na le ży dzwo nić na do mo fon do biu ra wspól no ty. Mi ni Mu ze um jest naj mniej szym mu ze um w Trój mie ście, ale zpew no ścią war tym od wie dze - nia. Po wsta ło z ini cja ty wy miesz - kań ców bu dyn ku, w któ rym się mie ści naj pięk niej szej mo der - ni stycz nej ka mie ni cy w Gdy ni (Zes pół Miesz ka nio wy Ban ku Gos po dar stwa Kra jo we go), któ - rzy w ten spo sób po sta no wi li przy bli żyć wszyst kim za in te re - so wa nym hi sto rię miej sca i je go lo ka to rów. Oprócz kro ni ki po nad stu let niej ka mie ni cy, wśród zgro ma dzo - nych przez miesz kań ców pa mią - tek moż na zo ba czyć tak cie ka - we i uni katowe przed mio ty jak te le fon sznu ro wy, ory gi nal ne przed wo jen ne wy po sa że nie ła - zien ki, ku chen ne dzwon ki, lo - dów kę w spi żar ce, pięk ne mo - za i ko we po sadz ki czy na wet... bu tel ki po wód ce z lat 30., za - mu ro wa ne przez ro bot ni ków w obu do wie wan ny, a tak że set - ki zdjęć uka zu ją cych ży cie przed - wo jen nej i po wo jen nej Gdy ni. Pod czas od wie dzin mu ze um w są sied niej klat ce moż na obej - rzeć drew nia ny ma giel z cza - sów przed wo jen nych, któ ry jest wciąż uży wa ny przez miesz kań - ców, a tak że cał ko wi cie wy po - sa żo ny schron z dzia ła ją cą na kor bę in sta la cją wen ty la cyj ną. PRO JEKT MU ZE UM EMI GRA CJI ul. Pol ska 1, Gdynia - Dworzec Morski godz Kom plek so wa opo wieść o hi - sto rii pol skiej emi gra cji i jej ro - li w hi sto rii Pol ski to wiel kie wy - zwa nie Gdy nia pro jek tu jąc Mu - ze um Emi gra cji ta kie wy zwa nie pod ję ła. Dwo rzec Mor ski sie dzi ba przy szłe go mu ze um to miej - sce wpi sa ne w tę hi sto rię. Przez re pre zen ta cyj ny nie gdyś bu dy nek gdyń skie go por tu prze wi nę ły się ty sią ce emi - gran tów. Za peł nia li po kła dy stat ków, któ ry mi pły nę li po no - we ży cie. Udaj się w nie pow - ta rzal ną pod róż w nie ist nie ją - cy już świat le gen dar nych pol - skich trans at lan ty ków, pod róż po nie zwy kłym gma chu Dwor - ca Mor skie go. Opo wie ści z Pol skiej 1 to ha - sło tej wir tu al nej mu ze al nej pod ró ży. Prak tycz nie każ dy z nas ma swo ją ro dzin ną emi - gran cką hi sto rię. W do mo - wych al bu mach znaj du je my zdję cia na szych krew nych za gra ni cą. Mu ze um Emi gra cji bę dzie za tem swo i stym al bu - mem ro dzin nym każ de go znas. Pa miąt ka z noc nej wi zy ty wdwor cu Mor skim, oko licz no - ścio wy stem pel, bę dzie pier - wszym bi le tem wstę pu do po - wsta ją ce go Mu ze um Emi gra cji. MU ZE UM MA RY NAR KI WO JEN NEJ W GDY NI Ekspozycja plenerowa broni i uzbrojenia morskiego ul. Zawiszy Czarnego 1A, (miejsce wydarzenia: Skwer Kościuszki) godz Pre zen ta cja grup re kon struk - cyj nych na te re nie Eks po zy cji Ple ne ro wej Bro ni i Uzbro je nia Mor skie go. Kon cert or kie stry Ma ry nar ki Wo - jen nej (scho dy wej ścio we do Mu ze um Mia sta Gdy ni). Spot ka nie przy mi gu 21 bis z pi lo tem sa mo lo tu ze zbio - rów MMW, pre zen ta cja sa mo - lo tu oraz kom bi ne zo nów i heł - mów lot ni czych.

14 lll 14 NOC MUZEÓW Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 OKRĘT MU ZE UM ORP BŁY SKA WI CA Nabrzeże Pomorskie Za byt ko wy nisz czy ciel Ma ry nar - ki Wo jen nej RP, naj star sza za - cho wa na jed nost ka tej kla sy na świe cie i je dy ny pol ski okręt uho no ro wa ny Krzy żem Zło tym Vir tu ti Mi li ta ri. MUZEUM MIASTA GDYNI wo dy, uka zu ją cą po wroź nic - two, tkac two, szew stwo i kra - wiec two; % godz. 20, 21, 22 Po ka zy tkac - twa w wy ko na niu gdyń skiej ar - tyst ki Alek san dry Bi bro wicz-si - kor skiej (po 15 min). GDYŃ SKIE MU ZE UM MO TO RY ZA CJI ul. Żwirowa 2c Dzia ła ją ce od je sie ni 2007 ro - ku mu ze um Wi tol da Ciąż kow - skie go pry wat ne, ale wspie ra - ne przez Mia sto. zen to wa na zo sta nie osta t nia rzeź ba nie ży ją ce go pro fe so ra gdań skiej Aka de mii Ada ma Smo la ny (Me na da, drew no 1983 r.). Bę dzie to za po wiedź czer - wco wej eks po zy cji. SO POT PAŃ STWO WA GA LE RIA SZTU KI plac Zdrojowy 2 ZJEDNOCZENIE CZYTELNICZE SPÓŁDZIELNIA LITERACKA ul. Króla Jana Kazimierza 2, Wwy zna czo nych miej scach po - ja wi się Bib lio te ka na Kół kach, czy li wy peł nio na książ ka mi Ny - sa. W niej bę dzie moż na wy po - ży czać ty tu ły, udo stęp nio ne m.in. przez Wo je wódz ką i Miej ską Bib - lio te kę Pu blicz ną w Gdań sku. Wię cej in for ma cji o szcze gó łach ak cji na stro nie jektkzo.pl. ul. Zawiszy Czarnego 1 godz Wstęp: 1 zł % godz Kon cert Or kie stry Re pre zen ta cyj nej Ma ry nar ki Wo - jen nej na scho dach Mu ze um godz Wy stęp przed wej ściem do Mu ze um ak tor Te - a tru Miej skie go w Gdy ni Ra fał Ko - wal za pre zen tu je utwo ry ze Zbio - ru bzdur Wie sła wa Dym ne go Wej ście do gma chu od godz Ucznio wie gdyń - skie go Li ce um Pla stycz ne go Mło dzi Ar ty ści współ czes - ne ma lar stwo por tre to we; % godz Stre fa dziec ka war szta ty dla naj młod szych; % godz Mu ze um od za - ple cza spot ka nia z opie ku nem zbio rów i kon ser wa to rem sztu - ki dla każ de go (co pół go dzi ny); % godz Za po wiedź pre mie ry w Te a trze Miej skim w Gdy ni! Frag men ty mo no dra - mu Eri ca Bo go sia na pt. Seks, pro chy i rock and roll w wy - ko na niu Grze go rza Wol fa; % godz Po kaz tan ga ar gen tyń skie go w wy ko na niu in - struk to rów TO MA TAN GO oraz mi lon ga z udzia łem tan ce rzy za pra sza my do tań ca! Fi nał kon cert Fil mo wej Mu zy - ki Elek tro nicz nej wy stą pi Ja - ro sław De gór ski Ya rek; % godz Za pra sza my rów nież do zwie dza nia wy sta wy sta łej pt. Gdy nia urze czy wist - nio ne ma rze nie o Pol sce nad Bał ty kiem, a tak że eks po zy cji cza so wych Kon stan ty Gor ba - tow ski oraz Gu stav Oel sner świat ło, po wie trze, bar wa. Do mek Abra ha ma, ul. Sta ro wiej ska 30; % Za pra sza my na no wą wy sta wę pt. Gi ną ce za - DO MEK ŻE ROM SKIE GO ul. Orłowska 6 godz Wy sta wa Or ło wo w la tach mię dzy wo jen nych i Ste fan Że rom ski ży cie, twór czość i po byt na Wy brze żu, w Gdy ni i Or ło wie. Od godz. 18 wy - świet la na bę dzie pre zen ta cja mul ti me dial na An ny Pi wo ni Nasz Bał tyk spoj rze nie oce - a no gra ficz ne oraz pro jek cja fil mów Łu ka sza Pió re wi cza z Cen trum Tech ni ki Nur ko wej w Gdy ni Or ło wie pt. Nur ko - wa nie w Bał ty ku i od kry wa nie wra ków. GA LE RIA PRO FI LE ul. Wojewódzka 7 godz Otwar cie wy sta wy zna nej gdyń - skiej ma lar ki Ka ro li ny Sprung- Za lew skiej pt. Im pre sje z Bar - ce lo ny w mo za i ce (godz. 19). Wtrak cie wer ni sa żu pre zen ta - cje mul ti me dial ne oraz in ne atrak cje. GA LE RIA OD CZA SU DO CZA SU ul. Armatorów 31 W dzia ła ją cej od nie speł na dwóch lat ga le rii zo ba czyć moż - na wy sta wę kil ku na stu płó cien zna ne go prze de wszyst kim ztwór czo ści re ży ser skiej Je rze - go Sko li mow skie go. Spe cjal nie z oka zji No cy Mu ze ów za pre - % Ta jem ni ce Ga le - rii, czy li kon kurs z na gro da mi. Dzię ki ha słom ukry tym w krzy - żów ce bę dzie moż na w spo sób cie ka wy i przy jem ny po znać Ga - le rię, a tak że pre zen to wa ne wy - sta wy. % 19-1 Zwie rzę ta, ma szy ny i in ne cu da ki spe cjal nie przy - go to wa ne i roz miesz czo ne w po - szcze gól nych pun ktach Ga le rii ko lo ro wan ki i za gad ki dla naj - młod szych. % 24 Za koń cze nie kon kur su Ta jem ni ce Ga le rii. Za pra sza my rów nież do zwie - dza nia wy staw cza so wych. Par ter: Hen ryk Cześ nik, ma lar stwo, ry su nek [w 60-le cie uro dzin] Pier wsze pię tro: Nie na le ży my - śleć tyl ko o jed nym ma lar stwo Ja ro sła wa Mo dze lew skie go; Dru gie pię tro: Brud na wo da Pa u li na Ołow ska, Agniesz ka Brze żań ska, Bon nie Cam plin, Ewa Jusz kie wicz, Ka tha ri na Mar szew - ski, Mi che le di Men na, Ma gda le - na Mosk wa, Zo fia Nie ro dziń ska. MU ZE UM SO PO TU ul. Poniatowskiego 8 % 20 Wer ni saż wy sta wy Pa - sja zbie ra nia. Fa jans eu ro pej ski ije go chiń skie pier wow zo ry z ko - lek cji prof. Woj cie cha Ko wal skie - go Wy sta wa pre zen tu je zbio ry pro - fe so ra Uni wersytetu Ślą skie go dr. hab. Woj cie cha Ko wal skie go, Peł no moc ni ka Mi ni stra Spraw Za gra nicz nych ds. re win dy ka cji dóbr kul tu ry. Do peł nie niem ga le rii jest wy sta - wa pt.: KLI MA TY I Chi ny fo - to gra fie Ha li ny Koś ciu kie wicz. PRUSZCZ GDAŃ SKI URZĄD MIEJSKI W PRUSZCZU GDAŃSKIM CENTRUM KULTURY I SPORTU W PRUSZCZU GDAŃSKIM ul. Chopina 34 % 19, 20, 21, 22 Zwie dza nie za byt ko we go koś cio ła pw. Pod - wyż sze nia Krzy ża Świę te go przy uli cy Woj ska Pol skie go. Wznie - sio ny w XV w. trój na wo wy obiekt z gwiaź dzi stym skle pie - niem kry je bo ga te, rzeź bio ne zdrew na i po lich ro mo wa ne wy - po sa że nie, m.in. re ne san so wą am bo nę, ga le rię i ba ro ko wy pros pekt or ga no wy. Dla zwie - dza ją cych zo sta nie udo stęp nio - na rów nież wie ża koś cio ła. Zwie dza nie w to wa rzy stwie prze wod ni ka. % i W oko li cach koś cio ła od bę dzie się po kaz sztu ki wo jen nej lu dów wczes - noś red nio wiecz nej Eu ro py ze szcze gól nym uwzględ nie niem wo jow ni ków ze Skan dy na wii, Ru si Ki jow skiej oraz Po mo rza. Do dys po zy cji jest strzel ni ca, gdzie każ dy chęt ny mo że za - poz nać się z hi sto rycz nym łu - kiem i wy pró bo wać swą cel - ność. % po kaz tań ca daw ne - go, ob rzę do we go. % po kaz tań ca z po - chod nia mi. Przez ca łą Noc Mu ze ów bę dzie moż na spró bo wać i po znać taj -

15 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 NOC MUZEÓW 15 lll ni ki przy rzą dza nia kwa su chle - bo we go. % in stru men tal ny kon - cert zes po łu mu zy ki daw nej Mil - le Re gretz, w re per tu a rze któ - re go znaj du je się mu zy ka daw - nych epok od śred nio wie cza do wczes ne go ba ro ku na ko piach daw nych in stru men tów dę tych drew nia nych: fle tach pro stych, cor na mu sach, sza ła ma jach. TCZEW FABRYKA SZTUK Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły Fabryka Sztuk w Tczewie ul. 30 Stycznia 4, Tczew wstęp wolny % 19 otwar cie wy sta wy Gó ra le Ślą scy. Pre zen ta cja naj bar dziej cha rak te ry stycz nych ele men tów dla kul tu ry gó ral skiej: słyn ne ko - nia kow skie ko ron ki oraz stro je lu - do we z ele men ta mi haf tu oprócz te go ele men ty sztu ki lu do wej, in - stru men ty lu do we i pa ster skie jak róg pa ster ski, trom bi ty, gaj dy. % Wie czor ne wy - cie czki po Tcze wie 1. Zna ni i nie zna ni tcze wia nie. Tra sa: CWRDW pl. Pił sud skie - go ul. Le cha Strze lec ka Ob roń ców We ster plat te Sło - wac kie go Koś ciusz ki Ła zien - na Do mi ni kań ska Koś ciel - na pl. Hal le ra Krót ka Dą - brow skie go 30 Stycz nia 2. Śla da mi mu rów ob ron nych ifor ty fi ka cji wo jen nych. Tra sa: CWRDW ul. 30 Stycz nia J. Dą brow skie go pl. Hal le ra Okrzei Bul war Nad wi ślań ski Nad Wi słą Cho pi na Ry bac - ka Wą ska 30 Stycz nia % war szta ty mu zycz - ne pro wa dzo ne przez Josz ka Bro - dę. To nie pow ta rzal ne spot ka nie ar ty sty i twór cy z mło dym czło - wie kiem. Pod czas war szta tów zo - sta ną za pre zen to wa ne in stru men - ty lu do we (w tym ma te riał, z ja - kie go po wsta ły, spo sób gry i moż - li wo ści da ne go in stru men tu), m.in.: fu ja ry, gaj dzi ca, du dy, oka - ry ny, drum la, drew nia ny róg pa - ster ski, szo fa ry, róg wę gier ski. Ce - lem spot ka nia jest prze de wszyst - kim bu do wa nie po czu cia god no - ści, sza cun ku oraz du my z włas - nej toż sa mo ści ro dzin nej, lo kal - nej i re gio nal nej, a z dru giej stro - ny wdra ża nie idei wza jem ne go po sza no wa nia dla od mien no ści na tle kul tu ro wym, na ro do wo - ścio wym i wy zna nio wym. % Wie czor na wy cie - czka po Tcze wie: Za byt ki No we go Mia sta. Tra sa: CWRDW park Ko per ni - ka Woj ska Pol skie go So bie - skie go koś ciół św. Jó ze fa Mo sto wa Ka szub ska Po - łud nio wa Gdań ska 1 Ma ja Le cha pl. Pił sud skie go. % Wy stęp Zes po - łu Re gio nal ne go Isteb na. Pre - zen ta cja me lo dii i tań ców Be - ski du Ślą skie go % po kaz cze pia nia chu sty i na u ka tań ca bio ły. Za - ło że nie chust przez gó ral ki wy ma - ga ło pew nej wie dzy i umie jęt no - ści. Za in te re so wa ne oso by bę dą mog ły spró bo wać swo ich sił w cze - pia niu chu sty, a na stęp nie zes pół Isteb na wraz z ka pe lą za pro si go - ści do na u ki tań ca bia łe go. % kon kurs. Bę - dzie moż na spró bo wać za grać sa mo dziel nie na dwóch in stru - men tach; pier wszym z nich bę - dzie trom bi ta. % II wy stęp Zes po - łu Re gio nal ne go Isteb na % na u ka tań - ców gó ral skich. Tan ce rze zzes po łu Re gio nal ne go Isteb - na przy to wa rzy sze niu ka pe li na u czą wszyst kich chęt nych go ści na stę pu ją cych gó ral skich tań ców: ka pu stę ta niec dla dziew czyn, plac ki ta niec w trój kach, bło go sła wio ny oraz za sia li gó ra le Kon kurs gry na ro gu pa ster skim Po kaz ma rio net - ka rza % Na pad Zbój - nic ki wraz z tań cem zbój nic - kim. Gru pa be skidz kich zbój - ni ków bę dzie pró bo wa ła po - rwać kil ka osób. Ale bez obaw, po rwa ni bę dą mie li szan sę na wol ność, je śli zo sta ną wy ku - pie ni. % od śpie wa nie hym - nu Be ski du Ślą skie go. Ofi cjal - ne za koń cze nie Eu ro pej skiej No - cy Mu ze ów w Tcze wie. Jar mark sztu ki lu do wej po łą - czo ny z po ka za mi. Mini Muzeum Bę dzie moż na za ku pić atrak - cyj ne upo min ki, m.in. rzeź bę sa kral ną, wy ro by z koś ci i gli - ny, ko ron ki, haf ty, kwia ty zdrew na i bi bu ły, ma lo wa ne pier ni ki i ma lar stwo na de sce oraz pat chwork. Dla dzie ci przy go to wa liś my róż ne gry i za - ba wy pla stycz ne oraz ru cho - we. A dla za in te re so wa nych moż li wość kon sul ta cji ze słyn ną sta rą zna chor ką, zna - ją cą spe cy fi ki po ma ga ją ce wszyst kim na wszyst ko. WEJHEROWO KALWARIA WEJHEROWSKA wstęp wolny Nocne zwiedzanie kalwarii z przewodnikiem zapisy pod nr. tel RATUSZ pl. Wejhera 8 wstęp wolny In klu zja zwie rzę ca w bur szty - nie bał tyc kim, wy sta wy przy - rod ni cze La sy dla lu dzi i Grzy by, fo to gra fia Sta ni sła - wa Skła da now skie go i Wło dzi - mie rza Pie cho wi cza, przy ro da w fi la te li sty ce, noc ne zwie dza - nie ra tu sza. MUZEUM PIŚMIENNICTWA I MUZYKI KASZUBSKO- POMORSKIEJ ul. Zamkowa 2a (Pałac Przebendowskich) Wstęp wolny Wystawa diabłów, tańce czarownic, czerpanie papieru i wystawa drukarstwa, kaszubska kuchnia, nocne zwiedzanie muzeum. KOŚCIÓŁ KLASZTORNY PW. ŚW. ANNY ul. Reformatorów 19 wstęp wolny Nocne zwiedzanie podziemi krypt klasztornych.

16 lll 16 NOC MUZEÓW Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie APARTAMENT NASZE ELDORADO t e k s t : J o a n n a W o y d a, s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a, p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Zwykłe i niezwykłe

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Zwykłe i niezwykłe DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne Za ję cia pla stycz ne to ulu bio na dzia łal ność dziec ka wna ucza niu zin te gro wa nym. Są one for mą od re ago wa nia na pięć, roz

Bardziej szczegółowo

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk - Utrzymać dobry czas Oscarowy sukces Idy uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą decyduje wiele czynników. Oprócz niezaprzeczalnie walorów artystycznych, ważne są: odpowiednia promocja

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ O K Ó L N I K KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 2/2013 Płock dnia 21 stycznia 2013 r. 5 KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ 3-6.01. Płoc kie Ko lę do wa nie; Płock 5.01. Kon cert ko lęd New Li fe

Bardziej szczegółowo

Jędrzej Tucholski (1932 2012)

Jędrzej Tucholski (1932 2012) Jędrzej Tucholski (1932 2012) Dwu dzie ste go pierw sze go ma ja 2012 r. zmarł w War sza wie Ję drzej Tu chol ski, dłu go let ni wi ce dy rek tor ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. W In sty

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

FASCYNACJE. Kasia i MaciEK W stylowych BRytyjsKich WnętRzach zakochali się, gdy MiEszKali W londynie. W swoim

FASCYNACJE. Kasia i MaciEK W stylowych BRytyjsKich WnętRzach zakochali się, gdy MiEszKali W londynie. W swoim Salon to kwintesencja angielskiego smaku. Stylowe kanapy, jasna tapeta w charakterystyczne pasy, ozdobny żyrandol i kinkiety oraz kominek tworzą wyspiarski klimat Kasia i MaciEK W stylowych BRytyjsKich

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce

Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce na przy kła dzie fe sti wa lu w Ja ro ci nie Pro jekt edu ka cyj ny z wie dzy o spo łe czeń stwie dla uczniów szkół po nad

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

DODATEK SPECJALNY. DREZDENECKA.pl Dodatek specjalny 13

DODATEK SPECJALNY. DREZDENECKA.pl Dodatek specjalny 13 DODATEK SPECJALNY DREZDENECKA.pl Dodatek specjalny 13 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE Ludzie morza... Ty sią ce tu ry stów, piasz czy ste pla że, smacz ne ry by, nie za po mnia ne wi do - ki, to ob raz ki zna ne z nad mor skich ku ror tów, ob le ga ne w se zo

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy higiena pracy mgr Arleta Mrugała mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zachowanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Jak re kla mo wać, że by nie iry to wać. Ra port Ga ze ta.pl o sku tecz no ści re kla my in ter ne to wej

Jak re kla mo wać, że by nie iry to wać. Ra port Ga ze ta.pl o sku tecz no ści re kla my in ter ne to wej Jak re kla mo wać, że by nie iry to wać Ra port Ga ze ta.pl o sku tecz no ści re kla my in ter ne to wej Wy daw ca: Ago ra SA Au to rzy: Piotr To czy ski, sa mo dziel ny ana li tyk ryn ku (roz dział I)

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 2/2013 2014 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji W świe cie zdo mi no wa nym przez po śpiech, w któ rym sil niej si i spraw niej si zwy cię

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo