NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011"

Transkrypt

1 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 lll NocMuzeów 14 maja 2011 Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot Tczew Waplewo Wielkie Wejherowo RENATA DĄBROWSKA

2 lll 2 NOC MUZEÓW Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja maja jedyna taka noc Gdy miasto śpi nie śpią muzea! Ponad 50 instytucji kultury, sztuki i nauki, wstęp bezpłatny albo za symboliczną złotówkę, zniżki w wybranych kawiarniach i restauracjach. Między a 1.00 z 14 na 15 maja kolejna odsłona Nocy Muzeów jednego z najważniejszych świąt kultury i sztuki w Europie. Centrum Hewelianum Europejska Noc Muzeów od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem w wielu krajach. Atrakcje przygotowane tylko na tę wyjątkową noc, możliwość wejścia w niedostępne zwykle zakamarki i wstęp za symboliczną opłatę przyciągają setki tysięcy zwiedzających. Pomorska odsłona jest wyjątkowa w skali kraju bie rze w niej udział po nad 50 in sty tu cji kul tu ry, sztuki i nauki z Gdańska, Sopotu, Gdyni, Wejherowa, Tczewa ipruszcza Gdańskiego. Prezydenci iburmistrzowie miast objęli patronaty honorowe nad ak cją. To do wód na to, że kul tu ra isztu ka łą czą ludzi pomimo odległości iróżnic, które ich dzielą. Stałym wystawom towarzyszyć będą koncerty, happeningi, rekonstrukcje historyczne i konkursy. Bogatej oferty muzeów i galerii nie sposób stre ścić w kil ku zda niach. Mnó stwo z przy - gotowanych wydarzeń prezentuje lokalną kulturę i mniej znaną historię. Po dob nie jak w la tach ubieg łych do uczest nic - twa w Nocy Muzeów włączyły się kawiarnie, puby oraz re sta u ra cje każ dy, kto przy jdzie do wy - znaczonych miejsc ze specjalną przypinką Europejskiej Stolicy Kultury bądź biletem wstępu do mu ze um, bę dzie mógł li czyć na spe cjal ne zniżki. Kubek gorącej kawy Nescafe z pewnością jeszcze bardziej umili nocne spacery. O Muzealny odjazd zadbały Spółka PKP Intercity, ZTM Gdańsk, ZKM Gdańsk i ZKM Gdy nia. W ramach tegorocznej Nocy Muzeów odbędzie się po raz pier wszy spe cjal na gra miej ska Cie - kawostki Drogi Królewskiej oraz Biblioteka na kółkach akcja Zjednoczenia Czytelniczego. Współpraca kilku miast, kilkudziesięciu instytucji z Metropolii oraz wolontariuszy z projektu Gdańscy Akcjonariusze wpisuje się w starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku Po wszech ny do stęp do kul tu ry jest jednym z priorytetów rozwoju Pomorza. Kultu ra i sztu ka nie zna ją gra nic, łą czą lu dzi po mi - mo odległości i różnic, które ich dzielą. Nad tegoroczną edycją NocyMuzeów Honorowy Patronat objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Prezydent Sopotu Ja cek Kar now ski, Pre zy dent Wej he ro wa Krzysztof Hildebrandt, Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki oraz Burmistrz Pruszcza Gdanskiego Janusz Wróbel. ZNIŻ KI W RE STA U RA CJACH, KA WIAR NIACH, PU BACH Z BI LE TEM Z MU ZE ÓW LUB ZNA CZKIEM! Po ka zu jąc bi let wstę pu do mu - ze um al bo spe - cjal ny zna czek (do stęp ny w in - sty tu cjach bio rą - cych udział w No cy Mu ze ów) w wy bra nych ka - wiar niach, re sta u ra cjach i pu bach otrzy - ma cie zniż ki od 10 do 20 proc. na pro - duk ty z ofer ty lo ka lu Gdańsk: 20 proc. Sza fa Gdań ska sklep z gdań ski mi pa miąt - ka mi, ul. Gar ba ry 14/1 Ja dal nia pod Zie lo nym Smo kiem, ul. Sze ro ka proc. Bar ba dos Pia no Club, ul. Kar me lic ka 1 Ca fe Fer ber, ul. Dłu ga 77/78 El Pa so, ul. Sta ry Ry nek Oliw ski 7 Mon Bal zac, ul. Piw na 36/39 Re sta u ra cja Fil har mo nia, ul. Oło wian ka 1 Caf fe In dy go, ul. Piw na 16 Pi ka wa, ul. Piw na 5/6 Ka fe Del fin, ul. Opa ta Jac ka Ry biń skie go 17 So pot 10 proc. Klub Wie lo ryb, ul. Pod jazd 2 Gdy nia 10 proc. Bar ba dos Pia no Club, CH Kwiat kow ski, ul. 10 Lu te go 16 Caf fe Anioł, ul. Ki liń skie go 6

3 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 NOC MUZEÓW 3 lll GDAŃSK BIBLIOTEKA GDAŃSKA PAN Czytelnia Naukowa w Starym Budynku ul. Wałowa 15 Noc Mu ze ów z Ja nem He we liu - szem. Za pra sza my w Noc Mu - ze ów do Czy tel ni Na u ko wej na pre zen ta cję sta ro dru ków Ja na He we liu sza. Wszyst kim za in te - re so wa nym udo stęp nio ne zo - sta ną ory gi nal ne dzie ła słyn ne - go astro no ma, spe cjal nie na tę oka zję wy do by te z ma ga zy nów. War to do dać, że Bib lio te ka Gdań ska po sia da w swych zbio - rach kom plet dru ków He we liu - sza (nie któ re z nich za wie ra ją de dy ka cje). Nie zwy kle cen ne są te ko lo ro wa ne: Se le no grap hia oraz Ma chi nae coe le stis. Se le - no grap hia (1647) to naj waż niej - sze dzie ło uczo ne go. Za wie ra opis ob ser wa cji Księ ży ca oraz licz ne ry sun ki je go faz. Na wszyst kie py ta nia zwie dza ją - cych od po wie dzą dy żu ru ją cy bib lio te ka rze. CEN TRAL NE MU ZE UM MOR SKIE ul. Ołowianka 9-13 SPICH LE RZE NA OŁO WIAN CE Sa la II RP W trak cie te go rocz - nej No cy Mu ze ów na Oło wian - ce uwa gę zwie dza ją cych chcie - li byś my sku pić na hi sto riach i za - byt kach zwią za nych ze stat kiem Ba to ry. Zwie dza nie w gru pach 30 oso bo wych z prze wod ni kiem przez mi nut. Sa la PRL po dob nie, jak w po - przed niej, prze wod nik bę dzie opro wa dzał tyl ko gru py do 30 osób. Wy bra ne mo de le stat - ków pod kre ślo ne zo sta ną dzię - ki spe cjal ne mu oświet le niu. Sa la Sło wiań ska. Przy go to wa - ne przez Dział Kon ser wa cji Mu - ze a liów mi nu to we pre - zen ta cje dla grup do 25 osób, od by wa ją ce się co go dzi nę (pier - wsza o godz ) do ty czą ce róż nych me tod kon ser wa cji za - byt ków wy do by tych z wra ków stat ków. Centrum Hewelianum Sa la Do lo mi to wa. Aka de mia Przy go da : za ję cia z udzia łem pu blicz no ści, cie ka we gry i za - ba wy, m.in. pró ba stwo rze nia węz ła ludz kie go, ra dze nie so - bie z uszko dze niem kon te ne ra z tok sycz ną sub stan cją, za da nia cel no ścio we i zręcz no ścio we Po zo sta łe sa le eks po zy cyj ne pier wsze go i dru gie go pię tra bę - dą udo stęp nio ne do zwie dza nia bez do dat ko we go pro gra mu. Ga le ria i sa la wy staw cza so wych zo sta ną wy łą czo ne ze zwie dza nia. STA TEK MU ZE UM SOŁ DEK Od stat ku pły wa ją ce go do... kos - micz ne go Spek takl ty pu świat ło dźwięk, ma ją cy w ory - gi nal ny spo sób uka zać nie pow - ta rzal ny urok wnętrz stat ku. Ce - lem or ga ni za to rów bę dzie pró - ba stwo rze nia re la cji po mię dzy obiek tem ist nie ją cym w tra dy - cyj nej świa do mo ści od bior cy ja - ko ele ment hi sto rycz ny, a no wo - czes nym zbio rem po jęć współ - czes nej kul tu ry ma so wej. Na - szym ce lem bę dzie wska za nie pu blicz no ści pun któw stycz nych po mię dzy ty mi dwo ma, po zor - nie prze ciw staw ny mi, świa ta mi tech ni ki re al nej oraz fik cyj nej. DAR PO MO RZA - Gdynia Sta tek zo sta nie przy go to wa ny do sa mo dziel ne go zwie dza nia: noc ne oświet le nie jed nost ki, pod nie sie nie ga li ban de ro wej Im pre za to wa rzy szą ca: Aka de - mia Przy go da : za ję cia z udzia - łem pu blicz no ści. Miej sce: na - brze że przy Da rze Po mo rza. Do wy bo ru cie ka we gry i za ba - wy, m.in.: -pró ba stwo rze nia węz ła ludz - kie go, -ra dze nie so bie z uszko dze niem kon te ne ra z tok sycz ną sub stan cją, -za da nia cel no ścio we i zręcz no - ścio we. MUZEUM WISŁY WTCZEWIE ul. 30 Stycz nia 4, Tczew Te ma tem prze wod nim te go rocz - nej No cy Mu ze ów w Tcze wie jest kon ser wa cja za byt ków. Pra cow nia Kon ser wa tor ska: po kaz me tod kon - ser wa cji przy go to wa ny przez Dział Kon ser wa cji Mu ze a liów CMM. Pre - zen ta cja plansz z pro jek ta mi na kon kurs ar chi tek to nicz ny Pra cow - ni Kon ser wa tor skiej w Tcze wie. Wia ta oglą da nie jach tów OP - TY, KUM KA IV i DAL. Do dat ko - wą atrak cję sta no wią fo to gra fie oraz opo wie ści o jach tach i kon - ser wa cji KUM KI IV. Bu dy nek Mu ze um Wi sły I pię - tro: po kaz za byt ków Ge ne ra ła Car le to na i plansz z fo to gra fia - mi tych że za byt ków tuż po wy - do by ciu z mo rza, edu ka cyj ne dzia ła nia dla naj młod szych sta no wi sko z puz zla mi o te - ma ty ce ma ry ni stycz nej; wy ko - ny wa nie mo de li z ma sy sol nej. MUZEUM RYBOŁÓWSTWA WHELU ul. Bulwar Nadmorski 2, Hel, Po ka zy: wią za nie sie ci ry bac kich. Zwie dza nie mu ze um: wy sta - wy sta łej, wy sta wy cza so wej pt. Ry bac kie Baj ki ma ry - ni stycz nej rzeź by lu do wej ze zbio rów Mu ze um Współ czes - ne go Po mor skie go Rę ko dzie - ła Ma ry ni stycz ne go, skan se - nu. MUZEUM ZALEWU WIŚLANEGO W KĄTACH RYBACKICH Skrócone godziny wstęp1zł Pro gram: No we sta no wi sko in te rak tyw - ne po ka zu ją ce róż ne ty py oża glo wa nia ło dzi. Po ka zy szkut nic twa i po wroź nic twa. Na u ka wią za nia węz łów że - glar skich. Po ka zy ku cia gwoź dzi. Wie czór przy mu - zy ce szan to wej. Na za koń - cze nie ogni sko z po czę stun - kiem.

4 lll 4 NOC MUZEÓW Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 CENTRUM HEWELIANUM ul. 3 Ma ja 9 A, Gdańsk Fort Góry Gradowej (Grodzisko) % godz Gwia zdy w obiek - ty wie ob ser wa cje astro no micz - ne przez te le sko py (w pro gra - mie je dy nie przy sprzy ja ją cych wa run kach atmo s fe rycz nych) % godz Pu blicz ny po kaz nie ba (przy sprzy ja ją cych wa - run kach atmo s fe rycz nych w ple - ne rze lub al ter na tyw nie na wy - sta wie Ener gia, Nie bo i Słoń - ce w Ka po nie rze Po łud nio wej) % godz Zo ba czyć nie wi - dzial ne war szta ty astro fo to - gra ficz ne. Astro fo to gra fia jest dzie dzi - ną fo to gra fii, któ ra zaj mu je się zdję cia mi sfe ry nie bie skiej oraz wy stę pu ją cych na niej obiek tów ga lak tyk, mgła wic ko met i in nych. Wy ko rzy stu - je się ją czę sto do pre zen ta - cji obiek tów, któ rych nie moż - na zo ba czyć go łym okiem. Pod czas war szta tów uczest - ni cy bę dą mo gli zgłę bić taj - ni ki tej dzie dzi ny. (Uwa ga! Obo wią zu je wcześ niej sza re - je stra cja licz ba miejsc ogra - ni czo na) % godz. 19, 20, 21, 22, 23, 24 Pod róż We hi ku łem Cza su hi - sto rycz ne ga wę dy o For cie Gó - ry Gra do wej Re kon struk to rzy w hi sto rycz nych stro jach za bio rą uczest ni ków w hi - sto rycz ną pod róż po wy sta wie We hi kuł Cza su Czło wiek i Po - cisk za koń czo ną pre zen ta cją musz try oraz ho no ro wą sal wą zbro ni czar no pro cho wej. % godz In te rak tyw na wy - sta wa Ener gia, Nie bo i Słoń ce (Ka po nie ra Po łud nio wa) Na go ści cze ka ją dwie pra cow nie Pra cow nia Ener gii i Pra cow nia Nie ba oraz po nad sześ ćdzie siąt in te rak tyw nych sta no wisk pre zen - tu ją cych pra wa rzą dzą ce przy ro - dą i ota cza ją cym nas świa tem. CEN TRUM SZTU KI WSPÓŁ CZES NEJ ŁAŹ NIA ul. Jaskółcza 1 Pod czas No cy Mu ze ów od bę - dzie się pro mo cja pu bli ka cji wy - da wa nych przez CSW Łaź nia. Wszyst kie książ ki i ka ta lo gi moż - na ku pić ze zniż ką 50%. % godz. 19 Pa ra ki no Va le rie La bay le Gra z ga tun ka mi w pra - cach wi deo z ko lek cji mu ze um Mac/Val przy wspar ciu In sty - tu tu Fran cu skie go w War sza wie. % godz Ma rek Dzia łek po kaz ani ma cji w ra mach pro - gra mu In ku ba tor Ani ma cje Mar ka Dział ka są za - ba wą ze współ czes ną kul tu rą ob raz ko wą do stęp ną w In ter ne - cie. Sieć po trak to wa na w nich zo sta ła ja ko wiel kie wy sy pi sko, nie skoń czo ne źró dło ob ra zów. Pre zen to wa ne fil my sta no wią sa ty rę na ota cza ją cy nas świat. % godz opro wa dza nie ku ra tor skie po wy sta wie Per - for ming Da ta. La bo ra to rium po strze ga ne ja - ko prze strzeń sztu ki oraz ba da - nia nad este ty ką me diów sta - no wią dwa głów ne te ma ty wy - sta wy Per for ming Da ta, któ - rej au to ra mi są nie miec cy ar ty - ści: Mo ni ka Fle isc hmann i Wol - fgang Stra uss. Pre zen to wa ne pra ce ob ra zu ją dłu go ter mi no - we ba da nia eks pe ry men tal ne Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia nad per cep cją cyf ro wo ści i jej efek tem zwrot nym. % godz. 21 ŚCIAN KA SO LO (Ma ciej Cie ślak) na sce nie ple - ne ro wej przy ul. Ja skół czej 1 (obok bu dyn ku CSW Łaź nia) kon cert w ra mach pro jek tu Ga le ria Ze wnętrz na Mia sta Gdań ska. % godz per for man ce Ja nu sza Plo ty Lu stra Wol no ści Pro jekt sta wia so bie za cel otwar cie oko ło gdań skiej, oko - ło twór czej po le mi ki na dzia ła - nia per for man ce w prze strze ni pu blicz nej. Dział edu ka cji CSW Łaź nia przy - go to wał na tę noc dwa wy da rze nia: Wy sta wa: Sza fa gdań ska. Trój - miej ska qu e e ro po wieść (sa la edu ka cyj na par ter). To eks po zy cja do ku men ta cyj na na te mat spo łecz no ści LGBT (les bi jek, ge jów, osób bi sek su - al nych i trans płcio wych) w Trój - mie ście. Spot ka nie bę dzie też oka zją do wy słu cha nia opo wie - ści osób zwią za nych ze spo łecz - no ścią LGBT, pod czas opro wa - dza nia po wy sta wie. Pier wsze opro wa dza nie roz pocz nie się o godz. 21. Or ga ni za tor: Kam pa nia prze ciw Ho mo fo bii Trój mia sto Edu ka cja wi zu al na KLI SZE i PIK SE LE (sa la wy sta wo wa par ter) Pre zen ta cja, w po sta ci wir tu al - nej ma py, re zul ta tu war szta tów dla dzie ci i mło dzie ży, ma ją cych na ce lu do ku men ta cję re wi ta li - zo wa nych dziel nic Gdań ska. KO MU NI KA CJA W NOC MU ZE ÓW GDAŃSK Bezpłatny autobus będzie kursował od godz. 19 i zatrzymywał się na przystankach: Wały Piastowskie Dworzec Główny Brama Wyżynna Żabi Kruk (Muzeum Narodowe) Śluza (CSW Łaźnia) Brama Żuławska Westerplatte Brama Żuławska Śluza (CSW Łaźnia) Żabi Kruk (Muzeum Narodowe) Brama Wyżynna Dworzec Główny Wały Piastowskie Ostatni odjazd z Westerplatte o (dzięki temu autobus dojedzie do Dworca Głównego około 1.15, czyli na 5 minut przed odjazdem nocnych autobusów we wszystkich kierunkach) Około godziny 1.20 w obu kierunkach - Gdańsk - Tczew odjadą dodatkowe składy Szybkiej Kolei Miejskiej. GDYNIA Po Gdyni, między Chylonią a Orłowem, będą jeździły autobusy ZKM, których dokładny rozkład znajduje się na Szczegółowy rozkład na

5 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 NOC MUZEÓW 5 lll EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI Wystawa Drogi do Wolności ul. Wały Piastowskie 24 SŁOD KI PRL! na wy sta wie Dro gi do wol no ści Je śli chcesz DO ŚWIAD CZYĆ, dla - cze go w sierp niu 1980 stocz niow - cy po stu lo wa li peł ne za o pa trze - nie ryn ku we wnętrz ne go w ar ty - ku ły żyw no ścio we, przyjdź do nas! W 30-le cie wpro wa dze nia kar tek żyw no ścio wych masz szan sę ode brać swój przy dział cu kru. Przy pom nij so bie smak tam tych cza sów. W pro gra mie: roz strzy - gnię cie kon kur su Prze bierz się na słod ko, in spi ro wa ne go prze - my słem cu krow ni czym PRL, czte - ry de ka dy mu zy ki z tam tych cza - sów, mik so wa nej na ży wo, scen - ki z ży cia co dzien ne go, śpiewanie hitów PRL w kolejce, ka ra o ke, sztu ka graf fi ti na two jej uli cy. Bu duj z na mi no wą wy sta wę oso li dar no ści prze każ tu swo - je pa miąt ki! GDAŃ SKA GA LE RIA MIEJ SKA ul. Piw na 27/29 Wstęp wol ny Dia log 8 EXI STEN CE to pier wsza pol sko fran cu ska wy sta wa pre zen to wa - na w Gdań skiej Ga le rii Miej skiej. Ma rek El sner/la u rent Ode la in Na Dia log 8 skła da ją się ce ra - micz na re a li za cja pol skie go rzeź bia rza Mar ka El sne ra oraz pra ca wi deo i tek sty fran cu - skie go ar ty sty La u renta Ode - la in. Jest to nie zwy kłe do świad cze - nie na wią zy wa nia łącz no ści po mię dzy dwoj giem ar ty stów. Po cząt ko we in tu i cyj ne po ro - zu mie nie prze ro dzi ło się w burz li wy dys kurs. Przez to jest tak że ma ni fe sta cją swo jej in dy wi du al no ści i nie za leż no - ści. Jed nak że moż na od nieść wra że nie, że pra ce, po mi mo od mien ne go ję zy ka i róż nych me diów, opo wia da ją po dob ną hi sto rię. MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU ul. Mariacka 25/26 ZA PRA SZA MY NA OD KRY WA - NIE JA PO NII Pięk no na co dzień. Ja poń skie przed mio ty użyt ko we, stro je i broń wy sta wa Sztu ka or gia mi pre zen ta - cja, war szta ty dla zwie dza ją - cych Taj ni ki ma ki ja żu gej szy po kaz Eg zo ty ka kuch ni ja poń skiej de - gu sta cja po traw Ro la ta tu a żu w kul tu rze Ja po nii pre zen ta cja mul ti me dial na, moż li wość wy ko na nia ta tu a żu hen ną Ory gi nal ność ce ra mi ki ja poń - skiej taj ni ki po wsta wa nia, ro - la w kul tu rze, pre zen ta cja wy - ro bów oraz Kul tu ra fu ne ral na no wo żyt ne go Gdań ska w świet - le ba dań ar che o lo gicz nych wy sta wa Noc na pa no ra ma Gdań ska z wie ży Do mu Przy rod ni ków MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA GDAŃSKA ul. Dłu ga 46/47, Gdańsk oraz oddziały Ratusz Głównego Miasta wstęp: 1 zł Wro ta Epok Ra tusz Głów - ne go Mia sta po dłu giej przer - wie otwie ra swe wnę trza dla spra gnio nych emo cji uczest ni -

6 lll 6 NOC MUZEÓW Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 ków No cy Mu ze ów. Udo stęp nio - ne zo sta ną naj bar dziej re pre - zen ta cyj ne sa le Ra tu sza, któ re na kil ka go dzin sta ną się swe - go ro dza ju wro ta mi prze no szą - cy mi wi dza po za czas i prze - strzeń. Prze szłość prze pla tać się bę dzie z przy szło ścią i te - raź niej szo ścią. Sa le Ra tu sza/wro ta Epok: Sień Dol na Przed sio nek za - bój ców Wiel ka Sa la We ty Wro ta Spra - wie dli wo ści Wiel ka Sa la Ra dy Wro ta Za - trzy ma ne go Cza su Ma ła Sa la Ra dy Wro ta Nie po ko ju Ma ła Sa la We ty Srebr ne Wro ta Sa la Zo dia kal na Wro ta do Dzie ciń stwa Dzie dzi niec Ra tu sza Stud nia Cza sów Wstęp co 45 mi nut Noc Dzie ci W po szu ki wa niu świ tu Prze zna czo na dla dzie ci ca ło - noc na za ba wa, pod czas któ rej bę dą mia ły oka zję od kry wać nie - do stęp ne za zwy czaj dla tu ry stów po miesz cze nia Ra tu sza. Cze ka je moc atrak cji, kon ku ren cje spraw no ścio we i ry wa li za cja, zaś na dro dze sta ną trud ne wy zwa - nia oraz ta jem ni cze po sta ci. Za - pi sy do 10 ma ja. Par tne rem za - ba wy jest Fir ma Dr. Oet ker Pol - ska z sie dzi bą w Gdań sku. Dwór Artusa Długi Targ 43/44 Mu zy ka w tra dy cji Dwo ru Ar tu - sa: Wpro wa dze nie E. Śledź, Ca pel la Ge da nen sis od two - rze nie z pły ty CD utwo rów: Jo - hann Wa len tin Ma der Der Po - lnisc he Pra cher Fi na le, Jo - hann Bal ta sar Chri stian Fre is - slich, Kan ta ta na uro czy sty dzień uro dzin kró la Au gu sta III Ja- uch ze Dan zig (wer sja in stru - men tal na) Opo wie ści gdań skie go Dwo ru Ar tu sa: Okręt Koś cio ła i Okręt Przy mie rza, Ka zi mierz Do bro - czyń ca, Świę ty Raj nold nie - po kor ny ry cerz Ka ro la Wiel kie - go, Fe lu ka wy raz wdzięcz no - ści i akt ze msty Uczta w Wiel kiej Ha li Muzeum Bursztynu Zespół Przedbramia ulicy Długiej Zwie dza nie wy sta wy sta łej Hi - sto ria bur szty nu i bur sztyn nic - twa oraz dwóch wy staw cza so - wych do ty czą cych współ czes - ne go wzor nic twa i sztu ki ju bi - ler skiej: wy sta wa Szep tem ko lek cja bi żu te rii z bur szty nem jed nej z naj cie ka wszych gdań skich firm ART7 Bo że ny i Woj cie cha Ka - lan dyk na an tre so li w Wie ży Wię zien nej wy sta wa SZEŚĆ zna czy By - tom ski, Ka czyń ski, Ty miń ski, Rosz kie wicz, Wol ski pra ce jed nej z naj bar dziej obie cu ją - cych for ma cji ar ty stycz nych sku - pia ją cych pro jek tan tów bi żu te - rii w Pol sce, eks po no wa ne w Sa - li Są do wej. Po ka zy przy bli ża ją ce wła ści wo - ści bur szty nu oraz war szta ty pro wa dzo ne przez Cen trum Edu ka cji Edu Fun. Po przez za - ba wę i nie kon wen cjo nal ną for - mę bę dzie moż na za poz nać się z taj ni ka mi na uk przy rod ni czych dla chęt nych moż li wość prze - by wa nia w ogrom nej my dla nej bań ce! Na dzie dziń cu oglą dać bę dzie moż na rów nież po kaz po wsta - wa nia bi żu te rii pro wa dzo ny przez Ma nu fak tu rę Bur szty nu. Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku ul. Obrońców Poczty Polskiej 1/2 Przy by sze z Wol ne go Mia sta : Od wie dza ją cy bę dą mie li moż - li wość obej rze nia i wy słu cha - nia etiud ak tor skich, opar tych na tre ściach hi sto rycz nych pre - zen to wa nych w na szej pla ców - ce, przez ak to rów Te a tru Ba - zar. Pod czas trwa nia wy da rze nia, ak to rzy bę dą po ja wiać się w okre ślo nych miej scach w mu ze um i wcie lać się w ro - le miesz kań ców Wol ne go Mia - sta Gdań ska. Ak to rzy bę dą ko - men to wać pew ne tre ści za war - te w sta łej eks po zy cji, dzię ki cze mu oso by chcą ce obej rzeć eks po zy cję we włas nym za kre - sie bę dą mia ły ta ką moż li wość. Etiu dy ak tor skie sta no wić bę - dą ar ty stycz ny ko men tarz uzu - peł nia ją cy tre ści pre zen to wa - ne w Mu ze um. Ak to rzy od gry wać bę dą ro le: na - czel ni ka Pol skie go Urzę du Po - czto we go nr 1 w Wol nym Mie - ście Gdań sku, te le fo nist ki, te le - Centralne Muzeum Morskie gra fist ki, pol skie go li sto no sza oraz miesz kań ców Wol ne go Mia sta au toch to na i Po la ka, któ ry przy je chał do Gdań ska po po wsta niu au to no mii. MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU Oddział Etnografii Spichlerz Opacki ul. Cystersów 19 godz wstęp: 1 zł % godz spot ka nie z mu - zy ką i fol klo rem ko ciew skim na wy sta wie cza so wej Ko cie wie -ser decz na stro na świa ta pro - wa dze nie: Ka pe la Ko ciew ska i Ogni sko Pra cy Twór czej ze Sta - ro gar du Gdań skie go % godz pre zen ta cja za - baw dla dzie ci, ko lo ro wa nie wzo - rów ko ciew skich stu den ci z ko - ła na u ko we go kul tu roz naw ców UG opro wa dza nie po wy sta wie ko - ciew skiej au tor ka wy sta wy, czy - ta nie ba jek ko ciew skich w gwa rze ko ciew skiej Hu bert Po błoc ki % godz po kaz fil mów et no gra ficz nych z Fe sti wa lu An tro - po lo gii Wi zu al nej AS PEK TY pro - wa dze nie Do mi ni ka Ry pa, dy rek - tor ka pro gra mo wa fe sti wa lu. Po ka za ne zo sta ną na stę pu ją ce fil - my: For sa ken paths, reż. Ru ya Kok - sal, Tur cja, When de di sha ke it up, reż. Ivo Kuz ma nić, Chor wa cja, Agor Dro me sko, reż. Ję drzej Bą czyk, Li ving wi tho ut men, reż. Yi Luo, Old man Pe ter, reż. Ivan Go lov nev Oddział Sztuki Dawnej ul. Toruńska 1 godz wstęp: 1 zł % godz Mu zycz na pod róż do o ko ła świa ta kon cert baj nut - ko wy re a li zo wa ny przez Bar ba rę Żu row ską-sutt oraz za pro szo nych przez nią go ści: Na ta lię Kra jew ską śpiew (so pran), Wal de ma ra Bą -

7 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 NOC MUZEÓW 7 lll czy ka śpiew (te nor), Mar ka Gaw - kow skie go trąb ka, Alek san drę Bieg-Pia secz ną for te pian, Zes pół Ta necz ny Pe reł ki przy go to wa ny przez cho re o gra fa Ire nę Stop pę. Bra my do wiel kiej mu zycz nej pod ró ży otwo rzą dźwię ki trąb ki. Bę dzie to tak że uro czy ste po wi - ta nie. Opo wie my mu zy ką o róż - nych zwy cza jach. Za trzy ma my się we Fran cji, Hisz pa nii, Ro sji, na chwi lę od wie dzi my Ame ry kę, da le ką Azję i wę dru jąc z dźwię - ka mi przez Wło chy, Niem cy na dłu żej zo sta nie my w Pol sce. Ra - zem też za śpie wa my i mo że za - tań czy my. Za brzmią utwo ry wiel - kich kom po zy to rów, m.in. R. Schu man na, Ch. Go u no da, G. Bi ze ta, F. Cho pi na oraz mu zy ka fil mo wa o In dian ce Po ca hon tas ikró lu Lwie. Bę dzie tak że ta niec ro syj ski i wschod ni o Lam pie Ala - dy na, a pięk ne ko stiu my do da - dzą wie le ko lo ru kon cer to wi. %godz W pod ró ży pre - lek cje pra cow ni ków mu ze um: Wiel ka pod róż chiń skiej po - rce la ny - Mar ta Kra jew ska. Fa - scy na cje orien tem na prze ło - mie XIX/XX wie ku - Bar ba ra Czar nek. W po go ni za dzie ła - mi sztu ki. Do mi ni que Vi vant De non - An na Zie liń ska. Re li - gij ność w pod ró ży - Ma gda le - na Miel nik. Skrzy nia, ku fer, se - kre ta rzyk. Daw ne meb le pod - róż ne - Lech Ło pu ski. Ba ro ko - wy nie zbęd nik sre bra w pod - ró ży - dr An na Frąc kow ska. Mem ling ja ko wiecz nym wę dro - wiec Be a ta Szty ber. % Pre zen ta cja obiek tów zwró co nych Mu ze - um Na ro do we mu w Gdań sku przez Fun da cję Dzie dzic twa Pru skie go w Ber li nie w paź - dzier ni ku 2010 ro ku. Opro wa - dza nie - stu den ci Uni - wersytetu Gdań skie go i pra - cow ni cy mu ze um. % Kon kurs wie dzy o zbio - rach - za pra sza my do wspól nej za ba wy dzie ci i do ro słych. Dzię - ki kar tom za dań bę dzie moż na cie ka wie i przy jem nie zwie dzić mu ze um, a przy tym zdo być na - gro dy nie spo dzian ki. % godz Tań ce z raj - skich wysp In do ne zji. Pre lek cja iwar szta ty tań ca in do ne zyj skie - go dla mło dzie ży i do ro słych pro gram Jad wi gi Moż dżer % godz Po kaz tań - ca brzu cha w wy ko na niu zes - po łu Aga dir, dzia ła ją ce go pod skrzy dła mi Aka de mic kie go Cen - trum Kul tu ry UG AL TER NA TOR przy Uni wersytecie Gdań skim. % godz Po kaz bęb - niar ski w wy ko na niu uczest ni ków war szta tów z Klu bu Pro jek tor nia Gdań skie go Ar chi pe la gu Kul tu ry. % godz War sztat z per ku sji na cie le (STOMP), pro wa dze nie Ksa we ry Ku li gow - ski. Pod czas war szta tu do wie my się jak za mie nić w or kie strę swo je włas ne cia ło, zaj mie my się ko or - dy na cją ru cho wą, kla ska niem, tu - pa niem, pstry ka niem i łą cze niem tych dźwię ków w rytm, słu cha niem sie bie na wza jem z jed no czes nym sku pia niem się na włas nym ryt - mie. Śpie wa nie i wy stu ki wa nie ryt - mów po win no być pod sta wą każ - de go war szta tu bęb niar skie go. % godz na za koń cze - nie so bot niej no cy wy jąt ko wy Ta niec z ogniem gru py In fec - ted Fi res how. % Spot ka nie z za byt - ka mi, czy li gdań szcza nie na krań - cach świa ta pre zen ta cja stwo - rzo na z nad e sła nych zdjęć z pod - ró ży miesz kań ców Trój mia sta. % godz Kon kurs wie dzy o zbio rach, za pra sza my do wspól nej za ba wy do ro słych i dzie ci. Dzię ki kar tom za dań bę - dzie moż na cie ka wie i przy jem - nie zwie dzić mu ze um, a przy tym zdo być na gro dy nie spo dzian ki. Za pra sza my do zwie dza nia wy staw sta łych: Ce ra mi ka, Złot nic two, Pla - sty ka śred nio wiecz na, Ma lar stwo Gdań skie, Ma lar stwo Fla man dzkie i Ho len der skie oraz wy sta wy cza - so wej Oca lo ne. Skar by koś cio ła św. Ka ta rzy ny w Gdań sku. Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie Nowy Barkoczyn, Gmina Nowa Karczma godz wstęp: 1 zł % godz hap pe ning hi - sto rycz ny % godz. 18 kon cert mu zy ki państw Unii Eu ro pej skiej % godz. 19 ogni sko Gdańska Galeria Fotografii ul. Grob la I 3/5 godz wstęp: 1 zł % godz. 18 wer ni saż wy sta wy fo - to gra fii Krzysz tof Gie rał tow ski, In dy wi du al no ści Pol skie. Kla - sycz ne czar no-bia łe por tre ty fo - Muzeum Archeologiczne w Gdańsku to gra ficz ne, sta no wią ce część two rzo nej od lat 60. ko lek cji Po - la cy, por tre ty współ czes ne. Na wy sta wie znaj du je się ze staw por - tre tów pol skiej in te li gen cji, oso - bo wo ści o ol brzy mim wpły wie na hi sto rię i kul tu rę osta t nich czte - rech de kad. Fo to gra fie m.in. Cze - sła wa Mi ło sza, Je rze go Mak sy - miu ka, Ka li ny Je dru sik czy Woj - cie cha Mły nar skie go po sze rzo - no o ane gdo tycz ny ko men tarz w ję zy ku pol skim, nie miec kim i an giel skim. Na szy bie ga le rii w noc mu ze al ną pre zen to wa ny bę dzie film do ku men tal ny o au - to rze wy sta wy w re ży se rii Bo ry - sa Lan ko sza pt. Po la cy, Po la cy, Wy sta wa trwa do r. Oddział Zielona Brama ul. Dłu gi Targ 24 godz: wstęp: 1 zł Ser decz nie za pra sza my na dwie wy sta wy: Al bert Lip czin ski ( ) oraz The Ple a su re of Light. György Ke pes i Frank J. Ma li na na skrzy żo wa niu na u ki i sztu ki. Mo no gra ficz na wy sta wa Al ber ta Lip czin skie go przy go to wy wa na zo sta ła przez Mu ze um Na ro do - we w Gdań sku we współ pra cy z Wil liam son Art Gal le ry and Mu - se um w Li ver po o lu. Eks po zy cja pre zen tu je oko ło 80 ob ra zów i wy bra nych ry sun ków z Pol ski, Wiel kiej Bry ta nii, Nie miec i Por - tu ga lii. Są to prze de wszyst kim por tre ty i pej za że, a do peł nie nie sta no wią mar twe na tu ry, sce ny ro dza jo we oraz wi do ki Gdań ska. Nato miast dru ga wy sta wa to efekt współ pra cy na sze go Mu ze um z Cen trum Sztu ki Współ czes nej Łaź nia i Na ro do we go Cen trum Kul tu ry. Wy sta wa jest czę ścią pro - jek tu ar ty stycz no-edu ka cyj ne go pt. Art&Scien ce Me e ting i bę dzie pre zen to wać pra ce György Ke pe - sa i Fran ka Ma li ny, ar ty stów się - ga ją cych w swych dzia ła niach twór czych po naj no wsze tech ni ki ba dań na u ko wych: na no tech no - lo gię, in ży nie rię ge ne tycz ną, ro - bo ty kę.

8 lll 8 NOC MUZEÓW Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 Gdańsk, Gdynia, Sopot wirtualna mapa z

9 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 NOC MUZEÓW 9 01 Biblioteka Gdańska PAN 02 Centralne Muzeum Morskie 02a Spichlerze na Ołowiance 02b Statek - Muzeum "Sołdek" 02c "Dar Pomorza" w Gdyni 02d Muzeum Wisły w Tczewie 02e Muzeum Rybołówstwa w Helu 02f Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich 03 Centrum Hewelianum 04 Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 05 Europejskie Centrum Solidarności 06 Gdańska Galeria Miejska 1 07 Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 08 Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 08a Dwór Artusa 08b Muzeum Bursztynu 08c Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku 08d Ratusz Głównego Miasta 09 Muzeum Narodowe w Gdańsku 09a Oddział Etnografii - Spichlerz Opacki 09b Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie 09c Gdańska Galeria Fotografii 09d Oddział Sztuki Dawnej 09e Oddział Zielona Brama 09f Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim 09g Oddział Sztuki Nowoczesnej - Pałac Opatów 10 Muzeum II Wojny Światowej 11 Instytut Pamięci Narodowej 12 "Bałtyckie Bractwo Żeglarzy" 13 Biuro Gdańsk i Metropolia Europejska Stolica Kultury Kandydat 14 Centrum Sztuki i Edukacji "Elbląska 66" 15 Galeria Pionova 16 Galeria Spiż7 17 Galeria Sztuki Współczesnej NPS 18 Kamienica Gotyk 19 Kuźnia Wodna 20 Pomorze Sztuki 21 "Wyspa Skarbów" Gdański Archipelag Kultury 22 MINI Muzeum 23 Projekt "Muzeum Emigracji" 24 Muzeum Marynarki Wojennej 25 Muzeum Miasta Gdyni 25a Siedziba Główna 25b Domek Abrahama 26 Muzeum Sopotu 27 Państwowa Galeria Sztuki 28 Urząd Miejski w Pruszczu Gdańskim - Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim 29 Urząd Miejski w Wejherowie 30 Centrum Wystawienniczo- Regionalne Dolnej Wisły "Fabryka Sztuk" w Tczewie lll

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086

PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086 PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 LIPIEC 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y 27.06-13.07 WIECZORY W ARSENALE XVIII FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ WWW.WIECZORYWARSENALE.PL

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

TT Warsaw. Egzotyka zyskuje na znaczeniu czytaj. Dialog buduje siłę branży Touroperatorzy i agenci powinni być partnerami w biznesie.

TT Warsaw. Egzotyka zyskuje na znaczeniu czytaj. Dialog buduje siłę branży Touroperatorzy i agenci powinni być partnerami w biznesie. Wydanie specjalne Wiadomości Turystyczne dwutygodnik branży turystycznej Zobacz o czym ważnym dla Ciebie i Twojego biznesu piszemy i zamów prenumeratę. www.wiadomosciturystyczne.pl TT Warsaw Warszawa,

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Gdy projektantem jest jako æ

Gdy projektantem jest jako æ ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 24 lipca 2012 r. nr 233 n rok VI Cza plic ki Za k³ad Sto lar ski od 1981 ro ku spe cja li zu je siê

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 GRUDZIEŃ 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y MIÊDZYNARODOWA GALA SYLWESTROWA w Auli Leopoldina Wœród wykonawców

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 15 paںdziernika 2013 r., nr 281, rok VII Pierw sza na zie miach pol skich in sty tu - cja sp ³ dziel

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo