Preambuła. Rozdział I Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Preambuła. Rozdział I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Strona1 Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata. Preambuła Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest dokumentem o charakterze strategicznym, opierającym się na długofalowych wspólnych działaniach samorządu i podmiotów trzeciego sektora na rzecz wzmacniania potencjału organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podnoszenia znaczenia ich działań w sprawach dotyczących rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. Współpraca ta generuje skuteczniejszą i bardziej efektywną realizację wspólnego celu, jakim jest podnoszenie jakości życia mieszkańców Sopotu poprzez pełniejsze zaspakajanie ich potrzeb społecznych. Wobec tego, budowanie oraz umacnianie fundamentów trwałej i satysfakcjonującej współpracy samorządu z podmiotami trzeciego sektora jest zarówno konieczne jak i bardzo ważne. Rozdział I Postanowienia ogólne Ilekroć w niniejszym Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata, zwanym dalej Programem, jest mowa o : 1. Mieście należy przez to rozumieć Gminę Miasta Sopotu; 2. Prezydencie należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Sopotu; 3. Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 ( tj. Dz.U.z 2010 r. Nr 234, poz z póź.zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 4. Organizacjach należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy; 5. Konkursie należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.13 ustawy; 6. Kontraktowaniu należy przez to rozumieć zlecanie realizacji zadań publicznych przez Miasto organizacjom w formie umowy wieloletniej, w oparciu o przepisy ustawy, w tym możliwości kontraktowania w innym trybie określonym w odrębnych przepisach, z zastosowaniem wypracowanego oraz wdrożonego standardu; 7. usłudze społecznej należy przez to rozumieć działania i czynności realizowane w ramach zadań własnych Miasta, w zakresie przewidzianym w art.4 ust.1 ustawy, podejmowane w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Sopotu, nie polegające na wytwarzaniu dóbr materialnych.

2 Strona2 Rozdział II Cel główny i cele szczegółowe programu Celem głównym programu jest długofalowe zapewnienie współpracy Miasta z organizacjami, budowanie oraz umacnianie partnerstwa w celu systematycznej, konsekwentnej poprawy jakości życia mieszkańców poprzez coraz lepsze zaspakajanie ich potrzeb. W efekcie dobrej współpracy wzrastać będzie trafność oraz skuteczność w zakresie definiowania potrzeb społecznych,co pozwoli na realizację zadań, które zniwelują problemy bądź całkowicie zaspokoją istniejące potrzeby mieszkańców. Cele szczegółowe 1. Zwiększanie aktywności społecznej sopocian; 2. Umacnianie poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę; 3. Wzmacnianie mechanizmów współpracy samorządu i organizacji oraz zapewnienie im udziału w realizacji zadań własnych samorządu, służących rozwojowi miasta; 4. Wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dla dobra mieszkańców; 5. Uzupełnianie działań miasta w obszarach mniej zagospodarowanych przez administrację; 6. Udział w budowaniu cząstkowych planów i strategii miasta; 7. Upowszechnianie i wprowadzanie w życie postanowień ustawy; 8. Zwiększanie aktywności organizacji w realizacji projektów unijnych oraz partnerstwa ; 9. Kształtowanie postaw proobywatelskich, w szczególności wolontariatu; 10. Efektywne, skuteczne realizowanie zadań publicznych wspólnie z organizacjami; 11. Otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom indywidualnego wystąpienia z inicjatywą realizacji konkretnych zadań publicznych 12. Umacnianie oraz zwiększanie wpływu organizacji na kreowanie polityk społecznych w mieście. Rozdział III Zasady współpracy Współpraca Miasta z organizacjami w sferze pożytku publicznego odbywa się w oparciu o następujące zasady: 1. pomocniczości (subsydiarności) oznaczającej, że Miasto przekazuje swoje zadania organizacjom, jeśli są one na to gotowe, wycofując się z bezpośredniej ich realizacji; ani Miasto, ani organizacje nie powinny ingerować w rozwiązywanie problemów społecznych, jeśli mieszkańcy sami mogą sobie z nimi poradzić, 2. partnerstwa zasady rozumianej jako współdziałanie obu stron współpracy na rzecz miasta i jego mieszkańców w celu osiągnięcia lepszych rezultatów w realizacji zadań publicznych, wspólne określanie celów i ponoszenie odpowiedzialności, 3. suwerenności oznaczającej, że zarówno organizacje, jak i Miasto zachowują niezależność we wzajemnych relacjach, którą powinien cechować szacunek obu stron wobec siebie, 4. efektywności oznaczającej, że obie strony wspólnie dbają o to, żeby poniesione nakłady na realizowane zadania przynosiły jak najlepsze rezultaty,

3 Strona3 5. uczciwej konkurencji w myśl której wszystkie odpowiednio przygotowane podmioty mają takie same szanse w dostępie do realizacji zadań publicznych, 6. jawności oznaczającej, że organizacje i Miasto udostępniają sobie wzajemnie pełną i prawdziwą informację na temat obszarów swojego działania, które są istotne z punktu widzenia wspólnej realizacji zadań publicznych na rzecz Miasta i jego mieszkańców. Rozdział IV Zakres przedmiotowy współpracy Współpraca Miasta z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 ustawy. Współpraca ta, w szczególności, opiera się na : Diagnozowaniu potrzeb społecznych oraz określaniu sposobów ich zaspakajania, poprzez realizację zadań publicznych. Współpraca finansowa Rozdział V Formy współpracy 1. Realizacja zadań publicznych poprzez kontraktowanie może odbywać się w formie wsparcia lub powierzenia w trybie konkursów, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. Wybór zlecenia realizacji zadań publicznych, w innym trybie określonym w odrębnych przepisach, następuje w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania. a) Kontraktowanie to proces wynikiem, którego jest podpisanie umowy obejmującej wspólne określenie potrzeb danej grupy, w celu świadczenia usługi, środków i metod jakie należy użyć do prawidłowego wykonania zadania oraz sposobu monitoringu i ewaluacji danego zadania. b) Kontraktowanie ma na celu zagwarantowanie profesjonalnej realizacji zadania zgodnie z wypracowanym standardem usługi, ma służyć również do aktywizowania lokalnych organizacji w kierunku doskonalenia świadczonych usług i profesjonalizacji samych organizacji. c) Miasto może, w szczególności, w formie kontraktu zlecić organizacjom realizację zadań niezbędnych dla mieszkańców i miasta, takich które wymagają ciągłości realizacji. d) Miasto może zlecić realizację zadania publicznego w formie kontraktowania organizacjom, które statutowo działają w dziedzinie usługi zleconej do zakontraktowania. e) W celu rozpoczęcia procesu kontraktacji Miasto zaprasza organizacje statutowo działające w obszarze usługi przewidzianej do kontraktowania do wypracowania standardu realizacji tej usługi. f) Miasto przyjmuje na siebie rolę organizatora i koordynatora spotkań standaryzacyjnych. g) Cechy, które powinien zawierać kontrakt, to: wysoka jakość usług oparta na standardzie, ekonomiczność jako racjonalność ponoszonych kosztów, efektywność w wymiarze społeczno-ekonomicznym, długofalowość realizacji (rekomendowana to 3 letnia umowa)

4 Strona4 przejrzystość jako jasne określenie zasad i odpowiedzialności obu stron, możliwość zmierzenia i oceny efektywności poprzez monitoring i ewaluację usługi w oparciu o określony zestaw narzędzi, wykorzystujący kryteria i wskaźniki zawarte w standardzie usługi, elastyczność jako możliwość reagowania na zmiany w trakcie realizacji usługi. h) Kontraktowanie oparte będzie o następujące zasady: równości szans dla posiadających wymagane kwalifikacje i doświadczenie oferentów przejrzystości procesu wyboru ofert, konkurencyjności 2. Miasto może zawierać umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie oraz uchwale Rady Miasta Sopotu. 3. Miasto może wynajmować organizacjom, na preferencyjnych warunkach, lokale komunalne, dla realizacji zadań publicznych. Współpraca pozafinansowa: 1. Współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności ze środków unijnych. 2. Udział Miasta jako partnera w projektach o dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych. 3. Wzmacnianie instytucjonalne organizacji pozarządowych (szkolenia, konsultacje, konferencje). 4. Udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych według ich kompetencji. 5. Wyróżnianie i przyznawanie nagród przez Prezydenta organizacjom 6. Promocja osiągnięć organizacji w mediach.za wybitne osiągnięcia. 7. Udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Miastem, które ubiegają się o dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych. 8. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, szczególnie z miastami partnerskimi Sopotu. 9. Konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami 10. Wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lub użyczanie lokali komunalnych na realizację zadań (spotkania, imprezy czy konferencje, a także stałe działania wynikające z realizacji Programu). 11. Udział przedstawicieli samorządu w spotkaniach z organizacjami dotyczących wzajemnej współpracy i bieżących problemów. 12. Udzielanie pomocy organizacyjnej organizacjom przez Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych, Sopockie Centrum Wolontariatu oraz Centrum Przedsiębiorczości. 13. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze opiniująco-doradczym i inicjatywnym. Rozdział VI Priorytetowa dla Miasta sfera zadań publicznych na lata.. obejmuje obszary: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

5 Strona5 ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizyczne, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Rozdział VII Okres realizacji programu Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia. Rozdział VIII Sposób realizacji programu 1. Wydziały Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne prowadzą bezpośrednią współpracę, w obszarach swojego działania, z organizacjami, która w szczególności polega na: a) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów dla organizacji na realizację zadań publicznych, b) sporządzaniu informacji finansowych i pozafinansowych z zakresu współpracy z organizacjami, które są przekazywane głównemu specjaliście do sprawozdania, c) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami prowadzącymi działania pożytku publicznego, d) udziale przedstawicieli Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych w spotkaniach i szkoleniach w zakresie wzajemnej współpracy z organizacjami. 2. Wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Sopotu i inne jednostki organizacyjne miasta, a) planują sferę zadań publicznych koniecznych do realizacji, w określonych w Programie latach, oraz przewidują najbardziej efektywny tryb zlecania zadań, b) składają propozycję obszarów priorytetowych, mieszczących się w zadaniach własnych miasta, do programu oraz do ogłoszeń o konkursie na realizację zadań publicznych, c) zapewniają umieszczenie w projekcie budżetu miasta środków finansowych na ich realizację, przy czym w przypadku kontraktowania, zabezpieczają środki finansowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej d) sporządzają i rozliczają umowy, prowadzą nadzór merytoryczny i kontrolę nad wykonywanymi zadaniami.

6 Strona6 Rozdział IX Wysokość środków planowanych na realizację programu Na zadania publiczne realizowane w ramach współpracy finansowej, które będą zlecane organizacjom Miasto planuje przeznaczyć w latach środki finansowe w wysokości.. Planowana kwota obejmuje zarówno przewidywane dotacje na zadania zlecane w formie konkursów, jak również środki finansowe na zadania zlecane w innym trybie określonym odrębnymi przepisami. Rozdział X Ewaluacja i monitoring programu współpracy 1. Realizacja programu współpracy Miasta z organizacjami zostanie poddana ewaluacji bieżącej i podsumowującej, mającej na celu ocenę realizacji wykonania programu w dwóch zakresach: 1) jakości współpracy; 2) stopnia realizacji celów współpracy. 2. Badanie ewaluacyjne zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem wyników monitoringu i autoewaluacji rocznych programów współpracy miasta z organizacjami. 3. Dla zapewnienia właściwej ewaluacji programu przyjmuje się wszystkie wskaźniki monitoringu dla programów rocznych realizowanych w okresie obowiązywania wieloletniego programu oraz dodatkowo ustala się następujące wskaźniki monitoringu: a) liczba organizacji realizujących zadania w oparciu o dotacje z budżetu Miasta, b) liczba lokali udostępnianych na preferencyjnych warunkach organizacjom w podziale na rodzaj umów (stawka preferencyjna lub użyczenie), c) liczba konferencji, szkoleń, spotkań informacyjnych dla organizacji organizowanych przez Miasto, d) liczba organizacji zarejestrowanych z siedzibą w Sopocie, e) liczba umów zawartych na okres dłuższy niż 1 rok w formie wsparcia i w formie powierzenia, f) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych, g) liczba organizacji realizujących zadania publiczne w trybie innym niż konkursy, h) liczba zleconych zadań w trybie j.w. i) wysokość kwot wydatkowanych na realizację zadań, poza konkursami, j) procentowy udział środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań przez organizacje proporcjonalnie do budżetu miasta w latach realizacji programu. 4. Za koordynację monitoringu i ewaluacji odpowiada.. 5. Wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta uczestniczące we współpracy, przekazują do głównego specjalisty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, informacje z wykonania poszczególnych wskaźników i uczestniczą w monitoringu.

7 Strona7 6. Monitoring i ewaluacja usług kontraktowanych odbywać się będzie w oparciu o określony zestaw narzędzi (wypracowany w ramach projektu PI Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Miasta Sopotu ). 7. Sprawozdanie z realizacji programu, zawierające informacje wg. wyżej wymienionych wskaźników, zostanie przedłożone Radzie Miasta Sopotu do dnia 30 kwietnia roku Rozdział XI Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji Program został przygotowany wspólnie przez samorząd oraz sopockie organizacje. Priorytetowe obszary, określone w programie, zostały wskazane przez wydziały Urzędu Miasta, jednostki organizacyjne i organizacje. W dniu... program został poddany ogólnym konsultacjom z organizacjami, w ten sposób, iż został przekazany drogą elektroniczną do wszystkich organizacji znajdujących się w bazie z prośbą o ewentualne uwagi, wskazania, które można było składać do dnia Projekt programu został również zamieszczony na stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednocześnie, w dniu.. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu z organizacjami, w celu wyjaśnienia potencjalnych wątpliwości dotyczących programu. W kolejności, program został przekazany do zaopiniowania Sopockiej Radzie Organizacji Pozarządowych oraz Zespołowi Konsultacyjnemu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Tym samym, organizacje miały możliwość realnego wpływania na ostateczny kształt planowanych na lata... założeń zawartych w programie. Następnie, projekt programu został przekazany Prezydentowi, komisjom Rady Miasta oraz wniesiony pod obrady Rady Miasta Sopotu. Program tworzony został na podstawie kierunków działań strategicznych Miasta. Rozdział XII Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w konkursach. I. Komisje konkursowe, w drodze zarządzenia, powołuje Prezydent. W skład komisji wchodzą : Przewodniczący - przedstawiciel, właściwej ze względu na zadanie konkursowe, komórki lub miejskiej jednostki organizacyjnej, Przedstawiciele, właściwej ze względu na zadania konkursowe, komórki lub miejskiej jednostki organizacyjnej, przedstawiciel wydziału finansowego oraz główny specjalista ds. organizacji pozarządowych Przedstawiciel organizacji pozarządowych wybrany przez Sopocką Radę Organizacji Pozarządowych. Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia przez Prezydenta konkursów. 1. Do pracy komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

8 Strona8 2. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z póź. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. 3. Przewodniczący oraz członkowie komisji przed posiedzeniem, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, składają oświadczenia o pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który nie budzi uzasadnionej wątpliwości, co do bezstronności podczas oceniania ofert. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. 4. Do zadań komisji należy: opiniowanie zgłoszonych ofert pod względem merytorycznym, opiniowanie ofert dokonywane przez komisje konkursowe musi być poprzedzone ich oceną formalną. Formalnej oceny złożonych ofert dokonują merytoryczne wydziały, komórki i miejskie jednostki organizacyjne, które po weryfikacji ofert przekazują je do komisji konkursowych celem ich zaopiniowania. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej formalnej oceny ofert dokonuje starszy specjalista ds. analiz. Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert na podstawie kryteriów zawartych w art. 15 ust.1 ustawy oraz dodatkowych : a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację i jej doświadczenie, w szczególności, gdy zlecenie ma nastąpić w trybie kontraktowania; b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne; d) uwzględnia planowany przez organizację udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację wspieranego zadania publicznego, e) uwzględnia planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, g) preferuje oferty, w których wkład własny ( finansowy oraz przeliczona praca społeczna, również wolontariuszy) oraz wkład pochodzący z innych źródeł będzie wynosił, co najmniej 40% całkowitych kosztów zadania h) określa zakres rzeczowy, oraz wskazuje propozycję kwoty dotacji, która nie może być wyższa niż 70% całkowitych kosztów zadania wspieranego. Zadania wspierane realizowane na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej ( ubogich rodzin, dzieci) mogą być dofinansowane w 80 %. całości kosztów zadania, rekomenduje Prezydentowi propozycje wyłonionych ofert i wysokości dotacji, wskazuje Prezydentowi na powinność unieważnienia konkursu jeżeli:

9 Strona9 a) nie została złożona żadna oferta, b) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu. 5. Za organizację pracy komisji odpowiada jej przewodniczący oraz główny specjalista ds. organizacji pozarządowych. 6. Współpracą z organizacjami i w zakresie pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zajmuje się starszy specjalista ds. analiz oraz inne osoby pracownicy MOPS, wskazane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 7. Do ważności czynności podejmowanych przez komisje wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków komisji o terminie posiedzenia oraz obecności na nim, co najmniej połowy składu komisji. W wypadku uzyskania równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 8. Z tytułu pracy w komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

10 Strona10 Uchwała Nr./ 20.. Rady Miasta Sopotu z dnia 20. roku W sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata.... Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r., poz. 594, zm. Dz. U. z 2013r. poz. 645,Dz.U. z 2013r. poz.1318, Dz.U.z 2014r. poz.379) oraz art.5a ust. 1 i ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536, zm. Dz. U. z 2011 Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz.1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244, Nr 232 poz. 1378, Dz.U. z 2014r. poz.223, Dz.U.. z 2014r. poz.498) Rada Miasta Sopotu uchwala co następuje: 1 Uchwala się Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały Rada Miasta Sopotu zapewni w budżecie miasta środki finansowe na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w Kwoty zapisane w załączniku mają charakter szacunkowy i mogą zostać skorygowane w zależności od możliwości finansowych Miasta. Dokumentem określającym wysokość środków finansowych na realizację zadań publicznych będzie uchwała budżetowa na rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu. 3 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/159/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 03 grudnia 2012 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

Bardziej szczegółowo

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r.

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadki na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

3. Adresaci Programu

3. Adresaci Programu PROJEKT Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. PROGRAM współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST Projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA 2012 ROK Rozdział

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 0002.XXXVI.2013 XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 28 listopada 2013 r. godz. 13.00 Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 sala 102 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PORZĄDEK DZIENNY SESJI.... 4 PROJEKT UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

3. Cele szczegółowe programu wynikają z założonego celu głównego i są to:

3. Cele szczegółowe programu wynikają z założonego celu głównego i są to: Załącznik do uchwały Nr XIII/139/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.11.2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CHOROSZCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. Załącznik do Uchwały... Rady Miasta Częstochowy z dnia... Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Milanówka z dnia. listopada 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Milanówka z dnia. listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Milanówka z dnia. listopada 2014 r. Program współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/.../12 RADY GMINY KOBYLIN-BORZYMY. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/.../12 RADY GMINY KOBYLIN-BORZYMY. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 19 października 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XX/.../12 RADY GMINY KOBYLIN-BORZYMY z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Kobylin-Borzymy

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw 1) PROJEKT U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Raport syntetyczny. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w województwie śląskim. Cieszyn, 2013 r.

Raport syntetyczny. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w województwie śląskim. Cieszyn, 2013 r. Raport syntetyczny Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w województwie śląskim Cieszyn, 2013 r. Projektodawca: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz podmioty obowiązane do ich realizacji; 2) sposób powoływania,

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 668/13 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku OA. 0050.2.2012.AW Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Siedlce z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XLVI/526/14 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo