Czas trwania: 3 wype³nione programem dni (2 noclegi).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czas trwania: 3 wype³nione programem dni (2 noclegi)."

Transkrypt

1 Nauczycielu, wybierz siê ze swoimi uczniami na wycieczkê do Trójmiasta - trzech miast rozmaitoœci. Historyczny Gdañsk, rozrywkowy Sopot z uzdrowiskiem i rozrastaj¹ca siê nowoczesna Gdynia tworz¹ obszar, gdzie ka dy odnajdzie coœ interesuj¹cego i fascynuj¹cego. Tu dzieje siê trzy razy wiêcej. Gwarantujemy trzykrotnie wiêcej atrakcji i niezapomnianych wra eñ. Do wyboru, do koloru, do Trójmiasta!!! Od wielu lat prowadzimy w Gdyni oœrodek wypoczynkowy. Mieliœmy przyjemnoœæ goœciæ dziesi¹tki grup szkolnych i doœwiadczenia te pozwoli³y nam przygotowaæ ofertê pobytu w Trójmieœcie, która nie wymaga czasoch³onnego planowania programu wycieczki, rezerwacji biletów i umawiania siê z przewodnikami. SZCZEGÓ Y OFERTY: Miejsce: Oœrodek Wypoczynkowy Razem nad morzem po³o ony w Gdyni Or³owie, dzielnicy granicz¹cej z Sopotem. 700 metrów od pla y i mola. Czas trwania: 3 wype³nione programem dni (2 noclegi). Zakwaterowanie: W drewnianych domkach kempingowych, 4 i 5 osobowych. W ka dym domku dwa pokoje, ³azienka z prysznicem i wc. Do spania tapczany i ³ó ka piêtrowe, komplety poœcieli i cieple koce. Wy ywienie: 4 œniadania i 3 obiadokolacje (dwudaniowy obiad w porze kolacji). Suchy prowiant na drogê powrotn¹. Dodatkowo kie³baski i pieczywo na ognisko. Transport: Dostêpnymi œrodkami komunikacji - Szybka Kolej Miejska, Autobusy ZKM, Polskie Koleje Pañstwowe. Transport baga y z dworca PKP i z powrotem. W przypadku przejazdów w³asnym autokarem, obni enie kosztów pakietu o 15 z³. Dodatkowe atrakcje i promocje w cenie pakietu: pami¹tkowe zdjêcie, ognisko z kie³baskami lub dyskoteka. Na ka de 15 osób 1 opiekun gratis. Rezerwacja i dodatkowe informacje: Rezerwacji prosimy dokonywaæ poprzez formularz zamieszczony na naszej stronie internetowej lub fax na nr Kontakt i szczegó³owe informacje: pod nr. tel lub Program: Oprócz zwiedzania trzech wspania³ych miast proponujemy równie mo liwoœæ wyboru spoœród 3 zaproponowanych pakietów lub u³o enia programu indywidualnego dla grupy zgodnie z sugesti¹ i jej potrzebami. Podczas wycieczek opieka przewodnika lub wolontariuszy, wówczas gdy bêdzie to niezbêdne. PAKIET 1: 200 z³ GDAÑSK - SOPOT- GDYNIA PAKIET 2: 220 z³ GDYNIA - GDAÑSK OLIWA PAKIET 3: 240 z³ GDYNIA - GDAÑSK SZYMBARK (jedynie dla grup posiadaj¹cych w³asny autokar) W za³¹czniku do oferty znajduj¹ siê szczegó³owe opisy atrakcji poszczególnych miejscowoœci. Uwaga: istnieje mo liwoœæ uzgodnienia wycieczek do innych miejsc i miejscowoœci oraz wyd³u enia pobytu. *Koszty pakietów skalkulowano dla grup minimum 30 osobowych, dla mniejszych grup przygotowujemy indywidualne kalkulacje.

2 GDAÑSK Miasto, w którym odnajdziemy œlady ponad tysi¹cletniej historii Przejazd do Gdañska Zwiedzanie Bazyliki Mariackiej Zwiedzanie ekspozycji Muzeum Morskiego Przerwa w zwiedzaniu, czas wolny Zwiedzanie Starego Miasta BAZYLIKA MARIACKA Koúcióù Wniebowziæcia Najúwiætszej Marii Panny to najwiæksza zbudowana z cegùy, gotycka úwiàtynia w Europie, We wnætrzu znajduje siæ wiele doskonaùych dzieù sztuki úredniowiecznej i barokowej, m.in. kamienna Pieta z ok r., kopia Sàdu Ostatecznego namalowanego przez Hansa Memlinga w roku 1472, zegar astronomiczny wykonany w latach przez Hansa Düringera czy oùtarz gùówny powstaùy w latach autorstwa mistrza Michaùa z Augsburga. Wysokà na 80 m masywnà wieýæ wieñczy galeryjka widokowa, z której podziwiaã moýna panoramæ miasta. Wiedzie do niej prawie 400 stopni! MUZEUM MORSKIE Przy Dùugim Pobrzeýu stoi zabytkowy Ýuraw- XV-wieczny dêwig portowy, jedna z najbardziej charakterystycznych dla pejzaýu miasta budowli. W przylegajàcych do Ýurawia kamieniczkach prezentowana jest interaktywna wystawa gdzie 60 nowoczesnych stanowisk, przybliýa tematykæ morskà w praktyczny sposób osobom w kaýdym wieku. Z przystani spod Ýurawia co 15 minut odpùywa prom Motùawa, który przewozi zwiedzajàcych do pozostaùej czæúci muzeum mieszczàcej siæ w trzech spichlerzach na Wyspie Oùowiance. Wúród tysiæcy zgromadzonych tam eksponatów znajduje siæ m.in. ùadunek úredniowiecznego statku handlowego tzw. miedziowca, artyleria ze szwedzkiego okrætu Solen. Przy spichlerzach cumuje statek-muzeum"soùdek", pierwszy peùnomorski statek zbudowany w polskiej stoczni po II wojnie úwiatowej STARE MIASTO Starówka w Gdañsku posiada na swoim terenie liczne zabytki. Znajduje siæ tu wiele piæknych koúcioùów, m.in. koúcióù Úw.Katarzyny Úw. Jakuba, Úw. Brygidy czy Úw. Bartùomieja. Innà ciekawà zabytkowà budowlà jest Ratusz Gùównego Miasta. Budowano go ponad 100 lat. Posiada 80-metrowà wieýà, na której jest zamontowany metalowy, zùocony posàg króla Zygmunta Augusta.. Na gdañskiej starówce znajdziemy takýe pomniki: Obroñców Poczty Polskiej oraz króla Jana III Sobieskiego. Ulica Dùuga i Dùugi Targ to tzw. Droga Królewska, którà przemierzali odwiedzajàcy Gdañsk królowie, najczæúciej zatrzymujàcy siæ w Dworze Artusa, tuý obok charakterystycznej fontanny przedstawiàjàcej Neptuna, mitologicznego boga wód, chmur i deszczu.

3 SOPOT Rozœpiewany nadmorski kurort, w którym zabawa nigdy siê nie koñczy Spacer lub przejazd do Sopotu Zwiedzanie wystaw oraz udzia³ w zajêciach w sopockim Grodzisku Spacer ulic¹ Monte Casino i po Molo SOPOCKI MONCIAK Ulica Bohaterów Monte Cassino tzw. monciak to serce Sopotu, które w ci¹gu sezonu têtni yciem przez ca³¹ dobê. Znajduj¹ siê tutaj kawiarnie, sklepy i obiekty gastronomiczne. Spaceruj¹c po monciaku koniecznie trzeba sobie zrobiæ zdjêcie na tle Krzywego Domku, który od lat zadziwia swoj¹ konstrukcj¹ przybywaj¹cych do Sopotu turystów. Wieczorny spacer po Sopocie to niezapomniany widok piêknie oœwietlonego Placu Przyjació³ Sopot. MOLO Najd³u sze w Europie drewniane molo (511,5 m), stê enie jodu na czêœciach najdalej wysuniêtych w morze jest dwukrotnie wiêksze ni na l¹dzie. Sopockie molo sk³ada siê z 2 czêœci: s³ynnego drewnianego pomostu spacerowego oraz Skweru Kuracyjnego na l¹dzie, na którym organizowane s¹ koncerty i festyny. Na molo znajduj¹ siê miedzy innymi: sklep i stoiska handlowe z wyrobami z bursztynu i pami¹tkami, przystañ statków eglugi pasa erskiej (po³¹czenia z Gdañskiem, Gdyni¹ i Helem), taksówek wodnych oraz jachtów turystycznych, latarnia morska z punktem widokowym, zabytkowa fontanna, punkt widokowy na g³owicy mola z lunetami umo liwiaj¹cymi obejrzenie panoramy Zatoki Gdañskiej ³¹cznie z Pó³wyspem Helskim i Westerplatte. GRODZISKO Wczesnoœredniowieczne grodzisko w Sopocie stanowi najstarszy i jeden z najcenniejszych zabytków miasta. Popularnie zwane Gór¹ Zamkow¹ lub Patelni¹ po³o one jest na wysokim wzgórzu polodowcowym, przy ul. Haffnera, w odleg³oœci oko³o 400 m od brzegu Zatoki Gdañskiej. Wieloletnie badania archeologiczne, w wyniku których ods³oniête zosta³y pozosta³oœci chat, bramy i palisady oraz liczne zabytki, umo liwi³y odtworzenie grodu i warsztatów rzemieœlniczych sprzed ponad tysi¹ca lat. Na zrekonstruowanym grodzisku powsta³ atrakcyjny Skansen Archeologiczny znany w Polsce i za granic¹ dziêki festynom i spotkaniom o charakterze edukacyjnym, promuj¹cy historiê i zabytki kultury nie tylko tego miejsca, ale tak e wczesnoœredniowiecznych Pomorzan.

4 GDYNIA Kiedyœ rybacka wioska, dzisiaj nowoczesne i dynamicznie rozwijaj¹ce siê miasto Przejazd do Centrum Gdyni Zwiedzanie Akwarium Gdyñskiego Pami¹tkowe zdjêcie Zwiedzanie ORP B³yskawica Zwiedzanie Centrum Nauki Experyment ORP B YSKAWICA Okrêt muzeum B³yskawica to jedyny zachowany polski okrêt zbudowany przed II wojn¹ œwiatow¹, a jednoczeœnie najstarszy niszczyciel na œwiecie. Na ORP B³yskawica ogl¹daæ mo na uzbrojenie artyleryjskie i broñ podwodn¹ (na pok³adzie) oraz przedzia³y maszynowo-kot³owe i wystawy historyczne (we wnêtrzu niszczyciela) AKWARIUM GDYÑSKIE Nigdzie indziej w Polsce nie zobaczymy w jednym miejscu oœmiornicy olbrzymiej (o wdziêcznym imieniu Karolina), ar³acza rafowego czarnop³etwego i anakondy zielonej. W Akwarium Gdyñskim yj¹ bowiem niezwyk³e gatunki ryb, p³azów i gadów z Afryki, Ameryki Pó³nocnej czy Europy Pó³nocnej. Jest to tak e najwiêksza w naszym kraju ywa rafa koralowa. Warto zwróciæ uwagê na mapê plastyczn¹ przedstawiaj¹c¹ ukszta³towanie dna Ba³tyku, z zaznaczeniem najwiêkszych jego g³êbin CENTRUM NAUKI EXPERYMENT Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni to interaktywna wystawa, której g³ówn¹ ide¹ jest nauczanie poprzez zabawê. 120 interaktywnych stanowisk zaprasza do twórczego eksperymentowania i odkrywania naukowych ciekawostek. W Experymencie przekonasz siê jak nieokie³znanym ywio³em jest woda, spojrzysz na œwiat oczami zwierz¹t, poczujesz niewidoczne si³y oraz odbêdziesz wyprawê w g³¹b ludzkiego cia³a.

5 OLIWA Park oliwski i ZOO to jedne z ulubionych miejsc wypoczynku mieszkañców Trójmiasta Przejazd do Oliwy Zwiedzanie ogrodu botanicznego i palmiarni Zwiedzanie katedry oliwskiej, koncert organowy Przejœcie do ZOO Zwiedzanie ZOO PARK OLIWSKI Dzisiejszy Park Oliwski im. Adama Mickiewicza powsta³ w XVIII w. na terenie dawnych ogrodów klasztornych cysterskich mnichów. Spotkaæ tu mo na okazy roœlin sprowadzonych niemal z ca³ego œwiata. Mo na tu podziwiaæ wspania³e, za³o one w 1920 roku alpinarium (ogród skalny), oran eriê, groty szeptów i kaskadê Potoku Oliwskiego, 112- metrow¹ alejê strzy onych lip zwan¹ przez cystersów Drog¹ do wiecznoœci oraz posadzon¹ jeszcze w XVII w. alejê grabow¹. W sezonie letnim na tarasie pobliskiego Pa³acu Opatów oraz w altance parkowej odbywaj¹ siê koncerty plenerowe. KATEDRA OLIWSKA Koœció³ pod wezwaniem Trójcy Œwiêtej, Najœwiêtszej Marii Panny i œw. Bernarda zosta³ wzniesiony jako œwi¹tynia cysterska w XIII w. Po wielkim po arze w 1350 r. odbudowano go w formach gotyckich i bez wiêkszych zmian przetrwa³ do dziœ. Gotyckie wyposa enie koœcio³a sp³onê³o w 1577 r. a to, które mo na podziwiaæ dziœ, powsta³o w okresie baroku. Katedra jest trzynawow¹ sklepion¹ bazylik¹, zbudowan¹ na rzucie ³aciñskiego krzy a. Katedra Oliwska mierzy 107 m. i jest najd³u szym koœcio³em w Polsce. Wspania³¹ ozdobê Katedry stanowi rokokowy prospekt organowy z lat Organy wykonane zosta³y przez mistrza Jana Wulfa i Fryderyka Rudolfa Dalitza i w chwili powstania uchodzi³y za najwiêksze w Europie. ZOO W Gdañskim Ogrodzie Zoologicznym na obszarze 120 hektarów mieszkaj¹ zwierzêta pochodz¹ce ze wszystkich kontynentów. S¹ wœród nich równie takie, których populacje na wolnoœci w³aœciwie ju nie istniej¹ np. antylopy bongo, oryksy arabskie, hipopotamy nilowe, niektóre ma³piatki i wiele piêknych gatunków ptaków.

6 SZYMBARK Wieœ kaszubska, w której zapoznaæ siê mo na z histori¹ Kaszub oraz histori¹ Polski w drewnie zapisan¹ Przejazd do Szymbarka Zwiedzanie obiektu z przewodnikiem, udzia³ w atrakcjach Centrum Edukacji i Promocji Regionu CEPR jest miejscem, w którym przedstawiona jest historia Polski wyryta w drewnie. W towarzystwie przewodnika zwiedzamy nast. obiekty: Najd³u sz¹ Deskê Œwiata - Rekord Guinnessa, Muzeum Gospodarstwa Domowego, oryginalny przywieziony z miejscowoœci Zapleskino, ponad 240 letni Dom Sybiraka z rekonstrukcj¹ sowieckiego agru oraz lokomotywê i wagony przedstawiaj¹ce Stacjê bez Powrotu na bezkresnej Syberii, rekonstrukcjê Bunkra Ptasia Wola Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski (kaszubskich partyzantów) z efektami œwietlno-akustycznymi, Pomnik poœwiêcony T.O.W, Dwór Salino rekonstrukcjê 300-letniego dworu alkierzowego, Kaplicê Jednoœci Narodowej, oryginaln¹ zagrodê pierwszych kaszubskich osadników w Kanadzie z 1858r, Dom Powstañca Polskiego przywieziony z Adampola z nad Bosforu, "Dom do Góry Nogami, Najwiêkszy Koncertuj¹cy Fortepian Œwiata - Rekord Guinnessa. Goœcie odwiedzaj¹cy Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, maj¹ mo liwoœæ uczestniczenia w wycieczce po wzgórzach szymbarskich wozami s³u ¹cymi dawniej do przewozu siana. Uczestnicy podziwiaj¹ piêkne okoliczne widoki. Punktem kulminacyjnym wycieczki jest wejœcie na Wie ê Widokow¹ im. Jana Paw³a II na Wie ycy najwy sze wzniesienie na Pomorzu, sk¹d rozpoœciera siê przepiêkny widok na Kaszuby a po Zatokê Gdañsk¹. Goœcie uczestnicz¹ w wypieku chleba podczas którego, ka dy uczestnik w³asnorêcznie wygniata przygotowane przez piekarza ciasto chlebowe, wk³ada je do foremki oraz oznacza inicja³ami, a po upieczeniu, zabiera chlebek ze sob¹ jako mi³y prezent dla bliskich z CEPR. Pieczeniu chleba towarzyszy wspania³a biesiada przy ognisku.

Czas trwania: 3 wypełnione programem dni (2 noclegi).

Czas trwania: 3 wypełnione programem dni (2 noclegi). Nauczycielu, wybierz się ze swoimi uczniami na wycieczkę do Trójmiasta - trzech miast rozmaitości. Historyczny Gdańsk, rozrywkowy Sopot z uzdrowiskiem i rozrastająca się nowoczesna Gdynia tworzą obszar,

Bardziej szczegółowo

Program. Program fakultatywny. Uwagi

Program. Program fakultatywny. Uwagi Trójmiasto - obóz podróżnika-turysty Fot. Własność - Gdańska Agencja Turystyczna 3miasto to MORZE atrakcji, MORZE przygody, MORZE cooltury Jakie atrakcje nas czekają? Zapraszamy do Trójmiasta, jedynej

Bardziej szczegółowo

BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ DB ACTIVE KOSZALIN TEL: 695-591-900. www.db-active.pl

BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ DB ACTIVE KOSZALIN TEL: 695-591-900. www.db-active.pl KASZUBY AKTYWNIE przejazd do Bytowa zwiedzanie Zamku Krzyżackiego; przyjazd do Wdzydz Kiszewskich zakwaterowanie, obiad, program: - warsztaty plastyczne rzeźba w gipsie, przejażdżka wozami, kolacja; ognisko,

Bardziej szczegółowo

grupowy (min. 10 osób) grupy szkolne 3 zł/os., grupy wycieczkowe 6 zł/os.

grupowy (min. 10 osób) grupy szkolne 3 zł/os., grupy wycieczkowe 6 zł/os. Gdańsk: Muzeum Narodowe: Oddział Sztuki Dawnej: ulgowy - 6 zł rodzinny - 18 zł grupowy (min. 10 osób) grupy szkolne 3 zł/os., grupy wycieczkowe 6 zł/os. piątek: dzień wolnego wstępu 1 / 21 Oddział Sztuki

Bardziej szczegółowo

Od połowy XVI wieku bogaci patrycjusze gdańscy i dyplomaci obcych państw zaczęli budować w Sopocie swoje letnie rezydencje. W też czasie pojawiły się

Od połowy XVI wieku bogaci patrycjusze gdańscy i dyplomaci obcych państw zaczęli budować w Sopocie swoje letnie rezydencje. W też czasie pojawiły się Sopot Krótko o Sopocie Sopot miasto na prawach powiatu w północnej Polsce nad Zatoką Gdańską (Morze Bałtyckie), położone na Pobrzeżu Gdańskim, pomiędzy Gdańskiem i Gdynią, z którymi tworzy Trójmiasto.

Bardziej szczegółowo

1. WARSZAWA - PROGRAMY NA ZAMÓWIENIE

1. WARSZAWA - PROGRAMY NA ZAMÓWIENIE 1. WARSZAWA - PROGRAMY NA ZAMÓWIENIE - reaktor jądrowy Maria w Świerku - spektakle teatralne, - Kino I-MAX 3 D, 4D, 5D, - Powązki - zwiedzanie Cmentarza Wojskowego, - MUZEA: Muzeum Powstania Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU MOŻEMY WIĘCEJ

RAMOWY PROGRAM WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU MOŻEMY WIĘCEJ Załącznik nr 6 do specyfikacji PCFE.272.87.2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAMOWY PROGRAM WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU MOŻEMY WIĘCEJ I. Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące im.

Bardziej szczegółowo

W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl

W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl NASZA OFERTA 40 miejsc noclegowych w pokojach 3, 4, 5 osobowych z łazienkami

Bardziej szczegółowo

Rodzinko poznaj nasz region

Rodzinko poznaj nasz region Rodzinko poznaj nasz region Będąc przejazdem lub na wakacjach w Górach Świętokrzyskich warto odwiedzić kieleckie rezerwaty przyrody nieożywionej, które nasza rodzina w składzie mama Aneta, tata-hubert

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA DO SZYMBARKA, SOPOTU I GDAŃSKA

WYCIECZKA DO SZYMBARKA, SOPOTU I GDAŃSKA WYCIECZKA DO SZYMBARKA, SOPOTU I GDAŃSKA Wczesnym rankiem 5 kwietnia w składzie: Darek K., Grzegorz M. Dominik S., Dawid B. i Patryk R. Pod opieką Pani Joli i Pana Darka wyruszyliśmy na naszą zaplanowaną

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA LEPTOKARIA : Jedna z najpopularniejszych miejscowości Riwiery Olimpijskiej, często porównywana do rogu obfitości, gdyż znajduje się tu wszystko, co niezbędne do dobrego wypoczynku.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 Kostrzyn nad Odrą dn. 26.02.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 30.000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Sobota ( 21 lipiec 2007r. )

Sobota ( 21 lipiec 2007r. ) W ramach projektu z osiedla im. A. Grygowej realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, w dniach od 21 lipca 2007r. do 04 sierpnia 2007r. odbył się obóz językowy w Chłapowie. Sobota

Bardziej szczegółowo

Karta Turysty Gdańsk Sopot Gdynia Plus

Karta Turysty Gdańsk Sopot Gdynia Plus Karta Turysty Gdańsk Sopot Gdynia Plus 1 Spis treści 2 1. Jedna karta wiele możliwości... 3 2. Udany debiut... 4 3. Oferta Karta Turysty... 5 4. Jak to działa?... 7 5. Czy to się opłaca?... 9 6. Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli Solidarność oraz Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Region Mazowsze

Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli Solidarność oraz Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Region Mazowsze Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli Solidarność oraz Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Region Mazowsze Z A P R A S Z A J Ą dzieci członków Związku oraz dzieci rodziców niezrzeszonych

Bardziej szczegółowo

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu:

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu: Wiedeń Opis Cena od: 1500 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Austria Wiedeń to stolica Austrii, leży u stóp Lasów Wiedeńskich, północno-wschodniego pogórza Alp. Położony jest przy skrzyżowaniu starych szlaków

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Organizacja Wakacyjnej Akademii Naukowej w ramach Projektu Mały Archimedes Symbol CPV: 55110000-4 usługi hotelarskie noclegowe; 55300000-3

Bardziej szczegółowo

School Volleyball Clubs the way to the future!

School Volleyball Clubs the way to the future! 06. 09. 2014 (sobota) 3.45 zbiórka grupy polskiej (Zespół Szkół nr 5, Hoża 3, 71-699 Szczecin) 4.00 wyjazd grupy polskiej ze Szczecina do Gdańska 10.00 przyjazd grupy polskiej na lotnisko w Gdańsku (Port

Bardziej szczegółowo

V KRAJOWA KONFERENCJA NANO 2011 3-7.LIPIEC

V KRAJOWA KONFERENCJA NANO 2011 3-7.LIPIEC V KRAJOWA KONFERENCJA NANO 2011 3-7.LIPIEC Szanowni Państwo, Konferencja w Gdańsku to niepowtarzalna okazja do zdobycia nowej wiedzy, podzielenie się wszelkimi nowinkami branżowymi, a także na odwiedzenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 Międzynarodowy Salon Turystyczny Tour Salon 2006 W dniach 26-28 października 2006 Stowarzyszenie Turystyczne Sopot promowało miasto

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. 5. Program

PLAN PRACY. 5. Program 1 PLAN PRACY Z DZIEĆMI KLAS I - VI NA "ZIELONEJ SZKOLE " W JANTARZE W RAMACH SKRÓCONEGO TURNUSU DYDAKTYCZNO WYPOCZYNKOWEGO UWZGLĘDNIAJĄCY PROFILAKTYKĘ ZDROWOTNĄ I EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ W DNIACH 10. 06.

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW I WIELICZKA - 2 DNI

KRAKÓW I WIELICZKA - 2 DNI KRAKÓW I WIELICZKA - 2 DNI WYCIECZKA SZKOLNA DO KRAKOWA I WIELICZKI 2 DNI 1 DZIEŃ: Przyjazd do Krakowa, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Starego Miasta, m.in. Wawel: Katedra, Groby Królewskie, Dzwon

Bardziej szczegółowo

UMOWA./2014 O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA./2014 O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA./2014 O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH zawarta w dniu pomiędzy: GMINĄ SĘPOPOL, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Sępopolu, 11-210 Sępopol, ul. 22 Lipca 7, REGON.. NIP..

Bardziej szczegółowo

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Książ - Krzeszów - Wambierzyce Kłodzko - Bardo Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie Krzeszów to unikatowy

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu Ośrodek Wypoczynkowy KROKUS przylega bezpośrednio do morza. Niewątpliwym atutem miejsca jest czysta drobnoziarnista plaża o szerokości 35 45 m. Jednocześnie usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy: Wiktoria Szuper Anna Bielówka Marcin Sanduła

Wykonawcy: Wiktoria Szuper Anna Bielówka Marcin Sanduła Wykonawcy: Wiktoria Szuper Anna Bielówka Marcin Sanduła Warszawa - stolica Rzeczypospolitej Polskiej i miasto wojewódzkie nad Wisłą, na Równinie Warszawskiej, w Kotlinie Warszawskiej i na Równinie Wołomińskiej.

Bardziej szczegółowo

WILNO RYGA- KOWNO 5 dni

WILNO RYGA- KOWNO 5 dni WILNO RYGA- KOWNO 5 dni Dla naszych młodych uczestników Litwa jest szczególnie ważna ze względów edukacyjnych. To kraj Adama Mickiewicza, który opisuje w swoich dziełach będących lekturą szkolną. Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Geografia turystyczna - Część I - Walory turystyczne środowiska przyrodniczego Polski. Temat : Ogrody botaniczne i zoologiczne w Polsce.

Geografia turystyczna - Część I - Walory turystyczne środowiska przyrodniczego Polski. Temat : Ogrody botaniczne i zoologiczne w Polsce. Geografia turystyczna - Część I - Walory turystyczne środowiska przyrodniczego Polski. Temat : Ogrody botaniczne i zoologiczne w Polsce. Ogród botaniczny to urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI SZKOLNE- WROCŁAW - NYSA I ZAMEK W MOSZNEJ PROGRAM. Symbol oferty: 747/2854

WYCIECZKI SZKOLNE- WROCŁAW - NYSA I ZAMEK W MOSZNEJ PROGRAM. Symbol oferty: 747/2854 WYCIECZKI SZKOLNE- WROCŁAW - NYSA I ZAMEK W MOSZNEJ Symbol oferty: 747/2854 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Polska Dolny Śląsk

Bardziej szczegółowo

EXPO MEDIOLAN 03-06.06.2015. osoba do kontaktu:

EXPO MEDIOLAN 03-06.06.2015. osoba do kontaktu: EXPO MEDIOLAN 2015 03-06.06.2015 osoba do kontaktu: Ecco Business Szymon Konkel ul. 10 Lutego 5, Gdynia 81-366 tel.: 58 766 62 40 kom.: 695 793 521 e-mail: szymon.konkel@eccobusiness.pl 2 EXPO MEDIOLAN

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI SZKOLNE- WROCŁAW - DREZNO PROGRAM CENA. Symbol oferty: 755/2854

WYCIECZKI SZKOLNE- WROCŁAW - DREZNO PROGRAM CENA. Symbol oferty: 755/2854 WYCIECZKI SZKOLNE- WROCŁAW - DREZNO Symbol oferty: 755/2854 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Niemcy Saksonia Drezno Autokar Oferta

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV

ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV Kod ucznia ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV dysleksja Czas pracy: 40 minut Instrukcja dla ucznia: 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

Bardziej szczegółowo

Wycieczka do Wrocławia 07.10.2013 11.10.2013

Wycieczka do Wrocławia 07.10.2013 11.10.2013 Wycieczka do Wrocławia 07.10.2013 11.10.2013 W drugim tygodniu października 2013 roku razem z klasą IV TE wziąłem udział w wycieczce klasowej do Wrocławia - Stolicy Kultury 2016 roku. Pierwszego dnia naszego

Bardziej szczegółowo

W imieniu Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie serdecznie zapraszamy wszystkich członków i ich rodziny na wycieczkę.

W imieniu Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie serdecznie zapraszamy wszystkich członków i ich rodziny na wycieczkę. W imieniu Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie serdecznie zapraszamy wszystkich członków i ich rodziny na wycieczkę. Europa w pigułce: Budapeszt, Bratysława, Wiedeń, Brno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA KLAS W SZKOLE PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 16

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA KLAS W SZKOLE PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 16 REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA KLAS W SZKOLE PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 16 1. We współzawodnictwie uczestniczą wszystkie klasy. 2. Przez cały rok szkolny poszczególne klasy gromadzą punkty za osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015

JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015 Przeżyjcie niezapomnianą przygodę w blasku bożonarodzeniowych świateł odwiedźcie Berlińskie Jarmarki. JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015 Rozkoszujcie się zimową magią Berlina i dajcie się zaczarować nostalgicznym

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski Tel. 075 782 33 80; Faks 075 782 47 86 www.wroclaw.lasy.gov.pl e-mail: biuro.lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl Osoba do kontaktów: Marek

Bardziej szczegółowo

CYPR. Ajia Napa 14-21.10.2016

CYPR. Ajia Napa 14-21.10.2016 PAŹDZIERNIK - Zakończenie wakacji na Cyprze 14.10.2016 13:29:00 CYPR Ajia Napa 14-21.10.2016 Wynurzając się ze spienionych wód Morza Śródziemnego u wybrzeży Cypru, wprost za zalaną słońcem plażę, niejeden

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 201 Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy zawodu: 341[05] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[05]-01-1 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WIOSNA LATO JESIEŃ

OFERTA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WIOSNA LATO JESIEŃ OFERTA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WIOSNA LATO JESIEŃ KLASA O-III SZANOWNA DYREKCJO! Poznaj Świat Mali Odkrywcy NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY! SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE! Zapraszamy serdecznie do skorzystania

Bardziej szczegółowo

Oferta dla szkół - Zaginione Miasto Rosenau

Oferta dla szkół - Zaginione Miasto Rosenau Oferta dla szkół - Zaginione Miasto Rosenau Opcja I wycieczka jednodniowa 20 zł/os. Wycieczka do Interaktywnego Parku Edukacji i Rozrywki ROSENAU - Zaginione miasto to nie tylko świetna zabawa, ale też

Bardziej szczegółowo

Proponujemy różnorodny, bogaty program edukacyjny, zajęcia warsztatowe, wędrówki przyrodnicze, ścieżki przyrodnicze itp. OEE finansowany jest przez:

Proponujemy różnorodny, bogaty program edukacyjny, zajęcia warsztatowe, wędrówki przyrodnicze, ścieżki przyrodnicze itp. OEE finansowany jest przez: OEE w Szymbarku Zapraszamy zorganizowane grupy dzieci, młodzieży i dorosłych (klasę szkolną wraz z opiekunami, harcerzy, domy dziecka, obozy naukowe i studenckie oraz inne formy), do uczestnictwa w 3 i

Bardziej szczegółowo

JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015

JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015 Przeżyjcie niezapomnianą przygodę w blasku bożonarodzeniowych świateł odwiedźcie Berlińskie Jarmarki. JARMARKI ŚWIĄTECZNE W BERLINIE 2015 Rozkoszujcie się zimową magią Berlina i dajcie się zaczarować nostalgicznym

Bardziej szczegółowo

LIFE+ Wisławarszawska.pl

LIFE+ Wisławarszawska.pl LIFE+ Wisławarszawska.pl RAPORT Z BADAŃ Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie z instrumentu

Bardziej szczegółowo

Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Rosja idealne miejsce na zagraniczne kursy jezykowe

Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Rosja idealne miejsce na zagraniczne kursy jezykowe Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Symbol oferty: 325/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Rosja Sankt Petersburg Sankt Petersburg Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy,

Bardziej szczegółowo

BIWAK W HOTELU GOŁUŃ 4 DNI

BIWAK W HOTELU GOŁUŃ 4 DNI BIWAK W HOTELU GOŁUŃ 4 DNI indoor / outdoor 410 zł 14 100 osób 4 dni MIEJSCE hotel Gołuń www.hotel-golun.com.pl Hotel Gołuń położony jest na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, wśród lasów, bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy zadania: Organizacja wyjazdów edukacyjnych na targi branżowe i do zakładów pracy w ramach Projektu As z Technikum Załącznik nr 5 do SIWZ Część I zamówienia: Wyjazd 1.

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE OPIEKUNOWIE OTRZYMAJĄ ZAKWATEROWANIE W APARTAMENTACH DE

Bardziej szczegółowo

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej.

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT od pięciu lat wdraża Zintegrowany System Informacji o Trakcie Królewsko-Cesarskim. Realizowane każdego

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZIMA W SKANSENIE CZAS NA ZWIEDZANIE, WARSZTATY PLASTYCZNE I RELAKS W STREFIE BASENOWEJ!

PROGRAM ZIMA W SKANSENIE CZAS NA ZWIEDZANIE, WARSZTATY PLASTYCZNE I RELAKS W STREFIE BASENOWEJ! PROGRAM ZIMA W SKANSENIE CZAS NA ZWIEDZANIE, WARSZTATY PLASTYCZNE I RELAKS W STREFIE BASENOWEJ! Zima to piękna pora roku. Aby czerpać z jej uroków jak najwięcej i w pełni wykorzystać jej atrybuty Muzeum

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY DLA NAUCZYCIELI rok

WYJAZDY DLA NAUCZYCIELI rok Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. 31-128 Kraków, ul. Karmelicka 32, tel. 12 633 12 57 E:mail: krakow@logostour.pl www.logostour.pl, www.incoming.logostour.pl WYJAZDY DLA NAUCZYCIELI - 2017 rok CZECHY

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 KG 271/ZO/5/2015 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym

Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Dzień 1: Mikulov przejazd do Mikulova na Morawach Dzień 2: Mikulov śniadanie spacer po Mikulovie z pilotem degustacja win Morawskich w winiarni fakultatywnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej,

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej, Zasady finansowania działalności kulturalno-oświatowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w TUnŻ WARTA S.A. w okresie od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 1. Świadczenia finansowane

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT TURYSTYKA GDAŃSKA W IV KWARTALE 2013 ROKU

RAPORT TURYSTYKA GDAŃSKA W IV KWARTALE 2013 ROKU Instytut Eurotest RAPORT TURYSTYKA GDAŃSKA W IV KWARTALE 2013 ROKU styczeń 2014 Instytut Eurotest 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 058-341-63-70, fax 058-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail:

Bardziej szczegółowo

Wartość całkowita projektu 469 003 PLN. Termin rozpoczęcia realizacji projektu 26.02.2010 r. Termin zakończenia realizacji projektu 30.06.2013 r.

Wartość całkowita projektu 469 003 PLN. Termin rozpoczęcia realizacji projektu 26.02.2010 r. Termin zakończenia realizacji projektu 30.06.2013 r. Projekt pn. Ścieżka rowerowa Z doliny Izery do doliny Bobru- Etap I współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika

Bardziej szczegółowo

RAPORT. TURYSTYKA GDAŃSKA W I KWARTALE 2014 ROKU oraz PODSUMOWANIE OKRESU BADANIA W II, III,IV KWARTALE 2013 ROKU ORAZ W I KWARTALE 2014 ROKU

RAPORT. TURYSTYKA GDAŃSKA W I KWARTALE 2014 ROKU oraz PODSUMOWANIE OKRESU BADANIA W II, III,IV KWARTALE 2013 ROKU ORAZ W I KWARTALE 2014 ROKU Instytut Eurotest RAPORT TURYSTYKA GDAŃSKA W I KWARTALE 2014 ROKU oraz PODSUMOWANIE OKRESU BADANIA W II, III,IV KWARTALE 2013 ROKU ORAZ W I KWARTALE 2014 ROKU kwiecień 2014 Instytut Eurotest 80-237 Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Raport TURYSTYKA GDAŃSKA W III KWARTALE 2013 ROKU

Raport TURYSTYKA GDAŃSKA W III KWARTALE 2013 ROKU Instytut Eurotest Raport TURYSTYKA GDAŃSKA W III KWARTALE 2013 ROKU październik 2013 Instytut Eurotest 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 058-341-63-70, fax 058-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl.

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia Zdajemy sobie sprawę że ważne spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego miejsca, wyjątkowej oprawy i dbałości o szczegóły. Specjalnie dla Państwa pod kątem organizacji konferencji, szkoleń, bankietów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ ????? CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ Odpowiadaliście już na pytanie, co to jest zabytek i dzieło sztuki (KONTEKSTY, możecie jeszcze raz posłuchać informacji o zabytku w naszej szafie dźwiękowej). Nauczyliście się

Bardziej szczegółowo

Niedrogie mieszkanie z jedną sypialnią nad morzem

Niedrogie mieszkanie z jedną sypialnią nad morzem 1 Niedrogie mieszkanie z jedną sypialnią nad morzem Cena 29000.00 EUR Numer: 774 Cena za m2: EUR Typ transakcji: Sprzedaż nieruchomości Typ: Wtórne Typ: Dwupokojowe Typ: Niedrogie mieszkaniа Region: Neseber

Bardziej szczegółowo

GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE GRECJA KOLEBKA ZACHODNIEJ CYWILIZACJI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE GRECJA KOLEBKA ZACHODNIEJ CYWILIZACJI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE Zagraniczny wyjazd integracyjny typu Incentive kierowany do Państwa Firmy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań. Destynacje, które Państwu oferujemy otwierają

Bardziej szczegółowo

ladami w. Pawła ALBANIA CZARNOGÓRA - CHORWACJA BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW!!! PIELGRZYMKA 13 DNIOWA Termin: 27.06-9.07.2015r.

ladami w. Pawła ALBANIA CZARNOGÓRA - CHORWACJA BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW!!! PIELGRZYMKA 13 DNIOWA Termin: 27.06-9.07.2015r. GRECJA ALBANIA CZARNOGÓRA - CHORWACJA ladami w. Pawła PIELGRZYMKA 13 DNIOWA BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW!!! BELGRAD RIVIERA OLIMPIJSKA SALONIKI - METEORY ATENY KORYNT MYKENY NAFPLIO WYSPA SKIATOS - TIRANA BUDVA

Bardziej szczegółowo

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

Gl'llINA CZERNICA. ul. Kolejowa nr 3 55-003 C Z E R N I C A. Do Wykonawców. Czernica, dnia 31.01.2012r. GKiI.271.13.2012.KM.2

Gl'llINA CZERNICA. ul. Kolejowa nr 3 55-003 C Z E R N I C A. Do Wykonawców. Czernica, dnia 31.01.2012r. GKiI.271.13.2012.KM.2 Gl'llINA CZERNICA ul. Kolejowa nr 3 55-003 C Z E R N I C A GKiI.271.13.2012.KM.2 Czernica, dnia 31.01.2012r. Do Wykonawców ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Czernica z siedzibą władz

Bardziej szczegółowo

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu to trzyletni projekt skierowany do społeczności gimnazjów z czterech województw: śląskiego małopolskiego opolskiego łódzkiego Celem

Bardziej szczegółowo

Egipt - Sharm Ośrodki nurkowe Rafy koralowe:

Egipt - Sharm Ośrodki nurkowe Rafy koralowe: Egipt - Sharm Cała nazwa to Sharm el-szejk, co znaczy Zatoka Starca lub błędnie Zatoka Szejka miasto i kurort w Egipcie, w południwej części półwyspu Synaj, leżące nad brzegiem Morza Czerwonego składająca

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Przejazd w okolice Veszprem, zakwaterowanie, nocleg w hotelu.

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Przejazd w okolice Veszprem, zakwaterowanie, nocleg w hotelu. Balaton Budapeszt Zakole Dunaju 5 dni Kraj: Czechy-Austria-Węgry Miejscowość: Brak danych Transport: Autokar Data ważności: 2017-09-13 Nr katalogowy: Wyc/2017 PBPO DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Nasze szanse SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nasze szanse SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający 2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 3. Rodzaj zamówienia 4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Cena : od 206 zł/os*

Cena : od 206 zł/os* 1. BIAŁOWIEŻA 1 dzień - wyjazd w godzinach rannych. Przejazd w stronę Białowieży. Po drodze zwiedzanie skansenu, który znajduje się nieopodal miejscowości Hajnówka. Następnie wizyta w Muzeum Przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA / SZKOLENIA w Centrum Aktywnego Wypoczynku KOSZAŁKOWO Wieżyca

INTEGRACJA / SZKOLENIA w Centrum Aktywnego Wypoczynku KOSZAŁKOWO Wieżyca INTEGRACJA / SZKOLENIA w Centrum Aktywnego Wypoczynku KOSZAŁKOWO Wieżyca Centrum Aktywnego Wypoczynku KOSZAŁKOWO w Wieżycy to kompleks 20 ha przeznaczonych do szeroko pojętej rekreacji, szczególnie sportowej.

Bardziej szczegółowo

Temat: Bezpieczny wypoczynek podczas wycieczek - zasady ogólne"

Temat: Bezpieczny wypoczynek podczas wycieczek - zasady ogólne LEKCJA 7 Temat: Bezpieczny wypoczynek podczas wycieczek - zasady ogólne" Wycieczki pozostawiają niezapomniane wrażenia, a tylko od nas zależy, czy będą to wrażenia miłe. Udane wycieczki to te, z których

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim 1. Liczba uczestników 85 osób: 63 BO niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU

UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Sopotu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie (powiat lęborski, województwo pomorskie) Charakterystyka położenia Łeba jest jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Cele programu dzieci : 1. Poznają najbliższe środowisko i specyfikę swojego regionu 2. Kształtują postawy patriotyczne związane z

Bardziej szczegółowo

UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych

UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych Cena 1400 zł plus 400 euro Data: 30.07-08.08.2014r. - 10 dni przejazd klimatyzowanym autokarem Toruń- Lwów- Toruń przelot Ukraina- Gruzja oraz z powrotem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

DWIE STOLICE: WIEDEŃ i BRATYSŁAWA - 3 DNI

DWIE STOLICE: WIEDEŃ i BRATYSŁAWA - 3 DNI DWIE STOLICE: WIEDEŃ i BRATYSŁAWA - 3 DNI WYCIECZKA SZKOLNA DO WIEDNIA i BRATYSŁAWY 3 DNI (noclegi w Bratysławie) 1 DZIEŃ: Wyjazd w godzinach rannych. Przyjazd do Bratysławy w godzinach popołudniowych.

Bardziej szczegółowo

Sardynia. Wrzesień 2016

Sardynia. Wrzesień 2016 Sardynia Wrzesień 2016 Hotel Palmasera Village Resort **** Włochy/Sardynia Termin 11.09 19.09 Cena za osobę: 3300 zł Pięknie położony w otoczeniu gór i morza, jest idealnym miejscem na wypoczynek w rodzinnym

Bardziej szczegółowo

Cena zawiera: Dni treningowe: 1.08-05.08 oraz 08.08-12.08 (weekendy wolne od treningów)

Cena zawiera: Dni treningowe: 1.08-05.08 oraz 08.08-12.08 (weekendy wolne od treningów) Oferta jest skierowana do osób powyżej 18 roku życia. Osoby powyżej 16 lat również mogą skorzystać, po dostarczeniu zgody rodziców lub opiekunów. Koszt treningu: Cena zawiera: 350,00 PLN* dziesięć dni

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrzeszów 10.04.2013 PCPR.UE.0320.8.2013 Szanowni Państwo! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w związku z realizacją projektu unijnego w ramach POKL, Priorytet VII, Podziałanie 7.1.2 zwraca

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego. Poznański Czerwiec 1956 plakat na 60.rocznicę. 1 Cele konkursu

Regulamin konkursu plastycznego. Poznański Czerwiec 1956 plakat na 60.rocznicę. 1 Cele konkursu Regulamin konkursu plastycznego Poznański Czerwiec 1956 plakat na 60.rocznicę 1 Cele konkursu Cele konkursu: Zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania tematyką Poznańskiego Czerwca 1956

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biskupin. 1. W którym wieku prawdopodobnie powstała osada w Biskupinie? A. w VIII p.n.e. B. w VII n.e. C. w VIII n.e. D. w VII p.n.e.

Biskupin. 1. W którym wieku prawdopodobnie powstała osada w Biskupinie? A. w VIII p.n.e. B. w VII n.e. C. w VIII n.e. D. w VII p.n.e. 1... imię i nazwisko ucznia...... klasa suma punktów... data... ocena Biskupin Tekst do zadań od 1. do 5. Osada w Biskupinie powstała prawdopodobnie w 738 roku p.n.e. Założono ją na podmokłym półwyspie

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem. Przekroczenie granicy polskolitewskiej.

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem. Przekroczenie granicy polskolitewskiej. Sylwester Wilno-Kowno-Troki 30.12-01.01.2017 Kraj: Litwa Miejscowość: Wilno Transport: Autokar Data ważności: 2016-12-30 Nr katalogowy: Syl/2017 Termin i cena 30.12-01.01.2017 599 zł DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników

Bardziej szczegółowo

1. WTOREK - 18/07/2017

1. WTOREK - 18/07/2017 1. WTOREK - 18/07/2017 W godzinach porannych oraz popo udniowych przyjazd uczestników XLI Mi dzynarodowego Kongresu Pueri Cantores, których b oczekiwa odpowiednio przygotowane osoby (na lotniskach, dworcach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące wyjazdu kulturalno-edukacyjnego do Warszawy w okresie27-30.09.2012 r.

Sprawozdanie dotyczące wyjazdu kulturalno-edukacyjnego do Warszawy w okresie27-30.09.2012 r. Krasnystaw, dnia 05.10.2012 r. Sprawozdanie dotyczące wyjazdu kulturalno-edukacyjnego do Warszawy w okresie27-30.09.2012 r. W okresie 27-30.09.2012 r. w ramach realizacji projektu systemowego Aktywność

Bardziej szczegółowo