Czas trwania: 3 wype³nione programem dni (2 noclegi).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czas trwania: 3 wype³nione programem dni (2 noclegi)."

Transkrypt

1 Nauczycielu, wybierz siê ze swoimi uczniami na wycieczkê do Trójmiasta - trzech miast rozmaitoœci. Historyczny Gdañsk, rozrywkowy Sopot z uzdrowiskiem i rozrastaj¹ca siê nowoczesna Gdynia tworz¹ obszar, gdzie ka dy odnajdzie coœ interesuj¹cego i fascynuj¹cego. Tu dzieje siê trzy razy wiêcej. Gwarantujemy trzykrotnie wiêcej atrakcji i niezapomnianych wra eñ. Do wyboru, do koloru, do Trójmiasta!!! Od wielu lat prowadzimy w Gdyni oœrodek wypoczynkowy. Mieliœmy przyjemnoœæ goœciæ dziesi¹tki grup szkolnych i doœwiadczenia te pozwoli³y nam przygotowaæ ofertê pobytu w Trójmieœcie, która nie wymaga czasoch³onnego planowania programu wycieczki, rezerwacji biletów i umawiania siê z przewodnikami. SZCZEGÓ Y OFERTY: Miejsce: Oœrodek Wypoczynkowy Razem nad morzem po³o ony w Gdyni Or³owie, dzielnicy granicz¹cej z Sopotem. 700 metrów od pla y i mola. Czas trwania: 3 wype³nione programem dni (2 noclegi). Zakwaterowanie: W drewnianych domkach kempingowych, 4 i 5 osobowych. W ka dym domku dwa pokoje, ³azienka z prysznicem i wc. Do spania tapczany i ³ó ka piêtrowe, komplety poœcieli i cieple koce. Wy ywienie: 4 œniadania i 3 obiadokolacje (dwudaniowy obiad w porze kolacji). Suchy prowiant na drogê powrotn¹. Dodatkowo kie³baski i pieczywo na ognisko. Transport: Dostêpnymi œrodkami komunikacji - Szybka Kolej Miejska, Autobusy ZKM, Polskie Koleje Pañstwowe. Transport baga y z dworca PKP i z powrotem. W przypadku przejazdów w³asnym autokarem, obni enie kosztów pakietu o 15 z³. Dodatkowe atrakcje i promocje w cenie pakietu: pami¹tkowe zdjêcie, ognisko z kie³baskami lub dyskoteka. Na ka de 15 osób 1 opiekun gratis. Rezerwacja i dodatkowe informacje: Rezerwacji prosimy dokonywaæ poprzez formularz zamieszczony na naszej stronie internetowej lub fax na nr Kontakt i szczegó³owe informacje: pod nr. tel lub Program: Oprócz zwiedzania trzech wspania³ych miast proponujemy równie mo liwoœæ wyboru spoœród 3 zaproponowanych pakietów lub u³o enia programu indywidualnego dla grupy zgodnie z sugesti¹ i jej potrzebami. Podczas wycieczek opieka przewodnika lub wolontariuszy, wówczas gdy bêdzie to niezbêdne. PAKIET 1: 200 z³ GDAÑSK - SOPOT- GDYNIA PAKIET 2: 220 z³ GDYNIA - GDAÑSK OLIWA PAKIET 3: 240 z³ GDYNIA - GDAÑSK SZYMBARK (jedynie dla grup posiadaj¹cych w³asny autokar) W za³¹czniku do oferty znajduj¹ siê szczegó³owe opisy atrakcji poszczególnych miejscowoœci. Uwaga: istnieje mo liwoœæ uzgodnienia wycieczek do innych miejsc i miejscowoœci oraz wyd³u enia pobytu. *Koszty pakietów skalkulowano dla grup minimum 30 osobowych, dla mniejszych grup przygotowujemy indywidualne kalkulacje.

2 GDAÑSK Miasto, w którym odnajdziemy œlady ponad tysi¹cletniej historii Przejazd do Gdañska Zwiedzanie Bazyliki Mariackiej Zwiedzanie ekspozycji Muzeum Morskiego Przerwa w zwiedzaniu, czas wolny Zwiedzanie Starego Miasta BAZYLIKA MARIACKA Koúcióù Wniebowziæcia Najúwiætszej Marii Panny to najwiæksza zbudowana z cegùy, gotycka úwiàtynia w Europie, We wnætrzu znajduje siæ wiele doskonaùych dzieù sztuki úredniowiecznej i barokowej, m.in. kamienna Pieta z ok r., kopia Sàdu Ostatecznego namalowanego przez Hansa Memlinga w roku 1472, zegar astronomiczny wykonany w latach przez Hansa Düringera czy oùtarz gùówny powstaùy w latach autorstwa mistrza Michaùa z Augsburga. Wysokà na 80 m masywnà wieýæ wieñczy galeryjka widokowa, z której podziwiaã moýna panoramæ miasta. Wiedzie do niej prawie 400 stopni! MUZEUM MORSKIE Przy Dùugim Pobrzeýu stoi zabytkowy Ýuraw- XV-wieczny dêwig portowy, jedna z najbardziej charakterystycznych dla pejzaýu miasta budowli. W przylegajàcych do Ýurawia kamieniczkach prezentowana jest interaktywna wystawa gdzie 60 nowoczesnych stanowisk, przybliýa tematykæ morskà w praktyczny sposób osobom w kaýdym wieku. Z przystani spod Ýurawia co 15 minut odpùywa prom Motùawa, który przewozi zwiedzajàcych do pozostaùej czæúci muzeum mieszczàcej siæ w trzech spichlerzach na Wyspie Oùowiance. Wúród tysiæcy zgromadzonych tam eksponatów znajduje siæ m.in. ùadunek úredniowiecznego statku handlowego tzw. miedziowca, artyleria ze szwedzkiego okrætu Solen. Przy spichlerzach cumuje statek-muzeum"soùdek", pierwszy peùnomorski statek zbudowany w polskiej stoczni po II wojnie úwiatowej STARE MIASTO Starówka w Gdañsku posiada na swoim terenie liczne zabytki. Znajduje siæ tu wiele piæknych koúcioùów, m.in. koúcióù Úw.Katarzyny Úw. Jakuba, Úw. Brygidy czy Úw. Bartùomieja. Innà ciekawà zabytkowà budowlà jest Ratusz Gùównego Miasta. Budowano go ponad 100 lat. Posiada 80-metrowà wieýà, na której jest zamontowany metalowy, zùocony posàg króla Zygmunta Augusta.. Na gdañskiej starówce znajdziemy takýe pomniki: Obroñców Poczty Polskiej oraz króla Jana III Sobieskiego. Ulica Dùuga i Dùugi Targ to tzw. Droga Królewska, którà przemierzali odwiedzajàcy Gdañsk królowie, najczæúciej zatrzymujàcy siæ w Dworze Artusa, tuý obok charakterystycznej fontanny przedstawiàjàcej Neptuna, mitologicznego boga wód, chmur i deszczu.

3 SOPOT Rozœpiewany nadmorski kurort, w którym zabawa nigdy siê nie koñczy Spacer lub przejazd do Sopotu Zwiedzanie wystaw oraz udzia³ w zajêciach w sopockim Grodzisku Spacer ulic¹ Monte Casino i po Molo SOPOCKI MONCIAK Ulica Bohaterów Monte Cassino tzw. monciak to serce Sopotu, które w ci¹gu sezonu têtni yciem przez ca³¹ dobê. Znajduj¹ siê tutaj kawiarnie, sklepy i obiekty gastronomiczne. Spaceruj¹c po monciaku koniecznie trzeba sobie zrobiæ zdjêcie na tle Krzywego Domku, który od lat zadziwia swoj¹ konstrukcj¹ przybywaj¹cych do Sopotu turystów. Wieczorny spacer po Sopocie to niezapomniany widok piêknie oœwietlonego Placu Przyjació³ Sopot. MOLO Najd³u sze w Europie drewniane molo (511,5 m), stê enie jodu na czêœciach najdalej wysuniêtych w morze jest dwukrotnie wiêksze ni na l¹dzie. Sopockie molo sk³ada siê z 2 czêœci: s³ynnego drewnianego pomostu spacerowego oraz Skweru Kuracyjnego na l¹dzie, na którym organizowane s¹ koncerty i festyny. Na molo znajduj¹ siê miedzy innymi: sklep i stoiska handlowe z wyrobami z bursztynu i pami¹tkami, przystañ statków eglugi pasa erskiej (po³¹czenia z Gdañskiem, Gdyni¹ i Helem), taksówek wodnych oraz jachtów turystycznych, latarnia morska z punktem widokowym, zabytkowa fontanna, punkt widokowy na g³owicy mola z lunetami umo liwiaj¹cymi obejrzenie panoramy Zatoki Gdañskiej ³¹cznie z Pó³wyspem Helskim i Westerplatte. GRODZISKO Wczesnoœredniowieczne grodzisko w Sopocie stanowi najstarszy i jeden z najcenniejszych zabytków miasta. Popularnie zwane Gór¹ Zamkow¹ lub Patelni¹ po³o one jest na wysokim wzgórzu polodowcowym, przy ul. Haffnera, w odleg³oœci oko³o 400 m od brzegu Zatoki Gdañskiej. Wieloletnie badania archeologiczne, w wyniku których ods³oniête zosta³y pozosta³oœci chat, bramy i palisady oraz liczne zabytki, umo liwi³y odtworzenie grodu i warsztatów rzemieœlniczych sprzed ponad tysi¹ca lat. Na zrekonstruowanym grodzisku powsta³ atrakcyjny Skansen Archeologiczny znany w Polsce i za granic¹ dziêki festynom i spotkaniom o charakterze edukacyjnym, promuj¹cy historiê i zabytki kultury nie tylko tego miejsca, ale tak e wczesnoœredniowiecznych Pomorzan.

4 GDYNIA Kiedyœ rybacka wioska, dzisiaj nowoczesne i dynamicznie rozwijaj¹ce siê miasto Przejazd do Centrum Gdyni Zwiedzanie Akwarium Gdyñskiego Pami¹tkowe zdjêcie Zwiedzanie ORP B³yskawica Zwiedzanie Centrum Nauki Experyment ORP B YSKAWICA Okrêt muzeum B³yskawica to jedyny zachowany polski okrêt zbudowany przed II wojn¹ œwiatow¹, a jednoczeœnie najstarszy niszczyciel na œwiecie. Na ORP B³yskawica ogl¹daæ mo na uzbrojenie artyleryjskie i broñ podwodn¹ (na pok³adzie) oraz przedzia³y maszynowo-kot³owe i wystawy historyczne (we wnêtrzu niszczyciela) AKWARIUM GDYÑSKIE Nigdzie indziej w Polsce nie zobaczymy w jednym miejscu oœmiornicy olbrzymiej (o wdziêcznym imieniu Karolina), ar³acza rafowego czarnop³etwego i anakondy zielonej. W Akwarium Gdyñskim yj¹ bowiem niezwyk³e gatunki ryb, p³azów i gadów z Afryki, Ameryki Pó³nocnej czy Europy Pó³nocnej. Jest to tak e najwiêksza w naszym kraju ywa rafa koralowa. Warto zwróciæ uwagê na mapê plastyczn¹ przedstawiaj¹c¹ ukszta³towanie dna Ba³tyku, z zaznaczeniem najwiêkszych jego g³êbin CENTRUM NAUKI EXPERYMENT Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni to interaktywna wystawa, której g³ówn¹ ide¹ jest nauczanie poprzez zabawê. 120 interaktywnych stanowisk zaprasza do twórczego eksperymentowania i odkrywania naukowych ciekawostek. W Experymencie przekonasz siê jak nieokie³znanym ywio³em jest woda, spojrzysz na œwiat oczami zwierz¹t, poczujesz niewidoczne si³y oraz odbêdziesz wyprawê w g³¹b ludzkiego cia³a.

5 OLIWA Park oliwski i ZOO to jedne z ulubionych miejsc wypoczynku mieszkañców Trójmiasta Przejazd do Oliwy Zwiedzanie ogrodu botanicznego i palmiarni Zwiedzanie katedry oliwskiej, koncert organowy Przejœcie do ZOO Zwiedzanie ZOO PARK OLIWSKI Dzisiejszy Park Oliwski im. Adama Mickiewicza powsta³ w XVIII w. na terenie dawnych ogrodów klasztornych cysterskich mnichów. Spotkaæ tu mo na okazy roœlin sprowadzonych niemal z ca³ego œwiata. Mo na tu podziwiaæ wspania³e, za³o one w 1920 roku alpinarium (ogród skalny), oran eriê, groty szeptów i kaskadê Potoku Oliwskiego, 112- metrow¹ alejê strzy onych lip zwan¹ przez cystersów Drog¹ do wiecznoœci oraz posadzon¹ jeszcze w XVII w. alejê grabow¹. W sezonie letnim na tarasie pobliskiego Pa³acu Opatów oraz w altance parkowej odbywaj¹ siê koncerty plenerowe. KATEDRA OLIWSKA Koœció³ pod wezwaniem Trójcy Œwiêtej, Najœwiêtszej Marii Panny i œw. Bernarda zosta³ wzniesiony jako œwi¹tynia cysterska w XIII w. Po wielkim po arze w 1350 r. odbudowano go w formach gotyckich i bez wiêkszych zmian przetrwa³ do dziœ. Gotyckie wyposa enie koœcio³a sp³onê³o w 1577 r. a to, które mo na podziwiaæ dziœ, powsta³o w okresie baroku. Katedra jest trzynawow¹ sklepion¹ bazylik¹, zbudowan¹ na rzucie ³aciñskiego krzy a. Katedra Oliwska mierzy 107 m. i jest najd³u szym koœcio³em w Polsce. Wspania³¹ ozdobê Katedry stanowi rokokowy prospekt organowy z lat Organy wykonane zosta³y przez mistrza Jana Wulfa i Fryderyka Rudolfa Dalitza i w chwili powstania uchodzi³y za najwiêksze w Europie. ZOO W Gdañskim Ogrodzie Zoologicznym na obszarze 120 hektarów mieszkaj¹ zwierzêta pochodz¹ce ze wszystkich kontynentów. S¹ wœród nich równie takie, których populacje na wolnoœci w³aœciwie ju nie istniej¹ np. antylopy bongo, oryksy arabskie, hipopotamy nilowe, niektóre ma³piatki i wiele piêknych gatunków ptaków.

6 SZYMBARK Wieœ kaszubska, w której zapoznaæ siê mo na z histori¹ Kaszub oraz histori¹ Polski w drewnie zapisan¹ Przejazd do Szymbarka Zwiedzanie obiektu z przewodnikiem, udzia³ w atrakcjach Centrum Edukacji i Promocji Regionu CEPR jest miejscem, w którym przedstawiona jest historia Polski wyryta w drewnie. W towarzystwie przewodnika zwiedzamy nast. obiekty: Najd³u sz¹ Deskê Œwiata - Rekord Guinnessa, Muzeum Gospodarstwa Domowego, oryginalny przywieziony z miejscowoœci Zapleskino, ponad 240 letni Dom Sybiraka z rekonstrukcj¹ sowieckiego agru oraz lokomotywê i wagony przedstawiaj¹ce Stacjê bez Powrotu na bezkresnej Syberii, rekonstrukcjê Bunkra Ptasia Wola Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski (kaszubskich partyzantów) z efektami œwietlno-akustycznymi, Pomnik poœwiêcony T.O.W, Dwór Salino rekonstrukcjê 300-letniego dworu alkierzowego, Kaplicê Jednoœci Narodowej, oryginaln¹ zagrodê pierwszych kaszubskich osadników w Kanadzie z 1858r, Dom Powstañca Polskiego przywieziony z Adampola z nad Bosforu, "Dom do Góry Nogami, Najwiêkszy Koncertuj¹cy Fortepian Œwiata - Rekord Guinnessa. Goœcie odwiedzaj¹cy Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, maj¹ mo liwoœæ uczestniczenia w wycieczce po wzgórzach szymbarskich wozami s³u ¹cymi dawniej do przewozu siana. Uczestnicy podziwiaj¹ piêkne okoliczne widoki. Punktem kulminacyjnym wycieczki jest wejœcie na Wie ê Widokow¹ im. Jana Paw³a II na Wie ycy najwy sze wzniesienie na Pomorzu, sk¹d rozpoœciera siê przepiêkny widok na Kaszuby a po Zatokê Gdañsk¹. Goœcie uczestnicz¹ w wypieku chleba podczas którego, ka dy uczestnik w³asnorêcznie wygniata przygotowane przez piekarza ciasto chlebowe, wk³ada je do foremki oraz oznacza inicja³ami, a po upieczeniu, zabiera chlebek ze sob¹ jako mi³y prezent dla bliskich z CEPR. Pieczeniu chleba towarzyszy wspania³a biesiada przy ognisku.

Zapraszamy do naszych oddziałów:

Zapraszamy do naszych oddziałów: BIURO TURYSTYCZNE ELśBIETA ElŜbieta Szymborska Ul. Hallera 10, 83-200 Starogard Gdański Tel. 58 5625159 Fax. 58 5630086 Zapraszamy do naszych oddziałów: Ul. Lubichowska 14 C.H Kociewie 83-200 Starogard

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA WŁOCHY FRANCJA GRECJA ANGLIA NIEMCY CZECHY SŁOWACJA WĘGRY LITWA

HISZPANIA WŁOCHY FRANCJA GRECJA ANGLIA NIEMCY CZECHY SŁOWACJA WĘGRY LITWA HISZPANIA WŁOCHY FRANCJA GRECJA ANGLIA NIEMCY CZECHY SŁOWACJA WĘGRY LITWA BIURO TURYSTYKI 80-401 Gdańsk, Al. Hallera 14 tel./fax: 58 344 66 55, tel./fax: 58 341 66 55 www.unitur.pl biuro@unitur.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Per³a Morza Œródziemnego Majorka

Per³a Morza Œródziemnego Majorka ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 1(15)/2010 KAROLINA NAZIMEK* Per³a Morza Œródziemnego Majorka S ³ o w a k l u c z o w e: Majorka, Katedra La Seu, Fryderyk Chopin,

Bardziej szczegółowo

Powsta³ nowy chodnik. 2 Echo Zarszyna

Powsta³ nowy chodnik. 2 Echo Zarszyna 2 Echo Zarszyna W trosce o bezpieczeñstwo swoich mieszkañców od kilku ju lat Gmina Zarszyn podejmuje zadania z dziedziny poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Jednym z zadañ jest budowa chodników dla

Bardziej szczegółowo

Gdynia i Północne Kaszuby

Gdynia i Północne Kaszuby SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18 19 20. 21. 22. Gdynia i Północne Kaszuby zapraszają na sezon letni 2013... Gminy i powiaty Forum NORDA.. Gdynia.. Cewice.. Choczewo.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Prof. Andrzej Januszajtis Zegary i dzwony. Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia Nasz Gdañsk mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik w Galerii MA A ABKA

Prof. Andrzej Januszajtis Zegary i dzwony. Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia Nasz Gdañsk mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik w Galerii MA A ABKA W œrodê 23 kwietnia 2014 r. w Ratuszu Staromiejskim Prof. Andrzej Januszajtis Zegary i dzwony Stowarzyszenie Nasz Gdañsk i Nadba³tyckie Centrum Kultury serdecznie zapraszaj¹ w dniu 23 kwietnia o godz.

Bardziej szczegółowo

Trwaj¹ inwestycje w powiecie

Trwaj¹ inwestycje w powiecie Maraton Turystyczny strona 15 Trwaj¹ inwestycje w powiecie Dobiegaj¹ koñca remonty w szko³ach ponadgimnazjalnych i wokó³ budynku Starostwa Powiatowego. Zamkniêto prace zwi¹zane z renowacj¹ auli Liceum

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 16 (338) 16 sierpnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/ Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYCIECZEK SZKOLNYCH

OFERTA WYCIECZEK SZKOLNYCH PODRÓśE Z KSZTAŁCĄ! OFERTA WYCIECZEK SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZLAJNYCH Zdjęcia pikselstock.pl 2010/2011 Biuro Turystyczne EVATRANS Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

Sala BHP Stoczni Gdañskiej po remoncie... 3

Sala BHP Stoczni Gdañskiej po remoncie... 3 30. rocznica podpisania Porozumieñ Sierpniowych Wnêtrze sali BHP Stoczni Gdañskiej w sierpniu 1980 r. pozna³ niemal ca³y œwiat. Zachowanie klimatu miejsca Dziêki strajkuj¹cym tam stoczniowcom, sytuacjê

Bardziej szczegółowo

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli Attica & Peloponez Loutraki Tolo Agii Apostoli Mati Ateny Loutraki Popularny kurort wakacyjny, malowniczo usytuowany wzd³u wybrze a Zatoki Korynckiej, zaledwie 5 km od Kana³u Korynckiego, który oddziela

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjne. Pomorze WYDANIE SPECJALNE. Rodzinny Magazyn Trójmiasta (33) 2015. www.maluchy3miasta.pl. numer wydanie specjalne. egzemplarz bezpłatny

Atrakcyjne. Pomorze WYDANIE SPECJALNE. Rodzinny Magazyn Trójmiasta (33) 2015. www.maluchy3miasta.pl. numer wydanie specjalne. egzemplarz bezpłatny 3 Rodzinny Magazyn Trójmiasta 3 (33) 2015 numer wydanie specjalne WYDANIE SPECJALNE egzemplarz bezpłatny Atrakcyjne Pomorze 37 QR CODE Wygenerowano na www.qr-online.pl Skimboarding jest sportem wodnym,

Bardziej szczegółowo

OLECKA SIEÆ CIEP OWNICZA. Rowery serwis, wypo yczalnia Du y wybór, niskie ceny. V Targi Edukacyjne. Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r.

OLECKA SIEÆ CIEP OWNICZA. Rowery serwis, wypo yczalnia Du y wybór, niskie ceny. V Targi Edukacyjne. Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r. ISSN 1505-0246 Bardziej obawiam siê trzech gazet ni stu tysiêcy bagnetów. Napoleon Bonaparte Kupon bierze udzia³ w losowaniu nagród Nr 16 (536) Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r. Oleckie Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

100 LAT SKAUTINGU. Czuwaj! Warszawa, 1 wrzeœnia 2007 r. 100 lat skautingu dodatek do nr. 10/2007 miesiêcznika Czuwaj

100 LAT SKAUTINGU. Czuwaj! Warszawa, 1 wrzeœnia 2007 r. 100 lat skautingu dodatek do nr. 10/2007 miesiêcznika Czuwaj 100 LAT SKAUTINGU 2 1 sierpnia 1907 r. na angielskiej wyspie Brownsea sygna³ z rogu antylopy kudu da³ znak do rozpoczêcia pierwszego obozu skautowego zorganizowanego dla m³odych ch³opców przez brytyjskiego

Bardziej szczegółowo

Nr 9/557 5 V 2006 ISSN 1640-9035. Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja?

Nr 9/557 5 V 2006 ISSN 1640-9035. Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja? Nr 9/557 5 V 2006 ISSN 1640-9035 Przepych Kwaœniewskiego Miss Œwiata w ³apach Wilka Michnik dyrektorem Radia Maryja? W Numerze Aktualnoœci...4-9 Œmietanka towarzyska... 10-11 Donald Tusk, prezydent Gdañska

Bardziej szczegółowo

HARCTUR LATA DOŚWIADCZENIA GWARANCJĄ JAKOŚCI WSZYSTKIE IMPREZY PODZIELILIŚMY NA 6 KATEGORII POŚWIADCZONE UPRAWNIENIA. GWARANCJA I BEZPIECZEŃSTWO

HARCTUR LATA DOŚWIADCZENIA GWARANCJĄ JAKOŚCI WSZYSTKIE IMPREZY PODZIELILIŚMY NA 6 KATEGORII POŚWIADCZONE UPRAWNIENIA. GWARANCJA I BEZPIECZEŃSTWO HARCTUR bezpieczne biuro podróży ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI I ZIELONE SZKOŁY LATA DOŚWIADCZENIA GWARANCJĄ JAKOŚCI POŚWIADCZONE UPRAWNIENIA. wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych województwa

Bardziej szczegółowo

Inwestycje 2014. Ferie w mieœcie

Inwestycje 2014. Ferie w mieœcie D w u t y g o d n i k S a m o r z ¹ d u Te r y t o r i a l n e g o w C h o j n o w i e. Ch. G er 4 m nu 01 r. ny 3.2 êp st 7.0 a 0 N NR 04 (806) ROK XXII 21.02.2014 CENA 1,70 z³ Fiesta w Chojnowie Ekspresja,

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI DLA NAUCZYCIELI I ZAKŁADÓW PRACY CZŁONEK WIELKOPOLSKIEJ IZBY TURYSTYCZNEJ - KONCESJA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR 0148K STYCZEŃ LUTY MARZEC

WYCIECZKI DLA NAUCZYCIELI I ZAKŁADÓW PRACY CZŁONEK WIELKOPOLSKIEJ IZBY TURYSTYCZNEJ - KONCESJA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR 0148K STYCZEŃ LUTY MARZEC WYCIECZKI DLA NAUCZYCIELI I ZAKŁADÓW PRACY STYCZEŃ LUTY 6 0 7 4 5 7 8 0 4 5 6 7 8 4 5 6 8 0 0 7 4 MARZEC 4 5 6 7 8 4 5 6 8 0 5 6 7 8 KWIECIEŃ MAJ 7 8 4 5 8 6 0 4 5 6 0 7 8 0 4 5 6 7 5 6 6 0 7 7 4 8 8 5

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê...

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê... PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton fr. feuilleton - zeszycik, odcinek powieœci), specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym

Bardziej szczegółowo

Kolonie Koloni Kolon Obozy www.happytour.pl

Kolonie Koloni Kolon Obozy www.happytour.pl Kolonie Obozy www.happytour.pl Szanowni Rodzice, BIURO TURYSTYCZNE " HAPPY TOUR " 43-300 Bielsko - Bia³a ul. Piekarska 50 Tel/fax. 33/817-67-67, 33/814-66-66, kom. 504-186-437 Bank Millennium 02 1160 2202

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

Nie tylko dla turysty wademekum na wakacje!

Nie tylko dla turysty wademekum na wakacje! Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo