ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII"

Transkrypt

1 ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. 1. Uzupełnij zdania, które dotyczą oświecenia w Europie Zachodniej. a) Ideologia oświecenia zapoczątkowała szybki rozwój nauki. b) Myśliciele oświeceniowi uważali, że źródłem poznania jest rozum, a wiedza powinna być oparta na doświadczeniu. c) W okresie oświecenia dokonano wielu ważnych odkryć i wynalazków, m.in. skonstruowano maszynę parową, która stała się źródłem energii. 2. Uzupełnij tabelę dotyczącą trójpodziału władzy według Monteskiusza. Wpisz brakującą nazwę rodzaju władzy oraz uprawnienia poszczególnych władz. Trójpodział władzy Władza sądownicza Władza wykonawcza Władza ustawodawcza Wydaje wyroki zgodne z prawem Wprowadza w życie ustanowione prawo Stanowi prawo 3. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na poniższe pytania. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Stanisław August z bożej łaski i woli narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski [ ] wraz ze Stanami [ ] naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł [ ], dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy. Konstytucja 3 maja [fragment] Pytania: 1. Wyjaśnij, jak twórcy konstytucji tłumaczyli konieczność jej uchwalenia. Twórcy konstytucji tłumaczyli konieczność uchwalenia dokumentu w celu ocalenia ojczyzny i jej granic. 2. W czyim imieniu uchwalono konstytucję? Konstytucję uchwalono w imieniu całego narodu polskiego. 4. Napisz, w jaki sposób szkolnictwo, prasa i teatr walczyły o naprawę Rzeczypospolitej. Odpowiedzi wpisz w tabelę. Szkolnictwo Prasa Teatr Na łamach czasopism krytykowano nieuctwo, pijaństwo, brak tolerancji i inne wady szlachty. Szkoła Rycerska miała kształcić nowoczesną kadrę oficerską zdolną do zreformowania armii i gotową do poświęceń dla ojczyzny. Szkoły zgodnie z duchem Teatr grał sztuki polskich twórców. Najczęściej w teatrach grano komedie, w których w humorystyczny sposób krytykowano przywiązanie polskiej szlachty

2 oświecenia wprowadziły nauczanie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, oraz historii ojczystej. Szkoły walczyły z analfabetyzmem. do tradycyjnych strojów, obyczajów, złotej wolności i jej niechęć do reform. 5. Wymień cztery reformy uchwalone przez Sejm Wielki. a) reforma wojskowa powiększenie liczby żołnierzy do 100 tysięcy. b) reforma skarbowa podatek na szlachtę w wysokości 10 procent, a na duchowieństwo 20 procent. c) prawo o miastach mieszczanie z miast królewskich uzyskali prawo kupowania dóbr ziemskich i piastowania urzędów. d) Konstytucja 3 maja. 6. Napisz, jak nazywała się i z czego zasłynęła osoba przedstawiona na ilustracji. (Opcje wyboru: Kościuszko, Poniatowski, Małachowski). Ilustracja przedstawia Tadeusza Kościuszkę, który stanął na czele powstania, które wybuchło w marcu 1794 roku. 7. Uzupełnij zdania dotyczące zmian wprowadzonych przez Konstytucję 3 maja. a) Zniesiono wolną elekcję, a wprowadzono dziedziczność tronu. b) Zniesiono liberum veto, a wprowadzono głosowanie, gdzie decyzje podejmowano większością głosów. c) Powołano Straż Praw, czyli rząd, który był odpowiedzialny przed sejmem. 8. Określ, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W wolne miejsca w tabeli wpisz P (prawda) lub F (fałsz). A. II rozbiór Polski miał miejsce 1795 roku. B. Stanisław August Poniatowski był ostatnim polskim królem P wybranym w drodze wolnej elekcji. C. Liberum veto to zasada podejmowania decyzji większością F głosów. D. I rozbiór Polski dokonały Rosja, Austria i Prusy. P E. Konstytucja 3 maja została przyjęta z radością przez Rosję, F Austrię i Prusy. F. Celem powstania kościuszkowskiego było odzyskanie ziem P utraconych przez Rzeczpospolitą w I i II rozbiorze. G. Chłopskie oddziały uzbrojone w kosy to kosynierzy. P H. III rozbiór Polski przedłużył byt państwa polskiego. F 9. Uzupełnij tabelę dotyczącą przyczyn upadku państwa polskiego w XVIII wieku, wykorzystując poniższe wyrażenia.

3 Zrywanie sejmów, przekupywanie posłów i senatorów przez państwa ościenne, wolne elekcje, przywileje szlacheckie, słaba armia, niskie dochody skarbu państwa, dążenie do powiększenia terytorium państwa kosztem sąsiadów, silne armie państw ościennych Przyczyny zewnętrzne Przekupywanie posłów i senatorów przez państwa ościenne, dążenie do powiększania terytorium państwa kosztem sąsiadów, silne armie państw ościennych Przyczyny wewnętrzne Zrywanie sejmów, wole elekcje, przywileje szlacheckie, słaba armia, niskie dochody skarbu państwa 10. W podanych parach wydarzeń podkreśl starsze, czyli to, które miało miejsce wcześniej. A. II rozbiór Polski powstanie kościuszkowskie B. I rozbiór Polski Uchwalenie Konstytucji 3 maja C. Obrady Sejmu Wielkiego konfederacja targowicka Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział Za wolną Polskę. 1. Spośród podanych niżej informacji podkreśl cztery, które charakteryzują sytuację w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania listopadowego. a) Królestwo Polskie miało autonomię, czyli ograniczoną samodzielność w rozstrzyganiu spraw wewnętrznych. b) W Królestwie Polskim organizowano manifestacje patriotyczne, które umacniały patriotyzm narodu polskiego. c) Dzięki polityce rządu w Królestwie Polskim w latach nastąpił rozwój gospodarki. d) Na terenie Królestwa Polskiego rozwijała się nauka, powstał uniwerystet. e) Rząd carski nie przestrzegał praw nadanych Polakom w Królestwie Polskim ograniczono swobodę podejmowania decyzji przez sejm oraz wprowadzono cenzurę. f) Anglia i Francja wspomagały Polaków w Królestwie Polskim, którzy przygotowywali się do zbrojnej walki o niepodległość. g) Polacy w Królestwie Polskim mieli szeroką autonomię. 2. Spośród podanych niżej informacji podkreśl cztery, które charakteryzują sytuację w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania styczniowego. a) W Królestwie Polskim działali emisariusze, którzy organizowali powstanie i zachęcali do walki o niepodległość. b) W Królestwie Polskim działała legalna opozycja, której przedstawiciele na forum sejmu domagali się poszanowania praw nadanych Polakom przez rząd carski. c) Polacy w Królestwie Polskim mieli nadzieję, że ich walkę poprą Francja i Anglia. d) Polacy zakładali tajne organizacje o charakterze niepodległościowym, których celem była walka o niepodległość. e) Aby nie dopuścić do walki zbrojnej Polaków, rząd carski zorganizował tzw. brankę, czyli nadzwyczajny pobór do wojska na terenie Królestwa Polskiego. f) Młodzież organizowała w Warszawie manifestacje patriotyczne, które często były brutalnie rozpędzane przez władze carskie.

4 g) W Królestwie Polskim działała legalna i nielegalna opozycja. 3. Na taśmie chronologicznej zaznacz daty wybuchu powstania listopadowego oraz powstania styczniowego. 4. Przeczytaj tekst źródłowy i wybierz właściwe zakończenia poniższych zdań. Dąbrowski, generał lejtnant polski, umocowany do formowania Legionów Polskich we Włoszech do Współobywateli! Polacy, nadzieja powstaje, Francja zwycięża, ona się bije za sprawę Narodów, starajmy się osłabić jej nieprzyjaciół. Idźmy pod jej chorągwie, te są oznaką honoru i zwycięstwa. Legiony Polskie formułują się we Włoszech, na tej ziemi niegdyś Świątyni wolności. Już oficerowie i żołnierze, Towarzysze trudów waszych i męstwa są ze mną, już się Bataliony formują, przybywajcie, Koledzy może zobaczymy domy nasze, któreśmy z rozrzewnieniem porzucili. Odezwa do Polaków A. Autorem odezwy był: a) generał Napoleon Bonaparte, b) generał Jan Henryk Dąbrowski, c) anonimowy żołnierz. B. Odezwa została napisana w: a) drugiej połowie XVII wieku, b) pierwszej połowie XVIII wieku, c) drugiej połowie XVIII wieku. C. Odezwa: a) zachęca do wstępowania do Legionów Polskich, b) rozkazuje zasilać szeregi armii francuskiej, c) informuje o przyczynach rozbiorów Polski. 5. Podaj trzy przykłady skutków powstania listopadowego. a) rząd carski przystąpił do represji wobec narodu polskiego. b) zlikwidowano polski sejm i wojsko. c) ograniczono działalność placówek oświatowych. 6. Podaj trzy przykłady skutków powstania styczniowego. a) powstańców skazywano na śmierć i zsyłano na Sybir. b) zlikwidowano całkowicie autonomię Królestwa Polskiego. c) zmieniono nazwę Królestwa Polskiego na Kraj Przywiślański. 7. Odpowiedz na pytania odnoszące się do zamieszczonego obok obrazu. a) Jakie wydarzenie ilustruje obraz? Nadanie konstytucji Księstwu Warszawskiemu. b) Kogo autor umieścił w centralnej części obrazu? W centralnej części obrazu znajduje się Napoleon Bonaparte.

5 8. Wpisz w ramki imiona i nazwiska osób, których dotyczą opisy obok. Napoleon Bonaparte Jan Henryk Dąbrowski Hipolit Cegielski generał, następnie cesarz Francuzów, prowadził wojny z zaborcami Polski, doprowadził do utworzenia Księstwa Warszawskiego generał, założyciel i dowódca Legionów Polskich we Włoszech. działacz społeczny, przemysłowiec. Założył w Poznaniu fabrykę narzędzi i maszyn rolniczych. Zasłynął z gospodarności i rzetelności. 9. Określ, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. W wolne miejsca w tabeli wpisz P (prawda) lub F (fałsz). A B C D Na czele Sprzysiężenia Podchorążych, spisku, który doprowadził do wybuchu powstania listopadowego stał Stanisław Małachowski. Polacy w Królestwie Polskim mieli autonomię, która umożliwiała im podejmowanie samodzielnych decyzji we wszystkich sprawach. Celem Legionów Polskich we Włoszech była walka u boku Francji o niepodległość. Kulturkampf, czyli walka o kulturę odnosi się do polityki rządu austriackiego wobec Polaków w drugiej połowie XVIII wieku. F F P F 10. Uzupełnij tabelę dotyczącą dorobku polskiej literatury i sztuki w XIX wieku. Romantyzm Pozytywizm Twórca Juliusz Słowacki Adam Mickiewicz Jan Matejko Eliza Orzeszkowa Dzieło Kordian Dziady Bitwa pod Grunwaldem Nad Niemnem Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku. 1. Uzupełnij tekst dotyczący położenia ludności polskiej żyjącej pod zaborami w drugiej połowie XIX wieku. A. Władze Prus i Rosji prowadziły politykę wynaradawiania ludności polskiej. B. Ludność polska mieszkająca w zaborze austriackim miała autonomięm, czyli ograniczoną samodzielność w rozstrzyganiu spraw wewnętrznych. C. W celu zachowania polskości w zaborze rosyjskim Polacy organizowali tajne nauczanie, natomiast w zaborze pruskim podejmowano działania legalne, czyli zgodne z prawem. D. W Galicji dzięki autonomii bez przeszkód rozwijała się kultura polska. E. W Krakowie miał swoją pracownię malarz Jan Matejko, w mieście tym tworzył swe dzieła również Stanisław Wyspiański - malarz i dramatopisarz. 2. Uzupełnij tabelę wykorzystując informacje zawarte w ramce.

6 Cele działania władz w zaborze pruskim Zniszczenie języka polskiego i kultury Zniszczenie polskiego przemysłu i handlu Odebranie Polakom ziemi Formy obrony społeczeństwa polskiego Towarzystwo Czytelni Ludowych, strajki szkolne, towarzystwa śpiewacze Rzetelność usług, gospodarność, Banki, kółka rolnicze, Towarzystwo Czytelni Ludowych, rzetelność usług, strajki szkolne, gospodarność, banki, kółka rolnicze, towarzystwa śpiewacze, 3. Podkreśl zdania prawdziwe. a. Polityka rusyfikacji w zaborze rosyjskim objęła szkolnictwo. b. Polityka rusyfikacji w zaborze rosyjskim nie objęła szkolnictwa. A. W zaborze rosyjskim tworzyli Helena Modrzejewska i Stanisław Wyspiański. B. W zaborze rosyjskim tworzyli Stanisław Moniuszko i Henryk Sienkiewicz. A. Strajk szkolny we Wrześni miał miejsce na początku XX wieku. B. Strajk szkolny we Wrześni miał miejsce pod koniec XIX wieku. A. W Galicji w urzędach i szkołach obowiązywał język austriacki. B. W Galicji w urzędach i szkołach obowiązywał język polski. 4. Uzupełnij tabelę dotyczącą twórców polskiej kultury drugiej połowy XIX wieku. Imię i nazwisko twórcy Jan Matejko Stanisław Wyspiański Henryk Sienkiewicz Stanisław Moniuszko Tytuły dzieł Hołd Pruski, Bitwa pod Grunwaldem, Konstytucja 3 Maja Warszawianka, Noc listopadowa Potop, Krzyżacy, Ogniem i mieczem Straszny dwór 5. Określ, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W wolne miejsca w tabeli wpisz P (prawda) lub F (fałsz). A. Trudności gospodarcze w II połowie XIX wieku zmusiły Polaków do wyjazdów P zagranicznych w celu zarobienia pieniędzy. B. Rudolf Modrzejewski zbudował w Stanach Zjednoczonych wiele mostów. P C. Słynny wóz Drzymały związany jest z zaborem austriackim. F D. Tajne nauczanie to nielegalne spotkania, podczas których uczono przedmiotów P zakazanych przez zaborców. E. Galicja autonomię uzyskała w drugiej połowie XIX wieku. P F. Fabryka narzędzi i maszyn rolniczych Hipolita Cegielskiego powstała w zaborze pruskim. P 6. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania. Surowo zabroniono czytania i posiadania polskich książek, a kontrola była tak ścisła, że przy odwiedzeniu stancji uczniowskich przeglądano książki każdego ucznia i przetrząsano sienniki, kufry z rzeczami, czy tam nie schowano książek polskich. W razie znalezienia książki polskiej zapisywano ucznia do dziennika kar, zasadzono w święto na kilka godziny do kozy. J.Wołyński, Wspomnienia z czasów szkolnictwa rosyjskiego w b. Królestwie Polskim w latach Pytania: 1. Jakiego zaboru dotyczy powyższy tekst?

7 Powyższy tekst przedstawia sytuację w zaborze rosyjskim. 2. Co było celem kontroli przeprowadzanych na stancjach uczniowskich? Celem kontroli przeprowadzanych na stancjach uczniowskich było zabieranie uczniom polskich książek. 3. W jaki sposób przeprowadzano kontrolę? Kontrola, którą przeprowadzano była ścisła. 4. Jakie kary groziły uczniom łamiącym zakazy? W przypadku znalezienia polskiej książki uczniów zapisywano do dziennika kar, a następnie umieszczano ich w specjalnych pomieszczeniach zwanych kozami. Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział Wielkie przemiany XIX wieku. 1. Uzupełnij zdania w wolne miejsca wstawiając odpowiednie wyrazy zamieszczone w ramce. Kapitaliści, grupy, strajk, robotnicy, związki zawodowe, ciężki Rozwój przemysłu przyczynił się do wyodrębnienia w społeczeństwie dwóch nowych grup społecznych. Jedną z nich tworzyli kapitaliści, a drugą robotnicy. W XIX wieku warunki życia i pracy robotników były bardzo ciężkie. Wyrazem niezadowolenia robotników z warunków pracy i płacy były strajki. Walkę o prawa robotników podejmowały specjalne robotnicze organizacje, zwane związkami zawodowymi. 2. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania. 3 lutego [1900 roku wybuchły] strajki i zamieszki w Akwizgranie, Wiedniu, Brukseli i w Budapeszcie. Wydarzenia te dotknęły zwłaszcza zagłębia węglowego w Belgii i w Czechach. ( ) Z braku paliwa wiele zakładów, m. in. cukrownie w Czechach, musiały przerwać produkcję. Ale strajki wybuchały nie tylko w górnictwie. W kilku dużych miastach europejskich robotnicy w innych gałęziach gospodarki również przerwali pracę. ( ) prawie wszędzie robotnicy żądali tego samego: 8- godzinnego dnia pracy i znacznego wzrostu zarobków ( ). Ze swej strony właściciele fabryk nie chcieli godzić się na żadne ustępstwa. Kronika XX wieku (fragment o strajku robotników) Pytania: 1. W których państwach 3 lutego 1900 roku odbyły się robotnicze strajki? 3 lutego 1900 roku strajki robotnicze odbyły się w Niemczech, Austrii, Belgii, na Węgrzech i w Czechach. 2. Jakie były skutki strajku w Czechach? W wyniku strajków wiele czeskich zakładów pracy musiało przerwać produkcję. 3. Jakie żądania wysuwali robotnicy? Robotnicy żądali 8-godzinnego dnia pracy i znacznego wzrostu zarobków. 3. Wyjaśnij, dlaczego skonstruowanie maszyny parowej okazało się bardzo ważnym dokonaniem w dziejach. Podaj dwa argumenty. a) Maszyna parowa przyczyniła się do rozwoju fabryk i przemysłu b) Maszyna parowa przyczyniła się do rozwoju górnictwa, hutnictwa. 4. W podanych parach zdań wskaż zdania prawdziwe. A. Zastosowanie konstrukcji stalowych umożliwiło budowę nowoczesnych wieżowców i mostów kolejowych. B. Konstrukcje stalowe nie były potrzebne przy wznoszeniu wysokich budynków i wielkich mostów kolejowych. A. Artyści, zwani realistami, starali się w swych dziełach wiernie odtwarzać rzeczywistość. B. Artyści, zwani realistami, przedstawiali rzeczywistość za pomocą umownych symboli. A. Wiek XIX nie był okresem postępu w rolnictwie. B. Wiek XIX był okresem postępu w rolnictwie.

8 A. Robotnicy w XIX wieku pracowali w dobrych warunkach i byli dobrze opłacani. B. Robotnicy w XIX wieku pracowali w złych warunkach i byli źle opłacani. 5. Określ, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W wolne miejsca w tabeli wpisz P (prawda) lub F (fałsz). A. James Watt na początku XVIII wieku skonstruował maszynę parową. P B. Maria Skłodowska-Curie zajmowała się geografią. F C. W drugiej połowie XIX wieku zaczęto stosować w leczeniu ludzi prześwietlenia, P szczepionki i środki znieczulające. D. Zastosowanie maszyny parowej przyczyniło się do powstania fabryk i rozwoju przemysłu. P E. Miasto przemysłowe to duże miasto, otoczone murami obronnymi, w którym rozwija się F rzemiosło i handel. F. W XIX wieku w każdym z trzech zaborów na ziemiach polskich zniesiono pańszczyznę. P 6. Ułóż w porządku chronologicznym wydarzenia. 3 Zakładanie fabryk, w których były wykorzystywane maszyny parowe. 4 Rozwój miast, dzięki licznie powstającym fabrykom. 2 Wynalezienie maszyny parowej. 1 Ręczny sposób produkcji stosowany w warsztatach rzemieślniczych. 7. Z podanych niżej określeń podkreśl te, które dotyczą przyczyn konfliktów społecznych. a) ciężka, wielogodzinna praca robotników w fabrykach b) pojawienie się wielu nowych czasopism c) rozpowszechnienie się fotografii jako nowego źródła informacji d) duże różnice między warunkami życia robotników a właścicieli fabryk e) pozbawienie pracy robotników, którzy ulegli wypadkom przy pracy 8. Wykonaj polecenia dotyczące wynalazków, które są przedstawione na zamieszczonych niżej ilustracjach. a) Wymień nazwy wynalazków, które przyczyniły się do szybkiego rozprzestrzeniania się informacji w XIX wieku. Telefon, radio. b) Wymień wynalazki, które pojawiły się w 2. połowie XIX wieku. Lampa naftowa, telefon, radio. c) Napisz, który z wynalazków jest najmłodszy. Oblicz i napisz, ile lat minęło od jego wynalezienia do roku, w którym rozwiązujesz ten test. Kuchenka mikrofalowa. Od wynalezienia kuchenki do dziś minęło 69 lat. Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział Powstaje niepodległa Polska. 1. Podkreśl podpunkty, w których jest mowa o przyczynach I wojny światowej. a) zabójstwo w Sarajewie austriackiego następcy tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda.

9 b) konflikty polityczne i gospodarcze występujące między państwami europejskimi. c) tworzenie przez Polaków oddziałów wojskowych. d) polityka Stanów Zjednoczonych dążących do dominacji na świecie. 2. Z podanych nazw państw wybierz i podkreśl te, które utworzyły Trójporozumienie. Wielka Brytania, Niemcy, Rosja, Austro-Węgry, Francja, Włochy. 3. Z podanych nazw państw wybierz i podkreśl te, które utworzyły Trójprzymierze. Wielka Brytania, Niemcy, Rosja, Austro-Węgry, Francja, Włochy. 4. Określ, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W wolne miejsca w tabeli wpisz P (prawda) lub F (fałsz). A. Odrodzona Polska była państwem jednolitym narodowo mieszkali F w niej tylko Polacy. B. W 1921 roku uchwalono pierwszą konstytucję niepodległej Polski. P C. O przebiegu granicy polskiej na wschodzie zadecydowała konferencja w F Paryżu. D. Dzień 11 listopada 1918 roku został uznany za datę odzyskania przez P Polskę niepodległości. E. I wojna światowa zakończyła się wygraną państw centralnych i ich sojuszników. F 5. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i wykonaj związane z nim polecenia. 28 czerwca 1919 roku w Wersalu pod Paryżem państwa, które zwyciężyły w I wojnie światowej, popisały traktat pokojowy z Niemcami, zwany traktatem wersalskim. Na jego mocy Niemcy zobowiązano do wypłacenia Anglii i Francji odszkodowań wojennych. Wydano zakaz wprowadzenia powszechnej służby wojskowej, a liczebność armii niemieckiej nie mogła przekraczać 100 tys. żołnierzy. Niemcom zakazano posiadania łodzi podwodnych, lotnictwa wojskowego oraz ciężkiego sprzętu bojowego. Niemcy straciły również swoje kolonie i musiały oddać innym państwom część swego terytorium, m.in. Francji Alzację i Lotaryngię, Polsce Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie. a) Wypisz z tekstu dwa postanowienia, które miały zabezpieczyć Europę przed odrodzeniem się potęgi militarnej Niemiec. -Niemcom zakazano posiadania łodzi podwodnych, lotnictwa wojskowego oraz ciężkiego sprzętu bojowego. -Wprowadzono zakaz posiadania przez Niemców armii przekraczającej 100 tys. żołnierzy. b) Napisz, jakie decyzje podjęto w sprawie koloni niemieckich. Niemcy straciły swoje kolonie. c) Napisz, z kim Niemcy podpisały traktat pokojowy w Wersalu. Niemcy traktat pokojowy w Wersalu zawarły z państwami, które zwyciężyły w I wojnie światowej. 6. Wymienione niżej wydarzenia uporządkuj w kolejności chronologicznej. 5 budowa polskiego portu w Gdyni. 3 bitwa warszawska. 2 wybuch powstania wielkopolskiego.

10 4 uchwalenie konstytucji II Rzeczypospolitej. 1 wybuch I wojny światowej. 7. Uzupełnij tekst. W grudniu 1918 roku w Poznaniu wybuchło powstanie wielkopolskie, które zadecydowało o włączeniu Wielkopolski do państwa polskiego. Polska granica wschodnia ukształtowała się w wyniku wojny polsko-bolszewickiej, która toczyła się w latach Bitwa warszawska, która rozegrała się podczas tej wojny, nazywana jest również cudem nad Wisłą. O włączeniu do Polski Górnego Śląska, Warmii i Mazur zadecydowały plebiscyty. W 1919, 1920 i 1921 wybuchały kolejne powstania śląskie, które przyczyniły się do włączenia części Górnego Śląska do Polski. 8. Przy podanych niżej informacjach dopisz imię i nazwisko postaci, której one dotyczą (Ignacy Paderewski, Józef Piłsudski, gen. Józef Haller, Janusz Kusociński, Władysław Reymont, Roman Dmowski). a) Twórca Legionów Polskich, wybitny polityk, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. b) Światowej sławy polski pianista i polityk, jego przyjazd do Wielkopolski poprzedził wybuch powstania Ignacy Paderewski. c) Wybitny polski sportowiec lekkoatleta, zdobywca złotego medalu w biegu na 10 km na olimpiadzie w Los Angeles Janusz Kusociński. d) Twórca Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, wybitny przedstawiciel polskiej dyplomacji, uczestnik konferencji wersalskiej Roman Dmowski. e) Dowódca Armii Polskiej we Francji, w 1920 roku dokonał zaślubin Polski z morzem gen. Józef Haller. f) Wybitny przedstawiciel polskiej literatury, laureat literackiej Nagrody Nobla za powieść Chłopi w 1924 roku Władysław Reymont 9. Przy podanych niżej datach napisz odpowiadające im wydarzenia i umieść je na taśmie chronologicznej. 11 XI 1918 roku odzyskanie przez Polskę niepodległości. 15 VIII 1920 roku bitwa warszawska. 10. Na podstawie diagramu przedstawiającego narodowości II Rzeczypospolitej w 1931 roku podaj nazwy trzech, które były najliczniej reprezentowane. a) Polacy, b) Ukraińcy, c) Żydzi. 11. Wymień trzy najważniejsze, Twoim zdaniem, sukcesy II Rzeczypospolitej w omawianym okresie. a) Uchwalenie pierwszej konstytucji odrodzonej Polski w 1921 roku.

11 b) Budowa portu w Gdyni. c) Rozwój przemysłu i stworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego. 12. Spośród wymienionych niżej wydarzeń z historii Polski podkreśl te, które miały wpływ na ukształtowanie się granicy polsko-niemieckiej po I wojnie światowej. powstanie wielkopolskie, wojna polsko-bolszewicka, powstania śląskie, plebiscyty na Warmii, Mazurach, Powiślu, plebiscyt na Górnym Śląsku 13. Przyjrzyj się uważnie zamieszczonej mapie i wykonaj podane niżej polecenia. a) Wpisz w odpowiednich miejscach na mapie nazwy państw, z którymi sąsiadowała II Rzeczypospolita. b) Wymień nazwy obszarów, na których odbyły się plebiscyty. Warmia, Mazury, Powidle, Górny Śląsk c) Napisz, przeciwko komu skierowane były walki powstańcze Polaków we Lwowie. Walki powstańcze we Lwowie skierowane były przeciwko Ukrainie. d) Napisz, jaki status otrzymał Gdańsk. Gdańsk miał status wolnego miasta. e) Napisz, przeciwko komu skierowane były walki powstańcze Polaków w Poznaniu. Walki powstańcze w Poznaniu skierowane były przeciwko Niemcom. f) Wymień trzy miejscowości, w których stoczono bitwy podczas wojny polsko-bolszewickiej. Kowel, Lida, Grodno. Niemcy Litwa Niemcy Rosja Radziecka Czechosłowacja Rumunia

12 Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział II wojna światowa. 1. Uzupełnij tekst. Dnia 1 września 1939 roku Niemcy dokonały napaści na Polskę, rozpoczynając tym samym II wojnę światową. Pomimo bohaterskiej postawy polskich żołnierzy wojna obronna zakończyła się dla Polski klęską. O klęsce Polski przesądził atak wojsk radzieckich, które 17 września 1939 roku dokonały agresji na nasze państwo. Po przegranej wojnie obronnej ziemie polskie znalazły się pod okupacją dwóch wrogich państw Niemiec i Związku Radzieckiego. 2. Połącz w pary wydarzenia z odpowiednimi datami przyporządkowując literom odpowiednie cyfry. A. 1 września 1939 r. B. 17 września 1939 r. C. 8 maja 1945 r. D. 1 sierpnia 1944 r. 1. Napaść ZSRR na Polskę 2. Zakończenie II wojny światowej w Europie 3. Wybuch powstania warszawskiego 4. Początek kampanii wrześniowej A 4, B 1, C 2, D 3, 3. Podkreśl określenia, które nie odnoszą się do państw rządzonych przez dyktatorów. a) władza skupiona w rękach jednego człowieka b) brak swobód politycznych c) gwarancja nietykalności osobistej obywateli d) istnienie praw wyborczych obywateli d) swoboda krytykowania władzy na łamach prasy i posiedzeniach parlamentu 4. Wymienione wydarzenia ułóż w kolejności chronologicznej. 5 Udział wojsk polskich w bitwie o Monte Cassino. 1 Agresja Niemiec na Polskę. 4 Atak Japonii na Stany Zjednoczone Ameryki. 7 Udział wojsk polskich w zdobyciu Berlina. 6 Wybuch powstania warszawskiego. 2 Agresja Związku Radzieckiego na Polskę. 3 utworzenie rządu polskiego na emigracji. 5. Wymienionym niżej polskim jednostkom wojskowym przyporządkuj nazwy bitew (spośród podanych w ramce), w których brały one udział. bitwa pod Lenino, bitwa o Tobruk, bitwa pod Falaise, bitwa pod Arnhem 1 Dywizja Piechoty im. T. Kościuszki bitwa pod Lenino 1 Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich bitwa o Tobruk 1 Dywizja Pancerna bitwa pod Falaise 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa bitwa pod Arnhem

13 6. W podanych parach zdań dotyczących rządów totalitarnych podkreśl zdania prawdziwe. a. W państwach totalitarnych rządziły jedna partia i jeden wódz. b. W państwach totalitarnych rządy wybierano w demokratycznych wyborach. A. Państwami europejskimi rządzonym totalitarnie były Niemcy i ZSRR. B. Państwami europejskimi rządzonymi totalitarnie były Polska i Francja. A. Ruch faszystowski narodził się po I wojnie światowej we Włoszech. B. Ruch faszystowski narodził się po I wojnie światowej w Niemczech. 7. Przeczytaj uważnie tekst i wykonaj podane niżej polecenia. W Polsce w przededniu II wojny światowej mieszkało około 3,3 mln Żydów. Po opanowaniu ziem polskich przez Niemców w 1939 i 1941 roku ludność żydowska znalazła się pod władzą III Rzeszy (...) obszar Generalnego Gubernatorstwa był największym skupiskiem Żydów w okupowanej Europie (...). W miastach od końca 1939 roku wydzielono dzielnice, w których musieli mieszkać Żydzi (getta). Pierwsze getto utworzono w Piotrkowie Trybunalskim (...). Do 1940 niektóre getta miały charakter otwarty, później wszystkie zostały otoczone murem lub drutem. Od 15 X 1941 roku za opuszczenie getta groziła kara śmierci. a) Podaj liczbę ludności żydowskiej, która zamieszkiwała ziemie polskie do wybuchu II wojny światowej. W przededniu II wojny światowej Polskę zamieszkiwało ok. 3,3 miliona Żydów. b) Wymień nazwę terytorium Polski, na którym znajdowało się największe skupisko Żydów w okupowanej Europie. Obszar Generalnego Gubernatorstwa był największym skupiskiem Żydów w Europie. c) Wyjaśnij, czym były getta. Getta to dzielnice, w których mieszkać musieli Żydzi. 8. Podkreśl nazwę bitwy, do której doszło w czasie wrześniowej wojny obronnej Polski. a) bitwa pod Monte Cassino b) bitwa pod Kockiem c) bitwa pod Arnhem 9. Z wymienionych niżej form walki Polaków z okupantem podkreśl formy walki zbrojnej. a) powstanie warszawskie b) druk i kolportaż prasy podziemnej c) wysadzanie niemieckich transportów z żołnierzami i sprzętem wojennym d) odbijanie więźniów z transportów e) malowanie na murach haseł ośmieszających okupanta 10. Wymienionym niżej polskim jednostkom wojskowym przyporządkuj nazwy wydarzeń (spośród podanych w ramce), w których brały one udział. zatopienie pancernika Bismarck, bitwa o Anglię, bitwa o Monte Cassino, bitwa o Kołobrzeg Armia Wojska Polskiego bitwa o Kołobrzeg Korpus Polski gen. Andersa bitwa o Monte Cassino Dywizjon 303 bitwa o Anglię

14 ORP Piorun zatopienie pancernika Bismarck 11. Na zamieszczonej niżej mapie Europy w czasie II wojny światowej: a) Wymień nazwy trzech państw, które uczestniczyły w II wojnie światowe po stronie faszystowskich Niemiec. Włochy, Japonia, Węgry b) Zakreśl nazwę miejscowości, w której 1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie. Warszawa c) Wymień nazwy trzech państw, które w czasie II wojny światowej zachowały neutralność. Szwajcaria, Portugalia, Hiszpania d) Wymień nazwy trzech państw, które w czasie wojny były okupywane przez Niemcy. Polska, Francja, Norwegia e) Zakreśl nazwę miejscowości, w której Niemcy podpisały akt bezwarunkowej kapitulacji. Berlin Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W powojennej Polsce. 1. Wyjaśnij, co oznaczają poniższe skróty. a) ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych b) NATO Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego c) PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa d) NSZZ Solidarność Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność 2. Uzupełnij zdania. Po II wojnie światowej władzę w Polsce przejęli komuniści, którzy byli podporządkowani władzom w Związku Radzieckim (Moskwie). Doprowadziło to do utraty suwerenności przez Polskę. Od 1952 roku obowiązywała nowa nazwa państwa Polska Rzeczpospolita Ludowa, a orzeł w godle został pozbawiony korony. 3. Podaj nazwiska osób, do których pasują niżej zamieszczone opisy. a) Pierwszy premier niekomunistycznego rządu w powojennej Polsce, wybrany na to stanowisko w 1989 roku Tadeusz Mazowiecki b) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wybrany w pierwszych powszechnych wyborach w 1990 roku Lech Wałęsa c) Papież Polak wybrany na głowę Kościoła katolickiego w 1978 roku Karol Wojtyła

15 d) Prymas Polski znany z odwagi głoszenia swoich poglądów w czasach komunistycznych rządów Stefan Wyszyński 4. Wykonaj zamieszczone poniżej polecenia związane z mapą konturową. a) Wpisz w odpowiednie miejsca na mapie nazwy państw sąsiadujących z Polską po 1945 roku. b) Wymień nazwy trzech miejscowości, w których doszło do wystąpień społecznych przeciwko władzy komunistów w 1980 roku. Wrocław, Gdańsk, Warszawa. Niemcy ZSRR Czechosłowacja 5. Wymień najważniejsze zmiany, które po II wojnie światowej wprowadzili w Polsce komuniści. Wpisz je do trzech kolumn tabeli. Zmiany polityczne Zmiany gospodarcze Zmiany kulturalne -w Polsce wprowadzono komunizm kosztem demokracji, -uchwalono konstytucję w 1952 roku, która zmieniała nazwę państwa na Polska Rzeczpospolita Ludowa, -władzę w kraju sprawowała jedna partia PZPR, usunięto inne partie -cała gospodarka była centralnie planowana, -fabryki, kopalnie, huty i banki znalazły się w rękach państwa, -rozbudowywano przemysł ciężki, kosztem spożywczego, -Powstały Państwowe Gospodarstwa Rolne -komuniści zlikwidowali wolność słowa i wprowadzili cenzurę, -komuniści decydowali o tym, jakie książki i czasopisma można wydawać, co wolno mówić w radio, pokazywać w telewizji, kinie, czy teatrze, -wyjazdy z kraju były możliwe tylko za zgodą władz 6. Spośród podanych wyrażeń wybierz te, które charakteryzują okres zimnej wojny. a) pokojowe współistnienie b) wyścig zbrojeń c) narastanie międzynarodowego napięcia d) intensywna współpraca gospodarcza przeciwnych bloków państw e) wzrost poczucia zagrożenia w społeczeństwie państw przeciwnych bloków f) narastająca niechęć lub nienawiść do państw przeciwnego bloku g) wzrost atmosfery wzajemnego zaufania między rywalizującymi państwami. 7. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na zamieszczone poniżej pytania. W całym okresie sprawowana przez komunistów władzy w Polsce występował społeczny opór przeciw niej. W pierwszym okresie miała miejsce nawet walka zbrojna. (...) Ten niepodległościowy

16 ruch nie miał szansy powodzenia i ostatecznie wygasł w pierwszej połowie lat 50. wobec miażdżącej przewagi komunistów i bardzo ostrych represji. a) Jaki charakter miały wystąpienia przeciw władzy komunistycznej w pierwszym okresie jej funkcjonowania? Wystąpienia przeciw komunistom w pierwszych okresie rządów PZPR miały charakter zbrojny. b) Kiedy wygasł zbrojny ruch niepodległościowy skierowany przeciw władzy komunistycznej? Zbrojny ruch niepodległościowy wygasł w pierwszej połowie lat 50-tych. c) Co było przyczyną wygaśnięcia zbrojnego ruchu niepodległościowego? Przyczyną wygaśnięcia zbrojnego ruchu niepodległościowego była miażdżąca przewaga komunistów i ostre represje wobec przeciwników PZPR-u. 8. Podpisz postaci przedstawione na ilustracjach poniżej i napisz, jakie pełniły funkcje. Lech Wałęsa pierwszy prezydent Polski wybrany w demokratycznych wyborach Karol Wojtyła papież Polak Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział Współczesny świat. 1. W podanych parach zdań podkreśl zdanie prawdziwe. A. Jednym z podstawowych problemów współczesnego świata są: bogactwo, nadmiar żywności. B. Jednym z podstawowych problemów współczesnego świata są: nędza, głód i terroryzm. A. Na świecie wybucha wiele konfliktów zbrojnych w większości mają one zasięg lokalny. B. Na świecie wybucha wiele konfliktów zbrojnych w większości mają one zasięg międzynarodowy. A. Rzeczpospolita po 1989 roku stała się państwem demokratycznym. B. Rzeczpospolita tuż po zakończeniu II wojny światowej stała się państwem demokratycznym. A. W celu utrzymania pokoju na świecie utworzono Unię Europejską. B. W celu utrzymania pokoju na świecie utworzono Organizację Narodów Zjednoczonych. A. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka to dokument gwarantujący wszystkim ludziom ich podstawowe prawa. B. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka to dokument gwarantujący wszystkim ludziom żyjącym zgodnie z prawem ich podstawowe prawa. A. Globalizacja to zjawisko polegające na odróżnianiu się społeczeństw poszczególnych państw od siebie. B. Globalizacja to zjawisko polegające na upodabnianiu się do siebie społeczeństw na całym świecie. 2. Wyjaśnij, jak państwa i organizacje pozarządowe pomagają ludziom dotkniętym konfliktem zbrojnym lub klęską żywiołową. Podaj dwa przykłady tej pomocy.

17 a) b) 3. Rozpoznaj zdefiniowane pojęcia i wpisz je w wykropkowane miejsca. a) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka to dokument, w którym zapisano podstawowe prawa człowieka. b) Globalizacja to zjawisko polegające na upodabnianiu się do siebie społeczeństw na całym świecie. c) Emigracja to wyjazd za granice na pobyt czasowy lub w celu zamieszkania na stałe. 4. Podaj po cztery przykłady praw i obowiązków obywatelskich w Polsce. Prawa -wolność osobista, -prawo do ochrony prywatności, -prawo do własności, nauki, pracy, -prawo wyborcze. Obowiązki -troska o dobro wspólne, -przestrzeganie prawa, -płacenie podatków, -obrona ojczyzny i dbanie o środowisko. 5. Oznacz literą P zdania prawdziwe, a literą F zdania fałszywe. a) 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej przystąpiło 10 państw, m.in. Polska, Malta, Bułgaria i Słowenia. P b) Wspólną walutę euro przyjęły m.in. Francja, Niemcy, Belgia i Wielka Brytania. F c) Celem Unii Europejskiej jest stopniowe znoszenie granic politycznych, społecznych i ekonomicznych pomiędzy poszczególnymi krajami Europy. P

18

POWTÓRKA Z HISTORII. Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej.

POWTÓRKA Z HISTORII. Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. POWTÓRKA Z HISTORII Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. 1. Uzupełnij zdania, które dotyczą oświecenia w Europie Zachodniej. a) Ideologia oświecenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. W obronie upadającej Rzeczypospolitej. 1. Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe wyrażenia spośród podanych

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. W obronie upadającej Rzeczypospolitej. 1. Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe wyrażenia spośród podanych Sprawdzian nr 1 Rozdział I. W obronie upadającej Rzeczypospolitej GRUPA A 5 1. Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe wyrażenia spośród podanych w nawiasach. a) Myśliciele epoki oświecenia uważali,

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 3. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku. 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe.

Sprawdzian nr 3. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku. 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku GRUPA A 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe. Po upadku powstania styczniowego rząd rosyjski nadał Polakom autonomię. Celem działań

Bardziej szczegółowo

1. Nazwij wydarzenie przedstawione na ilustracji. 2. Napisz, komu złożono przysięgę. 3. Napisz, co przysięgał Tadeusz Kościuszko narodowi polskiemu.

1. Nazwij wydarzenie przedstawione na ilustracji. 2. Napisz, komu złożono przysięgę. 3. Napisz, co przysięgał Tadeusz Kościuszko narodowi polskiemu. Zadanie 1. (0 4 pkt) Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia. 1. Nazwij wydarzenie przedstawione na ilustracji... 2. Napisz, komu złożono przysięgę... 3. Napisz, co przysięgał Tadeusz Kościuszko

Bardziej szczegółowo

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi

1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 1. Główną przyczyną wybuchu I wojny światowej były konflikty polityczne i gospodarcze między mocarstwami europejskimi 2. Przeczytaj poniższy tekst. Następnie zapisz w wyznaczonym miejscu odpowiedzi dwa

Bardziej szczegółowo

1. Wymień państwa,,trójporozumienia...

1. Wymień państwa,,trójporozumienia... 1. Wymień państwa,,trójporozumienia... 2. Dlaczego konflikt 1914-1918 nazwano I wojną światową? Jaki był charakter walk i rodzaje zastosowanej broni? 3. Wymień państwa powstałe po I wojnie światowej. 4.Kiedy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Do daty dopisz wydarzenie: a) 1 IX 1939 r. wybuch II wojny światowej (agresja niemiecka na Polskę) b) 17 IX 1939 r. agresja radziecka na Polskę c) 28 IX 1939 r. kapitulacja Warszawy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Rozszyfruj skróty. a) PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa b) NRD Niemiecka Republika Demokratyczna c) RFN Republika Federalna Niemiec d) ZSRR Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu / 2

GRUPA A. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu / 2 Rozdział VII. W powojennej Polsce GRUPA A 8 1. Podaj rok, w którym miały miejsce poniższe wydarzenia. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu 2. Zdecyduj, czy poniższe zdania są

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do wybuchu powstania warszawskiego.

GRUPA A. a) odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do wybuchu powstania warszawskiego. Sprawdzian nr 6 Rozdział VI. II wojna światowa GRUPA A 1. Oblicz, ile lat minęło od: odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do wybuchu powstania warszawskiego. 6 zakończenia I wojny światowej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Przyjrzyj się mapie i wykonaj polecenia. a) Zamaluj kolorem zielonym państwa należące do Trójprzymierza. b) Zamaluj kolorem niebieskim państwa należące do Trójporozumienia. c)

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej Sprawdzian IV Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej GRUPA A Zadanie 1. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do konfederacji targowickiej. patriotyzm, zdrada, Seweryn Rzewuski, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

VI Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny

VI Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny KOD UCZNIA VI Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny POLACY I ZIEMIE POLSKIE W OKRESIE 1918-1989 r. Informacja dla ucznia : ETAP POWIATOWY 2012/2013 1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI Zapraszamy wszystkich do udziału w internetowym konkursie historycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Konkurs składa się z pytań testowych,

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I Strona1 Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Dzieje XIX w. na ziemiach polskich, w Europie i na świecie (przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w latach

Ziemie polskie w latach Ziemie polskie w latach1815-1830 1. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim 1. Z części ziem Ks. Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie związane unią personalną z Rosją 2. Z Krakowa i okolicznych ziem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi.

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. I. Józef Poniatowski... II. Ignacy Krasicki... A. sekretarz Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

PP 3 (0-2) Obejrzyj ilustracje związane z powstaniem styczniowym. Podaj imię i nazwisko malarza, którego reprodukcję obrazów zamieszczono.

PP 3 (0-2) Obejrzyj ilustracje związane z powstaniem styczniowym. Podaj imię i nazwisko malarza, którego reprodukcję obrazów zamieszczono. Imię i nazwisko Nr w dzienniku. Data... Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla klasy VI Dział: Polska w drodze do odzyskania niepodległości Poziom P-podstawowy PP-onadpodstawowy Liczba pkt. Ocena P 1

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

II POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIEJE NARODU POLSKIEGO W LATACH 1772-1945

II POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIEJE NARODU POLSKIEGO W LATACH 1772-1945 .. Imię i nazwisko ucznia.. Nazwa szkoły Liczba punktów II POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIEJE NARODU POLSKIEGO W LATACH 1772-1945 * Arkusz zawiera 6 stron. Czas

Bardziej szczegółowo

225. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

225. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 225. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791-2016 Polska w przededniu katastrofy Rozbiór (kraju) oznacza zabranie części kraju przez inny często wbrew woli jego mieszkańców a nawet bez wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (1 godz.)

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (1 godz.) PSP 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 54 Opracował: Mirosław Wiech Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy VI (1 godz.) Temat lekcji Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański

Bohm 5x? Stanisław Wyspiański strona 1 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański 2010-04-21 Bohm 5x? Stanisław Wyspiański Opis przedmiotu: Stanisław Wyspiański 1869-1907 Wielki malarz, genialny poeta i dramaturg, tworzy dzieła poświęcone idei

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

Świat po wielkiej wojnie

Świat po wielkiej wojnie Świat po wielkiej wojnie 1. Konferencja pokojowa w Paryżu Początek to styczeń 1919r. Obradami kierowała Rada Najwyższa; złożona z przedstawicieli 5 zwycięskich mocarstw: 1. USA (prez. Wilson), 2. Wielka

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu 1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu W 1945 roku skończyła się II wojna światowa. Był to największy, jak do tej pory, konflikt zbrojny na świecie. Po 6 latach ciężkich walk hitlerowskie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy VI Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy VI Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy VI Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Rozdział I Walka o odzyskanie niepodległości Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku Test a Ziemie polskie w I połowie XIX wieku Test podsumowujący rozdział IV 1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach od 1. do 7. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I

Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I Strona1 Epoka napoleońska. Sprawdzian wiadomości dla klasy II B. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis rodziców:... 1. Podkreśl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2014/2015. Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2014/2015. Uczeń: EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2014/2015 DZIAŁ TEMATY LEKCJI I. WALKA O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI TEMATY LEKCJI: 1. Powstanie Legionów Polskich we Włoszech. 2. Księstwo Warszawskie. 3. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. Sprawdź czy test zawiera 7 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX w. Test dla III gimnazjum. Śladami przeszłości.

Ziemie polskie w I połowie XIX w. Test dla III gimnazjum. Śladami przeszłości. Literka.pl Ziemie polskie w I połowie XIX w. Test dla III gimnazjum. Śladami przeszłości. Data dodania: 2012-06-10 21:45:07 Autor: Katarzyna Kozioł Jest to test opracowany przeze mnie na bazie testu dostępnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2015/16

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2015/16 EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2015/16 DZIAŁ TEMATY LEKCJI I. WALKA O ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI TEMATY LEKCJI: 1. Powstanie Legionów Polskich we Włoszech. 2. Księstwo Warszawskie. 3. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie VI

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie VI Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wskazuje

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 009 HISTORIA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zasady oceniania: za rozwiązanie wszystkich zadań z arkusza można uzyskać maksymalnie 00 punktów

Bardziej szczegółowo

Ocena dostateczna. Ocena bardzo dobra I. Walka o odzyskanie

Ocena dostateczna. Ocena bardzo dobra I. Walka o odzyskanie dopuszczająca bardzo I. Walka o odzyskanie Uczeń: definiuje pojęcie: emigracja,królestwo Polskie, przyczyny tworzenia polskich oddziałów zbrojnych u boku Napoleona Bonaparte, określa datę wybuchu powstania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 2 Liczba godzin do wypracowania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do historii w klasie III A

Rozkład materiału do historii w klasie III A Rozkład materiału do historii w klasie III A 1. Rządy Jana III Sobieskiego. S 1. Źródła kryzysu monarchii polskiej w II połowie XVII wieku - przypomnienie materiału z kl. II 2. Elekcja Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

Polityka rządów zaborczych i postawy społeczeństwa polskiego po klęsce powstania styczniowego

Polityka rządów zaborczych i postawy społeczeństwa polskiego po klęsce powstania styczniowego Literka.pl Polityka rządów zaborczych i postawy społeczeństwa polskiego po klęsce powstania styczniowego Data dodania: 20110520 21:15:53 Autor: Monika Sugier Konspekt lekcji historii w drugiej klasie szkoły

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: HISTORIA. Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach.

Przedmiot: HISTORIA. Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach. KLUCZ ODPOWIEDZI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Przedmiot: HISTORIA Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach. ETAP WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa VI historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa VI historia i społeczeństwo W kręgu oświeconego monarchy Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja ostatni władca Rzeczypospolitej rozwój oświaty w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku kultura w walce o naprawę kraju Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Niedostateczny - Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. - Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

Księstwo Warszawskie

Księstwo Warszawskie Księstwo Warszawskie 1. Ziemie Rzeczypospolitej po III rozbiorze Zabór rosyjski Ziemie podzielno na gubernie, zarządzanie przez carskich urzędników Za czasów Katarzyny represje Za czasów Pawła I i Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

Konstytucja 3 maja 1791 roku

Konstytucja 3 maja 1791 roku Konstytucja 3 maja 1791 roku 3 maja, jak co roku, będziemy świętować uchwalenie konstytucji. Choć od tego wydarzenia minęło 226 lat, Polacy wciąż o nim pamiętają. Dlaczego jest ono tak istotne? Jaki wpływ

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2010 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2010 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2010 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Przyjrzyj się uważnie poniższym ilustracjom i podpisom. Następnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Temat lekcji Oświecony wiek XVIII Rzeczpospolita w połowie XVIII wieku ideologia oświecenia trójpodział władzy według Monteskiusza rozwój nauki, techniki i oświaty w dobie oświecenia sytuacja w połowie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: kolonia, odkrycia geograficzne, renesans, odrodzenie, humanizm, reformacja, kontrreformacja,

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Zadanie 1. (1 pkt) Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 4. Rozdział IV. Wielkie przemiany XIX wieku. 1. Wyjaśnij, jak wynalezienie maszyny parowej zmieniło życie ludzi w XIX wieku.

Sprawdzian nr 4. Rozdział IV. Wielkie przemiany XIX wieku. 1. Wyjaśnij, jak wynalezienie maszyny parowej zmieniło życie ludzi w XIX wieku. Rozdział IV. Wielkie przemiany XIX wieku GRUPA A 3 1. Wyjaśnij, jak wynalezienie maszyny parowej zmieniło życie ludzi w XIX wieku. Podaj dwa przykłady. 2. Uzupełnij tabelę. Nazwij XIX-wieczne wynalazki

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Temat lekcji Zagadnienia Historia Wymagania na poszczególne oceny klasa VI Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Historyczny Etap wojewódzki

Wojewódzki Konkurs Historyczny Etap wojewódzki Wojewódzki Konkurs Historyczny Etap wojewódzki Gratuluję, znalazłeś się w gronie najlepszych uczniów w województwie. Instrukcja dla ucznia 1. Arkusz liczy 7 stron i zawiera 21 zadań. Ewentualny brak stron

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko... Wypełnia Rejonowa Komisja

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne oceny dla klasy VI Program nauczania:,, My i historia Wydawnictwo Szkolne PWN Temat lekcji Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

I okres roku szkolnego 2015/2016. Wymagania na poszczególne oceny. przedstawia najważniejsze cechy wyjaśnia wpływ

I okres roku szkolnego 2015/2016. Wymagania na poszczególne oceny. przedstawia najważniejsze cechy wyjaśnia wpływ Wymagania edukacyjne dla klasy VI historia Zakres materiału realizowany w danym okresie może ulec zmianie w zależności od tempa pracy uczniów i innych czynników niezależnych. O zmianach uczniowie będą

Bardziej szczegółowo

Polska po II wojnie światowej

Polska po II wojnie światowej Polska po II wojnie światowej w latach 1945-1947 Rafał Nowicki źródła - Internet, (http://historia-polski.klp.pl/a-6269.html) obrazki - Wikipedia TERYTORIUM GRANICE - LUDNOŚĆ Obszar Polski po II wojnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. I semestr. Walka o odzyskanie niepodległości.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. I semestr. Walka o odzyskanie niepodległości. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. I semestr Walka o odzyskanie niepodległości. - wskazuje osiągnięcia rewolucji francuskiej -opowiada o losach Legionów Polskich - ocenia, jakie znaczenie dla Polaków

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ:

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 2. W wyniku przemian, które opisano

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej.

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. Rozdział V. Powstaje niepodległa Polska GRUPA A 5 1. Oblicz, ile lat minęło od: pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Koło historyczne 1abc

Koło historyczne 1abc Koło historyczne 1abc Autor: A.Snella 17.09.2015. Zmieniony 05.10.2016.,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.'' JÓZEF

Bardziej szczegółowo

Joanna Wójcikiewicz, nauczycielka języka polskiego i historii

Joanna Wójcikiewicz, nauczycielka języka polskiego i historii Joanna Wójcikiewicz, nauczycielka języka polskiego i historii Chodź, poprowadzę Cię po mojej Polsce. Podaj mi rękę. Nie bój się. Milcz i nadsłuchuj, bo tu wszystko mówi( ) Scenariusz projektu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy VI na 2 godziny tygodniowo

Roczny plan pracy dla klasy VI na 2 godziny tygodniowo Dział programu ROZDZIAŁ I W obronie upadającej Rzeczypospolitej Nr lekcji przewidzianych do zrealizowania w klasie 6 Temat lekcji (numer lekcji w podręcznik My i historia. Klasa 6) 1. 1. Oświecony wiek

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA HISTORIA I 2016-09-01 SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. Walka o odzyskanie niepodległości. Bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający - opisuje w jakich

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. Walka o odzyskanie niepodległości. Bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający - opisuje w jakich WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL VI. - wskazuje osiągnięcia rewolucji francuskiej -opowiada o losach Legionów Polskich - ocenia, jakie znaczenie dla Polaków miało Księstwo Warszawskie -przedstawia

Bardziej szczegółowo

Grupa A TEST Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? TEST. Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2.

Grupa A TEST Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? TEST. Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2. Grupa A Imię i nazwisko Data Klasa 3 Na podstawie mapy wykonaj zadanie 1.1. i 1.2. 1.1. Które terytorium było zależne od Królestwa Polskiego? A. Księstwa Wierchowskie. B. Mołdawia. C. Republika Nowogrodzka.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.)

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Kod: ECTS: 08.3-xxxx-140 Punkty ECTS: 1 Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia, rok III spec. archiwistyka Liczba godzin: 22

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Wymagania na poszczególne oceny dla klasy VI Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Oświecony wiek

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia... Punkty:../ 20 Zadanie 1. (1 pkt) Podaj nazwę miasta. Nazwa miasta... https://www.google.pl/search?q=

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny ............... kod pracy ucznia....................... pieczątka nagłówkowa szkoły K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny Drogi Uczniu, Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

4.Ziemie polskie w I połowie XIX wieku

4.Ziemie polskie w I połowie XIX wieku 4.Ziemie polskie w I połowie XIX wieku Pytanie 1/37 Po kongresie wiedeńskim z ziem polskich powstały: A. Królestwo Polskie B. Wielkie Księstwo Poznańskie C. Rzeczpospolita Krakowska Pytanie 2/37 Królestwo

Bardziej szczegółowo

POPRAWIONE SPRAWOZDANIE

POPRAWIONE SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 19 grudnia 2008 r. Druk nr 345 P POPRAWIONE SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat lekcji: Próby naprawy państwa w XVIII wieku ( temat zgodny z podstawą programową rozporządzenia MEN z dnia r.

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat lekcji: Próby naprawy państwa w XVIII wieku ( temat zgodny z podstawą programową rozporządzenia MEN z dnia r. SCENARIUSZ LEKCJI Data: 13.12.2012r. Klasa: VI a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska Temat lekcji: Próby naprawy państwa w XVIII wieku ( temat zgodny z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne HISTORIA

Zadania egzaminacyjne HISTORIA Wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

Polacy podczas I wojny światowej

Polacy podczas I wojny światowej Polacy podczas I wojny światowej 1. Orientacje polityczne Polaków przed rokiem 1914 Orientacja proaustriacka (koncepcja austropolska) Szansa to unia z Austrią, a największym wrogiem Rosja 1908 r. we Lwowie

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA NR 1. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA NR 1. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA NR 1 Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel. W celu dokładnego przedstawienia tematyki wykorzystano konspekt opracowany przez organizatora projektu oraz prezentację multimedialną

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA TEKSTU Europa doby napoleońskiej

TRANSFORMACJA TEKSTU Europa doby napoleońskiej Szymon Andrzejewski IV rok, gr. I TRANSFORMACJA TEKSTU Europa doby napoleońskiej K. Przybysz, W. J. Jakubowski, M. Włodarczyk, Historia dla gimnazjalistów. Dzieje nowożytne. Podręcznik. Klasa II, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Emigranci i spiskowcy

Emigranci i spiskowcy Emigranci i spiskowcy Historia Polski Klasa II LO Plan Powtórzenie Początki emigracji Przemarsz przez Niemcy Emigranci we Francji Komitet Lelewelowski Towarzystwo Demokratyczne Gromady Ludu Polskiego Hotel

Bardziej szczegółowo

Nowy kształt Europy. Historia Polski Klasa VI SP

Nowy kształt Europy. Historia Polski Klasa VI SP Nowy kształt Europy Historia Polski Klasa VI SP Plan zajęć Powtórzenie Koniec pięknej epoki I wojna światowa Europa po wojnie Ćwiczenia Podsumowanie Praca domowa Bibliografia Praca domowa "Powiedz, co

Bardziej szczegółowo

Polska i świat w XII XIV wieku

Polska i świat w XII XIV wieku Test a Polska i świat w XII XIV wieku Test podsumowujący rozdział I 1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach od 1. do 3., 5., 6. oraz od 10. do 1 3. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D.

Bardziej szczegółowo