ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII"

Transkrypt

1 ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. 1. Uzupełnij zdania, które dotyczą oświecenia w Europie Zachodniej. a) Ideologia oświecenia zapoczątkowała szybki rozwój nauki. b) Myśliciele oświeceniowi uważali, że źródłem poznania jest rozum, a wiedza powinna być oparta na doświadczeniu. c) W okresie oświecenia dokonano wielu ważnych odkryć i wynalazków, m.in. skonstruowano maszynę parową, która stała się źródłem energii. 2. Uzupełnij tabelę dotyczącą trójpodziału władzy według Monteskiusza. Wpisz brakującą nazwę rodzaju władzy oraz uprawnienia poszczególnych władz. Trójpodział władzy Władza sądownicza Władza wykonawcza Władza ustawodawcza Wydaje wyroki zgodne z prawem Wprowadza w życie ustanowione prawo Stanowi prawo 3. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na poniższe pytania. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Stanisław August z bożej łaski i woli narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski [ ] wraz ze Stanami [ ] naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł [ ], dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy. Konstytucja 3 maja [fragment] Pytania: 1. Wyjaśnij, jak twórcy konstytucji tłumaczyli konieczność jej uchwalenia. Twórcy konstytucji tłumaczyli konieczność uchwalenia dokumentu w celu ocalenia ojczyzny i jej granic. 2. W czyim imieniu uchwalono konstytucję? Konstytucję uchwalono w imieniu całego narodu polskiego. 4. Napisz, w jaki sposób szkolnictwo, prasa i teatr walczyły o naprawę Rzeczypospolitej. Odpowiedzi wpisz w tabelę. Szkolnictwo Prasa Teatr Na łamach czasopism krytykowano nieuctwo, pijaństwo, brak tolerancji i inne wady szlachty. Szkoła Rycerska miała kształcić nowoczesną kadrę oficerską zdolną do zreformowania armii i gotową do poświęceń dla ojczyzny. Szkoły zgodnie z duchem Teatr grał sztuki polskich twórców. Najczęściej w teatrach grano komedie, w których w humorystyczny sposób krytykowano przywiązanie polskiej szlachty

2 oświecenia wprowadziły nauczanie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, oraz historii ojczystej. Szkoły walczyły z analfabetyzmem. do tradycyjnych strojów, obyczajów, złotej wolności i jej niechęć do reform. 5. Wymień cztery reformy uchwalone przez Sejm Wielki. a) reforma wojskowa powiększenie liczby żołnierzy do 100 tysięcy. b) reforma skarbowa podatek na szlachtę w wysokości 10 procent, a na duchowieństwo 20 procent. c) prawo o miastach mieszczanie z miast królewskich uzyskali prawo kupowania dóbr ziemskich i piastowania urzędów. d) Konstytucja 3 maja. 6. Napisz, jak nazywała się i z czego zasłynęła osoba przedstawiona na ilustracji. (Opcje wyboru: Kościuszko, Poniatowski, Małachowski). Ilustracja przedstawia Tadeusza Kościuszkę, który stanął na czele powstania, które wybuchło w marcu 1794 roku. 7. Uzupełnij zdania dotyczące zmian wprowadzonych przez Konstytucję 3 maja. a) Zniesiono wolną elekcję, a wprowadzono dziedziczność tronu. b) Zniesiono liberum veto, a wprowadzono głosowanie, gdzie decyzje podejmowano większością głosów. c) Powołano Straż Praw, czyli rząd, który był odpowiedzialny przed sejmem. 8. Określ, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W wolne miejsca w tabeli wpisz P (prawda) lub F (fałsz). A. II rozbiór Polski miał miejsce 1795 roku. B. Stanisław August Poniatowski był ostatnim polskim królem P wybranym w drodze wolnej elekcji. C. Liberum veto to zasada podejmowania decyzji większością F głosów. D. I rozbiór Polski dokonały Rosja, Austria i Prusy. P E. Konstytucja 3 maja została przyjęta z radością przez Rosję, F Austrię i Prusy. F. Celem powstania kościuszkowskiego było odzyskanie ziem P utraconych przez Rzeczpospolitą w I i II rozbiorze. G. Chłopskie oddziały uzbrojone w kosy to kosynierzy. P H. III rozbiór Polski przedłużył byt państwa polskiego. F 9. Uzupełnij tabelę dotyczącą przyczyn upadku państwa polskiego w XVIII wieku, wykorzystując poniższe wyrażenia.

3 Zrywanie sejmów, przekupywanie posłów i senatorów przez państwa ościenne, wolne elekcje, przywileje szlacheckie, słaba armia, niskie dochody skarbu państwa, dążenie do powiększenia terytorium państwa kosztem sąsiadów, silne armie państw ościennych Przyczyny zewnętrzne Przekupywanie posłów i senatorów przez państwa ościenne, dążenie do powiększania terytorium państwa kosztem sąsiadów, silne armie państw ościennych Przyczyny wewnętrzne Zrywanie sejmów, wole elekcje, przywileje szlacheckie, słaba armia, niskie dochody skarbu państwa 10. W podanych parach wydarzeń podkreśl starsze, czyli to, które miało miejsce wcześniej. A. II rozbiór Polski powstanie kościuszkowskie B. I rozbiór Polski Uchwalenie Konstytucji 3 maja C. Obrady Sejmu Wielkiego konfederacja targowicka Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział Za wolną Polskę. 1. Spośród podanych niżej informacji podkreśl cztery, które charakteryzują sytuację w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania listopadowego. a) Królestwo Polskie miało autonomię, czyli ograniczoną samodzielność w rozstrzyganiu spraw wewnętrznych. b) W Królestwie Polskim organizowano manifestacje patriotyczne, które umacniały patriotyzm narodu polskiego. c) Dzięki polityce rządu w Królestwie Polskim w latach nastąpił rozwój gospodarki. d) Na terenie Królestwa Polskiego rozwijała się nauka, powstał uniwerystet. e) Rząd carski nie przestrzegał praw nadanych Polakom w Królestwie Polskim ograniczono swobodę podejmowania decyzji przez sejm oraz wprowadzono cenzurę. f) Anglia i Francja wspomagały Polaków w Królestwie Polskim, którzy przygotowywali się do zbrojnej walki o niepodległość. g) Polacy w Królestwie Polskim mieli szeroką autonomię. 2. Spośród podanych niżej informacji podkreśl cztery, które charakteryzują sytuację w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania styczniowego. a) W Królestwie Polskim działali emisariusze, którzy organizowali powstanie i zachęcali do walki o niepodległość. b) W Królestwie Polskim działała legalna opozycja, której przedstawiciele na forum sejmu domagali się poszanowania praw nadanych Polakom przez rząd carski. c) Polacy w Królestwie Polskim mieli nadzieję, że ich walkę poprą Francja i Anglia. d) Polacy zakładali tajne organizacje o charakterze niepodległościowym, których celem była walka o niepodległość. e) Aby nie dopuścić do walki zbrojnej Polaków, rząd carski zorganizował tzw. brankę, czyli nadzwyczajny pobór do wojska na terenie Królestwa Polskiego. f) Młodzież organizowała w Warszawie manifestacje patriotyczne, które często były brutalnie rozpędzane przez władze carskie.

4 g) W Królestwie Polskim działała legalna i nielegalna opozycja. 3. Na taśmie chronologicznej zaznacz daty wybuchu powstania listopadowego oraz powstania styczniowego. 4. Przeczytaj tekst źródłowy i wybierz właściwe zakończenia poniższych zdań. Dąbrowski, generał lejtnant polski, umocowany do formowania Legionów Polskich we Włoszech do Współobywateli! Polacy, nadzieja powstaje, Francja zwycięża, ona się bije za sprawę Narodów, starajmy się osłabić jej nieprzyjaciół. Idźmy pod jej chorągwie, te są oznaką honoru i zwycięstwa. Legiony Polskie formułują się we Włoszech, na tej ziemi niegdyś Świątyni wolności. Już oficerowie i żołnierze, Towarzysze trudów waszych i męstwa są ze mną, już się Bataliony formują, przybywajcie, Koledzy może zobaczymy domy nasze, któreśmy z rozrzewnieniem porzucili. Odezwa do Polaków A. Autorem odezwy był: a) generał Napoleon Bonaparte, b) generał Jan Henryk Dąbrowski, c) anonimowy żołnierz. B. Odezwa została napisana w: a) drugiej połowie XVII wieku, b) pierwszej połowie XVIII wieku, c) drugiej połowie XVIII wieku. C. Odezwa: a) zachęca do wstępowania do Legionów Polskich, b) rozkazuje zasilać szeregi armii francuskiej, c) informuje o przyczynach rozbiorów Polski. 5. Podaj trzy przykłady skutków powstania listopadowego. a) rząd carski przystąpił do represji wobec narodu polskiego. b) zlikwidowano polski sejm i wojsko. c) ograniczono działalność placówek oświatowych. 6. Podaj trzy przykłady skutków powstania styczniowego. a) powstańców skazywano na śmierć i zsyłano na Sybir. b) zlikwidowano całkowicie autonomię Królestwa Polskiego. c) zmieniono nazwę Królestwa Polskiego na Kraj Przywiślański. 7. Odpowiedz na pytania odnoszące się do zamieszczonego obok obrazu. a) Jakie wydarzenie ilustruje obraz? Nadanie konstytucji Księstwu Warszawskiemu. b) Kogo autor umieścił w centralnej części obrazu? W centralnej części obrazu znajduje się Napoleon Bonaparte.

5 8. Wpisz w ramki imiona i nazwiska osób, których dotyczą opisy obok. Napoleon Bonaparte Jan Henryk Dąbrowski Hipolit Cegielski generał, następnie cesarz Francuzów, prowadził wojny z zaborcami Polski, doprowadził do utworzenia Księstwa Warszawskiego generał, założyciel i dowódca Legionów Polskich we Włoszech. działacz społeczny, przemysłowiec. Założył w Poznaniu fabrykę narzędzi i maszyn rolniczych. Zasłynął z gospodarności i rzetelności. 9. Określ, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. W wolne miejsca w tabeli wpisz P (prawda) lub F (fałsz). A B C D Na czele Sprzysiężenia Podchorążych, spisku, który doprowadził do wybuchu powstania listopadowego stał Stanisław Małachowski. Polacy w Królestwie Polskim mieli autonomię, która umożliwiała im podejmowanie samodzielnych decyzji we wszystkich sprawach. Celem Legionów Polskich we Włoszech była walka u boku Francji o niepodległość. Kulturkampf, czyli walka o kulturę odnosi się do polityki rządu austriackiego wobec Polaków w drugiej połowie XVIII wieku. F F P F 10. Uzupełnij tabelę dotyczącą dorobku polskiej literatury i sztuki w XIX wieku. Romantyzm Pozytywizm Twórca Juliusz Słowacki Adam Mickiewicz Jan Matejko Eliza Orzeszkowa Dzieło Kordian Dziady Bitwa pod Grunwaldem Nad Niemnem Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku. 1. Uzupełnij tekst dotyczący położenia ludności polskiej żyjącej pod zaborami w drugiej połowie XIX wieku. A. Władze Prus i Rosji prowadziły politykę wynaradawiania ludności polskiej. B. Ludność polska mieszkająca w zaborze austriackim miała autonomięm, czyli ograniczoną samodzielność w rozstrzyganiu spraw wewnętrznych. C. W celu zachowania polskości w zaborze rosyjskim Polacy organizowali tajne nauczanie, natomiast w zaborze pruskim podejmowano działania legalne, czyli zgodne z prawem. D. W Galicji dzięki autonomii bez przeszkód rozwijała się kultura polska. E. W Krakowie miał swoją pracownię malarz Jan Matejko, w mieście tym tworzył swe dzieła również Stanisław Wyspiański - malarz i dramatopisarz. 2. Uzupełnij tabelę wykorzystując informacje zawarte w ramce.

6 Cele działania władz w zaborze pruskim Zniszczenie języka polskiego i kultury Zniszczenie polskiego przemysłu i handlu Odebranie Polakom ziemi Formy obrony społeczeństwa polskiego Towarzystwo Czytelni Ludowych, strajki szkolne, towarzystwa śpiewacze Rzetelność usług, gospodarność, Banki, kółka rolnicze, Towarzystwo Czytelni Ludowych, rzetelność usług, strajki szkolne, gospodarność, banki, kółka rolnicze, towarzystwa śpiewacze, 3. Podkreśl zdania prawdziwe. a. Polityka rusyfikacji w zaborze rosyjskim objęła szkolnictwo. b. Polityka rusyfikacji w zaborze rosyjskim nie objęła szkolnictwa. A. W zaborze rosyjskim tworzyli Helena Modrzejewska i Stanisław Wyspiański. B. W zaborze rosyjskim tworzyli Stanisław Moniuszko i Henryk Sienkiewicz. A. Strajk szkolny we Wrześni miał miejsce na początku XX wieku. B. Strajk szkolny we Wrześni miał miejsce pod koniec XIX wieku. A. W Galicji w urzędach i szkołach obowiązywał język austriacki. B. W Galicji w urzędach i szkołach obowiązywał język polski. 4. Uzupełnij tabelę dotyczącą twórców polskiej kultury drugiej połowy XIX wieku. Imię i nazwisko twórcy Jan Matejko Stanisław Wyspiański Henryk Sienkiewicz Stanisław Moniuszko Tytuły dzieł Hołd Pruski, Bitwa pod Grunwaldem, Konstytucja 3 Maja Warszawianka, Noc listopadowa Potop, Krzyżacy, Ogniem i mieczem Straszny dwór 5. Określ, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W wolne miejsca w tabeli wpisz P (prawda) lub F (fałsz). A. Trudności gospodarcze w II połowie XIX wieku zmusiły Polaków do wyjazdów P zagranicznych w celu zarobienia pieniędzy. B. Rudolf Modrzejewski zbudował w Stanach Zjednoczonych wiele mostów. P C. Słynny wóz Drzymały związany jest z zaborem austriackim. F D. Tajne nauczanie to nielegalne spotkania, podczas których uczono przedmiotów P zakazanych przez zaborców. E. Galicja autonomię uzyskała w drugiej połowie XIX wieku. P F. Fabryka narzędzi i maszyn rolniczych Hipolita Cegielskiego powstała w zaborze pruskim. P 6. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania. Surowo zabroniono czytania i posiadania polskich książek, a kontrola była tak ścisła, że przy odwiedzeniu stancji uczniowskich przeglądano książki każdego ucznia i przetrząsano sienniki, kufry z rzeczami, czy tam nie schowano książek polskich. W razie znalezienia książki polskiej zapisywano ucznia do dziennika kar, zasadzono w święto na kilka godziny do kozy. J.Wołyński, Wspomnienia z czasów szkolnictwa rosyjskiego w b. Królestwie Polskim w latach Pytania: 1. Jakiego zaboru dotyczy powyższy tekst?

7 Powyższy tekst przedstawia sytuację w zaborze rosyjskim. 2. Co było celem kontroli przeprowadzanych na stancjach uczniowskich? Celem kontroli przeprowadzanych na stancjach uczniowskich było zabieranie uczniom polskich książek. 3. W jaki sposób przeprowadzano kontrolę? Kontrola, którą przeprowadzano była ścisła. 4. Jakie kary groziły uczniom łamiącym zakazy? W przypadku znalezienia polskiej książki uczniów zapisywano do dziennika kar, a następnie umieszczano ich w specjalnych pomieszczeniach zwanych kozami. Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział Wielkie przemiany XIX wieku. 1. Uzupełnij zdania w wolne miejsca wstawiając odpowiednie wyrazy zamieszczone w ramce. Kapitaliści, grupy, strajk, robotnicy, związki zawodowe, ciężki Rozwój przemysłu przyczynił się do wyodrębnienia w społeczeństwie dwóch nowych grup społecznych. Jedną z nich tworzyli kapitaliści, a drugą robotnicy. W XIX wieku warunki życia i pracy robotników były bardzo ciężkie. Wyrazem niezadowolenia robotników z warunków pracy i płacy były strajki. Walkę o prawa robotników podejmowały specjalne robotnicze organizacje, zwane związkami zawodowymi. 2. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania. 3 lutego [1900 roku wybuchły] strajki i zamieszki w Akwizgranie, Wiedniu, Brukseli i w Budapeszcie. Wydarzenia te dotknęły zwłaszcza zagłębia węglowego w Belgii i w Czechach. ( ) Z braku paliwa wiele zakładów, m. in. cukrownie w Czechach, musiały przerwać produkcję. Ale strajki wybuchały nie tylko w górnictwie. W kilku dużych miastach europejskich robotnicy w innych gałęziach gospodarki również przerwali pracę. ( ) prawie wszędzie robotnicy żądali tego samego: 8- godzinnego dnia pracy i znacznego wzrostu zarobków ( ). Ze swej strony właściciele fabryk nie chcieli godzić się na żadne ustępstwa. Kronika XX wieku (fragment o strajku robotników) Pytania: 1. W których państwach 3 lutego 1900 roku odbyły się robotnicze strajki? 3 lutego 1900 roku strajki robotnicze odbyły się w Niemczech, Austrii, Belgii, na Węgrzech i w Czechach. 2. Jakie były skutki strajku w Czechach? W wyniku strajków wiele czeskich zakładów pracy musiało przerwać produkcję. 3. Jakie żądania wysuwali robotnicy? Robotnicy żądali 8-godzinnego dnia pracy i znacznego wzrostu zarobków. 3. Wyjaśnij, dlaczego skonstruowanie maszyny parowej okazało się bardzo ważnym dokonaniem w dziejach. Podaj dwa argumenty. a) Maszyna parowa przyczyniła się do rozwoju fabryk i przemysłu b) Maszyna parowa przyczyniła się do rozwoju górnictwa, hutnictwa. 4. W podanych parach zdań wskaż zdania prawdziwe. A. Zastosowanie konstrukcji stalowych umożliwiło budowę nowoczesnych wieżowców i mostów kolejowych. B. Konstrukcje stalowe nie były potrzebne przy wznoszeniu wysokich budynków i wielkich mostów kolejowych. A. Artyści, zwani realistami, starali się w swych dziełach wiernie odtwarzać rzeczywistość. B. Artyści, zwani realistami, przedstawiali rzeczywistość za pomocą umownych symboli. A. Wiek XIX nie był okresem postępu w rolnictwie. B. Wiek XIX był okresem postępu w rolnictwie.

8 A. Robotnicy w XIX wieku pracowali w dobrych warunkach i byli dobrze opłacani. B. Robotnicy w XIX wieku pracowali w złych warunkach i byli źle opłacani. 5. Określ, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W wolne miejsca w tabeli wpisz P (prawda) lub F (fałsz). A. James Watt na początku XVIII wieku skonstruował maszynę parową. P B. Maria Skłodowska-Curie zajmowała się geografią. F C. W drugiej połowie XIX wieku zaczęto stosować w leczeniu ludzi prześwietlenia, P szczepionki i środki znieczulające. D. Zastosowanie maszyny parowej przyczyniło się do powstania fabryk i rozwoju przemysłu. P E. Miasto przemysłowe to duże miasto, otoczone murami obronnymi, w którym rozwija się F rzemiosło i handel. F. W XIX wieku w każdym z trzech zaborów na ziemiach polskich zniesiono pańszczyznę. P 6. Ułóż w porządku chronologicznym wydarzenia. 3 Zakładanie fabryk, w których były wykorzystywane maszyny parowe. 4 Rozwój miast, dzięki licznie powstającym fabrykom. 2 Wynalezienie maszyny parowej. 1 Ręczny sposób produkcji stosowany w warsztatach rzemieślniczych. 7. Z podanych niżej określeń podkreśl te, które dotyczą przyczyn konfliktów społecznych. a) ciężka, wielogodzinna praca robotników w fabrykach b) pojawienie się wielu nowych czasopism c) rozpowszechnienie się fotografii jako nowego źródła informacji d) duże różnice między warunkami życia robotników a właścicieli fabryk e) pozbawienie pracy robotników, którzy ulegli wypadkom przy pracy 8. Wykonaj polecenia dotyczące wynalazków, które są przedstawione na zamieszczonych niżej ilustracjach. a) Wymień nazwy wynalazków, które przyczyniły się do szybkiego rozprzestrzeniania się informacji w XIX wieku. Telefon, radio. b) Wymień wynalazki, które pojawiły się w 2. połowie XIX wieku. Lampa naftowa, telefon, radio. c) Napisz, który z wynalazków jest najmłodszy. Oblicz i napisz, ile lat minęło od jego wynalezienia do roku, w którym rozwiązujesz ten test. Kuchenka mikrofalowa. Od wynalezienia kuchenki do dziś minęło 69 lat. Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział Powstaje niepodległa Polska. 1. Podkreśl podpunkty, w których jest mowa o przyczynach I wojny światowej. a) zabójstwo w Sarajewie austriackiego następcy tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda.

9 b) konflikty polityczne i gospodarcze występujące między państwami europejskimi. c) tworzenie przez Polaków oddziałów wojskowych. d) polityka Stanów Zjednoczonych dążących do dominacji na świecie. 2. Z podanych nazw państw wybierz i podkreśl te, które utworzyły Trójporozumienie. Wielka Brytania, Niemcy, Rosja, Austro-Węgry, Francja, Włochy. 3. Z podanych nazw państw wybierz i podkreśl te, które utworzyły Trójprzymierze. Wielka Brytania, Niemcy, Rosja, Austro-Węgry, Francja, Włochy. 4. Określ, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. W wolne miejsca w tabeli wpisz P (prawda) lub F (fałsz). A. Odrodzona Polska była państwem jednolitym narodowo mieszkali F w niej tylko Polacy. B. W 1921 roku uchwalono pierwszą konstytucję niepodległej Polski. P C. O przebiegu granicy polskiej na wschodzie zadecydowała konferencja w F Paryżu. D. Dzień 11 listopada 1918 roku został uznany za datę odzyskania przez P Polskę niepodległości. E. I wojna światowa zakończyła się wygraną państw centralnych i ich sojuszników. F 5. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i wykonaj związane z nim polecenia. 28 czerwca 1919 roku w Wersalu pod Paryżem państwa, które zwyciężyły w I wojnie światowej, popisały traktat pokojowy z Niemcami, zwany traktatem wersalskim. Na jego mocy Niemcy zobowiązano do wypłacenia Anglii i Francji odszkodowań wojennych. Wydano zakaz wprowadzenia powszechnej służby wojskowej, a liczebność armii niemieckiej nie mogła przekraczać 100 tys. żołnierzy. Niemcom zakazano posiadania łodzi podwodnych, lotnictwa wojskowego oraz ciężkiego sprzętu bojowego. Niemcy straciły również swoje kolonie i musiały oddać innym państwom część swego terytorium, m.in. Francji Alzację i Lotaryngię, Polsce Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie. a) Wypisz z tekstu dwa postanowienia, które miały zabezpieczyć Europę przed odrodzeniem się potęgi militarnej Niemiec. -Niemcom zakazano posiadania łodzi podwodnych, lotnictwa wojskowego oraz ciężkiego sprzętu bojowego. -Wprowadzono zakaz posiadania przez Niemców armii przekraczającej 100 tys. żołnierzy. b) Napisz, jakie decyzje podjęto w sprawie koloni niemieckich. Niemcy straciły swoje kolonie. c) Napisz, z kim Niemcy podpisały traktat pokojowy w Wersalu. Niemcy traktat pokojowy w Wersalu zawarły z państwami, które zwyciężyły w I wojnie światowej. 6. Wymienione niżej wydarzenia uporządkuj w kolejności chronologicznej. 5 budowa polskiego portu w Gdyni. 3 bitwa warszawska. 2 wybuch powstania wielkopolskiego.

10 4 uchwalenie konstytucji II Rzeczypospolitej. 1 wybuch I wojny światowej. 7. Uzupełnij tekst. W grudniu 1918 roku w Poznaniu wybuchło powstanie wielkopolskie, które zadecydowało o włączeniu Wielkopolski do państwa polskiego. Polska granica wschodnia ukształtowała się w wyniku wojny polsko-bolszewickiej, która toczyła się w latach Bitwa warszawska, która rozegrała się podczas tej wojny, nazywana jest również cudem nad Wisłą. O włączeniu do Polski Górnego Śląska, Warmii i Mazur zadecydowały plebiscyty. W 1919, 1920 i 1921 wybuchały kolejne powstania śląskie, które przyczyniły się do włączenia części Górnego Śląska do Polski. 8. Przy podanych niżej informacjach dopisz imię i nazwisko postaci, której one dotyczą (Ignacy Paderewski, Józef Piłsudski, gen. Józef Haller, Janusz Kusociński, Władysław Reymont, Roman Dmowski). a) Twórca Legionów Polskich, wybitny polityk, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. b) Światowej sławy polski pianista i polityk, jego przyjazd do Wielkopolski poprzedził wybuch powstania Ignacy Paderewski. c) Wybitny polski sportowiec lekkoatleta, zdobywca złotego medalu w biegu na 10 km na olimpiadzie w Los Angeles Janusz Kusociński. d) Twórca Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, wybitny przedstawiciel polskiej dyplomacji, uczestnik konferencji wersalskiej Roman Dmowski. e) Dowódca Armii Polskiej we Francji, w 1920 roku dokonał zaślubin Polski z morzem gen. Józef Haller. f) Wybitny przedstawiciel polskiej literatury, laureat literackiej Nagrody Nobla za powieść Chłopi w 1924 roku Władysław Reymont 9. Przy podanych niżej datach napisz odpowiadające im wydarzenia i umieść je na taśmie chronologicznej. 11 XI 1918 roku odzyskanie przez Polskę niepodległości. 15 VIII 1920 roku bitwa warszawska. 10. Na podstawie diagramu przedstawiającego narodowości II Rzeczypospolitej w 1931 roku podaj nazwy trzech, które były najliczniej reprezentowane. a) Polacy, b) Ukraińcy, c) Żydzi. 11. Wymień trzy najważniejsze, Twoim zdaniem, sukcesy II Rzeczypospolitej w omawianym okresie. a) Uchwalenie pierwszej konstytucji odrodzonej Polski w 1921 roku.

11 b) Budowa portu w Gdyni. c) Rozwój przemysłu i stworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego. 12. Spośród wymienionych niżej wydarzeń z historii Polski podkreśl te, które miały wpływ na ukształtowanie się granicy polsko-niemieckiej po I wojnie światowej. powstanie wielkopolskie, wojna polsko-bolszewicka, powstania śląskie, plebiscyty na Warmii, Mazurach, Powiślu, plebiscyt na Górnym Śląsku 13. Przyjrzyj się uważnie zamieszczonej mapie i wykonaj podane niżej polecenia. a) Wpisz w odpowiednich miejscach na mapie nazwy państw, z którymi sąsiadowała II Rzeczypospolita. b) Wymień nazwy obszarów, na których odbyły się plebiscyty. Warmia, Mazury, Powidle, Górny Śląsk c) Napisz, przeciwko komu skierowane były walki powstańcze Polaków we Lwowie. Walki powstańcze we Lwowie skierowane były przeciwko Ukrainie. d) Napisz, jaki status otrzymał Gdańsk. Gdańsk miał status wolnego miasta. e) Napisz, przeciwko komu skierowane były walki powstańcze Polaków w Poznaniu. Walki powstańcze w Poznaniu skierowane były przeciwko Niemcom. f) Wymień trzy miejscowości, w których stoczono bitwy podczas wojny polsko-bolszewickiej. Kowel, Lida, Grodno. Niemcy Litwa Niemcy Rosja Radziecka Czechosłowacja Rumunia

12 Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział II wojna światowa. 1. Uzupełnij tekst. Dnia 1 września 1939 roku Niemcy dokonały napaści na Polskę, rozpoczynając tym samym II wojnę światową. Pomimo bohaterskiej postawy polskich żołnierzy wojna obronna zakończyła się dla Polski klęską. O klęsce Polski przesądził atak wojsk radzieckich, które 17 września 1939 roku dokonały agresji na nasze państwo. Po przegranej wojnie obronnej ziemie polskie znalazły się pod okupacją dwóch wrogich państw Niemiec i Związku Radzieckiego. 2. Połącz w pary wydarzenia z odpowiednimi datami przyporządkowując literom odpowiednie cyfry. A. 1 września 1939 r. B. 17 września 1939 r. C. 8 maja 1945 r. D. 1 sierpnia 1944 r. 1. Napaść ZSRR na Polskę 2. Zakończenie II wojny światowej w Europie 3. Wybuch powstania warszawskiego 4. Początek kampanii wrześniowej A 4, B 1, C 2, D 3, 3. Podkreśl określenia, które nie odnoszą się do państw rządzonych przez dyktatorów. a) władza skupiona w rękach jednego człowieka b) brak swobód politycznych c) gwarancja nietykalności osobistej obywateli d) istnienie praw wyborczych obywateli d) swoboda krytykowania władzy na łamach prasy i posiedzeniach parlamentu 4. Wymienione wydarzenia ułóż w kolejności chronologicznej. 5 Udział wojsk polskich w bitwie o Monte Cassino. 1 Agresja Niemiec na Polskę. 4 Atak Japonii na Stany Zjednoczone Ameryki. 7 Udział wojsk polskich w zdobyciu Berlina. 6 Wybuch powstania warszawskiego. 2 Agresja Związku Radzieckiego na Polskę. 3 utworzenie rządu polskiego na emigracji. 5. Wymienionym niżej polskim jednostkom wojskowym przyporządkuj nazwy bitew (spośród podanych w ramce), w których brały one udział. bitwa pod Lenino, bitwa o Tobruk, bitwa pod Falaise, bitwa pod Arnhem 1 Dywizja Piechoty im. T. Kościuszki bitwa pod Lenino 1 Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich bitwa o Tobruk 1 Dywizja Pancerna bitwa pod Falaise 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa bitwa pod Arnhem

13 6. W podanych parach zdań dotyczących rządów totalitarnych podkreśl zdania prawdziwe. a. W państwach totalitarnych rządziły jedna partia i jeden wódz. b. W państwach totalitarnych rządy wybierano w demokratycznych wyborach. A. Państwami europejskimi rządzonym totalitarnie były Niemcy i ZSRR. B. Państwami europejskimi rządzonymi totalitarnie były Polska i Francja. A. Ruch faszystowski narodził się po I wojnie światowej we Włoszech. B. Ruch faszystowski narodził się po I wojnie światowej w Niemczech. 7. Przeczytaj uważnie tekst i wykonaj podane niżej polecenia. W Polsce w przededniu II wojny światowej mieszkało około 3,3 mln Żydów. Po opanowaniu ziem polskich przez Niemców w 1939 i 1941 roku ludność żydowska znalazła się pod władzą III Rzeszy (...) obszar Generalnego Gubernatorstwa był największym skupiskiem Żydów w okupowanej Europie (...). W miastach od końca 1939 roku wydzielono dzielnice, w których musieli mieszkać Żydzi (getta). Pierwsze getto utworzono w Piotrkowie Trybunalskim (...). Do 1940 niektóre getta miały charakter otwarty, później wszystkie zostały otoczone murem lub drutem. Od 15 X 1941 roku za opuszczenie getta groziła kara śmierci. a) Podaj liczbę ludności żydowskiej, która zamieszkiwała ziemie polskie do wybuchu II wojny światowej. W przededniu II wojny światowej Polskę zamieszkiwało ok. 3,3 miliona Żydów. b) Wymień nazwę terytorium Polski, na którym znajdowało się największe skupisko Żydów w okupowanej Europie. Obszar Generalnego Gubernatorstwa był największym skupiskiem Żydów w Europie. c) Wyjaśnij, czym były getta. Getta to dzielnice, w których mieszkać musieli Żydzi. 8. Podkreśl nazwę bitwy, do której doszło w czasie wrześniowej wojny obronnej Polski. a) bitwa pod Monte Cassino b) bitwa pod Kockiem c) bitwa pod Arnhem 9. Z wymienionych niżej form walki Polaków z okupantem podkreśl formy walki zbrojnej. a) powstanie warszawskie b) druk i kolportaż prasy podziemnej c) wysadzanie niemieckich transportów z żołnierzami i sprzętem wojennym d) odbijanie więźniów z transportów e) malowanie na murach haseł ośmieszających okupanta 10. Wymienionym niżej polskim jednostkom wojskowym przyporządkuj nazwy wydarzeń (spośród podanych w ramce), w których brały one udział. zatopienie pancernika Bismarck, bitwa o Anglię, bitwa o Monte Cassino, bitwa o Kołobrzeg Armia Wojska Polskiego bitwa o Kołobrzeg Korpus Polski gen. Andersa bitwa o Monte Cassino Dywizjon 303 bitwa o Anglię

14 ORP Piorun zatopienie pancernika Bismarck 11. Na zamieszczonej niżej mapie Europy w czasie II wojny światowej: a) Wymień nazwy trzech państw, które uczestniczyły w II wojnie światowe po stronie faszystowskich Niemiec. Włochy, Japonia, Węgry b) Zakreśl nazwę miejscowości, w której 1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie. Warszawa c) Wymień nazwy trzech państw, które w czasie II wojny światowej zachowały neutralność. Szwajcaria, Portugalia, Hiszpania d) Wymień nazwy trzech państw, które w czasie wojny były okupywane przez Niemcy. Polska, Francja, Norwegia e) Zakreśl nazwę miejscowości, w której Niemcy podpisały akt bezwarunkowej kapitulacji. Berlin Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W powojennej Polsce. 1. Wyjaśnij, co oznaczają poniższe skróty. a) ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych b) NATO Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego c) PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa d) NSZZ Solidarność Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność 2. Uzupełnij zdania. Po II wojnie światowej władzę w Polsce przejęli komuniści, którzy byli podporządkowani władzom w Związku Radzieckim (Moskwie). Doprowadziło to do utraty suwerenności przez Polskę. Od 1952 roku obowiązywała nowa nazwa państwa Polska Rzeczpospolita Ludowa, a orzeł w godle został pozbawiony korony. 3. Podaj nazwiska osób, do których pasują niżej zamieszczone opisy. a) Pierwszy premier niekomunistycznego rządu w powojennej Polsce, wybrany na to stanowisko w 1989 roku Tadeusz Mazowiecki b) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wybrany w pierwszych powszechnych wyborach w 1990 roku Lech Wałęsa c) Papież Polak wybrany na głowę Kościoła katolickiego w 1978 roku Karol Wojtyła

15 d) Prymas Polski znany z odwagi głoszenia swoich poglądów w czasach komunistycznych rządów Stefan Wyszyński 4. Wykonaj zamieszczone poniżej polecenia związane z mapą konturową. a) Wpisz w odpowiednie miejsca na mapie nazwy państw sąsiadujących z Polską po 1945 roku. b) Wymień nazwy trzech miejscowości, w których doszło do wystąpień społecznych przeciwko władzy komunistów w 1980 roku. Wrocław, Gdańsk, Warszawa. Niemcy ZSRR Czechosłowacja 5. Wymień najważniejsze zmiany, które po II wojnie światowej wprowadzili w Polsce komuniści. Wpisz je do trzech kolumn tabeli. Zmiany polityczne Zmiany gospodarcze Zmiany kulturalne -w Polsce wprowadzono komunizm kosztem demokracji, -uchwalono konstytucję w 1952 roku, która zmieniała nazwę państwa na Polska Rzeczpospolita Ludowa, -władzę w kraju sprawowała jedna partia PZPR, usunięto inne partie -cała gospodarka była centralnie planowana, -fabryki, kopalnie, huty i banki znalazły się w rękach państwa, -rozbudowywano przemysł ciężki, kosztem spożywczego, -Powstały Państwowe Gospodarstwa Rolne -komuniści zlikwidowali wolność słowa i wprowadzili cenzurę, -komuniści decydowali o tym, jakie książki i czasopisma można wydawać, co wolno mówić w radio, pokazywać w telewizji, kinie, czy teatrze, -wyjazdy z kraju były możliwe tylko za zgodą władz 6. Spośród podanych wyrażeń wybierz te, które charakteryzują okres zimnej wojny. a) pokojowe współistnienie b) wyścig zbrojeń c) narastanie międzynarodowego napięcia d) intensywna współpraca gospodarcza przeciwnych bloków państw e) wzrost poczucia zagrożenia w społeczeństwie państw przeciwnych bloków f) narastająca niechęć lub nienawiść do państw przeciwnego bloku g) wzrost atmosfery wzajemnego zaufania między rywalizującymi państwami. 7. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na zamieszczone poniżej pytania. W całym okresie sprawowana przez komunistów władzy w Polsce występował społeczny opór przeciw niej. W pierwszym okresie miała miejsce nawet walka zbrojna. (...) Ten niepodległościowy

16 ruch nie miał szansy powodzenia i ostatecznie wygasł w pierwszej połowie lat 50. wobec miażdżącej przewagi komunistów i bardzo ostrych represji. a) Jaki charakter miały wystąpienia przeciw władzy komunistycznej w pierwszym okresie jej funkcjonowania? Wystąpienia przeciw komunistom w pierwszych okresie rządów PZPR miały charakter zbrojny. b) Kiedy wygasł zbrojny ruch niepodległościowy skierowany przeciw władzy komunistycznej? Zbrojny ruch niepodległościowy wygasł w pierwszej połowie lat 50-tych. c) Co było przyczyną wygaśnięcia zbrojnego ruchu niepodległościowego? Przyczyną wygaśnięcia zbrojnego ruchu niepodległościowego była miażdżąca przewaga komunistów i ostre represje wobec przeciwników PZPR-u. 8. Podpisz postaci przedstawione na ilustracjach poniżej i napisz, jakie pełniły funkcje. Lech Wałęsa pierwszy prezydent Polski wybrany w demokratycznych wyborach Karol Wojtyła papież Polak Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział Współczesny świat. 1. W podanych parach zdań podkreśl zdanie prawdziwe. A. Jednym z podstawowych problemów współczesnego świata są: bogactwo, nadmiar żywności. B. Jednym z podstawowych problemów współczesnego świata są: nędza, głód i terroryzm. A. Na świecie wybucha wiele konfliktów zbrojnych w większości mają one zasięg lokalny. B. Na świecie wybucha wiele konfliktów zbrojnych w większości mają one zasięg międzynarodowy. A. Rzeczpospolita po 1989 roku stała się państwem demokratycznym. B. Rzeczpospolita tuż po zakończeniu II wojny światowej stała się państwem demokratycznym. A. W celu utrzymania pokoju na świecie utworzono Unię Europejską. B. W celu utrzymania pokoju na świecie utworzono Organizację Narodów Zjednoczonych. A. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka to dokument gwarantujący wszystkim ludziom ich podstawowe prawa. B. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka to dokument gwarantujący wszystkim ludziom żyjącym zgodnie z prawem ich podstawowe prawa. A. Globalizacja to zjawisko polegające na odróżnianiu się społeczeństw poszczególnych państw od siebie. B. Globalizacja to zjawisko polegające na upodabnianiu się do siebie społeczeństw na całym świecie. 2. Wyjaśnij, jak państwa i organizacje pozarządowe pomagają ludziom dotkniętym konfliktem zbrojnym lub klęską żywiołową. Podaj dwa przykłady tej pomocy.

17 a) b) 3. Rozpoznaj zdefiniowane pojęcia i wpisz je w wykropkowane miejsca. a) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka to dokument, w którym zapisano podstawowe prawa człowieka. b) Globalizacja to zjawisko polegające na upodabnianiu się do siebie społeczeństw na całym świecie. c) Emigracja to wyjazd za granice na pobyt czasowy lub w celu zamieszkania na stałe. 4. Podaj po cztery przykłady praw i obowiązków obywatelskich w Polsce. Prawa -wolność osobista, -prawo do ochrony prywatności, -prawo do własności, nauki, pracy, -prawo wyborcze. Obowiązki -troska o dobro wspólne, -przestrzeganie prawa, -płacenie podatków, -obrona ojczyzny i dbanie o środowisko. 5. Oznacz literą P zdania prawdziwe, a literą F zdania fałszywe. a) 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej przystąpiło 10 państw, m.in. Polska, Malta, Bułgaria i Słowenia. P b) Wspólną walutę euro przyjęły m.in. Francja, Niemcy, Belgia i Wielka Brytania. F c) Celem Unii Europejskiej jest stopniowe znoszenie granic politycznych, społecznych i ekonomicznych pomiędzy poszczególnymi krajami Europy. P

18

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH ZAŁĄCZNIK NR 8 Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH Wstęp 1. Terminologia zakres pojęciowy 2. Cechy charakterystyczne polskich

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI Materiały edukacyjne do filmu Jack Strong w reżyserii Władysława Pasikowskiego (film w kinach od 7 lutego) Czym jest patriotyzm? Co znaczyło być patriotą w czasach PRL-u? Co

Bardziej szczegółowo

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Ewa Kurek POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Wyższa Szkoła Umiejętności Kielce 2006 DZIĘKUJĘ SOCIETE HISTORIQUE

Bardziej szczegółowo

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/6, 60-750 Poznań tel. 61 851 01 18 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Wyspiańskiego 16/6, 60-750 Poznań tel. 61 851 01 18 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net. PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK IV NUMER 3/2011 (12) Poznań 2011 2 Recenzenci działów: Bezpieczeństwo Narodowe: prof. dr hab. inż. Józef Buczyński Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE!

ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE! NAPOLEON W WILNIE ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE! NR 6 (114) CZERWIEC 2015 Dobroczynne inicjatywy szlachty, filantropów, darczyńców Na przełomie XIX- XX w.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Państwo i Społeczeństwo

Państwo i Społeczeństwo Państwo i Społeczeństwo w numerze m.in.: Kazim ierz Z. Sowa - o tożsamości Europy Zbigniew Pucek - o więzi społecznej w wielokulturowej rzeczywistości Galicji Tadeusz Paleczny - o komunikacji międzykulturowej

Bardziej szczegółowo

Materiały z cyklu konferencji pn. Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej

Materiały z cyklu konferencji pn. Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej Materiały z cyklu konferencji pn. Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Projekt współfinansowany przez Miasto

Bardziej szczegółowo

TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego

TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego Tekst Marek Gałęzowski Redakcja Iwona Gałęzowska

Bardziej szczegółowo

Naszym najbliŝszym. gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami

Naszym najbliŝszym. gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami 0 Naszym najbliŝszym gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami 1 Spis treści Przedmowy s. 3 Wstęp s. 5 Rozdział 1. Polska Odrodzona s. 6 1.1. Polska w okresie międzywojennym s. 6 1.2. Słupca w okresie

Bardziej szczegółowo

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488.

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo Wschodniej XLVII PL ISSN 1230 5057 Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Omawiana

Bardziej szczegółowo

ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek

ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek Wincenty Witos Motto Tylko prawda jest ciekawa Prawdą się kierować Prawdę głosić Prawdy żądać Autor: Mieczysław Rząsa 2005 rok Łamanie i skład: Sławomir Dudzic

Bardziej szczegółowo

Opracowanie redakcyjne Dorota Pasiak-Wąsik. Artykuły i materiały recenzowane. Copyright by Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Warszawa 2010

Opracowanie redakcyjne Dorota Pasiak-Wąsik. Artykuły i materiały recenzowane. Copyright by Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Warszawa 2010 Rada Programowa Janusz Gmitruk przewodniczący, Romuald Turkowski sekretarz, członkowie: Mieczysław Adamczyk, Stanisław Durlej, Józef Hampel, Adam Koseski, Andrzej Lech, Piotr Matusak, Lesław Michnowski,

Bardziej szczegółowo

Jerzy Mańkowski Ziemianie XXI wieku program dla Polski (przemówienie na Zamku Królewskim w Warszawie 26 listopada 2010 r.)

Jerzy Mańkowski Ziemianie XXI wieku program dla Polski (przemówienie na Zamku Królewskim w Warszawie 26 listopada 2010 r.) Jerzy Mańkowski Ziemianie XXI wieku program dla Polski (przemówienie na Zamku Królewskim w Warszawie 26 listopada 2010 r.) Po długiej ciszy wynikającej z szacunku do ostatnich tragicznych wydarzeń i refleksji

Bardziej szczegółowo

Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas. 70 rocznica Powstania Warszawskiego

Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas. 70 rocznica Powstania Warszawskiego Konkurs tematyczny: Taki to mroczny czas dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Patronat Honorowy: Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI.

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. 1 Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ ZIEMI PLESZEWSKIEJ

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ ZIEMI PLESZEWSKIEJ PLESZEWSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE MUZEUM REGIONALNE W PLESZEWIE STANISŁAW BRÓDKA MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ ZIEMI PLESZEWSKIEJ PLESZEW 1986 Zespól redakcyjny: STANISŁAW BRÓDKA BONIFACY WRÓBLEWSKI ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-P1_7P-072 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2007 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

Bankoteka. Wystawa. Dzieje bankowości centralnej Polska i USA. 185-lecie polskiej bankowości centralnej i 100-lecie Systemu Rezerwy Federalnej (Fed)

Bankoteka. Wystawa. Dzieje bankowości centralnej Polska i USA. 185-lecie polskiej bankowości centralnej i 100-lecie Systemu Rezerwy Federalnej (Fed) ISSN 2299-632X Grudzień 2013 r. Bankoteka Wydanie sp ecjalne Wystawa Dzieje bankowości centralnej Polska i USA 185-lecie polskiej bankowości centralnej i 100-lecie Systemu Rezerwy Federalnej (Fed) Wystawa

Bardziej szczegółowo

SPK HISTORIA FEDERACJI

SPK HISTORIA FEDERACJI SPK HISTORIA FEDERACJI Broszura PDF opracowana na podstawie oryginalnego tekstu z oficjalnej strony internetowej SPK w Wielkiej Brytanii http://spk-wb.com/ bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści.

Bardziej szczegółowo

Droga państw byłego Bloku Wschodniego do akcesji do Unii Europejskiej

Droga państw byłego Bloku Wschodniego do akcesji do Unii Europejskiej Angelika Czarnecka Droga państw byłego Bloku Wschodniego do akcesji do Unii Europejskiej Koniec II wojny światowej dla wielu państw Europy Środkowej i Wschodniej nie oznaczał wyzwolenia narodowego wręcz

Bardziej szczegółowo

20. rocznica inauguracji prezydentury Lecha Wałęsy. Warszawa, 22 grudnia 2010 roku

20. rocznica inauguracji prezydentury Lecha Wałęsy. Warszawa, 22 grudnia 2010 roku 20. rocznica inauguracji prezydentury Lecha Wałęsy Warszawa, 22 grudnia 2010 roku Szanowni Państwo! Dziś mija dwadzieścia lat od momentu, gdy stając przed Narodem, jako pierwszy prezydent w historii Polski

Bardziej szczegółowo

i transport, pilnowano uspołecznionego mienia, a także dbano o bezpieczeństwo społeczeństwa.

i transport, pilnowano uspołecznionego mienia, a także dbano o bezpieczeństwo społeczeństwa. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! P ISMO KOMUNISTYCZNEJ P ARTII P OLSKI ISSN 1 429-8279 NR 1 0-11 /237 RE WO LU CJ A, KTÓ RA ZM I E N I ŁA Ś WI AT W numerze również: Międzynarodowy dzień działania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie Rozdział I. POCZĄTKI.OD SAMOPOMOCY WOJSKA DO SPK. LATA 1945-1949 Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie W momencie zakończenia II wojny światowej większość żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła

Bardziej szczegółowo

Historia a prawa człowieka

Historia a prawa człowieka Historia a prawa człowieka Podręcznik historia a PRAWA CZŁOWIEKA Podręcznik Projekt Biblioteka miejscem edukacji o prawach człowieka: podręcznik dla edukatorów oraz szkolenia jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo