I. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej - informacje ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej - informacje ogólne"

Transkrypt

1 I. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej - informacje ogólne I.1. Jednostki leksykalne JHP BN JHP BN zawiera słownictwo, które umożliwia budowę haseł adekwatnie charakteryzujących treść i formę dokumentów gromadzonych w bibliotekach. Każdy byt, obiekt, pojęcie, zjawisko, które posiada własną nazwę i jest zdefiniowane w wiarygodnych źródłach informacji, powinno być wyrażone odpowiednim tematem. Na słownictwo JHP BN składają się tematy i określniki I.1.1.Tematy Temat to nazwa pospolita lub własna użyta do wyrażenia przedmiotu lub formy dzieła. Tematy są jednostkami samodzielnymi leksykalnie i składniowo, tzn. mogą samodzielnie stanowić hasło przedmiotowe. Tematy dzielimy na sześć podstawowych typów: - rzeczowe (treściowe, ogólne) - osobowe - korporatywne (z podziałem na tematy odnoszące się do ciał zbiorowych i imprez) - tytułowe - geograficzne - formalne. Podział ten ma ścisły związek ze strukturą formatu MARC21 rekordu bibliograficznego i wzorcowego każdej grupie odpowiada odpowiednie pole formatu o określonej strukturze wewnętrznej. 1

2 I Tematy rzeczowe (treściowe, ogólne) Reprezentują ogólne pojęcia lub powtarzalne przedmioty zwykle wyrażane rzeczownikami pospolitymi. Większość tematów ma formę rzeczownika np.: Matematyka, Prawo, Rolnictwo, Jeziora, Uczucia, Ptaki, Samochody, Szlachta, Archeolodzy Występują także połączenia: - rzeczownika z przymiotnikiem (z reguły w szyku porzeczownikowym, naturalnym w języku polskim) np. Prawo cywilne, Rodzina zastępcza, Sztuka polska, Ssaki drapieżne, Badania nieniszczące - dwu rzeczowników np.: Degradacja środowiska, Ochrona zabytków, Ciśnienie krwi, Parki i ogrody Tematy wielowyrazowe (które często nie zachowują szyku porzeczownikowego) występują przede wszystkim wtedy, kiedy takie trwałe połączenie wyrazów funkcjonuje w terminologii naukowej czy fachowej. np.: Warunkowe zawieszenie wykonywania kary, Atopowe zapalenie skóry, Przewlekła obturacyjna choroba płuc. W grupie tematów rzeczowych można wyodrębnić kilka charakterystycznych podgrup: - tematy językowo etniczne Są to tematy (przede wszystkim z zakresu literatury, językoznawstwa i sztuki), które uzupełniane są przymiotnikiem pochodzących od nazwy języka/języków, nazw narodów i innych grup etnicznych lub państw Np.: 2

3 Język polski, Idiomy polskie, Przyimek polski, Nazwy miejscowe kanadyjskie, Pismo arabskie, Wywiad polski, Dyplomacja szwajcarska, Kuchnia skandynawska. Uwaga: Znaczna część tematów językowo-etnicznych, wyrażająca formy piśmiennicze i wydawnicze, rodzaje i gatunki artystyczne, literackie i muzyczne jest obecnie traktowana jako tematy formalne, np. Encyklopedie polskie, Słowniki polsko-angielskie dla dzieci, Czasopisma historyczne kanadyjskie, Powieść kryminalna szwajcarska, Fotografia prasowa polska, Miedzioryt włoski ( zob. niżej Tematy formalne). - tematy etniczne Są to tematy będące nazwami grup etnicznych, które nie są trwale identyfikowane z obszarem konkretnego państwa, np.: Indianie, Łemkowie, Arabowie, Żydzi. Uwaga: nie wprowadza się haseł nazywających grupy narodowe typu: Polacy, Francuzi, Albańczycy, które można identyfikować za pomocą państwa, które zamieszkują. Stosuje się w tym przypadku temat geograficzny nazwę państwa, ewentualnie z określnikami wskazującymi na aspekt, np.: Polska socjologia, Rosja ludność. Szczególnym rodzajem tematów etnicznych są natomiast tematy odnoszące się do grup narodowych (lub grup obywateli państwa) trwale lub czasowo znajdujących się poza miejscem pochodzenia, np.: Polacy za granicą, Niemcy za granicą, Czesi za granicą. 3

4 - tematy chronologiczne Są to tematy, w których istotnym elementem jest chronologia, najczęściej wyrażona datą lub przedziałem dat. Do grupy tej należą nazwy wojen, rewolucji, bitew, układów i umów międzynarodowych i innych wydarzeń globalnych lub lokalnych, np.: Wojna r. amerykańsko-angielska, Rewolucja 1789 r. francuska, Powstanie 1794 r. kościuszkowskie, Bitwa 1939 r. nad Bzurą, Traktat brzeski z Ukrainą (1918), Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone 2001 r. - tematy jednostkowe traktowane jako ogólne Są to nazwy własne urządzeń, obiektów i produktów, takich jak statków, marek i modeli samochodów, typów samolotów, systemów i programów komputerowych, np: Dar Młodzieży (żaglowiec), Ford Mondeo, Windows, Firefox, PZL P-37 Łoś, Tematy osobowe, korporatywne, tytułowe, geograficzne, które umownie nazywa się tematami jednostkowymi, są tworzone zgodnie ze ścisłymi regułami obowiązującymi przy tworzeniu analogicznych haseł stosowanych w opisie bibliograficznym dokumentów. Jakkolwiek opis rzeczowy nie podlega normalizacji w takim zakresie jak opis formalny, wskazane jest aby hasła tego samego typu, mimo że są używane w różnych kontekstach i w różnych strefach opisu, otrzymywały tę samą formę. Szczegółowe zasady doboru, budowy i stosowania tematów jednostkowych oraz tematów formalnych zob. części III, V, VI, VII i VIII Poradnika. 4

5 I.1.2. Określniki Określniki są wyrażeniami niesamodzielnymi składniowo, tzn. nie mogą samodzielnie stanowić hasła przedmiotowego. Są elementem dodawanym po temacie w celu wskazania kontekstu, aspektu, ujęcia, punktu widzenia, lokalizacji przedmiotu dokumentu w czasie i przestrzeni. Określniki dzielimy na: - rzeczowe (treściowe, ogólne) - jednostkowe - geograficzne - chronologiczne i w tym szyku zamieszczamy je w haśle przedmiotowym. I Określniki rzeczowe (treściowe, ogólne) mają postać nazwy ogólnej, pospolitej (nazwy dziedzin wiedzy i życia, okoliczności, aspekty przedmiotu) np.: historia, archeologia, fizjologia, prawo, psychologia, badanie, zarządzanie, nauczanie, metody, hodowla. Wszystkie określniki rzeczowe (ogólne) są kontrolowane kartoteką wzorcową. W rekordzie wzorcowym zawsze jest zapisany zakres stosowania danego określnika, tzn. wskazanie, po jakich kategoriach tematów lub po jakich konkretnych tematach można stosować dany określnik, np.: określnik archeologia Uwagi Uwagi ok określnik - - archeologia - stosuje się po nazwach geograficznych i po tematach ogólnych 5

6 określnik hodowla Uwagi Uwagi ok określnik - - hodowla - stosuje się po tematach z dziedziny biologii i zootechniki określnik bezrobocie Uwagi Uwagi ok określnik - - bezrobocie - stosuje się po nazwach geograficznych z wyjątkiem nazw państw i regionów świata oraz po tematach: Euroregiony, Miasta, Metropolie (urban.), Obszary popegeerowskie, Regiony przygraniczne, Strefa podmiejska, Wieś. Stosuje się także po nazwach kategorii osób określnik nauczanie Uwagi Uwagi ok określnik - - nauczanie - stosuje się po nazwach języków, po tematach ogólnych i formalnych oraz po nazwach osobowych hierarchów Kościoła i przywódców duchowych poszczególnych religii i wyznań Przykłady zastosowania: Mazowsze archeologia (=archeologia Mazowsza, wykopaliska archeologiczne na Mazowszu) Broń archeologia (=broń odkryta, pozyskana w czasie prac archeologicznych) Bydło hodowla (= hodowla bydła) Nauczyciele bezrobocie (= zjawisko bezrobocia wśród nauczycieli, nauczyciele bezrobotni) Język hiszpański nauczanie (=nauczanie języka hiszpańskiego) Literatura polska historia nauczanie (=nauczanie historii literatury polskiej) Uwaga: Zakres stosowania określnika odnosi się do określników występujących bezpośrednio po temacie, na pozycji pierwszego określnika rzeczowego w haśle. Zasada ta nie rozciąga się na dalsze pozycje, tzn. nie dotyczy drugiego (i ewentualnie kolejnych) określnika rzeczowego, np.: 6

7 hasło Sudety turystyka obiekty i urządzenia jest poprawne, mimo że z zapisu w uwadze stosowania określnika obiekty i urządzenia wynika że stosuje się go wyłącznie po nazwach ciał zbiorowych.. Określnik ten występuje w powyższym przykładzie jako drugi określnik rzeczowy w haśle, po określniku turystyka, który jest stosowany po nazwach geograficznych. (nieprawidłowe byłoby hasło Sudety obiekty i urządzenia) podobnie hasło Warszawa - środowisko ochrona jest poprawne, mimo że zapisu w uwadze stosowania określnika ochrona wynika, że stosuje się go wyłącznie po tematach ogólnych i po nazwach obiektów fizjograficznych. Określnik ten występuje w powyższym przykładzie jako drugi określnik rzeczowy w haśle, po określniku środowisko, który jest stosowany po nazwach geograficznych z wyjątkiem nazw państw i regionów świata. (nieprawidłowe byłoby hasło Warszawa ochrona) I Określniki jednostkowe zawierają nazwę własną jednostkową (grupa etniczna, nazwa obiektu) np.: Słowianie, Arabowie, kościół św. Trójcy, zamek Ogrodzieniec Uwaga: określniki jednostkowe występujące po nazwach geograficznych (części miejscowości, obiekty w miejscowościach itp.) nie są bezpośrednio kontrolowane kartoteką wzorcową. W kartotece sporządza się rekord wzorcowy hasła geograficznego z towarzyszącym określnikiem, np.: Iwanowice Włościańskie (woj. małopolskie) - kościół św. Trójcy 7

8 Podzamcze (woj. śląskie) - zamek Ogrodzieniec Uwaga: nie są określnikami jednostkowymi tytuły dzieł autorskich zapisywane po nazwie osobowej, nazwy ciał zbiorowych podrzędnych (jednostek organizacyjnych niższego szczebla) zapisywane po nazwie ciała zbiorowego ani części utworów zapisywane po haśle tytułowym, np.: Pan Tadeusz w haśle Mickiewicz, Adam ( ). Pan Tadeusz Oddział Zagraniczny w haśle Polska Partia Socjalistyczna ( ). Oddział Zagraniczny. Apokalipsa św. Jana w haśle Biblia. NT. Apokalipsa św. Jana Nazwy tego typu są wpisywane w odpowiednie podpola w polach 100/600, 110/610 i 130/630. I Określniki geograficzne lokalizują przedmiot dokumentu w przestrzeni (np. obiekty na danym terytorium) lub wskazują na obszar działania, pochodzenie (np. osoby działające na danym terenie lub pochodzące z jakiegoś regionu). W JHP BN określnikiem geograficznym mogą być jedynie nazwy państw (aktualnie istniejących i historycznych), jednostek większych od państw, takich jak kontynenty i ich części oraz nazwy mórz i oceanów, np.: Polska, Niemcy, Włochy, Japonia, Rzym, krzyżackie państwo Ameryka, Ameryka Północna, Azja Skandynawia, Bliski Wschód, Afryka Północna Atlantyk, Bałtyk, Egejskie, Morze 8

9 Przykłady zastosowania: Zamki i pałace Polska (= zamki i pałace na terytorium Polski) Archeolodzy Finlandia (= archeologowie pochodzenia fińskiego lub związani z Finlandią) Marginalizacja społeczna - krzyżackie, państwo (=zjawisko marginalizacji pewnych grup społecznych w dawnym państwie krzyżackim) Drogi Skandynawia (= drogi lub sieć dróg w Skandynawii) Dorsz połowy - Bałtyk (= połowy dorsza w Bałtyku) Na prawach wyjątku jako określnik geograficzny można stosować nazwy niektórych krain historycznych i miast-państw, np.: Śląsk, Czeczenia (Rosja), Inflanty, Niderlandy, Tybet (Chiny), Wolne Miasto Gdańsk. Uwagi o możliwości stosowania w określniku geograficznym nazwy geograficznej innej niż należące do wymienionych wyżej grup są zamieszczone w rekordach wzorcowych, np.: temat NU Wolne Miasto Gdańsk Freie Stadt Danzig NU Gdańsk (woj. pomorskie) r. TK Uwagi Gdańsk (woj. pomorskie) zt. odpowiednie tematy z określnikiem - Wolne Miasto Gdańsk, np.: Mieszkania socjalne - Wolne Miasto Gdańsk, Handel zagraniczny - Wolne Miasto Gdańsk s temat NU NU TK TK TK TK Niderlandy Nederlanden Pays Bas Belgia Flandria Holandia Luksemburg 9

10 Źródło EP Źródło Uwagi zt. odpowiednie tematy z określnikiem - Niderlandy, np.: Reformacja - Niderlandy, Kształcenie za granicą - Niderlandy WEP Niderlandy - zakres chronologiczny: dla Holandii do 1571 r.; dla Belgii do 1790 r. Przykłady zastosowania: Porty - Wolne Miasto Gdańsk Znaki cechowe Niderlandy w. Określniki geograficzne nie są bezpośrednio kontrolowane kartoteką wzorcową, tzn. nie tworzy się odrębnych rekordów wzorcowych dla wszystkich nazw geograficznych, które mogą wystąpić w funkcji określnika geograficznego. Informacje o tym, czy dana nazwa geograficzna może być stosowana jako określnik będą sukcesywnie dopisywane w polu uwag w rekordach wzorcowych odpowiednich tematów geograficznych. Uwaga: W JHP BN nie są stosowane w funkcji określnika geograficznego nazwy miejscowości, regionów, jednostek administracji państwowej lub kościelnej, obiektów fizjograficznych (z wyjątkiem mórz i oceanów). W opisach dokumentów, które traktują o faktach, zjawiskach, obiektach na obszarze mniejszym niż państwo występuje więc określnik geograficzny uogólniający, np.: Zamki i pałace - Czechy (choć dokument dotyczy pałacu w Pradze) Rolnictwo ekologiczne - Polska (choć dokument dotyczy rolnictwa ekologicznego w Małopolsce) Adekwatną nazwę obszaru lokalizującego przedmiot dokumentu należy wówczas wskazać w kolejnym haśle przedmiotowym wyrażonym nazwą geograficzną, np.: Zamki i pałace - Czechy Praga (Czechy) - pałac Fürstenbergów 10

11 Rolnictwo ekologiczne - Polska Małopolska - rolnictwo I Określniki chronologiczne lokalizują przedmiot dokumentu w czasie. W JHP BN określniki chronologiczne mają uogólniający charakter: - dla okresu do 1900 r. stosuje się wyłącznie zapisane cyframi arabskimi stulecia, np. 12 w., 15 w., 19 w. lub przedziały wieków, np.: w., w. - dla okresu po 1900 można stosować określniki 20 w. i 21 w. lub wyrażone wiekami szersze zakresy np w., w., ale przede wszystkim stosuje się określniki odpowiadające węższym okresom, związane zazwyczaj z historią polityczną świata, regionu lub państwa, np r., r., r., od 1989 r., od 1990 r. Wszystkie określniki szczegółowe dla 20 w. i 21 w. są kontrolowane kartoteką wzorcową i w rekordzie wzorcowym mają zapisany zakres stosowania, np.: określnik r. Uwagi ok Uwagi określnik chronologiczny r. - do ogólnego stosowania określnik r. Uwagi Uwagi ok określnik chronologiczny r. - stosuje się po temacie i określniku - Polska, po nazwach miejscowości, regionów i nazwach ciał zbiorowych z obszaru Polski określnik r. Uwagi ok 11

12 Uwagi określnik chronologiczny r. - stosuje się po temacie i określniku - Czechosłowacja, Czechy, Słowacja, po nazwach miejscowości, regionów i nazwach ciał zbiorowych z obszaru tych państw Opracowując dokumenty, których przedmiot chcemy zlokalizować w w. należy uważnie dobierać określniki chronologiczne w powiązaniu z tematem geograficznym lub określnikiem geograficznym jaki stosujemy w danym haśle, np.. opracowując publikację Aparat bezpieczeństwa w latach : taktyka, strategia, metody. Cz. 2, Lata hasła przedmiotowe Służba bezpieczeństwa Polska oraz Polska - polityka wewnętrzna możemy uzupełnimy określnikiem r., który stosuje się po temacie i określniku Polska. opracowując publikację Polsko-rosyjskie stosunki ekonomiczne : problemy, bariery, perspektywy : (sympozjum okrągłego stołu) [3-4 marca 1997 r. w Warszawie] hasło przedmiotowe Polska - a Rosja gospodarka możemy uzupełnimy określnikiem od 1989 r., który jest określnikiem ogólnego stosowania, natomiast hasło Rosja - a Polska - gospodarka należy uzupełnić specyficznym określnikiem od 1991 r. odnoszącym się do Federacji Rosyjskiej po rozpadzie ZSRR. określnik od 1991 r. Uwagi Uwagi ok określnik chronologiczny - - od 1991 r. - stosuje się po tematach i określnikach: Jugosławia, Rosja, po nazwach krajów b. Jugosławii i b. ZSRR, po nazwach miejscowości, regionów i nazwach ciał zbiorowych z obszaru tych państw 12

13 W opisie przedmiotowym jednej publikacji często występują więc różne określniki geograficzne, związane z realiami politycznymi poszczególnych państw np.: Publikacja Polsko-czeska współpraca muzealna : dorobek i perspektywy otrzyma hasła Muzealnictwo Czechy - od 1993 r. Czechy - a Polska kultura - od 1993 r. (określnik od 1993 r. jest określnikiem stosowanym po temacie i określniku Czechy dla wyrażenia okresu po rozpadzie Czechosłowacji i powstaniu niezależnych państw czeskiego i słowackiego) oraz Muzealnictwo Polska - od 1989 r. Polska - a Czechy kultura - od 1989 r. Wspomnienia rosyjskiej arystokratki Dzienniki berlińskie : otrzymają hasła Vasilčikov, Marie ( ) Arystokracja Rosja r. Pamiętniki rosyjskie r. oraz Rosjanie za granicą Niemcy r. Berlin (Niemcy) r. 13

14 (określnik r. jest określnikiem stosowanym po temacie i określniku Niemcy oraz po tematach geograficznych zawierających nazwy regionów i miejscowości zlokalizowanych w Niemczech dla wyrażenia okresu Trzeciej Rzeszy) a także Hitleryzm zwalczanie Niemcy. To hasło nie wymaga użycia określnika chronologicznego, gdyż temat Hitleryzm jest już nacechowany chronologicznie. Uwaga: jeśli w haśle przedmiotowym występują dwie nazwy geograficzne (w temacie i w określniku), wówczas określnik chronologiczny odnosi się do tematu, np.: Polska polityka Niemcy r. (określnik r. odnosi się do tematu Polska) Niemcy - a Czechosłowacja r. (określnik r. odnosi się do tematu Niemcy) Uwaga: po tematach formalnych z wyjątkiem tematów Pamiętniki i Publicystyka (i tematów węższych zakresowo, np. Felieton) stosuje się wyłącznie określniki chronologiczne wyrażone wiekiem, np. Powieść polska 20 w. (nie: Powieść polska r.), Poezja angielska 21 w. (nie: Poezja angielska od 2001 r.). 14

15 Określniki chronologiczne odnoszące się do krótszych okresów mogą być natomiast stosowane wówczas, gdy przedmiotem dokumentu jest forma, rodzaj, gatunek w ujęciu historycznym, np. Powieść polska historia r. Po wybranych grupach tematów można stosować określniki chronologiczne swobodne, niekontrolowane kartoteką wzorcową, a wyrażone datą roczną. Dotyczy to tematów związanych z wyborami powszechnymi (np. Wybory parlamentarne, Wybory samorządowe, Wybory prezydenckie), spisami ludności (Spis powszechny, Spis ludności) oraz klęskami elementarnymi (np. Powódź, Trzęsienie ziemi). Przykłady zastosowania: Powódź Czechy 1997 r. Wybory prezydenckie Polska 2010 r. Spis powszechny Węgry r. Szczególnym określnikiem chronologicznym jest określnik zaczynający się od frazy stan na, stosowany po tematach z dziedziny prawa. i określniku - prawo, po określniku - podział administracyjny, podział polityczny i po tematach wyrażających badania środowiska człowieka Przykłady zastosowania: Prawo cywilne Polska stan na 1990 r. Policja prawo Stany Zjednoczone stan na 2001 r. Europa - podział polityczny - stan na 1815 r. Bałtyk (wybrzeże) środowisko Polska - stan na 2006 r. 15

16 I.2. Zasady doboru i redakcji merytorycznej haseł Autorki Słownika JHP BN, Ewa Stępniakowa i Janina Trzcińska, podtrzymały podstawową zasadę metodyki Adama Łysakowskiego, tj. zasadę wyszczególniającego formułowania tematów i uogólniającego formułowania określników i określiły zasady tworzenia zasobu słownictwa, które w większości są stosowane do dziś: Słownictwo ma charakter uniwersalny. JHP BN jest systemem otwartym, zasób słownictwa nie podlega żadnym ograniczeniom i odzwierciedla tematykę gromadzonych dokumentów. I.2.1 Kontrola merytoryczna i leksykalna Przed wprowadzeniem do zasobu słownictwa przedmiotowego potencjalne tematy są poddawane kontroli merytorycznej i leksykalnej. Terminy i wyrażenia akceptowane do stosowania jako tematy powinny odpowiadać polskiej terminologii z danej dziedziny i pochodzić z wiarygodnych polskich źródeł informacji. Eliminowane są wyrażenia niejasne, archaiczne, gwarowe i środowiskowy żargon. Początkowo jako źródła tematów preferowano najbardziej popularne, jednotomowe encyklopedie, wychodząc z założenia, że jest to źródło najbardziej dostępne dla przeciętnego użytkownika. Obecnie podstawowym zasobem terminów są wielkie encyklopedie 16

17 uniwersalne oraz encyklopedie dziedzinowe i słowniki terminologiczne, w mniejszym stopniu monografie i artykuły naukowe, wydawnictwa urzędowe, akty prawne. Terminy są ponadto weryfikowane w aktualnym słowniku języka polskiego. Od kilkunastu lat nieocenionym źródłem informacji i weryfikacji są zasoby internetowe, z zastrzeżeniem sprawdzenia wiarygodności źródła. Powyżej opisane zasady doboru redakcji haseł nie zawsze można zastosować w praktyce. Nowe zjawiska społeczne, odkrycia, technologie, aktualne wydarzenia polityczne zwykle nie są jeszcze ujmowane i definiowane w dostępnych publikacjach typu encyklopedycznego i słownikowego, stąd problem ze znalezieniem odpowiedniej, a nie całkiem potocznej nazwy. Tematy JHP BN bywają więc formułowane na podstawie innych dostępnych źródeł zagranicznych baz danych, publicystyki, zasobów internetowych o charakterze popularnym czy okazjonalnym; czasem po utrwaleniu się bardziej właściwego nazewnictwa bywają zmieniane. Pewna grupa terminów, np. z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych czy technicznych, które funkcjonują wyłącznie w wersji anglojęzycznej i nie mają polskiego odpowiednika jest wprowadzana w wersji obcojęzycznej (np.: Timesharing, Public relation, Hosting, Outsourcing, Streetworking). Wszystkie nazwy własne (osobowe, korporatywne, geograficzne i tytuły), które są podawane w oryginalnej wersji językowej zapisanej pismem innym niż łacińskie, muszą być transliterowane zgodnie z aktualnymi normami (wykaz Polskich Norm z tego zakresu zob. ). Dalszym etapem kontroli leksyki jest zapewnienie jednolitości i jednoznaczności słownictwa, czyli eliminacja synonimów i rozróżnienie homonimów. 17

18 I.2.2. Synonimy i wyrażenia bliskoznaczne Jeśli dany przedmiot może być opisany za pomocą więcej niż jednego terminu, należy zdecydować, które z wyrażeń będzie terminem stosowanym w danym zbiorze informacji, a które zostaną odrzucone, tzn. wystąpią jedynie w charakterze odsyłaczy kierujących do terminu właściwego. Dotyczy to zarówno synonimów w ścisłym znaczeniu słowa, jak i wyrażeń bliskoznacznych w stopniu, który utrudnia lub uniemożliwia wybór właściwego terminu (quasi-synonimy). Spośród wyrażeń synonimicznych i wybiera się, w kolejności preferencji: - przyjęte w encyklopediach uniwersalnych, - przyjęte w encyklopediach specjalistycznych, - częściej spotykane w piśmiennictwie, bazach danych czy zasobach internetowych. Np.: Alkoholizm (nie: Pijaństwo) Łowiectwo (nie: Myślistwo) Histopatologia (nie: Histologia patologiczna) Mikroelementy (nie: Pierwiastki śladowe) Barwa (nie: Kolor) Oporniki (nie: Rezystory) Przeznaczenie (nie: Los, nie: Predestynacja) Omdlenie (nie: Zemdlenie, nie: Utrata przytomności) Działalność charytatywna (nie: Dobroczynność, nie: Filantropia) Eliminacja synonimów sprawia, że dokumenty o określonym przedmiocie gromadzone są pod jedną nazwą, niezależnie od terminologii podawanej w tekstach. 18

19 Książki dotyczące jednego przedmiotu, a zatytułowane: Chemia rolna : podstawy teoretyczne i praktyczne Chemia rolnicza : podręcznik dla studentów wyższych szkół rolniczych Chemizacja w ogrodnictwie Agrochemia : poradnik nawożenia i ochrony roślin będą opisane tym samym hasłem Agrochemia, ponieważ taki termin przyjęto w Słowniku JHP BN, a pozostałe uznano za warianty nazwy formy odrzucone: temat/okr. Agrochemia NU Chemia rolna NU Chemikalia - stosowanie - rolnictwo NU Chemizacja rolnictwa NU Rolnictwo - chemia TS Chemia TS Rolnictwo - badanie TK Nawozy TK Pestycydy Analogicznie, książki o tytułach: Mikroelementy w życiu roślin, zwierząt i ludzi Pierwiastki śladowe w środowisku biologicznym Biopierwiastki w praktyce medycznej będą skupione w katalogu przedmiotowym pod jednym hasłem: Mikroelementy temat/okr. Mikroelementy NU Biopierwiastki NU Pierwiastki śladowe TS Pierwiastki chemiczne TK Analiza śladowa TK Biochemia TW Mikronawozy 19

20 I.2.3. Homonimy Homonimy różnicujemy za pomocą dopowiedzeń, którymi zwykle są skróty nazw dziedzin pochodzące z wykazu skrótów zamieszczanego w Encyklopedii Powszechnej PWN. Np.: Róża (bot.) i Róża (med.) Byliny (bot.) i Byliny (lit.) Mars (astr.) Rak (med.) i Mars (rel.) i Rak (zool.) Inteligencja (psychol.) i Inteligencja (socjol.) gdzie bot. = botanika, med. = medycyna, lit. = literatura, astr. = astronomia, rel. = religia, religioznawstwo, zool. = zoologia, psychol. = psychologia, socjol. = socjologia.. Dopowiedzenie rozróżniające dodaje się również wtedy, gdy dany termin występuje w Słowniku tylko w jednym znaczeniu, np.: Róg (muz.) Kompilatory (informat.) Wrotki (zool.). Jeśli skrót nazwy dziedziny nie wystarcza do rozróżnienia dwu terminów, należy użyć innego, bardziej precyzyjnego dopowiedzenia identyfikującego, np.: Kusaki (ptaki) i Kusaki (chrząszcze) dopowiedzenie (zool.) nie rozróżniłoby tych tematów. 20

21 I.3. Struktura i prezentacja artykułu przedmiotowego JHP BN Kartoteka wzorcowa JHP BN jest prowadzona w formacie MARC21 rekordu wzorcowego. Hasła przedmiotowe są w rekordzie uporządkowane i zapisane w odpowiednich polach opatrzonych etykietami właściwymi dla rodzaju hasła i jego funkcji, co zapewnia poprawne funkcjonowanie indeksu przedmiotowego w systemie zautomatyzowanym. Dla osób korzystających z kartoteki wzorcowej haseł przedmiotowych jako źródła informacji o słownictwie i podstawowych regułach metodycznych kluczowe są: Pola grupy 1XX zawierają hasło wzorcowe, czyli hasło przyjęte do stosowania Pola grupy 4XX terminy odrzucone, hasła których nie należy używać Pola grupy 5XX terminy wchodzące w relacje, rozróżniane na podstawie zawartości podpola w - jeśli podpole w zawiera kod g termin szerszy - jeśli podpole w zawiera kod h termin węższy - jeśli podpole w nie jest wypełnione termin skojarzony Np.: LDR %b n %c z %d + %e + %f n %g + %h %a a %a !!as9nnbabn !a+ana++++!+ 010 %a p

22 039 %a 9 %y %z VLOAD 040 %a WA N %c WA N 150 %a Rynek ubezpieczeniowy 450 %a Rynek reasekuracyjny 450 %a Ubezpieczenia %x handel 550 %a Brokerzy ubezpieczeniowi 550 %w g %a Rynek finansowy 550 %a Ryzyko 550 %w h %a Ubezpieczenia 902 %a Wzorcowe hasła przedmiotowe są zapisywane w polach formatu MARC21 opatrzonych następującymi etykietami: Pola grupy 1xx 100 hasło osobowe 110 hasło korporatywne nazwa ciała zbiorowego 111 hasło korporatywne nazwa imprezy 130 hasło tytułowe (tytuł ujednolicony) 150 hasło przedmiotowe ogólne (rzeczowe) 151 hasło geograficzne 155 hasło rodzaj/forma/gatunek (temat formalny) 22

23 180 określnik ogólny (rzeczowy) 182 określnik chronologiczny 400 hasło osobowe wariant nazwy (odsyłacz całkowity) 410 hasło korporatywne ciało zbiorowe - wariant nazwy (odsyłacz całkowity) 411 hasło korporatywne impreza - wariant nazwy imprezy (odsyłacz całkowity) 430 hasło tytułowe (tytuł ujednolicony) wariant tytułu (odsyłacz całkowity) 450 hasło przedmiotowe ogólne (rzeczowe) wariant hasła (odsyłacz całkowity) 451 hasło geograficzne wariant nazwy (odsyłacz całkowity) 455 hasło rodzaj/forma/gatunek (temat formalny) wariant hasła (odsyłacz całkowity) 500 hasło osobowe wchodzące w relację hierarchiczną lub kojarzeniową z hasłem w polu z grupy 1XX 510 hasło korporatywne nazwa ciała zbiorowego wchodzące w relację hierarchiczną lub kojarzeniową z hasłem w polu z grupy 1XX 511 hasło korporatywne nazwa imprezy wchodzące w relację hierarchiczną lub kojarzeniową relacje z hasłem w polu z grupy 1XX 530 hasło tytułowe (tytuł ujednolicony) wchodzące w relację hierarchiczną lub kojarzeniową z hasłem w polu z grupy 1XX 550 hasło przedmiotowe ogólne (rzeczowe) wchodzące w relację hierarchiczną lub kojarzeniową z hasłem w polu z grupy 1XX 551 hasło geograficzne wchodzące w relację hierarchiczną lub kojarzeniową z hasłem w polu z grupy 1XX 555 hasło rodzaj/forma/gatunek (temat formalny) wchodzące w relację hierarchiczną lub kojarzeniową z hasłem w polu z grupy 1XX 23

24 260 odsyłacz orientacyjny całkowity 360 odsyłacz orientacyjny podpola określników: x określnik ogólny (rzeczowy) lub jednostkowy z określnik geograficzny y określnik geograficzny Kartoteka wzorcowa JHP BN jest od ponad piętnastu lat prowadzona w formacie typu MARC (początkowo USMARC, obecnie MARC21) i w tym formacie jest udostępniana. Jednak ze względu na przyzwyczajenia i wygodę naszych użytkowników przedstawiamy kartotekę również w tradycyjnie stosowanym schemacie, zbliżonym do zapisu artykułów deskryptorowych w tezaurusach. Pierwszą wyświetlaną, podstawową maską prezentacji publicznej rekordu hasła przedmiotowego JHP BN jest zapis jaki przyjęto w Słowniku począwszy od drugiego wydania. Hasła przedmiotowe w artykule są oznaczone następującymi symbolami: [Termin przyjęty pierwszy element artykułu, brak oznakowania] NU = nie używaj (synonim lub quasi-synonim) TS = termin szerszy (nadrzędny) TW = termin węższy (podrzędny) TK = termin kojarzeniowy 24

25 Terminy odrzucone odsyłają do terminów przyjętych poprzedzonych symbolem U = używaj Np.: temat/okr. Rynek ubezpieczeniowy NU NU TK TS TK TW Rynek reasekuracyjny Ubezpieczenia - handel Brokerzy ubezpieczeniowi Rynek finansowy Ryzyko Ubezpieczenia 25

26 I.4. Budowa rozwiniętego hasła przedmiotowego Hasło przedmiotowe JHP BN jest budowane wg następującego schematu: TEMAT (dopowiedzenie) określnik/-i rzeczowe - określnik geograficzny - określnik chronologiczny. np.: Prawo rodzinne historia Polska w Kobieta bezrobocie Europa od 2001 r. Zamki i pałace Czechy Młodzież psychologia Opowiadanie polskie 20 w. W uzasadnionych przypadkach w haśle przedmiotowym może wystąpić więcej niż jeden określnik rzeczowy, np.: Warszawa kultura socjologia r.. Wody podziemne ochrona prawo Polska stan na 2005 r. W haśle przedmiotowym nie może wystąpić więcej niż jeden określnik geograficzny i więcej niż jeden określnik chronologiczny. Jeśli przedmiot dokumentu lokalizujemy w wielu miejscach lub w różnych okresach, należy zbudować odpowiednio więcej haseł przedmiotowych uwzględniających wszystkie uwarunkowania, np.: charakterystykę przedmiotową dokumentu na temat polityki społecznej w Polsce i w Austrii będą stanowić dwa hasła: Polityka społeczna Polska oraz Polityka społeczna Austria 26

27 (nie: Polityka społeczna Polska Austria), wybór tekstów dotyczących przemysłu zbrojeniowego w okresie pierwszej i drugiej wojny światowej opiszemy za pomocą haseł: Przemysł zbrojeniowy r. oraz Przemysł zbrojeniowy r. (nie: Przemysł zbrojeniowy r r.) 27

28 I.5. Udostępnianie JHP BN W 1989 r. zasób słownictwa JHP BN po raz pierwszy udostępniono publicznie jako drukowany Słownik Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Kolejne zmienione i rozszerzone wydania publikowano w odstępach czteroletnich, w 1993, 1997, 2001 i 2005 r.. Słownik drukowany zawierał wszystkie hasła ogólne oraz określniki, a z haseł jednostkowych jedynie te, które wchodzą w relacje z hasłami ogólnymi. Wydanie piąte z 2005 r. byłą ostatnią edycją drukowaną. Od 2001 r. kartoteka wzorcowa JHP BN w formacie MARC21 jest prezentowana w witrynie elektronicznej BN ścieżki dostępu: > Dla bibliotekarzy > JHP BN > Słownik lub bezpośrednio pod adresem ) jako baza danych w programie MAK. Baza jest aktualizowana raz w tygodniu. 28

29 Kartoteka wzorcowa obejmuje wszystkie hasła JHP BN (tematy ogólne i jednostkowe oraz określniki), nie zawiera natomiast haseł przedmiotowych rozwiniętych. Zainteresowane biblioteki mogą uzyskać tę bazę na nośniku elektronicznym lub w postaci pliku w formacie wymiennym. W trybie tygodniowym w witrynie BN są udostępniane wykazy zmian w słownictwie JHP BN (http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/jhp-bn/wykazy-zmian ) z podziałem na wykazy haseł nowych, usuniętych i zmodyfikowanych. 29

ISTC Międzynarodowy Standard Kodujący dla Tekstów

ISTC Międzynarodowy Standard Kodujący dla Tekstów ISTC Międzynarodowy Standard Kodujący dla Tekstów Podręcznik użytkownika Podsumowanie: Dokument jest podręcznikiem przygotowanym przez Międzynarodową Agencję ISTC, który wyjaśnia zastosowanie standardu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE POLITYKI TERMINOLOGICZNEJ. Kształtowanie i realizowanie polityki terminologicznej społeczności językowych

WYTYCZNE POLITYKI TERMINOLOGICZNEJ. Kształtowanie i realizowanie polityki terminologicznej społeczności językowych Tłumaczenie z oryginału w języku angielskim: Elżbieta Gołębiowska, Mariusz Górnicz, Agnieszka Hein, Danuta Kierzkowska, Elżbieta Łyszkowska, Joanna Miler-Cassino, Zofia Rybińska, Anna Setkowicz-Ryszka,

Bardziej szczegółowo

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH

FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH ISSN 1426-3777 FIDES BIULETYN BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH Nr 1/2 (26/27) 2008 Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Kraków Redaguje: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES Redaktor naczelny: ks. Jan Bednarczyk

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

STRUKTURYZACJA JĘZYKA OPISU MUZEALIÓW

STRUKTURYZACJA JĘZYKA OPISU MUZEALIÓW Magdalena Mielnik, Katarzyna Zielonka STRUKTURYZACJA JĘZYKA OPISU MUZEALIÓW rojekty realizowane w ostatnim czasie w polskich muzeach pokazują, że dostrzeżono znaczącą rolę digitalizacji w promocji, udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Biblioteka 2.0. Zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji KONFERENCJA BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH BIBLIOTEKA ŚLĄSKA

Biblioteka 2.0. Zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji KONFERENCJA BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH BIBLIOTEKA ŚLĄSKA BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH KONFERENCJA Biblioteka 2.0 Zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji KATOWICE 2008 Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ I DYLEMATY MAŁEJ AUTOMATYZACJI

PRZYSZŁOŚĆ I DYLEMATY MAŁEJ AUTOMATYZACJI 1 Władysław Kolasa PRZYSZŁOŚĆ I DYLEMATY MAŁEJ AUTOMATYZACJI program MAK i możliwość jego wykorzystania w małych i średnich bibliotekach publicznych Pisanie o zastosowaniu pakietu MAK jest u schyłku dekady

Bardziej szczegółowo

Dyrektywy ISO/IEC, Część 2

Dyrektywy ISO/IEC, Część 2 Dyrektywy ISO/IEC, Część 2 Reguły dotyczące struktury i redagowania Norm Międzynarodowych Wersja polska Polski Komitet Normalizacyjny grudzień 2014 Dyrektywy ISO/IEC, Część 2 Reguły dotyczące struktury

Bardziej szczegółowo

Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej

Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej «Podręcznik Frascati Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej 2002 Pomiar działalności naukowo-badawczej Proponowane procedury standardowe

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak

Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak Rzeszów, 20 grudnia 2010 Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak Projekt Systemowy Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik zarządzania własnością intelektualną

Podręcznik zarządzania własnością intelektualną Grudzień 2009 Podręcznik zarządzania własnością intelektualną Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 Redakcja podręcznika: Jakub Anders Autorzy: Justyna Cięgotura, Paweł Koczorowski, Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

JAK PISAĆ PRACE DYPLOMOWĄ

JAK PISAĆ PRACE DYPLOMOWĄ Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni JAK PISAĆ PRACE DYPLOMOWĄ Alfred Czermiński Kazimierz Dendura Bogdan Nogalski Gdynia 1996 1. SEMINARIUM DYPLOMOWE 7 1.1. Cel seminarium dyplomowego 7 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Metodyka pisania prac licencjackich

Metodyka pisania prac licencjackich TADEUSZ MENDEL Metodyka pisania prac licencjackich wymogi merytoryczne i formalne technika pisania ocena i obrona Poradnik dla studentów Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu Poznań 2014 Od Autora Pomysł

Bardziej szczegółowo

P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI

P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ P.1. OPRACOWANIE REKOMENDACJI KLASYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Informacje o dokumencie Właściciel Autorzy Zatwierdził Centrum

Bardziej szczegółowo

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY ANETA DRABEK BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH PRACA DOKTORSKA NAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. DR HAB. IRENY MARSZAKOWEJ-SZAJKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO

NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO Praca zbiorowa pod redakcją Adama Przepiórkowskiego Mirosława Bańko Rafała L. Górskiego Barbary Lewandowskiej-Tomaszczyk NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO WYDAWNICTWO NAUKOWE

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Zbiory danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego identyfikacja i oszacowanie zasobów, wraz z przykładami

Bardziej szczegółowo

ISSN 2083-6953 RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LIX:2013 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2015 RUCH WYD. 59:2013. Biblioteka Narodowa

ISSN 2083-6953 RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LIX:2013 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2015 RUCH WYD. 59:2013. Biblioteka Narodowa ISSN 2083-6953 RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LIX:2013 POLISH PUBLISHING IN FIGURES RUCH WYD. 59:2013 Warszawa 2015 Biblioteka Narodowa Uwagi wstępne Olga Dawidowicz-Chymkowska Opracowanie danych dotyczących

Bardziej szczegółowo