I. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej - informacje ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej - informacje ogólne"

Transkrypt

1 I. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej - informacje ogólne I.1. Jednostki leksykalne JHP BN JHP BN zawiera słownictwo, które umożliwia budowę haseł adekwatnie charakteryzujących treść i formę dokumentów gromadzonych w bibliotekach. Każdy byt, obiekt, pojęcie, zjawisko, które posiada własną nazwę i jest zdefiniowane w wiarygodnych źródłach informacji, powinno być wyrażone odpowiednim tematem. Na słownictwo JHP BN składają się tematy i określniki I.1.1.Tematy Temat to nazwa pospolita lub własna użyta do wyrażenia przedmiotu lub formy dzieła. Tematy są jednostkami samodzielnymi leksykalnie i składniowo, tzn. mogą samodzielnie stanowić hasło przedmiotowe. Tematy dzielimy na sześć podstawowych typów: - rzeczowe (treściowe, ogólne) - osobowe - korporatywne (z podziałem na tematy odnoszące się do ciał zbiorowych i imprez) - tytułowe - geograficzne - formalne. Podział ten ma ścisły związek ze strukturą formatu MARC21 rekordu bibliograficznego i wzorcowego każdej grupie odpowiada odpowiednie pole formatu o określonej strukturze wewnętrznej. 1

2 I Tematy rzeczowe (treściowe, ogólne) Reprezentują ogólne pojęcia lub powtarzalne przedmioty zwykle wyrażane rzeczownikami pospolitymi. Większość tematów ma formę rzeczownika np.: Matematyka, Prawo, Rolnictwo, Jeziora, Uczucia, Ptaki, Samochody, Szlachta, Archeolodzy Występują także połączenia: - rzeczownika z przymiotnikiem (z reguły w szyku porzeczownikowym, naturalnym w języku polskim) np. Prawo cywilne, Rodzina zastępcza, Sztuka polska, Ssaki drapieżne, Badania nieniszczące - dwu rzeczowników np.: Degradacja środowiska, Ochrona zabytków, Ciśnienie krwi, Parki i ogrody Tematy wielowyrazowe (które często nie zachowują szyku porzeczownikowego) występują przede wszystkim wtedy, kiedy takie trwałe połączenie wyrazów funkcjonuje w terminologii naukowej czy fachowej. np.: Warunkowe zawieszenie wykonywania kary, Atopowe zapalenie skóry, Przewlekła obturacyjna choroba płuc. W grupie tematów rzeczowych można wyodrębnić kilka charakterystycznych podgrup: - tematy językowo etniczne Są to tematy (przede wszystkim z zakresu literatury, językoznawstwa i sztuki), które uzupełniane są przymiotnikiem pochodzących od nazwy języka/języków, nazw narodów i innych grup etnicznych lub państw Np.: 2

3 Język polski, Idiomy polskie, Przyimek polski, Nazwy miejscowe kanadyjskie, Pismo arabskie, Wywiad polski, Dyplomacja szwajcarska, Kuchnia skandynawska. Uwaga: Znaczna część tematów językowo-etnicznych, wyrażająca formy piśmiennicze i wydawnicze, rodzaje i gatunki artystyczne, literackie i muzyczne jest obecnie traktowana jako tematy formalne, np. Encyklopedie polskie, Słowniki polsko-angielskie dla dzieci, Czasopisma historyczne kanadyjskie, Powieść kryminalna szwajcarska, Fotografia prasowa polska, Miedzioryt włoski ( zob. niżej Tematy formalne). - tematy etniczne Są to tematy będące nazwami grup etnicznych, które nie są trwale identyfikowane z obszarem konkretnego państwa, np.: Indianie, Łemkowie, Arabowie, Żydzi. Uwaga: nie wprowadza się haseł nazywających grupy narodowe typu: Polacy, Francuzi, Albańczycy, które można identyfikować za pomocą państwa, które zamieszkują. Stosuje się w tym przypadku temat geograficzny nazwę państwa, ewentualnie z określnikami wskazującymi na aspekt, np.: Polska socjologia, Rosja ludność. Szczególnym rodzajem tematów etnicznych są natomiast tematy odnoszące się do grup narodowych (lub grup obywateli państwa) trwale lub czasowo znajdujących się poza miejscem pochodzenia, np.: Polacy za granicą, Niemcy za granicą, Czesi za granicą. 3

4 - tematy chronologiczne Są to tematy, w których istotnym elementem jest chronologia, najczęściej wyrażona datą lub przedziałem dat. Do grupy tej należą nazwy wojen, rewolucji, bitew, układów i umów międzynarodowych i innych wydarzeń globalnych lub lokalnych, np.: Wojna r. amerykańsko-angielska, Rewolucja 1789 r. francuska, Powstanie 1794 r. kościuszkowskie, Bitwa 1939 r. nad Bzurą, Traktat brzeski z Ukrainą (1918), Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone 2001 r. - tematy jednostkowe traktowane jako ogólne Są to nazwy własne urządzeń, obiektów i produktów, takich jak statków, marek i modeli samochodów, typów samolotów, systemów i programów komputerowych, np: Dar Młodzieży (żaglowiec), Ford Mondeo, Windows, Firefox, PZL P-37 Łoś, Tematy osobowe, korporatywne, tytułowe, geograficzne, które umownie nazywa się tematami jednostkowymi, są tworzone zgodnie ze ścisłymi regułami obowiązującymi przy tworzeniu analogicznych haseł stosowanych w opisie bibliograficznym dokumentów. Jakkolwiek opis rzeczowy nie podlega normalizacji w takim zakresie jak opis formalny, wskazane jest aby hasła tego samego typu, mimo że są używane w różnych kontekstach i w różnych strefach opisu, otrzymywały tę samą formę. Szczegółowe zasady doboru, budowy i stosowania tematów jednostkowych oraz tematów formalnych zob. części III, V, VI, VII i VIII Poradnika. 4

5 I.1.2. Określniki Określniki są wyrażeniami niesamodzielnymi składniowo, tzn. nie mogą samodzielnie stanowić hasła przedmiotowego. Są elementem dodawanym po temacie w celu wskazania kontekstu, aspektu, ujęcia, punktu widzenia, lokalizacji przedmiotu dokumentu w czasie i przestrzeni. Określniki dzielimy na: - rzeczowe (treściowe, ogólne) - jednostkowe - geograficzne - chronologiczne i w tym szyku zamieszczamy je w haśle przedmiotowym. I Określniki rzeczowe (treściowe, ogólne) mają postać nazwy ogólnej, pospolitej (nazwy dziedzin wiedzy i życia, okoliczności, aspekty przedmiotu) np.: historia, archeologia, fizjologia, prawo, psychologia, badanie, zarządzanie, nauczanie, metody, hodowla. Wszystkie określniki rzeczowe (ogólne) są kontrolowane kartoteką wzorcową. W rekordzie wzorcowym zawsze jest zapisany zakres stosowania danego określnika, tzn. wskazanie, po jakich kategoriach tematów lub po jakich konkretnych tematach można stosować dany określnik, np.: określnik archeologia Uwagi Uwagi ok określnik - - archeologia - stosuje się po nazwach geograficznych i po tematach ogólnych 5

6 określnik hodowla Uwagi Uwagi ok określnik - - hodowla - stosuje się po tematach z dziedziny biologii i zootechniki określnik bezrobocie Uwagi Uwagi ok określnik - - bezrobocie - stosuje się po nazwach geograficznych z wyjątkiem nazw państw i regionów świata oraz po tematach: Euroregiony, Miasta, Metropolie (urban.), Obszary popegeerowskie, Regiony przygraniczne, Strefa podmiejska, Wieś. Stosuje się także po nazwach kategorii osób określnik nauczanie Uwagi Uwagi ok określnik - - nauczanie - stosuje się po nazwach języków, po tematach ogólnych i formalnych oraz po nazwach osobowych hierarchów Kościoła i przywódców duchowych poszczególnych religii i wyznań Przykłady zastosowania: Mazowsze archeologia (=archeologia Mazowsza, wykopaliska archeologiczne na Mazowszu) Broń archeologia (=broń odkryta, pozyskana w czasie prac archeologicznych) Bydło hodowla (= hodowla bydła) Nauczyciele bezrobocie (= zjawisko bezrobocia wśród nauczycieli, nauczyciele bezrobotni) Język hiszpański nauczanie (=nauczanie języka hiszpańskiego) Literatura polska historia nauczanie (=nauczanie historii literatury polskiej) Uwaga: Zakres stosowania określnika odnosi się do określników występujących bezpośrednio po temacie, na pozycji pierwszego określnika rzeczowego w haśle. Zasada ta nie rozciąga się na dalsze pozycje, tzn. nie dotyczy drugiego (i ewentualnie kolejnych) określnika rzeczowego, np.: 6

7 hasło Sudety turystyka obiekty i urządzenia jest poprawne, mimo że z zapisu w uwadze stosowania określnika obiekty i urządzenia wynika że stosuje się go wyłącznie po nazwach ciał zbiorowych.. Określnik ten występuje w powyższym przykładzie jako drugi określnik rzeczowy w haśle, po określniku turystyka, który jest stosowany po nazwach geograficznych. (nieprawidłowe byłoby hasło Sudety obiekty i urządzenia) podobnie hasło Warszawa - środowisko ochrona jest poprawne, mimo że zapisu w uwadze stosowania określnika ochrona wynika, że stosuje się go wyłącznie po tematach ogólnych i po nazwach obiektów fizjograficznych. Określnik ten występuje w powyższym przykładzie jako drugi określnik rzeczowy w haśle, po określniku środowisko, który jest stosowany po nazwach geograficznych z wyjątkiem nazw państw i regionów świata. (nieprawidłowe byłoby hasło Warszawa ochrona) I Określniki jednostkowe zawierają nazwę własną jednostkową (grupa etniczna, nazwa obiektu) np.: Słowianie, Arabowie, kościół św. Trójcy, zamek Ogrodzieniec Uwaga: określniki jednostkowe występujące po nazwach geograficznych (części miejscowości, obiekty w miejscowościach itp.) nie są bezpośrednio kontrolowane kartoteką wzorcową. W kartotece sporządza się rekord wzorcowy hasła geograficznego z towarzyszącym określnikiem, np.: Iwanowice Włościańskie (woj. małopolskie) - kościół św. Trójcy 7

8 Podzamcze (woj. śląskie) - zamek Ogrodzieniec Uwaga: nie są określnikami jednostkowymi tytuły dzieł autorskich zapisywane po nazwie osobowej, nazwy ciał zbiorowych podrzędnych (jednostek organizacyjnych niższego szczebla) zapisywane po nazwie ciała zbiorowego ani części utworów zapisywane po haśle tytułowym, np.: Pan Tadeusz w haśle Mickiewicz, Adam ( ). Pan Tadeusz Oddział Zagraniczny w haśle Polska Partia Socjalistyczna ( ). Oddział Zagraniczny. Apokalipsa św. Jana w haśle Biblia. NT. Apokalipsa św. Jana Nazwy tego typu są wpisywane w odpowiednie podpola w polach 100/600, 110/610 i 130/630. I Określniki geograficzne lokalizują przedmiot dokumentu w przestrzeni (np. obiekty na danym terytorium) lub wskazują na obszar działania, pochodzenie (np. osoby działające na danym terenie lub pochodzące z jakiegoś regionu). W JHP BN określnikiem geograficznym mogą być jedynie nazwy państw (aktualnie istniejących i historycznych), jednostek większych od państw, takich jak kontynenty i ich części oraz nazwy mórz i oceanów, np.: Polska, Niemcy, Włochy, Japonia, Rzym, krzyżackie państwo Ameryka, Ameryka Północna, Azja Skandynawia, Bliski Wschód, Afryka Północna Atlantyk, Bałtyk, Egejskie, Morze 8

9 Przykłady zastosowania: Zamki i pałace Polska (= zamki i pałace na terytorium Polski) Archeolodzy Finlandia (= archeologowie pochodzenia fińskiego lub związani z Finlandią) Marginalizacja społeczna - krzyżackie, państwo (=zjawisko marginalizacji pewnych grup społecznych w dawnym państwie krzyżackim) Drogi Skandynawia (= drogi lub sieć dróg w Skandynawii) Dorsz połowy - Bałtyk (= połowy dorsza w Bałtyku) Na prawach wyjątku jako określnik geograficzny można stosować nazwy niektórych krain historycznych i miast-państw, np.: Śląsk, Czeczenia (Rosja), Inflanty, Niderlandy, Tybet (Chiny), Wolne Miasto Gdańsk. Uwagi o możliwości stosowania w określniku geograficznym nazwy geograficznej innej niż należące do wymienionych wyżej grup są zamieszczone w rekordach wzorcowych, np.: temat NU Wolne Miasto Gdańsk Freie Stadt Danzig NU Gdańsk (woj. pomorskie) r. TK Uwagi Gdańsk (woj. pomorskie) zt. odpowiednie tematy z określnikiem - Wolne Miasto Gdańsk, np.: Mieszkania socjalne - Wolne Miasto Gdańsk, Handel zagraniczny - Wolne Miasto Gdańsk s temat NU NU TK TK TK TK Niderlandy Nederlanden Pays Bas Belgia Flandria Holandia Luksemburg 9

10 Źródło EP Źródło Uwagi zt. odpowiednie tematy z określnikiem - Niderlandy, np.: Reformacja - Niderlandy, Kształcenie za granicą - Niderlandy WEP Niderlandy - zakres chronologiczny: dla Holandii do 1571 r.; dla Belgii do 1790 r. Przykłady zastosowania: Porty - Wolne Miasto Gdańsk Znaki cechowe Niderlandy w. Określniki geograficzne nie są bezpośrednio kontrolowane kartoteką wzorcową, tzn. nie tworzy się odrębnych rekordów wzorcowych dla wszystkich nazw geograficznych, które mogą wystąpić w funkcji określnika geograficznego. Informacje o tym, czy dana nazwa geograficzna może być stosowana jako określnik będą sukcesywnie dopisywane w polu uwag w rekordach wzorcowych odpowiednich tematów geograficznych. Uwaga: W JHP BN nie są stosowane w funkcji określnika geograficznego nazwy miejscowości, regionów, jednostek administracji państwowej lub kościelnej, obiektów fizjograficznych (z wyjątkiem mórz i oceanów). W opisach dokumentów, które traktują o faktach, zjawiskach, obiektach na obszarze mniejszym niż państwo występuje więc określnik geograficzny uogólniający, np.: Zamki i pałace - Czechy (choć dokument dotyczy pałacu w Pradze) Rolnictwo ekologiczne - Polska (choć dokument dotyczy rolnictwa ekologicznego w Małopolsce) Adekwatną nazwę obszaru lokalizującego przedmiot dokumentu należy wówczas wskazać w kolejnym haśle przedmiotowym wyrażonym nazwą geograficzną, np.: Zamki i pałace - Czechy Praga (Czechy) - pałac Fürstenbergów 10

11 Rolnictwo ekologiczne - Polska Małopolska - rolnictwo I Określniki chronologiczne lokalizują przedmiot dokumentu w czasie. W JHP BN określniki chronologiczne mają uogólniający charakter: - dla okresu do 1900 r. stosuje się wyłącznie zapisane cyframi arabskimi stulecia, np. 12 w., 15 w., 19 w. lub przedziały wieków, np.: w., w. - dla okresu po 1900 można stosować określniki 20 w. i 21 w. lub wyrażone wiekami szersze zakresy np w., w., ale przede wszystkim stosuje się określniki odpowiadające węższym okresom, związane zazwyczaj z historią polityczną świata, regionu lub państwa, np r., r., r., od 1989 r., od 1990 r. Wszystkie określniki szczegółowe dla 20 w. i 21 w. są kontrolowane kartoteką wzorcową i w rekordzie wzorcowym mają zapisany zakres stosowania, np.: określnik r. Uwagi ok Uwagi określnik chronologiczny r. - do ogólnego stosowania określnik r. Uwagi Uwagi ok określnik chronologiczny r. - stosuje się po temacie i określniku - Polska, po nazwach miejscowości, regionów i nazwach ciał zbiorowych z obszaru Polski określnik r. Uwagi ok 11

12 Uwagi określnik chronologiczny r. - stosuje się po temacie i określniku - Czechosłowacja, Czechy, Słowacja, po nazwach miejscowości, regionów i nazwach ciał zbiorowych z obszaru tych państw Opracowując dokumenty, których przedmiot chcemy zlokalizować w w. należy uważnie dobierać określniki chronologiczne w powiązaniu z tematem geograficznym lub określnikiem geograficznym jaki stosujemy w danym haśle, np.. opracowując publikację Aparat bezpieczeństwa w latach : taktyka, strategia, metody. Cz. 2, Lata hasła przedmiotowe Służba bezpieczeństwa Polska oraz Polska - polityka wewnętrzna możemy uzupełnimy określnikiem r., który stosuje się po temacie i określniku Polska. opracowując publikację Polsko-rosyjskie stosunki ekonomiczne : problemy, bariery, perspektywy : (sympozjum okrągłego stołu) [3-4 marca 1997 r. w Warszawie] hasło przedmiotowe Polska - a Rosja gospodarka możemy uzupełnimy określnikiem od 1989 r., który jest określnikiem ogólnego stosowania, natomiast hasło Rosja - a Polska - gospodarka należy uzupełnić specyficznym określnikiem od 1991 r. odnoszącym się do Federacji Rosyjskiej po rozpadzie ZSRR. określnik od 1991 r. Uwagi Uwagi ok określnik chronologiczny - - od 1991 r. - stosuje się po tematach i określnikach: Jugosławia, Rosja, po nazwach krajów b. Jugosławii i b. ZSRR, po nazwach miejscowości, regionów i nazwach ciał zbiorowych z obszaru tych państw 12

13 W opisie przedmiotowym jednej publikacji często występują więc różne określniki geograficzne, związane z realiami politycznymi poszczególnych państw np.: Publikacja Polsko-czeska współpraca muzealna : dorobek i perspektywy otrzyma hasła Muzealnictwo Czechy - od 1993 r. Czechy - a Polska kultura - od 1993 r. (określnik od 1993 r. jest określnikiem stosowanym po temacie i określniku Czechy dla wyrażenia okresu po rozpadzie Czechosłowacji i powstaniu niezależnych państw czeskiego i słowackiego) oraz Muzealnictwo Polska - od 1989 r. Polska - a Czechy kultura - od 1989 r. Wspomnienia rosyjskiej arystokratki Dzienniki berlińskie : otrzymają hasła Vasilčikov, Marie ( ) Arystokracja Rosja r. Pamiętniki rosyjskie r. oraz Rosjanie za granicą Niemcy r. Berlin (Niemcy) r. 13

14 (określnik r. jest określnikiem stosowanym po temacie i określniku Niemcy oraz po tematach geograficznych zawierających nazwy regionów i miejscowości zlokalizowanych w Niemczech dla wyrażenia okresu Trzeciej Rzeszy) a także Hitleryzm zwalczanie Niemcy. To hasło nie wymaga użycia określnika chronologicznego, gdyż temat Hitleryzm jest już nacechowany chronologicznie. Uwaga: jeśli w haśle przedmiotowym występują dwie nazwy geograficzne (w temacie i w określniku), wówczas określnik chronologiczny odnosi się do tematu, np.: Polska polityka Niemcy r. (określnik r. odnosi się do tematu Polska) Niemcy - a Czechosłowacja r. (określnik r. odnosi się do tematu Niemcy) Uwaga: po tematach formalnych z wyjątkiem tematów Pamiętniki i Publicystyka (i tematów węższych zakresowo, np. Felieton) stosuje się wyłącznie określniki chronologiczne wyrażone wiekiem, np. Powieść polska 20 w. (nie: Powieść polska r.), Poezja angielska 21 w. (nie: Poezja angielska od 2001 r.). 14

15 Określniki chronologiczne odnoszące się do krótszych okresów mogą być natomiast stosowane wówczas, gdy przedmiotem dokumentu jest forma, rodzaj, gatunek w ujęciu historycznym, np. Powieść polska historia r. Po wybranych grupach tematów można stosować określniki chronologiczne swobodne, niekontrolowane kartoteką wzorcową, a wyrażone datą roczną. Dotyczy to tematów związanych z wyborami powszechnymi (np. Wybory parlamentarne, Wybory samorządowe, Wybory prezydenckie), spisami ludności (Spis powszechny, Spis ludności) oraz klęskami elementarnymi (np. Powódź, Trzęsienie ziemi). Przykłady zastosowania: Powódź Czechy 1997 r. Wybory prezydenckie Polska 2010 r. Spis powszechny Węgry r. Szczególnym określnikiem chronologicznym jest określnik zaczynający się od frazy stan na, stosowany po tematach z dziedziny prawa. i określniku - prawo, po określniku - podział administracyjny, podział polityczny i po tematach wyrażających badania środowiska człowieka Przykłady zastosowania: Prawo cywilne Polska stan na 1990 r. Policja prawo Stany Zjednoczone stan na 2001 r. Europa - podział polityczny - stan na 1815 r. Bałtyk (wybrzeże) środowisko Polska - stan na 2006 r. 15

16 I.2. Zasady doboru i redakcji merytorycznej haseł Autorki Słownika JHP BN, Ewa Stępniakowa i Janina Trzcińska, podtrzymały podstawową zasadę metodyki Adama Łysakowskiego, tj. zasadę wyszczególniającego formułowania tematów i uogólniającego formułowania określników i określiły zasady tworzenia zasobu słownictwa, które w większości są stosowane do dziś: Słownictwo ma charakter uniwersalny. JHP BN jest systemem otwartym, zasób słownictwa nie podlega żadnym ograniczeniom i odzwierciedla tematykę gromadzonych dokumentów. I.2.1 Kontrola merytoryczna i leksykalna Przed wprowadzeniem do zasobu słownictwa przedmiotowego potencjalne tematy są poddawane kontroli merytorycznej i leksykalnej. Terminy i wyrażenia akceptowane do stosowania jako tematy powinny odpowiadać polskiej terminologii z danej dziedziny i pochodzić z wiarygodnych polskich źródeł informacji. Eliminowane są wyrażenia niejasne, archaiczne, gwarowe i środowiskowy żargon. Początkowo jako źródła tematów preferowano najbardziej popularne, jednotomowe encyklopedie, wychodząc z założenia, że jest to źródło najbardziej dostępne dla przeciętnego użytkownika. Obecnie podstawowym zasobem terminów są wielkie encyklopedie 16

17 uniwersalne oraz encyklopedie dziedzinowe i słowniki terminologiczne, w mniejszym stopniu monografie i artykuły naukowe, wydawnictwa urzędowe, akty prawne. Terminy są ponadto weryfikowane w aktualnym słowniku języka polskiego. Od kilkunastu lat nieocenionym źródłem informacji i weryfikacji są zasoby internetowe, z zastrzeżeniem sprawdzenia wiarygodności źródła. Powyżej opisane zasady doboru redakcji haseł nie zawsze można zastosować w praktyce. Nowe zjawiska społeczne, odkrycia, technologie, aktualne wydarzenia polityczne zwykle nie są jeszcze ujmowane i definiowane w dostępnych publikacjach typu encyklopedycznego i słownikowego, stąd problem ze znalezieniem odpowiedniej, a nie całkiem potocznej nazwy. Tematy JHP BN bywają więc formułowane na podstawie innych dostępnych źródeł zagranicznych baz danych, publicystyki, zasobów internetowych o charakterze popularnym czy okazjonalnym; czasem po utrwaleniu się bardziej właściwego nazewnictwa bywają zmieniane. Pewna grupa terminów, np. z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych czy technicznych, które funkcjonują wyłącznie w wersji anglojęzycznej i nie mają polskiego odpowiednika jest wprowadzana w wersji obcojęzycznej (np.: Timesharing, Public relation, Hosting, Outsourcing, Streetworking). Wszystkie nazwy własne (osobowe, korporatywne, geograficzne i tytuły), które są podawane w oryginalnej wersji językowej zapisanej pismem innym niż łacińskie, muszą być transliterowane zgodnie z aktualnymi normami (wykaz Polskich Norm z tego zakresu zob. ). Dalszym etapem kontroli leksyki jest zapewnienie jednolitości i jednoznaczności słownictwa, czyli eliminacja synonimów i rozróżnienie homonimów. 17

18 I.2.2. Synonimy i wyrażenia bliskoznaczne Jeśli dany przedmiot może być opisany za pomocą więcej niż jednego terminu, należy zdecydować, które z wyrażeń będzie terminem stosowanym w danym zbiorze informacji, a które zostaną odrzucone, tzn. wystąpią jedynie w charakterze odsyłaczy kierujących do terminu właściwego. Dotyczy to zarówno synonimów w ścisłym znaczeniu słowa, jak i wyrażeń bliskoznacznych w stopniu, który utrudnia lub uniemożliwia wybór właściwego terminu (quasi-synonimy). Spośród wyrażeń synonimicznych i wybiera się, w kolejności preferencji: - przyjęte w encyklopediach uniwersalnych, - przyjęte w encyklopediach specjalistycznych, - częściej spotykane w piśmiennictwie, bazach danych czy zasobach internetowych. Np.: Alkoholizm (nie: Pijaństwo) Łowiectwo (nie: Myślistwo) Histopatologia (nie: Histologia patologiczna) Mikroelementy (nie: Pierwiastki śladowe) Barwa (nie: Kolor) Oporniki (nie: Rezystory) Przeznaczenie (nie: Los, nie: Predestynacja) Omdlenie (nie: Zemdlenie, nie: Utrata przytomności) Działalność charytatywna (nie: Dobroczynność, nie: Filantropia) Eliminacja synonimów sprawia, że dokumenty o określonym przedmiocie gromadzone są pod jedną nazwą, niezależnie od terminologii podawanej w tekstach. 18

19 Książki dotyczące jednego przedmiotu, a zatytułowane: Chemia rolna : podstawy teoretyczne i praktyczne Chemia rolnicza : podręcznik dla studentów wyższych szkół rolniczych Chemizacja w ogrodnictwie Agrochemia : poradnik nawożenia i ochrony roślin będą opisane tym samym hasłem Agrochemia, ponieważ taki termin przyjęto w Słowniku JHP BN, a pozostałe uznano za warianty nazwy formy odrzucone: temat/okr. Agrochemia NU Chemia rolna NU Chemikalia - stosowanie - rolnictwo NU Chemizacja rolnictwa NU Rolnictwo - chemia TS Chemia TS Rolnictwo - badanie TK Nawozy TK Pestycydy Analogicznie, książki o tytułach: Mikroelementy w życiu roślin, zwierząt i ludzi Pierwiastki śladowe w środowisku biologicznym Biopierwiastki w praktyce medycznej będą skupione w katalogu przedmiotowym pod jednym hasłem: Mikroelementy temat/okr. Mikroelementy NU Biopierwiastki NU Pierwiastki śladowe TS Pierwiastki chemiczne TK Analiza śladowa TK Biochemia TW Mikronawozy 19

20 I.2.3. Homonimy Homonimy różnicujemy za pomocą dopowiedzeń, którymi zwykle są skróty nazw dziedzin pochodzące z wykazu skrótów zamieszczanego w Encyklopedii Powszechnej PWN. Np.: Róża (bot.) i Róża (med.) Byliny (bot.) i Byliny (lit.) Mars (astr.) Rak (med.) i Mars (rel.) i Rak (zool.) Inteligencja (psychol.) i Inteligencja (socjol.) gdzie bot. = botanika, med. = medycyna, lit. = literatura, astr. = astronomia, rel. = religia, religioznawstwo, zool. = zoologia, psychol. = psychologia, socjol. = socjologia.. Dopowiedzenie rozróżniające dodaje się również wtedy, gdy dany termin występuje w Słowniku tylko w jednym znaczeniu, np.: Róg (muz.) Kompilatory (informat.) Wrotki (zool.). Jeśli skrót nazwy dziedziny nie wystarcza do rozróżnienia dwu terminów, należy użyć innego, bardziej precyzyjnego dopowiedzenia identyfikującego, np.: Kusaki (ptaki) i Kusaki (chrząszcze) dopowiedzenie (zool.) nie rozróżniłoby tych tematów. 20

21 I.3. Struktura i prezentacja artykułu przedmiotowego JHP BN Kartoteka wzorcowa JHP BN jest prowadzona w formacie MARC21 rekordu wzorcowego. Hasła przedmiotowe są w rekordzie uporządkowane i zapisane w odpowiednich polach opatrzonych etykietami właściwymi dla rodzaju hasła i jego funkcji, co zapewnia poprawne funkcjonowanie indeksu przedmiotowego w systemie zautomatyzowanym. Dla osób korzystających z kartoteki wzorcowej haseł przedmiotowych jako źródła informacji o słownictwie i podstawowych regułach metodycznych kluczowe są: Pola grupy 1XX zawierają hasło wzorcowe, czyli hasło przyjęte do stosowania Pola grupy 4XX terminy odrzucone, hasła których nie należy używać Pola grupy 5XX terminy wchodzące w relacje, rozróżniane na podstawie zawartości podpola w - jeśli podpole w zawiera kod g termin szerszy - jeśli podpole w zawiera kod h termin węższy - jeśli podpole w nie jest wypełnione termin skojarzony Np.: LDR %b n %c z %d + %e + %f n %g + %h %a a %a !!as9nnbabn !a+ana++++!+ 010 %a p

22 039 %a 9 %y %z VLOAD 040 %a WA N %c WA N 150 %a Rynek ubezpieczeniowy 450 %a Rynek reasekuracyjny 450 %a Ubezpieczenia %x handel 550 %a Brokerzy ubezpieczeniowi 550 %w g %a Rynek finansowy 550 %a Ryzyko 550 %w h %a Ubezpieczenia 902 %a Wzorcowe hasła przedmiotowe są zapisywane w polach formatu MARC21 opatrzonych następującymi etykietami: Pola grupy 1xx 100 hasło osobowe 110 hasło korporatywne nazwa ciała zbiorowego 111 hasło korporatywne nazwa imprezy 130 hasło tytułowe (tytuł ujednolicony) 150 hasło przedmiotowe ogólne (rzeczowe) 151 hasło geograficzne 155 hasło rodzaj/forma/gatunek (temat formalny) 22

23 180 określnik ogólny (rzeczowy) 182 określnik chronologiczny 400 hasło osobowe wariant nazwy (odsyłacz całkowity) 410 hasło korporatywne ciało zbiorowe - wariant nazwy (odsyłacz całkowity) 411 hasło korporatywne impreza - wariant nazwy imprezy (odsyłacz całkowity) 430 hasło tytułowe (tytuł ujednolicony) wariant tytułu (odsyłacz całkowity) 450 hasło przedmiotowe ogólne (rzeczowe) wariant hasła (odsyłacz całkowity) 451 hasło geograficzne wariant nazwy (odsyłacz całkowity) 455 hasło rodzaj/forma/gatunek (temat formalny) wariant hasła (odsyłacz całkowity) 500 hasło osobowe wchodzące w relację hierarchiczną lub kojarzeniową z hasłem w polu z grupy 1XX 510 hasło korporatywne nazwa ciała zbiorowego wchodzące w relację hierarchiczną lub kojarzeniową z hasłem w polu z grupy 1XX 511 hasło korporatywne nazwa imprezy wchodzące w relację hierarchiczną lub kojarzeniową relacje z hasłem w polu z grupy 1XX 530 hasło tytułowe (tytuł ujednolicony) wchodzące w relację hierarchiczną lub kojarzeniową z hasłem w polu z grupy 1XX 550 hasło przedmiotowe ogólne (rzeczowe) wchodzące w relację hierarchiczną lub kojarzeniową z hasłem w polu z grupy 1XX 551 hasło geograficzne wchodzące w relację hierarchiczną lub kojarzeniową z hasłem w polu z grupy 1XX 555 hasło rodzaj/forma/gatunek (temat formalny) wchodzące w relację hierarchiczną lub kojarzeniową z hasłem w polu z grupy 1XX 23

24 260 odsyłacz orientacyjny całkowity 360 odsyłacz orientacyjny podpola określników: x określnik ogólny (rzeczowy) lub jednostkowy z określnik geograficzny y określnik geograficzny Kartoteka wzorcowa JHP BN jest od ponad piętnastu lat prowadzona w formacie typu MARC (początkowo USMARC, obecnie MARC21) i w tym formacie jest udostępniana. Jednak ze względu na przyzwyczajenia i wygodę naszych użytkowników przedstawiamy kartotekę również w tradycyjnie stosowanym schemacie, zbliżonym do zapisu artykułów deskryptorowych w tezaurusach. Pierwszą wyświetlaną, podstawową maską prezentacji publicznej rekordu hasła przedmiotowego JHP BN jest zapis jaki przyjęto w Słowniku począwszy od drugiego wydania. Hasła przedmiotowe w artykule są oznaczone następującymi symbolami: [Termin przyjęty pierwszy element artykułu, brak oznakowania] NU = nie używaj (synonim lub quasi-synonim) TS = termin szerszy (nadrzędny) TW = termin węższy (podrzędny) TK = termin kojarzeniowy 24

25 Terminy odrzucone odsyłają do terminów przyjętych poprzedzonych symbolem U = używaj Np.: temat/okr. Rynek ubezpieczeniowy NU NU TK TS TK TW Rynek reasekuracyjny Ubezpieczenia - handel Brokerzy ubezpieczeniowi Rynek finansowy Ryzyko Ubezpieczenia 25

26 I.4. Budowa rozwiniętego hasła przedmiotowego Hasło przedmiotowe JHP BN jest budowane wg następującego schematu: TEMAT (dopowiedzenie) określnik/-i rzeczowe - określnik geograficzny - określnik chronologiczny. np.: Prawo rodzinne historia Polska w Kobieta bezrobocie Europa od 2001 r. Zamki i pałace Czechy Młodzież psychologia Opowiadanie polskie 20 w. W uzasadnionych przypadkach w haśle przedmiotowym może wystąpić więcej niż jeden określnik rzeczowy, np.: Warszawa kultura socjologia r.. Wody podziemne ochrona prawo Polska stan na 2005 r. W haśle przedmiotowym nie może wystąpić więcej niż jeden określnik geograficzny i więcej niż jeden określnik chronologiczny. Jeśli przedmiot dokumentu lokalizujemy w wielu miejscach lub w różnych okresach, należy zbudować odpowiednio więcej haseł przedmiotowych uwzględniających wszystkie uwarunkowania, np.: charakterystykę przedmiotową dokumentu na temat polityki społecznej w Polsce i w Austrii będą stanowić dwa hasła: Polityka społeczna Polska oraz Polityka społeczna Austria 26

27 (nie: Polityka społeczna Polska Austria), wybór tekstów dotyczących przemysłu zbrojeniowego w okresie pierwszej i drugiej wojny światowej opiszemy za pomocą haseł: Przemysł zbrojeniowy r. oraz Przemysł zbrojeniowy r. (nie: Przemysł zbrojeniowy r r.) 27

28 I.5. Udostępnianie JHP BN W 1989 r. zasób słownictwa JHP BN po raz pierwszy udostępniono publicznie jako drukowany Słownik Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Kolejne zmienione i rozszerzone wydania publikowano w odstępach czteroletnich, w 1993, 1997, 2001 i 2005 r.. Słownik drukowany zawierał wszystkie hasła ogólne oraz określniki, a z haseł jednostkowych jedynie te, które wchodzą w relacje z hasłami ogólnymi. Wydanie piąte z 2005 r. byłą ostatnią edycją drukowaną. Od 2001 r. kartoteka wzorcowa JHP BN w formacie MARC21 jest prezentowana w witrynie elektronicznej BN ścieżki dostępu: > Dla bibliotekarzy > JHP BN > Słownik lub bezpośrednio pod adresem ) jako baza danych w programie MAK. Baza jest aktualizowana raz w tygodniu. 28

29 Kartoteka wzorcowa obejmuje wszystkie hasła JHP BN (tematy ogólne i jednostkowe oraz określniki), nie zawiera natomiast haseł przedmiotowych rozwiniętych. Zainteresowane biblioteki mogą uzyskać tę bazę na nośniku elektronicznym lub w postaci pliku w formacie wymiennym. W trybie tygodniowym w witrynie BN są udostępniane wykazy zmian w słownictwie JHP BN (http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/jhp-bn/wykazy-zmian ) z podziałem na wykazy haseł nowych, usuniętych i zmodyfikowanych. 29

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (13-19.12.2013) Powód usunięcia: nieprawidłowe zastosowanie określników po temacie formalnym Bezpośrednio po tematach formalnych

Bardziej szczegółowo

FORMAT MARC 21 dla rekordów stosowanych w BAZACH BIBLIOGRAFICZNYCH

FORMAT MARC 21 dla rekordów stosowanych w BAZACH BIBLIOGRAFICZNYCH Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 FORMAT MARC 21 dla rekordów stosowanych w BAZACH BIBLIOGRAFICZNYCH Poznań 2011 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Zredagowany wydruk bibliografii...4

Bardziej szczegółowo

III Tablice skrócone i kartoteka wzorcowa UKD III.1 Tablice skrócone UKD

III Tablice skrócone i kartoteka wzorcowa UKD III.1 Tablice skrócone UKD III Tablice skrócone i kartoteka wzorcowa UKD III.1 Tablice skrócone UKD Biblioteka Narodowa publikuje cyklicznie skrócone wydania tablic UKD 1 dla potrzeb narodowej bibliografii bieżącej oraz bibliotek

Bardziej szczegółowo

Tworzenie haseł przedmiotowych rozwiniętych i stosowanie jhp KABA w NUKAT -organizacja pracy- Marcin Wardzała

Tworzenie haseł przedmiotowych rozwiniętych i stosowanie jhp KABA w NUKAT -organizacja pracy- Marcin Wardzała Tworzenie haseł przedmiotowych rozwiniętych i stosowanie jhp KABA w NUKAT -organizacja pracy- Marcin Wardzała Zagadnienia Źródła informacji o jhp KABA Rola i rodzaje haseł w jhp KABA Praca w systemie VIRTUA

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie określników formy w językach haseł przedmiotowych KABA i Biblioteki Narodowej

Zagadnienie określników formy w językach haseł przedmiotowych KABA i Biblioteki Narodowej Małgorzata Serafin Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie Biblioteka Główna Zagadnienie określników formy w językach haseł przedmiotowych KABA i Biblioteki Narodowej Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej OKREŚLNIKI CHRONOLOGICZNE 1. UKŁAD WG. DAT... 1 2. UKŁAD WG. NAZW GEOGRAFICZNYCH... 4 1. Układ wg. dat 1901-1914 r. 1901-1918 r. 1901-1939 r. 1914-1918 r.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (15-21.11.2013) Powód usunięcia: użycie określnika rzeczowego niezgodne z notą stosowania 1 010 a p 2004509729 150 a Bibliotekarstwo

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PRZEDMIOTOWE W JHP BN PODSTAWOWE ZASADY

OPRACOWANIE PRZEDMIOTOWE W JHP BN PODSTAWOWE ZASADY Wanda Klenczon Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa OPRACOWANIE PRZEDMIOTOWE W JHP BN PODSTAWOWE ZASADY WERSJA ROBOCZA (VIII.2011) 1 Opracowanie przedmiotowe, a szerzej: rzeczowe, sprawia osobom

Bardziej szczegółowo

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Materiał pomocniczy do kursu e-learningowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu CZĘŚĆ 3 Kurs dostępny na: www.wbp.poznan.ekursy.eu

Bardziej szczegółowo

Chronologia jako element opisu rzeczowego w JHP BN

Chronologia jako element opisu rzeczowego w JHP BN Chronologia jako element opisu rzeczowego w JHP BN Wanda Klenczon Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej 2011 Biblioteka Narodowa 8-10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej ISSN 2080-7759 Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej R. 7 Nr 3 (39) Maj-czerwiec 2014 r. Hasła indeksowe w kartotece UKD dział 34 Prawo Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa

Bardziej szczegółowo

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane wrzesień 2007 Biblioteka CIOP-PIB Biblioteka CIOP-PIB

Bardziej szczegółowo

ZP-P-I Strona 1 z 7

ZP-P-I Strona 1 z 7 Opis bibliograficzny katalogowanie - właściwości formatu MARC 21 (NUKAT) dla Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wykonawca wykona opisy bibliograficzne obiektów

Bardziej szczegółowo

Trudności i wątpliwości bibliotekarzy uczestniczących. Z doświadczeń nowej biblioteki

Trudności i wątpliwości bibliotekarzy uczestniczących. Z doświadczeń nowej biblioteki Spotkanie pt. Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT, 23-24.05.12, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Trudności i wątpliwości bibliotekarzy uczestniczących w Tytuł programie prezentacji współkatalogowania.

Bardziej szczegółowo

V.2 Poddziały wspólne formy (Tablica Id) Wskaźnik (0 )

V.2 Poddziały wspólne formy (Tablica Id) Wskaźnik (0 ) Wiadomości ogólne V.2 Poddziały wspólne formy (Tablica Id) Wskaźnik (0 ) V.2.1 Poddziały wspólne formy wiadomości ogólne 1 Poddziały wspólne formy służą do oznaczania formy (piśmienniczej, graficznej,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentów muzycznych w katalogu NUKAT Procedury stosowania słownictwa jhp KABA w opracowaniu dokumentów muzycznych.

Opracowanie dokumentów muzycznych w katalogu NUKAT Procedury stosowania słownictwa jhp KABA w opracowaniu dokumentów muzycznych. Opracowanie dokumentów muzycznych w katalogu NUKAT Procedury stosowania słownictwa jhp KABA w opracowaniu dokumentów muzycznych Maria Nasiłowska Warsztat otwarty Centrum NUKAT, 15-16 października 2012

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie. JHP KABA w Deskryptory Biblioteki Narodowej. Maria Nasiłowska. Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Przekształcenie. JHP KABA w Deskryptory Biblioteki Narodowej. Maria Nasiłowska. Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej Przekształcenie JHP KABA w Deskryptory Biblioteki Narodowej Maria Nasiłowska Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej 1 Co wyrażają Deskryptory BN? Przedmiot Ujęcie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM

Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21 OBSŁUGA CZASOPISM Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Tworzenie informacji o zasobach czasopisma...4 3. Rekord karty wpływu...5 4. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja zastosowania UKD w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego / Elżbieta Czarnecka, Maja Chocianowska-Sidoruk, Maria Macała

Prezentacja zastosowania UKD w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego / Elżbieta Czarnecka, Maja Chocianowska-Sidoruk, Maria Macała Prezentacja zastosowania UKD w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego / Elżbieta Czarnecka, Maja Chocianowska-Sidoruk, Maria Macała W roku 2012 został oddany do użytku nowy budynek Biblioteki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (14-20.03.2014) Powód usunięcia: dublet 1 010 a p 2004736999 151 a Europa Zachodnia x konstytucje y 17-19 w. Należy stosować hasło

Bardziej szczegółowo

Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania

Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania Katalog centralny NUKAT 10 lat współkatalogowania Monika Jóźwiak Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Wrocław, 3 września 2013 r. Cele utworzenia katalogu centralnego NUKAT: centralna informacja o zasobach

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (29.11-5.12.2013) Powód usunięcia: nieprawidłowe zastosowanie określników po temacie formalnym Bezpośrednio po tematach formalnych

Bardziej szczegółowo

I. Opracowanie literatury z użyciem Deskryptorów BN (zagadnienia ogólne)

I. Opracowanie literatury z użyciem Deskryptorów BN (zagadnienia ogólne) Zaproszenie Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej zaprasza na cykl otwartych spotkań poświęconych zagadnieniom opracowania rzeczowego z zastosowaniem Deskryptorów BN. Harmonogram spotkań: I. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAÑ 60, skr. 40 PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ dla systemów SOWA opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Podręczniki i inne materiały dydaktyczne

Podręczniki i inne materiały dydaktyczne Podręczniki i inne materiały dydaktyczne Kacper Trzaska Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ Warszawa, 10 czerwca 2015 r. Uzupełnienie słownictwa

Bardziej szczegółowo

Ewa Lang Marzena Marcinek

Ewa Lang Marzena Marcinek Ewa Lang Marzena Marcinek Biblioteka Seminarium Politechniki Łódzkiej, Krakowskiej i Lwowskiej, Łódź, 27-28.03.2012 r. Bibliografia Publikacji Pracowników to dziedzinowa bibliograficzna baza danych obejmująca

Bardziej szczegółowo

Opis bibliograficzny katalogowanie właściwości formatu MARC21(NUKAT) dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Opis bibliograficzny katalogowanie właściwości formatu MARC21(NUKAT) dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie formatu MARC21 (NUKAT) Opis bibliograficzny katalogowanie właściwości formatu MARC21(NUKAT) dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego Wykonawca wykona opisy bibliograficzne obiektów

Bardziej szczegółowo

Bożena Bartoszewicz-Fabiańska Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Bożena Bartoszewicz-Fabiańska Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku Bożena Bartoszewicz-Fabiańska Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku Zautomatyzowany katalog biblioteczny Najistotniejsze problemy zautomatyzowanego katalogu bibliotecznego wiążą się

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (24-30.01.2014) Powód usunięcia: dublet 1 010 a p 2012015287 151 a Borysław (Ukraina) x Tustanowice x górnictwo y 1918-1939 r.

Bardziej szczegółowo

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P)

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Warszawa, 23.05.2016 Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Stosowanie i zawartość pola W polu 083 umieszczany jest pojedynczy symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya, za pomocą którego przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Pracownia JHP BN 4 marca 2014 r.

Pracownia JHP BN 4 marca 2014 r. Pracownia JHP BN 4 marca 2014 r. Język deskryptorowy Język informacyjno-wyszukiwawczy słownictwo: Deskryptory wyrażenia przyjęte do stosowania Askryptory wyrażenia odrzucone synonimy i quasi-synonimy Język

Bardziej szczegółowo

REKORD HASŁA KORPORATYWNEGO

REKORD HASŁA KORPORATYWNEGO CENTRUM NUKAT Aneks do: Format USMARC rekordu kartoteki haseł wzorcowych, Warszawa 1999. Hasła osobowe, korporatywne i tytułowe : zasady sporządzania rekordów kartoteki haseł wzorcowych, Warszawa 1999.

Bardziej szczegółowo

Oprac. Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak POLE 008 REKORDU BIBLIOGRAFICZNEGO

Oprac. Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak POLE 008 REKORDU BIBLIOGRAFICZNEGO Oprac. Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak 20.01.2009 POLE 008 REKORDU BIBLIOGRAFICZNEGO Pole 008 jest polem stałej długości, wypełnia się je wg poniższych zasad: Data data wprowadzenia rekordu (rrmmdd) Typ

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej AKTUALNOŚCI (1) NOWOŚCI (26.03.2010)... 1 NOWOŚCI (19.02.2010)... 2 NOWOŚCI (22.01.2010)... 3 NOWOŚCI (7.01.2010)... 3 Nowości (26.03.2010) Od 1 marca trwa

Bardziej szczegółowo

II. Opracowanie przedmiotowe podstawowe zasady

II. Opracowanie przedmiotowe podstawowe zasady II. Opracowanie przedmiotowe podstawowe zasady Opracowanie przedmiotowe, a szerzej: rzeczowe, sprawia osobom katalogującym zwykle więcej problemów niż opracowanie formalne dokumentów. O ile bowiem opis

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (11-17.04.2014) Powód usunięcia: dublet 1. p 2004594883. Nacjonalizm historia Niemcy 1918-1945 r. Należy stosować hasło nr p 2004314741.

Bardziej szczegółowo

Języki deskryptorowe. Dr Marek Nahotko

Języki deskryptorowe. Dr Marek Nahotko Języki deskryptorowe Dr Marek Nahotko 1 Literatura: Języki deskryptorowe dla SINTO / Lucyna Bielicka, Joanna Tomasik-Beck. Warszawa, 1981; Zasady budowy tezaurusów / Kazimierz Leski. Warszawa, 1978; Języki

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (5-11.08.2011) 1 010 a p 2004313128 150 a Ciepło x stosowanie x medycyna 2 010 a p 2004512269 150 a Boże Narodzenie x muzyka 3

Bardziej szczegółowo

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu:

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu: Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i moŝliwości współpracy Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej

Bardziej szczegółowo

II. Wyszukiwanie złożone poprzez indeksy

II. Wyszukiwanie złożone poprzez indeksy II. Wyszukiwanie złożone poprzez indeksy 1. W interfejsie wyszukiwawczym domyślnie ustawione są 4 indeksy: tytułowy, słowo z tytułu, autorski, przedmiotowy. Indeksy domyślne 1. Tytuł 2. Słowo z tytułu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (14-20.02.2014) Powód usuniecia: błędne zastosowanie określnika chronologicznego 1 010 a p 2004543267 151 a Niemcy x granice x

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (17-23.01.2014) Powód usunięcia: dublet 1 010 a p 2004415205 100 1. a Privšin, Michail Michajlovič d (1873-1954) Należy stosować

Bardziej szczegółowo

Zawartość i możliwości wykorzystania Bazy Edukacyjnej Scenariusz warsztatów doskonalących

Zawartość i możliwości wykorzystania Bazy Edukacyjnej Scenariusz warsztatów doskonalących Zawartość i możliwości wykorzystania Bazy Edukacyjnej Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci pierwszego roku różnych kierunków Cele ogólne: - zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism w Polsce

Bibliografia Zawartości Czasopism w Polsce fot. www.bn.org.pl Bibliografia Zawartości Czasopism w Polsce Jako samodzielny człon bibliografii narodowej istnieje od 1947 roku Opisy za lata 1947-1995 dostępne są tylko w formie drukowanej Od 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Agnieszka Młodzka Stybel, CIOP PIB X KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ BEZPIECZNA, INNOWACYJNA I DOSTĘPNA INFORMACJA PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Materiał pomocniczy do kursu e-learningowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu CZĘŚĆ 2 Kurs dostępny na: www.wbp.poznan.ekursy.eu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (18-24.04.2014) Powód usunięcia: dublet 1. p 2004701429. García Márquez, Gabriel (1928- ). Cien a{u00f1}os de soledad. Należy stosować

Bardziej szczegółowo

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA B I B L I O T E K A G Ł Ó W N A Akademii Medycznej w Gdańsku 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 1 tel. +48 58 349 10 40 fax +48 58 349 11 42 e-mail: biblsekr@amg.gda.pl www.biblioteka.amg.gda.pl Anna Grygorowicz

Bardziej szczegółowo

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2

Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Opracowanie książki w formacie MARC 21/ SOWA2 Materiał pomocniczy do kursu e-learningowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu CZĘŚĆ 1 Kurs dostępny na: www.wbp.poznan.ekursy.eu

Bardziej szczegółowo

Wstęp I. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej - informacje ogólne (Wanda Klenczon)

Wstęp I. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej - informacje ogólne (Wanda Klenczon) Spis treści Wstęp I. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej - informacje ogólne (Wanda Klenczon) I.1. Jednostki leksykalne JHP BN I.1.1.Tematy I.1.1.1. Tematy rzeczowe (treściowe, ogólne) I.1.2.

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011. Katalog NUKAT bieżące informacje

I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011. Katalog NUKAT bieżące informacje I Spotkanie pt. Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT, Warszawa 8.12.2011 Katalog NUKAT bieżące informacje Dane statystyczne rekordy bibliograficzne Wydawnictwa ciągłe 68895 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

POMOC. 1. Wybór Katalogu

POMOC. 1. Wybór Katalogu Bibliografia Regionalna obejmuje książki i czasopisma lokalne zawierające wszelkie wiadomości na temat Woli. Gromadzone informacje dotyczą najczęściej takich zagadnień jak życie społeczne, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (28.02-6.03.2014) Powód usunięcia: dublet 1 010 a p 2014001664 100 1. a Góralczyk, Józef Andrzej d (1924-2006) Należy stosować

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (25.02-3.03.2011) 1 010 a p 2004426095 110 2. a Wrocławskie Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex" 2 010 a p 2004505044 150 a Architektura

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej ISSN 2080-7759 Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej R. 6 Nr 4 (34) Lipiec-sierpień 2013 r. Hasła indeksowe w kartotece UKD Dział 2 Religia. Teologia Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

W menu głównym katalogu należy kliknąć na zakładkę BAZY (1) Z dostępnych baz należy wybrać BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISM (2)

W menu głównym katalogu należy kliknąć na zakładkę BAZY (1) Z dostępnych baz należy wybrać BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISM (2) W menu głównym katalogu należy kliknąć na zakładkę BAZY (1) Z dostępnych baz należy wybrać BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISM (2) PROSTE Następnie należy kliknąć na zakładkę PRZEGLĄDAJ 4 3 (3) lub PROSTE

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (18-24.02.2011) 1 010 a p 2004513750 150 a Budownictwo x czasopisma z Polska y 1918-1939 r. 2 010 a p 2004513751 150 a Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Skorowidze 1

Rozdział 1 Skorowidze 1 Rozdział 1 Skorowidze 1 1.1 Co to jest skorowidz W tytule mojej pracy użyte zostało słowo skorowidz. Obecnie znacznie częściej w języku polskim jest używany jego synonim - indeks. W swojej pracy będę tych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Opracowanie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (7-13.12.2012) 1 010 a p 2004426107 110 2. a Uniwersytet Wrocławski. b Katedra Fizjologii 2 010 a p 2004536083 150 a Filtracja

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (5-11.07.2014) Powód usunięcia: zastosowanie wariantu określnika rzeczowego 1. p 2004561046 Koła zębate obróbka metody Należy stosować

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej AKTUALNOŚCI NOWOŚCI (2.08.2010)... 1 NOWOŚCI (26.03.2010)... 4 NOWOŚCI (19.02.2010)... 5 NOWOŚCI (22.01.2010)... 6 NOWOŚCI (7.01.2010)... 6 Nowości (2.08.2010)

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK POJĘĆ BIBLIOTECZNYCH

SŁOWNICZEK POJĘĆ BIBLIOTECZNYCH SŁOWNICZEK POJĘĆ BIBLIOTECZNYCH bibliografia - uporządkowany spis dokumentów dobranych według określonych kryteriów, którego celem jest pełnienie funkcji informacyjnych. beletrystyka - utwory literatury

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (25-31.01.2013) 1 010 a p 2004433389 111 2. a Międzynarodowy Festiwal Oratoryjno-Kantatowy Wratislavia Cantans" n (17 ; d 1982)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki http://aleph.dbp.wroc.pl:8991/f Informacje o zbiorach Biblioteki przechowywane są w systemie bibliotecznym Aleph. Interfejs www systemu podzielony

Bardziej szczegółowo

Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT

Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT Magdalena Rowioska Beata Kowaleczko Centrum NUKAT BUW Czasopisma sprzed II wojny światowej w katalogu NUKAT problematyka opracowania dokumentów okiem administratora Konferencja Opracowanie czasopism ukazujących

Bardziej szczegółowo

Fałszywa koordynacja w wyszukiwaniu fasetowym Mit czy rzeczywistość?

Fałszywa koordynacja w wyszukiwaniu fasetowym Mit czy rzeczywistość? Fałszywa koordynacja w wyszukiwaniu fasetowym Mit czy rzeczywistość? Marta Wojciechowska Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ Propozycja

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej ISSN 2080-7759 Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej R. 4 Nr 5 (23) Wrzesień-październik 2011 r. Hasła indeksowe w kartotece UKD dział 7 Sztuka Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

Lista ikonek stosowanych do oznaczenia róŝnych nośników:

Lista ikonek stosowanych do oznaczenia róŝnych nośników: Korzystając z przeglądarki internetowej otwórz stronę http://www.bibliotekacen.pl. Wejdź w zakładkę katalog on-line, następnie wybierz Bibliotekę Pedagogiczną w Koszalinie. Informacje o zbiorach Biblioteki

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOMPUTEROWY WYSZUKIWANIE

KATALOG KOMPUTEROWY WYSZUKIWANIE KATALOG KOMPUTEROWY WYSZUKIWANIE Wszystkie opisy bibliograficzne zbiorów bibliotecznych zostały wprowadzone do zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA. Katalog komputerowy SOWA umożliwia wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie rzeczowe książek z dziedziny edukacji. Wpływ zmian w JHP BN na metody opracowania c.d. Aldona Borowska

Opracowanie rzeczowe książek z dziedziny edukacji. Wpływ zmian w JHP BN na metody opracowania c.d. Aldona Borowska Opracowanie rzeczowe książek z dziedziny edukacji. Wpływ zmian w JHP BN na metody opracowania c.d. Aldona Borowska Podstawa programowa -podstawa programowa Temat i określnik 150 Podstawa programowa 360

Bardziej szczegółowo

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny. nukat.edu.pl centrum.nukat.edu.pl

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny. nukat.edu.pl centrum.nukat.edu.pl Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny nukat.edu.pl centrum.nukat.edu.pl Zagadnienia: 1. Pojęcia: katalog, katalogowanie i współkatalogowanie. 2. Po co powstał NUKAT? 3. Zadania NUKATu. 4. Zbiory rekordów.

Bardziej szczegółowo

HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Hasłem opisu bibliograficznego jest wyrażenie o sformalizowanej postaci, służące do porządkowania zbiorów informacji o dokumentach. 1 Hasłem opisu bibliograficznego powinno

Bardziej szczegółowo

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek Słowniki i inne przydatne adresy oprac. dr Aneta Drabek Encyklopedia PWN Internetowa encyklopedia PWN zawiera wybór 80 tysięcy haseł i 5tysięcy ilustracji ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (15-21.04.2011) 1 010 a p 2004506302 150 a Politycy z Austria y 19 w. 2 010 a p 2004508648 150 a Bibliofilstwo x w literaturze

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (31.01-6.02.2014) Powód usuniecia: błędne zastosowanie określnika chronologicznego 1 010 a p 2004560256 150 a Kobieta x prawo y

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie BN w zakładce dla Bibliotekarzy UKD do linku: Odpowiedzi na pytania użytkowników UKD. Propozycje i problemy dołączono Ankietę.

1. Na stronie BN w zakładce dla Bibliotekarzy UKD do linku: Odpowiedzi na pytania użytkowników UKD. Propozycje i problemy dołączono Ankietę. AKTUALNOŚCI 1. Na stronie BN w zakładce dla Bibliotekarzy UKD do linku: Odpowiedzi na pytania użytkowników UKD. Propozycje i problemy dołączono Ankietę. Podświetlony link Ankieta kieruje do przygotowanej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla autorów Studia Geohistorica

Instrukcja dla autorów Studia Geohistorica Instrukcja dla autorów Studia Geohistorica Redakcja czasopisma przyjmuje do druku jedynie teksty oryginalne. Jeżeli tekst lub znaczna jego część była wcześniej publikowana w języku obcym lub w innej formie

Bardziej szczegółowo

Analiza przedmiotowa dokumentu Paweł Rygiel

Analiza przedmiotowa dokumentu Paweł Rygiel Opracowanie dokumentów w jhp KABA Analiza przedmiotowa dokumentu 05 09.12.2016 Paweł Rygiel Proces tworzenia opisu treści dokumentu Etapy tworzenia charakterystyki dokumentu 1. Analiza treści dokumentu

Bardziej szczegółowo

Jolanta Szulc Biblioteka Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach

Jolanta Szulc Biblioteka Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach 216 Jolanta Szulc Biblioteka Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach Opracowanie rzeczowe zbiorów w Bibliotece Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach Klasyfikacja piśmiennictwa

Bardziej szczegółowo

Lokalne systemy klasyfikacji zbiorów funkcjonujące w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego

Lokalne systemy klasyfikacji zbiorów funkcjonujące w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego Lokalne systemy klasyfikacji zbiorów funkcjonujące w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego Danuta Szewczyk-Kłos XV Ogólnopolskie Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

BAZY (1) W menu głównym katalogu należy kliknąć na zakładkę

BAZY (1) W menu głównym katalogu należy kliknąć na zakładkę W menu głównym katalogu należy kliknąć na zakładkę BAZY () Z dostępnych baz należy wybrać BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AWF DO 00 r. lub BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW AWF OD 00 r. () W puste

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2. Cel studiów: przekazanie uczestnikom współczesnej wiedzy z bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa i informacji naukowej. Podczas

Bardziej szczegółowo

Działalność informacyjna - kwerenda

Działalność informacyjna - kwerenda 1. Korzystając z encyklopedii, słowników rzeczowych czy kompendiów, należy dokładnie zapoznać się z zakresem pojęciowym zagadnienia, będącego przedmiotem poszukiwanej informacji. Przykłady: Temat: Nazwy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych

PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych PROGRAM LEKCJI BIBLIOTECZNYCH KL. I VI - rok szk. 2014/2015 realizowany przez nauczyciela bibliotekarza na zajęciach grupowych Koordynator - Alina Rodak TREŚCI KSZTAŁCENIA CELE EDUKACYJNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (25-31.03.2011) 1 010 a p 2004508226 150 a Bezpieczeństwo publiczne z Polska y 13-20 w. 2 010 a p 2004519014 150 a Cmentarze z

Bardziej szczegółowo

CZ. 1:,,BIBLIOTEKA W SZKOLE

CZ. 1:,,BIBLIOTEKA W SZKOLE . Przegląd wybranych artykułów z czasopism bibliotekarskich: z Biblioteki w Szkole i Poradnika Bibliotekarza z roku 2005. Opracowała: Małgorzata Zienkiewicz CZ. 1:,,BIBLIOTEKA W SZKOLE 1. O odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA NARODOWA I BIBLIOGRAFIE SPECJALNE

BIBLIOGRAFIA NARODOWA I BIBLIOGRAFIE SPECJALNE BIBLIOTEKA NARODOWA W WARSZAWIE WWW.BN.ORG.PL BAZY DANYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ http://mak.bn.org.pl/wykaz.htm BIBLIOGRAFIA NARODOWA I BIBLIOGRAFIE SPECJALNE BIBLIOGRAFIE KSIĄŻEK POLSKICH KSIĄŻKI POLSKIE

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących 1 Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci I roku różnych kierunków studiów Cele ogólne: Zapoznanie uczestników

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Omówienie normy PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części

Omówienie normy PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części Oprac. Agata Arkabus Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN,,WOM w Częstochowie Omówienie normy PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części 1.

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej ISSN 2080-7759 Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej R. 4 Nr 6 (24) Listopad-grudzień 2011 r. 93/94 Historia Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa Aktualności 1. W listopadzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki www.dbp.wroc.pl/aleph Informacje o zbiorach Biblioteki przechowywane są w systemie bibliotecznym Aleph. Interfejs www systemu podzielony jest na

Bardziej szczegółowo