Z dziejów Gdyni w okresie II Wojny Światowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z dziejów Gdyni w okresie II Wojny Światowej"

Transkrypt

1 Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczno-Historyczny Kierunek: Historia Małgorzata Agnieszka Stepko Nr albumu Z dziejów Gdyni w okresie II Wojny Światowej Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Andrzejewskiego Gdańsk 2005

2 Spis treści Wstęp Rozdział I: Zajęcie Gdyni przez wojska niemieckie 1.1. Gdynia oknem na świat Rzeczpospolitej Stanowisko Wolnego Miasta Gdańska i jego władz wobec Gdyni Pozycja międzynarodowa ośrodka gdyńskiego (kwestie handlowo-gospodarcze) 1.2. Ostatnie miesiące pokoju Przygotowania miasta do obrony 1.3. Walki o Gdynię Organizacja pomocy rannym, obywatelskie słuŝby miejskie 1.4. Terror okupanta Zbrodnie na ludności polskiej i Ŝydowskiej dokonywane przez Wehrmacht i hitlerowskie organizacje 1.5. Wysiedlenia ludności polskiej Dzikie wysiedlenia, rugi zewnętrzne czym były i jaki posiadały charakter Przebieg i warunki przymusowych deportacji GrabieŜ majątku prywatnego i państwowego przez wojsko niemieckie Rozdział II: Ludność Gdyni w latach hitlerowskiej okupacji 2.1. Zarządzenia hitlerowskiego okupanta Niszczenie polskich symboli narodowych Polityka germanizacyjna wobec Polaków 2.2. Napływ ludności niemieckiej Kategorie podziału przybywającej do Gdyni ludności

3 Kwestia Niemców Bałtyckich (tzw. Baltendeutsche) 2.3. Struktura demograficzna Gdyni w latach Utworzenie niemieckiej listy narodowościowej Omówienie poszczególnych kategorii Volkslisty i jej charakteru na terenie Pomorza Kwestia ludności kaszubskiej w dokumentach proweniencji niemieckiej Rozdział III: Funkcjonowanie hitlerowskiej administracji 3.1. Wcielenie Gdyni do Trzeciej Rzeszy Wizyta w mieście Adolfa Hitlera Zmiana nazwy miasta i herbu 3.2. Gau Danzig-Westpreußen 3.3. Struktura administracji 3.4. Organizacja sądownictwa w Gau Danzig-Westpreußen 3.5. Plany przebudowy Gdyni Rozdział IV: Dzień powszedni miasta 4.1. Sytuacja aprowizacyjna w mieście Kartki Ŝywnościowe i bony towarowe 4.2. Handel i gastronomia 4.3. Warunki mieszkaniowe, kwaterunek 4.4. Zdrowotność mieszkańców Szpital miejski i jego statut 4.5. Komunikacja 4.6. Szkolnictwo 4.7. Środki masowego przekazu Radio Prasa i druki ulotne 4.8. Kino, teatr, muzyka

4 4.9. Sport Rozdział V: Gdynia w gospodarce III Rzeszy 5.1. Port Baza Kriegsmarine Rozbudowa portu i jego infrastruktury 5.2. Plany dowództwa Rzeszy wobec zadań wojennych Gdyni 5.3. Pracownicy portu 5.4. Przemysł i rzemiosło 5.5. Utworzenie gdyńskiej filii obozu koncentracyjnego Stutthof 5.6. Ruch oporu Rozdział VI: Wyzwolenie Gdyni 6.1. Naloty lotnictwa alianckiego. Zniszczenia w mieście i w porcie Naloty alianckie w głębi Rzeszy. Rys porównawczy 6.2. Ucieczka ludności niemieckiej przed frontem sowieckim 6.3. Wyzwolenie Gdyni 6.4. Szacowanie strat miasta poniesionych podczas okupacji niemieckiej 6.5. Powrót wysiedlonych Gdynian do rodzinnego miasta Zakończenie Wykaz skrótów Ilustracje umieszczone w tekście Bibliografia Źródła Prasa Opracowania, wspomnienia

5 Wstęp Miasto, którego historia liczy niespełna 80 lat moŝe się wydawać dla historyka mało interesującym obiektem badań. Przykład Gdyni pokazuje jednak nieprawdziwość tego twierdzenia. Mimo stosunkowo krótkiej historii, mam na myśli jej dzieje od dnia uzyskania praw miejskich, Gdynia na pewno nie naleŝy do miast o bezbarwnej, nie obfitującej w ponadlokalne wydarzenia historii. Wręcz odwrotnie. Jej dzieje są stosunkowo bogate i mają, wcale niesporadycznie, wymiar znacznie wykraczający poza wąsko rozumianą historię regionalną; wystarczy wspomnieć tylko dramatyczne wypadki grudniowe 1970 roku czy dziesięć lat później sierpniowy wiatr od morza. W dwudziestoleciu międzywojennym natomiast juŝ sama budowa portu i związany z nią dynamiczny rozwój Gdyni były uzasadnionymi powodami do dumy milionów Polaków. Na ich oczach druga Rzeczypospolita, w duŝej mierze dzięki przysłowiowemu amerykańskiemu tempu rozwoju, stawała się państwem otwartym na morze. Gdynia zaś stanowiła symbol polskiej obecności nad Bałtykiem. Dzieje Gdyni w okresie międzywojennym zostały juŝ, w porównaniu do innych okresów jej historii, stosunkowo dobrze opracowane. Jest to przede wszystkim zasługa Mieczysława Widernika 1, który w swoich opartych na bogatym materiale źródłowym pracach zaprezentował wielobarwny obraz historii miasta w latach Gorzej przedstawia się natomiast stan badań dziejów Gdyni w latach II Wojny Światowej. W rodzimej historiografii o ile juŝ pisało się o tym okresie w dziejach miasta to dominował motyw martyrologii ludności 1 M. Widernik, Główne problemy gospodarczo-społeczne miasta Gdyni w latach , Gdańsk 1970; Polityczne oblicze miasta Gdyni w latach , Gdańsk 1970; Porty Gdyni i Gdańska w Ŝyciu gospodarczym II Rzeczypospolitej, Gdańsk

6 polskiej i jej walki z hitlerowskim okupantem. Koncentrowano się na prezentacji walk obronnych na WybrzeŜu we wrześniu 1939 roku, eksterminacji ludności polskiej w Lasach Piaśnickich i w obozie koncentracyjnym Stutthof, jak teŝ na kwestiach związanych z działalnością ruchu oporu i organizacji podziemnych w samej Gdyni i byłym województwie pomorskim. Na marginesie zainteresowań badaczy znajdowały się ponad pięcioletnie dzieje miasta od zajęcia go przez jednostki Wehrmachtu do wyzwolenia przez oddziały Armii Czerwonej. Tak zagadnienie codziennego funkcjonowania miasta w latach hitlerowskiej okupacji, jego składu narodowościowego, kwestii tzw. Niemców Nadbałtyckich (Baltendeutsche), jak i problemów związanych z aprowizacją, kształtem Ŝycia kulturalnego Gotenhafen nie stały się tematem wnikliwych i opartych na szerszej podstawie źródłowej badań historyków. Za pewną próbę usunięcia tej białej plamy historii Gdyni winno się uznać rozdziały autorstwa Jadwigi Michałowskiej w poświęconej temu portowemu miastu pracy zbiorowej 2. Wprawdzie daleko im do wyczerpania problematyki i do spojrzenia na ten najtrudniejszy okres dziejów Gdyni w sposób wielostronny i pogłębiony, tym niemniej jednak publikacja Jadwigi Michałowskiej stanowi punkt wyjścia do dalszych badań nad jej złoŝoną historią. 2 Dzieje Gdyni, pod redakcją Romana Wapińskiego, rozdziały 10-12, Gdańsk

7 Na interesujące informacje dotyczące historii Gdyni w latach moŝna natrafić równieŝ i w innych pracach, choć, jak świadczy przykład Rocznika Gdyńskiego 3, ten okres historii miasta nie znajduje się w centrum zainteresowania redakcji czasopisma. O dziejach Gdyni i jej mieszkańców w latach hitlerowskiej okupacji pisali równieŝ m.in. Czesław Jeryś 4, Edmund Kosiarz 5, Piotr Matusiak 6, Stanisław Mikos 7, Małgorzata Sokołowska 8, Donald Steyer 9 czy teŝ Zofia Szreder 10. Okupacja niemiecka w Gdyni rozpoczęła się 14 września 1939 roku. Tego dnia do miasta wkroczyły pierwsze jednostki Wehrmachtu i oddziały niemieckie, które pozostały w nim aŝ do 28 marca 1945 roku, czyli do dnia wyzwolenia Gdyni przez wojska radzieckie. Trwający ponad pięć i pół roku okres hitlerowskiej okupacji stanowi najtragiczniejszą kartę w jej historii. Wielu mieszkańców miasta straciło Ŝycie. Tysiące Gdynian utraciło dorobek całego Ŝycia i musiało udać się w nieznane. Samo miasto doznało wielu szkód i poniosło ogromne straty materialne. Port gdyński 3 F. Berek, Notatki z dni wojny, w: Rocznik Gdyński, 1992/1993, nr 11; E. Bidała, Kilka kart z dziejów gdańskich szpitali w latach , w: Rocznik Gdyński, 1996, nr 12; B. Chrzanowski, A. Gąsiorowski, Gdynia w latach okupacji. Działalność Związku Jaszczurczego i Narodowych Sił Zbrojnych, w: Rocznik Gdyński, 1989/90, nr 9; A. Gąsiorowski, Gdynia w świetle publicystyki konspiracyjnej z lat , w: Rocznik Gdyński, , nr 3; M. Gwiazda, Powstanie i rozwój komunikacji miejskiej w Gdyni, część 1: lata , w: Rocznik Gdyński, 1983, nr 4; A. Kaźmierczak, Port gdański w latach wojny, w: Rocznik Gdyński, 1991, nr 10; A. Kaźmierczak, Samoloty nad Gotenhafen, Rocznik Gdyński, 1977, nr 1; Krzyszkowska- Piwowarska, Świetliczanka z Westerplatte, w: Rocznik Gdyński 1989/1990, nr 9; K. Przeworski, Okupacyjne wspomnienia proboszcza, w: Rocznik Gdyński 1989/1990, nr 9; Z. Szreder, Ludziom trudno zapomnieć. Jedna biała plama mniej na wojennej historii Gdyni, w: Rocznik Gdyński Cz. Jeryś Budownictwo okrętowe w Gdyni , Gdynia E. Kosiarz, Obrona Gdyni 1939, Warszawa P. Matusiak, Ruch oporu w przemyśle wojennym okupanta, Warszawa S. Mikos, Powstanie i rozwój portu gdyńskiego w okresie międzywojennym, w: Gdynia, Pomorze Gdańskie, nr 5, Gdańsk M. Sokołowska, Gdynia w gazetach przez 75 lat, Gdynia D. Steyer, Lata okupacji hitlerowskiej w: Gdynia, Pomorze Gdańskie, nr 5, Gdańsk Z. Szreder, Eksterminacja ludności Gdyni w latach okupacji hitlerowskiej, praca magisterska UG, Gdańsk

8 zaś, jeszcze niedawno polskie okno na świat, stał się zapleczem niemieckiej marynarki wojennej. Jego znaczenie w miarę trwania wojny wzrastało, co wiązało się po części z intensyfikacją nalotów alianckich na Hamburg, Kilonię, Bremę, Rostock i inne niemieckie miasta portowe. Te zasygnalizowane kwestie nie są z całą pewnością w rodzimej historiografii eksponowane. Historia miasta w okresie hitlerowskiej okupacji była, jak juŝ wspomniałam, traktowana przez polskich historyków po macoszemu. Zarzut ten odnosi się równieŝ i do niewielkiej aktywności autorów niemieckich. O Gdyni moŝna znaleźć pewne dane w pracach Cajusa Bekkera 11, Stefana Hartmanna 12, Egberta Kiesera 13, Jürgena Thorwalda 14 czy StephanaWoltinga 15. O ile na temat Gdańska, Szczecina czy Wrocławia w latach II wojny światowej istnieje stosunkowo obfita literatura wspomnieniowa, to w przypadku Gdyni jej niemieccy mieszkańcy nie przejawiali zbytniej aktywności w publikowaniu. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, Ŝe hitlerowskie władze nie zdecydowały się na wydawanie w zdobytym mieście jakiejkolwiek gazety. Jest to powaŝnym ograniczeniem w poznaniu istotnych dla funkcjonowania organizmu miejskiego informacji, jak i teŝ dla zrozumienia codziennych problemów jego mieszkańców. Brak takiego pisma w Gdyni pośrednio świadczy o słabości tamtejszej ludności niemieckiej lub uchodzącej za taką. Sytuacji nie jest w stanie w znaczący sposób poprawić 11 C. Bekker, Kampf und Untergang der Kriegsmarine. Ein Dokumentarbericht in Wort und Bild, Hannover S. Hartmann, Bevölkerungsgruppen und Minderheiten, w: Handbuch der Geschichte Ost- und Westpreußens. Hrsg. von Ernst Opgenoorth, Lüneburg E. Kieser, Danziger Bucht 1945, Dokumentation einer Katastrophe, Esslingen J. Thorwald, Die große Flucht. Niederlage, Flucht und Vertreibung, (wydanie I, 1949 r), München S. Wolting, Bretter, die Kulturkulissen markierten. Das Danziger Kultur Theater am Kohlenmarkt, die Zoppoter Waldoper und andere Theaterinstitutionen im Danziger Kulturkosmos zur Zeit der Freien Stadt und in den Jahren des Zweiten Weltkriegs, Wrocław

9 lektura wydawanych w pobliskim Gdańsku dzienników: Danziger Neueste Nachrichten i Der Danziger Vorposten, jako Ŝe tematyka Gdyni występuje na łamach tych gazet niezmiernie rzadko. W tym kontekście dla historyka starającego się przybliŝyć historię Gdyni w latach jeszcze większego znaczenia nabierają źródła rękopiśmienne. Do tej pory zostały one wykorzystane przez badaczy w sposób dość wybiórczy. Dotyczy to w pewnej mierze i wspomnianej wyŝej pracy Jadwigi Michałowskiej. W niniejszej rozprawie wykorzystałam, aczkolwiek tylko w sposób częściowy, źródła dotyczące Gdyni, wchodzące w skład zasobów Bundesarchiv w Berlinie. Przedstawiają one w szczególności działalność Einwandererzentrale i lokalnej placówki Haupttreuhandstelle Ost, a więc problematykę związaną z przybyciem do Gdyni Niemców Bałtyckich, a takŝe z administrowaniem majątkiem miejskim przejętym od Polaków. Pomocne były takŝe materiały znajdujące się w Archiwum Państwowym w Gdańsku i w Muzeum Miasta Gdyni (przede wszystkim Amtsblatt des Oberbürgermeisters der Stadt Gotenahafen ). Wartościowe okazały się być, udostępnione mi przez pana prof. dr habil. Marka Andrzejewskiego materiały przechowywane w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie. Znaczenie dla moich rozwaŝań mają takŝe niepublikowane wspomnienia ówczesnych mieszkańców miasta. Oparłam się w szczególności na wiadomościach zawartych w rękopisie Longina Sobolewskiego i Wernera von Stritzky. Niniejsza praca z uwagi na stan badań, złoŝoność problematyki i duŝe rozproszenie materiałów źródłowych nie rości sobie pretensji do wyczerpania tematu. Jej celem jest podjęcie próby prezentacji mało znanego rozdziału dziejów Gdyni i zasygnalizowanie potrzeby intensyfikacji jego dalszych badań. 9

10 Rozdział I Zajęcie Gdyni przez wojska niemieckie 1.1. Gdynia oknem na świat Rzeczpospolitej Gdynia od momentu swojego powstania znajdowała się nie tylko w centrum uwagi mieszkańców pozostałych regionów Polski, ale takŝe sąsiednich państw rejonu Bałtyku. Jej dynamiczne przemiany stanowiły fundament dla rozwoju nowej morskiej świadomości, jak i dla wzrostu poczucia identyfikacji i dumy wielu Polaków. Odzyskany przez Polskę dostęp do morza, posiadanie własnego, nowego portu, wszystko to było wyznacznikami rzeczywistej odbudowy polskiej toŝsamości. Gdynia była sukcesem odrodzonego państwa i wyrazem Ŝywotności jego narodu. To najmłodsze miasto okresu międzywojennego stanowiło więc nie tylko sukces gospodarczy i polityczny, ale takŝe symbolizowało jakość nadchodzącej, tak długo oczekiwanej epoki wolności. W chwili rozpoczęcia budowy portu Gdynia była jedynie niewielką osadą rybacką o statusie gminy wiejskiej. Ale juŝ ze spisu powszechnego, przeprowadzonego w roku 1936 wynika, Ŝe miasto liczyło ponad 83 tysiące mieszkańców, z czego aŝ 86% stanowiła ludność napływowa 16. Miasto przeobraŝało się na oczach wszystkich i w skali całego państwa pozostawało wyjątkowym. Na to, jak traktowano ówcześnie Gdynię i jej mieszkańców wskazuje przedwojenny artykuł Gdynia w niezmoŝonym wysiłku pracy, którego fragment zacytuję: Obecna sytuacja polityczna (...) kieruje oczy społeczeństwa polskiego w stronę wybrzeŝa i jego najwaŝniejszego ośrodka: Gdyni. W całym kraju 16 M. Widernik, Z dziejów miasta , w: Gdynia, Pomorze Gdańskie, nr 5, Gdańsk 1968, s

11 wzrasta zainteresowanie dla portu, dla jego Ŝycia i rozwoju, dla jego reakcji na ostatnie zjawiska natury politycznej. Gdynia jest przecieŝ szczytowym osiągnięciem naszej potęgi morskiej, która wzrasta z kaŝdym miesiącem, która przeobraŝa psychikę narodu. Znamienna jest charakterystyka mieszkańca miasta przedstawiona w dalszej części tekstu. Wskazuje ona na specyfikę charakteru i postawy Gdynian, jednocześnie pozytywnie wartościując całą społeczność. Mieszkańcy Gdyni są ludźmi o zupełnie odmiennych i im właściwych walorach, o charakterystycznym nastawieniu do Ŝycia. Zasadniczym rysem charakteru jest duŝa doza przedsiębiorczości i umiłowanie tempa pracy. Przeciętny Gdynianin pracuje z ochotą, pracuje intensywnie, bo wiele jest tu pracy i obowiązków. Umysłowość mieszkańców portu polskiego nastawiona jest na pokonywanie wszelkich trudów i obowiązków, nie jest refleksyjna. KaŜdy z przybywających tu ludzi zresztą o znacznie niŝszej w stosunku do innych miast granicy wieku ma przed sobą duŝe pole do działania 17. Gdynia stała się szybko symbolem polskiego otwarcia na morze. Nie ulega teŝ wątpliwości, Ŝe powstanie w tak krótkim czasie nowoczesnego portu morskiego stanowiło znaczące osiągnięcie gospodarcze Rzeczpospolitej. Miasto to było teŝ, jak podkreśla Mieczysław Widernik, istotnym czynnikiem integrującym gospodarkę państwa polskiego w międzywojennym dwudziestoleciu Gazeta Gdyńska, 9 VIII 1939 r. 18 M. Widernik, Gdynia czynnik integracji Pomorza Gdańskiego z pozostałymi ziemiami polskimi w latach , w: Zapiski Historyczne, 1976, t. 41, z. 2, s

12 Stanowisko Wolnego Miasta Gdańska i jego władz wobec Gdyni Idea budowy portu w Gdyni od samego początku spotkała się z duŝą niechęcią władz Wolnego Miasta Gdańska. Wskaźnik i skala tejŝe niechęci wyraźnie ewaluowała z biegiem czasu. Inne nastroje towarzyszyły latom dwudziestym, inne kolejnemu dziesięcioleciu, szczególnie zaś jego drugiej połowie. Dlaczego budowa portu była tak waŝna, dlaczego stanowiła priorytetowe zagadnienie polskiej polityki wewnętrznej i jednocześnie wpływała na kształt stosunków dyplomatycznych rządu polskiego z państwem niemieckim? Po odzyskaniu przez państwo polskie niepodległości import towarów zamorskich, kierowany do Polski, przechodził przez port gdański. Skomplikowana struktura zarówno międzynarodowego zarządu portu jak i niedoskonałe wyposaŝenie techniczne powodowały, iŝ korzystanie z niego stawało się nieopłacalne. Nie moŝna równieŝ pominąć faktu zdominowania przez urzędników niemieckich systemu biurokratycznego (bo choć zarówno Polska jak i Wolne Miasto Gdańsk posiadały w Radzie Portu pięciu komisarzy, to jednak moŝliwości i jednocześnie prestiŝ tychŝe nie były równowaŝne. Gdańszczanie znajdujący się w niej mieli bezpośrednie poparcie władz gdańskich, a takŝe urzędników Rady Portu). Polacy, mający wyŝsze stanowiska urzędnicze, naleŝeli do rzadkości, zdecydowana większość tychŝe miejsc pracy zarezerwowana była dla Niemców 19. Czynnikami o nie mniejszym znaczeniu, warunkującymi budowę odrębnego portu polskiego były osobna waluta w Gdańsku, brak taniej siły roboczej, a takŝe, a moŝe wręcz przede wszystkim, względy polityczne: nieprzychylność władz 19 S. Mikos, Powstanie i rozwój portu gdyńskiego w okresie międzywojennym, w: Gdynia, Pomorze Gdańskie, nr 5, Gdańsk, 1968, s

13 Wolnego Miasta Gdańska, wspieranych przez centralny rząd berliński, warunkowała odrębny, samodzielny kurs rządu polskiego. Konflikt pomiędzy Gdańskiem a rządem polskim, jak juŝ wspomniano, przeŝywał róŝne etapy rozwoju i róŝne stopnie nasilenia. W miarę rozwoju portu i realizacji pierwotnych załoŝeń planu jego budowy, niechęć ze strony gdańszczan rosła. Jej eskalacja miała miejsce 9 maja 1930 roku, kiedy to sprawa rozbudowy portu trafiła do Wysokiego Komisarza Rady Narodów. Skarga złoŝona przez senat Wolnego Miasta Gdańska była jednocześnie postulatem, by oficjalnie zahamować budowę portu gdyńskiego i Ŝądaniem, aby w zakresie handlu zamorskiego tylko portowi gdańskiemu przyznano status monopolisty. Wysoki Komisarz poparł w tym przypadku Ŝądania gdańszczan i skierował dalej spór o Gdynię do Genewy. W dniu 29 stycznia 1932 roku sprawa ta została przedłoŝona w ramach obrad Rady Ligi Narodów, stamtąd z kolei trafiła do wyŝszej instancji, jaką była Rada Ekspertów. Ostatecznie dopiero 25 grudnia 1933 roku podpisano umowę, która oficjalnie zaŝegnała spór o Gdynię, a takŝe ustanawiała zasady korzystania z portu w Gdańsku 20. Było to jednak orzeczenie urzędowe, które w Ŝadnym stopniu nie ograniczyło wzajemnej niechęci, a takŝe pretensji i Ŝądań strony gdańskiej. Insynuacje i niejasne oskarŝenia znaczyły wzajemne stosunki obu ośrodków portowych do ostatnich dni przed wybuchem wojny. Na charakter i specyfikę stosunków polsko-gdańskich wpłynęła w znacznym stopniu radykalnie postępująca w latach trzydziestych hitleryzacja społeczeństwa niemieckiego w Wolnym Mieście Gdańsku. Istnienie wielu organizacji pronazistowskich i wyjątkowy nacisk na ideologiczne przygotowanie młodzieŝy niemieckiej do przyszłej walki przeciw państwu polskiemu, (jak wielkie nadzieje pokładał Hitler w młodzieŝy wyraŝa cytat z pracy prezydenta senatu gdańskiego Hermanna 20 S. Mikos, op. cit., s

14 Rauschninga 21 : Moje wielkie dzieło wychowawcze zacznę od młodzieŝy. Chcę mieć młodzieŝ gwałtowną, butną nieustraszoną i okrutną... ) tworzyły specyficzny klimat miasta drugiej połowy lat trzydziestych. Od 1933 roku do szkół wprowadzono program wychowania narodowosocjalistycznego, który szczególnie rozpowszechnił się w szeroko rozbudowujących się szkołach prywatnych. Tym ostatnim duŝo łatwiej było uchylać się od kontroli polskich władz szkolnych, a poza tym miały one znaczne wsparcie m.in. z Deutsche Stiftung 22. Inne organizacje, których obecność i działalność skutecznie wpływały na radykalne zaostrzenie niechęci ludności gdańskiej wobec Polaków i państwa polskiego to stacjonujący w Gdańsku korpus policji ochronnej (Schutzpolizei) i policja krajowa (Landespolizei). Wielu członków posiadały takŝe w tym mieście SS (Schutzstaffeln) i SA (Sturmabteilung). Liczba tych ostatnich wedle danych z roku 1937 wynosiła w Gdańsku aŝ 10 tysięcy osób. 21 Wprawdzie Rozmowy z Hitlerem w świetle nowych ustaleń straciły na wiarygodności, ale w tym przypadku wydaje się, Ŝe Hermann Rauschning trafnie oddał zapatrywania Führera (zob. W. Hänel, Hermann Rauschings Gespräche mit Hitler Eine Geschichtsfälschung, Ingolstadt 1984). 22 B. Bojarska, Eksterminacja ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim wrzesieńgrudzień 1939 roku, Poznań 1972, s

15 Ilustracja nr 1. Mapa przedstawiająca granicę Wolnego Miasta Gdańska z roku Pozycja międzynarodowa ośrodka gdyńskiego (kwestie handlowo-gospodarcze) Port gdyński w ciągu kilkunastu lat swojego istnienia stał się waŝnym ośrodkiem handlowym. Z kaŝdym rokiem rosły jego obroty towarowe, zwiększała się liczba statków zagranicznych cumujących przy redach. W 1925 roku wpłynęło do Gdyni 85 statków, w roku 1937 juŝ W tym samym roku: 1937 przez Gdynię przechodziło aŝ 46 % ogólnej liczby towarów, które były przedmiotem wymiany handlowej 15

16 Polski z zagranicą 23. I choć w gdańskiej literaturze jeszcze w połowie lat dwudziestych przeczytać moŝna było: Porównując gdańską flotę handlową z polską widzimy silną przewagę tej pierwszej. Jej stan na 1 kwietnia 1925 roku wynosi 53 czynnych statków, gdzie w przypadku polskiej floty handlowej są to 4 jednostki: 3 statki parowe i jeden Ŝaglowiec 24, to juŝ w połowie lat trzydziestych rozwój portu i floty gdyńskiej był tak gwałtowny, iŝ nie moŝna było tego faktu dłuŝej negować. Przed wybuchem wojny, w maju 1939 roku, w obliczu rosnącego zagroŝenia ze strony państwa niemieckiego, Gazeta Gdyńska donosiła mieszkańcom Polski, dodając niejako wiary i ufności w stabilność sytuacji (...) 30 maja 1939 roku port gdyński osiągnął rekordowy ruch statków. 120 statków znajdowało się jednocześnie w porcie. W porcie 24- godzinna praca na dobę (...). Gdynia nie ma czasu na roztrząsanie trudnych problemów politycznych. Gdynia oddycha normalnie i wbrew oczekiwaniom wrogów pracuje intensywniej niŝ zwykle 25. Gdyński port odegrał trudną do podwaŝenia rolę w Ŝyciu gospodarczym Rzeczpospolitej. Dzięki niemu było moŝliwe kształtowanie od podstaw jej gospodarki morskiej. Nowy port przejął część handlu zagranicznego i tym samym miał wpływ na zmianę kierunku polskiej wymiany handlowej z zagranicą. Rozwój Gdyni świadczył o zwróceniu się Polski na morze, czego przejawem było budowanie floty handlowej, rybołówstwo dalekomorskie i stocznie M. Widernik, Z dziejów miasta , w: Gdynia, Pomorze Gdańskie, nr 5, Gdańsk 1968, s H. Bauer, W. Millack, Danzigs Handel in Vergangenheit und Gegenwart, Danzig 1925, s Gazeta Gdyńska, 9 VIII 1939 r. 26 M. Widernik, Porty Gdańska i Gdyni w Ŝyciu gospodarczym II Rzeczpospolitej, Gdańsk 1991, s

17 1.2. Ostatnie miesiące pokoju Przygotowania miasta do obrony Miasto w obliczu realnego zagroŝenia wojną jeszcze w sierpniu 1939 roku czyniło intensywne przygotowania do przyszłej obrony. Gdyńskie gazety zamieszczały na swoich łamach kolejne zarządzenia władz miasta, dotyczące moŝliwie najskuteczniejszej obrony przed ewentualnymi działaniami zbrojnymi ze strony wroga. I tak np. 26 sierpnia 1939 roku w Dzienniku Gdyńskim wydrukowane zostało zarządzenie władz miasta o następującym brzmieniu: Do obecnej intensywnej pracy przy budowie schronów powinni stanąć wszyscy obywatele Gdyni bez względu na wiek i płeć (...) Zaznaczyć naleŝy, Ŝe schrony są kopane nie tylko na terenach publicznych, ale i prywatnych. W związku z tym Komisariat Rządu podaje do wiadomości, Ŝe Ŝadne reklamacje właścicieli nie są aktualne 27. Budowano rowy strzeleckie i przeciwczołgowe, tworzono zasieki. O masowej akcji przygotowawczej do obrony miasta, mającej miejsce pod koniec sierpnia 1939 roku zaświadczają pamiętniki i wspomnienia mieszkańców Gdyni. Ich fragmenty zacytuję: Ludzie zaczęli kopać rowy przeciwczołgowe, odbywać ćwiczenia w maskach gazowych. Szyby okien w domach miały zalepione skrzyŝowane pasma papieru, Ŝeby je uchronić od wypadnięcia w czasie wybuchu 28. W sierpniu zaczęto kopać na placach rowy przeciwlotnicze, w czym brała udział cała prawie ludność miejska. Wzywano ludność do zaopatrzenia się w tampony z waty i płyny do ich zwilŝania, które miały słuŝyć zamiast masek gazowych. Bo oczekiwano wojny gazowej(...) M. Sokołowska, Gdynia w gazetach przez 75 lat, Gdynia 2001, s I. Ostrowska Wnukowa, A fale o brzeg biją, Kraków, b.d.w, s L. Sobolewski, Rękopis. 17

18 1.3. Walki o Gdynię 1 września 1939 roku, w kilka godzin po ataku niemieckim na Polskę, władze miasta Gdyni wydały specjalne zarządzenia dla ludności cywilnej. Było to niezbędne, gdyŝ groza zaistniałej sytuacji, wywoływała najgorsze przeczucia. Samoloty niemieckie przelatywały nisko nad miastem, w porcie spadały bomby, słychać było odgłosy wybuchów, donoszono o pierwszych rannych i zabitych 30 (w przeprowadzonych w okresie powojennym wśród mieszkańców Gdyni ankietach wielokrotnie powtarza się stwierdzenie naocznych świadków walk wrześniowych, Ŝe takŝe ludność cywilna, włączając w to kobiety i dzieci była silnie ostrzeliwana przez niemieckie samoloty sił Luftwaffe) 31. W bombardowanych budynkach mieszkalnych wybuchały poŝary, wypadały szyby. Aby ograniczyć strach i niepokój mieszkańców miasta, a takŝe by choć w pewnym stopniu doprowadzić do normalizacji zaistniałego kryzysu, Komisarz Rządu w Gdyni Stefan Franciszek Sokół, wystosował apel do Gdynian, o spokój i powagę wobec tak trudnej dla Polski sytuacji. ZaŜądał równieŝ utrzymania przez ludność miasta porządku i kontynuowania przez nią normalnej pracy 32. Przepisy stosowane w sytuacjach nadzwyczajnych zostały wprowadzone natychmiast w Ŝycie. Jednym z przykładów takich rozporządzeń było obwieszczenie Komisarza Rządu Franciszka Sokoła z dnia 3 września 1939 roku: Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 23 VI 1939 roku o stanie wojennym (Dz. U. R.P. nr 57, p. 366) zakazuję ludności cywilnej przebywania na ulicy i w ogóle poza domem (na placach 30 F. Berek, Notatki z dni wojny, w: Rocznik Gdyński, 1992/1993, nr 11, s S. Ordon, Zbrodnie Wehrmachtu na WybrzeŜu i morzu we wrześniu październiku 1939 roku, w: Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce XXXII, Warszawa 1987, s M. Kadras, Stefan Franciszek Sokół. Komisarz Rządu w Gdyni, Pelplin 2002, s

19 niezabudowanych, podwórkach, itp.) od godz. 20-tej do godz. 6-tej. (...) Kto wykracza przeciwko najwyŝszym zakazom i nakazom podlega na mocy art. 6 ustawy o stanie wojennym karze aresztu do jednego roku i grzywny do zł. Poza tym podkreślam, Ŝe osobom wykraczającym przeciwko powyŝszemu zakazowi grozi śmierć przez zastrzelenie bez uprzedzenia 33. Zagadnieniem, które w badaniach nad walkami wrześniowymi na WybrzeŜu zasługuje na szczególną uwagę jest samoorganizacja i wewnętrzna mobilizacja społeczności gdyńskiej. Samorzutnie powstające grupy pomocy obywatelskiej, chętne ich współdziałanie z władzami miasta, tworzenie przez tzw. zwykłych gdynian ram wojennej organizacji walczącego miasta wszystko to stanowi fundamentalny element obrazu broniącej się we wrześniu 1939 roku Gdyni. Jedną z pierwszych organizacji społecznych, które powstały w tym czasie, był Miejski Komitet Pomocy Społecznej, który juŝ 4 września 1939 roku wystosował apel do społeczności miasta: Obywatele! Nadeszła chwila, kiedy rozkazem Pana Prezydenta Rzeczpospolitej ojcowie, synowie, bracia nasi powołani zostali pod broń, by odeprzeć od granic kraju odwiecznego wroga, czyhającego na nasze ziemie i niepodległość naszego państwa. W domach pozostały matki, Ŝony i dzieci, pozostali starcy i kaleki, opuszczeni przez swych Ŝywicieli. Obowiązkiem całego społeczeństwa jest opieka i pomoc rodzinom rezerwistów. W tym celu został zawiązany z chwilą ogłoszenia mobilizacji Miejski Komitet Pomocy Społecznej (...) 34. Inne przykłady to powołana 7 września StraŜ Obywatelska czy Komisja Odbiorcza. Po kilku dniach zrozumiałego rozregulowania trybu funkcjonowania miasta, rzeczywiście w znacznym stopniu opanowano 33 Dziennik Gdyński, 4 IX 1939 r. 34 M. Sokołowska, op. cit., s

20 sytuację. I tak, jeśli pierwszego i drugiego dnia września sklepy i piekarnie nie pracowały regularnie, to juŝ dzień później, moŝna było zjeść normalny obiad w miejskiej restauracji, czy teŝ zakupić świeŝe produkty Ŝywnościowe 35. Franciszek Sokół, wspominając tamte dni bardzo wysoko ocenił postawę Gdynian. Według niego: Ich powaga i odnalezienie się w sytuacji było zadziwiające i wyciskające łzy w oczach. Jako wyraz tej pracy wymienię naszych gdyńskich śmieciarzy, którzy z wózkiem i miotłą, jak za najspokojniejszych dni, wykonywali swoje obowiązki 36. Charakterystyczne dla polityki miasta w tym czasie, było bardzo sprawne wydawanie róŝnorodnych zarządzeń, szybkie podejmowanie niezbędnych kroków administracyjno-wojskowych. Skutecznie rozwiązano w tym trybie na przykład kwestię zdobycia Ŝywności dla mieszkańców broniącego się miasta. JuŜ w pierwszych dniach wojny uruchomiono ponownie rzeźnię miejską, a takŝe pięć młynów, w których mielono zboŝe, zarekwirowane z elewatora zboŝowego i od okolicznych chłopów. Działania władz miejskich najkrócej podsumował sam Komisarz Rządu: Aparat administracyjny dla potrzeb wojny został od samego początku zmontowany; byłem zdolny do przeprowadzenia na całym terenie okręgu morskiego wszelkich dostaw dla wojska i mieszkańców (...) 37. Jedno z ciekawych wspomnień, związane dokładnie z pierwszym dniem wojny, dotyczy demonstracji, samorzutnie zorganizowanej przez mieszkańców Gdyni. Na Placu Kaszubskim miała zebrać się tego dnia liczna grupa osób, wznosząca okrzyki antyniemieckie. Wedle naocznego świadka policja próbowała usunąć demonstrujących, jednak w rzeczywistości były to działania jedynie pozorowane. Część z demonstrantów wdarła się do lokalu konsulatu niemieckiego i przez okna 35 M. Kadras, op. cit., s F. Sokół, śyłem Gdynią, Gdynia 1998, s Ibidem, s

Litzmannstadt nazistowski eksperyment narodowościowy na ziemiach polskich

Litzmannstadt nazistowski eksperyment narodowościowy na ziemiach polskich Litzmannstadt nazistowski eksperyment narodowościowy na ziemiach polskich W 1937 r. Łódź była drugim co do wielkości miastem Rzeczypospolitej. Z ludnością szacowaną na 653 tys. osób ustępowała tylko Warszawie

Bardziej szczegółowo

Naszym najbliŝszym. gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami

Naszym najbliŝszym. gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami 0 Naszym najbliŝszym gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami 1 Spis treści Przedmowy s. 3 Wstęp s. 5 Rozdział 1. Polska Odrodzona s. 6 1.1. Polska w okresie międzywojennym s. 6 1.2. Słupca w okresie

Bardziej szczegółowo

Blut und Boden. Wokół unitarno-autorytarnej koncepcji integracji Europy

Blut und Boden. Wokół unitarno-autorytarnej koncepcji integracji Europy Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, s. 65 93 Sylwia Bykowska * Blut und Boden. Wokół unitarno-autorytarnej koncepcji integracji Europy Pojęcie integracji zajmuje współcześnie istotne miejsce

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY GDYŃSKIE NR 5. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni

ZESZYTY GDYŃSKIE NR 5. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni ZESZYTY GDYŃSKIE NR 5 Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni ZESZYTY GDYŃSKIE NR 5 Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni Gdynia w warunkach współczesnej

Bardziej szczegółowo

Raport o stratach wojennych Warszawy

Raport o stratach wojennych Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Zespół d.s. ustalenia wartości strat, jakie Warszawa poniosła w wyniku II Wojny Światowej Raport o stratach wojennych Warszawy WARSZAWA LISTOPAD 2004 Praca powstała w ramach Zespołu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Powitanie 5 Eulalia Rudak. Referat I 9 Polski holocaust. Wypędzenia i śmierć Bożena Krzywobłocka

Spis treści. Powitanie 5 Eulalia Rudak. Referat I 9 Polski holocaust. Wypędzenia i śmierć Bożena Krzywobłocka Patron honorowy: Prof. Lech Kaczyński Prezydent Warszawy Koncepcja wydania i dobór wierszy: Eulalia Rudak Zdjęcia: Od Autorów Archiwum Dokumentacji Mechanicznej Oddział Fotografii Muzeum Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Mazury zapamiętane RELACJE I WSPOMNIENIA MIESZKAŃCÓW ZIEMI PISKIEJ

Mazury zapamiętane RELACJE I WSPOMNIENIA MIESZKAŃCÓW ZIEMI PISKIEJ Mazury zapamiętane RELACJE I WSPOMNIENIA MIESZKAŃCÓW ZIEMI PISKIEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana jest ze

Bardziej szczegółowo

SZMUGIEL ŻYWNOŚCI DO WARSZAWY W OKRESIE OKUPACJI HITLEROWSKIEJ W LATACH 1939-1944

SZMUGIEL ŻYWNOŚCI DO WARSZAWY W OKRESIE OKUPACJI HITLEROWSKIEJ W LATACH 1939-1944 S Ł U P S K I E S T U D I A H I S T O R Y C Z N E Nr 17 R O K 2011 Szmugiel żywności do Warszawy w okresie okupacji... 201 A R T Y K U Ł Y ANETA JASIONEK MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH WARSZAWA SZMUGIEL

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie Rozdział I. POCZĄTKI.OD SAMOPOMOCY WOJSKA DO SPK. LATA 1945-1949 Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie W momencie zakończenia II wojny światowej większość żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

SPK HISTORIA FEDERACJI

SPK HISTORIA FEDERACJI SPK HISTORIA FEDERACJI Broszura PDF opracowana na podstawie oryginalnego tekstu z oficjalnej strony internetowej SPK w Wielkiej Brytanii http://spk-wb.com/ bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 3 z 77

Spis treści. Strona 3 z 77 Strona 1 z 77 Koncepcja kampanii informacyjnej dotyczącej energetyki jądrowej: (stan na grudzień 2009 r.) BEZPIECZEŃSTWO, KTÓRE SIĘ OPŁACA Strona 2 z 77 Strona 3 z 77 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Ewa Kurek POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Wyższa Szkoła Umiejętności Kielce 2006 DZIĘKUJĘ SOCIETE HISTORIQUE

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁ PRACA POLSKO-BRYTYJSKA A BEZPIECZEŃ STWO MORSKIE POLSKI W OKRESIE MIĘ DZYWOJENNYM

WSPÓŁ PRACA POLSKO-BRYTYJSKA A BEZPIECZEŃ STWO MORSKIE POLSKI W OKRESIE MIĘ DZYWOJENNYM ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLIX NR 3 (174) 2008 Jerzy Bę d ź mirowski Akademia Marynarki Wojennej WSPÓŁ PRACA POLSKO-BRYTYJSKA A BEZPIECZEŃ STWO MORSKIE POLSKI W OKRESIE MIĘ DZYWOJENNYM

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Osiński. Janusz Jędrzejewicz piłsudczyk i reformator edukacji (1885 1951)

Zbigniew Osiński. Janusz Jędrzejewicz piłsudczyk i reformator edukacji (1885 1951) 2 Zbigniew Osiński Janusz Jędrzejewicz piłsudczyk i reformator edukacji (1885 1951) Wydanie drugie, poprawione i uzupełnione. Lublin 2008 Wydanie pierwsze ukazało się w 2007 r. nakładem Wydawnictwa UMCS

Bardziej szczegółowo

Wybrane dokumenty represji i życia codziennego

Wybrane dokumenty represji i życia codziennego Wybrane dokumenty represji i życia codziennego Cechy formalne i tło historyczne Opracowane na podstawie zasobu Archiwum Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie Fundacja Polsko-Niemieckie P O J E D N A N

Bardziej szczegółowo

Od Augustwalde do Wielgowa Polscy, niemieccy i radzieccy mieszkańcy w latach 1939 1949

Od Augustwalde do Wielgowa Polscy, niemieccy i radzieccy mieszkańcy w latach 1939 1949 Uniwersytet Szczeciński Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Katarzyna Teresa Marciszewska nr albumu: 42839 Od Augustwalde do Wielgowa Polscy, niemieccy i radzieccy mieszkańcy w latach 1939 1949

Bardziej szczegółowo

Trzeci raport dotyczący Polski

Trzeci raport dotyczący Polski CRI(2005)25 rev. Version polonaise Polish version Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji Trzeci raport dotyczący Polski Przyjęty 17 grudnia 2004 r. Strasburg, 14 czerwca 2005 r. W celu

Bardziej szczegółowo

Od zainteresowania do zrozumienia Linda R. Hoover Konsul Generalny USA w Warszawie

Od zainteresowania do zrozumienia Linda R. Hoover Konsul Generalny USA w Warszawie Numer 36 www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl Czerwiec 2012 Szanowni Czytelnicy, w tym Dodatku do Biuletynu Migracyjnego chcielibyśmy przybliŝyć Państwu sytuację polskiej diaspory w Stanach Zjednoczonych.

Bardziej szczegółowo

STUDIA ŻYDOWSKIE. ALMANACH. [Jewish Studies. Almanac]

STUDIA ŻYDOWSKIE. ALMANACH. [Jewish Studies. Almanac] STUDIA ŻYDOWSKIE. ALMANACH [Jewish Studies. Almanac] Rada Naukowa / Editorial Board: Natalia Aleksiun, Instytut Historii PAN / Touro College, New York Alina Cała, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa

Bardziej szczegółowo

EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO

EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO 1 REDAKCJA MERYTORYCZNA I AKTUALIZACJA: BARBARA IMIOŁCZYK REDAKCJA TECHNICZNA I KOREKTA: JOANNA Z. MUSIAŁKOWSKA-GOMÓŁKA ILUSTRACJE: TOMASZ MANIEWSKI EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO

Bardziej szczegółowo

Wstęp od redakcji. Naszym celem jest stworzenie

Wstęp od redakcji. Naszym celem jest stworzenie Wstęp od redakcji Z przyjemnością oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer biuletynu informacyjnego Sprawa Lokatorska, poświęconego w całości tematyce praw lokatorów. Biuletyn będzie wydawany raz na dwa/trzy

Bardziej szczegółowo

Fragment uchwały sowieckiego Biura Politycznego z 5 marca 1940 r.

Fragment uchwały sowieckiego Biura Politycznego z 5 marca 1940 r. Polecić NKWD ZSRS: 1) Sprawy znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 14 700 osób, byłych polskich oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów, osadników i służby

Bardziej szczegółowo

Opracowanie redakcyjne Dorota Pasiak-Wąsik. Artykuły i materiały recenzowane. Copyright by Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Warszawa 2010

Opracowanie redakcyjne Dorota Pasiak-Wąsik. Artykuły i materiały recenzowane. Copyright by Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Warszawa 2010 Rada Programowa Janusz Gmitruk przewodniczący, Romuald Turkowski sekretarz, członkowie: Mieczysław Adamczyk, Stanisław Durlej, Józef Hampel, Adam Koseski, Andrzej Lech, Piotr Matusak, Lesław Michnowski,

Bardziej szczegółowo

Jak zainteresować młodego Polaka historią ojczyzny?

Jak zainteresować młodego Polaka historią ojczyzny? Olimpiada WOS 2008/2009 Jak zainteresować młodego Polaka historią ojczyzny? Emilia Bąk, klasa III w Gimnazjum Przymierza Rodzin na Ursynowie Praca wykonana pod kierownictwem Pani Anny Winnickiej [Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Materiały dla nauczycieli

Projekt edukacyjny Materiały dla nauczycieli Projekt edukacyjny Materiały dla nauczycieli WARSZAWA 2007 Spis treści Wprowadzenie 5 Krótki kurs historii bezpieki 6 Droga do zbrodni 8 Sprawcy 9 Ofiary 12 Historyk jest jak detektyw 13 Historia mówiona

Bardziej szczegółowo

C e n t r e f o r E a s t e r n S t u d i e s

C e n t r e f o r E a s t e r n S t u d i e s O Ś R O D E K S T U D I Ó W W S C H O D N I C H C e n t r e f o r E a s t e r n S t u d i e s Dezubekizacja : jak to robili Niemcy WA RS Z AWA M A RZEC 2007 Dezubekizacja : jak to robili Niemcy 1. Niemieckie

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA FORMACJA SPECJALNA GROM IM. CICHOCIEMNYCH SPADOCHRONIARZY ARMII KRAJOWEJ JAKO INSTRUMENT POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZE

WOJSKOWA FORMACJA SPECJALNA GROM IM. CICHOCIEMNYCH SPADOCHRONIARZY ARMII KRAJOWEJ JAKO INSTRUMENT POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZE Marcin Lasoń WOJSKOWA FORMACJA SPECJALNA GROM IM. CICHOCIEMNYCH SPADOCHRONIARZY ARMII KRAJOWEJ JAKO INSTRUMENT POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wstęp W jednym z wywiadów

Bardziej szczegółowo

Praca na Konkurs. Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. w roku szkolnym 2009/2010

Praca na Konkurs. Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. w roku szkolnym 2009/2010 Gminny Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą Gimnazjum im. Władysława Jagiełły Praca na Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej w roku szkolnym 2009/2010 Temat projektu: Jak samorząd lokalny zmienił

Bardziej szczegółowo

Niezbędny i masowy Tomasz Drozd

Niezbędny i masowy Tomasz Drozd Konkurs S łowo poznania NAJCIEKAWSZY Dodatek Turystyczny w Wielkopolsce! Słowo numeru str 1 nr 03/2015 Marzec 2015 www.slowopoznania.pl Cena 2.20 zł (w tym 8 % VAT) Fiskalne zmiany Marta Pietrzak Mechanicy,

Bardziej szczegółowo

KLUB INŻYNIERII RUCHU

KLUB INŻYNIERII RUCHU STOWARZYSZENIE www.klir.pl tborowski@onet.pl KLUB INŻYNIERII RUCHU Biuro Zarządu - ul. Leśna 40 62-081 Przeźmierowo k/poznania skr. poczt. nr 20 - tel./fax 061-814 25 25 INFORMACJA NR64 1 Kaszuby Ostrzyca

Bardziej szczegółowo