AUTONOMIA GÓRNEGO ŚLĄSKA A SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTONOMIA GÓRNEGO ŚLĄSKA A SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE"

Transkrypt

1 Grzegorz Węgrzyn Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach AUTONOMIA GÓRNEGO ŚLĄSKA A SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Wprowadzenie Obecnie w Polsce można zauważyć brak społecznego zaufania do polityków oraz coraz bardziej odczuwalny przez społeczeństwo deficyt podmiotowości 1. Najlepszą metodą przełamania impasu w relacjach władza-społeczeństwo jest daleko posunięta decentralizacja władzy. Pozwoliłaby ona na upodmiotowienie obywateli, społeczności lokalnych i tworzenie się prawdziwego, a nie tylko hasłowego, społeczeństwa obywatelskiego, a więc społeczeństwa potrafiącego działać niezależnie od instytucji państwowych i w ten sposób zaspakajać swoje podstawowe potrzeby. Główną cechę tego społeczeństwa stanowi zainteresowanie sprawami społeczności oraz poczucie odpowiedzialności za jej dobro 2. U jego podstaw musi jednak leżeć poczucie wspólnoty, nie tylko w zakresie odczuwanych potrzeb i ich zaspakajania, ale przede wszystkim wspólnoty aksjologicznej, kulturowej, opartej na poczuciu tożsamości i wyrastającej z niej odpowiedzialności za dalsze losy. Wydaje się, że powyższe założenia można zrealizować w ramach autonomii śląskiej. Takie rozwiązanie opiera się na koncepcji decentralizacji i regionalizacji, które są również obecne w założeniach funkcjonowania państw w Unii Europejskiej 3. Jednocześnie trzeba podkreślić, że regionalizacja nie jest tożsama i nie musi prowadzić do autonomii, jednak autonomia stanowi pewną formę jej praktycznej realizacji. 1 Zaufanie do polityków styczeń 2012, [ ]. 2 Leksykon politologii. Red. A. Antoszewski, R. Herbut. Alta 2, Wrocław 1996, s Witryna UE, [ ]; B. Woś: Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskie oraz w Polsce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, s. 21.

2 106 Grzegorz Węgrzyn 1. Autonomia w Europie W Europie obecnie wiele regionów posiada większą lub mniejszą autonomię, u podstaw której leżą najczęściej uwarunkowania geograficzne, np. wyspiarskie położenie, jak w przypadku Grenlandii; historyczne, czego przykładem jest sytuacja Szkocji; narodowościowe, np. w hiszpańskiej Katalonii i Baskonii; językowe widoczne we włoskiej Dolinie Aosty i Friulii, czy uwarunkowanie ekonomiczne, które zaowocowało autonomią Sycylii czy hiszpańskiej Andaluzji. Czasami autonomia jest wpisana w ustrój polityczny, np. państwa federacyjnego, jak w przypadku Austrii czy Niemiec. W Republice Federalnej Niemiec każdy z 16 krajów związkowych posiada własny wewnętrzny rząd oraz szerokie uprawnienia wewnętrzne z zakresu prawa i ordynacji podatkowej, wyłączność w zakresie polityki edukacyjnej, a także spraw wewnętrznych związanych m.in. z policją, gospodarką przestrzenną czy nadawanym obywatelstwem 4. Nawet w polskiej tradycji politycznej w okresie międzywojennym istniały dwa obszary autonomiczne powiązane z Polską, tzn.: Autonomiczne Województwo Śląskie oraz będące osobnym podmiotem prawa międzynarodowego Wolne Miasto Gdańsk. W przypadku Wolnego Miasta Gdańska posiadało ono lokalny parlament Volkstag, Senat, własną walutę, konstytucję i hymn 5. Ze względu na niedostatki związane z faktycznie funkcjonującą formułą demokracji w naszym państwie oraz odczuwanym przez obywateli deficytem podmiotowości, warto postawić tezę, iż autonomia może być, przynajmniej dla niektórych regionów o silnej tożsamości, szansą na autentyczną decentralizację, a także formułą, wokół której realne staje się budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Obecnie w różnych regionach Polski nasilają się głosy domagające się nie tylko poszerzonej samorządności, lecz właśnie daleko posuniętej autonomii. Zaczyna się o niej mówić nie tylko w kontekście Górnego Śląska, ale również Dolnego Śląska, Warmii i Mazur, Kaszub czy Wielkopolski 6. Regionem do tego szczególnie predysponowanym wydaje się jednak Górny Śląsk ze względu na swoją historię, a w szczególności na fakt, iż w okresie międzywojennym ( ) na części jego terytorium w ramach państwa polskiego faktycznie funkcjonowało Autonomiczne Województwo Śląskie. 4 Ustawa zasadnicza Grundgesetz, rozdział II Der Bund und die Länder, bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html [ ]. 5 Die Verfassung der Freien Stadt Danzig, [ ].] 6 A. Dranikowska: Autonomia dla Wielkopolski! [ ].

3 AUTONOMIA GÓRNEGO ŚLĄSKA Autonomia części Śląska w okresie międzywojennym Konsekwencje I wojny światowej doprowadziły do budowy nowego ładu politycznego i społecznego w Europie, czego skutkiem był rozpad dotychczasowych wielonarodowych mocarstw oraz powstanie licznych mniejszych, narodowych państw, jak np. Polska, Czechosłowacja, Węgry, Zjednoczone Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, Łotwa oraz Litwa 7. Także na Śląsku, szczególnie pod koniec I wojny światowej nasiliły się ruchy poszukujące nowego sposobu samookreślenia dla tego obszaru oraz społeczności ją zamieszkującej. Daleko idące zmiany w całej Europie, rozchwianie nastrojów społecznych związane z wrzeniem rewolucyjnym, nie tylko w Rosji czy Niemczech oraz powszechne oczekiwanie na zmiany, także na Śląsku prowadziły do konieczności przeobrażeń dotychczasowego porządku społeczno-politycznego. W tym okresie funkcjonowały trzy opcje: 1. Separatystyczna, reprezentowana przez Śląską Partię Ludową, Związek Ślązaków na Śląsku Cieszyńskim (z liderem Józefem Kożdoniem na czele) czy też Związek Górnoślązaków Bund der Oberschlesier, zmierzająca do ustanowienia Republiki Górnośląskiej Głoszącą potrzebę autonomii w ramach państwa niemieckiego, do którego zmierzała m.in. partia Centrum, a czego wyrazem była ustawa o utworzeniu prowincji górnośląskiej, uchwalona r. przez Pruskie Zgromadzenie Krajowe i zapewniająca Górnemu Śląskowi ograniczoną samodzielność 9 oraz ustawa Reichstagu z r. o Górnym Śląsku, przewidująca, że w ciągu dwóch miesięcy od daty przejęcia przez Niemcy terenu plebiscytowego odbędzie się w całej prowincji górnośląskiej referendum w sprawie utworzenia kraju górnośląskiego w ramach Rzeszy Zmierzającą do autonomii śląskiej w ramach państwa polskiego, do czego dążyło środowisko związane z Korfantym i Polskim Komisariatem Plebiscytowym, co znalazło swój wyraz w Ustawie Konstytucyjnej z r., zawierającej Statut Organiczny Województwa Śląskiego 11. Ze względu na brak poparcia idei powstania samodzielnego państwa śląskiego przez państwa zwycięskiej koalicji oraz sprzeczne z tą ideą działania po- 7 W. Paruch: Podstawy nowego modelu polityki historycznej: skutki Wielkiej Wojny dla procesów narodotwórczych w Europie Środkowowschodniej w XX wieku. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA 2011, VOL. XVIII, 1, s D. Jerczyński: Śląski ruch narodowy. Narodowa Oficyna Śląska, Zabrze 2006, s J. Ciągwa: Autonomia Śląska Muzeum Śląskie, Katowice 1988, s Ibid. 11 Ustawa Konstytucyjna z dnia 15 lipca 1920 r. Dz.U. 1920, nr 73, poz. 497.

4 108 Grzegorz Węgrzyn dejmowane przez Polskę, Niemcy i Czechosłowację, ogłoszono plebiscyt na terenie spornej części Śląska 12. W plebiscycie nie uwzględniono możliwości głosowania na suwerenne państwo śląskie, choć prawdopodobnie idea ta znalazłaby duże poparcie, tak po stronie ludności mówiącej po niemiecku, jak i po polsku 13. Wybór został sprowadzony jedynie do opowiedzenia się za opcją niemiecką bądź polską, co doprowadziło do radykalizacji społecznej i zaostrzenia podziału na ludność propolską i proniemiecką, na swoich i obcych. Linie podziału przechodziły nie tylko poprzez wsie i miasta, ale także dzielnice, kamienice, a nawet rodziny. W czasie plebiscytu nasiliła się propaganda, a nawet terror, którego efektem były nie tyko pobicia, ale i zabójstwa, np. morderstwo Andrzeja Mielęckiego 14 czy Teofila Kupki 15. Obszar objęty plebiscytem obejmował ok km 2 i według statystyk niemieckich z 1920 r. był zamieszkany przez 1,9 mln ludzi, z czego aż 60% stanowiła ludność posługująca się na co dzień wyłącznie językiem polskim 16. Ostatecznie plebiscyt z 1920 r. objął osób. Zgodnie z wcześniejszym życzeniem strony polskiej, w głosowaniu wzięło udział 192 tys. tzw. emigrantów, czyli osób urodzonych na Górnym Śląsku, ale w czasie plebiscytu zamieszkujących poza jego terenem. W sumie za przynależnością do Polski opowiedziało się 40,3% uprawnionych, za pozostaniem w granicach Niemiec 59,4%. Ze względu na niekorzystne dla Polski wyniki plebiscytu i związany z tym podział Śląska wybuchło III Powstanie Śląskie. Pod jego wpływem Rada Ambasadorów wytyczyła ostatecznie granicę korzystniejszą dla Polski. Około 1/3 Górnego Śląska została przyłączona do odrodzonej Polski 17. W ten sposób niewielka część Śląska powtórnie, po prawie 600 latach ( ), stała się częścią Polski, jednak na warunkach autonomii. Autonomiczne Województwo Śląskie, faktycznie istniejące w latach , posiadało własny parlament (Sejm Śląski) oraz własny skarb (Skarb Śląski) oraz liczne kompetencje w zakresie: języka urzędowego, ustroju samorządowego, policji, szkolnictwa, pomocy społecznej, rolnictwa i infrastruktury komunikacyjnej Traktat wersalski z r. ostatecznie zadecydował o tym, że na Górnym Śląsku ma być przeprowadzony plebiscyt. 13 Według oceny Pawła Janeckiego Związek Górnoślązaków skupiał około 400 tys. osób, nr 7 tygodnika Bund-Związek z 13 lutego 1921 r. 14 W. Janota: Katowice między wojnami. Miasto i jego sprawy Księży Młyn, Łódź 2010, s D. Jerczyński: Orędownicy niepodległości Śląska. Narodowa Oficyna Śląska, Zabrze 2005, s B. Kozłowski: Plebiscyt na Górnym Śląsku, htm?id=35395 [ ]. 17 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T. 8. Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s Ustawa Konstytucyjna z dnia 15 lipca 1920 r. Dz.U. 1920, nr 73, poz. 497.

5 AUTONOMIA GÓRNEGO ŚLĄSKA 109 Powołanie Autonomicznego Województwa Śląskiego było przede wszystkim uznaniem realnie występujących różnic etnicznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych, większych niż w reszcie kraju i wynikających stąd odrębności tego regionu, a tym samym prawa do samorządzenia na własnej ziemi 19. Autonomia, pomimo pewnych mankamentów wynikających z ciągłych napięć pomiędzy Sejmem Śląskim pochodzącym z wyboru a wojewodą, który był reprezentantem władz centralnych, mianowanym przez naczelnika państwa, a potem przez Prezydenta RP na wniosek rządu 20, była pozytywnie oceniana przez wszystkie ówczesne ugrupowania polityczne. Ważnym elementem autonomii był Skarb Śląski, który operował wielkimi, jak na owe czasy, sumami, umiejętnie je wykorzystując, co pozwoliło na budowę wielu budynków, dróg, kolei oraz szkół. W ramach Autonomicznego Województwa Śląskiego udała się także integracja ziem pochodzących z różnych zaborów (Górny Śląsk i Śląsk Cieszyński). Autonomia Śląska była jednym z czynników, które złożyły się na to, że Górny Śląsk, w porównaniu z innymi regionami Polski, charakteryzował się wyższym standardem cywilizacyjnym. Nieskrępowany wieloma ogólnopolskimi regulacjami, mając własną administrację skarbową, mógł prowadzić samodzielną i owocną działalność w zakresie gospodarki rolnej, organizacji zakładów użyteczności publicznej oraz prowadzenia robót publicznych. Pozwalało to w pewnym stopniu łagodzić skutki problemów społecznych, w tym bezrobocia, szczególnie dotkliwego w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego 21. Autonomia Śląska zabezpieczała także w dużo lepszym stopniu niż wynikało to z prawa czy praktyki ogólnokrajowej prawa mniejszości narodowych zamieszkujących ten teren. Było to spowodowane przede wszystkim większym udziałem reprezentantów owych mniejszości w śląskim ciele ustawodawczym, pozwalając im wpływać na stanowione prawo 22. Przykładowo, w Sejmie Śląskim pierwszej kadencji Klub Niemiecki był drugim co do wielkości i liczył 14 członków na 48 posłów w całym Sejmie 23. Ludność śląska wiązała duże nadzieje z działalnością Sejmu Śląskiego, znacznie większe niż z Sejmem Rzeczypospolitej, widząc w nim organ mogący lepiej ją reprezentować i zabezpieczać jej interesy. Dała temu wyraz, stawiając się dużo liczniej przy urnach wyborczych do Sejmu Śląskiego niż do Sejmu RP. Frekwencja w czasie wyborów do Sejmu RP osiągnęła w województwie 64,4%, podczas gdy w czasie wyborów do Sejmu Śląskiego wy- 19 Spr. Sten. ze 164 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 15 lipca 1920 r. 20 W. Marcoń: Autonomia Śląska Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s Ibid., s Spr. sten. z 29 pos. III SŚ z dnia 10 marca 1933 r. szp H. Rechowicz: Sejm Śląski Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1965, s. 47.

6 110 Grzegorz Węgrzyn nosiła 73,7% 24. Z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa śląskiego, autonomię, jaką ten region cieszył się w okresie międzywojennym, dosyć powszechnie ocenia się pozytywnie. Zapatrywania ludności Śląska na autonomię można poznać na podstawie wyników ankiety, rozpisanej przez dziennik śląski Polonia w 1937 r. Była ona swoistym rodzajem plebiscytu, w którym zadano pytanie: czy należy zachować autonomię śląską, czy też ją znieść. W ankiecie udział wzięło głosujących, a za utrzymaniem autonomii śląskiej opowiedziało się osób 25. Z punktu widzenia władzy centralnej ocena autonomii nie była jednak tak jednoznacznie pozytywna. Żadna władza nie znosi ograniczeń, natomiast autonomia takie ograniczenia wprowadzała, chociaż władza centralna próbowała je obchodzić poprzez wydawanie odpowiednich rozporządzeń. Autonomia obnażała także czasami złe prawo, czy nieudolne rządy, pokazując, że inne rozwiązania przynoszą lepsze rezultaty. Formalnie Statut Organiczny został zniesiony dekretem komunistycznej Krajowej Rady Narodowej z 6 maja 1945 r Obecne dążenia autonomiczne na Górnym Śląsku Obecnie dążenia różnych środowisk do przywrócenia autonomii na Śląsku mogą być pomysłem na skuteczną decentralizację, regionalizację i upodmiotowienie tego obszaru oraz ludzi tu mieszkających. Autonomia oznacza powiększenie i pomnożenie kompetencji, a także uprawnień wewnątrzregionalnych w granicach Polski. Jest ona uznaniem społecznej, gospodarczej i kulturowej odrębności regionu, może jednak być budowana jedynie na podstawie poczucia tożsamości etnicznej czy narodowej. Do 2002 r., kiedy przeprowadzono Narodowy Spis Powszechny, poczucie śląskości mieściło się jedynie w odczuciach i świadomości indywidualnej Ślązaków. Najwyżej można było mówić o pewnej świadomości lokalnej. Informacje płynące z danych spisowych pozwoliły na zauważenie istotnych faktów dotyczących tożsamości narodowej i etnicznej, a mających swe odbicie w wielu płaszczyznach życia społecznego. Uświadomiły też samym Ślązakom, że ich poczucie odrębności nie ogranicza się tylko do społeczności lokalnej, lecz że ludzi podobnie myślących na terenie województwa śląskiego i opolskiego jest ponad 173 tys. 24 Ibid., s [ ], Polonia nr 4594 z dnia 31 lipca 1937 r. 26 A. Dziurok, B. Linek: W Polsce Ludowej ( ). W: Historia Górnego Śląska. Red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Muzeum Śląskie, Gliwice 2011, s. 271.

7 AUTONOMIA GÓRNEGO ŚLĄSKA 111 Dane wstępne ze Spisu Powszechnego 2011 pokazują, że poczucie własnej tożsamości i odrębności narodowej podkreśla coraz większy odsetek Ślązaków. Liczby odnotowane w ostatnim Spisie Powszechnym wskazują na wzrost poczucia odrębności etnicznej społeczności regionalnych w Polsce, choć w większości przypadków wiąże się to z jednoczesnym odczuwaniem polskiej tożsamości narodowej. Do najliczniejszych, innych niż polskie identyfikacji narodowo-etnicznych, należy bowiem zaliczyć deklaracje śląskie i kaszubskie. W sumie odnotowano 809 tys. deklaracji podkreślających narodowość śląską, przy czym 362 tys. były identyfikacjami pojedynczymi. Częściej natomiast wskazywano na narodowość śląską, łącznie z polską 415 tys. 27. Deklarowanie odrębności narodowej nie musi oznaczać w sposób automatyczny poparcia dla idei autonomii tego regionu, jednak jest z nią zapewne dość blisko związana. Ideę autonomii popierają zapewne także niektórzy mieszkańcy tego regionu, którzy nie deklarowali w spisie narodowości śląskiej, jednak faktyczne dane na ten temat mogłoby przynieść jedynie referendum. Na dzień dzisiejszy można jedynie poszukiwać pewnych przyczynkowych danych. W latach zostało przeprowadzone badanie, dotyczące stanu tożsamości etnicznej autochtonów ze środowisk wiejskich, z okolic Lublińca i Rybnika. Wyniki badań ujawniły przewagę śląskiej identyfikacji etnicznej (ponad 70%) oraz wyraźne sympatie wobec autonomii Górnego Śląska (30%-50%) 28. W badania przeprowadzonych w Tychach w 1992 r. prawie 30% respondentów uważało, że władze Górnego Śląska powinny dążyć do uzyskania szeroko rozumianej autonomii. Przeciwne zdanie miało około 20%, a uchyliło się od odpowiedzi prawie 40% badanych, wśród których z dużą dozą prawdopodobieństwa (jak piszą autorzy badań), zdecydowana większość to zwolennicy działań autonomizacyjnych 29. Naturalną potrzebą dużych zbiorowości jest dążenie do uzyskania wpływów politycznych, pozwalających na realizację celów oraz samookreślenie tej zbiorowości. O ile w przeszłości taką rolę polityczną sprawował Związek Górnośląski, w jakiś sposób reprezentując Ślązaków, o tyle w ostatnim czasie tę rolę przejął bar- 27 Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych. GUS, Warszawa 2012, s E. Klosek: Meandry współczesnej identyfikacji etnicznej na Górnym Śląsku. W: Śląsk etniczno-kulturowa wspólnota i różnorodność. Red. B. Bazielich. Sudety-Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK, Wrocław 1995, s M. Szczepański: Regionalizm górnośląski w społecznej świadomości. Socjologiczne studium przypadku. W: Regionalizm a separatyzm historia i współczesność Śląsk na tle innych obszarów. Red. M. Wanatowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995, s

8 112 Grzegorz Węgrzyn dziej wyrazisty i radykalny Ruch Autonomii Śląska. Wyniki wyborów samorządowych w 2010 r., w których RAŚ uzyskał dwukrotnie większe poparcie niż w wyborach z 2006 r., pokazują, iż cele i program tego ugrupowania coraz bardziej przekonują do siebie Ślązaków. Może to też świadczyć o wzroście świadomości politycznej, a także chęci jej wyrażania przez osoby identyfikujące się ze śląskością, a tym samym świadczyć o postępującym procesie formowania się narodu śląskiego. W skali województwa śląskiego w wyborach samorządowych w 2010 r. RAŚ otrzymał głosów, czyli 8,49%, choć cztery lata wcześniej tych głosów oddano tylko (4,35%). Tym samym RAŚ stał się czwartą siłą polityczną (po PO, PiS i SLD), natomiast w okręgach katowickim, chorzowskim i rybnickim wyprzedził lewicę. Organizowane przez RAŚ w 2011 r. prareferenda w Lędzinach, Imielinie i Pszczynie, podczas których mieszkańcom zadano pytanie: Czy jesteś za przywróceniem Górnemu Śląskowi autonomii, którą posiadał w Polsce w okresie międzywojennym? były próbą spopularyzowania i nagłośnienia tego tematu 30. Trudno je natomiast traktować nawet w kategoriach sondażu, gdyż odbywały się podczas imprez organizowanych przez RAŚ i dlatego głosowali głównie członkowie i sympatycy tego ruchu. Niemniej jednak, tak jak spisy powszechne uświadomiły wielu mieszkańcom Górnego Śląska możliwość innej opcji niż Polska czy Niemiecka, tak działania RAS-iu wprowadziły do dyskursu społecznego problematykę autonomii, zarówno w wymiarze regionalnym, jak i ogólnokrajowym. W sytuacji kryzysu gospodarczego, odczuwanego najdotkliwiej w regionach przemysłowych, dążenia Śląska do autonomii mogą znajdować akceptację nie tylko wśród rdzennych mieszkańców tego regionu, ale również wśród osób tutaj mieszkających, a identyfikujących się z Polską czy Niemcami. Coraz bardziej będą trafiały do przekonania argumenty finansowo-gospodarcze związane z możliwością wprowadzenia regionalnego PIT-u i stawek z nim związanych, innych obciążeń fiskalnych, zarządzania finansami (Skarb Śląski) itp. W Ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 31 nie uwzględniono interesu Ślązaków. Wydaje się, że autonomia pozwoliłaby lepiej chronić śląską tożsamość: kulturę, język, obyczaje i historię. Umożliwiłaby również wprowadzenie do systemu edukacji treści i form bardziej dostosowanych do specyfiki tego regionu. Kluczowe decyzje dotyczące regionu podejmowaliby politycy, których dystans do wyborców byłby o wiele mniejszy, a tym samym możliwości ich rozliczania większe. Tym samym mo- 30 RAŚ, [ ]. 31 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Dz.U. 2005, nr 17, poz. 141.

9 AUTONOMIA GÓRNEGO ŚLĄSKA 113 głoby wzrosnąć wśród mieszkańców poczucie wpływu na podejmowane przez władze decyzje, a równocześnie świadomość podmiotowości wyborców. Ta zależność staje się częściowo widoczna w przypadku wyborów samorządowych. Autonomia daje również szansę wprowadzenia w ordynacji wyborczej do sejmu lokalnego rozwiązań, które z różnych przyczyn nie mogą zostać zrealizowane w skali kraju, np. jednomandatowych okręgów wyborczych. Podsumowanie Śledząc w ostatnich latach zjawiska społeczno-polityczne na terenie Górnego Śląska z dużym prawdopodobieństwem można wnioskować, że mamy do czynienia z zachodzącymi na wielu płaszczyznach procesami narodowotwórczymi. Trudno obecnie przesądzać o dalszym rozwoju idei narodowych wśród Ślązaków; będzie to prawdopodobnie zależeć od bardzo wielu czynników, nie tylko społecznych, politycznych czy kulturowych, ale również gospodarczych. W trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej (wzrost bezrobocia i ubożenie ludności) może bowiem dojść do radykalizacji poglądów społecznych, co w kontekście śląskim może przybrać formę coraz silniejszego dążenia do autonomii. To właśnie autonomia może jednak okazać się wielką szansą tego regionu na intensyfikację rozwoju społeczno-gospodarczego oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Literatura Ciągwa J.: Autonomia Śląska Muzeum Śląskie, Katowice Die Verfassung der Freien Stadt Danzig, [ ]. Dranikowska A.: Autonomia dla Wielkopolski! [ ]. Dziurok A., Linek B.: W Polsce Ludowej ( ). W: Historia Górnego Śląska. Red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek. Dom Współpracy Polsko- -Niemieckiej, Muzeum Śląskie, Gliwice [ ], Polonia nr 4594 z dnia 31 lipca 1937 r. Janota W.: Katowice między wojnami. Miasto i jego sprawy Księży Młyn, Łódź Jerczyński D.: Śląski ruch narodowy. Narodowa Oficyna Śląska, Zabrze Jerczyński D.: Orędownicy niepodległości Śląska. Narodowa Oficyna Śląska, Zabrze Klosek E.: Meandry współczesnej identyfikacji etnicznej na Górnym Śląsku. W: Śląsk etniczno-kulturowa wspólnota i różnorodność. Red. B. Bazielich. Sudety-Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK, Wrocław 1995.

10 114 Grzegorz Węgrzyn Kozłowski B.: Plebiscyt na Górnym Śląsku, article.htm?id=35395 [ ]. Leksykon politologii. Red. A. Antoszewski, R. Herbut. Alta 2, Wrocław Marcoń W.: Autonomia Śląska Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. T. 8. Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Paruch W.: Podstawy nowego modelu polityki historycznej: skutki Wielkiej Wojny dla procesów narodotwórczych w Europie Środkowowschodniej w XX wieku. ANNA- LES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLO- NIA 2011, VOL. XVIII, 1. RAŚ, [ ]. Rechowicz H.: Sejm Śląski Wydawnictwo Śląsk, Katowice Szczepański M.: Regionalizm górnośląski w społecznej świadomości. Socjologiczne studium przypadku. W: Regionalizm a separatyzm historia i współczesność Śląsk na tle innych obszarów. Red. M. Wanatowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Dz.U. 2005, nr 17, poz Ustawa zasadnicza Grundgesetz, rozdział II Der Bund und die Länder, bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html [ ]. Witryna UE, [ ]; Woś B.: Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskie oraz w Polsce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych. GUS, Warszawa Zaufanie do polityków styczeń 2012, [ ]. SILESIAN AUTONOMY VERSUS CITIZENS SOCIETY Summary One of the basic features of citizens of each society is their interest of the problems of the community and the sense of responsibility for its future. At the core of such society there must exist the sense of community, not only as regards its needs, but also its values and culture; this sense must be based on the feeling of identity and responsibility for its fate. These premises seem to refer to the conception of Silesian autonomy. This conceptions, which became a fact in the 20th century, may become a formula according to which the social and economic development of the region can be identified. It should also help to ease the social problems connected with the economic crisis.

Jaki ustrój dla Warszawy w 2022 roku?

Jaki ustrój dla Warszawy w 2022 roku? Bartosz Dominiak Jaki ustrój dla Warszawy w 2022 roku? Pierwotnie tekst niniejszego opracowania powstał jako praca dyplomowa pod kierunkiem red. Sławomira Kosielińskiego w ramach studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka prawna mandatu radnego

Charakterystyka prawna mandatu radnego Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa mgr Jarosław Galicki Charakterystyka prawna mandatu radnego Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Prawa Konstytucyjnego pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Kryszenia,

Bardziej szczegółowo

Welujcie na nos 1 Wybory do sejmiku województwa śląskiego

Welujcie na nos 1 Wybory do sejmiku województwa śląskiego Waldemar Wojtasik Welujcie na nos 1 Wybory do sejmiku województwa śląskiego Wprowadzenie 1 Wybory do sejmików wojewódzkich są płaszczyzną rywalizacji politycznej, której specyfika w stosunku do innych

Bardziej szczegółowo

Kadry dla gospodarki transgranicznej

Kadry dla gospodarki transgranicznej Kadry dla gospodarki transgranicznej Kadry dla gospodarki transgranicznej Raport z realizacji projektu Kadry dla gospodarki transgranicznej. Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia społeczne dwóch lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Doświadczenia społeczne dwóch lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej Doświadczenia społeczne dwóch lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ROZWÓJ REGIONALNY ROZWÓJ LOKALNY 30 SAMORZĄD TERYTORIALNY. Mirosława Blaszczak-Waclawik

UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ROZWÓJ REGIONALNY ROZWÓJ LOKALNY 30 SAMORZĄD TERYTORIALNY. Mirosława Blaszczak-Waclawik UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ROZWÓJ REGIONALNY ROZWÓJ LOKALNY 30 SAMORZĄD TERYTORIALNY Mirosława Blaszczak-Waclawik Wojciech Błasiak Tomasz Nawrocki GÓRNY ŚLĄSK SZCZEGÓLNY PRZYPADEK

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ. pod redakcją. Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M.

DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ. pod redakcją. Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M. DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ pod redakcją Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M. Staszyńskiej DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC

Bardziej szczegółowo

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 1 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Samorząd Terytorialny Studia Podyplomowe ELŻBIETA GRZYB

Kierunek: Samorząd Terytorialny Studia Podyplomowe ELŻBIETA GRZYB WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE Kierunek: Samorząd Terytorialny Studia Podyplomowe ELŻBIETA GRZYB FORMY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Strategie władz lokalnych

Strategie władz lokalnych UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ROZWÓJ REGIONALNY ROZWÓJ LOKALNY SAMORZĄD TERYTORIALNY 21 JERZY BARTKOWSKI ANDRZEJ KOWALCZYK PAWEŁ SW IANIEW ICZ Strategie władz lokalnych Warszawa

Bardziej szczegółowo

Polska Obywatelska. Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej RP

Polska Obywatelska. Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej RP Polska Obywatelska Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej RP Platforma Obywatelska, czyli dobra zmiana Donald Tusk przewodniczący PO RP 2 Przyjmujemy dzisiaj program, który zapowiada dobrą

Bardziej szczegółowo

Tomasz Sowada, Jacek Kotus. Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem.

Tomasz Sowada, Jacek Kotus. Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Tomasz Sowada, Jacek Kotus Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Przykład Poznania Studia i Prace z Geografii nr 47 Tomasz Sowada, Jacek Kotus Rola stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

Głos Łodzian się liczy

Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli Łódź 2012 Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem

Bardziej szczegółowo

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Redakcja naukowa Aleksander Noworól TOM

Bardziej szczegółowo

Forum Darczyńców w Polsce

Forum Darczyńców w Polsce ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE Forum Darczyńców w Polsce Publikacja powstała w ramach cyklu konferencji i seminariów Rola i modele fundacji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie społeczne dawniej i dziś

Ubezpieczenie społeczne dawniej i dziś Ubezpieczenie społeczne dawniej i dziś W 80-LECIE UCHWALENIA USTAWY O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM WROCŁAW 2013 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLSKIE STOWARZYSZENIE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2020 W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

STRATEGIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2020 W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ STRATEGIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2020 W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Zespół redakcyjny: 1. Krzysztof Łątka, Urząd Miasta Lublin, przewodniczący komitetu sterującego

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA PUBLIC ADMINISTRATION

ADMINISTRACJA PUBLICZNA PUBLIC ADMINISTRATION ADMINISTRACJA PUBLICZNA Studia krajowe i międzynarodowe National and International Studies PUBLIC ADMINISTRATION N r 2 ( 16 ) 2 0 1 0 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO

EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO 1 REDAKCJA MERYTORYCZNA I AKTUALIZACJA: BARBARA IMIOŁCZYK REDAKCJA TECHNICZNA I KOREKTA: JOANNA Z. MUSIAŁKOWSKA-GOMÓŁKA ILUSTRACJE: TOMASZ MANIEWSKI EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady Zeszyty Naukowe nr 840 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Aleksandra Jurkowska Katedra Finansów Katarzyna Owsiak Katedra Finansów Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 3 Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 1 Nowa Praca Socjalna Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Rozwój holdingów a dialog i odpowiedzialność w stosunkach pracy

Rozwój holdingów a dialog i odpowiedzialność w stosunkach pracy ISSN 1734-9117 1 / 2014 (40) CENTRUM PARTNERSTWA SPOŁECZNEGO DIALOG Rozwój holdingów a dialog i odpowiedzialność w stosunkach pracy PAWEŁ CZARNECKI 3 Wsparcie aktywności zawodowej osób starszych ŁUKASZ

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY 216 Rozdział ukazał się w: Marketing. Ujęcie systemowe, pod red. M. Daszkowskiej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005, s. 216-237. MARKETING TERYTORIALNY Alicja Sekuła, Politechnika Gdańska,

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Płaszczyzny wzajemnych relacji i główne napięcia między organami administracji publicznej w województwie w Polsce Michał Grotkowski

Płaszczyzny wzajemnych relacji i główne napięcia między organami administracji publicznej w województwie w Polsce Michał Grotkowski ISSN 2082-7997 Płaszczyzny wzajemnych relacji i główne napięcia między organami administracji publicznej w województwie w Polsce Michał Grotkowski 2010 1 Stosunki między podmiotami administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce

Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce Sebastian Drobczyński Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce Podstawowe założenie

Bardziej szczegółowo

Parlamentarny mandat wolny jako jeden z mechanizmów wpływających na proces zarządzania państwem

Parlamentarny mandat wolny jako jeden z mechanizmów wpływających na proces zarządzania państwem Jakub Rzucidło Justyna Węgrzyn Parlamentarny mandat wolny jako jeden z mechanizmów wpływających na proces zarządzania państwem I. Wstęp Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Artura Kozaka,,wywłaszczenie człowieka

Bardziej szczegółowo