75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17"

Transkrypt

1 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, kwiecieƒ 2003 nr 1/108 ISSN X Umocnienie pozycji SGB na rynku w 2002 roku str lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Bank Spó dzielczy w Wo czynie str. 10 Jubileusze w Pszczewie i Drezdenku str. 13, 23 GBS w Mosinie zacieênia wi zi z lokalnymi spo ecznoêciami str. 25 Wspó praca GBW S.A. z samorzàdami terytorialnymi str. 27 Spotkanie Prezesów Zarzàdów zrzeszonych banków spó dzielczych str. 2 BankowoÊç elektroniczna SGB 24 str. 31 Nagrody dla GBS Barlinek i BS Czarnków str. 32, 33

2 Spis treêci INFORMATOR Spó dzielczej Grupy Bankowej nr 1/108/2003 NAJWA NIEJSZE WYDARZENIA Spotkanie Prezesów Zarzàdów zrzeszonych banków spó dzielczych Partnerstwo samorzàdu terytorialnego i banku spó dzielczego a rozwój regionalny Konferencje w Poznaniu, Gdaƒsku i Bydgoszczy Z YCIA SGB Umocnienie pozycji Spó dzielczej Grupy Bankowej na rynku w 2002 roku Sytuacja ekonomiczno-finansowa SGB na dzieƒ 31 grudnia 2002 roku EfektywnoÊç dzia ania i s u ba spo ecznoêci lokalnej miernikami sukcesu Bank Spó dzielczy w Wo czynie Nowoczesne us ugi i warunki dzia ania Banku Spó dzielczego w Pleszewie lat bankowoêci spó dzielczej w Pszczewie na Ziemi Lubuskiej I Forum Biznesu Lokalnego w Gorzowie Wlkp lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu Bank Spó dzielczy w Czarnkowie obecny na rynku pilskim Uruchomienie Oddzia u w Pile UroczystoÊç w Wartkowicach Konkurs bankomatowy lecie Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spó dzielczego z s. w Drezdenku Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Mosinie zacieênia wi zi z lokalnymi spo ecznoêciami Spotkanie w Brodnicy WSPÓ PRACA Z GMINAMI Wspó praca Gospodarczego Banku Wielkopolski SA z samorzàdami terytorialnymi GBW SA agentem emisji Gmina Czerwonak emituje obligacje BANKOWOÂå ELEKTRONICZNA BankowoÊç elektroniczna wyzwaniem dla banków spó dzielczych Konferencja BODiE pod patronatem honorowym Zwiàzku Banków Polskich BankowoÊç elektroniczna SGB WIADOMOÂCI GBS Barlinek bankowy lider informatyki Bank Spó dzielczy w Czarnkowie wêród najlepszych wielkopolskich firm Wysokie odznaczenia paƒstwowe dla bankowców spó dzielców ze S upcy SGB wspiera wielkopolski futbol Pomoc finansowa dla Banków Spó dzielczych Minister Danuta Hübner na otwarciu Gminnej Pracowni Internetowej w P powie Lokaty i kredyty bankowe w Polsce i za granicà SZKOLENIA Standardy Kwalifikacyjne w Spó dzielczej Grupie Bankowej Wspó praca DSB i BODiE INTEGRACJA EUROPY èród a prawa Unii Europejskiej ISSN X RADA PROGRAMOWA Jerzy Ró yƒski (przewodniczàcy) wiceprezes Zarzàdu GBW SA Henryk Janasek sekretarz Rady Nadzorczej GBW SA wiceprzewodniczàcy RN BS w Koninie Irena Klein cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS w Ustce Gra yna Nader dyrektor Biura Marketingu GBW SA Czes aw Banaszewski dyrektor I Oddzia u GBW SA w Poznaniu REDAKCJA Adam Cichy redaktor naczelny ADRES REDAKCJI Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Norwida 14, Poznaƒ tel./fax WYDAWCA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA ul. Miel yƒskiego 22, Poznaƒ tel , fax REALIZACJA WYDAWNICZA Studio Poligraficzne Wydawnictwa Miejskiego ul. Ratajczaka 44, Poznaƒ tel ,

3 najwa niejsze wydarzenia 2 Spotkanie Prezesów Zarzàdów zrzeszonych banków spó dzielczych Jelenia Góra, 10 stycznia 2003 roku Kolejne spotkanie prezesów banków SGB pierwsze w br. odby o si krótko po Nowym Roku w Jeleniej Górze w województwie dolnoêlàskim, z którego wywodzi si kilka silnych zrzeszonych banków spó dzielczych. Spotkanie otworzy prezes Zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski Andrzej Chmielecki, witajàc serdecznie licznie przyby ych prezesów banków spó dzielczych, wiceprezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Leszka Ratajczaka, przedstawicieli firmy EuroComp System Sp. z o.o. oraz cz onków Zarzàdu i pracowników GBW SA. W zaproponowanym porzàdku obrad znalaz o si m.in. wystàpienie wiceprezesa ARiMR Leszka Ratajczaka na temat funduszy unijnych (w tym funkcjonowania systemu IACS), prezentacja oferty firmy EuroComp dotyczàca bazy danych o funduszach unijnych, dyskusja nt. realizacji strategii GBW SA na lata , przedstawienie za o eƒ do nowej strategii SGB i wst pna informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej SGB wg stanu na dzieƒ 31 grudnia 2002 roku. Wiceprezes Leszek Ratajczak wob- szernym wystàpieniu przedstawi m.in.: za o enia Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, struktur wydatków bud etowych na rolnictwo w Unii Europejskiej, uzgodnione przez Polsk z Komisjà Europejskà wielkoêci Êrodków finansowych dla polskiego rolnictwa na lata , system dop at bezpo- Êrednich dla polskiego rolnictwa, system obs ugi p atnoêci i schemat przep ywu tych Êrodków. Z danych za rok 2000 wynika, e w bud ecie Unii Europejskiej ponad 60% Êrodków przeznaczone jest na wspomaganie dzia alnoêci rolniczej, z tego 61% na p atnoêci bezpoêrednie, 14% na subsydia eksportowe, 2% na przechowalnictwo, 10% na rozwój wsi i 13% na inne cele. Najistotniejszymi elementami Wspólnej Polityki Rolnej sà: dop aty bezpoêrednie zwiàzane z podniesieniem dochodowoêci gospodarstw rolnych i ochronà rolnictwa przed konkurencjà Êwiatowà oraz polityka strukturalna, Spotkanie która wspiera przemiany strukturalne w rolnictwie i na obszarach wiejskich. System IACS (Integrated Administration and Control System Zintegrowany System Zarzàdzania i Kontroli) to w najwi kszym uproszczeniu instrument, który ma sprawiç, e do rolnika dotrà pieniàdze. W trzech pierwszych latach po wejêciu do Unii Europejskiej nasze rolnictwo b dà zasila y ró ne rodzaje p atno- Êci: dop aty bezpoêrednie uproszczone, interwencja rynkowa i subsydia eksportowe, dop aty z tzw. II filaru na dzia ania zwiàzane z rozwojem wsi (Program Fragment sali obrad przewodniczàcy Rady Zrzeszenia, prezes Zarzàdu GBW SA Andrzej Chmielecki Wystàpienie wiceprezesa ARiMR Leszka Ratajczaka Rozwoju Obszarów Wiejskich), dzia ania zwiàzane z funduszami strukturalnymi w rolnictwie. Instytucje tworzàce system obs ugi p atnoêci to: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; jednostka otwiera koordynujàca, którà jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; jednostki (agencje) p atnicze ARiMR i Agencja Rynku Rolnego. Schemat przep ywu Êrodków opiera si na dwóch strumieniach pieni nych: I strumieƒ (Êrodki unijne) to: Unia Europejska Ministerstwo Finansów i Narodowy Bank Polski Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa banki rolnicy (beneficjenci). II strumieƒ (Êrodki krajowe) to: ARiMR banki Kasa Rolniczych Ubezpieczeƒ Spo- ecznych rolnicy (beneficjenci).

4 3 Wspó praca w Grupie (niekonkurencyjnoêç). Grupa ma wybrany scentralizowany system informatyczny; system gospodarki finansowej w Grupie jest wdro ony i wspólnie przyj te regu y obowiàzujà wszystkich; Grupa posiada wspólnà nazw i logo i coraz wi cej banków pos uguje si nimi, co jest niewàtpliwym sukcesem Nowa strategia, wspólnie wypracowana i przyj ta, musi zawieraç model funkcjonowania Grupy, mimo i nie ponajwa niejsze wydarzenia Prezes Leszek Ratajczak wyjaêni, e banki, które b dà obs ugiwa y p atnoêci jako autoryzowani przedstawiciele ARiMR, zostanà wy onione drogà przetargu i muszà spe niç trzy nast pujàce kryteria: posiadaç ogólnokrajowà sieç, posiadaç odpowiednio wykwalifikowanà kadr, posiadaç odpowiednie warunki techniczne. Prezes Andrzej Chmielecki poinformowa uczestników spotkania, e Spó dzielcza Grupa Bankowa przyst puje do przetargu na bank obs ugujàcy Agencj i na regionalnych przedstawicieli Agencji (w ka dym banku spó dzielczym) wspólnie z Bankiem Polskiej Spó dzielczoêci i Mazowieckim Bankiem Regionalnym razem bowiem dysponujemy najwi kszà w kraju siecià placówek bankowych. Celem prezentacji firmy EuroComp by o ukazanie mo liwoêci przygotowania si do obs ugi dop at m.in. dla rolników, producentów rolnych. Firma ta jest w aêcicielem i operatorem Pierwszego Portalu Rolnego, skierowanego do wszystkich podmiotów zwiàzanych z polskim rolnictwem. W jej ofercie znajduje si te Pierwsze Internetowe Podyplomowe Studium Wiedzy o Unii Europejskiej AGRO-UNIA, a tak e portal korporacyjny system informatyczny usprawniajàcy zarzàdzanie z poziomu centrali. O wspó dzia aniu wszystkich zrzeszeƒ bankowoêci spó dzielczej i innych przedsi wzi ciach zwiàzanych z pozyskaniem przez sektor banków spó dzielczych obs ugi Êrodków unijnych i dop at bud etowych do rolnictwa mówi wiceprezes Zarzàdu GBW SA W adys aw Âwi s. PodkreÊli on, e na ka dym poziomie zarzàdzania nale y prowadziç dzia ania lobbystyczne i prezentowaç mo liwoêci oraz stopieƒ przygotowania banków spó dzielczych do przej cia tego zadania, gdy zrobià one to najlepiej spoêród wszystkich branych pod uwag konkurentów. Przemawia wiceprezes Zarzàdu GBW SA W adys aw Âwi s Mi ym momentem jeleniogórskiego spotkania by o rozstrzygni cie konkursu pod nazwà Wygraj Konsorcjum, w którym uczestniczy y zrzeszone banki spó dzielcze. Zwyci zcom certyfikaty wr cza prezes Zarzàdu GBW SA przewodniczàcy Rady Zrzeszenia SGB Andrzej Chmielecki. Nagrodà dla zwyci skich banków b dà sponsorowane przez GBW wyjazdy szkoleniowe. W kategorii IloÊç zawartych umów miejsca w kolejnoêci od pierwszego do piàtego zaj y nast pujàce banki: 1. Bank Spó dzielczy w Pleszewie, 2. Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej z s. w Koêminku, 3. Bank Spó dzielczy w Dusznikach Wlkp., 4. Bank Spó dzielczy we Wschowie, 5. Braniewsko-Pas cki Bank Spó dzielczy z s. w Pas ku. W kategorii WartoÊç zaanga owanych Êrodków kolejnoêç ukszta towa a si nast pujàco: 1. Bank Spó dzielczy w Dusznikach Wlkp., 2. Bank Spó dzielczy w Pleszewie, 3. Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej z s. w Koêminku, 4. Bank Spó dzielczy w Radomsku, 5. Bank Spó dzielczy we Wschowie. W kolejnym punkcie spotkania prezes Andrzej Chmielecki omówi realizacj strategii GBW na lata i wst pne za o enia do nowej strategii Grupy. Strategia obecnie realizowana obejmuje nast pujàce obszary: Zakres dzia ania Banku. Wspó praca w Grupie. Integracja teleinformatyczna i informacyjna. Fundusze, kapita y w Grupie. System gospodarki finansowej. Wspólny wizerunek Grupy. Na wst pie prezes Zarzàdu GBW stwierdzi, e uchwalona w roku 1999 strategia spe ni a swojà rol i wszyscy uczestnicy Grupy starali si jà realizowaç. To, co zosta o do zrobienia na przysz oêç, to w dalszym ciàgu aktualny punkt: Wiceprezes Banku Spó dzielczego w Pleszewie Danuta Stefaniak odbiera z ràk prezesa Andrzeja Chmieleckiego certyfikat za zwyci stwo tego Banku w konkursie Wygraj Konsorcjum w kategorii IloÊç zawartych umów Certyfikat za zwyci stwo w kategorii WartoÊç zaanga owanych Êrodków odebra prezes Banku Spó dzielczego w Dusznikach Wlkp. Wojciech Jujeczka Wyró nienia za czo owe lokaty Banku Spó dzielczego we Wschowie w obydwu kategoriach odebra równie prezes Stanis aw Kondraciuk

5 najwa niejsze wydarzenia 4 Prezes Banku RU- MIA Spó dzielczego Ewa Poêniak Prezes Express Banku Spó dzielczego w Krasnem Mieczys aw Olearka Prezes Banku Spó dzielczego w Dzier oniowie El bieta Nowakowska-Akkermans Prezes Piastowskiego Banku Spó dzielczego w Janikowie Jan Kawalerski siadamy mocnego fundamentu w ustawie, nad którà znowu trwajà prace w Sejmie. Strategia powinna sk adaç si z trzech cz Êci: I. Strategii SGB, II. Strategii GBW (ciàg oêç tego, co robi do tej pory), III. Strategii Banków Spó dzielczych (muszà one byç w stanie realizowaç zapotrzebowanie klientów na swoim terenie). Misja GBW i Grupy powinna pozostaç ta sama! W dyskusji, którà wywo a y przedstawione przez prezesa A.Chmieleckiego za o enia do nowej strategii, g os zabierali m.in.: prezes Banku RUMIA Spó dzielczego Ewa Poêniak (gospodarka finansowa w Grupie), prezes Express Banku Spó dzielczego w Krasnem Mieczys aw Olearka (informatyzacja), prezes Banku Spó dzielczego w Dzier oniowie El bieta Nowakowska- -Akkermans (koszty; obs uga klienta detalicznego), prezes Piastowskiego Banku Spó dzielczego w Janikowie Jan Kawalerski (sprawozdawczoêç; liczebnoêç Rady Nadzorczej Spó ki), prezes Kujawsko- -Dobrzyƒskiego Banku Spó dzielczego Cezary Maciejewski (wspólna dzia alnoêç reklamowo-promocyjna Grupy), prezes Banku Spó dzielczego w Sztumie Lech Ch tnik (koszty ponoszone przez GBW na rzecz banków zrzeszonych). W nast pnym punkcie spotkania wiceprezes Zarzàdu GBW SA Pawe Paw owski przedstawi prognozowane na koniec roku 2002 wyniki finansowe GBW i zrzeszonych banków spó dzielczych w oparciu o dane sprawozdawcze z koƒca listopada. Wyniki te dok adnie pokrywajà si z publikowanymi w niniejszym numerze danymi przygotowanymi wg stanu na dzieƒ 31 grudnia 2002 roku przez Departament Ekonomiczny GBW SA. Prezes Paw owski zwróci uwag na wzrost sumy bilansowej GBW wynikajàcy z po àczenia z PK-BR (ponad 40%), ale tak e z zagospodarowania Êrodków pozyskanych z banków zrzeszonych (10%) i utrzymywanie si równowagi pomi dzy aktywami i pasywami pozyskanymi z banków spó dzielczych. Z kolei w odniesieniu do banków Zrzeszenia odnotowano szybszy ni w ca ym sektorze bankowym przyrost akcji kredytowej (115%) i wzrost depozytów od sektora niefinansowego o 130 mln z otych. Znaczàco wzros y tak e (o 50% 200 mln z ) zobowiàzania wobec instytucji bud etowych. Ca a Grupa osiàgn - a wspó czynnik wyp acalnoêci na poziomie ponad 13%. Uczestnicy spotkania wys uchali równie informacji nt. perspektyw rozwoju rynku kart p atniczych w Polsce i na Êwiecie, którà przedstawi dyrektor Departamentu BankowoÊci Elektronicznej GBW SA Dariusz Mierzejewski. Us uga ta rozwija si w Polsce dynamicznie, o czym Êwiadczy fakt, e o ile w roku 1996 na naszym rynku by o w obiegu 1100 tys. kart, o tyle w roku 2001 ich liczba wynios a ju 14 mln, a obecnie dochodzi do 17 mln. Przewa- ajà karty Visa Electron (ok. 46%), nast pnie Maestro (39%), Visa kredytowa (wypuk a) (10%) i MasterCard (3%). W tej chwili udzia kart PolCard w rynku jest minimalny i wynosi 0,14%.W Spó dzielczej Grupie Bankowej proporcje te wyglàdajà odmiennie: najwi kszy udzia majà karty Maestro (61%), dalej Visa Electron (23%), PolCard (13%), MasterCard (2,31%) i Visa kredytowa (0,11%). W roku 2002 liczba kart w Grupie wzros a o ponad 100% (do 45 tys.). Prognozowana struktura kart p atniczych w Polsce w roku 2006 ma przedstawiaç si nast pujàco: ok. 84% stanowiç b dà karty debetowe, udzia kart kredytowych wzroênie do 9% i ok. 7% b dà stanowiç karty obcià eniowe. W zakoƒczeniu informacji dyrektor Dariusz Mierzejewski poda, e Spó dzielcza Grupa Bankowa rozszerza zakres us ug Êwiadczonych w swoich bankomatach o do adowywanie kart do telefonów komórkowych, stworzenie mo liwoêci ustawienia w asnego PIN-u przez u ytkownika kart p atniczych, wprowadzenie reklam w bankomatach. O nowych preferencyjnych produktach kredytowych w Spó dzielczej Grupie Bankowej dwóch nowych liniach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej poinformowa prezesów zrzeszonych banków Wiceprezes Zarzàdu GBW SA Pawe Paw- owski Wiceprezes Zarzàdu GBW SA Jerzy Ró yƒski spó dzielczych wiceprezes Zarzàdu GBW SA Jerzy Ró yƒski (kredyty na przedsi wzi cia w zakresie ma ej przedsi biorczoêci na terenach wiejskich i kredyty na inwestycje w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wod ). Poda on równie, e istnieje mo liwoêç korzystania z por czeƒ kredytowych, których na mocy porozumieƒ z GBW SA udzielajà Fundusz Rozwoju dzielczego w Pszczó - Prezes Banku Spó kach Henryk Schulz i Promocji Województwa Wielkopolskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Prezes Banku Spó dzielczego w Pszczó kach Henryk Schulz zg osi w imieniu banków pomorskich kandydatur prezes El biety Kuêmicz (BS Pruszcz Gd.) do Rady Zrzeszenia, w miejsce prezesa Kazimierza Chy y, który zosta wicestarostà starogardzkim. Podnios ym i wzruszajàcym momentem spotkania w Jeleniej Górze by o wystàpienie wiceprezes Zarzàdu GBW SA Ewy Bochniak, która oêwiadczy a, e ze wzgl dów rodzinnych z dniem

6 5 najwa niejsze wydarzenia 31 stycznia 2003 roku postanowi a zakoƒczyç prac zawodowà. Ewa Bochniak powiedzia a: Do celu przybywa si tylko po to, by wyruszyç znowu dalej. A tam gdzie jesteêmy obecnie, to tylko etap naszej drogi. Jest mi ogromnie mi o, e mog dzisiaj stanàç przed tak wielce zacnym gronem Kole anek i Kolegów, Bankowców-Spó dzielców, aby z o yç na Wasze r ce serdeczne podzi kowania za d ugoletnià wspó prac, wszak postanowi am zakoƒczyç prac zawodowà i udaç si na moim zdaniem zas u onà emerytur. Decyzja moja jest przemyêlana. Uwa am, e jest to wielkie dobrodziejstwo losu, i dzisiaj, kiedy tak bardzo jestem potrzebna moim najbli szym, mog skorzystaç z przywileju pójêcia na wczeêniejszà emerytur. Si gam pami cià daleko wstecz, kiedy w 1980 r., wià àc si ze spó dzielczoêcià bankowà i oddajàc si ca kowicie sprawie, mia am mo liwoêç poznania wielu z Was, zacni Przyjaciele. Prze yliêmy razem wiele wa nych wydarzeƒ, zrealizowaliêmy wiele przedsi wzi ç. Dzisiaj mog stwierdziç, e ciekawe by y to czasy, choç niewàtpliwie niekiedy trudne. Jednak pomimo wielu przeciwnoêci losu wspólnie daliêmy Êwiadectwo, e dla bankowców-spó dzielców to, co trudne, nie oznacza, e jest niemo liwe. ByliÊcie i nadal wszyscy jesteêcie wspania ymi ludêmi, pe nymi zapa u, wytrwa oêci przy tworzeniu nowych struktur i umacnianiu wszelkiego dobra, jakie stworzy y poprzednie pokolenia. Drogie kole anki i koledzy! Wprawdzie mija mój czas pracy zawodowej, jednak ywi nadziej w sercu, e nie zerwiemy wi zów przyjaêni, a wr cz przeciwnie b dziemy jà umacniaç i rozwijaç. Bankowcem-spó dzielcà pozostan jako cz onek jednego z banków spó dzielczych. Nadal b d blisko problemów bankowoêci spó dzielczej i jej losów tak d ugo, jak tylko ycie pozwoli. W z otà jesieƒ mojego ycia wchodz, powtarzajàc za Jeanem Cocteau: Prawdziwa m odoêç, to przymiot, który zdobywa si z wiekiem. egnajàc si dzisiaj z Wami, chcia- abym Was prosiç o jedno: kiedy Wasze drogi b dà wiod y przez Kotomierz, a czas Wam pozwoli, zapraszam, wstàpcie w skromne progi mego domu, gdzie drzwi zawsze otwarte, a moje serce b dzie z radoêcià Was witaç. Wszystkich Was szczerze szanuj i pozostawiam z najlepszymi yczeniami wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Fiodor Dostojewki napisa : Nic nie jest tak szlachetne, mocne, zbawienne i przydatne w yciu jak dobre wspomnienie. Kto zgromadzi wiele takich wspomnieƒ, zaopatrzy si na ca e Kwiaty od Spó dzielczej Grupy Bankowej dla prezes Ewy Bochniak ycie. Mnie si to uda o i tego te Wam, Kochani, szczerze ycz. Wystàpienie prezes Ewy Bochniak przyj te zosta o serdecznymi, d ugimi, oklaskami. Prezes Andrzej Chmielecki wr czy jej Z otà Odznak Spó dzielczej Grupy Bankowej i w ciep ych s owach podzi kowa za bardzo dobrà wspó prac w tym stosunkowo krótkim, ale jak e wa nym okresie, i za to, co uda o si wspólnie zrobiç dla naszych banków. Zebrani zbiorowo odêpiewali te Ewie Bochniak Sto lat. Prezes Andrzej Chmielecki wr czy tak e wiàzank kwiatów odchodzàcemu na emerytur d ugoletniemu prezesowi Banku Spó dzielczego w Âmiglu i cz onkowi Rady Zrzeszenia Spó dzielczej Grupy Bankowej Jerzemu Wojciechowskiemu. Spotkanie w Jeleniej Górze zakoƒczy o si wspólnà kolacjà. Adam Cichy Partnerstwo samorzàdu terytorialnego i banku spó dzielczego a rozwój regionalny KONFERENCJE SPÓ DZIELCZEJ GRUPY BANKOWEJ Z UDZIA EM WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, STAROSTÓW, PREZESÓW BANKÓW SPÓ DZIELCZYCH W POZNANIU, GDA SKU I BYDGOSZCZY Wtrzech kolejnych tygodniach lutego br. (5-6, i 19-20), z inicjatywy w adz Spó dzielczej Grupy Bankowej, przy udziale organizacyjnym Bankowego OÊrodka Doradztwa i Edukacji, odby y si w Poznaniu, Gdaƒsku i Bydgoszczy konferencje poêwi cone problematyce wspó pracy samorzàdów terytorialnych z bankami spó dzielczymi w stymulowaniu i realizowaniu rozwoju Êrodowisk lokalnych w kontekêcie przygotowaƒ do wejêcia Polski do Unii Europejskiej i wykorzystania unijnych Êrodków przedakcesyjnych i poakcesyjnych. Patronat Honorowy nad konferencjami obj li Marsza kowie Województw Wielkopolskiego, Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego oraz Komitet Integracji Europejskiej. Patronem konferencji zosta te Zwiàzek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. W konferencjach uczestniczy o ponad czterystu przedstawicieli Êrodowiska samorzàdów terytorialnych i bankowców. Ich przebieg i poruszonà na nich problematyk przedstawimy szczegó owo w nast pnym numerze Informatora Redakcja

7 z ycia SGB 6 Umocnienie pozycji Spó dzielczej Grupy Bankowej na rynku w 2002 roku Sytuacja ekonomiczno-finansowa SGB na dzieƒ 31 grudnia 2002 roku INFORMACJA OGÓLNA O GRUPIE Spó dzielczà Grup Bankowà (SGB) tworzy o na koniec grudnia 2002 roku 157 zrzeszonych Banków Spó dzielczych i Bank Zrzeszajàcy GBW SA. àczna suma bilansowa Grupy, tj. Banku Zrzeszajàcego i zrzeszonych Banków Spó dzielczych, wynios a mln z poziom ten obrazuje skal dzia- alnoêci operacyjnej Grupy. Suma funduszy podstawowych i uzupe niajàcych wynios a 738 mln z, a wspó czynnik wyp acalnoêci R, wyliczony dla ca ej Grupy, uzyska poziom 13,3%. Przedstawione wielkoêci Êwiadczà o tym, i zapewnione jest bezpieczeƒstwo funkcjonowania ca ej Grupy. àczny wynik finansowy netto SGB za 2002 rok wyniós 95,9 mln z. Wg stanu na koniec 2002 roku sieç handlowà SGB stanowi o 880 placówek bankowych. SYTUACJA FINANSOWA ZRZESZONYCH BANKÓW SPÓ DZIELCZYCH A. Informacje ogólne Na koniec 2002 roku w ramach SGB funkcjonowa o 157 Banków Spó dzielczych. W stosunku do stanu na koniec 2001 roku w wyniku àczeƒ w ramach SGB liczba banków zmniejszy a si o 6. Od grudnia 1994 r. przeprowadzono w Zrzeszeniu 234 fuzje, liczàc fuzje àcznie w ramach Zrzeszenia GBW SA oraz Zrzeszeƒ BBR S.A. i P-KBR S.A. zrealizowane tak e przed po àczeniem Zrzeszeƒ. Banki Spó dzielcze tworzàce SGB prowadzà dzia alnoêç poprzez sieç 831 placówek na terenie 188 powiatów, których àczna powierzchnia stanowi 55% powierzchni Polski, zamieszka ej przez ponad 45% ludnoêci kraju. Dane finansowe Banków Spó dzielczych na dzieƒ roku podano w uk adzie porównawczym, tj. àcznie z danymi Banków, które przystàpi y do SGB w 2002 roku. B. Suma bilansowa Suma aktywów netto banków zrzeszonych wynios a mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros a o 525 mln z, tj. o 9%. Jej poziom kszta towa si w ró nych przedzia ach nast pujàco: Dane Zrzeszenia Tabela 1 Wyszczególnienie Dynamika Suma bilansowa % Nale noêci netto od sektora finansowego % Nale noêci netto od sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych % Zobowiàzania wobec sektora finansowego % Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych % Fundusze podstawowe i uzupe niajàce % Wynik brutto % Wynik netto % Wspó czynnik wyp acalnoêci R 12,51% 13,14% 105% suma bilansowa zamkn a si w przedziale od 5,7 mln z (najni sza) do 183,9 mln z (najwy sza), Êredni poziom wyniós 40 mln z, powy ej 50 mln z wykaza o 40 banków (25%), które posiada y 52% àcznej sumy bilansowej, 45% funduszy w asnych, 52% kredytów ogó em, 52% depozytów ogó em i wypracowa y 52% zysku netto, zatrudniajàc Tabela 2 Dane GBW Wyszczególnienie Dynamika Suma bilansowa % Nale noêci netto od sektora finansowego % Nale noêci netto od sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych % D u ne papiery wartoêciowe % Zobowiàzania wobec sektora finansowego % Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych % Fundusze podstawowe i uzupe niajàce % Wynik brutto % Wynik netto % Wspó czynnik wyp acalnoêci R 22,86% 13,78% 60%

8 7 z ycia SGB Wykres 1 Wykres Suma bilansowa Zrzeszonych BS Wynik brutto Zrzeszonych BS 149,9 129, mln z mln z Wynik na dzia alnoêci bankowej Zrzeszonych BS 586,7 594,7 Wykres Wynik netto Zrzeszonych BS 100,3 90,5 Wykres mln z mln z Wykres 3 Wykres Fundusze podstawowe i uzupe niajàce Zrzeszonych BS 484,7 583, Zysk netto na 1 zatrudnionego Zrzeszonych BS 13,3 11,8 0 mln z tys. z przy tym 45% ogó u pracujàcych w Zrzeszeniu, od 10 do 50 mln z wykaza o 108 banków (69%), poni ej 10 mln z 9 banków (6%). C. Nale noêci od sektora finansowego Nale noêci od podmiotów finansowych netto wynios y mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 60 mln z, tj. o 3% (w strukturze aktywów stanowi y 28%). Lokaty terminowe w bankach wynios y mln z. D. Nale noêci od sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych Ww. nale noêci netto wynios y mln z, co oznacza, e w ciàgu 12 miesi cy zwi kszy y si o 526 mln z, [%] grudzieƒ 2001 grudzieƒ % Liczba BS Fundusze w asne Udzia BS SGB w Sektorze BS Zobow. wobec kl. i s. bud et. Suma bilansowa Nale n. od kl. i s. bud et. Wykres 7 25,3 26,0 25,1 27,4 27,1 26,9 27,2 27,2 29,7 29,8 30,8 24,8 Zysk netto

9 z ycia SGB mln z mln z % 1716 Suma bilansowa GBW Fundusze podstawowe i uzupe niajàce GBW 101 Wspó czynnik wyp acalnoêci GBW 22,86 155, , Wykres 8 Wykres 9 Wykres 10 tj. o 16% (w strukturze 61%). Obligo kredytów ogó em brutto wynios o mln z. E. Zobowiàzania wobec instytucji finansowych Zobowiàzania wobec instytucji finansowych wynios y 200 mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 46 mln z, tj. o 30% (w strukturze pasywów stanowi y 3,2%). F. Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych Zobowiàzania wobec ww. sektorów wynios y mln z, czyli w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 399 mln z, tj. o 8% (w strukturze 82%). Depozyty klientów wynios y mln z, a instytucji samorzàdowych 496 mln z. G. Fundusze Suma funduszy podstawowych i uzupe niajàcych banków wynios a 583 mln z i w ciàgu 12 miesi cy zwi kszy a si o 98 mln z, tj. o 20%. H. Pozycje wynikowe za 2002 rok Wynik z tytu u odsetek wyniós 405 mln z i stanowi 95% wyniku za 2001 rok. Wynik z prowizji wyniós 189 mln z i stanowi 118% wyniku uzyskanego przed rokiem. Zysk brutto osiàgnà wartoêç 130 mln z i by ni szy od uzyskanego przed rokiem o 13%, a wynik netto to 91 mln z o 10% mniej ni przed rokiem. I. Wybrane wskaêniki rentownoêci oraz wskaêniki bezpieczeƒstwa funkcjonowania banków Stopa zwrotu z aktywów ROA 1,51%. Stopa zwrotu z kapita ów ROE 17,61%. Wspó czynnik wyp acalnoêci R 13,14%. Wskaênik kredytów zagro onych 5,8% Wynik brutto GBW 7,0 7,6 Wykres 11 J. Wskaêniki efektywnoêciowe na jednego zatrudnionego (Êrednie w Zrzeszeniu) w tys. z Pozycja Ârednia Suma bilansowa 822 wzrost o 7% Kredyty ogó em 503 wzrost o 15% Depozyty ogó em 671 wzrost o 7% Wynik netto 11,8 spadek o 10% 0 mln z tys. z Zysk netto na 1 zatrudnionego GBW 10,1 6, Wykres 12 K. Podsumowanie Na sytuacj finansowà Grupy w 2002 roku wp ywa y przede wszystkim: wy sza dynamika kredytów ni depozytów, co umniejsza o Êrodki lokowane w Banku Zrzeszajàcym, spadek mar odsetkowych, b dàcy g ównà przyczynà obni enia wyniku finansowego, znaczny wzrost wyniku z tytu u prowizji, ni szy, ni w 2001 roku, wzrost kredytów zagro onych. L. Porównanie wybranych wielkoêci BS zrzeszonych z GBW SA za 2001 i 2002 rok przedstawiono w tabeli 1 i na wykresach 1 6, a udzia Banków Spó dzielczych SGB w sektorze przedstawiono na wykresie 7.

10 [%] 19,5 24,6 Udzia GBW SA w grupie Banków Zrzeszajàcych grudzieƒ 2001 grudzieƒ ,3 28,6 % Fundusze Suma Zobow. wobec w asne bilansowa sekt. finans. SYTUACJA FINANSOWA GOSPODARCZEGO BANKU WIELKOPOLSKI SA A. Aktywa Suma aktywów netto na dzieƒ roku wynios a mln z w ciàgu 12 miesi cy wzros a o 726 mln z, tj. o 42%. B. Nale noêci od sektora finansowego netto wynios y 464 mln z i w ciàgu 12 miesi cy zmniejszy y si o 106 mln z, tj. o 19%. C. Nale noêci od sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych netto wynios y 588 mln z w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 180 mln z, tj. o 44%. D. D u ne papiery wartoêciowe netto stanowi y kwot 707 mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 303 mln z, tj. o 75%. E. Zobowiàzania wobec sektora finansowego wynios y mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 547 mln z, tj. o 45%. F. Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych wynios y 216 mln z, co oznacza, e w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 66 mln z, tj. o 44%. G. Suma funduszy podstawowych i uzupe niajàcych wynios a 155 mln z i w ciàgu 12 miesi cy jej wartoêç wzros a o 54 mln z. H. Przychody odsetkowe wynios y 155 mln z i by y o 4% ni sze od przychodów z 2001 roku. 20,2 28,1 16,0 20,9 Zobow. wobec sekt. niefinans. i sekt. inst. samorz. Wykres 13 18,8 25,3 Nale n. od sekt. niefinans. i sekt. inst. samorz. I. Koszty odsetkowe wynios y 111 mln z i by y o 5% ni sze od kosztów z 2001 roku. J. Wynik z tytu u odsetek wyniós 44 mln z i stanowi 98% wyniku uzyskanego w 2001 roku. K. Wynik z tytu u prowizji wyniós 19 mln z i stanowi 167% wyniku z 2001 roku. L. Koszty dzia ania banku z amortyzacjà wynios y 68 mln z, co stanowi- o 135% kosztów z 2001 roku. M. Zysk netto za 2002 rok wyniós 5 mln z i stanowi 84% wyniku wypracowanego w 2001 roku. N. Podsumowanie W roku 2002 zrealizowano z powodzeniem kolejny proces àczeniowy. Po po àczeniu z Ba tyckim Bankiem Regionalnym S.A. w Koszalinie w 2001 roku, w dniu 10 maja 2002 roku nastàpi- o oficjalne po àczenie z Pomorsko- Kujawskim Bankiem Regionalnym S.A. w Bydgoszczy. Odzwierciedleniem tego faktu jest widoczny w wi kszoêci omawianych pozycji bilansowych oraz przychodowo-kosztowych wzrost skali dzia ania GBW SA np. sumy bilansowej o 44%, czy kosztów dzia ania o 35%. Inaczej natomiast przedstawia si analiza danych tzw. porównywalnych, gdy dane GBW SA za 2001 rok zsumujemy z odpowiednimi wielkoêciami P- -KBR S.A. Dynamika wybranych pozycji sprawozdawczych przedstawia aby si nast pujàco: suma bilansowa: wzrost o 6%, z ycia SGB zobowiàzania wobec sektora finansowego: wzrost o 4%, zobowiàzania wobec sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych: wzrost o 13%, nale noêci od sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych: wzrost o 9%. W 2002 roku g ównym efektem dokonanych àczeƒ Banków Zrzeszajàcych by wzrost efektywnoêci wykorzystania potencja u osobowego i majàtkowego po àczonych struktur bankowych. Fakt ten nie znalaz odzwierciedlenia w wypracowanych wynikach, z uwagi na poniesione koszty àczenia oraz drastycznie spadajàcà mar odsetkowà na przestrzeni 2002 roku, w zwiàzku z obni ajàcymi si stopami procentowymi. O. Porównanie wybranych wielko- Êci finansowych GBW SA w latach 2001 i 2002 przedstawiono w tabeli 2 i na wykresach GBW SA NA TLE GRUPY BANKÓW ZRZESZAJÑCYCH Wykres 13 (Sporzàdzono na podstawie dziennika Rzeczpospolita z dnia 3 marca 2003 roku oraz informacji w asnych). Departament Ekonomiczny GBW SA Sprostowanie W poprzednim numerze Informatora omy kowo pomin liêmy w rankingu Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych za 2001 rok w Kategorii II. EfektywnoÊç Bank Spó dzielczy w Pucku, który uplasowa si na wysokim dwunastym miejscu wêród pi çdziesi ciu najlepszych sklasyfikowanych banków. Za pomy k serdecznie przepraszamy Zarzàd Banku i Czytelników redakcja

11 lu niezale nych czynników, g ównie o charakterze makroekonomicznym i prawnym, utrudniajàcych normalne funkcjonowanie, Bank poprawi wszystkie swoje najwa niejsze wskaêniki, zwi kszajàc zarazem udzia w rynku, a tak e by organizatorem wielu imprez organizowanych na rzecz lokalnego Êrodowiska. Do najwa niejszych wydarzeƒ z ycia Banku w 2002 roku nale y niewàtpliwie przystàpienie do Spó dzielczej Grupy Bankowej. Ta decyzja wymaga- a od Banku szczególnej rozwagi, poprzedzonej gruntownymi analizami. By- a ona bardzo trudna, poniewa BS w Wo czynie by za o ycielem i cz onkiem Zrzeszenia GBPZ, z którego inicjatywy powsta Bank Polskiej Spó dzielczoêci. Z krótkiej, bo tylko pó rocznej, perspektywy, mo na stwierdziç, e wybór zrzeszenia okaza si s uszny i nale y go traktowaç jako sukces decyzyjny Banku. Bank, dbajàc o swój wizerunek i baz sprz towo-lokalowà, w latach przeprowadzi tak e powa ne inwestycje. W 2001 roku wykonano kapitalny remont Filii w rynku w Wo czynie, po àczony z instalacjà jednego z bankomatów (drugi równolegle postawiono w Oddziale w Kluczborku). Rok 2002 rozpoczà si od ca kowitej centralizacji systemu informatycznego wszystkich placówek. Nast pnie, w ciàgu kilku miesi cy wiosenno-letnich przeprowadzono kapitalny remont Oddzia u w Kluczborku (w warunkach ciàg oêci jego funkcjonowania), a tak e odnowiono meble i wn trza Centrali w Wo czynie. Szczególnie wa nym i strategicznym by remont Oddzia u w Kluczborku, poniewa na nim obecnie spoczywa istotny potencja rozwoju Banku. Za o ony od podstaw w 1995 roku, w dawnej siedzibie, niestety upad ego, Banku Spó dzielczego w Kluczz ycia SGB 10 EfektywnoÊç dzia ania i s u ba spo ecznoêci lokalnej miernikami sukcesu Bank Spó dzielczy w Wo czynie Bank Spó dzielczy w Wo czynie nie nale y do grona najstarszych czy najwi kszych banków spó dzielczych w Polsce. Ma zaledwie (w porównaniu do niektórych 140-latków) 56 lat oraz sum bilansowà i fundusze w asne (po podziale zysku za 2002 rok ponad 1 mln EUR) na Êrednim poziomie. Sukcesy, jakie osiàga, stawiajà go jednak w czo ówce bankowoêci spó dzielczej, a swà si buduje od lat samodzielnie, bez przej ç i po àczeƒ z innymi bankami. Praca Banku Spó dzielczego w Wo czynie w 2001 roku zosta a wysoko oceniona przez Krajowy Zwiàzek Banków Spó dzielczych oraz lokalny Samorzàd. W og oszonym w 2002 roku Rankingu polskich banków spó dzielczych za rok 2001 w kategorii efektywnoêç Bank Spó dzielczy w Wo czynie ulokowa si na wysokim VIII miejscu poêród kilkuset ocenianych banków. W ogólnopolskim konkursie Bank spó dzielczy w s u bie spo ecznoêci lokalnej organizowanym tak e przez KZBS, otrzyma, jako jeden z nielicznych, wyró nienie specjalne. Tak e lokalny Samorzàd od lat docenia dzia alnoêç Banku, przyznajàc mu niemal ka dego roku Statuetki Wo czyƒskiego Isandra. Kierujàca Bankiem, nieprzerwanie od ponad 20 lat, prezes Czes awa Paluch do przyznanych wczeêniej Bankowi statuetek w kategorii Biznes i Przedsi biorczoêç oraz Promocja Miasta i Gminy doda a w asnà za ca okszta t pracy w dziedzinie Przedsi biorczoêci, dzia- aƒ spo ecznych oraz promocji Miasta i Gminy Wo czyn. Ponadto, w plebiscycie czytelników najwa niejszej lokalnej gazety w województwie Nowej Trybuny Opolskiej w 2001roku Bank Spó dzielczy w Wo czynie zosta oceniony jako Najlepszy bank Opolszczyzny. Uroczyste otwarcie Festiwalu Orkiestr D tych zapowiadane przez burmistrza Wo czyna Jana Leszka Wiàcka i grane przez prezes Czes aw Paluch Liczna publicznoêç Festiwalu Orkiestr D tych na pierwszym planie z prawej przewodniczàcy Rady Nadzorczej GBW SA Krzysztof Stempieƒ Osiàgni ciami na szczeblu wojewódzkim by y te niewàtpliwie indywidualne sukcesy prezes Czes awy Paluch i przewodniczàcej Rady Nadzorczej Kornelii Frycowskiej, które kolejno w latach , startujàc w finale plebiscytu Z ota Baba Opolszczyzny, zdoby y pierwsze miejsca w g osowaniu publicznoêci. Wszelkie sukcesy i osiàgni cia nobilitujà. Jednak tak wysoko postawiona poprzeczka zobowiàzuje i nie pozwala spoczàç na laurach. Taki te musia byç dla Banku Spó dzielczego w Wo czynie miniony 2002 rok. Pomimo wie-

12 11 Przekazanie komputerów dla Gimnazjum w Wo czynie z ty u od lewej prezes Czes awa Paluch, Jozef Kelleter Rabobank, przewodniczàca Rady Nadzorczej Kornelia Frycowska, burmistrz Wo czyna Jan Leszek Wiàcek z ycia SGB Eugeniusz Laszkiewicz, prezes Czes awa Paluch, przewodniczàca Rady Nadzorczej Kornelia Frycowska oraz przedstawiciele delegacji indyjskiej na czele z B.S. Vishwanathanem (pierwszy z prawej) borku, w ciàgu kilku lat odbudowa zaufanie kluczborczan do bankowoêci spó dzielczej i obecnie posiada ok. 35% aktywów ca ego Banku. Dlatego otwarcie Oddzia u po modernizacji mia o wyjàtkowo uroczysty charakter, a licznie przybyli goêcie podkreêlali, e Bank z powodzeniem móg by rywalizowaç w konkursie na naj adniejszà placówk bankowà w Kluczborku, gdzie konkuruje z czterema bankami komercyjnymi. Do niewàtpliwie najwa niejszych i zarazem najprzyjemniejszych wydarzeƒ, aczkolwiek poprzedzonych d ugimi przygotowaniami, nale y zaliczyç II Festiwal Orkiestr D tych pod patronatem Banku i osobistym prezes Czes awy Paluch (na której jako pomys odawcy spoczywa najwi kszy organizacyjny ci ar tej cyklicznej imprezy). Odby si on w sierpniu, w Kujakowicach, podczas obchodów 750-lecia wsi. Szczególnà satysfakcj wzbudzi o ogromne zainteresowanie publicznoêci (ponad 3 tys. osób), wysoki poziom artystyczny wi kszoêci uczestniczàcych orkiestr oraz udzia wielu znamienitych zaproszonych goêci, w tym przewodniczàcego KZBS Eugeniusza Laszkiewicza, w adz SGB z prezesem Andrzejem Chmieleckim, przedstawicieli samorzàdów lokalnych, i wielu prezesów banków spó dzielczych. Konferansjerk prowadzi burmistrz Wo czyna Jan Leszek Wiàcek, a w sk ad jury weszli m.in. jako przewodniczàcy Czes aw Sokalski- znany specjalista i dyrygent orkiestr d tych, Edward Spyrka redaktor Polskiego Radia w Opolu oraz Jozef Kelleter na co dzieƒ bankowiec i s dzia, a po godzinach dyrygent i muzyk orkiestry d tej w Holandii, skàd zosta zaczerpni ty pomys zorganizowania festiwalu. Bank Spó dzielczy w Wo czynie by tak e jednym z celów, znanej w Êrodowisku spó dzielczym, wizyty delegacji rzàdu, bankowców i przedsi biorców z Indii ze stanu Karnataka. GoÊcie zwiedzili Central i Oddzia Banku w Kluczborku, uczestniczyli w uroczystej kolacji z udzia em w adz lokalnych oraz obejrzeli specjalnie przygotowany dla nich wyst p znanego wo czyƒskiego Zespo u PieÊni i Taƒca Modrzewiacy. Ponadto Bank, jak co roku, zorganizowa konkurs na systematyczne i aktywne oszcz dzanie w Szkolnych Kasach Oszcz dnoêci, w którym uczestniczy o kilkaset dzieci z niemal wszystkich lokalnych szkó. Z powodu wycofania si z organizacji Funduszu Wspó pracy Programu Agrolinia, ci ar ufundowania nagród spoczywa wy àcznie na Banku (w 2001roku Bank zdoby z Programu Agrolinia, zg aszajàc konkurs SKO, kilkanaêcie tysi cy z na nagrody, m.in. zestaw komputerowy, kserokopiark ). Nie przeszkodzi o to jednak w dalszym wzroêcie zainteresowania dzieci ideà SKO, co ma miejsce tak- e w kolejnej, bie àcej edycji konkursu w roku szkolnym 2002/2003. Bank Spó dzielczy w Wo czynie w 2002 roku by tak e inicjatorem i po- Êrednikiem przekazania przez jeden z holenderskich banków Rabobank w Geldrop pi ciu nowoczesnych zestawów komputerowych dla lokalnego Gimnazjum. W uroczystoêci, okraszonej wyst pami dzieci, wzi y udzia w adze Gminy oraz g ówny inicjator, wczeêniej wspomniany przy okazji Festiwalu Orkiestr D tych, Jozef Kelleter osobistoêç Rabobanku, od lat zaprzyjaêniony z Bankiem Spó dzielczym w Wo czynie. Pad y s owa podzi kowaƒ, ale tak e, co najwa niejsze, wst pne zobowiàzania kontynuacji akcji. Pracownicy Banku i cz onkowie Rady Nadzorczej powinni tak e zapisaç rok 2002 w pami ci jako szczególny. W uznaniu zas ug, wielu z nich uczestniczy o w ubieg ym roku w zagranicznych wyjazdach studyjnych, m. in. do Portugalii, Indii, Chin i Hiszpanii. To by tylko jeden rok z ycia Banku. O powodzeniu decyduje jednak realizacja d ugofalowych strategii, nowoczesne produkty i us ugi bankowe (bankomaty, home banking, karty p atnicze, Otwarcie po remoncie Oddzia u w Kluczborku od lewej: prezes Czes awa Paluch, dyrektor Oddzia u cz onek Zarzàdu Jacek Baldy i starosta kluczborski Stanis aw Rakoczy planowana obs uga rachunków przez Internet), które pozwalajà Bankowi Spó dzielczemu w Wo czynie spokojnie patrzeç w przysz oêç. Trzeba jednak pami taç, e wszystkie dzia ania, które procentowa y dotychczas, trzeba utrzymywaç, stale je modyfikujàc i równoczeênie wprowadzaç nowe rozwiàzania, tak aby Bank móg si nadal rozwijaç. Jacek Baldy Cz onek Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Wo czynie

13 z ycia SGB 12 Nowoczesne us ugi i warunki dzia ania Banku Spó dzielczego w Pleszewie Bank Spó dzielczy w Pleszewie dzia- a obecnie na terenie powiatów pleszewskiego i kaliskiego w oêmiu gminach: Pleszew, Chocz, Czermin, Giza ki, Go uchów, Mycielin, Stawiszyn i Blizanów, w których posiada swoje placówki bankowe (7 oddzia ów i 1 fili ). W roku 2002 funkcjonowanie rozpoczà nowy Oddzia w Blizanowie. Placówka powsta a w budynku wydzier awionym od miejscowej Gminnej Spó dzielni, wyremontowanym i zaadaptowanym do dzia alnoêci bankowej. Obiekt zosta wyposa ony w pe ny system urzàdzeƒ zabezpieczajàcych wzorem pozosta ych placówek Banku, obejmujàcy m.in. ca odobowe monitorowanie urzàdzeƒ alarmowych i telewizj przemys owà. Oddzia Êwiadczy us ugi bankowe w pe nym zakresie. W 2001 roku Bank Spó dzielczy w Pleszewie zakoƒczy proces centralizacji swoich placówek, w wyniku czego powsta jeden spójny system informatyczny. Taka organizacja dzia alnoêci Banku stwarza nowe mo liwoêci w dziedzinie u atwiania klientom dost pu do swoich rachunków nawet po godzinach pracy jednostki. Pierwszà elektronicznà us ugà wprowadzonà w 2001 roku jest TELESAL- DO telefoniczny serwis informacyjny. W Oddziale w Blizanowie Dzwoniàc na wydzielony numer telefonu, po poprawnym zalogowaniu do bazy (us uga wymaga podania 8-cyfrowego numeru identyfikacyjnego i 6-cyfrowego PIN-u) mo na sprawdziç wysokoêç salda rachunku, dost pnych Êrodków (kredyt w rachunku, dopuszczalne saldo debetowe) oraz wysokoêç i rodzaj (wp ata/wyp ata) ostatniej przeprowadzonej operacji. Komputer obs ugujàcy serwis wyposa ony jest w cztery porty analogowe (2 x ISDN w konfiguracji PBX), mo e wi c jednoczeênie prowadziç cztery rozmowy telefoniczne. Uruchomienie i korzystanie z us ugi zgodnie z obowiàzujàcà w Banku taryfà prowizji i op at jest bezp atne (klient ponosi tylko koszty po àczenia telefonicznego). Drugà us ugà wprowadzonà w paêdzierniku 2002 roku jest SALDOSMS. System umo liwia wysy anie SMS-ów do klientów Banku z informacjà o aktualnym stanie salda rachunku, dost pnych Êrodkach oraz kwocie ostatniej operacji. Ka dy klient mo e okreêliç indywidualne zasady, wg których b dà generowane i wysy ane wiadomoêci tekstowe, m.in.: minimalnà zmian wartoêci dost pnych Êrodków w stosunku do ostatnio wys anej wiadomoêci (parametr ten pozwala wyeliminowaç niepotrzebnie wysy ane wiadomoêci, np. po zaksi gowaniu prowizji), maksymalnà liczb SMS-ów wysy anych w ciàgu jednego dnia, zakres godzin wysy ania SMS-ów. SALDOSMS sk ada si z dwóch cz Êci: sprz towej i programowej. Sprz t zgodny jest z architekturà Intel tutaj SMS-y zostajà wysy ane do bramki operatora sieci komórkowej. Oprogramowanie tworzà trzy modu- y: Serwer uwierzytelniania, Wysy- anie SMS-ów oraz Stacja zarzàdzajàca. Dwa pierwsze uruchamiane sà jako procesy Windows 2000 Professional na serwerze dostarczonym z oprogramowaniem. Stacja zarzàdzajàca instalowana jest na dowolnym komputerze z systemem Windows 9x/NT/2000/XP i s u y do administrowania systemem. Najwa niejszym punktem systemu sà dane przechowywane w relacyjnej bazie danych MSDE (baza zgodna z Microsoft SQL Server), co zapewnia bardzo

14 13 wydajnà prac systemu oraz pewnoêç przechowywanych danych, a w przypadku bardzo wielkiego rozrostu bazy bezproblemowà mo liwoêç migracji do Microsoft SQL Server. Wszystkie aplikacje utworzone zosta y z wykorzystaniem pakietu Visual Studio, dost p do baz danych realizowany jest poprzez obiekty ADODB oraz sk adnie SQL, co znaczàco poprawia wydajnoêç systemu i zapewnia jego niezawodnoêç, jak równie mo liwoêç dalszego rozwijania aplikacji o nowe technologie. Zainstalowanie w banku systemu z mo liwoêcià rozsy ania SMS-ów pozwala rozszerzaç mo liwoêci wykorzystywanego obecnie oprogramowania. W chwili obecnej trwajà prace nad modu em do administracji àcz teletransmisyjnych wykorzystywanych przez bank pracujàcy w strukturze centralowej. Zainstalowanie takiego systemu poza mo liwoêcià monitoringu àczy na ekranie monitora, pozwoli na automatyczne (bez udzia u cz owieka) przes anie informacji o awarii àcza w danej relacji do osoby odpowiedzialnej za jego prawid owe dzia anie (administrator sieci komputerowej, pracownik firmy telekomunikacyjnej). z ycia SGB Uruchomienie us ugi SALDOSMS jest bezp atne (klient p aci za ka dy wys any SMS w chwili obecnej jest to kwota 0,30,- /SMS). Bank dysponuje obecnie jednym bankomatem zainstalowanym w centrali w Pleszewie. W 2003 roku zakupiony zostanie nast pny bankomat do znajdujàcego si w trakcie budowy Oddzia u Banku w Go uchowie (obecnie oddzia dzia a w pomieszczeniach dzier awionych od gminy). Danuta Stefaniak Wiceprezes Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Pleszewie 125 lat bankowoêci spó dzielczej w Pszczewie na Ziemi Lubuskiej Wdniu 22 stycznia 1877 roku w Pszczewie utworzony zosta pierwszy Bank Ludowy na Ziemi Lubuskiej. By a to odpowiedê na dyskryminacyjnà polityk w adz pruskich wobec Polaków, którzy zacz li tworzyç w asne placówki finansowe dla wspomagania si w prowadzeniu dzia alnoêci gospodarczej. Organizowali go rolnicy, rzemieêlnicy, kupcy, ksi a i mieszczanie obywatele Pszczewa i okolicy. W dniu za o enia uchwalony zosta statut zawierajàcy spis 65 cz onków, powo ano Zarzàd i Rad Nadzorczà. W Zarzàdzie znaleêli si : ksiàdz wikary Witold Marchwiƒski jako dyrektor, kupiec Leonard Koz owski podskarbi i rolnik Józef Cichowicz kontroler. Cz onkami Rady Nadzorczej zostali m.in.: dr Edward Danielewicz lekarz z Pszczewa, Zygmunt von G adysz posiadacz majàtku w Borowym M ynie i Stanis aw Machowski rolnik. Po I wojnie Êwiatowej Pszczew nie znalaz si w granicach odrodzonego paƒstwa polskiego cz Êç ludnoêci przenosi a si do Polski. W roku 1923 w okresie ogromnej inflacji dzi ki roztropnej pracy kasjera Edwarda Pilza dzia alnoêç Banku zosta a uratowana. W momencie 50-lecia Banku (1927 rok) UroczystoÊç jubileuszowà otwiera prezes Zarzàdu Gospodarczego banku Spó dzielczego w Mi dzyrzeczu Zbigniew Górny. Obok stojà: wiceprezes Miros awa Âwiderska-Rosó i przewodniczàcy Rady Nadzorczej Stefan Karpciw w jego Zarzàdzie znajdowali si : obok Edwarda Pilza Edward Schoen dyrektor i Feliks Paêdziorek kontroler. Prezesem Rady by Ludwik Wittchen. W czasie II wojny Êwiatowej Niemcy zlikwidowali wszystkie polskie placówki w Pszczewie, w tym tak e Bank Ludowy. Po wyzwoleniu i powrocie tych ziem do Polski spó dzielczoêç bankowa reaktywowana zosta a w starych strukturach organizacyjnych i systemowych. Pierwszy Bank Ludowy wznowi dzia- alnoêç w 1945 roku w Mi dzychodzie, nast pny w Mi dzyrzeczu. Walne zgromadzenie organizujàce Spó dzielni Bank Ludowy odby o si z inicjatywy dzia aczy pszczewskich i mi dzyrzeckich w dniu 7 wrzeênia 1945 roku. Wybrano na nim 12-osobowà Rad Nadzorczà oraz 3-osobowy Zarzàd w sk adzie: Brunon Groszewski, Ludwik KaraÊkiewicz i Antoni Bas yk. Bank zarejestrowany zosta 27 listopada 1945 roku. Póêniej losy jego potoczy y si podobnie jak losy ca ej spó dzielczo- Êci bankowej w Polsce: w 1950 roku Bank Ludowy zosta przekszta cony w Gminnà Kas Spó dzielczà; w roku 1956 zmieni nazw na Kas Spó dzielczà, uzyskujàc wi ksze mo liwoêci samodzielnego dzia ania; w roku 1961 przyjà nazw Bank Spó dzielczy, a w roku 1975 znalaz si w strukturze paƒstwowo-spó dzielczego Banku Gospodarki ywnoêciowej. Wa nà datà w historii Banku jest rok 1958, kiedy to Bank zmieni siedzib i przeniós si do zajmowanych po Narodowym Banku Polskim do dnia dzisiejszego pomieszczeƒ przy ob. ul. Waszkiewicza. W okresie transformacji ustrojowej po 1989 roku Bank uzyska pe nà samodzielnoêç i wraz z innymi bankami spó dzielczymi z Wielkopolski, Ziemi Lu-

15 z ycia SGB 14 Wiceprzewodniczàcy KZBS Edward Wyrwa wr cza przedstawicielom GBS Mi dzyrzecz Z otà Honorowà Odznak im. Franciszka Stefczyka Prezes Andrzej Chmielecki wr cza przedstawicielom Banku jubilata okolicznoêciowy upominek od Spó dzielczej Grupy Bankowej Widok ogólny sali podczas uroczystoêci buskiej, Kujaw, Dolnego Âlàska utworzy (17 listopada 1990 roku) niezale ny od dotychczasowych struktur Gospodarczy Bank Wielkopolski Spó ka Akcyjna w Poznaniu. Bank mi dzyrzecki przyjà równie nazw : Gospodarczy Bank Spó dzielczy. W tym czasie Zarzàd Banku stanowili: Edmund Grzywaczek - prezes, Miros awa Âwiderska- Rosó wiceprezes i Janina Gajewy cz onek. W latach dziewi çdziesiàtych nastàpi okres silnej koncentracji kapita- owej banków spó dzielczych, które musia y m.in. stawiç czo a konkurencji banków komercyjnych. Jednym z pierwszych po àczeƒ banków spó dzielczych by o po àczenie w roku 1994 banków z Mi dzyrzecza i Trzciela. Dniem po àczenia by 31 grudnia 1994 roku, a Bank przyjà nazw : Gospodarczy Bank Spó dzielczy Mi dzyrzecz z siedzibà w Trzcielu. Przewodniczàcym Rady Nadzorczej zosta Jerzy Szafraƒski z Mi dzyrzecza, a prezesem Zarzàdu Zbigniew Górny, dotychczasowy prezes Banku w Trzcielu. Jego zast pczynià zosta a Miros awa Âwiderska-Rosó. Kolejnymi po àczeniami by- y: fuzja z Bankiem Spó dzielczym w Bledzewie, która nastàpi a z dniem 1 kwietnia 1997 roku i z Bankiem Spó dzielczym w Zbàszynku z dniem 1 wrzeênia 1999 roku. Wreszcie ostatnim by o po àczenie Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Mi dzyrzeczu z Bankiem Spó dzielczym w Przytocznej, które zrealizowane zosta o z dniem 31 grudnia 2001 roku. DziÊ GBS Mi dzyrzecz dzia a na terenie szeêciu gmin powiatów mi dzyrzeckiego i Êwiebodziƒskiego i àczy pi kne tradycje z nowoczesnoêcià oferty bankowej. Bank zrzeszony jest w Spó dzielczej Grupie Bankowej, której bankiem zrzeszajàcym jest GBW SA w Poznaniu. W roku jubileuszu Rada Nadzorcza dzia a a w nast pujàcym sk adzie: Stefan Karpciw przewodniczàcy, Jacek Iwaniec wiceprzewodniczàcy, Henryk Napiera a sekretarz oraz cz onkowie: Krzysztof Kaczmarek, Tomasz Janeczek, Andrzej Budych, Rados aw Czeczko, Andrzej Chorà ewicz, Grzegorz Gabryelski, Andrzej Kaczmarek, Marek Bartkowiak i Bogus aw Maciejczak. Zarzàd Banku tworzyli: Zbigniew Górny prezes, Miros awa Âwiderska-Rosó I wiceprezes, Janina Moraczyƒska II wiceprezes i Krystyna Adamirowicz cz onek. Wszystkie podane powy ej informacje znalaz y si w pi knie wydanej z okazji jubileuszu monografii pt. 125 lat bankowoêci spó dzielczej w Pszczewie, autorstwa Miros awy Âwiderskiej- -Rosó i Zbigniewa Górnego, oraz w wystàpieniu wspó autorki ksià ki na uroczystoêci jubileuszowej, jaka odby a si 22 listopada 2002 roku w hotelu K szyca LeÊna k. Mi dzyrzecza. GoÊçmi uroczystoêci byli m.in. starosta mi dzyrzecki Kazimierz Puchan, wiceprzewodniczàcy Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych Edward Wyrwa, prezes Zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski Andrzej Chmielecki, wójt Pszczewa Waldemar Gurczyƒski, burmistrz Mi dzyrzecza Tadeusz Dubicki, burmistrz Trzciela Jaros aw Kaczmarek, wójt Przytocznej Waleria Gruszczyƒska i wójt Bledzewa Zenona Szindler. Obecni byli tak e przedstawiciele spo- Wyst p zespo u Corpus Musicus

16 15 z ycia SGB ecznoêci pszczewskiej historycznie zwiàzani z Bankiem Spó dzielczym: Dariusz Wittchen, proboszcz Andrzej Suchorski, Bernard Kowalski i Kazimierz Koch. Po wystàpieniu wiceprezes Miros awy Âwiderskiej-Rosó g os zabra Edward Wyrwa, który przekaza Bankowi jubilatowi najlepsze yczenia i gratulacje od przewodniczàcego KZBS Eugeniusza Laszkiewicza oraz wr czy Stefanowi Karpciwowi i Zbigniewowi Górnemu Z otà Honorowà Odznak im. Franciszka Stefczyka Za Zas ugi dla Spó dzielczoêci Bankowej przyznanà Gospodarczemu Bankowi Spó dzielczemu w Mi dzyrzeczu przez Kapitu KZBS. Edward Wyrwa odznaczy tak e Bogus awa Maciejczaka i Stefana Karpciwa Srebrnymi Krzy ami im. Ks. Piotra Wawrzyniaka Za Zas ugi w Rozwoju Spó dzielczoêci Bankowej. Z kolei Maria Semk o, Krystyna Adamirowicz i Leszek Zimny otrzymali z ràk prezesa Andrzeja Chmieleckiego Z ote Odznaki Spó dzielczej Grupy Bankowej. Kilka osób (Dariusz Wittchen, ks. proboszcz Suchorski, Bernard Kowalski, prezes Andrzej Chmielecki, Genowefa Woêniak, Marek Nowak, Kazimierz Koch i Eugenia K osowska) zosta o wyró nionych Medalami 125-lecia Bankowo- Êci Spó dzielczej w Pszczewie. Bankowi jubilatowi yczenia przekazali m.in. starosta Kazimierz Puchan i wójt Waldemar Gurczyƒski, prezesi Banków Spó dzielczych w Choszcznie, Santoku i Barlinku. Prezes Andrzej Chmielecki wyrazi uznanie Bankowi za dotychczasowe osiàgni cia i podzi kowa za jego znaczàcy wk ad w powstanie GBW i obecnà si Spó dzielczej Grupy Bankowej. UroczystoÊç uêwietni wyst p bardzo ciekawej wokalno-instrumentalnej grupy muzycznej: zespo u Corpus Musicus z Pszczewa, który na oryginalnych dawnych instrumentach wykona kilka utworów muzyki dawnej od Êredniowiecznych pieêni Maryjnych po pieêni obyczajowe z XVII/XVIII wieku. Jubileusz zakoƒczy a wspólna kolacja. (ac) I Forum Biznesu Lokalnego w Gorzowie Wlkp. Cenna inicjatywa Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Barlinku wsparta Patronatem Marsza ka Województwa Zachodniopomorskiego Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Barlinku, odpowiadajàc na sygna y wychodzàce ze Êrodowisk gospodarczych, samorzàdowych, spo ecznych z oêrodków obs ugiwanych przez Bank, zorganizowa dnia 29 listopada 2002 roku I Forum Biznesu Lokalnego, które odby o si w hotelu Mieszko w Gorzowie Wielkopolskim. Wspó organizatorami Forum by y Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu i Concordia Wielkopolska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych. Patronat nad spotkaniem objà marsza ek zachodniopomorski Zygmunt Meyer. Patronat medialny sprawowa a Gazeta Lubuska. Forum odby o si pod has em: MyÊl globalnie, dzia aj i wspó pracuj lokalnie. Forum zgromadzi o 250 przedstawicieli firm oraz w adz samorzàdowych z terenu dzia ania Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Barlinku obejmujàcego miasta i gminy: Barlinek, Bierzwnik, Bogdaniec, Boleszkowice, D bno Lubuskie, Kostrzyn n. Odrà, Krzeszyce, MyÊlibórz, Nowogródek Pomorski, Pe czyce, S oƒsk, Witnica, po- o one w czterech powiatach (myêliborski, sul ciƒski, choszczeƒski, gorzowski) dwóch województw: lubuskiego i zachodniopomorskiego. GoÊçmi Forum byli tak e przedstawiciele instytucji, agencji, stowarzyszeƒ, izb gospodarczych, oêrodków akademickich dzia ajàcych na rzecz ma ych i Êrednich przedsi biorstw Otwarcia Forum i powitania goêci i wszystkich jego uczestników dokona prezes Zarzàdu Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Barlinku Zbigniew Wielgosz, który powiedzia m.in.: Podejmujàc t inicjatyw chcemy przyczyniaç si do wspomagania rozwoju regionalnego nie tylko poprzez finansowanie, udzielajàc kredytów, ale równie poprzez organizowanie spotkaƒ, które umo liwià Paƒstwu szerokie kontakty mi dzy sobà, z w adzami samorzàdowymi, uczelniami oraz instytucjami, które oferujà wspomaganie biznesu. [...] Dzisiejsze spotkanie poczàtkuje cykl spotkaƒ, które mam nadziej pomogà Paƒstwu prze amywaç bariery rozwoju, pomogà znaleêç si w nowej rzeczywisto- Êci, jaka b dzie po wejêciu Polski do Unii Europejskiej, oraz pozwolà o ywiç istniejàce lub nawiàzaç nowe kontakty Wystàpienie prezesa Zbigniewa Wielgosza

17 z ycia SGB 16 Uczestnicy Forum z firmami lokalnymi uwiarygodnionymi wspó pracà z naszym bankiem. Na tym zyskajà wszyscy, zarówno mieszkaƒcy, bank, firmy, gminy i miasta tutaj reprezentowane. W Forum uczestniczy a pos anka na Sejm Rzeczypospolitej Bo ena Koz owska oraz przewodniczàcy Rad Powiatów, starostowie, przewodniczàcy Rad Miast i Gmin, burmistrzowie i wójtowie z wszystkich wymienionych wczeêniej jednostek samorzàdu terytorialnego. Po powitaniu i przedstawieniu uczestników Forum odby y si prezentacje organizatorów. Pierwszà prezentacj przygotowa Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Barlinku, a przedstawili jà prezes Zbigniew Wielgosz i wiceprezes Banku Bo ena G ogowska. Podczas Forum wyêwietlony zosta film, ukazujàcy m.in. wszystkie placówki GBS, których modernizacj zakoƒczy o w roku 2002 otwarcie nowej siedziby Oddzia u w Bierzwniku, po àczone z 55-leciem Banku. Prezes Wielgosz natomiast w swoim wystàpieniu odniós si g ównie do przysz oêci, stwierdzajàc, e przygotowywana jest nowa strategia Banku na kolejne 3 do 5 lat, w której pojawià si takie zadania, jak uruchomienie dzia alnoêci dewizowej oraz ubezpieczeniowej, zmiana systemu informatycznego na sprawniejszy, obejmujàcy mi dzy innymi zarzàdzanie relacjami z klientami, doskonalenie zmian organizacyjnych, poprzez dalsze podnoszenie kwalifikacji pracowników i badanie zadowolenia klientów oraz zbudowanie i wieloletnie kontynuowanie programu lojalnoêciowego podsumowywanego co roku losowaniem 100 nagród, a wêród nich samochodu. W dalszym ciàgu prezentacji wiceprezes Bo- ena G ogowska przedstawi a dane (ilustrowane wykresami), ukazujàce dynamiczny wzrost w okresie ostatnich lat aktywów Banku, uzyskiwane dobre wyniki, umacniane kapita y, wspó czynnik wyp acalnoêci Êwiadczàcy o tym, e Bank odwa nie finansuje rozwój gospodarczy lokalnych firm, przeznaczajàc na to znacznà cz Êç pozyskanych Êrodków. Efektem tej dzia alnoêci jest znaczàcy wp yw i udzia Banku w rozwoju gospodarczym regionu. Po prezentacji g ównego organizatora Forum g os zabra wiceprezes Zarzàdu GBW SA Jerzy Ró yƒski, który zapozna zebranych z dzia alnoêcià i potencja em ekonomiczno-finansowym Spó dzielczej Grupy Bankowej. Nast pnie o dzia alnoêci Towarzystwa Ubezpieczeƒ Wzajemnych Concordia Wielkopolska mówi dyrektor Oddzia u w Szczecinie Henryk Trybuchowicz. W zasadniczej cz Êci Forum referat wprowadzajàcy do dyskusji o tym, jak poprzez partnerstwo z instytucjami finansowymi, publicznymi, samorzàdowymi i kontakty gospodarcze z firmami rozwijaç ich dzia alnoêç i likwidowaç bariery rozwoju, wyg osili dr Sylwia Sysko-Romaƒczuk oraz dr Alberto Lozano Platonoff pracownicy naukowi Wydzia u Nauk Ekonomicznych i Zarzàdzania Uniwersytetu Szczeciƒskiego. Po dyskusji uczestnicy Forum mieli mo noêç spotkaç si w przygotowanych punktach konsultacyjnych z przedstawicielami instytucji dzia ajàcych na rzecz gospodarki regionu. Byli nimi specjali- Êci m.in. z Centrum Wspierania Biznesu PARP, Stowarzyszenia Wspierania Ma- ej Przedsi biorczoêci, Zachodniej Izby Gospodarczej w Gorzowie Wlkp., Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowych Urz dów Pracy z Gorzowa i Sul cina, KRUK System Inkaso Sp. z o.o., Concordii Wielkopolska TUW, Gospodarczego Banku Wielkopolski SA i Gospodarczego Banku Spó dzielczego w Barlinku. Rozmowy i wymiana poglàdów by y tak e kontynuowane podczas bankietu po àczonego z wyst pami artystycznymi. Celami Forum by y: popularyzacja idei integracji i wspó pracy lokalnej firm i instytucji; o ywienie lokalnych kontaktów i lokalnej wspó pracy gospodarczej, zapoznanie z przedstawicielami nowych w adz samorzàdowych. Cele te zosta y spe nione i w adze Banku zapowiedzia y kontynuowanie tego rodzaju spotkaƒ. (red.)

18 17 ków i klientów. Bank posiada wystarczajàce Êrodki i fundusze w asne do prowadzonej dzia alnoêci. W latach w wyniku przeobra eƒ polityczno-ustrojowych w Polsce banki spó dzielcze uzyska y ca kowità samodzielnoêç i niezale noêç. W nast pnym dziesi cioleciu system bankowy ulega sta ym zmianom. Dnia 24 czerwca 1994 roku Sejm RP uchwali ustaw o restrukturyzacji banków spó dzielczych i Banku Gospodarki ywnoêciowej, która zobowiàzywa a banki spó dzielcze do zrzeszania si w bankach regionalnych. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku Spó dzielczego w Kowalu w dniu 30 listopada 1994 roku podj o uchwa o zrzeszeniu si w Pomorsko-Kujawskim Banku Regionalnym S.A. w Bydgoszczy. W 1995 roku Bank Spó dzielczy w Kowalu otworzy swój Oddzia w gminie Choceƒ na bazie upad ego tam banku. W nast pnych latach Bank w Kowalu uczestniczy aktywnie w procesach àczeniowych, jakie mia y miejsce w sektorze bankowoêci spó dzielczej. W dniu 1 paêdziernika 1996 roku nastàpi o po àczenie Banku Spó dzielczego w Szpetalu Górnym z Bankiem Spó dzielczym w Kowalu, w wyniku którez ycia SGB 75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu Cz onkowie Banku Spó dzielczego i mieszkaƒcy Kowala, miasta w którym urodzi si król Kazimierz Wielki, uroczyêcie obchodzili jubileusz 75-lecie powstania Banku. Bank za o ony zosta w dniu 8 grudnia 1927 roku jako Kasa Spó dzielcza im. Kazimierza Wielkiego z ograniczonà odpowiedzialnoêcià. Na zebraniu organizacyjnym by- o 51 cz onków. Do Zarzàdu wybrano Eustachego Bojakowskiego i Antoniego Mizerskiego. Kasa Spó dzielcza opiera a swojà dzia alnoêç na statucie spó dzielni, za zobowiàzania spó dzielni odpowiadali cz onkowie zadeklarowanymi udzia ami. O tym, jak potrzebna by a Kasa Spó dzielcza w Kowalu, Êwiadczy fakt, e corocznie przybywa o cz onków. Kasa mieêci a si w ma ym pomieszczeniu na Placu Rejtana. Wybuch II wojny Êwiatowej przerwa na kilka lat dzia alnoêç Kasy Spó dzielczej. Okupant zlikwidowa jà, a niemiecki Urzàd Miejski przejà dokumentacj Kasy. Po wyzwoleniu dzia alnoêç Kasy reaktywowano dnia l wrzeênia 1946 roku. Wybrano 3-osobowy Zarzàd w sk adzie: Mieczys aw Radecki skarbnik, Izydor Strzelecki sekretarz, Roman Pawlicki rachmistrz. Powo ano te 3- osobowà Rad Nadzorczà, do której weszli: Czes aw Âpiewakowski przewodniczàcy, Jan Hofman zast pca przewodniczàcego, Roman Woêniak sekretarz. Na posiedzeniu Zarzàdu i Rady 30 maja 1948 roku zmieniono nazw Kasy Spó dzielczej na Bank Spó dzielczy w Kowalu. Nast pnie w dniu 25 czerwca 1950 roku na Walnym Zgromadzeniu delegatów przyj to nowy statut i zmieniono nazw Banku Spó dzielczego na Gminnà Kas Spó dzielczà. W dniu 25 listopada 1951 roku otworzono w wynaj tym lokalu Punkt Kasowy w Baruchowie w celu szybszej i wygodniejszej obs ugi rolników z gminy K ótno. W 1957 roku po powo aniu Zwiàzku GoÊcie uroczystoêci jubileuszowej Spó dzielni Oszcz dnoêciowo-po yczkowych placówka bankowa w Kowalu przyj a nowà nazw : Spó dzielnia Oszcz dnoêciowo-po yczkowa (SOP). W latach szeêçdziesiàtych nastàpi rozwój dzia alnoêci gospodarczej, kulturalno-oêwiatowej i wychowawczej Spó dzielni. Dzia alnoêç gospodarcza koncentrowa a si na gromadzeniu wk adów oszcz dnoêciowych, udzielaniu kredytów, prowadzeniu rozliczeƒ finansowych. We wrzeêniu 1966 roku oddano do u ytku nowy lokal Punktu Kasowego w Baruchowie, w którym do dzisiaj prowadzona jest obs uga bankowa. Na poczàtku lat siedemdziesiàtych wysi ki Zarzàdu i Rady Nadzorczej koncentrowa y si wokó budowy nowego biurowca Banku w Kowalu, który zosta oddany do u ytku w roku Rok ten przyniós tak e kolejne zmiany strukturalne w spó dzielczoêci bankowej, po àczone z powstaniem paƒstwowo-spó dzielczego Banku Gospodarki ywno- Êciowej. Zmieniona zosta a nazwa Spó dzielni na Bank Spó dzielczy w Kowalu. Dnia 29 listopada 1977 roku Bank Spó dzielczy zaszczyci swojà obecno- Êcià przewodniczàcy Rady Paƒstwa profesor Henryk Jab oƒski. Lata osiemdziesiàte to dynamiczny rozwój Banku. Wzrasta a systematycznie liczba cz on-

19 z ycia SGB 18 go powsta tam Oddzia. Na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli Banku Spó dzielczego w Konecku i Banku Spó dzielczego w Kowalu w 1997 roku podj to uchwa y o po àczeniu si obydwu banków. Na bazie przy àczonego banku w Konecku powsta równie Oddzia. W dniu 26 sierpnia 1998 roku otwarty zosta nowy Punkt Kasowy w Czemiewicach w celu usprawnienia obs ugi klientów. W 1998 roku w Lubieniu Kujawskim i w Kowalu podj to uchwa o po àczeniu banków. Po po àczeniu w Lubieniu powsta kolejny Oddzia. W dniu 12 lipca 2000 roku Oddzia ten otrzyma nowà siedzib. Bank Spó dzielczy w Kowalu w latach àczenia si z innymi bankami modernizowa przej te placówki oraz inwestowa w sprz t i programy komputerowe. W czerwcu 2002 roku oddano do u ytku zmodernizowany lokal centrali w Kowalu wraz z dobudowanà nowoczesnà salà operacyjnà oraz zainstalowanym bankomatem. Bank mimo prowadzonych inwestycji osiàga dobre wyniki finansowe. Fundusze w asne przekroczy y l mln EUR. Roczny zysk wypracowywany jest w granicach 1 mln z otych, suma bilansowa w granicach 40 mln z otych, wspó czynnik wyp acalnoêci oko o 15%. W ostatnich latach Bank uczestniczy w ró nych rankingach i uzyskiwa wysokie lokaty. Dba oêç o najlepszà obs ug klientów zapewnia zespó 50 pracowników z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Dzia alnoêcià Banku kieruje Zarzàd w sk adzie: Leszek Komorek prezes, Wanda Bagdziƒska wiceprezes, El bieta B aszczyk cz onek, Barbara Jakubowska cz onek. Nadzór nad ca okszta tem dzia alnoêci Banku sprawuje Rada Nadzorcza z przewodniczàcym Karolem Majewskim, wiceprzewodniczàcym Stanis awem Adamczykiem (cz onkiem Rady Nadzorczej GBW SA w Poznaniu), sekretarzem Genowefà Szatkowskà. Przewodniczàcym Komisji Rewizyjnej jest Robert Majewski. W dniu 27 marca 2002 roku Bank Spó dzielczy w Kowalu zrzeszy si z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA w Poznaniu i wszed w struktur Spó dzielczej Grupy Bankowej. Prezes Leszek Komorek przyjmuje gratulacje od burmistrza Kowala Eugeniusza Go embiewskiego Powy sze informacje zaczerpni te zosta y z publikacji pt. 75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu , wydanej z okazji jubileuszu Banku, oraz z wystàpienia prezesa Leszka Komorka, wyg oszonego na uroczystoêci jubileuszowej, jaka odby a si dnia 30 listopada 2002 roku w sali Ochotniczej Stra- y Po rnej w Kowalu. UroczystoÊç zgromadzi a bardzo liczne grono goêci, których po wys uchaniu hymnu Kowala w serdecznych s owach powita wiceprzewodniczàcy Rady Nadzorczej Banku Stanis aw Adamczyk. WÊród goêci znaleêli si m.in.: pose na Sejm Rzeczypospolitej Lech Kuropatwiƒski, wiceprezes Zarzàdu GBW SA Ewa Bochniak, starosta w oc awski Piotr Stanny i przewodniczàcy Rady Powiatu Bogdan Czajka, burmistrz Kowala Eugeniusz Go embiewski i przewodniczàcy Rady Miasta Andrzej Lewandowski, wójt gminy Kowa Marek Szubski i przewodniczàcy Rady Gminy Edward Dominikowski, wójt i przewodniczàcy Rady Gminy Baruchowo Stanis aw Sadowski i Jaros aw Komorek, wójt i przewodniczàcy Rady Gminy Fabianki Jan Krzy anowski i Marek Komorowski, wójt i przewodniczàcy Rady Gminy Koneck Ryszard Borowski i Adam Wroniecki, przewodniczàcy Rady Miasta i Gminy Lubieƒ Kujawski Janusz Z otowski, wójt i przewodniczàcy Rady Gminy Choceƒ Kazimierz Kaca i Miros aw Wojtczak, proboszcz miejscowej parafii ksiàdz Henryk Ambroziak, przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Banku Gospodarki ywnoêciowej, Oddzia ów Gospodarczego Banku Wielkopolski we W oc awku i Bydgoszczy, prezesi sàsiednich Banków Spó dzielczych, przedstawiciele Wojewódzkiego Zwiàz- Wystàpienie gratulacyjne wiceprezes Gospodarczego Banku Wielkopolski SA Ewy Bochniak.W Êrodku stoi prezes Leszek Komorek, z prawej przewodniczàcy Rady Nadzorczej Banku Karol Majewski

20 19 Gratulacje od prezesa Kujawsko-Dobrzyƒskiego Banku Spó dzielczego Cezarego Maciejewskiego. Z lewej prowadzàcy uroczystoêç wiceprzewodniczàcy Rady Nadzorczej Stanis aw Adamczyk... i od prezesa Banku Spó dzielczego w Piotrkowie Kujawskim Rafa a Marciniaka z ycia SGB ku Kó ek i Organizacji Rolniczych, Kó Gospodyƒ Wiejskich, OÊrodka Doradztwa Rolniczego Zarzeczewo, szkó, Towarzystwa Mi oêników Kowala i Okolic, byli i obecni cz onkowie Rady Nadzorczej i Zarzàdu Banku jubilata, pracownicy Banku, emeryci. Wys uchane z uwagà przez zebranych wystàpienie podsumowujàce 75- letnià histori i wyniki Banku Spó dzielczego w Kowalu prezes Leszek Komorek zakoƒczy podzi kowaniami skierowanymi pod adresem samorzàdów terytorialnych wszystkich szczebli, Zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski i osobiêcie wiceprezes Ewy Bochniak, Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych i Zwiàzku Rewizyjnego w Warszawie, przedsi biorców, przedstawicieli wszystkich Êrodowisk, z którymi Bank wspó pracuje, i zapewni, w imieniu Rady Nadzorczej i Zarzàdu, e nadal nie b dà szcz dzili si w dzia alnoêci dla dobra lokalnych spo ecznoêci, cz onków i klientów Banku. Wyrazem uznania dla dorobku Banku by y liczne odznaczenia przyznane jego dzia aczom i pracownikom. Prezes Ewa Bochniak wr czy a dwunastu osobom Z ote Odznaki przyznane im przez Kapitu Spó dzielczej Grupy Bankowej. Wyró nienia te otrzymali: Kazimierz Adamczyk, Józef Baryza, Anna Bla ejczak, Krystyna Folga, Leszek Komorek, Jan Koz owski, Karol Korpusiƒski, Zdzis aw Modrzejewski, El bieta Nowakowska, Ryszard Seroczyƒski, Jan Wieczorek i Stanis aw Warszawski. Z otymi Odznakami BG Za Zas ugi dla Spó dzielczoêci Bankowej uhonorowani zostali: El bieta Blaszczyk, Wanda Bagdziƒska, Anna Grabowska, Adam Jaskulski, Halina Mordzak, Karol Majewski, Edward Matuszak, Anna Sudomir, Genowefa Szatkowska i Julian Sosnowski. Bank wyró niony zosta tak e Statuetkà BG. Szczególnie podnios ym momentem uroczystoêci by o wr czenie przez prezes Ew Bochniak przedstawicielom siedmiu samorzàdów miejskich i gminnych (Urz du Miasta w Kowalu, Urz du Gminy w Kowalu, Urz du Gminy w Baruchowie, Urz du Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim, Urz du Gminy w Choceniu, Urz du Gminy w Fabiankach i Urz du Gminy w Konecku) Z otej Honorowej Odznaki im. Franciszka Stefczyka Za Zas ugi dla Spó dzielczo- Êci Bankowej, przyznanej im przez Kapitu Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych. Dowodem wysokiej oceny dzia alno- Êci Banku na rzecz Êrodowiska rolniczego by o wr czenie czterem osobom (Wandzie Bagdziƒskiej, Annie Sudomir, Janinie Bugda i Robertowi Majewskiemu) Odznaki Zas u ony dla Rolnictwa. Wr czenia dokona prezes WZKiOR Stefan Churski. Mi ym akcentem uroczystoêci by o te przyznanie prezesowi Leszkowi Komorkowi Dyplomu Honorowego Przyjaciela Szko y Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. GoÊcie, wêród nich pose Lech Kuropatwiƒski i prezes Ewa Bochniak, nie szcz dzili Bankowi jubilatowi s ów uznania dla jego dokonaƒ, wr czajàc przedstawicielom w adz Banku wraz z gratulacjami i yczeniami dalszego pomyêlnego rozwoju wiele okoliczno- Êciowych upominków i kwiatów. UroczystoÊç uêwietni bardzo interesujàcy i ambitny program artystyczny, przygotowany przez Towarzystwo Mi- oêników Kowala i Okolic, a prowadzony z niezwyk à kulturà przez Ann B a- ejczak, siostr s awnego a wywodzàcego si z Kowala wybitnego aktora Jana Nowickiego, silnie zwiàzanà w przesz oêci pracà zawodowà z Bankiem Spó dzielczym. Adam Cichy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Zarządu Banku Spółdzielczego w Krotoszynie z działalności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Tekst jednolity Regulaminu sporządzony w dniu 05.03.2013 r. Preambuła Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Opracowano w Departamencie Kontrolingu Dobra sytuacja banków spółdzielczych na tle sektora bankowego Opracowano w Departamencie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik Nr 2 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 lipca 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 lipca 2006 r. 968 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Uzupe nienia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnoêciowego

Bardziej szczegółowo

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny.

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny. 1. ZAKŁADANIE FIRMY Zakładając nową firmę należy wprowadzić informacje, które będą wykorzystywane w trakcie pracy. Na ich podstawie program zaproponuje m.in. odpowiedni plan kont, układ bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Tworzymy oprogramowanie. Prezentacja oferty oprogramowania dla administracji publicznej. Poznań, 23.02.2016 r.

Tworzymy oprogramowanie. Prezentacja oferty oprogramowania dla administracji publicznej. Poznań, 23.02.2016 r. Tworzymy oprogramowanie Prezentacja oferty oprogramowania dla administracji publicznej Poznań, 23.02.2016 r. O firmie -> najważniejsze informacje (1/2) Tworzymy oprogramowanie Sputnik Software jest producentem

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 I Wizytówka jednostki ABAS Spółka Akcyjna rozpoczęła swoją działalność na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1996.12.12

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Stowarzyszeniem Przewoźników Podlasia z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Kombatantów 4, 15-102 Białystok, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul.

UMOWA SZKOLENIOWA. Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul. Lipowej 2 w Białymstoku, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo