75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17"

Transkrypt

1 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, kwiecieƒ 2003 nr 1/108 ISSN X Umocnienie pozycji SGB na rynku w 2002 roku str lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Bank Spó dzielczy w Wo czynie str. 10 Jubileusze w Pszczewie i Drezdenku str. 13, 23 GBS w Mosinie zacieênia wi zi z lokalnymi spo ecznoêciami str. 25 Wspó praca GBW S.A. z samorzàdami terytorialnymi str. 27 Spotkanie Prezesów Zarzàdów zrzeszonych banków spó dzielczych str. 2 BankowoÊç elektroniczna SGB 24 str. 31 Nagrody dla GBS Barlinek i BS Czarnków str. 32, 33

2 Spis treêci INFORMATOR Spó dzielczej Grupy Bankowej nr 1/108/2003 NAJWA NIEJSZE WYDARZENIA Spotkanie Prezesów Zarzàdów zrzeszonych banków spó dzielczych Partnerstwo samorzàdu terytorialnego i banku spó dzielczego a rozwój regionalny Konferencje w Poznaniu, Gdaƒsku i Bydgoszczy Z YCIA SGB Umocnienie pozycji Spó dzielczej Grupy Bankowej na rynku w 2002 roku Sytuacja ekonomiczno-finansowa SGB na dzieƒ 31 grudnia 2002 roku EfektywnoÊç dzia ania i s u ba spo ecznoêci lokalnej miernikami sukcesu Bank Spó dzielczy w Wo czynie Nowoczesne us ugi i warunki dzia ania Banku Spó dzielczego w Pleszewie lat bankowoêci spó dzielczej w Pszczewie na Ziemi Lubuskiej I Forum Biznesu Lokalnego w Gorzowie Wlkp lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu Bank Spó dzielczy w Czarnkowie obecny na rynku pilskim Uruchomienie Oddzia u w Pile UroczystoÊç w Wartkowicach Konkurs bankomatowy lecie Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spó dzielczego z s. w Drezdenku Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Mosinie zacieênia wi zi z lokalnymi spo ecznoêciami Spotkanie w Brodnicy WSPÓ PRACA Z GMINAMI Wspó praca Gospodarczego Banku Wielkopolski SA z samorzàdami terytorialnymi GBW SA agentem emisji Gmina Czerwonak emituje obligacje BANKOWOÂå ELEKTRONICZNA BankowoÊç elektroniczna wyzwaniem dla banków spó dzielczych Konferencja BODiE pod patronatem honorowym Zwiàzku Banków Polskich BankowoÊç elektroniczna SGB WIADOMOÂCI GBS Barlinek bankowy lider informatyki Bank Spó dzielczy w Czarnkowie wêród najlepszych wielkopolskich firm Wysokie odznaczenia paƒstwowe dla bankowców spó dzielców ze S upcy SGB wspiera wielkopolski futbol Pomoc finansowa dla Banków Spó dzielczych Minister Danuta Hübner na otwarciu Gminnej Pracowni Internetowej w P powie Lokaty i kredyty bankowe w Polsce i za granicà SZKOLENIA Standardy Kwalifikacyjne w Spó dzielczej Grupie Bankowej Wspó praca DSB i BODiE INTEGRACJA EUROPY èród a prawa Unii Europejskiej ISSN X RADA PROGRAMOWA Jerzy Ró yƒski (przewodniczàcy) wiceprezes Zarzàdu GBW SA Henryk Janasek sekretarz Rady Nadzorczej GBW SA wiceprzewodniczàcy RN BS w Koninie Irena Klein cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS w Ustce Gra yna Nader dyrektor Biura Marketingu GBW SA Czes aw Banaszewski dyrektor I Oddzia u GBW SA w Poznaniu REDAKCJA Adam Cichy redaktor naczelny ADRES REDAKCJI Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Norwida 14, Poznaƒ tel./fax WYDAWCA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA ul. Miel yƒskiego 22, Poznaƒ tel , fax REALIZACJA WYDAWNICZA Studio Poligraficzne Wydawnictwa Miejskiego ul. Ratajczaka 44, Poznaƒ tel ,

3 najwa niejsze wydarzenia 2 Spotkanie Prezesów Zarzàdów zrzeszonych banków spó dzielczych Jelenia Góra, 10 stycznia 2003 roku Kolejne spotkanie prezesów banków SGB pierwsze w br. odby o si krótko po Nowym Roku w Jeleniej Górze w województwie dolnoêlàskim, z którego wywodzi si kilka silnych zrzeszonych banków spó dzielczych. Spotkanie otworzy prezes Zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski Andrzej Chmielecki, witajàc serdecznie licznie przyby ych prezesów banków spó dzielczych, wiceprezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Leszka Ratajczaka, przedstawicieli firmy EuroComp System Sp. z o.o. oraz cz onków Zarzàdu i pracowników GBW SA. W zaproponowanym porzàdku obrad znalaz o si m.in. wystàpienie wiceprezesa ARiMR Leszka Ratajczaka na temat funduszy unijnych (w tym funkcjonowania systemu IACS), prezentacja oferty firmy EuroComp dotyczàca bazy danych o funduszach unijnych, dyskusja nt. realizacji strategii GBW SA na lata , przedstawienie za o eƒ do nowej strategii SGB i wst pna informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej SGB wg stanu na dzieƒ 31 grudnia 2002 roku. Wiceprezes Leszek Ratajczak wob- szernym wystàpieniu przedstawi m.in.: za o enia Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, struktur wydatków bud etowych na rolnictwo w Unii Europejskiej, uzgodnione przez Polsk z Komisjà Europejskà wielkoêci Êrodków finansowych dla polskiego rolnictwa na lata , system dop at bezpo- Êrednich dla polskiego rolnictwa, system obs ugi p atnoêci i schemat przep ywu tych Êrodków. Z danych za rok 2000 wynika, e w bud ecie Unii Europejskiej ponad 60% Êrodków przeznaczone jest na wspomaganie dzia alnoêci rolniczej, z tego 61% na p atnoêci bezpoêrednie, 14% na subsydia eksportowe, 2% na przechowalnictwo, 10% na rozwój wsi i 13% na inne cele. Najistotniejszymi elementami Wspólnej Polityki Rolnej sà: dop aty bezpoêrednie zwiàzane z podniesieniem dochodowoêci gospodarstw rolnych i ochronà rolnictwa przed konkurencjà Êwiatowà oraz polityka strukturalna, Spotkanie która wspiera przemiany strukturalne w rolnictwie i na obszarach wiejskich. System IACS (Integrated Administration and Control System Zintegrowany System Zarzàdzania i Kontroli) to w najwi kszym uproszczeniu instrument, który ma sprawiç, e do rolnika dotrà pieniàdze. W trzech pierwszych latach po wejêciu do Unii Europejskiej nasze rolnictwo b dà zasila y ró ne rodzaje p atno- Êci: dop aty bezpoêrednie uproszczone, interwencja rynkowa i subsydia eksportowe, dop aty z tzw. II filaru na dzia ania zwiàzane z rozwojem wsi (Program Fragment sali obrad przewodniczàcy Rady Zrzeszenia, prezes Zarzàdu GBW SA Andrzej Chmielecki Wystàpienie wiceprezesa ARiMR Leszka Ratajczaka Rozwoju Obszarów Wiejskich), dzia ania zwiàzane z funduszami strukturalnymi w rolnictwie. Instytucje tworzàce system obs ugi p atnoêci to: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; jednostka otwiera koordynujàca, którà jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; jednostki (agencje) p atnicze ARiMR i Agencja Rynku Rolnego. Schemat przep ywu Êrodków opiera si na dwóch strumieniach pieni nych: I strumieƒ (Êrodki unijne) to: Unia Europejska Ministerstwo Finansów i Narodowy Bank Polski Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa banki rolnicy (beneficjenci). II strumieƒ (Êrodki krajowe) to: ARiMR banki Kasa Rolniczych Ubezpieczeƒ Spo- ecznych rolnicy (beneficjenci).

4 3 Wspó praca w Grupie (niekonkurencyjnoêç). Grupa ma wybrany scentralizowany system informatyczny; system gospodarki finansowej w Grupie jest wdro ony i wspólnie przyj te regu y obowiàzujà wszystkich; Grupa posiada wspólnà nazw i logo i coraz wi cej banków pos uguje si nimi, co jest niewàtpliwym sukcesem Nowa strategia, wspólnie wypracowana i przyj ta, musi zawieraç model funkcjonowania Grupy, mimo i nie ponajwa niejsze wydarzenia Prezes Leszek Ratajczak wyjaêni, e banki, które b dà obs ugiwa y p atnoêci jako autoryzowani przedstawiciele ARiMR, zostanà wy onione drogà przetargu i muszà spe niç trzy nast pujàce kryteria: posiadaç ogólnokrajowà sieç, posiadaç odpowiednio wykwalifikowanà kadr, posiadaç odpowiednie warunki techniczne. Prezes Andrzej Chmielecki poinformowa uczestników spotkania, e Spó dzielcza Grupa Bankowa przyst puje do przetargu na bank obs ugujàcy Agencj i na regionalnych przedstawicieli Agencji (w ka dym banku spó dzielczym) wspólnie z Bankiem Polskiej Spó dzielczoêci i Mazowieckim Bankiem Regionalnym razem bowiem dysponujemy najwi kszà w kraju siecià placówek bankowych. Celem prezentacji firmy EuroComp by o ukazanie mo liwoêci przygotowania si do obs ugi dop at m.in. dla rolników, producentów rolnych. Firma ta jest w aêcicielem i operatorem Pierwszego Portalu Rolnego, skierowanego do wszystkich podmiotów zwiàzanych z polskim rolnictwem. W jej ofercie znajduje si te Pierwsze Internetowe Podyplomowe Studium Wiedzy o Unii Europejskiej AGRO-UNIA, a tak e portal korporacyjny system informatyczny usprawniajàcy zarzàdzanie z poziomu centrali. O wspó dzia aniu wszystkich zrzeszeƒ bankowoêci spó dzielczej i innych przedsi wzi ciach zwiàzanych z pozyskaniem przez sektor banków spó dzielczych obs ugi Êrodków unijnych i dop at bud etowych do rolnictwa mówi wiceprezes Zarzàdu GBW SA W adys aw Âwi s. PodkreÊli on, e na ka dym poziomie zarzàdzania nale y prowadziç dzia ania lobbystyczne i prezentowaç mo liwoêci oraz stopieƒ przygotowania banków spó dzielczych do przej cia tego zadania, gdy zrobià one to najlepiej spoêród wszystkich branych pod uwag konkurentów. Przemawia wiceprezes Zarzàdu GBW SA W adys aw Âwi s Mi ym momentem jeleniogórskiego spotkania by o rozstrzygni cie konkursu pod nazwà Wygraj Konsorcjum, w którym uczestniczy y zrzeszone banki spó dzielcze. Zwyci zcom certyfikaty wr cza prezes Zarzàdu GBW SA przewodniczàcy Rady Zrzeszenia SGB Andrzej Chmielecki. Nagrodà dla zwyci skich banków b dà sponsorowane przez GBW wyjazdy szkoleniowe. W kategorii IloÊç zawartych umów miejsca w kolejnoêci od pierwszego do piàtego zaj y nast pujàce banki: 1. Bank Spó dzielczy w Pleszewie, 2. Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej z s. w Koêminku, 3. Bank Spó dzielczy w Dusznikach Wlkp., 4. Bank Spó dzielczy we Wschowie, 5. Braniewsko-Pas cki Bank Spó dzielczy z s. w Pas ku. W kategorii WartoÊç zaanga owanych Êrodków kolejnoêç ukszta towa a si nast pujàco: 1. Bank Spó dzielczy w Dusznikach Wlkp., 2. Bank Spó dzielczy w Pleszewie, 3. Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej z s. w Koêminku, 4. Bank Spó dzielczy w Radomsku, 5. Bank Spó dzielczy we Wschowie. W kolejnym punkcie spotkania prezes Andrzej Chmielecki omówi realizacj strategii GBW na lata i wst pne za o enia do nowej strategii Grupy. Strategia obecnie realizowana obejmuje nast pujàce obszary: Zakres dzia ania Banku. Wspó praca w Grupie. Integracja teleinformatyczna i informacyjna. Fundusze, kapita y w Grupie. System gospodarki finansowej. Wspólny wizerunek Grupy. Na wst pie prezes Zarzàdu GBW stwierdzi, e uchwalona w roku 1999 strategia spe ni a swojà rol i wszyscy uczestnicy Grupy starali si jà realizowaç. To, co zosta o do zrobienia na przysz oêç, to w dalszym ciàgu aktualny punkt: Wiceprezes Banku Spó dzielczego w Pleszewie Danuta Stefaniak odbiera z ràk prezesa Andrzeja Chmieleckiego certyfikat za zwyci stwo tego Banku w konkursie Wygraj Konsorcjum w kategorii IloÊç zawartych umów Certyfikat za zwyci stwo w kategorii WartoÊç zaanga owanych Êrodków odebra prezes Banku Spó dzielczego w Dusznikach Wlkp. Wojciech Jujeczka Wyró nienia za czo owe lokaty Banku Spó dzielczego we Wschowie w obydwu kategoriach odebra równie prezes Stanis aw Kondraciuk

5 najwa niejsze wydarzenia 4 Prezes Banku RU- MIA Spó dzielczego Ewa Poêniak Prezes Express Banku Spó dzielczego w Krasnem Mieczys aw Olearka Prezes Banku Spó dzielczego w Dzier oniowie El bieta Nowakowska-Akkermans Prezes Piastowskiego Banku Spó dzielczego w Janikowie Jan Kawalerski siadamy mocnego fundamentu w ustawie, nad którà znowu trwajà prace w Sejmie. Strategia powinna sk adaç si z trzech cz Êci: I. Strategii SGB, II. Strategii GBW (ciàg oêç tego, co robi do tej pory), III. Strategii Banków Spó dzielczych (muszà one byç w stanie realizowaç zapotrzebowanie klientów na swoim terenie). Misja GBW i Grupy powinna pozostaç ta sama! W dyskusji, którà wywo a y przedstawione przez prezesa A.Chmieleckiego za o enia do nowej strategii, g os zabierali m.in.: prezes Banku RUMIA Spó dzielczego Ewa Poêniak (gospodarka finansowa w Grupie), prezes Express Banku Spó dzielczego w Krasnem Mieczys aw Olearka (informatyzacja), prezes Banku Spó dzielczego w Dzier oniowie El bieta Nowakowska- -Akkermans (koszty; obs uga klienta detalicznego), prezes Piastowskiego Banku Spó dzielczego w Janikowie Jan Kawalerski (sprawozdawczoêç; liczebnoêç Rady Nadzorczej Spó ki), prezes Kujawsko- -Dobrzyƒskiego Banku Spó dzielczego Cezary Maciejewski (wspólna dzia alnoêç reklamowo-promocyjna Grupy), prezes Banku Spó dzielczego w Sztumie Lech Ch tnik (koszty ponoszone przez GBW na rzecz banków zrzeszonych). W nast pnym punkcie spotkania wiceprezes Zarzàdu GBW SA Pawe Paw owski przedstawi prognozowane na koniec roku 2002 wyniki finansowe GBW i zrzeszonych banków spó dzielczych w oparciu o dane sprawozdawcze z koƒca listopada. Wyniki te dok adnie pokrywajà si z publikowanymi w niniejszym numerze danymi przygotowanymi wg stanu na dzieƒ 31 grudnia 2002 roku przez Departament Ekonomiczny GBW SA. Prezes Paw owski zwróci uwag na wzrost sumy bilansowej GBW wynikajàcy z po àczenia z PK-BR (ponad 40%), ale tak e z zagospodarowania Êrodków pozyskanych z banków zrzeszonych (10%) i utrzymywanie si równowagi pomi dzy aktywami i pasywami pozyskanymi z banków spó dzielczych. Z kolei w odniesieniu do banków Zrzeszenia odnotowano szybszy ni w ca ym sektorze bankowym przyrost akcji kredytowej (115%) i wzrost depozytów od sektora niefinansowego o 130 mln z otych. Znaczàco wzros y tak e (o 50% 200 mln z ) zobowiàzania wobec instytucji bud etowych. Ca a Grupa osiàgn - a wspó czynnik wyp acalnoêci na poziomie ponad 13%. Uczestnicy spotkania wys uchali równie informacji nt. perspektyw rozwoju rynku kart p atniczych w Polsce i na Êwiecie, którà przedstawi dyrektor Departamentu BankowoÊci Elektronicznej GBW SA Dariusz Mierzejewski. Us uga ta rozwija si w Polsce dynamicznie, o czym Êwiadczy fakt, e o ile w roku 1996 na naszym rynku by o w obiegu 1100 tys. kart, o tyle w roku 2001 ich liczba wynios a ju 14 mln, a obecnie dochodzi do 17 mln. Przewa- ajà karty Visa Electron (ok. 46%), nast pnie Maestro (39%), Visa kredytowa (wypuk a) (10%) i MasterCard (3%). W tej chwili udzia kart PolCard w rynku jest minimalny i wynosi 0,14%.W Spó dzielczej Grupie Bankowej proporcje te wyglàdajà odmiennie: najwi kszy udzia majà karty Maestro (61%), dalej Visa Electron (23%), PolCard (13%), MasterCard (2,31%) i Visa kredytowa (0,11%). W roku 2002 liczba kart w Grupie wzros a o ponad 100% (do 45 tys.). Prognozowana struktura kart p atniczych w Polsce w roku 2006 ma przedstawiaç si nast pujàco: ok. 84% stanowiç b dà karty debetowe, udzia kart kredytowych wzroênie do 9% i ok. 7% b dà stanowiç karty obcià eniowe. W zakoƒczeniu informacji dyrektor Dariusz Mierzejewski poda, e Spó dzielcza Grupa Bankowa rozszerza zakres us ug Êwiadczonych w swoich bankomatach o do adowywanie kart do telefonów komórkowych, stworzenie mo liwoêci ustawienia w asnego PIN-u przez u ytkownika kart p atniczych, wprowadzenie reklam w bankomatach. O nowych preferencyjnych produktach kredytowych w Spó dzielczej Grupie Bankowej dwóch nowych liniach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej poinformowa prezesów zrzeszonych banków Wiceprezes Zarzàdu GBW SA Pawe Paw- owski Wiceprezes Zarzàdu GBW SA Jerzy Ró yƒski spó dzielczych wiceprezes Zarzàdu GBW SA Jerzy Ró yƒski (kredyty na przedsi wzi cia w zakresie ma ej przedsi biorczoêci na terenach wiejskich i kredyty na inwestycje w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wod ). Poda on równie, e istnieje mo liwoêç korzystania z por czeƒ kredytowych, których na mocy porozumieƒ z GBW SA udzielajà Fundusz Rozwoju dzielczego w Pszczó - Prezes Banku Spó kach Henryk Schulz i Promocji Województwa Wielkopolskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Prezes Banku Spó dzielczego w Pszczó kach Henryk Schulz zg osi w imieniu banków pomorskich kandydatur prezes El biety Kuêmicz (BS Pruszcz Gd.) do Rady Zrzeszenia, w miejsce prezesa Kazimierza Chy y, który zosta wicestarostà starogardzkim. Podnios ym i wzruszajàcym momentem spotkania w Jeleniej Górze by o wystàpienie wiceprezes Zarzàdu GBW SA Ewy Bochniak, która oêwiadczy a, e ze wzgl dów rodzinnych z dniem

6 5 najwa niejsze wydarzenia 31 stycznia 2003 roku postanowi a zakoƒczyç prac zawodowà. Ewa Bochniak powiedzia a: Do celu przybywa si tylko po to, by wyruszyç znowu dalej. A tam gdzie jesteêmy obecnie, to tylko etap naszej drogi. Jest mi ogromnie mi o, e mog dzisiaj stanàç przed tak wielce zacnym gronem Kole anek i Kolegów, Bankowców-Spó dzielców, aby z o yç na Wasze r ce serdeczne podzi kowania za d ugoletnià wspó prac, wszak postanowi am zakoƒczyç prac zawodowà i udaç si na moim zdaniem zas u onà emerytur. Decyzja moja jest przemyêlana. Uwa am, e jest to wielkie dobrodziejstwo losu, i dzisiaj, kiedy tak bardzo jestem potrzebna moim najbli szym, mog skorzystaç z przywileju pójêcia na wczeêniejszà emerytur. Si gam pami cià daleko wstecz, kiedy w 1980 r., wià àc si ze spó dzielczoêcià bankowà i oddajàc si ca kowicie sprawie, mia am mo liwoêç poznania wielu z Was, zacni Przyjaciele. Prze yliêmy razem wiele wa nych wydarzeƒ, zrealizowaliêmy wiele przedsi wzi ç. Dzisiaj mog stwierdziç, e ciekawe by y to czasy, choç niewàtpliwie niekiedy trudne. Jednak pomimo wielu przeciwnoêci losu wspólnie daliêmy Êwiadectwo, e dla bankowców-spó dzielców to, co trudne, nie oznacza, e jest niemo liwe. ByliÊcie i nadal wszyscy jesteêcie wspania ymi ludêmi, pe nymi zapa u, wytrwa oêci przy tworzeniu nowych struktur i umacnianiu wszelkiego dobra, jakie stworzy y poprzednie pokolenia. Drogie kole anki i koledzy! Wprawdzie mija mój czas pracy zawodowej, jednak ywi nadziej w sercu, e nie zerwiemy wi zów przyjaêni, a wr cz przeciwnie b dziemy jà umacniaç i rozwijaç. Bankowcem-spó dzielcà pozostan jako cz onek jednego z banków spó dzielczych. Nadal b d blisko problemów bankowoêci spó dzielczej i jej losów tak d ugo, jak tylko ycie pozwoli. W z otà jesieƒ mojego ycia wchodz, powtarzajàc za Jeanem Cocteau: Prawdziwa m odoêç, to przymiot, który zdobywa si z wiekiem. egnajàc si dzisiaj z Wami, chcia- abym Was prosiç o jedno: kiedy Wasze drogi b dà wiod y przez Kotomierz, a czas Wam pozwoli, zapraszam, wstàpcie w skromne progi mego domu, gdzie drzwi zawsze otwarte, a moje serce b dzie z radoêcià Was witaç. Wszystkich Was szczerze szanuj i pozostawiam z najlepszymi yczeniami wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Fiodor Dostojewki napisa : Nic nie jest tak szlachetne, mocne, zbawienne i przydatne w yciu jak dobre wspomnienie. Kto zgromadzi wiele takich wspomnieƒ, zaopatrzy si na ca e Kwiaty od Spó dzielczej Grupy Bankowej dla prezes Ewy Bochniak ycie. Mnie si to uda o i tego te Wam, Kochani, szczerze ycz. Wystàpienie prezes Ewy Bochniak przyj te zosta o serdecznymi, d ugimi, oklaskami. Prezes Andrzej Chmielecki wr czy jej Z otà Odznak Spó dzielczej Grupy Bankowej i w ciep ych s owach podzi kowa za bardzo dobrà wspó prac w tym stosunkowo krótkim, ale jak e wa nym okresie, i za to, co uda o si wspólnie zrobiç dla naszych banków. Zebrani zbiorowo odêpiewali te Ewie Bochniak Sto lat. Prezes Andrzej Chmielecki wr czy tak e wiàzank kwiatów odchodzàcemu na emerytur d ugoletniemu prezesowi Banku Spó dzielczego w Âmiglu i cz onkowi Rady Zrzeszenia Spó dzielczej Grupy Bankowej Jerzemu Wojciechowskiemu. Spotkanie w Jeleniej Górze zakoƒczy o si wspólnà kolacjà. Adam Cichy Partnerstwo samorzàdu terytorialnego i banku spó dzielczego a rozwój regionalny KONFERENCJE SPÓ DZIELCZEJ GRUPY BANKOWEJ Z UDZIA EM WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, STAROSTÓW, PREZESÓW BANKÓW SPÓ DZIELCZYCH W POZNANIU, GDA SKU I BYDGOSZCZY Wtrzech kolejnych tygodniach lutego br. (5-6, i 19-20), z inicjatywy w adz Spó dzielczej Grupy Bankowej, przy udziale organizacyjnym Bankowego OÊrodka Doradztwa i Edukacji, odby y si w Poznaniu, Gdaƒsku i Bydgoszczy konferencje poêwi cone problematyce wspó pracy samorzàdów terytorialnych z bankami spó dzielczymi w stymulowaniu i realizowaniu rozwoju Êrodowisk lokalnych w kontekêcie przygotowaƒ do wejêcia Polski do Unii Europejskiej i wykorzystania unijnych Êrodków przedakcesyjnych i poakcesyjnych. Patronat Honorowy nad konferencjami obj li Marsza kowie Województw Wielkopolskiego, Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego oraz Komitet Integracji Europejskiej. Patronem konferencji zosta te Zwiàzek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. W konferencjach uczestniczy o ponad czterystu przedstawicieli Êrodowiska samorzàdów terytorialnych i bankowców. Ich przebieg i poruszonà na nich problematyk przedstawimy szczegó owo w nast pnym numerze Informatora Redakcja

7 z ycia SGB 6 Umocnienie pozycji Spó dzielczej Grupy Bankowej na rynku w 2002 roku Sytuacja ekonomiczno-finansowa SGB na dzieƒ 31 grudnia 2002 roku INFORMACJA OGÓLNA O GRUPIE Spó dzielczà Grup Bankowà (SGB) tworzy o na koniec grudnia 2002 roku 157 zrzeszonych Banków Spó dzielczych i Bank Zrzeszajàcy GBW SA. àczna suma bilansowa Grupy, tj. Banku Zrzeszajàcego i zrzeszonych Banków Spó dzielczych, wynios a mln z poziom ten obrazuje skal dzia- alnoêci operacyjnej Grupy. Suma funduszy podstawowych i uzupe niajàcych wynios a 738 mln z, a wspó czynnik wyp acalnoêci R, wyliczony dla ca ej Grupy, uzyska poziom 13,3%. Przedstawione wielkoêci Êwiadczà o tym, i zapewnione jest bezpieczeƒstwo funkcjonowania ca ej Grupy. àczny wynik finansowy netto SGB za 2002 rok wyniós 95,9 mln z. Wg stanu na koniec 2002 roku sieç handlowà SGB stanowi o 880 placówek bankowych. SYTUACJA FINANSOWA ZRZESZONYCH BANKÓW SPÓ DZIELCZYCH A. Informacje ogólne Na koniec 2002 roku w ramach SGB funkcjonowa o 157 Banków Spó dzielczych. W stosunku do stanu na koniec 2001 roku w wyniku àczeƒ w ramach SGB liczba banków zmniejszy a si o 6. Od grudnia 1994 r. przeprowadzono w Zrzeszeniu 234 fuzje, liczàc fuzje àcznie w ramach Zrzeszenia GBW SA oraz Zrzeszeƒ BBR S.A. i P-KBR S.A. zrealizowane tak e przed po àczeniem Zrzeszeƒ. Banki Spó dzielcze tworzàce SGB prowadzà dzia alnoêç poprzez sieç 831 placówek na terenie 188 powiatów, których àczna powierzchnia stanowi 55% powierzchni Polski, zamieszka ej przez ponad 45% ludnoêci kraju. Dane finansowe Banków Spó dzielczych na dzieƒ roku podano w uk adzie porównawczym, tj. àcznie z danymi Banków, które przystàpi y do SGB w 2002 roku. B. Suma bilansowa Suma aktywów netto banków zrzeszonych wynios a mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros a o 525 mln z, tj. o 9%. Jej poziom kszta towa si w ró nych przedzia ach nast pujàco: Dane Zrzeszenia Tabela 1 Wyszczególnienie Dynamika Suma bilansowa % Nale noêci netto od sektora finansowego % Nale noêci netto od sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych % Zobowiàzania wobec sektora finansowego % Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych % Fundusze podstawowe i uzupe niajàce % Wynik brutto % Wynik netto % Wspó czynnik wyp acalnoêci R 12,51% 13,14% 105% suma bilansowa zamkn a si w przedziale od 5,7 mln z (najni sza) do 183,9 mln z (najwy sza), Êredni poziom wyniós 40 mln z, powy ej 50 mln z wykaza o 40 banków (25%), które posiada y 52% àcznej sumy bilansowej, 45% funduszy w asnych, 52% kredytów ogó em, 52% depozytów ogó em i wypracowa y 52% zysku netto, zatrudniajàc Tabela 2 Dane GBW Wyszczególnienie Dynamika Suma bilansowa % Nale noêci netto od sektora finansowego % Nale noêci netto od sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych % D u ne papiery wartoêciowe % Zobowiàzania wobec sektora finansowego % Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych % Fundusze podstawowe i uzupe niajàce % Wynik brutto % Wynik netto % Wspó czynnik wyp acalnoêci R 22,86% 13,78% 60%

8 7 z ycia SGB Wykres 1 Wykres Suma bilansowa Zrzeszonych BS Wynik brutto Zrzeszonych BS 149,9 129, mln z mln z Wynik na dzia alnoêci bankowej Zrzeszonych BS 586,7 594,7 Wykres Wynik netto Zrzeszonych BS 100,3 90,5 Wykres mln z mln z Wykres 3 Wykres Fundusze podstawowe i uzupe niajàce Zrzeszonych BS 484,7 583, Zysk netto na 1 zatrudnionego Zrzeszonych BS 13,3 11,8 0 mln z tys. z przy tym 45% ogó u pracujàcych w Zrzeszeniu, od 10 do 50 mln z wykaza o 108 banków (69%), poni ej 10 mln z 9 banków (6%). C. Nale noêci od sektora finansowego Nale noêci od podmiotów finansowych netto wynios y mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 60 mln z, tj. o 3% (w strukturze aktywów stanowi y 28%). Lokaty terminowe w bankach wynios y mln z. D. Nale noêci od sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych Ww. nale noêci netto wynios y mln z, co oznacza, e w ciàgu 12 miesi cy zwi kszy y si o 526 mln z, [%] grudzieƒ 2001 grudzieƒ % Liczba BS Fundusze w asne Udzia BS SGB w Sektorze BS Zobow. wobec kl. i s. bud et. Suma bilansowa Nale n. od kl. i s. bud et. Wykres 7 25,3 26,0 25,1 27,4 27,1 26,9 27,2 27,2 29,7 29,8 30,8 24,8 Zysk netto

9 z ycia SGB mln z mln z % 1716 Suma bilansowa GBW Fundusze podstawowe i uzupe niajàce GBW 101 Wspó czynnik wyp acalnoêci GBW 22,86 155, , Wykres 8 Wykres 9 Wykres 10 tj. o 16% (w strukturze 61%). Obligo kredytów ogó em brutto wynios o mln z. E. Zobowiàzania wobec instytucji finansowych Zobowiàzania wobec instytucji finansowych wynios y 200 mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 46 mln z, tj. o 30% (w strukturze pasywów stanowi y 3,2%). F. Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych Zobowiàzania wobec ww. sektorów wynios y mln z, czyli w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 399 mln z, tj. o 8% (w strukturze 82%). Depozyty klientów wynios y mln z, a instytucji samorzàdowych 496 mln z. G. Fundusze Suma funduszy podstawowych i uzupe niajàcych banków wynios a 583 mln z i w ciàgu 12 miesi cy zwi kszy a si o 98 mln z, tj. o 20%. H. Pozycje wynikowe za 2002 rok Wynik z tytu u odsetek wyniós 405 mln z i stanowi 95% wyniku za 2001 rok. Wynik z prowizji wyniós 189 mln z i stanowi 118% wyniku uzyskanego przed rokiem. Zysk brutto osiàgnà wartoêç 130 mln z i by ni szy od uzyskanego przed rokiem o 13%, a wynik netto to 91 mln z o 10% mniej ni przed rokiem. I. Wybrane wskaêniki rentownoêci oraz wskaêniki bezpieczeƒstwa funkcjonowania banków Stopa zwrotu z aktywów ROA 1,51%. Stopa zwrotu z kapita ów ROE 17,61%. Wspó czynnik wyp acalnoêci R 13,14%. Wskaênik kredytów zagro onych 5,8% Wynik brutto GBW 7,0 7,6 Wykres 11 J. Wskaêniki efektywnoêciowe na jednego zatrudnionego (Êrednie w Zrzeszeniu) w tys. z Pozycja Ârednia Suma bilansowa 822 wzrost o 7% Kredyty ogó em 503 wzrost o 15% Depozyty ogó em 671 wzrost o 7% Wynik netto 11,8 spadek o 10% 0 mln z tys. z Zysk netto na 1 zatrudnionego GBW 10,1 6, Wykres 12 K. Podsumowanie Na sytuacj finansowà Grupy w 2002 roku wp ywa y przede wszystkim: wy sza dynamika kredytów ni depozytów, co umniejsza o Êrodki lokowane w Banku Zrzeszajàcym, spadek mar odsetkowych, b dàcy g ównà przyczynà obni enia wyniku finansowego, znaczny wzrost wyniku z tytu u prowizji, ni szy, ni w 2001 roku, wzrost kredytów zagro onych. L. Porównanie wybranych wielkoêci BS zrzeszonych z GBW SA za 2001 i 2002 rok przedstawiono w tabeli 1 i na wykresach 1 6, a udzia Banków Spó dzielczych SGB w sektorze przedstawiono na wykresie 7.

10 [%] 19,5 24,6 Udzia GBW SA w grupie Banków Zrzeszajàcych grudzieƒ 2001 grudzieƒ ,3 28,6 % Fundusze Suma Zobow. wobec w asne bilansowa sekt. finans. SYTUACJA FINANSOWA GOSPODARCZEGO BANKU WIELKOPOLSKI SA A. Aktywa Suma aktywów netto na dzieƒ roku wynios a mln z w ciàgu 12 miesi cy wzros a o 726 mln z, tj. o 42%. B. Nale noêci od sektora finansowego netto wynios y 464 mln z i w ciàgu 12 miesi cy zmniejszy y si o 106 mln z, tj. o 19%. C. Nale noêci od sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych netto wynios y 588 mln z w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 180 mln z, tj. o 44%. D. D u ne papiery wartoêciowe netto stanowi y kwot 707 mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 303 mln z, tj. o 75%. E. Zobowiàzania wobec sektora finansowego wynios y mln z i w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 547 mln z, tj. o 45%. F. Zobowiàzania wobec sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych wynios y 216 mln z, co oznacza, e w ciàgu 12 miesi cy wzros y o 66 mln z, tj. o 44%. G. Suma funduszy podstawowych i uzupe niajàcych wynios a 155 mln z i w ciàgu 12 miesi cy jej wartoêç wzros a o 54 mln z. H. Przychody odsetkowe wynios y 155 mln z i by y o 4% ni sze od przychodów z 2001 roku. 20,2 28,1 16,0 20,9 Zobow. wobec sekt. niefinans. i sekt. inst. samorz. Wykres 13 18,8 25,3 Nale n. od sekt. niefinans. i sekt. inst. samorz. I. Koszty odsetkowe wynios y 111 mln z i by y o 5% ni sze od kosztów z 2001 roku. J. Wynik z tytu u odsetek wyniós 44 mln z i stanowi 98% wyniku uzyskanego w 2001 roku. K. Wynik z tytu u prowizji wyniós 19 mln z i stanowi 167% wyniku z 2001 roku. L. Koszty dzia ania banku z amortyzacjà wynios y 68 mln z, co stanowi- o 135% kosztów z 2001 roku. M. Zysk netto za 2002 rok wyniós 5 mln z i stanowi 84% wyniku wypracowanego w 2001 roku. N. Podsumowanie W roku 2002 zrealizowano z powodzeniem kolejny proces àczeniowy. Po po àczeniu z Ba tyckim Bankiem Regionalnym S.A. w Koszalinie w 2001 roku, w dniu 10 maja 2002 roku nastàpi- o oficjalne po àczenie z Pomorsko- Kujawskim Bankiem Regionalnym S.A. w Bydgoszczy. Odzwierciedleniem tego faktu jest widoczny w wi kszoêci omawianych pozycji bilansowych oraz przychodowo-kosztowych wzrost skali dzia ania GBW SA np. sumy bilansowej o 44%, czy kosztów dzia ania o 35%. Inaczej natomiast przedstawia si analiza danych tzw. porównywalnych, gdy dane GBW SA za 2001 rok zsumujemy z odpowiednimi wielkoêciami P- -KBR S.A. Dynamika wybranych pozycji sprawozdawczych przedstawia aby si nast pujàco: suma bilansowa: wzrost o 6%, z ycia SGB zobowiàzania wobec sektora finansowego: wzrost o 4%, zobowiàzania wobec sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych: wzrost o 13%, nale noêci od sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych: wzrost o 9%. W 2002 roku g ównym efektem dokonanych àczeƒ Banków Zrzeszajàcych by wzrost efektywnoêci wykorzystania potencja u osobowego i majàtkowego po àczonych struktur bankowych. Fakt ten nie znalaz odzwierciedlenia w wypracowanych wynikach, z uwagi na poniesione koszty àczenia oraz drastycznie spadajàcà mar odsetkowà na przestrzeni 2002 roku, w zwiàzku z obni ajàcymi si stopami procentowymi. O. Porównanie wybranych wielko- Êci finansowych GBW SA w latach 2001 i 2002 przedstawiono w tabeli 2 i na wykresach GBW SA NA TLE GRUPY BANKÓW ZRZESZAJÑCYCH Wykres 13 (Sporzàdzono na podstawie dziennika Rzeczpospolita z dnia 3 marca 2003 roku oraz informacji w asnych). Departament Ekonomiczny GBW SA Sprostowanie W poprzednim numerze Informatora omy kowo pomin liêmy w rankingu Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych za 2001 rok w Kategorii II. EfektywnoÊç Bank Spó dzielczy w Pucku, który uplasowa si na wysokim dwunastym miejscu wêród pi çdziesi ciu najlepszych sklasyfikowanych banków. Za pomy k serdecznie przepraszamy Zarzàd Banku i Czytelników redakcja

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki

Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki Bank Spó dzielczy w Goworowie Monografia Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki Troszyn Centrala BS Oddział Banku Goworowo Bank Spó dzielczy w Goworowie Centrala Banku: 07-440

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str.

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. Spis treêci List Prezesa Zarzàdu str. 4 Gospodarka polska w 1999 r. str. 6 Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. 10 Dzia alnoêç Banku str. 18 Rozwój Banku str. 28 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

Nasza wspólna odpowiedzialnoêç

Nasza wspólna odpowiedzialnoêç 20 04 Raport Roczny >> Nasza wspólna odpowiedzialnoêç Citigroup pragnie byç najbardziej szanowanà instytucjà finansowà na Êwiecie. Jako du a firma z d ugà i pe nà sukcesów historià odgrywamy bardzo wa

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Paêdziernik grudzieƒ 2001 Opracowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci na podstawie materia ów przygotowanych na

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 AKADEMICKIE CZASOPISMO AKADEMII ROLNICZEJ im. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO w POZNANIU Nr 12 (99) IX grudzieƒ 2005 Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 O tarz przystrojony do Mszy Êw. hubertowskiej Hubertus u Êw. Jana

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 67 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy prof. dr

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Raport Roczny 2001 Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Dzia alnoêç Narodowego Banku Polskiego w 2001 r. prowadzona by a pod znakiem stabilizacji i normalizacji.

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo