CCNA4 FINAL PL 1 Jaki jest domyślny łańcuch wspólnoty tylko do odczytu na urządzeniach zarządzanych przy użyciu protokołu SNMP?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CCNA4 FINAL PL 1 Jaki jest domyślny łańcuch wspólnoty tylko do odczytu na urządzeniach zarządzanych przy użyciu protokołu SNMP?"

Transkrypt

1 CCNA4 FINAL PL 1 Jaki jest domyślny łańcuch wspólnoty tylko do odczytu na urządzeniach zarządzanych przy użyciu protokołu SNMP? private X public personal publish 2 Przedstawiona na rysunku sieć LAN dołączona do interfejsu Ethernet routera Raleigh jest zaadresowana przy użyciu prywatnych adresów IP. Jeśli firmie przydzielono jeden publiczny adres IP, jakich poleceń należy użyć, aby umożliwić dostęp do Internetu wszystkim urządzeniom z prywatnymi adresami IP? (Wybierz dwie odpowiedzi). X ip nat inside source list 1 interface serial0 overload ip nat outside source list 1 interface serial0 overload ip nat inside serial0 X ip nat inside source list 1 pool Raleigh overload ip nat inside Raleigh overload ip inside nat source list 1 interface serial0 Raleigh 3 Administratora sieci poproszono o dołączenie łącza WAN ISDN do sieci znajdującej się w Stanach Zjednoczonych. Dostępnym routerem, który ma obsługiwać połączenie WAN, jest niemodularny router Cisco z dwoma interfejsami szeregowymi. Co należy zrobić, aby przystosować jeden z interfejsów szeregowych tego routera do obsługi połączenia ISDN? Nic. Router jest już gotowy do pracy. Zakupić kartę interfejsu BRI WAN i zainstalować ją w routerze. X Zakupić interfejs U i zainstalować go w routerze. Zakupić urządzenie TA/NT1 i zainstalować je w routerze.?? 4 Połączenie WAN w firmie o zasięgu ogólnokrajowym, posiadającej 250 oddziałów, musi nieprzerwanie obsługiwać połączenia z podstawowymi usługami udostępniania plików oraz okazjonalnie łączyć z Internetem. Jaka kombinacja technologii WAN spełni te wymagania przy jednoczesnej minimalizacji kosztów? obwód PVC w sieci Frame Relay obsługujący dostęp do Internetu i sieć ATM obsługująca dostęp do serwerów plików obwód PVC w sieci Frame Relay zapewniający dostęp do Internetu i połączenia ISDN zapewniające dostęp do serwerów plików łącze ISDN obsługujące dostęp do Internetu i sieć X.25 obsługująca dostęp do serwerów plików łącze ISDN obsługujące dostęp do Internetu i obwód PVC w sieci Frame Relay obsługujący dostęp do serwerów plików 5 Jeśli włączone jest uwierzytelnianie PPP, co może być sprawdzane przed zestawieniem łącza PPP miedzy dwoma urządzeniami? (Wybierz dwie odpowiedzi). hasło dostępu do trybu uprzywilejowanego na urządzeniu odległym konfiguracja IP na urządzeniu odległym X nazwa użytkownika i hasło dla urządzenia odległego w bazie danych serwera zabezpieczeń nazwa hosta i hasło trybu uprzywilejowanego na urządzeniu lokalnym X nazwa użytkownika i hasło dla urządzenia odległego w lokalnej bazie danych 6 Które spośród następujących sformułowań opisuje usługę Active Directory? protokół zarządzania systemem plików protokół zarządzania bazą danych baza danych adresów sieciowych oraz odpowiadających im identyfikatorów stacji roboczych utworzonych przez protokół DHCP X centralny punkt zarządzania użytkownikami i grupami 1

2 7 Jakie polecenie umożliwi uwierzytelnianie CHAP, jeśli nazwą hosta na routerze wysyłającym wyzwanie jest tampa, a hasłem florida? X username tampa password florida username tampa florida hostname tampa password florida hostname tampa florida 8 Które spośród następujących funkcji interfejsu LMI (ang. Local Management Interface) używane są w sieciach Frame Relay? (Wybierz trzy odpowiedzi). X wymiana informacji o stanie obwodów wirtualnych X odwzorowywanie identyfikatorów DLCI na adresy sieciowe kontrola przepływu powiadamianie o błędach X powiadamianie o przeciążeniach wysyłanie pakietów keepalive w celu weryfikacji działania obwodów PVC 9 Który spośród następujących typów przełączania umożliwia współużytkowanie urządzeń komunikacyjnych w sieci dostawcy usług i przydzielanie ich konkretnym abonentom tylko na czas transmisji danych? komutacja obwodów X przełączanie pakietów przełączanie ramek stałe łącza komutowane dzierżawione łącza komutowane 10 Które polecenie konfiguruje identyfikator SPID na pierwszym kanale B interfejsu ISDN? Router(config)# isdn spid0 spid-number [ldn] Router(config)# isdn spid1 spid-number [ldn] Router(config-if)# isdn spid0 spid-number [ldn] X Router(config-if)# isdn spid1 spid-number [ldn] 11 Które spośród następujących zdań opisują protokół SNMP? (Wybierz dwie odpowiedzi). X Jest to protokół warstwy sieci. Jest to protokół warstwy aplikacji. SNMP steruje dostarczaniem poczty . SNMP używa protokołu TCP. X SNMP używa protokołu UDP. Jest używany w telekomunikacji do monitorowania i sterownia pracą sieci. 12 Co to jest baza danych zarządzania MIB? gwarantowany poziom wydajności sieci utworzona przez administratora baza danych użytkowników, komputerów, oprogramowania i adresacji sieci X baza danych z informacjami o strukturze i wydajności sieci serwer bazy danych, na którym przechowywane są rekordy dotyczące utrzymania sieci 13 Jakie polecenie powinno zostać użyte do wykluczenia adresu IP z puli adresów DHCP na routerze? Router(dhcp-config)# ip dhcp excluded-address Router# ip dhcp excluded-address Router(config-excluded)# ip dhcp excluded-address X Router(config)# ip dhcp excluded-address Router(config)# excluded-address Router(dhcp-config)# excluded-address

3 14 Które spośród następujących zdań dotyczących podinterfejsów punkt-punkt są prawdziwe? (Wybierz dwie odpowiedzi). Podinterfejsy punkt-punkt na routerze muszą być połączone z podobnymi interfejsami na odległym routerze. X Dla każdego połączenia podinterfejsu punkt-punkt skonfigurowana jest osobna podsieć. W obwodzie PVC muszą być skonfigurowane takie same identyfikatory DLCI na odległym i lokalnym routerze. Ramki interfejsu LMI nie są przesyłane przez podinterfejs. X Aktualizacje tras w sieciach punkt-punkt nie podlegają regułom metody split-horizon. 15 Kiedy może dojść do odrzucania ramek w sieci Frame Relay? (Wybierz dwie odpowiedzi). Ramka zawiera nieprawidłowy adres IP. X Wykryto błąd podczas obliczania kodu kontrolnego ramki. Brak dostatecznej przepustowości dla danych zawartych w ramce. Dane są przesyłane z szybkością większą od szybkości dostępu. X Ramka zawiera niepoprawny numer DLCI. 16 Jaka wysokowydajna, wszechstronna wersja systemu UNIX jest implementacją szeroko używaną w dużych sieciach i na serwerach WWW? Hewlett Packard Unix (HP-UX) Berkeley Software Design (BSD) IBM Unix (AIX) X Sun Solaris Santa Cruz Operation (SCO) 17 Firma potrzebuje połączenia WAN umożliwiającego przesyłanie głosu, sygnałów wideo i danych z prędkością równą 155 Mb/s. Jakie połączenie WAN nadaje się najlepiej do tego celu? X.25 DSL X ATM ISDN BRI ISDN PRI 18 Jaki protokół sygnalizacji jest używany w warstwie 2 sieci ISDN? HDLC LCP PPP BRI PRI X LAPD 19 Jaka cecha hierarchicznego modelu warstwowego sprawia, że dobrze nadaje się on jako topologia prostych połączeń WAN dla małej firmy. zapewnienie nadmiarowości X możliwość łatwej rozbudowy sieci WAN w miarę rozwoju firmy niższe koszty szybsze zestawianie połączeń mniejsze opóźnienia i jitter 20 Które elementy są dołączane do wszystkich komunikatów syslog podczas rejestrowania? (Wybierz trzy odpowiedzi). X urządzenie oczekiwany komunikat X tekstowy komunikat dziennika komunikat powiadamiający X znacznik czasu 3

4 21 Które spośród następujących urządzeń są często używane jako urządzenia komunikacyjne DCE (ang. Data Communications Equipment)? (Wybierz dwie odpowiedzi). X modem router X CSU/DSU centrala ISDN przełącznik Frame Relay 22 Router ma przesłać komunikat otrzymany od hosta. W jaki sposób router rozpoznaje prawidłowy obwód wirtualny służący do przesłania komunikatu? (Wybierz dwie odpowiedzi). Router przekazuje ramkę do wszystkich portów w sieci i poznaje adres na podstawie ramki odpowiedzi. Adres IP hosta docelowego jest wbudowany w identyfikator DLCI. X Router przeszukuje tablice protokołu Inverse ARP w celu odwzorowania identyfikatorów DLCI na adresy IP. X Można przeszukać tablicę odwzorowań statycznych. Router rozgłasza żądanie wymaganego adresu IP. 23 Router ISDN jest skonfigurowany do pracy w trybie routingu DDR zgodnie z przedstawionym rysunkiem. Natychmiast po tym, jak jeden z użytkowników usiłował nawiązać połączenie z Internetem, inny użytkownik z firmy próbuje pobrać plik przy użyciu protokołu FTP. Co się stanie? (Wybierz dwie odpowiedzi). X Użytkownik, który otworzył przeglądarkę, połączy się z Internetem, ponieważ łącze z routingiem DDR potraktuje ten ruch jako interesujący. Użytkownik Internetu zostanie odłączony, ponieważ dane FTP spowodują wyłączenie połączenia z routingiem DDR. Łącze z routingiem DDR umożliwi ruch FTP, ponieważ uzna go za interesujący. Łącze z routingiem DDR nie umożliwi ruchu FTP, ponieważ nie uzna go za interesujący. Połączenie FTP nie powiedzie się, ponieważ łącze z routingiem DDR jest już wykorzystywane przez połączenie internetowe. X Połączenie FTP powiedzie się, ponieważ użytkownik sieci WWW już otworzył łącze z routingiem DDR. 24 Ile oddzielnych obwodów kanału B jest dostępnych na interfejsie PRI, w którym wykorzystywane jest łącze T1? 2 16 X Które spośród następujących protokołów LCP mogą zostać skonfigurowane dla protokołu PPP? (Wybierz trzy odpowiedzi). X CHAP X Stacker IPCP CDPCP X Multilink 26 Które spośród następujących funkcji są realizowane przez urządzenie DCE? określanie adresu następnego przeskoku dla pakietu multipleksowanie sygnałów z kilku źródeł X adaptacja informacji dla sieci dostawcy usług bezpośrednie połączenie dwóch urządzeń końcowych DTE w celu symulacji sieci WAN 4

5 27 Które spośród następujących opcji są obsługiwane przez interfejs BRI na routerze? (Wybierz dwie odpowiedzi). Dwa niezależne kanały, które mogą przenosić ruch analogowy o paśmie 64 khz. Pojedynczy kanał nośny o przepustowości 128 kb/s. X Dwa zmultipleksowane kanały przenoszące dane cyfrowe. Pojedynczy kanał sygnalizacyjny o przepustowości 64 kb/s. Kanał danych zmultipleksowanych, który może przenosić informacje protokołu SS7. X Kanał delta o przepustowości 16 kb/s przeznaczony do celów sygnalizacyjnych. 28 Które spośród następujących stwierdzeń opisują protokół PAP? (Wybierz dwie odpowiedzi). X wysyła hasła uwierzytelniania w postaci jawnej wykonuje uzgadnianie trójetapowe X zezwala na wielokrotne próby logowania do uwierzytelnienia używa nazwy hosta odległego routera podczas sesji wysyła losowe wyzwania 29 Jaka informacja znajduje się w polu adresu ramki przesyłanej z biura firmy ABC w Waszyngtonie do biura w Orlando? adres MAC routera w Orlando adres MAC routera w Waszyngtonie DLCI 100 X DLCI W jakim celu utworzono protokół NAT? (Wybierz dwie odpowiedzi). aby utworzyć zapory na routerach X aby zaoszczędzić adresy IP aby dokonywać translacji nazw domen na adresy IP aby odwzorowywać adresy sieciowe na odpowiadające im adresy łącza danych X aby ukryć adresy wewnętrzne przed urządzeniami zewnętrznymi 31 Które spośród następujących portów są domyślnymi portami protokołu SNMP? (Wybierz dwie odpowiedzi). X 161 X Które zdanie tłumaczy, dlaczego zwykłe łącze DSL nie jest popularne w roli sieci WAN łączącej systemy informatyczne firmy z użytkownikami domowymi? DSL nie zapewnia wystarczającej przepustowości użytkownikom domowym. DSL wymaga zainstalowania nowego okablowania, co nie zawsze jest możliwe w przypadku użytkowników domowych. Zestawianie połączenia DSL trwa zbyt długo jak na potrzeby komunikacji biznesowej. X Usługa DSL jest dostępna tylko w niektórych rejonach. 33 Administrator pracujący na konsoli routera Jelly chce nawiązać połączenie Telnet z routerem Butter. Jaki numer DLCI zostanie umieszczony przez router Jelly w ramce w celu wykonania tej operacji? X 225 5

6 34 Jaka informacja zostanie wyświetlona po wprowadzeniu polecenia debug isdn q921? wymiana komunikatów nawiązywania i rozłączania połączenia ruch podczas uwierzytelniania PAP i CHAP X komunikaty warstwy 2 w kanale D błędy i statystyki protokołu komunikaty warstwy 2 w kanale B 35 Które spośród następujących pojęć opisuje urządzenie umieszczające dane w pętli lokalnej? DLCI centrala X DCE DTE PRI BRI 36 Które spośród następujących zdań dotyczących protokołu DHCP są prawdziwe? (Wybierz trzy odpowiedzi). DHCP korzysta z protokołu TCP. X DHCP korzysta z protokołu UDP. X DHCP wysyła komunikaty na port serwera nr 67. DHCP wysyła komunikaty na port serwera nr 68. DHCP wysyła komunikaty na port klienta nr 67. X DHCP wysyła komunikaty na port klienta nr Co to jest Mac OS X Darwin? podsystem służący do integracji sieci TCP/IP z systemem Mac OS X oparty na systemie UNIX rdzeń systemu Mac OS pakiet graficzny dla komputerów Mac graficzny interfejs użytkownika systemu Mac OS 38 Które spośród następujących poleceń może zostać użyte do identyfikacji aktywnych identyfikatorów DLCI? (Wybierz dwie odpowiedzi). X show frame-relay map show frame-relay lmi X show frame-relay pvc show frame-relay interface show interfaces show ip route 39 Jaki protokół sieci Internet został opracowany w celu konfigurowania bezdyskowych klientów w sieci? DHCP TFTP SFTP X BOOTP 40 Które standardy sieciowe powstały w społecznościach IETF lub OSI, aby umożliwić współpracę programów zarządzających na różnych platformach sieciowych? (Wybierz dwie odpowiedzi). SMI X SNMP X CMIP RMAN SMTP 6

7 41 Jak dane będą transmitowane z routera do dostawcy usług ISP, jeśli router ma dwa łącza przestawione na rysunku? Oba łącza będą przesyłać dane z taką samą szybkością. Na łączu T1 mogą być jednocześnie przesyłane z routera 1544 bity. X Oba łącza będą przesyłać dane bit po bicie. Łącze 56 kb/s umożliwia jednoczesne przesyłanie maksymalnie 53 bitów. 42 Administrator sieci otrzymał zadanie zaprojektowania systemu umożliwiającego równoczesny dostęp do Internetu 250 użytkowników. Dostawca usług ISP dla tej sieci udostępnił jedynie pięć publicznych adresów IP. Jakie rozwiązanie należy zastosować, aby wykonać to zadanie? translacja routowana translacja dynamiczna translacja statyczna X translacja adresów portów 43 Który spośród następujących wniosków można wysnuć na podstawie informacji wygenerowanych przez router, przedstawionych na rysunku? (Wybierz dwie odpowiedzi). X Lokalny numer DLCI tego obwodu PVC wynosi 100. Interfejs został skonfigurowany dla podinterfejsów, a to odwzorowanie jest przeznaczone dla podinterfejsu 0. X Protokół Inverse ARP ustalił, że odległym adresem IP jest Typ interfejsu LMI to ANSI (0x64). Łącze nie jest obecnie przeciążone. 44 Technik sprawdza funkcjonalność niedawno zainstalowanego routera. Technik nie może wykonać operacji ping względem interfejsu szeregowego odległego routera. Po wykonaniu polecenia show interface serial0/0 na lokalnym routerze technik otrzymał dane wyjściowe zawierające następujący wiersz : Serial0/0 is up, line protocol is down Jaka jest możliwa przyczyna pojawienia się takich danych wyjściowych? (Wybierz trzy odpowiedzi). X awaria odległej jednostki CSU/DSU brak kabla szeregowego zamknięcie interfejsu (shutdown) X nie są wysyłane pakiety keepalive X brak sygnału zegarowego 45 Dane wyjściowe przedstawione na rysunku pochodzą z routera szerokopasmowego Cisco 806. Jaki typ translacji adresów funkcjonuje na tym routerze? statyczny dynamiczny X z przeciążeniem (overloading) prywatny publiczny 46 Które spośród następujących adresów IP są zdefiniowane w dokumencie RFC 1918 jako adresy prywatne? (Wybierz trzy odpowiedzi). X / /16 X / /8 X /29 7

8 47 Które spośród następujących zdań opisuje urządzenia WAN i okablowanie przedstawione na rysunku? (Wybierz dwie odpowiedzi). Kabel null-modemowy jest używany po połączenia urządzeń RouterD i DeviceC. Kabel szeregowy DB-25 lub DB-9 jest dołączony do interfejsu S0/0 routera RouterA. X Urządzenia DeviceB i DeviceC są urządzeniami DCE. X Urządzenia DeviceB i DeviceC muszą używać tego samego kodowania. Między urządzeniami DeviceB i DeviceC istnieje synchroniczne połączenie szeregowe. 48 Jakie polecenie spowoduje wygenerowanie wyników przedstawionych na rysunku? show ip dhcp server statistics show ip dhcp binding X debug ip dhcp server events debug ip dhcp binding 49 Które spośród następujących urządzeń jest używane do zestawiania łącza między wyposażeniem użytkownika a pętlą lokalną dla łączy cyfrowych? adapter terminala modem X CSU/DSU centrala PBX centrala ISDN przełącznik Frame Relay 50 Wskaż protokół służący do przesyłania komunikatów sterujących i sygnalizacyjnych między routerem a centralą ISDN, opisany w zaleceniu ITU-T Q.921. HDLC IPCP LAPB X LAPD NCP SS7 51 Co mówi o ramce wartość DLCI równa 0? (Wybierz dwie odpowiedzi). Jest to pierwsza ramka danych wysłana przez router. X Jest to ramka zarządzania. Typem enkapsulacji jest Cisco. Typem enkapsulacji jest IETF. X Typem interfejsu LMI jest ANSI lub Q933a. Typem LMI jest Cisco. 52 Które spośród poniższych zdań dotyczących sieci Frame Relay są prawdziwe? (Wybierz trzy odpowiedzi). Działanie sieci Frame Relay jest zdefiniowane w ramach szeregu standardów ISO. X Frame Relay jest usługą komutacji pakietów, połączeniową i przeznaczoną do pracy w sieciach rozległych. Frame Relay obsługuje jedynie połączenia punkt-punkt. X W sieci Frame Relay router może być uważany za urządzenie końcowe DTE (ang. Data Terminal Equipment). Frame Relay jest usługą przełączania komórek, połączeniową, przeznaczoną dla sieci rozległych. X W sieciach Frame Relay do przenoszenia informacji używany jest podzbiór protokołu HDLC. 8

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Zarządzanie sieciami WAN Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Tytuł: Zarządzanie sieciami WAN Autor: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP

iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Główne cechy sieci WAN:

Główne cechy sieci WAN: SEMESTR II Moduł 1 Sieci WAN i routery 1.1 Sieci WAN 1.1.1 Wprowadzenie do sieci WAN Sieć WAN to sieć komunikacji danych, która rozciąga się na dużym obszarze geograficznym, takim jak województwo, region

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE

LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania LOKALNE I ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE mgr inż. Bielsko-Biała 1999 Spis treści Spis treści...2 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych...4 1.1 Historia sieci komputerowych...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieci WAN

Wprowadzenie do sieci WAN Wprowadzenie do sieci WAN Wide Area Network (WAN) Sieć obejmująca obszary większe niŝ sieci LAN Najczęściej udostępniana przez firmy telekomunikacyjne, specjalizowanych ISP Wykorzystuje inne technologie

Bardziej szczegółowo

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT Część I Kurs podstawowy zapoznanie ze specyfiką sieci komputerowych 1. Wstęp do kursu zapoznanie się ze specyfiką zagadnienia 1.1. Urządzenia sieciowe typy i funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-09-12 UWAGA! Wszystkie informacje i

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.27/T28. Budowa sieci w modelu Infrastructure Budowa Sieci w modelu Ad-Hoc. 1 1.Sieci w modelu ad-hoc Sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

: Final. : Atos. : Atos IT Services

: Final. : Atos. : Atos IT Services WIDE AREA NETWORK - PROTOKÓŁ BGP JAKO PRZYKŁAD ZEWNETRZNEGO PROTOKOŁU ROUTINGU AUTHOR(S) DOCUMENT NUMBER : VERSION : : Mateusz Krupiński STATUS : Final SOURCE : Atos DOCUMENT DATE : 27 April 2013 NUMBER

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Podstawy działania routerów i routingu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 MODEM ADSL Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 - 1 - SPIS TREŚCI 1. Konfiguracja WAN.3 PPP przez sieć ATM (PPPoA) 3 PPP przez sieć Ethernet (PPPoE) 5 Routing z tunelowaniem MAC

Bardziej szczegółowo

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do wyłącznego użytku przez instruktorów w ramach kursu CCNA 4:

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika (Listopad 2003) I SPIS TREŚCI Informacje o niniejszym podręczniku...iv Zanim zaczniesz...iv Wymagania dotyczące instalacji...iv WPROWADZENIE... 1 Opis Rutera

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

Serwery druku HP Jetdirect Przewodnik administratora (oprogramowanie sprzętowe V.38)

Serwery druku HP Jetdirect Przewodnik administratora (oprogramowanie sprzętowe V.38) Serwery druku HP Jetdirect Przewodnik administratora (oprogramowanie sprzętowe V.38) 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Zabroniona jest reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie bez

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą liniami transmisji danych; w przypadku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Monitorowanie Sieci Komputerowych v.2010b ZADANIE.01

Zarządzanie i Monitorowanie Sieci Komputerowych v.2010b ZADANIE.01 ZADANIE.01 Imię Nazwisko ZADANIE.01 Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h 1. Zbudować sieć laboratoryjną 2. Rozpocząć konfigurację urządzeń (poprzez

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-704g

ADSL Router Asmax Ar-704g ADSL Router Asmax Ar-704g Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika (Wrzesień 2002) Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST PRAWIDŁOWO UŻYTKOWANY I OBSŁUGIWANY, BĘDZIE WOLNY OD

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Początek: planowanie i projektowanie sieci... 35. O autorach...27 Wprowadzenie...30

Spis treści. Część I Początek: planowanie i projektowanie sieci... 35. O autorach...27 Wprowadzenie...30 Spis treści O autorach...27 Wprowadzenie...30 Część I Początek: planowanie i projektowanie sieci... 35 Rozdział 1. Historia sieci komputerowych w pigułce...37 Rozdział 2. Przegląd topologii sieciowych...41

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Sieci komputerowe dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Slajdy zostały przygotowane na podstawie materiałów opublikowanych na (http://wazniak.mimuw.edu.pl/

Bardziej szczegółowo