Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ"

Transkrypt

1 Fuzje ró nych sieci Wysoka wydajnoêç w firmie Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ

2 Wydajne sieci to klucz do sukcesu Istniejàce dzisiaj aplikacje przeznaczone dla zastosowaƒ internetowych, zgodnych ze standardem Web zosta y stworzone wielkim nak adem Êrodków pod kàtem dost pnej infrastruktury. Niezwykle szybki rozwój technologii internetowych i extranetowych w ma- ych i du ych przedsi biorstwach musi byç poparty mierzalnymi i d ugoterminowymi korzyêciami ekonomicznymi. adna firma nie mo e w bliskiej przysz oêci pozwoliç sobie na niezauwa- enie i zignorowanie fali Web. JednoczeÊnie zmienia si stosunek obj toêci us ug typu g os i dane - us ugi przesy ania danych gwa townie rozwijajà si, corocznie ich obj toêç podwaja si. Tymczasem procentowy udzia us ug g osowych zmala i stanowi obecnie tylko jednà trzecià ca ego ruchu. Tendencja ta powinna byç utrzymana w najbli szych latach. Skutki paradygmatu tych zmian sà fundamentalne, a zagadnienie konwergentnej komunikacji jest najwa niejszym elementem przy tworzeniu sieci. Siemens poprzez innowacyjne i ewolucyjne rozwiàzania oferuje pewnà i otwartà drog w przysz oêç, gdzie istniejàce inwestycje mogà byç w przysz oêci dostosowywane do potrzeb u ytkowników bez radykalnych zmian. Applied networks powinny zawieraç konwegentne aplikacje, dzi ki którym istniejàce technologie b dà transparentne dla u ytkownika koƒcowego. Fuzje ró nych sieci w obr bie jednego przedsi biorstwa pozwalajà na skoncentrowanie si na procesach biznesowych, przep ywie informacji i wykorzystaniu rozwiàzaƒ e-business. W ostatnich latach zjawisko globalizacji wywar o du y wp yw na organizacj i infrastruktur telekomunikacyjnà wielu przedsi biorstw. JednoczeÊnie standaryzacja wykorzystywanych technologii i us ug sta a si nadrz dnym celem przy planowaniu struktury teleinformatycznej. Zintegrowane, nowoczesne aplikacje i us ugi stajà si wa nym czynnikiem w osiàgni ciu przewagi konkurencyjnej. Siemens jako integrator systemów jest w stanie wspieraç klienta swoim know-how przy tworzeniu infrastruktury teleinformatycznej na ka dym jej etapie: planowaniu, projektowaniu, dostarczaniu, integracji oraz eksploatacji. Nasze kompetencje w zakresie tworzenia biznesowych rozwiàzaƒ komunikacyjnych typu end-to-end dajà Paƒstwu mo liwoêç wypracowania wspólnie z naszymi ekspertami rozwiàzaƒ opartych na najnowszej technologii i trendach. Rozwiàzania te tworzone sà z myêlà o osiàgni ciu konkretnych celów biznesowych i pozwalajà na optymalizacj okreêlonych obszarów funkcjonowania firmy. Podczas, gdy korzystajàc z nowych mediów, koncentrujà si Paƒstwo na poprawie wydajnoêci swojej dzia alnoêci, Siemens koncentruje si na pojedynczych elementach i ich implementacji w obr bie istniejàcej infrastruktury i na bazie dost pnych technologii. Wydajne sieci to klucz do sukcesu Dotyczy to zarówno wielkich przedsi biorstw korzystajàcych z kompleksowych us ug telekomunikacyjnych, jak i firm, które potrzebujà korzystaç z najnowoczeêniejszych technologii telekomunikacyjnych, chocia ich wymagania co do wielkoêci ruchu i iloêci us ug sà znacznie mniejsze. Serwer komunikacyjny Hicom 300 E stanowi platform dla konwergentnych rozwiàzaƒ, która jest bazà dla tworzenia nowoczesnych, wysokowydajnych sieci. Rozwiàzania z rodziny Hicom 300 E Networking dzi ki realizacji niezawodnej i szeroko dost pnej komunikacji opartej na bazie sieci ATM i IP oraz infrastrukturze ISDN, umo liwiajà korzystanie z nowych, zintegrowanych us ug i aplikacji. W ten sposób zapewniona jest optymalizacja i bezpieczeƒstwo przep ywu informacji w obr bie zintegrowanych sieci. Rozwiàzania z rodziny Hicom Networking oferujà Paƒstwa przedsi biorstwu mo liwoêç implementacji w obr bie sieci komunikacyjnej szczególnie potrzebnych i wygodnych funkcji u ytkowych oraz zcentralizowanych us ug. G ównà zaletà posiadania sieci korporacyjnej dla g osu i danych jest mo liwoêç redukcji kosztów bez redukcji funkcjonalnoêci i efektywnoêci procesów biznesowych. FunkcjonalnoÊç u ytkowa eksploatowanej sieci korporacyjnej jest niezb dna dla zapewnienia konkurencyjnej przewagi firmy. Sieci Hicom dajà mo liwoêç znacznej redukcji kosztów eksploatacji poprzez: analiz i implementacj proponowanych rozwiàzaƒ najnowoczeêniejsze technologie dla wysoko wydajnych i bogatych w funkcje u ytkowe sieci centralne zarzàdzanie siecià za pomocà Hicom Domain Management Service (HDMS) szczegó owà taryfikacj po àczeƒ wykorzystanie procedur kompresji wykorzystanie Private Network Emulator (PNE) optymalne wykorzystanie sieci korporacyjnej dzi ki funkcji wyszukiwania najtaƒszej drogi po àczeƒ (LCR) wykorzystanie VPN (Virtual Private Network) zbudowanych w oparciu o techniki ATM,IP, ISDN-QSIG ATM-Networking integracj w oparciu o technik IP. Doradztwo w zakresie komunikacji Siemens oferuje doradztwo dla firm o dowolnej wielkoêci oraz implementuje rozwiàzania stworzone z myêlà o optymalizacji sieci oraz maksymalnym wykorzystaniu najnowszych technologii. Doradztwo i analiza w zakresie komunikacji sà us ugà, którà Siemens oferuje jako integrator systemów. Wnikliwa analiza wykonana przez naszych konsultantów obejmuje studium ekonomicznoêci istniejàcej konfiguracji oraz proponuje rozwiàzania zwi kszajàce wydajnoêç i redukujàce koszty eksploatacji. Wszystkie obszary, w których mo liwe jest osiàgni cie redukcji kosztów sà wskazywane. JednoczeÊnie proponowane sà konkretne rozwiàzania majàce na celu zmniejszenie kosztów (optymalizacja sieci, korzystanie z us ug innych operatorów i dostawców us ug, porównanie taryf, implementacja sieci wirtualnych VPN itp.). Zalecane jest regularne dokonywanie ekonomicznej analizy infrastruktury teleinformatycznej tak, aby na bie àco uwzgl dniaç zmiany w Êwiecie komunikacji.

3 Wydajne sieci korporacyjne Aktualnie sieciowanie systemów komunikacyjnych realizowane jest po àczach w asnych lub dzier awionych. Ma e filie, ze wzgl du na koszty, do àczane sà do sieci korporacyjnych poprzez sieci komutowane operatorów publicznych. Rozwiàzanie takie uniemo liwia korzystanie z wielu funkcji i us ug lub ewentualnie wymaga zastosowania dodatkowych urzàdzeƒ (np. Private Network Emulator). Na palet rozwiàzaƒ sk adajà si sieci w konfiguracji gwiazdy, a po pe nà struktur mieszanà. Jednym z najwa niejszych kryteriów wyboru konfiguracji sieci jest jej funkcjonalnoêç i niezawodnoêç. Pe na struktura mieszana w porównaniu do struktury gwiaêdzistej zapewnia wi kszà niezawodnoêç dzia ania w przypadku ewentualnych awarii. Dzi ki alternatywnym drogom po àczeƒ oraz funkcji LCR, pe na struktura mieszana jest nieporównywalnie mniej czu a na przecià enia i awarie poszczególnych àczy. Implementacja funkcji u ytkowych takich, jak wyszukiwanie najtaƒszej drogi po àczeƒ (Least Cost Routing - LCR) oraz kompresja g osu pozwala na redukcj kosztów. Jednak e koszty utrzymania dzier awionych àczy w celu uzyskania struktury gwarantujàcej du à niezawodnoêç mogà byç znaczne. Dlatego te wiele firm szuka rozwiàzaƒ pozwalajàcych zmniejszyç te koszty. Rysunek 1 pokazuje struktur sieci, która cz sto wyst puje w wielu firmach: klasyczne sieciowanie po àczach ISDN i dedykowane àcza dzier awione. Publiczna sieç telefoniczna (PSTN) umo liwia sieciowanie systemów z funkcjonalnoêcià oferowanà przez protokó ISDN. Dzier awione àcza dedykowane z protoko em CorNet pozwalajà osiàgnàç pe nà transparentnoêç us ug. W wielu przypadkach, ze wzgl du na koszty rezygnuje si z àczy dzier awionych. Wysokie koszty utrzymania àczy dzier- awionych, wymóg wysokiej niezawodnoêci oraz potrzeba do àczenia filii do sieci korporacyjnej zmusi a wielu klientów do zbudowania w asnej infrastruktury do przesy ania danych. Klienci ci sà bardzo zainteresowani procesami i technologiami umo liwiajàcymi mo liwie najbardziej efektywne wykorzystanie poczynionej inwestycji, w tym mo liwoêcià przesy ania g osu po w asnych àczach. Rysunek 1. Tradycyjna sieç korporacyjna

4 Fuzje ró nych sieci Âwiat rozwiàzaƒ komunikacyjnych stale rozwija si. Mo liwoêci optymalizacji kosztów oraz konwergencji sieci telekomunikacyjnych i informatycznych wcià sà poprawiane i ulepszane. Dzi ki demonopolizacji bran y telekomunikacyjnej operatorzy alternatywni sà w stanie oferowaç us ugi konkurencyjne cenowo w stosunku do operatorów publicznych. Poprzez zastosowanie nowych technologii i standaryzowanych protoko ów mo liwe sta o si budowanie wirtualnych sieci korporacyjnych (Virtual Private Networking - VPN) o ró nej topologii, na bazie àczy ISDN, ATM lub IP. Rysunek numer 2 pokazuje sieç korporacyjnà, w której zastosowano wirtualnà sieç VPN w miejsce àczy dzier awionych. FunkcjonalnoÊç systemu Hicom realizowana jest w takim samym stopniu przy korzystaniu z VPN jak i przy korzystaniu z àczy dzier- awionych. Standaryzowane protoko y i otwarte interfejsy stanowià baz dla dalszego rozwoju tradycyjnych sieci telefonicznych z us ugà g os i ich ewolucji do wirtualnych sieci oraz mo liwoêci oferowania zintegrowanych us ug dla g osu i danych. Taka sieç korporacyjna charakteryzuje si : 1. Brakiem drogich, dzier awionych àczy ISDN 2. Zredukowanà liczbà portów w serwerze komunikacyjnym 3. W przypadku sieci homogenicznej (Hicom - Hicom) wszystkie funkcje protoko u CorNet sà realizowane 4. W przypadku sieci heterogenicznej (systemy PBX od ró nych producentów) realizowane sà funkcje oferowane przez protokó QSIG. Rysunek 2. Alternatywne rozwiàzanie w oparciu o sieç wirtualnà VPN

5 Rozwiàzania dla przedsi biorstw o wysokiej efektywnoêci dzia ania Sieci homogeniczne Sieciowanie homogeniczne oznacza, e sieç korporacyjna tworzona jest tylko na bazie serwerów komunikacyjnych Hicom 300 E. àczenie systemów Hicom 300 E odbywa si za pomocà bardzo funkcjonalnego protoko- u sieciowego CorNet lub CorNet NQ w kanale D. Homogeniczne sieci Hicom 300 E przynoszà u ytkownikom wymierne korzyêci ekonomiczne, dzi ki zastosowaniu systemu centralnego zarzàdzania Hicom Domain Management Service (HDMS) oraz innych rozwiàzaƒ, takich jak np.: centralne stanowisko awizo, system poczty g osowej czy Xpressions. Wiele tradycyjnych us ug g osowych jest przy tym optymalizowanych w obr bie sieci. Ka da wersja sprz towa systemu Hicom 300 E (Hicom 310 E, 330 E i 350 E) posiada takie samo oprogramowanie, obs uguje takie same pakiety peryferii i ma takà sama funkcjonalnoêç, dzi ki czemu u ytkownicy w sieciach korporacyjnych majà dost p do wszystkich mo liwych funkcji, a sieç jest bardzo wydajna i zarazem ekonomiczna. Ka dy system Hicom pozwala na stworzenie miejsca pracy wyposa onego w aparat Optiset E, realizujàcy wszelkie funkcje u ytkowe rozwiàzaƒ z rodziny Optiset E. Realizowane w obr bie ca ej sieci homogenicznej u ytkowe funkcje g osowe sà zasadniczo takie same jak w przypadku sieci heterogenicznej (patrz nast pny paragraf) stworzonej w oparciu o protokó QSIG. Jednak w przypadku sieci homogenicznej funkcje te sà wzbogacone dodatkowo o us ugi charakterystyczne dla protoko u CorNet, takie jak: PIN w obr bie sieci umo liwiajàcy: - Shared Desking - Êciàgni cie przeniesienia dzwonienia - przypisanie taryfikacji do osoby dzwoniàcej - sygnalizacj nowych wiadomoêci w serwerze poczty g osowej lub faksowej Oddzwonienie automatyczne Oddzwonienie w przypadku abonenta wolnego lub nie odbierajàcego wywo ania Przeniesienie dzwonienia Przekazanie rozmowy przed odebraniem jej przez abonenta B Rozmowa przemienna Przekazanie rozmowy Konferencja Grupa przejmowania rozmów Parkowanie rozmowy Przejmowanie konkretnego wywo- ania Przeniesienie dzwonienia po czasie Prezentacja numeru/nazwy abonenta Ukrycie numeru Taryfikacja rozmów WyÊwietlanie kosztów rozmowy na aparacie Wspólny plan numeracyjny Restrykcje w dzwonieniu po wybranej linii i dzwonieniu do danego abonenta Ruch tranzytowy Drogi obejêciowe Wybieranie najtaƒszej drogi po àczeƒ - Least Cost Routing (LCR) Centralne awizo Zintegrowana kompresja g osu System àcznoêci bezprzewodowej zgodny ze standardem DECT Funkcje mobilnego abonenta i Shared Desking dla pracowników zdalnych (Teleworkers) Sieciowanie poprzez sieç IP z wykorzystaniem serwera TIS Sieciowanie przez sieç ATM i zastosowanie ATM HUB Sieci heterogeniczne Sieci heterogeniczne zbudowane sà na bazie systemów pochodzàcych od ró nych producentów. Sieç heterogeniczna wymaga dok adnego okre- Êlenia parametrów poszczególnych systemów i certyfikacji us ug, które majà byç realizowane. W celu zapewnienia komunikacji pomi dzy poszczególnymi rozwiàzaniami ró nych producentów konieczne jest, aby wszystkie te rozwiàzania obs ugiwa y standardowe protoko y i aby by y wyposa one w otwarte interfejsy. Dopiero te wymagania pozwalajà na implementacj standardowych us ug w obr bie sieci. CorNet NQ jest protoko em opracowanym przez firm Siemens, na bazie którego stworzono mi dzynarodowy standard dla àczenia systemów ró nych producentów - protokó QSIG zgodny z wytycznymi ETSI oraz protokó PSS1 zgodny z wytycznymi ISO. Protokó CorNet NQ jest wykorzystywany w celu umo liwienia stosowania szczególnych, komfortowych funkcji systemu Hicom i korzystania z centralnych us ug. W sytuacji, gdy pomi dzy dwoma systemami Hicom jest (jeden lub wi cej) system PBX innego producenta, musi byç on transparentny (tunneling), aby us ugi i funkcje by y przenoszone. Protokó CorNet NQ realizuje zdecydowanie wi kszà palet us ug w porównaniu z protoko em QSIG. Dzi ki kombinacji funkcjonalnoêci protoko u CorNet NQ i mo liwoêci protoko u QSIG u ytkownicy serwerów telekomunikacyjnych z rodziny Hicom 300 E majà mo liwoêç elastycznego konfigurowania i budowania sieci heterogenicznych i homogenicznych o du ej funkcjonalnoêci. Protokó QSIG jest wykorzystywany przy àczeniu serwera komunikacyjnego Hicom 300 E z urzàdzeniami pochodzàcymi od innych producentów. Otwarte interfejsy programowe umo liwiajà certyfikacj funkcji Interworking pomi dzy Hicom 300 E a innym systemem, przy wykorzystaniu protoko u QSIG (lub ewentualnie w niektórych krajach DPNSS1). W przypadku zsieciowania heterogenicznego systemu Hicom 300 E z systemami innych producentów, mo liwe jest korzystanie z nast pujàcych funkcji (zgodnie z zaleceniami ETSI/ISO): Prezentacja numeru abonenta A i B WyÊwietlanie nazwy abonenta Oddzwonienie w przypadku, gdy abonent jest zaj ty Oddzwonienie w przypadku, gdy abonent nie odbiera Przeniesienie dzwonienia w przypadku, gdy abonent nie odbiera Przeniesienie dzwonienia Przekazanie rozmowy Pukanie Przekazywanie informacji o koszcie rozmowy Optymalizacja drogi po àczenie przy przekazaniu Jednolity plan numeracyjny Mo liwoêç korzystania w obr bie ca ej sieci z jej elementów (takich jak poczta g osowa, system powiadamiania, taryfikacja), jak i centralnego zarzàdzania, administracja siecià i funkcja routingu jest w przypadku sieci heterogenicznej znacznie ograniczona w stosunku do sieci homogenicznej.

6 Prywatne sieci wirtualne Dzisiaj mo liwe jest sieciowanie wirtualne ró nych lokalizacji. Korzysta si przy tym z sieci ATM i IP w miejsce àczy dzier awionych. System Hicom 300 E mo na bez adnych przeszkód po àczyç poprzez VPN (Virtual Private Network) zrealizowanà w oparciu o àcza ISDN, ATM lub sieç IP. W ten sposób otrzymujemy logicznà sieç Hicom o pe nej strukturze mieszanej. Dost p do sieci VPN nowych i przysz ych operatorów umo liwi redukcj kosztów. W momencie, gdy istniejàca sieç i infrastruktura teletransmisyjna mo e byç optymalnie konfigurowana na yczenie klienta poprzez operatora sieci VPN, mo liwe sà du e oszcz dnoêci na administracji i zarzàdzaniu siecià, jak i na oferowaniu us ug. Szczególnie interesujàce sà pakietowe sieci VPN zbudowane w oparciu o techniki ATM i IP, poniewa majà one du à funkcjonalnoêç i szerokie pasmo w stosunku do tradycyjnych, wàskopasmowych sieci VPN. Zasadniczo sà cztery obszary zastosowaƒ dla sieci VPN: Poprzez ISDN Poprzez ISDN i protokó QSIG Sieci pakietowe VPN o ró nej konfiguracji poprzez ATM Sieci pakietowe VPN zbudowane w oparciu o sieç IP W przypadku stosowania Centrex i QSIG dost pnoêç funkcji u ytkowych jest znacznie ograniczona w stosunku do sieci homogenicznych. 1. Sieç VPN poprzez ISDN - ta forma sieciowania jest stosowana ju od paru lat. Private Network Emulator (PNE) umo liwia transparentne przenoszenie funkcji u ytkowych protoko u CorNet poprzez àcza ISDN - patrz rysunek Sieç VPN poprzez ISDN-QSIG. To rozwiàzanie realizowane jest przez operatorów alternatywnych. Oferuje tanie taryfy i daje mo liwoêç zaoszcz dzenia na àczach dzier awionych. JednoczeÊnie wykorzystanie protoko u CorNet NQ, zapewnia transparentne przenoszenie u- s ug i funkcji pomi dzy w z ami Hicom w sieci. Taka sieç VPN umo liwia równie heterogeniczne sieciowanie po QSIG u systemów i komponentów ró nych producentów (np. IVR, call center itp.) Poprzez po àczenia do abonentów Centrex (lub pracowników zdalnych - Teleworkers) mo liwe jest stworzenie wirtualnej centrali PBX na bazie publicznej sieci telefonicznej. Mo liwe jest to w obr bie sieci tych operatorów, którzy swojà infrastruktur ca y czas wyposa ajà w technologie ISDN. Po àczenia mogà byç realizowane zarówno z wykorzystaniem interfejsu BRA, jak i PRA (S 0 i S 2 ). Rysunek numer 3 ilustruje typowà sieç wirtualnà, stworzonà w oparciu o wàskopasmowà technologi ISDN. Przerywane linie obrazujà typowe rodzaje po àczeƒ. Rysunek 3. Wirtualna Sieç VPN poprzez ISDN-QSIG.

7 Prywatne sieci wirtualne 3. Wirtualne sieci VPN zbudowane w oparciu o sieç IP. G os i dane mogà byç przesy ane przez wirtualnà sieç VPN IP lub poprzez firmowy Intranet (w oparciu o serwer Hicom TIS) w przypadku, gdy sieç VPN realizowana jest na bazie sieci LAN (10 Mbit/s). Taka sieç VPN daje oszcz dnoêci kosztów przesy ania g osu i faksów. Rozwiàzanie to umo- liwia równie pod àczenie terminala IP do sieci VPN. Ponadto realizowane sà wszystkie funkcje protoko u CorNet na àczu pomi dzy dwoma centralami Hicom, jak i funkcje protoko u QSIG w przypadku sieciowania heterogenicznego. Rysunek 4 ilustruje sieç VPN IP. Przerywane linie obrazujà typowe rodzaje po àczeƒ. Po àczenia dla sieci heterogenicznej nie sà zaznaczone. Rysunek 4. Wirtualna Sieç VPN poprzez sieç IP

8 Prywatne sieci wirtualne 4. Sieç wirtualna w oparciu o sieç ATM - (wariant 1). Hicom Xpress ATM Hub umo liwia pod àczenie oddalonych oddzia ów z centralà Hicom 300 E poprzez sieç ATM. Rozwiàzanie VPN poprzez ATM jest zalecane wtedy, gdy istnieje wymóg korzystania z sieci szerokopasmowej ( ATM 155 Mbit/s ) lub w celu wyniesienia abonentów posiadajàcych aparat optiset E. Mo liwe jest równie, do àczenie do takiej sieci central pochodzàcych od innych producentów - korzysta si w tym wypadku z protoko u QSIG. Rysunek 5a ilustruje sieç VPN IP. Przerywane linie obrazujà typowe rodzaje po àczeƒ. Po àczenia dla sieci heterogenicznej nie sà zaznaczone. Rysunek 5a. Wirtualna Sieç VPN poprzez sieç ATM (wariant 1)

9 Prywatne sieci wirtualne 5. Sieç wirtualna VPN poprzez sieç ATM - (wariant 2). Alternatywnym rozwiàzaniem dla wariantu 1 jest rozwiàzanie, w którym Hub ATM w àczany jest w w z ach sieci ATM. W tym wypadku w z y dost powe znajdujà si u klienta tzn. w obr bie jego struktury teleinformatycznej. W z y te realizowane sà na platformie sprz towej dostarczanej przez ICN (np. MainStreet- Xpress). Takie rozwiàzanie daje mo- liwoêç centralnej administracji sieci - dotyczy to zarówno central Hicom, jak i w z ów dost powych. Rysunek 5b ilustruje sieç VPN IP. Przerywane linie obrazujà typowe rodzaje po àczeƒ. Po àczenia dla sieci heterogenicznej nie sà zaznaczone. Rysunek 5b. Wirtualna Sieç VPN poprzez sieç ATM (wariant 2)

10 Prywatne sieci wirtualne 6. Sieç wirtualna VPN poprzez sieç ATM - (wariant 3). W tym wypadku system Hicom 300 àczony jest z innymi systemami Hicom lub innym systemami (poprzez QSIG) za poêrednictwem àczy S 0 lub S 2 (w miejsce àczy ATM o przepustowoêci 155 Mbit/s) do punków dost powych sieci ATM. Rozwiàzanie to jest szczególnie atrakcyjne dla klientów, którym wystarcza wàskie pasmo i pozwala ograniczyç liczb interfejsów. Wszystkie funkcje u ytkowe z wariantu jeden sà przy tym zachowane. Rysunek 5c ilustruje sieç VPN IP. Przerywane linie obrazujà typowe rodzaje po àczeƒ. Po àczenia dla sieci heterogenicznej nie sà zaznaczone. Rysunek 5c. Wirtualna Sieç VPN poprzez sieç ATM (wariant 3)

11 Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end Hicom Domain Management Service (HDMS) HDMS jest narz dziem do zarzàdzania i administrowania siecià Hicom 300 E. Korzysta on ze wspólnej bazy danych dla wszystkich modu ów (Single Entry Point). Dzi ki korzystaniu ze wspólnej (centralnej) bazy danych dla wszystkich modu ów, osiàgni ta jest minimalizacja nak adu pracy i czasu potrzebnego do wprowadzenia i aktualizowania danych. W ten sposób zostaje skrócony czas reakcji, obni ajà si koszty eksploatacji i poprawia si efektywnoêç wykorzystania sieci. HDMS jest uniwersalnym instrumentem do zarzàdzania kompleksowymi sieciami i samodzielnymi (stand-alone) aplikacjami. Dzi ki temu zarzàdzanie i administracja stajà si szybsze, atwiejsze i bardziej niezawodne. Z regu y kompleksowe sieci korporacyjne sà zbudowane z urzàdzeƒ pochodzàcych od ró nych producentów. W celu zintegrowania tych systemów w jeden spójny korporacyjny system zarzàdzania siecià, korzysta si najcz Êciej z dost pu opartego na SNMP Proxy-Agent. Proxy-Agent umo liwia przesy anie meldunków b dów z sieci Hicom do nadrz dnego systemu zarzàdzania siecià. Ponadto Proxy Agent wspólnie z Communication Server Manager pozwala na centralny nadzór sieci tak, aby w ka dej chwili by a mo liwa szybka reakcja na wypadek wystàpienia awarii lub innych b dów. Jasna i klarowna wizualizacja poszczególnych komponentów sieci na monitorze zapewnia jej dobry nadzór. HDMS umo liwia dost p do bazy danych sieci Hicom dla zewn trznych aplikacji korzystajàcych ze standardowego interfejsu programowego API. Przyk adowo, nast pujàce aplikacje mogà byç stosowane w sieci korporacyjnej: System zarzàdzania siecià kablowà Facility Management System System kontroli realizacji zleceƒ Dzi ki integracji powy szych systemów z HDMS zostaje osiàgni ta przewaga, jakà daje komplementarne rozwiàzanie w ramach sieci telekomunikacyjnej. Hicom 310 E - idealny dla ma ych filii Centrala Hicom 310 E jest przeznaczona do integracji ma ych filii (oddzia ów) i stworzenia homogenicznej sieci korporacyjnej. Jest alternatywnym rozwiàzaniem dla stosowania ATM HUB. Centrala ta oferuje wszystkie zalety i ca à palet funkcji u ytkowych, jakie posiada Hicom 300 E. Zastosowanie systemu Hicom 310 E daje nast pujàce korzyêci: Homogenicznà infrastruktur komunikacyjnà dla wszystkich filii i oddzia ów Homogeniczne sieciowanie Wspólny system zarzàdzania siecià (HDMS) Rysunek 6. Szybki dost p z wykorzystaniem sieci IP System Hicom 300 E posiada zintegrowany dost p do sieci LAN oraz zintegrowany modu pe niàcy funkcj LAN i ISDN router a (10 Mbit/s Ethernet/IP). FunkcjonalnoÊç ta mo e byç wykorzystana zarówno dla systemu zarzàdzania, jak i dla innych aplikacji. SzybkoÊç dost pu jest taka sama zarówno dla zastosowaƒ pracujàcych w ramach systemu zarzàdzania jak i dla dost pu z poziomu aplikacji. Odpowiednie bezpieczeƒstwo danych jest zapewnione dzi ki koncepcji zapory ogniowej (Firewall). Kompresja g osu Zintegrowany modu kompresji g osu (Voice Compression Module - VCM) mo e byç u ywany w homogenicznych sieciach Hicom 300 E z cyfrowymi àczami sta ymi. G os jest kompresowany ze wspó czynnikiem 4 (pr dkoêç 16 kbit/s). Przy takim wspó czynniku i sposobie kompresji, zachowana zostaje najwy sza jakoêç dêwi ku oraz wszystkie funkcje sieciowe. W obr bie sieci Hicom 300 E (gdzie wykorzystywany jest protokó Cornet N lub CorNet NQ) skompresowane kana y sà prze àczane bez wielokrotnej kompresji i dekompresji w w z ach tranzytowych. Oznacza to, e jakoêç przesy anego dêwi ku jest najwy sza w obr bie ca ej sieci.

12 Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end Wybieranie najtaƒszej dost pnej drogi po àczenia - Least Cost Routing (LCR) Wa nym aspektem, który czyni sieci Hicom atrakcyjnymi ze wzgl dów ekonomicznych, jest funkcja wybierania najtaƒszej drogi po àczeƒ - Least Cost Routing (LCR). LCR zapewnia znalezienie najtaƒszej drogi po àczenia do abonenta zewn trznego. Przyk adowe sposoby obni enia kosztów rozmów to wyjêcie (break out) z w asnej sieci korporacyjnej mo liwie najbli ej wywo ywanego abonenta lub wybór najtaƒszego operatora w zale noêci od wybranego numeru, dnia tygodnia i godziny (ró ni operatorzy majà ró ne stawki w zale noêci od tych czynników). Zastosowanie Private Network Emulator (PNE) Private Network Emulator (PNE) umo liwia korzystanie z komfortowych funkcji sieci korporacyjnej (np. oddzwonienie) tam, gdzie systemy sà àczone poprzez àcza komutowane innych operatorów. Private Network Emulator buduje na bazie àczy komutowanych wirtualnà sieç korporacyjnà. Abonent korzystajàcy z takiego rozwiàzania mo e korzystaç ze wszystkich funkcji, które normalnie mo liwe sà do realizacji tylko na àczach sta ych. Taka konfiguracja daje dost p do funkcji sieciowych po mo liwie niskich kosztach i jest szczególnie przydatna przy do àczaniu do sieci korporacyjnej oddzia ów o ma ym nat - eniu ruchu, gdzie korzystanie z àczy sta ych ze wzgl du na wysokie koszty jest nieop acalne. Dok adna taryfikacja Serwer komunikacyjny Hicom 300 E pozwala na szczegó owe taryfikowanie i analiz generowanego ruchu, co umo liwia wydajne zarzàdzanie powsta ymi w ten sposób kosztami. Dok adna taryfikacja obrazuje pracownikom, jak wysokie koszty tworzà. Wyró nia si tutaj nast pujàce punkty: Drogie po àczenia sà sygnalizowane na aparacie akustycznie lub wizualnie W punktach w z owych sieci mo na rejestrowaç wszystkie po àczenia po àczach skroênych i po àczenia wewn trzne Rozmowy przychodzàce mogà byç identyfikowane poprzez - numer ISDN - numer wirtualny WyÊwietlanie kosztów po àczenia na wyêwietlaczu Dok adna informacja o wykonanych po àczeniach mo e byç podstawà dla systemów kontrolowania wydajnoêci. Hicom 300 E i Hicom Xpress - wspó praca z sieciami opartymi na protokole IP Przesy anie g osu i danych poprzez Intranet/Internet (TIS V2.0) - integracja z wykorzystaniem protoko u IP Koszty przesy ania skompresowanego g osu i faksów poprzez sieci IT z wykorzystaniem internetowych protoko ów mo na obni yç do 80%. Hicom 300 E i Hicom Xpress Telephony Internet Server (TIS V 2.0) pozwalajà wykorzystywaç istniejàce sieci IP do transmisji. Liczba potrzebnych àczy dzier awionych maleje. Obs uga aparatów telefonicznych i faksowych od strony u ytkownika nie zmienia si - numery i funkcjonalnoêç pozostajà takie same, jak w przypadku tradycyjnego przesy- ania g osu. Wszystkie funkcje oferowane przez protoko y CorNet N, CorNet NQ i QSIG sà realizowane. Klienci o zasi gu mi dzynarodowym lub krajowym mogà w ten sposób zredukowaç koszty bez rezygnacji z funkcjonalnoêci jakà oferujà sieci Hicom. Hicom Xpress IP Gateway Hicom Xpress IP Gateway stwarza mo liwoêç multimedialnej komunikacji na bazie ró nych infrastruktur (sieci IP i ISDN) i jest przez to gotowy do wspó pracy z terminalami w standardzie H.323. Gateway umo liwia komunikowanie si abonentom sieci IP wyposa onym w multimedialne terminale IP z abonentami klasycznej sieci central. Dzi ki temu mo liwa jest realizacja multimedialnej komunikacji na bazie istniejàcej infrastruktury LAN i central Hicom, bez koniecznoêci dokonywania du ych zmian i inwestycji. PewnoÊç inwestycji gwarantowana jest poprzez stopniowy rozwój multimedialnej komunikacji, zorientowany na rzeczywiste potrzeby klienta. Hicom 300 E, Hicom Xpress i ATM Networking Sieci ATM rozwijajà si bardzo dynamicznie - pozwalajà na integracj g osu i danych. ATM (Asynchronus Transfer Mode) jest mi dzynarodowym standardem dla sieci publicznych, dostawców us ug i sieci korporacyjnych. Jako alternatywne rozwiàzanie dla po àczeƒ sta ych, ATM jest opcjà àczenia systemów Hicom 300 E po komutowanych àczach ATM. Funkcja ATM Interworking pozwala na realizacj us ug Basic Call. Poprzez zastosowanie PNE mo na dla funkcji ATM Interworking osiàgnàç realizacj us ug z funkcjonalnoêcià protoko u CorNet. W ten sposób mo liwe jest np. wykorzystanie sieci ATM operatora publicznego do zsieciowania systemów Hicom. Funkcja ATM Connectivity pozwala na àczenia systemów Hicom poprzez sieci ATM. Po àczenia takie sà realizowane przez zintegrowany w centrali Hicom modu STMA (Subscriber Trunk Module ATM). Takie rozwiàzanie pozwala na sieciowanie central Hicom bezpoêrednio (lub ewentualnie za poêrednictwem Hicom Xpress ATM Hub) przez sieç ATM. ATM Hub umo liwia pod àczenie aparatów Optiset E do systemu Hicom 300 E poprzez sieç ATM i korzystanie ze wszystkich funkcji u ytkowych jakie oferujà te aparaty. Konfiguracja taka jest szczególnie przydatna dla ma ych grup pracowników, których miejsce pracy znajduje si poza firmà. ATM Networking umo liwia àczenie systemów Hicom po àczach sta ych i dzier awionych ATM z zachowaniem wszystkich funkcji i us ug. Mo liwe jest równie àczenie systemów Hicom 300 E bezpoêrednio Êwiat owodem (bez infrastruktury ATM).

13 Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ ATM Networking obs uguje wszystkie funkcje sieciowe serwera Hicom, realizowane w oparciu o protokó CorNet NQ i QSIG ( w przypadku sieci heterogenicznych). ATM szczególnie przydatny jest dla zastosowaƒ w Campus ach, gdzie istnieje infrastruktura teleinformatyczna i dost pne jest szerokie pasmo. ATM mo na równie stosowaç jako alternatywne rozwiàzanie dla dzier awionych àczy ISDN. Do modu u STMA mo na pod àczaç zarówno dzier awione àcza ATM jak i àcza komutowane. Pozwala to na kierowanie sta ego ruchu poprzez wirtualne àcza sta e (Permanent Virtual Connections) oraz na obs ug ruchu szczytowego przez wirtualne àcza komutowane (Switched Virtual Connections), co umo liwia zredukowanie kosztów. ATM Interworking pozwala na realizacj us ugi Basic Call pomi dzy centralami Hicom 300 E, które sà pod àczone z jednej strony do sieci ATM, a z drugiej do sieci ISDN (Mapping). KorzyÊci ekonomiczne wynikajàce ze stosowania sieci Hicom 300 E KorzyÊci ekonomiczne wynikajàce z zastosowania nowoczesnych sieci Hicom Redukcja kosztów dzi ki sieciowaniu, integracji sieciowej i centralnemu zarzàdzaniu Redukcja kosztów serwisu, dzi ki bardzo wysokiej niezawodnoêci i dost pnoêci szerokiej gamy us ug PewnoÊç inwestycji gwarantowana przez obs ug otwartych standardów Wzrost efektywnoêci dzi ki optymalnym, konwergentnym rozwiàzaniom w zakresie Customer Care, Unified Messaging oraz spe nieniu wymogów mobilnoêci Efektywne, skalowane rozwiàzania, indywidualnie dopasowane w celu optymalizacji procesów biznesowych Wzrost produktywnoêci dzi ki rozszerzonym i poprawionym funkcjom dla klasycznych us ug g osowych Optymalizacja kosztów po àczeƒ dzi ki korzystaniu z funkcji Least Cost Routing (LCR) Centralne zarzàdzanie i administracja poprzez DMS Korzystanie z wirtualnych sieci VPN (poprzez sieci ATM, sieci IP i sieci ISDN) Sieciowanie po ATM Integracja z sieciami IP KorzyÊci ekonomiczne wynikajàce z zastosowania wirtualnych prywatnych sieci VPN (zbudowanych na bazie sieci ISDN, sieci ATM i sieci IP) Pe na konfiguracja mieszana bez ponoszenia kosztów na àcza dzier awione Przekierowanie du ego nat enia ruchu na sieci szerokopasmowe ATM (lub IP) Oszcz dnoêç na okablowaniu w przypadku korzystania z sieciowania po ATM Uproszczone planowanie i rekonfiguracja Pe na transparentnoêç dla funkcji u ytkowych Hicom pomi dzy w z ami central Hicom Efektywne wykorzystanie istniejàcej infrastruktury sieci IP i sieci ATM oraz konwergencja us ug g osu i danych, co pozwala zredukowaç liczb linii dzier awionych i zwiàzanych z tym kosztów Integracja heterogenicznych rozwiàzaƒ Integracja nowoczesnych technologii sieciowych w zale noêci od potrzeb (np.: szerokoêç pasma) Mo liwoêç redukcji kosztów po àczeƒ o maksymalnie 80 % (w stosunku do àczy dzier awionych), dzi ki przesy aniu faksów i skompresowanego g osu poprzez sieci IP Standardowa obs uga aparatów telefonicznych i faksów (taki sam plan numeracyjny i taka sama funkcjonalnoêç) Optymalizacja kosztów dla operatorów sieci, dzi ki mo liwoêci korzystania z àczy komutowanych ATM i àczy dzier awionych ATM Redukcja kosztów w du ych sieciach, dzi ki rabatom udzielanym przez operatorów sieci VPN dla klientów tworzàcych du y ruch KorzyÊci ekonomiczne wynikajàce z centralnego zarzàdzania Niskie koszty administracji dzi ki: - wspólnemu procesowi gromadzenia danych (single data collection process) - wspólnej bazie danych dla wszystkich us ug - centralnemu zarzàdzaniu - niskim kosztom szkoleƒ Zwi kszona dost pnoêç sieci dzi ki: - dobremu zobrazowaniu statusu sieci - synchronizacji wszystkich danych sieciowych - krótkim czasom reakcji PewnoÊç inwestycji zagwarantowana przez: - dalszy rozwój systemu HDMS (równoleg y do Hicom 300 E) - standaryzowany system operacyjny i interfejsy systemu HDMS.

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 to rozwiàzanie komunikacyjne dla firm o Êrednim nat eniu przep ywu danych. HiPath HG 1500 przekszta ca system

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel

ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel ROZWIÑZANIA SIECIOWE ALCATELA AMBITNIE... ALE Z ROZWAGÑ ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2 WST P Szanowni Paƒstwo, Pragnàc przybli yç ofert Alcatela w zakresie rozwiàzaƒ do budowy sieci

Bardziej szczegółowo

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP?

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP? Integracja us ug transmisji g osu i danych w firmowych sieciach IP staje si powszechnà praktykà. Na ostatecznà decyzj, zwiàzanà z wdro eniem us ugi VoIP (Voice over IP), mogà mieç jednak wp yw obawy o

Bardziej szczegółowo

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM w logistyce dystrybucji Pawe Zajàc SYSTEMY INFORMATYCZNE W poszukiwaniu KORZYSTNYCH rozwiàzaƒ Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM si gnà ok. 20 miliardów dolarów do 2005 r. Wed ug wielu

Bardziej szczegółowo

Katalog Aplikacji 2002

Katalog Aplikacji 2002 Katalog Aplikacji 2002 Lotus software Komunikacja, Praca Grupowa, Zarzàdzanie Wiedzà Strona 21 WebSphere software Platforma aplikacyjna e-businessu Strona 49 DB2 Data Management Software Systemy Zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r.

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 205 Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej Jakub Henryk Górka Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. Sk adam serdeczne podzi kowania za opiek i wnikliwe uwagi przy pisaniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku fot. Z archiwum ARP Na ok adce: UroczystoÊç podpisania umowy inwestycyjnej; od lewej stojà: A. Synowiecki (prezes Radmoru), W. Dàbrowski (prezes ARP), P. Wojciechowski (prezes WB); siedzi: A. Szortyka

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS 7799-2 ISO/IEC 17799. Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji

Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS 7799-2 ISO/IEC 17799. Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji Dlaczego bezpieczeƒstwo informacji Ka dego roku setki polskich firm ponoszà straty spowodowane utratà informacji lub ciàg oêcià dzia ania systemów informatycznych. Coraz wi ksze zagro enie stanowià nie

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Paêdziernik grudzieƒ 2001 Opracowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci na podstawie materia ów przygotowanych na

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy

MA E I ÂREDNIE FIRMY. Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy MA E I ÂREDNIE FIRMY Alcatel OmniPCX Office Kompletne rozwiàzanie komunikacyjne dla twojej firmy DOSKON DOSKONA E ROZWIÑZANIE KOMU WSZYSTKIE POTRZEBNE ELEMENTY W JEDNYM Prowadzisz jak przedsiębiorcy z

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo