Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ"

Transkrypt

1 Fuzje ró nych sieci Wysoka wydajnoêç w firmie Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ

2 Wydajne sieci to klucz do sukcesu Istniejàce dzisiaj aplikacje przeznaczone dla zastosowaƒ internetowych, zgodnych ze standardem Web zosta y stworzone wielkim nak adem Êrodków pod kàtem dost pnej infrastruktury. Niezwykle szybki rozwój technologii internetowych i extranetowych w ma- ych i du ych przedsi biorstwach musi byç poparty mierzalnymi i d ugoterminowymi korzyêciami ekonomicznymi. adna firma nie mo e w bliskiej przysz oêci pozwoliç sobie na niezauwa- enie i zignorowanie fali Web. JednoczeÊnie zmienia si stosunek obj toêci us ug typu g os i dane - us ugi przesy ania danych gwa townie rozwijajà si, corocznie ich obj toêç podwaja si. Tymczasem procentowy udzia us ug g osowych zmala i stanowi obecnie tylko jednà trzecià ca ego ruchu. Tendencja ta powinna byç utrzymana w najbli szych latach. Skutki paradygmatu tych zmian sà fundamentalne, a zagadnienie konwergentnej komunikacji jest najwa niejszym elementem przy tworzeniu sieci. Siemens poprzez innowacyjne i ewolucyjne rozwiàzania oferuje pewnà i otwartà drog w przysz oêç, gdzie istniejàce inwestycje mogà byç w przysz oêci dostosowywane do potrzeb u ytkowników bez radykalnych zmian. Applied networks powinny zawieraç konwegentne aplikacje, dzi ki którym istniejàce technologie b dà transparentne dla u ytkownika koƒcowego. Fuzje ró nych sieci w obr bie jednego przedsi biorstwa pozwalajà na skoncentrowanie si na procesach biznesowych, przep ywie informacji i wykorzystaniu rozwiàzaƒ e-business. W ostatnich latach zjawisko globalizacji wywar o du y wp yw na organizacj i infrastruktur telekomunikacyjnà wielu przedsi biorstw. JednoczeÊnie standaryzacja wykorzystywanych technologii i us ug sta a si nadrz dnym celem przy planowaniu struktury teleinformatycznej. Zintegrowane, nowoczesne aplikacje i us ugi stajà si wa nym czynnikiem w osiàgni ciu przewagi konkurencyjnej. Siemens jako integrator systemów jest w stanie wspieraç klienta swoim know-how przy tworzeniu infrastruktury teleinformatycznej na ka dym jej etapie: planowaniu, projektowaniu, dostarczaniu, integracji oraz eksploatacji. Nasze kompetencje w zakresie tworzenia biznesowych rozwiàzaƒ komunikacyjnych typu end-to-end dajà Paƒstwu mo liwoêç wypracowania wspólnie z naszymi ekspertami rozwiàzaƒ opartych na najnowszej technologii i trendach. Rozwiàzania te tworzone sà z myêlà o osiàgni ciu konkretnych celów biznesowych i pozwalajà na optymalizacj okreêlonych obszarów funkcjonowania firmy. Podczas, gdy korzystajàc z nowych mediów, koncentrujà si Paƒstwo na poprawie wydajnoêci swojej dzia alnoêci, Siemens koncentruje si na pojedynczych elementach i ich implementacji w obr bie istniejàcej infrastruktury i na bazie dost pnych technologii. Wydajne sieci to klucz do sukcesu Dotyczy to zarówno wielkich przedsi biorstw korzystajàcych z kompleksowych us ug telekomunikacyjnych, jak i firm, które potrzebujà korzystaç z najnowoczeêniejszych technologii telekomunikacyjnych, chocia ich wymagania co do wielkoêci ruchu i iloêci us ug sà znacznie mniejsze. Serwer komunikacyjny Hicom 300 E stanowi platform dla konwergentnych rozwiàzaƒ, która jest bazà dla tworzenia nowoczesnych, wysokowydajnych sieci. Rozwiàzania z rodziny Hicom 300 E Networking dzi ki realizacji niezawodnej i szeroko dost pnej komunikacji opartej na bazie sieci ATM i IP oraz infrastrukturze ISDN, umo liwiajà korzystanie z nowych, zintegrowanych us ug i aplikacji. W ten sposób zapewniona jest optymalizacja i bezpieczeƒstwo przep ywu informacji w obr bie zintegrowanych sieci. Rozwiàzania z rodziny Hicom Networking oferujà Paƒstwa przedsi biorstwu mo liwoêç implementacji w obr bie sieci komunikacyjnej szczególnie potrzebnych i wygodnych funkcji u ytkowych oraz zcentralizowanych us ug. G ównà zaletà posiadania sieci korporacyjnej dla g osu i danych jest mo liwoêç redukcji kosztów bez redukcji funkcjonalnoêci i efektywnoêci procesów biznesowych. FunkcjonalnoÊç u ytkowa eksploatowanej sieci korporacyjnej jest niezb dna dla zapewnienia konkurencyjnej przewagi firmy. Sieci Hicom dajà mo liwoêç znacznej redukcji kosztów eksploatacji poprzez: analiz i implementacj proponowanych rozwiàzaƒ najnowoczeêniejsze technologie dla wysoko wydajnych i bogatych w funkcje u ytkowe sieci centralne zarzàdzanie siecià za pomocà Hicom Domain Management Service (HDMS) szczegó owà taryfikacj po àczeƒ wykorzystanie procedur kompresji wykorzystanie Private Network Emulator (PNE) optymalne wykorzystanie sieci korporacyjnej dzi ki funkcji wyszukiwania najtaƒszej drogi po àczeƒ (LCR) wykorzystanie VPN (Virtual Private Network) zbudowanych w oparciu o techniki ATM,IP, ISDN-QSIG ATM-Networking integracj w oparciu o technik IP. Doradztwo w zakresie komunikacji Siemens oferuje doradztwo dla firm o dowolnej wielkoêci oraz implementuje rozwiàzania stworzone z myêlà o optymalizacji sieci oraz maksymalnym wykorzystaniu najnowszych technologii. Doradztwo i analiza w zakresie komunikacji sà us ugà, którà Siemens oferuje jako integrator systemów. Wnikliwa analiza wykonana przez naszych konsultantów obejmuje studium ekonomicznoêci istniejàcej konfiguracji oraz proponuje rozwiàzania zwi kszajàce wydajnoêç i redukujàce koszty eksploatacji. Wszystkie obszary, w których mo liwe jest osiàgni cie redukcji kosztów sà wskazywane. JednoczeÊnie proponowane sà konkretne rozwiàzania majàce na celu zmniejszenie kosztów (optymalizacja sieci, korzystanie z us ug innych operatorów i dostawców us ug, porównanie taryf, implementacja sieci wirtualnych VPN itp.). Zalecane jest regularne dokonywanie ekonomicznej analizy infrastruktury teleinformatycznej tak, aby na bie àco uwzgl dniaç zmiany w Êwiecie komunikacji.

3 Wydajne sieci korporacyjne Aktualnie sieciowanie systemów komunikacyjnych realizowane jest po àczach w asnych lub dzier awionych. Ma e filie, ze wzgl du na koszty, do àczane sà do sieci korporacyjnych poprzez sieci komutowane operatorów publicznych. Rozwiàzanie takie uniemo liwia korzystanie z wielu funkcji i us ug lub ewentualnie wymaga zastosowania dodatkowych urzàdzeƒ (np. Private Network Emulator). Na palet rozwiàzaƒ sk adajà si sieci w konfiguracji gwiazdy, a po pe nà struktur mieszanà. Jednym z najwa niejszych kryteriów wyboru konfiguracji sieci jest jej funkcjonalnoêç i niezawodnoêç. Pe na struktura mieszana w porównaniu do struktury gwiaêdzistej zapewnia wi kszà niezawodnoêç dzia ania w przypadku ewentualnych awarii. Dzi ki alternatywnym drogom po àczeƒ oraz funkcji LCR, pe na struktura mieszana jest nieporównywalnie mniej czu a na przecià enia i awarie poszczególnych àczy. Implementacja funkcji u ytkowych takich, jak wyszukiwanie najtaƒszej drogi po àczeƒ (Least Cost Routing - LCR) oraz kompresja g osu pozwala na redukcj kosztów. Jednak e koszty utrzymania dzier awionych àczy w celu uzyskania struktury gwarantujàcej du à niezawodnoêç mogà byç znaczne. Dlatego te wiele firm szuka rozwiàzaƒ pozwalajàcych zmniejszyç te koszty. Rysunek 1 pokazuje struktur sieci, która cz sto wyst puje w wielu firmach: klasyczne sieciowanie po àczach ISDN i dedykowane àcza dzier awione. Publiczna sieç telefoniczna (PSTN) umo liwia sieciowanie systemów z funkcjonalnoêcià oferowanà przez protokó ISDN. Dzier awione àcza dedykowane z protoko em CorNet pozwalajà osiàgnàç pe nà transparentnoêç us ug. W wielu przypadkach, ze wzgl du na koszty rezygnuje si z àczy dzier awionych. Wysokie koszty utrzymania àczy dzier- awionych, wymóg wysokiej niezawodnoêci oraz potrzeba do àczenia filii do sieci korporacyjnej zmusi a wielu klientów do zbudowania w asnej infrastruktury do przesy ania danych. Klienci ci sà bardzo zainteresowani procesami i technologiami umo liwiajàcymi mo liwie najbardziej efektywne wykorzystanie poczynionej inwestycji, w tym mo liwoêcià przesy ania g osu po w asnych àczach. Rysunek 1. Tradycyjna sieç korporacyjna

4 Fuzje ró nych sieci Âwiat rozwiàzaƒ komunikacyjnych stale rozwija si. Mo liwoêci optymalizacji kosztów oraz konwergencji sieci telekomunikacyjnych i informatycznych wcià sà poprawiane i ulepszane. Dzi ki demonopolizacji bran y telekomunikacyjnej operatorzy alternatywni sà w stanie oferowaç us ugi konkurencyjne cenowo w stosunku do operatorów publicznych. Poprzez zastosowanie nowych technologii i standaryzowanych protoko ów mo liwe sta o si budowanie wirtualnych sieci korporacyjnych (Virtual Private Networking - VPN) o ró nej topologii, na bazie àczy ISDN, ATM lub IP. Rysunek numer 2 pokazuje sieç korporacyjnà, w której zastosowano wirtualnà sieç VPN w miejsce àczy dzier awionych. FunkcjonalnoÊç systemu Hicom realizowana jest w takim samym stopniu przy korzystaniu z VPN jak i przy korzystaniu z àczy dzier- awionych. Standaryzowane protoko y i otwarte interfejsy stanowià baz dla dalszego rozwoju tradycyjnych sieci telefonicznych z us ugà g os i ich ewolucji do wirtualnych sieci oraz mo liwoêci oferowania zintegrowanych us ug dla g osu i danych. Taka sieç korporacyjna charakteryzuje si : 1. Brakiem drogich, dzier awionych àczy ISDN 2. Zredukowanà liczbà portów w serwerze komunikacyjnym 3. W przypadku sieci homogenicznej (Hicom - Hicom) wszystkie funkcje protoko u CorNet sà realizowane 4. W przypadku sieci heterogenicznej (systemy PBX od ró nych producentów) realizowane sà funkcje oferowane przez protokó QSIG. Rysunek 2. Alternatywne rozwiàzanie w oparciu o sieç wirtualnà VPN

5 Rozwiàzania dla przedsi biorstw o wysokiej efektywnoêci dzia ania Sieci homogeniczne Sieciowanie homogeniczne oznacza, e sieç korporacyjna tworzona jest tylko na bazie serwerów komunikacyjnych Hicom 300 E. àczenie systemów Hicom 300 E odbywa si za pomocà bardzo funkcjonalnego protoko- u sieciowego CorNet lub CorNet NQ w kanale D. Homogeniczne sieci Hicom 300 E przynoszà u ytkownikom wymierne korzyêci ekonomiczne, dzi ki zastosowaniu systemu centralnego zarzàdzania Hicom Domain Management Service (HDMS) oraz innych rozwiàzaƒ, takich jak np.: centralne stanowisko awizo, system poczty g osowej czy Xpressions. Wiele tradycyjnych us ug g osowych jest przy tym optymalizowanych w obr bie sieci. Ka da wersja sprz towa systemu Hicom 300 E (Hicom 310 E, 330 E i 350 E) posiada takie samo oprogramowanie, obs uguje takie same pakiety peryferii i ma takà sama funkcjonalnoêç, dzi ki czemu u ytkownicy w sieciach korporacyjnych majà dost p do wszystkich mo liwych funkcji, a sieç jest bardzo wydajna i zarazem ekonomiczna. Ka dy system Hicom pozwala na stworzenie miejsca pracy wyposa onego w aparat Optiset E, realizujàcy wszelkie funkcje u ytkowe rozwiàzaƒ z rodziny Optiset E. Realizowane w obr bie ca ej sieci homogenicznej u ytkowe funkcje g osowe sà zasadniczo takie same jak w przypadku sieci heterogenicznej (patrz nast pny paragraf) stworzonej w oparciu o protokó QSIG. Jednak w przypadku sieci homogenicznej funkcje te sà wzbogacone dodatkowo o us ugi charakterystyczne dla protoko u CorNet, takie jak: PIN w obr bie sieci umo liwiajàcy: - Shared Desking - Êciàgni cie przeniesienia dzwonienia - przypisanie taryfikacji do osoby dzwoniàcej - sygnalizacj nowych wiadomoêci w serwerze poczty g osowej lub faksowej Oddzwonienie automatyczne Oddzwonienie w przypadku abonenta wolnego lub nie odbierajàcego wywo ania Przeniesienie dzwonienia Przekazanie rozmowy przed odebraniem jej przez abonenta B Rozmowa przemienna Przekazanie rozmowy Konferencja Grupa przejmowania rozmów Parkowanie rozmowy Przejmowanie konkretnego wywo- ania Przeniesienie dzwonienia po czasie Prezentacja numeru/nazwy abonenta Ukrycie numeru Taryfikacja rozmów WyÊwietlanie kosztów rozmowy na aparacie Wspólny plan numeracyjny Restrykcje w dzwonieniu po wybranej linii i dzwonieniu do danego abonenta Ruch tranzytowy Drogi obejêciowe Wybieranie najtaƒszej drogi po àczeƒ - Least Cost Routing (LCR) Centralne awizo Zintegrowana kompresja g osu System àcznoêci bezprzewodowej zgodny ze standardem DECT Funkcje mobilnego abonenta i Shared Desking dla pracowników zdalnych (Teleworkers) Sieciowanie poprzez sieç IP z wykorzystaniem serwera TIS Sieciowanie przez sieç ATM i zastosowanie ATM HUB Sieci heterogeniczne Sieci heterogeniczne zbudowane sà na bazie systemów pochodzàcych od ró nych producentów. Sieç heterogeniczna wymaga dok adnego okre- Êlenia parametrów poszczególnych systemów i certyfikacji us ug, które majà byç realizowane. W celu zapewnienia komunikacji pomi dzy poszczególnymi rozwiàzaniami ró nych producentów konieczne jest, aby wszystkie te rozwiàzania obs ugiwa y standardowe protoko y i aby by y wyposa one w otwarte interfejsy. Dopiero te wymagania pozwalajà na implementacj standardowych us ug w obr bie sieci. CorNet NQ jest protoko em opracowanym przez firm Siemens, na bazie którego stworzono mi dzynarodowy standard dla àczenia systemów ró nych producentów - protokó QSIG zgodny z wytycznymi ETSI oraz protokó PSS1 zgodny z wytycznymi ISO. Protokó CorNet NQ jest wykorzystywany w celu umo liwienia stosowania szczególnych, komfortowych funkcji systemu Hicom i korzystania z centralnych us ug. W sytuacji, gdy pomi dzy dwoma systemami Hicom jest (jeden lub wi cej) system PBX innego producenta, musi byç on transparentny (tunneling), aby us ugi i funkcje by y przenoszone. Protokó CorNet NQ realizuje zdecydowanie wi kszà palet us ug w porównaniu z protoko em QSIG. Dzi ki kombinacji funkcjonalnoêci protoko u CorNet NQ i mo liwoêci protoko u QSIG u ytkownicy serwerów telekomunikacyjnych z rodziny Hicom 300 E majà mo liwoêç elastycznego konfigurowania i budowania sieci heterogenicznych i homogenicznych o du ej funkcjonalnoêci. Protokó QSIG jest wykorzystywany przy àczeniu serwera komunikacyjnego Hicom 300 E z urzàdzeniami pochodzàcymi od innych producentów. Otwarte interfejsy programowe umo liwiajà certyfikacj funkcji Interworking pomi dzy Hicom 300 E a innym systemem, przy wykorzystaniu protoko u QSIG (lub ewentualnie w niektórych krajach DPNSS1). W przypadku zsieciowania heterogenicznego systemu Hicom 300 E z systemami innych producentów, mo liwe jest korzystanie z nast pujàcych funkcji (zgodnie z zaleceniami ETSI/ISO): Prezentacja numeru abonenta A i B WyÊwietlanie nazwy abonenta Oddzwonienie w przypadku, gdy abonent jest zaj ty Oddzwonienie w przypadku, gdy abonent nie odbiera Przeniesienie dzwonienia w przypadku, gdy abonent nie odbiera Przeniesienie dzwonienia Przekazanie rozmowy Pukanie Przekazywanie informacji o koszcie rozmowy Optymalizacja drogi po àczenie przy przekazaniu Jednolity plan numeracyjny Mo liwoêç korzystania w obr bie ca ej sieci z jej elementów (takich jak poczta g osowa, system powiadamiania, taryfikacja), jak i centralnego zarzàdzania, administracja siecià i funkcja routingu jest w przypadku sieci heterogenicznej znacznie ograniczona w stosunku do sieci homogenicznej.

6 Prywatne sieci wirtualne Dzisiaj mo liwe jest sieciowanie wirtualne ró nych lokalizacji. Korzysta si przy tym z sieci ATM i IP w miejsce àczy dzier awionych. System Hicom 300 E mo na bez adnych przeszkód po àczyç poprzez VPN (Virtual Private Network) zrealizowanà w oparciu o àcza ISDN, ATM lub sieç IP. W ten sposób otrzymujemy logicznà sieç Hicom o pe nej strukturze mieszanej. Dost p do sieci VPN nowych i przysz ych operatorów umo liwi redukcj kosztów. W momencie, gdy istniejàca sieç i infrastruktura teletransmisyjna mo e byç optymalnie konfigurowana na yczenie klienta poprzez operatora sieci VPN, mo liwe sà du e oszcz dnoêci na administracji i zarzàdzaniu siecià, jak i na oferowaniu us ug. Szczególnie interesujàce sà pakietowe sieci VPN zbudowane w oparciu o techniki ATM i IP, poniewa majà one du à funkcjonalnoêç i szerokie pasmo w stosunku do tradycyjnych, wàskopasmowych sieci VPN. Zasadniczo sà cztery obszary zastosowaƒ dla sieci VPN: Poprzez ISDN Poprzez ISDN i protokó QSIG Sieci pakietowe VPN o ró nej konfiguracji poprzez ATM Sieci pakietowe VPN zbudowane w oparciu o sieç IP W przypadku stosowania Centrex i QSIG dost pnoêç funkcji u ytkowych jest znacznie ograniczona w stosunku do sieci homogenicznych. 1. Sieç VPN poprzez ISDN - ta forma sieciowania jest stosowana ju od paru lat. Private Network Emulator (PNE) umo liwia transparentne przenoszenie funkcji u ytkowych protoko u CorNet poprzez àcza ISDN - patrz rysunek Sieç VPN poprzez ISDN-QSIG. To rozwiàzanie realizowane jest przez operatorów alternatywnych. Oferuje tanie taryfy i daje mo liwoêç zaoszcz dzenia na àczach dzier awionych. JednoczeÊnie wykorzystanie protoko u CorNet NQ, zapewnia transparentne przenoszenie u- s ug i funkcji pomi dzy w z ami Hicom w sieci. Taka sieç VPN umo liwia równie heterogeniczne sieciowanie po QSIG u systemów i komponentów ró nych producentów (np. IVR, call center itp.) Poprzez po àczenia do abonentów Centrex (lub pracowników zdalnych - Teleworkers) mo liwe jest stworzenie wirtualnej centrali PBX na bazie publicznej sieci telefonicznej. Mo liwe jest to w obr bie sieci tych operatorów, którzy swojà infrastruktur ca y czas wyposa ajà w technologie ISDN. Po àczenia mogà byç realizowane zarówno z wykorzystaniem interfejsu BRA, jak i PRA (S 0 i S 2 ). Rysunek numer 3 ilustruje typowà sieç wirtualnà, stworzonà w oparciu o wàskopasmowà technologi ISDN. Przerywane linie obrazujà typowe rodzaje po àczeƒ. Rysunek 3. Wirtualna Sieç VPN poprzez ISDN-QSIG.

7 Prywatne sieci wirtualne 3. Wirtualne sieci VPN zbudowane w oparciu o sieç IP. G os i dane mogà byç przesy ane przez wirtualnà sieç VPN IP lub poprzez firmowy Intranet (w oparciu o serwer Hicom TIS) w przypadku, gdy sieç VPN realizowana jest na bazie sieci LAN (10 Mbit/s). Taka sieç VPN daje oszcz dnoêci kosztów przesy ania g osu i faksów. Rozwiàzanie to umo- liwia równie pod àczenie terminala IP do sieci VPN. Ponadto realizowane sà wszystkie funkcje protoko u CorNet na àczu pomi dzy dwoma centralami Hicom, jak i funkcje protoko u QSIG w przypadku sieciowania heterogenicznego. Rysunek 4 ilustruje sieç VPN IP. Przerywane linie obrazujà typowe rodzaje po àczeƒ. Po àczenia dla sieci heterogenicznej nie sà zaznaczone. Rysunek 4. Wirtualna Sieç VPN poprzez sieç IP

8 Prywatne sieci wirtualne 4. Sieç wirtualna w oparciu o sieç ATM - (wariant 1). Hicom Xpress ATM Hub umo liwia pod àczenie oddalonych oddzia ów z centralà Hicom 300 E poprzez sieç ATM. Rozwiàzanie VPN poprzez ATM jest zalecane wtedy, gdy istnieje wymóg korzystania z sieci szerokopasmowej ( ATM 155 Mbit/s ) lub w celu wyniesienia abonentów posiadajàcych aparat optiset E. Mo liwe jest równie, do àczenie do takiej sieci central pochodzàcych od innych producentów - korzysta si w tym wypadku z protoko u QSIG. Rysunek 5a ilustruje sieç VPN IP. Przerywane linie obrazujà typowe rodzaje po àczeƒ. Po àczenia dla sieci heterogenicznej nie sà zaznaczone. Rysunek 5a. Wirtualna Sieç VPN poprzez sieç ATM (wariant 1)

9 Prywatne sieci wirtualne 5. Sieç wirtualna VPN poprzez sieç ATM - (wariant 2). Alternatywnym rozwiàzaniem dla wariantu 1 jest rozwiàzanie, w którym Hub ATM w àczany jest w w z ach sieci ATM. W tym wypadku w z y dost powe znajdujà si u klienta tzn. w obr bie jego struktury teleinformatycznej. W z y te realizowane sà na platformie sprz towej dostarczanej przez ICN (np. MainStreet- Xpress). Takie rozwiàzanie daje mo- liwoêç centralnej administracji sieci - dotyczy to zarówno central Hicom, jak i w z ów dost powych. Rysunek 5b ilustruje sieç VPN IP. Przerywane linie obrazujà typowe rodzaje po àczeƒ. Po àczenia dla sieci heterogenicznej nie sà zaznaczone. Rysunek 5b. Wirtualna Sieç VPN poprzez sieç ATM (wariant 2)

10 Prywatne sieci wirtualne 6. Sieç wirtualna VPN poprzez sieç ATM - (wariant 3). W tym wypadku system Hicom 300 àczony jest z innymi systemami Hicom lub innym systemami (poprzez QSIG) za poêrednictwem àczy S 0 lub S 2 (w miejsce àczy ATM o przepustowoêci 155 Mbit/s) do punków dost powych sieci ATM. Rozwiàzanie to jest szczególnie atrakcyjne dla klientów, którym wystarcza wàskie pasmo i pozwala ograniczyç liczb interfejsów. Wszystkie funkcje u ytkowe z wariantu jeden sà przy tym zachowane. Rysunek 5c ilustruje sieç VPN IP. Przerywane linie obrazujà typowe rodzaje po àczeƒ. Po àczenia dla sieci heterogenicznej nie sà zaznaczone. Rysunek 5c. Wirtualna Sieç VPN poprzez sieç ATM (wariant 3)

11 Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end Hicom Domain Management Service (HDMS) HDMS jest narz dziem do zarzàdzania i administrowania siecià Hicom 300 E. Korzysta on ze wspólnej bazy danych dla wszystkich modu ów (Single Entry Point). Dzi ki korzystaniu ze wspólnej (centralnej) bazy danych dla wszystkich modu ów, osiàgni ta jest minimalizacja nak adu pracy i czasu potrzebnego do wprowadzenia i aktualizowania danych. W ten sposób zostaje skrócony czas reakcji, obni ajà si koszty eksploatacji i poprawia si efektywnoêç wykorzystania sieci. HDMS jest uniwersalnym instrumentem do zarzàdzania kompleksowymi sieciami i samodzielnymi (stand-alone) aplikacjami. Dzi ki temu zarzàdzanie i administracja stajà si szybsze, atwiejsze i bardziej niezawodne. Z regu y kompleksowe sieci korporacyjne sà zbudowane z urzàdzeƒ pochodzàcych od ró nych producentów. W celu zintegrowania tych systemów w jeden spójny korporacyjny system zarzàdzania siecià, korzysta si najcz Êciej z dost pu opartego na SNMP Proxy-Agent. Proxy-Agent umo liwia przesy anie meldunków b dów z sieci Hicom do nadrz dnego systemu zarzàdzania siecià. Ponadto Proxy Agent wspólnie z Communication Server Manager pozwala na centralny nadzór sieci tak, aby w ka dej chwili by a mo liwa szybka reakcja na wypadek wystàpienia awarii lub innych b dów. Jasna i klarowna wizualizacja poszczególnych komponentów sieci na monitorze zapewnia jej dobry nadzór. HDMS umo liwia dost p do bazy danych sieci Hicom dla zewn trznych aplikacji korzystajàcych ze standardowego interfejsu programowego API. Przyk adowo, nast pujàce aplikacje mogà byç stosowane w sieci korporacyjnej: System zarzàdzania siecià kablowà Facility Management System System kontroli realizacji zleceƒ Dzi ki integracji powy szych systemów z HDMS zostaje osiàgni ta przewaga, jakà daje komplementarne rozwiàzanie w ramach sieci telekomunikacyjnej. Hicom 310 E - idealny dla ma ych filii Centrala Hicom 310 E jest przeznaczona do integracji ma ych filii (oddzia ów) i stworzenia homogenicznej sieci korporacyjnej. Jest alternatywnym rozwiàzaniem dla stosowania ATM HUB. Centrala ta oferuje wszystkie zalety i ca à palet funkcji u ytkowych, jakie posiada Hicom 300 E. Zastosowanie systemu Hicom 310 E daje nast pujàce korzyêci: Homogenicznà infrastruktur komunikacyjnà dla wszystkich filii i oddzia ów Homogeniczne sieciowanie Wspólny system zarzàdzania siecià (HDMS) Rysunek 6. Szybki dost p z wykorzystaniem sieci IP System Hicom 300 E posiada zintegrowany dost p do sieci LAN oraz zintegrowany modu pe niàcy funkcj LAN i ISDN router a (10 Mbit/s Ethernet/IP). FunkcjonalnoÊç ta mo e byç wykorzystana zarówno dla systemu zarzàdzania, jak i dla innych aplikacji. SzybkoÊç dost pu jest taka sama zarówno dla zastosowaƒ pracujàcych w ramach systemu zarzàdzania jak i dla dost pu z poziomu aplikacji. Odpowiednie bezpieczeƒstwo danych jest zapewnione dzi ki koncepcji zapory ogniowej (Firewall). Kompresja g osu Zintegrowany modu kompresji g osu (Voice Compression Module - VCM) mo e byç u ywany w homogenicznych sieciach Hicom 300 E z cyfrowymi àczami sta ymi. G os jest kompresowany ze wspó czynnikiem 4 (pr dkoêç 16 kbit/s). Przy takim wspó czynniku i sposobie kompresji, zachowana zostaje najwy sza jakoêç dêwi ku oraz wszystkie funkcje sieciowe. W obr bie sieci Hicom 300 E (gdzie wykorzystywany jest protokó Cornet N lub CorNet NQ) skompresowane kana y sà prze àczane bez wielokrotnej kompresji i dekompresji w w z ach tranzytowych. Oznacza to, e jakoêç przesy anego dêwi ku jest najwy sza w obr bie ca ej sieci.

12 Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end Wybieranie najtaƒszej dost pnej drogi po àczenia - Least Cost Routing (LCR) Wa nym aspektem, który czyni sieci Hicom atrakcyjnymi ze wzgl dów ekonomicznych, jest funkcja wybierania najtaƒszej drogi po àczeƒ - Least Cost Routing (LCR). LCR zapewnia znalezienie najtaƒszej drogi po àczenia do abonenta zewn trznego. Przyk adowe sposoby obni enia kosztów rozmów to wyjêcie (break out) z w asnej sieci korporacyjnej mo liwie najbli ej wywo ywanego abonenta lub wybór najtaƒszego operatora w zale noêci od wybranego numeru, dnia tygodnia i godziny (ró ni operatorzy majà ró ne stawki w zale noêci od tych czynników). Zastosowanie Private Network Emulator (PNE) Private Network Emulator (PNE) umo liwia korzystanie z komfortowych funkcji sieci korporacyjnej (np. oddzwonienie) tam, gdzie systemy sà àczone poprzez àcza komutowane innych operatorów. Private Network Emulator buduje na bazie àczy komutowanych wirtualnà sieç korporacyjnà. Abonent korzystajàcy z takiego rozwiàzania mo e korzystaç ze wszystkich funkcji, które normalnie mo liwe sà do realizacji tylko na àczach sta ych. Taka konfiguracja daje dost p do funkcji sieciowych po mo liwie niskich kosztach i jest szczególnie przydatna przy do àczaniu do sieci korporacyjnej oddzia ów o ma ym nat - eniu ruchu, gdzie korzystanie z àczy sta ych ze wzgl du na wysokie koszty jest nieop acalne. Dok adna taryfikacja Serwer komunikacyjny Hicom 300 E pozwala na szczegó owe taryfikowanie i analiz generowanego ruchu, co umo liwia wydajne zarzàdzanie powsta ymi w ten sposób kosztami. Dok adna taryfikacja obrazuje pracownikom, jak wysokie koszty tworzà. Wyró nia si tutaj nast pujàce punkty: Drogie po àczenia sà sygnalizowane na aparacie akustycznie lub wizualnie W punktach w z owych sieci mo na rejestrowaç wszystkie po àczenia po àczach skroênych i po àczenia wewn trzne Rozmowy przychodzàce mogà byç identyfikowane poprzez - numer ISDN - numer wirtualny WyÊwietlanie kosztów po àczenia na wyêwietlaczu Dok adna informacja o wykonanych po àczeniach mo e byç podstawà dla systemów kontrolowania wydajnoêci. Hicom 300 E i Hicom Xpress - wspó praca z sieciami opartymi na protokole IP Przesy anie g osu i danych poprzez Intranet/Internet (TIS V2.0) - integracja z wykorzystaniem protoko u IP Koszty przesy ania skompresowanego g osu i faksów poprzez sieci IT z wykorzystaniem internetowych protoko ów mo na obni yç do 80%. Hicom 300 E i Hicom Xpress Telephony Internet Server (TIS V 2.0) pozwalajà wykorzystywaç istniejàce sieci IP do transmisji. Liczba potrzebnych àczy dzier awionych maleje. Obs uga aparatów telefonicznych i faksowych od strony u ytkownika nie zmienia si - numery i funkcjonalnoêç pozostajà takie same, jak w przypadku tradycyjnego przesy- ania g osu. Wszystkie funkcje oferowane przez protoko y CorNet N, CorNet NQ i QSIG sà realizowane. Klienci o zasi gu mi dzynarodowym lub krajowym mogà w ten sposób zredukowaç koszty bez rezygnacji z funkcjonalnoêci jakà oferujà sieci Hicom. Hicom Xpress IP Gateway Hicom Xpress IP Gateway stwarza mo liwoêç multimedialnej komunikacji na bazie ró nych infrastruktur (sieci IP i ISDN) i jest przez to gotowy do wspó pracy z terminalami w standardzie H.323. Gateway umo liwia komunikowanie si abonentom sieci IP wyposa onym w multimedialne terminale IP z abonentami klasycznej sieci central. Dzi ki temu mo liwa jest realizacja multimedialnej komunikacji na bazie istniejàcej infrastruktury LAN i central Hicom, bez koniecznoêci dokonywania du ych zmian i inwestycji. PewnoÊç inwestycji gwarantowana jest poprzez stopniowy rozwój multimedialnej komunikacji, zorientowany na rzeczywiste potrzeby klienta. Hicom 300 E, Hicom Xpress i ATM Networking Sieci ATM rozwijajà si bardzo dynamicznie - pozwalajà na integracj g osu i danych. ATM (Asynchronus Transfer Mode) jest mi dzynarodowym standardem dla sieci publicznych, dostawców us ug i sieci korporacyjnych. Jako alternatywne rozwiàzanie dla po àczeƒ sta ych, ATM jest opcjà àczenia systemów Hicom 300 E po komutowanych àczach ATM. Funkcja ATM Interworking pozwala na realizacj us ug Basic Call. Poprzez zastosowanie PNE mo na dla funkcji ATM Interworking osiàgnàç realizacj us ug z funkcjonalnoêcià protoko u CorNet. W ten sposób mo liwe jest np. wykorzystanie sieci ATM operatora publicznego do zsieciowania systemów Hicom. Funkcja ATM Connectivity pozwala na àczenia systemów Hicom poprzez sieci ATM. Po àczenia takie sà realizowane przez zintegrowany w centrali Hicom modu STMA (Subscriber Trunk Module ATM). Takie rozwiàzanie pozwala na sieciowanie central Hicom bezpoêrednio (lub ewentualnie za poêrednictwem Hicom Xpress ATM Hub) przez sieç ATM. ATM Hub umo liwia pod àczenie aparatów Optiset E do systemu Hicom 300 E poprzez sieç ATM i korzystanie ze wszystkich funkcji u ytkowych jakie oferujà te aparaty. Konfiguracja taka jest szczególnie przydatna dla ma ych grup pracowników, których miejsce pracy znajduje si poza firmà. ATM Networking umo liwia àczenie systemów Hicom po àczach sta ych i dzier awionych ATM z zachowaniem wszystkich funkcji i us ug. Mo liwe jest równie àczenie systemów Hicom 300 E bezpoêrednio Êwiat owodem (bez infrastruktury ATM).

13 Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ ATM Networking obs uguje wszystkie funkcje sieciowe serwera Hicom, realizowane w oparciu o protokó CorNet NQ i QSIG ( w przypadku sieci heterogenicznych). ATM szczególnie przydatny jest dla zastosowaƒ w Campus ach, gdzie istnieje infrastruktura teleinformatyczna i dost pne jest szerokie pasmo. ATM mo na równie stosowaç jako alternatywne rozwiàzanie dla dzier awionych àczy ISDN. Do modu u STMA mo na pod àczaç zarówno dzier awione àcza ATM jak i àcza komutowane. Pozwala to na kierowanie sta ego ruchu poprzez wirtualne àcza sta e (Permanent Virtual Connections) oraz na obs ug ruchu szczytowego przez wirtualne àcza komutowane (Switched Virtual Connections), co umo liwia zredukowanie kosztów. ATM Interworking pozwala na realizacj us ugi Basic Call pomi dzy centralami Hicom 300 E, które sà pod àczone z jednej strony do sieci ATM, a z drugiej do sieci ISDN (Mapping). KorzyÊci ekonomiczne wynikajàce ze stosowania sieci Hicom 300 E KorzyÊci ekonomiczne wynikajàce z zastosowania nowoczesnych sieci Hicom Redukcja kosztów dzi ki sieciowaniu, integracji sieciowej i centralnemu zarzàdzaniu Redukcja kosztów serwisu, dzi ki bardzo wysokiej niezawodnoêci i dost pnoêci szerokiej gamy us ug PewnoÊç inwestycji gwarantowana przez obs ug otwartych standardów Wzrost efektywnoêci dzi ki optymalnym, konwergentnym rozwiàzaniom w zakresie Customer Care, Unified Messaging oraz spe nieniu wymogów mobilnoêci Efektywne, skalowane rozwiàzania, indywidualnie dopasowane w celu optymalizacji procesów biznesowych Wzrost produktywnoêci dzi ki rozszerzonym i poprawionym funkcjom dla klasycznych us ug g osowych Optymalizacja kosztów po àczeƒ dzi ki korzystaniu z funkcji Least Cost Routing (LCR) Centralne zarzàdzanie i administracja poprzez DMS Korzystanie z wirtualnych sieci VPN (poprzez sieci ATM, sieci IP i sieci ISDN) Sieciowanie po ATM Integracja z sieciami IP KorzyÊci ekonomiczne wynikajàce z zastosowania wirtualnych prywatnych sieci VPN (zbudowanych na bazie sieci ISDN, sieci ATM i sieci IP) Pe na konfiguracja mieszana bez ponoszenia kosztów na àcza dzier awione Przekierowanie du ego nat enia ruchu na sieci szerokopasmowe ATM (lub IP) Oszcz dnoêç na okablowaniu w przypadku korzystania z sieciowania po ATM Uproszczone planowanie i rekonfiguracja Pe na transparentnoêç dla funkcji u ytkowych Hicom pomi dzy w z ami central Hicom Efektywne wykorzystanie istniejàcej infrastruktury sieci IP i sieci ATM oraz konwergencja us ug g osu i danych, co pozwala zredukowaç liczb linii dzier awionych i zwiàzanych z tym kosztów Integracja heterogenicznych rozwiàzaƒ Integracja nowoczesnych technologii sieciowych w zale noêci od potrzeb (np.: szerokoêç pasma) Mo liwoêç redukcji kosztów po àczeƒ o maksymalnie 80 % (w stosunku do àczy dzier awionych), dzi ki przesy aniu faksów i skompresowanego g osu poprzez sieci IP Standardowa obs uga aparatów telefonicznych i faksów (taki sam plan numeracyjny i taka sama funkcjonalnoêç) Optymalizacja kosztów dla operatorów sieci, dzi ki mo liwoêci korzystania z àczy komutowanych ATM i àczy dzier awionych ATM Redukcja kosztów w du ych sieciach, dzi ki rabatom udzielanym przez operatorów sieci VPN dla klientów tworzàcych du y ruch KorzyÊci ekonomiczne wynikajàce z centralnego zarzàdzania Niskie koszty administracji dzi ki: - wspólnemu procesowi gromadzenia danych (single data collection process) - wspólnej bazie danych dla wszystkich us ug - centralnemu zarzàdzaniu - niskim kosztom szkoleƒ Zwi kszona dost pnoêç sieci dzi ki: - dobremu zobrazowaniu statusu sieci - synchronizacji wszystkich danych sieciowych - krótkim czasom reakcji PewnoÊç inwestycji zagwarantowana przez: - dalszy rozwój systemu HDMS (równoleg y do Hicom 300 E) - standaryzowany system operacyjny i interfejsy systemu HDMS.

14 Wydane przez: ZWUT S.A. a Siemens Company Information and Communication Networks ul. upnicza 11, Warszawa Siemens AG Siemens AG Wszelkie prawa zastrze one Nr A31002-X2000-A Wydrukowano w Polsce

Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw

Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw 5000 Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw 1 HiPath - Konwergentna Architektura dla Przedsi biorstw Przedsi biorstwa na ca ym Êwiecie obserwujà àczenie sieci transmisji danych i g osu w celu obni enia kosztów

Bardziej szczegółowo

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne N E X S P A N, B E Z P I E C Z N E Ka dy musi si doskonaliç... W nie atwych warunkach gry rynkowej przedsi biorstwa muszà si mierzyç z rosnàcà rzeszà konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty cennik us ugi Dost p do internetu DSL tp Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polskà S.A. Tabela 1 Op aty instalacyjne 1. Instalacja us ugi dost p do Internetu DSL TP dla wszystkich opcji modem podstawowy.

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 to rozwiàzanie komunikacyjne dla firm o Êrednim nat eniu przep ywu danych. HiPath HG 1500 przekszta ca system

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny OpenCom 1010 DECT & VoIP Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny Nowoczesność System OpenCom 1010 jest nowoczesnym produktem firmy DeTeWe naleŝącym do rodziny małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Op aty abonamentowe za us ug Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany (umowa na czas nieokreêlony)

Op aty abonamentowe za us ug Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany (umowa na czas nieokreêlony) cennik us ugi Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany Tabela 1 Jednorazowe op aty instalacyjne Jednorazowa op ata instalacyjna Rodzaj us ugi VAT Instalacja us ugi Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany dla

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie)

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie) cennik us ugi centrala PABX tp, Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polska S.A. Op aty za us ugi realizowane w ramach umowy o Êwiadczenie us ugi PABX tp Tabela 1 Us ugi do 40 portów od 41 do 100 portów od

Bardziej szczegółowo

HiPath Cordless Enterprise Zintegrowane rozwiàzanie telefonii bezprzewodowej dla systemu HiPath 4000

HiPath Cordless Enterprise Zintegrowane rozwiàzanie telefonii bezprzewodowej dla systemu HiPath 4000 HiPath Cordless Enterprise Zintegrowane rozwiàzanie telefonii bezprzewodowej dla systemu HiPath 4000 HiPath Cordless Enterprise jest to atwy w obs udze i wyposa ony w wiele udogodnieƒ dla u ytkownika,

Bardziej szczegółowo

Security. Everywhere.

Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Modułowy system komunikacji głosowej z opcjonalną funkcją messagingu i funkcjami bezpieczeństwa osobistego Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Elastyczność Przegląd

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

HiPath Cordless Office Rozwiàzania bezprzewodowe dla urzàdzeƒ serii HiPath 3000

HiPath Cordless Office Rozwiàzania bezprzewodowe dla urzàdzeƒ serii HiPath 3000 HiPath Cordless Office Rozwiàzania bezprzewodowe dla urzàdzeƒ serii HiPath 3000 HiPath Cordless Office jest zintegrowanym systemem àcznoêci bezprzewodowej, umo liwiajàcym korzystanie z komfortowych funkcji

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19

Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19 6SLVWUHFL Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19 Poczπtki PSTN...19 Podstawy PSTN...21 Sygnalizacja analogowa i cyfrowa...21 Cyfrowe sygna

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych Dziennik Ustaw Nr 78 4725 Poz. 734 i 735 4. Wymagania, jakim powinno odpowiadaç gospodarowanie numeracjà AUS: 1) numery AUS przydziela si operatorowi stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej lub innej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Test konsumencki LTE podsumowanie 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 16 marca 31 sierpnia Darmowy

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw W dziedzinie telekomunikacji dokonuje si prze om porównywalny z tym, jaki swego czasu mia miejsce po pojawieniu si cyfrowej komunikacji g osowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania oraz przepompowni woda_okladka_ok2.indd 1 Podstawowy cyjanpodstawowy cyjanpodstawowy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usługi CCIE R&S

Specyfikacja usługi CCIE R&S Schemat laba CCIE R&S Specyfikacja usługi CCIE R&S Connections between router and switches Ethernet S1 R1 Local Local Fa0/1 R1 Ga0/0 Ga0/0 S1 Fa0/1 Fa0/2 R2 Ga0/0 Ga0/1 S2 Fa0/1 Fa0/3 R4 Fa0/0 Ga0/2 S4

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

1) bezpoêredniego z protoko em PPP lub SLIP - o szybkoêci do 28.8 kbit/s. a) o szybkoêci od 64 kbit/s do 256 kbit/s

1) bezpoêredniego z protoko em PPP lub SLIP - o szybkoêci do 28.8 kbit/s. a) o szybkoêci od 64 kbit/s do 256 kbit/s cennik us ug Sieci Polpak-T Tabela 1 Op aty za uzyskanie dost pu do sieci POLPAK-T (4+5) Uzyskanie dost pu do szybkich sieci transmisji danych POLPAK-T - za ka de zakoƒczenie àcza: 1) bezpoêredniego z

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat.

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. Witamy w us udze telefonia internetowa tp! Telefonia internetowa tp umo liwia tanie po àczenia telefoniczne w oparciu o technologi

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego Internetu przez okres 12 miesięcy. II. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonawca przejmie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST TELEFONIA IP?

CO TO JEST TELEFONIA IP? CO TO JEST TELEFONIA IP? C O Z punktu widzenia u ytkownika telefonia IP wykorzystuje odpowiedniki tradycyjnych cyfrowych aparatów telefonicznych (IP Phones - telefony IP) pod àczanych wprost do sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

dost p do Internetu DSL TP

dost p do Internetu DSL TP Rozwiàzania dla biznesu Szybki i bezpieczny dost p do Internetu dost p do Internetu DSL TP www.telekomunikacja.pl Liczy si szybkoêç i bezpieczeƒstwo Us uga dost p do Internetu DSL TP zosta a wprowadzona

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Polskich

Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Polskich dla Sektora Energetycznego Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Polskich Jerzy Obrębski Dyrektor Departamentu Klientów Kluczowych POLKOMTEL S.A. Warszawa, 25.02.2009 r. 2 Agenda 1. Potrzeby i wymagania

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. Tabela nr [1]: Kwoty zobowiązań w zależności od wybranego Planu Taryfowego.

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. Tabela nr [1]: Kwoty zobowiązań w zależności od wybranego Planu Taryfowego. Regulamin Oferty Promocyjnej Play MIXtura All Inclusive dla Migrujących w ramach Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III) obowiązuje od 12.04.2011 roku do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Telefony systemowe optipoint 500 Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath

Telefony systemowe optipoint 500 Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath Telefony systemowe optipoint 500 Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath Telefony optipoint 500 zapewniajà szybki i atwy dost p do szerokiej gamy funkcji systemowych platform komunikacyjnych HiPath

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

IOT w systemach PON. Mikołaj Chmura Solution Manager m.chmura@vector.com.pl

IOT w systemach PON. Mikołaj Chmura Solution Manager m.chmura@vector.com.pl IOT w systemach PON Mikołaj Chmura Solution Manager m.chmura@vector.com.pl Dominująca pozycja technologii GPON Przewiduje się, że technologia GPON stanie się dominującą technologią dostępową FTTx w 2016

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Testowanie i wdrażanie oprogramowania Emulator systemu bankowego

Testowanie i wdrażanie oprogramowania Emulator systemu bankowego Kamil Bednarz, Rafał Bukała, Rafał Liwerski, Maciej Maciejko, Marcin Pacułt, Krzysztof Pado 20 czerwca 2011 Plan prezentacji 1 Cel projektu 2 3 Narzędzia i technologie wykorzystane w projekcie 4 Cel projektu

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PoluProduction. Vision. Version 1.0

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0 PoluProduction Vision Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 21/05/2011 1.0 Pierwsza wersja aplikacji Grzegorz Pol Confidential PoluProduction, 2011 ii Table of Contents 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT)

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) 8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) Translacja adresów nazywana również maskaradą IP jest mechanizmem tłumaczenia adresów prywatnych sieci lokalnej na adresy publiczne otrzymane od operatora. Rozróżnia

Bardziej szczegółowo

IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS

IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS Polski GET IN TOUCH innovaphone AG Böblinger Str. 76 71065 Sindelfingen Tel. +49 7031 73009-0 Fax +49 7031 73009 9 info@innovaphone.com www.innovaphone.com Twój specjalista

Bardziej szczegółowo

Telefony systemowe optipoint 500

Telefony systemowe optipoint 500 Telefony systemowe optipoint 500 Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath/Hicom Telefony optipoint 500 zapewniajà szybki i atwy dost p do szerokiej gamy funkcji systemowych platform komunikacyjnych HiPath

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo