Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska"

Transkrypt

1 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1

2 2

3 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska Warszawa

4 Broszura została przygotowana w ramach projektu Utworzenie Centrum Badań i Analiz realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego. Autor: Małgorzata Tobiszewska Wydawca: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Brukselska 7, Warszawa ISBN: Broszura bezpłatna Projekt, skład, łamanie, druk i oprawa: Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska ul. Czarnieckiego Wrocław tel tel./fax MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 Spis treści 1. Wprowadzenie Synteza Metodologia badania Rola centrów gospodarczych i naukowych we wdrażaniu innowacji w Polsce Efekty funkcjonowania centrów gospodarczych i naukowych Innowacyjność przedsiębiorstw Formy wsparcia dla kreatywnych i innowacyjnych przedsiębiorstw Bariery we wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwach Innowacyjność w Polsce i we Francji na tle krajów Unii Europejskiej Przykłady wsparcia udzielanego innowacyjnym przedsiębiorstwom we Francji Wnioski z badania i rekomendacje Literatura Spis wykresów Spis rysunków Aneks Nota o autorze

6 4

7 1. Wprowadzenie Trendy widoczne w nowoczesnych światowych gospodarkach jednoznacznie wskazują, że gwarancją rozwoju Polski jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacjach. Polska przez lata konkurowała tanią siłą roboczą, jednak obecnie w ewoluującej gospodarce takie rozwiązanie nie jest już wystarczająco dobre. Sukces odnoszą tylko te państwa, które potrafią wyzwolić w swojej gospodarce rozwiązania generujące innowacje. Jak Polska jest przygotowana na rozwijanie innowacji? Czy potrafimy wspierać innowacyjne przedsiębiorstwa? Czy centra gospodarcze i naukowe pobudzają innowacyjność firm? Czy umiemy przezwyciężyć bariery we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań? Czy mamy odpowiednie zachęty do pobudzania innowacji w przedsiębiorstwach? Jakie rozwiązania stosowane w bardziej innowacyjnych państwach możemy zaimplementować w Polsce, aby innowacyjność polskich przedsiębiorstw stała się codziennością? Celem analizy porównawczej jest uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania oraz porównanie mechanizmów wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć w Polsce i we Francji. Badanie ma również wskazać potrzeby innowacyjnych firm, aby uzyskiwane wsparcie było celowe, skuteczne i efektywne. W opracowaniu porównano innowacyjność Polski i Francji na podstawie Sumarycznego Indeksu Innowacyjności. Polska zajmuje odległe miejsce w rankingu krajów innowacyjnych, natomiast innowacyjność Francji od lat utrzymuje się powyżej średniej UE. W rozdziale 6 przedstawione są formy wsparcia francuskich innowacyjnych przedsiębiorstw na przykładzie klastra Cap Digital Paris Region, który posiada najwyższe wyróżnienie złotą odznakę Cluster Management Excellence. 5

8 6

9 2. Synteza 1. Z roku na rok innowacyjność polskich firm rośnie. Jednak w porównaniu do innych państw w Europie i na świecie jest ona bardzo niska, Polska zajmuje pod tym względem dopiero 25 miejsce w rankingu innowacyjności krajów UE Centra gospodarcze i naukowe koncentrują wokół siebie inwestycje oraz innowacyjne przedsiębiorstwa z korzyścią dla całego otoczenia. 3. Należy uatrakcyjnić system ulg podatkowych tak, aby zachęcić przedsiębiorstwa do inwestowania w innowacje. 4. Zewnętrzne finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach powinno być bardziej dostępne i łatwiejsze do pozyskania przez przedsiębiorców. 5. Udzielane wsparcie innowacyjnym firmom powinno być bardziej elastyczne oraz dopasowane do potrzeb konkretnego podmiotu. 6. Przedsiębiorstwa ubiegające się o zewnętrzne finansowanie na innowacje powinny wykazać się wkładem własnym na inwestycję. 7

10 8

11 3. Metodologia badania W analizie wykorzystano następujące metody: analiza Desk Research (analiza danych wtórnych), studia przypadków, a także wywiady pogłębione IDI. Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone z kadrą zarządzającą 5 polskich firm, które mają swoje siedziby na terenie woj. pomorskiego, w okresie od r. do r. i trwały od 1,5 do 2 godzin. Kluczowym elementem decydującym o wyborze przedsiębiorstwa do badania było wdrażanie przez daną firmę innowacji na skalę rynku, a nie wyłącznie na skalę przedsiębiorstwa. Ich charakterystyka jest następująca: u Przedsiębiorstwo I Rok powstania: 2014 Wielkość: Mikroprzedsiębiorstwo Branża: IT Rodzaj wdrożonych innowacji: produktowo-usługowe oraz procesowe. Wdrożone innowacje: zintegrowany system do zarządzania fermami wiatrowymi u Przedsiębiorstwo II Rok powstania: 2014 Wielkość: Mikroprzedsiębiorstwo Branża: IT Rodzaj wdrożonych innowacji: produktowo-usługowe Wdrożone innowacje: platforma wspierająca działania zarządzania zgodnością ze standardami i normami u Przedsiębiorstwo III Rok powstania: 2013 Wielkość: Mikroprzedsiębiorstwo Branża: IT Rodzaj wdrożonych innowacji: produktowo-usługowe oraz marketingowe Wdrożone innowacje: witryny transparentne, aplikacje mobilne 9

12 u Przedsiębiorstwo IV Rok powstania: 2013 Wielkość: Mikroprzedsiębiorstwo Branża: IT, elektronika Rodzaj wdrożonych innowacji: produktowo-usługowa Wdrożone innowacje: nawigacja w przestrzeni zamkniętej u Przedsiębiorstwo V Rok powstania: 2005 Wielkość: Duże przedsiębiorstwo Branża: energetyczna Rodzaj wdrożonych innowacji: produktowo-usługowe, procesowe, marketingowe, organizacyjne Wdrożone innowacje: zastosowanie nowych technologii wytwarzania i magazynowania energii, wdrażanie elementów sieci inteligentnych. Podczas wywiadu pogłębionego kadrze zarządzającej przedsiębiorstwami zadawano pytania zawarte w poniższym scenariuszu: 1. Wdrożone innowacje w ostatnich 3 latach w Państwa przedsiębiorstwie można zaliczyć do: innowacji produktowo-usługowych (istotnie ulepszone wyroby lub usługi) innowacji procesowych (istotnie ulepszone metody wytwarzania lub dystrybucji wyrobów i usług) innowacji marketingowych innowacji organizacyjnych 2. Jakie innowacje wdrożyliście Państwo w ostatnim roku? Na czym polegały? 3. Co sprzyja wdrażaniu innowacji w Państwa firmie? Jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne? Czy macie Państwo wypracowane jakieś dobre praktyki/rozwiązania sprzyjające wdrażaniu innowacji? 4. Jakie są efekty ekonomiczne wdrożonych innowacji dla Państwa firmy? 5. Czy Państwa firma otrzymała pomoc zewnętrzną (wsparcie finansowe, organizacyjne, doradcze, lokalizacyjne, na wdrożenie innowacji itp.)? Na czym polegało udzielone wsparcie? Czy Państwa firma wdrożyłaby te in- 10

13 nowacje bez wsparcia zewnętrznego? Jaki wpływ miałoby nieotrzymanie wsparcia zewnętrznego na wdrażane innowacje? 6. Czy w zakresie wdrażanych innowacji Państwa firma współpracowała z jednostką naukową? Na czym polegała współpraca? Jaka to była jednostka naukowa? 7. Czy wg Pana/i oceny centra gospodarcze i naukowe przyciągają kreatywne i innowacyjne przedsiębiorstwa? Co powoduje, że kreatywne i innowacyjne jednostki chcą lokalizować się w centrach gospodarczych i naukowych? 8. Jakie korzyści Państwa firma dostrzega (z punktu widzenia wdrażania innowacji) w usytuowaniu w Polsce Specjalnych Stref Ekonomicznych, Parków Naukowo-Technologicznych itp? Jakie znaczenie dla wdrażania innowacji w Państwa firmie ma fakt lokalizacji w okolicy centrum gospodarczego i naukowego? 9. Jakie są największe bariery we wdrażaniu innowacji w Państwa przedsiębiorstwie? Wprowadzenie jakich rozwiązań pozwoliłoby na usunięcie tych barier? 10. Co Pana/i zdaniem powstrzymuje inne przedsiębiorstwa we wdrażaniu innowacji? 11. Jakie wg Pana zachęty dla przedsiębiorców spowodowałyby zwiększenie innowacyjności firm, budowania gospodarki opartej na wiedzy? Przeprowadzony został również wywiad pogłębiony w Cap Digital Paris Region. 11

14 12

15 4. Rola centrów gospodarczych i naukowych we wdrażaniu innowacji w Polsce 4.1. Efekty funkcjonowania centrów gospodarczych i naukowych Centra gospodarcze i naukowe to ośrodki koncentracji nauki, biznesu oraz jednostek wspierających przedsiębiorstwa, takie jak: specjalne strefy ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, inkubatory i klastry. Działalność dużych centrów badawczo-rozwojowych pozytywnie wpływa na rozwój regionów, w których są zlokalizowane. Wiele firm współpracuje z regionalnymi ośrodkami akademickimi i innymi jednostkami naukowymi. Tworzą się powiązania kooperacyjne na linii biznes nauka. Formuła współpracy pomiędzy dużymi inwestorami a ośrodkami naukowymi często przyjmuje formy kooperacji w ramach klastrów, parków technologicznych, Centrów Transferu Technologii (CTT) itd. W rezultacie zyskują również lokalne firmy, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, przejmując rolę dostawców usług, podzespołów i zaawansowanych komponentów. Częściej też lokalni kooperanci angażują się w działalność badawczo-rozwojową 1. Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizujących, stowarzyszeń branżowych, instytucji wspierających) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących. Klaster jest ściśle związany z terytorium, na którym działa, jest zakorzeniony regionalnie. Klastry stanowią specyficzną formę organizacji produkcji, polegającą na koncentracji w bliskiej przestrzeni elastycznych przedsiębiorstw prowadzących komplementarną działalność gospodarczą. Podmioty te równo- 1 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Sektor B+R w Polsce, Pozyskano z: 13

16 cześnie współpracują i konkurują między sobą, mają także relacje z innymi instytucjami działającymi w danej sferze. Podstawą powstania klastra są kooperacyjne powiązania występujące pomiędzy podmiotami, generujące procesy wytwarzania specyficznej wiedzy oraz zwiększające zdolności adaptacyjne 2. Na koniec I kwartału 2015 r. zgłoszonych do PARP było 177 klastrów działających na terenie Polski. Na podstawie zgłoszeń można stwierdzić, że: wciąż najwięcej klastrów, bo 33, zlokalizowanych jest w województwie mazowieckim, 23 w śląskim, 20 w wielkopolskim; najmniej, po 2 klastry w województwach kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim; najwięcej klastrów działa w branżach takich jak: IT, ICT, media 20; bioenergia, energetyka, odnawialne źródła energii 19; budownictwo, w tym ekologiczne 19; medycyna, usługi medyczne, rehabilitacja, biomedycyna 18; przemysł spożywczy 12; turystyka 10; 1. łączna liczba wszystkich członków klastrów, w podziale na typy podmiotów, to: przedsiębiorcy 5 065; jednostki naukowe 587; instytucje otoczenia biznesu 553 oraz inne podmioty 1 133; klastry deklarują posiadanie łącznie: centra badawcze 123; laboratoria 435; sale konferencyjne 497; zaplecze szkoleniowe 535 jednostek; deklarowany zasięg oddziaływania klastrów to głównie regionalny 157 i ponadregionalny 143; globalny zasięg zadeklarowało 37 klastrów 3. Wyniki badań benchmarkingowych przeprowadzonych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu w 35 polskich klastrach pokazują, że odsetek wskazań o bardzo małym wpływie klastra na wdrożenie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych w przedsiębiorstwach jest bardzo wysoki i wynosi 42,5% 51,1%, natomiast odsetek wskazań o bardzo dużym wpływie klastra na wdrożenie innowacji wynosi zaledwie 6,4% 10,2%. Oznacza to, że wpływ klastrów na innowacyjność przedsiębiorstw jest odczuwalny, jednakże skala tego wpływu jest jeszcze bardzo mała (Wykres 1.). 2 Definicja klastra wg Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu. 3 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2012), Klastry w Polsce. Katalog. Pozyskano z: 14

17 Wykres 1. Ocena stopnia, w jakim udział przedsiębiorstwa w klastrze przyczynił się do wprowadzenia innowacji. Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, (2014), Benchmarking klastrów w Polsce edycja Raport z badania. W badaniu benchmarkingowym, analizując silne strony zauważono, że jest coraz więcej klastrów w Polsce, w których: Udział wydatków na B+R w wydatkach na działalność innowacyjną (w ciągu ostatnich dwóch lat) przekroczył 25%, W ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowano więcej niż pięć projektów badawczych, Podmioty osiągają dobre wyniki w internacjonalizacji, gdzie prawie połowa klastrów w fazie wzrostu funkcjonuje na co najmniej 10 rynkach zagranicznych i tylko nieliczne klastry nie mają doświadczenia w działalności na rynkach zagranicznych. 15

18 Badanie umożliwiło zdiagnozowanie również słabych stron polskich klastrów, do których można zaliczyć: Niską innowacyjność przedsiębiorstw w klastrze. Małą liczbę innowacji objętych ochroną prawną wprowadzonych w klastrze w ostatnich dwóch latach. Niewielką liczbę klastrów realizujących wspólną aktywność rynkową, jak np. wspólne zamówienia, zaopatrzenie na rzecz firm w klastrze. Słabą aktywność klastra w przygotowywaniu ofert dla odbiorców z zewnętrz. Niewiele pozyskanych zewnętrznych środków finansowych na projekty klastrowe. Słaby przyrost zatrudnienia w podmiotach działających w klastrze. Słabe efekty współpracy z sektorem nauki, czego efektem jest mało spinoffów w klastrach. Słabe wsparcie finansowe klastrów ze strony władz publicznych. Słaba współpraca z innymi podmiotami regionalnych systemów innowacji, w tym z instytucjami otoczenia biznesu 4. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w opracowanej strategii do 2020 r. podaje specjalne strefy ekonomiczne jako obszary do lokowania innowacyjnych produkcji 5. Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych ma na celu wsparcie rozwoju regionów, m.in. poprzez przyciąganie inwestycji, tworzenie lokalnych więzi kooperacyjnych w regionie oraz napływ nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań. Za inwestycje kwalifikujące się do wsparcia instrumentem specjalnych stref ekonomicznych uznaje się inwestycje: innowacyjne, realizowane w sektorach priorytetowych, wspierające rozwój klastrów, parków przemysłowych i technologicznych, zwiększające stopień uprzemysłowienia regionów słabo uprzemysłowionych, tworzące określoną liczbę nowych miejsc pracy. 4 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2014), Benchmarking klastrów w Polsce edycja Raport z badania. Pozyskano z: 5 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (2014), Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł. Strategia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w perspektywie do 2020 r. Pozyskano z: 16

19 W niektórych przypadkach kryterium wspierania rozwoju klastrów jest jednym z kryteriów wydawania zezwolenia na działalność na terenie SSE. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych określa zasady i tryb ich ustanawiania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzania takimi strefami oraz szczególne zasady i warunki prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej 6. Zespół ekspertów z Uniwersytetu Łódzkiego pod kierownictwem prof. Radosława Pastusiaka w 2013 r. oszacował efektywność funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Powołano je w celu rozwoju określonych dziedzin gospodarki, rozwoju i wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w gospodarce oraz rozwoju eksportu 7. W 2014 r. całkowity obszar SSE wzrósł do poziomu ha, a średni stopień jego zagospodarowania wyniósł 61,6%. Na koniec 2014 r. przedsiębiorcy posiadali ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref. W 2014 r. skumulowana wartość inwestycji wyniosła blisko 102 mld zł, co oznacza jej wzrost o ponad 8,8 mld zł (tj. o 9,5%) w stosunku do roku poprzedniego. Na koniec grudnia 2014 r. inwestorzy zatrudniali łącznie blisko 296 tys. pracowników. W stosunku do 2013 r. ich liczba zwiększyła się o 28,9 tys., tj. o 10,8%. Zainwestowany w strefach kapitał w ponad 74% pochodził z sześciu krajów, tj.: Polski, Niemiec, USA, Holandii, Japonii i Włoch. Struktura branżowa inwestycji nie uległa istotnym zmianom. Największy udział w skumulowanej wartości inwestycji miały firmy z branży motoryzacyjnej (26,0%). Kolejne miejsca zajęli producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (10,2%) oraz przedsiębiorcy produkujący wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (8,7%). Lokalizację i obszar poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych pokazuje Tabela 1. (Aneks, Tabela 1). Specjalne Strefy Ekonomiczne są narzędziem, które przyczyniło się do utworzenia wielu nowych miejsc pracy na terenach o strukturalnym bezrobociu oraz do rewitalizacji wielu obszarów przemysłowych. Oddziaływanie SSE na otoczenie społeczno-gospodarcze jest bardzo szerokie. Podsumowując wykonane analizy szacowania efektywności funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce, można stwierdzić, że ich utworzenie przyniosło Polsce 181,7 mld zł (wa- 6 Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. 7 Uniwersytet Łódzki (2013), Ocena efektywności funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Część I. Pozyskano z: Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Specjalne+strefy+ekonomiczne/Efekty+SSE 17

20 riant bez podatku VAT) w wartości na rok Spodziewane korzyści są rozłożone na lata analizy, czyli , a wartość ta jest wyceną efektów gospodarczych, jakie za sprawą SSE pojawiały i pojawią się w przyszłości w Polsce. Opierając się na danych historycznych na koniec 2012 roku, można stwierdzić, że 1 mln zł pomocy publicznej dla przedsiębiorstw strefowych wygenerował: 6,95 mln zł inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwa z SSE, 0,23 mln zł inwestycji infrastrukturalnych dokonanych przez zarządzających strefami, a także samorządy lokalne oraz gestorów mediów, 0,37 mln zł podatku dochodowego (CIT) zapłaconego przez przedsiębiorstwa działające w SSE (po wykorzystaniu zwolnienia podatkowego), 4,11 mln zł podatku VAT zapłaconego przez przedsiębiorstwa działające w SSE, 17 nowych miejsc pracy w SSE (wynikających z deklaracji w zezwoleniach), 31 miejsca pracy w przedsiębiorstwach działających w SSE (faktyczne zatrudnienie ogółem) Wartość NPV dla poszczególnych stref w mln. zł Wykres 2. Wartość NPV dla poszczególnych stref. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Uniwersytet Łódzki (2013), Ocena efektywności funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Część II. 8 Uniwersytet Łódzki (2013), Ocena efektywności funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Część I. Pozyskano z: Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Specjalne+strefy+ekonomiczne/Efekty+SSE 18

21 Wykres 2 pokazuje, że każda ze stref wypracowała nadwyżkę finansową, jednak wartości NPV, jakie zostały obliczone dla poszczególnych stref, są mocno zróżnicowane. Największe efekty finansowe przynoszą strefy o wysokich nakładach inwestycyjnych, długo działające. Organizacja SSE na tych terenach jest prawdziwym sukcesem finansowym dla regionu oraz państwa. Strefy działające na terenach wysoko zurbanizowanych, przynoszą wysoki efekt finansowy, ze względu na to, że lokalizacje te są atrakcyjne dla inwestorów 9. Istotną rolę we wspieraniu innowacyjnych przedsiębiorstw odgrywają również inne podmioty zlokalizowane w centrach gospodarczych i naukowych, takie jak parki technologiczne, inkubatory, jednostki badawczo-rozwojowe oraz uczelnie wyższe. Z punktu widzenia oceny dostępności i wykorzystania infrastruktury wsparcia różni je specyfika, rodzaj i zakres oferty dedykowanej innowacyjnym firmom 10. Park technologiczny czy park naukowy jest wyodrębnioną jednostką ukierunkowaną na rozwój działalności przedsiębiorców wykorzystujących nowoczesne technologie, w szczególności małych i średnich przedsiębiorców, w oparciu o korzystanie z wyodrębnionych nieruchomości i infrastruktury technicznej. Realizując kompleksowe wsparcie, parki technologiczne oferują przedsiębiorcom także usługi doradztwa w zakresie rozwoju, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne. W 2014 r. w Polsce funkcjonowały 42 parki technologiczne zlokalizowane w miastach (lub ich pobliżu) pełniących rolę regionalnych lub lokalnych liderów gospodarczych. Założenie parków technologicznych w takich ośrodkach miejskich, jak Kraków, Wrocław, Poznań czy Trójmiasto, które oprócz silnych tradycji przemysłowych są siedzibami kilku uczelni, dało podstawy do zwiększenia motywacji zarówno władz lokalnych do podejmowania inicjatyw wspierania parków, jak i przedsiębiorców do podejmowania swojej działalności w takich sprzyjających warunkach. Warto też zwrócić uwagę na parki zlokalizowane w miastach o mniejszym potencjale, np. w Kielcach (Kielecki Park Technologiczny) czy Elbląg (Elbląski Park Technologiczny). Dzięki silnemu wsparciu władz lokalnych stają się 9 Uniwersytet Łódzki (2013), Ocena efektywności funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Część II. Pozyskano z: Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Specjalne+strefy+ekonomiczne/Efekty+SSE 10 Szultka S. (red.) (2014), Infrastruktura wsparcia Przedsiębiorczości pod kątem branż o największym potencjale rozwoju. Gdańsk, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, ISBN:

22 one motorami rozwoju regionów, będąc przykładem niestandardowych rozwiązań polityki regionalnej 11. W Polsce w 2014 roku działały 42 parki technologiczne, najwięcej parków znajduje się w województwach wielkopolskim i śląskim (po 6) oraz dolnośląskim (5). Połowa badanych parków technologicznych zlokalizowana jest w średnich miastach od 50 do 300 tys. mieszkańców, a jedna trzecia w dużych miastach od 300 tys. do 800 tys. mieszkańców. Rysunek 1. Rozmieszczenie parków naukowo-technologicznych na terenie Polski. Źródło: Portal Innowacji. Inkubator technologiczny to wyodrębniony organizacyjnie, budżetowo i lokalowo podmiot prowadzący kompleksowy program wsparcia początkującego przedsiębiorcy i procesu tworzenia nowej firmy od pomysłu do stabilności rynkowej (tzw. program inkubacji przedsiębiorczości technologicznej), łączący ofertę lokalową z usługami wspierającymi rozwój młodych innowacyjnych firm w otoczeniu lub ścisłym powiązaniu z instytucjami naukowo-badawczymi. Podstawowym zadaniem inkubatora jest zapewnienie pomocy małej 11 Portal Innowacji. Pozyskano z: 20

23 firmie z obszaru nowoczesnych technologii w jej pierwszym okresie działania. Taka firma czerpie korzyści z bezpośredniego kontaktu z pracownikami inkubatora: trenerami i doradcami, a także innymi przedsiębiorcami korzystającymi z jego usług, dzięki czemu uzyskuje się efekt synergii. Młody przedsiębiorca może liczyć na preferencyjną stawkę wynajmu pomieszczenia biurowego oraz infrastruktury technicznej i serwisowej. Uzyskuje także dostęp do oferty szkoleniowej, informacyjnej oraz doradczej oraz pomoc w procesie transferu technologii. Pobyt firmy w inkubatorze trwa przeciętnie od 3 do 5 lat, z czego w końcowym okresie stawki oferowane przez inkubator są już zbliżone do cen rynkowych. W stopniowy sposób firma przyzwyczaja się więc do funkcjonowania zgodnie z regułami wolnego rynku. W Polsce działają 23 inkubatory technologiczne, ulokowane w 10 województwach najwięcej w województwie podkarpackim (5) i pomorskim (4). Połowa badanych inkubatorów technologicznych funkcjonuje w miastach akademickich (tak jest m.in. w przypadku Gdańska, Krakowa, Kielc, Poznania, Rzeszowa, Szczecina), będących jednocześnie biegunami wzrostu w skali regionalnej. Natomiast druga połowa badanej populacji jest ulokowana w mniejszych ośrodkach 12. Rysunek 2. Rozmieszczenie inkubatorów technologicznych na terenie Polski. Źródło: Portal Innowacji. 12 Portal Innowacji. Pozyskano z: 21

24 Centra transferu technologii (CTT) to jednostki o charakterze doradczokonsultacyjno-informacyjnym, wspierające i koordynujące realizację procesów transferu technologii i wszystkich towarzyszących tym procesom zadań 13. Uczelnie, zgodnie z ustawą z dnia r. Prawo o szkolnictwie wyższym, mogą powoływać CTT w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni 14. Głównym celem działalności centrów transferu technologii jest szeroko rozumiana eksploatacja i komercjalizacja wiedzy. CTT jako główne cele działalności wskazują: komercjalizację i transfer technologii (transfer technologii do gospodarki, komercjalizacja wyników badań naukowych, współpraca z przedsiębiorcami w celu transferu technologii, budowa uczelnianego systemu transferu technologii) oraz zarządzanie własnością intelektualną (ochrona wyników badań naukowych, udostępnianie praw z patentów, umowy licencyjne i wdrożeniowe). Ponadto wśród trzech głównych celów najczęściej wskazywane są: wspieranie przedsiębiorczości, promowanie wyników badań naukowych oraz kreowanie współpracy z biznesem. Obecnie funkcjonuje 41 CTT, natomiast Rozkład geograficzny CTT odpowiada lokalizacji szkół wyższych Gabriel P., Krzewiński Z., Wawrzynowicz J.(2014), Modele komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w województwie pomorskim, Gdańsk, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ISBN Ustawa z dnia r., Prawo o szkolnictwie wyższym. 15 Portal Innowacji. Pozyskano z: 22

25 Rysunek 3. Rozmieszczenie Centrów Transferu Technologii na terenie Polski. Źródło: Portal Innowacji Innowacyjność przedsiębiorstw Innowacja oznacza wdrożenie w praktyce gospodarczej nowego albo znacząco udoskonalonego produktu, usługi lub procesu, w tym także wdrożenie nowej metody marketingowej lub organizacyjnej redefiniującej sposób pracy lub relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem. Nowe rozwiązanie nie jest innowacją, dopóki nie ma ono praktycznego zastosowania. Innowacja może mieć charakter techniczny, marketingowy, organizacyjny lub procesowy 16. Konkurencyjność polskiej gospodarki oparta jest od wielu lat na niskich kosztach pracy i transferze technologii z krajów wysoko rozwiniętych. Ten model rozwoju jednak się wyczerpuje wraz ze stałym wzrostem PKB. Aby pozostać konkurencyjną, polska gospodarka w coraz większym stopniu musi wykorzystywać innowacyjność rodzimych przedsiębiorstw i tworzone przez nie lub środowisko naukowe nowe rozwiązania produktowe, procesowe, organizacyjne czy marketingowe. W krajach rozwiniętych siłą napędową wzrostu gospodarczego są aż w 80% właśnie innowacje. Polityka spójności UE ukierunkowuje inwestycje ze 16 Definicja innowacji wg OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). 23

26 środków UE na cztery kluczowe obszary sprzyjające wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy: Badania i innowacje, Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), Wspieranie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Priorytetem dla UE stała się intensyfikacja badań, rozwoju technologicznego i działalności innowacyjnej 17. Polska osiągnęła dużą dynamikę wzrostu nakładów na działalność badawczorozwojową. W okresie skumulowany wzrost wyniósł w Polsce 122,5%, podczas gdy w krajach UE wynosił 27,4%. Wysoka dynamika wzrostu jest cechą charakterystyczną dla gospodarek wschodzących w regionie, przy czym poziom nakładów w Polsce na działalność B+R jest nadal stosunkowo niski. W szczególności w kontekście działalności B+R rozwijają się następujące branże: motoryzacyjna, lotnicza, elektroniczna, telekomunikacyjna, IT, biotechnologiczna i biochemiczna, inżynierii medycznej i farmaceutycznej, budownictwa oraz robotyki i nanotechnologii. W latach aktywność innowacyjną wykazało 18,4% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 12,8% przedsiębiorstw z sektora usług (wobec 17,7% i 13,9% w latach ). Nowe lub istotnie ulepszone innowacje produktowe lub procesowe wprowadziło 17,1% przedsiębiorstw przemysłowych i 11,4% przedsiębiorstw z sektora usług. Rodzaje innowacji wprowadzanych przez przedsiębiorstwa pokazuje Rysunek Komisja Europejska (2014), Polityka Spójności UE na lata Ukierunkowanie inwestycji na działania wspierające wzrost gospodarczy. Pozyskano z: 24

27 Rysunek 4. Rodzaje innowacji wprowadzanych przez przedsiębiorstwa. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. W ramach innowacji produktowych, nowe lub istotnie ulepszone wyroby wprowadziło 10,2% przedsiębiorstw przemysłowych, natomiast nowe lub istotnie ulepszone usługi 3,9% przedsiębiorstw z sektora usług. Spośród innowacji procesowych przedsiębiorstwa przemysłowe najczęściej wdrażały nowe metody wytwarzania wyrobów i usług (9,6%), a podmioty w sektorze usług nowe metody wspierające procesy w przedsiębiorstwach (6,2%). W latach nowe lub istotnie ulepszone produkty lub procesy wprowadziło w Polsce 17,1% przedsiębiorstw przemysłowych i 11,4% przedsiębiorstw z sektora usług. W przedsiębiorstwach przemysłowych oraz w sektorze usług najczęściej były wprowadzane innowacje procesowe (odpowiednio 12,8% i 8,5%). Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2013 r. wyniosły ,9 mln zł, a w przedsiębiorstwach z sektora usług ,9 mln zł. Dominującym rodzajem nakładów, zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, jak i w sektorze usług, były nakłady inwestycyjne, które stanowiły odpowiednio 73,6% i 42,4% wszystkich nakładów na innowacje. Nakłady na działalność innowacyjną w przeważającej części były finansowane ze środków własnych przedsiębiorstw (71,1% nakładów na innowacje w przedsiębiorstwach przemysłowych i 79,7% w sektorze usług). W 2013 r. udział przy- 25

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec 1 Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 2012

PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 2012 RAPORT Z BADANIA PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU Z DOLNEGO ŚLĄSKA DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 0 Autorzy: Prof. Janusz Zaleski Zbigniew Mogiła

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXXIII) 2012 Natalia Gorynia Pfeffer * WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI NARODOWY SYSTEM INNOWACJI Pod koniec

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości)

Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) 2014 Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) Raport z badania 2014 Pod redakcją: dr. Aleksandra BĄKOWSKIEGO Marzeny MAŻEWSKIEJ Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010 Raport z badania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Benchmarking

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski, Aleksander Szpor, Aleksander Śniegocki. Potencjał i bariery polskiej innowacyjności

Maciej Bukowski, Aleksander Szpor, Aleksander Śniegocki. Potencjał i bariery polskiej innowacyjności Maciej Bukowski, Aleksander Szpor, Aleksander Śniegocki Potencjał i bariery polskiej innowacyjności Warszawa 2012 Potencjał i bariery polskiej innowacyjności Maciej Bukowski, Aleksander Szpor, Aleksander

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 do RSI WK-P 2014-2020 Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. 1.1 Szanse i zagrożenia osiągnięcia celów w perspektywie finansowej UE 2014-2020... 3

Spis treści... 2. 1.1 Szanse i zagrożenia osiągnięcia celów w perspektywie finansowej UE 2014-2020... 3 Spis treści Spis treści... 2 1.1 Szanse i zagrożenia osiągnięcia celów w perspektywie finansowej UE 2014-2020... 3 1.1.2. Szanse i zagrożenia... 3 1.1.3. Mocne i słabe strony... 6 1.1.4. Możliwe warianty

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze

Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze Strona1 Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze Publikacja na zlecenie Urzędu Miasta Jelenia Góra opracowanie: Kamil Bromski,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI I SZKOLENIA W MŚP. ANALIZA SUBREGIONU SOSNOWIECKIEGO, POLSKA (Przekład z języka angielskiego)

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI I SZKOLENIA W MŚP. ANALIZA SUBREGIONU SOSNOWIECKIEGO, POLSKA (Przekład z języka angielskiego) ę Ś ś Michal Kubisz ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI I SZKOLENIA W MŚP ANALIZA SUBREGIONU SOSNOWIECKIEGO, POLSKA (Przekład z języka angielskiego) ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU OECD to szczególne forum,

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo