Kreator Innowacyjności przy Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kreator Innowacyjności przy Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 1"

Transkrypt

1 dr Anna Kaczmarek Kreator Innowacyjności przy Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 1 Potrzeba wszechstronnego i trwałego połączenia uczelni oraz środowiska akademickiego ze sferą przedsiębiorczości nie stanowi już wątpliwości, a jest traktowana jako konieczność. Pozwala też w nowych warunkach nawiązać dialog pomiędzy dwoma sferami. Taka współpraca z gospodarką jest rentowna dla podmiotów w niej uczestniczących. W biznesie można zweryfikować użyteczność swojej wiedzy i pomysłów, a przy tym mieć z tego pożytek materialny. Natomiast praktyka biznesowa może zaowocować pomysłami na nowe badania. Dla uczelni jako instytucji współdziałanie z biznesem może stanowić źródło finansowania, prestiżu, a także naukowych i programowych inspiracji. Dostęp do kapitału stanowi dla polskich przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich, główną barierę prowadzenia działalności inwestycyjnej. Ze względu na 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy sfery nauki z przedsiębiorstwami w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2012 rok). 1

2 wysokie koszty i trudne warunki pozyskania kredytu przez małe i średnie przedsiębiorstwa, szczególnego znaczenia nabiera rozwój systemu gwarancji, poręczeń kredytowych i funduszy pożyczkowych. 2 Wspomaganie konkurencyjności gospodarki, wzrostu gospodarczego oraz zmian struktury gospodarczej wymaga m.in. wspierania przedsiębiorstw w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu (ZPSB) stanowi wzór elastycznej uczelni, pragnącej odpowiadać na wyzwania otoczenia, stąd też może się poszczycić wspieraniem small businessów w obszarze ich tworzenia i pozyskiwania funduszy, implementacji innowacji procesowych i organizacyjnych. Nie da się ukryć, że jesteśmy najlepsi w Szczecinie oraz w regionie w kilku dziedzinach, np. we współpracy międzynarodowej, w studiach MBA, w rozwoju biznesu. Często zwracają się do nas koledzy z innych prywatnych uczelni wyższych. Z szacunkiem. To widać po ich oczach. Oczywiście chcą korzystać z naszych pomysłów i osiągnięć, np. sporym zainteresowaniem cieszą się nasze doświadczenia w e-learningu. A my jesteśmy w tym liderem jeżeli chodzi o ekonomię i informatykę wypowiedź dr hab. Wojciecha Olejniczaka, prof. ZPSB, Rektora ZPSB. Kwestia funkcjonowania Centrum Rozwoju Biznesu oraz realizacja projektu Kreator Innowacyjności zostaną bliżej omówione w niniejszym artykule. Na koniec zostanie 2 Strategia Rozwoju Kraju , dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu

3 zaprezentowany przykład dobrych praktyk w zakresie budowy kultury przedsiębiorczości akademickiej, który to jest zbliżony do działalności CRB ZPSB, a można go zaadoptować w województwie zachodniopomorskim. Stan zagadnienia w literaturze Przedsiębiorczość akademicka z jednej strony jest to przedsiębiorczość środowiska akademickiego studentów, doktorantów, kadry akademickiej pracowników samodzielnych, pomocniczych i administracji. 3 Kanałem transferu wiedzy i innowacji jest zakładanie przedsiębiorstw przez pracowników uczelni, jej studentów i doktorantów, na terenie uczelni lub w jej pobliżu. Z drugiej strony szkoła wyższa to swoiste przedsiębiorstwo, które może i powinno być dobrze zorganizowane i zarządzane. W procesie dydaktycznym uczelnia kształci przyszłe kadry dla gospodarki, administracji, nauki, kultury i sztuki. Częściowo proces ten jest odpłatny i poddany pewnym rygorom jakości i prawom rynku. Na uczelni prowadzi się badania, a w ich wyniku powstaje nowa wiedza i innowacje. Ta wiedza i innowacje stanowią sprzedawalny produkt o trudnej do przecenienia wartości. Uczelnia może go przekazać nieodpłatnie lub odpłatnie na drodze prawnej umowa licencyjna i/lub wdrożeniowa, sprzedaż patentu, usługi i ekspertyzy dla gospodarki, udostępnianie zasobów bibliotecznych, usługi analityczne, udostępnianie specjalistycznej aparatury. W literaturze anglosaskiej przedsiębiorczość akademicka jest identyfikowana jedynie z tworzeniem firm technologicznych 3 Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka światowe doświadczenia, red. J. Guliński, K. Zasiadły, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa,

4 start-up typu spin-off/spin-out. W większym lub mniejszym stopniu uczelnia może czerpać przychody z tego typu działalności. Przedsiębiorczość akademicka z natury rzeczy jest innowacyjna. Kraje Unii Europejskiej nie dorównują Stanom Zjednoczonym, Japonii i innym ekonomicznym potęgom z Azji pod względem wskaźników charakteryzujących innowacyjność gospodarki. Na rozwój przedsiębiorczości akademickiej należy patrzeć z pespektywy szansy na budowę nowej jakości, która przyczyni się do wzrostu zdolności gospodarki w obszarze tworzenia nowych produktów i technologii. Podstawą prawną regulującą te kwestie jest ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym Uczelnia ma w szczególności prawo do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz określania ich kierunków; współpracy z innymi jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym zagranicznymi, w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, na podstawie porozumień w celu pozyskiwania funduszy z realizacji badań, w tym z ich komercjalizacji oraz wspierania mobilności naukowców; wspierania badań naukowych prowadzonych przez młodych naukowców, w szczególności przez przeprowadzanie konkursów. Uczelnie współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych, w wyodrębnionych formach działalności, w tym w drodze utworzenia spółki celowej, a także przez udział przedstawicieli pracodawców 4

5 w opracowywaniu programów kształcenia i w procesie dydaktycznym. 4 Misja ZPSB Zachodniopomorska Szkoła Biznesu istnieje od 1993 roku. 5 Jest jedną z pierwszych prywatnych uczelni w Polsce, z własną nowoczesną i komfortową bazą dydaktyczną, która stale udowadnia swoją jakość i przewagę konkurencyjną. Organizuje atrakcyjne praktyki wirtualne w partnerstwie z 16 uczelniami zagranicznymi z 7 krajów Europy. Projekty międzynarodowe dają niepowtarzalne możliwości bycia w globalnym świecie. Jednym zdaniem Uczelnia jest przedsiębiorstwem wiedzy. Uczelnia zacieśnia też kontakty z biznesem Szczecińska firma BTC uzyskała wyłączność na organizowanie prestiżowych kursów zarządzania zasobami IT. ZPSB będzie pierwszą w Polsce i Europie uczelnią wyższą, która od najbliższego semestru zaproponuje szkolenia i certyfikaty CSAM, CHAMP i CITAM studentów Executive MBA in IT. Od wielu lat edukujemy polski rynek w zakresie zarządzania zasobami IT na różnych poziomach, zarówno przez szkolenia dla kadry IT, jak i wdrażanie naszych produktów z e-audytorem na czele. Wprowadzenie światowej klasy certyfikowanych szkoleń IAITAM jest krokiem, dzięki któremu polscy specjaliści IT zdobędą wiedzę nie tylko o tym, jak ograniczać koszty IT w celu zwiększania konkurencyjności 4 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). 5 ZPSB, [dostęp na dzień ]. 5

6 swoich przedsiębiorstw 6 i założyciel BTC sp. z o.o.. mówi Maciej Kaczyński, prezes Uczelnia prowadzi też swoje wydziały, które mogą poszczycić się wyróżnieniami. Realizowany m. in. w Stargardzie Szczecińskim projekt "E-Spektrum kompleksowy system rozwoju potencjału i oferty edukacyjnej ZPSB" został laureatem w finale konkursu FUNDUSZE DLA NAUKI 2011, w kategorii Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego. Wygrana w konkursie oznacza, iż projekt ZPSB zastał uznany za najlepszy spośród projektów realizowanych w szkołach wyższych w Polsce i finansowanych z funduszy UE. 7 Zasady funkcjonowania Centrum Rozwoju Biznesu Centrum Rozwoju Biznesu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu powstało w 1997 roku z inicjatywy British Know How for Poland i brytyjskiego konsorcjum International Recourse Development. 8 Głównym celem CRB jest rozwój działalności edukacyjnej na rzecz środowiska biznesowego na Pomorzu Zachodnim. Dzisiaj CRB to ludzie, inicjatywy i przedsięwzięcia, których wspólnym celem jest kreowanie nowoczesnego systemu edukacji menedżerskiej i doskonalenia kadr kierowniczych oraz systemów zarządzania. 6 BTC, [dostęp na dzień ]. 7 E-Spektrum, Spektrum% 20laureatem %20w%20finale%20konkursu.jpg, [dostęp na dzień ]. 8 CRB, [dostęp na dzień ]. 6

7 Struktura CRB tworzy zintegrowany system działań wspierający rozwój biznesu w regionie poprzez przedsięwzięcia i projekty edukacyjne, doradcze i konsultingowe oraz badawcze. CRB już od kilkunastu lat ma swój udział w kreowaniu rzeczywistości gospodarczej, uczestnicząc w wielu regionalnych i krajowych inicjatywach, tworząc szerokie forum wymiany wiedzy, opinii i poglądów. Można tu wymienić uczestnictwo w Krajowym Systemie Usług dla MSP, współudział w tworzeniu Fundacji na Rzecz Rozwoju Pomorza Zachodniego, współpracę ze Szczecińskim Związkiem Pracodawców czy szczecińskim Business Clubem. Dążąc do doskonałości i satysfakcji klientów CRB uzyskało już w 2004 roku certyfikat ISO. Działalność zasłużyła sobie również na wiele nagród i wyróżnień. Otrzymano m.in. Nagrodę Europrodukt, dwukrotnie Klasę Profesjonalną w ogólnopolskim ratingu programów MBA, oraz wiele innych cennych laurów, które świadczą o ich potencjale i zdolności do rozwoju. CRB to nowoczesna, elastyczna organizacja złożona z czterech komponentów: 1. Biuro Studiów Podyplomowych i MBA. 2. Biuro Konsultingu i Szkoleń. 3. Punkt Konsultacyjny. 4. Kreator Innowacyjności. Kreatorowi Innowacyjności poświęcona zostanie dalsza część publikacji. 7

8 Projekt Kreator innowacyjności, wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" Projekt został współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie. 9 Skierowany został do przedsiębiorczych studentów i nauczycieli akademickich, udział w nim był bezpłatny. Projekt trwał od października 2008 roku do maja 2011 roku. Został napisany i wdrożony po to, aby zachęcić studentów oraz nauczycieli akademickich do zakładania własnej działalności gospodarczej. 10 Celem projektu było kształtowanie i rozwijanie postaw przedsiębiorczych przy odpowiednio dopasowanym wsparciu. Prowadzenie swego własnego biznesu jest dla wielu osób kuszącą perspektywą. Nie wszyscy jednak skłonni są zaryzykować założenie własnej firmy w obecnych warunkach rynkowych. Projekt powstał po to, aby osobom posiadającym pomysł na własny biznes otworzyć drzwi do osiągnięcia sukcesu i dać możliwość jego weryfikacji. Wszystkie narzędzia proponowane w projekcie miały na celu ułatwić wystartowanie firmy na rynku oraz sprawdzenie swojego pomysłu na biznes. Do najważniejszych zadań projektu należą: 1. Rozwój i promocja przedsiębiorczości wśród studentów oraz kadry naukowej poprzez: - kształtowanie i rozwijanie postaw przedsiębiorczych, 9 RCIiTT, _przedsiebiorczosci/31,470, [dostęp na dzień ]. 10 Kreator innowacyjności, [dostęp na dzień ]. 8

9 - upowszechnianie wiedzy potrzebnej do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, - rozwojowi kompetencji biznesowych. 2. Upowszechnianie świadomości i rozwój wiedzy studentów oraz kadry naukowej w zakresie prawa własności intelektualnej oraz jego roli w budowie innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. 3. Rozwój wiedzy studentów i kadry naukowej na temat procesów komercjalizacji wiedzy oraz transferu technologii. Rezultaty projektu W ramach projektu powstały następujące produkty: 1. Portal Biznesu Akademickiego. 2. Wirtualny Pre-inkubator Przedsiębiorczości. 3. Edukator Przedsiębiorczości Akademickiej. 4. Firma symulacyjna. 5. Pracownia Gier Decyzyjnych. Ad. 1 Portal Biznesu Akademickiego skierowany był do studentów i świeżo upieczonych absolwentów wszystkich uczelni ze Szczecina i z całego kraju, którzy byli zainteresowani założeniem własnej, innowacyjnej firmy i prowadzeniem działalności w sposób nowoczesny, sprawny i konkurencyjny na wymagającym rynku pracy. Na łamach portalu znalazły się wszelkie informacje pomocne w założeniu własnej firmy, specjaliści odpowiedzialni za poszczególne działy pomagali w odnalezieniu się w zawiłościach proceduralnych i prawnych. Portal został podzielony na cztery działy, które użytkownik z łatwością zidentyfikował i wykorzystał w swoich poszukiwaniach. 9

10 Ad. 2 Wirtualny Pre-Inkubator stanowił propozycję dla wszystkich studentów i pracowników naukowych, którzy mieli swój pomysł na innowacyjną firmę, byli na etapie konkretyzowania swoich założeń ale szukali fachowej pomocy m.in. w: - opracowaniu biznesplanu przedsięwzięcia, - wybraniu formy działalności, - przygotowaniu firmy do rejestracji, - wybraniu sposobu opodatkowania oraz rodzaju ewidencji finansowo-księgowej. Wirtualny Pre - Inkubator to nowoczesne narzędzie, które za pomocą Internetu dostarczył niezbędnych informacji, pomagał przygotować do etapu inkubacji oraz zweryfikować wiedzę i predyspozycje potencjalnych uczestników. Ponadto przygotował wszystkich uczestników do etapu inkubacji, czyli planowania inwestycji i źródła finansowania, pozyskania środków na rozpoczęcie i rozwój działalności, opracowanie strategii sprzedaży, organizacji zespołu czy ochrony własności intelektualnej. Ad. 3 Edukator Przedsiębiorczości Akademickiej to narzędzie wspomagające uczestników projektu w uzyskaniu wiedzy umożliwiającej rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. W skład Edukatora Przedsiębiorczości Akademickiej wchodzą: szkolenia e-learningowe oraz interaktywna baza scenariuszy powstania i rozwoju firm reprezentujących przedsiębiorczość akademicką. 10

11 Pakiet dostępnych szkoleń: 1. Przedsiębiorczość w praktyce. 2. Budowa i rozwój kompetencji menedżerskich. 3. Zarządzanie własnością. 4. Efektywny transfer technologii i innowacji. Interaktywna baza scenariuszy powstania i rozwoju firm reprezentujących przedsiębiorczość akademicką dostarczy informacji m. in. o: - akademickich produktach intelektualnych, które mogą być przedmiotem komercjalizacji, - ochronie własności intelektualnej, warunkach umowy komercjalizacji wiedzy lub transferu technologii, - strategiach rozwoju i komercjalizacji wiedzy, - źródłach finansowania działalności, - planowaniu i prowadzenia akcji promocyjnych oraz reklamowych. E-learning to nie tylko technologia, to także zmiana naszych postaw oraz zachowań społecznych. Główną zaletą studiowania wspomaganego e-learningiem jest przede wszystkim ich dostępność, między innymi dla osób przebywających poza granicami Polski, osób pracujących w zawodach wymagających dużej mobilności, osób niepełnosprawnych, czy rodziców wychowujących małe dzieci. Niewątpliwą zaletą jest integralność studiów, rozumiana jako lokalizacja różnych zasobów 11 wypowiedź Doroty Dżega, prodziekana ds. e-learningu ZPSB 11 e-learning, learning/studia_na_platfor mie, [dostęp na dzień ]. 11

12 Ad. 4 Firma symulacyjna została zorganizowana na wzór prawdziwego przedsiębiorstwa. Jej istotą była symulacja, czyli naśladownictwo pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje biurowe, niezależne od profilu firmy są identyczne jak w rzeczywistym przedsiębiorstwie. Praca była rzeczywista, natomiast towar i pieniądz fikcyjne. Firma symulacyjna to przedsiębiorstwo zakładane przez studentów przy wsparciu trenera, w celu podejmowania czynności handlowych, dająca możliwość nabycia umiejętności prowadzenia biznesu, a także wzmocnienia wiadomości teoretycznych o praktykę. Firma symulacyjna ZPSB zawierała poszczególne działy: 1. Marketing. 2. Księgowość. 3. Kadry. 4. Sprzedaż. 5. Obsługa klienta. Pomieszczenie, w których znajdowały się działy firmy symulacyjnej urządzone były na wzór autentycznego biura, zgodnie z wymogami ergonomicznymi. Wyposażone zostały w komputery, drukarkę, faks, kserokopiarkę, niszczarkę do dokumentów, Internet i pocztę internetową. Internet i poczta internetowa umożliwiały nawiązanie kontaktu z firmami krajowymi i zagranicznymi oraz korzystanie z międzynarodowej bazy danych umieszczonych w programie bankowym CCCclient. 12

13 Ad. 5 Gra decyzyjna Marketplace 12 to kompleksowa i elastyczna symulacja biznesowa. Dzięki grze Marketplace, uczestnicy budowali przedsiębiorstwo, wypróbowywali różne strategie i współzawodniczyli z innymi graczami w wirtualnym świecie biznesu. Symulacja, została zaprojektowana, aby naśladować konkurencyjny, wciąż ewoluujący rynek, umożliwia uczestnikom nabywanie doświadczenia w analizie rynku, formułowaniu strategii i zarządzaniu strategią. W Marketplace, rozpoczynając działalność i prowadząc własną firmę, gracze musieli uporać się z zasadami biznesu i grą wzajemnych powiązań między marketingiem, produkcją, finansami, księgowością i zarządzaniem zespołowym. Uczestnikom powierzona została kontrola nad symulowaną firmą, której działalnością muszą zarządzać poprzez kilka cykli decyzyjnych. Za każdym razem, musieli dokonać analizy sytuacji, zaplanować strategię mającą na celu ulepszenie tej sytuacji i następnie wprowadzić tę strategię w życie. Podsumowanie Konieczne jest wspieranie rozwoju regionalnych systemów innowacji, jako sieci współpracy administracji, instytucji naukowo-badawczych oraz ośrodków innowacji i przedsiębiorczości poprzez budowę regionalnego partnerstwa na rzecz przedsiębiorczości akademickiej. 13 Jest 12 Marketplace, [dostęp na dzień ]. 13 Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka światowe doświadczenia, red. J. Guliński, K. Zasiadły, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa,

14 wiele krajów UE, które wprowadziły swoją politykę i narzędzia wspomagające transfer wiedzy, np. państwowe subsydia, zachęty podatkowe, kapitał zalążkowy, infrastruktura inkubatorów. Można je traktować jako wzorce do naśladowania w innych krajach UE. Niezaprzeczalnym jest fakt, iż przedsięwzięcia mające swoje źródło na uczelni potrzebują wsparcia finansowego. W opisywanym przypadku zaangażowanie kapitału z ministerstwa wspomogło realizację projektu Kreator innowacyjności. Centrum Rozwoju Biznesu działa na rzecz rozwoju regionalnych przedsiębiorstw oraz poprawy konkurencyjności sektora MSP. Obok zadań edukacyjnych, doradczych i informacyjnych podejmuje zadania dotyczące transferu i komercjalizacji technologii, czy pośrednictwa kooperacyjnego, ponadto zajmuje się realizacją specjalnych programów rządowych lub programów pomocowych. Poprzez te programy przeniknęła do Polski wiedza i przydatne doświadczenia o organizacji infrastruktury przedsiębiorczości. Wyjątkowością projektu Kreator innowacyjności, wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" była wirtualizacja działań. Dawało to możliwości nauki w dogodnym czasie i miejscu oraz nieograniczony dostęp do elektronicznych materiałów dydaktycznych przez cały okres trwania szkolenia. Wykorzystanie platformy e-learningowej wyróżniło działanie Kreatora innowacyjności ZSPB od innych kreatorów powstałych w regionie województwa zachodniopomorskiego. 14

15 Większa część informacji wykorzystanych w tej publikacji pochodzi z witryny ZPSB. Jest ona przejrzyście zredagowana. Dowodzi to, iż tej uczelni zależy na dotarciu z informacją do największej liczby klientów poprzez nowoczesne medium, jakim jest Internet. Działanie ZPSB najlepiej podsumowuje opinia absolwentów uczelni: Dla mnie w procesie studiowania niezmiernie ważna była elastyczność Uczelni. Dzięki temu mogłem w czasie studiów pracować oraz przedsiębiorczym okiem wypatrywać rynkowych okazji wiedząc, że będę miał czas i możliwość je wykorzystać. Ciekawym i bardzo rozwijającym doświadczeniem w moich kontaktach z uczelnią była możliwość bycia trenerem w projektach CEN oraz Ręce kobiet przynoszą pieniądze Możliwość pracy przy tych inicjatywach pozwoliła mi praktykować wiele cennych umiejętności. Do dziś korzystam z nich chociażby odpowiednio kierując uwagę osób obecnych podczas rozmów handlowych. Mogąc obserwować i aktywnie uczestniczyć w tych projektach, lepiej zrozumiałem niektóre mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej. Dobre praktyki z zakresu budowy kultury przedsiębiorczości akademickiej Rozwijanie przedsiębiorczości akademickiej przez cykl tematycznych szkoleń prowadzących do założenia własnej działalności 14 Cykl tematycznych szkoleń, zachęcających pracowników naukowych do założenia własnej działalności gospodarczej 14 Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, [dostęp na dzień ]. 15

16 jest sprawdzonym w kilkuletniej praktyce modelem działań, służących przygotowaniu członków społeczności akademickiej do założenia i prowadzenia innowacyjnej firmy. Tego rodzaju praktyka pomaga pokonać bariery strukturalne, które wynikają z niewielkiego zainteresowania możliwościami wdrażania programów przedsiębiorczości w instytucjach edukacyjnych. Konsekwentnie realizowana i systematycznie udoskonalana przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT) inicjatywa, związana z prowadzeniem szkoleń tematycznych, jest przykładem działania budującego świadomość w środowisku akademickim w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności. WCTT zdecydowało się na realizację tego przedsięwzięcia z powodu chęci promowania przedsiębiorczych postaw wśród społeczności akademickiej oraz z powodu wysokiego poziomu bezrobocia w województwie dolnośląskim. WCTT pomaga naukowcom na wszystkich etapach, prowadzących do założenia własnej firmy od momentu powstania pomysłu do czasu uruchomienia biznesu. Na początku współpracy dokonywana jest selekcja pomysłów. Następnie przyszli przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania ze szkoleń, usług doradczych oraz wsparcia w przygotowaniu biznesplanów. Dla autorów najlepszych biznesplanów przewidziane są nagrody: środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub nagrody rzeczowe (np. prowadzenie księgowości nowopowstałej firmy). Laureaci konkursu mają także możliwość zaprezentowania potencjał ekonomiczny swojego pomysłu inwestorom (aniołom biznesu lub przedstawicielom funduszy typu venture capital) na forum inwestycyjnym w Poznaniu. Dodatkową nagrodą jest możliwość ulokowania, na preferencyjnych zasadach, nowo powstałych firm w Dolnośląskim Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości (DAIP) we Wrocławskim Parku 16

17 Technologicznym, dzięki czemu uzyskują one dostęp do laboratoriów, sieci informatycznej i serwerów. Dla laureatów konkursu przeznaczane są 3-4 miejsca w Inkubatorze. Z oferty DAIP skorzystało w ten sposób około 20 osób. Laureaci konkursu nie muszą być członkami środowiska akademickiego. Szacuje się, że beneficjentami projektu do tej pory było około 1100 osób. W każdym szkoleniu brało udział około 30 osób, w ramach 10 edycji kursów przeszkolono około 330 osób. Około 50% uczestników nie należało do środowiska akademickiego. Wsparcie finansowe otrzymało osób. Około 130 osób prowadzi działalność gospodarczą. Projekt WCTT jest promowany poprzez kampanię reklamową prowadzoną w radiu i Internecie. W promocji dodatkowo wykorzystywane są materiały reklamowe takie jak ulotki i plakaty, a także seminaria informacyjne. Literatura 1. BTC, r..jpg, [dostęp na dzień ]. 2. CRB, [dostęp na dzień ]. 3. e-learning, learning/studia_ na_platformie, [dostęp na dzień ]. 4. E-Spektrum, Spektrum% 20laureatem%20w%20finale%20konkursu.jpg, [dostęp na dzień ]. 5. Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka światowe doświadczenia, red. Guliński J., Zasiadły K., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa,

18 6. Kreator innowacyjności, edu.pl/, [dostęp na dzień ]. 7. Marketplace, [dostęp na dzień ]. 8. RCIiTT, /Inkubator _przedsiebiorczosci/31,470, [dostęp na dzień ]. 9. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). 10. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, [dostęp na dzień ]. 11. ZPSB, [dostęp na dzień ]. 18

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA ŚWIATOWE DOŚWIADCZENIA

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA ŚWIATOWE DOŚWIADCZENIA INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA ŚWIATOWE DOŚWIADCZENIA Warszawa, 2005 Autorzy: Aleksander Bąkowski Tomasz Cichocki Grzegorz Gromada Jacek Guliński Sylwia Kmita Tomasz Krzyżyński Urszula Marchlewicz

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim

Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim Spis treści: 1. Fundusze europejskie jako źródło współfinansowania projektu Program transferu

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

transferu technologii Zespół autorski:

transferu technologii Zespół autorski: O rganizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu Zespół autorski: Piotr Czupryński Marek Ćwiklicki Piotr Kopyciński Agata Machnik Ambroży Mituś Barbara Staszczyszyn Jadwiga Widziszewska

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII. www.scitt.paip.pl

STUDENCKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII. www.scitt.paip.pl STUDENCKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII www.scitt.paip.pl Dla kogo i po co, CZYLI zamiast wstępu Jesteś studentem lub doktorantem jednej z wielkopolskich uczelni i masz pomysł na innowację,

Bardziej szczegółowo

Agencje rozwoju regionalnego (ARR)

Agencje rozwoju regionalnego (ARR) Agencje rozwoju regionalnego (ARR) W Polsce działa obecnie około 60 agencji rozwoju regionalnego i lokalnego, które wspomagają przedsiębiorców i lokalną społeczność. Impulsem do ich powstania były przemiany

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo