Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego"

Transkrypt

1 Kielce, dnia kwietnia 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego KIELCE tel , tel./fax P/08/006 LKI /2009 Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (DzU z 2007 r. nr 231, poz ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (Urząd), w zakresie powiązania budŝetów jednostek samorządu terytorialnego z budŝetem państwa, państwowymi funduszami celowymi oraz innymi państwowymi osobami prawnymi w 2008 r. W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 31 marca 2009 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Marszałkowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie z zastrzeŝeniami ocenia działalność Urzędu w zakresie objętym kontrolą. 1. Prawidłowo realizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Planowane na 2008 r. dochody w rozdziale Melioracje wodne z tytułu opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych w kwocie 32 tys. zł, wykonano w wysokości 46,8 tys. zł (146,3%). Ponadto zrealizowano nieplanowane dochody w łącznej

2 2 wysokości 124,5 tys. zł, z tego w rozdziale Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pienięŝnych od osób fizycznych w kwocie 90,9 tys. zł oraz Urzędy wojewódzkie, z opłat egzaminacyjnych na pilotów i przewodników turystycznych oraz za ocenę obiektów hotelarskich 33,6 tys. zł. Pobrane dochody Urząd przekazywał na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (ŚUW), w terminach wynikających z 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (DzU nr 135, poz. 955). Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU z 2008 r. nr 88, poz. 539 ze zm.), na dochody własne Urzędu zaliczono 5% (8,5 tys. zł) wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. NaleŜności pozostałe do zapłaty wynosiły na koniec 2008 r. 47 tys. zł, w tym zaległości 31,3 tys. zł. Zaległości dotyczyły realizowanych przez Urząd grzywien, mandatów i innych kar pienięŝnych w kwocie 23,8 tys. zł oraz przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych w wysokości 7,5 tys. zł. NIK pozytywnie ocenia objęcie całej kwoty zaległości postępowaniami windykacyjnymi. Uwagi NIK dotyczą braku zasad współdziałania Departamentu Infrastruktury, prowadzącego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DzU z 2007 r. nr 125, poz. 874 ze zm.), kontrole przewoźników i nakładającego w związku z tym kary pienięŝne, a Departamentem BudŜetu i Finansów, prowadzącym windykację tych kar. Stwierdzono przypadki, Ŝe Departament Infrastruktury przekazywał do Departamentu BudŜetu i Finansów dokumenty dotyczące nałoŝenia kar pienięŝnych z opóźnieniem, co uniemoŝliwiało bezzwłoczne wszczęcie egzekucji. 2. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie z zastrzeŝeniami ocenia wykorzystanie dotacji celowych otrzymanych z budŝetu państwa oraz państwowych funduszy celowych. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami uzyskane w kwocie tys. zł, wykorzystano w wysokości ,7 tys. zł (99,7%).

3 3 Zrealizowane dotacje były wyŝsze w porównaniu do wykonania 2007 r., wynoszącego ,2 tys. zł, o ,5 tys. zł (275,1 %). Wzrost dotacji w 2008 r. spowodowany był głównie przyznaniem środków w sześciu rozdziałach klasyfikacji budŝetowej, które nie były dotowane w 2007 r. Analiza dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w działach 010 Rolnictwo i łowiectwo oraz 750 Administracja publiczna, wykazała, Ŝe Urząd otrzymywał środki w wielkościach i w terminach umoŝliwiających pełne i terminowe wykonanie tych zadań. Urząd przekazywał dotacje podległym jednostkom organizacyjnym bez zbędnej zwłoki. Na realizację zadań własnych Urząd otrzymał dotacje celowe w kwocie tys. zł, z tego wykorzystano tys. zł (97,3%). Zrealizowane dotacje były wyŝsze w porównaniu do wykonania 2007 r., wynoszącego ,8 tys. zł, o ,2 tys. zł (64,6 %). Wzrost dotacji dotyczył głównie zwiększenia w 2008 r. w porównaniu do 2007 r. środków na realizację zadań objętych Kontraktem wojewódzkim. Analiza dotacji na zadania własne w rozdziałach Szpitale ogólne, Drogi publiczne wojewódzkie oraz Domy i ośrodki kultury, wykazała, Ŝe Urząd bez zbędnej zwłoki przekazywał otrzymane środki podległym jednostkom realizującym zadania. Uwagi NIK dotyczą nieprowadzenia przez Urząd kontroli prawidłowości wykonania zadań i wykorzystania dotacji przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie realizującego zadania za tys. zł oraz przez Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni realizującego zadania za 511,7 tys. zł. Niewykorzystane dotacje w łącznej kwocie 919,7 tys. zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 146,7 tys. zł oraz na zadania własne 773 tys. zł, zwrócono na rachunek ŚUW do 15 stycznia 2009 r., tj. w terminie określonym w art. 144 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz ze zm.). Zwrotów dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dokonano w dziesięciu rozdziałach klasyfikacji budŝetowej. Wynikały one głównie z oszczędności środków lub mniejszego od planowanego zakresu realizowanych zadań (staŝe i specjalizacje medyczne). Natomiast w przypadku dotacji na zadania własne zwrotów dotacji dokonano w czterech rozdziałach klasyfikacji budŝetowej, głównie na skutek oszczędności w realizacji projektów finansowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

4 4 Prawidłowo zrealizowano pięć zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej o łącznej wartości 840,5 tys. zł. Samorząd województwa świętokrzyskiego zawarł z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego cztery porozumienia w sprawie realizacji zadań rządowych za kwotę 683,2 tys. zł. Urząd przekazywał dotacje bez zbędnej zwłoki jednostkom realizującym zadania. NIK nie wnosi uwag do wykonania i rozliczenia analizowanego zadania p.n. Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej. Rozwój infrastruktury kultury, budowa, modernizacja, adaptacja nieruchomości na cele kulturalne i filmowe. Zakup i modernizacja wyposaŝenia na prowadzenie działalności kulturalnej i filmowej, za kwotę 394,5 tys. zł, realizowanego przez Filharmonię Świętokrzyską im. Oskara Kolberga w Kielcach. Z ministrem pracy polityki socjalnej podpisano umowę na wykonanie zadania pn. Organizacja Świętokrzyskiej Kampanii Przeciwdziałaniu Krzywdzeniu Dzieci za kwotę 157,3 tys. zł. Zadanie wykonano terminowo, zgodnie z zawartą umową. Prawidłowo wykorzystano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 187,1 tys. zł na dofinansowanie dwóch zadań. Analiza zadania pn. Dostawa i wdroŝenie systemu informatycznego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, na które uzyskano dotację w kwocie 182,2 tys. zł wykazała, Ŝe zadanie zostało zrealizowane terminowo i zgodnie z podpisaną umową. 3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r. nr 223, poz.1655 ze zm.), przeprowadzono pięć analizowanych zamówień publicznych o łącznej wartości tys. zł. Niezgodne z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DzU nr 107, poz. 726 ze zm.), wydatki w kwocie 616 tys. zł związane z finansowaniem zadania pn. Usługa edukacji pracowników Urzędu w ramach menadŝerskich studiów podyplomowych MBA, zaewidencjonowano w 3020 Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, zamiast w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych. 4. NIK pozytywnie ocenia działania Urzędu na etapie przygotowań do podpisania w dniu 5 lipca 2007 r. Kontraktu wojewódzkiego obejmującego okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. Zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budŝetu państwa (DzU nr 120, poz. 831), Urząd posiadał program inwestycji Budowa Szpitala Powiatowego

5 5 w Opatowie planowanej wg ww. Kontraktu wojewódzkiego do finansowania ze środków dotacji budŝetu państwa w wysokości tys. zł. Opracowany przez Starostwo Powiatu Opatowskiego program tej inwestycji odpowiadał wymogom 6 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z 3 lipca 2006 r. Uwagi NIK dotyczą niezapewnienia w 2008 r., zgodnie z wymogami 5 ust. 1 Kontraktu Wojewódzkiego skutecznego nadzoru nad realizacją inwestycji pn. Budowa Szpitala Powiatowego w Opatowie. Pomimo opóźnień w realizacji tej inwestycji w 2008 r., w tym dokonania czterech zmian harmonogramu realizacji robót (ostatniej zmiany dokonano 10 grudnia 2008 r.), Urząd dopiero 21 listopada 2008 r. przeprowadził wspólnie z ŚUW kontrolę tej inwestycji. Kontrola wykazała, Ŝe zaplanowany na 2008 r. zakres rzeczowofinansowy tej inwestycji, o wartości tys. zł nie zostanie zrealizowany. 5. Przyznana w 2008 r. subwencja ogólna w wysokości tys. zł została przekazana przez ministra finansów w wielkościach i terminach określonych w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie roku subwencję ogólną zwiększono o środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie tys. zł, z przeznaczeniem na budowę drogi wojewódzkiej nr NIK pozytywnie z zastrzeŝeniami ocenia realizację projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków bezzwrotnych pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej Wszystkie projekty przyjęte do realizacji zostały zakończone, a wskaźniki postępu rzeczowego zostały osiągnięte w 100% i powyŝej. Przyznane na realizację tych projektów środki finansowe nie zostały jednak w pełni wykorzystane, co wynikało m.in. z oszczędności po przeprowadzonych przetargach. W czterech projektach realizowanych w ramach Priorytetu IV Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Pomoc Techniczna wydłuŝano czas ich realizacji, co spowodowane było niewydatkowaniem w pierwotnym terminie kwot załoŝonych w projektach. WydłuŜenie terminu zakończenia realizacji projektów pozwalało na zwiększenie stopnia wykorzystania przyznanych środków. Pomimo obowiązku wynikającego z umów o dofinansowanie projektów zawieranych z Instytucją Pośredniczącą (wojewodą świętokrzyski), Urząd prowadził ewidencję księgową wydatków w zakresie Pomocy Technicznej ZPORR w podziale na działania, a nie na poszczególne projekty. Prowadzenie ewidencji księgowej w sposób niezgodny z podpisanymi umowami spowodowane było przyjętym przez Departament Funduszy Strukturalnych Urzędu sposobem realizacji tych projektów, w którym wydatki realizowane

6 6 były ze środków własnych, a dopiero na koniec okresu realizacji danego projektu wnioskowano o dofinansowanie. Analiza wydatków poniesionych na realizację projektów z Pomocy Technicznej w ramach perspektywy finansowej wykazała, Ŝe zostały one prawidłowo ujęte w ewidencji księgowej Urzędu na wyodrębnionych kontach analitycznych. W niewielkim stopniu wydatkowano środki dotacji z rozwojowej, przyznanej w 2008 r. na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata Z przekazanej kwoty tys. zł wydatkowano w 2008 r. jedynie tys. zł (4%). Przyczyną tego było późne przyjęcie RPOWŚ oraz innych dokumentów programowych, późne podpisanie Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego, niezgodność prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, a takŝe brak rozporządzeń ministra rozwoju regionalnego regulujących udzielanie pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych. W ramach RPOWŚ poniesiono w 2008 r. wydatki jedynie na projekty tzw. osi priorytetowej 7 Pomoc Techniczna. Między innymi ze środków Planu Realizacji Działań w ramach Pomocy technicznej RPOWŚ na rok 2008 (Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdraŝania) sfinansowane zostały całkowite koszty udziału 22 pracowników Urzędu w podyplomowych studiach menedŝerskich Executive Master of Business Administration (MBA) w WyŜszej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach w wysokości 616 tys. zł. Uwagi NIK dotyczą skierowania na studia dwóch pracowników Urzędu z naruszeniem 2 ust. 3 zarządzenia nr 27/2008 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie powołania członków zespołów oceniających do przeprowadzenia oceny merytoryczno-technicznej oraz innych dwóch pracowników, którzy nie realizują zadań bezpośrednio związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, wdraŝaniem, monitorowaniem, oceną, audytem, certyfikacją i kontrolą oraz promocją i informacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Koszt udziału jednego pracownika w ww. studiach podyplomowych wynosi 28 tys. zł. Zdaniem NIK, Urząd nie wykazał naleŝytej staranności przy wyborze programu podyplomowych studiów menedŝerskich. Wybrano program o nieznanej jakości kształcenia, mimo, iŝ w tej samej cenie i realizowany przez ten sam podmiot był program o zweryfikowanej przez niezaleŝne instytucje wysokiej jakości kształcenia. NIK nie moŝe uwzględnić argumentów Pana Marszałka podniesionych w złoŝonym wyjaśnieniu,

7 7 iŝ o wyborze programu zdecydowały względy językowe. Zajęcia walidowane przez RSM Erasmus University prowadzone są częściowo w języku angielskim. Pracownicy zaangaŝowani we wdraŝanie RPOWŚ uczestniczą w kursach językowych, jednak stosowane na zajęciach rzeczowe i biznesowe słownictwo mogłoby okazać się zbyt trudne przez co zajęcia nie byłyby w pełni efektywne dla słuchaczy. Kontrola wykazała, Ŝe spośród 22 pracowników skierowanych na studia MBA 18 zadeklarowało w kwestionariuszach osobowych znajomość języka angielskiego na poziomie średnim, dobrym lub biegłym. 7. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia funkcjonujący w Urzędzie system kontroli finansowej obejmujący równieŝ procedury dotyczące realizacji zadań finansowanych środkami przekazanymi z budŝetu państwa oraz pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i wykorzystania otrzymanych dotacji. 8. NajwyŜsza Izba Kontroli nie wnosi uwag do skuteczności nadzoru sprawowanego nad gminami przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej, w zakresie prawidłowości i terminowości wydatkowania dotacji w ramach Programu Integracji Społecznej (PIS), w którym w latach uczestniczą 42 gminy z terenu województwa świętokrzyskiego Trzy gminy: Bieliny, Michałów i Wiślica posiadają aktualną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych i w związku z tym nie sporządzały Planów działania gminy w ramach PIS i mogły w pełni skorzystać z przydzielonych środków. Pozostałe 39 gmin w okresie od marca do maja 2008 r. sporządziło Plany działania gminy w ramach PIS, uprawniające do skorzystania ze środków w wysokości do 33% zaplanowanych. Wielkość alokacji środków dla wszystkich 42 gmin województwa świętokrzyskiego uczestniczących w PIS wynosiła ,4 tys. zł, z tego wykorzystano w 2008 r ,9 tys. zł (28,2%). Przedstawiając powyŝsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 1. Ustalenie zasad współdziałania Departamentu Infrastruktury Urzędu, wydającego decyzje w sprawie nałoŝenia kar pienięŝnych, z Departamentem BudŜetu i Finansów prowadzącym windykację tych kar, warunkujących bezzwłoczne wszczynanie egzekucji. 2. Prowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji i wykonania zadań przez podległe jednostki organizacyjne. 3. Wyeliminowanie przypadków niezgodnego z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla

8 8 budŝetu państwa, budŝetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, ewidencjonowania wydatków związanych z dokształcaniem pracowników. 4. Zapewnienie skutecznego nadzoru nad realizacją inwestycji realizowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. 5. Wyeliminowanie przypadków kierowania na studia podyplomowe finansowane ze środków Unii Europejskiej pracowników Urzędu z naruszeniem 2 ust. 3 zarządzenia nr 27/2008 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2008 r. oraz pracowników, którzy nie realizują zadań bezpośrednio związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, wdraŝaniem, monitorowaniem, oceną, audytem, certyfikacją i kontrolą oraz promocją i informacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Marszałka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Marszałkowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyŝej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. Rozdzielnik: 1. Departament Administracji Publicznej. 2. Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego. 3. Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia. 4. Adresat. 5. a/a.

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel./fax 342-87-77, tel. 342-10-32 Wrocław, dnia 22 sierpnia 2008 r. P/08/096 LWR-41018-1/2008 Pan

Bardziej szczegółowo

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/174 Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4100-01-02/2012/P/12/136 Katowice, dnia 11 kwietnia 2012 r. Pani dr Izabela Majewska Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 27 Informatyzacja

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 27 Informatyzacja N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KAP-4100-001-03/2014 Nr ewid. 73/2014/P/14/001/KAP Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 2 września 2011 r. KAP-4101-02-02/2011 P/11/003 Pan Grzegorz Okoń Prezes Zarządu Source Automation Sp. z o.o. ul. Sarmacka 14c/3

Bardziej szczegółowo

stworzenie nowej strony internetowej, współpraca zagraniczna oraz współpraca z mediami, a także realizacja projektów dofinansowanych ze środków Unii

stworzenie nowej strony internetowej, współpraca zagraniczna oraz współpraca z mediami, a także realizacja projektów dofinansowanych ze środków Unii Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia października 2011 r. LLU-4101-23-03/2011 P/11/005 Pan Paweł Pikula Starosta Lubelski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca ontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 ZadłuŜenie wybranych

Bardziej szczegółowo

LKR 4100-01-01/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4100-01-01/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4100-01-01/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/150 - Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. w części

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-02-01/2012 P/12/184 Warszawa, dnia 4 stycznia 2013r. Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/002 Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

P a n Dariusz ŁUKASZEWSKI Prezes Zarządu Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. w Łodzi

P a n Dariusz ŁUKASZEWSKI Prezes Zarządu Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. w Łodzi [tekst ujednolicony wystąpienia pokontrolnego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Komisji Odwoławczej w NajwyŜszej Izbie Kontroli Delegaturze w Łodzi z dnia 11 sierpnia 2008 r.] Łódź, dnia 24

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-4100-04-01/2012 Nr ewid. 38/2012/P/12/044/KGP Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI KRR-4100-01-01/2014 Nr ewid. 113/2014/P/14/001/KRR Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA W LATACH 2010 2011 POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH, Z UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZKI BANKU ŚWIATOWEGO

REALIZACJA W LATACH 2010 2011 POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH, Z UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZKI BANKU ŚWIATOWEGO KPS-4101-01-00/2012 Nr ewid. 144/2012/P/12/097/KPS Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA W LATACH 2010 2011 POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH, Z UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZKI BANKU ŚWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/036 - Zadłużenie

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej I. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-23-06/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-23-06/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-23-06/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/171 - Realizacja na terenie województwa zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego ZrównowaŜony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŝetu państwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŝetu państwa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budŝetu państwa Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia sierpnia 2011 r. P/11/107 LSZ- 4101-04-03/2011 Pan Janusz śmurkiewicz Prezydent Miasta Świnoujście WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W GDAŃSKU LGD-4100-001-02/2014 Nr ewid. 137/2014/P/14/001/LGD Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 72 Kasa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo