Statut. Fundacji Mental & Business Academy. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut. Fundacji Mental & Business Academy. Rozdział I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Statut Fundacji Mental & Business Academy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja została ustanowiona przez Jacka Siewierskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia r. zawartym przed notariuszem Tomaszem Obtułowiczem w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 40/3 2 Fundacja Mental&Business Academy, zwana dalej Fundacją działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu. Fundacja posiada osobowość prawną. Siedzibą Fundacji jest miasto Skarżysko-Kamienna Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Dla właściwego realizowania wyznaczonych w statucie celów Fundacja może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 4. Fundacja może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji o tym samym lub podobnym charakterze działania. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe i inne jednostki organizacyjne. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister Gospodarki

2 9 Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony. Rozdział II Cele i zasady działania Fundacji Celem Fundacji jest: a) wspieranie i pomoc w rozwoju kariery młodych ludzi jako przyszłych przedsiębiorców a także popieranie rozwoju społeczeństwa polskiego w zakresie inteligencji finansowej, a zwłaszcza działalności biznesowej, inwestycyjnej i szkoleniowej na rzecz rozwoju rynku w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw całego Świata. b) wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego c) wspieranie rodzin i osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich w życiu zawodowym i prywatnym; d) podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowanie właściwej polityki proekologicznej; e) wspieranie inicjatyw młodzieżowych i promocja różnych dziedzin związanych z rozwojem osobowym dzieci i młodzieży. f) ochrony i promocji zdrowia; g) działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnych; h) działalność profilaktyczna służąca zapobieganiu patologiom społecznym oraz promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia; i) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; j) rozwijanie kontaktów sportowych, kulturalnych, politycznych i społecznych pomiędzy przedstawicielami różnych krajów, społeczności i mniejszości narodowych. k) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; l) działań na rzecz mniejszości narodowych m) działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; n) działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania; o) działań na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; p) działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; q) działalność na rzecz praw człowieka oraz swobód obywatelskich. r) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; s) działań na rzecz ratownictwa i ochrony ludności; t) działalność na rzecz rozwijania przedsiębiorczości środowiska lokalnego. u) wspieranie rozwoju regionalnego.

3 v) działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup i środowisk marginalizowanych społecznie, popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej 2. Fundacja promuje pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 11 a) doradztwo ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i inne w razie potrzeby, osobom fizycznym i prawnym rozpoczynającym i prowadzącym działalność gospodarczą lub też zmieniającym zakres swojego działania; b) doradztwo ekonomiczne, finansowe i organizacyjne osobom fizycznym zamierzającym utworzyć organizacje pozarządowe oraz takim organizacjom; c) prowadzenie działalności szkoleniowej; d) organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, kursów; e) organizowanie zespołów do prowadzenia szkoleń dla kadry instruktorów; f) podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej; g) organizowanie wycieczek, obozów, zjazdów i innych imprez dla dorosłych i młodzieży, rodzin; organizowanie imprez integracyjno-rekreacyjnych; h) organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych; i) organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy z rodzin o złej sytuacji materialnej; j) k) doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez osoby poszukujące pracy lub też chcące ją zmienić; l) wspieranie grup społecznych za pomocą akcji i programów społecznych skupiających się na najsłabszych i wykluczonych; m) wyrównywanie szans rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji; n) działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; o) działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; p) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; q) inicjowanie idei ekonomii społecznej; r) prowadzenie doradztwa prawnego i psychologicznego; s) wykonywanie opracowań, analiz, raportów i badań o tematyce powiązanej i nie powiązanej z celami Fundacji; t) podejmowanie różnorodnych działań służących aktywizacji, zachęcaniu przedsiębiorców do inwestowania w regionie, napływowi kapitału, tworzeniu nowych miejsc pracy, poszukiwaniu i wdrażaniu nowych technologii oraz promocji regionu; u) organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych;

4 v) powołanie i prowadzenie aktywnej pomocy społecznej wśród młodzieży i osób potrzebujących opieki i resocjalizacji; w) propagowanie nowoczesnych, proekologicznych technologii oraz nowoczesnej organizacji pracy; x) współpracę z organizacjami samorządowymi, społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi w zakresie udzielania pomocy mieszczącej się w obszarze celów działania Fundacji. 12 Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. 13 Działalność Fundacji opiera się na pracy władz i przyjaciół Fundacji. Fundacja ma prawo zatrudniać pracowników. 14 Fundacja prowadzi swą działalność nie dla zysku. Rozdział III Organy Fundacji 15 Organami Fundacji są Fundator i Zarząd Fundacji. 16 Fundator jest uprawniony do: 1. nadania Statutu Fundacji i do wprowadzania zmian w statucie, 2. powoływania i odwoływania członków Zarządu Fundacji oraz do nawiązywania i rozwiązywania z nimi stosunków pracy, 3. pisemnej akceptacji, projektów regulaminów wewnętrznych oraz zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę zł brutto, 4. tworzenia oddziałów Fundacji, 5. rozwiązania Fundacji oraz rozdysponowania majątku po jej likwidacji.

5 17 1. Do zadań Zarządu Fundacji należy całokształt spraw związanych z istnieniem i działalnością Fundacji, a w szczególności: a) realizowanie celów Fundacji, b) bieżące kierowanie działalnością Fundacji, c) reprezentowanie Fundacji. d) przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji, e) ustalenie oraz zmiana planów finansowych Fundacji, f) przyjmowanie subwencji, darowizn, zapisów i spadków, g) podejmowanie decyzji co do przeznaczenia i wysokości środków finansowych oraz zasad ich wykorzystania, 2. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu. 3. Fundator może być również Prezesem Fundacji Zarząd Fundacji liczy od 1 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatora. 2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony. 3. Do zwoływania posiedzeń Zarządu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu Fundacji. 4. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Do ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu wszystkich członków Zarządu Fundacji. 5. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa: Prezes Zarządu samodzielnie. 7. Prezes Zarządu może udzielić innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością Fundacji, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju. 8. Na podstawie powołania w skład Zarządu Fundacji, członkowie nie mogą pobierać wynagrodzenie z tego tytułu, natomiast przysługuje im prawo do zwrotu kosztów podróży służbowych. 9. Możliwe jest zawarcie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej między Fundacją a członkiem Zarządu Fundacji. 10. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: a) odwołania przez Fundatora w skutek podjętej uchwały, b) zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji na własną pisemną prośbę członka Zarządu, c) śmierci członka Zarządu Fundacji.

6 Rozdział IV Majątek i dochody Fundacji Majątek Fundacji składa się z Funduszu Założycielskiego oraz dochodów uzyskanych przez Fundację w trakcie jej działalności. 19 Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych, 2. przychodów z majątku nieruchomego, ruchomego oraz innych praw majątkowych, 3. dotacji i subwencji osób prawnych oraz instytucji państwowych i samorządowych, 4. ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych, 5. odsetek bankowych, dywidend i zysków z udziałów, akcji, obligacji i innych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, 6. z działalności gospodarczej. Fundusz założycielski Fundacji wynosi 1000 zł (jeden tysiąc złotych) i został wniesiony w formie pieniężnej. 21 W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 22 Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację statutowych celów Fundacji; służy on także pokryciu kosztów jej utrzymania Fundacja odpowiada za swoje długi całym swoim majątkiem.

7 Statut niniejszy zabrania udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi. 25 Postanowienia końcowe 1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji. 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator w formie uchwały. Fundacja w toku swej działalności może określić dodatkowe cele i sposoby ich realizacji nie będące w sprzeczności z dotychczasowymi Skarżysko Kamienna,dn r. FUNDATOR Jacek Siewierski

8

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Menedżerskich" ustanowiona przez Pawła Prokopa zamieszkałego w Lublinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Animatornia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Agatę Pakieła zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej Dalków, 19.04.2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Nazwa fundacji to Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwana dalej Fundacją. Fundacja

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi TEKST JEDNOLITY Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi Fundacja, której nadano statut, została ustanowiona przez Naše Finančné Družstvo zwaną dalej także Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazw Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza i Karolin Elbanowskich, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne ODPIS STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja nosi nazwę Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych i zwana jest dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5.

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5. STATUT FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Komunikacji Społecznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jarosław Bajdowski, Rafał Bartlet, Wojtek Cieślak,

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą KULCZYK FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Grażynę Kulczyk, Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk-Lubomirską

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Statut Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Statut Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap zwana dalej Fundacją ustanowiona jest przez następujących fundatorów: I. Miasto i Gminę Gołdap,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Fundacja Re:Akcji Artystycznych FREA-art, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Annę Kobielę zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Fundamenty Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE * 1 Stowarzyszenie ŻYĆ INACZEJ na rzecz ogółu społeczności, rodzin w sytuacji kryzysowej, a w szczególności kobiet i dzieci, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Warsaw Enterprise Institute (zwana w treści Statutu Fundacją ) ustanowiona została przez Fundatorów w osobach: 1) Roberta

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Zwiastun, zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowiona przez Henryka Wadowskiego, Ilonę Wójtowicz i Adama

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI GIESCHE Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Giesche, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Mariusza Lachowicza Rafała Wyszyńskiego Zenona Nowaka 1 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa (zwana dalej Fundacją ) ustanowiona przez Fundatora Mateusza Karola

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE S T A T U T FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 21/V/2008 Zarządu Fundacji CIP z dnia 07.05.2008r. STATUT Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. 2 Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. -

STATUT FUNDACJI. 2 Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. - STATUT FUNDACJI Postanowienia ogólne 1 Stawający, mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991r., nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) ustanawia

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Preambuła Powstanie Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności związane było z realizowanym w Gdańsku, jako jednym z pięciu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo