Zygmunt Frankiewicz. Prezydent Miasta Gliwice / Mayor of Gliwice / Stadtpräsident von Gliwice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zygmunt Frankiewicz. Prezydent Miasta Gliwice / Mayor of Gliwice / Stadtpräsident von Gliwice"

Transkrypt

1 Promocja Iwestycyja Miasta Gliwice Projekt współfiasoway przez Uię Europejską z Europejskiego Fuduszu Rozwoju Regioalego w ramach Regioalego Programu Operacyjego Województwa Śląskiego a lata

2 Zygmut Frakiewicz Prezydet Miasta Gliwice / Mayor of Gliwice / Stadtpräsidet vo Gliwice Gliwice to jedo z ajprężiej rozwijających się ośrodków górośląskiej kourbacji. Rozwój miasta oparty jest a owych techologiach, przemyśle motoryzacyjym oraz logistyce. Jedym z podstawowych atutów Gliwic jest ich położeie a skrzyżowaiu dwóch traseuropejskich korytarzy trasportowych autostrad A1 i A4. Międzyarodowe zaczeie węzła autostradowego Gliwice-Sośica ajwiększego w regioie i jedego z ajwiększych w kraju poważie wzmacia pozycję miasta. Gliwice wyróżia się owoczesą ifrastrukturą, liczą i dobrze wykształcoą kadrą techiczą, potecjałem edukacyjym oraz dobrze rozwiiętym otoczeiem bizesowym. Pod koiec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku kołem zamachowym gliwickiej gospodarki stały się firmy działające w strefie ekoomiczej. Gospodarka w mieście rozwija się także poza specjalą strefą ekoomiczą. Zmaterializowały się i zakomicie fukcjoują dwa śmiałe przedsięwzięcia projekty łączące aukę z przemysłem wysokich techologii Park Naukowo-Techologiczy Techopark Gliwice oraz Cetrum Edukacji i Bizesu Nowe Gliwice. Nowe Gliwice są symbolicze obrazują przekształceia, które de facto powiy mieć miejsce a całym Górym Śląsku. W Gliwicach przeszliśmy od przemysłu ciężkiego do owoczesego, opartego a wiedzy. W KSSE zakłady budują duże firmy zatrudiające setki osób. Dla małych i średich przedsiębiorców ofertą jest strefa bizesu w Nowych Gliwicach, która dobrze się rozwija. Miasto oferuje tu wsparcie firmom z sektora MŚP, ale w zamia stawia waruek muszą prowadzić działalość w sektorze wysokich techologii. Biorąc to wszystko pod uwagę, moża być spokojym o przyszłość aszego miasta, które ma zapewioy rozwój a koleje dziesięciolecia. To miasto o ogromym potecjale serdeczie zapraszam Państwa do współpracy. Gliwice is oe of the most buoyatly developig cetres of the Upper Silesia courbatio. The city developmet is based o ew techologies, the automotive idustry ad logistics. Oe of the fudametal advatages of Gliwice is its locatio at the juctio of two tras-europea trasport corridors the A1 ad A4 motorways. The iteratioal sigificace of the motorway hub Gliwice-Sośica the largest i the regio ad oe of the largest i Polad stregthes the positio of the city cosiderably. Gliwice stads out thaks to its moder ifrastructure, umerous ad well-educated techical staff, educatioal potetial ad well developed busiess eviromet. At the ed of the 1990s compaies fuctioig i the ecoomic zoe proved to be the flywheel of the local ecoomy. The ecoomy of the city develops also beyod the territory of the zoe. Two bold vetures have materialized ad have bee excelletly fuctioig these are projects combiig sciece with hightechology idustries the Sciece ad Techology Park Techopark Gliwice ad Educatio ad Busiess Cetre New Gliwice. New Gliwice is symbolic it illustrates the trasformatios which i fact should take place i the whole territory of Upper Silesia. I Gliwice we have moved o from heavy idustry to the advaced kowledge-based idustry. I the Katowice Special Ecoomic Zoe plats are beig costructed by large compaies, employig hudreds of people. Small ad medium eterprises ca beefit from the offer of the busiess zoe i New Gliwice, which has bee developig really well. The city offers support to SME compaies here, but i retur there is oe coditio to be satisfied they must coduct busiess activities i the high-techology sector. Cosiderig all this, we do ot have to worry about the future of our city as its developmet is secured for the decades to come. This is a city with immese potetial I strogly ecourage you to cooperate with us. Gliwice gehört zu de Städte, die sich ierhalb des oberschlesische Ballugsraumes am dyamischste etwickel. Die Hauptpfeiler der Stadtetwicklug sid eue Techologie, Autoidustrie ud Logistik. Eier der größte Vorteile der Stadt ist ihre Lage am Schittpukt zweier traseuropäischer Verkehrskorridore: der Autobahe A1 ud A4. Die iteratioale Bedeutug des Autobahkreuzes Gliwice-Sośica, des größte Verkehrskotes der Regio ud eies der größte i Pole, verstärkt zusätzlich die Stellug der Stadt. Gleiwitz zeichet sich durch eie modere Ifrastruktur, gut ausgebildete techische Führugskräfte, ei hohes Bildugspotetial ud ei gut etwickeltes Uterehmesumfeld aus. I de 1990er Jahre fugierte die i der Soderwirtschaftszoe tätige Firme als das Schwugrad der Gleiwitzer Wirtschaft. Heute sid auch außerhalb der Soderwirtschaftszoe zahlreiche Uterehme tätig. Es gelag us, zwei kühe Projekte umzusetze, die Wisseschaft ud Idustrie mit hohe Techologie verbide: Es sid der Wisseschafts ud Techologiepark Techopark Gliwice ud das Bildugs- ud Geschäftszetrum Nowe Gliwice. Der Komplex Nowe Gliwice steht symbolisch für eie Wadel, der sich de facto i gaz Oberschlesie vollziehe sollte. I Gleiwitz wurde die Schweridustrie durch modere wissesorietierte Uterehme ersetzt. I der Soderwirtschaftszoe eröffe große Firme ihre Betriebe ud beschäftige Huderte vo Mitarbeiter. Kleie ud mittlere Uterehme bietet wiederum die im Rahme des Komplexes Nowe Gliwice tätige Geschäftszoe ihre Uterstützug, wobei die begüstigte Firme eie Bedigug zu erfülle habe: Sie müsse ämlich im Bereich der hohe Techologie tätig sei. Die Stadt ka also ohe Sorge i die Zukuft blicke, de ihre Etwicklug ist für die kommede Jahrzehte gesichert. Es ist eie Stadt mit riesegroßem Potetial über eie Zusammearbeit mit Ihe würde ich mich sehr freue. 1

3 G liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. / Gleiwitz. Eie alte Stadt. Eie eue Welt. Ryek i dawy Ratusz / Market Square ad the old Tow Hall / Marktplatz ud ehemaliges Rathaus Gliwice leżą ad rzeką Kłodicą, w zachodiej części województwa śląskiego. Są oe jedym z czterastu miast Górego Śląska i Zagłębia, wchodzących w skład Górośląskiego Związku Metropolitalego SILESIA (od 2007 r.). GZM jest ajwiększym orgaizmem wielkomiejskim w tej części Europy (1.218 km², ok. 2 ml mieszkańców). Gliwice mają powierzchię 134,2 km², a ich ludość liczy poad 193 tys. osób (dae wg GUS z r.). Daje to im 17 miejsce pod względem powierzchi oraz 18 miejsce pod względem liczby mieszkańców w Polsce. Jedocześie a liście ajwiększych miast województwa śląskiego zajmują oe czwarte miejsce. Dogode położeie komuikacyje miasta to zasługa istiejących i budowaych połączeń drogowych (m.i. autostrad A1 i A4 oraz Drogowej Trasy Średicowej), kolejowych oraz Kaału Gliwickiego. Te ostati łączy śródlądowy port Gliwice z rzeką Odrą (Kędzierzy-Koźle). W połudiowej części Gliwic (2 km od cetrum) zajduje się lotisko sportowe, obsługujące lekkie samoloty pasażerskie. W odległości 43 km od miasta leży Międzyarodowy Port Loticzy Katowice w Pyrzowicach. Gliwice is located o the river Kłodica, i the wester part of the Silesia Provice. It is oe of the fourtee cities of the Upper Silesia ad Zagłębie regio costitutig the Metropolita Associatio of Upper Silesia (sice 2007). The Silesia Metropolis is the largest urba orgaism i this part of Europe (1.218 km 2, populatio of ca. 2m.). Gliwice comprises the area of km 2 ad its populatio reaches over 193 thousad (data accordig to the Head Statistical Office as of 31 December 2009). This gives the city the 17 th positio i terms of the surface area ad the 18 th i terms of the populatio i Polad. At the same time, Gliwice is the fourth largest city i the Silesia Provice. The favourable trasportatio coditios of the city are created by the existig ad ewly costructed road coectios (e.g. the A1 ad A4 motorways ad the Cross-Regioal Highway), railway ad the Gliwice Caal. The latter coects the ilad Gliwice port with the river Oder (Kędzierzy-Koźle). I the souther part of Gliwice (2 km away from the city cetre) there is a sports airfield hadlig light passeger aircrafts. 43 km away from the city there is the Katowice Iteratioal Airport i Pyrzowice. Gliwice costitutes a importat admiistrative ad judicial cetre of the regio. It is a place where the authorities of the rural district, the Provicial Admiistrative Court, as well as the Regioal ad District Courts have their seats. The motto of the city: Gliwice. Old City. New World. fully reflects the harmoious bled of a log history ad ceturies-old culture with the policy of the ecoomic, scietific, educatioal ad cultural developmet. The particular care of the city ihabitats is expressed i the form of a large umber of gree areas, as well as sports ad leisure facilities. For may years ow Gliwice has bee coductig iteratioal activities. Its twi cities are: Docaster (1979 / Eglad), Valeciees (1989 / Frace), Nacka (1990 / Swede), Salgótarjá (1991 Gleiwitz/Gliwice liegt am Fluss Kloditz (Kłodica), im westliche Teil der Woiwodschaft Schlesie, a der Kreuzug wichtiger Verkehrsstraße. Es gehört zu de 14 Städte aus Oberschlesie ud dem Dombrowaer Kohlebecke, die de Oberschlesische Metropolverbad SILESIA bilde. Die Metropole stellt de größte Ballugsraum i diesem Teil Europas dar (1.218 km², ca. 2 Mio. Eiwoher). Gleiwitz hat eie Fläche vo 134,2 km² ud über Eiwoher (ach de Agabe des Statistische Hauptamtes vom ). Hisichtlich der Fläche ist Gleiwitz die 17. ud hisichtlich der Eiwoherzahl die 18. größte Stadt Poles. Auf der Liste der größte Städte der Woiwodschaft Schlesie steht es auf dem vierte Platz. Ihre güstige Verkehrslage verdakt die Stadt de bestehede ud im Bau begriffee Straße (u.a. de Autobahe A1 ud A4 sowie der Schellstraße DTS), de Eisebahverbiduge ud dem Gleiwitzer Kaal. Der letztere verbidet de Biehafe i Gleiwitz mit der Oder bei Kadrzi-Cosel/ Kędzierzy-Koźle. Im südliche Teil der Stadt befidet sich ei für leichtere Maschie bestimmter Sportflugplatz. Der iteratioale Flughafe Kattowitz/Katowice i Pyrzowice ist 43 km vo Gleiwitz etfert. Die Stadt ist ei wichtiges Verwaltugs- ud Gerichtszetrum der Regio. Nebe dem Ladratsamt habe hier auch das Woiwodschaftsverwaltugsgericht sowie das Amts- ud das Ladgericht ihre Sitz. Der Werbesloga: Gleiwitz. Eie alte Stadt. Eie eue Welt spiegelt bestes die harmoische Verküpfug der jahrhudertealte historische ud kulturelle Traditio mit der Politik der modere Etwicklug i de Bereiche Wirtschaft, Wisseschaft, Bildug ud Kultur wider. Die große Azahl vo Grüfläche ud Sport-sowie Erholugsobjekte drückt die Sorge um die Bürger der Stadt aus. 2

4 Gliwice są jedym z ajstarszych miast Górego Śląska. Pierwsza wzmiaka o ich pochodzi z 1276 r. W przeszłości ziemie te ależały do Polski, Czech, Austrii, Prus i Niemiec. Cetrum miasta prezetuje średiowieczy układ zabudowy z kwadratowym rykiem i gotyckim Ratuszem. Jego otoczeiem są XV-XVII-wiecze kamieice. Nieopodal wzosi się też Zamek Piastowski (XVI w.), będący jedym z oddziałów Muzeum w Gliwicach. Jedak prawdziwym symbolem miasta jest wieża dawej Radiostacji Gliwickiej, będącej ajwyższą drewiaą budowlą w Europie (111 m). Obiekt te przeszedł do historii jako miejsce tzw. prowokacji gliwickiej, poprzedzającej wybuch II wojy światowej (31 sierpia 1939 r.). Obecie mieści się w im Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów. Natomiast sama wieża radiostacji zdobi logo marketigowe Gliwic. Palmiaria Miejska / Palm House / Palmehaus Gliwice są ważym ośrodkiem admiistracyjym i sądowiczym regiou. To tutaj mają swoje siedziby władze powiatu ziemskiego, Wojewódzki Sąd Admiistracyjy oraz Sądy Okręgowy i Rejoowy. Hasło promocyje miasta: Gliwice. Stare Miasto. Nowy Świat w pełi oddaje harmoije połączeie jego wielowiekowej historii i kultury z polityką owoczesego rozwoju gospodarczego, aukowego, edukacyjego oraz kulturalego. Wyrazem szczególej dbałości o mieszkańców miasta jest duża liczba tereów zieloych oraz obiektów sportowo-rekreacyjych. Gliwice od wielu lat prowadzą aktywą działalość międzyarodową. Do jego miast parterskich ależą: Docaster (1979 r. Aglia), Valeciees (1989 r./fracja), Nacka (1990 r./szwecja), Salgótarjá (1991 r./węgry), Dessau-Roßlau (1992 r./niemcy), Kežmarok (2001 r./słowacja) oraz Bottrop (2004 r./niemcy). Przy realizacji projektów uijych Gliwice współpracowały m.i. z miastami: Aache, Lipsk, Berli i Drezo (Niemcy), Galati ( Rumuia), Maribor (Słoweia), Gijo (Hiszpaia), Edyburg (Wielka Brytaia), Rzym (Włochy), Reims ( Fracja), Aveiro (Portugalia), Liz (Austria) oraz Koszyce (Słowacja). Poadto do ich parterów ależały róże istytucje i uczelie wyższe, w tym: Agecja Rozwoju Regioalego AGIT (Aache/ Niemcy), GIE Eurasaté (Lille/Fracja), Politechika Koszyce (Słowacja), Uiwersytet Regesburg (Niemcy) oraz Uiwersytet Niemiecki w Kairze (Egipt). / Hugary), Dessau Roßlau (1992 / Germay), Kežmarok (2001 / Slovakia) ad Bottrop (2004 / Germay). Whe implemetig Europea Uio projects Gliwice has cooperated with the followig cities: Aache, Leipzig, Berli ad Dresde (Germay), Galati (Romaia), Maribor (Sloveia), Gijo (Spai), Ediburgh (Uited Kigdom), Rome (Italy), Reims (Frace), Aveiro (Portugal), Liz (Austria) ad Košice (Slovakia). Furthermore, umerous istitutios ad uiversities were parters i the projects, such as: Regioal Developmet Agecy AGIT (Aache / Germay), GIE Eurasaté (Lille / Frace), Techical Uiversity Košice (Slovakia), Regesburg Uiversity (Germay) ad Germa Uiversity i Cairo (Egypt). Gliwice is oe of the oldest cities i the Upper Silesia. The first metio about the city dates back to I the past these lads used to belog to Polad, Bohemia, Austria ad Germay. The city cetre presets a medieval urba layout, with a quadrilateral market square ad a gothic Tow Hall. It is surrouded by th cetury teemets. Nearby there is the Piast s Castle (16th c.), costitutig oe of the departmets of the Museum i Gliwice. However, the true symbol of the city is the tower of the former Gliwice Radio Statio, which is the tallest woode costructio i Europe (111 m). This structure wet dow i history as a place of the so-called Gliwice provocatio, precedig the outbreak of the World War II (31 August 1939). Now it holds the Museum o Radio History ad Visual Arts. The tower itself graces the marketig logo of Gliwice. Seit viele Jahre ist Gleiwitz auch iteratioal aktiv ud hat folgede Parterstädte: Docaster (1979, Eglad), Valeciees (1989, Frakreich), Nacka (1990, Schwede), Salgótarjá (1991, Ugar), Dessau-Roßlau (1992, Deutschlad), Kežmarok (2001, Slowakei), Bottrop (2004, Deutschlad). Bei der Umsetzug vo EU-Projekte kooperierte Gleiwitz u.a. mit Aache, Leipzig, Berli ud Dresde (Deutschlad), Galati (Rumäie), Maribor (Sloweie), Gijo (Spaie), Ediburgh (Großbritaie), Rom (Italie), Reims (Frakreich), Aveiro (Portugal), Liz (Österreich) ud Košice (Slowakei). Uter weitere Projektparter Gleiwitz gehört zu de älteste Städte Oberschlesies. Die erste Erwähug stammt aus dem Jahr Im Laufe der Geschichte gehörte die Regio zu Pole, Böhme, Österreich, Preuße ud Deutschlad. Der mittelalterliche Grudriss der Altstadt mit eiem quadratische Rig (Marktplatz) ud dem gotische Rathaus sid bis heute erhalte gebliebe. De Rig schmücke Bürgerhäuser aus dem Jahrhudert. Uweit des Hauptplatzes befidet sich das Piasteschloss (16. Jh), das heute eie der Abteiluge des Museums beherbergt. Das eigetliche Wahrzeiche der Stadt ist jedoch der Turm des ehemalige Seders Gleiwitz, der mit seie 111 Meter als die höchste Holzkostruktio der Welt gilt. Das Objekt ist am 31. August 1939 als Schauplatz der sog. Provokatio, die dem Ausbruch des Zweite Weltkrieges vorausgig, i die Weltgeschichte eigegage. befade sich verschiedee Istitutioe ud Hochschule, daruter die Aacheer Gesellschaft für Iovatio ud Techologietrasfer AGIT (Deutschlad), die GIE Eurasaté (Lille/ Frakreich), die Techische Hochschule Košice (Slowakei), die Uiversität Regesburg (Deutschlad) ud die Deutsche Uiversität i Kairo. 3

5 K omuikacja i trasport Commuicatio ad trasport / Verkehr ud Trasport Przez Gliwice biegie autostrada A4 (wschód-zachód). Staowi oa część międzyarodowej drogi E 40. Po zakończeiu budowy jej całkowita długość wyiesie 670 km. Obecie moża ią przejechać od Zgorzelca do Krakowa (423 km). Pozostały odciek do Kijowa/Lwowa powstaie do 2014 r. Na tereie Gliwic autostrada A4 krzyżuje się z autostradą A1 (półoc-połudie). Miejscem ich zbiegu jest trzypoziomowe, bezkolizyje skrzyżowaie: węzeł Gliwice-Sośica. Budowa węzła została ukończoa w połowie 2010 r. Cała autostrada A1, staowiąca polski fragmet międzyarodowej drogi E75, będzie miała 568 km długości. Dotychczas oddao do użytku 120 km autostrady, a dalszych 284 km jest w budowie. Zakończeie tej iwestycji przewidziae jest a koiec 2014 r. Ważą rolę w obsłudze komuikacji regioalej pełi Drogowa Trasa Średicowa. Obecie łączy oa Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską i Zabrze (14,7 km). W ajbliższej przyszłości powstaie także jej zachodi odciek Zabrze-Gliwice (16,6 km). Sieć połączeń komuikacyjych w graicach miasta doskoale uzupełiają drogi krajowe: r 44 (Gliwice-Tychy- Gliwice is itersected by the A4 motorway (east west). It costitutes a sectio of a iteratioal road E 40. After its costructio is completed its total legth will be 670 km. Now it coects Zgorzelec with Krakow (423 km). The remaiig sectio leadig to Kiev / Lviv will have bee completed by Withi the territory of Gliwice the A4 motorway itersects with the A1 motorway (orth south). The place of their juctio is a three-level grade-separated crossig: a Gliwice-Sośica juctio. The costructio of the juctio was completed i mid The whole A1 motorway, costitutig a Polish sectio of a iteratioal road E75, will be 568 km log. So far 120 km of the motorway have bee put ito use, ad further 284 km are uder costructio. The completio of this ivestmet is plaed for the ed of A importat role i the regioal trasport is played by the Cross-Regioal Highway. At preset is coects Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska ad Zabrze (14.7 km). I the ear future its wester sectio is to be costructed, coectig Zabrze ad Gliwice (16.6 km). The etwork of trasport coectios withi the Durch Gleiwitz verläuft die Autobah A4 (Ost-West), die eie Teil der iteratioale Straße E40 bildet. Nach der Ibetriebahme der gesamte Strecke wird ihre Läge 670 km betrage. Heute steht de Autofahrer ei 423 km lager Abschitt vo Zgorzelec bis Krakau zur Verfügug. Die übrige Teilstrecke ach Lviv/Kiew wird bis 2014 i Betrieb geomme. I de Greze der Stadt kreuzt sich die Autobah A4 mit der Autobah A1 (Nord-Süd). Die auf drei Ebee gelege Kreuzug befidet sich im Stadtteil Sositza/Sośica, im Oste vo Gleiwitz. Das Autobahkreuz wurde Mitte 2010 eröffet. Die Gesamtläge der Autobah A1, die de polische Teil der iteratioale Straße E75 darstellt, wird 568 km betrage. Bisher wurde 120 km für de Verkehr freigegebe, im Bau befide sich weitere 284 km. Voraussichtlich wird diese Ivestitio bis Ede 2014 abgeschlosse. Eie große Bedeutug für de Verkehr ierhalb des oberschlesische Ballugsraumes hat die Schellstraße DTS. Heute verbidet die 14,7 km lage Straße die Städte Katto- Port w Gliwicach / Ilad port i Gliwice / Hafe Gliwice 4

6 Węzeł autostradowy Gliwice-Sośica / Gliwice-Sośica motorway juctio / Autobahkreuz Gliwice-Sośica -Kraków), r 78 (Chałupki-Gliwice-Chmielik) oraz r 88 (Strzelce Opolskie-Gliwice-Bytom). Dworzec kolejowy w Gliwicach ależy do ajważiejszych stacji PKP w Polsce (kategoria A). To stąd odjeżdżają pociągi do ajwiększych miast w kraju i zagraicy, w tym Berlia i Lwowa. Jest o rówież stacją początkową i końcową w komuikacji regioalej (m.i. Katowice, Częstochowa, Opole i Kędzierzy-Koźle). Węzeł Gliwice-Sośica jest jedym z ajwiększych skrzyżowań tego typu w Europie (autostrady A1 i A4 Gliwice posiadają ajwiększy oraz droga krajowa r 44). Kosztem port śródlądowy w Polsce. Port te poad 850 ml zł wybudowao tu bezkolizyjy, trzypoziomowy węzeł z rzeką Odrą łączy Kaał Gliwicki o wysokości 14 m. Posiada o m.i. (dł. 40,6 km/6 śluz). Poprzez sieć 5 dróg dojazdowych, 17 łączic, 15 iych dróg wodych moża stąd dróg serwisowych oraz 2 wiadukty. dopłyąć do Niemiec, Belgii, Holadii i Luksemburga. Na tereie por- Łącza ich długość wyosi 33 km. tu, który posiada dwa basey, działa Śląskie Cetrum Logistyki. W jego skład wchodzi m.i. stacja kolejowa, baza magazyowa, Woly Obszar Cely oraz termial cely. Łącza długość territory of the city is excelletly completed with the atioal roads: No. 44 (Gliwice Tychy Krakow), No. 78 (Chałupki Gliwice Chmielik) ad No. 88 (Strzelce Opolskie Gliwice Bytom). The railway statio i Gliwice belogs to the most importat Polish Railway statios i Polad (category A). This is the place whece trais leadig to the largest cities i Polad ad abroad depart, icludig Berli ad Lviv. It is also the iitial ad last statio i the regioal commuicatio (e.g. Katowice, Częstochowa, Opole ad Kędzierzy-Koźle). Gliwice admiisters the largest ilad port i Polad. The port is coected with the Oder river via the Gliwice Caal (legth of 40.6km / 6 sluices). Alog waterways it is possible to reach Germay, Belgium, Hollad ad Luxembourg from here. Withi the territory of the port, which admiisters two pools, there operates the Silesia Logistic Cetre. It cosists of e.g. a railway statio, warehousig facilities, the Duty Free Zoe ad a customs termial. The total legth of the local embakmets is 3,490 m. The hadlig capacity of the port is assessed to be ca. 2 m. tos of cargo per year. witz/katowice, Köisghütte/Chorzów, Schwietochlowitz/ Świętochłowice, Ruda/Ruda Śląska ud Hideburg/Zabrze. I weige Jahre wird der 16,6 km lage westliche Abschitt der DTS (Hideburg/Zabrze Gleiwitz/Gliwice) etstehe. Das Straßeetz der Stadt ergäze die Ladesstraße 44 (Gleiwitz-Tichau/Tychy-Krakau/Kraków), 78 (Aaberg/ Chałupki-Glewitz-Chmielik) ud 88 (Groß Strehlitz/Strzelce Opolskie-Gleiwitz-Beuthe/Bytom). Der Gleiwitzer Bahhof gehört zu de wichtigste Eisebahkote Poles (Kategorie A). Die Stadt hat direkte Zugverbiduge ach viele Städte i Pole ud im Auslad, u.a. ach Berli ud Lviv/Ukraie. Der Gleiwitzer Bahhof diet ferer als Afags- ud Edstatio für Regioalzüge (u.a. ach Kattowitz/Katowice, Tschestochau/Częstochowa, Oppel/ Opole ud Kadrzi-Cosel/Kędzierzy-Koźle) I Gleiwitz befidet sich der größte Biehafe Poles, der über de Gleiwitzer Kaal (40 km, sechs Schleuse) mit der Oder verbude ist. Dadurch sid vo hier aus auf dem Wasserwege auch Deutschlad, Belgie, Niederlade ud Luxemburg zu erreiche. Im Rahme des Hafes, der über zwei Becke verfügt, fuktioiert das Schlesische Logistikzetrum mit eiem Güterbahhof, zahlreiche Lagerhalle, dem zollfreie Geläde ud eiem Zolltermial. Die Gesamtläge der Kais beträgt m. Die Verladekapazität des Hafes wird Kaał Gliwicki śluza w Łabędach Gliwice Caal Sluice i Łabędy /Kaal Gliwice Schleuse Łabędy 5

7 Autostrada A4 / A4 Motorway /Autobah A4 tutejszych abrzeży wyosi m. Zdolość przeładukowa portu szacowaa jest a ok. 2 ml to towarów roczie. W odległości 43 km od Gliwic leży Międzyarodowy Port Loticzy Katowice w Pyrzowicach. Posiada o dwa termiale pasażerskie (21,3 tys. m²) i jede termial cargo. Port w Pyrzowicach jest obecie jedym z trzech ajbardziej ruchliwych lotisk w Polsce. W 2010 r. odprawioo tu poad 2,4 ml pasażerów. Play powięszeia portu obejmują m.i. budowę drugiego termiala cargo oraz owej drogi startowej (dł. 3,6 km). MPL Katowice zapewia regulare połączeia loticze z 30 miastami a tereie Europy (m.i. Boloia, Frakfurt, Kijów, Paryż, Rzym i Warszawa). Ofertę lotiska uzupełiają także loty czarterowe do 31 miast rozsiaych w Europie, Afryce Pł. i a Bliskim Wschodzie. Dwa kilometry a połudie od cetrum miasta leży lotisko sportowe Aeroklubu Gliwickiego. Jest oo przystosowae do obsługi lekkich samolotów pasażerskich i ma dwie drogi startowe (770 i 600 m). Po plaowaej rozbudowie obiekt zyska owy pas startowy o sztuczej awierzchi oraz iezbędą ifrastrukturę. Jedocześie jego zabytkowa część (m.i. hagar) będzie poddaa remotowi. 43 km away from Gliwice there is the Katowice Iteratioal Airport i Pyrzowice. It admiisters two passeger termials (21.3 thousad m 2 ) ad oe cargo termial. At preset the airport i Pyrzowice is oe of the three busiest airports i Polad. I 2010 over 2.4 millio passegers were checked-i here. The The Gliwice-Sośica juctio is oe of the largest crossigs of its type i Europe (the A1 ad A4 motorways ad the atioal road No. 44). At the expese of over PLN 850 m. a 14-metre-high three-level grade-separated crossig was built here. It is completed with 5 access roads, 17 coectig roads, 15 service roads ad 2 flyovers. Their total legth amouts to 33 km. plas of the airport extesio iclude e.g. the costructio of aother cargo termial ad a ew ruway (3.6 km log). The Katowice Iteratioal Airport secures regular air coectios with 30 cities i Europe (e.g. Bologa, Frakfurt, Kiev, Paris, Rome ad Warsaw). The offer of the airport is completed by charter flights to 31 cities scattered across Europe, North America, ad i the Middle East. Two kilometres south from the city cetre there is a sports airfield of the Gliwice Aeroclub. It is adjusted to hadle light passeger aircraft ad it has two ruways (770 m ad 600 m). After the plaed extesio the facility will obtai a ew ruway with a artificial surface ad ecessary ifrastructure. Its historic sectio (e.g. the hagar) will be reovated at the same time. auf ca. 2 Mio. Toe jährlich geschätzt. Der iteratioale Flughafe Kattowitz liegt i Pyrzowice 43 km vo Gleiwitz. Er hat zwei Passagiertermials ( m²) ud ei Cargo-Termial. Mit 2,4 Mio. Fluggäste (2010) gehört der Flughafe Kattowitz zu de drei wichtigste i Pole. Geplat sid der Bau eies zweite Der Kote Gliwice-Sośica (Gleiwitz-Sositza) gehört zu de größte Straßekreuzuge Europas (Kreuzug der Autobahe A1 ud A4 sowie der Ladesstraße 44). Für mehr als 850 Mio. Zloty etstad hier eie auf drei Ebee gelege, 14 Meter hohe Kreuzug mit füf Zufahrtswege, 17 Zubrigerstraße, 15 Servicewege ud zwei Hochbrücke. Dere Gesamtläge beträgt 33 km. Cargo-Termials ud eier eue Startbah (3,6 km). Der Flughafe bietet Direktverbiduge zu 30 Ziele i Europa (u.a. Bologa, Frakfurt am Mai, Kiew, Paris, Rom ud Warschau) sowie Charterflüge zu 31 Ziele i Europa, Nordafrika ud im Nahe Oste. Zwei Kilometer südlich des Stadtzetrums befidet sich der Sportflugplatz des Aeroklubs Gleiwitz. Der Flugplatz, der über zwei Startbahe (770 ud 600 m) verfügt, ist für leichtere Passagiermaschie zugelasse. Im Rahme der Erweiterugsarbeite werde eie eue Startbah mit küstlicher Oberfläche ud die otwedige Ifrastruktur etstehe. Gleichzeitig werde die historische Gebäude (u.a. der Hagar) reoviert. Lotisko Gliwice/ Gliwice Airfield / Flugplatz Gliwice 6

8 Opel / Opel /Opel G ospodarka Ecoomy / Wirtschaft W Gliwicach działa podmiotów gospodarczych (dae wg GUS z r.). Są to firmy będące własością osób fizyczych, spółek prawa hadlowego, spółdzieli oraz skarbu państwa. Największą ich liczbę staowią małe podmioty gospodarcze, zatrudiające do dziesięciu osób (93,58%). Z kolei do dużych przedsiębiorstw, o zatrudieiu powyżej 250 osób, ależą 53 firmy (0,23%). Najlicziejszymi brażami gospodarki są: hadel, budowictwo i przemysł oraz działalość aukowo-techicza. Miasto Gliwice jest właścicielem lub współwłaścicielem 17 spółek prawa hadlowego, w tym: Agecji Rozwoju Lokalego, Parku Naukowo-Techologiczego TECHNOPARK GLIWICE, Przedsiębiorstwa Eergetyki Cieplej, Przedsiębiorstwa Remotów Ulic i Mostów, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kaalizacji, Przedsiębiorstwa Komuikacji Miejskiej, Śląskiej Sieci Metropolitalej, Śląskiego Cetrum Logistyki oraz Zarządu Budyków Miejskich I i II Towarzystwa Budowictwa Społeczego. I Gliwice there operate 23,255 busiess etities (data accordig to the Head Statistical office as of 31 December 2010). They are compaies owed by atural persos, compaies of the commercial code, co-operatives ad the state treasury. Their largest share are small eterprises, employig up to 10 persos (93.58%). O the other had, there are 53 large compaies, employig more tha 250 persos (0.23%). The ecoomy sectors which are represeted most umerously are: commerce, costructio ad idustry, as well as scietific ad techical activities. The City of Gliwice is a ower or co-ower of 17 commercial compaies, iclusive of: Local Developmet Agecy, Sciece ad Techology Park TECHNOPARK GLIWICE, Heat Power Compay, Streets ad Bridges Reovatio Compay, Water Supply ad Wastewater Treatmet Plat, Muicipal Trasport Compay, Silesia Metropolita Network, Silesia Logistic Cetre ad Muicipal Buildigs Maagemet I ad II Social Buildig Societies. I Gleiwitz sid Wirtschaftssubjekte tätig (ach Agabe des Statistische Hauptamtes vom ). Uter diese Uterehme fidet ma Gesellschafte, die vo atürliche Persoe betriebe werde, Gesellschafte des Hadelsrechts, Geosseschafte ud staatseigee Gesellschafte. Die meiste vo ihe sid kleie Uterehme mit bis zu zeh Mitarbeiter (93,58%). Nur 0,23% Firme köe mehr als 250 Mitarbeiter vorweise. Am stärkste vertrete sid die Hadelsbrache, das Bauwese, die Idustrie ud das wisseschaftlich-techische Profil. Die Stadt Gleiwitz ist Eigetümer bzw. Miteigetümer vo 17 Gesellschafte des Hadelsrechts, daruter der Agetur für Lokale Etwicklug, des Wisseschafts- ud Techologieparks TECHNOPARK GLIWICE, des Uterehmes für Heiztechik, des Uterehmes für Straße- ud Brückereovierug, der Wasser- ud Kaalisatioswerke, des Städtische Verkehrsuterehmes, des Schlesische Metropolitaetzes, des Schlesische Logistikzetrums, der Direktio für Städtische Gebäude I ud II sowie der Gesellschaft für Sozialbau. Etscheided für die lokale Wirtschaft ist jedoch die Kattowitzer Soderwirtschaftszoe (KSSE). Die KSSE umfasst vier Uterzoe: Gleiwitz/Gliwice, Bad Jastrzemb-Sohrau/Jastrzębie- Żory, Tichau/Tychy ud Sosowiec-Dąbrowa. Die Uterzoe Gleiwitz ist die größte vo ihe. Ihre Fläche beträgt 982 ha, wobei 378 ha i de Greze der Stadt liege. Das am Stadtrad gelegee Geläde verfügt über gute Verkehrsabiduge 7

9 Siedziba firmy PRUiM Gliwice Siedziba firmy PRUiM Gliwice / Sitz der Firma PRUiM Jedak o obliczu miejscowej gospodarki przede wszystkim decyduje działalość Katowickiej Specjalej Strefy Ekoomiczej S.A. W skład KSSE wchodzą cztery podstrefy: gliwicka, jastrzębsko- -żorska, sosowiecko-dąbrowska i tyska. Największą z ich jest Podstrefa Gliwicka. Jej ogóla powierzchia wyosi 982 ha, z czego w graicach Gliwic leży ok. 378 ha. Obszar te, zlokalizoway a obrzeżach miasta, posiada dogode połączeia komuikacyje (drogi krajowe i międzyarodowe). Potecjale działki dla iwestorów przemysłowych mają owoczesą ifrastrukturę techiczą. W gliwickiej KSSE działa 61 firm m.i. motoryzacyje, metalowe, budowlae, maszyowe i elektroicze. Są to zarówo firmy polskie, jak i zagraicze (Niemcy, Włochy, Portugalia, Fracja, Aglia, Hiszpaia, USA, Holadia, Japoia, Daia, Austria, Belgia i Korea Płd.). Do roku 2010 zaiwestowao tutaj 6,1 miliarda złotych i stworzoo 11 tys. miejsc pracy. However, the image of the local ecoomy depeds most of all o the activities of the Katowice Special Ecoomic Zoe, Co. The Katowice Special Ecoomic Zoe cosists of four subzoes: Gliwice, Jarzębie Zdrój-Żory, Sosowiec-Dąbrowa Góricza ad Tychy subzoes. The largest of them is the Gliwice Subzoe. Its total surface area equals 982 ha, ca. 378 of which is located withi the boudaries (Lades- ud iteratioale Straße). Die Ivestitiosgrudstücke verfüge wiederum über modere techische Ifrastruktur. Im Gleiwitzer Teil der Kattowitzer Soderwirtschaftszoe sid isgesamt 61 Uterehme tätig, die u.a. folgede Brache vertrete: Autoidustrie, Metallidustrie, Bauwese, Maschiebau, Elektroik. I der KSSE sid sowohl polische Podstrefa Gliwicka KSSE S.A. / Gliwice Subzoe of the Katowice Special Ecoomic Zoe / Uterzoe Gliwice der Soderwirtschaftszoe Katowice KSSE S.A. KSSE S.A. (1918 ha 200 firm) powstała a mocy rozporządzeia Rady Miistrów z 1996 r. Jej zadaiem jest przyciągaie strategiczych iwestorów, tworzeie owych miejsc pracy oraz restrukturyzacja przemysłu istiejącego w regioie. Zachętą dla iwestorów są tu m.i. zacze ulgi podatkowe, podobe do ulg stosowaych w iych krajach Uii Europejskiej. Do roku 2010 zaiwestowao tutaj 16,6 miliarda złotych i stworzoo 33,5 tys. miejsc pracy. Katowice Special Ecoomic Zoe, Co. (1918 ha 200 compaies) was established pursuat to the Order of the Coucil of Miisters of Its objective is to attract strategic ivestors creatig ew jobs ad restructurig of the idustry existig i the regio. Icetives for potetial ivestors iclude e.g. cosiderable tax relieves, similar to the relieves applied i other Europea Uio states. Before 2010 PLN 16.6 billio was ivested here ad 33.5 thousad jobs were created. Die Kattowitzer Soderwirtschaftszoe, AG (1918 ha, 200 Uterehme) wurde 1996 mit dem Beschluss des Miisterrates der Republik Pole gegrüdet. Damit wollte ma strategische Ivestore gewie, eue Arbeitsplätze schaffe ud die i der Regio bereits existierede Idustrie umstrukturiere. Eie Aspor für Ivestore sollte u.a. Steuervergüstiguge darstelle, dere Höhe mit der i adere EU-Läder vergleichbar ist. Bis 2010 wurde i der Kattowitzer Soderwirtschaftszoe 16,6 Milliarde Zloty ivestiert ud Arbeitsplätze geschaffe. 8

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World.

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. G liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. GLIWICE Rynek i dawny Ratusz / Market Square and the old town Hall Gliwice leżą nad rzeką Kłodnicą, w zachodniej części województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Kontrola imigracji. iii

Kontrola imigracji. iii Immigratio cotrol Immigratio cotrol is about how ad why people from coutries outside the UK are allowed to come to the UK ad how log they ca stay. It is also about what they are allowed to do whe they

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009

magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009 magazyn bezpłatny free magazine 5 (25) 2009 Jeśli latać, to tylko z Katowic! Katowice the only airport worth flying from linie czarterowe charter airlines Oslo Malmö Sztokholm Fuerteventura Teneryfa Faro

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE 2 0 0 9 makieta_new_koniec.indd 1 2009-01-06 12:31:46 POŁOŻENIE INFRASTRUKTURA DROGOWA, KOLEJOWA, LOTNICZA DANE DEMOGRAFICZNE SZKOLNICTWO RYNEK PRACY PRZEMYSŁ, HANDEL,

Bardziej szczegółowo

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Miasto Bydgoszcz Czy wiesz, że... / Did you know... W Bydgoszczy znajduje się jedyne w tej części Europy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechika Pozańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. iż. Ryszard MICHALSKI UWM w

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Panorama Starego Miasta Panorama of the Old Town Oświęcim to miasto o ponad

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji sierpień (154) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Możliwości eksportu iteretowy polskiej żywości do Malezji Program Odawiale LIFE źródła eergii, korzyści

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Destination: Katowice The International Congress Centre

Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Destination: Katowice The International Congress Centre Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe Destination: Katowice The International Congress Centre 01 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Piotr

Bardziej szczegółowo

Strefa ZABRZE UJAZD TUCZNAWA. Investors wanted! Regionalne Parki KSSE. magazyn. K W I E C I E Ń 2 0 0 8 I n f o r m a t o r K S S E ISSN 1644-5163

Strefa ZABRZE UJAZD TUCZNAWA. Investors wanted! Regionalne Parki KSSE. magazyn. K W I E C I E Ń 2 0 0 8 I n f o r m a t o r K S S E ISSN 1644-5163 Strefa K W I E C I E Ń 2 0 0 8 I n f o r m a t o r K S S E ISSN 1644-5163 magazyn Investors wanted! Regionalne Parki KSSE ZABRZE UJAZD TUCZNAWA [spistreści] 3. [strefastrefy] Zaproszenie na Śląskie Forum

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra i okolice Zielona Góra und die Umgebung Zielona Góra and surrounding areas

Zielona Góra i okolice Zielona Góra und die Umgebung Zielona Góra and surrounding areas Zielona Góra i okolice Zielona Góra und die Umgebung Zielona Góra and surrounding areas Zabytki, muzea, winnice, sport i rekreacja Sehenswürdigkeiten, Museen, Weinberge, Sport und Erholung Monuments, museums,

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

NWESTOR IGazeta inwestycyjna Katowice Poznań Wrocław

NWESTOR IGazeta inwestycyjna Katowice Poznań Wrocław NWESTOR IGazeta inwestycyjna Katowice Poznań Wrocław issn 1897-4694 nr 11 (22) Listopad 2008 Cena 4,99 zł (w tym vat 7%) www.gazetainwestor.pl NR INDEKSU 242187 Infrastruktura Centrum DEPTAK w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca inwestorom przyjazny klimat oraz profesjonalną obsługę.

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007 SILESIA 4 (12) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! www.katowice-airport.com Lataj z Katowic!

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY W 2008 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY W 2008 ROKU Medycya Pracy 2010;61(3):353 365 Istytut Medycyy Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Eliza Goszczyńska PRACA POGLĄDOWA DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechika Pozańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. iż. Ryszard MICHALSKI UWM w

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo