Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług"

Transkrypt

1 Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres: ul. Marynarki Polskiej 130, Gdańsk NIP ; REGON: strona internetowa: 2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Małgorzata Kosmala, w godz. 8:00-14:00, tel adres 3) Zamawiający ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenegetycznymi WN SN i nn na terenie Energa - Operator SA Oddział w Gdańsku: sprawa ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 Zadanie: 1 Rejon Dystrybucji w Gdańsku Zadanie: 2 Rejon Dystrybucji w Gdyni Zadanie: 3 Rejon Dystrybucji w Tczewie Zadanie: 4 Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdańskim Zadanie: 5 Rejon Dystrybucji w Kartuzach Zadanie: 6 Rejon Dystrybucji w Wejherowie Zadanie: 7 Wydział Zarządzania Usługami Sieciowymi 4) Okres realizacji zamówienia dla wszystkich zadań: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do osiągniecia maksymalnej kwoty zobowiązania przeznaczonej przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia. 5) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Dla wszystkich zadań: Cena brutto [100%] 6) Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: 7) Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy spełniający wymagania określone w WZ 8) Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do godz. 08:00 9) Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok 409 data godz. 09:00 10) Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert. 11) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych: ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) oraz Regulaminem udzielania zamówień w Energa-Operator SA. Sporządził(a): Małgorzata Kosmala Gdańsk, r.

2 Postępowanie numer: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nn w roku 2015 na terenie Energa Operator SA Oddział w Gdańsku. Postępowanie nr: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 ZAMAWIAJĄCY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku ul.marynarki Polskiej 130, Gdańsk Gdańsk; 06 lipca 2015 Specyfikacja Istotnych Warunki Zamówienia ENERGA-OPERATOR SA

3 Postępowanie numer: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 SPIS TREŚCI DZIAŁ I DEFINICJE... 3 DZIAŁ II INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM... 3 DZIAŁ III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/NUMER POSTĘPOWANIA... 3 DZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 DZIAŁ V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA... 4 DZIAŁ VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA... 4 DZIAŁ VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU... 6 DZIAŁ VIII INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI... 7 DZIAŁ IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM... 8 DZIAŁ X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ... 8 DZIAŁ XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY... 8 DZIAŁ XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT... 9 DZIAŁ XIII OPIS SOPSOBU OBLICZANIA CENY... 9 DZIAŁ XIV OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT... 9 DZIAŁ XV WYBÓR OFERTY DZIAŁ XVI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY DZIAŁ XVII ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY, WZÓR UMOWY DZIAŁ XVIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI Specyfikacja Istotnych Warunki Zamówienia ENERGA-OPERATOR SA

4 Postępowanie numer: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 DZIAŁ I DEFINICJE Ilekroć w dalszej części Warunków Zamówienia jest mowa o: 1) WZ należy przez to rozumieć niniejsze Warunki Zamówienia wraz z załącznikami, 2) Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), 3) Regulaminie- należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień w ENERGA- OPERATOR SA 4) Zamówieniu należy przez to rozumieć zamówienie niepubliczne, którego przedmiot został określony w dziale V WZ, 5) Postępowaniu należy przez to rozumieć niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone zgodnie z Ustawą oraz Regulaminem. 6) OFERTA - należy przez to rozumieć formularz ofertowy wraz z kompletem dokumentów, załączników, oświadczeń, złożonych przez Wykonawcę, łącznie z opakowaniem. DZIAŁ II INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 1. Zamawiającym jest ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , 1.2. NIP: REGON: Kapitał zakładowy w wysokości ,00 PLN opłacony w całości, 1.5. Strona internetowa: Adres Telefon: Faks: Postępowanie organizuje i prowadzi: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, Wydział Zamówień i Zakupów 2.1. Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, Gdańsk 2.2. Telefon: / Faks: / Adres Godziny pracy: dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00. DZIAŁ III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/NUMER POSTĘPOWANIA 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 5 Regulaminu 2. Postępowanie o udzielenie Zamówienia, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 3. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. DZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nn w roku 2015 na terenie Energa Operator SA Oddział w Gdańsku. Zadanie 1 - Rejon Dystrybucji Gdańsk, Zadanie 2 - Rejon Dystrybucji Gdynia, Zadanie 3 - Rejon Dystrybucji Tczew, Zadanie 4 - Rejon Dystrybucji Starogard, Zadanie 5 - Rejon Dystrybucji Kartuzy, Zadanie 6 - Rejon Dystrybucji Wejherowo, Zadanie 7 Wydział Zarządzania Usługami Sieciowymi Specyfikacja Istotnych Warunki Zamówienia ENERGA-OPERATOR SA 3/11

5 Postępowanie numer: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 2. Szacunkowe wielkości oraz informacje dla oferowanego przedmiotu zamówienia, zawiera Załącznik nr 1 do WZ- Specyfikacja techniczna. OPIS SPOSOBU WYKONANIA ZAMÓWIENIA 3. Zamówienie będzie realizowane w ramach zawartej umowy. 4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, maksymalnie na cztery zadania. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający przewiduje udzielanie Wykonawcy dodatkowych zleceń awaryjnych w przypadku wystąpienia awarii na liniach energetycznych na obszarze działania Zamawiającego. 8. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie faktur VAT w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Zamawiającego faktur za dany miesiąc. 9. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) uzyskania pisemnych zezwoleń właściwych Nadleśnictw, Urzędów Gmin, Zarządów Dróg na wycinkę drzew, 2) uzyskania własnym kosztem i staraniem pisemnej zgody na prowadzenie prac związanych z przedmiotem zamówienia od właścicieli gruntów, na terenie, których będą te prace wykonywane, 3) informowania o każdej pracy w pobliżu sieci elektroenergetycznej Zamawiającego, 4) organizowania prac w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i instrukcjami, a w szczególności z Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w ENERGA OPERATOR SA, 5) prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z realizacja powierzonego zadania. 10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru końcowego (bez uwag) poszczególnych usług realizowanych w ramach zawartej umowy. DZIAŁ V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do osiągniecia maksymalnej kwoty zobowiązania przeznaczonej przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia. DZIAŁ VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował co najmniej 2 usługi zrealizowane u operatorów sieci energetycznej na każde zadanie (wycinki drzew i gałęzi pod liniami energetycznymi SN i nn dla Zadań 1,2,3,4,5,6 oraz pod liniami WN dla Zadania 7) w ciągu 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia w wysokości: referencje dla Zadania ,00 zł za każdą usługę dla Zadania ,00 zł za każdą usługę dla Zadania ,00 zł za każdą usługę Specyfikacja Istotnych Warunki Zamówienia ENERGA-OPERATOR SA 4/11

6 Postępowanie numer: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/ dla Zadania ,00 zł za każdą usługę dla Zadania ,00 zł za każdą usługę dla Zadania ,00 zł za każdą usługę dla Zadania ,00 zł za każdą usługę W przypadku złożenia oferty na cztery zadania warunek dotyczący listów referencyjnych sumuje się (należy przedstawić 8 listów referencyjnych, listy referencyjne nie mogą powtarzać się w zadaniach). 1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) dla Zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 - nie mniej niż dwa zespoły po minimum 6 pracowników (łącznie nie mniej niż 12 osób na każde zadanie) Ci sami pracownicy nie mogą wchodzić w skład osobowy drugiego zespołu (tj. dany zespół przypisany jest tylko do jednego zadania). w tym: - minimum trzy osoby do pracy w systemie brygadowym przewidziane do pracy piłą motorową, posiadające uprawnienia do obsługi pił motorowych oraz minimum dwie osoby posiadające uprawnienia do prac na wysokości (alpinistyczne), a także minimum jedna osoba na zadanie posiadającą uprawnienia do kierowania ruchem na drodze wydane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. - wszystkie osoby w zespołach realizujących prace muszą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych (świadectwa kwalifikacyjne,,e lub D ) bez ograniczenia wysokości napięcia; b) dysponują następującymi jednostkami sprzętowymi i środkami transportu: piły motorowe minimum 4 sztuki samochód do wywozu drewna minimum 1 sztuka podnośnik koszowy min. 18 m minimum 1 sztuka rozdrabniacz do gałęzi minimum 1 sztuka frezarka do pni minimum 1 sztuka 1.4 realizować będą prace wycinkowe przy zachowaniu wymagań Standardów dotyczących ograniczenia przerw planowych stanowiących Załącznik Nr 8 do SIWZ; 1.5 znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej: dla Zadania ,00 zł dla Zadania ,00 zł dla Zadania ,00 zł dla Zadania ,00 zł dla Zadania ,00 zł dla Zadania ,00 zł dla Zadania ,00 zł przy czym, w przypadku składania oferty na więcej, niż jedno zadanie posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej, niż suma wymienionych kwot odpowiadających tym częściom. 1.6 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 21 Regulaminu. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w ust. 1, Wykonawcy muszą spełniać łącznie. Specyfikacja Istotnych Warunki Zamówienia ENERGA-OPERATOR SA 5/11

7 Postępowanie numer: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy odpowiednich dokumentów i oświadczeń, o których mowa w dziale VII ust. 1 i ust. 2. DZIAŁ VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą: 1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie tj. zrealizowanych, usług, o których mowa w Dziale VI ust. 1 pkt 1.2 WZ, z podaniem ich wartości, daty wykonania i odbiorców na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 5 do WZ, oraz co najmniej dwa listy referencyjne wystawione przez operatorów sieci energetycznej potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Zamawiający nie dopuszcza listów referencyjnych wystawionych przez Wykonawcę dla Podwykonawcy Wykaz pracowników biorących udział przy realizacji przedmiotowego zamówienia z potwierdzeniem posiadania uprawnień, o których mowa w Dziale VI ust. 1 pkt 1.3 lit. a) WZ, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 6 do WZ Wykaz sprzętu i środków transportu którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, o których mowa w Dziale VI ust. 1 pkt 1.3 lit. b) WZ, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 7 do WZ Polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w wysokości co najmniej ,00 zł w zakresie prowadzonej działalności Zezwolenie na zbieranie odpadów (w tym odpadu odbieranego od Zlecającego w ramach przedmiotu umowy), wydaną przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą: 2.1. Aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty, 2.2. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu ubezpieczeniowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty, 2.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, powyższe dokumenty mogą być złożone w formie wydruku z internetowych baz danych, prowadzonych przez organizacje rządowe (odpowiednio dla Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego jest to strona: dla Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest to strona: Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków Specyfikacja Istotnych Warunki Zamówienia ENERGA-OPERATOR SA 6/11

8 Postępowanie numer: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, o których mowa w Dziale VI ust. 1 pkt 1.5 SIWZ W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. 3. Wykonawca powinien złożyć również: 3.1 pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie osoby, która podpisała ofertę, do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt. 2.3., 4. Dokumenty, o których mowa w dziale VII pkt. 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; (dotyczy wersji papierowej) i należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 5. Dokument, o którym mowa w dziale VII pkt pkt 1.1 należy złożyć w oryginale 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 7. Załączone do oferty dokumenty sporządzone przez Wykonawcę, muszą być podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć: 8.1 dokument potwierdzający ustanowienie przez nich pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, 8.2 dokumenty, o których mowa: w pkt. 1.1, 1.6; 2.1, 2.2, 2.3,- osobno dla każdego z Wykonawców w pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, wspólne dla wszystkich Wykonawców 9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8.2, powinny być podpisane, a w przypadku kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem: 10.1 wspólne dla wszystkich Wykonawców przez pełnomocnika, o którym mowa w ust. 8 pkt dotyczące poszczególnych Wykonawców każdorazowo przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, którego dany dokument dotyczy. 10. Podpisanie dokumentu przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest równoważne podpisaniu tego dokumentu przez pełnomocnika, o którym mowa w ust. 8 pkt DZIAŁ VIII INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, za pomocą faksu, formie elektronicznej. 3. Wykonawcy korespondencję przekazują: 3.1. pisemnie na adres: Specyfikacja Istotnych Warunki Zamówienia ENERGA-OPERATOR SA 7/11

9 Postępowanie numer: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 Nazwa i adres Wykonawcy ENERGA-OPERATOR SA ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku ul. Marynarki polskiej Gdańsk Zamówienia niepublicznego w przedmiocie: Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nn w roku 2015 na terenie Energa Operator SA Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk Postępowanie numer: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/ za pomocą faksu na nr / na adres poczty elektronicznej osób upoważnionych do kontaktowania się z Wykonawcami: 4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godz. od 8 00 do 14 00, jest/ są: 4.1. w sprawach merytorycznych: Robert Korzemiakin, 4.2. w sprawach proceduralnych: Małgorzata Kosmala, DZIAŁ IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium DZIAŁ X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. 2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. DZIAŁ XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści WZ. 3. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do WZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści. 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być parafowane lub podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy - niespełnienie tego wymogu spowoduje nieuwzględnienie poprawek. 5. Zaleca się, by strony oferty zawierające jakąkolwiek treść były kolejno ponumerowane oraz połączone ze sobą. 6. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu zgodnie z wzorem: Specyfikacja Istotnych Warunki Zamówienia ENERGA-OPERATOR SA 8/11

10 Postępowanie numer: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 Nazwa i adres Wykonawcy ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, Gdańsk Postępowanie: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 Zamówienia niepublicznego w przedmiocie: Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nn w roku 2015 na terenie Energa Operator SA Oddział w Gdańsku Nie otwierać przed dniem: , godz Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę lub wprowadzić zmiany do oferty. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub zmianie oferty, Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie to powinno być opakowane tak jak oferta i dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem: WYCOFANIE lub ZMIANA. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. DZIAŁ XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku, Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, pok. nr 2 (kancelaria), do dnia r. do godz. 08:00 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, sala nr 409 w dniu r. o godz. 09:00 3. W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 4. Ofertę złożoną po terminie, zamawiający zwróci bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. DZIAŁ XIII OPIS SOPSOBU OBLICZANIA CENY 1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia. 2. Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do WZ. Cenę należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości. 3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym m.in.: opłaty ponoszone na rzecz nadleśnictw i jednostek samorządu terytorialnego, opłaty za dopuszczenie do prac (koszty powiadomień Odbiorców, przygotowanie miejsca pracy), wydatki na odszkodowania za straty i szkody ponoszone na rzecz właścicieli nieruchomości. 4. Podane w formularzu ofertowym ceny będą obowiązywały w całym okresie trwania umowy. 5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. DZIAŁ XIV OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT 1. Kryteria oceny ofert i ich waga: - (C) Cena - 100%. Specyfikacja Istotnych Warunki Zamówienia ENERGA-OPERATOR SA 9/11

11 Postępowanie numer: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 Sposób obliczenia poszczególnych kryteriów: cena (C) wartość najniższa otrzyma 100 pkt. Ocena punktowa ceny oferty zostanie określona jako stosunek najniższej ceny oferowanej w ofertach do ceny danej oferty pomnożonej przez 100. Wartość ogólna oferty określona zostanie według poniższego wzoru: C*100% 2. Za najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów we wskazanych powyżej kryteriach. DZIAŁ XV WYBÓR OFERTY 1. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia pisemnie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jej cenę, a także pozostałe warunki oferty podlegające ocenie. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia [lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy], Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. DZIAŁ XVI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Nie dotyczy DZIAŁ XVII ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY, WZÓR UMOWY 1. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia, zgodną ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ oraz na zasadach określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia wykonania Przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku siły wyższej lub takich wyjątkowych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy. Zmiana taka wymaga sporządzenia pisemnego aneksu. DZIAŁ XVIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W toku postępowania Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, określone w Regulaminie. Specyfikacja Istotnych Warunki Zamówienia ENERGA-OPERATOR SA 10/11

12 Postępowanie numer: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 ZAŁĄCZNIKI 1. Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna, 2. Załącznik nr 2- Formularz oferty, 3. Załącznik nr 3- Wzór umowy wraz z załącznikami, 4. Załącznik nr 4- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 5. Załącznik nr 5- Wykaz wykonanych usług, 6. Załącznik nr 6- Wykaz osób biorących udział przy realizacji zamówienia, 7. Załącznik nr 7- Wykaz sprzętu i środków transportu. 8. Załącznik nr 8- Standardy dotyczące ograniczania przerw planowych. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy. Sporządziła: Data: Akceptacja członka komisji Robert Korzemiakin - elektronicznie Data: Zaakceptowała: Data: Zatwierdził: Data: Specyfikacja Istotnych Warunki Zamówienia ENERGA-OPERATOR SA 11/11

13 Wymagania techniczne i jakościowe Załącznik nr 1 do WZ Wymagania techniczne i jakościowe Nr postępowania /. /. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu wycinki drzew pod liniami elektroenergetycznymi na obszarze działania ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku zwanym dalej Zamawiającym. Obszar działania obejmuje cztery Rejony Dystrybucji. Zakres wycinki drzew obejmuje: o wycinkę standardową o wycinkę pojedynczych drzew w terenie leśnym, wycinkę pojedynczych drzew poza terenem leśnym, o cięcie techniczne (chirurgia) drzew w terenie leśnym, o cięcie techniczne (chirurgia) drzew poza terenem leśnym, o uzgodnienia, związane z wycinką z właścicielami terenu dla każdego obiektu. o uprzątnięcie terenu poprzez zagospodarowanie urobku w sposób uzgodniony z właścicielem terenu (przetoczenie dłużycy i przeciągnięcie gałęzi w miejsca ustalone, ułożenie w stosy, wywóz drągowiny lub gałęzi, rozdrabnianie, itp). 2. Obowiązujące definicje usług wycinki a. Wycinka standardowa - przez wycinkę standardową rozumie się wycinkę/przycinkę drzew, krzewów i podrostów (niezależnie od wieku roślin) rosnących pod i z boku linii w celu zachowania bezpiecznych odległości koron drzew od przewodów linii (pasy o minimalnych szerokościach dla linii: WN 110kV - 15 m dla linii dwutorowych 20 m, SN 15kV - 10 m, nn 0,4kV - 5 m), z całkowitym uprzątnięciem terenu poprzez zagospodarowanie urobku w sposób uzgodniony z właścicielem terenu (przetoczenie dłużycy i przeciągnięcie gałęzi w miejsca ustalone, ułożenie w stosy, wywóz drągowiny lub gałęzi, rozdrabnianie, itp.). Jednostką rozliczeniową jest wycinka z uprzątnięciem terenu z obszaru o wielkości jednego hektara. b. Wycinka pojedynczego drzewa (niebezpiecznego, chorego, itp.) rosnącego w terenie leśnym poza pasem określonym w wycince standardowej, wymagające specjalistycznego sprzętu z całkowitym uprzątnięciem terenu jak przy wycince standardowej. c. Wycinka pojedynczego drzewa (niebezpiecznego, chorego, itp.) rosnącego poza terenem leśnym i poza pasem określonym w wycince standardowej, wymagające specjalistycznego sprzętu z całkowitym uprzątnięciem terenu jak przy wycince standardowej. d. Cięcie techniczne (chirurgia) drzewa (rozbudowanego, zabytkowego itp.) rosnącego w terenie leśnym, wymagające specjalistycznego sprzętu z całkowitym uprzątnięciem terenu jak przy wycince standardowej. Dotyczy również cięcia gałęzi drzew ze ściany lasu. e. Cięcie techniczne (chirurgia) drzewa (rozbudowanego, zabytkowego itp.) rosnącego poza terenem leśnym, wymagające specjalistycznego sprzętu z całkowitym uprzątnięciem terenu jak przy wycince standardowej. f. Uzgodnienie wycinki z każdym właścicielem nieruchomości (gruntu), na terenie której planowane jest przeprowadzenie wycinki drzew i podrostów. 1

14 Załącznik nr 1 do WZ Wymagania techniczne i jakościowe Nr postępowania /./. 1. Oszacowanie ilości na 2015 rok zamówienia Oddziału w Gdańsku na usługę związaną z świadczeniem usług z zakresu wycinki drzew i gałęzi pod i obok linii elektroenergetycznych. Oddział w Gdańsku Wycinka standardowa [ha] Pojedyncze drzewa [szt.] Chirurgia drzew [szt.] las poza lasem las poza lasem Wydział Zarządzania Usługami Sieciowymi Rejon Dystrybucji Gdańsk Ilość Ilość Rejon Dystrybucji Gdynia Ilość , Rejon Dystrybucji Tczew Ilość Rejon Dystrybucji Starogard Ilość Rejon Dystrybucji Kartuzy Ilość Rejon Dystrybucji Wejherowo Ilość

15 Załącznik nr 1 do WZ Wymagania techniczne i jakościowe Nr postępowania /. /. Informacje dla oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca może składać ofertę na wycinkę drzew i gałęzi maksymalnie na cztery Zadania. 2. Wymagania dotyczące zasad realizacji przedmiotu zamówienia Prace związane z prowadzeniem wycinki drzew na terenie ENERGA-OPERATOR SA prowadzone są zgodnie z obowiązującą Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w ENERGA-OPERATOR SA z zachowaniem zasad prowadzenia wycinek drzew wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi Uzgodnienia z właścicielami terenów oraz uzyskanie koniecznych zezwoleń na wycinkę drzew dokonuje Wykonawca na podstawie upoważnienia do podejmowania działań w imieniu ENERGA-OPERATOR SA Rodzaje zadań jakie Zamawiający może zlecać do wykonania Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zostały wyszczególnione w Załączniku nr 2 do WZ Rzeczowy zakres zlecanych zadań oraz miejsce i termin jego wykonania określi Zamawiający każdorazowo, stosownie do swych potrzeb, zlecając Wykonawcy wykonanie określonego zadania, stosownie do Załącznika nr 2 do WZ. Jednocześnie, gdy Zamawiający nie zleci Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy poszczególnych zadań wymienionych w Załączniku nr 2 do WZ, Wykonawca nie ma prawa żądać od Zamawiającego zlecania takich zadań, ani też żądania odszkodowania z tego tytułu Zakres rzeczowy zadania, który ma być wykonany na podstawie pojedynczego zlecenia, powinien pozwalać na jego realizację w terminie nie dłuższym niż 30 dni Do wystawienia w imieniu Zamawiającego zleceń oraz kontroli i nadzoru nad pracami w ramach poszczególnych Zadań, uprawnieni są dla Zadania 1;2;3;4;5;6 osoby wyznaczone przez Dyrektorów Rejonów Dystrybucji, których dotyczą te zadania, dla Zadania 7 osoby wyznaczone przez Kierownika Wydziału Zarządzania Usługami Sieciowymi Zlecenia wykonania prac, Zamawiający przekazywał będzie Wykonawcy w formie pisemnej Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji zlecenia uznaje się za przyjęcie i podpisanie zlecenia na warunkach w nim określonych Po przyjęciu zlecenia przez Wykonawcę następuje przekazanie placu budowy zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Umowy. Wykonawca przy przekazaniu placu budowy dostarcza kserokopię świadectw kwalifikacyjnych i/lub alpinistycznych pracowników przewidzianych do wykonania zlecenia Przed przystąpieniem do wycinki drzew Wykonawca dostarcza celem uzgodnienia harmonogram wycinki drzew wraz z terminami wycinki do osoby odpowiedzialnej za wycinkę w Wydziale Zarządzania Usługami Sieciowymi lub Dziale Zarządzania Eksploatacją. Termin przedstawienia harmonogramu minimum 10 dni przed rozpoczęciem wycinki. Osoba odpowiedzialna w ciągu 2 dni dokonuje uzgodnień Wymagane się następujące standardy dotyczące czasów i ilości wyłączeń dla prac planowanych: przerwa jednorazowa 4 godziny na dobę oraz max 2 wyłączenia w ciągu tygodnia W sytuacji wymagającej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej dłuższej niż 4 godziny na dobę lub na żądanie Wykonawcy zgłoszone na piśmie, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania agregatu/agregatów prądotwórczych umożliwiających zasilenie wyłączonych odbiorców w związku z zakresem wykonywanej pracy, w sposób wskazany przez Zamawiającego. 3

16 Załącznik nr 1 do WZ Wymagania techniczne i jakościowe Nr postępowania /./. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek przekroczenia czasów wyłączeń przyjętych w harmonogramie wyłączeń zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów EOP. Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego W przypadku prowadzenia wycinki nie stanowiącej bezpośredniego zagrożenia dla linii energetycznych prace odbywają się na podstawie zgłoszenia, urządzenia są pod napięciem. Codziennie przed przystąpieniem do pracy zgodnie z przedstawionym wcześniej harmonogramem, brygadzista zgłasza rozpoczęcie pracy Dyspozytorowi Regionalnej Dyspozycji Mocy lub Dyspozytorowi Centralnej Dyspozycji Mocy. Zgłoszenia mogą być radiowe lub telefoniczne. Przystąpienie brygady do wycinki może nastąpić dopiero po potwierdzeniu powyższego przez dyspozytora służb ruchu. Na liniach, przy których wykonywana jest wycinka zostaje odstawiona automatyka SPZ. Bezpośrednio po zakończeniu wycinki w danym dniu, brygadzista zgłasza zakończenie pracy Dyspozytorowi Regionalnej Dyspozycji Mocy lub Dyspozytorowi Centralnej Dyspozycji Mocy W przypadku prowadzenia wycinki stanowiącej bezpośrednie zagrożenia prace odbywają się na polecenie pisemne przy wyłączonych urządzeniach elektroenergetycznych w tym liniach elektroenergetycznych Brak zgłoszenia się brygady do Regionalnej Dyspozycji Mocy lub Centralnej Dyspozycji Mocy zgodnie z harmonogramem przed przystąpieniem do przeprowadzenia wycinki drzew wyklucza rozpoczęcie prac. Każde przystąpienie do wykonywania wycinki bez zgłoszenia do Regionalnej Dyspozycji Mocy lub Centralnej Dyspozycji Mocy traktuje się jako samowolne przystąpienie do pracy niezgodne z ww. zasadami prowadzące do wstrzymania robót oraz zerwania umowy na wycinkę. Takie same konsekwencje obowiązują w przypadku nie zgłoszenia do Regionalnej Dyspozycji Mocy lub Centralnej Dyspozycji Mocy zakończenia pracy w danym dniu przez brygadę wycinkową. Wykonawca, który nie zgłosi się (trzy razy) do Regionalnej Dyspozycji Mocy lub Centralnej Dyspozycji Mocy celem przystąpienia do prac zostanie obciążony kosztami przygotowania dopuszczeń a Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć umowę Wykonawcy Do wykonania zleconych prac, Wykonawca kierować będzie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie, bez przeciwskazań do wykonywanych prac oraz przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami Zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawcy do zleconej pracy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności Do każdego wykonanego zlecenia Wykonawca przedstawi kosztorys powykonawczy uwzględniający szczegółowy wykaz prac wykonanych w ramach danego zlecenia stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy Odbioru wykonania zleconej pracy dokonuje Zamawiający w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Wykonawcę o wykonaniu zlecenia i przedstawienia przez tegoż Wykonawcę kosztorysu powykonawczego uwzględniającego szczegółowy wykaz prac wykonanych w ramach danego zlecenia. Odbiór wykonania każdej zleconej pracy (każdego wykonanego zlecenia) potwierdzony będzie protokołem odbioru, stanowiący Załącznik nr 10 do Umowy, podpisanym przez obie strony bez zastrzeżeń Wykonawca zobowiązuje się kierować do zlecanych prac pracowników posiadających ważne świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej oraz świadectwa kwalifikacyjne E bez ograniczenia wysokości napięcia. Pracownicy powinni tworzyć zespół pracowników kwalifikowanych. Przy czym, przez pojęcia: - świadectwo kwalifikacyjne rozumie się świadectwo stwierdzające spełnienie przez daną osobę odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych do 4

17 Załącznik nr 1 do WZ Wymagania techniczne i jakościowe Nr postępowania /./. wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolnopomiarowym dla określonych rodzajów urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, - świadectwo alpinistyczne rozumie się świadectwo stwierdzające ukończenie kursu alpinistycznego przez daną osobę Wszelkie koszty związane z nabyciem środków niezbędnych do wykonania prac wchodzących w zakres zamówienia będą obciążać Wykonawcę Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody mogące wystąpić w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w ciągu 30 dni od dnia wystawienia zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania we własnym zakresie i własny koszt wszelkich odpadów powstałych w wyniku wykonywanej usługi Wykonawca zobowiązuje się do posiadania i stosowania własnego sprzętu i środków transportu w czasie trwania Umowy Oferent, wraz ze składaną ofertą, dostarcza również kserokopię świadectw kwalifikacyjnych zgodnie z punktem pracowników kwalifikowanych pracujących każdorazowo przy zleceniu Wykonawca zobowiązuje się do pracy co najmniej w godzinach od 8 do 14 przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku lub w inny sposób po uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca powinien posiadać 2 zespoły pracowników, po 6 pracowników na zespół przy czym: -Ci sami pracownicy nie mogą wchodzić w skład osobowy zespołu dla Zadania 1,2,3,4,5,6,7) Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o zmianie składu osobowego w oraz dostarczenia kopii aktualnych świadectw kwalifikacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnej listy osób przeszkolonych w wyżej wymienionym zakresie, w trakcie realizacji zlecenia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego innego składu osób Zamawiający może zerwać umowę z Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie, aby prace były zlecane w wymiarze określonym w Załączniku nr 2 do Umowy. Zakres zlecanych prac będzie określany przez Zamawiającego w każdorazowym zleceniu Wykonawca zobowiązuje się do podania osoby do kontaktu przy realizacji niniejszej umowy Zamawiający może udzielić Wykonawcy dodatkowego zlecenia awaryjnego w przypadku wystąpienia awarii na liniach energetycznych na obszarze działania Zamawiającego Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru końcowego (bez uwag) poszczególnych usług realizowanych w ramach zawartej umowy. 5

18 UMOWA NR. Zawarta w.. w dniu roku pomiędzy: ENERGA - OPERATOR SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości zł, REGON , Oddziałem w... z siedzibą w.., reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a.. reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą. Niniejsza umowa została zawarta na podstawie oferty nr [ ], przyjętej dla części nr [ ] zamówienia, w postępowaniu nr.... pn. Wycinka drzew pod liniami elektroenergetycznymi 20 ", przeprowadzonym w trybie na podstawie.). 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z Warunkami Zamówienia (WZ) (dalej jako WZ )/ Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (dalej jako SIWZ ) [właściwe pozostawić] oraz złożoną ofertą, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr i załącznik nr do niniejszej umowy, do wykonania usługi sukcesywnej wycinki drzew pod liniami elektroenergetycznymi na obszarze działania Zamawiającego Oddziału w Gdańsku, Rejonie Dystrybucji...,Wydział Zarządzania Usługami Sieciowymi zwanej dalej usługą lub przedmiotem zamówienia, 2. Określony w Formularzu cen (Załącznik nr 1 do umowy), wolumen przedmiotu zamówienia jest wolumenem szacunkowym, a rzeczywisty zakres usług jaki zostanie zlecony przez Zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej umowy zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że łączna wartość netto zamówień zrealizowanych w ramach niniejszej umowy nie może być mniejsza niż 80 % łącznego wynagrodzenia netto o którym mowa w 4 ust. 1 umowy. Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w 4 ust Zamawiający ma prawo, bez podania dodatkowego uzasadnienia, do zwiększenia wartości (wielkości) przedmiotu zamówienia maksymalnie do 20% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy.

19 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie określonym w zamówieniu realizacyjnym, o którym mowa w 3 ust. 3 umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w WZ/SIWZ [właściwe pozostawić] oraz standardami i procedurami obowiązującymi u Zamawiającego, które dostępne są w jego siedzibie. 5. Wykonawca oświadcza, że wykona umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki oraz wiedzy zawodowej. 2 CZAS TRWANIA UMOWY 1. Termin realizacji umowy :. 2. Umowa wygasa po zrealizowaniu usług na kwotę netto, określoną w 4 ust. 1 umowy w okresie trwania umowy lub po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w ust. 1: 3.1. jeżeli w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy udzielone zamówienia nie osiągną wartości netto umowy, o której mowa w 4 ust. 1 umowy, jednak nie dłużej, niż do momentu osiągnięcia tej wartości; 3.2. w przypadku wystąpienia siły wyższej, Przedłużenie terminu realizacji umowy o których mowa w niniejszym ustępie, nastąpi w formie aneksu do umowy. 4. W każdym przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, wszystkie pozostałe warunki jej realizacji, w szczególności ceny jednostkowe, pozostają bez zmian. 3 ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Osobą uprawnioną po stronie Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w związku z realizacją umowy jest: Oddział.... Tel.:.... Rejon.... Tel.: Osobą uprawnioną po stronie Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w związku z realizacją umowy jest::.... Tel.: Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie zamówień realizacyjnych, składanych w formie zlecenia stanowiącego załącznik nr 2 pocztą elektroniczną przez Zamawiającego, określających miejsce i termin wykonania usługi. 4. Wykaz osób upoważnionych do składania zamówień określa załącznik nr 4 do umowy. Zmiana załącznika nr 4 do umowy nie wymaga zmiany umowy w formie pisemnego aneksu do umowy. 5. Zamawiający wraz z zamówieniem będzie przekazywał szczegółowy Zakres rzeczowy usługi, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wycinki drzew na obszarze działania Zamawiającego, zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego Instrukcją stanowiskową elektromontera sieci, zgodnie z pkt ppkt. 1 ppkt. 20) i pkt oraz Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, z zachowaniem wszelkich przepisów i zasad BHP obowiązujących u Zamawiającego. W przypadku realizacji prac wycinkowych przez Wykonawcę niezgodnie z obowiązującą u Zamawiającego Instrukcją stanowiskową elektromontera sieci, zgodnie z pkt ppkt. 1 ppkt. 20) i pkt oraz Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przestrzegania ww. przepisów podczas wykonywania prac. W przypadku rażącego lub powtórnego naruszania ww. przepisów przez Wykonawcę, Zamawiający bez

20 powtórnego wezwania ma prawo do odstąpienia od Umowy oraz żądania kary umownej zgodnie z 5 ust Zamawiający upoważni Wykonawcę do dokonywania uzgodnień z właścicielami gruntów w celu uzyskania zgody na wykonanie wycinki. Wzór Upoważnienia stanowi Załącznik nr 5 do umowy. 8. Każdorazowo przed rozpoczęciem prac Wykonawca i Zamawiający dokonają wspólnie czynności przekazania placu budowy i sporządzą Protokół przekazania placu budowy, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do umowy. 9. Wykonawca po przekazaniu placu budowy, w terminie 5 dni opracuje i przekaże Zamawiającemu celem zatwierdzenia Harmonogram prac, zgodnie ze wzorem ujętym w załączniku nr 7 do umowy. 10. Każdorazowo po zakończeniu zleconej wycinki, zostanie sporządzony przez komisję odbiorczą powołaną przez Zamawiającego Protokół odbioru prac wycinkowych stanowiący załącznik nr 8 do umowy. 11. Wykonawca przedstawi komisji, o której mowa w ust. 10 podpisane Oświadczenia wg załączników nr 9 i 10 o udostępnienie gruntów, na obszarach na których, zlecone prace były wykonywane. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że dokonał ww. uzgodnień ze wszystkimi właścicielami terenów, na którym były prowadzone wycinki oraz że posiadał w trakcie wykonywania pracy wszelkie wymagane prawem zgody organów samorządowych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 11do umowy. 12. Wykonawca nie ponosi opłat za przeprowadzenie odbioru bez usterek. 13. Kosztami przeprowadzenia każdego ponownego odbioru, wynikającego z winy Wykonawcy, zostanie obciążony Wykonawca, zgodnie ze stawkami ujętymi w cenniku usług pozataryfowych obowiązującym na terenie działania Zamawiającego. 14. Wykonawca odpowiada za szkody, które wyrządzi Zamawiającemu lub innym osobom lub podmiotom nie będącymi stronami niniejszej umowy, w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 15. W przypadku wystąpienia awarii na liniach elektroenergetycznych na obszarze Oddziału lub Rejonu Dystrybucji, w którym Wykonawca realizuje przedmiot umowy, Zamawiający może udzielić mu dodatkowego zlecenia - Awaryjnego wykonania prac (załącznik nr 12). 16. Dodatkowe zlecenie, o którym mowa w ust. 15 umowy, będzie wydawane przez Oddział lub właściwy dla zaistniałej sytuacji Rejon Dystrybucji. 17. Wynagrodzenie za dodatkowe zlecenie, o którym mowa w ust. 16, nastąpi na podstawie poawaryjnego protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 8, z zastosowaniem zawartych w załączniku nr 1 do umowy cen jednostkowych, powiększonych o 10%, na warunkach określonych w 4 umowy. 4 WARTOŚĆ UMOWY ORAZ ZASADY WYNAGRADZANIA 1. Łączna wartość niniejszej umowy, ustalona na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, wynosi:.. złotych netto (słownie: złotych netto). 2. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowane zamówienie naliczane będzie każdorazowo według cen jednostkowych netto wykonanych zamówień, wynikających z załącznika nr 1 do niniejszej umowy. 3. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług, należny zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Rozliczenie za wykonane zamówienie nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po zrealizowaniu zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany bez uwag i zastrzeżeń Protokół odbioru prac wycinkowych, o którym mowa w 3 ust Wykonawca, będzie wystawiał Zamawiającemu faktury VAT w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru wycinkowego na adres: ENERGA OPERATOR SA Oddział w,.., ul.., NIP:

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu BHP dla ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku ZAMAWIAJĄCY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu BHP dla ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku ZAMAWIAJĄCY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne sektorowe Postępowanie nr: ZP/5698/707MZE/2015/15130 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: Dostawa sprzętu BHP dla Oddział

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zakup przewodów dielektrycznych wraz z zakuciami do podnośnika koszowego Amador A-36-HTFF, nr seryjny:335-35200-96.

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zakup przewodów dielektrycznych wraz z zakuciami do podnośnika koszowego Amador A-36-HTFF, nr seryjny:335-35200-96. WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne sektorowe Postępowanie nr: ZP/6477/707LA/2015/1 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: Zakup przewodów dielektrycznych wraz

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dostawa mebli biurowych dla ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku ZAMAWIAJĄCY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dostawa mebli biurowych dla ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku ZAMAWIAJĄCY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne sektorowe Postępowanie nr: ZN/403/7207LA/2013/1 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: Dostawa mebli biurowych dla Oddział w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 1080/W/17/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót ogólnobudowlanych

Ogłoszenie nr 1080/W/17/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót ogólnobudowlanych Ogłoszenie nr 1080/W/17/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót ogólnobudowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

8) Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do godz. 08:00

8) Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do godz. 08:00 Ogłoszenie nr 1068/D/16/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie DOSTAW ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres: ul. Marynarki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1

UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1 UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1 zawarta w Koszalinie w dniu.. roku pomiędzy: ENERGA-OPERATOR SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 905/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót ogólnobudowlanych

Ogłoszenie nr 905/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót ogólnobudowlanych Ogłoszenie nr 905/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót ogólnobudowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Przeprowadzenie remontu średniego transformatora 25MVA 110/15kV o numerze fabrycznym ZAMAWIAJĄCY:

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Przeprowadzenie remontu średniego transformatora 25MVA 110/15kV o numerze fabrycznym ZAMAWIAJĄCY: Postępowanie numerze ZN/4374/707MZE/2016/1 WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne sektorowe Postępowanie nr: ZN/4374/707MZE/2016/1 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 1102/W/16/Starogard Gdański o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlano-montażowych

Ogłoszenie nr 1102/W/16/Starogard Gdański o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlano-montażowych Ogłoszenie nr 1102/W/16/Starogard Gdański o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku. ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106 09-400 Płock

WARUNKI ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku. ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106 09-400 Płock WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne sektorowe Postępowanie nr: ZP/5403/7272MZE/2015/1 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: Dostawa, montaż/wymiana tabliczek ostrzegawczych

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku. ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106

WARUNKI ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku. ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106 Postępowanie numerze ZP/5278/707MZS/2015/15004 WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne sektorowe Postępowanie nr: ZP/5278/707MZS/2015/15004 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dostawa archiwalnych regałów przesuwnych dla ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku ZAMAWIAJĄCY:

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dostawa archiwalnych regałów przesuwnych dla ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku ZAMAWIAJĄCY: WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne sektorowe Postępowanie nr: ZP/4660/707MZI/2017/17027 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: Dostawa archiwalnych regałów przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 1003/W/17/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 1003/W/17/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 1003/W/17/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul. Marynarki Polskiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy:

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy: WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania ZP/ 465/055/U/11 POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zamówienie niepubliczne sektorowe

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zamówienie niepubliczne sektorowe Postępowanie numer ZP/5276/707MZE/2015/1 WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne sektorowe Postępowanie nr: ZP/5276/707MZE/2015/1 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Montaż i wymiana platform bocianich na słupach w linii nn (bez dostaw) dla RD Mława w 2016 roku. ZAMAWIAJĄCY:

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Montaż i wymiana platform bocianich na słupach w linii nn (bez dostaw) dla RD Mława w 2016 roku. ZAMAWIAJĄCY: WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne sektorowe Postępowanie nr: ZP/255/7676MZE/2016/1 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: Montaż i wymiana platform bocianich

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Usługi wycinania drzew 2015/S 212-387297. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Toruń: Usługi wycinania drzew 2015/S 212-387297. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387297-2015:text:pl:html Polska-Toruń: Usługi wycinania drzew 2015/S 212-387297 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zamówienie niepubliczne sektorowe. prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia:

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zamówienie niepubliczne sektorowe. prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: /1 WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne sektorowe Postępowanie nr: ZN/5339/505MMP/2017/1 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: Usługa opracowania ekspertyz wpływu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Postępowanie nr 7/4/8UE/2017. Słupsk, r. 1/7. Warunki Zamówienia

WARUNKI ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Postępowanie nr 7/4/8UE/2017. Słupsk, r. 1/7. Warunki Zamówienia Postępowanie nr 7/4/8UE/2017 WARUNKI ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Słupsk, 22.11.2017 r. 1/7 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 3 3. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY... 4 4. TERMIN

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych)

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania ZP/434/055/U/12 Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Remont uziemień linii SN na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku - Rejon Dystrybucji Płock - II edycja ZAMAWIAJĄCY:

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Remont uziemień linii SN na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku - Rejon Dystrybucji Płock - II edycja ZAMAWIAJĄCY: WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne sektorowe Postępowanie nr: ZP/4299/7071MZE/2017/1/2 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: Remont uziemień linii SN na terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../TT/2016

U M O W A N R.../TT/2016 Załącznik nr B do SIWZ P R O J E K T U M O W A N R.../TT/2016 zawarta w dniu...pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Rawicka

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku

ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku WARUNKI ZAMÓWIENIA do przetargów nieograniczonych z ogłoszenia nr 69/W/16/Ciechanów prowadzonych przez ENERGA OPERATOR SA w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Likwidacja usterek na istniejących liniach napowietrznych 110kV na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku ZAMAWIAJĄCY:

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Likwidacja usterek na istniejących liniach napowietrznych 110kV na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku ZAMAWIAJĄCY: Postępowanie numerze ZP/5193/707MZE/2015/1 WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne sektorowe Postępowanie nr: ZP/5193/707MZE/2015/1 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Remont części budowlanych stacji S Strzegocin PGR w miejscowości Strzegocin, Kutno gmina wiejska.

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Remont części budowlanych stacji S Strzegocin PGR w miejscowości Strzegocin, Kutno gmina wiejska. WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne sektorowe Postępowanie nr: ZP/4249/7073MZE/2017/1 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: Remont części budowlanych stacji S3-00223

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór)

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) Załącznik nr 6 Zawarta w dniu.2015r. w Bydgoszczy pomiędzy: Muzeum Wojsk Lądowych, NIP: 554-272-84-85, REGON: 340274642, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa linii 110kV Podolszyce - Radziwie ZAMAWIAJĄCY:

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa linii 110kV Podolszyce - Radziwie ZAMAWIAJĄCY: Postępowanie numerze ZP/5712/707MZI/2016/16003 WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne sektorowe Postępowanie nr ZP/5712/707MZI/2016/16003 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r)

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r) Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia 23.11.2017r) W dniu w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Rudzie Pilczyckiej

zawarta w dniu r. w Rudzie Pilczyckiej Załącznik nr 1do SIWZ UMOWA O DOSTAWĘ zawarta w dniu... 2017 r. w Rudzie Pilczyckiej pomiędzy: Nabywcą: Powiatem Koneckim ul. Staszica 2, 26-200 Końskie NIP 6581955636 Odbiorcą: Domem Pomocy Społecznej,,Etola

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przyłącza wodociągowego (wraz z dokumentacją) dla GPZ FMŻ ZAMAWIAJĄCY:

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przyłącza wodociągowego (wraz z dokumentacją) dla GPZ FMŻ ZAMAWIAJĄCY: Postępowanie numer ZP/5057/707MZE/2017/17011 WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne sektorowe Postępowanie nr: ZP/5057/707MZE/2017/17011 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7. UMOWA Nr..- PROJEKT

Załącznik Nr 7. UMOWA Nr..- PROJEKT UMOWA Nr..- PROJEKT Załącznik Nr 7 zawarta w dniu... 2015 r. z Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Gdańsk: Złącza kablowe 2011/S 152-253162

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Gdańsk: Złącza kablowe 2011/S 152-253162 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253162-2011:text:pl:html PL-Gdańsk: Złącza kablowe 2011/S 152-253162 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Dostawy

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami.

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami. Umowa nr /2017 zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA UMOWA NR./I-3/2015 Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku - Oliwie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Wzór umowy Druk nr 6 z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP: 959-18-44-609 Regon:260269284 zwanym dalej Zamawiającym, którego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą: GGŚ-II.7031.0000017.2015 Siewierz, dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz REGON: 276258227 NIP: 649-000-65-55 tel. 32 64 99 400 fax 32

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZÓR PN 6/2015. Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR WZÓR PN 6/2015. Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA NR WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Targowa 15 16-100 Sokółka zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA /wzór /

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA /wzór / Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA /wzór / Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR...

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 Zawarta w dniu...roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

8) Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do , godz. 08:00

8) Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do , godz. 08:00 ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 21/W/17/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z projektem budowlano-wykonawczym ( Pod klucz ) 1)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 1103/W/17/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 1103/W/17/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 1103/W/17/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul. Marynarki Polskiej

Bardziej szczegółowo

W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy:

W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA Nr./../KS/13 wzór W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:. -. a Panią/Panem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez..

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez.. Załącznik nr 3 ZA.271.1.2017 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu. 2017 roku, w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA nr W dniu. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.11.2015 r. Nr GP-OR.0052.4318.2015

Bardziej szczegółowo

2D, NIP , REGON

2D, NIP , REGON UMOWA Nr.../PB/2017 zawarta w dniu... pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D, NIP 716-25-15-927, REGON 432311323, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/2/15. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/2/15. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/2/15 Nazwa zamawiającego Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o. Adres ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo