Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług"

Transkrypt

1 Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres: ul. Marynarki Polskiej 130, Gdańsk NIP ; REGON: strona internetowa: 2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Małgorzata Kosmala, w godz. 8:00-14:00, tel adres 3) Zamawiający ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenegetycznymi WN SN i nn na terenie Energa - Operator SA Oddział w Gdańsku: sprawa ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 Zadanie: 1 Rejon Dystrybucji w Gdańsku Zadanie: 2 Rejon Dystrybucji w Gdyni Zadanie: 3 Rejon Dystrybucji w Tczewie Zadanie: 4 Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdańskim Zadanie: 5 Rejon Dystrybucji w Kartuzach Zadanie: 6 Rejon Dystrybucji w Wejherowie Zadanie: 7 Wydział Zarządzania Usługami Sieciowymi 4) Okres realizacji zamówienia dla wszystkich zadań: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do osiągniecia maksymalnej kwoty zobowiązania przeznaczonej przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia. 5) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Dla wszystkich zadań: Cena brutto [100%] 6) Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: 7) Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy spełniający wymagania określone w WZ 8) Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do godz. 08:00 9) Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok 409 data godz. 09:00 10) Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert. 11) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych: ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) oraz Regulaminem udzielania zamówień w Energa-Operator SA. Sporządził(a): Małgorzata Kosmala Gdańsk, r.

2 Postępowanie numer: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nn w roku 2015 na terenie Energa Operator SA Oddział w Gdańsku. Postępowanie nr: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 ZAMAWIAJĄCY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku ul.marynarki Polskiej 130, Gdańsk Gdańsk; 06 lipca 2015 Specyfikacja Istotnych Warunki Zamówienia ENERGA-OPERATOR SA

3 Postępowanie numer: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 SPIS TREŚCI DZIAŁ I DEFINICJE... 3 DZIAŁ II INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM... 3 DZIAŁ III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/NUMER POSTĘPOWANIA... 3 DZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 DZIAŁ V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA... 4 DZIAŁ VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA... 4 DZIAŁ VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU... 6 DZIAŁ VIII INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI... 7 DZIAŁ IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM... 8 DZIAŁ X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ... 8 DZIAŁ XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY... 8 DZIAŁ XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT... 9 DZIAŁ XIII OPIS SOPSOBU OBLICZANIA CENY... 9 DZIAŁ XIV OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT... 9 DZIAŁ XV WYBÓR OFERTY DZIAŁ XVI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY DZIAŁ XVII ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY, WZÓR UMOWY DZIAŁ XVIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI Specyfikacja Istotnych Warunki Zamówienia ENERGA-OPERATOR SA

4 Postępowanie numer: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 DZIAŁ I DEFINICJE Ilekroć w dalszej części Warunków Zamówienia jest mowa o: 1) WZ należy przez to rozumieć niniejsze Warunki Zamówienia wraz z załącznikami, 2) Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), 3) Regulaminie- należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień w ENERGA- OPERATOR SA 4) Zamówieniu należy przez to rozumieć zamówienie niepubliczne, którego przedmiot został określony w dziale V WZ, 5) Postępowaniu należy przez to rozumieć niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone zgodnie z Ustawą oraz Regulaminem. 6) OFERTA - należy przez to rozumieć formularz ofertowy wraz z kompletem dokumentów, załączników, oświadczeń, złożonych przez Wykonawcę, łącznie z opakowaniem. DZIAŁ II INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 1. Zamawiającym jest ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , 1.2. NIP: REGON: Kapitał zakładowy w wysokości ,00 PLN opłacony w całości, 1.5. Strona internetowa: Adres Telefon: Faks: Postępowanie organizuje i prowadzi: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, Wydział Zamówień i Zakupów 2.1. Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, Gdańsk 2.2. Telefon: / Faks: / Adres Godziny pracy: dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00. DZIAŁ III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/NUMER POSTĘPOWANIA 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 5 Regulaminu 2. Postępowanie o udzielenie Zamówienia, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 3. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. DZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nn w roku 2015 na terenie Energa Operator SA Oddział w Gdańsku. Zadanie 1 - Rejon Dystrybucji Gdańsk, Zadanie 2 - Rejon Dystrybucji Gdynia, Zadanie 3 - Rejon Dystrybucji Tczew, Zadanie 4 - Rejon Dystrybucji Starogard, Zadanie 5 - Rejon Dystrybucji Kartuzy, Zadanie 6 - Rejon Dystrybucji Wejherowo, Zadanie 7 Wydział Zarządzania Usługami Sieciowymi Specyfikacja Istotnych Warunki Zamówienia ENERGA-OPERATOR SA 3/11

5 Postępowanie numer: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 2. Szacunkowe wielkości oraz informacje dla oferowanego przedmiotu zamówienia, zawiera Załącznik nr 1 do WZ- Specyfikacja techniczna. OPIS SPOSOBU WYKONANIA ZAMÓWIENIA 3. Zamówienie będzie realizowane w ramach zawartej umowy. 4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, maksymalnie na cztery zadania. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający przewiduje udzielanie Wykonawcy dodatkowych zleceń awaryjnych w przypadku wystąpienia awarii na liniach energetycznych na obszarze działania Zamawiającego. 8. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie faktur VAT w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Zamawiającego faktur za dany miesiąc. 9. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) uzyskania pisemnych zezwoleń właściwych Nadleśnictw, Urzędów Gmin, Zarządów Dróg na wycinkę drzew, 2) uzyskania własnym kosztem i staraniem pisemnej zgody na prowadzenie prac związanych z przedmiotem zamówienia od właścicieli gruntów, na terenie, których będą te prace wykonywane, 3) informowania o każdej pracy w pobliżu sieci elektroenergetycznej Zamawiającego, 4) organizowania prac w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i instrukcjami, a w szczególności z Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w ENERGA OPERATOR SA, 5) prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z realizacja powierzonego zadania. 10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru końcowego (bez uwag) poszczególnych usług realizowanych w ramach zawartej umowy. DZIAŁ V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do osiągniecia maksymalnej kwoty zobowiązania przeznaczonej przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia. DZIAŁ VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował co najmniej 2 usługi zrealizowane u operatorów sieci energetycznej na każde zadanie (wycinki drzew i gałęzi pod liniami energetycznymi SN i nn dla Zadań 1,2,3,4,5,6 oraz pod liniami WN dla Zadania 7) w ciągu 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia w wysokości: referencje dla Zadania ,00 zł za każdą usługę dla Zadania ,00 zł za każdą usługę dla Zadania ,00 zł za każdą usługę Specyfikacja Istotnych Warunki Zamówienia ENERGA-OPERATOR SA 4/11

6 Postępowanie numer: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/ dla Zadania ,00 zł za każdą usługę dla Zadania ,00 zł za każdą usługę dla Zadania ,00 zł za każdą usługę dla Zadania ,00 zł za każdą usługę W przypadku złożenia oferty na cztery zadania warunek dotyczący listów referencyjnych sumuje się (należy przedstawić 8 listów referencyjnych, listy referencyjne nie mogą powtarzać się w zadaniach). 1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) dla Zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 - nie mniej niż dwa zespoły po minimum 6 pracowników (łącznie nie mniej niż 12 osób na każde zadanie) Ci sami pracownicy nie mogą wchodzić w skład osobowy drugiego zespołu (tj. dany zespół przypisany jest tylko do jednego zadania). w tym: - minimum trzy osoby do pracy w systemie brygadowym przewidziane do pracy piłą motorową, posiadające uprawnienia do obsługi pił motorowych oraz minimum dwie osoby posiadające uprawnienia do prac na wysokości (alpinistyczne), a także minimum jedna osoba na zadanie posiadającą uprawnienia do kierowania ruchem na drodze wydane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. - wszystkie osoby w zespołach realizujących prace muszą posiadać stosowne uprawnienia do pracy w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych (świadectwa kwalifikacyjne,,e lub D ) bez ograniczenia wysokości napięcia; b) dysponują następującymi jednostkami sprzętowymi i środkami transportu: piły motorowe minimum 4 sztuki samochód do wywozu drewna minimum 1 sztuka podnośnik koszowy min. 18 m minimum 1 sztuka rozdrabniacz do gałęzi minimum 1 sztuka frezarka do pni minimum 1 sztuka 1.4 realizować będą prace wycinkowe przy zachowaniu wymagań Standardów dotyczących ograniczenia przerw planowych stanowiących Załącznik Nr 8 do SIWZ; 1.5 znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej: dla Zadania ,00 zł dla Zadania ,00 zł dla Zadania ,00 zł dla Zadania ,00 zł dla Zadania ,00 zł dla Zadania ,00 zł dla Zadania ,00 zł przy czym, w przypadku składania oferty na więcej, niż jedno zadanie posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej, niż suma wymienionych kwot odpowiadających tym częściom. 1.6 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 21 Regulaminu. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w ust. 1, Wykonawcy muszą spełniać łącznie. Specyfikacja Istotnych Warunki Zamówienia ENERGA-OPERATOR SA 5/11

7 Postępowanie numer: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy odpowiednich dokumentów i oświadczeń, o których mowa w dziale VII ust. 1 i ust. 2. DZIAŁ VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą: 1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie tj. zrealizowanych, usług, o których mowa w Dziale VI ust. 1 pkt 1.2 WZ, z podaniem ich wartości, daty wykonania i odbiorców na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 5 do WZ, oraz co najmniej dwa listy referencyjne wystawione przez operatorów sieci energetycznej potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Zamawiający nie dopuszcza listów referencyjnych wystawionych przez Wykonawcę dla Podwykonawcy Wykaz pracowników biorących udział przy realizacji przedmiotowego zamówienia z potwierdzeniem posiadania uprawnień, o których mowa w Dziale VI ust. 1 pkt 1.3 lit. a) WZ, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 6 do WZ Wykaz sprzętu i środków transportu którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, o których mowa w Dziale VI ust. 1 pkt 1.3 lit. b) WZ, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 7 do WZ Polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w wysokości co najmniej ,00 zł w zakresie prowadzonej działalności Zezwolenie na zbieranie odpadów (w tym odpadu odbieranego od Zlecającego w ramach przedmiotu umowy), wydaną przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą: 2.1. Aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty, 2.2. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu ubezpieczeniowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty, 2.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, powyższe dokumenty mogą być złożone w formie wydruku z internetowych baz danych, prowadzonych przez organizacje rządowe (odpowiednio dla Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego jest to strona: dla Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest to strona: Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków Specyfikacja Istotnych Warunki Zamówienia ENERGA-OPERATOR SA 6/11

8 Postępowanie numer: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, o których mowa w Dziale VI ust. 1 pkt 1.5 SIWZ W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. 3. Wykonawca powinien złożyć również: 3.1 pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie osoby, która podpisała ofertę, do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt. 2.3., 4. Dokumenty, o których mowa w dziale VII pkt. 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; (dotyczy wersji papierowej) i należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 5. Dokument, o którym mowa w dziale VII pkt pkt 1.1 należy złożyć w oryginale 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 7. Załączone do oferty dokumenty sporządzone przez Wykonawcę, muszą być podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć: 8.1 dokument potwierdzający ustanowienie przez nich pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, 8.2 dokumenty, o których mowa: w pkt. 1.1, 1.6; 2.1, 2.2, 2.3,- osobno dla każdego z Wykonawców w pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, wspólne dla wszystkich Wykonawców 9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8.2, powinny być podpisane, a w przypadku kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem: 10.1 wspólne dla wszystkich Wykonawców przez pełnomocnika, o którym mowa w ust. 8 pkt dotyczące poszczególnych Wykonawców każdorazowo przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, którego dany dokument dotyczy. 10. Podpisanie dokumentu przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest równoważne podpisaniu tego dokumentu przez pełnomocnika, o którym mowa w ust. 8 pkt DZIAŁ VIII INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, za pomocą faksu, formie elektronicznej. 3. Wykonawcy korespondencję przekazują: 3.1. pisemnie na adres: Specyfikacja Istotnych Warunki Zamówienia ENERGA-OPERATOR SA 7/11

9 Postępowanie numer: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 Nazwa i adres Wykonawcy ENERGA-OPERATOR SA ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku ul. Marynarki polskiej Gdańsk Zamówienia niepublicznego w przedmiocie: Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nn w roku 2015 na terenie Energa Operator SA Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk Postępowanie numer: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/ za pomocą faksu na nr / na adres poczty elektronicznej osób upoważnionych do kontaktowania się z Wykonawcami: 4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godz. od 8 00 do 14 00, jest/ są: 4.1. w sprawach merytorycznych: Robert Korzemiakin, 4.2. w sprawach proceduralnych: Małgorzata Kosmala, DZIAŁ IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium DZIAŁ X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. 2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. DZIAŁ XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści WZ. 3. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do WZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści. 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być parafowane lub podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy - niespełnienie tego wymogu spowoduje nieuwzględnienie poprawek. 5. Zaleca się, by strony oferty zawierające jakąkolwiek treść były kolejno ponumerowane oraz połączone ze sobą. 6. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu zgodnie z wzorem: Specyfikacja Istotnych Warunki Zamówienia ENERGA-OPERATOR SA 8/11

10 Postępowanie numer: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 Nazwa i adres Wykonawcy ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, Gdańsk Postępowanie: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 Zamówienia niepublicznego w przedmiocie: Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nn w roku 2015 na terenie Energa Operator SA Oddział w Gdańsku Nie otwierać przed dniem: , godz Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę lub wprowadzić zmiany do oferty. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub zmianie oferty, Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie to powinno być opakowane tak jak oferta i dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem: WYCOFANIE lub ZMIANA. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. DZIAŁ XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku, Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, pok. nr 2 (kancelaria), do dnia r. do godz. 08:00 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, sala nr 409 w dniu r. o godz. 09:00 3. W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 4. Ofertę złożoną po terminie, zamawiający zwróci bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. DZIAŁ XIII OPIS SOPSOBU OBLICZANIA CENY 1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia. 2. Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do WZ. Cenę należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości. 3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym m.in.: opłaty ponoszone na rzecz nadleśnictw i jednostek samorządu terytorialnego, opłaty za dopuszczenie do prac (koszty powiadomień Odbiorców, przygotowanie miejsca pracy), wydatki na odszkodowania za straty i szkody ponoszone na rzecz właścicieli nieruchomości. 4. Podane w formularzu ofertowym ceny będą obowiązywały w całym okresie trwania umowy. 5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. DZIAŁ XIV OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT 1. Kryteria oceny ofert i ich waga: - (C) Cena - 100%. Specyfikacja Istotnych Warunki Zamówienia ENERGA-OPERATOR SA 9/11

11 Postępowanie numer: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 Sposób obliczenia poszczególnych kryteriów: cena (C) wartość najniższa otrzyma 100 pkt. Ocena punktowa ceny oferty zostanie określona jako stosunek najniższej ceny oferowanej w ofertach do ceny danej oferty pomnożonej przez 100. Wartość ogólna oferty określona zostanie według poniższego wzoru: C*100% 2. Za najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów we wskazanych powyżej kryteriach. DZIAŁ XV WYBÓR OFERTY 1. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia pisemnie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jej cenę, a także pozostałe warunki oferty podlegające ocenie. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia [lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy], Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. DZIAŁ XVI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Nie dotyczy DZIAŁ XVII ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY, WZÓR UMOWY 1. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia, zgodną ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ oraz na zasadach określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia wykonania Przedmiotu Umowy wyłącznie w przypadku siły wyższej lub takich wyjątkowych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy. Zmiana taka wymaga sporządzenia pisemnego aneksu. DZIAŁ XVIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W toku postępowania Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, określone w Regulaminie. Specyfikacja Istotnych Warunki Zamówienia ENERGA-OPERATOR SA 10/11

12 Postępowanie numer: ZN/2994/303MZE/2015/1/2/3/4/5/6/7 ZAŁĄCZNIKI 1. Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna, 2. Załącznik nr 2- Formularz oferty, 3. Załącznik nr 3- Wzór umowy wraz z załącznikami, 4. Załącznik nr 4- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 5. Załącznik nr 5- Wykaz wykonanych usług, 6. Załącznik nr 6- Wykaz osób biorących udział przy realizacji zamówienia, 7. Załącznik nr 7- Wykaz sprzętu i środków transportu. 8. Załącznik nr 8- Standardy dotyczące ograniczania przerw planowych. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy. Sporządziła: Data: Akceptacja członka komisji Robert Korzemiakin - elektronicznie Data: Zaakceptowała: Data: Zatwierdził: Data: Specyfikacja Istotnych Warunki Zamówienia ENERGA-OPERATOR SA 11/11

13 Wymagania techniczne i jakościowe Załącznik nr 1 do WZ Wymagania techniczne i jakościowe Nr postępowania /. /. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu wycinki drzew pod liniami elektroenergetycznymi na obszarze działania ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku zwanym dalej Zamawiającym. Obszar działania obejmuje cztery Rejony Dystrybucji. Zakres wycinki drzew obejmuje: o wycinkę standardową o wycinkę pojedynczych drzew w terenie leśnym, wycinkę pojedynczych drzew poza terenem leśnym, o cięcie techniczne (chirurgia) drzew w terenie leśnym, o cięcie techniczne (chirurgia) drzew poza terenem leśnym, o uzgodnienia, związane z wycinką z właścicielami terenu dla każdego obiektu. o uprzątnięcie terenu poprzez zagospodarowanie urobku w sposób uzgodniony z właścicielem terenu (przetoczenie dłużycy i przeciągnięcie gałęzi w miejsca ustalone, ułożenie w stosy, wywóz drągowiny lub gałęzi, rozdrabnianie, itp). 2. Obowiązujące definicje usług wycinki a. Wycinka standardowa - przez wycinkę standardową rozumie się wycinkę/przycinkę drzew, krzewów i podrostów (niezależnie od wieku roślin) rosnących pod i z boku linii w celu zachowania bezpiecznych odległości koron drzew od przewodów linii (pasy o minimalnych szerokościach dla linii: WN 110kV - 15 m dla linii dwutorowych 20 m, SN 15kV - 10 m, nn 0,4kV - 5 m), z całkowitym uprzątnięciem terenu poprzez zagospodarowanie urobku w sposób uzgodniony z właścicielem terenu (przetoczenie dłużycy i przeciągnięcie gałęzi w miejsca ustalone, ułożenie w stosy, wywóz drągowiny lub gałęzi, rozdrabnianie, itp.). Jednostką rozliczeniową jest wycinka z uprzątnięciem terenu z obszaru o wielkości jednego hektara. b. Wycinka pojedynczego drzewa (niebezpiecznego, chorego, itp.) rosnącego w terenie leśnym poza pasem określonym w wycince standardowej, wymagające specjalistycznego sprzętu z całkowitym uprzątnięciem terenu jak przy wycince standardowej. c. Wycinka pojedynczego drzewa (niebezpiecznego, chorego, itp.) rosnącego poza terenem leśnym i poza pasem określonym w wycince standardowej, wymagające specjalistycznego sprzętu z całkowitym uprzątnięciem terenu jak przy wycince standardowej. d. Cięcie techniczne (chirurgia) drzewa (rozbudowanego, zabytkowego itp.) rosnącego w terenie leśnym, wymagające specjalistycznego sprzętu z całkowitym uprzątnięciem terenu jak przy wycince standardowej. Dotyczy również cięcia gałęzi drzew ze ściany lasu. e. Cięcie techniczne (chirurgia) drzewa (rozbudowanego, zabytkowego itp.) rosnącego poza terenem leśnym, wymagające specjalistycznego sprzętu z całkowitym uprzątnięciem terenu jak przy wycince standardowej. f. Uzgodnienie wycinki z każdym właścicielem nieruchomości (gruntu), na terenie której planowane jest przeprowadzenie wycinki drzew i podrostów. 1

14 Załącznik nr 1 do WZ Wymagania techniczne i jakościowe Nr postępowania /./. 1. Oszacowanie ilości na 2015 rok zamówienia Oddziału w Gdańsku na usługę związaną z świadczeniem usług z zakresu wycinki drzew i gałęzi pod i obok linii elektroenergetycznych. Oddział w Gdańsku Wycinka standardowa [ha] Pojedyncze drzewa [szt.] Chirurgia drzew [szt.] las poza lasem las poza lasem Wydział Zarządzania Usługami Sieciowymi Rejon Dystrybucji Gdańsk Ilość Ilość Rejon Dystrybucji Gdynia Ilość , Rejon Dystrybucji Tczew Ilość Rejon Dystrybucji Starogard Ilość Rejon Dystrybucji Kartuzy Ilość Rejon Dystrybucji Wejherowo Ilość

15 Załącznik nr 1 do WZ Wymagania techniczne i jakościowe Nr postępowania /. /. Informacje dla oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca może składać ofertę na wycinkę drzew i gałęzi maksymalnie na cztery Zadania. 2. Wymagania dotyczące zasad realizacji przedmiotu zamówienia Prace związane z prowadzeniem wycinki drzew na terenie ENERGA-OPERATOR SA prowadzone są zgodnie z obowiązującą Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w ENERGA-OPERATOR SA z zachowaniem zasad prowadzenia wycinek drzew wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi Uzgodnienia z właścicielami terenów oraz uzyskanie koniecznych zezwoleń na wycinkę drzew dokonuje Wykonawca na podstawie upoważnienia do podejmowania działań w imieniu ENERGA-OPERATOR SA Rodzaje zadań jakie Zamawiający może zlecać do wykonania Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zostały wyszczególnione w Załączniku nr 2 do WZ Rzeczowy zakres zlecanych zadań oraz miejsce i termin jego wykonania określi Zamawiający każdorazowo, stosownie do swych potrzeb, zlecając Wykonawcy wykonanie określonego zadania, stosownie do Załącznika nr 2 do WZ. Jednocześnie, gdy Zamawiający nie zleci Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy poszczególnych zadań wymienionych w Załączniku nr 2 do WZ, Wykonawca nie ma prawa żądać od Zamawiającego zlecania takich zadań, ani też żądania odszkodowania z tego tytułu Zakres rzeczowy zadania, który ma być wykonany na podstawie pojedynczego zlecenia, powinien pozwalać na jego realizację w terminie nie dłuższym niż 30 dni Do wystawienia w imieniu Zamawiającego zleceń oraz kontroli i nadzoru nad pracami w ramach poszczególnych Zadań, uprawnieni są dla Zadania 1;2;3;4;5;6 osoby wyznaczone przez Dyrektorów Rejonów Dystrybucji, których dotyczą te zadania, dla Zadania 7 osoby wyznaczone przez Kierownika Wydziału Zarządzania Usługami Sieciowymi Zlecenia wykonania prac, Zamawiający przekazywał będzie Wykonawcy w formie pisemnej Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji zlecenia uznaje się za przyjęcie i podpisanie zlecenia na warunkach w nim określonych Po przyjęciu zlecenia przez Wykonawcę następuje przekazanie placu budowy zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Umowy. Wykonawca przy przekazaniu placu budowy dostarcza kserokopię świadectw kwalifikacyjnych i/lub alpinistycznych pracowników przewidzianych do wykonania zlecenia Przed przystąpieniem do wycinki drzew Wykonawca dostarcza celem uzgodnienia harmonogram wycinki drzew wraz z terminami wycinki do osoby odpowiedzialnej za wycinkę w Wydziale Zarządzania Usługami Sieciowymi lub Dziale Zarządzania Eksploatacją. Termin przedstawienia harmonogramu minimum 10 dni przed rozpoczęciem wycinki. Osoba odpowiedzialna w ciągu 2 dni dokonuje uzgodnień Wymagane się następujące standardy dotyczące czasów i ilości wyłączeń dla prac planowanych: przerwa jednorazowa 4 godziny na dobę oraz max 2 wyłączenia w ciągu tygodnia W sytuacji wymagającej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej dłuższej niż 4 godziny na dobę lub na żądanie Wykonawcy zgłoszone na piśmie, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania agregatu/agregatów prądotwórczych umożliwiających zasilenie wyłączonych odbiorców w związku z zakresem wykonywanej pracy, w sposób wskazany przez Zamawiającego. 3

16 Załącznik nr 1 do WZ Wymagania techniczne i jakościowe Nr postępowania /./. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek przekroczenia czasów wyłączeń przyjętych w harmonogramie wyłączeń zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów EOP. Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego W przypadku prowadzenia wycinki nie stanowiącej bezpośredniego zagrożenia dla linii energetycznych prace odbywają się na podstawie zgłoszenia, urządzenia są pod napięciem. Codziennie przed przystąpieniem do pracy zgodnie z przedstawionym wcześniej harmonogramem, brygadzista zgłasza rozpoczęcie pracy Dyspozytorowi Regionalnej Dyspozycji Mocy lub Dyspozytorowi Centralnej Dyspozycji Mocy. Zgłoszenia mogą być radiowe lub telefoniczne. Przystąpienie brygady do wycinki może nastąpić dopiero po potwierdzeniu powyższego przez dyspozytora służb ruchu. Na liniach, przy których wykonywana jest wycinka zostaje odstawiona automatyka SPZ. Bezpośrednio po zakończeniu wycinki w danym dniu, brygadzista zgłasza zakończenie pracy Dyspozytorowi Regionalnej Dyspozycji Mocy lub Dyspozytorowi Centralnej Dyspozycji Mocy W przypadku prowadzenia wycinki stanowiącej bezpośrednie zagrożenia prace odbywają się na polecenie pisemne przy wyłączonych urządzeniach elektroenergetycznych w tym liniach elektroenergetycznych Brak zgłoszenia się brygady do Regionalnej Dyspozycji Mocy lub Centralnej Dyspozycji Mocy zgodnie z harmonogramem przed przystąpieniem do przeprowadzenia wycinki drzew wyklucza rozpoczęcie prac. Każde przystąpienie do wykonywania wycinki bez zgłoszenia do Regionalnej Dyspozycji Mocy lub Centralnej Dyspozycji Mocy traktuje się jako samowolne przystąpienie do pracy niezgodne z ww. zasadami prowadzące do wstrzymania robót oraz zerwania umowy na wycinkę. Takie same konsekwencje obowiązują w przypadku nie zgłoszenia do Regionalnej Dyspozycji Mocy lub Centralnej Dyspozycji Mocy zakończenia pracy w danym dniu przez brygadę wycinkową. Wykonawca, który nie zgłosi się (trzy razy) do Regionalnej Dyspozycji Mocy lub Centralnej Dyspozycji Mocy celem przystąpienia do prac zostanie obciążony kosztami przygotowania dopuszczeń a Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć umowę Wykonawcy Do wykonania zleconych prac, Wykonawca kierować będzie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie, bez przeciwskazań do wykonywanych prac oraz przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami Zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawcy do zleconej pracy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności Do każdego wykonanego zlecenia Wykonawca przedstawi kosztorys powykonawczy uwzględniający szczegółowy wykaz prac wykonanych w ramach danego zlecenia stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy Odbioru wykonania zleconej pracy dokonuje Zamawiający w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Wykonawcę o wykonaniu zlecenia i przedstawienia przez tegoż Wykonawcę kosztorysu powykonawczego uwzględniającego szczegółowy wykaz prac wykonanych w ramach danego zlecenia. Odbiór wykonania każdej zleconej pracy (każdego wykonanego zlecenia) potwierdzony będzie protokołem odbioru, stanowiący Załącznik nr 10 do Umowy, podpisanym przez obie strony bez zastrzeżeń Wykonawca zobowiązuje się kierować do zlecanych prac pracowników posiadających ważne świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej oraz świadectwa kwalifikacyjne E bez ograniczenia wysokości napięcia. Pracownicy powinni tworzyć zespół pracowników kwalifikowanych. Przy czym, przez pojęcia: - świadectwo kwalifikacyjne rozumie się świadectwo stwierdzające spełnienie przez daną osobę odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych do 4

17 Załącznik nr 1 do WZ Wymagania techniczne i jakościowe Nr postępowania /./. wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolnopomiarowym dla określonych rodzajów urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, - świadectwo alpinistyczne rozumie się świadectwo stwierdzające ukończenie kursu alpinistycznego przez daną osobę Wszelkie koszty związane z nabyciem środków niezbędnych do wykonania prac wchodzących w zakres zamówienia będą obciążać Wykonawcę Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody mogące wystąpić w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w ciągu 30 dni od dnia wystawienia zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania we własnym zakresie i własny koszt wszelkich odpadów powstałych w wyniku wykonywanej usługi Wykonawca zobowiązuje się do posiadania i stosowania własnego sprzętu i środków transportu w czasie trwania Umowy Oferent, wraz ze składaną ofertą, dostarcza również kserokopię świadectw kwalifikacyjnych zgodnie z punktem pracowników kwalifikowanych pracujących każdorazowo przy zleceniu Wykonawca zobowiązuje się do pracy co najmniej w godzinach od 8 do 14 przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku lub w inny sposób po uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca powinien posiadać 2 zespoły pracowników, po 6 pracowników na zespół przy czym: -Ci sami pracownicy nie mogą wchodzić w skład osobowy zespołu dla Zadania 1,2,3,4,5,6,7) Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o zmianie składu osobowego w oraz dostarczenia kopii aktualnych świadectw kwalifikacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnej listy osób przeszkolonych w wyżej wymienionym zakresie, w trakcie realizacji zlecenia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego innego składu osób Zamawiający może zerwać umowę z Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie, aby prace były zlecane w wymiarze określonym w Załączniku nr 2 do Umowy. Zakres zlecanych prac będzie określany przez Zamawiającego w każdorazowym zleceniu Wykonawca zobowiązuje się do podania osoby do kontaktu przy realizacji niniejszej umowy Zamawiający może udzielić Wykonawcy dodatkowego zlecenia awaryjnego w przypadku wystąpienia awarii na liniach energetycznych na obszarze działania Zamawiającego Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru końcowego (bez uwag) poszczególnych usług realizowanych w ramach zawartej umowy. 5

18 UMOWA NR. Zawarta w.. w dniu roku pomiędzy: ENERGA - OPERATOR SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości zł, REGON , Oddziałem w... z siedzibą w.., reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a.. reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą. Niniejsza umowa została zawarta na podstawie oferty nr [ ], przyjętej dla części nr [ ] zamówienia, w postępowaniu nr.... pn. Wycinka drzew pod liniami elektroenergetycznymi 20 ", przeprowadzonym w trybie na podstawie.). 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z Warunkami Zamówienia (WZ) (dalej jako WZ )/ Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (dalej jako SIWZ ) [właściwe pozostawić] oraz złożoną ofertą, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr i załącznik nr do niniejszej umowy, do wykonania usługi sukcesywnej wycinki drzew pod liniami elektroenergetycznymi na obszarze działania Zamawiającego Oddziału w Gdańsku, Rejonie Dystrybucji...,Wydział Zarządzania Usługami Sieciowymi zwanej dalej usługą lub przedmiotem zamówienia, 2. Określony w Formularzu cen (Załącznik nr 1 do umowy), wolumen przedmiotu zamówienia jest wolumenem szacunkowym, a rzeczywisty zakres usług jaki zostanie zlecony przez Zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej umowy zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że łączna wartość netto zamówień zrealizowanych w ramach niniejszej umowy nie może być mniejsza niż 80 % łącznego wynagrodzenia netto o którym mowa w 4 ust. 1 umowy. Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w 4 ust Zamawiający ma prawo, bez podania dodatkowego uzasadnienia, do zwiększenia wartości (wielkości) przedmiotu zamówienia maksymalnie do 20% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy.

19 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie określonym w zamówieniu realizacyjnym, o którym mowa w 3 ust. 3 umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w WZ/SIWZ [właściwe pozostawić] oraz standardami i procedurami obowiązującymi u Zamawiającego, które dostępne są w jego siedzibie. 5. Wykonawca oświadcza, że wykona umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki oraz wiedzy zawodowej. 2 CZAS TRWANIA UMOWY 1. Termin realizacji umowy :. 2. Umowa wygasa po zrealizowaniu usług na kwotę netto, określoną w 4 ust. 1 umowy w okresie trwania umowy lub po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w ust. 1: 3.1. jeżeli w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy udzielone zamówienia nie osiągną wartości netto umowy, o której mowa w 4 ust. 1 umowy, jednak nie dłużej, niż do momentu osiągnięcia tej wartości; 3.2. w przypadku wystąpienia siły wyższej, Przedłużenie terminu realizacji umowy o których mowa w niniejszym ustępie, nastąpi w formie aneksu do umowy. 4. W każdym przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, wszystkie pozostałe warunki jej realizacji, w szczególności ceny jednostkowe, pozostają bez zmian. 3 ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Osobą uprawnioną po stronie Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w związku z realizacją umowy jest: Oddział.... Tel.:.... Rejon.... Tel.: Osobą uprawnioną po stronie Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w związku z realizacją umowy jest::.... Tel.: Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie zamówień realizacyjnych, składanych w formie zlecenia stanowiącego załącznik nr 2 pocztą elektroniczną przez Zamawiającego, określających miejsce i termin wykonania usługi. 4. Wykaz osób upoważnionych do składania zamówień określa załącznik nr 4 do umowy. Zmiana załącznika nr 4 do umowy nie wymaga zmiany umowy w formie pisemnego aneksu do umowy. 5. Zamawiający wraz z zamówieniem będzie przekazywał szczegółowy Zakres rzeczowy usługi, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wycinki drzew na obszarze działania Zamawiającego, zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego Instrukcją stanowiskową elektromontera sieci, zgodnie z pkt ppkt. 1 ppkt. 20) i pkt oraz Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, z zachowaniem wszelkich przepisów i zasad BHP obowiązujących u Zamawiającego. W przypadku realizacji prac wycinkowych przez Wykonawcę niezgodnie z obowiązującą u Zamawiającego Instrukcją stanowiskową elektromontera sieci, zgodnie z pkt ppkt. 1 ppkt. 20) i pkt oraz Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przestrzegania ww. przepisów podczas wykonywania prac. W przypadku rażącego lub powtórnego naruszania ww. przepisów przez Wykonawcę, Zamawiający bez

20 powtórnego wezwania ma prawo do odstąpienia od Umowy oraz żądania kary umownej zgodnie z 5 ust Zamawiający upoważni Wykonawcę do dokonywania uzgodnień z właścicielami gruntów w celu uzyskania zgody na wykonanie wycinki. Wzór Upoważnienia stanowi Załącznik nr 5 do umowy. 8. Każdorazowo przed rozpoczęciem prac Wykonawca i Zamawiający dokonają wspólnie czynności przekazania placu budowy i sporządzą Protokół przekazania placu budowy, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do umowy. 9. Wykonawca po przekazaniu placu budowy, w terminie 5 dni opracuje i przekaże Zamawiającemu celem zatwierdzenia Harmonogram prac, zgodnie ze wzorem ujętym w załączniku nr 7 do umowy. 10. Każdorazowo po zakończeniu zleconej wycinki, zostanie sporządzony przez komisję odbiorczą powołaną przez Zamawiającego Protokół odbioru prac wycinkowych stanowiący załącznik nr 8 do umowy. 11. Wykonawca przedstawi komisji, o której mowa w ust. 10 podpisane Oświadczenia wg załączników nr 9 i 10 o udostępnienie gruntów, na obszarach na których, zlecone prace były wykonywane. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że dokonał ww. uzgodnień ze wszystkimi właścicielami terenów, na którym były prowadzone wycinki oraz że posiadał w trakcie wykonywania pracy wszelkie wymagane prawem zgody organów samorządowych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 11do umowy. 12. Wykonawca nie ponosi opłat za przeprowadzenie odbioru bez usterek. 13. Kosztami przeprowadzenia każdego ponownego odbioru, wynikającego z winy Wykonawcy, zostanie obciążony Wykonawca, zgodnie ze stawkami ujętymi w cenniku usług pozataryfowych obowiązującym na terenie działania Zamawiającego. 14. Wykonawca odpowiada za szkody, które wyrządzi Zamawiającemu lub innym osobom lub podmiotom nie będącymi stronami niniejszej umowy, w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 15. W przypadku wystąpienia awarii na liniach elektroenergetycznych na obszarze Oddziału lub Rejonu Dystrybucji, w którym Wykonawca realizuje przedmiot umowy, Zamawiający może udzielić mu dodatkowego zlecenia - Awaryjnego wykonania prac (załącznik nr 12). 16. Dodatkowe zlecenie, o którym mowa w ust. 15 umowy, będzie wydawane przez Oddział lub właściwy dla zaistniałej sytuacji Rejon Dystrybucji. 17. Wynagrodzenie za dodatkowe zlecenie, o którym mowa w ust. 16, nastąpi na podstawie poawaryjnego protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 8, z zastosowaniem zawartych w załączniku nr 1 do umowy cen jednostkowych, powiększonych o 10%, na warunkach określonych w 4 umowy. 4 WARTOŚĆ UMOWY ORAZ ZASADY WYNAGRADZANIA 1. Łączna wartość niniejszej umowy, ustalona na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, wynosi:.. złotych netto (słownie: złotych netto). 2. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowane zamówienie naliczane będzie każdorazowo według cen jednostkowych netto wykonanych zamówień, wynikających z załącznika nr 1 do niniejszej umowy. 3. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług, należny zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Rozliczenie za wykonane zamówienie nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po zrealizowaniu zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany bez uwag i zastrzeżeń Protokół odbioru prac wycinkowych, o którym mowa w 3 ust Wykonawca, będzie wystawiał Zamawiającemu faktury VAT w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru wycinkowego na adres: ENERGA OPERATOR SA Oddział w,.., ul.., NIP:

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo