RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH 2014"

Transkrypt

1 RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH 2014 PUBLICZNE UCZELNIE AKADEMICKIE Ankieta 2014 Dane Uczelni Termin nadsyłania ankiet do 28 lutego 2014 r. 1. Nazwa Uczelni 2. Adres Filie, wydziały zamiejscowe I. Studenci Prosimy podać wielkości identyczne z danymi przekazanymi przez uczelnię do GUS w druku S10 za rok sprawozdawczy 2013 według stanu na dzień 30 XI 2013 i GUS S12 za rok sprawozdawczy 2013 według stanu na dzień 31 XII 2013r. (łącznie z cudzoziemcami) Studenci ogółem Studenci I roku studiów stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne 1. Studia I stopnia wg GUS S10, sprawozdanie 1+5, Dział 4 2. Studia II stopnia wg GUS S10, sprawozdanie 1+5, Dział 4 3. Studia jednolite magisterskie wg GUS S10, sprawozdanie 1+5, Dział 4 Razem (Suma wierszy 1-3) 4. Studia III stopnia (łącznie z cudzoziemcami) wg GUS S12 Dział Studia podyplomowe (łącznie z cudzoziemcami) wg GUS S12 Dział

2 II. Kadra naukowa W tabeli. II.1 prosimy podać wielkości identyczne z danymi przekazanymi do GUS w druku S12 za rok sprawozdawczy 2013 według stanu na dzień 31 XII 2013 oraz za rok 2012 według stanu na dzień 31.XII.2012 Wyszczególnienie Ogółem ( ) Profesor II.1 Nauczyciele akademiccy wg GUS S12 Dział 8 01 Zwyczajny 02 Nadzwyczajny (wiersze ) 03 w tym z tytułem prof. 04 w tym ze stopniem dr hab. 05 w tym ze stopniem dr 06 Wizytujący 07 w tym ze stopniem dr 08 Docent 09 w tym ze stopniem dr hab. 10 Adiunkt 11 w tym ze stopniem dr hab. 12 Asystent 13 w tym ze stopniem dr 14 Według GUS za rok 2012 stanu na 31.XII.2012 pełnozatrud. Według GUS za rok 2013 stanu na 31.XII.2013 z pełnozatrudnionych niepełnozatrud. pełnozatrud. zatrudnieni w podst. miejscu pracy niepełnozatrud. Pozostali (wiersze ) x Uwaga! Głównym źródłem danych o zatrudnieniu osób z tytułami i stopniami naukowymi będzie baza POLON. Z tego względu prosimy o aktualizację danych w bazach POLON w nieprzekraczalnym terminie 7 marca br.! Rok Tytuł profesora wnioskowany przez uprawnione jednostki uczelni i nadany przez Prezydenta RP II.3 Tytuły i stopnie naukowe Nadane *1) przez uczelnię Stopień doktora hab. nadany przez uprawnione jednostki uczelni Stopień doktora nadany przez uprawnione jednostki uczelni Uzyskane *2) przez pracowników uczelni zatrudnionych w podstawowym miejscu pracy Tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP Stopień doktora hab. Stopień doktora *1) Prosimy o podanie liczby osób, którym Państwa uczelnia nadała stopień naukowy lub wnioskowała o nadanie tytułu prof. (zarówno swoim pracownikom, jak i innym osobom). *2)Uzyskane przez pracowników uczelni w 2013 roku zatrudnionych w podstawowym miejscu pracy. Prosimy o podanie liczby pracowników będących u Państwa zatrudnionych na etacie, którzy uzyskali tytuły i stopnie we własnej lub innej uczelni (nie bierze się pod uwagę pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie, o dzieło itp.). Przykład: - osoba, która uzyskała stopień doktora nadany przez Państwa uczelnię i jest u Państwa zatrudniona na etacie, będzie wykazana w Nadanych i Uzyskanych; - osoba, która uzyskała stopień doktora nadany przez inną uczelnię, a jest u Państwa zatrudniona na etacie, będzie wykazana tylko w Uzyskanych. 2

3 III. Biblioteka W tabelach. III.1, III.2 i III.3 prosimy podać wielkości zgodne z metodologią statystyczną GUS w druku K-03 za rok sprawozdawczy 2013 według stanu na dzień 31 XII Wyszczególnienie III.1 Zbiory biblioteczne (GUS K-03, Dział 4) Stan Wpływy w ciągu roku w dniu w tym 31.XII.2012 ogółem zakupy przejęto z innych bibliotek Ubytki w ciągu roku ogółem w tym przekazano do innych bibliotek Stan w dniu 31.XII.2013 (kolumna ) Księgozbiór ogółem 01 w książki 02 tym czasopisma 03 Liczba tytułów czasopism bieżących Pozostałe zbiory nieelektroniczne Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane Licencjonowane zbiory elektroniczne do których biblioteka opłaciła stały dostęp w tym X X X X X X X X X X X książki elektroniczne 17 X X X X X czasopisma elektroniczne 18 X X X X X bazy danych 19 X X X X X inne zbiory elektroniczne 20 X X X X X Materiały zdigitalizowane przez bibliotekę 21 X X X X X III.2 Wydatki na materiały biblioteczne w okresie sprawozdawczym (GUS K-03, Dział 5) Wyszczególnienie Książki 1 Prenumerata czasopism 2 Pozostałe zbiory nieelektroniczne 3 w tym audiowizualne 4 Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane 5 Licencjonowane zbiory elektroniczne do których biblioteka opłaciła dostęp (bazy danych, czasopisma, książki elektroniczne) Wartość brutto w zł (bez znaku po przecinku) III.3 Usługi biblioteczne, które biblioteka oferuje (GUS K-03, Dział 8) Katalog on-line 01 TAK NIE Możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne 02 TAK NIE Możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia 03 TAK NIE Możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych 04 TAK NIE Elektroniczne ( /sms) powiadamianie o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych 05 TAK NIE Zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych, spoza sieci instytucji 06 TAK NIE Interaktywne usługi informatyczne (komunikatory, czat itp.) 07 TAK NIE Elektroniczne kursy, szkolenia biblioteczne (e-learning) 08 TAK NIE Blogi biblioteczne, kanał RSS (wiadomości, ogłoszenia, wydarzenia w bibliotece) 09 TAK NIE Formularze zapytań do bibliotekarza 10 TAK NIE Forum dyskusyjne, księga gości 11 TAK NIE Profile na portalach społecznościowych 12 TAK NIE Zbiory opracowane komputerowo jako procent ogólnej liczby zbiorów

4 IV. Działalność badawczo-rozwojowa W tabeli IV.1 prosimy podać wielkości identyczne z danymi przekazanymi do GUS w druku PNT-01/s za rok sprawozdawczy 2012 według sprawozdania z dnia 22.III IV.1 Nakłady wewnętrzne na działalność B+R i źródła finansowania wg GUS PNT-01/s Dział 1 (sprawozdanie za rok 2012, z dnia 22.III.2013) w tys. zł ze znakiem po przecinku Nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione (bez amortyzacji środków trwałych) (wiersze 02+05) Nakłady bieżące ogółem 02 Nakłady inwestycyjne na środki trwałe ogółem (wiersze ) 05 Z nakładów wewnętrznych (bieżących i inwestycyjnych) przypada na środki z nakładów z nakładów otrzymane od: bieżących inwestycyjnych wiersze rubryka 1 = wiersz 02, (wiersz 02) (wiersz 05) wiersze rubryka 2 = wiersz środki budżetu państwa (MNiSW, MRR, innych resortów, JST) 18 w tym udział środków krajowych w projektach współfinansowanych ze środków UE jednostek naukowych PAN i instytutów badawczych 20 krajowych szkół wyższych 21 krajowych przedsiębiorstw 22 krajowych prywatnych instytucji niedochodowych 23 środki pochodzące z zagranicy (wiersze ): 24 z tego od Komisji Europejskiej 25 organizacji międzynarodowych 26 przedsiębiorstw (wiersze 28+29) 27 w tym z krajów UE 28 szkół wyższych 29 zagranicznych instytucji rządowych 30 prywatnych instytucji niedochodowych 31 pozostałych podmiotów 32 środki własne IV.2 Zatrudnieni w działalności B+R wg GUS PNT-01/s Dział 3 (sprawozdanie za rok 2012) Ogółem Ogółem (wiersze ) 1 Z tytułem naukowym profesora 2 Ze stopniem naukowym doktora habilitowanego 3 doktora 4 Pozostałe osoby z wykształceniem wyższym 5 Z wykształceniem pozostałym 6 4

5 IV.3 Zgłoszenia, patenty, licencje, firmy wg GUS PNT-01/s Dział 5 (sprawozdanie za rok 2012) A. Liczba zgłoszeń dokonanych przez jednostkę w 1. znaków towarowych 01 Urzędzie Patentowym RP w 2012r. 2. wzorów przemysłowych wzorów użytkowych wynalazków 04 C. Liczba patentów uzyskanych w Urzędzie Patentowym RP w 2012 r. 06 D. Liczba zgłoszeń wynalazków dokonanych w zagranicznych urzędach patentowych w 2012 r. 07 E. Liczba patentów uzyskanych w zagranicznych urzędach patentowych w 2012 r. 08 H. Przychody jednostki za sprzedaży licencji (bez licencji na standardowe oprogramowanie komputerowe) w 2012 r. (w tysiącach zł ze znakiem po przecinku). J. Liczba firm odpryskowych typu spin-off założonych przez pracowników jednostki w 2012 r 13 K. Liczba firm odpryskowych typu spin-out założonych przez pracowników jednostki w 2012 r. 14 L. Liczba firm inkubowanych w 2012 r. w ramach akademickiego inkubatora przedsiębiorczości IV.5 Zaplecze innowacyjne uczelni TAK NIE Czy uczelnia posiada Centrum Transferu Wiedzy i Technologii (lub podobne)? Czy uczelnia posiada Regulamin Komercjalizacji Badań (lub podobny)? Czy uczelnia posiada Regulamin Ochrony Własności Intelektualnej (lub podobny)? Czy uczelnia posiada Konwent lub Radę Powierniczą (konsultacyjną itp.) z udziałem przedstawicieli środowisk gospodarczych? IV.4 Udział w międzynarodowych programach naukowych *1) Kontrakty w ramach projektów lub akcji 7 Programu Ramowego UE. Liczba kontraktów Wartość kontraktów w PLN w tys. zł Kontrakty na koordynowanie projektów w 7 Programie Ramowym UE. *1). Prosimy o podanie wszystkich kontraktów. W pozycjach kwotowych dotyczących 7 Programu Ramowego podajmy jedynie wartość środków finansowych w PLN przypadających w ramach kontraktu na daną uczelnię. Pytanie dotyczy wszystkich projektów realizowanych w ramach 7PR bez względu na rok. V. Kierunki kształcenia i uprawnienia, jednostki V.1 Liczba jednostek naukowych uczelni Liczba wszystkich jednostek naukowych uczelni, które miały prawo wystąpić o ocenę parametryczną Liczba jednostek naukowych uczelni, które uzyskały ocenę parametryczną*1) *1). Prosimy o podanie liczby jednostek naukowych, które wnioskowały i uzyskały ocenę parametryczną. V.2 Liczba uprawnień do nadawania stopni naukowych Uwaga! Informacja o liczbie uprawnień do nadawania stopni naukowych zostanie pobrana bezpośrednio z bazy POLON (Uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowych). Bardzo prosimy o sprawdzenie danych w bazie POLON i ich ewentualną aktualizację w nieprzekraczalnym terminie 7 marca. V.3 Liczba prowadzonych kierunków studiów Uwaga! Informacja o liczbie prowadzonych studiów na kierunkach zostanie pobrana bezpośrednio z bazy POLON (Zestawienie prowadzonych studiów na kierunkach). Bardzo prosimy o sprawdzenie danych w bazie POLON i ich ewentualną aktualizację w nieprzekraczalnym terminie 7 marca. Programy MBA Liczba programów w tym aktywnych 5

6 VI. Umiędzynarodowienie studiów Studia prowadzone całkowicie w językach obcych *1) Razem: 2012/ /2014 Nadawany tytuł: Bachelor, Master, MBA Nazwa programów studiów prowadzonych w języku obcym Wymiana zagraniczna Studenci i doktoranci wy(przy)jeżdzający na co najmniej jeden semestr w r.ak. 2012/2013 Studenci/dokt w tym: oranci polscy wyjeżdżający studenci doktoranci Studenci/doktoranci w tym: zagraniczni przyjeżdżający studenci doktoranci w tym: Razem: LLP-Erasmus Erasmus-Mundus Inne (jakie) Umowy o współpracy z uczelniami zagranicznymi Liczba umów w tym obejmujące wymianę studentów w tym obejmujące wymianę pracowników naukowych Nauczyciele akademiccy - cudzoziemcy wg GUS S12 Dział 11 wiersz: ogółem 01 pełnozatrudnieni Liczba ogółem w tym zatrudnieni w podst. miejscu pracy niepełnozatrudnieni Studenci cudzoziemcy wg GUS S10 Dział 4, sprawozdanie 5 (bez studentów Erasmusa) ogółem studiujący w j. polskim: w tym na studiach stacjonarnych studiujący w j. polskim: studiujący w j. obcych: studiujący w j. obcych: Wielokulturowość Kraj Prosimy podać kraje, z których pochodzi co najmniej 10 studentów obcokrajowców studiujących na uczelni w roku akademickim 2013/2014, wg GUS S10 Dział 4, sprawozdanie 5 (bez studentów Erasmusa) *1). Prosimy podać programy studiów (degree programmes) kończące się uzyskaniem tytułu Bachelor lub Master, a także studia MBA oraz studia doktoranckie w językach obcych (na których studiuje minimum pięciu doktorantów). Prosimy nie podawać filologii obcojęzycznych! Przykład: Jeśli na jednym kierunków studiów (np. Computer Science) uczelnia prowadzi studia I i II stopnia, należy podać dwa programy: czyli BSc Computer Science oraz MSc Computer Science. 6

7 VII. Akredytacje Akredytacje Liczba aktualnych *1) przyznanych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą Lp Aktualne akredytacje Środowiskowych Komisji Akredytacyjnych (proszę podać, której Komisji i liczbę akredytacji) Liczba aktualnych Komisja (UKA, KAUT, FPAKE, KAUR, KAAUM, itp.) akredytacji Posiadane akredytacje międzynarodowe (wymienić jakie): *2) *1) Aktualne tzn. okres ich obowiązywania (okres na jaki była przyznana akredytacja) nie upływa przed 7 marca 2014r. *2) Prosimy podać jedynie akredytacje w obszarze kształcenia, bez akredytacji i certyfikatów dla laboratoriów itp. VIII. Koła naukowe Studenckie koła naukowe działające w uczelni liczba kół liczba członków VIII. Kontakt i odesłanie ankiety Osoba wyznaczona do kontaktów z Perspektywami w sprawach związanych z niniejszą ankietą... imię i nazwisko... stanowisko tel W przypadku danych przekraczających miejsce w ankiecie prosimy o uzupełnienia na dodatkowych kartkach. Termin przesłania ankiety do redakcji Perspektyw do 28 lutego 2014 r. Dodatkowe informacje BIURO RANKINGÓW I ANALIZ, mgr inż. Artur Olczak, mgr inż. Zbigniew Szymański, red. Bartłomiej Więckowski, tel wew. 44, fax Ankieta w wersji elektronicznej wraz z objaśnieniami do pobrania na stronie: Wypełnioną ankietę w wersji elektronicznej proszę przesłać mailem: Wersję drukowaną z podpisem upoważnionej osoby prosimy przesłać drogą pocztową na adres: Perspektywy, ul. Nowogrodzka 31, Warszawa. Dziękujemy. pieczęć uczelni... data i podpis osoby zatwierdzającej ankietę 7

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 września 2014 r. Poz. 1307 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 września 2014 r. Poz. 1307 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 września 2014 r. Poz. 1307 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 września 2014 r. Poz. 1307

Warszawa, dnia 30 września 2014 r. Poz. 1307 Warszawa, dnia 30 września 2014 r. Poz. 1307 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień

Bardziej szczegółowo

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za rok 2009 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 22 czerwca 2010 r. Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 WARSZAWA 2012 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. STRUKTURA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO... 4 2. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/207 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

POSTULATY ZMIAN ZWIĘKSZAJĄCYCH INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI

POSTULATY ZMIAN ZWIĘKSZAJĄCYCH INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI POSTULATY ZMIAN ZWIĘKSZAJĄCYCH INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI POSTULAT I: Zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej A. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 04 r. Poz. 6 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 marca 04 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009

NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009 ŁÓDŹ 2011 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Piotr

Bardziej szczegółowo

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2014 Portal

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2013 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2013 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2013 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Sekretariat Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Uniwersytet społecznie odpowiedzialny przykład AGH Krzysztof Leja 14 Rozwój uczelni poprzez nowe obszary nauki i kształcenia. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY SZKO Y WY SZE I ICH FINANSE W 2007 R.

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY SZKO Y WY SZE I ICH FINANSE W 2007 R. G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY SZKO Y WY SZE I ICH FINANSE W 2007 R. Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2008 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Społecznych

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej. 1. Postanowienia ogólne

Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej. 1. Postanowienia ogólne Zał. Do ZW 67/2012 Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1.1 Studia podyplomowe, w ramach realizacji procesu bolońskiego, są formą kształcenia przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych kompetencji, strategii oraz działania szkół wyższych na Mazowszu Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo