Nowe technologie w zarządzaniu kryzysowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe technologie w zarządzaniu kryzysowym"

Transkrypt

1 New technologies in the crisis management Nowe technologie w zarządzaniu kryzysowym PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2110:2009 Certificate Security of Industry First Degree No. 42/I-21/T/OBP/2006 Certificate Security of Industry Second Degree No. 3/II-2/NS/OBP/2006 NATO Commercial and Government Entity Code Andrzej Kilian, DSc Ryszard Rugała, DSc NCAGE 0243H Rozmowy Gdańskie, Schwerin, Oct 2010

2 AGENDA 1. A few words about the Institute Kilka słów o instytucie 2. The main technologies done in the Institute related to crisis management systems Najważniejsze technologie opracowywane w Instytucie związane z systemami zarządzania kryzysowego 3. The summarizing Podsumowanie 2

3 R&D MARINE TECHNOLOGY CENTRE Legal status : Joint-stock company with a status of research and development centre the Research Institute in the defence domain Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa ze statusem Centrum Badawczo-Rozwojowego skomercjalizowana jednostka badawczo-rozwojowa w obszarze obronności i bezpieczeństwa Founding date : 1982 Supervision organ: Ministry of Treasure (Ministerstwo Skarbu Państwa) Employment : 212 employees (20% of retired officers) Research stuff : 130 scientists and engineers including 17 employees with Ph.D 3

4 CTM s LABORATORY BASE LABORATORY of VIBRO-ACOUSTIC and PHYSICAL FIELDS Laboratorium Wibroakustyki i Pól fizycznych Vibrations resistance valuation Ocena odporności na wibracje i udary Physical fields valuation (ocena pól fizycznych): - minimization of the magnetic field generated by various equipment minimalizacja pola magnetycznego generowanego przez różne urządzenia - ship's signature control stand stanowisko badań sygnatur okrętu 4

5 CTM s LABORATORY BASE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY LABORATORY Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Co-financed by ERDF UE Reverberation chamber Komora rewerberacyjna Frequency range from 150 MHz to 40 GHz 5

6 AUTHORIZATIONS and CERTIFICATIONS Certificated Quality System fulfilling PN-EN ISO 9001:2009 and WSK Criteria Quality Management System according to PN-EN ISO 9001:2009 (no 142/S/2009) and AQAP 2110:2009 (no 142/A/2009) NATO Code of the National Economy Entity NCAGE 0243H PRODUCT CERTIFICATION BODY PCA 035 JEDNOSTKA CERTYFIKACJI WYROBÓW TESTING LABORATORIES: PCA no AB 295 i no AB 296 LABORATORIA BADAWCZE Product research and certification according to PCA accreditation Badania i certyfikacja wyrobów zgodnie z akredytacją PCA 6

7 MAIN ACTIVITY AREAS GŁÓWNE OBSZARY ZAINTERESOWANIA UNDERWATER WEAPON SYSTEMS SYSTEMY BRONI PODWODNEJ COMMAND, CONTROL AND MANAGEMENT SYSTEMS SYSTEMY DOWODZENIA, KIEROWANIA I ZARZĄDZANIA MONITORING AND ANTITERRORIST SYSTEMS SYSTEMY MONITOROWANIA I DZIAŁAŃ ANTYTERRORY- STYCZNYCH PRODUCT TESTS AND THE CERTIFICATIONS TESTOWANIE I CERTYFIKACJA PRODUKTÓW 7

8 UNDERWATER WEAPON SYSTEMS Experience gained during operation of Kryl harbour security system lead to the development of new techniques and technologies. The acoustic and magnetic barriers suitable for detection of underwater threats in harsh environmental conditions are the best examples. KRYL 2000 Doświadczenia zebrane podczas eksploatacji systemu Kryl są wykorzystywane do rozwoju nowych technik i technologii. Najlepszym przykładem są tu bariery akustyczne i magnetyczne, znakomicie się uzupełniające przy wykrywaniu zagrożeń podwodnych w trudnych warunkach środowiskowych. 8

9 From KRYL 2000 to KRYL Mk3 2000/2001r. 2002r. 2004r. CTM worked out the first integrated system for underwater situation monitoring KRYL Upgraded version PN implemented KRYL system 2006r./2008r. Demo tests La Spezia, Genova, Eckernförde of harbour protection system 2007r. Conception of universal Kryl MK3 system 2008r./2009r. Development of Kryl MK3 elements 9

10 UNDERWATER WEAPON SYSTEMS 1. UNDERWATER DETECTION SYSTEMS (SYSTEMY DETEKCJI PODWODNEJ) Sonars (sonary) Hull-mounted sonars (one- and multi-frequencies) (implemented), Variable Depth Sonars (VDS) propelled and non-propelled (under construction) Diver Detection Sonars (DDS) (under construction) Acoustic barrier systems (systemy barier hydrolokacyjnych) Hydrophone systems (buoys) (under construction) Acoustic barrier systems (mono-, bi- and multi-static barriers) (under construction) Magnetic barrier systems (systemy barier magnetycznych) Stationary Magnetic Linear Barrier (SMLB) Deployable Magnetic Linear Barrier (DMLB) Electromagnetic detection systems (systemy detekcji elektromagnetycznej) 10

11 UNDERWATER DETECTION SYSTEMS SHL-101/T THREE-FREQUENCY BROADBAND SONAR Trójczęstotliwościowy sonar szerokopasmowy Ship Network ELECTRONIC RACK 1 Signal and data processing OPERATOR S CONSOLE ANTENNA UNIT Sonar Network ELECTRONIC RACK 2 Stabilization and Transmission T.U.S. Transducers 11

12 UNDERWATER DETECTION SYSTEMS SHL 101/T OPERATIONAL MODES (tryby operacyjne) Detection (detekcja): LF - long range (duży zasięg), HF - high resolution (wysoka rozdzielczość) Classification (klasyfikacja): LF depth (głębokość), VHF acoustic shadow (cień akustyczny) 300 m 900 m Positioning (wyznaczanie pozycji): bearing, distance, geographical position namiar, odległość, pozycja geograficzna Tracking (śledzenie): 1200 m stationary and moving targets cele stacjonarne i poruszające się LF MODE HF MODE VHF MODE up to 900 m cm cm cm

13 R [m] UNDERWATER DETECTION SYSTEMS DIVER DETECTION SONAR (Sonar do wykrywania nurków) DDS Harbour sea area R [m] The harbour entry protection Ochrona wejścia do portu 0 The protection of ships berthered at quay Ochrona statków przy nabrzeżu 13

14 UNDERWATER DETECTION SYSTEMS HYDROPHONE SYSTEMS (System hydrofonów) AMASS AUTONOMOUS MARITIME SURVEILLANCE SYSTEM Consortium of 10 European companies: CARL ZEISS OPTRONICS GmbH (Germany) leader CRABBE Consulting Ltd ARMED FORCES MALTA INSTITUTO CANARIO de CIENCIAS MARINAS FUGRO OCEANOR R&D MARINE TECHNOLOGY CENTRE (OBR CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A. GDYNIA) FRAUENHOFER INSTITUT INFORMATIONS und DATENVERARBEITUNG IQ-Wireless HSF UNIVERSITY of LAS PALMAS de GRAN CANARIA Purpose: to use the non-serviced buoys for observation and protection of the critical maritime areas against the smuggling of weapons and illegal substances, and also illegal immigration, to complement the coastal surveillance systems. Cel: obserwacja i zabezpieczenie krytycznych obszarów morskich przed aktami przemytu broni i substancji nielegalnych, a także nielegalnej imigracji poprzez zastosowanie bezobsługowych boi obserwacyjnych uzupełniających system obserwacji brzegowej. 7th FP UE 14

15 AUTONOMOUS MARITIME SURVEILLANCE SYSTEM AMASS Gran Canaria Net of buoys SIEĆ BOI Dozór akwenu 24/7 Maksymalna ilość boi w sieci 64 Odległość pomiędzy bojami 4 Mm Odległość do C 3 20 Mm Buoy BOJA Wysokość powyżej powierzchni wody < 5m Głębokość kotwiczenia < 500m Sektor obserwacji 360 o Sensory obserwacji akustyczne i optyczne Lokalizacja obiektów triangulacja Zasilanie - autonomiczne / hybrydowe Transmisja danych radiowa 15

16 R [m] R [m] UNDERWATER DETECTION SYSTEMS MONOSTATIC ACOUSTIC BARRIER (MBA Monostatyczna bariera akustyczna) MBA Moduł nadawczo/ odbiorczy CS DDS N/O MBA Moduł: zasilanie sterownanie zobrazowanie SE dla MBA Obszar zasięgu wykrywania MBA Akwen wewnętrzny portu Morze R [m] The harbour entry protection Ochrona wejścia do portu R [m] MBA N/O CS Moduł nadawczo/ odbiorczy Moduł: zasilanie sterownanie zobrazowanie SE dla MBA Obszar zasięgu wykrywania MBA Basen portowy Pirs R [m] The protection of harbour basin Ochrona basenu portowego Nabrzeże Obszar zasięgu wykrywania MBA Moduł: zasilanie sterownanie zobrazowanie Moduł nadawczo/ odbiorczy N/O CS R [m] The protection of ships berthered at quay Ochrona statku przy nabrzeżu ACOUSTIC PROJECTOR Hydrofon 16

17 UNDERWATER DETECTION SYSTEMS DEPLOYABLE MAGNETIC BARRIER (Rozwijalna bariera magnetyczna) 0,5 knot 15m 20m S1 x,y,z Ethernet Hub S2 x,y,z 0,5 0,3 0,1-0,1 [nt] -0,3-0,5-0,7-0,9-1,1-1,3-1,5 17

18 UNDERWATER DETECTION SYSTEMS MAGNETIC BARRIER International test HPT 2008 TESTING RESULTS FOR TRESSPASSING DIVER ALONG MAGNETIC BARRIER Rezultaty testów przejścia nurka przez barierę magnetyczną Eckernförde :21:06 Detection threshold 0,2nT/s Automatic detection Automatic detection 11m Detekcja w pełni automatyczna 18 m 18 m 18 m 18 m S1 S2 S3 S4 S5 18

19 UNDERWATER DETECTION SYSTEMS UNDERWATER WEAPON SYSTEMS (Systemy uzbrojenia broni podwodnej) harbour s entry Expected scenarios of use of both acoustic and magnetic barriers are: Oczekiwane scenariusze użycia obu akustycznych i magnetycznych barier: 1. Detection of object by MLB and confirmation by MAB Detekcja obiektu przez MLB i potwierdzenie przez MAB 2. Detection of object by MLB and tracking it by MAB Detekcja obiektu przez MLB i śledzenie go przez MAB 3. Detection, localization and tracking of the object by MLB and MAB with simultaneous actions to countermeasure that object taken by surface vessel Detekcja, lokalizacja i śledzenie obiektu przez MLB i MAB z jednoczesnym przeciwdziałaniem 19 przez statek patrolowy

20 UNDERWATER DETECTION SYSTEMS ELECTROMAGNETIC DETECTION (Detekcja elektromagnetyczna) Detection of buried nonmagnetic sea objects from 3m (dimension =0,4m L=1,0m) Detekcja zagrzebanych, niemagnetycznych obiektów z odległości 3 m 20

21 UNDERWATER DETECTION SYSTEMS New finished advanced investigation of the R&D projects, financed by Polish Ministry of Science and High Education Nowe, zakończone projekty b+r, finansowane przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Underwater active acoustic barrier system (ABA) designed against the terrorist activity to protect harbours, dams, oil rigs, anchorages and other vital objects Podwodna, aktywna bariera akustyczna (ABA) dla zabezpieczenia portów, zapór, tankowców, kotwicowisk i innych ważnych obszarów przed działalnością terrorystyczną Modular moveable sonar designed to support antiterrorist underwater system to protect oil rigs and ships in harbours and at anchorage Modularny sonar przenośny zaprojektowany dla wsparcia podwodnych systemów antyterrorystycznych ochrony tankowców i innych statków w portach i na kotwicowiskach Mobile magnetic system to detect underwater terrorist activity (scuba divers and small underwater vehicles) Przenośny system magnetyczny dla ochrony przed podwodną działalnością terrorystyczną Designing and development of magnetic system to detect underwater asymmetric threats and buried mines in the seabed sediment Projektowanie i budowa magnetycznego systemu dla detekcji podwodnych zagrożeń asymetrycznych oraz min zagrzebanych w osadach dennych Development and test of Raman spectrometer for detection of chemical substances (joint project CTM & Technical University of Gdansk) 21

22 UNDERWATER WEAPON SYSTEMS 2. MARITIME UNMANNED VEHICLES (MORSKIE POJAZDY BEZZAŁOGOWE) Unmanned Underwater Vehicle (bezzałogowe pojazdy podwodne) Unmanned Surface Vehicle (bezzałogowe pojazdy nawodne) Przygotowania do realizacji projektu strategicznego: Bezzałogowe morskie platformy nawodne i podwodne wspomagające działania okrętów OPM i platform niededykowanych w działaniach przeciwminowych Preparatory action to realise the strategic program Unmanned maritime surface and underwater vehicles supporting the MCM ships and other non-dedicated platforms in counter mine activities 22

23 UNMANNED SURFACE AND UNDERWATER VEHICLES Bezzałogowe pojazdy nawodne i podwodne HQ PATROL BOAT (kuter patrolowy) SET OF ACOUSTIC AND MAGNETIC SENSORS Zestaw sensorów akustycznych i magnetycznych USV Bezzałogowy pojazd nawodny ROV Pojazd zdalnie sterowany ROV ONE SHOT Pojazd jednorazowego użytku UUV Bezzałogowy pojazd podwodny 23

24 ACTIVITY WITHIN NATO NIAG -NATO Industrial Advisory Group: Low Frequency Active Sonar's and Multi-static Operations Study Group (Nisko-częstotliwościowe sonary aktywne i operacje multi-statyczne); NATO Integrated Harbour Barrier System Study Group (SG-86) (NATOwski system zintegrowanej bariery portowej); Maritime Force Protection Effects in the Above Water Environment Study Group (SG-110) Obrona sił morskich w środowisku nawodnym; Intelligent sensors for underwater mines and IED identification Study Group (SG-126) Sensory z cechami inteligencji dla identyfikacji min i improwizowanych ładunków wybuchowych. RTO - Research Technology Organisation 24

25 INTEGRATED INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM for NAVAL COMMAND, CONTROL & MANAGEMENT HF/UHF/VHF Flotilla HQ VTS Navy HQ VTS Customs VTS Flotilla HQ NATO LINK-11 MCCIS KSL-1100 MCCIS GATE SAR HQ Polish Border Guard HQ 25

26 MULTIFUNCTION CONSOLE FOR TACTICAL DATA, SITUATION ASSESSMENT AND VISUALIZATION 26

27 MARITIME RESCUE COORDINATION CENTER Integrated systems: SARCASS COMPRO GMDSS BURSAR CAROCS SeaTrackWeb (Sweden) 27

28 > Common Operational Picture (Wspólny Obraz Operacyjny) > Drift modelling (Modelowanie dryfu (znosu)) > Search Planning & Mission Co-ordinator software Ship Tracks Helicopter And Aircraft Tracks Hydrographical Data Weather Forecast SAR OPS Coordinator Koordynator operacji SAR Own DB Other Services DB Neighbouring Counties DB Hospitals and Landing Grounds DB Port/Fishing Harbors Status Electronic Charts 28

29 Main Functions of the SARCASS Resource allocation to SAR OPS (Alokacja resursów dla SAR OPS) 29

30 Main Functions of the SARCASS Search area assigning (Wyznaczanie obszarów poszukiwań) 30

31 Main Functions of the SARCASS Search patterns assigning (Wyznaczanie sposobów poszukiwań) 31

32 Main Functions of the SARCASS Search sub-areas and patterns assigning (Wyznaczanie podobszarów i wzorców poszukiwań) 32

33 Main Functions of the SARCASS Cooperation with AIS resources allocation in area of SAR OPS (Współpraca z systemem AIS alokacja resursów w obszarze SAR OPS) 33

34 HF COMMUNICATION SYSTEMS HF TRANSCEIVER RKS-8000 HF NODE Radio Nodes (STANAG 5066) HF MODEM PSK-1001AM CRYPTO (KG-84C/BID-950) CRYPTO HF MODEM CRYPTO TERMINAL WITH SOFTWARE RDC-9000WMS RDC-9000WMS LAN - Made in R&D Marine Technology Center 34

35 HF RADIO COMMUNICATION SYSTEMS RKS-8000-B HF TRANSCEIVER Frequency range: 1.5 to 30 MHz NATO standards complied (zgodność ze standardami NATO) ALE 2G non frequency hopping (bez hoppingu) ALE 3G complied with S4538 and S4444 (frequency hopping) RKP-8100 HF/VHF/UHF MANPACK TRANSCEIVER Frequency range: 1.5 to 512 MHz NATO standards complied ALE 3G complied with S4538 and S4444 (frequency hopping) 35

36 Working inside the PHARE and other UE programs Działania w ramach PHARE i innych programów UE FEASIBILITY STUDY FOR SETTING UP THE INTEGRATED SYSTEM FOR OBSERVATION, SURVEILLANCE AND CONTROL FOR POLISH SEA BORDER (POLAND) VTS 20 VTS FEASIBILITY STUDY & TENDER DOSSIER FOR SETTING UP THE INTEGRATED SYSTEM FOR OBSERVATION, SURVEILLANCE AND CONTROL OF TRAFFIC AT THE BLACK SEA (ROMANIA, BULGARIA) Support for Border Guard activities wspomaganie działań Straży Granicznej

37 Working inside the PHARE and other UE programs Działania w ramach PHARE i innych programów UE FRAMEWORK CONTRACT, EUROPEAID/119860/C/SV/multi, LOT N 3, REQUEST N FOR CROATIAN VESSEL TRAFIC MMANAGEMENT INFORMATION SYSTEM CVTMIS IMPLEMENTATION (CROATIA) Support for Maritime Offices and Harbour s Masters in Croatia wspomaganie działań urzędów morskich i kapitanatów portów w Chorwacji 37

38 Technology demonstrators in practical use Demonstratory technologii w praktycznym użyciu a) c) b) 38

39 KRYL Mk 3 Tall Ships Races 2009 GDYNIA The deployment and visualisation of MK3 system of acoustic (MBA) and magnetic (MBL and MMBL) barriers during Tall Ships Races 2009 in Gdynia: a) MBA on Wendy wharf, b) MBL in south harbour entrance, c) MBA and MMBL in yacht harbour s entrance. 39

40 Proposal for fuel terminal protection Propozycja ochrony terminala paliwowego MAGNETIC BARRIER ACOUSTIC BARRIER DISABLE OF DIVERS AREA MAGNETIC BARRIER 40

41 Proposal for fuel terminal protection Propozycja ochrony terminala paliwowego IR/CCD Camera Head 41

42 CONCLUSIONS According to our information based on latest international conference's proceedings (UDT 09 Cannes, MAST 09 Stockholm) CTM's investigations and achievements are far ahead of the similar investigations conducted by other countries. Zgodnie z wiedzą pozyskiwaną na międzynarodowych konferencjach (UDT 09 Cannes, MAST 09 Stockholm) prowadzimy badania i prace rozwojowe w kierunkach uznanych w innych czołowych krajach. First of all there are acoustic and magnetic methods for the detection of underwater threats and investigations of underwater electromagnetic detection. Przede wszystkim są to technologie z obszaru akustycznych i magnetycznych metod służących wykrywaniu zagrożeń podwodnych oraz badania nad elektromagnetycznymi sposobami detekcji pod wodą. 42

43 CONCLUSIONS The presented above new achievements fill out crucial technological gaps of the current detection underwater systems. Prezentowane wcześniej osiągnięcia uzupełniają najważniejsze braki technologiczne w zakresie eksploatowanych systemów podwodnych. Our last achievements can be the good proposals for cooperation within the new third contest of 7th FP - Security. Nasze najnowsze osiągnięcia mogą być dobrą propozycją dla kooperacji w ramach trzeciego priorytetu 7. PR UE Bezpieczeństwo. The laboratory base and highly skilled and experienced scientific and research staff are ready to cooperation within the new projects of both 7 th FP Security and national program on security and safety. Baza laboratoryjna i wysoko kwalifikowana kadra naukowo-badawczotechniczna są przygotowane do współpracy w ramach nowych projektów zarówno w 7. PR UE Bezpieczeństwo, jak i narodowym programie obronność i bezpieczeństwo. 43

44 OBR CTM S.A. ul. Dickmana Gdynia POLAND tel.: (+48-58) fax.: (+48-58)

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM

BIULETYN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM BIULETYN NEWSLETTER INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM INNOWACYJNE SYSTEMY WSPOMAGANIA TECHNICZNEGO

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

MATERIAŁY KONFERENCYJNE MATERIAŁY KONFERENCYJNE X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA UZBROJENIOWA Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa VIII SYMPOZJUM LIGHT-WEIGHT ARMOUR GROUP LWAG 2014 Symposium and Industry Focus Day

Bardziej szczegółowo

Jacek Fabisiak, Adam Olejnik

Jacek Fabisiak, Adam Olejnik Polish Hyperbaric Research Jacek Fabisiak, Adam Olejnik kmdr por. dr inż. Jacek Fabisiak Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Zakład Ochrony Środowiska i Obrony przed Bronią Masowego Rażenia Akademia Marynarki

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO ZAWIERAJĄCY WOJSKOWE TERMINY I ICH DEFINICJE STOSOWANE W NATO

SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO ZAWIERAJĄCY WOJSKOWE TERMINY I ICH DEFINICJE STOSOWANE W NATO AAP-6 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO ZAWIERAJĄCY WOJSKOWE TERMINY I ICH DEFINICJE STOSOWANE W NATO 1 NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA) ORGANIZACJA TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK ROK LIII Nr 4 (9) GDYNIA 0 RADA NAUKOWA prof. Leif Bjørnø (Dania); dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. AMW; prof. dr

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe:

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe: 1 Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08 Spis treści I. Opis projektu..4 II. Czujniki pól elektromagnetycznych 1. Detektor pola magnetycznego (50 Hz)...6 2. Detektor szerokopasmowy pola elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012

Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012 Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012 Warsaw Poland 2013 Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki materiały konferencyjne Warszawa, 17 maja 2013 r. Information Day on European Public-Private Partnership in Photonics

Bardziej szczegółowo

Czwarta ogólnopolska konferencja w regionie pn. KLASTRY SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONU

Czwarta ogólnopolska konferencja w regionie pn. KLASTRY SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONU 2011 Czwarta ogólnopolska konferencja w regionie pn. KLASTRY SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONU Konferencja została zorganizowana w ramach przedsięwzięcia PARP Polskie klastry i polityka klastrowa.

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjni The Competitive

Konkurencyjni The Competitive Przykłady projektów realizowanych w ramach SPO-WKP Konkurencyjni The Competitive Selected projects realised within the SOP-ICE Konkurencyjni Przykłady projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl

Katalog produktów i usług. Catalogue of products and services. www.traxelektronik.pl Katalog produktów i usług Catalogue of products and services 2010 www.traxelektronik.pl Spis Treści Table of Contents Urządzenia meteorologiczne / Meteorological equipment 7 Drogowa stacja meteorologiczna

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS 2007 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków

Bardziej szczegółowo

SIECIOCENTRYCZNY SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ ZATOKI GDAŃSKIEJ WSPOMAGANIA DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH MORSKICH SŁUŻB PAŃSTWOWYCH

SIECIOCENTRYCZNY SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ ZATOKI GDAŃSKIEJ WSPOMAGANIA DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH MORSKICH SŁUŻB PAŃSTWOWYCH SERIA GEOMATYKA SIECIOCENTRYCZNY SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ ZATOKI GDAŃSKIEJ WSPOMAGANIA DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH MORSKICH SŁUŻB PAŃSTWOWYCH Jerzy Pyrchla, Marek Kowalewski, Martyna Leyk, Marek Przyborski,

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

www.ietu.katowice.pl BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY

www.ietu.katowice.pl BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY Celem badawczo-rozwojowej działalności IETU jest ochrona środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami w ujęciu lokalnym, regionalnym oraz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW NORMALIZACYJNYCH W ZBIORACH WCNJiK: STANAG

WYKAZ DOKUMENTÓW NORMALIZACYJNYCH W ZBIORACH WCNJiK: STANAG (POROZUMIE STANDARYZACYJNE NATO) 1034 19 ALLIED NAVAL FIRE SUPPORT, 2013 1040 26 NAVAL COOPERATION AND GUIDANCE FOR SHIPPING (NCAGS) MANUAL ATP-2(B) VOLUME I, 2012 1041 16 ANTI-SUBMARINE EVASIVE STEERING

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

KTO Rosomak combat vehicle. One vehicle many possibilities Page No 22. The Polish Industry Constructs Spy Aircrafts Page No 30.

KTO Rosomak combat vehicle. One vehicle many possibilities Page No 22. The Polish Industry Constructs Spy Aircrafts Page No 30. Polish Chamber of National Defence Manufacturers No 2 (29) 2012 ISSN 1732-2103 One vehicle many possibilities Page No 22 The Polish Industry Constructs Spy Aircrafts Page No 30 KTO Rosomak combat vehicle

Bardziej szczegółowo

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development Mechanizmy Rozwoju Polski Poland s Development Mechanisms Wstęp Introduction Polska najbardziej skorzystała z pomocy udzielonej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein w postaci Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DISPLAYING MULTIDIMENSIONAL RADAR IMAGE

DISPLAYING MULTIDIMENSIONAL RADAR IMAGE ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ SCIENTIFIC JOURNAL OF POLISH NAVAL ACADEMY 2013 (LIV) 4 (195) Mariusz Wąż 1), Krzysztof Naus 1) WIZUALIZACJA WIELOWYMIAROWEGO OBRAZU RADAROWEGO DISPLAYING MULTIDIMENSIONAL

Bardziej szczegółowo

DYFUZOR RURKOWY SPRĘśARKI PROMIENIOWEJ I OSIOWO-PROMIENIOWEJ

DYFUZOR RURKOWY SPRĘśARKI PROMIENIOWEJ I OSIOWO-PROMIENIOWEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 288, Mechanika 85 RUTMech, t. XXX, z. 85 (3/13), lipiec-wrzesień 2013 STRESZCZENIA Stanisław ANTAS 1 DYFUZOR RURKOWY SPRĘśARKI PROMIENIOWEJ I OSIOWO-PROMIENIOWEJ

Bardziej szczegółowo