Zapewnienie jakości kształcenia Wydział Zarządzania UW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapewnienie jakości kształcenia Wydział Zarządzania UW"

Transkrypt

1 Zapewnienie jakości kształcenia Wydział Zarządzania UW Krzysztof Klincewicz Wydział Zarządzania, Uiniwersytet Warszawski

2 Zapewnienie jakości kształcenia Znaczenie jakości kształcenia dla WZ UW Systemowe postrzeganie jakości Organizacja studiów Prowadzenie zajęć Ocena pracy wykładowców Infrastruktura i otoczenie Podsumowanie

3 Rozwój Wydziału Zarządzania UW ( ) Badania naukowe awans do 1 kategorii MNiSW (2006) Kształcenie w dziedzinie zarządzania lider w rankingach studiów MBA, rekordowa liczba kandydatów na studia (2008) Relacje z otoczeniem Biuro Karier, Rada Biznesu, edukacja menedżerska Infrastruktura nowe budynki na Służewcu i wyposażenie

4 Jakość kształcenia Kluczowy element strategii Wydziału Szczególnie ważna przy zwiększaniu skali działania Punkt wyjścia do akredytacji międzynarodowych Przedmiot zainteresowania partnerów (firm i uczelni zagran.) Sposób zagwarantowania godziwych warunków pracy dla wykładowców oraz przydatności wiedzy w przyszłej pracy dla studentów Projekty akredytacyjne (AACSB, EQUIS, AMBA) Współpraca z uczelniami partnerskimi (USA, UE, Azja) i realizacja projektów EFS

5 Problemy związane z jakością kształcenia Doświadczenia studentów i wykładowców Skala działania wymaga standaryzacji Intensywna konkurencja ze strony niepublicznych uczelni warunki studiowania, zasady przyznawania dyplomów, formy prowadzenia zajęć, partnerzy zagraniczni, akredytacje, wspieranie aktywności studenckiej kradzież własności intelektualnej, podkupywanie studentów, pracowników i programów zajęć

6 Zapewnienie jakości kształcenia Znaczenie jakości kształcenia dla WZ UW Systemowe postrzeganie jakości Organizacja studiów Prowadzenie zajęć Ocena pracy wykładowców Infrastruktura i otoczenie Podsumowanie

7 Od strategii do procesów Strategia i cele Wydziału punktem wyjścia dla projektu budowy systemu jakości Zespół ds. Strategii, Rada Biznesu Formalizacja procesów Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia nie tylko funkcje kontrolne i raportujące sprzężenie zwrotne: identyfikacja problemów i przyczyn, uczenie się i doskonalenie organizacji

8 Potrzeba formalizacji Doprecyzowanie niepisanych reguł np. obowiązki kierownika studiów, zasady przekazywania sylabusów i przygotowywania rozkładów zajęć, praca osób odpowiedzialnych za USOS, rezerwacja rzutników multimedialnych... Wprowadzenie udoskonalonych rozwiązań np. ankiety, hospitacje, modyfikacja oceny okresowej Problem nadmiernej formalizacji? ale wymogi akredytacji międzynarodowych

9 Zasady zapewnienia jakości 25 stron, 50 paragrafów dokument obszerny i dostosowany do specyfiki WZ UW wynik wielomiesięcznej pracy kilku osób element sprzężenia zwrotnego szeroka reprezentacja Wydziału w Zespole Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz upublicznienie dokumentu regularne przeglądy Zasad... oraz procedura zgłaszania i rozpatrywania propozycji zmian mogą je zgłosić m.in. studenci, absolwenci i pracodawcy Zespół musi rozpatrzyć każdą propozycję i udokumentować decyzję

10 Zapewnienie jakości kształcenia Znaczenie jakości kształcenia dla WZ UW Systemowe postrzeganie jakości Organizacja studiów Prowadzenie zajęć Ocena pracy wykładowców Infrastruktura i otoczenie Podsumowanie

11 Programy nauczania Znaczenie: dynamiczne zmiany nauk o zarządzaniu wobec przemian globalnej gospodarki Coroczne przeglądy programów Źródła propozycji zmian Kierownik Studiów analiza konkurencyjnych programów Kierownicy Katedr analiza kompetencji pracowników Samorząd Studencki gromadzenie sugestii studentów Komisja Dydaktyczna analiza minimów programowych, protokołów pokontrolnych, badań ankietowych Absolwenci, pracodawcy, partnerzy zagraniczni...

12 Programy nauczania Propozycje zmian programu może złożyć każdy zainteresowany musi spełniać wymogi formalne (w tym zawierać uzasadnienie) Obowiązek rozpatrzenia każdej propozycji przez Komisję Dydaktyczną coroczne pisemne wnioski z przeglądu programów nauczania w tym uzasadnienia każdego odrzucenia wniosków Bez recenzji zewnętrznej programów nauczania ze względu na konkurencję z innymi szkołami Wydział Zarządzania UW 2008

13 Planowanie zajęć Wyzwanie przy dużej skali działania rozwiązania korzystne dla studentów - na WZ tradycyjnie nie ma okienek, zajęcia są kumulowane Warunki instytucjonalne przypisanie odpowiedzialności za przedmioty procedura uzgodnień obsady i rozkładów zajęć regularne analizy obciążeń pracowników Niezbędne doprecyzowanie regulaminu studiów np. nie tylko termin ogłoszenia rozkładu zajęć, ale też szczegółowe metody jego przygotowania

14 Organizacja studiów Odpowiedzialność Kierowników Studiów kontrola sylabusów możliwość przekazania do recenzji zewnętrznej i wpłynięcia na zmiany zawartości środki nacisku Kierowników Studiów na wykładowców obowiązek raportowania wskaźniki ilościowe takie jak: zdawalność egzaminów, liczba zaliczeń warunkowych, przyczyny występowania o egzaminy komisyjne, liczebność grup seminaryjnych, odstępy czasowe między absolutorium a obroną pracy

15 Rekrutacja Dostosowanie do wymogów prawa, możliwości lokalowych i kadrowych różnica w stosunku do uczelni prywatnych ograniczenia regulaminowe wskaźniki wpływające na uchwały Rady Wydziału o rekrutacji uzależnienie od liczby dostępnych promotorów (x maksymalna liczebność grup seminaryjnych) uzależnienie od przewidywanej dostępności pomieszczeń

16 Zapewnienie jakości kształcenia Znaczenie jakości kształcenia dla WZ UW Systemowe postrzeganie jakości Organizacja studiów Prowadzenie zajęć Ocena pracy wykładowców Infrastruktura i otoczenie Podsumowanie

17 Zasady etyczne pracy wykładowcy Przykłady wpływ na rozwój wiedzy, umiejętności i postaw studentów poszanowanie godności studentów doskonalenie własnej wiedzy i umiejętności nie podważanie autorytetu innych wykładowców i władz unikanie roli sędziego we własnych sprawach dokumentowanie udziału studentów w badaniach nie nakładanie na studentów obowiązków, nie związanych z przepisami i potrzebami procesów kształcenia

18 Prowadzenie zajęć Zasady udostępniania opisów wymagań zaliczeniowych i materiałów Ochronie praw autorskich Wymóg kultury osobistej obu stron procesu kształcenia formalne zasady współpracy okazują się niezbędne Zasady komunikacji dyżury, poczta elektroniczna, strony internetowe

19 Ocena studentów Ogólne zasady oceny przejrzyste kryteria, bezstronność, unikanie konfliktu interesów samodzielność wykładowcy przy określaniu zasad i kryteriów oceny oraz respektowanie podobnych praw innych wykładowców sposoby radzenia sobie z nieformalnymi naciskami Proces oceniania wcześniejsze określanie kryteriów zaliczenia zasady udostępniania ocenionych prac zalecenia wprowadzania oceny punktowej

20 Zapewnienie jakości kształcenia Znaczenie jakości kształcenia dla WZ UW Systemowe postrzeganie jakości Organizacja studiów Prowadzenie zajęć Ocena pracy wykładowców Infrastruktura i otoczenie Podsumowanie

21 Gromadzenie opinii studentów Informacja zwrotna dla wykładowców i podstawa doskonalenia dydaktyki wyniki ankiet dla pojedynczego przedmiotu nie mogą być podstawą nagradzania lub karania interpretacja wyników uwzględnia wpływ czynników zewnętrznych (liczebność grupy, godziny zajęć, ewentualne konflikty, odsetek wypełnionych ankiet) wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń związanych z ankietami, prowadzonymi przez Samorząd Studencki

22 Gromadzenie opinii studentów Standardowy formularz Pytania obejmują samoocenę zaangażowania studenta w zajęcia Dystrybucja za pośrednictwem systemu informatycznego USOS Dodatkowe ankiety oceniające współpracę z promotorem wypełniane przy obronie prac licencjackich i magisterskich

23 Gromadzenie opinii studentów Przetwarzanie i analiza wyników współpraca z Samorządem Studenckim dane pobierane z systemu USOS duże nakłady pracy......ale korzyści dla studentów: upublicznienie wyników Zasady publikacji wyników nie wolno agregować (oceny są niewspółmierne) wyniki uzupełnione o odsetek odpowiedzi w grupie (reprezentatywność)

24 Gromadzenie opinii studentów Sprzężenie zwrotne wykorzystanie opinii do doskonalenia dydaktyki wyniki ocen własnych zajęć dostarczane wykładowcom niska ocena dyskusja z przełożonym ponowna niska ocena dla tego samego przedmiotu i w oparciu o te same kryteria rozmowa z Dziekanem, pisemny plan działań wykorzystanie wyników w ocenie okresowej przegląd wyników z ostatnich kilku lat brak bezpośredniej zależności między wynikami ankiet a oceną okresową (zapobieganie traktowaniu studenta jako klienta i obniżaniu poziomu wymagań)

25 Rzecznik Praw Studenta Powoływany przez Dziekana w porozumieniu z Samorządem Studenckim Rozwiązywanie problemów studentów dyżury anonimowy formularz zgłoszeń reakcja w rażących przypadkach naruszenia jakości procesów dydaktycznych i ścieżka rozpatrywania spraw przygotowywanie corocznych sprawozdań

26 Wsparcie koleżeńskie wykładowców Hospitacje (obserwacja zajęć przez innych wykładowców) Celem doskonalenie dydaktyki a nie ocena pracownika Obejmuje wszystkich wykładowców (także doświadczonych) Techniki dydaktyczne w zarządzaniu ewoluują nowe formy kształcenia, wykorzystywanie studiów przypadków, uczenie analizy i podejmowania decyzji, prowadzenie projektów doradczych

27 Wsparcie koleżeńskie wykładowców Zasady hospitacji Termin ustalony wcześniej Udział przełożonego i innej osoby prowadzącej ten sam lub podobny przedmiot Dyskusja po hospitacji oraz wypełnianie formularza sprawozdania z hospitacji Hospitowany podpisuje formularz lub zgłasza zastrzeżenia wtedy przewidziano dodatkową hospitację z udziałem Dziekana

28 Zapewnienie jakości kształcenia Znaczenie jakości kształcenia dla WZ UW Systemowe postrzeganie jakości Organizacja studiów Prowadzenie zajęć Ocena pracy wykładowców Infrastruktura i otoczenie Podsumowanie

29 Wspieranie aktywności studentów Wydział Zarządzania wspiera finansowo różnorodne formy aktywności powinien więc rozliczać dofinansowywaną działalność kola naukowe i organizacje studenckie Zarząd Samorządu Studentów Biuro Karier Inkubator Przedsiębiorczości seminaria naukowe...

30 Współpraca międzynarodowa Znacząca aktywność międzynarodowa WIEMBA, Global MBA oraz IBP wymiana studentów i wykładowców w ramach programów UE i umów bilateralnych Potrzeba wyznaczania celów i kontroli realizacji wymiana nie jest celem samym w sobie określony rodzaj partnerów (renoma uczelni, kraj docelowy, wspólne inicjatywy) przegląd umów i rzeczywistych warunków wymiany

31 Wsparcie administracyjne Formalne określenie obowiązków w procesie kształcenia Dyrektor Administracyjny Kierownik Ośrodka Komputerowego Kierownik Działu Promocji Koordynator ds. USOS Kierownik Biblioteki

32 Wyposażenie wspierające proces kształcenia Sale zajęciowe, sprzęt multimedialny, stanowiska komputerowe, oprogramowanie, kserokopiarki, ułatwienia dla niepełnosprawnych... Przykład Biblioteki: skłonienie do inicjatywy Kierownik Biblioteki gromadzi sylabusy przedmiotów i sporządza zestawienia lektur obowiązkowych i uzupełniających (szacunkowa liczba studentów przypadających na 1 książkę w Bibliotece, cena egzemplarza) jako punkt wyjścia do dyskusji z wykładowcami i planowania budżetu

33 Zapewnienie jakości kształcenia Znaczenie jakości kształcenia dla WZ UW Systemowe postrzeganie jakości Organizacja studiów Prowadzenie zajęć Ocena pracy wykładowców Infrastruktura i otoczenie Podsumowanie

34 Podsumowanie Powiązanie jakości z celami strategicznymi Wydziału Wykorzystanie dobrych praktyk innych uczelni i firm szkoleniowych oraz wymogów akredytacyjnych Rozwiązanie wypracowane przez Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia, reprezentujący różne grupy interesów Kompleksowe zależności - brak łatwych rozwiązań Uwzględnienie możliwości modyfikacji zasad

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 1. Informacja o wdrożeniu Systemu Uczelniany Wewnętrzny System

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk, 2013 Spis treści 1. Podstawa prawna. 2. Cel projektowania i wdrażania systemu zarządzania jakością kształcenia. 3. System

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Część I: Organizacja Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ KLUCZOWYCH STRATEGII. 1. Konsolidacja Iberoamerykańskiej Przestrzeni Wiedzy (z hiszp. EIC)

DZIESIĘĆ KLUCZOWYCH STRATEGII. 1. Konsolidacja Iberoamerykańskiej Przestrzeni Wiedzy (z hiszp. EIC) DZIESIĘĆ KLUCZOWYCH STRATEGII 1. Konsolidacja Iberoamerykańskiej Przestrzeni Wiedzy (z hiszp. EIC) W ostatnich latach wprowadzono i wspierano inicjatywy istotne z perspektywy tworzenia EIC, jednak ich

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA PROCEDUR I ZASAD AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 2 do do zarządzenia nr 7/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

Barbara Kożuch, Mateusz Lewandowski, Wioleta Karna

Barbara Kożuch, Mateusz Lewandowski, Wioleta Karna Barbara Kożuch, Mateusz Lewandowski, Wioleta Karna SYSTEM ROZWOJU KOMPETENCJI KADR OPARTY NA BADANIU LUK KOMPETENCYJNYCH I POTRZEB SZKOLENIOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU NA PODSTAWIE AKTUALNYCH OPISÓW STANOWISK

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania pracą w UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI Informacja o wynikach kontroli OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH MARZeC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej

Uniwersytecki System Obsługi Studiów. Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 4.0 http://muci.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów Wstęp do dokumentacji wdrożeniowej Mariusz Czerniak, UMK Janina Mincer-Daszkiewicz, UW 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku Warszawa, wrzesień 2004 roku 2 1. EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZWŁASZCZA W SZKOŁACH ŚREDNICH

Bardziej szczegółowo

PAKT DLA NAUKI PAKT DLA NAUKI

PAKT DLA NAUKI PAKT DLA NAUKI PAKT DLA NAUKI 1 czyli jak nauka może służyć społeczeństwu Obywatelski projekt zmian w nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce Opr acowanie zbiorowe pod redakcją Anny Muszewskiej, Łuk asza Niesiołowskiego-Spanò,

Bardziej szczegółowo