BIOTOKSYNY MORSKIE - WYSTPOWANIE I METODY ANALIZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIOTOKSYNY MORSKIE - WYSTPOWANIE I METODY ANALIZY"

Transkrypt

1 YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2006, 3 (48), MIROSŁAW M. MICHALSKI BIOTOKSYNY MORSKIE - WYSTPOWANIE I METODY ANALIZY S t r e s z c z e n i e W pracy scharakteryzowano 5 grup biotoksyn morskich wystpujcych w małach blaszkoskrzelnych (dwuskorupkowych) mogcych by przyczyn zatru po ich spoyciu. Nale do nich toksyny paraliujce -PSP, wywołujce biegunk - DSP i AZP, zaburzenia nerwowe - NSP i zaburzenia pamici - ASP. Spoywanie mał, ostryg i omułków staje si w Polsce coraz popularniejsze, a wic i prawdopodobiestwo zatru po spoyciu mał wzrasta. Wskazano ródła toksyn morskich, metody ich wykrywania oraz podstawowe akty prawne zwizanie z hodowl, dystrybucj i nadzorem nad małami przeznaczonymi do konsumpcji przez ludzi. Słowa kluczowe: małe dwuskorupkowe, plankton, toksyny morskie, zatrucia Wprowadzenie Mikroskopijne algi (plankton) s w oceanach podstawowym ródłem poywienia dla miczaków, takich jak: ostrygi, małe, przegrzebki czy te omułki oraz dla larw skorupiaków. Wród około 5000 istniejcych gatunków alg morskich około 300 moe wystpowa w bardzo duej iloci, powodujc tzw. kwitnienie wody połczone ze zmian zabarwienia powierzchni wód i to zarówno słonych, jak i słodkich. Kwitnienie wód nosi równie nazw "red tides" czyli czerwony przypływ, chocia nie zawsze wody zabarwiaj si na czerwono. Wody zabarwiaj si równie na kolor ółty, zielony, brzowy lub niebieski w zalenoci od rodzaju planktonu, jego iloci i głbokoci na jakiej wystpuje. Plankton moe wytworzy zwizki toksyczne dla ludzi, zwłaszcza w czasie tzw. "kwitnienia wód" wytwarza si szczególnie duo rónorodnych toksyn [7, 10]. W ostatnich latach czstotliwo wystpowania kwitnienia alg znacznie si zwikszyła. Przyczyny tej ekspansji nie s do koca poznane. Wydaje si, e wpływ zanieczyszczenia rodowiska substancjami mineralnymi, cieki przemysłowe, podniesienie si temperatury wód przybrzenych Dr in. M.M. Michalski, Pastwowy Instytut Weterynaryjny Pastwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, Puławy

2 BIOTOKSYNY MORSKIE - WYSTPOWANIE I METODY ANALIZY 17 wpływa znacznie na okresowy i gwałtowny rozwój jednokomórkowców. Równie zmiany klimatyczne i zakłócenia hydrograficzne maj wpływ na ich rozwój. Jednak okresów i miejsc wystpowania nadmiernych iloci planktonu nie mona dzisiaj przewidzie [1, 14]. Termin morskie biotoksyny oznacza substancje toksyczne odkładajce si w ywych małach, zwłaszcza wskutek spoywania przez nie planktonu zawierajcego toksyny. Substancje toksyczne przedostaj si do organizmu miczaków poprzez plankton jako ich poywienie i kumulowane s w miniach i wtrobotrzustce. Biotoksyny morskie wytwarzane s przez glony planktonowe, gdy wystpi korzystne warunki do ich rozwoju tj. dostpno substancji organicznej, dostpno mikroelementów, O 2 /CO 2, obecno wiatła, odpowiednia temperatura wody czy te zmiana zasolenia spowodowana prdami morskimi. Glony przenoszone s przez prdy morskie do miejsc bogatych w substancje odywcze i w kierunku powierzchni, do wiatła. Coraz wiksz popularnoci w naszym kraju ciesz si tzw. owoce morza, w tym małe blaszkoskrzelne (miczaki). W krajach, takich jak: Hiszpania, Francja, Portugalia, USA czy Japonia owoce morza s spoywane bardzo powszechnie, co wie si ze zwikszonym ryzykiem zatru po spoycia mał zawierajcych biotoksyny. Aby unikn przedostania si "skaonych" mał do obrotu stosuje si szereg procedur zabezpieczajcych, poczwszy od nadzoru nad obszarami produkcyjnymi po gotowy produkt. Nadzór nad obszarem produkcji polega na monitorowaniu obecnoci glonów na rónych głbokociach, okrelaniu gatunku i iloci fitoplanktonu/glonów oraz obecnoci składników odywczych (azotany(v), azotany(iii), amoniak, fosforany(v), krzemiany) w rodowisku. Monitorowaniu podlega równie woda, któr bada si na obecno metali, pestycydów, zwizków chloroorganicznych, dokonuje si pomiaru temperatury i stopnia zasolenia, ph, oznacza si zawarto tlenu rozpuszczonego w wodzie, jej przejrzysto itd. Kolejnymi etapami nadzoru jest oznaczanie obecnoci biotoksyn w glonach, biotoksyn w miczakach i badania mikrobiologiczne obszaru produkcyjnego. Otrzymane dane pozwalaj dokona klasyfikacji obszarów produkcyjnych, tzn. dopuszczenie do zbioru mał i przekazanie do handlu lub do zakładów oczyszczania, gdzie toksyny s wymywane z mał blaszkoskrzelnych (dwuskorupkowych) czyst wod. Proces wymywania w zalenoci od rodzaju mały i toksyny trwa od kilku dni do kilkunastu tygodni. Charakterystyka biotoksyn morskich Główne biotoksyny spotykane w miczakach (shellfish marine biotoxins) to: PSP paraliujce, NSP neurotoksyny, ASP anamnestyczne, DSP - wywołujca biegunki oraz AZA (kwas azaspirowy) wywołujcy biegunki.

3 18 Mirosław M. Michalski Toksyna paralityczna - PSP (Paralitic Shellfish Poisoning) Toksyny paralityczne s najbardziej niebezpieczne dla człowieka i stanowi duy problem w krajach, gdzie spoywanie mał jest powszechne. I to zarówno tych pochodzcych z hodowli, jak i zbieranych indywidualnie na wybrzeu morza. Aktywn toksyn jest saksytoksyna (STX) oraz jej 21 izomerów (pochodne tetrahydropuryn, SXT's). W 1975 r. po raz pierwszy uzyskano krystaliczn syntetyczn pochodn saksytoksyny i zbadano jej struktur [4]. Minimalna dawka saksytoksyny powodujca zatrucie to 20 µg/kg masy ciała. Dawka miertelna dla człowieka to 150 µg/kg masy ciała. Dopuszczalna zawarto PSP wynosi 80 µg/100 g misa miczaków. Pierwsze udokumentowane zatrucie wystpiło w 1948 r. w Japonii, a w USA w połowie lat 60. XX w. W Europie notowane s zatrucia od wczesnych lat 80. Pod koniec 1987 r. w Wielkiej Brytanii wiele osób zatruło si PSP, a 3 osoby zmarły. Pierwotnym ródłem SXT's s glony z rodzaju Alexandrium, a wic np. A. catenella, A. tamarensis, A. minutum, A. fundyense i A. cohorticula. Równie ródłem STX's s Pyrodinium bahamense i Gymnodinum catenatum [12]. Podczas zakwitu Pyrodinium w 1987 r. w Gwatemali, w wyniku spoycia toksycznych mał, 187 osób było hospitalizowanych, a 26 osób zmarło. Równie kraby, limaki morskie i krewetki mog zawiera PSP. Objawy zatrucia saksytoksyn to: drtwienia jzyka, brak czucia, poraenie mini oddechowych i układu motorycznego, poraenie układu sercowo-naczyniowego, drenie rk i palców u nóg, bełkotliwa mowa, linienie si i kłopoty z oddychaniem. miertelno wynosi około 10%. Do metod wykrywania naley test na myszach (MBA) (metoda referencyjna) lub na szczurach (RBA) i metody alternatywne tj. Elisa (immunoassay), HPLC, LC-MS, LC, chromatografia jonowymienna, elektroforeza, okrelenie stopnia blokowania kanałów sodowych (mouse in vitro) czy te techniki elektroforetyczne. Toksyny wywołujce biegunk DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning) i AZP (Azaspiracid Shellfish Poisoning) DSP nale do toksyn lipofilnych, gromadzcych si w tkance tłuszczowej miczaków. Toksyny s termostabilne. Minimalna dawka toksyny powodujca biegunk to 40 µg. Objawami zatrucia s uporczywe biegunki, wymioty, nudnoci i skurcze ołdka. Objawy s ju widoczne nawet po 30 min od spoycia. Z reguły objawy zanikaj po 3-4 dniach. Przy chronicznych zatruciach jest moliwa indukcja raka ołdka czy te przewodu pokarmowego [5]. W 1984 r., we Francji, około osób zatruło si po spoyciu skaonych miczaków [6]. Do grupy toksyn DSP zalicza si kwas okadaikowy (OA) i jego pochodne - dinofysistoksyny (DTX1, DTX2, DTX3), pektenotoksyny (PTX1, PTX2) oraz yessotoksyny (YTX's). Dinofysiskotoksyny uszkadzaj równie wtrob. ródłem toksyn DSP s glony

4 BIOTOKSYNY MORSKIE - WYSTPOWANIE I METODY ANALIZY 19 Dinophysis spp. oraz Prorocentrum. Metody wykrywania toksyn to MBA [15], HPLC (fluorometric detector), TLC, LC, LC-MS, LC ion-spray MS, Elisa, testy fosfatazowe (np. PP2A, Biosense) czy te testy cytotoksyczne. Badania midzylaboratoryjne LC- MS wskazuj na t metod jako referencyjn przy oznaczaniu toksyn ASP i DSP [8]. AZP jest oddzieln, nowo sklasyfikowan grup toksyn, w której substancj toksyczn jest kwas azaspirowy (AZA) i jego pochodne. Toksyna ta ma równie swoje izomery, AZA2 do AZA5. Objawy przy zatruciu AZA s podobne do zatrucia DSP, a wic uporczywe biegunki, wymioty, nudnoci i skurcze ołdka. W listopadzie 1995 r. w Holandii 8 osób zachorowało po spoyciu hodowlanych omułków (Mytilus edulis) pochodzcych z Irlandii, z Killary Harbour [11]. Nastpne zatrucie AZA wystpiło w nastpnym roku w Irlandii, równie po spoyciu omułków. Przypuszcza si, e plankton (brudnica) Protoceratum crissipes produkuje kwas azaspirowy [13]. Jak dotychczas AZA's znajdowano jedynie w omułkach i ostrygach [9]. Do metod wykrywania toksyn AZP mona zaliczy: RBA, MBA, LC-MS, LC-MS-MS, HPLC z detektorem fluorometrycznym, ELISA czy te testy czynnociowe [10]. Toksyna powodujca amnezj ASP (Amnestic Shellfish Poisoning) Głównym zwizkiem toksycznym jest kwas domoikowy i jego izomery. Po raz pierwszy zdiagnozowano zatrucie kwasem domoikowym w Kanadzie w 1987 r. w wyniku spoycia omułków (blue mussels). Omułki zawierały do 790 ug DA/g (cały omułek). W wyniku tego zatrucia 105 osób było hospitalizowanych, a 3 osoby zmarły. Okrzemek Pseudonitzschia jest głównym jednokomórkowcem wytwarzajcym kwas domoikowy (DA) [2, 7]. Dopuszczalna zawarto DA w miniach mały to 20 µg/100 g misa. Objawy zatrucia wystpuj po 24 godz. od spoycia przy łagodnym zatruciu i od 0,5 do 6 godz. przy ostrym zatruciu. Objawy po spoyciu s podobne do choroby Alzheimera. Nastpuje krótkotrwała utrata pamici (short term memory). Po inhalacji aerozolu w postaci mgiełki z wody morskiej, podczas spaceru brzegiem morza, gdy woda kwitnie moe wystpi dodatkowo skurcz oskrzeli. Przy lekkim zatruciu i u konsumentów niemajcych problemów z nerkami nastpuje całkowite wyzdrowienie ju po kilku dniach. Przy ostrym zatruciu, gdy organizm nie jest w stanie szybko usun toksyny (DA), moe wystpi dodatkowo powane, trwałe uszkodzenie mózgu. Metody wykrywania ASP w owocach morza to HPLC (metoda referencyjna), MBA, Elisa, TLC, GC-MS, LC-MS czy te elektroforeza kapilarna. Test na myszach naley do metod AOAC (1990). Toksyn amnestyczn stwierdzano równie we wntrznociach krabów (do 90 ug/g), mały yletkowych (razor clams) czy te sardynkach.

5 20 Mirosław M. Michalski Toksyny powodujce zaburzenia nerwowe NSP (Neurotic Shellfish Poisoning) Aktywn neurotoksyn jest brewetoksyna i jej izomery. Objawy zatrucia to podwójne widzenie, trudnoci w przełykaniu, dreszcze, mdłoci, biegunka, odrtwienie, sucho w ustach czy tez uporczywy kaszel przy wdychaniu mgiełki morskiej zawierajcej brewetoksyn (objawy astmopodobne). Zatrucia neurotoksyn po spoyciu miczaków najczciej wystpuj w Zatoce Meksykaskiej, Nowej Zelandii i na wschodnim wybrzeu Florydy. W Europie nie stwierdzono zatru po spoyciu mał skaonych brewetoksyn. Jednak w Niemczech, Francji, Grecji, Holandii, Portugalii i Hiszpanii wykryto obecno planktonu wytwarzajcego t toksyn. Za obecno NSP's odpowiadaj brudnice (dinoflagellate), a szczególnie glon Gymnodinium breve (Karenia brevis) [7]. Brewetoksyna jest toksyczna równie dla ryb. Jest to toksyna bezsmakowa, bezzapachowa, ciepłooporna, kwasooporna oraz rozpuszczalna w tłuszczach (lipofilna) [3]. Brewetoksyn wykrywa si testem MBA, testami biologicznymi na rybach Gambusia affinis (FBA), Elisa, TLC, LC-MS czy te metodami radioimmunologicznymi. Akty prawne dotyczce gospodarki małami Zasady wprowadzania do handlu mał s cile okrelone prawem unijnym, szczegółowo regulujcym wszystkie etapy produkcji, od rodowiska hodowlanego, hodowl, oczyszczanie a do limitów pozostałoci w tkankach mał przeznaczonych do bezporedniego spoycia, jak i do przetwórstwa. Aktem prawnym regulujcym bezpieczestwo ywnociowe w odniesieniu do mał jest Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2002 r. (2002/225) ustanawiajca szczegółowe zasady wykonania dyrektywy Rady 91/492/EWG w zakresie najwyszego dopuszczalnego poziomu zawartoci i metod analizy niektórych morskich biotoksyn w małach, szkarłupniach, osłonicach i limakach morskich. Sekcja VII w Rozporzdzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawia szczególne przepisy dotyczce higieny w odniesieniu do ywnoci pochodzenia zwierzcego. Decyzja Komisji z 14 listopada 2003 r. (2003/804/EC) dotyczy warunków zdrowotnych i wymaga certyfikacyjnych przy imporcie mał, ich jaj, gamet przeznaczonych do rozmnaania, hodowli, tuczenia z przeznaczeniem do spoycia przez ludzi. Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2002 r. (2002/226) ustanawia specjalne kontrole zdrowotne dotyczce zbierania i przetwarzania okrelonych mał dwuskorupowych o poziomie toksyny ASP (Amnesic Shellfish Poison) przekraczajcym limity okrelone w dyrektywie Rady 91/492/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 1009). Decyzja Komisji z dnia 18 stycznia1996 r. (96/77/EC) ustanawia warunki zbioru i przetwórstwa pewnych mał dwuskorupkowych pochodzcych z obszarów, w których poziom PSP przekracza

6 BIOTOKSYNY MORSKIE - WYSTPOWANIE I METODY ANALIZY 21 dopuszczalne limity okrelone dyrektyw 91/492. Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2005 r. okrela szczegółowe wymagania weterynaryjne dot. umieszczania na rynku zwierzt i produktów akwakultury (Dz. U r. Nr 138 poz. 1158). Podsumowanie Coraz wiksz popularnoci w naszym kraju ciesz si tzw. owoce morza, w tym małe blaszkoskrzelne (miczaki). Jednak po spoyciu mog one by przyczyn zatru z uwagi na moliwo wystpienia w nich biotoksyn morskich. Aby unikn przedostania si skaonych mał do obrotu w wielu krajach zachodnich stosuje si szereg procedur zabezpieczajcych, poczwszy od nadzoru nad obszarami produkcyjnymi po gotowy produkt. Gospodarka małami w UE odbywa si według procedur okrelonych przepisami prawnymi. W Polsce jest to problematyka nieznana na szersz skal, dlatego dokonano przegldu informacji dotyczcych piciu grup toksyn. Scharakteryzowano toksyny paraliujce PSP, wywołujce biegunk DSP i AZP, zaburzenia nerwowe NSP i zaburzenia pamici ASP oraz dokonano przegldu metod ich analizy. Zacytowano take akty prawne obowizujce w UE, a dotyczce szeroko rozumianego bezpieczestwa zdrowotnego w odniesieniu do mał. Przedstawione zagadnienia wymagaj szerszego upowszechniania ze wzgldu na ich wag dla zdrowia konsumenta. Literatura [1] Anderson D.M.: Red Tides. Scientific American, 1994, 271, [2] Bates S.S., Bird C.J., de Freitas A.S.W., Foxall, R., Gilgan M.W., Hanic L.A., Johnson G.E., McCulloch A.W., Odense P., Pocklington R.G., Quilliam M.A., Sim P.G., Smith J.C., Subba Rao D.V., Todd E.C.D., Walter J.A. & Wright J.L.C.: Pennate diatom Nitzschia pungens as the primary source of domoic acid, a toxin in shellfish from Eastern Prince Edward Island,Canada. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 1989, 46, [3] Benson J.M., Thischler D.L., Baden D.G.: Uptake, distribution, and excretion of breve toxin 3 administered to rats by intratracheal instillation. J.Toxicol. Environ. Health Part A, 1999, 56, [4] Bower D.J., Hart, R.J., Matthews, P.A., Howden M.E.H.: Nonprotein neurotoxins. Clin. Toxicol., 1981, 18, [5] Draisci R., Lucentini, L., Giannetti, L., Boria P., Poletti R.: First report of pectenotoxin-2 (PTX-2) in algae (Dinophysis fortii) related to seafood poisoning in Europe. Toxicon., 1996, 34 (8), [6] Durborow R.M.: Health and safety concerns in fisheries and aquaculture. Occup. Med: State of the Art Reviews. 1999, 14 (2), [7] Hallegraeff G.M.: 1.Harmful algal blooms: a global overview. In Hallegraeff G.M. et al. Eds. Manual on Harmful Marine Microalgae. 1995, pp IOC Manuals and Guides No. 33. UNESCO.

7 22 Mirosław M. Michalski [8] Holland P., McNabb P.: Inter-laboratory Study of an LC-MS Method for ASP & DSP Toxins in Shellfish. Cawthron Report No.790, 2003, Nelson, New Zealand, Cawthron Institute. [9] James K.J., Furey A., Satake M., Yasumoto T.: Azaspiracid Poisoning (AZP): A new shellfish toxic syndrome in Europe. Abstract for the 9th Int. Conf. on Al.gal Blooms, Tasmania, Australia [10] Lindahl O.: Occurrence and Monitoring of harmful algae in the marine environment. In Miraglia M., van Egmond H., Brera C.J., Gilbert. Eds Mycotoxins and phycotoxins developments in chemistry, toxicology and food safety. Proc. of the IX Int. IUPAC Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins. 1998, pp [11] McMahon T., Silke J.: Winter toxicity of unknown aetiology in mussels. Harmful Algae News, 1996, 14, 2-5. [12] Mons M.N., van Egmond H.P., Speijers G.J.A.: Paralytic shellfish poisoning: A Review RIVM Report No , June [13] Peperzak L., Bouma H., Peletier H., Sandee, B.: Rapport RIKZ/OS/ Jaarrapport Monisnel, [14] Van Egmond H.P., Speijers G.J.A.: Natural Toxins II. Phycotoxins. In: van der Heijden K. et al. Eds. Int. Food Safety Handbook. Science, International Regulation and Control. 1999, pp [15] Yasumoto T., Murata M., Oshima Y., Matsumoto G.K., Clardy J.: Diarrhetic shellfish poisoning. ACS Symposium Series No In Ragelis E.P. ed. Seafood Toxins pp MARINE BIOTOXINS - OCCURENCE AND METHOD OF ANALYSIS S u m m a r y In the paper group of five marine biotoxins occuring in bivalve molluscs were described. Marine biotoxins may occur intoxication after consuming toxic molluscs. There are PSP Paralitic Shellfish Poisoning, DSP Diarrhetic Shellfish Poisoning, AZP Azaspiracid Shellfish Poisoning, NSP Neurotic Shellfish Poisoning and ASP Amnestic Shell fish Poisoning. Eating bivalve molluscs, mussels and oysters became more popular in Poland so possibility of intoxication consumers is higher. In article the source of marine biotoxins is indicated, methods of detection and law regulations concerning production and distribution of bivalve moulluscs as a food. Key words: bivalve molluscs, dinoflagellate algae, marine biotoxins, intoxications

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona

Bardziej szczegółowo

POLISH HYPERBARIC RESEARCH Year VII Nr 4 (17) 2006

POLISH HYPERBARIC RESEARCH Year VII Nr 4 (17) 2006 POLISH HYPERBARIC RESEARCH Year VII Nr 4 (17) 2006 The journal of Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society Editor in Chief Piotr Siermontowski M.D. Ph.D. Second Editor in Chief Adam Olejnik Ph.D.

Bardziej szczegółowo

WIELONIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE CZYNNIKIEM POPRAWY STANU ZDROWIA CZŁOWIEKA

WIELONIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE CZYNNIKIEM POPRAWY STANU ZDROWIA CZŁOWIEKA YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2005, 3 (44), 23-35 KONRAD ACHREMOWICZ, KATARZYNA SZARY-SWORST WIELONIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE CZYNNIKIEM POPRAWY STANU ZDROWIA CZŁOWIEKA S t r e s z c z e n i e Tłuszcze

Bardziej szczegółowo

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB

Wies aw Dzwonkowski Wies aw opaciuk Marcin Krzemi ski IERiG -PIB Wiesaw Dzwonkowski Wiesaw opaciuk Marcin Krzemiski IERiG-PIB Wpyw uwarunkowa prawnych, ekonomicznych, rodowiskowych oraz zmian zachodzcych na wiatowym rynku na rozwój rynku zbó, rolin oleistych i wysokobiakowych

Bardziej szczegółowo

ADAPT Curriculum Europejskie Adaptowana Aktywno Ruchowa

ADAPT Curriculum Europejskie Adaptowana Aktywno Ruchowa ADAPT Curriculum Europejskie Adaptowana Aktywno Ruchowa Rozdział 1: Pojcia...p. 2 Rozdział 2: Stan Zdrowia...p. 15 Rozdział 3: Ocena...p. 70 Rozdział 4: Interwencja...p. 88 Rozdział 5: Sporty i Organizacje...p.

Bardziej szczegółowo

Badanie zmiennoci widm fluorescencyjnych powierzchniowych wód morskich metod lidarow

Badanie zmiennoci widm fluorescencyjnych powierzchniowych wód morskich metod lidarow mgr Violetta Drozdowska Badanie zmiennoci widm fluorescencyjnych powierzchniowych wód morskich metod lidarow Rozprawa doktorska Instytut Oceanologii PAN, w Sopocie Promotor: dr hab. Tadeusz Król Sopot

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny (podatki, opłaty) lub kształtuj ceny w sposób bezporedni

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości żywności zabezpieczeniem przed mikotoksynami

Standardy jakości żywności zabezpieczeniem przed mikotoksynami Mgr Maciej Sierakowski Doktorant Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego W Warszawie Standardy jakości żywności zabezpieczeniem przed mikotoksynami Wstęp Ze szkodliwym działaniem metabolitów grzybowych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I GŁÓWNE TEORIE BIOLOGICZNE I ICH TWÓRCY

DZIAŁ I GŁÓWNE TEORIE BIOLOGICZNE I ICH TWÓRCY DZIAŁ I GŁÓWNE TEORIE BIOLOGICZNE I ICH TWÓRCY Temat(1): Historia i współczesno biologii. 1. Czym si zajmuje biologia? bios ycie, logos nauka, słowo biologia nauka o yciu, zajmuje si budow i czynnociami

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIE Y, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNO CI

KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIE Y, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNO CI KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIEY, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNOCI Wydnie poprawione, grudzie 2002 KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIEY, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNOCI SPIS TRECI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2011. Lublin, dnia, 14.11.2011 r.

Sprawozdanie z badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2011. Lublin, dnia, 14.11.2011 r. Lublin, dnia, 14.11.2011 r. Ekologiczne metody przetwórstwa mięsa i wyrobu produktów mięsnych bez stosowania dodatków azotanów i azotynów z uwzględnieniem wydłużania trwałości przechowalniczej tych produktów

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica. Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica

Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica. Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica widnica, 2004 1. WSTP... 11 1.1 UKŁAD NINIEJSZEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI... 11 1.2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Mariusz Gr bowiec 1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7658-078-4

ISBN 978-83-7658-078-4 Pracę zrealizowano w ramach tematu Miejsce polskiego rolnictwa na globalnym rynku żywnościowym w zadaniu Rolnictwo społecznie zrównoważone. Opracowanie zawiera dwie prace dotyczące instytucjonalnych uwarunkowań

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE KOSZTÓW WYPADKÓW PRZY PRACY ANALIZA BŁDÓW

SZACOWANIE KOSZTÓW WYPADKÓW PRZY PRACY ANALIZA BŁDÓW PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie Technika, Informatyka, Inynieria Bezpieczestwa 2014, t. II, s. 199 209 http://dx.doi.org/10.16926/tiib.2014.02.17 Urszula Nowacka 1, Aleksandra Dród

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA na lata 2004-2007 z uwzgldnieniem perspektywy na lata 2008 2011 Konin, 2004 r. SPIS TRECI 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.5. 3.

Bardziej szczegółowo

Transgeniczna soja Roundup Ready

Transgeniczna soja Roundup Ready Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Specjalność: Biotechnologia Żywności Przemysław Łukasz Kowalczewski Nr albumu: 104315 Transgeniczna soja Roundup Ready Praca inżynierska

Bardziej szczegółowo

ROLA KALPAIN W PROCESIE KRUSZENIA MISA

ROLA KALPAIN W PROCESIE KRUSZENIA MISA YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2005, 1 (42), 5-17 MARZENA NOWAK ROLA KALPAIN W PROCESIE KRUSZENIA MISA S t r e s z c z e n i e Krucho misa oraz czynniki na ni wpływajce od dawna s przedmiotem bada. Istnieje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

HACCP W HANDLU DETALICZNYM

HACCP W HANDLU DETALICZNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ HACCP W HANDLU DETALICZNYM Marzec, 2004 Autorzy pierwszego wydania: Jerzy Chrząszcz, Joanna Drapińska, Bogdan

Bardziej szczegółowo

Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami

Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Podręcznik prognozowania ilości i jakości odpadów komunalnych oraz oceny zgodności systemów gospodarki odpadami z zasadami zrównoważonego rozwoju Emilia den

Bardziej szczegółowo

17th International Congress of Nutrition Modern Aspects of Nutrition - Present Knowledge and Future Perspectives Vienna, Austria, August 27-31, 2001

17th International Congress of Nutrition Modern Aspects of Nutrition - Present Knowledge and Future Perspectives Vienna, Austria, August 27-31, 2001 17th International Congress of Nutrition Modern Aspects of Nutrition - Present Knowledge and Future Perspectives Vienna, Austria, August 27-31, 2001 3550 uczestników ze 113 krajów JB NUTRITION SAFARI 2005

Bardziej szczegółowo

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005)

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005) LITWA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie drugie Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (maj 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez Biuro Promocji Inwestycji i

Bardziej szczegółowo

Lidia Zapór, Joanna Kowalska. ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE I CHEMICZNE w małych zakładach gastronomicznych

Lidia Zapór, Joanna Kowalska. ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE I CHEMICZNE w małych zakładach gastronomicznych Lidia Zapór, Joanna Kowalska ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE I CHEMICZNE w małych zakładach gastronomicznych Warszawa 2010 Opracowano i wydano w ramach I etapu programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczeostwa

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE LEKCJI BIOLOGII DO CYKLU CIEKAWA BIOLOGIA

SCENARIUSZE LEKCJI BIOLOGII DO CYKLU CIEKAWA BIOLOGIA SCENARIUSZE LEKCJI BIOLOGII DO CYKLU CIEKAWA BIOLOGIA DZIAŁ I WIAT ZWIERZT BEZKRGOWYCH Temat: Budowa i funkcja tkanek zwierzcych. ZWIERZTA to najliczniejsze królestwo, cudzoywne, ruchliwe, zwykle o budowie

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005

Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Podsumowanie i analiza skarg konsumenckich zgłoszonych do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich Europejski rynek handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo