ul. Nowoursynowska Warszawa Tel:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel: + 48 22 5934218 E-mail: adam_was@sggw.pl"

Transkrypt

1 dr Adam WĄS KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Organizacji i Zarządzania ul. Nowoursynowska Warszawa Tel: WYKSZTAŁCENIE Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomika rolnictwa - Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW 2005 Magister inżynier ekonomii - Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, SGGW, 2000 Inżynier rolnictwa - Christian Agricultural College, Dronten, 1999 MIEJSCE PRACY, STANOWISKA obecnie 2011-obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, Podreferendarz /specjalista Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Adiunkt Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa Adiunkt DYDAKTYKA W ramach działalności dydaktycznej prowadziłem zajęcia dydaktyczne w SGGW, na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej oraz na Międzywydziałowym Studium Towaroznawstwa, a także na studiach MBA Zarządzanie w Agrobiznesie, podyplomowych studiach Metody i Techniki Menedżerskie a także w Polsko Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych wykładając następujące przedmioty: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolnego, Biznesplan, Zarządzanie jakością, Zarządzanie procesami, Zarządzanie strategiczne. Opracowałem program przedmiotu: Zastosowanie modeli matematycznych w rolnictwie. Byłem promotorem 5 prac magisterskich, dwóch inżynierskich i jednej licencjackiej. Obecnie jestem promotorem pięciu prac magisterskich. W latach prowadziłem szkolenia dla pracowników ARiMR w zakresie oceny planów rozwoju gospodarstwa. W ramach realizacji projektu Projekt SAPARD PL-6-06/02-03 prowadziłem szkolenia dla doradców na temat: Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym zgodnie z wymogami UE. Byłem wykładowcą w projekcie TA Institutional Building for Rural Development, Phare PL , realizowanym przez firme Twigger, w 2003 roku. W ramach realizacji projektu CAPRI-DYNASPAT zorganizowałem we współpracy z Uniwersytetem w Bonn oraz Czeskim Instytutem Ekonomiki Rolnictwa (VUZE) szkolenie dotyczące wykorzystania modelu CAPRI (Common Agricultural Policy Regionalized Impact Model) do prognozowania skutków zmian polityki rolnej dla sektora rolnictwa w ramach projektu CAPRI-DYNASPAT, Warszawa W ramach realizacji projektu RECOCA we współpracy z prof. Tomaszem Żyliczem (Uniwersytet Warszawski) zorganizowałem międzynarodowe seminarium nt. Ograniczenia spływu pierwiastków biogennych do Bałtyku, Warszawa OBSZAR NAUKOWY Główna linia badawcza Prowadzone prace opierały się na badaniu ogólnie pojętych zmian w sektorze gospodarstw rolniczych zachodzących pod wpływem działania bodźców zewnętrznych. Wspólnym mianownikiem było uwzględnienie bio-ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania gospodarstw rolniczych. W badaniach wykorzystywałem głównie modele matematyczne począwszy od modeli gospodarstw bazujących na programowaniu liniowym, a skończywszy na modelach częściowej równowagi dla sektora europejskiego rolnictwa.

2 Problemy szczegółowe (ujęcie chronologiczne): Wpływ zmian w otoczeniu na organizację, strukturę produkcji oraz wyniki ekonomiczne gospodarstw, w szczególności oszacowanie wpływu akcesji Polski do UE na sektor gospodarstw rolniczych przy wykorzystaniu metody programowania liniowego i modeli optymalizacyjnych gospodarstw. Badanie interakcji rolnictwa z otaczającym środowiskiem. Ilościowe ujęcie bio-ekonomicznych uwarunkowań produkcji rolnej w celu oszacowania efektów zewnętrznych produkcji rolniczej oraz kosztów ograniczenia negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Ocena potencjalnego wpływu odmian roślin genetycznie modyfikowanych na strukturę produkcji i wyniki finansowe polskich gospodarstw rolniczych. Szacowanie ryzyka dochodowego w działalności rolniczej z wykorzystaniem stochastycznego modelu gospodarstwa rolnego bazującego na metodzie Monte Carlo i danych z systemu rachunkowości FADN. Wpływ zmian WPR na ryzyko dochodowe gospodarstw rolniczych. Określanie efektów rozwoju gospodarstw na skutek przeprowadzonych inwestycji przy użyciu modeli optymalizacyjnych wykorzystujących metodę Real Option. Określenie wpływu rolnictwa w krajach zlewni Morza Bałtyckiego na poziom zanieczyszczenia Bałtyku oraz określenie optymalnej kosztowo alokacji instrumentów ograniczających zanieczyszczenie morza pomiędzy kraje nadbałtyckie. Analiza efektów zazielenienia WPR na poziomie Polski i krajów nadbałtyckich. Metody prognozowania przemian strukturalnych w rolnictwie w oparciu o analizę zmian zachodzących w gospodarstwach rolniczych pod wpływem czynników endo i egzogenicznych. WYKAZ PUBLIKACJI Rozprawa doktorska: Model optymalizacyjny rolnictwa (na przykładzie gminy Kobylnica) Rozprawa habilitacyjna: Modelowanie przemian strukturalnych polskiego rolnictwa, Rozprawy Naukowe i Monografie nr 429, wydawnictwo SGGW, Warszawa Oryginalne opublikowane prace twórcze:

3 1. Model przystąpienia polskiego rolnictwa do UE. Koszty i korzyści dla Polski, współautorzy: K.J.Thomson, A.Daniłowska, A.Zawojska, S.Jarka i S.Straszewskiw monografii Strategiczne Opcje dla Polskiego Sektora Agrobiznesu w Świetle Analiz Ekonomicznych SGGW Warszawa Model of EU Agricultural Accession Costs And Benefits For Poland współautorzy: K.J. Thomson, A.Daniłowska, A.Zawojska, S.Jarkai S.Straszewski w monografii The Strategic Options For The Polish Agro-food Sector In The Light Of Economic Analysis, SGGW Warszawa Wpływ polityki rolnej na strukturę produkcji i dochody gospodarstw rolniczych współautorzy: E.Majewski, G.Dalton, W.Ziętara, T.Kondraszuk, S.Michnowski w monografii Strategiczne Opcje dla Polskiego Sektora Agrobiznesu w Świetle Analiz Ekonomicznych, SGGW Warszawa Effects of Agricultural Policy On Production Structure And Financial Performance Of Farms współautorzy: E.Majewski, G.Dalton, W.Ziętara, T.Kondraszuk, S.Michnowski w monografii The Strategic Options For The Polish Agro-food Sector In The Light Of Economic Analysis, SGGW Warszawa Opracowanie Studium przypadku: ograniczenie strat azotu model optymalizacyjny, w monografii Jakość zarządzania w gospodarstwach rolniczych w Polsce w świetle badań współautor: J.Wiśniewski SGGW Warszawa Impact of different agricultural policy scenarios on farms production structure(optimisation model results), International Conference of PhD students materiałykonferencyjne, Miskolc Polish Agriculture under Different Policy Scenarios: Impacts on Production and Farm Income, współautorzy: E.Majewski, L.Hinners-Tobragel, S.Straszewski, Agrarwirtschaft 51, Heft 8, Koszty i korzyści z inwestycji w budowle do składowania nawozów organicznych w gospodarstwach z produkcją zwierzęcą,współautorzy: E.Majewski, S.Straszewski,Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomikai Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 46, s Warszawa Impacts of introducing different policy scenarios to Polish agriculture on farm income and production structure współautorzy: E.Majewski, L.Hinners-Tobragel, S.Straszewski, Folia UniversitatisAgriculturaeStetinensis, Oeconomica 232(42), s , Szczecin Delimitation of less-favoured areas in Poland methodology and criteria, Agricultural Economics, Rural Development And Informatics In The New Millenium, Debrecen University Znaczenie dopłat bezpośrednich i płatności ONW w kształtowaniu wyników finansowych w warunkach różnych scenariuszy rynkowych i wariantów organizacji gospodarstw rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G., t.91,z.1,warszawa Impact of directpayments and the MTR proposal on agricultural enterprises in Poland,współautorzy: E. Majewski, L.Hinners-Tobragel, K.Keszthelyi w monografii Perspektiven in der Landnutzung Regionen, Landschaften, Betriebe Entscheidungsträger und Instrumente S.Dabbert, W.Grosskopf, F.Heidhues, J.Zeddies (Hrsg.), Schriften der GesellschaftfürWirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues e. V., Bd. 39, Münster- Hiltrup, s ,Landwirtschaftsverlag, Münster-Hiltrup Optimal Structure Of Farms In A Region a Modeling Approach w monografii The Future Of Rural Europe in The Global Agri Food System, współautorstwo z E.Majewskim, CD-ROM XIth Congress European Association of Agricultural Economists, Copenhagen, Denmark, August The major characteristics of environmental policies and agro-ecological technologies to be studied in Test case 2 współautorzy: H.Belhouchette, J.Wery, O.Thérond, M.Duru, G.Bigot, A.Kłoczko-Gajewska, D.Leenhardt, E.Majewski, E.Josien, J.E.Bergez, J.Henning, V.Thenard. O.,http://www.seamless-ip.org/, ISBN no.: , (87 stron) Wageningen Anticipated impacts of decoupling on the pattern of production in Poland współautorzy: G.Dalton, E.Majewski,,,Impacts of Decoupling and Cross Compliance on Agriculture in the Enlarged EU Prague 2006 wydawnictwo:czech University of Agriculture, Prague Oszacowanie ryzyka dochodów rolniczych w gospodarstwach mlecznych w Polsce na tle gospodarstw innych kierunków produkcji w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej współautorzy: E.Majewski, W.Guba, G.Dalton, Roczniki Nauk Rolniczych PAN, Seria G., tom 93, z. 2, Warszawa Ocena wiarygodności danych w deklaracjach o przyznanie dopłat obszarowych w 2004 roku,współautorzy: E.Jałowiecka, E.Majewski, A.Orłowski, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T.9, z. 1, ,,Farm income risk assessment for selected farm types in Poland - implications of future policy reforms,współautorzy: E.Majewski, W.Guba w monografii,,a vibrant rural economy the challenge for balance, (485 stron), wydawca: International Farm Management Association, Cork Irlandia ,,Anticipated impacts of GMO introduction on farm profitability in Poland współautor: M.Maciejczak w monografii,,sustainable rural development: What is the role of the agri-food sector?,iamo Halle ,,Possible GMO impact on farms profitability in Poland współautorzy: M.Maciejczak, S.Zakowska-Biemans w monografii,,coexistence between GM and non GM based Agricultural Supply Chains, Wydawca: IPTS Sevilla Sposoby ograniczenia ryzyka dochodowego wynikającego z przymrozków wiosennych w sadach jabłoniowych, współautor: J.Kłoczko, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G. ekonomika rolnictwa, T. 94, Z. 2, s , Warszawa Gospodarstwa wielkoobszarowe w różnych scenariuszach uwarunkowań ekonomicznych w perspektywie roku 2013 studium przypadku, współautor: P. Sulewski, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G. ekonomika rolnictwa, T. 95, Z. 1, s , Warszawa Identyfikacja grup największego ryzyka wystąpienia nieprawidłowości we wnioskach o dopłaty obszarowe, współautorzy: E. Jałowiecka, E. Majewski, A. Orłowski, Roczniki Naukowe SERiA, T. X, Z. 3, s , 2008.

4 24. Economic impact of prospective risk management instruments under alternative policy scenarios,współautorzy: M.A.P.M Van Asseldonk, E.Majewski, M.P.M.Meuwissen, W.Guba, G.Dalton, J.Landmesser, E.Berg, R.B.M.Huirne w monografii,,income Stabilization in A Changing Agricultural Word: Policy and tools s ,wydawca: WieśJutra, Warszawa Risk of low income under different policy scenarios współautorzy: E.Majewski, W.Guba, G.Dalton, J.Landmesser w monografii,,income Stabilization in European Agriculture, Wydawca: Wageningen Academic Publishers, s ,Wageningen Policy Impact on Production Structure and Income risk on Polish Dairy Farms,współautorka: A.Malak- Rawlikowska, w monografii,,the CAP after the Fischler Reform: national implications impact assessment and the agenda for future reforms,wydawca: EAAE Seminar, University of Tuscia 2008 Viterbo. w monografii,,the Common Agricultural Policy after the Fischler Reform. National Implementations, Impact Assessment and the Agenda for Future Reforms, s ,(red.) A.Sorrentino, R.Henke, S.Severini, ASHGATE, Farnham England ,,Anticipated impacts of GMO introduction on production pattern in Poland, współautor: M.Maciejczak w monografii, People, Food and Environments: Global Trends and European strategies, Wydawca: EAAE 2008, Ghent Zmiany wyników ekonomicznych gospodarstw mlecznych w perspektywie roku 2013, współautor: P. Sulewski, Roczniki Nauk Rolniczych, T. 96, z. 1, s , Warszawa Kształcenie na życzenie pierwsze refleksje na temat internetowego systemu wyboru przedmiotów na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW, współautorka: A. Kłoczko-Gajewska, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej zeszyty naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nr 75, s , Warszawa Farm level modelling of bio-fuel and bio-power policy scenarios for Polish agriculture, (11 stron, ark. wyd. 0,8), współautorzy: E.Majewski, M.Hamulczuk w monografii Ford, fiber and energy for the future, liczba ark. wyd. 48,wydawca: Illinois State University, Bloomington, Illinois Ocena ryzyka inwestycyjnego i efektywności gospodarowania, współautorzy: E.Majewski, P.Sulewski, Ł.Cygański, w monografii Wpływ zmian we Wspólnej Polityce Rolnej na wyniki ekonomiczne gospodarstw towarowych w perspektywie 2014 roku, (ark. wyd. 18), Wydawca: Wydawnictwo SGGW, Warszawa Wspólna Polityka Rolna UE i próby modelowego ujęcia jej zmian na sytuację w rolnictwie, (s , 17 stron, ark. wyd. 1,3),współautorzy: E.Majewski, P.Sulewski, W.Guba, W. Ziętara w monografii Wpływ zmian we Wspólnej Polityce Rolnej na wyniki ekonomiczne gospodarstw towarowych w perspektywie 2014 roku, (ark. wyd. 18), Wydawca: Wydawnictwo SGGW, Warszawa Wyniki ekonomiczne wybranych gospodarstw uzyskane w rozwiązaniach liniowego modelu optymalizacyjnego, (s , 27 stron, ark. wyd. 2,1),współautorzy: E.Majewski, P.Sulewski, W.Guba, W. Ziętara w monografii Wpływ zmian we Wspólnej Polityce Rolnej na wyniki ekonomiczne gospodarstw towarowych w perspektywie 2014 roku, (ark. wyd. 18), Wydawca: Wydawnictwo SGGW, Warszawa Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych, (s , liczba ark. wyd. 2, 3), współautorzy: E.Majewski, P.Sulewski, Ł.Cygański w monografii Czynniki ryzyka i strategie zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym w kontekście uwarunkowań polskiego rolnictwa, zeszyt nr 113, (ark. wyd. 13), Wydawca: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa Strategie zarządzania ryzykiem produkcyjnym i cenowym w gospodarstwach rolniczych w Polsce,(s , ark. wyd. 3, 7), współautorzy: E. Majewski, P. Sulewski w monografii Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa, (liczba ark. wyd. 16),Wydawca: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa Ryzyko dochodowe w kontekście zmian WPR analiza scenariuszy, (s ),współautorzy: E. Majewski, P. Sulewski, Ł. Cygański w monografii Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych aspekty poznawcze i aplikacyjne, zeszyt nr 148, liczba ark. wyd. 20,Wydawca: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa Znaczenie płatności bezpośrednich jako czynnika stabilizującego dochód rolniczy na przykładzie wybranych typów gospodarstw, (s ),współautor: E. Majewski, Polityki europejskie, finanse i marketing, Nr 1 (51 - T. 2),Wydawca: Wydawnictwo SGGW, Warszawa Impact Assessment of policy changes on the arable sector using the FSSIM model: Case study of the Zachodniopomorskie NUTS2 region, Proceedings of the Conference on Integrated Assessment of Agriculture and Sustainable Development, współautorzy: E.Majewski, H.Belhoutchette, K.Louhichi, I.Mouratiadou, s , Egmond am Zee, ,,Źródła ryzyka dochodowego w produkcji trzody chlewnej, współautorka: K. Rudzińska, Roczniki Nauk Rolniczych, t.97, z. 4, s , Warszawa Określenie skutków reformy cukrowej oraz polityk bio-paliwowej i rolnośrodowiskowej UE w sektorze produkcji roślinnej gospodarstw z regionu Zachodniopomorskiego z zastosowaniem modeli SEAMLESS-IF, współautor: E.Majewski w monografii System Środowiskowego i Rolniczego Modelowania w Skali Lokalnej, s ,Wydawca: Wydawnictwo SGGW, Warszawa Assessment of economic effects of innovations in automatic milking systems in Podlaskie region (Poland) with the use of real option approach, współautorzy: E. Majewski, Ł.Cygański, F.Bartolini, M.Floridi, D. Viaggi, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, nr 10 (2), s , Farms specialization in relation to the production type and economic size of farms,współautor: P. Sulewski, Roczniki SERIA, T. 13, z. 6, s , Wrocław2011.

5 43. Koncepcja oszacowania skutków reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (WPR) w perspektywie budżetowej ,współautorzy: S. Czekaj, E. Majewski, s. 9-36, w monografii Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych,(red. naukowa prof. dr hab. J. Kulawik),IERiGŻWarszawa Wpływ zazielenienia wspólnej polityki rolnej na wyniki ekonomiczne gospodarstw roślinnych, współautorzy: S. Czekaj, E. Majewski, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2012, nr 2, s , Warszawa Przemiany strukturalne w rolnictwie w wybranych krajach europejskich współautorka: S. Małażewska, Roczniki Nauk Rolniczych, T. 99, z. 4 s.75-89, Warszawa Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, (red. naukowa) J. Kulawik, współautorzy: S.Czekaj, W.Czubak, W.Guba, A.Kagan, J.Kulawik, E. Majewski, W. Poczta, A. Sadowski, IERiGŻ Warszawa Estimation of the effects of greening the EU Common Agricultural Policy in Poland in the perspective of 2014 on the example of FADN farms s.8-46, współautorzy: S.Czekaj, E.Majewski, w monografii Impact of Greening of Common Agricultural Policy on Polish Farms, (red. naukowa Adam Wąs), IERiGŻ, Warszawa Impacts of Greening of the Common Agricultural Policy on Financial Results of Cereal Farms in Poland After the Year 2013, Sustainable development and agribussines, ( red. naukowa P.Bielik), współautorzy: S.Czekaj, E.Majewski, Slovak University of Agriculture, Nitra Podręczniki, skrypty, materiały dydaktyczny: 1. Techniki organizatorskie, (rozdział6-15 stron),współautor: E. Majewski w podręczniku Metody i Techniki Menedżerskie, 231 stron, wydawca: Wydawnictwo SGGW Warszawa Techniki Decyzyjne, (rozdział 7-29 stron),współautor: M. Pietrzak w podręczniku Metody i Techniki Menedżerskie, 231 stron, Wydawca: Wydawnictwo SGGW Warszawa Strategic Management in Agribusiness, (2,5 ark), współautorzy: P. Sulewski, M.Gębska w monografii Food Chain Management European Experiences and Local Solutions, (17 arkuszy wyd.), s ,wydawca: Slovak University of Agriculture in Nitra Przygotowanie szkolenia e-learningowego nt. Biznesplan, współautor: P. Sulewski w ramach projektu SPO RZL 2.1. pt: Wioska Internetowa kształcenie na odległość na terenach wiejskich, Warszawa Inne publikacje: 1. Rozwój i ekonomika rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej, współautor: E. Majewski, TOPAGRAR 4/ O dopłatach dla rolników bez emocji, współautor: E. Majewski, Gazeta Wyborcza nr 37, 2003/02/ Co się zmieni w gospodarstwach. Zmiany w systemie płatności bezpośrednich w rolnictwie po roku 2009, współautorzy: E. Majewski, W. Guba, S. Straszewski, NOWE ŻYCIE GOSPODARCZE nr 20, Zastosowanie modeli optymalizacyjnych i symulacyjnych gospodarstwa rolniczego, współautor E.Majewski, w monografii Wykorzystanie modelowania ekonomicznego w ocenie wpływu podejmowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój obszarów wiejskich oraz rozwój polskiego rolnictwa. MRiRW Warszawa KIEROWANIE LUB UDZIAŁ W ZESPOŁACH REALIZUJĄCYCH TEMATY BADAWCZE kierownik projektu, MNiSW 1520/B/H03/2010/39 Modelowanie zmian struktury gospodarstw rolniczych w Polsce w perspektywie długoterminowej, kierownik zadania, IERiGŻ Program Wieloletni Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, wykonawca, 7 FP CLAIM Supporting the role of the Common agricultural policy in LAndscape valorisation: Improving the knowledge base of the contribution of landscape Management to the rural economy, wykonawca, MNiSW Metody pomiaru i ograniczania ryzyka w produkcji rolniczej w Polsce w warunkach przemian instytucjonalnych i zmian klimatycznych, wykonawca, 7FP ECONWELFARE Good animal welfare in socioeconomic context: Project to promote insight on the impact for the animal, the production chain and society of upgrading animal welfare standards, wykonawca, 7 FP FADNTOOL Integrating Econometric and Mathematical Programming Models into an Amendable Policy and Market Analysis Tool using FADN Database, wykonawca, 7 FP CAP-IRE Assessing the multiple Impacts of the Common Agricultural Policies (CAP) on Rural Economies, wykonawca, MNiSW Ocena zróżnicowanego wpływu WPR na gospodarkę obszarów wiejskich SPUB wykonwaca, Investment behavior in conventional and emerging farming systems under different policy scenarios projekt finansowany bezpośrednio przez Komisję Europejską, wykonwaca, Environmental impacts of different crop rotations in the European Union projekt finansowany bezpośrednio przez Komisję Europejską, kierownik zespołu, ERA-NET BONUS PLUS - RECOCA Reduction of Baltic Sea Nutrient Input; and Cost Allocation within the Baltic Sea, wykonawca, IERiGŻ Program Wieloletni "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej", wykonawca, 6FP SEAMLESS System for Environmental and Agricultural Modelling: Linking European Science and Society,

6 wykonawca, MNiSW System środowiskowego i rolniczego modelowania: połączenie europejskiej nauki ze społeczeństwem, SPUB, wykonawca, 6 FP. INCOME STABILIZATION Design and economic impact of risk management tools for European agriculture, wykonawca, MNiSW Narzędzia zarządzania ryzykiem m i ich ekonomiczne oddziaływania na europejskie rolnictwo, SPUB, /2008 wykonawca, MNiSW 1H02C 0S930 "Wpływ zmian we Wspólnej Polityce Rolnej na wyniki ekonomiczne gospodarstw specjalizujących się w produkcji roślinnej, mleka, żywca wołowego i wieprzowego z uwzględnieniem obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, wykonawca, INTERREG EC efarmer "Pobudzanie przedsiębiorczości, konkurencyjności i rozwoju regionalnego obszarów wiejskich", wykonawca, Leonardo Da Vinci. AGRIMBA, główny wykonawca, 6 FP CAPRI-DYNASPAT Common Agricultural Policy Regionalized Impact - The Dynamic and Spatial Dimension, główny wykonawca, KBN 3 P06R Optymalizacyjny model rolnictwa (na przykładzie gminy Kobylnica), wykonawca, Makroekonomiczny model przystąpienia polskiego rolnictwa do UE grant wewnętrzny SGGW wykonawca, KBN Jakościowe zarządzanie w gospodarstwach rolniczych w Polsce, wykonawca, PHARE P /04/13/17 Wsparcie dla MRiGŻ poprzez analizy ekonomiczne, wykonawca, KBN System Integrowanej Produkcji Rolniczej jako droga modernizacji i rozwoju rolnictwa w Polsce ; wykonawca, Phare - ACE: Ocena wpływu różnych scenariuszy polityki rolnej na sytuację gospodarstw rolniczych w procesie integracji z UE, na przykładzie wybranych krajów Vysegrad i Unii Europejskiej. PEŁNIONE FUNKCJE, CZŁONKOSTWO I STANOWISKA POZA SGGW Członkowstwo w organizacjach zawodowych: European Association of Agricultural Economics (EAAE od 2005 roku), International Farm Management Association (IFMA od 2007 roku) International Association of Agricultural Economics (IAAE od 2012 roku). WYRÓŻNIENIA I NAGRODY Dyplom uznania Rady Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego za wyróżniającą pracę doktorską 2005 r. Nagroda Indywidualna JM Rektora SGGW II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych 2006r. Dyplom uznania Rektora SGGW za działalność na rzecz rozwoju uczelni 2006 r. OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE Przygotowanie we współpracy z Anną Grontkowską i Pawłem Kasztelanem na potrzeby SGGW ekspertyzy Warianty funkcjonowania dla RZD Puczniew Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, w tym raz, w roku 2006 jako sekretarz. W latach udział w pracach przy systemie wyboru przedmiotów dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w ramach działalności Wydziałowej Komisji Dydaktycznej. Prace na rzecz utworzenia i utrzymania systemu przedmiotów do wyboru były inspiracją do przygotowania publikacji naukowej [2.28] dotyczącej sposobu postrzegania przedstawionej oferty przez studentów i pozyskiwania informacji o dostępnych przedmiotach, czynników decydujące o wyborze i w końcu wynikających z powyższych zagadnień preferencji odnośnie przedmiotów do wyboru. Badania są w dalszym ciągu kontynuowane, a ich wynikiem jest publikacja, która obecnie oczekuje na wydanie w Zeszytach Naukowych SGGW. Członek komisji oceniającej bloku tematycznego Agrobiznes w XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w 2013 roku. Członek komitetu organizacyjnego XIX Kongresu International Farm Management Organization w Warszawie w 2013 roku.

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych Poznań, dnia 20 stycznia 2014 AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych I. Imię i Nazwisko... 1 II. Posiadane dyplomy oraz stopnie naukowe... 1

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

POPRAWNOŚĆ PRAKTYK GOSPODARSKICH A PERCEPCJA RYZYKA WŚRÓD POLSKICH ROLNIKÓW 1

POPRAWNOŚĆ PRAKTYK GOSPODARSKICH A PERCEPCJA RYZYKA WŚRÓD POLSKICH ROLNIKÓW 1 STOWARZYSZENIE Poprawność praktyk gospodarskich EKONOMISTÓW a percepcja ROLNICTWA ryzyka wśród I AGROBIZNESU polskich rolników Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 1 201 Piotr Sulewski Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 485 Bogusław Fiedor * MINIMUM PROGRAMOWE DLA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWYCH 1. Przedmioty specjalności Ekonomia środowiska Propozycja ta dotyczy określenia

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 103 (2013)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 103 (2013) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ISSN 2081-6979 2081 6979 EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 103 (2013) EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach pierwszego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Raport końcowy Badanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I KONIUNKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU RADZYŃSKIEGO

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I KONIUNKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU RADZYŃSKIEGO Acta Sci. Pol., Technica Agraria 13(1-2) 2014, 19-25 ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I KONIUNKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU RADZYŃSKIEGO Katarzyna Gajownik-Łazuga 1,2, Karol Łazuga 2 1

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach dr inż. Tatiana Karkoszka Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska w Gliwicach Załącznik nr 2 AUTOREFERAT O OSIĄGNIĘCIACH W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ Gliwice,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim EKONOMIA MENEDŻERSKA

KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim EKONOMIA MENEDŻERSKA Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim EKONOMIA MENEDŻERSKA Nazwa w języku angielskim MANAGEMENT ECONOMICS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 360 Agrobiznes 2014 Problemy ekonomiczne i społeczne Redaktorzy naukowi Anna Olszańska Joanna

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 3 (52) 2010 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. Słowa kluczowe: kredyt bankowy, gospodarstwo rolne, decyzje kredytowe, czynniki mikroekonomiczne.

1. Wstęp. Słowa kluczowe: kredyt bankowy, gospodarstwo rolne, decyzje kredytowe, czynniki mikroekonomiczne. Ryszard Kata PRZESŁANKI ORAZ MIKROEKONOMICZNE DETERMINANTY KORZYSTANIA PRZEZ ROLNIKÓW Z KREDYTÓW BANKOWYCH Streszczenie: W opracowaniu dokonano analizy przesłanek decyzji kredytowych rolników oraz identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Katarzyna Śledziewska Wstęp Autoreferat rozpoczynam od wskazania i omówienia osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy o stopniach

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich Anna Rzeszutko Walenty Poczta Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu IX Kongres Ekonomistów Polskich ZNACZENIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W PROCESIE MODERNIZACJI ROLNICTWA W POLSCE 1 Streszczenie: Przystąpienie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1

SPIS TREŚCI. Rozdział 1 3 4 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 Rozdział 1 METODYKA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH PRZEMYSŁU ROLNO SPOŻYWCZE- GO W SEKTORZE AGROBIZNESU 1.1. Cel i zakres badań... 21 1.2. Przedmiot analizy i hipotezy badawcze... 24

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 10 (XXV) Zeszyt 2 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 Wiesława Lizińska 1 Katedra Polityki Gospodarczej i

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE MECHANIZMY WSPIERANIA I OCHRONY ROLNICTWA RODZINNEGO W POLSCE I INNYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

EKONOMICZNE MECHANIZMY WSPIERANIA I OCHRONY ROLNICTWA RODZINNEGO W POLSCE I INNYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ EKONOMICZNE MECHANIZMY WSPIERANIA I OCHRONY ROLNICTWA RODZINNEGO W POLSCE I INNYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ pod redakcją naukową Aleksandry Chlebickiej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo