Zarządzanie / Management. niestacjonarnej / 2. the following form of studies (mark the. full-time. part-time appropriate):

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie / Management. niestacjonarnej / 2. the following form of studies (mark the. full-time. part-time appropriate):"

Transkrypt

1 (zdjęcie) (photo) Podanie o przyjęcie na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku ak. 2013/2014 / Application for admission to second cycle studies in the winter semester of 2013/2014 Imię i nazwisko: / Name and surname Data / Date _ 1. Wybieram studia w formie (zaznaczyć): / I select stacjonarnej / niestacjonarnej / 2. the following form of studies (mark the full-time part-time appropriate): 3. Proszę o przyjęcie mnie w roku akademickim 2013/14 na studia drugiego stopnia na kierunek: / I apply to be admitted in the academic year 2013/2014 to the second cycle studies in: Turystyka i rekreacja / Tourism an recreation Turystyka i rekreacja / Tourism and recreation Zarządzanie/ Management Zarządzanie / Management Europeistyka / European Studies Wstępny wybór specjalności (warunkiem uruchomienia specjalności jest spełnienie kryterium ilościowego): / Preliminary selection of specialisations (specialisations are established when the sufficient number of students apply): Menedżer w Turystyce i rekreacji / Tourism and recreation management Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Management of enterprises Samorządowy organizator turystyki / Tourism organiser at local authorities Turystyka międzynarodowa (w j. ang. ) / International tourism (in English) Marketing i komunikacja w biznesie / Business marketing and communication Rachunkowość-Finanse-Ubezpieczenia / Accounting - Finance - Insurance Informatyka w Zarządzaniu / Information Technologies in Management Europeistyka / European studies Przedsiębiorca na europeiskim rynku pracy / Entrepreneur at the European labour market Pracownik administracji publicznej w UE / EU administration employee Logistyka Menedżerska / Managerial Logistics International Business & Trade (w j. ang.) / International Business & Trade (in English) Zarządzanie nieruchomościami / Real estate administration Master of Business Administration (in English)

2 4. Do podania załączam: / I enclose the following: LP. / No. Spis dokumentów / List of documents Potwierdzenie przyjęcia pracownika WSH / Confirmation of receipt/date and signature of an employee of WSH Potwierdzenie zwrotu studenta / Confirmation of receipt of documents/date and signature of the student Potwierdzenie zwrotu pracownika WSH / Confirmation of return of documents/date and signature of an employee of WSH 1. Odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia / Copy of the diploma of completion of first cycle or second cycle studies (and a certified translation into Polish - for foreigners) 2. Suplement lub wyciąg z indeksu / Supplement or excerpt of study register - applies to Polish universities graduates who completed their studies after Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości / Original version of certificate of secondary education applies only to Poles; 4. Kopia dowodu osob.(lub paszport wraz z kartą pobytu - dla cudzoziemców) / Copy of ID (or passport and copy of the residence card - for foreigners. If a candidate is not able to obtain a residence card - has to pay the whole tuition fee in advance ( PLN) 5. 1 zdjęcie o wymiarach 35x45 mm oraz 1 zdjęcie kolorowe 236x295 pix o rozdzielczości 300 dpi w formacie jpg, dostarczone na płycie CD lub drogą mailową. / 1 photo of 35x45 mm and 1 colour photo 236/295 pix of resolution 300 dpi (jpg format), supplied on a CD or by Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej / Confirmation of payment of non-refundable fee Podpisana umowa o naukę / Signed education agreement Ankieta osobowa / Personal data questionnaire 9. Inne (poświadczona kopia decyzji o stop-niu niepełnosprawności) / Other (certified copy of certificate of disability) Podpis Kandydata / Candidate's signature Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej / Decision by the Recruitment Committee Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego kandydata przyjęto na I rok studiów zgodnie z podaniem / According to the results of the qualification process the candidate was admitted to the first year of studies according to the application Członkowie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej / Members of the Recruitment Committee Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej / President of the Recruitment Committee Wrocław, dnia/on the: 2013/2014 UWAGI: / COMMENTS: _

3 Nr albumu (nadaje Uczelnia) / Register no. (entered by the University) _ ANKIETA OSOBOWA / PERSONAL QUESTIONNAIRE Kandydata na studia drugiego stopnia / Of a candidate for the second cycle studies Nazwisko / Last name Pierwsze Imię / First name Drugie imię / Middle name _ PESEL Personal Identificat ion No. Nazwisko panieńskie (dotyczy mężatek) / Maiden name (for married women) Data urodzenia/ Date of birth: Rok / Year Miesiąc / Month Dzień/ Day Miejsce / Place Imiona rodziców: / Parents' names: Ojciec / Father Matka / Mother Adres zameldowania: / Registered address Kod / Zip code Telefon / Phone no. Ulica / street Miejscowość / Town Telefon kom. / Cell phone Wieś Country Miasto / City Poczta / Post Nr domu / House no. E- mail* Nr mieszkania / Flat no. Województwo / Voivodeship Adres do korespondencji (wypełnić, jeśli jest inny niż adres zameldowania): Correspondence address (if different than above) Ulica: / Street Nr domu / House no. Nr mieszkania / Appartment Kod / Zip code Miejscowość / Town Poczta / Post Województwo /Voivodeship Obywatelstwo: / Citizenship: Narodowość: / Nationality: _ Dowód osobisty: / Identification card: Seria / Series _ Nr / No. Wydany przez / Issued by Stosunek do służby wojskowej: / Compulsory military service: nie dotyczy / not applicable przedpoborowy / before due age poborowy / due age przeniesiony do rezerwy / transferred to the reserve force zwolniony / released żołnierz zawodowy / professional soldier

4 Adres WKU / Address of the military recruitment commission Nr i seria książeczki wojskowej / series and no. of the military register Kategoria / Category

5 Wykształcenie wyższe: / Held degree: licencjackie / Bachelor inżynierskie / Engineer System: / Form: stacjonarny / fulltime niestacjonarne / part-time Data ukończenia studiów I stopnia: / Date of completion of first cycle studies Ukończona uczelnia ( pełna nazwa i adres uczelni ) / Awarding university (full name and address) Numer dyplomu: / Diploma no. Ukończony kierunek: / Major subject: Ukończona specjalność / Specialisation _ Stopień niepełnosprawności (jeśli dotyczy): / Degree of disability (if applicable): znaczny / significant umiarkowany / moderate lekki / subtle Rodzaj niepełnosprawności (wpisać) / type of disability (write the applicable) _ O uczelni dowiedziałem/am się z: / How have you learnt about the university? Prezentacji w szkołach średnich / Presentation at a high school Targów edukacyjnych / Education fair Internetu, portali edukacyjnych / Internet, education services Reklamy w prasie / Press ad Znajomi, rodzina / Friends, family Podstawowe źródło utrzymania kandydata: / Basic source of earnings: Jakie: / Type: zatrudnienie na etat / employment działalność gospodarcza / independent economic operations własne / own resources emerytura, renta, alimenty, zasiłek / pension, annuity, alimentation, allowance inne (rodzice, rodzina) / other (parents, family) gospodarstwo rolne / farming Dane są zebrane na podstawie rozporządzenia MNiSW w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia r. (Dz. U. nr 224) dla potrzeb Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu w dane oraz prawo ich poprawienia. Dane podaję zgodnie ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Wyższej Szkoły Handlowej (zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.).*podając adres wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o uczelni drogą elektroniczną w tym informacji handlowych (zgodnie z art.10 ustawy z dnia 18/07/2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU nr 144, poz z późniejszymi zmianami). The data is collected according to the Regulation by the Minister of Science and Higher Education concerning documentation of the course of studies of (Journal of Laws no. 224) for purposes of Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu. The person concerned has a right to verify and amend the data. The data is given in accordance to the actual state. I consent to processing of my personal data for purposes of Wyższa Szkoła Handlowa (according to the act of on protection of personal data - Journal of Laws no. 133 item 883, later amended).*by indicating my address I consent to receive electronic information on the university, including commercial information (according to art. 10 of the act of 18/07/2002 on electronic rendering of services (Journal of Laws no. 144, item 1204, later amended). Data / Date Podpis Kandydata / Candidate's signature _

WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY/ INTERDISCIPLINARY FACULTY Studia / Nr..: - - Miejsce urodzenia Place of birth: Imię ojca Father s name:

WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY/ INTERDISCIPLINARY FACULTY Studia / Nr..: - - Miejsce urodzenia Place of birth: Imię ojca Father s name: Załącznik nr. 1 / Attachment no. 1 PODANIE DO REKTORA APPLICATION FORM Proszę o przyjęcie mnie na studia: licencjackie,/magisterskie*, w systemie: stacjonarnym/ niestacjonarnym * I apply to be admitted

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie: zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 167

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora PG nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A KANADĄ AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE REPUBLIC OF POLAND AND CANADA

UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A KANADĄ AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE REPUBLIC OF POLAND AND CANADA UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A KANADĄ AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE REPUBLIC OF POLAND AND CANADA CAN-PL 1 WNIOSEK APPLICATION O POLSKĄ EMERYTURĘ FOR POLISH

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. Zarządzenie Nr R-14/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów wyższych w tłumaczeniu na język obcy oraz suplementu

Bardziej szczegółowo

4. SUPLEMENT DO DYPLOMU 5.

4. SUPLEMENT DO DYPLOMU 5. Zarządzenie Nr 28/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych,

Bardziej szczegółowo

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge)

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge) Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. DKV customer number: Please mark with a cross: By courier (free of charge) Pick-up (free of charge) Important

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-59/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 października 2009 r.

Zarządzenie Nr R-59/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 października 2009 r. Zarządzenie Nr R-59/2009 w sprawie wydawania dodatkowych odpisów dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomów w języku angielskim Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY Legnica 2011/2012 ECTS GENERAL INFORMATION* The European Credit Transfer System was initially set up in 1989 as a pilot scheme

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012

SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012 SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR FINANCES in Pomorskie Voivodship in 2012 2013 w województwie pomorskim w 2012 r. HIGHER EDUCATION

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME 1 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura dotyczy wszystkich studentów wyjeżdżających na studia i praktyki zagraniczne

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach wnoszenia opłat przez Studentów cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności

Umowa nr... o warunkach wnoszenia opłat przez Studentów cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr R-0000-35/14 Umowa nr... o warunkach wnoszenia opłat przez Studentów cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności zawarta na podstawie ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

d d m m y y y y Please make payable to: Home Office Account No. Sort code Cheque No. Or please debit my Visa MasterCard Delta Maestro (UK)

d d m m y y y y Please make payable to: Home Office Account No. Sort code Cheque No. Or please debit my Visa MasterCard Delta Maestro (UK) Form WRS Version 01/2008 Payment Slip Single Application For multiple applications please use the WRS multiple payment slip Section A: Contact details of the person paying for the application 1 Title Mr

Bardziej szczegółowo

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy AGREEMENT ON EDUCATION UMOWA O KSZTAŁCENIE concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie between Szkoła Międzynarodowa, KRS 0000279411, REGON 140952440, NIP 9512220784, operating body for The Middle

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. Official stamp of the awarding Wzór suplementu do dyplomu w języku angielskim Higher Education Institution Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / USER CONTRACT. (dalej: Umowa / hereinafter: the Contract )

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / USER CONTRACT. (dalej: Umowa / hereinafter: the Contract ) UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / USER CONTRACT KONTA W TRYBIE Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ / ACCOUNT IN POST-PAID MODE KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM / ACCOUNT IN PRE-PAID MODE Numer identyfikacyjny klienta / Customer

Bardziej szczegółowo

KEY DATA 1. PERSONAL DETAILS

KEY DATA 1. PERSONAL DETAILS KEY DATA Status at the time of starting the scholarship: Status kandydata w chwili rozpoczcia stypendium [student student; (post)graduate absolwenci, czyli osoby, które posiadaj ju dyplom (np. licencjat,

Bardziej szczegółowo

polsko - angielski słowniczek wydziałowy

polsko - angielski słowniczek wydziałowy polsko - angielski słowniczek wydziałowy Polish - English lexicon of the Faculty of Economic Sciences UW wersja 1.3; maj 2009 r. Cel Niniejszy słowniczek stanowi propozycję anglojęzycznego standardu terminologicznego

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie Statistical Office in Olsztyn EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIOSKO-MAZURSKIM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Urząd Statystyczny w Olsztynie Statistical Office in Olsztyn EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIOSKO-MAZURSKIM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Urząd Statystyczny w Olsztynie Statistical Office in Olsztyn Informacje i opracowania statystyczne Statistical information and elaborations EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WARMIOSKO-MAZURSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

SKRYPT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

SKRYPT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SKRYPT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Tłumaczenie: Qatalogus Biuro Tłumaczeń Katarzyna Kacprzak Opracowanie metodyczne: Agnieszka Gągała Redakcja i korekta: Danuta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA \ INFORMATION ROK SZKOLNY 2015/2016 \ SCHOOL YEAR 2015/2016

INFORMACJA \ INFORMATION ROK SZKOLNY 2015/2016 \ SCHOOL YEAR 2015/2016 INFORMACJA \ INFORMATION ROK SZKOLNY 2015/2016 \ SCHOOL YEAR 2015/2016 Zajęcia szkolne odbywają się wg podanego poniżej planu. Trwają od godz. 09:30 do 13:15. Uwzględniamy główne przerwy w szkołach angielskich.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) INFORMACJE O UCZELNI

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) INFORMACJE O UCZELNI KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) INFORMACJE O UCZELNI Legnica 2012/2013 ECTS - INFORMACJE OGÓLNE* Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation

Bardziej szczegółowo

Guidebook for foreigners

Guidebook for foreigners Guidebook for foreigners Learning and studying in Poland District Chamber of Legal Advisors Guidebook for foreigners Learning and studying in Poland Guidebook for foreigners Learning and studying in Poland

Bardziej szczegółowo

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Form 1419 POL POLISH Informacje o tym formularzu Uwaga Przed wypełnieniem wniosku należy uważnie przeczytać następujące

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku

Bardziej szczegółowo