REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STUDIACH PODYPLOMOWYCH MBA w ramach projektu Podyplomowa Akademia MBA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STUDIACH PODYPLOMOWYCH MBA w ramach projektu Podyplomowa Akademia MBA"

Transkrypt

1 1 Postanowienia ogólne 1) Projekt Podyplomowa Akademia MBA realizowany jest przez Wnioskodawcę/ Organizatora, czyli WyŜszą Szkołę Zarządzania inaczej zwaną WyŜszą Szkołą Zarządzania / Polish Open University (POU), z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 37A, w Warszawie. 2) Projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL /10 i realizowany w ramach Priorytetu II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, Program Operacyjny Kapitał Ludzki ) Organizator studiów i projektu: WyŜsza Szkoła Zarządzania/ Polish Open University, z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 37A, w Warszawie 4) Indeks Consulting Sp. Z o.o, z siedzibą przy Al. Generała Władysława Sikorskiego 11 lok. 3, w Warszawie ) Biuro projektu: w siedzibie WyŜszej Szkoły Zarządzania / Polish Open University, przy ul. Domaniewskiej 37A, w Warszawie 6) Informacje na temat projektu wraz ze wszystkimi dokumentami będą dostępne na stronie internetowej 7) projektu to 8) Projekt jest realizowany od 01 stycznia 2011r. do 30 sierpnia 2013r. 9) Celem ogólnym projektu jest podniesienie i dostosowanie do wymogów współczesnej gospodarki umiejętności i kwalifikacji kobiet i męŝczyzn zatrudnionych w firmach na terenie Polski, poprzez ukończenie kompleksowego programu studiów podyplomowych MBA, przekładającego się na wzrost ich efektywności menedŝerskich, zwiększającej ich wartość na rynku pracy. 10) W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 75 osób, w tym: minimum 45 męŝczyzn i kobiet spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie, o których mowa w 3 minimum 15 męŝczyzn i kobiet w wieku powyŝej 45 lat 11) Instytucją WdraŜającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działająca na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 ze zm.), z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy ), przy ulicy Pańskiej 81/83. 12) Niniejszy Regulamin studiów podyplomowych określa m.in: Strona 1 z 11

2 zakres wsparcia kryteria uczestnictwa w projekcie zasady zgłoszeń postępowanie rekrutacyjne organizację studiów zasady uczestnictwa w studiach zasady rezygnacji z uczestnictwa oraz skreślenia z listy uczestników/uczestniczek dodatkowe korzyści obowiązki uczestników/uczestniczek monitoring uczestników projektu 2 Zakres wsparcia 1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje 3 edycje studiów podyplomowych MBA. 1.1 Edycja 1: marzec 2011 styczeń Edycja 2 i 3: październik 2011 czerwiec KaŜda edycja studiów podyplomowych składa się z 2 poziomów (4 semestrów), na które przypada 522 godzin dydaktycznych, i która obejmie następujące zagadnienia: Semestr 1 Poziom I Punkty kredytowe Semestr 2 Punkty kredytowe Zarządzanie Organizacją 30 Projekt Innowacyjny 20 Globalne Środowisko Ekonomiczne 10 Strategie Przedsiębiorstw 20 Warsztaty strategiczne - Warsztaty strategiczne - Wykład - Wykłady on-line Wykład - Semestr 3 Poziom II Punkty kredytowe Semestr 4 Punkty kredytowe Komunikacja Strategiczna 10 IT a Wartość Przedsiębiorstwa 10 Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstw 10 Dysertacja 40 Strona 2 z 11

3 Przywództwo a Zmiana 10 Dynamika Rynków Wschodzących 20 Dysertacja 40 Warsztaty strategiczne - Warsztaty strategiczne - Wykład - Wykład Studia podyplomowe będą realizowane w siedzibie Organizatora, przy ul. Domaniewskiej 37A, w Warszawie 4. Organizator studiów podyplomowych zapewnia: sale szkoleniowe, sprzęt edukacyjny, wykładowców i trenerów, przerwy kawowe i obiadowe, materiały szkoleniowe, certyfikaty, testy wiedzy. 5. Studia zostaną przeprowadzone przez trenerów/trenerki oraz wykładowców akademickich z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami. 6. Udział w projekcie nie jest objęty regułami pomocy publicznej. Dofinansowanie obejmuje 80% kosztów studiów i wymagany jest wkład własny Uczestnika w wysokości 20% kosztów studiów tj ,44 zł netto (słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia trzy złote 44/100) w terminie i na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego zgodnie z 6 pkt. 9.2 i Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników na zajęcia do Warszawy 8. Pełen koszt studiów przypadający na jednego Uczestnika projektu wynosi ,59 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery złote 59/100) 3 Rekrutacja 1. Proces rekrutacji Uczestników do projektu odbywa się zgodnie z harmonogramem projektu określonym we wniosku o dofinansowanie oraz niniejszym Regulaminem 2. Terminy przyjmowania zgłoszeń i rekrutacji umieszczane będą na bieŝąco na stronie internetowej projektu. 3. Wszystkie informacje na temat rekrutacji Kandydatów do projektu będą umieszczane i aktualizowane na stronie internetowej projektu 4. Proces rekrutacji obejmie etapy opisane od 4 do 6. 4 Kryteria uczestnictwa 1. Kwalifikacji Kandydatów na studia dokonuje Komisja Rekrutacyjna projektu biorąc pod uwagę kryteria rekrutacji i moŝliwość realizacji przez Organizatora wskaźników projektu, załoŝonych we wniosku o dofinansowanie. Strona 3 z 11

4 2. W pierwszej kolejności Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji otrzymanych zgłoszeń, biorąc pod uwagę następujące kryteria formalne: Wiek: osoby dorosłe, czyli osoby, które na dzień złoŝenia dokumentów zgłoszeniowych ukończyły 30 rok Ŝycia* Aktywność zawodowa: osoby pracujące w mikro-, małych-, średnich- lub duŝych przedsiębiorstwach** Wykształcenie: ukończone studia wyŝsze na poziomie minimum licencjata lub inŝyniera Praktyka zawodowa: udokumentowane minimum 3 lata Znajomość języka angielskiego: minimalnie na poziomie B1 (LCCI II) lub równowaŝny Własna inicjatywa: kobiety/ męŝczyźni, którzy deklarują chęć podjęcia studiów z własnej inicjatywy Dokumenty zgłoszeniowe: merytorycznie poprawne, kompletne i zgodne z 5 pkt. 3 *Decyduje pełna data urodzenia **Uczestnikami mogą być tylko osoby będące pracownikami przedsiębiorstw zarejestrowanych na terytorium RP oraz zgodnie z definicją na podstawie artykułu 5 Załącznika 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 800/2008 (http://eurlex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2008:214:0003:0047:pl:pdf) zamieszkałe na terytorium RP Pracownicy - osoby będące pracownikami przedsiębiorstw zgodnie z definicją zawartą w art. 2 Kodeksu pracy, tj.: osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę Przedsiębiorca - zdefiniowany w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (D.U. Nr 173, poz z poźn. zm.) Wielkość przedsiębiorstwa naleŝy koniecznie sprawdzić za pomocą kwalifikatora PARP dostępnego na stronie PoniŜej znajdują się jedynie podstawowe wyznaczniki. Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwa zdefiniowane w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). w przypadku duŝego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo inne niŝ mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo Strona 4 z 11

5 Mikroprzedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie mniej niŝ 10 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaŝy towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro, spełnia kryterium niezaleŝności. Małe przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie mniej niŝ 50 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaŝy towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro, spełnia kryterium niezaleŝności. Średnie przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie mniej niŝ 250 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaŝy towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro, spełnia kryterium niezaleŝności. UWAGA: Z uwagi na brak występowania w projekcie pomocy publicznej uczestnikami studiów podyplomowych nie mogą być osoby prowadzące działalność gospodarczą, równieŝ w przypadku, gdy oprócz prowadzenia działalności gospodarczej są pracownikami innego przedsiębiorstwa. 3. Wnioskodawca chciałby umoŝliwić spełnienie zasady równości szans dostępu, w tym równość płci, dlatego ze szczególnym uwzględnieniem będzie preferował uczestnictwo kobiet (zapewnione min 30 miejsc dla kobiet) oraz kobiet i męŝczyzn w wieku 45+ (zapewnione min 20% miejsc w trakcie kaŝdej edycji studiów) 4. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczających ustalony limit Kandydatów na studia o kwalifikacji do danej edycji studiów decydują kryteria dodatkowe rekrutacji, czyli preferowane: uczestnictwo minimum 60% męŝczyzn w trakcie kaŝdej edycji studiów lub najdłuŝsze udokumentowane doświadczenie zawodowe lub najwyŝsze stanowiska menadŝerskie Strona 5 z 11

6 lub największa motywacja do realizacji studiów 5. W ramach jednej edycji studiów podyplomowych nie moŝe brać udziału więcej niŝ 20% osób zatrudnionych u tego samego pracodawcy. 6. W razie duŝej liczby zgłoszeń, dla kaŝdej edycji studiów zostanie utworzona dodatkowo lista rezerwowa potencjalnie zainteresowanych. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez Kandydatów zakwalifikowanych do projektu, na ich miejsce wpisane zostaną Kandydaci z listy rezerwowej. 7. Do projektu nie zostaną zakwalifikowani Kandydaci, którzy: 7.1 złoŝą niekompletne dokumenty zgłoszeniowe 7.2 złoŝą nieprawidłowe dokumenty zgłoszeniowe (np. na niewłaściwym formularzu) 7.3 nieczytelnie wypełnią dokumenty zgłoszeniowe 7.4 nie wyraŝą zgody na przetwarzanie danych osobowych 7.5 poświadczą nieprawdę 7.6 nie przejdą postępowania kwalifikacyjnego ( 6, pkt. 2-4) 7.7 nie uiszczą opłaty za studia ( 6 pkt. 9) 7.8 nie podpiszą weksla (Załącznik nr 7) 8. W celu uniknięcia potencjalnych konfliktów interesów, Uczestnikami studiów podyplomowych nie mogą być pracownicy Organizatora oraz pracownicy podwykonawców świadczących usługi merytoryczne w ramach projektu. 5 Zasady zgłoszeń 1. Zgłoszenie do projektu następuje za pomocą wypełnienia on-line Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: UWAGA: Wysłanie zgłoszenia on-line nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem uczestnika/czki na studia 2. Następnie Kandydat wypełnia dokumenty zgłoszeniowe pobrane ze strony internetowej projektu lub wersji drukowanej otrzymanej z biura projektu 3. Do dokumentów zgłoszeniowych naleŝą: 3.1 Formularz zgłoszeniowy on-line 3.2 Uzasadnienie chęci udziału w projekcie (Załącznik nr 1) 3.3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 2) 3.4 Oświadczenie o wyraŝaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3) 3.5 Kryteria uczestnictwa (Załącznik nr 4) Strona 6 z 11

7 3.6 Zaświadczenie o zatrudnieniu (Załącznik nr 5) 3.7 Doświadczenie zawodowe (Załącznik nr 6) 3.8 Ksero/skan dowodu osobistego 3.9 Ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyŝszych Dokumenty zgłoszeniowe naleŝy: 4.1 przesłać pocztą zwykłą/kurierską z dopiskiem EFS MBA na adres biura projektu: WyŜsza Szkoła Zarządzania, Podyplomowa Akademia MBA, ul. Domaniewska 37A, Warszawa 4.2 osobiście dostarczyć do biura projektu 6 Postępowanie rekrutacyjne Zespół Projektowy analizuje dokumenty zgłoszeniowe Kandydatów zgodnie z przyjętymi kryteriami umieszczonymi w 4. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostają umieszczeni na liście kandydatów, którzy muszą spełnić wymagania merytoryczne podczas postępowania kwalifikacyjnego. Dopuszczalne jest sporządzenie listy rezerwowej. Postępowanie kwalifikacyjne sprawdzające wymagania merytoryczne obejmie: 3.1 Test psychometryczny (czas trwania 35 min test sprawdza umiejętność logicznego myślenia) 3.2 Egzamin z języka angielskiego (składający się z części pisemnej i ustnej, naleŝy zdobyć minimum 50 punktów na 100 punktów moŝliwych) 3.3 Rozmowa kwalifikacyjna (sprawdzająca doświadczenie zawodowe, czas trwania 30 minut sprawdza motywację kandydata do podjęcia studiów oraz doświadczenie i przebieg kariery zawodowej) Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzane w następujących terminach: 4.1 Edycja 1: luty marzec Edycja 2 i 3: wrzesień - październik 2011 O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego wraz z uwzględnieniem uczestnictwa osób preferowanych (umieszczonych w 4 pkt. 3 i 4) Decyzja o przyjęciu Kandydatów zostanie podjęta do dnia 24 marca Kandydaci zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Strona 7 z 11

8 Listy Kandydatów zakwalifikowanych wraz z listą Kandydatów rezerwowych zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu, czyli Ostatnim etapem postępowania rekrutacyjnego będzie: 9.1 podpisanie przez Kandydata Umowy uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 8) 9.2 uiszczenie przez Kandydata opłaty za studia w wysokości 3 223,44 zł netto (słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia trzy złote 44/100) najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem 1 zajęć na studiach na rachunek bankowy Organizatora projektu: WyŜsza Szkoła Zarządzania / Polish Open University ul. Domaniewska 37A Warszawa BANK ZACHODNI WBK S.A. 8 oddział w Warszawie ul. Domaniewska Warszawa podpisanie zobowiązania do zapłaty (Załącznik nr 7) o wartości ,59 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery złote 59/100) 7 Organizacja studiów 1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu studiów Executive MBA WyŜszej Szkoły Zarządzania/ Polish Open University (Załącznik nr 9) 2. Studia realizowane będą w terminach przewidzianych we wniosku o dofinansowanie oraz w harmonogramie studiów (Załącznik nr 10) po godzinach pracy Uczestników projektu. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie studiów podyplomowych oraz miejscu realizacji studiów. 4. Uczestnicy będą o zmianach informowani na bieŝąco i kaŝdorazowo przekazany im zostanie nowy aktualny harmonogram (za pośrednictwem poczty elektronicznej a takŝe poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej projektu). 5. W przypadku odwołania zajęć Organizator poinformuje Uczestników o odwołaniu z odpowiednim wyprzedzeniem. 8 Strona 8 z 11

9 Zasady uczestnictwa w studiach 1. Uczestnicy studiów zobowiązani są m.in. do: 1.1 uczestnictwa w min 80% zajęć 1.2 przestrzegania Regulaminu studiów Executive MBA obowiązującego u Organizatora (Załącznik nr 9) 1.3 potwierdzania uczestnictwa na zajęciach kaŝdorazowo na liście obecności 1.4 pozytywnego zaliczania sprawdzianów i egzaminów - weryfikujących postępy, zgodnie z Regulaminem studiów Executive MBA (Załącznik nr 9) 1.5 wypełniania ankiet związanych z oceną studiów i ewaluacją projektu 2. Rezygnacja z udziału w studiach nie pociąga za sobą restrykcji finansowych, jeŝeli: 2.1. Uczestnik proejktu rezygnuje z uczestnictwa w projekcie w terminie do 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem studiów, 2.2. Rezygnacja następuje w wyniku zdarzeń losowych z przyczyn niezaleŝnych od uczestnika/uczestniczki projektu (takie przypadki będą rozpatrywane indywidualnie) składając osobiście pisemne oświadczenie rezygnacji z uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 11) 3. Uczestnicy, którzy bez uzasadnionych przyczyn przerwą uczestnictwo w projekcie nie będą mogli wziąć w przyszłości udziału w projektach organizowanych przez WyŜszą Szkołę Zarządzania / Polish Open University w Warszawie. 4. JeŜeli Uczestnik projektu przerwie studia z powodów innych niŝ te wymienione w 8 pkt. 2 lub nie dopełni zobowiązań określonych w 8 pkt. 1, wtedy: 4.1 automatycznie zostanie skreślony z listy Uczestników projektu 4.2 zostanie obciąŝony kosztami poniesionymi przez Organizatora studiów, związanymi z realizacją projektu w wysokości ,59 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery złote 59/100) 5. W miejsce osoby, która zakończy udział w projekcie zgodnie z zapisami pkt. 4, do udziału w projekcie moŝe zostać zakwalifikowana kolejny Kandydat z listy rezerwowej Organizatora lub inna osoba uczestnicząca równolegle w komercyjnych studiach Executive MBA prowadzonych przez WyŜszą Szkołę Zarządzania / Polish Open University. 9 Dodatkowe korzyści 1. Uczestnicy studiów otrzymają komplet materiałów edukacyjnych. 2. Uczestnicy studiów będą mieli zapewnione płyty z oprogramowaniem e-learningowym i dostąp do platformy e-learningowej. Strona 9 z 11

10 3. Podczas realizacji studiów Uczestnikom zostanie zapewniony poczęstunek w postaci przerw kawowych oraz przerwy obiadowej. 4. Studia zostaną przeprowadzone przez wykładowców/trenerów/ki z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i pedagogicznymi, wykorzystującymi innowacyjne metody i techniki nauczania. 5. Organizator nie zapewnia Uczestnikom noclegu podczas studiów oraz zwrotu kosztów dojazdu. 10 Monitoring uczestników projektu 1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do informowania Organizatora studiów o ewentualnych zmianach w formie i czasie zatrudnienia w trakcie trwania studiów. 2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do udziału we wszystkich ankietowych badaniach dotyczących ich sytuacji zawodowej przeprowadzanych zarówno przez Organizatora, Instytucję WdraŜającą oraz inne instytucje upowaŝnione w okresie 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. 3. Wszyscy Uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczanych przez Organizatora, w tym ankiet dotyczących oceny projektu i jego rezultatów. 11 Postanowienia dodatkowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu (prowadzenia studiów podyplomowych w ramach projektu) w razie rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, opłata wniesiona zgodnie z 6 pkt. 9.2 podlega zwrotowi stosownie do stopnia realizacji planowanych wydatków projektu. Uczestnikowi studiów podyplomowych nie przysługują Ŝadne inne roszczenia. 12 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia 2. Organizator, WyŜsza Szkoła Zarządzania / Polish Open University zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, wynikających w szczególności ze zmian podstaw prawnych realizacji projektu, warunków Umowy o dofinansowanie projektu, a takŝe w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Strona 10 z 11

11 Instytucji WdraŜającej, bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do prowadzenia kontroli i dokonywania oceny realizacji projektu. 3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu 5. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga kierownictwo WyŜszej Szkoły Zarządzania / POlish Open University zgodnie z wytycznymi Instytucji WdraŜającej (PARP) odnośnie realizacji Umowy o dofinansowanie projektu. JeŜeli jednak Umowa pomiędzy Organizatorem Studiów a Uczestnikiem stanowią odmiennie niŝ postanowienia niniejszego Regulaminu, wówczas pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, których nie da się pogodzić z treścią niniejszego Regulaminu. Załączniki do niniejszego Regulaminu: nr 1 - Uzasadnienie chęci udziału w projekcie nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie nr 3 - Oświadczenie o wyraŝaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nr 4 - Kryteria uczestnictwa nr 5 - Zaświadczenie o zatrudnieniu nr 6 - Doświadczenie zawodowe nr 7 - Zobowiązanie do zapłaty nr 8 - Umowa uczestnictwa w projekcie nr 9 - Regulamin studiów podyplomowych Executive MBA nr 10 - Harmonogram studiów nr 11 - Oświadczenie rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Strona 11 z 11

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin stosuje się do projektu Nowe umiejętności nowe możliwości realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ 1. Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 1 Definicje Projekt - Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo