REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STUDIACH PODYPLOMOWYCH MBA w ramach projektu Podyplomowa Akademia MBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STUDIACH PODYPLOMOWYCH MBA w ramach projektu Podyplomowa Akademia MBA"

Transkrypt

1 1 Postanowienia ogólne 1) Projekt Podyplomowa Akademia MBA realizowany jest przez Wnioskodawcę/ Organizatora, czyli WyŜszą Szkołę Zarządzania inaczej zwaną WyŜszą Szkołą Zarządzania / Polish Open University (POU), z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 37A, w Warszawie. 2) Projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL /10 i realizowany w ramach Priorytetu II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, Program Operacyjny Kapitał Ludzki ) Organizator studiów i projektu: WyŜsza Szkoła Zarządzania/ Polish Open University, z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 37A, w Warszawie 4) Indeks Consulting Sp. Z o.o, z siedzibą przy Al. Generała Władysława Sikorskiego 11 lok. 3, w Warszawie ) Biuro projektu: w siedzibie WyŜszej Szkoły Zarządzania / Polish Open University, przy ul. Domaniewskiej 37A, w Warszawie 6) Informacje na temat projektu wraz ze wszystkimi dokumentami będą dostępne na stronie internetowej 7) projektu to 8) Projekt jest realizowany od 01 stycznia 2011r. do 30 sierpnia 2013r. 9) Celem ogólnym projektu jest podniesienie i dostosowanie do wymogów współczesnej gospodarki umiejętności i kwalifikacji kobiet i męŝczyzn zatrudnionych w firmach na terenie Polski, poprzez ukończenie kompleksowego programu studiów podyplomowych MBA, przekładającego się na wzrost ich efektywności menedŝerskich, zwiększającej ich wartość na rynku pracy. 10) W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 75 osób, w tym: minimum 45 męŝczyzn i kobiet spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie, o których mowa w 3 minimum 15 męŝczyzn i kobiet w wieku powyŝej 45 lat 11) Instytucją WdraŜającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działająca na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 ze zm.), z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy ), przy ulicy Pańskiej 81/83. 12) Niniejszy Regulamin studiów podyplomowych określa m.in: Strona 1 z 11

2 zakres wsparcia kryteria uczestnictwa w projekcie zasady zgłoszeń postępowanie rekrutacyjne organizację studiów zasady uczestnictwa w studiach zasady rezygnacji z uczestnictwa oraz skreślenia z listy uczestników/uczestniczek dodatkowe korzyści obowiązki uczestników/uczestniczek monitoring uczestników projektu 2 Zakres wsparcia 1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje 3 edycje studiów podyplomowych MBA. 1.1 Edycja 1: marzec 2011 styczeń Edycja 2 i 3: październik 2011 czerwiec KaŜda edycja studiów podyplomowych składa się z 2 poziomów (4 semestrów), na które przypada 522 godzin dydaktycznych, i która obejmie następujące zagadnienia: Semestr 1 Poziom I Punkty kredytowe Semestr 2 Punkty kredytowe Zarządzanie Organizacją 30 Projekt Innowacyjny 20 Globalne Środowisko Ekonomiczne 10 Strategie Przedsiębiorstw 20 Warsztaty strategiczne - Warsztaty strategiczne - Wykład - Wykłady on-line Wykład - Semestr 3 Poziom II Punkty kredytowe Semestr 4 Punkty kredytowe Komunikacja Strategiczna 10 IT a Wartość Przedsiębiorstwa 10 Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstw 10 Dysertacja 40 Strona 2 z 11

3 Przywództwo a Zmiana 10 Dynamika Rynków Wschodzących 20 Dysertacja 40 Warsztaty strategiczne - Warsztaty strategiczne - Wykład - Wykład Studia podyplomowe będą realizowane w siedzibie Organizatora, przy ul. Domaniewskiej 37A, w Warszawie 4. Organizator studiów podyplomowych zapewnia: sale szkoleniowe, sprzęt edukacyjny, wykładowców i trenerów, przerwy kawowe i obiadowe, materiały szkoleniowe, certyfikaty, testy wiedzy. 5. Studia zostaną przeprowadzone przez trenerów/trenerki oraz wykładowców akademickich z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami. 6. Udział w projekcie nie jest objęty regułami pomocy publicznej. Dofinansowanie obejmuje 80% kosztów studiów i wymagany jest wkład własny Uczestnika w wysokości 20% kosztów studiów tj ,44 zł netto (słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia trzy złote 44/100) w terminie i na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego zgodnie z 6 pkt. 9.2 i Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników na zajęcia do Warszawy 8. Pełen koszt studiów przypadający na jednego Uczestnika projektu wynosi ,59 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery złote 59/100) 3 Rekrutacja 1. Proces rekrutacji Uczestników do projektu odbywa się zgodnie z harmonogramem projektu określonym we wniosku o dofinansowanie oraz niniejszym Regulaminem 2. Terminy przyjmowania zgłoszeń i rekrutacji umieszczane będą na bieŝąco na stronie internetowej projektu. 3. Wszystkie informacje na temat rekrutacji Kandydatów do projektu będą umieszczane i aktualizowane na stronie internetowej projektu 4. Proces rekrutacji obejmie etapy opisane od 4 do 6. 4 Kryteria uczestnictwa 1. Kwalifikacji Kandydatów na studia dokonuje Komisja Rekrutacyjna projektu biorąc pod uwagę kryteria rekrutacji i moŝliwość realizacji przez Organizatora wskaźników projektu, załoŝonych we wniosku o dofinansowanie. Strona 3 z 11

4 2. W pierwszej kolejności Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji otrzymanych zgłoszeń, biorąc pod uwagę następujące kryteria formalne: Wiek: osoby dorosłe, czyli osoby, które na dzień złoŝenia dokumentów zgłoszeniowych ukończyły 30 rok Ŝycia* Aktywność zawodowa: osoby pracujące w mikro-, małych-, średnich- lub duŝych przedsiębiorstwach** Wykształcenie: ukończone studia wyŝsze na poziomie minimum licencjata lub inŝyniera Praktyka zawodowa: udokumentowane minimum 3 lata Znajomość języka angielskiego: minimalnie na poziomie B1 (LCCI II) lub równowaŝny Własna inicjatywa: kobiety/ męŝczyźni, którzy deklarują chęć podjęcia studiów z własnej inicjatywy Dokumenty zgłoszeniowe: merytorycznie poprawne, kompletne i zgodne z 5 pkt. 3 *Decyduje pełna data urodzenia **Uczestnikami mogą być tylko osoby będące pracownikami przedsiębiorstw zarejestrowanych na terytorium RP oraz zgodnie z definicją na podstawie artykułu 5 Załącznika 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 800/2008 ( zamieszkałe na terytorium RP Pracownicy - osoby będące pracownikami przedsiębiorstw zgodnie z definicją zawartą w art. 2 Kodeksu pracy, tj.: osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę Przedsiębiorca - zdefiniowany w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (D.U. Nr 173, poz z poźn. zm.) Wielkość przedsiębiorstwa naleŝy koniecznie sprawdzić za pomocą kwalifikatora PARP dostępnego na stronie PoniŜej znajdują się jedynie podstawowe wyznaczniki. Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwa zdefiniowane w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). w przypadku duŝego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo inne niŝ mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo Strona 4 z 11

5 Mikroprzedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie mniej niŝ 10 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaŝy towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro, spełnia kryterium niezaleŝności. Małe przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie mniej niŝ 50 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaŝy towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro, spełnia kryterium niezaleŝności. Średnie przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie mniej niŝ 250 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaŝy towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro, spełnia kryterium niezaleŝności. UWAGA: Z uwagi na brak występowania w projekcie pomocy publicznej uczestnikami studiów podyplomowych nie mogą być osoby prowadzące działalność gospodarczą, równieŝ w przypadku, gdy oprócz prowadzenia działalności gospodarczej są pracownikami innego przedsiębiorstwa. 3. Wnioskodawca chciałby umoŝliwić spełnienie zasady równości szans dostępu, w tym równość płci, dlatego ze szczególnym uwzględnieniem będzie preferował uczestnictwo kobiet (zapewnione min 30 miejsc dla kobiet) oraz kobiet i męŝczyzn w wieku 45+ (zapewnione min 20% miejsc w trakcie kaŝdej edycji studiów) 4. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczających ustalony limit Kandydatów na studia o kwalifikacji do danej edycji studiów decydują kryteria dodatkowe rekrutacji, czyli preferowane: uczestnictwo minimum 60% męŝczyzn w trakcie kaŝdej edycji studiów lub najdłuŝsze udokumentowane doświadczenie zawodowe lub najwyŝsze stanowiska menadŝerskie Strona 5 z 11

6 lub największa motywacja do realizacji studiów 5. W ramach jednej edycji studiów podyplomowych nie moŝe brać udziału więcej niŝ 20% osób zatrudnionych u tego samego pracodawcy. 6. W razie duŝej liczby zgłoszeń, dla kaŝdej edycji studiów zostanie utworzona dodatkowo lista rezerwowa potencjalnie zainteresowanych. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez Kandydatów zakwalifikowanych do projektu, na ich miejsce wpisane zostaną Kandydaci z listy rezerwowej. 7. Do projektu nie zostaną zakwalifikowani Kandydaci, którzy: 7.1 złoŝą niekompletne dokumenty zgłoszeniowe 7.2 złoŝą nieprawidłowe dokumenty zgłoszeniowe (np. na niewłaściwym formularzu) 7.3 nieczytelnie wypełnią dokumenty zgłoszeniowe 7.4 nie wyraŝą zgody na przetwarzanie danych osobowych 7.5 poświadczą nieprawdę 7.6 nie przejdą postępowania kwalifikacyjnego ( 6, pkt. 2-4) 7.7 nie uiszczą opłaty za studia ( 6 pkt. 9) 7.8 nie podpiszą weksla (Załącznik nr 7) 8. W celu uniknięcia potencjalnych konfliktów interesów, Uczestnikami studiów podyplomowych nie mogą być pracownicy Organizatora oraz pracownicy podwykonawców świadczących usługi merytoryczne w ramach projektu. 5 Zasady zgłoszeń 1. Zgłoszenie do projektu następuje za pomocą wypełnienia on-line Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: UWAGA: Wysłanie zgłoszenia on-line nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem uczestnika/czki na studia 2. Następnie Kandydat wypełnia dokumenty zgłoszeniowe pobrane ze strony internetowej projektu lub wersji drukowanej otrzymanej z biura projektu 3. Do dokumentów zgłoszeniowych naleŝą: 3.1 Formularz zgłoszeniowy on-line 3.2 Uzasadnienie chęci udziału w projekcie (Załącznik nr 1) 3.3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 2) 3.4 Oświadczenie o wyraŝaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3) 3.5 Kryteria uczestnictwa (Załącznik nr 4) Strona 6 z 11

7 3.6 Zaświadczenie o zatrudnieniu (Załącznik nr 5) 3.7 Doświadczenie zawodowe (Załącznik nr 6) 3.8 Ksero/skan dowodu osobistego 3.9 Ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyŝszych Dokumenty zgłoszeniowe naleŝy: 4.1 przesłać pocztą zwykłą/kurierską z dopiskiem EFS MBA na adres biura projektu: WyŜsza Szkoła Zarządzania, Podyplomowa Akademia MBA, ul. Domaniewska 37A, Warszawa 4.2 osobiście dostarczyć do biura projektu 6 Postępowanie rekrutacyjne Zespół Projektowy analizuje dokumenty zgłoszeniowe Kandydatów zgodnie z przyjętymi kryteriami umieszczonymi w 4. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostają umieszczeni na liście kandydatów, którzy muszą spełnić wymagania merytoryczne podczas postępowania kwalifikacyjnego. Dopuszczalne jest sporządzenie listy rezerwowej. Postępowanie kwalifikacyjne sprawdzające wymagania merytoryczne obejmie: 3.1 Test psychometryczny (czas trwania 35 min test sprawdza umiejętność logicznego myślenia) 3.2 Egzamin z języka angielskiego (składający się z części pisemnej i ustnej, naleŝy zdobyć minimum 50 punktów na 100 punktów moŝliwych) 3.3 Rozmowa kwalifikacyjna (sprawdzająca doświadczenie zawodowe, czas trwania 30 minut sprawdza motywację kandydata do podjęcia studiów oraz doświadczenie i przebieg kariery zawodowej) Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzane w następujących terminach: 4.1 Edycja 1: luty marzec Edycja 2 i 3: wrzesień - październik 2011 O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego wraz z uwzględnieniem uczestnictwa osób preferowanych (umieszczonych w 4 pkt. 3 i 4) Decyzja o przyjęciu Kandydatów zostanie podjęta do dnia 24 marca Kandydaci zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Strona 7 z 11

8 Listy Kandydatów zakwalifikowanych wraz z listą Kandydatów rezerwowych zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu, czyli Ostatnim etapem postępowania rekrutacyjnego będzie: 9.1 podpisanie przez Kandydata Umowy uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 8) 9.2 uiszczenie przez Kandydata opłaty za studia w wysokości 3 223,44 zł netto (słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia trzy złote 44/100) najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem 1 zajęć na studiach na rachunek bankowy Organizatora projektu: WyŜsza Szkoła Zarządzania / Polish Open University ul. Domaniewska 37A Warszawa BANK ZACHODNI WBK S.A. 8 oddział w Warszawie ul. Domaniewska Warszawa podpisanie zobowiązania do zapłaty (Załącznik nr 7) o wartości ,59 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery złote 59/100) 7 Organizacja studiów 1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu studiów Executive MBA WyŜszej Szkoły Zarządzania/ Polish Open University (Załącznik nr 9) 2. Studia realizowane będą w terminach przewidzianych we wniosku o dofinansowanie oraz w harmonogramie studiów (Załącznik nr 10) po godzinach pracy Uczestników projektu. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie studiów podyplomowych oraz miejscu realizacji studiów. 4. Uczestnicy będą o zmianach informowani na bieŝąco i kaŝdorazowo przekazany im zostanie nowy aktualny harmonogram (za pośrednictwem poczty elektronicznej a takŝe poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej projektu). 5. W przypadku odwołania zajęć Organizator poinformuje Uczestników o odwołaniu z odpowiednim wyprzedzeniem. 8 Strona 8 z 11

9 Zasady uczestnictwa w studiach 1. Uczestnicy studiów zobowiązani są m.in. do: 1.1 uczestnictwa w min 80% zajęć 1.2 przestrzegania Regulaminu studiów Executive MBA obowiązującego u Organizatora (Załącznik nr 9) 1.3 potwierdzania uczestnictwa na zajęciach kaŝdorazowo na liście obecności 1.4 pozytywnego zaliczania sprawdzianów i egzaminów - weryfikujących postępy, zgodnie z Regulaminem studiów Executive MBA (Załącznik nr 9) 1.5 wypełniania ankiet związanych z oceną studiów i ewaluacją projektu 2. Rezygnacja z udziału w studiach nie pociąga za sobą restrykcji finansowych, jeŝeli: 2.1. Uczestnik proejktu rezygnuje z uczestnictwa w projekcie w terminie do 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem studiów, 2.2. Rezygnacja następuje w wyniku zdarzeń losowych z przyczyn niezaleŝnych od uczestnika/uczestniczki projektu (takie przypadki będą rozpatrywane indywidualnie) składając osobiście pisemne oświadczenie rezygnacji z uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 11) 3. Uczestnicy, którzy bez uzasadnionych przyczyn przerwą uczestnictwo w projekcie nie będą mogli wziąć w przyszłości udziału w projektach organizowanych przez WyŜszą Szkołę Zarządzania / Polish Open University w Warszawie. 4. JeŜeli Uczestnik projektu przerwie studia z powodów innych niŝ te wymienione w 8 pkt. 2 lub nie dopełni zobowiązań określonych w 8 pkt. 1, wtedy: 4.1 automatycznie zostanie skreślony z listy Uczestników projektu 4.2 zostanie obciąŝony kosztami poniesionymi przez Organizatora studiów, związanymi z realizacją projektu w wysokości ,59 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście cztery złote 59/100) 5. W miejsce osoby, która zakończy udział w projekcie zgodnie z zapisami pkt. 4, do udziału w projekcie moŝe zostać zakwalifikowana kolejny Kandydat z listy rezerwowej Organizatora lub inna osoba uczestnicząca równolegle w komercyjnych studiach Executive MBA prowadzonych przez WyŜszą Szkołę Zarządzania / Polish Open University. 9 Dodatkowe korzyści 1. Uczestnicy studiów otrzymają komplet materiałów edukacyjnych. 2. Uczestnicy studiów będą mieli zapewnione płyty z oprogramowaniem e-learningowym i dostąp do platformy e-learningowej. Strona 9 z 11

10 3. Podczas realizacji studiów Uczestnikom zostanie zapewniony poczęstunek w postaci przerw kawowych oraz przerwy obiadowej. 4. Studia zostaną przeprowadzone przez wykładowców/trenerów/ki z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i pedagogicznymi, wykorzystującymi innowacyjne metody i techniki nauczania. 5. Organizator nie zapewnia Uczestnikom noclegu podczas studiów oraz zwrotu kosztów dojazdu. 10 Monitoring uczestników projektu 1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do informowania Organizatora studiów o ewentualnych zmianach w formie i czasie zatrudnienia w trakcie trwania studiów. 2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do udziału we wszystkich ankietowych badaniach dotyczących ich sytuacji zawodowej przeprowadzanych zarówno przez Organizatora, Instytucję WdraŜającą oraz inne instytucje upowaŝnione w okresie 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. 3. Wszyscy Uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczanych przez Organizatora, w tym ankiet dotyczących oceny projektu i jego rezultatów. 11 Postanowienia dodatkowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu (prowadzenia studiów podyplomowych w ramach projektu) w razie rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, opłata wniesiona zgodnie z 6 pkt. 9.2 podlega zwrotowi stosownie do stopnia realizacji planowanych wydatków projektu. Uczestnikowi studiów podyplomowych nie przysługują Ŝadne inne roszczenia. 12 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia 2. Organizator, WyŜsza Szkoła Zarządzania / Polish Open University zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, wynikających w szczególności ze zmian podstaw prawnych realizacji projektu, warunków Umowy o dofinansowanie projektu, a takŝe w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Strona 10 z 11

11 Instytucji WdraŜającej, bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do prowadzenia kontroli i dokonywania oceny realizacji projektu. 3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu 5. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga kierownictwo WyŜszej Szkoły Zarządzania / POlish Open University zgodnie z wytycznymi Instytucji WdraŜającej (PARP) odnośnie realizacji Umowy o dofinansowanie projektu. JeŜeli jednak Umowa pomiędzy Organizatorem Studiów a Uczestnikiem stanowią odmiennie niŝ postanowienia niniejszego Regulaminu, wówczas pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, których nie da się pogodzić z treścią niniejszego Regulaminu. Załączniki do niniejszego Regulaminu: nr 1 - Uzasadnienie chęci udziału w projekcie nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie nr 3 - Oświadczenie o wyraŝaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nr 4 - Kryteria uczestnictwa nr 5 - Zaświadczenie o zatrudnieniu nr 6 - Doświadczenie zawodowe nr 7 - Zobowiązanie do zapłaty nr 8 - Umowa uczestnictwa w projekcie nr 9 - Regulamin studiów podyplomowych Executive MBA nr 10 - Harmonogram studiów nr 11 - Oświadczenie rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Strona 11 z 11

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt. ROZWÓJ I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH Projektodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gliwice ul. Zwycięstwa 47, 44-100 Gliwice Nr Projektu: WND-POKL.08.01.01-24-392/10 Rozdział I 1 Informacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Profesjonalne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem

REGULAMIN PROJEKTU Profesjonalne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem REGULAMIN PROJEKTU Profesjonalne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Profesjonalne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA 1. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt BEST SERVICE, czyli profesjonalna obsługa klienta (nr projektu: WND- POKL.08.01.01-32-061/09),

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Z komputerem za pan brat

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Z komputerem za pan brat REGULAMIN PROJEKTU 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pn. 2. Projektodawca oznacza 3. Beneficjent Ostateczny zakwalifikowany, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Projekt PWP CSR po wielkopolsku jest realizowany w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pn.: Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników regionalnych izb obrachunkowych Inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inw esty cja Pro jekt współfinansowany przez Unię Euro pejską w rama ch Euro pejski ego Funduszu Społecznego REGULAMIN SZKOLEŃ

Człowiek najlepsza inw esty cja Pro jekt współfinansowany przez Unię Euro pejską w rama ch Euro pejski ego Funduszu Społecznego REGULAMIN SZKOLEŃ REGULAMIN SZKOLEŃ W ramach projektu Profesjonalne kadry OZE w lubuskich MSP, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zachodniopomorska Akademia Techniki Jazdy Kierowcy Zawodowego, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana 1 Informacje ogólne 1. Projekt pt. Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana realizowany jest przez Fundację EOS na podstawie umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 10 marca 2011 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin stosuje się do szkoleń prowadzonych w ramach projektu AKTYWNE WARSZAWIANKI realizowanego przez Centrum

Bardziej szczegółowo

Projekt Kwalifikacje przyjazne środowisku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Kwalifikacje przyjazne środowisku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 REGULAMIN PROJEKTU Kwalifikacje przyjazne środowisku nr projektu WND-POKL.08.01.01-02-039/12 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP Bielsko-Biała, 14.05.2009r. Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP współfinansowanego z Działania 3.3 Tworzenie systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu Profesjonalni na rynku pracy. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu Profesjonalni na rynku pracy. 1. Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu Profesjonalni na rynku pracy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Profesjonalni

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu Certyfikat z języka angielskiego Twoją przepustką do lepszego jutra Nr projektu WND-POKL.09.06.02-02-007/12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nr i nazwa Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie Europejski kierowca zawodowy, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe 1 Informacje ogólne o projekcie. 1. Realizatorem Projektu jest Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: AGROTURYSTYKA SZANSĄ NA ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO DOCHODU 1 INFORMACJE OGÓLNE 1) Projekt pn. Agroturystyka szansą na alternatywne źródło dochodu realizowany jest przez Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Popatrz w przyszłość zainwestuj w siebie

Popatrz w przyszłość zainwestuj w siebie REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Popatrz w przyszłość zainwestuj w siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program formalnego potwierdzania kwalifikacji w zawodach rzemieślniczych oraz ich legalizacji w UE odpowiedzią 1 Postanowienia ogólne projektu 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin studiów podyplomowych w ramach projektu Standardy działania III sektora executive education dla kadr NGO

Ramowy regulamin studiów podyplomowych w ramach projektu Standardy działania III sektora executive education dla kadr NGO Ramowy regulamin studiów podyplomowych w ramach projektu Standardy działania III sektora executive education dla kadr NGO Postanowienia ogólne 1 Regulamin stosuje się do studiów podyplomowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Zawód spawacz- w zasięgu Twoich moŝliwości realizowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HARISPAL Paulina Szilistowska 1 Informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące Projekt Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Profesjonalny

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 10 luty 2011 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin stosuje się do szkoleń prowadzonych w ramach projektu Business English podnoszenie kompetencji językowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Informacje ogólne

Regulamin. Informacje ogólne Regulamin uczestnictwa w Projekcie Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania na WSHiP, finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PROFESJONALNEJ ADMINISTRACJI - podnoszenie kwalifikacji w zakresie ICT

AKADEMIA PROFESJONALNEJ ADMINISTRACJI - podnoszenie kwalifikacji w zakresie ICT 1 REGULAMIN PROJEKTU AKADEMIA PROFESJONALNEJ ADMINISTRACJI - podnoszenie kwalifikacji w zakresie ICT 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pn. Akademia Profesjonalnej Administracji - podnoszenie

Bardziej szczegółowo

SUKCES NA RYNKU PRACY

SUKCES NA RYNKU PRACY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SUKCES NA RYNKU PRACY I Objaśnienia terminów i skrótów EFS Europejski Fundusz Społeczny POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Beneficjent Ostateczny osoba,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PN.: WSPIERANIE ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM.

REGULAMIN PROJEKTU PN.: WSPIERANIE ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. REGULAMIN PROJEKTU PN.: WSPIERANIE ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pn.: Wspieranie rozwoju kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Numer /MAKZ/2010

UMOWA SZKOLENIOWA Numer /MAKZ/2010 UMOWA SZKOLENIOWA Numer /MAKZ/2010 zawarta w dniu. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, zwanym dalej FRDL MISTiA, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków 1 Postanowienia ogólne 1. UE Unia Europejska. 2. EFS - Europejski Fundusz Społeczny. 3. Lider Projektu/Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe Regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

f. Studiach podyplomowych należy przez to rozumieć studia podyplomowe realizowane w ramach Projektu.

f. Studiach podyplomowych należy przez to rozumieć studia podyplomowe realizowane w ramach Projektu. Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych w ramach projektu UDA POKL 04.03.00-00-214/12-00 Wzrost potencjału Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa poprzez rozwój oferty studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin projektu MAZOWIECKIE KWIACIARKI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin projektu MAZOWIECKIE KWIACIARKI Regulamin projektu MAZOWIECKIE KWIACIARKI w ramach Poddziałania 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacycjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe REGULAMIN PROJEKTU Dolnośląskie kompetencje językowe 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Dolnośląskie kompetencje językowe, numer projektu POKL.09.06.02-30-199/13

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy I. Informacje ogólne: Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin projektu Innowacyjny e- Nauczyciel" Regulamin określa zasady, warunki i tryb organizacji wsparcia w ramach projektu Innowacyjny e- Nauczyciel" Nr POKL.09.04.00-28-024/13-00, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nazwa Beneficjenta: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Nazwa projektu: MY z GENERACJI 45+, nr WND-POKL.08.01.01-24-240/10-00 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dane adresowe:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA dla pierwszej edycji projektu Akademia języków obcych Preambuła Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach realizowanych w ramach pierwszej edycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSACH JĘZYKOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SAMORZĄD KUJAW W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA XXI WIEKU

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSACH JĘZYKOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SAMORZĄD KUJAW W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA XXI WIEKU REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSACH JĘZYKOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SAMORZĄD KUJAW W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA XXI WIEKU 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa dokumenty i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwoju WyŜszej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko II edycja realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć. 3 Kryteria uczestnictwa

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć. 3 Kryteria uczestnictwa » Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz specjalizacjach w ramach Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej «1 Informacje ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. nr POKL.09.06.02-02-135/13 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa procedury rekrutacji, kryteria uczestnictwa, zakres i cel wsparcia oraz

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2. Definicje pojęć

Postanowienia ogólne. 2. Definicje pojęć Załącznik do zarządzenia nr 17/2014 Rektora PO Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla kadry średniego i wyższego szczebla w ramach projektu UDA-POKL-04.01.01-00-107/11-00 pt. Uczelnia Nowej Generacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. PROJEKT Pt. DOBRY, LEPSZY, A Z NAMI NAJLEPSZY! Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. PROJEKT Pt. DOBRY, LEPSZY, A Z NAMI NAJLEPSZY! Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU PROJEKT Pt. DOBRY, LEPSZY, A Z NAMI NAJLEPSZY! 1 Postanowienia ogólne Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1. Beneficjencie należy przez to rozumieć realizującą projekt firmę EuroSpektrum

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PROFESJONALNI Wniosek nr WND-POKL /09

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PROFESJONALNI Wniosek nr WND-POKL /09 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PROFESJONALNI Wniosek nr WND-POKL.08.01.02-26-018/09 realizowanego przez Sidrom Sp. z o.o. w partnerstwie ze Szkołą Języków Obcych Europa College. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09

REGULAMIN. W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09 REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH PROGRAMÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09 współfinansowanego ze Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWOCZESNE KOMPETENCJE PRACOWNIK JUTRA JUŻ DZIŚ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWOCZESNE KOMPETENCJE PRACOWNIK JUTRA JUŻ DZIŚ Załącznik nr 1 do Umowy szkoleniowej na studia podyplomowe w ramach projektu Nowoczesne kompetencje pracownik jutra już dziś REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWOCZESNE KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych 1. Definicje 1) Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05.

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05. REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05.00-20-B86/13 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Akademia równych szans- certyfikowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne Strona1 Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : "ROZWÓJ ZAWODOWY SZANSĄ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH WOJ. WIELKOPOLSKIE I POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (obowiązuje od 01.03.2012 po zmianach do Projektu) 1 1 Informacje o

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KOMPETENCJI IT- OTWARTE SZKOLENIA IT DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wyobraźnia w budowie

Wyobraźnia w budowie Załącznik nr 3 do Formularza aplikacyjnego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyobraźnia w budowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. Wyobraźnia w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Drogowskaz do kompetencji, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych przez Ośrodek Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Twoje miejsce na rynku pracy

Twoje miejsce na rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Twoje miejsce na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: REGULAMIN PROJEKTU Autostrada szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw województwa małopolskiego nr WND-POKL.08.01.01-12-083/07 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju zawodowych i doradztwo dla

Bardziej szczegółowo

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Klucz do sukcesu (nr WND-POKL.09.06.02-14-297/14) Instytucja pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Projektodawca/realizator: Cityschool s. c. Paweł Kędzierski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU Nowe umiejętności większe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji Regulamin Rekrutacji Łódź, 01.02.2012 r. na szkolenie w ramach projektu szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej) Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Nowe kwalifikacje nauczycieli województwa świętokrzyskiego,

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Nowe kwalifikacje nauczycieli województwa świętokrzyskiego, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w Projekcie Nowe kwalifikacje nauczycieli województwa świętokrzyskiego, (zmieniony 10.08.2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Regulamin szkolenia specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny Priorytet I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zatrudnienie i integracja społeczna, Projekt 1.20 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej, Komponent szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

w sprawie egz. na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje

w sprawie egz. na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo