Chmura, spo³ecznoœæ i wspó³praca Korzyœci dla linii lotniczych wynikaj¹ce z wykorzystywania technologii chmury spo³ecznoœciowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chmura, spo³ecznoœæ i wspó³praca Korzyœci dla linii lotniczych wynikaj¹ce z wykorzystywania technologii chmury spo³ecznoœciowej"

Transkrypt

1 Chmura, spo³ecznoœæ i wspó³praca Korzyœci dla linii lotniczych wynikaj¹ce z wykorzystywania technologii chmury spo³ecznoœciowej

2 Spis treœci Spis treœci...2 Wstêp...3 Czym jest cloud computing?...3 Korzyœci dla firm...4 Wady chmury publicznej...5 Spo³ecznoœciowa prywatna chmura firmy Amadeus...5 Korzyœci dla linii lotniczych...6 Centrum przetwarzania danych Amadeus maszynownia chmury Systemy otwarte budulec chmury...8 Wirtualizacja umo liwia wykorzystanie zalet przetwarzania w chmurze Oferta SaaS firmy Amadeus...8 S³ownik...9 2

3 Wstêp Cloud computing od lat jest jednym z najbardziej Œwiadczenie us³ug informatycznych przez Internet i ogólnie dominuj¹cych trendów informatycznych. Technologia ta, przez sieci nie jest now¹ koncepcj¹, w przeciwieñstwie do sprawdzona w œrodowiskach mainframe, komputerów pojêcia cloud computing. W istocie rzeczy, firma Amadeus osobistych i Internetu, zyskuje coraz wiêksz¹ popularnoœæ. nale y do pionierów technologii przetwarzania w chmurze, Niektórzy twierdz¹, e zmieni ona sposób prowadzenia biznesu udostêpniaj¹c swoim klientom oprogramowanie jako us³ugi na skalê globaln¹, inni e jest przereklamowana i bêdzie (Software as a Service, SaaS) ju od 20 lat. W taki sposób dzia³a raczej uzupe³niaæ tradycyjne modele informatyczne, ni je szereg rozwi¹zañ firmy Amadeus dla linii lotniczych takich zastêpowaæ. jak Altéa, a tak e aplikacji dystrybucyjnych. Zarówno rozwi¹zania informatyczne, jak i us³ugi dystrybucyjne zapewniaj¹ klientom zdalny dostêp do zasobów informatycznych zgromadzonych w prywatnej chmurze i elastyczne rozliczanie siê na podstawie liczby transakcji. Czym jest cloud computing? Informatyczne chmury to dzia³aj¹ce w sieci centra danych, zawieraj¹ce nawet setki tysiêcy serwerów, obs³uguj¹cych wiele aplikacji sieciowych, które zapewniaj¹ u ytkownikom mo liwoœæ przetwarzania danych bez wzglêdu na miejsce pobytu za poœrednictwem Internetu. Krótko mówi¹c, chmura zapewnia tani i ³atwy dostêp na ¹danie do praktycznie nieograniczonych zasobów w zakresie infrastruktury i aplikacji w dowolnej chwili, z dowolnego miejsca i za pomoc¹ dowolnego urz¹dzenia po³¹czonego z Internetem. Firmy nieustannie d¹ ¹ do maksymalizacji efektywnoœci wykorzystywania systemów informatycznych, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeñstwa, jakoœci us³ug, stabilnoœci operacyjnej, szybkoœci i elastycznoœci. Modele œwiadczenia us³ug informatycznych, takie jak chmura publiczna, prywatna czy hybrydowa, dynamic IT czy SaaS powsta³y w³aœnie z myœl¹ o zapewnianiu oczekiwanego poziomu przetwarzania we w³aœciwym czasie i za odpowiedni¹ cenê. Prezes Microsoft International, Jean-Philippe Courtois, zapowiedzia³, e z 9,6 mld USD przeznaczonych na badania i rozwój w tym roku, 90% stanowiæ bêd¹ nak³ady na technologiê cloud computing. (Ÿród³o: Bloomberg news, kwiecieñ 2011) Cloud computing jest jednym z czterech najwa niejszych trendów, które bêd¹ kszta³towaæ informatykê w ci¹gu najbli szych kilku lat. Wed³ug szacunków firmy analitycznej do roku 2013 wartoœæ rynku przetwarzania w chmurze siêgnie 150 mld USD. (Ÿród³o: Peter Sondergaard, wiceprezes ds. badañ, Gartner 2010) Jedn¹ z przyczyn, dla których o technologii cloud computing mówi siê tak wiele, jest jej rozwój. Ni sze koszty uruchomienia i œwiadczenia us³ug informatycznych w chmurze zwiêkszaj¹ atrakcyjnoœæ tej technologii szczególnie w sytuacji, gdy tak wa ne dla firm jest obni anie kosztów. Do g³ównych zalet przetwarzania w chmurze nale ¹: wspó³dzielenie sprzêtu i oprogramowania oraz op³acanie tylko tych zasobów, które s¹ rzeczywiœcie wykorzystywane, a tak e automatyczna aktualizacja oraz mo liwoœæ natychmiastowego skalowania zasobów. Œwiatowy rynek przetwarzania w chmurze wykazuje szybki wzrost do roku 2013 przekroczy 25 mld USD. (Ÿród³o: Renub research, 2010) 3

4 Globalna chmura Regionalne statystyki dotycz¹ce technologii cloud computing Ameryka Pó³nocna Rynek przetwarzania w chmurze wzroœnie z 3,8 mld USD w roku 2010 do 6,4 mld USD w roku (Ÿród³o: IDC, 2010) Wydatki amerykañskiego bud etu federalnego na przetwarzanie w chmurze siêgn¹ w roku 2014 niemal 1 miliarda USD. (Ÿród³o: Renub research, 2010) Europa Wartoœæ us³ug opartych na technologii cloud computing stanowi obecnie ok. 7,5% brytyjskiego rynku oprogramowania, wartego 8 mld funtów. (Ÿród³o: TechMarketView, 2011) Ocenia siê, e brytyjski rynek przetwarzania w chmurze wzroœnie z 6% UK SITS w roku 2010 do niemal 15% w roku 2014, osi¹gaj¹c wartoœæ 6 mld funtów. (Ÿród³o: TechMarketView, 2011) Wed³ug prognoz Experton Group, niemiecki rynek przetwarzania w chmurze wzroœnie z 1,14 mld euro w roku 2010 do 8,2 mld euro w roku Oznacza to œredni roczny wzrost o 48%. (Ÿród³o: Experton Group) Bliski Wschód 30 na 50 dyrektorów dzia³ów informatyki z Bliskiego Wschodu deklaruje d³ugofalowe zainteresowanie technologi¹ cloud computing. Podczas gdy 25% dyrektorów generalnych rozwa a³o lub ju wdro y³o publiczny model przetwarzania w chmurze, np. Salesforce.com czy Google Apps, kolejne 20% woli zacz¹æ od prywatnych us³ug przetwarzania w chmurze. (Ÿród³o: Ovum, 2011) Ameryka aciñska Brazylia jest najbardziej rozwiniêtym rynkiem informatycznym w Ameryce aciñskiej i stanie siê regionalnym pionierem w dziedzinie cloud computing. (Ÿród³o: Raport Frost & Sullivan Cloud Computing End-user Analysis Brazil, 2010 ) Najpopularniejsze w Brazylii zastosowanie przetwarzania w chmurze wi¹ e siê z aplikacjami, w szczególnoœci z poczt¹ elektroniczn¹ i systemami do zarz¹dzania relacjami z klientem. (Ÿród³o: Raport Frost & Sullivan Cloud Computing End-user Analysis Brazil, 2010 ) Œwiatowe wydatki na przetwarzanie w chmurze wzrosn¹ do roku 2012 niemal trzykrotnie, siêgaj¹c 42 mld USD. (Ÿród³o: IDC: Enterprise Servers and Datacentre Trends, 2009) Kraje Azji i Pacyfiku Niemal 30% przedsiêbiorstw korzysta z którejœ z form przetwarzania w chmurze. Ponad 64% respondentów badania uwa a, e ró ne formy przetwarzania w chmurze mog¹ pomóc firmom obni yæ koszty infrastruktury i zmniejszyæ wydatki na inwestycje w stosunku do tradycyjnych rozwi¹zañ informatycznych. (Ÿród³o: Badanie Frost & Sullivan, Malezja) Ponad 50% respondentów uwa a kwestie bezpieczeñstwa za najpowa - niejsz¹ przeszkodê w upowszechnieniu modelu cloud computing. Bezpieczeñstwo przetwarzania w chmurze by³o traktowane jako najwa niejszy problem zwi¹zany z udostêpnianiem aplikacji w Australii. (Ÿród³o: Badanie Frost & Sullivan przeprowadzone w IV kwartale 2009 r. wœród dyrektorów dzia³ów informatyki z krajów Azji i Pacyfiku) Korzyœci dla firm Rozwi¹zania wykorzystuj¹ce technologiê cloud computing posiadaj¹ piêæ g³ównych zalet, istotnych z punktu widzenia firm: s¹ tañsze, szybsze, zawsze aktualne, skalowalne i dostêpne z dowolnego miejsca. W roku 2009 wydatki na us³ugi oparte na chmurze stanowi³y oko³o 5% ca³oœci globalnych wydatków na informatykê oczekuje siê, e liczba ta podwoi siê do roku Dostawca us³ug informatycznych realizuje us³ugi dla wielu firm. Wspó³dzielenie z³o onej infrastruktury oznacza ni sze koszty, zaœ firmy p³ac¹ tylko za te zasoby, z których naprawdê korzystaj¹. Podstawowe us³ugi realizowane w chmurze s¹ od razu dostêpne. W przypadku bardziej z³o onego oprogramowania i baz danych, przetwarzanie w chmurze pozwala pomin¹æ zakup sprzêtu i koniecznoœæ dokonania inwestycji. Wiêkszoœæ dostawców us³ug na bie ¹co aktualizuje oferowane oprogramowanie, udostêpniaj¹c nowe funkcje, co eliminuje koniecznoœæ instalowania oprogramowania na serwerach i komputerach osobistych, nierzadko rozproszonych w wielu miejscach. (Ÿród³o: IDC, Cloud Computing 2010) Dostêpnoœæ skalowalnych systemów umo liwia firmom b³yskawiczne dostosowanie siê do potrzeb zwi¹zanych z rozwojem lub okresowym wzrostem zapotrzebowania rynku rozwi¹zania oparte na chmurze s¹ przystosowane do radzenia sobie z nag³ym zwiêkszeniem obci¹ eñ. Us³ugi w chmurze s¹ projektowane z myœl¹ o zdalnym u ytkowaniu, dziêki czemu s¹ one bez problemu dostêpne dla pracowników znajduj¹cych siê poza biurem. 4

5 Wady chmury publicznej Podstawow¹ ide¹ przetwarzania w chmurze jest oferowanie Kolejn¹ spraw¹ jest ustalenie odpowiedzialnoœci kto ma j¹ standardowej us³ugi za przystêpn¹ cenê. Tak jak w przypadku ponosiæ w razie awarii us³ug w modelu cloud computing? dostawców innych us³ug system dzia³a najsprawniej, gdy jego O ile nie jest to problemem w przypadku u ytkowników potencja³ jest w pe³ni wykorzystany. Jeœli kilku klientów za ¹da prywatnych, to czy dostawca us³ug bêdzie w stanie zaoferowaæ zwiêkszenia jego przepustowoœci, zacznie brakowaæ zasobów. gwarancjê, której wymagaj¹ niektóre firmy? Wa na jest równie kwestia bezpieczeñstwa i zgodnoœci z wymogami prawnymi. Na przyk³ad linie lotnicze i ich dostawcy maj¹ do czynienia z ogromn¹ iloœci¹ poufnych danych klientów, w zwi¹zku z czym musz¹ spe³niaæ wymogi zawarte w licznych regulacjach pañstwowych i miêdzynarodowych. Zapewnienie zgodnoœci z tymi przepisami mo e byæ bardzo kosztowne, st¹d dostawcy publicznych chmur mog¹ nie chcieæ ponosiæ takich kosztów. Krótko mówi¹c, publiczne us³ugi przetwarzania w chmurze nadaj¹ siê do popularnych we wszystkich bran ach zastosowañ horyzontalnych, takich jak komunikatory czy platformy do zarz¹dzania relacjami z klientem (CRM), jednak mog¹ nie wystarczyæ do obs³ugi wymagaj¹cych, œciœle uregulowanych przepisami aplikacji. Spo³ecznoœciowa prywatna chmura firmy Amadeus Œrodowisko Amadeus Community Cloud sk³ada siê z pakietu rozwi¹zañ SaaS (Software as a Service) firmy Amadeus oraz centrum hostingu i przetwarzania danych w Erding, którego infrastruktura zaspokaja potrzeby informatyczne linii lotniczych od strony sprzêtowej. Sprawne i niezawodne funkcjonowanie spo³ecznoœciowej chmury jest mo liwe dziêki wiod¹cej pozycji firmy Amadeus w dziedzinie architektury systemów otwartych, wirtualizacji, oprogramowania, bezpieczeñstwa sieci i niezawodnoœci systemów. Do roku 2014 z modelu SaaS bêdzie korzystaæ 88% linii lotniczych. Kluczowymi powodami wdro enia SaaS s¹: chêæ obni enia kosztów (72%) i zwiêkszenia jakoœci obs³ugi (61%). (Ÿród³o: SITA IT Trends Survey 2011) Newralgiczne aplikacje biznesowe takie jak obs³uga rezerwacji, zarz¹dzanie zasobami oraz kontrola odlotów s¹ doskonale dopasowane do zasobów prywatnego œrodowiska. Model Amadeus Community Cloud jest odpowiednikiem Celem firmy Amadeus jest mo liwoœæ dynamicznego, prywatnych œrodowisk przetwarzania w chmurze. Stanowi to natychmiastowego dopasowywania potencja³u infrastruktury w³aœciwe rozwi¹zanie dla newralgicznych systemów linii do zmian obci¹ enia i zapotrzebowania. Dziêki inwestycjom lotniczych, poniewa zapewnia typow¹ dla przetwarzania firmy Amadeus w systemy otwarte (96% infrastruktury firmy w chmurze skalê wykorzystania oprogramowania i sprzêtu bez Amadeus opiera siê na tego rodzaju systemach), skalowanie zagro eñ zwi¹zanych z brakiem bezpieczeñstwa lub spadkiem w okresach szczytowego zapotrzebowania i udostêpnianie wydajnoœci na skutek przeci¹ enia. liniom lotniczym dodatkowego sprzêtu odbywa siê szybko i bez problemów. Amadeus ju od 20 lat dostarcza liniom Próba realizacji tych celów z wykorzystaniem w³asnych lotniczym us³ugi oparte na technologii cloud computing systemów wi¹za³aby siê ze znacznie wy szymi kosztami. takie jak Altéa czy us³ugi dystrybucyjne. 5

6 Chmura, spo³ecznoœæ i wspó³praca Korzyœci z u ytkowania Amadeus Community Cloud Wiêksza elastycznoœæ Amadeus dostarcza oprogramowanie jako us³ugê, zapewniaj¹c w ten sposób szybkie po³¹czenie i migracjê klientów Skalowalnoœæ Zapewnienie dodatkowej mocy obliczeniowej na ¹danie Amadeus Community Cloud Linie lotnicze mog¹ w pe³ni koncentrowaæ siê na dzia³aniach strategicznych utrzymaniem systemów zajmuje siê firma Amadeus Model zmiennych kosztów Klient p³aci tylko za te us³ugi, z których rzeczywiœcie korzysta Zmniejszenie wydatków na IT Wykorzystanie wirtualizacji i konsolidacji zasobów obni a koszty Amadeus i cloud computing chronologia 1987 Powstanie firmy Amadeus i rozpoczêcie œwiadczenia przez ni¹ us³ug dystrybucyjnych, które s¹ przetwarzane w zdalnym centrum przetwarzania danych 1996 Amadeus rozpoczyna przechodzenie na systemy otwarte 2000 Amadeus zawiera z lini¹ Qantas dziesiêcioletni¹ umowê, udostêpniaj¹c platformê Altéa jako pakiet us³ug informatycznych 2001 Amadeus rozpoczyna korzystanie z technologii wirtualizacyjnych 2002 Amadeus uruchamia e-travel dzia³ zajmuj¹cy siê dostarczaniem opartych na chmurze rozwi¹zañ e-commerce dla linii lotniczych 2002 Amadeus koñczy najwiêksz¹ w historii migracjê danych (bez strat informacji), zwi¹zan¹ z przejœciem British Airways na oparte na chmurze rozwi¹zanie Altéa Reservation 2005 Amadeus publikuje dokument Warto siê dzieliæ ( It makes sense to share ), wyjaœniaj¹cy korzyœci z Community Cloud od 2005 Amadeus dodaje do oferty Altéa kolejne istotne rozwi¹zania s³u ¹ce do analizy przychodów, obs³ugi ksiêgowoœci, obs³ugi biletów elektronicznych itd Amadeus rozpoczyna ostatnie dzia³ania zwi¹zane z rezygnacj¹ z przestarza³ych technologii Korzyœci dla linii lotniczych Linie lotnicze d¹ ¹ do tego, aby zmniejszaæ koszty ponoszone na IT w okresach spadków koniunktury w bran y. PrzewoŸnicy korzystaj¹cy z Amadeus Community Cloud zyskuj¹: Model zmiennych kosztów, pozwalaj¹cy p³aciæ tylko za te zasoby, które s¹ rzeczywiœcie wykorzystywane. Amadeus korzysta z modelu transakcyjnego, który pozwala dopasowaæ koszty ponoszone na IT do obrotów i dochodów. Konsolidacja zasobów informatycznych w centrum danych i wykorzystanie wirtualizacji pozwalaj¹ znacznie zmniejszyæ koszty ponoszone na IT w sytuacji, kiedy ka da linia lotnicza stara siê utrzymaæ w³asny oœrodek przetwarzania danych. Wiêksza elastycznoœæ dostarczaj¹c oprogramowanie i moc obliczeniow¹ oraz utrzymuj¹c systemy w modelu us³ugowym, firma Amadeus jest w stanie zapewniæ klientom mo liwoœæ migracji i szybkiego ³¹czenia siê z systemami. Do roku 2014 z IaaS (Infrastructure-as-a-Service, infrastruktura jako us³uga) i wirtualizacji bêdzie korzystaæ 93% linii lotniczych. Najwa niejszymi powodami wdro enia IaaS s¹ wiêksza elastycznoœæ (81%) i chêæ obni enia kosztów (61%). (Ÿród³o: SITA IT Trends Survey 2011) Dziêki wykorzystaniu Amadeus Community Cloud informatycy linii lotniczych mog¹ w pe³ni skoncentrowaæ siê na strategicznych przedsiêwziêciach utrzymaniem systemów zajmuje siê firma Amadeus. Skalowalnoœæ mo liwoœæ skorzystania na ¹danie z dodatkowej mocy obliczeniowej ma dla linii lotniczych ogromne znaczenie. 6

7 Centrum przetwarzania danych firmy Amadeus maszynownia chmury Jednym z najwiêkszych zagro eñ dla linii lotniczych, wdra aj¹cych technologiê cloud computing, s¹ przerwy w dzia³aniu us³ug realizowanych przez newralgiczne systemy obs³ugi pasa erów, co jest niedopuszczalne dla przewoÿników. Centrum przetwarzania danych firmy Amadeus w Erding zosta³o zaprojektowane tak, by ograniczyæ do minimum mo liwoœæ awarii. Zabezpieczenia centrum obejmuj¹: Wiele niezale nych centrów danych i serwerowni w obrêbie jednego kompleksu Awaryjne generatory pr¹du z zapasem paliwa na trzy dni Cztery niezale ne ³¹cza telekomunikacyjne obs³ugiwane przez ró nych operatorów Architekturê serwerów zaprojektowan¹ w taki sposób, aby nie wystêpowa³y punkty podatnoœci na awarie Centrum przetwarzania danych firmy Amadeus w Erding jest jednym z najwiêkszych cywilnych centrów przetwarzania danych na œwiecie, zdolnym do przechowywania 5 petabajtów danych. 1 petabajt to milion gigabajtów. Dysponuj¹c tak¹ pojemnoœci¹ mo na przez 80 lat robiæ codziennie po 100 zdjêæ, zajmuj¹cych po 5 MB ka de. Po tym czasie zostanie jeszcze 985 tys. gigabajtów wolnego miejsca. (Ÿród³o: Amadeus, 2011). Jednak w przypadku, gdy dosz³oby do ma³o prawdopodobnej sytuacji, w której g³ówne centrum danych w Erding przesta³oby dzia³aæ na skutek powa nej katastrofy, firma Amadeus dysponuje niezale nym, zapasowym centrum danych, po³o onym w odleg³oœci 40 km. Centrum przetwarzania danych w Erding Obs³uguje œwiatow¹ bran ê turystyczn¹ Brak punktów podatnoœci na awarie Dzia³anie wed³ug koncepcji Follow the Sun : globalny zasiêg, lokalna wiedza Miami Centralne centrum przetwarzania danych w Erding w Niemczech Cel: stuprocentowa dostêpnoœæ Erding Po pierwsze: bezpieczeñstwo Sydney Ponad miliard transakcji przetwarzanych ka dego dnia Prawie 850 mln. zaksiêgowanych transakcji przetworzonych w 2011 roku Czas reakcji systemu 0,3 sekundy 95% biletów na rozk³adowe po³¹czenia lotnicze na œwiecie Ponad 5000 serwerów 7

8 Systemy otwarte budulec chmury Systemy otwarte to elementy infrastruktury informatycznej oparte na uniwersalnych standardach, zapewniaj¹ce pe³n¹ elastycznoœæ i zgodnoœæ interoperacyjn¹ miêdzy ró norodnymi œrodowiskami informatycznymi, rozwi¹zaniami i produktami. Systemy otwarte firmy Amadeus s¹ jak klocki LEGO. Zapewniaj¹ mo liwoœæ ³atwego tworzenia rozwi¹zañ i dostosowywania ich do zmieniaj¹cych siê potrzeb podró uj¹cych. Obecnie 96% rozwi¹zañ firmy Amadeus wykorzystuje najnowsze technologie systemów otwartych. Firma d¹ y do pe³nego przejœcia na systemy otwarte na d³ugo przed konkurencj¹. (Ÿród³o: Amadeus) Wirtualizacja umo liwia wykorzystanie zalet przetwarzania w chmurze Wirtualizacja to jeden z fundamentów przetwarzania w chmurze, umo liwiaj¹cy tworzenie wielu wirtualnych serwerów tzw. maszyn wirtualnych w obrêbie jednego serwera fizycznego. Centrum przetwarzania danych w Erding wykorzystuje wirtualizacjê od ponad 10 lat, dziêki czemu ka dy z serwerów mo e obs³ugiwaæ po kilka aplikacji zamiast jednej. Wczeœniej serwery bywa³y wykorzystywane zaledwie w 5%, bez adnej mo liwoœci wykorzystania pozosta³ych 95% mocy obliczeniowej. Dziêki wprowadzeniu wirtualizacji zasoby serwerów mo na wykorzystaæ w pe³ni, przeznaczaj¹c nadmiar mocy obliczeniowej do obs³ugi innych aplikacji. Wykorzystanie wirtualnych serwerów pozwala zaoszczêdziæ znaczne iloœci energii, a zatem unikn¹æ emisji du ych iloœci dwutlenku wêgla do atmosfery. 55% linii lotniczych przesz³o na now¹ generacjê infrastruktury informatycznej przez wdro enie rozwi¹zañ wirtualizacyjnych w centrach danych. W ci¹gu kilku najbli szych lat stanie siê to praktycznie powszechne jedynie 6% linii lotniczych nie ma planów migracji. (Ÿród³o: Airline IT Trends Survey, SITA, 2011) Oferta SaaS firmy Amadeus Amadeus oferuje liniom lotniczym szerok¹ gamê rozwi¹zañ Pakiet Amadeus e-commerce zestaw rozwi¹zañ SaaS (Software as a Service), realizowanych przez centrum z mechanizmem rezerwacyjnym e-retail, zapewniaj¹cy przetwarzania danych w Erding. przewoÿnikom lotniczym pe³n¹ obs³ugê handlu elektronicznego. Altéa Customer Management Suite kompleksowy pakiet Amadeus e-ticket Server aplikacja umo liwiaj¹ca liniom rozwi¹zañ, umo liwiaj¹cych obs³ugê wszystkich elementów lotniczym wydawanie biletów elektronicznych i zarz¹dzania sk³adowych podró y od rezerwacji po odbiór baga u, nimi. obejmuj¹cy rozwi¹zania: Altéa Reservations, Altéa Inventory Pakiet Revenue Integrity zestaw rozwi¹zañ zapewniaoraz Altéa Departure Control z modu³ami Customer j¹cych spójnoœæ danych, co pozwala zminimalizowaæ straty Management i Flight Management. w przychodach. 8

9 S³owniczek Pojêcia i skróty zwi¹zane z przetwarzaniem w chmurze mog¹ odstraszaæ, nie s¹ jednak trudne do zrozumienia. Chmura bywa czêsto okreœlana jako prywatna, publiczna lub hybrydowa, co w skrócie oznacza: Chmura prywatna za obs³ugê aplikacji oraz gromadzenie i przetwarzanie danych odpowiada dedykowana infrastruktura, znajduj¹ca siê w posiadaniu u ytkownika lub zapewniana przez dostawcê zewnêtrznego, tak jak w przypadku us³ug œwiadczonych przez firmê Amadeus i jej centrum przetwarzania danych w Erding. Infrastruktura jest wspó³dzielona przez uprawnionych u ytkowników, nie jest jednak dostêpna publicznie. Chmura publiczna aplikacje i us³ugi informatyczne realizowane przez wspó³dzielon¹ infrastrukturê dostêpne s¹ publicznie za poœrednictwem Internetu. Przyk³adami s¹ Google Apps lub Amazon EC2. Takie rozwi¹zanie nadaje siê do wielu zastosowañ nie bêd¹cych newralgicznymi i jest popularne wœród ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Chmura hybrydowa stanowi po³¹czenie dwóch powy szych modeli czêœæ us³ug jest realizowana przez dedykowan¹ infrastrukturê, zaœ czêœæ obs³uguj¹ dostawcy, tacy jak Amazon czy Google. Wirtualizacja i hypervisorzy wirtualizacja umo liwia tworzenie wielu serwerów wirtualnych zwanych równie maszynami wirtualnymi w obrêbie serwera fizycznego. Owe maszyny wirtualne zarz¹dzane s¹ przez hypervisora, który umo liwia wykorzystanie tych samych zasobów sprzêtowych przez wiele systemów operacyjnych. Te dwie technologie umo liwiaj¹ dostawcom us³ug przetwarzania w chmurze ³atwe i szybkie tworzenie maszyn wirtualnych zgodnie z potrzebami klientów i zarz¹dzanie nimi. Infrastructure-as-a-Service (IaaS) infrastruktura jako us³uga, co oznacza udostêpnianie klientom przez niezale nego dostawcê centralnie zarz¹dzanego sprzêtu i us³ug przetwarzania danych. Us³ugi infrastrukturalne udostêpniane s¹ za poœrednictwem sieci prywatnych lub Internetu. Software-as-a-Service (SaaS) oprogramowanie jako us³uga, czyli model dystrybucji oprogramowania, w którym aplikacje obs³ugiwane przez dostawcê us³ug udostêpniane s¹ klientom za poœrednictwem sieci prywatnych lub Internetu. Platform-as-a-Service (PaaS) platforma jako us³uga, rozumiana jako model wypo yczania sprzêtu, systemów operacyjnych, pamiêci masowych i mocy obliczeniowej za poœrednictwem Internetu. U ytkownik nie ma kontroli nad infrastruktur¹ chmury, jednak ma kontrolê nad uruchomionymi aplikacjami oraz ewentualnie konfiguracj¹ obs³uguj¹cego je œrodowiska. 9

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze w świetle strategicznych działań MC

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze w świetle strategicznych działań MC Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze w świetle strategicznych działań MC Tomasz Krzymowski Radca ministra Departament e-państwa 2 marca 2016 r. Celem przedsiewzięcia jest

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

System gastronomiczny izzyrest

System gastronomiczny izzyrest System gastronomiczny izzyrest Zasady licencjonowania: Ilość licencji to maksymalna ilość jednocześnie pracujących programów tj. równocześnie podłączonych do bazy danych np. mając zakupioną licencję na

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach.

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. Anna Sobańska Dyrektor Sektora Publicznego, Dyrektor Sektora Komercyjnego PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNER MEDIALNY ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne (1) Zdzisław Szyjewski

Technologie informacyjne (1) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne (1) Zdzisław Szyjewski Technologia - określenie Technologia całokształt wiedzy dotyczącej konkretnej metody wytworzenia jakiegoś dobra lub uzyskania określonego efektu przemysłowego

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 6 2016-04-22 14:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Dostawa samochodów osobowych dla Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i

Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i Senior Trainer Sabre Reservations (w/m) Twoje zadania: Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i angielskim Ewaluacja wyników treningu Przygotowanie i opieka

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 I Wizytówka jednostki ABAS Spółka Akcyjna rozpoczęła swoją działalność na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1996.12.12

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016. Strona 1 z 4 Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie, przetestowanie, uruchomienie aplikacji mobilnej Parkowy Detektyw Numer ogłoszenia: 323918-2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o.

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. 1 Agenda Część 1 O firmie Część 2 System Komunikacji Niewerbalnej Seventica Część 3 Wdrożenia SKNS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Tarnobrzeg: W.Sz.II.1/187/11 - Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Numer ogłoszenia: 372662-2011; data zamieszczenia: 09.11.2011

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dla Warszawa 6 marca 2014 r. Metodologia badania Metodologia badania Badanie mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl 1 z 9 2013-10-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl Katowice: Usługi realizowane w ramach projektu BELFER ONLINE

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o.

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o. z zakresu: Dokumentacja medyczna w świetle nowych przepisów prawa 1 Szanowni Państwo, jako wiodący broker i doradca ubezpieczeniowy sektora medycznego, reprezentujący interesy ponad 200 szpitali w całej

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Prognoza IT 2016 WYZWANIA W DOBIE IDEA ECONOMY

Prognoza IT 2016 WYZWANIA W DOBIE IDEA ECONOMY WYZWANIA W DOBIE IDEA ECONOMY Żyjemy w erze Idea Economy przełomowe pomysły biznesowe, wsparte technologią, wywracają utrzymujący się od dekad układ sił na rynku. Innowacyjne wykorzystanie IT może zapewnić

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-06-15 13:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: usługi szkoleniowe w zakresie Pracownik odnowy

Bardziej szczegółowo

GENESIS SOLAR INVERTER

GENESIS SOLAR INVERTER SYSTEM SOLARNY - 800 kw GENESIS SOLAR INVERTER KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI SPRZEDAWAJ ENERGIĘ Z ZYSKIEM Systemy fotowoltaiczne to nie tylko sposób na obniżenie rachunków za prąd, to również sposób na

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo