SAP oznacza firmę SAP, u której Klient zakontraktował Usługę.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAP oznacza firmę SAP, u której Klient zakontraktował Usługę."

Transkrypt

1 Program poziomu usług Ariba Cloud Gwarancja dostępności usługi Zabezpieczenia Pozostałe zagadnienia 1. Gwarancja dostępności usługi a. Zastosowanie. Gwarancja dostępności usługi dotyczy odpowiedniego Rozwiązania. Rozwiązanie lub Usługa oznacza i obejmuje następujące produkty, o ile zostały one zakontraktowane i opłacone przez Klienta ( Klient ) zgodnie z umową między Klientem a firmą Ariba lub inną firmą SAP oraz odpowiednie centrum danych, za pomocą którego Klient uzyskuje dostęp do Usług wymienionych na stronie SAP oznacza firmę SAP, u której Klient zakontraktował Usługę. b. Gwarancja. i. Dostępność procentowa. Usługa będzie dostępna przez 99,5% czasu obliczanego dla każdego miesiąca kalendarzowego, przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę ( Gwarancja dostępności usługi ). Gwarancja dostępności usługi o wysokości 99,5% odpowiada (= 0, ) minutom czasu sprawności w ciągu roku. ii. Zadośćuczynienie za niedotrzymanie gwarancji. Jeśli usługa nie spełni warunków Gwarancji dostępności usługi, SAP przeleje na konto Klienta odpowiednią łączną liczbę Jednostek kredytowych, obliczoną na podstawie poniższego wzoru. Klient może spożytkować te Jednostki kredytowe na wszelkie przyszłe zakupy usług od firmy SAP. (A) Obliczanie. Łączna liczba Jednostek kredytowych jest obliczana w następujący sposób: Łączna liczba Jednostek kredytowych = [Okres niedostępności (w zaokrąglonych minutach)] faktycznie uiszczone roczne opłaty subskrypcyjne, przeliczone proporcjonalnie na cenę za minutę (za indywidualne odpowiednie Rozwiązanie). Okres niedostępności oznacza okres czasu, przez który usługa nie spełniała warunków gwarancji dostępności usługi. Do Okresu niedostępności wliczają się wyłącznie te przypadki niedostępności, które miały miejsce w centrum danych używanym przez Klienta do korzystania z produktu lub produktów, na które dokonał subskrypcji. Jednostka kredytowa. Jednostka kredytowa reprezentuje

2 jednostkę walutową w tej samej walucie, w której Klient zapłacił firmie SAP za odpowiednie Rozwiązanie (np. w euro, dolarach amerykańskich lub w inny sposób). Jedna Jednostka kredytowa równa jest jednej jednostce walutowej. Na przykład, jeśli Klient zapłacił w dolarach amerykańskich, jedna Jednostka kredytowa równa jest 1,00 USD. Okres roczny oznacza dwunastomiesięczny okres rozpoczynający się w rocznicę daty rozpoczęcia przez Klienta subskrypcji odpowiedniego Rozwiązania. Na przykład, jeśli Klient zamówił dwuletnią subskrypcję Usługi rozpoczynającą się 1 stycznia 2015, wtedy dwa Okresy roczne to (a) od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 oraz (b) od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia Roczna opłata subskrypcyjna, przeliczona proporcjonalnie na cenę za minutę oznacza kwotę, którą Klient faktycznie zapłacił firmie SAP za odpowiednią Usługę, stosownie do odpowiedniego Okresu rocznego podzielonego przez (= ) minut w roku. Uwaga: jeśli Klient wykupił licencje na określone oprogramowanie Ariba przed grudniem 2006 i uzyskuje prawo do korzystania z Ariba Network jako usług podstawowych (Foundation Services) w ramach Opłat za usługi pomocy technicznej, wtedy Opłaty za usługi pomocy technicznej zostają uwzględnione w obliczaniu Rocznej opłaty subskrypcyjnej. c. Planowany przestój. W razie takiej konieczności firma SAP planuje przestoje Rozwiązania na potrzeby wykonania rutynowych czynności konserwacyjnych lub uaktualnień systemów ( Planowany przestój ). Firma SAP dokłada wszelkich uzasadnionych ekonomicznie starań, aby planować czynności konserwacyjne i uaktualnienia systemów na czas przypadający poza godzinami szczytowego ruchu. Generalnie takie przerwy konserwacyjne lub związane z uaktualnianiem systemów są planowane na czas od 8:00 w sobotę do 20:00 w niedzielę czasu pacyficznego (PT) ( Przedział czasu na konserwację ). Firma SAP zastrzega prawo wydłużenia lub zmiany Przedziału czasu na konserwację. Firma SAP dokłada wszelkich uzasadnionych ekonomicznie starań, aby powiadamiać Klientów o Planowanym przestoju z przynajmniej 72-godzinnym wyprzedzeniem. d. Wyjątki. Przy obliczaniu Okresu niedostępności nie uwzględnia się następujących przestojów: (i) Planowany przestój, gdy Klient został powiadomiony przynajmniej jeden dzień roboczy przed takim Planowanym przestojem; (ii) niedostępność niewynikająca z winy firmy SAP (np. usterki spowodowane czynnikami pozostającymi poza bezpośrednią kontrolą firmy SAP na przykład spowodowane sprzętem lub oprogramowaniem pozostającym pod kontrolą strony trzeciej); oraz (iii) niedostępność spowodowana żądaniem Klienta lub z wyprzedzeniem zatwierdzona przez Klienta. Klient ponosi wyłączną

3 odpowiedzialność za zapewnienie adekwatnej kontroli nad transmisją danych Klienta do Usługi, za monitorowanie takich transmisji oraz za wskazywanie firmie SAP problemów z dostępem do Usługi w ciągu pięciu (5) dni od wykrycia takiego zdarzenia. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustawienie odpowiednich parametrów przetwarzania i transmisji danych oraz za sprawdzanie danych wejściowych i wyjściowych pod względem poprawności i kompletności. 2. Elementy zabezpieczeń Usługa zawiera następujące elementy zabezpieczeń: a. Zabezpieczenia fizyczne. Usługa znajduje się pod kontrolą firmy SAP lub jest umieszczona poza siedzibą firmy, w bezpiecznym obiekcie podmiotu zewnętrznego. Dostęp do sprzętu, oprogramowania oraz innych elementów składających się na Usługę mają tylko uprawnieni do tego pracownicy. Dla zapewnienia maksymalnej dostępności firma SAP korzysta z serwerów z mechanizmami nadmiarowości. b. Przywracanie po awarii. Dla Usługi opracowano plan przywracania po awarii, umożliwiający firmie SAP spełnienie wymagań Gwarancji dostępności usługi określonej w niniejszym Programie poziomu usług. c. Zabezpieczenia danych. Transakcje realizowane z użyciem Usługi są wstępnie zapisywane w bazie danych w celu zapobieżenia ich utracie. Codziennie tworzone są kopie zapasowe wszystkich znajdujących się w systemach danych Klientów. Kopie zapasowe są przechowywane poza siedzibą firmy, w bezpiecznym obiekcie podmiotu zewnętrznego. Kopie zapasowe zawierają dane rejestracji i konta Klienta. Okresowo Usługa jest poddawana zapobiegawczym czynnościom konserwacyjnym. Taka zapobiegawcza konserwacja jest planowana na czas przypadający poza godzinami szczytowego ruchu. Jeśli to konieczne, kolejki transakcji są wstrzymywane na czas konserwacji; przetwarzanie kolejek zostaje wznowione po zakończeniu konserwacji. Wgląd w Transakcję mają tylko podmioty zaangażowane w tę Transakcję poza przypadkami, w których firma SAP zostaje poproszona o rozwiązanie problemu technicznego i musi uzyskać dostęp do dokumentu Transakcji. Odpowiednio do wymagań [1] w Usłudze działają nadmiarowe kopie wszystkich krytycznych podsystemów oprogramowania związanych z obsługą Transakcji. Taka nadmiarowość umożliwia wykonanie przełączania awaryjnego w razie błędu, a w rezultacie zminimalizowania przestojów Usługi. d. Zabezpieczenia Usługi. Firma SAP stosuje komercyjnie dostępne oprogramowanie, sprzęt i techniki zabezpieczające przed nieautoryzowanym

4 używaniem Rozwiązania. Są to m.in. zapory firewall, oprogramowanie do wykrywania włamań oraz mechanizmy do monitorowania korzystania z Rozwiązania. Usługa realizuje także uwierzytelnianie interaktywnych sesji użytkowników. W celu podwyższenia bezpieczeństwa w Usłudze zastosowano obsługę protokołu HTTPS, to znaczy HTTP przez SSL (Secure Sockets Layer). Protokół zabezpieczający SSL zapewnia szyfrowanie danych, uwierzytelnianie serwerów, integralność komunikatów i wiadomości oraz opcjonalne uwierzytelnianie klientów w połączeniach TCP/IP. W serwerach internetowych Rozwiązania połączenia SSL są realizowane z użyciem cyfrowych certyfikatów. e. Weryfikacja przez audytora. W kwestii centrów danych SAP hostujących Usługi istniejące w dniu daty niniejszego dokumentu, realizacja zobowiązań firmy SAP w zakresie Usługi oraz jej zabezpieczeń podlega kontroli przeprowadzanej przynajmniej raz do roku przez renomowany podmiot zewnętrzny. Prosimy o zapoznanie się ze znakiem WebTrust przyznanym jednostce SAP firmie Ariba. Wszelkie nowe centra danych w przyszłych sieciach hostujące Usługi będą włączane przez firmę SAP do zakresu kolejnej planowanej kontroli. 3. Pozostałe zagadnienia a. Integralność Usługi. Klient zgadza się: (i) nie używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani technik, które zakłócałyby lub miałyby na celu zakłócać prawidłowe działanie Rozwiązania; (ii) nie zamieszczać w Usłudze ani do niej nie wysyłać żadnych materiałów zawierających wirusy, cancelboty, robaki, konie trojańskie bądź inne szkodliwe elementy; (iii) nie podejmować żadnych czynności, które powodowałyby nieuzasadnione lub nadmierne obciążenie Usługi w taki sposób, że mogłoby to negatywnie wpłynąć na korzystanie z niej przez innych użytkowników; oraz (iv) nie używać żadnego urządzenia ani technologii automatyzujących próby uzyskania dostępu do zabezpieczonych hasłem części Usługi, do których Klient nie otrzymał od firm Ariba lub SAP właściwego hasła. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy SAP Klient nie ma prawa udostępniać osobom trzecim swojego hasła. Klient przyjmuje też do wiadomości, że firma SAP nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że dowolnego rodzaju pliki lub oprogramowanie firm innych niż SAP udostępnione w celu pobrania w Rozwiązaniu nie zawierają infekcji, wirusów, robaków, koni trojańskich ani innego kodu lub wad o działaniu zanieczyszczającym lub niszczycielskim. Klient przyjmuje do wiadomości, że firma SAP ma prawo ale nie obowiązek podjąć takie czynności w związku z używaniem Usługi (w tym usunięcie materiałów lub odmowa przekazywania pewnych danych), jakie uzna za stosowne w celu przestrzegania przepisów prawa.

5 b. Dla wygody naszych klientów w różnych krajach ten dokument może być dostępny w kilku wersjach językowych. Należy pamiętać, że w razie dwuznaczności spowodowanej tłumaczeniem znaczenie nadrzędne ma treść wersji angielskiej. c. Z WYJĄTKIEM WYRAŹNEJ GWARANCJI DOSTĘPNOŚCI USŁUGI OKREŚLONEJ W SEKCJI 1, NINIEJSZY DOKUMENT (I) NIE STANOWI WYRAŻENIA ŻADNEJ INNEJ GWARANCJI W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI LUB UŻYTECZNOŚCI ROZWIĄZANIA; ANI (II) NIE UMNIEJSZA, NIE ZMIENIA ANI NIE ZAPRZECZA ŻADNYM INNYM WYRAŹNYM GWARANCJOM W JAKIEJKOLWIEK INNEJ UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY STRONAMI. Zadośćuczynienia określone w sekcji 1 są wyłącznymi zadośćuczynieniami Klienta i stanowią jedyną odpowiedzialność firmy SAP za niespełnienie warunków gwarancji określonej w sekcji 1 powyżej. [1] W przypadku korzystania z produktu Ariba na lokalnych komputerach i wykupienia Usług hostingowych Ariba lub SAP na potrzeby hostingu odrębnej, wydzielonej dla klienta implementacji, to zdanie nie ma zastosowania, jeśli Ariba/SAP świadczy te usługi hostingowe przez podwykonawcę SAP, firmę AT&T. W ramach hostingu AT&T nie są tworzone nadmiarowe kopie wszystkich podsystemów oprogramowania o znaczeniu krytycznym, ale Usługa nadal będzie dostępna zgodnie z podaną wartością procentową Gwarancji dostępności usługi. Należy zauważyć, że w przypadku większości klientów otrzymujących takie Usługi hostingowe, usługi firmy AT&T nie są wykorzystywane. SLP 1 marca 2014

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Definicje: Centrum Komputerowe - specjalnie zaadoptowane pomieszczenie wykorzystywane przez SUPERMEDIA do świadczenia Usługi w rozumieniu 1 ust. 1 Dane dostępowe

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

FXNET LIMITED Warunki handlowe

FXNET LIMITED Warunki handlowe FXNET LIMITED Warunki handlowe 1. WPROWADZENIE FXNET LIMITED (zwana dalej FXNET" lub Spółką") to firma inwestycyjna świadcząca usługi brokerskie na rynku globalnym, zarejestrowana w Wydziale Rejestru Spółek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.1t1.pl. 1. Definicje

Regulamin serwisu www.1t1.pl. 1. Definicje Regulamin serwisu www.1t1.pl 1. Definicje 1. Usługodawca Tylda sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wazów 6a, NIP 7262278616, REGON 100590004 2. Usługa 1t1.pl (zwana dalej również w skrócie Usługą)

Bardziej szczegółowo

Dział II. Definicje. Zakres i warunki świadczenia Usługi UTM

Dział II. Definicje. Zakres i warunki świadczenia Usługi UTM regulamin usługi Bezpieczna Sieć z UTM Użyte w Regulaminie usługi Bezpieczna Sieć z UTM, pojęcia oznaczają: Dział I. Definicje 1 1) Abonent podmiot nie będący konsumentem w rozumieniu art. 22 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) 1. DEFINICJE Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej: 1.1. CDP.PL oznacza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Definicje: 1. Abonent podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usługi zapewnienia dostępu do sieci ITNET. 2. Adres IP unikalny w skali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 16 marca 2015 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 16 marca 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 16 marca 2015 r. o korzystanie z aplikacji Ebexo z wykorzystaniem Serwisu Internetowego (www.ebexo.pl) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo