Świąteczne spotkania z Gazetą Częstochowską - strony 7, 9, 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świąteczne spotkania z Gazetą Częstochowską - strony 7, 9, 13"

Transkrypt

1 Świąteczne spotkania z Gazetą Częstochowską - strony 7, 9, 13 6 «z «H i TYGODNIK REGIONALNY n ISSN grudnia 2007 r. - 9 stycznia 2008 r. Nr 51/52 (834/835) 1,50 zł (w tym VAT 0 proc.) Symbol miłości i obecności Chrystusa przebiegły pod hasłem Stawiajmy wyzwania, świećmy przykładem. W liście do wszystkich harcerzy Naczelny Kapelan ZHP napisał W stulecie skautingu uświadamiamy sobie, że to Bóg dał nam na tym świecie wszystko, co jest potrzebne do dobrego życia, ale to tylko od nas zależy, czy nie poniesiemy klęski. Mamy tak mało cza- Betlejemskie Światełko Pokoju su, właściwie tylko tyle, by dokonać przekazano harcerzom po raz 17. dobrych wyborów i czynić tylko to, co Akt tradycyjnie miał miejsce 16. grudnia na Jasnej Górze podczas mszy św., ko praca, polityka, zdobywanie prze ma sens. Nie może nas pochłonąć tyl celebrowanej przez ks. abp Stanisława mijających wartości. Stawiajmy Nowaka. Tegoroczne uroczystości wyzwania, świećmy przykładem. REKLAMA - Harcerze ze światełkiem betlejemskim i przesłaniem przybyli do Starostwa Powiatowego. W gabinecie starosty Andrzeja Kwapisza i w obecności wicestarosty Janusza Krakowiana oraz członka Zarządu Powiatu Jana Miarzyńskiego komendant hufca Adrian Staroniek złożył władzom powiatu życzenia świąteczne i noworoczne. UG NAJBLIŻEJ CZĘSTOCHOWY POŁOŻONY OŚRODEK NARCIARSKI DOLOMITY - SPORTOWA DOLINA B Y T O M - S U C H A G Ó R A Bytom, ul. Blachówka 94 tel C A Ł O R O C Z N E C E N T R U M N A R C IA R S K IE IS N O W B O A R D O W E 3 s t o k i n a ś n ie ż a n e i r a tr a k o w a n e. pn.-pt. 9-21, weekendy 9-22 więcej informacji na naszej stronie internetowej. Wypożyczalnie sprzętu sportowego, sklep, serwis narciarski, restauracja, ski bar, pensjonat ZYCZENIA Wszystkim naszym ^Czytelnikom i Przyjaciołom życzym^ ^ dobrych, obfitych w Łaski Pańskie, Św iąt Bożego N arodzenia, I a w N o w y m R o k u s a m e g o s z c z ę s c i a i w i e l e m i ł o ś c i : z e s p ó ł r e d a k c y jn y G a z e t y C z ę s to c h o w s k ie j" M. D r o d z y M i e s z k a ń c y C z ę s t o c h o w y! Z o k a z j i z b l i ż a j ą c y c h s i ę Ś w i ą t B o ż e g o N a r o d z e n i a, t a k b a r d z o z w i ą z a n y c h z p o l s k ą t r a d y c j ą, ż y c z ę P a ń s t w u s z c z ę ś c i a i w s z e l k i e j p o m y ś l n o ś c i. N i e c h t e n n i e z w y k ł y, ś w i ą t e c z n y c z a s b ę d z i e o k a z j ą d o r a d o s n y c h s p o t k a ń w g r o n i e r o d z i n y i p r z y j a c i ó ł, a n a d c h o d z ą c y N o w y R o k p r z y n i e s i e s p e ł n i e n i e w s z e l k i c h p l a n ó w i z a m i e r z e ń. Prezydent Miasta Częstochowy Tadeusz Wrona ISSN * Prosto z Watykanu Jezus chce rodzić się w k a ż d y m z n a s... " Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie Już wiele i z bardzo różnych źródeł słyszeliśmy o Świętach Bożego Narodzenia. Niewątpliwie są to najbardziej rodzinne dni w ciągu całego roku. Mamy czas wspólnie się spotkać, złożyć sobie życzenia, podzielić się opłatkiem, itd. Ale te Święta nie zamykają się tylko w ramach życzeń, Wigilii i opłatka. M u si być coś więcej. I tym najważniejszym elementem, który nieraz umyka, o którym zapominamy jest istota Bożego Narodzenia - czyli przyjście Jezusa. Każdego roku obchodzimy pamiątkę wydarzenia, które dokonało się ponad 2000 lat temu. Ale każdego roku mamy też możliwość doświadczenia na sobie narodzenia Chrystusa. Po to przecież przygotowywaliśmy się w czasie adwentu, taki cel miały rekolekcje i spowiedź. Z czystym sercem możemy przyjąć Chrystusa do swojej duszy i pozwolić Mu, by na nowo w nas się narodził. Boże Narodzenie to okazja do refleksji nad swoim życiem. Nie może być ono pustką, nie możemy lękać się, co przyniesie los. Czas Świąt jest czasem odnowienia naszej osobistej relacji do Jezusa. On pragnie przyjść do nas ze swoim pokojem, miłością, radością. Jeśli będziemy chcieli i oddamy Mu siebie to naprawdę Święta Bożego Narodzenia będą naszymi Świętami, naszym zwycięstwem nad tym, co nas przytłacza i z czym już nie możemy - po ludzku - dać sobie rady. ks. MICHAŁ WIECZOREK S z c z ę ś l i w y c h i s p o k o j n y c h, p e ł n y c h c i e p ł a i n a d z i e i Ś w i ą t B o ż e g o N a r o d z e n i a o r a z w s z e l k i e j p o m y ś l n o ś c i w N o w y m R o k u ż y c z ą Andrzej Kwapisz Starosta Powiatu Częstochowskiego Karol Ostalski Przewodniczący Rady Powiatu w Częstochowie N E S T E l a ń s z e t a n k o w a n i e Częstochowa Centrum Handlowe M 1 c M y Ík

2 2 20 grudnia 2007 r. - 9 stycznia 2008 r. - k r Dowcip na dzień dobry MAGDALENA FIJOŁEK wice dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 Rocznica Stanu Wojennego P o ś w ię c e n ie RESTRUKTURYZACJA MSzZ s z ta n d a r u cześnie Kurator Zbiorów Sztuki Wo tywnej na Jasnej Górze. - Internowa no kilkanaście tysięcy Polaków z Solidarności, wprowadzono godzi nę policyjną, przestały działać telefo ny, trzeba było załatwiać przepustki, Dwaj chłopcy podbiegają do policjanta. by poruszania się po kraju. Pamięta - Panie władzo, szybko, nasz nauczy my tę najmroźniejszą z zim - przy ciel! pominał czas stanu wojennego o. Jan - Co się stało? Napadli go? Golonka. - Odezwały się w ślad za tym restrykcje i strajki. To strajki, ten - Nie, on nieprawidłowo zaparkował... powszechny zryw Polaków, dopro wysłuchał ŁUKASZ STACHERCZAK wadził do tak wielkich zmian nie tyl N / ozpoczętej o godz mszy ko w kraju, ale i w Europie. Dziś św. w intencji Ojczyzny, co modlimy się przed Cudownym dziennie odprawianej od wprowa Obrazem Matki Bożej Królowej Pol dzenia stanu wojennegoski, by Ona po swojemu kierowała odprawianej w Kaplicy Matki Bo naszymi losami. By Ona podtrzymy zęstochowskie Przedsiębiorstwo Ko żej, przewodniczył ks. Ryszardwała ten piękny zryw Solidarności munalne otrzymało Brązowy Medal Umański, kapelan częstochowskiejw sercach Polaków, podtrzymywała na 56. Światowej Wystawie Innowacji Solidarności. -W tym sanktu jedność i solidarność, by budowa Brussels Eureka w Brukseli, za wdrożenie arium, w tym miejscu, zawsze czuli polskiego domu, Ojczyzny, była zarządzania środowiskowego EMAS na śmy się wolni. Nawet 13. grudnia godna i trwała - kontynuował. składowisku odpadów w Sobuczynie r., mimo rozpaczy tu byliśmy W czasie Eucharystii ks. UmańMłynku. Częstochowska spółka komunalna wolni - przypomniał na początku ski poświęcił sztandar częstochow uczestniczyła w wystawie w ramach stoiska eucharystii ks. Umański. skiego Stowarzyszenia Więzionych, polskiego przygotowanego przez Stowarzy Zgromadzonych ze wzrusze Internowanych i Represjonowanych szenie Polskich Wynalazców i Racjonaliza niem w głosie powitał o. płk Jan Go w Stanie Wojennym - WIR, który torów. Obok CzPK obecne były także lonka, kapelan w Ordynariacie ufundowali członkowie Stowarzy Politechnika Częstochowska oraz ISD Huta Polowym Wojska Polskiego, jedno szenia oraz sponsorzy, m. in. poseł Częstochowa. R Brukselski medal dla CzPK C REGION Z BLISKA Częstochow ska W M a m y s z p it a ln ą s p ó łk ę IR R Po mszy złożono kwiaty przed tablicą Solidarności w Kaplicy Matki Bożej PiS Szymon Giżyński. Po mszy pod tablicą Solidar ności złożono kwiaty, a Alei Sien kiewicza zapalono znicze, ustawione w kształcie krzyża - cią gnął się od figury Matki Bożej do pomnika ks. Jerzego Popiełuszki, pod którym złożono kwiaty. W sie dzibie Zarządu Regionu NSZZ So lidarność prezydent Tadeusz Wrona wręczył członkom WIR dyplomy i honorowe odznaczenia WIR-u Semper Fidelis. R Typowa polska logika - jak wiatr powieje tak idziemy LIST DO REDAKCJI Po co kasow ać m iesięczne bilety estem pasażerem Miejskiego góry została uiszczona. Czy bezustanne kasowanie biletu ma na celu kontrolę Przedsiębiorstwa Komunikacyjne go w Częstochowie Spółki z ograniczo przepływu ludności, tzn. inwigilację? ną odpowiedzialnością( ). Od kilku Regulamin na stronie MPK nic nie miesięcy MPK zaczęło wprowadzać mówi o tym, że kasowaniu mają podle elektroniczne bilety miesięczne. Bilet gać bilety miesięczne. Jedynie 8. 1 m iesięczny czyli BILET mówi, że: Po wejściu do pojazdu pa sażer obowiązany jest niezwłocznie OKRESOWY SIECIOWY charakte ryzuje się tym, iż jego zakup następuje skasować bilet oraz zachować go na czas trwania podróży. Sformułowanie po wpłaceniu zryczałtowanej opłaty zachować go na czas trwania podróza przejazdy na odpowiednią ilość dni. ży wyraźnie wskazuje na bilet jedno Do tej pory starych biletów miesięcz razowy, więc kara za nie skasowany nych papierowych nie trzeba było bilet miesięczny jest pobierana niele kasować. Spotkała mnie dziwna sytu acja. Mam zakupiony bilet miesięczny galnie. To, że MPK w Częstochowie inwigiluje na 30 dni (został zakupiony dzień pasażerów jest oczywiste. Poprzez ana wcześniej tzn. 10. grudnia) i zgodnie z lizę zapisów z kasowników elektronicz przepisami MPK ważny przez ten czas nych przewoźnik jest w stanie ustalić: bez jakichkolwiek ograniczeń na ilość kto gdzie i kiedy podróżował. Również przejazdów w mieście. Przy kontroli dane osobowe, które są podawane pod biletów stwierdzono że bilet jest nie czas ubiegania się o bilet miesięczny ważny, ponieważ nie został skasowa imię, nazwisko, adres, pesel (w jakim ny... Przepraszam, ale jeśli mam wyku piony przejazd na cały miesiąc bez celu???), numer dokumentu tożsamo ści) nie są chronione prawidłowo. ograniczeń, to jaki jest sens kasowania biletu? Czy MPK może nakazać taki Zbigniew B. (nazwisko do wiadomości redakcji) wymóg? Kontroler chciał mnie ukarać mandatem za to, że bilet nie został ska D o sprawy wrócimy w następnym numerze sowany, choć oplata za cały miesiąc z J a ostatniej sesji Radni przyjęli uchwałę o powo łaniu, na bazie Miejskiego Szpitala Zespolone go, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100-procentowym udziałem miasta pn. Częstochow skie Centrum Zdrowia. Tym samym rozpoczęła się nowa era częstochowskiej służby zdrowia. Wniosek przeszedł głosami 15. radnych. Przeciw było ośmiu, czterech wstrzymało się od głosu. Po wie lu latach, na wniosek radnego Jacka Kasprzyka, radni głosowali jawne. - Uznałem, że każdy z nas powinien imiennie wziąć odpowiedzialność za swoją decyzję, zwłaszcza że miasto nie zapewniło gwarancji pracow niczych - mówi Kasprzyk. Radni mieli sporo obaw. Izabela Nowak z PiS-u zwróciła uwagę na brak ukła du zbiorowego, Jerzy Nowakowski (PiS) sugerował by wcześniej utworzyć listę pracowników, którzy bę dą pracować w spółce, Marek Balt (LiD) proponował wstrzymanie restrukturyzacji, a Zdzisław Wolski (LiD) wnioskował o ujawnienie składu rady nadzor czej spółki. Przeważyła jednak opcja koniecznej re strukturyzacji, która zdaniem reformatorów ratuje zadłużony na 60 milionów złotych szpital i chroni przed zaciąganiem kolejnych długów. Szpital jako spółka nadal będzie świadczył bez płatne świadczenia medyczne, z tym tylko, że roz pocznie również działalność komercyjną. Dwie jego placówki - przy ul. Mirowskiej i ul. Bony - będą podlegać pod zarząd spółki, lecznica przy ul. Mickie wicza zostanie wydzierżawiona prywatnemu właści cielowi. Cały dług szpitala przejmie miasto. URSZULA GIŻYŃSKA N W k a p licy M a tk i B ożej na Jasnej Górze 13. g ru d n ia uroczyście śro dow iska solidarnościow e upa m ię tn iły 26. rocznicę w prow adzenia stanu wojennego. Poświęcono ró w n ie ż Sztandar Stowarzyszenia W ięzionych, I n ternow anych i R epresjonow anych W IR w Częstochowie. Piesi nie ważni, górą samochodziarze walczyliśmy. Dopiero po interwencji posła Giżyńskiego, miasto zmieniło zda nie, bo wcześniej nikt nas nie słuchał mówi mieszkaniec ul. św. Elżbiety. Od cinek ulicy Kordeckiego oznakowano jako drogę bez przejazdu i strefę za mieszkania. pór mieszkańców podjasnogórskiej Przez pięć lat był spokój. Ale akcja dzielnicy dotyczy niespełna 50-meprzeciwników blokady - głównie zmo trowego odcinek ciągu drogowego przy toryzowanych - kroczyła do przodu. ul. ks. Kordeckiego w Częstochowie Cóż im przeszkadzało? Ano to, że trze pomiędzy ul. bł. Jolanty a ul. św. Elżbie ba ty. Będący w istocie chodnikiem odci było nadrabiać niespełna pół kilome nek przez wiele lat był udostępniony do tra samochodem, by wyjechać z ul. Jolanty do ul. Kordeckiego. To mocno ruchu samochodowego. Było to zmorą doskwierało posiadaczom aut. Przystą dla pieszych. - Tu jest tak ciasno, że z pili do ataku. Uzbierano 53 podpisy od trudem przeciskały się jadące z naprze mieszkańców ulic Jolanty, Kapucyń ciwka auta. Piesi, by uniknąć wypadku skiej, Moniki i złożono wniosek do pre musieli schodzić na skraj skarpy. By nie zydenta Tadeusza Wrony o zlikwi spaść na ulicę trzeba było nie lada zręcz dowanie zagrodzenia. Podanie uwzględ ności, zwłaszcza zimą. Balanse nie raz niono pozytywnie i zlikwidowano blo kończyły się upadkami - mówi miesz kadę. Inne zdanie miał prezydent Wrona kanka ul. Kordeckiego. w 2002 roku. - Wówczas prezydent nie W 2002 roku, na wniosek miesz uznał argumentów przeciwników bloka kańców skierowany do posła Szymona dy. Pokazał mapę, na której wyraźnie Giżyńskiego, Miejski Zarząd Dróg i pre było zaznaczone, że w tym miejscu jest zydent Częstochowy zablokowali wy jazd z ulicy bł. Jolanty. - Długo o to tylko chodnik - mówi nam pani Jadwiga Przewodniczący Rady Dzielnicy, prezydent Częstochowy i dyrektor M iejskiego Zarządu Dróg uznali, że najważniejsze jest wygodnictwo zmotoryzowanych S M ikołaj nagradza ilo nam, tuż przed świętami po dać wyniki naszego konkursu Mój najwspanialszy Mikołaj, który przeprowadziliśmy wspólnie z firmą Mrowiec Toys. Dotarły do nas prze śliczne prace. Wszystkim, którzy wzię li udział w naszym konkursie dziękujemy. A oto lista nagrodzonych. Pierwsze m iejsce - Katarzyna Miękina z Częstochowy (SP nr 13, op. Dorota Morawiec i Ewelina Kobiela) i Ewa Mróz z M yszkowa (praca nade słana indywidualnie) Drugie miejsce - Anna Pietrzyk z Kłobucka i Weronika Soja (Często chowa SP nr 13) Trzecie miejsce - Monika Gruszewska z Częstochowy (praca indy widualna) i Monika Sosnowska (Częstochowa SP nr 13) Wyróżnienia otrzymują: Anna Lisowka (SP nr 13), Patrycja Mazur (Kłobuck) i Beata Kapuśniak (Często chowa) Dzieciom gratulujemy, a po upo minki zapraszamy w piątek o godz lub w dowolnym dla siebie ter minie po uprzednim powiadomieniu telefonicznym (tel ). Redakcja M Gazeta Częstochowska - Tygodnik Regionalny Częstochowa, ul. Równoległa 68, tel. (034) , , fax ; Redaktor naczelny: Urszula Giżyńska, z ulicy Elżbiety. Jak informuje dyr. MZD Kazimierz Augustyn, protestujących przeciwko blokadzie poparła Rada Dzielnicy Podjasnogórskiej. - Przewodniczący Zyg munt Marcinkowski w imieniu Rady wyraził zgodę na cofnięcie blokady. Za sugerował przy tym budowę chodnika na tym odcinku drogi. Pozytywną opinię o ponownej zmianie organizacji ruchu wydała również policja - mówi Augu styn. To pseudo salomonowe rozwiązanie - raz dobrze jednym, raz dobrze drugim - szczególnie krzywdzi pieszych. Krótko mieliśmy spokój. Teraz znowu nie myśli się o starszych osobach, mat kach z dziećmi i pielgrzymach - żali się pani Janina. Modernizacja ul. Kordeckiego we dług informacji dyr. Augustyna może rozpocząć się w 2008 lub 2009 roku. Wówczas sugestia pana przewodniczą cego zostanie spełniona. A piesi? Za pewne powinni do tego nauczyć się latać lub sprawić sobie auta. GULA Z raportówki policjanta - mówi nadkom. Joanna Lazar W miniony weekend na naszych drogach do szło do 56 kolizji i 4 wypadków drogowych, gdzie 5 osób zostało rannych. K ierow ców na po d w ó jn ym gazie zatrzym ano w liczbie 9. W piątek około godziny na u licy M iro w skiej, 46 -le tn i mężczyzna, przebiegający przez jezdnię w m iejscu niedozw olonym, został p otrą cony przez kierującego sam ochodem m -ki C itro en. Pieszy z obrażeniam i ciała tra fiło do szpitala. Tego sam ego dnia o ko ło godziny w A le jach NMP, 5 4 -le tn i częstochow ianin, kierujący Daewoo Nexią, p o trą cił przechodzącą po przej ściu dla pieszych 22-letnią dziewczynę. W sobotę na skrzyżow aniu ulic N ow ow iejskiego i W aszyngtona, 3 1 -letnia częstochow ianka kie rująca Fordem Fiestą, nie udzieliła pierw szeń stw a przejazdu i zderzyła się 2 0 -la tk ą w Peugeocie. W w yniku w ypadku obrażeń ciała doznali dwaj pasażerowie Fiesty, dzieci w wieku 4 i 7 lat. Policja apeluje o zachow anie o stro żn o ści na drodze. HOJNOŚĆ NIEŚWIADOMYCH. W okresie przed Bożym Narodzeniem, w czasie, gdy dopada nas przedświąteczna gorączka na żniw o wyruszają kieszonkowcy. W ykorzystują dużą ilość osób w sklepach, bazarach, środkach lokom ocji publicz nej. Okradają z portfeli, telefonów i saszetek. Na policję zgłosiła się 25-letnia częstochowianka, której podczas robienia zakupów w jednym ze sklepów przy al. W olności ktoś niepostrzeżenie podwędził portfel. Inny kieszonkow iec (a może ten sam ) w yko rzy stał nieuwagę 3 3 -letniego mieszkańca pow iatu kłobuckiego, wzbogacając się o telefon ko m ó r kow y w artości 300 zł. R edakcja sportow a: Paweł Mielczarek, W spółpracownicy: Halszka Adamczyk, Łukasz Stacherczak, Tadeusz Gałecki, Monika Scheller-Wojtasik (Kłobuck), Marian Kotarski (Myszków), Andrzej Siwiński, Jerzy Ostrowski, Sylwia Góra (MDK), Kazimierz Nocuń (Borowno), Halina Piwowarska. D yrektor ds. handlowych: Jolanta Kowalczyk, tel , Ze sm utną m iną z jednego z hiperm arketów w racał również 2 7 -le tn i częstochow ianin, z którego kurtki w yparow ał te lefon. Policjanci apelują! Uwa żajmy na kieszonkowców! 17. grudnia ZJECHALI DRANIE NA WSPÓLNE CHLANIE. Po licjanci z Sekcji K rym inalnej KMP w Częstocho wie zatrzym ali dw óch mężczyzn podejrzanych o zabójstw o 6 0 -letniego częstochow ianina. Jak ustalono, w nocy z 13. na 14. grudnia w jednym z mieszkań przy u licy W arszawskiej doszło do sprzeczki m iędzy trzem a, w spólnie spożyw ający m i alkohol m ężczyznam i. Z bliżej nie ustalonych przyczyn 20 i 27-letni w spółbiesiadnicy śm iertel nie pobili 60-letniego kom pana, po czym zatarli ślady zbrodni, sprzątając m ieszkanie i paląc ubrania. Zam ordow anego znaleziono na ulicy. FIAT JEST ZAWSZE PODEJRZANY. P atrolujący nocą Częstochowę policjanci zauważyli na je d nym z parkin g ów przy u licy Botanicznej sam o chód, w którym siedział dziw nie zachow ujący się mężczyzna. Jak się okazało, 22 -le tn i częstochow ianin o d w ie d ził Fiata Uno z zam iarem za brania sobie znajdujących się w środku rzeczy. Tej sam ej nocy patrolujący ulicę Krakow ską funkcjonariusze spostrzegli w o ln o jadącego Fia ta 170, a w nim czterech, rozglądających się we w szystkie stro n y m łodzieńców. Po zatrzym aniu okazało się, że kole kcjo n e rzy w w ieku od 15 do 19 lat w racają z u licy Bienia, gdzie w zbogaci li się o 10 sztuk kołpaków. Dalszy etap polow a nia na dekle rozegrał się w kom isariacie. STACHERCZAK W ydawca: Gazeta Częstochowska sp. z o.o. Dyrektor Zarządu: Grażyna Matyszczak. Ga zeta Częstochowska jest zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzibą w Krakowie; tel. (012) Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. D ruk: PRO MEDIA, ul. Składowa 4, Opole. Nakład gazety do egz. PL ISSN N r ind

3 REGION Częstochowska 20 grudnia 2007 r. - 9 stycznia 2008 r WIGILIA U... HALINY ROZPONDEK posłanki na Sejm RP z PO Wigilia to dla mnie i dla mojej rodziny wyjątkowy czas i święto. I prawie nic nie zmieniło się od czasu, gdy urządzała ją moja babcia. Do dzisiaj te potrawy, które były na stole ponad 40. lat temu są na moim stole wigilijnym: karp, zupa grzybowa z pierogami, kapusta z grzybami lub z grochem, śledź w sosie własnym, na deser makiełki, kisiel z mleczkiem waniliowym, owoce, ciasto. Najważniejsza jest jednak atmosfera, którą moja babcia szczególnie kultywowała, łącznie z niewinnymi przesądami, które jej towarzyszyły np. żeby mężczyzna pierwszy wszedł do domu w wigilijny wieczór, żeby nie było kłótni, picia, itp. Po wigilii wszyscy szli na pasterkę śpiewając kolędy. Dzisiaj, po mojej mamie, ja objęłam przygotowanie wigilii. Potrawy są podobne, a jedną z nich chciałabym opisać - to są makiełki. Chałka moczona w mleku, dużo maku, miód i bakalie. Wszyscy to lubią mimo upływu czasu. I tak jak dawniej cała rodzina po spożyciu posiłku udaje się na Pasterkę JADW IGI WIŚNIEWSKIEJ posłanki na Sejm RP z PiS - Wigilia naturalnie tradycyjna z głównym - ulubionym przez wszystkich domowników daniem - karpiem. Podajemy go na gorąco i w galarecie. Wszystkie potrawy przyrządzam sama. Córka Kinga, która przyjeżdża na święta z Warszawy, pomaga mi przy pieczeniu ciast - to nasz rytuał, dający wiele frajdy. Przygotowujemy nasze ulubione - sernik z brzoskwiniami, ciasto królewskie (to przekładaniec z dużą ilością bakalii i owoców) oraz makowiec. W tym roku przyjeżdżają na święta moje siostry - Marysia i Basia - z rodzinami. Specjalnie dla nich na świąteczny obiad będę gotować kluski śląskie z roladkami i nieodzowną kapustą czerwoną. Po kolacji wigilijnej przy - jak co roku żywej choince - rozdajemy prezenty i kolędujemy przy kominku. Co najważniejsze, nie wyobrażam sobie Świąt Bożego Narodzenia bez mszy świętej, na którą wybieramy się zawsze całą rodziną. PIOTRA KURPIOSA przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy - Nasza wigilia jak w każdej polskiej rodzinie jest tradycyjna. Kolacja z dwunastoma potrawami, żywa choinka na przedwojennym obrotowym stojaku, prezenty i Pasterka. W tym roku wigilię spędzę tylko z mamą, rodzina wyjeżdża na wesele. Zawsze zajadamy się karpiem po polsku w szarym sosie. Moim zadaniem jest oprawienie ryby. Dla smakoszy podaję przepis. Z pięknego karpia należy zebrać krew do filiżanki z sokiem cytrynowym. Mięso z karpia sprawić, wyfiletować pozostawić do nasolenia. Resztę ryby - łeb, szkielet - zagotować z jarzynami i korzenne przyprawy goździki, cynamon, imbir. Na koniec włożyć wyfiletowane mięso i zagotować. Wyjąć, odłożyć na ogrzany półmisek a wywar odcedzić. Dodać rodzynki, migdały, powidła śliwkowe, zebraną uprzednio krew, ciemne piwo, a dla zagęszczenia sosu pokruszonego piernika, pieczonego na prawdziwym miodzie. Sos doprawić do smaku i zalać mięso z karpia pokrojone w dzwonka. TADEUSZA WRONY prezydenta Częstochowy - Święta Bożego Narodzenia to święta dla mnie bardzo rodzinne. To czas, kiedy przy jednym stole możemy spotkać się całą rodziną, gdyż na co dzień mieszkamy i pracujemy w różnych miejscach. W tym roku będziemy z żoną gospodarzami. Będzie to serdeczne spotkanie wielopokoleniowe. Ulubione świąteczne potrawy przygotuje moja żona, która to robi znakomicie. Do stołu wigilijnego zasiądziemy po zmroku, między 16. a 17. Rozpoczniemy od przeczytania fragmentu Ewangelii, przełamiemy się opłatkiem i złożymy sobie życzenia. A potem oczywiście wspólny posiłek, na który złożą się tradycyjne polskie wigilijne potrawy: zupa grzybowa z łazankami, smażony kar i karp w galarecie, śledzie w różnej postaci, groch z kapustą, kluski z makiem i kompot z suszu. Tradycją w naszym domu jest wspólne śpiewanie po posiłku kolęd. A potem oczywiście ten miły moment, wyczekiwany nie tylko przez najmłodszych: sięganie pod choinkę i wręczanie prezentów... Tradycją w naszym domu jest także uczestniczenie w jasnogórskiej pasterce. To niepowtarzalne uczucie wspólnoty z innymi częstochowianami, którzy tłumnie zapełniają bazylikę, by powitać - tak jak pasterze - Boże Narodziny. SZYMONA GIŻYŃSKIEGO posła na Sejm RP z PiS - Wigilię spędzamy w rodzinnym gronie, naturalnie nie zapominamy o dodatkowym nakryciu dla niespodziewanego gościa. Zawsze spędzamy ją razem z moją mamą. W dniu Wigilii montujemy i zdobimy - zawsze żywą i ogromną choinkę. Każdy z domowników musi mieć w tym swój udział, to nasz rodzinny rytuał. Pod drzewkiem ustawiamy szopkę. Dwanaście tradycyjnych potraw żona Urszula przygotowuje w domu, moim zadaniem jest oprawienie karpia. Zupa grzybowa z łazankami, pierogi z kapustą i grzybami, karp smażony, pstrąg pieczony z pietruszką i czosnkiem w ten jedyny dzień w roku smakują wyjątkowo. Wieczerzę rozpoczynamy czytaniem Ewangelii - od paru lat, ten przywilej przejął mój starszy syn Łukasz - potem składamy sobie życzenia i zasiadamy do stołu. Po kolacji przychodzi czas na prezenty od Aniołka i śpiewanie kolęd. Jak większość Polaków idziemy na Pasterkę, by w kościele z radością witać narodzenie Pana. W pierwszy dzień świąt wypoczywamy. Objadamy się do syta smakołykami przyrządzonymi przez żonę, również tradycyjnymi ciastami - piernikiem, makowcem i wspaniałym sernikiem. To wspólne spędzanie świątecznych chwil, wyłączonych z codziennej bieganiny, należy się całej mojej rodzinie. Zebrał R w R a d o s n y c h i s p o k o j n y c h p e ł n y c h c i e p ł a i n a d z i e i Ś w i ą t B o ż e g o N a r o d z e n i a o r a z w s z e l k i e j p o m y ś l n o ś c i i o s i ą g n i ę c i a s u k c e s ó w, c i e r p l i w o ś c i i w y t r w a ł o ś c i w r e a l i z a c j i p l a n ó w w n a d c h o d z ą c y m r o k u z y c z y Dyrekcja i Pracownicy ENION Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie PLUS KARTA NA EKSTRAWYDATKI Max Pożyczka z Mini Ratą pozwoli Ci zadbać o to, by podczas Świąt Twój dom wypetnit się cieptą, rodzinną atmosferą, a Ty i Twoi najbliżsi poczuli się wyjątkowo. Weźmiesz ją szybko, bez zaświadczeń i bez poręczycieli. Dajemy Ci atrakcyjne warunki kredytowania z niską miesięczną ratą. Teraz korzystając z Max Pożyczki z Mini Ratą, otrzymasz nową kartę kredytową wraz z dodatkowymi środkami do wykorzystania na zimowe zakupy. f MAX pożyczka M IN I - Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w cieplej rodzinnej atmosferze oraz nadziel na lepszy Nowy Rok tyczy: Przewodniczący Partii Demokratycznej "demokraci.plm Tyl Tomasz okraci.czest.pl Partia Demokratyczna Częstochowa ul. Racławicka 2/6 Według stanu nadzień r., roczna rzeczywista stopa procentowa 18,53%przy założeniu: wysokość pożyczki 2000 zł, naokres 8lat, dla posiadacza R0Rw PKOBanku Polskim, pożyczka z ubezpieczeniem, zmienna stopa procentowa, raty annuitetowe. ** Opłata jak za połączenie lokalne. P K O B A N K P O L S K I Blisko Ciebie I infolinia *

4 4 20 grudnia 2007 r. - 9 stycznia 2008 r. LIST DO REDAKCJI REGION Częstochow ska BUDŻET NA 2008 ROK O s z u k u ją n a a u to s tr a d z ie Nasz inżynier Am erykanin jechał wczoraj pożyczonym sa mochodem z Częstochowy do Krakowa aby pom óc reperować przyrządy naukowe na UJ, PAN i na Politechnice Częstochow skiej. Na płatnej autostradzie z C zęstochow y do K rakow a A 4 oszukano go. Kiedy podał w kiosku 100 zł, nadzorca wydal mu resztę z 10 zł. O pom yłce nie m oże być, bo były to jedyne p ie niądze jakie m ia ł przy sobie. Nie jestem pew ien czy zostały m u pieniądze na benzynę, aby dojechać do celu. Nie m ó g ł się upom nieć o swoje pieniądze, bo nadzorca nie m ów ił p o angiel sku, a nasz inżynier nie zna p o l skiego. Jako Polak, urodzony w Częstochowie czuję się zasm u cony i zawiedziony, że tak p o traktowano cudzoziemca, który przyjechał z pomocą. Po tym zdarzeniu będę miał trudności, by kogokolwiek na m ów ić do przyjazdu do P olski w celach naukowych czy handlo wych. D o ś ć Ostatnia sesja 13. grudnia przebiegła pod znakiem dwóch spraw - budżetu na 2008 r. i głosowania nad utworzeniem spółki na bazie Miejskiego Szpitala Zespolonego z n ie d o s z a c o w a n ie m wniosków o zmiany. Prezydent może je przyjąć jako autopo prawki, jeżeli nie - będą podda ne głosowaniu na następnej sesji. UG Propozycje budżetu na 2008 rok komentują JACEK K ASPRZYK radny LiD Nie będę oryginalny. Bu dżet nie jest do bry. To ierwsze czytanie budżetu propozycja na nie wywołało entuzjazmu u radnych. Wydatki oszacowa trwanie, obsługę no na poziomie 734,8 mln zł,bieżącego zarządzania. Brakuje dochody mają być niższe o trzyw nim myśli rozwojowej. Zga m iliony złotych niż w rokudzam się z analizą radnego D o magały, przewodniczącego 2007 i wyniosą 656 mln zł. Na Komisji Skarbu, że znowu zbli inw estycje zaplanowano 140 żyliśmy się do niebezpiecznej mln zł. granicy przekroczenia 60-proPrezydent Tadeusz Wrona, centowego wskaźnika wylicza który jako pierwszy zabrał głos dr inż, Jan Czekajewski nego ze stosunku zadłużenia do Dyrektor N aczelny w sprawie budżetu. Zapewniał Columbus Instruments ogółu dochodów. Stoimy przed górnolotną retoryką, że liczby Columbus, Ohio, USA niebezpieczeństwem zaniecha są tylko liczbami, a rzeczywista nia - z konieczności - ważnych sytuacja finansowa miasta ma inwestycji. Pod znakiem zapy się dobrze, a nawet coraz lepiej, tania stoją inwestycje drogowe, próbował minimalizować nie na które czekają, i których do dostatki miejskiej kasy w przy magają się mieszkańcy. Po szłym roku. Radni zgodnie rzedsiębiorstwo Wodocią gów i Kanalizacji Okręgu trzebne są w każdej dzielnicy na uznali, że dość jest już świado Częstochowskiego SA już po razmego, złego szacowania wydat obrzeżach miasta - na Parkitce, czwarty zostało laureatem presti ków. Zwrócili uwagę na istotne Grabówce, Sabinowie. Ludzi żowej nagrody Gazela Biznesu. nie zadowoli już remont Alei To wyróżnienie dla dynamicznieproblemy miasta - gwałtownie NMP (w dodatku przeszacowa rozwijających się firm stanowi rosnące zadłużenie, grożące ny i źle nadzorowany) czy ko przekroczeniem dopuszczalne ikonę identyfikowaną z rzetelno ścią, wiarygodnością i dobrą mar lejnego muzeum. go, 60-procentowego wskaźni ką. Podstawowym celem Po wtóre deficyt budżeto ka zadłużenia do dochodów, rankingu jest promowanie szybko wy zostaje pogłębiony przez konieczność ograniczania wy rozwijających się firm, ale nie ła przyjęcie przez miasto 60-midatków, głównie w administra two jest otrzymać prestiżową sta lionowego zadłużenia Miejskie cji oraz brak przeciwdziałania tuetkę rączej gazeli. Firma musi go Szpitala Zespolonego. Tego zmniejszaniu się liczby miesz uzyskać pozytywną opinię na te mat swej wiarygodności, solidno nikt nie uwzględnił w projekcie, kańców i emigracji młodych ści i przejrzystości działania. W a ma to kolosalne znaczenie według prognoz z 260 tys. rankingu uwzględniane są nie tyl i wpływ na finanse. spadnie w 2030 roku do 190 ko wyniki finansowe za ostatni Uważam, że konieczne jest tys. Za jedyny pozytyw uznali rok działalności, ale badana jest spotkanie prezydenta z parla wyliczone zgodnie z potrzeba dynamika rozwoju firmy. Pre mentarzystami i radnymi w celu mi wydatki na oświatę. Do pro miowany jest stabilny i dyna miczny rozwój za okres ostatnich ustalenie priorytetów. Trzeba pozycji budżetu kom isje trzech lat. R odpowiedzieć na podstawowe i radni złożyli kilkadziesiąt P G azela dla W odociągów P pytania: jak rozparcelowywać środki, co jest najważniejsze dla miasta, na jakie wsparcie finan sowe można liczyć i przed jaki mi stoimy zagrożeniami? Obawiam się, że już niedłu go po kontroli RIO możemy usłyszeć: Stop. Koniec z inwe stycjami. Czas spłacać długi. I co wtedy? Jedynym pozytyw nym aspektem budżetu są jasno oszacow ane wydatki na oświatę. I co istotne, po raz pierwszy w historii nowego samorządu zaczęto poważnie m ówić o budżecie, dokładnie analizować potrzeby i wydat ki, nie ukrywam, że duża w tym zasługa radnego Dom aga ły. Radni muszą w reszcie po dejść poważnie do swojej roli i określić się czy chcą wresz cie wziąć w sw oje ręce odpo w iedzialność za miasto, czy nadal robić uniki, że jakoś bę dzie i zrzucać winę za błędy na poprzedników. Powinno zacząć m yśleć się globalnie o sprawach m iejskich i skoń czyć z ideą bycia lepszym lub gorszym przyjacielem królicz ka, co w C zęstochowie zawsze decydow ało o załataniu ka wałka chodnika. M AREK DOM AG AŁA klub PiS, przewodniczący K om isji Skarbu Rozpatruję projekt budżetu na 2008 z nieco szerszej per spektywy. Sytu ację C zęsto chowy odnoszę do innych, po dobnych w ielk ością miast. Um ieszczam całość na tle sy tuacji finansów na szczeblu krajowym. Obie perspektywy nie wyglądają optymis- tycz nie. I tak spoglądając na szcze bel centralny, w ygląda to SZTYW NY BIUROKRATYZM PRZESZKODĄ DLA SPORTU P r z e p is do J Po drugiej stronie nie widać zdecydowanych działań obli czonych na wzrost dochodu. A ich głównych źródłem jesteśmy my, mieszkańcy miasta. Jest wręcz odwrotnie, miasto się wyludnia i to w szybkim tem pie. Jest nas 239 tys., a było już 260 tys.. GUS przewiduje, że w 2030 będzie nas tys. Jaka jest na to recepta? Prosta, ale.. niepopularna: - zmniejszajmy wydatki - szukajmy wzrostu dochodów - robimy to równocześnie W wydatkach trzeba twar dych decyzji oszczędnościo wych w oparciu o rzetelny przegląd rzeczywistych zadań do wykonania, dosłownie na każdym stanowisku urzędni czym, nadania realnych priory tetów i co najważniejsze twardej postawy wobec róż nych lobby, grup nacisku itd. Kto to zrobi? Niestety we współczesnej Europie, a tym bardziej w Polsce trudno zna leźć polityków, którzy są w sta nie m ówić trudną prawdę, wyciągać z niej wnioski. Jedni po prostu na ekonomii się w ogóle nie znają, inni. no cóż. Po 4 latach i tak odejdą, a długi pozostawią nam i naszym dzieciom. Problem polega na tym, że one też to widzą, biorą więc paszport i już TU NIGDY NIE WRÓCĄ. A politycy? Da lej obiecują wszystkim niemal wszystko. Byle do następnych wyborów. Jak długo takie gos podarowanie naszymi wspólny mi pieniędzmi może trwać? Obawiam się, że już niedługo. Bo tak jak za 2 lata grozi nam w mieście komisarz za przekro czenie wskaźników zadłużenia, tak za niewiele więcej na szcze blu krajowym potężny kryzys budżetowy. Czego sobie i Pań stwu nie życzę. not. UG DZIEŃ OTW ARTY SPSK Ciepło, św iątecznie i niech ta k będzie w iecznie ban i nuje Samson, w ciągu dwóch tygo dni przedstawił dokumentację budowy obiektów potwierdzającą, iż przewi dziano w nich prowadzenie działalno ści sportowej. - To absurd. Przecież te budynki postawiono ponad 25 lat temu eden z nich brzmi: odległość mię i od tylu lat siłownia w nich działa denerwuje się Polis. Jak słusznie za dzy poszczególnym i wieszakami w szatniach publicznych ma wynosić uważa, nie jest to jedynie problem si pół metra. Tego wymogu, jak spraw łowni. - Ile obiektów w Częstochowie, dziliśmy, nie spełnia żadna publiczna. gdzie funkcjonują różnego rodzaju Ani filharmonia, ani teatr, ani Ośrodek kluby sportowo-rekreacyjne, spełnia te Promocji Kultury czy Regionalny kryteria? Raczej niewiele - mówi. To Ośrodek Kultury. Dlaczego zatem sta przekonanie nie uspakaja go, bo co bę dzie gdy prezes nie dostarczy odpo ło się to koronną przeszkodą do spo kojnej egzystencji siłowni Samson, wiednich dokumentów? - Czy każą nam przerwać działalność - pyta. działającej w ramach TKKF Ogni Na tym nie koniec niedorzeczno sko przy SM Hutnik? Zgodnie z zarządzeniem ministra ści. - Kolejna informacja zbulwerso wała i... rozśm ieszyła wszystkich. zdrowia siłownie, jak sale gimnastycz Okazało się, że w szatniach publicz ne, zalicza się do pomieszczeń odnowy biologicznej. To stało się asem w ręka nych wieszaki na ubrania mają mieć odstępy pół metrowe. Ile instytucji wie dla częstochowskiego sanepidu. w Częstochowie spełnia ten wymóg? Efektem ubiegłorocznej kontroli było kilka zaleceń - wybudowanie oddziel Sądzę, że żadna. Trzeba będzie więc zamknąć filharmonię, teatr i nie tylko nych sanitariatów dla kobiet i oddziel stwierdza prezes Polis. nego pomieszczenia dla sprzątaczek Samson, działający w ramach oraz pokrycie materaców materiałem TKKF Ognisko, by funkcjonować na łatwo zmywalnym. Zarządzający dy rektywy wykonali, choć jak podkreśla rzecz dzieci i młodzieży, szuka róż prezes siłowni Stefan Polis, aktualnie nych rozwiązań. To jedyne w woje przewodniczący dzielnicy Wrzosowiak w ództw ie śląskim tzw. ognisko regulaminowe, nie posiadające osobo z finansami było krucho. wości prawnej. Dlaczego? - Działamy Jakież było jego zdumienie, gdy po niedawnej rekontroli sanepid pod w strukturach spółdzielni, bo to mini niósł nowe, zupełnie nieoczekiwane malizuje koszty utrzymania. Teraz od płatność miesięczna od osoby jest kwestie. Zażądano, by prezes spół dzielni Hutnik, przy której funkcjo niewielka - 30 zł. Gdybyśmy przepro W ygląda na to, że prawie wszystkie częstochowskie instytucje kultury i sportu funkcjonują niezgodnie z zarządzeniami m inistra zdrowia katastrofalnie. Jesteśmy zadłu żeni na ponad 500 mld (!) zło tych, czyli na prawie 14 tys. złotych na każdego obywatela! Dług ten systematycznie ro śnie od wielu lat. Wbrew temu co mówią przeciwnicy rządów PiS w drugiej połow ie 2006 i w 2007 sytuacja ta była ustabi lizow ana i dług publiczny przestał rosnąć. N ieco inaczej wygląda to na szczeblu samo rządowym. Tu zadłużenie jest niższe i wynosi tylko 22 mln zł. Jak wygląda na tym tle Częstochowa? D ość kiepsko. Patrząc na te zjawisko hi storycznie mniej więcej do ro ku 2002 m ieliśm y problem bardzo niskiego wskaźnika in westycji (poniżej 10%). Póź niej wskaźnik ten zaczął rosnąć (dobre zjawisko) i osiągnął w zeszłym roku 22 % (to procent wydatków majątkowych w w y datkach ogółem). A le równo cześn ie od lat obserwujemy silny wzrost zadłużenia miasta, od poziomu około 150 mln w roku 2002 do 366 mln przewi dywanych w roku D o datkowo niepokój budzi rosnąca dynamika wzrostu za dłużenia. Na sam rok 2008 pla nowany jest deficyt w wysokości 79 mln plus dodat kowa spłata długo na 39 mln, łącznie brakuje niemal 116 mln zł! A liczby te nie obejmują ta kich problemów jak np. szpital miejski. Wydaje się, że nasz urząd zachorował na bardzo po wszechną chorobę urzędową. W wielu urzędach praktycznie NIE DA SIĘ ŁATWO ZAHAMOWAĆ wydatków! Urzędy stały się w tej sprawie sam owystarczalne i nawet bez wykonywania zadań ze wnętrznych (np. inwestycje) i tak są w stanie wydać dowol nie dużo na własną obsługę. wadzili zmiany prawne koszt wzrósłby procent. Ile młodzieży stać było by na płacenie stu złotych miesięcznie za zajęcia? Z 400., które przychodzi rocznie, zostałaby garstka - mówi Ste fan Polis. Akcentuje przy okazji po moc prezesa Hutnika Kazimierza Jarosza. - Spółdzielnia użycza nam po mieszczeń w ramach działalności spo łeczno-wychowawczej, co rozwiązuje problem wysokiego czynszu - dodaje. Ponadto jest to jedyna siłownia w Częstochowie, posiadającą certyfikat Polskiego Związku Kulturystyki, Fitnessu i Trójboju Siłowego. Działacze ogniska realizują wiele inicjatyw spo łecznych, w dzielnicach Wrzosowiak 1 Raków. Organizują festyny dla miesz kańców, akcje lato i zima dla dzieci i młodzieży. Jak podkreśla Stefan Polis jest to jedyna placówka w mieście, któ ra działa poza lekcjami do godz. 22. (200 godzin w miesiącu). W ciągu ostatnich pięciu lat jego członkowie osiągnęli sukcesy sportowe.. Na koncie klubu są dwa tytuły mistrza Polski w kulturystyce (tę dyscyplinę klub ak tualnie rozwija). Zdobyli je Sławomir Daczkowski i Grzegorz Ozga, który zo stał również mistrzem Europy. Ostatnie kłopoty siłowni Sam son potwierdzają bezsens biurokra tycznych przepisów. Ale któż się tym przejmuje? Jak to w Polsce - wiele mówi się o upowszechnianiu i wspar ciu dla sportu i niestety, nadal ciągle się tylko mówi. URSZULA GIŻYŃSKA fią wyczarować tak niesamowite rzeczy. Zawodowcy często radzą sobie z tym gorzej - chwaliła Antonina Chmielew ska. Uczestnicy smacznej zabawy rywa lizowali o praktyczne nagrody w postaci sprzętu AGD. Zespół szkół specjalnych SPSK to działająca od 2001 roku instytucja oświa towa, na którą składają się: Gimnazjum łodzież ze szkół integracyjnych i Specjalne, Katolicka Szkoła Zawodowa ośrodków szkolno-wychowaw Specjalna oraz Szkoła Przysposabiająca czych, która przybyła w środę do placów do Pracy. Do placówki uczęszcza obecnie ki przy ulicy Okólnej, poza poznaniem zasad jej pracy i wzięciem udziału 76 w uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadających orzeczenie otwartych zajęciach, miała także możli do kształcenia specjalnego. Dzieci dojeż wość wspólnej zabawy podczas dekoro dżające z okolic Częstochowy mają moż wania bożonarodzeniowego drzewka, liwość zamieszkania w położonych blisko przygotowywana świątecznych ozdób, szkoły internatach, prowadzonych przez podziwiania wystawy prac uczniów oraz siostry zakonne. Kadrę nauczycielską sta oglądania prezentacji multimedialnej o nowią fachowcy, prowadzący zajęcia w działalności szkoły. - Nasza szkoła dzieli małych grupach, przez co praca jest mak się na 3 odrębne placówki: gimnazjum, symalnie zindywidualizowana. Nauka w szkoła zawodowa i szkoła przysposobie SPSK jest bezpłatna. nia do pracy. Każda z nich pokazuje, co ŁUKASZ STACHERCZAK robi, a przy okazji prezentujemy najmil 5. grudnia Zespól Szkól Specjalnych SPSK na słodko przywitał wszystkich odwiedzających, organizując dzień otwarty, połączony z pieczeniem świątecznych łakoci M sze oblicza świąt - powiedziała GCz dyrektor SPSK Antoni na Chmielewska. Dzień otwarty stał się tak że okazją do rozstrzygnięcia konkursu na najpiękniejsze wypieki świąteczne, w którym wzięły udział klasy szkoły przysposabiającej i zawodo wej. Owocem zmagań stały się najrozmaitsze lukrowane choinki, szopki, gwiazdy, a także ciasteczka, pierniki i ca ła masa innych świątecznych wypieków. - Aż trudno uwie- podczas dnia otwartego uczniowie Innych szkół rzyć, że te młode osoby potra- uczestn czyli w zajęciach plastycznych

TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE

TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W POLSCE Jesteśmy uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej Nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej Gustaw i Harnaś w Warszawie, stolicy Polski. Chcielibyśmy opowiedzieć

Bardziej szczegółowo

Kamila Kobylarz. A oto wyróżnione prace i kilka ciekawych opracowań: Wesołych Świąt

Kamila Kobylarz. A oto wyróżnione prace i kilka ciekawych opracowań: Wesołych Świąt Uczniowie klas 4-6 wykonali kartki świąteczne techniką komputerową, a do tego opisywali krótko czym dla nich jest MAGIA ŚWIĄT Nagrodzono 2 prace: Kamili Kobylarz i Zuzanny Madejskiej gratulujemy A oto

Bardziej szczegółowo

Anna Kraszewska ( nauczyciel religii) Katarzyna Nurkowska ( nauczyciel języka polskiego) Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białymstoku SCENARIUSZ JASEŁEK

Anna Kraszewska ( nauczyciel religii) Katarzyna Nurkowska ( nauczyciel języka polskiego) Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białymstoku SCENARIUSZ JASEŁEK Anna Kraszewska ( nauczyciel religii) Katarzyna Nurkowska ( nauczyciel języka polskiego) Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białymstoku SCENARIUSZ JASEŁEK Czas wydarzeń : 24 grudnia Występują : Mama Tata Dzieci

Bardziej szczegółowo

BOŻE NARODZENIE w Polsce i Anglii

BOŻE NARODZENIE w Polsce i Anglii BOŻE NARODZENIE w Polsce i Anglii Gdzie spędzacie czas Świąt Bożego Narodzenia? * Wigilię spędzamy w domu. W okresie świątecznym odwiedzamy nasze rodziny i przyjaciół, żeby spędzić ten czas razem. Spędzamy

Bardziej szczegółowo

Modlitwa za Służbę Celną z udziałem Celników na Jasnej Górze!

Modlitwa za Służbę Celną z udziałem Celników na Jasnej Górze! Modlitwa za Służbę Celną z udziałem Celników na Jasnej Górze! W piątek - dn. 13.05.2016. r. o godz. 17.00 przed Cudownym obrazem Królowej Polski na Jasnej Górze - Mszę świętą w intencji wszystkich Funkcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Niestety, tylko nieliczni mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu spędzają Święta ze swoimi bliskimi w domach rodzinnych. Przeważająca część

Niestety, tylko nieliczni mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu spędzają Święta ze swoimi bliskimi w domach rodzinnych. Przeważająca część Niestety, tylko nieliczni mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu spędzają Święta ze swoimi bliskimi w domach rodzinnych. Przeważająca część pozostaje w ośrodku. - Zapewnienie serdecznej, ciepłej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA HARCERSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ r. CZUWAJ nad naszymi drogami. Jasna Góra

OGÓLNOPOLSKA HARCERSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ r. CZUWAJ nad naszymi drogami. Jasna Góra OGÓLNOPOLSKA HARCERSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ 16-18.05.2014 r. CZUWAJ nad naszymi drogami Jasna Góra nad naszymi drogami CZUWAJ Drogie Druhny! Drodzy Druhowie! Przed nami kolejne, majowe pielgrzymowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŚPIEWAJMY JEZUSOWI 15 grudnia 2011 r. godz.11 00

ZAŚPIEWAJMY JEZUSOWI 15 grudnia 2011 r. godz.11 00 IV INTEGRACYJNY KONCERT KOLĘD ZAŚPIEWAJMY JEZUSOWI 15 grudnia 2011 r. godz.11 00 Wstęp muzyczny Całą noc padał śnieg - instrumentalnie, gra Grzegorz POWITANIE W tak piękny sposób Grzegorz wprowadził nas

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ MIESIĘCZNIK DLA RODZICÓW DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 24 W CHORZOWIE

GRUDZIEŃ MIESIĘCZNIK DLA RODZICÓW DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 24 W CHORZOWIE NR 72 (106) 2015 GRUDZIEŃ MIESIĘCZNIK DLA RODZICÓW DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 24 W CHORZOWIE Niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie pełen atmosfery radości, wytchnienia i zatrzymania od codziennego pędu.

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 Opiekun SU: Jadwiga Banasik Hasło: Samorząd Uczniowski wspiera działania szkoły na rzecz organizowania zadań propagujących współdziałanie uczniów, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/4316,spotkanie-wigilijne-sluzb-podleglych-mswia.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 00:39 Autor: Magdalena Tomaszewska

Bardziej szczegółowo

Opracował: Artur Bugaj kl.vi,,c

Opracował: Artur Bugaj kl.vi,,c TADYCJE Opracował: Artur Bugaj kl.vi,,c Spis treści: Szopka... - 3 - Kolędy... - 4 - Opłatek... - 5 - Pierwsza Gwiazda... - 6 - Pasterka... - 7 - Choinka... - 8 - Święty Mikołaj... - 9 - Źródła informacji...-

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE

BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE NR 2/2013 Zaproszenie W tym roku podjęliśmy kolejną próbę spotkań połączonych ze wspólnym śpiewaniem. A okazja ku temu jest doskonała. Zbliżają się święta

Bardziej szczegółowo

Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu 1945-2013

Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu 1945-2013 Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu 1945-2013 Na podstawie materiałów z internetu i pracy Pani Gabrieli Członki Opracował Danuta Zielińska Zbigniew Herbut Początki w Bolesławcu Na Dolnym Śląsku tuż po zajęciu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI KONTROLOWANE: RAPORT RAPORT. przygotowany przez P.R.E.S.C.O. GROUP SA

WYDATKI KONTROLOWANE: RAPORT RAPORT. przygotowany przez P.R.E.S.C.O. GROUP SA RAPORT przygotowany przez P.R.E.S.C.O. GROUP SA Lipiec 2014 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Dług chcę, czy muszę?... 4 Mam dług mam problem?... 5 Długi do remontu... 6 Z długiem w świat... 7 Dzieci ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Napisano dnia: 2016-11-26 15:31:06 Mieszkańcy Chmielenia (gm. Lubomierz) od lat proszą o budowę chodnika w ich wsi, w staraniach wspierają ich

Bardziej szczegółowo

" wigilia dla 100 dzieciaków " 16.12.2013r miejsce Endorfina Foksal Warszawa

 wigilia dla 100 dzieciaków  16.12.2013r miejsce Endorfina Foksal Warszawa " wigilia dla 100 dzieciaków " " 16.12.2013r miejsce Endorfina Foksal Warszawa Święta Bożego Narodzenia są dość szczególnym okresem w roku dla nas wszystkich a Dzień Św.Mikołaja jest dla dzieci dniem pełnym

Bardziej szczegółowo

Wigilia w internacie

Wigilia w internacie Wigilia w internacie Tradycyjnie, jak co roku, w internacie naszej szkoły odbyła się kolacja wigilijna. Jest to zawsze bardzo uroczyste i wzruszające wydarzenie, na które mieszkańcy czekają z utęsknieniem.

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 36

SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!! Dziecko pilnie poszukuje opiekuna. Kandydat powinien: Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!!

Bardziej szczegółowo

Internauci a Święta Bożego Narodzenia. Badanie ilościowe gemiusadhoc, listopad 2004

Internauci a Święta Bożego Narodzenia. Badanie ilościowe gemiusadhoc, listopad 2004 Internauci a Święta Bożego Narodzenia Badanie ilościowe gemiusadhoc, 23-25 listopad 2004 1 Podsumowanie (1) Internauci, mimo że dysponują najnowocześniejszą techniką, są tradycjonalistami, jeśli chodzi

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania,

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania, DZIEŃ TERAPEUTY 16 października pracownia komputerowa z przygotowaniem do zawodu zorganizowała Dzień Terapeuty. Były różne konkurencje takie jak: rysowanie portretów instruktorów, zagatki i pytania, golenie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 I SEMESTR Zadzwonił pierwszy dzwonek. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Przed nami dużo nauki, ale nie tylko. Zobaczcie co ciekawego dzieje się w klasach 1-3

Bardziej szczegółowo

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski G łos związkowca Numer 31/2016 26.10.2016 e-tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Sztandar Oddziału Kraśnik poświęcony! Związkowcy z NSZZ Solidarność Oddziału

Bardziej szczegółowo

Konkurs składał się z sześciu konkurencji przygotowanych dla 10 - osobowych reprezentacji każdej ze szkół. Fot. Anna Kosała

Konkurs składał się z sześciu konkurencji przygotowanych dla 10 - osobowych reprezentacji każdej ze szkół. Fot. Anna Kosała Dnia 19 grudnia 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej we Frycowej miał miejsce pierwszy Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy Ojców naszych obyczajem dla szkół podstawowych. Jego pomysłodawcą

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu Spis treści. Gliwice 2016 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu Spis treści. Gliwice 2016 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści LITURGIA DOMOWA Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2016 r.... 2 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [A]... 3 II Niedziela Adwentu [A]... 4 III Niedziela Adwentu [A]...

Bardziej szczegółowo

BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU ZAUWAŻ CZŁOWIEKA. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili (Mt 25,40).

BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU ZAUWAŻ CZŁOWIEKA. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili (Mt 25,40). BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU ZAUWAŻ CZŁOWIEKA Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili (Mt 25,40). XXI wiek to czas globalizacji i licznych osiągnięć techniki.

Bardziej szczegółowo

Romowie lub Cyganie są grupą etniczną pochodzenia indyjskiego, której członkowie zamieszkują większość państw świata. Stanowią społeczność wysoce

Romowie lub Cyganie są grupą etniczną pochodzenia indyjskiego, której członkowie zamieszkują większość państw świata. Stanowią społeczność wysoce Romowie lub Cyganie są grupą etniczną pochodzenia indyjskiego, której członkowie zamieszkują większość państw świata. Stanowią społeczność wysoce zróżnicowaną pod względem językowym oraz kulturowym. Mimo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 grudnia 2007 r.

Warszawa, 17 grudnia 2007 r. Gwiazdka w domach internautów Warszawa, 17 grudnia 2007 r. O badaniu Celem badania było przedstawienie zwyczajów bożonarodzeniowych obchodzonych w domach internautów. Badani internauci odpowiedzieli na

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO CARITAS. Gimnazjum nr 17 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gdańsku- Zaspie

SZKOLNE KOŁO CARITAS. Gimnazjum nr 17 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gdańsku- Zaspie SZKOLNE KOŁO CARITAS Gimnazjum nr 17 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gdańsku- Zaspie Kim jesteśmy? Jesteśmy wolontariuszami Szkolnego Koła Caritas. Jest nas około czterdziestu.

Bardziej szczegółowo

TUCHOLA DOTKNĘŁA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

TUCHOLA DOTKNĘŁA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA Od 12go grudnia b.r. w diecezji pelplińskiej odbywała się peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży. Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani, gościły również w naszym mieście i to w piękny, radosny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/175/2013 ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2013 KOMERCYJNE CZY TRADYCYJNE?

Warszawa, grudzień 2013 BS/175/2013 ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2013 KOMERCYJNE CZY TRADYCYJNE? Warszawa, grudzień 2013 BS/175/2013 ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2013 KOMERCYJNE CZY TRADYCYJNE? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: ksmdp@o2.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz formacyjny

Bardziej szczegółowo

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie Numer 4-2016/2017 Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie maluchy wchodzące do Bajeczki powitała

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło 1. Spotkania zespołu 2. Konkursy 3. Inne działania Zespół nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Skład Apostolski, Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie, Chwała..., Pod Twoją obronę... Akt strzelisty: O mój Jezu...

Skład Apostolski, Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie, Chwała..., Pod Twoją obronę... Akt strzelisty: O mój Jezu... CUDOWNY LEK Proszę uważnie przeczytać informacje. Lek wydaję się bez recepty. Przechowywanie: Przechowywać w miejscach dostępnych dla dzieci. Data ważności: Lek nie ulega przeterminowaniu. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!!

SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!! SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!! Relacja ze spotkania z nr 1 rodziną przy wręczeniu paczki. Rodzina wyczekiwała wolontariuszy. Poza panią Anną i Mają był również dziadek,

Bardziej szczegółowo

1 Mało znane litanie do Świętych

1 Mało znane litanie do Świętych 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......5 Litania do Świętej Anny......7 Litania do Świętego Judy Tadeusza......9 Litania o Świętej Marii Magdalenie.... 11 Litania do Świętego Jerzego.... 13 Litania

Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Święta Bożego Narodzenia w przedszkolnym obiektywie.

Święta Bożego Narodzenia w przedszkolnym obiektywie. Święta Bożego Narodzenia w przedszkolnym obiektywie. Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości, ciepła oraz świątecznych przygotowań. W naszym przedszkolu mamy to szczęście, że okres ten zaczyna

Bardziej szczegółowo

Zawsze pamiętaj, aby być mądrym uczestnikiem ruchu drogowego!

Zawsze pamiętaj, aby być mądrym uczestnikiem ruchu drogowego! Zawsze pamiętaj, aby być mądrym uczestnikiem ruchu drogowego! Wakacje tuż, tuż i będziesz na pewno więcej przebywać na świeżym powietrzu! To bardzo dobrze, ale Nie możesz zapominać o zasadach bezpieczeństwa!

Bardziej szczegółowo

Akademia Elfów Świętego Mikołaja rodzinna gra miejska

Akademia Elfów Świętego Mikołaja rodzinna gra miejska Akademia Elfów Świętego Mikołaja rodzinna gra miejska ZwalczNude.pl to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno dorośli szukający ciekawych form rozrywki jaki rodziny z dziećmi szukających

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: pelplin.ksm@gmail.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTA TO PIĘKNY CZAS, KIEDY MOŻEMY SPOTKAĆ SIĘ W RODZINNYM GRONIE I ZJEŚĆ ULUBIONE POTRAWY

ŚWIĘTA TO PIĘKNY CZAS, KIEDY MOŻEMY SPOTKAĆ SIĘ W RODZINNYM GRONIE I ZJEŚĆ ULUBIONE POTRAWY ŚWIĘTA TO PIĘKNY CZAS, KIEDY MOŻEMY SPOTKAĆ SIĘ W RODZINNYM GRONIE I ZJEŚĆ ULUBIONE POTRAWY Co jednak zrobić, by nie przesadzić z biesiadowaniem i nie cierpieć z powodu rozstroju żołądka? Przygotuj potrawy

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

Firmowe życzenia świąteczne

Firmowe życzenia świąteczne Wszystkim Klientom, Partnerom oraz Sympatykom naszej firmy składamy życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku. Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK JUBILEUSZ. 10 lat naszych kół

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK JUBILEUSZ. 10 lat naszych kół JUBILEUSZ 10 lat naszych kół powołane zostało 12 04 2002 r. Do chwili obecnej korzysta z lokalu udostępnianego przez Kierownictwo Administracji PODGRODZIE w Klubie Seniora przy ul. Krasnobrodzkiej `10/3.

Bardziej szczegółowo

Pomoc uchodźcom - ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie

Pomoc uchodźcom - ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie Pomoc uchodźcom - ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie Sprawozdanie dla Darczyńców Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich STOWARZYSZENIE POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH PRZY ZGROMADZENIU KSIĘŻY MARIANÓW Niezawinione

Bardziej szczegółowo

20 czerwca 2015 roku. Na czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej.

20 czerwca 2015 roku. Na czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej. 1 20 czerwca 2015 roku Na szlaku Polski Walczącej Na 19-20 czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej. Biwakowaliśmy w Szkole Podstawowej im. AK w Jabłonnie, w której gościliśmy

Bardziej szczegółowo

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela. Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela. Jan Paweł II W grudniu 2010 roku w ramach tygodnia wolontariatu w Publicznej Szkole

Bardziej szczegółowo

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia spędzają w naszym regionie wakacje. Obóz rozpoczął się od uroczystej mszy

Bardziej szczegółowo

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ` U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE Numer 34 (140) Mierzeszyn, 15 listopada 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 91. URODZINY KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

Bardziej szczegółowo

Poznajemy tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia

Poznajemy tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia Literka.pl Poznajemy tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia Data dodania: 2008-05-15 07:21:30 Większość dzieci kojarzy święta Bożego Narodzenia wyłącznie z prezentami. Realizując mój projekt chciałam,

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

2 Pytania badawcze: 3 Wyjaśnienie pojęć z pytań badawczych: 3.1 Pytanie pierwsze. 3.2 Pytanie drugie

2 Pytania badawcze: 3 Wyjaśnienie pojęć z pytań badawczych: 3.1 Pytanie pierwsze. 3.2 Pytanie drugie Prezentacja podsumowująca projekt Zagrożenie dla uczniów Gimnazjum w Birczy ze względu na brak ograniczenia prędkości na ulicy Jana Pawła II znajdującej się przy samej szkole. Opracował: EFGMORS 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony.

Filip idzie do dentysty. 1 Proszę aapisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony. 114 Lekcja 12 Tak ubrany wychodzi na ulicę. Rezultat jest taki, że Samir jest przeziębiony. Ma katar, kaszel i temperaturę. Musi teraz szybko iść do lekarza. Lekarz bada Samira, daje receptę i to, co Samir

Bardziej szczegółowo

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje).

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje). Protokół z sesji Rady Dzielnicy "Lisiniec" która odbyła się 16 kwiecień 2013 roku w siedzibie Rady Częstochowie przy ul. Wręczyckiej, w godz. 18.10 20.20. w SP nr 13 w Sesję prowadził Przewodniczący Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Szkoła Podstawowa w Rzechcie im. Bohaterów Walk Nad Wartą Września 1939r" PROJEKT EDUKACYJNY DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Opracowanie projektu: - Izabela Pawlińska - Małgorzata Kowalczyk - Jolanta

Bardziej szczegółowo

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Publiczne Przedszkole w Kotowiecku PROJEKT EDUKACYJNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Opracowanie projektu: Wstęp Święta Bożego Narodzenia są dla wszystkich ludzi a zwłaszcza dla dzieci szczególnym przeżyciem.

Bardziej szczegółowo

NASZ WSPÓLNY 2011 ROK. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

NASZ WSPÓLNY 2011 ROK. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski NASZ WSPÓLNY 2011 ROK Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Ks. Proboszcz pobłogosławił nas na 2011 rok 2011 rok luty 2011 Ferie zimowe w kawiarence parafialnej Nasi Parafianie pielgrzymowali

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda Wrzesień 2016 Mail z 03.09.16 Spotkanie członków PKRD przełożone na 11.09.16 Szczęść Boże! Witam serdecznie po wakacjach wszystkich członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci. Z powodu mojego ważnego

Bardziej szczegółowo

Urszula Lemańska. Zdrowa Kuchnia na. Boże Narodzenie

Urszula Lemańska. Zdrowa Kuchnia na. Boże Narodzenie Urszula Lemańska Zdrowa Kuchnia na Boże Narodzenie Urszula Lemańska Zdrowa Kuchnia na Boże Narodzenie Urszula Lemańska Zdrowa Kuchnia na Boże Narodzenie Skład: www.mpress-freelancer.pl Copyright by Urszula

Bardziej szczegółowo

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle.

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle. Krótka historia o życiu z łosiem w tle. Kim jest Mariusz? Mariusz Kowalczyk - Mario Przystojny 34 letni brunet o niebieskoszarych oczach, pasjonat muzyki i życia W jego życiu liczą się trzy kobiety: żona

Bardziej szczegółowo

III. Temat: Pakujemy plecak na pielgrzymkę. ks. Marek Studenski

III. Temat: Pakujemy plecak na pielgrzymkę. ks. Marek Studenski ks. Marek Studenski Katecheza dla dzieci młodszych Temat: Pakujemy plecak na pielgrzymkę III Katecheza dla dzieci młodszych Cele: uświadomienie czym jest pielgrzymka kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym.

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym. 1. W Samorządowym Przedszkolu w Zatorze odbywają się cykliczne spotkania z teatrem. We wrześniu, teatr edukacyjny przybliżył przedszkolakom wiadomości o sposobach przygotowania się zwierząt do zimy. W

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI Być dobrym jak chleb - święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci i młodzieży

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI Być dobrym jak chleb - święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci i młodzieży OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI Być dobrym jak chleb - święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci i młodzieży Rok 2017 - Rokiem Świętego Brata Alberta III edycja ogólnopolskiego konkursu literackiego

Bardziej szczegółowo

PRO MEMORIAM GAZETKA RODZINNA DLA BLISKICH I DALEKICH KREWNYCH PO MIECZU I PO KĄDZIELI

PRO MEMORIAM GAZETKA RODZINNA DLA BLISKICH I DALEKICH KREWNYCH PO MIECZU I PO KĄDZIELI Nr 24 GRUDZIEŃ 2015 PRO MEMORIAM GAZETKA RODZINNA DLA BLISKICH I DALEKICH KREWNYCH PO MIECZU I PO KĄDZIELI KALENDARIUM 1 listopada 1913 Urodziła się Janina Ordyczyńska z Gdulów 4 listopada 2015 Zmarła

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Z RODZINAMI POLEGŁYCH POLICJANTÓW

SPOTKANIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Z RODZINAMI POLEGŁYCH POLICJANTÓW POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/93390,spotkanie-ministra-spraw-wewnetrznych-z-rodzinami-poleglych-policjantow.html Wygenerowano: Niedziela, 22 stycznia 2017, 14:11 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

26 września uczniowie ze Szkolnego Wolontariatu uczestniczyli w inauguracji. programu Pola Nadziei w zielonogórskim Hospicjum im. Lady Ryder.

26 września uczniowie ze Szkolnego Wolontariatu uczestniczyli w inauguracji. programu Pola Nadziei w zielonogórskim Hospicjum im. Lady Ryder. Wolontariat informuje. 26 września uczniowie ze Szkolnego Wolontariatu uczestniczyli w inauguracji programu Pola Nadziei w zielonogórskim Hospicjum im. Lady Ryder. Zakupiliśmy tam za zebrane pieniądze

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Wolontariatu. Zespół Szkół Mechanicznych

Szkolny Klub Wolontariatu. Zespół Szkół Mechanicznych Szkolny Klub Wolontariatu Zespół Szkół Mechanicznych Ważny jest rodzaj pomocy, Którą się ofiaruję, Ale jeszcze ważniejsze od tego jest serca Z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II Przesłanie Papieża

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia dla studentów cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia dla studentów cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej Ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia dla studentów cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej 1. Co to jest Narodowy Fundusz Zdrowia? Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 KOCHAMY DOBREGO BOGA Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Spis treści Ogólna prezentacja podręcznika Jesteśmy dziećmi Boga...3 Program

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/2016 posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 11 maja 2016 roku

Protokół Nr 3/2016 posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 11 maja 2016 roku Realizowany porządek posiedzenia: Protokół Nr 3/2016 posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 11 maja 2016 roku 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015

Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015 Terminarz uroczystości i apeli szkolnych oraz spotkań z rodzicami w ZPO w Tuczępach - rok szkolny 2014/2015 L.p. Rodzaj uroczystości Tematyka ( środki realizacji) Termin Odpowiedzialny 1. Inauguracja roku

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej W dniu 13 marca 2015 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wyjechali

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

YK KKK

YK KKK YK 367-377 KKK 2197-2257 1 1 brzmienie Wj 20, 12 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Pwt 5, 16 Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

Te słowa towarzyszą młodym ludziom uczniom Zespołu Szkół nr 7 w Tychach, którzy od września ubiegłego roku tworzą...

Te słowa towarzyszą młodym ludziom uczniom Zespołu Szkół nr 7 w Tychach, którzy od września ubiegłego roku tworzą... Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

Osada Leśna Trzy Dęby. Wigilia firmowa. Oferta * * *

Osada Leśna Trzy Dęby. Wigilia firmowa. Oferta * * * Osada Leśna Trzy Dęby Wigilia firmowa Oferta 2016 * * * W Osadzie Trzy Dęby mogą Państwo spędzić piękny wieczór w gronie współpracowników w malowniczych, przytulnych wnętrzach ze stuletniej cegły. Wyróżnia

Bardziej szczegółowo

Pokazy Gimnastyczne oraz Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. Zakończenie projektu 1,2,3 z nami bezpieczny będziesz i Ty

Pokazy Gimnastyczne oraz Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. Zakończenie projektu 1,2,3 z nami bezpieczny będziesz i Ty Echo Piątki Grudzień Rodzice/Uczniowie W zdrowym ciele zdrowy duch Pokazy Gimnastyczne oraz Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego Zakończenie projektu 1,2,3 z nami bezpieczny będziesz i Ty Realizacja projektu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z 10 lat działalności Koła nr 1

Sprawozdanie z 10 lat działalności Koła nr 1 Sprawozdanie z 10 lat działalności Koła nr 1 Koło nr 1 powołane zostało 12 04 2002 r. Do chwili obecnej korzysta z lokalu udostępnianego przez Kierownictwo Administracji PODGRODZIE w Klubie Seniora przy

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Cel I zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza jej terenem. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja 1. Zachęcanie do szukania pomocy w trudnych

Bardziej szczegółowo