Świąteczne spotkania z Gazetą Częstochowską - strony 7, 9, 13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świąteczne spotkania z Gazetą Częstochowską - strony 7, 9, 13"

Transkrypt

1 Świąteczne spotkania z Gazetą Częstochowską - strony 7, 9, 13 6 «z «H i TYGODNIK REGIONALNY n ISSN grudnia 2007 r. - 9 stycznia 2008 r. Nr 51/52 (834/835) 1,50 zł (w tym VAT 0 proc.) Symbol miłości i obecności Chrystusa przebiegły pod hasłem Stawiajmy wyzwania, świećmy przykładem. W liście do wszystkich harcerzy Naczelny Kapelan ZHP napisał W stulecie skautingu uświadamiamy sobie, że to Bóg dał nam na tym świecie wszystko, co jest potrzebne do dobrego życia, ale to tylko od nas zależy, czy nie poniesiemy klęski. Mamy tak mało cza- Betlejemskie Światełko Pokoju su, właściwie tylko tyle, by dokonać przekazano harcerzom po raz 17. dobrych wyborów i czynić tylko to, co Akt tradycyjnie miał miejsce 16. grudnia na Jasnej Górze podczas mszy św., ko praca, polityka, zdobywanie prze ma sens. Nie może nas pochłonąć tyl celebrowanej przez ks. abp Stanisława mijających wartości. Stawiajmy Nowaka. Tegoroczne uroczystości wyzwania, świećmy przykładem. REKLAMA - Harcerze ze światełkiem betlejemskim i przesłaniem przybyli do Starostwa Powiatowego. W gabinecie starosty Andrzeja Kwapisza i w obecności wicestarosty Janusza Krakowiana oraz członka Zarządu Powiatu Jana Miarzyńskiego komendant hufca Adrian Staroniek złożył władzom powiatu życzenia świąteczne i noworoczne. UG NAJBLIŻEJ CZĘSTOCHOWY POŁOŻONY OŚRODEK NARCIARSKI DOLOMITY - SPORTOWA DOLINA B Y T O M - S U C H A G Ó R A Bytom, ul. Blachówka 94 tel C A Ł O R O C Z N E C E N T R U M N A R C IA R S K IE IS N O W B O A R D O W E 3 s t o k i n a ś n ie ż a n e i r a tr a k o w a n e. pn.-pt. 9-21, weekendy 9-22 więcej informacji na naszej stronie internetowej. Wypożyczalnie sprzętu sportowego, sklep, serwis narciarski, restauracja, ski bar, pensjonat ZYCZENIA Wszystkim naszym ^Czytelnikom i Przyjaciołom życzym^ ^ dobrych, obfitych w Łaski Pańskie, Św iąt Bożego N arodzenia, I a w N o w y m R o k u s a m e g o s z c z ę s c i a i w i e l e m i ł o ś c i : z e s p ó ł r e d a k c y jn y G a z e t y C z ę s to c h o w s k ie j" M. D r o d z y M i e s z k a ń c y C z ę s t o c h o w y! Z o k a z j i z b l i ż a j ą c y c h s i ę Ś w i ą t B o ż e g o N a r o d z e n i a, t a k b a r d z o z w i ą z a n y c h z p o l s k ą t r a d y c j ą, ż y c z ę P a ń s t w u s z c z ę ś c i a i w s z e l k i e j p o m y ś l n o ś c i. N i e c h t e n n i e z w y k ł y, ś w i ą t e c z n y c z a s b ę d z i e o k a z j ą d o r a d o s n y c h s p o t k a ń w g r o n i e r o d z i n y i p r z y j a c i ó ł, a n a d c h o d z ą c y N o w y R o k p r z y n i e s i e s p e ł n i e n i e w s z e l k i c h p l a n ó w i z a m i e r z e ń. Prezydent Miasta Częstochowy Tadeusz Wrona ISSN * Prosto z Watykanu Jezus chce rodzić się w k a ż d y m z n a s... " Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie Już wiele i z bardzo różnych źródeł słyszeliśmy o Świętach Bożego Narodzenia. Niewątpliwie są to najbardziej rodzinne dni w ciągu całego roku. Mamy czas wspólnie się spotkać, złożyć sobie życzenia, podzielić się opłatkiem, itd. Ale te Święta nie zamykają się tylko w ramach życzeń, Wigilii i opłatka. M u si być coś więcej. I tym najważniejszym elementem, który nieraz umyka, o którym zapominamy jest istota Bożego Narodzenia - czyli przyjście Jezusa. Każdego roku obchodzimy pamiątkę wydarzenia, które dokonało się ponad 2000 lat temu. Ale każdego roku mamy też możliwość doświadczenia na sobie narodzenia Chrystusa. Po to przecież przygotowywaliśmy się w czasie adwentu, taki cel miały rekolekcje i spowiedź. Z czystym sercem możemy przyjąć Chrystusa do swojej duszy i pozwolić Mu, by na nowo w nas się narodził. Boże Narodzenie to okazja do refleksji nad swoim życiem. Nie może być ono pustką, nie możemy lękać się, co przyniesie los. Czas Świąt jest czasem odnowienia naszej osobistej relacji do Jezusa. On pragnie przyjść do nas ze swoim pokojem, miłością, radością. Jeśli będziemy chcieli i oddamy Mu siebie to naprawdę Święta Bożego Narodzenia będą naszymi Świętami, naszym zwycięstwem nad tym, co nas przytłacza i z czym już nie możemy - po ludzku - dać sobie rady. ks. MICHAŁ WIECZOREK S z c z ę ś l i w y c h i s p o k o j n y c h, p e ł n y c h c i e p ł a i n a d z i e i Ś w i ą t B o ż e g o N a r o d z e n i a o r a z w s z e l k i e j p o m y ś l n o ś c i w N o w y m R o k u ż y c z ą Andrzej Kwapisz Starosta Powiatu Częstochowskiego Karol Ostalski Przewodniczący Rady Powiatu w Częstochowie N E S T E l a ń s z e t a n k o w a n i e Częstochowa Centrum Handlowe M 1 c M y Ík

2 2 20 grudnia 2007 r. - 9 stycznia 2008 r. - k r Dowcip na dzień dobry MAGDALENA FIJOŁEK wice dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 Rocznica Stanu Wojennego P o ś w ię c e n ie RESTRUKTURYZACJA MSzZ s z ta n d a r u cześnie Kurator Zbiorów Sztuki Wo tywnej na Jasnej Górze. - Internowa no kilkanaście tysięcy Polaków z Solidarności, wprowadzono godzi nę policyjną, przestały działać telefo ny, trzeba było załatwiać przepustki, Dwaj chłopcy podbiegają do policjanta. by poruszania się po kraju. Pamięta - Panie władzo, szybko, nasz nauczy my tę najmroźniejszą z zim - przy ciel! pominał czas stanu wojennego o. Jan - Co się stało? Napadli go? Golonka. - Odezwały się w ślad za tym restrykcje i strajki. To strajki, ten - Nie, on nieprawidłowo zaparkował... powszechny zryw Polaków, dopro wysłuchał ŁUKASZ STACHERCZAK wadził do tak wielkich zmian nie tyl N / ozpoczętej o godz mszy ko w kraju, ale i w Europie. Dziś św. w intencji Ojczyzny, co modlimy się przed Cudownym dziennie odprawianej od wprowa Obrazem Matki Bożej Królowej Pol dzenia stanu wojennegoski, by Ona po swojemu kierowała odprawianej w Kaplicy Matki Bo naszymi losami. By Ona podtrzymy zęstochowskie Przedsiębiorstwo Ko żej, przewodniczył ks. Ryszardwała ten piękny zryw Solidarności munalne otrzymało Brązowy Medal Umański, kapelan częstochowskiejw sercach Polaków, podtrzymywała na 56. Światowej Wystawie Innowacji Solidarności. -W tym sanktu jedność i solidarność, by budowa Brussels Eureka w Brukseli, za wdrożenie arium, w tym miejscu, zawsze czuli polskiego domu, Ojczyzny, była zarządzania środowiskowego EMAS na śmy się wolni. Nawet 13. grudnia godna i trwała - kontynuował. składowisku odpadów w Sobuczynie r., mimo rozpaczy tu byliśmy W czasie Eucharystii ks. UmańMłynku. Częstochowska spółka komunalna wolni - przypomniał na początku ski poświęcił sztandar częstochow uczestniczyła w wystawie w ramach stoiska eucharystii ks. Umański. skiego Stowarzyszenia Więzionych, polskiego przygotowanego przez Stowarzy Zgromadzonych ze wzrusze Internowanych i Represjonowanych szenie Polskich Wynalazców i Racjonaliza niem w głosie powitał o. płk Jan Go w Stanie Wojennym - WIR, który torów. Obok CzPK obecne były także lonka, kapelan w Ordynariacie ufundowali członkowie Stowarzy Politechnika Częstochowska oraz ISD Huta Polowym Wojska Polskiego, jedno szenia oraz sponsorzy, m. in. poseł Częstochowa. R Brukselski medal dla CzPK C REGION Z BLISKA Częstochow ska W M a m y s z p it a ln ą s p ó łk ę IR R Po mszy złożono kwiaty przed tablicą Solidarności w Kaplicy Matki Bożej PiS Szymon Giżyński. Po mszy pod tablicą Solidar ności złożono kwiaty, a Alei Sien kiewicza zapalono znicze, ustawione w kształcie krzyża - cią gnął się od figury Matki Bożej do pomnika ks. Jerzego Popiełuszki, pod którym złożono kwiaty. W sie dzibie Zarządu Regionu NSZZ So lidarność prezydent Tadeusz Wrona wręczył członkom WIR dyplomy i honorowe odznaczenia WIR-u Semper Fidelis. R Typowa polska logika - jak wiatr powieje tak idziemy LIST DO REDAKCJI Po co kasow ać m iesięczne bilety estem pasażerem Miejskiego góry została uiszczona. Czy bezustanne kasowanie biletu ma na celu kontrolę Przedsiębiorstwa Komunikacyjne go w Częstochowie Spółki z ograniczo przepływu ludności, tzn. inwigilację? ną odpowiedzialnością( ). Od kilku Regulamin na stronie MPK nic nie miesięcy MPK zaczęło wprowadzać mówi o tym, że kasowaniu mają podle elektroniczne bilety miesięczne. Bilet gać bilety miesięczne. Jedynie 8. 1 m iesięczny czyli BILET mówi, że: Po wejściu do pojazdu pa sażer obowiązany jest niezwłocznie OKRESOWY SIECIOWY charakte ryzuje się tym, iż jego zakup następuje skasować bilet oraz zachować go na czas trwania podróży. Sformułowanie po wpłaceniu zryczałtowanej opłaty zachować go na czas trwania podróza przejazdy na odpowiednią ilość dni. ży wyraźnie wskazuje na bilet jedno Do tej pory starych biletów miesięcz razowy, więc kara za nie skasowany nych papierowych nie trzeba było bilet miesięczny jest pobierana niele kasować. Spotkała mnie dziwna sytu acja. Mam zakupiony bilet miesięczny galnie. To, że MPK w Częstochowie inwigiluje na 30 dni (został zakupiony dzień pasażerów jest oczywiste. Poprzez ana wcześniej tzn. 10. grudnia) i zgodnie z lizę zapisów z kasowników elektronicz przepisami MPK ważny przez ten czas nych przewoźnik jest w stanie ustalić: bez jakichkolwiek ograniczeń na ilość kto gdzie i kiedy podróżował. Również przejazdów w mieście. Przy kontroli dane osobowe, które są podawane pod biletów stwierdzono że bilet jest nie czas ubiegania się o bilet miesięczny ważny, ponieważ nie został skasowa imię, nazwisko, adres, pesel (w jakim ny... Przepraszam, ale jeśli mam wyku piony przejazd na cały miesiąc bez celu???), numer dokumentu tożsamo ści) nie są chronione prawidłowo. ograniczeń, to jaki jest sens kasowania biletu? Czy MPK może nakazać taki Zbigniew B. (nazwisko do wiadomości redakcji) wymóg? Kontroler chciał mnie ukarać mandatem za to, że bilet nie został ska D o sprawy wrócimy w następnym numerze sowany, choć oplata za cały miesiąc z J a ostatniej sesji Radni przyjęli uchwałę o powo łaniu, na bazie Miejskiego Szpitala Zespolone go, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100-procentowym udziałem miasta pn. Częstochow skie Centrum Zdrowia. Tym samym rozpoczęła się nowa era częstochowskiej służby zdrowia. Wniosek przeszedł głosami 15. radnych. Przeciw było ośmiu, czterech wstrzymało się od głosu. Po wie lu latach, na wniosek radnego Jacka Kasprzyka, radni głosowali jawne. - Uznałem, że każdy z nas powinien imiennie wziąć odpowiedzialność za swoją decyzję, zwłaszcza że miasto nie zapewniło gwarancji pracow niczych - mówi Kasprzyk. Radni mieli sporo obaw. Izabela Nowak z PiS-u zwróciła uwagę na brak ukła du zbiorowego, Jerzy Nowakowski (PiS) sugerował by wcześniej utworzyć listę pracowników, którzy bę dą pracować w spółce, Marek Balt (LiD) proponował wstrzymanie restrukturyzacji, a Zdzisław Wolski (LiD) wnioskował o ujawnienie składu rady nadzor czej spółki. Przeważyła jednak opcja koniecznej re strukturyzacji, która zdaniem reformatorów ratuje zadłużony na 60 milionów złotych szpital i chroni przed zaciąganiem kolejnych długów. Szpital jako spółka nadal będzie świadczył bez płatne świadczenia medyczne, z tym tylko, że roz pocznie również działalność komercyjną. Dwie jego placówki - przy ul. Mirowskiej i ul. Bony - będą podlegać pod zarząd spółki, lecznica przy ul. Mickie wicza zostanie wydzierżawiona prywatnemu właści cielowi. Cały dług szpitala przejmie miasto. URSZULA GIŻYŃSKA N W k a p licy M a tk i B ożej na Jasnej Górze 13. g ru d n ia uroczyście śro dow iska solidarnościow e upa m ię tn iły 26. rocznicę w prow adzenia stanu wojennego. Poświęcono ró w n ie ż Sztandar Stowarzyszenia W ięzionych, I n ternow anych i R epresjonow anych W IR w Częstochowie. Piesi nie ważni, górą samochodziarze walczyliśmy. Dopiero po interwencji posła Giżyńskiego, miasto zmieniło zda nie, bo wcześniej nikt nas nie słuchał mówi mieszkaniec ul. św. Elżbiety. Od cinek ulicy Kordeckiego oznakowano jako drogę bez przejazdu i strefę za mieszkania. pór mieszkańców podjasnogórskiej Przez pięć lat był spokój. Ale akcja dzielnicy dotyczy niespełna 50-meprzeciwników blokady - głównie zmo trowego odcinek ciągu drogowego przy toryzowanych - kroczyła do przodu. ul. ks. Kordeckiego w Częstochowie Cóż im przeszkadzało? Ano to, że trze pomiędzy ul. bł. Jolanty a ul. św. Elżbie ba ty. Będący w istocie chodnikiem odci było nadrabiać niespełna pół kilome nek przez wiele lat był udostępniony do tra samochodem, by wyjechać z ul. Jolanty do ul. Kordeckiego. To mocno ruchu samochodowego. Było to zmorą doskwierało posiadaczom aut. Przystą dla pieszych. - Tu jest tak ciasno, że z pili do ataku. Uzbierano 53 podpisy od trudem przeciskały się jadące z naprze mieszkańców ulic Jolanty, Kapucyń ciwka auta. Piesi, by uniknąć wypadku skiej, Moniki i złożono wniosek do pre musieli schodzić na skraj skarpy. By nie zydenta Tadeusza Wrony o zlikwi spaść na ulicę trzeba było nie lada zręcz dowanie zagrodzenia. Podanie uwzględ ności, zwłaszcza zimą. Balanse nie raz niono pozytywnie i zlikwidowano blo kończyły się upadkami - mówi miesz kadę. Inne zdanie miał prezydent Wrona kanka ul. Kordeckiego. w 2002 roku. - Wówczas prezydent nie W 2002 roku, na wniosek miesz uznał argumentów przeciwników bloka kańców skierowany do posła Szymona dy. Pokazał mapę, na której wyraźnie Giżyńskiego, Miejski Zarząd Dróg i pre było zaznaczone, że w tym miejscu jest zydent Częstochowy zablokowali wy jazd z ulicy bł. Jolanty. - Długo o to tylko chodnik - mówi nam pani Jadwiga Przewodniczący Rady Dzielnicy, prezydent Częstochowy i dyrektor M iejskiego Zarządu Dróg uznali, że najważniejsze jest wygodnictwo zmotoryzowanych S M ikołaj nagradza ilo nam, tuż przed świętami po dać wyniki naszego konkursu Mój najwspanialszy Mikołaj, który przeprowadziliśmy wspólnie z firmą Mrowiec Toys. Dotarły do nas prze śliczne prace. Wszystkim, którzy wzię li udział w naszym konkursie dziękujemy. A oto lista nagrodzonych. Pierwsze m iejsce - Katarzyna Miękina z Częstochowy (SP nr 13, op. Dorota Morawiec i Ewelina Kobiela) i Ewa Mróz z M yszkowa (praca nade słana indywidualnie) Drugie miejsce - Anna Pietrzyk z Kłobucka i Weronika Soja (Często chowa SP nr 13) Trzecie miejsce - Monika Gruszewska z Częstochowy (praca indy widualna) i Monika Sosnowska (Częstochowa SP nr 13) Wyróżnienia otrzymują: Anna Lisowka (SP nr 13), Patrycja Mazur (Kłobuck) i Beata Kapuśniak (Często chowa) Dzieciom gratulujemy, a po upo minki zapraszamy w piątek o godz lub w dowolnym dla siebie ter minie po uprzednim powiadomieniu telefonicznym (tel ). Redakcja M Gazeta Częstochowska - Tygodnik Regionalny Częstochowa, ul. Równoległa 68, tel. (034) , , fax ; Redaktor naczelny: Urszula Giżyńska, z ulicy Elżbiety. Jak informuje dyr. MZD Kazimierz Augustyn, protestujących przeciwko blokadzie poparła Rada Dzielnicy Podjasnogórskiej. - Przewodniczący Zyg munt Marcinkowski w imieniu Rady wyraził zgodę na cofnięcie blokady. Za sugerował przy tym budowę chodnika na tym odcinku drogi. Pozytywną opinię o ponownej zmianie organizacji ruchu wydała również policja - mówi Augu styn. To pseudo salomonowe rozwiązanie - raz dobrze jednym, raz dobrze drugim - szczególnie krzywdzi pieszych. Krótko mieliśmy spokój. Teraz znowu nie myśli się o starszych osobach, mat kach z dziećmi i pielgrzymach - żali się pani Janina. Modernizacja ul. Kordeckiego we dług informacji dyr. Augustyna może rozpocząć się w 2008 lub 2009 roku. Wówczas sugestia pana przewodniczą cego zostanie spełniona. A piesi? Za pewne powinni do tego nauczyć się latać lub sprawić sobie auta. GULA Z raportówki policjanta - mówi nadkom. Joanna Lazar W miniony weekend na naszych drogach do szło do 56 kolizji i 4 wypadków drogowych, gdzie 5 osób zostało rannych. K ierow ców na po d w ó jn ym gazie zatrzym ano w liczbie 9. W piątek około godziny na u licy M iro w skiej, 46 -le tn i mężczyzna, przebiegający przez jezdnię w m iejscu niedozw olonym, został p otrą cony przez kierującego sam ochodem m -ki C itro en. Pieszy z obrażeniam i ciała tra fiło do szpitala. Tego sam ego dnia o ko ło godziny w A le jach NMP, 5 4 -le tn i częstochow ianin, kierujący Daewoo Nexią, p o trą cił przechodzącą po przej ściu dla pieszych 22-letnią dziewczynę. W sobotę na skrzyżow aniu ulic N ow ow iejskiego i W aszyngtona, 3 1 -letnia częstochow ianka kie rująca Fordem Fiestą, nie udzieliła pierw szeń stw a przejazdu i zderzyła się 2 0 -la tk ą w Peugeocie. W w yniku w ypadku obrażeń ciała doznali dwaj pasażerowie Fiesty, dzieci w wieku 4 i 7 lat. Policja apeluje o zachow anie o stro żn o ści na drodze. HOJNOŚĆ NIEŚWIADOMYCH. W okresie przed Bożym Narodzeniem, w czasie, gdy dopada nas przedświąteczna gorączka na żniw o wyruszają kieszonkowcy. W ykorzystują dużą ilość osób w sklepach, bazarach, środkach lokom ocji publicz nej. Okradają z portfeli, telefonów i saszetek. Na policję zgłosiła się 25-letnia częstochowianka, której podczas robienia zakupów w jednym ze sklepów przy al. W olności ktoś niepostrzeżenie podwędził portfel. Inny kieszonkow iec (a może ten sam ) w yko rzy stał nieuwagę 3 3 -letniego mieszkańca pow iatu kłobuckiego, wzbogacając się o telefon ko m ó r kow y w artości 300 zł. R edakcja sportow a: Paweł Mielczarek, W spółpracownicy: Halszka Adamczyk, Łukasz Stacherczak, Tadeusz Gałecki, Monika Scheller-Wojtasik (Kłobuck), Marian Kotarski (Myszków), Andrzej Siwiński, Jerzy Ostrowski, Sylwia Góra (MDK), Kazimierz Nocuń (Borowno), Halina Piwowarska. D yrektor ds. handlowych: Jolanta Kowalczyk, tel , Ze sm utną m iną z jednego z hiperm arketów w racał również 2 7 -le tn i częstochow ianin, z którego kurtki w yparow ał te lefon. Policjanci apelują! Uwa żajmy na kieszonkowców! 17. grudnia ZJECHALI DRANIE NA WSPÓLNE CHLANIE. Po licjanci z Sekcji K rym inalnej KMP w Częstocho wie zatrzym ali dw óch mężczyzn podejrzanych o zabójstw o 6 0 -letniego częstochow ianina. Jak ustalono, w nocy z 13. na 14. grudnia w jednym z mieszkań przy u licy W arszawskiej doszło do sprzeczki m iędzy trzem a, w spólnie spożyw ający m i alkohol m ężczyznam i. Z bliżej nie ustalonych przyczyn 20 i 27-letni w spółbiesiadnicy śm iertel nie pobili 60-letniego kom pana, po czym zatarli ślady zbrodni, sprzątając m ieszkanie i paląc ubrania. Zam ordow anego znaleziono na ulicy. FIAT JEST ZAWSZE PODEJRZANY. P atrolujący nocą Częstochowę policjanci zauważyli na je d nym z parkin g ów przy u licy Botanicznej sam o chód, w którym siedział dziw nie zachow ujący się mężczyzna. Jak się okazało, 22 -le tn i częstochow ianin o d w ie d ził Fiata Uno z zam iarem za brania sobie znajdujących się w środku rzeczy. Tej sam ej nocy patrolujący ulicę Krakow ską funkcjonariusze spostrzegli w o ln o jadącego Fia ta 170, a w nim czterech, rozglądających się we w szystkie stro n y m łodzieńców. Po zatrzym aniu okazało się, że kole kcjo n e rzy w w ieku od 15 do 19 lat w racają z u licy Bienia, gdzie w zbogaci li się o 10 sztuk kołpaków. Dalszy etap polow a nia na dekle rozegrał się w kom isariacie. STACHERCZAK W ydawca: Gazeta Częstochowska sp. z o.o. Dyrektor Zarządu: Grażyna Matyszczak. Ga zeta Częstochowska jest zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzibą w Krakowie; tel. (012) Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. D ruk: PRO MEDIA, ul. Składowa 4, Opole. Nakład gazety do egz. PL ISSN N r ind

3 REGION Częstochowska 20 grudnia 2007 r. - 9 stycznia 2008 r WIGILIA U... HALINY ROZPONDEK posłanki na Sejm RP z PO Wigilia to dla mnie i dla mojej rodziny wyjątkowy czas i święto. I prawie nic nie zmieniło się od czasu, gdy urządzała ją moja babcia. Do dzisiaj te potrawy, które były na stole ponad 40. lat temu są na moim stole wigilijnym: karp, zupa grzybowa z pierogami, kapusta z grzybami lub z grochem, śledź w sosie własnym, na deser makiełki, kisiel z mleczkiem waniliowym, owoce, ciasto. Najważniejsza jest jednak atmosfera, którą moja babcia szczególnie kultywowała, łącznie z niewinnymi przesądami, które jej towarzyszyły np. żeby mężczyzna pierwszy wszedł do domu w wigilijny wieczór, żeby nie było kłótni, picia, itp. Po wigilii wszyscy szli na pasterkę śpiewając kolędy. Dzisiaj, po mojej mamie, ja objęłam przygotowanie wigilii. Potrawy są podobne, a jedną z nich chciałabym opisać - to są makiełki. Chałka moczona w mleku, dużo maku, miód i bakalie. Wszyscy to lubią mimo upływu czasu. I tak jak dawniej cała rodzina po spożyciu posiłku udaje się na Pasterkę JADW IGI WIŚNIEWSKIEJ posłanki na Sejm RP z PiS - Wigilia naturalnie tradycyjna z głównym - ulubionym przez wszystkich domowników daniem - karpiem. Podajemy go na gorąco i w galarecie. Wszystkie potrawy przyrządzam sama. Córka Kinga, która przyjeżdża na święta z Warszawy, pomaga mi przy pieczeniu ciast - to nasz rytuał, dający wiele frajdy. Przygotowujemy nasze ulubione - sernik z brzoskwiniami, ciasto królewskie (to przekładaniec z dużą ilością bakalii i owoców) oraz makowiec. W tym roku przyjeżdżają na święta moje siostry - Marysia i Basia - z rodzinami. Specjalnie dla nich na świąteczny obiad będę gotować kluski śląskie z roladkami i nieodzowną kapustą czerwoną. Po kolacji wigilijnej przy - jak co roku żywej choince - rozdajemy prezenty i kolędujemy przy kominku. Co najważniejsze, nie wyobrażam sobie Świąt Bożego Narodzenia bez mszy świętej, na którą wybieramy się zawsze całą rodziną. PIOTRA KURPIOSA przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy - Nasza wigilia jak w każdej polskiej rodzinie jest tradycyjna. Kolacja z dwunastoma potrawami, żywa choinka na przedwojennym obrotowym stojaku, prezenty i Pasterka. W tym roku wigilię spędzę tylko z mamą, rodzina wyjeżdża na wesele. Zawsze zajadamy się karpiem po polsku w szarym sosie. Moim zadaniem jest oprawienie ryby. Dla smakoszy podaję przepis. Z pięknego karpia należy zebrać krew do filiżanki z sokiem cytrynowym. Mięso z karpia sprawić, wyfiletować pozostawić do nasolenia. Resztę ryby - łeb, szkielet - zagotować z jarzynami i korzenne przyprawy goździki, cynamon, imbir. Na koniec włożyć wyfiletowane mięso i zagotować. Wyjąć, odłożyć na ogrzany półmisek a wywar odcedzić. Dodać rodzynki, migdały, powidła śliwkowe, zebraną uprzednio krew, ciemne piwo, a dla zagęszczenia sosu pokruszonego piernika, pieczonego na prawdziwym miodzie. Sos doprawić do smaku i zalać mięso z karpia pokrojone w dzwonka. TADEUSZA WRONY prezydenta Częstochowy - Święta Bożego Narodzenia to święta dla mnie bardzo rodzinne. To czas, kiedy przy jednym stole możemy spotkać się całą rodziną, gdyż na co dzień mieszkamy i pracujemy w różnych miejscach. W tym roku będziemy z żoną gospodarzami. Będzie to serdeczne spotkanie wielopokoleniowe. Ulubione świąteczne potrawy przygotuje moja żona, która to robi znakomicie. Do stołu wigilijnego zasiądziemy po zmroku, między 16. a 17. Rozpoczniemy od przeczytania fragmentu Ewangelii, przełamiemy się opłatkiem i złożymy sobie życzenia. A potem oczywiście wspólny posiłek, na który złożą się tradycyjne polskie wigilijne potrawy: zupa grzybowa z łazankami, smażony kar i karp w galarecie, śledzie w różnej postaci, groch z kapustą, kluski z makiem i kompot z suszu. Tradycją w naszym domu jest wspólne śpiewanie po posiłku kolęd. A potem oczywiście ten miły moment, wyczekiwany nie tylko przez najmłodszych: sięganie pod choinkę i wręczanie prezentów... Tradycją w naszym domu jest także uczestniczenie w jasnogórskiej pasterce. To niepowtarzalne uczucie wspólnoty z innymi częstochowianami, którzy tłumnie zapełniają bazylikę, by powitać - tak jak pasterze - Boże Narodziny. SZYMONA GIŻYŃSKIEGO posła na Sejm RP z PiS - Wigilię spędzamy w rodzinnym gronie, naturalnie nie zapominamy o dodatkowym nakryciu dla niespodziewanego gościa. Zawsze spędzamy ją razem z moją mamą. W dniu Wigilii montujemy i zdobimy - zawsze żywą i ogromną choinkę. Każdy z domowników musi mieć w tym swój udział, to nasz rodzinny rytuał. Pod drzewkiem ustawiamy szopkę. Dwanaście tradycyjnych potraw żona Urszula przygotowuje w domu, moim zadaniem jest oprawienie karpia. Zupa grzybowa z łazankami, pierogi z kapustą i grzybami, karp smażony, pstrąg pieczony z pietruszką i czosnkiem w ten jedyny dzień w roku smakują wyjątkowo. Wieczerzę rozpoczynamy czytaniem Ewangelii - od paru lat, ten przywilej przejął mój starszy syn Łukasz - potem składamy sobie życzenia i zasiadamy do stołu. Po kolacji przychodzi czas na prezenty od Aniołka i śpiewanie kolęd. Jak większość Polaków idziemy na Pasterkę, by w kościele z radością witać narodzenie Pana. W pierwszy dzień świąt wypoczywamy. Objadamy się do syta smakołykami przyrządzonymi przez żonę, również tradycyjnymi ciastami - piernikiem, makowcem i wspaniałym sernikiem. To wspólne spędzanie świątecznych chwil, wyłączonych z codziennej bieganiny, należy się całej mojej rodzinie. Zebrał R w R a d o s n y c h i s p o k o j n y c h p e ł n y c h c i e p ł a i n a d z i e i Ś w i ą t B o ż e g o N a r o d z e n i a o r a z w s z e l k i e j p o m y ś l n o ś c i i o s i ą g n i ę c i a s u k c e s ó w, c i e r p l i w o ś c i i w y t r w a ł o ś c i w r e a l i z a c j i p l a n ó w w n a d c h o d z ą c y m r o k u z y c z y Dyrekcja i Pracownicy ENION Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie PLUS KARTA NA EKSTRAWYDATKI Max Pożyczka z Mini Ratą pozwoli Ci zadbać o to, by podczas Świąt Twój dom wypetnit się cieptą, rodzinną atmosferą, a Ty i Twoi najbliżsi poczuli się wyjątkowo. Weźmiesz ją szybko, bez zaświadczeń i bez poręczycieli. Dajemy Ci atrakcyjne warunki kredytowania z niską miesięczną ratą. Teraz korzystając z Max Pożyczki z Mini Ratą, otrzymasz nową kartę kredytową wraz z dodatkowymi środkami do wykorzystania na zimowe zakupy. f MAX pożyczka M IN I - Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w cieplej rodzinnej atmosferze oraz nadziel na lepszy Nowy Rok tyczy: Przewodniczący Partii Demokratycznej "demokraci.plm Tyl Tomasz okraci.czest.pl Partia Demokratyczna Częstochowa ul. Racławicka 2/6 Według stanu nadzień r., roczna rzeczywista stopa procentowa 18,53%przy założeniu: wysokość pożyczki 2000 zł, naokres 8lat, dla posiadacza R0Rw PKOBanku Polskim, pożyczka z ubezpieczeniem, zmienna stopa procentowa, raty annuitetowe. ** Opłata jak za połączenie lokalne. P K O B A N K P O L S K I Blisko Ciebie I infolinia *

4 4 20 grudnia 2007 r. - 9 stycznia 2008 r. LIST DO REDAKCJI REGION Częstochow ska BUDŻET NA 2008 ROK O s z u k u ją n a a u to s tr a d z ie Nasz inżynier Am erykanin jechał wczoraj pożyczonym sa mochodem z Częstochowy do Krakowa aby pom óc reperować przyrządy naukowe na UJ, PAN i na Politechnice Częstochow skiej. Na płatnej autostradzie z C zęstochow y do K rakow a A 4 oszukano go. Kiedy podał w kiosku 100 zł, nadzorca wydal mu resztę z 10 zł. O pom yłce nie m oże być, bo były to jedyne p ie niądze jakie m ia ł przy sobie. Nie jestem pew ien czy zostały m u pieniądze na benzynę, aby dojechać do celu. Nie m ó g ł się upom nieć o swoje pieniądze, bo nadzorca nie m ów ił p o angiel sku, a nasz inżynier nie zna p o l skiego. Jako Polak, urodzony w Częstochowie czuję się zasm u cony i zawiedziony, że tak p o traktowano cudzoziemca, który przyjechał z pomocą. Po tym zdarzeniu będę miał trudności, by kogokolwiek na m ów ić do przyjazdu do P olski w celach naukowych czy handlo wych. D o ś ć Ostatnia sesja 13. grudnia przebiegła pod znakiem dwóch spraw - budżetu na 2008 r. i głosowania nad utworzeniem spółki na bazie Miejskiego Szpitala Zespolonego z n ie d o s z a c o w a n ie m wniosków o zmiany. Prezydent może je przyjąć jako autopo prawki, jeżeli nie - będą podda ne głosowaniu na następnej sesji. UG Propozycje budżetu na 2008 rok komentują JACEK K ASPRZYK radny LiD Nie będę oryginalny. Bu dżet nie jest do bry. To ierwsze czytanie budżetu propozycja na nie wywołało entuzjazmu u radnych. Wydatki oszacowa trwanie, obsługę no na poziomie 734,8 mln zł,bieżącego zarządzania. Brakuje dochody mają być niższe o trzyw nim myśli rozwojowej. Zga m iliony złotych niż w rokudzam się z analizą radnego D o magały, przewodniczącego 2007 i wyniosą 656 mln zł. Na Komisji Skarbu, że znowu zbli inw estycje zaplanowano 140 żyliśmy się do niebezpiecznej mln zł. granicy przekroczenia 60-proPrezydent Tadeusz Wrona, centowego wskaźnika wylicza który jako pierwszy zabrał głos dr inż, Jan Czekajewski nego ze stosunku zadłużenia do Dyrektor N aczelny w sprawie budżetu. Zapewniał Columbus Instruments ogółu dochodów. Stoimy przed górnolotną retoryką, że liczby Columbus, Ohio, USA niebezpieczeństwem zaniecha są tylko liczbami, a rzeczywista nia - z konieczności - ważnych sytuacja finansowa miasta ma inwestycji. Pod znakiem zapy się dobrze, a nawet coraz lepiej, tania stoją inwestycje drogowe, próbował minimalizować nie na które czekają, i których do dostatki miejskiej kasy w przy magają się mieszkańcy. Po szłym roku. Radni zgodnie rzedsiębiorstwo Wodocią gów i Kanalizacji Okręgu trzebne są w każdej dzielnicy na uznali, że dość jest już świado Częstochowskiego SA już po razmego, złego szacowania wydat obrzeżach miasta - na Parkitce, czwarty zostało laureatem presti ków. Zwrócili uwagę na istotne Grabówce, Sabinowie. Ludzi żowej nagrody Gazela Biznesu. nie zadowoli już remont Alei To wyróżnienie dla dynamicznieproblemy miasta - gwałtownie NMP (w dodatku przeszacowa rozwijających się firm stanowi rosnące zadłużenie, grożące ny i źle nadzorowany) czy ko przekroczeniem dopuszczalne ikonę identyfikowaną z rzetelno ścią, wiarygodnością i dobrą mar lejnego muzeum. go, 60-procentowego wskaźni ką. Podstawowym celem Po wtóre deficyt budżeto ka zadłużenia do dochodów, rankingu jest promowanie szybko wy zostaje pogłębiony przez konieczność ograniczania wy rozwijających się firm, ale nie ła przyjęcie przez miasto 60-midatków, głównie w administra two jest otrzymać prestiżową sta lionowego zadłużenia Miejskie cji oraz brak przeciwdziałania tuetkę rączej gazeli. Firma musi go Szpitala Zespolonego. Tego zmniejszaniu się liczby miesz uzyskać pozytywną opinię na te mat swej wiarygodności, solidno nikt nie uwzględnił w projekcie, kańców i emigracji młodych ści i przejrzystości działania. W a ma to kolosalne znaczenie według prognoz z 260 tys. rankingu uwzględniane są nie tyl i wpływ na finanse. spadnie w 2030 roku do 190 ko wyniki finansowe za ostatni Uważam, że konieczne jest tys. Za jedyny pozytyw uznali rok działalności, ale badana jest spotkanie prezydenta z parla wyliczone zgodnie z potrzeba dynamika rozwoju firmy. Pre mentarzystami i radnymi w celu mi wydatki na oświatę. Do pro miowany jest stabilny i dyna miczny rozwój za okres ostatnich ustalenie priorytetów. Trzeba pozycji budżetu kom isje trzech lat. R odpowiedzieć na podstawowe i radni złożyli kilkadziesiąt P G azela dla W odociągów P pytania: jak rozparcelowywać środki, co jest najważniejsze dla miasta, na jakie wsparcie finan sowe można liczyć i przed jaki mi stoimy zagrożeniami? Obawiam się, że już niedłu go po kontroli RIO możemy usłyszeć: Stop. Koniec z inwe stycjami. Czas spłacać długi. I co wtedy? Jedynym pozytyw nym aspektem budżetu są jasno oszacow ane wydatki na oświatę. I co istotne, po raz pierwszy w historii nowego samorządu zaczęto poważnie m ówić o budżecie, dokładnie analizować potrzeby i wydat ki, nie ukrywam, że duża w tym zasługa radnego Dom aga ły. Radni muszą w reszcie po dejść poważnie do swojej roli i określić się czy chcą wresz cie wziąć w sw oje ręce odpo w iedzialność za miasto, czy nadal robić uniki, że jakoś bę dzie i zrzucać winę za błędy na poprzedników. Powinno zacząć m yśleć się globalnie o sprawach m iejskich i skoń czyć z ideą bycia lepszym lub gorszym przyjacielem królicz ka, co w C zęstochowie zawsze decydow ało o załataniu ka wałka chodnika. M AREK DOM AG AŁA klub PiS, przewodniczący K om isji Skarbu Rozpatruję projekt budżetu na 2008 z nieco szerszej per spektywy. Sytu ację C zęsto chowy odnoszę do innych, po dobnych w ielk ością miast. Um ieszczam całość na tle sy tuacji finansów na szczeblu krajowym. Obie perspektywy nie wyglądają optymis- tycz nie. I tak spoglądając na szcze bel centralny, w ygląda to SZTYW NY BIUROKRATYZM PRZESZKODĄ DLA SPORTU P r z e p is do J Po drugiej stronie nie widać zdecydowanych działań obli czonych na wzrost dochodu. A ich głównych źródłem jesteśmy my, mieszkańcy miasta. Jest wręcz odwrotnie, miasto się wyludnia i to w szybkim tem pie. Jest nas 239 tys., a było już 260 tys.. GUS przewiduje, że w 2030 będzie nas tys. Jaka jest na to recepta? Prosta, ale.. niepopularna: - zmniejszajmy wydatki - szukajmy wzrostu dochodów - robimy to równocześnie W wydatkach trzeba twar dych decyzji oszczędnościo wych w oparciu o rzetelny przegląd rzeczywistych zadań do wykonania, dosłownie na każdym stanowisku urzędni czym, nadania realnych priory tetów i co najważniejsze twardej postawy wobec róż nych lobby, grup nacisku itd. Kto to zrobi? Niestety we współczesnej Europie, a tym bardziej w Polsce trudno zna leźć polityków, którzy są w sta nie m ówić trudną prawdę, wyciągać z niej wnioski. Jedni po prostu na ekonomii się w ogóle nie znają, inni. no cóż. Po 4 latach i tak odejdą, a długi pozostawią nam i naszym dzieciom. Problem polega na tym, że one też to widzą, biorą więc paszport i już TU NIGDY NIE WRÓCĄ. A politycy? Da lej obiecują wszystkim niemal wszystko. Byle do następnych wyborów. Jak długo takie gos podarowanie naszymi wspólny mi pieniędzmi może trwać? Obawiam się, że już niedługo. Bo tak jak za 2 lata grozi nam w mieście komisarz za przekro czenie wskaźników zadłużenia, tak za niewiele więcej na szcze blu krajowym potężny kryzys budżetowy. Czego sobie i Pań stwu nie życzę. not. UG DZIEŃ OTW ARTY SPSK Ciepło, św iątecznie i niech ta k będzie w iecznie ban i nuje Samson, w ciągu dwóch tygo dni przedstawił dokumentację budowy obiektów potwierdzającą, iż przewi dziano w nich prowadzenie działalno ści sportowej. - To absurd. Przecież te budynki postawiono ponad 25 lat temu eden z nich brzmi: odległość mię i od tylu lat siłownia w nich działa denerwuje się Polis. Jak słusznie za dzy poszczególnym i wieszakami w szatniach publicznych ma wynosić uważa, nie jest to jedynie problem si pół metra. Tego wymogu, jak spraw łowni. - Ile obiektów w Częstochowie, dziliśmy, nie spełnia żadna publiczna. gdzie funkcjonują różnego rodzaju Ani filharmonia, ani teatr, ani Ośrodek kluby sportowo-rekreacyjne, spełnia te Promocji Kultury czy Regionalny kryteria? Raczej niewiele - mówi. To Ośrodek Kultury. Dlaczego zatem sta przekonanie nie uspakaja go, bo co bę dzie gdy prezes nie dostarczy odpo ło się to koronną przeszkodą do spo kojnej egzystencji siłowni Samson, wiednich dokumentów? - Czy każą nam przerwać działalność - pyta. działającej w ramach TKKF Ogni Na tym nie koniec niedorzeczno sko przy SM Hutnik? Zgodnie z zarządzeniem ministra ści. - Kolejna informacja zbulwerso wała i... rozśm ieszyła wszystkich. zdrowia siłownie, jak sale gimnastycz Okazało się, że w szatniach publicz ne, zalicza się do pomieszczeń odnowy biologicznej. To stało się asem w ręka nych wieszaki na ubrania mają mieć odstępy pół metrowe. Ile instytucji wie dla częstochowskiego sanepidu. w Częstochowie spełnia ten wymóg? Efektem ubiegłorocznej kontroli było kilka zaleceń - wybudowanie oddziel Sądzę, że żadna. Trzeba będzie więc zamknąć filharmonię, teatr i nie tylko nych sanitariatów dla kobiet i oddziel stwierdza prezes Polis. nego pomieszczenia dla sprzątaczek Samson, działający w ramach oraz pokrycie materaców materiałem TKKF Ognisko, by funkcjonować na łatwo zmywalnym. Zarządzający dy rektywy wykonali, choć jak podkreśla rzecz dzieci i młodzieży, szuka róż prezes siłowni Stefan Polis, aktualnie nych rozwiązań. To jedyne w woje przewodniczący dzielnicy Wrzosowiak w ództw ie śląskim tzw. ognisko regulaminowe, nie posiadające osobo z finansami było krucho. wości prawnej. Dlaczego? - Działamy Jakież było jego zdumienie, gdy po niedawnej rekontroli sanepid pod w strukturach spółdzielni, bo to mini niósł nowe, zupełnie nieoczekiwane malizuje koszty utrzymania. Teraz od płatność miesięczna od osoby jest kwestie. Zażądano, by prezes spół dzielni Hutnik, przy której funkcjo niewielka - 30 zł. Gdybyśmy przepro W ygląda na to, że prawie wszystkie częstochowskie instytucje kultury i sportu funkcjonują niezgodnie z zarządzeniami m inistra zdrowia katastrofalnie. Jesteśmy zadłu żeni na ponad 500 mld (!) zło tych, czyli na prawie 14 tys. złotych na każdego obywatela! Dług ten systematycznie ro śnie od wielu lat. Wbrew temu co mówią przeciwnicy rządów PiS w drugiej połow ie 2006 i w 2007 sytuacja ta była ustabi lizow ana i dług publiczny przestał rosnąć. N ieco inaczej wygląda to na szczeblu samo rządowym. Tu zadłużenie jest niższe i wynosi tylko 22 mln zł. Jak wygląda na tym tle Częstochowa? D ość kiepsko. Patrząc na te zjawisko hi storycznie mniej więcej do ro ku 2002 m ieliśm y problem bardzo niskiego wskaźnika in westycji (poniżej 10%). Póź niej wskaźnik ten zaczął rosnąć (dobre zjawisko) i osiągnął w zeszłym roku 22 % (to procent wydatków majątkowych w w y datkach ogółem). A le równo cześn ie od lat obserwujemy silny wzrost zadłużenia miasta, od poziomu około 150 mln w roku 2002 do 366 mln przewi dywanych w roku D o datkowo niepokój budzi rosnąca dynamika wzrostu za dłużenia. Na sam rok 2008 pla nowany jest deficyt w wysokości 79 mln plus dodat kowa spłata długo na 39 mln, łącznie brakuje niemal 116 mln zł! A liczby te nie obejmują ta kich problemów jak np. szpital miejski. Wydaje się, że nasz urząd zachorował na bardzo po wszechną chorobę urzędową. W wielu urzędach praktycznie NIE DA SIĘ ŁATWO ZAHAMOWAĆ wydatków! Urzędy stały się w tej sprawie sam owystarczalne i nawet bez wykonywania zadań ze wnętrznych (np. inwestycje) i tak są w stanie wydać dowol nie dużo na własną obsługę. wadzili zmiany prawne koszt wzrósłby procent. Ile młodzieży stać było by na płacenie stu złotych miesięcznie za zajęcia? Z 400., które przychodzi rocznie, zostałaby garstka - mówi Ste fan Polis. Akcentuje przy okazji po moc prezesa Hutnika Kazimierza Jarosza. - Spółdzielnia użycza nam po mieszczeń w ramach działalności spo łeczno-wychowawczej, co rozwiązuje problem wysokiego czynszu - dodaje. Ponadto jest to jedyna siłownia w Częstochowie, posiadającą certyfikat Polskiego Związku Kulturystyki, Fitnessu i Trójboju Siłowego. Działacze ogniska realizują wiele inicjatyw spo łecznych, w dzielnicach Wrzosowiak 1 Raków. Organizują festyny dla miesz kańców, akcje lato i zima dla dzieci i młodzieży. Jak podkreśla Stefan Polis jest to jedyna placówka w mieście, któ ra działa poza lekcjami do godz. 22. (200 godzin w miesiącu). W ciągu ostatnich pięciu lat jego członkowie osiągnęli sukcesy sportowe.. Na koncie klubu są dwa tytuły mistrza Polski w kulturystyce (tę dyscyplinę klub ak tualnie rozwija). Zdobyli je Sławomir Daczkowski i Grzegorz Ozga, który zo stał również mistrzem Europy. Ostatnie kłopoty siłowni Sam son potwierdzają bezsens biurokra tycznych przepisów. Ale któż się tym przejmuje? Jak to w Polsce - wiele mówi się o upowszechnianiu i wspar ciu dla sportu i niestety, nadal ciągle się tylko mówi. URSZULA GIŻYŃSKA fią wyczarować tak niesamowite rzeczy. Zawodowcy często radzą sobie z tym gorzej - chwaliła Antonina Chmielew ska. Uczestnicy smacznej zabawy rywa lizowali o praktyczne nagrody w postaci sprzętu AGD. Zespół szkół specjalnych SPSK to działająca od 2001 roku instytucja oświa towa, na którą składają się: Gimnazjum łodzież ze szkół integracyjnych i Specjalne, Katolicka Szkoła Zawodowa ośrodków szkolno-wychowaw Specjalna oraz Szkoła Przysposabiająca czych, która przybyła w środę do placów do Pracy. Do placówki uczęszcza obecnie ki przy ulicy Okólnej, poza poznaniem zasad jej pracy i wzięciem udziału 76 w uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadających orzeczenie otwartych zajęciach, miała także możli do kształcenia specjalnego. Dzieci dojeż wość wspólnej zabawy podczas dekoro dżające z okolic Częstochowy mają moż wania bożonarodzeniowego drzewka, liwość zamieszkania w położonych blisko przygotowywana świątecznych ozdób, szkoły internatach, prowadzonych przez podziwiania wystawy prac uczniów oraz siostry zakonne. Kadrę nauczycielską sta oglądania prezentacji multimedialnej o nowią fachowcy, prowadzący zajęcia w działalności szkoły. - Nasza szkoła dzieli małych grupach, przez co praca jest mak się na 3 odrębne placówki: gimnazjum, symalnie zindywidualizowana. Nauka w szkoła zawodowa i szkoła przysposobie SPSK jest bezpłatna. nia do pracy. Każda z nich pokazuje, co ŁUKASZ STACHERCZAK robi, a przy okazji prezentujemy najmil 5. grudnia Zespól Szkól Specjalnych SPSK na słodko przywitał wszystkich odwiedzających, organizując dzień otwarty, połączony z pieczeniem świątecznych łakoci M sze oblicza świąt - powiedziała GCz dyrektor SPSK Antoni na Chmielewska. Dzień otwarty stał się tak że okazją do rozstrzygnięcia konkursu na najpiękniejsze wypieki świąteczne, w którym wzięły udział klasy szkoły przysposabiającej i zawodo wej. Owocem zmagań stały się najrozmaitsze lukrowane choinki, szopki, gwiazdy, a także ciasteczka, pierniki i ca ła masa innych świątecznych wypieków. - Aż trudno uwie- podczas dnia otwartego uczniowie Innych szkół rzyć, że te młode osoby potra- uczestn czyli w zajęciach plastycznych

NrVIII. Grudzień 2001 ISSN 1641-2893 W NUMERZE:

NrVIII. Grudzień 2001 ISSN 1641-2893 W NUMERZE: NrVIII ISSN 1641-2893 CENA 1,70 zł Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2002 Roku wszystkim mieszkańcom Bojar składamy najserdeczniejsze życzenia obfitych łask bożych, zdrowia, szczęścia i radości

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINNA MOJE POWOŁANIE TO PRZEDE WSZYSTKIM BYĆ NAUCZYCIELEM! W NUMERZE: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Buczkowice

GAZETA GMINNA MOJE POWOŁANIE TO PRZEDE WSZYSTKIM BYĆ NAUCZYCIELEM! W NUMERZE: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Buczkowice Nr 6/2011 (80) GRUDZIEŃ 2011 ISSN 1506-9303 BUCZKOWICE RYBARZOWICE GAZETA GMINNA PISMO SAMORZĄD0WE GMINY BUCZKOWICE Nadchodzące święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących

Bardziej szczegółowo

KRZYŻ MALTAŃSKI Gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce

KRZYŻ MALTAŃSKI Gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce NUMER 1 (3) CZERWIEC 2014 KRZYŻ MALTAŃSKI Gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce ISSN 2353-8740 Ratownicy bez granic Akcja kanonizacja Ukraińcom na pomoc przyjmij honorowy zakład Malbork, 7 września 2014

Bardziej szczegółowo

Tajemnicza śmierć Michała! Płetwonurkowie wyłowili ze stawu ciało 27-latka

Tajemnicza śmierć Michała! Płetwonurkowie wyłowili ze stawu ciało 27-latka KOLEJNY NUMER UKAŻE SIĘ 2 STYCZNIA 2014 (CZWARTEK) 19 grudnia 2013 rok 5 nr 239. Nakład: 7000 egzemplarzy. Nr Indeksu: 23480X. ISSN: 2080-2269 W GAZECIE: PROGRAM TELEWIZYJNY NA CAŁY TYDZIEŃ CENA 1,80 zł

Bardziej szczegółowo

Polski Akcjonariat Pracowniczy. Dwutygodnik Informacyjny WYMIEŃ AKCJE JSW NA GOTÓWKĘ 796 422 247 RÓWNIEŻ OD OSÓB NIEUPRAWNIONYCH (SERII C)

Polski Akcjonariat Pracowniczy. Dwutygodnik Informacyjny WYMIEŃ AKCJE JSW NA GOTÓWKĘ 796 422 247 RÓWNIEŻ OD OSÓB NIEUPRAWNIONYCH (SERII C) Jastrzębie-Zdrój 25 maja 2012/11 (49) Nakład: 30 000 www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet.pl ISSN 2082-5927 Nasza Sonda Jak oceniasz działalność służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w mieście? A. Dobrze

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Samorządowe

Wiadomości Samorządowe Wiadomości Samorządowe wewnątrz numeru nr 12 (12) grudzień 2011 r. ISSN 1641-0726 wydawnictwo bezpłatne www.chorzowianin.pl Niech Święta Noc Bożego Narodzenia rozpali nadzieją wszystkie serca, a iskierka

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: Przeczytaj i przekaż innym 10/20/2007. Dofinansowany z budżetu Miasta Jelenia Góra oraz Starostwo Powiatowe ze środków PFRON ISSN 1895 4987

W NUMERZE: Przeczytaj i przekaż innym 10/20/2007. Dofinansowany z budżetu Miasta Jelenia Góra oraz Starostwo Powiatowe ze środków PFRON ISSN 1895 4987 Dofinansowany z budżetu Miasta Jelenia Góra oraz Starostwo Powiatowe ze środków PFRON ISSN 1895 4987 Przeczytaj i przekaż innym EGZEMPLARZ BEZPŁATNY W NUMERZE: O nas w kraju i na świecie strona 2 W wózku

Bardziej szczegółowo

Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji.

Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji. TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Sławomir Pstrong nasze Tychy Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji. >strona

Bardziej szczegółowo

DODATEK TV. O tym, że w Nasielsku będzie kręcony film, mówiło się od pół roku. Wszyscy

DODATEK TV. O tym, że w Nasielsku będzie kręcony film, mówiło się od pół roku. Wszyscy DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl www.noknasielsk.pl Z prac komisji Uwaga na znaki str. 2 NOK zaprasza str. 3 str. 8 Przełamałyśmy strach Historia

Bardziej szczegółowo

Cezary Pazura ląduje w Tychach

Cezary Pazura ląduje w Tychach Bohater tygodnia: Dariusz Pejas Pod jego wodzą, juniorzy z Tyskiego Klubu Golfowego odnoszą kolejne sukcesy > strona 2 b e z p Ł a t n y t y s k i t y g o d n i k M i e j s k i nr 21/288 28 maja 2013 ISSN

Bardziej szczegółowo

Są działki, nie ma chętnych

Są działki, nie ma chętnych 1221KLęb3A Słabe występy Pogoni w Słupskiej Lidze Okręgowej 13 str. DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NAKŁAD 7 000 EGZ. 8 WRZEŚNIA 2010 R. NR 8 (8)/2010 Są działki, nie ma chętnych str. 3 Lęborczanie nie chcą kupować

Bardziej szczegółowo

Dar serca stulatki. Z niesłyszącymi od zawsze. Nigdy się nie poddaję. Recepta na zmianę FINANSUJĄ PATRONUJĄ W NUMERZE:

Dar serca stulatki. Z niesłyszącymi od zawsze. Nigdy się nie poddaję. Recepta na zmianę FINANSUJĄ PATRONUJĄ W NUMERZE: PISMO RUCHU TWÓRCZEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FINANSUJĄ Nr (207) 2 Poznań luty 2012 Nr indeksu 327948 ISSN 1231-8876 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PATRONUJĄ Szkoła z pasją w Mosinie str. 13. W NUMERZE:

Bardziej szczegółowo

finał SUPERWITRYNy 2012

finał SUPERWITRYNy 2012 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

NR 11/238 ISSN: 1234-5911

NR 11/238 ISSN: 1234-5911 www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 11/238 Grudzień NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 Wszystkim Tczewianom, ich bliskim i gościom, którzy zgromadzą się w naszych domach przy

Bardziej szczegółowo

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 7/8 (596/597) lipiec/sierpień 2015 8 9 18 ROZMOWA MAGAZYNU WSPOMNIENIA PORADNIK MAGAZYNU Dr Zbigniew Kuźmiuk

Bardziej szczegółowo

Zrujnują nasze portfele!

Zrujnują nasze portfele! KOLEJNY NUMER UKAŻE SIĘ 4 KWIETNIA (CZWARTEK) 28 marca 2013 rok 5 nr 201. Nakład: 7400 egzemplarzy. Nr Indeksu: 23480X. ISSN: 2080-2269 CENA 1,80 zł w tym 5% VAT W GAZECIE: PROGRAM TELEWIZYJNY NA CAŁY

Bardziej szczegółowo

Porządkują Domy Dziecka

Porządkują Domy Dziecka ISSN: 17300878 NAKŁAD: 16000 EGZEMPLARZY NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. 4 MARCA 2011, NR 344 WAŁBRZYCH Porządkują Domy Dziecka Robert Ławski, starosta powiatu wałbrzyskiego zabrał się porządkowanie trudno zrozumiałej

Bardziej szczegółowo

NR 10 (10) 2013 19 grudnia 2013 R. ISSN 2300-1275 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK Skłodowscy wspaniała tradycja mareckiej firmy

NR 10 (10) 2013 19 grudnia 2013 R. ISSN 2300-1275 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK Skłodowscy wspaniała tradycja mareckiej firmy NR 10 (10) 2013 19 grudnia 2013 R. ISSN 2300-1275 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK Skłodowscy wspaniała tradycja mareckiej firmy 17 grudnia, w warszawskim teatrze Palladium, firma Skłodowscy, największa w powiecie

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia potkajmysję przy iirnaoi IÜD02dM M [ ka)20 Lokale WQoP00 020QQ0 od J00 do 20J00 Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki ZCZEGÓŁY NA TR. 4 Urzędnicy - podzielcie

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Z d ro w y ch i radosn ych Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h

Z d ro w y ch i radosn ych Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h 97702392942044 9 770239"2942 > Tylko u nas! Biskup Jan Kopiec o swoich związkach z Bytomiem Z Y C I E B Y T O M S K I E R E K L A MA studio florystyczne stokrotka u l. m a t e jk i 8 b, b y t o m t e l.

Bardziej szczegółowo

DODATEK TV. Świętowaliśmy wspólnie. czeka na Twoją reklamę. str. 3. To miejsce. tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl. www.noknasielsk.

DODATEK TV. Świętowaliśmy wspólnie. czeka na Twoją reklamę. str. 3. To miejsce. tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl. www.noknasielsk. DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl www.noknasielsk.pl Świętowaliśmy wspólnie W czwartek, 5 maja br. w naszym mieście odbywały się uroczystości

Bardziej szczegółowo

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym Nr 21(213) I 30 października 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99 Dziękujemy... Burmistrz Miasta i Pracownicy Urzędu Miejskiego serdecznie i gorąco dziękują wszystkim osobom prywatnym i firmom za życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dyrektor oraz pracownicy Miejsko

Bardziej szczegółowo

KATOWICKI. Ołtarz daje perspektywę

KATOWICKI. Ołtarz daje perspektywę 26 listopada 2006 nr 48/772 KATOWICKI redaktor wydania Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata. Wyznajemy dzisiaj tę prawdę, spoglądając na ziemskich królów ze zdziwieniem. Rzadko bowiem pamiętają o przykładzie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy budżet na przetrwanie

Powiatowy budżet na przetrwanie SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ Nr 1 (1114) 8.01.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Niepewny remont ulicy

Bardziej szczegółowo

odwołania dyrektora strona 14

odwołania dyrektora strona 14 przeworsk: kwiatki pani burmistrz za 5 tys. zł i niejednogłośne absolutorium strona 12 kańczuga: żart z finałem w sądzie strona 12 Zostań naszą MISS szczególy na str. 28 POWIAT JAROSŁAWSKI/PRZEWORSKI:

Bardziej szczegółowo

Trudny wybór. Borkowo bolszewicki marsz powstrzymany DODATEK TV. czeka na Twoją reklamę. str. 2. str. 3. str. 3. str. 5. Na razie miernie. str.

Trudny wybór. Borkowo bolszewicki marsz powstrzymany DODATEK TV. czeka na Twoją reklamę. str. 2. str. 3. str. 3. str. 5. Na razie miernie. str. DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl www.zycie.nasielsk.pl O zdrowiu i zarobkach str. 2 Poradnia w nowym entourag u str. 3 Rodzina po wypadkach Na

Bardziej szczegółowo