RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA"

Transkrypt

1 RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Pichit wójtem adzice nareszcie maj¹ wójta. Zosta³a nim Wioletta Pichit, która zwyciê y³a w drugiej turze ze spor¹ przewag¹ nad swoim kontrkandydatem Dionizym ysikiem. Gmina adzice przez wiele miesiêcy po tym, jak z funkcji wójta zrezygnowa³ Tomasz Kowalski, pozostawa³a bez kierownika, ale nie bez kierownictwa. W tym bowiem okresie obowi¹zki wójta pe³ni³a Joanna Zieliñska. W ostatni¹ niedzielê 15 marca mieszkañcy gminy poszli do urn po raz kolejny. Pierwszy raz g³osowali dwa tygodnie wczeœniej. W II turze wybierali miêdzy dwójk¹ kandydatów, którzy przeszli przez pierwsz¹ turê: Wiolett¹ Pichit i Dionizym ysikiem. W tym starciu bezsprzecznie lepsza okaza³a siê Wioletta Pichit, która otrzyma³a 1114 g³osów, podczas gdy na ysika zag³osowa³o 742 wyborców. Nie wszyscy mieszkañcy gminy adzice chcieli mieæ wp³yw na to, kto zostanie nowym wójtem. W II turze wyborów wziê³o udzia³ 1883 wyborców z 3847 uprawnionych, co daje prawie 49 procent frekwencji. Od momentu wyboru nowy wójt powinien zostaæ powo³any na stanowisko w ci¹gu siedmiu dni. Tak wiêc prawdopodobnie do koñca tygodnia Wioletta Pichit zasi¹dzie w fotelu w swoim nowym gabinecie w Urzêdzie Gminy. Czytaj te Atelier w Starostwie na str. 2. NR 11 (837) TYGODNIK 19 marca 2009 r. Rok XVII Nr indeksu ISSN Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) Tragedia rodzinna w Stobiecku Miejskim Zabi³ siekier¹ Do ywocie grozi 51-latkowi za zabicie siekier¹ ony i jednej z córek. Do tej makabrycznej zbrodni dosz³o w poprzedni czwartek w Stobiecku Miejskim. Radomszczañska Prokuratura Rejonowa postawi³a 51-letniemu mê czyÿnie, mieszkañcowi Stobiecka Miejskiego, zarzut podwójnego zabójstwa. Jego ofiary to 47-letnia ona i 20-letnia córka. Ocala³a druga z córek, której nie by³o wtedy w domu. Mordercy, który onê zabi³ siekier¹ w piwnicy i prawdopodobnie poæwiartowa³ jej cia³o, a córkê zamordowa³ t¹ sam¹ siekier¹ podczas snu, grozi do ywocie. Do tej makabrycznej zbrodni dosz³o w czwartek 12 marca, miêdzy godzin¹ a Do domu, w którym 51-latek zamordowa³ obie kobiety, wszed³ kolega zabitej córki. Policja ju 5 minut póÿniej zakuwa³a w kajdanki niestawiaj¹cego oporu zabójcê. Na pytania funkcjonariuszy nie chcia³ odpowiadaæ, nie potrafi³ te powiedzieæ, dlaczego to zrobi³. Mê czyzna wróci³ do domu w Stobiecku Miejskim dwa tygodnie wczeœniej, 27 lutego, po odbyciu kary za znêcanie siê nad swoj¹ rodzin¹. Do wiêzienia trafi³ za to rok i trzy miesi¹ce wczeœniej, dok³adnie 30 listopada 2007 roku. - Podczas zatrzymania mê czyzna by³ trzeÿwy - powiedzia³a Gazecie Aneta Komorowska, oficer prasowy KPP w Radomsku. - Nie potrafi³ wyt³umaczyæ, dlaczego to zrobi³. Nastêpnego Tragedia wydarzy³a siê w tym domu w Stobiecku Miejskim. Fot. Janusz Kucharski dnia w trakcie przes³uchania przyzna³ siê do pope³nienia zabójstw. Potem zosta³a przeprowadzona wizja lokalna z jego udzia³em. Na miejscu zbrodni opowiada³ spokojnie i metodycznie, w jaki sposób zabi³ obie kobiety - dodaje. Mieszkañcy Stobiecka mówi¹, e to alkohol by³ g³ówn¹ przyczyn¹ tragedii w tej rodzinie. Jak mówi¹ niektórzy z s¹siadów, mê czyzna pi³ zdecydowanie za du o, a po wódce czêsto wy ywa³ siê na onie. Mia³o tam dochodziæ do wielu domowych awantur, co potwierdzaj¹ zreszt¹ policyjne statystyki. Interwencje radomszczañskiej policji pod tym adresem nie nale a³y do rzadkoœci. Tej rodzinie za³o ono tak zwan¹ b³êkitn¹ kartê, czyli dokument mówi¹cy o przemocy domowej. W koñcu 51-latek otrzyma³ wyrok za znêcanie, który odby³ w ca³oœci. Ponadto mê czyzna mia³ siê tak e leczyæ psychiatrycznie. - Mogê powiedzieæ tylko tyle, e w tej sprawie prowadzone jest œledztwo i gromadzony jest materia³ dowodowy - powiedzia³ Gazecie prokurator rejonowy w Radomsku Cezary Zawadzki. - Wobec zatrzymanego mê czyzny s¹d zastosowa³ œrodek zapobiegawczy w postaci trzymiesiêcznego aresztu - doda³. W œrodê 18 marca odby³ siê pogrzeb ofiar mordercy. Max Klezmer Band Przemoc w Mechaniku Dwaj 17-latkowie, uczniowie radomszczañskiego Mechanika, trafili do policyjnego aresztu po tym, jak ojciec ich kolegi z klasy zg³osi³ policji, e znêcaj¹ siê nad jego synem. Czytaj na str. 4. Teatralne Radomsko Ju za tydzieñ Miêdzynarodowy Dzieñ Teatru. Na radomszczan 27 marca czeka wiele atrakcji. W MDK bêdzie mo na zobaczyæ monodram Podró do Buenos Aires, a w Muzeum Regionalnym otwarta zostanie wystawa twórcy Teatru Ognia i Papieru. Czytaj na str. 8 i 9. REKLAMA... Wiêcej na str. 5. Fot. Jolanta D¹browska 1

2 WIADOMOŒCI * REKLAMA Atelier w Starostwie Dionizy ysik, cz³onek Zarz¹du Powiatu Radomszczañskiego, nie widzi nic z³ego w tym, e w swojej kampanii wyborczej wykorzysta³ s³u bowy gabinet w Starostwie. Radomszczañska stra miejska wysz³a do radomszczan z akcj¹, która ma przynieœæ obopólne korzyœci. Chodzi o trzy cyfry - 986, czyli numer alarmowy tej s³u by. 986 do stra y Dionizy ysik w ostatni¹ niedzielê walczy³ o fotel wójta gminy adzice. Do drugiej tury wszed³ wraz z Wiolett¹ Pichit, z któr¹ ostatecznie wyœcig przegra³ doœæ wyraÿnie. Czy spot reklamowy nie by³ wystarczaj¹co dobry, eby odnieœæ zwyciêstwo? Trudno powiedzieæ. Z pewnoœci¹ mo na jednak powiedzieæ, e czêœæ filmu reklamuj¹cego zalety Trefny towar na rynku Dwaj Polacy i dwie osoby narodowoœci rumuñskiej wpad³y, sprzedaj¹c na radomszczañskiej targowicy podrobione telefony komórkowe. W ostatni czwartek 12 marca na radomszczañskiej targowicy pojawi³y siê osoby, które próbowa³y sprzedawaæ markowe telefony komórkowe. Radomszczañscy policjanci z wydzia³u kryminalnego mieli informacje o tym, e telefony te mog¹ pochodziæ z kradzie y. - Kilka godzin póÿniej kryminalni potwierdzili tê informacjê i d³u szy czas obserwowali podejrzewanych - wyjaœnia Aneta Komorowska, oficer prasowy KPP w Radomsku. - PrzywieŸli do komendy cztery osoby w wieku od 16 do 47 lat. Dwie z nich s¹ narodowoœci rumuñskiej, a pozostali to Polacy. Podczas przeszukania obcokrajowców policjanci znaleÿli w ich odzie y 14 telefonów komórkowych, a tak e ponad 2 tysi¹ce z³otych. Ustalono, e wszystkie zatrzymane osoby wy- Dionizego ysika powsta³a w jego gabinecie w Starostwie Powiatowym, w którym na co dzieñ pracuje jako cz³onek Zarz¹du Powiatu. - Film czêœciowo rzeczywiœcie powsta³ w moim gabinecie - przyznaje Dionizy ysik. - Co w tym jednak z³ego? - wydaje siê byæ zaskoczony naszymi pytaniami. - Chcia³em pokazaæ miejsce, w którym pracujê. Mia³em to Reklamy wyborcze Dionizego ysika i Jakuba Jêdrzejczaka. najmuj¹ mieszkania w Sulejowie. W zwi¹zku z tym o przeszukanie w tych lokalach poproszono policjantów z Sulejowa. We wskazanych mieszkaniach znaleziono 63 telefony komórkowe i 149 baterii do tych aparatów. Wszyscy zatrzymani zostali przes³uchani i zwolnieni do domu. - Ustaliliœmy, e telefony nie maj¹ oryginalnych znaków towarowych, gwarancji, opakowañ - mówi dalej Aneta Komorowska. - Najprawdopodobniej s¹ podróbkami. Dalsze czynnoœci w tej sprawie prowadz¹ radomszczañscy policjanci z sekcji do walki z przestêpczoœci¹ gospodarcz¹. Za handel podrobionym towarem grozi kara nawet do 2 lat wiêzienia. A jeœli sprawcy robili to wielokrotnie, to mog¹ otrzymaæ wyrok nawet do 5 lat. zrobiæ na ulicy? - pyta ura ony. Dionizy ysik na pytanie, czy wynajmowa³ swój gabinet do celów nagrania spotu reklamowego, odpowiada, e nie i nie ponosi³ z tego tytu³u adnych kosztów. O to, czy cz³onek Zarz¹du wynaj¹³ swój gabinet i czy na przyk³ad gabinet starosty powiatu radomszczañskiego mo e wynaj¹æ do podobnych celów inny kandydat, zapytaliœmy starostê Mieczys³awa Zyskowskiego. - Przyznam, e siê do tej pory nad tym nie zastanawia³em - powiedzia³ Gazecie starosta. - Pan ysik nie p³aci³ ani nie wynajmowa³ gabinetu. To jego miejsce pracy. Trudno mi to oceniaæ, czy jest to zachowanie moralne, czy nie, i proszê mnie zwolniæ od odpowiedzi. Na pewno nie pozwoli³bym na wykorzystanie w tym celu logo czy herbu powiatu - doda³ Mieczys³aw Zyskowski. Przypomnijmy, e Starostwo s³u y nie tylko jako atelier. Równie bezp³atnie wypo ycza rekwizyty, np. swój baner reklamowy. W 2007 r. w telewizyjnej reklamówce na jej tle wystêpowa³ przewodnicz¹cy Rady Powiatu Jakub Jêdrzejczak jako kandydat PO do Senatu. Na pytanie, czy ka dy móg³by bezp³atnie wykorzystywaæ pomieszczenia Starostwa i jego rekwizyty do krêcenia filmów reklamowych, czy to tylko przywilej w³adzy - nie otrzymaliœmy odpowiedzi. TIR w rowie Prawdopodobnie zbyt du a prêdkoœæ na œliskiej drodze by³a przyczyn¹ wypadku, do którego dosz³o we wtorek 17 marca o godzinie 4.45 rano. Ciê arowe volvo z naczep¹, którym kierowa³ 42-letni mieszkaniec Œwiêtoch³owic, na zakrêcie w Strzelcach Wielkich zjecha³o na przeciwleg³y pas ru- Fot. Janusz Kucharski Stra miejska promuje numer alarmowy 986. O ile nie mamy wiêkszych k³opotów z zapamiêtaniem takich numerów, jak pogotowie ratunkowe, stra po arna i policja, to ju o istnieniu numeru 986 wiemy niewiele. Niektórzy nie wiedz¹ nawet, e istnieje. A tymczasem wieloma wykroczeniami i innymi uci¹ liwymi dla mieszkañców zdarzeniami, jak na przyk³ad picie alkoholu w klatkach bloków czy niszczenie mienia albo zak³ócanie ciszy nocnej, zaj¹æ siê mog¹ równie dobrze stra nicy miejscy. - Mimo up³ywaj¹cych lat wspó³pracy stra y miejskiej z mieszkañcami Radomska, spotykamy siê z informacjami dotycz¹cymi braku mo liwoœci zaalarmowania funkcjonariuszy o potrzebie chu, a potem wjecha³o do rowu. Auto uszkodzi³o metalow¹ barierkê, sporym uszkodzeniom uleg³ tak e ci¹gnik siod³owy i naczepa. Na szczêœcie kierowcy nic siê nie sta³o. Mê czyzna by³ trzeÿwy. Za zbyt szybk¹ jazdê zosta³ ukarany mandatem karnym. TIR le a³ w rowie kilkanaœcie godzin, zanim zosta³ wyci¹gniêty przy pomocy dÿwigu, droga by³a jednak ca³y czas przejezdna. podjêcia interwencji - mówi Jacek Porze yñski, rzecznik radomszczañskiej stra y miejskiej. - Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców wraz ze spó³dzielniami mieszkaniowymi rozpoczynamy akcjê WIDZISZ COŒ Z EGO... NIE B D OBOJÊT- NY! - REAGUJ - ZADZWOÑ!!!. Stra nicy przygotowali specjalne plansze z informacj¹ i numerem alarmowym 986, które zostan¹ rozwieszone w klatkach radomszczañskich bloków. Pierwsza plansza zawis³a w czwartek 12 marca w jednym z bloków Radomszczañskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, a zawiesili j¹ wspólnie Jacek Porze yñski i administrator Tomasz Kapica. Warto dodaæ, e dzwoni¹c do stra- y, nie musimy podawaæ swoich danych, wystarczy anonimowe zg³oszenie, choæ jak dodaje Jacek Porze yñski, s¹ przypadki, kiedy dy urny mo e poprosiæ o podanie nazwiska. Ponadto czasem trzeba wezwaæ pogotowie ratunkowe albo stra po arn¹, a ich numery alarmowe s¹ zajête. Jeœli zadzwonimy pod 986, dy urny z pewnoœci¹ przeka e wezwanie odpowiednim s³u bom. Ukradli rower po pijanemu M³ody sportowiec, który przyjecha³ na trening, bardzo siê zdziwi³, kiedy po wyjœciu z klubu zorientowa³ siê, e ktoœ ukrad³ mu rower. Natychmiast powiadomi³ policje. By³ poniedzia³ek 9 marca, póÿne popo³udnie. Mieszkaniec Radomska, uprawiaj¹cy podnoszenie ciê arów, który wyszed³ z klubu po treningu, zorientowa³ siê, e rower górski, którym tu przyjecha³, zosta³ skradziony. Na miejsce przyjechali policjanci z sekcji kryminalnej. Wspólnie z w³aœcicielem skradzionego roweru nieoznakowanym radiowozem patrolowali miasto. Ju po kilkunastu minutach ch³opak rozpozna³ swój rower, który prowadzili dwaj mê czyÿni. Policjanci zatrzymali sprawców. Okazali siê nimi mieszkañcy Radomska w wieku 24 i 27 lat. Obaj trafili do policyjnego aresztu, obaj te byli nietrzeÿwi - m³odszy mia³ 1,7, a starszy 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast rower powróci³ do w³aœciciela. Za kradzie roweru obu me czyznom grozi kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci. Pijany ukry³ siê w sianie Najpierw pi³ alkohol, potem wjecha³ autem w znak drogowy, a na koniec przed policjantami ukry³ siê w stodole. Zdradzi³y go jednak zêby. W nocy z 9 na 10 marca w Kamieñsku dosz³o do kolizji - cinquecento zjecha³o na praw¹ stronê drogi i uderzy³o w znak drogowy. Kierowca wepchn¹³ auto na najbli sze podwórko i uciek³. Policjanci, ogl¹daj¹c fiata CC, zauwa- yli na tapicerce brunatne plamy, prawdopodobnie krew, oraz... kilka zêbów, które, jak siê póÿniej okaza³o, wypad³y podczas kolizji z protezy kierowcy. Policjanci szybko ustalili, kto jest w³aœcicielem auta, i z³o yli mu wizytê w domu. 55-letni mieszkaniec gminy Gorzkowice ukrywa³ siê w sianie w stodole. W chwili zatrzymania by³ pijany, mia³ ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. - Pobrano od niego krew, aby jednoznacznie wskazaæ, czy w chwili najechania na znak by³ równie w stanie nietrzeÿwoœci - powiedzia³a Gazecie Aneta Komorowska, oficer prasowy KPP w Radomsku. - Za prowadzenie pojazdu pod wp³ywem alkoholu grozi kara do 2 lat pozbawienia wolnoœci. REKLAMA... 2

3 Dni Kina po raz szósty Tegoroczna edycja Dni Kina poœwiêcona bêdzie yciu i twórczoœci wybitnej aktorki filmowej i teatralnej Mai Komorowskiej. Organizatorami imprezy jak co roku s¹ I Liceum Ogólnokszta³c¹ce i Miejski Dom Kultury. G³ównym punktem œwiêta kina bêdzie spotkanie z wybitn¹ aktork¹. Zaplanowano tak e przegl¹d filmów z Maj¹ Komorowsk¹. Bêdzie mo na zobaczyæ: ycie rodzinne, Wesele, Panny z Wilka, Rok spokojnego s³oñca i Cwa³. Dni potrwaj¹ od 20 do 27 marca. Szczegó³y u organizatorów. (jd) INFORMATOR * WIADOMOŒCI * REKLAMA REKLAMA... Ma³e formy Od 20 do 21 marca w Miejskim Domu Kultury odbywaæ siê bêdzie VIII Przegl¹d Ma³ych Form Teatralnych. Zaprezentuj¹ siê dzieciêce teatry szkolne i pozaszkolne w dwóch kategoriach wiekowych: szkó³ podstawowych i szkó³ gimnazjalnych. Bêdzie mo na zobaczyæ tak e teatry ze szkó³ ponadgimnazjalnych. Pocz¹tek o godz (jd) Œwiat owadów Od 20 marca w radomszczañskim muzeum ogl¹daæ bêdzie mo na wystawê Najpiêkniejsze owady œwiata. Eksponaty pochodz¹ ze zbiorów Dzia³u Przyrody Muzeum Czêstochowskiego. (jd) Piek³o i niebo Wystawa Piek³o Niebo. 30 lat teatru Ognia i Papieru Grzegorza Kwieciñskiego otwarta zostanie w pi¹tek 27 marca w Galerii Muzeum Regionalnego. Pocz¹tek o godz (jd) Bia³owie a na zdjêciach W westybulu radomszczañskiej biblioteki w pi¹tek 20 marca o godz otwarta zostanie wystawa fotografii Roberta Moszkowicza Bia³owie a. Zaprasza Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa. (jd) Spotkanie z re yserem Rafa³ Wieczyñski, re yser filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas, spotka siê z widzami w niedzielê 29 marca w Miejskim Domu Kultury. Spotkanie poprzedzi projekcjê filmu, któr¹ zaplanowano na godz (jd) Misterium w MDK Teatr Zród³o przygotowuje Misterium ycia i Œmierci Jezusa z Nazaretu w re yserii Danuty Zawadzkiej. Scenografiê i kostiumy przygotowuj¹ Ma³gorzata Wegner, Renata abiñska-kocio³ek i Halina Karbownik. Spektakl zostanie pokazany w MDK w niedzielê 29 marca o godz (jd) OG OSZENIE... Serdeczne podziêkowania i wyrazy wdziêcznoœci za zabieg operacyjny i leczenie Panu Dr. Wieñczys³awowi Krawczykowi i ca³emu zespo³owi operacyjnemu, oddz. OIOM i ca³emu oddz. chirurgicznemu Szpitala Miejskiego w Radomsku wdziêczny pacjent Edmund Minecki z on¹ TELEFONY ZAUFANIA (044) Klub Szansa (problemy alkoholizmu) - pn., œr., pt., godz (034) Jasna Góra - czynny od do Klub Abstynencki Mo na Inaczej - AA, Al. Anon, DDA - tel NOCNE DY URY APTEK Apteka ca³odobowa - ul. Przedborska ul. 11 Listopada 14a ul. Przedborska ul. Warszyca ul. eromskiego ul. Przedborska ul. Prymasa Wyszyñskiego 2/ ul. Mickiewicza 16 REKLAMA... KINA KINEMA (tel ) Popie³uszko, Polska 2009, godz , i Popie³uszko, Polska 2009, godz i MDK (tel ) Kino nieczynne Droga do szczêœcia, USA/Wielka Brytania 2008, godz i Dwie osoby, które jako pierwsze zadzwoni¹ do redakcji w czwartek o godz. 9.00, otrzymaj¹ zaproszenia do Kinemy. STOMATOLOGIA Codziennie, równie w soboty, niedziele i œwiêta. Tel Wydawca: MEDPRESS Jacek Wies³aw êski Adres redakcji: ul. Przedborska 2, Radomsko, tel./fax (044) , Redaktor naczelny - Robert D¹browski Reporterzy: Jolanta D¹browska i Janusz Kucharski Stale wspó³pracuj¹: Miros³awa êska, Iwona Natkañczyk, Ma³gorzata Skupiñska, Jolanta Siemiñska, Tomasz A. Nowak, Tomasz Zaskórski, Jan Nitecki, Czes³aw Polcyn. Marketing - Piotr Loszek tel Reklama: Adam Stefañski, Ryszard Kowalski. Biuro og³oszeñ czynne: pon. - wt , œr. - pt w lokalu redakcji. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ, nie zwraca materia³ów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Druk: ODDI Poland Sp. z o.o. Wspó³pracujemy z WA NE TELEFONY RADOMSKO 997 lub policja 998 stra po arna 999 pog. ratunkowe 986 stra miejska 992 pog. gazowe pog. wod.-kan pog. weterynaryjne 991 lub pog. energetyczne inf. PKP TAXI (PKP) TAXI (ul. eromskiego) TAXI (ul. Piastowska) (bezp³atny) teletaxi Poczta Urz¹d Miasta (centrala) Prezydent Miasta Rada Miasta Starostwo Powiatowe Urz¹d Skarbowy Powiatowy Urz¹d Pracy MOPS Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (01) Szpital Powiatowy Miejski Dom Kultury Muzeum Regionalne Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Fundacja Inicjatyw Kulturalnych (034) inf. gospodarcza (034) inf. medyczna 3

4 WIADOMOŒCI * OPINIE * REKLAMA Pose³ Niesio³owski (który ho³duje staropolskiemu pieniactwu jak ma³o który polityk) nie przeprosi za nic Jaros³awa Kaczyñskiego, nawet jeœli taki bêdzie wyrok s¹du. Niesio³owski stwierdzi³ ekspressis verbis, i jego celem jest wyeliminowanie z ycia politycznego obydwu Bêd¹c przy wielkiej polityce, to warto wiedzieæ, e pani komisarz europejska od spraw integracji i tak dalej, Danuta Hübner, podczepiona pod Komisjê Europejsk¹ z ramienia SLD, obecnie, jako e kadencja siê koñczy, przenios³a siê do PO i wystartuje z listy partii rz¹dz¹cej podczas czerwcowych wyborów do A có, sam europarlament to taki kwiatek do ko ucha, a mo e listek figowy Komisji Europejskiej, gdy ichniejsi parlamentarzyœci nie posiadaj¹ inicjatywy ustawodawczej, a ca³a rola europarlamentu ogranicza siê do opiniowania ustaw Komisji, tudzie do wnoszenia nic nie znacz¹cych Jak wiadomo nie od dziœ, rz¹d chce zd¹ yæ z budow¹ autostrad do roku 2012 i aby dotrzymaæ terminu, nie zamiaruje bynajmniej budowaæ szybciej dróg. Co to, to nie. Zamiaruje powo³aæ pe³nomocnika do spraw budowy dróg i autostrad i to powinno rozwi¹zaæ problem, a ministerstwo infrastruktury pozostanie bez zmian i minister Grabarczyk nadal bêdzie SLD pod wodz¹ towarzysza (czy to prawid³owa nazwa?) Napieralskiego zamiaruje pokazaæ, i lewica zawsze razem jest, szczególnie w czasach kryzysu dba o dobro szerokich mas robotniczo-ch³opskich z uporem i determinacj¹. Otó ma siê odbyæ okr¹g³y stó³ w sprawach kryzysu. Przy stole ma siê spotkaæ ca³a polska lewizna od OPZZ po Polsk¹ Lewicê z koleg¹ Leszkiem Millerem na czele. Nic dobrego z tego nie wyniknie, ale czego siê nie robi dla Tomasz Na³êcz, który wyrolowany zosta³ z polityki kilka lat temu, chce powróciæ, ale ju na europejskie salony. Bêdzie startowa³ z listy Porozumienia dla Za kilka tygodni w wykazie badañ obowi¹zkowych dla kobiet w ci¹ y bêdzie test na HIV. Profilaktyka ta ma zmniejszyæ do 1 procent zagro enie dla noworodków, ale z kolei wszyscy wiemy, e HIV to groÿna choroba i nie ka dy chce wiedzieæ, czy jest nosicielem tej Rz¹d w swojej nieustannej czujnoœci postanowi³ stworzyæ superbazê informatyczn¹ o ka dym z nas. A ma to powstaæ przy okazji spisu powszechnego planowanego na 2011 rok. W bazie maj¹ byæ wszystkie dane o nas od numeru telefonu po choroby, jakie nas trapi¹. Gdyby by³ to pomys³ PiS, by³oby pos¹dzenie o totalitaryzm, ale skoro to czyni PO, to jest to tylko swoist¹ Tyle siê dzieje w Polsce, e nie staje miejsca, aby zasygnalizowaæ, co piszczy w trawie za granic¹. A tam, jeœli chodzi o wschodni¹ stronê, to nasili³y siê represje bia³oruskiego aparatu terroru wobec Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi. Dochodzi do aktów przemocy wobec naszych rodaków, jednak rz¹d ma inne A jeœli chodzi o zachodni¹ stronê, to dochodzi tam do strasznych aktów terroru, ale indywidualnego. W Niemczech 17-latek zamordowa³ z zimn¹ krwi¹ 15 osób, g³ównie uczniów szko³y, do której kiedyœ uczêszcza³. (s) Dwóch uczniów odpowie za groÿby wobec kolegi Przemoc w Mechaniku Dwaj 17-latkowie, uczniowie radomszczañskiego Mechanika, trafili do policyjnego aresztu po tym, jak ojciec ich kolegi z klasy zg³osi³ policji, e znêcaj¹ siê nad jego synem. Utrudnienia w ruchu Kierowcy musz¹ przygotowaæ siê na utrudnienia ruchu zwi¹zane z przebudow¹ ulicy Tysi¹clecia. Od 23 marca do 30 kwietnia zamkniête zostanie skrzy owanie ulic Prymasa Wyszyñskiego i Tysi¹clecia. W czasie remontu wprowadzone zostanie odpowiednie oznakowanie informuj¹ce o mo liwoœciach objazdów. (jd) Moje obserwatorium Ruszcie ty³ki Zamieszczony w poprzednim numerze Gazety Radomszczañskiej opis zakupów robionych przez niektórych stra ników miejskich wje d aj¹cych w dni targowe na miejsk¹ targowicê s³u bowym radiowozem przekonuje mnie, maj¹ oni znacznie wa niejsze sprawy ni pilnowanie porz¹dku w mieœcie. Po co zaprz¹taæ sobie g³owy ods³oniêtym przez marcowe ocieplenie brudem, po co pilnowaæ, by niezdyscyplinowani kierowcy nie rozje d ali swymi pojazdami wszelkich mo liwych trawników, po co uniemo liwiaæ nagminne parkowanie tam, gdzie znaki tego zakazuj¹, po co k³opotaæ siê o bezpañskie psy, skoro mo na w tym czasie zrobiæ coœ po yteczniejszego, np. zakupy. Na ulicy Joselewicza, pocz¹wszy od skrzy owania z ul. Mickiewicza, od ustawionego tam znaku zakazu zatrzymywania siê pojazdów, codziennie na w¹skim chodniku stoi do kilkunastu samochodów, uniemo liwiaj¹c niemal przejœcie pieszych t¹ stron¹ ulicy. Na wspomnianym skrzy owaniu po drugiej stronie ró ne osoby systematycznie parkuj¹ samochody na chodniku, na samym naro niku, utrudniaj¹c znacznie Czy 17-letni Tomek, uczeñ II klasy technikum Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku, by³ przez kilka miesiêcy ofiar¹ przeœladuj¹cych go i znêcaj¹cych siê nad nim psychicznie i fizycznie kolegów z klasy? OdpowiedŸ na to pytanie stara siê znaleÿæ radomszczañska Prokuratura Rejonowa, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Podejrzanymi s¹ dwaj koledzy z klasy Tomka, których ten wskaza³ jako g³ównych sprawców. Obaj ch³opcy zostali aresztowani w szkole w œrodê 11 marca i przewiezieni do radomszczañskiej komendy. W policyjnym areszcie spêdzili dwa dni. Ca³a sprawa rozpoczê³a siê w poniedzia³ek 9 marca, kiedy to w Mechaniku pojawi³ siê ojciec Tomka. - W poniedzia³ek przyszed³ do nas ojciec Tomka - mówi dyrektor Mechanika Zdzis³aw Dró d. - By³ umówiony z wychowawczyni¹ syna na wtorek, poniewa nie by³ na ostatniej wywiadówce, w sprawie ocen Tomka na pó³rocze. Jednak wychowawczyni tej klasy skoñczy³a ju tego dnia lekcje, ojciec chcia³ wiêc rozmawiaæ ze mn¹. Oczywiœcie rozmowa siê odby³a. Jak mówi dyrektor Dró d, podczas tej rozmowy ojciec Tomka opowiedzia³ o SMS-ie, który przypadkowo odczyta³ w telefonie syna, a w którym kole anka Tomka radzi³a 17-latkowi, by ten poszed³ ze swoimi k³opotami na policjê. - Tomek mia³ wtedy zajêcia praktyczne, wiêc poprosi³em go do gabinetu, eby by³ obecny podczas tej rozmowy - wyjaœnia Zdzis³aw Dró d. - Po oko³o pó³ godzinie Tomek niechêtnie, ale wskaza³ nazwiska uczniów, którzy mu dokuczaj¹. Poprosi³em te o nazwiska kolegów, którzy go lubi¹, i Tomek wskaza³ kilka nazwisk osób, które uwa a w klasie za swoich przyjació³. Ojca Tomka poinformowa³em, e je eli uwa a, e ycie lub zdrowie jego syna jest zagro- one, to ma prawo powiadomiæ o tym policjê. Ja jednak najpierw chcê porozmawiaæ ze wskazanymi przez Tomka uczniami i ich rodzicami. Potem Tomek wróci³ na zajêcia, a ojciec poszed³ do domu. Zagro eniem dla ycia Tomka, wed³ug s³ów ojca, mia³ byæ incydent z wrzeœnia zesz³ego roku, do którego mia³o dojœæ na szkolnym boisku. Wtedy to, na przerwie, wskazani dwaj uczniowie mieli straszyæ Tomka, u ywaj¹c linki, prawdopodobnie do mocowania siatki na bramce, zak³adaj¹c mu j¹ na szyjê. Nastêpnego dnia po rozmowie z dyrektorem, we wtorek 10 marca rano, Tomek nie przyszed³ ju do szko³y. Dyrektor Dró d odby³ natomiast rozmowê z jednym ze wskazanych uczniów (drugi by³ nieobecny), w obecnoœci wychowawczyni i szkolnego pedagoga. Z tej rozmowy sporz¹dzono notatkê. Wychowawczyni wezwa³a te pilnie rodzica tego ucznia. Kolejnego dnia, w œrodê 11 marca, w gabinecie dyrektora pojawi³ siê drugi z 17-latków. Do szko³y przysz³y te matki obydwu ch³opców. - Nie zd¹ yliœmy zrobiæ ju nic wiêcej w tej sprawie, poniewa otrzymaliœmy telefon z policji, e zosta³o z³o one przez ojca doniesienie i w szkole pojawi¹ siê policjanci, którzy chc¹ przes³uchaæ wskazanych uczniów - mówi dyrektor Dró d. - Oczywiœcie natychmiast rozpêta³a siê równoczeœnie wielka medialna burza - dodaje. Po przes³uchaniu obaj 17-latkowie trafili do policyjnego aresztu. Wyszli z niego w pi¹tek 13 marca z prokuratorskim postanowieniem, e nie wolno im siê zbli aæ do Tomka oraz e maj¹ dwa razy w tygodniu stawiaæ siê na komendzie. - Obaj ch³opcy odpowiedz¹ za groÿby karalne kierowane pod adresem swojego kolegi, czynem ci¹g³ym od wrzeœnia zesz³ego roku - powiedzia³a Gazecie Aneta Komorowska, oficer prasowy KPP w Radomsku. - Czyn ten jest zagro ony kar¹ do dwóch lat pozbawienia wolnoœci. Co do incydentu ze sznurem, w tej sprawie wypowiedzia³ siê bieg³y, którego zadaniem by³a odpowiedÿ na pytanie, czy zagra a³o to zdrowiu lub yciu Tomka. Jego opinia widocznoœæ. W tej samej okolicy, naprzeciw Urzêdu Skarbowego, trawnik jest ju tak zryty ko³ami, e adna trawa tam nie uroœnie. W okolicach ronda Stodo³a pobocza tak e s¹ zryte i to nie na skutek wadliwej budowy ronda, tylko chamstwa niektórych kierowców je d ¹cych w poprzek przygotowanych pod zieleñ rabatek. Na Przedborskiej ktoœ systematycznie parkuje na trawniku przy niedawno wyremontowanej jezdni, a parking przy Ekonomiku, zw³aszcza w okolicy pojemnika na plastik, to istny œmietnik. Dlaczego piszê o tych, a nie o innych zaniedbanych, zdewastowanych, brudnych miejscach w Radomsku? Poniewa, mimo e s¹ one blisko centrum miasta, adna stra miejska siê nimi nie interesuje. Co tu dopiero mówiæ o peryferiach. Z listów Czytelników do Gazety wynika, e stra nicy interesuj¹ siê (oprócz zakupów) g³ównie placem 3 Maja, gdzie jest blisko od ich firmy i niemal bez wysiadania z auta mog¹ wykazaæ sw¹ aktywnoœæ, karz¹c mandatami parkuj¹cych w pobli u poczty. A gdy zechc¹ ju wysi¹æ ze swych s³u bowych radiowozów, lubi¹ iœæ na patrol jak na amerykañskich filmach: na szeroko rozstawionych nogach, ko³ysz¹cym siê krokiem, jak prawdziwi zastêpcy szeryfa. Mówiê wiêc do nich - jak na amerykañskim filmie - ruszcie ty³ki i zadbajcie o porz¹dek w mieœcie. Najwy sza pora, bo wœród radomszczan coraz czêœciej pojawia siê pytanie: po co nam taka, jak nasza, stra miejska. Jacek êski Bourbon Street Mo na wreszcie w Radomsku pos³uchaæ dobrego jazzu w pubie Bourbon Street przy ul. Kolejowej. W remontowanym jeszcze charakterystycznym budynku z wie yczk¹ niemal naprzeciwko dworca kolejowego - urz¹dzono stylow¹ piwnicê ze scenk¹ do wystêpów artystów, barem oraz stolikami i boksami dla publicznoœci. W atmosferze niemal jak w krakowskich piwnicach, za niewygórowan¹ cenê mo na pos³uchaæ dobrej muzyki. W ostatni pi¹tek 13 marca by³y to œpiewane po angielsku standardy jazzowe w wykonaniu Justyny Królak i akompaniuj¹cego jej Janusza So³tysika, a jako bonus - minikoncert piosenki francuskiej. W³aœciciele pubu zapowiadaj¹ w najbli szym czasie koncerty równie muzykuj¹cych radomszczan, m.in. znanego w œrodowisku muzycznym W³odka Knasia. Ju w ten pi¹tek jazz bêd¹ grali pianista Wojciech Puszek i saksofonista Janusz So³tysik. Polecamy. (mj) 4 Fot. Jolanta D¹browska mówi, e takiego zagro enia nie by³o, a powsta³e otarcie - to rozstrój zdrowia na okres poni ej siedmiu dni. Wszystkie materia³y w tej sprawie zosta³y przekazane do prokuratury - doda³a. Wyjaœnienia w tej sprawie, na w³asn¹ proœbê, sk³adali te koledzy z klasy Tomka. Ich zdaniem, takie zachowanie wobec niego to by³y arty i nie by³y groÿne. O tym, czy by³y to arty, czy jednak znêcanie siê fizyczne i psychiczne w postaci ci¹g³ego poszturchiwania, prowokowania do bójek czy wyzywania, zdecyduje prokuratorskie dochodzenie. - Prokuratura Rejonowa w Radomsku nadzoruje dochodzenie przeciwko m³odocianym ukaszowi. i Piotrowi K. - wyjaœnia Gazecie Cezary Zawadzki, prokurator rejonowy. - Zgromadzony materia³ dowodowy w postaci miêdzy innymi przes³uchañ œwiadków, w tym uczniów klasy, do której uczêszcza³ pokrzywdzony, i wychowawcy klasy. Zeznania œwiadków pozwoli³y na przedstawienie obu zatrzymanym zarzutu pope³nienia przestêpstwa w postaci gróÿb karalnych. Przes³uchani w charakterze podejrzanych przyznali siê do pope³nienia zarzucanego im czynu, z³o yli wyjaœnienia w sprawie, odnosz¹c siê tak do ca³okszta³tu relacji z pokrzywdzonym, jak i zdarzenia z wrzeœnia 2008 roku, które rozegra³o siê na boisku szkolnym - koñczy. Jak siê dowiedzieliœmy, Tomek i jego ojciec byli w zesz³ym tygodniu w Starostwie Powiatowym w sprawie zmiany szko³y, co urz¹d za³atwi³ natychmiast. Od poniedzia³ku Tomek mia³ siê uczyæ gdzie indziej, jak jednak wiemy nieoficjalnie, woli pozostaæ w Mechaniku. Jak mówi³ nam dyrektor Dró d, Tomek nadal jest uczniem tej szko³y, widnieje na liœcie i wed³ug dyrektora, tu jest jego miejsce. REKLAMA... Uwaga Kierowcy!! Kurs na przewóz rzeczy/osób (dawniej œwiadectwo kwalifikacji). PROMOCJA - TYLKO 500 z³ Tel: ;

5 Alkoholowe pu³apki Rozstrzygniêto pi¹ty konkurs plastyczny Alkohol - chemiczna pu³apka. Jak co roku jego g³ównym organizatorem by³o II Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Od pocz¹tku nad jego przebiegiem czuwaj¹ nauczycielki chemii: Renata Langier, Ma³gorzata Wojtecka i Sylwia Wawrzyniak. Nadsy³ano plakaty i ulotki ilustruj¹ce has³o plebiscytu. Konkurs adresowany by³ do uczniów wszystkich szkó³ ponadgimnazjalnych z powiatu radomszczañskiego. Wyniki og³oszono 12 marca w Miejskim Domu Kultury. Rozdanie nagród poprzedzi³a projekcja filmu Skazany na bluesa. W kategorii plakat najlepsza okaza³a siê praca Katarzyny Jaworskiej z II LO, najlepsz¹ ulotkê zaprojektowa³a Katarzyna Lichosik równie z II LO. (jd) Max Klezmer Band W sobotni wieczór 14 marca w radomszczañskim MDK bardzo energetyczny koncert zagra³ Max Klezmer Band. Zespó³ w tym roku œwiêtuje 10-lecie swojego istnienia. Muzycy ³¹cz¹ ró ne style. Od motywów typowo ydowskich przez ba³kañskie a po muzykê orientaln¹ i jazzow¹. Graj¹ na akordeonach, klarnecie, saksofonie, perkusji, klawiszach, elektrycznym basie, dziêki czemu powstaj¹ zaskakuj¹ce, nowe aran acje znanych motywów. Tworz¹ te sami. Znaczn¹ czêœæ koncertu wype³ni³y ich oryginalne kompozycje. Dzieñ póÿniej Max Klezmer Band zagra³ w studiu koncertowym im. Agnieszki Osieckiej w radiowej Trójce. (jd) Fot. Jolanta D¹browska Fot. Jolanta D¹browska Powiat ma obowi¹zek prowadziæ powiatow¹ bibliotekê publiczn¹, co zapisane jest w ustawie o bibliotekach. Widnieje w niej zapis mówi¹cy, e: Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedn¹ powiatow¹ bibliotekê publiczn¹. Zadania powiatowej biblioteki publicznej mo e wykonywaæ, na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna dzia³aj¹ca i maj¹ca swoj¹ siedzibê na obszarze powiatu. Zarz¹d Powiatu korzysta z mo liwoœci, jakie daje prawo, i zadanie prowadzenia biblioteki powiatowej powierzy radomszczañskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej. - Zarz¹d Powiatu pozytywnie zaopiniowa³ projekt uchwa³y Rady Powiatu Radomszczañskiego w sprawie powierzenia gminie miasta Radomska prowadzenia powiatowej biblioteki publicz- WIADOMOŒCI Biblioteka miejsko-powiatowa Powiat zap³aci 30 tysiêcy rocznie, by Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku pe³ni³a tak e rolê biblioteki powiatowej. Cz³onkowie radomszczañskiego Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Wêgierskiej, którym kieruje Marian Dymka, nie zaniedbuj¹ wa nych zarówno dla jednego, jak i drugiego narodu rocznic i œwi¹t. Okazj¹ do spotkania, które odby³o siê w poniedzia³ek 16 marca w Miejskim Domu Kultury, by³a 161. rocznica Wiosny Ludów oraz przypadaj¹cy na 23 marca Dzieñ PrzyjaŸni Polsko-Wêgierskiej. Jak zawsze podczas tego typu uroczystoœci nie mog³o zabrakn¹æ goœci, wœród których znaleÿli siê miêdzy innymi radca prawny ds. kultury ambasady wêgierskiej w Warszawie Ivan Hidvegi, Jan Stolarski, prezes Federacji Stowarzyszeñ Polsko-Wêgierskich RP czy prezydent Radomska Anna Milczanowska. Wieczornica rozpoczê³a siê od wystêpu m³odzie y z Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Radomsku, która przedstawi³a stosunek Wêgrów i w³adz wêgierskich do Polski przed wybuchem II wojny œwiatowej i w jej trakcie. nej za 30 tys. z³ rocznie - mówi Aneta NiedŸwiecka, rzecznik prasowy powiatu radomszczañskiego. - Powiat radomszczañski realizuje przedmiotowe zadanie w drodze powierzenia go gminie miasta Radomska z kilku wzglêdów - dodaje. Te wzglêdy to miêdzy innymi dogodna lokalizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku, czyli centrum powiatu, bogaty i uniwersalny ksiêgozbiór ze wszystkich dziedzin wiedzy, a tak e - wypo yczalnia ksi¹ ek mówionych, czyli kaset magnetofonowych zawieraj¹cych nagrania utworów literackich dla doros³ych i dla dzieci, oraz organizowanie licznych przedsiêwziêæ kulturalnych, promocje ksi¹ ek, spotkania z autorami, pogadanki i wystawy. Nie bez znaczenia jest te mo liwoœæ skorzystania z punktu informacji o Unii Europejskiej, wykonywania Francuskie liceum w Radomsku W II LO lubi¹ Francjê i jêzyk francuski, co pokazali podczas III Dnia Frankofonii. wydruków oraz kopii na noœnikach elektronicznych danych z baz komputerowych i Internetu czy mo liwoœæ korzystania Internetu w Punkcie Informatycznym Biblioteki. Warto dodaæ, e na pe³nienie obowi¹zków powiatowej biblioteki przez tê nale ¹c¹ do miasta zgodê musieli wyraziæ miejscy radni, którzy stosown¹ uchwa³ê podjêli 27 lutego. Teraz kolej na ich kolegów z Rady Powiatu, którzy podobn¹ uchwa³ê w tej sprawie bêd¹ g³osowaæ na najbli szej sesji. Miejska Biblioteka Publiczna zadania biblioteki powiatowej zaczê³a pe³niæ ju kilka lat temu i od tamtego momentu mia³a te obowi¹zywaæ nowa nazwa - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, która jednak nie przyjê³a siê wœród radomszczañskich czytelników. Polak, Wêgier - dwa bratanki Tradycyjnie ju radomszczañskie Towarzystwo PrzyjaŸni Polsko-Wêgierskiej œwiêtowa³o rocznicê Wiosny Ludów. Fot. Janusz Kucharski Wystêp m³odzie y z Ekonomika. Wêgrzy, mimo e nale eli do pañstw osi i byli sojusznikami Hitlera, zawsze pozostawali w przyjaÿni z Polsk¹. By³ te akcent muzyczny w wykonaniu chóru Cantabile, który zaœpiewa³ pieœni polskie i wêgierskie. Warto dodaæ, e Dzieñ PrzyjaŸni Polsko-Wêgierskiej ustanowiono w 2007 roku, wtedy te w marcu w mieœcie Gyõr na Wêgrzech ods³oniêto pomnik symbolizuj¹cy przyjaÿñ miêdzy obu narodami. Ustalono, e co roku uroczystoœci bêd¹ organizowane u s¹siada. W tym roku uroczystoœci z tej okazji odbêda siê 23 i 24 marca w Kroœnie. Fot. Jolanta D¹browska Ju po raz trzeci w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Radomsku zorganizowano Dzieñ Frankofonii, czyli mi³oœników jêzyka francuskiego, Francji i wszystkiego, co z ni¹ zwi¹zane. W pi¹tek 13 marca goœcie i uczniowie, którzy pojawili siê w sali gimnastycznej szko³y, mieli dwie godziny œwietnej francuskiej zabawy. W programie znalaz³y siê: uk³ad taneczny w wykonaniu zespo³u Frankofonki, prezentacja Studia we Francji Marii Koralewskiej z Campus France i wyst¹pienie Marca Boudin, attaché ds. wspó³pracy jêzykowej w odzi. Nie zabrak³o te innych tematów, jak ca³a prawda o mê czyznach obszaru francuskojêzycznego w postaci multimedialnej prezentacji, ale zaprezentowano tak e sport, œpiew, modê i doskona³¹ francusk¹ kuchniê. Dzieñ zakoñczy³ wystêp Piotra Kuczkowskiego z III klasy frankofoñskiej, który zaœpiewa³ piosenkê Je suis en vie Gregory ego Lemarchala. Fot. Janusz Kucharski Mi³oœnicy Francji nie narzekali na nudê. 5

6 HISTORIA * OG OSZENIE Najstarsze dzieje Przedborza (5) Przedborska synagoga. ydzi Od pewnego momentu dziejów Przedborza wa n¹ rolê w yciu miasta zaczêli odgrywaæ obywatele pochodzenia ydowskiego. Nie sposób oczywiœcie stwierdziæ, w którym roku pierwsi ydzi tu siê osiedlili. Wiadomo natomiast, e za panowania króla Stefana Batorego uzyskali przywilej swobodnego osiedlania siê w tym mieœcie. Szybko decyzja królewska prze³o y³a siê na znaczny nap³yw ydów do Przedborza. W 1595 roku Zygmunt III Waza wyda³ dokument o zupe³nie przeciwnej treœci ani eli jego poprzednik. Zakaza³ on bowiem w ogóle dalszego osiedlania siê starozakonnych. W razie z³amania przepisu przewidziano kary. W³adcy chodzi³o o niedopuszczenie do zwiêkszania siê liczby domostw nale ¹cych do ydów. W przypadku, gdyby mieszczanin sprzeda³ dom ydowi, traci³ pieni¹dze uzyskane za niego, a kupuj¹cy - nabyty budynek. Uzyskane w ten sposób dochody mia³y byæ przekazywane na rzecz budowy ratusza, na potrzeby miasta lub szpitala. ydów jednak przybywa³o, a co za tym idzie musieli gdzieœ mieszkaæ. Skoro nie mo na by³o sprzedawaæ im domów, radzono sobie inaczej. Wielu mieszczan wynajmowa³o im swoje domostwa. Powodowa³o to oburzenie miejscowego proboszcza ks. Radzi¹tkowskiego w 1637 roku, który skar y³ siê do konsystorza kurzelowskiego na przedborzan, e nie maj¹c wzglêdu na zakazy i statuty koœcielne, przyjmowali ich do swych domów i nie wzdragaj¹ siê z nimi mieszkaæ. S¹d koœcielny nakaza³, by usun¹æ ydów z domów katolickich i wiêcej ich nie przyjmowaæ pod kar¹ ekskomuniki. Ale jak siê to mia³o do praktyki, tego nie wiadomo. Z³e ustawodawstwo nie trwa³o d³ugo. Ustanowione prawo zmieni³ kolejny w³adca, syn Zygmunta III, W³adys³aw IV. Okazj¹ do uzyskania przywileju by³y straty, jakie miasto ponios³o przed 1634 rokiem w czasie po aru (nie wiadomo, czy po ar strawi³ tylko ydowsk¹ dzielnicê, czy ca³e miasto). W dniu l sierpnia tego roku ydzi otrzymali przychyln¹ odpowiedÿ na skierowane do w³adcy proœby. [...] przychylaj¹c siê do supliki ydów Miasta Naszego Przedborza, z dopuszczenia Bo ego przez Ogieñ ze wszystkiem domostwem zniesionych. Daiemy im ten przywiley y pozwolenie nasze aby mogli Domy swe na tym e miejscu gdzie pierwej mieli, tak w groncie mieyskim iako w Groncie Zamkowym budowaæ, tak e Bo nice y Kierkow na swym mieyscu, handel wszelaki odprawowaæ, po ywienie wszelkie kupowaæ y wszelkie byd³o biæ y przedawaæ na Starym Mieyscu, gorza³kê paliæ y szynkowaæ. Podatki iako przedtem dawali, tak i teraz niemniey ani wiêcey dawaæ bêd¹ powinni. Na uwagê zas³uguje okreœlenie ydowskiego cmentarza mianem kierkow a nie kirkut. Ciekawe te jest, e ta wersja nazwy utrzyma³a siê do dnia dzisiejszego. Takim mianem okreœla siê miejsce, gdzie ów cmentarz siê znajdowa³. Rok 1634 jest te dat¹ pierwszej wzmianki o istnieniu tu gminy ydowskiej, posiadaj¹cej bo - nicê i kirkut. W tym czasie by³o w mieœcie 10 ydowskich domów wraz z bo - nic¹. Ka dy z w³aœcicieli p³aci³ po 2 floreny od domostwa, ci którzy mieszkali komor¹ u innych, p³acili po l florenie. Wœród ydów by³o trzech, którzy byli rzeÿnikami, i ci p³acili rocznie po 4 floreny. W czasie swej bytnoœci w Przedborzu Jan Kazimierz Waza potwierdzi³ przedstawiony mu do podpisania przywilej wystawiony przez swego brata: My tedy Jan Kazimierz król sk³oniwszy siê do proœby iako s³uszney ydów pomienionych rzeczony List we wszystkich jego punktach, klausulach, artiko³ach, koncylicyach aprobujemy, konfirmujemy, stwierdzamy i tym Listem naszym umacniamy, poniewa prawu pospolitemu w niczem nie jest przeciwny. Sta- ³o siê to w obozie pod Przedborzem 15 wrzeœnia 1655 roku. U progu narodowej katastrofy, jak¹ by³ potop szwedzki, w Przedborzu by³y tylko 4 domy ydowskie, reszta by³a zniszczona i opuszczona. Od ka dego z nich p³acono po 2 floreny. Komorników by³o 4 i ka dy z nich p³aci³ podobnie jak dawniej po l florenie. RzeŸników ydowskich by³o 3, ale tylko jeden z nich p³aci³ podatki w wysokoœci 4 florenów. Po przegranej przez Jana Kazimierza bitwie pod arnowem wojska szwedzkie zajê³y miasto i zniszczy³y je. Ucierpia³y nie tylko zabudowania miejskie, ale tak- e ludnoœæ. W tym tak e ydowska. W Przedborzu ucierpieæ mia³o 50 rodzin ydowskich. Zaznaczyæ jednak trzeba, e nie ma pewnoœci, czy rzezi dokona³y wojska szwedzkie, czy mo e w póÿniejszym okresie (1657 rok) oddzia³y Stefana Czarneckiego. Mszczono siê w ten sposób za rzekom¹ lub faktyczn¹ wspó³pracê z najeÿdÿc¹. W 1662 roku by³y tylko 4 zamieszkane domy ydowskie. W tym roku jednak pog³ówne zap³aci³o 40 starozakonnych, st¹d wniosek, e musieli wynajmowaæ domy. Wœród opodatkowanych by³o te 4 komorników, czyli ludzi nieposiadaj¹cych w³asnego domu i zmuszonych do wynajmowania u kogoœ komory. W ci¹gu nastêpnych kilkudziesiêciu lat liczba ydów wzrasta³a. W 1711 roku zap³acili pog³ównego 643 z³p, natomiast w 1737 roku ju 1165 z³p. W dniu 9 stycznia 1745 roku August III zatwierdzi³ prawa do nabytych przez ydów domów w mieœcie w liczbie 25. Potwierdzi³ to te 17 listopada 1765 roku Stanis³aw August Poniatowski. Z tej liczby 9 pochodzi³o z darowizny od miasta. W 1724 roku stwierdzono, e ydzi zobowi¹zani byli do ponoszenia jednakowych ciê arów z reszt¹ mieszczan. W 1754 roku po ar strawi³ dzielnicê ydowsk¹. Prawdopodobnie ju w rok póÿniej odbudowano bo nicê z modrzewiowego drewna. Stara œwi¹tynia siêga- ³a czasów W³adys³awa IV, kiedy po po- arze starozakonni otrzymali prawo jej odbudowy. Pod koniec XVIII wieku koœció³ w Che³mie otrzyma³ zapis na synagodze przedborskiej, ale szczegó³y tej sprawy nie s¹ znane. Byæ mo e gmina po ycza³a pieni¹dze na odbudowê œwi¹tyni i zabezpieczeniem po yczki by³a ona sama. Ale nie oby³o siê bez problemów. Chyba zaistnia³y jakieœ przy odbudowie dzielnicy. W obronê wzi¹³ ydów król Stanis³aw August, który 11 czerwca 1765 roku wystawi³ im glejt bior¹cy ich w opiekê, by po po arze mogli powróciæ do dawnej fortuny. Zdaje siê, e nieprzychylny starozakonnym by³ starosta przedborski Piotr Ma³achowski. Ponownie uj¹³ siê za poszkodowanymi król, który wyda³ 3 grudnia 1765 roku dokument broni¹cy ich praw. Trzy dni póÿniej wystawi³ list zw³oki, uwalniaj¹c ich od pretensji wierzycieli na okres 6 miesiêcy. W 1765 roku lustratorzy stwierdzili, e ludnoœæ ydowska przewy sza liczebnie katolików. Mia³o ich mieszkaæ 665 w ca³ej gminie. Gospodarzy ydowskich by³o w mieœcie 37 i 46 komorników. Pod rokiem 1775 zanotowano, e w mieœcie by³o 49 domów katolickich i 70 ydowskich, w tym 5 murowanych. Z czasem proporcje siê odwróci³y. W 1790 roku wszystkich domów by³o 123, w tym 40 ydowskich. Ludnoœæ starozakonna mia³a problemy mieszkaniowe. ydzi mieszkali te w austerii pañskiej (czyli nale ¹cej do w³aœciciela miasta), w domu pañskim w rynku, w zamku (2 rodziny), browarze ksiê ym i w browarku miejskim, ratuszu i ydowskim szpitalu. Ludnoœæ ydowska w ca³ej gminie liczy³a 498 ludzi, natomiast w samym mieœcie 268. Przedborscy ydzi byli aktywni na polu handlowym w ca³ym kraju. Du ¹ czêœæ dzia³alnoœci gospodarczej miasta przejêli ydzi. Trudnili siê przewa nie drobnym handlem, a swój towar najprawdopodobniej sprowadzali z Gdañska. W latach kupcy z Przedborza wyznania moj eszowego widywani byli na jarmarkach wroc³awskich. Ich obecnoœæ zarejestrowa³y komory celne na Mazowszu. W 1764 roku zanotowano tu 12 przewozów. W podwarszawskiej Pradze awel Abramowicz przewozi³ 4 kopy rogów bydlêcych skupionych od garbarzy z Pragi. W lutym tego roku Jakub Markus (Marlus) przewióz³ beczkê kramarszczyzny. Tym samym handlowa³ awel, a ponadto te workiem nici i bary³k¹ lulek glinianych. W czerwcu niejaki Zelman mia³ beczkê kramarszczyzny i bary³kê lulek, dwie sztuki astrachanu i kopê Z wielkim smutkiem i alem egnamy 6 Œ P. p³ótna woskowego. W lipcu ponownie awel wióz³ 3 beczki kramarszczyzny, natomiast Herszko tylko wór. W sierpniu Icek Fraimowicz do oclenia przedstawi³ 2 tuziny poñczoch bia³ych zimowych, l kopê p³ótna w paski, l sztukê flaneli oraz wór norymberszczyzny (galanteria). Fraim mia³ do oclenia l sztukê multanu, Izaak 3 sztuki wst¹ ki i wór norymberszczyzny. Najwiêksz¹ iloœæ towarów wióz³ Lewek Lejzerowicz. By³o to 10 par maglowizny, 17 sztuk p³ótna konopnego, 11 sztuk p³ótna paczesnego oraz 2 kamienie any u. 23 czerwca 1764 roku Izrael z Przedborza (s¹dz¹c po wiêkszym asortymencie móg³ byæ handlarzem hurtowym) przewióz³ przez komorê celn¹ pó³ kamienia przêdzy œl¹skiej, 2 tachry irchy, l tacher zamszu, l sztukê barchanu w¹skiego, l sztukê madzelanu, 4 kopy astrachanu, 16 tuzinów poñczoch bia³ych zimowych oraz 6 tuzinów poñczoch dzieciêcych. Tego samego dnia Iæko mia³ ze sob¹ 23 tuziny poñczoch zimowych oraz beczu³kê lulek glinianych. Du a liczba ydów w mieœcie utrzymywa³a siê nadal w XIX wieku. ydowski charakter miasta zauwa y³ te W³adys³aw Stanis³aw Reymont. Pisa³, e Przedbórz to bardzo stare, bardzo niechlujne i bardzo ydowskie miasto. Roz- ³o y³o siê na stokach kamienistego wzgórza, zbiegaj¹cego do Pilicy i siedzi, jak przekupka obdarta i brudna. G³ówny rynek ma bardzo stare, piêtrowe domy, ale nic charakterystycznego, chyba trochê arkadowych podcieni i szereg domów, których piêtro niezamieszkane rozwala siê z wolna. Zag³ada ludnoœci ydowskiej przysz³a wraz okupacj¹ niemieck¹. Trudno bêdzie napisaæ pe³n¹ historiê miasta do koñca XVIII wieku. Oczywiœcie powodem jest brak Ÿróde³. Przede wszystkim nie zachowa³y siê ksiêgi miejskie, które w przypadku innych miast pokazuj¹ wewnêtrzne ycie spo- ³ecznoœci. W nich bowiem notowano w³adze miejskie, wszelkie transakcje handlowe, spisy podatkowe (czyli listy mieszkañców), testamenty itp. Z tego powodu historycy zajmuj¹cy siê tym zagadnieniem powinni ze szczególn¹ uwag¹ wychwytywaæ nawet pojedyncze informacje i na takiej bazie oraz analogiach z innymi miastami próbowaæ opisaæ dzieje miasta. Brak rzetelnych informacji jest bowiem doskona³¹ po ywk¹ dla powstawania zupe³nie fantastycznych opowieœci, które powtarzane z biegiem lat zaczynaj¹ uchodziæ za prawdê historyczn¹. Nawet najmniejszy fragment dziejów miasta jest lepszy od rozbudowanych fantastycznych opowieœci o podziemnych tunelach, polowaniach królewskich, które w gruncie rzeczy by³y tylko epizodem, czy wreszcie o tym, e Przedbórz by³ jakoœ specjalnie ho³ubionym miastem przez Kazimierza Wielkiego. Nie mo na zaprzeczyæ s³owom kronikarza, e miasto siê rozwinê³o za jego panowania. Król by³ jego w³aœcicielem i dba³ o swoje dobra, podobnie jak w przypadku kilkudziesiêciu innych oœrodków miejskich. Tomasz A. Nowak Muzeum Regionalne im. Stanis³awa Sankowskiego w Radomsku, OG OSZENIE... Janusza PRUD O Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach i pamiêci ywych Wyrazy wspó³czucia rodzinie sk³adaj¹ Lidia i Janusz Sambor oraz Bronis³awa i Jerzy Wodzis³awscy

7 Marzec 1924 r. G OS STAREGO ŒLEDZIENNIKA PO KARNAWALE Œwiat jest fa³szywy, zazwyczaj chce siê okazywaæ innym i lepszym ni eli jest w istocie, to te czêsto przybiera pozy powa ne, m¹dre cnotliwe, stosownie do tego, czego mu w danej chwili brakuje. Lecz, e niewygodn¹ jest rzecz¹ sta³e pozowanie, chcia³oby siê choæ na chwilê zrzuciæ pozê by chocia na krótko byæ sob¹ i by mo na pokazaæ œwiatu swe prawdziwe oblicze. - Tak¹ chwil¹ szczeroœci s¹ zabawy - maskarady. Wiêc i w Radomsku na zabawê zesz³y siê pawie, gêsi i inne stworzenia ob³askawione i w stanie dzikim, a pono dzikich by³o wiêcej, czego dowodem wed³ug echa balu maskowego wyrwany pawiowi wspania³y ogon. Dziwne jednak wybryki stwarza natura w Radomsku, gdy wszêdzie pawie - samiczki wspania³ych ogonów nie posiadaj¹, dziwnym te jest fakt obskubania pawia ze wspania³ego ogona, dot¹d zwyczaj ten praktykowa³ cz³owiek w stosunku do gêsi; a mo e to tylko skutkiem zaawansowanego flirtu postrada³a pawiczka swój wspana³y ogon. - Trudno wiêc aby przy podskubywaniu, tej bolesnej operacji, dopisywa³ humor, wiêc oto takie tylko wy³owiono per³y: jak gor¹co! - moÿe limoniady? - wolê likieru, albo pomarañcz. Na zapytanie straganiarki, nad czem siê namyœla, wiejska babunia odpowiedzia- ³a: Doktór kaza³ mojemu wzi¹æ na poty, wiêc myœlê, co kupiæ, czy cytrynê, czy pó³ funta kie³basy. - Jaka wiêc szkoda, e podobnych humorów, a zw³aszcza kostiumów nie spotyka siê co dzieñ w Radomsku. Mieliby ludzie prawdziw¹ zabawê, zw³aszcza w dni targowe, maskaradowe ptaki sz³yby o lepsze z prawdziwemi, przynoszonemi na targ. Na targu te przy s³onecznej lampie ³atwiej ani eli przy shimmy by³oby Diogenesowi wœród gejsz, arlekinów i ptaków wynaleÿæ cz³owieka. a³owaæ by musia³ staruszek, e kucharz nie siedzi w kuchni u Lija, gejsze za krat¹, ka dy na w³aœciwym stanowisku. W gazecie czytamy narzekania na s³ab¹ subskrybcjê na akcje banku polskiego. Trudno! Pieni¹dze potrzebne s¹ na gêsie i pawie pióra, œmieszne stroje, brokaty i jedwabie. Dzieci, Ÿle siê bawicie! PIELGRZYMKA DO ZIEMI OBIECANEJ Pielgrzymkê do ziemi obiecanej organizuje grupa ydów-ortodoksów, która postanowi³a na wiosnê wyruszyæ piechot¹ w podró do Palestyny. Na czele tej grupy stan¹³ jeden z tutejszych pobo nych a przygotowania s¹ w pe³nym biegu pod kierunkiem p. H. Zukina. Pielgrzymi udadz¹ siê przez Ma³opolskê, Rumunjê, Serbjê, Bu³garjê, do Konstantynopola, tam przeprawi¹ siê przez Bosfor i pod¹ ¹ do Damaszku a nastêpnie do Jerozolimy. Podró obliczona jest na 114 dni o ile nie zajd¹ nieprzewidziane jakieœ przeszkody. Wraz z podró nemi pójd¹ juki z³o- one na dziesiêciu wozach. Pielgrzymi ci maj¹ zamiar osiedliæ siê na sta³e w Palestynie, a poniewa koszt podró y w obecnych czasach poch³on¹³by znaczn¹ sumê, przewy szaj¹c¹ ich ca³e mienie, przeto zamierzaj¹ pójœæ do Palestyny piechot¹, a zaoszczêdzone pieni¹dze u yæ na przysz³e gospodarstwo. Tymczasem w celu zwiedzenia Palestyny wyjecha³a wycieczka ydów z Warszawy, zorganizowana przez Centralne Biuro Sjonistyczne. Z Radomska wyjechali kupcy: Zombek, Gliksman, Grundman i inni. Z. K. Kapliczki Radomska i okolic Duma Wielkopola Kto wie, jak z dobrych czynów jest rozkosz obfita, Ten dzia³a dla niej samej, o wdziêcznoœæ nie pyta. W okresie Wielkiego Postu, a przed Triduum Paschalnym - chcia³bym naszym Czytelnikom przedstawiæ ciekaw¹ kapliczkê postumentow¹, na której cokole wyryto pasyjn¹ inskrypcjê: SPOJRZYJ NA SYNA / TWEGO / NA BOLEŒCI I RANY / NA GORZK MÊKÊ / JEGO / BO E OJCZE / KO- CHANY. Kapliczka znajduje siê w naszym regionie koœcielnym, w Wielkopolu, a zosta³a wybudowana z fundacji wyj¹tkowo pobo nych i odwa - nych mieszkañców Wielkopola - pañstwa Józefy i Ignacego Sobczyków w roku 1949, kiedy to nasila³a siê represyjnoœæ systemu stalinowskiego wo- Marzec 1968 r. (Stanis³aw Jachowicz, ) bec Koœcio³a. To, e w pewnych spo³ecznoœciach znajduj¹ siê zawsze jacyœ sprawiedliwi, pozwala potem z ich przyk³adu zakorzeniaæ lokaln¹ to samoœæ na bazie prawoœci. Dziœ wielkopolanie dumni s¹ ze swej kapliczki i bardzo o ni¹ dbaj¹. Pan Szymanek, mieszkaj¹cy nieopodal, dodaje, e z pokolenia pañstwa Sobczyków yj¹ jeszcze we wsi trzy wnuczki, podobnie jak dziadkowie - bardzo pobo ne. Kapliczka znajduje siê na terenie dzia³alnoœci parafii pw. œw. Stanis³awa BM w Rêcznie. Tekst i fot. Jan Nitecki MHD INICJUJE ZAKUP Z UPOMINKIEM Jak nas poinformowano w dyrekcji Miejskiego Handlu Detalicznego w Radomsku, przedsiêbiorstwo to - jako pierwsze w naszym mieœcie - zainicjowa³o ciekaw¹ formê sprzeda y artyku- ³ów gospodarstwa domowego metalowych i papierniczych. Pocz¹wszy od po³owy lutego br. sklep nr 54, znajduj¹cy siê przy ul. Reymonta 15, prowadzi sprzeda swych artyku³ów z premi¹. Klient, który nabêdzie artyku³ za 20 z³, otrzyma upominek wartoœci od 5 do 7 z³, od 40 do 60 - upominek w granicach od 10 do 13 z³, wy ej sumy zakupu - upominki proporcjonalnie rosn¹. Dla przyk³adu, przy nabyciu towaru za sumê ponad 250 z³, premia wynosi z³ 100. Jak ju wspomnieliœmy, sprzeda ta zosta³a wprowadzona eksperymentalnie i trwaæ bêdzie tylko do 15 kwietnia. Jeœli siê przyjmie, MHD bêdzie j¹ kontynuowaæ. Ewentualnym nabywcom polecamy w zwi¹zku z tym sklep MHD - nr 54. PROBLEMY ZAOPATRZENIA Zaopatrzenie ludnoœci miasta i powiatu w podstawowe artyku³y konsumpcyjne stanowi pierwszoplanowe zadanie jednostek handlu uspo³ecznionego. Jak z tym zaopatrzeniem by³o w roku ubieg³ym? Sprzeda artyku³ów spo ywczych w 1967 r. charakteryzowa³a siê du ymi wahaniami w czasie, szczególnie w niektórych grupach towarowych. Do kwietnia 1967 r. dostawy towarów stawiane do dyspozycji handlu pokrywa³y popyt rynkowy. Odnosi to siê do takich artyku³ów, jak: przetwory zbo- owe (z wyj¹tkiem kaszy jêczmiennej, ³amanej), makaronów, koncentratów spo ywczych, t³uszczów roœlinnych, wyrobów cukierniczych, przetworów owocowych, win krajowych. W II kwartale - zw³aszcza w maju i czerwcu - nast¹pi³o wyraÿne zwiêkszenie popytu na towary spo ywcze, g³ównie cukier i m¹kê. W okresie tym zaznaczy³ siê równie wzrost popytu na olej, którego sprzeda wykazywa³a ZE STAREGO RADOMSKA * WIADOMOŒCI * IMIONA Twoje imiê (678) Doczekaliœmy siê wreszcie! S³oñce opuszcza znak Ryb i wchodzi w znak Barana. W pi¹tek 20 marca, o godz , rozpoczyna siê astronomiczna wiosna. Jeszcze zimowy patron 19 marca, to jeden z najwa niejszych œwiêtych, bezpoœredni œwiadek dzieciñstwa i m³odoœci Jezusa, Jego opiekun, oblubieniec Najœwiêtszej Maryi Panny, cz³onek Œwiêtej Rodziny, œw. Józef. Imiê Józef by³o w wiekach XVIII i XIX najpopularniejszym imieniem mêskim w Polsce. Popularne by³o nawet do koñca lat 50. XX wieku. Obecnie (wg stanu na 31 marca 2001 r.) nosi je Polaków, co daje Józefowi 7. miejsce wœród najpopularniejszych imion mêskich. Inny z wa nych œwiêtych patronów tego tygodnia - to œw. Benedykt z Nursji, za³o yciel opactwa na Monte Cassino, które sta³o siê g³ówn¹ siedzib¹ wspólnoty benedyktynów. Œw. Benedykt zmar³ 21 marca 547 r. i choæ jego wspomnienie umieszczono niedawno pod dat¹ 11 lipca, to wiele osób, w tym podobno papie Benedykt XVI, obchodzi imieniny w³aœnie teraz, w marcu. Imiê to jest nadawane u nas doœæ rzadko. Obecnie nosi je ok. 13 tysiêcy Polakow. A oto pe³ny wykaz œwiêtych patronów i pozosta³ych solenizantów poszczególnych dni. 19 MARCA - dzieñ œw. JÓZEFA oraz Bogdana, Marka, Marcela. 20 MARCA - dzieñ œw. KLAUDII oraz Aleksandry, Aleksandra, Maurycego, Ambro ego, Anatola, Bogus³awa, Cyriaki, Eufemii, Herberta, Kiry, Patrycjusza, Sebastiana, Wasyla, Wincentego, Wolframa. Pierwszy dzieñ wiosny. 21 MARCA - dzieñ œw. MIKO- w ostatnich latach wyraÿn¹ tendencjê spadkow¹. Powa ny wzrost wyst¹pi³ w zakupach soli. Sprzeda prawie wszystkich artyku- ³ów spo ywczych w III i IV kwartale kszta³towa³a siê wy ej ani eli w analogicznym okresie roku ubieg³ego, w tym równie takich, na które od d³u szego czasu popyt by³ stosunkowo niewielki, jak np. makarony, p³atki owsiane, wyroby pó³cukiernicze. Wzrost sprzeda y pieczywa cukierniczego, wyrobów cukierniczych, oleju, spowodowa³ uszczuplenie zapasów w hurtowniach: WPHS i PZGS, na skutek czego dostawy do detalu uzale nione by³y od bie ¹cych dostaw z przemys³u. Mimo zak³óceñ w realizacji dostaw, zaopatrzenie w detalu w te artyku³y by³o dostateczne. Najwiêksz¹ dynamik¹ wzrostu obrotów charakteryzowa³ siê III kwarta³, w którym sprzeda wzros³a od 8 do 10 proc. w podstawowych grupach artyku³ów spo ywczych. Szczególnie du y by³ wzrost sprzeda- y m¹ki ytniej, p³atków zbo owych, ry u, makaronu, czekolady, kawy naturalnej, a w miesi¹cach: paÿdzierniku i listopadzie - cukru. Aktualna sytuacja rynkowa, jaka marca 2009 r. Œw. Benedykt z Nursji Dzia³aj¹ca na naszym terenie Krucjata Wyzwolenia Cz³owieka pragnie pomóc osobom uzale nionym poprzez zwrócenie siê o ratunek do Boga. Za motto swojej dzia³alnoœci cz³onkowie Krucjaty bior¹ cytat z Ksiêgi Psalmów: Z³o y- ³em w Panu ca³¹ nadziejê; On schyli³ siê nade mn¹. I wys³ucha³ mego wo³ania. AJA oraz Lubomira, Lubomiry, Benedykta, Bernadetty, Feliksa, Filomena. 22 MARCA - dzieñ œw. BENWE- NUTA oraz Bogus³awa, Zachariasza, Katarzyny, Oktawiana, Paw³a, Hugolina, Bazylisy, Godzis³awa, Kazimierza. 23 MARCA - dzieñ œw. TYBU- RIUSZA oraz Pelagii, Józefa, Zbys³awa, Feliksa, Oktawiana, Rebeki, Eberharda, Katarzyny, Kondrata, Piotra. 24 MARCA - dzieñ œw. KATA- RZYNY oraz Dydaka, Gabriela, Marka, Sewera, Szymona, Gabora, Jana, Dziers³awy, Dzier ys³awy, Sofroniusza. 25 MARCA - dzieñ œw. MARII oraz Wieñczys³awa, Ireneusza, Marioli, Prokopa, Wawrzyñca, Ma³gorzaty, ucji, Lucji, Lutomys³a. Jacek êski Wszelkie zapytania odnosz¹ce siê do œwiêtych, imion, ich znaczenia, pochodzenia itp. proszê kierowaæ na adres redakcji: ul. Przedborska 2, Radomsko, listownie lub na kartach pocztowych z dopiskiem Twoje imiê. Aby wyzwoliæ cz³owieka Poœpiech i zabieganie wspó³czesnego ycia, d¹ enie do sukcesu za wszelk¹ cenê nios¹ dla cz³owieka wiele zagro eñ, wœród nich ró nego rodzaju uzale nienia. W ka d¹ trzeci¹ sobotê miesi¹ca w klasztorze oo. Franciszkanów w Radomsku o godz rano odprawiana bêdzie Msza œw. w intencji osób uzale nionych i ich rodzin, najbli sz¹ - 21 kwietnia. Krucjata Wyzwolenia Cz³owieka serdecznie zaprasza. (m) zarysowa³a siê po zmianie cen na miêso, w zakresie poda y jego przetworów, spowodowa³a wzrost zainteresowania artyku³ami jak: kasza, groch, mas³o, makarony, sery, oleje roœlinne i pieczywo. W roku 1967 wzrost sprzeda y niektórych artyku³ów spo ywczych rozprowadzanych przez WPHS kszta³towa³ siê w stosunku do roku 1966 nastêpuj¹co: cukierki i wyroby czekoladowe -119 proc., wódki gatunkowe proc., pomarañcze proc., kawa naturalna proc., winogrona proc., sól proc. i koncentraty do zup proc. Iloœciowa sprzeda warzyw i owoców przez handel detaliczny w 1967 r. by³a wiêksza w porównaniu do roku poprzedniego, jednak z uwagi na ni sze ceny, ogólna wartoœæ, globalna wartoœæ jest zbli ona. W roku bie ¹cym nast¹pi dalszy, systematyczny wzrost iloœciowy artyku³ów spo ywczych. Pozwoli to w pe³ni zaspokoiæ potrzeby mieszkañców, tak miasta jak i powiatu oraz przyczyni siê do wyeliminowania narzekañ na niedostateczne zaopatrzenie. Oprac. Z.K. 7

8 TEATR * REKLAMA Ju za tydzieñ Miêdzynarodowy Dzieñ Teatru. Na radomszczan 27 marca czeka wiele atrakcji. W MDK bêdzie mo na zobaczyæ monodram Gabrieli Muska³y Podró do Buenos Aires, a w Muzeum Regionalnym otwarta zostanie wystawa Grzegorza Kwieciñskiego, twórcy Teatru Ognia i Papieru. Przez ca³y marzec na scenie Miejskiego Domu Kultury dzia³o siê du o. Scena dla wszystkich Do Radomska przyje d ali nie tylko aktorzy Teatru im. Stefana Jaracza, który od niedawna ma tu swoj¹ wyjazdow¹ scenê. MDK goœci³ te m.in. aktorów warszawskiej Rampy, Teatru im. A. Mickiewicza z Czêstochowy, Teatru Starego z Krakowa. By³y te przedstawienia dzia³aj¹cej w domu kultury grupy teatralnej. - Od kiedy uruchomiliœmy scenê, postanowiliœmy, e priorytetem naszych dzia³añ w tym roku bêdzie teatr. Mamy piêkn¹ scenê, wspania³¹ technologiê i chcemy siê tym chwaliæ. To nasza wizytówka. Mamy te wspania³¹ publicznoœæ. Mówi¹ o tym artyœci, którzy do nas przyje d aj¹, którzy zawsze s¹ ciep³o witani. Bez publicznoœci nasze dzia- ³ania nie mia³yby sensu - mówi Krystyna Michalska z radomszczañskiego MDK. Radomszczanie s¹ g³odni teatru, bilety na niektóre przedstawienia s¹ wysprzedane na kilka tygodni wczeœniej, choæ chyba tak jak wszêdzie wiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê spektakle o charakterze rozrywkowym. MDK podejmuje ró ne formy rozpropagowania swojej teatralnej dzia³alnoœci. - Poszukujemy m.in. Przyjació³ Teatru. Jest to dzia³anie skierowane do instytucji, ludzi, którzy bêd¹ nam mogli pomóc, np. w dzia³alnoœci ruchu amatorskiego, ale nie tylko. Marzy nam siê, aby przyje d a³ do nas nie tylko Teatr Jaracza, chcemy goœciæ i teatry œl¹skie, warszawskie. Chcemy pokazywaæ rzeczy wartoœciowe i ciekawe. A na to potrzebne s¹ pieni¹dze - mówi Krystyna Michalska. Byæ mo e wkrótce na spektakle w MDK bêdzie mo na kupowaæ karnety. W najbli szych miesi¹cach na radomszczañskiej scenie wystawiony zostanie spektakl Stachura z kreacj¹ Piotra Machalicy. Fot. Jolanta D¹browska Tajemniczy ogród - spektakl Teatru im. A. Mickiewicza z Czêstochowy, wystawiony w radomszczañskim MDK we wtorek 17 marca. Teatralne Radomsko Z przedstawieniem aweczka przyjad¹ aktorzy Teatru Jaracza. Przed wakacjami bêdzie te mo na zobaczyæ Gombrowiczowski Œlub równie w wykonaniu ³ódzkich aktorów. Dla amatorów l ejszej rozrywki przygotowano Smak mamrota, w którym wyst¹pi¹ aktorzy znani z telewizyjnego serialu Ranczo. Podró z Muska³¹ Dzieñ Teatru w Radomsku bêdzie nale a³ do Teatru Jaracza. Na scenie MDK w g³oœnym monodramie Podró do Buenos Aires wyst¹pi Gabriela Muska³a. Autorem sztuki jest tajemnicza Amanita Muskaria. Kim jest? Pod tym pseudonimem kryje siê... Gabriela Muska³a, ale nie tylko. Podró... napisa³a wspólnie ze swoj¹ siostr¹ Monik¹ Muska³¹. Przedstawienie by³o wielokrotnie nagradzane na festiwalach w Polsce i za granic¹. Za przejmuj¹c¹ rolê chorej na alzheimera Walerki Gabriela Muska³a otrzyma- ³a Nagrodê Aktorsk¹ na 42. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych, Nagrodê Aktorsk¹ na 1. Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy oraz Grand Prix i Nagrodê Polskiego Radia we Wroc³awiu na 36. Wroc³awskich Miêdzynarodowych Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora. Z³ot¹ Mask¹ nagrodzili Muska³ê ³ódzcy recenzenci. Drobna, niemal dziewczêca aktorka na scenie niemal hipnotyzuje widzów kreacj¹ postaci tak inn¹ od jej fizycznoœci. Spektakl porusza, o czym radomszczanie bêd¹ mogli siê przekonaæ ju wkrótce. Przedstawienie bêdzie pokazane dwukrotnie - o godz i o godz Zaplanowano te spotkanie z aktork¹. - Chcielibyœmy je zorganizowaæ o godz , po wieczornym spektaklu - mówi Krystyna Michalska. Ogieñ i papier Ciekaw¹ propozycjê na Dzieñ Teatru ma Muzeum Regionalne. Od 27 marca bêdzie mo na tam ogl¹daæ wystawê dokumentuj¹c¹ 30 lat istnienia Teatru Ognia i Papieru Grzegorza Kwieciñskiego. To wyj¹tkowa pozycja na kulturalnej mapie Polski. Plenerowe spektakle i happeningi od 30 lat przykuwaj¹ uwagê widzów. Zwi¹zany z odzi¹ twórca teatru Grzegorz Kwieciñski ³¹czy w swej twórczoœci dwa, zdawaæ by siê mog³o, odleg³e ywio³y. Si³ê ognia splata z ulotnoœci¹ papieru. Jego spektakle pe³ne s¹ metafor, symboli daj¹cych widzom mo liwoœæ ró - norodnej ich interpretacji. Kwieciñski jest autorem ponad 70 realizacji w teatrach lalkowych i dramatycznych. Du e wra enie robi¹ jego przedsiêwziêcia plenerowe. Jolanta D¹browska REKLAMA... Radomszczañskie Dziady re yserowa³ Szczepan Szczykno. Fot. MDK Radomsko 8

9 Rozmowa z Gabriel¹ Muska³¹, aktork¹ Teatru im. Jaracza w odzi, któr¹ bêdziemy mogli ogl¹daæ na deskach radomszczañskiego MDK w spektaklu Podró do Buenos Aires w pi¹tek 27 marca Na deskach wyjazdowej sceny Teatru im. S. Jaracza w Radomsku zagoœci Pani po raz pierwszy. A czy by³a ju Pani w Radomsku? - Nie, ale st¹d pochodzi moja serdeczna przyjació³ka. Lubi Pani ma³e miasta? - Mam do nich wielki sentyment. Mo e dlatego, e sama pochodzê z niewielkiej miejscowoœci w Kotlinie K³odzkiej. Czy graj¹c Walerkê po raz pierwszy i np. trzydziesty, jest tak samo? Czy wci¹ towarzysz¹ Pani takie same emocje? - W teatrze na szczêœcie nigdy nie jest tak samo. Spektakl to ywy organizm, który zmienia siê pod wp³ywem przep³ywu energii miêdzy aktorami a widzem. A widzowie codziennie s¹ ró ni. Równie aktorzy przynosz¹ ka dego dnia ze sob¹ do teatru inne emocje, inne nastroje. Dlatego chocia gram te same s³owa i podobnie poruszam siê na scenie, przedstawienie za ka dym razem bêdzie mia³o inny odcieñ, inny rytm i natê enie emocji. To s¹ oczy- TEATR * REKLAMA Mam przyjació³kê REKLAMA... Fot. Micha³ Siersza/Teatr im. Jaracza w odzi z Radomska wiœcie niuanse, te ró nice s¹ niewielkie, ale maj¹ ogromny wp³yw na jakoœæ przedstawienia. Znana jest Pani z teatru, telewizji i filmu. Gdzie siê Pani czuje najlepiej? - Najlepiej czujê siê wtedy, kiedy mam do zagrania ciekaw¹ rolê i wiem, e bêdê pracowa³a z dobrym re yserem i dobrymi aktorami. A to mo e siê zdarzyæ lub nie zdarzyæ zarówno w teatrze, jak i w filmie czy telewizji. Dlatego czasami wolê zagraæ niewielk¹ rolê w intryguj¹cym filmie ni g³ówn¹ w kiepskiej sztuce teatralnej. Albo odwrotnie: zdarza mi siê rezygnowaæ z lukratywnych, ale artystycznie w¹tpliwych propozycji telewizyjnych na rzecz dobrej roli w teatrze. Czuje Pani sentyment do Teatru Jaracza? W odzi ma Pani grono swoich wiernych widzów... - Gra³am w kilku teatrach w odzi i w Warszawie, ale z Teatrem Jaracza wspó³pracujê najd³u- ej, ju dwunasty sezon. Trudno nie mieæ sentymentu, tu przecie zagra- ³am moje najciekawsze role, wspó³pracowa³am z fantastycznymi re yserami i aktorami tego teatru, którzy stanowi¹ jeden z najmocniejszych zespo³ów w Polsce. Ale ódÿ to równie Teatr Powszechny, z którym wi¹ ¹ siê moje sentymentalne wspomnienia, pierwsze role i pierwsze aktorskie sukcesy. Na deskach tego teatru, bêd¹c studentk¹ trzeciego roku PWSFTviT, debiutowa³am rol¹ Ani z Zielonego Wzgórza. A do Radomska bêdzie Pani przyje d aæ czêœciej? - Z ogromn¹ przyjemnoœci¹, jeœli tutejsza publicznoœæ znów bêdzie chcia³a mnie ogl¹daæ. Jolanta D¹browska REKLAMA... 9

10 WIADOMOŒCI * LISTY * REKLAMA Po raz dziewi¹ty rozstrzygniêty zosta³ w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 konkurs literacki Snuæ mi³oœæ na najpiêkniejszy wiersz o mi³oœci. Mi³osne wiersze W czwartek 12 marca jury wrêczy- ³o nagrody laureatom. W tym roku I miejsce otrzyma³a Martyna Huber z II LO za cykl swoich wierszy. II miejscem nagrodzony zosta³ wiersz Przepis Ma³gorzaty Molendy z Publicznego Gimnazjum w Dobryszycach. III miejsce otrzymali ex aequo: Kamila Flasza z III LO za utwór Na wyci¹gniêcie rêki i Artur Ciszewski za wiersz Têsknota. Podobnie jak w ubieg³ych latach, rozstrzygniêciu konkursu towarzyszy³y wystêpy utalentowanej m³odzie y z Mechanika. Znane piosenki zabrzmia³y w interpretacji pe³nej energii, ale te delikatnoœci i m³odzieñczego wdziêku. (in) I miejsce Martyna Huber KOLORY Mam w skrzynce odbiorczej totalny nieporz¹dek. Mam chyba milion nieodebranych po³¹czeñ. Ale czerwona linia milczy... Milczysz ty. Znowu dzisiaj mia³eœ zajête. Znowu by³eœ poza zasiêgiem, Zupe³nie jak moje serce... Milczê ja. Chowasz siê za tym mêskim honorem. Chowasz siê za dystansu pozorem. Ka esz mi liczyæ do stu... Milczy-my. Chyba bia³o na czarnym stawiam sprawê, A jeœli nie, to sorry. Ja po prostu wolê kolory. Nasi w Lublinie Radomszczanie znaleÿli siê wœród laureatów VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza i poetek lubelskich, który og³osi³ M³odzie owy Dom Kultury Pod Akacj¹ w Lublinie. Na konkurs wp³ynê³y 672 prace plastyczne od autorów z ca³ej Polski. Nagrodzono m.in. Karolinê Radziejewsk¹ (za pracê do wiersza A. Kamieñskiej Anio³y ) z Klubu Plastyka Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Do konkursu przygotowa³a j¹ Marzena Zacharewicz. Wyró niono te Aleksandrê Grzêdê za pracê do wiersza J. Hartwig Mijanie siê. Na pokonkursowej wystawie mo na by³o tak e zobaczyæ prace innych radomszczan - Piotra Zaj¹ca i Bart³omieja Grzywacza. (jd) Wyrecytowali W Miejskim Domu Kultury 14 marca odby³y siê eliminacje powiatowe 54. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W turnieju recytatorskim najlepszy okaza³ siê Oskar Braszczyñski, którego nagrodzono te w kategorii wywiedzione ze s³owa. Najlepszym doros³ym recytatorem jury wybra³o Magdalenê Kocik, która nagrodzona zosta³a tak e za teatr jednego aktora. W Turnieju Poezji Œpiewanej wyró niono Martynê Huber i Dominika Nizio. Na eliminacje rejonowe do Piotrkowa Trybunalskiego komisja zakwalifikowa³a: Oskara Braszczyñskiego, Ewelinê Krawczyk, Martê Owczarek i Magdalenê Kocik. (jd) Kliencie, masz prawo Marta Waloch z I LO w Radomsku wykaza³a siê najwiêksz¹ wiedz¹ na temat praw przys³uguj¹cych konsumentom i zwyciê y³a w konkursie zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Radomsku. Prawo do reklamacji, prawo do rêkojmi, terminy wa noœci, gdzie szukaæ pomocy, jeœli sprzedawca nie chce uznaæ praw klienta - to szereg kwestii, na które odpowiedzi musieli znaæ uczestnicy konkursu wiedzy z zakresu praw konsumentów. Zorganizowa³o go Starostwo Powiatowe, a drugi i ostatni etap odby³ siê w poniedzia³ek 16 marca w tym w³aœnie urzêdzie. W konkursie brali udzia³ uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych, z których najlepsza okaza³a siê uczennica I LO Marta Waloch. Drugie miejsce zajê³a Agnieszka Telinga z Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Dobryszycach, a miejsce trzecie przypad³o Agacie Oleœkiewicz z I LO w Radomsku. Uczestnicy II etapu zostali wy³onieni w drodze szkolnych eliminacji. Podsumowanie konkursu w Starostwie. Listy do redakcji Ju po raz trzeci Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku goœci³a u siebie 9 marca Joannê Siedleck¹, autorkê g³oœnych biografii: Gombrowicza, Witkacego, Kosiñskiego i Herberta. Najœwie sze jej literackie dokonania to: Ob³awa. Losy pisarzy represjonowanych i Kryptonim liryka. Bezpieka wobec literatów. Przybli aj¹c s³uchaczom obie ksi¹ ki, autorka mówi³a tak e o tych, którzy s¹ istot¹ ka dego totalitaryzmu, tzn. o donosicielach. To pisarze - koledzy, przyjaciele, którzy powodowani ambicj¹, chêci¹ niszczenia konkurentów, czasem ze s³aboœci - zawiedli i zdradzili. W ksi¹ kach wykorzystano wiele unikatowych, nigdy dot¹d niepublikowanych zdjêæ i dokumentów z archiwum IPN-u. Autorka zaskoczona by³a - Chodzi³o o popularyzacjê wiedzy o prawach konsumenta, a tak e wiedzy na temat instytucji udzielaj¹cych pomocy prawnej konsumentom - mówi Aneta NiedŸwiecka, rzecznik prasowy Starostwa. - Wa ne by³o te podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu praw konsumentów, kszta³towanie œwiadomoœci konsumenckiej i aktywne w³¹czanie m³odzie- y szkó³ ponadgimnazjalnych w obchody Œwiatowego Dnia Konsumenta. Konkurs by³ te sposobem na podsumowanie prowadzonej w zesz³ym roku przez powiatowego rzecznika konsumentów w Radomsku edukacji konsumenckiej wœród m³odzie y szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu. Dziœ coraz wiêcej klientów wie, jakie prawa im przys³uguj¹ i jak mog¹ z nich korzystaæ. BEZPIEKA WOBEC LITERATÓW ogromn¹ ich iloœci¹ - s¹ wœród nich zapiski drobne, czasem œmieszne, ale te pora aj¹ce i obrzydliwe. Pisarka omówi³a problem, jak wobec tych materia³ów, które s¹ oskar eniem pisarzy - zdrajców, traktowaæ ich utwory. Otó dobre ksi¹ ki obroni¹ siê same i takimi byæ nie przestan¹. Jednak trudna, przykra prawda o ich twórcach nie powinna byæ skrywana. To jest mroczna czêœæ naszej historii literatury. Powinniœmy j¹ znaæ i próbowaæ zrozumieæ, uwzglêdniaj¹c szerszy kontekst spo³eczno-historyczny. Dobrze, e zadbano o to, aby w spotkaniach z Joann¹ Siedleck¹ uczestniczy³a m³odzie - stanowi³a ona przewa- aj¹c¹ czêœæ s³uchaczy. Matylda Kaszyñska REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA SPÓ DZIELNIA MIESZKANIOWA W RADOMSKU og³asza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie w terminie do r. drzwi wejœciowych (20 szt), wraz z ich wymian¹ w budynkach nale ¹cych do RSM. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest z³o enie oferty w sekretariacie RSM oraz wp³acenie wadium w wys ,00 z³ w kasie RSM do godz w dniu r. Specyfikacjê warunków zamówienia mo na odebraæ w dziale GZM RSM pok. 7 w godz za kwotê 100,00 z³. Otwarcie ofert nast¹pi r. w siedzibie RSM w Radomsku, ul. Piastowska 10. Radomszczañska Spó³dzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie swobodny wybór wykonawcy oraz prawo do odst¹pienia od przetargu w ka dej chwili, bez podania przyczyn. REKLAMA... PREZYDENT MIASTA INFORMUJE Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 paÿdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227) informujê, e na wniosek Biura Projektowego OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk z/s w Radomsku przy ul. Krasickiego 2, dzia³aj¹cego w imieniu Inwestora tj. Miasta Radomska, zosta³a wydana decyzja znak TOS.7624/4/2009 o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia polegaj¹cego na przebudowie drogi gminnej tj. ul. Zielonej w Radomsku na dzia³kach o nr ewidencyjnych: 9/2, 27, 36/8, 36/10, 36/12, 36/ 14, 38/4 obr 25. Informacja o wydanej decyzji zosta³a zamieszczona w publicznie dostêpnym wykazie danych. PREZYDENT MIASTA INFORMUJE Zgodnie z art. 38 i 74 ust 3 ustawy z dnia 3 paÿdziernika 2008 r. O udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia- ³ywania na œrodowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kpa informujê, e na wniosek firmy MEDIATECH Pawe³ Wieczorek z/s w Radomsku przy ul. Koœciuszki 6/3, dzia³aj¹cej w imieniu Inwestora tj. Miasta Radomska zosta³a wydana decyzja znak TOS.7624/10/2009 o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia polegaj¹cego na przebudowie skrzy owania ulic: Przedborskiej, Stodolnej i Bugaj, polegaj¹cej na poszerzeniu ³uków na istniej¹cym skrzy- owaniu wraz z likwidacj¹ ewentualnej kolizji z infrastruktur¹. Inwestycja realizowana bêdzie na dzia³kach o nr ewidencyjnych: 102/3, 155/4 obr 18 oraz 100, 20/1 obr 19. Informacja o wydanej decyzji zosta³a zamieszczona w publicznie dostêpnym wykazie danych. PREZYDENT MIASTA INFORMUJE Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 paÿdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo- ³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227) informujê, e na wniosek Pana Konrada Kowalczyka zam. ódÿ, ul. Pr¹dzyñskiego 40/46 m. 10, dzia³aj¹cego w imieniu Inwestora tj. Miasta Radomska, zosta³a wydana decyzja znak TOS.7624/8/2009 o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia polegaj¹cego budowie hali sportowej przy istniej¹cym Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 2 wraz z parkingiem i infrastruktur¹ techniczn¹ oraz przebudow¹ istniej¹cej ulicy Nadrzecznej wraz z budow¹ kanalizacji deszczowej w Radomsku przy ul. Pi³sudskiego na dzia³kach o nr ewid.:49/2, 49/3, 50, 66, 94/1,125 obrêb 25. Informacja o wydanej decyzji zosta³a zamieszczona w publicznie dostêpnym wykazie danych. 10 Fot. Archiwum RADOMSZCZAÑSKA SPÓ DZIELNIA MIESZKANIOWA W RADOMSKU og³asza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie w terminie do r. bie ¹cych remontów nawierzchni asfaltowych dróg osiedlowych nale ¹cych do RSM. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest z³o enie oferty w sekretariacie RSM oraz wp³acenie wadium w Banku spó³dzielczym o/radomsko nr konta w wys ,00 z³ do dnia r. do godz Specyfikacjê warunków zamówienia mo na odebraæ w dziale GZM RSM pok. 7 w godz za kwotê 100,00 z³. Otwarcie ofert nast¹pi r. o godz w siedzibie RSM w Radomsku, ul. Piastowska 10. Radomszczañska Spó³dzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie swobodny wybór wykonawcy oraz prawo do odst¹pienia od przetargu w ka dej chwili, bez podania przyczyn.

11 REKLAMA 11

12 OG OSZENIA DROBNE * REKLAMA MEDYCZNE Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Neurologiczny, lek. neurolog Jacek êski, Radomsko, ul. Przedborska 56, wtorek, czwartek w godz , tel , , Specjalista dermatolog, J. Jaworska, 1. i 3. sobota miesi¹ca w godz. od do 15.00, ul. eromskiego 15, tel. (044) , Gabinet Chirurgiczny. Tadeusz Kubak, zabiegi chirurgiczne, esperal, obdukcje, wizyty domowe, pon.-œr. od i po uzgodnieniu telefonicznym. Radomsko, ul. B. Chrobrego 33, tel , Specjalista chorób skóry Piotr Czy - adiunkt Kliniki Dermatologicznej UM w odzi przyjmuje w drug¹ i czwart¹ sobotê miesi¹ca w godz , ul. Krasickiego 2, tel RADOMSKO, ul. OGRODOWA 5 - BADA- NIA KIEROWCÓW, OKRESOWE PRA- COWNIKÓW, okulista, laryngolog na miejscu. BADANIE OSÓB POSIADAJ CYCH BROÑ. Spó³ka Lekarzy AUTO-MED, poniedzia³ek i czwartek od godz , tel , , strona: PSYCHOTESTY - badania kierowców zaw. i pracowników. Badania odbywaj¹ siê w ka - dy poniedzia³ek i czwartek o godz i przy ul. Ogrodowej 5, tel , Specjalista neurolog Beata Koeppe, asystent Oddzia³u Neurologii w odzi, 2. i 4. sobota miesi¹ca, , ul. eromskiego 6, tel , Choroby tarczycy, oty³oœæ, zaburzenia dojrzewania, wzrostu - lek. Marek Jaworski. 1. i 3. sobota miesi¹ca, godz , ul. eromskiego 6, tel. (044) , Specjalista laryngolog lek. med. A. Orzechowski przyjmuje codziennie od godz , ul. Krakowska 110, tel , Gabinet stomatologiczny, Radomsko, ul. Ogrodowa 5, lek. stom. A. Cieciura, tel Masa klasyczny, rehabilitacja, tel OKULISTA NZOZ Poradnia Okulistyczna Radomsko, ul. Sienkiewicza 4 (pod wiaduktem). Badania bezp³atne w ramach umów z NFZ. Okulary, soczewki kontaktowe na miejscu. Krótkie terminy, tel. (044) OPTYKA u GODZIKA zaprasza. Radomsko, ul. Bugaj 5 (przy rondzie), tel. (044) i ul. Sienkiewicza 4 (pod wiaduktem), tel. (044) , dobór szkie³ bezp³atnie. NZOZ Przychodnia Stomatologiczna Madent profilaktyka, leczenie, ekstrakcje, protezy w ramach NFZ. Zapisy na protezy w roku 2009 w ramach NFZ oraz us³ugi p/standardowe: korony, mosty porcelanowe, protezy elastyczne i szkieletowe, wybielanie. Radomsko, ul. Przedborska 20, tel. (044) , pon. wt. czw. pt , œr. 9-12, 15-19, sob NIERUCHOMOŒCI Licencjonowana Agencja Nieruchomoœci Wycena, ul. Przedborska 2, tel , , wycena nieruchomoœci, zarz¹d nieruchomoœciami, sprzeda, kupno Sprzedam dom jednorodzinny, 160 m kw. pow. u ytk., gara, dzia³ka 800 m kw., tel Licencjonowane biuro nieruchomoœci Promesa przyjmuje zlecenia. Tel. (044) , Sprzedam kawalerkê, tel Sprzedam gospodarstwo rolne w Hucie Drewnianej z zabudowaniami, tel. (044) Sprzedam dom, zak³ad stolarski, du y gara, tel Do wynajêcia bardzo du y lokal handlowy w œcis³ym centrum Radomska, wszystkie media, parking, tel Sprzedam M-3, 49 m kw., ul. Starowiejska, tel Do wynajêcia lokal 130 m kw. na dzia³alnoœæ, ul. Pi³sudskiego 46A, tel Poszukujê do wynajêcia kawalerki w Radomsku, tel Sprzedam grunt orny, 40 arów, tel Poszukujê lokalu handlowego m kw. w centrum, tel Sprzedam M-3, 46 m kw., tel Sprzedam budynki gospodarcze 300 i 340 m kw. na dzia³ce m kw., tel M-4 do wynajêcia, tel. (044) Do wynajêcia lokal handlowy 25 i 50 m kw., tel Do wynajêcia budynki pod dzia³alnoœæ, sklep w Dobryszycach, tel Mieszkanie dla pracowników firm, tel Lokale pod dzia³alnoœæ do wynajêcia w Radomsku, tel Poszukujê do wynajêcia ma³ego mieszkania na d³u szy okres, tel Sprzedam dzia³kê rolniczo-budowlan¹ w Dobryszycach, tel Kupiê dom na wsi, tel Lokal handlowy 40 m kw. do wynajêcia, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ uzbrojon¹ 900 m kw. w Bloku Dobryszyce, tel Sprzedam M-4 48 m kw., IV piêtro, tel Poszukujê mieszkania do wynajêcia, tel Sprzedam mieszkanie w centrum, ul. Reymonta, 44 m kw., II piêtro, z gara em, tel Sprzedam dzia³kê o pow m kw., ul. Krakowska 144, tel. (044) w godz Do wynajêcia lokal u ytkowy o pow. 50 m kw., I piêtro, ul. Reymonta 2, tel Do wynajêcia od kwietnia dom 70 m kw. po generalnym remoncie i dociepleniu dla pracowników firm, tel Sprzedam dzia³kê 1000 m kw. z domem, ul. Sienkiewicza, tel Sprzedam M-5, 58 m kw., ul. Jagielloñska, tel , Sprzedam nowy dom w œwietnej lokalizacji - 1 km od Radomska. Powierzchnia u ytkowa 173 m kw., ca³kowita 301 m kw., dzia³ka 5800 m kw. z lasem, 480 tys. z³. Gara wolno stoj¹cy na dwa samochody, tel Sprzedam dom szeregowy 220 m kw., ul. Starowiejska, cena 850 tys. z³, tel Sprzedam dom jednorodzinny, tel Sprzedam dom w Radomsku z bud. na dzia³alnoœæ gosp., tel Sprzedam dom w Radomsku, tel Sprzedam M-3, 50 m kw., tel Sprzedam dzia³kê 2700 m kw. z laskiem, gm. K³omnice, tel Kwatery dla firm - tanio, tel. (044) Sprzedam dom na wsi, tel Sprzedam dzia³kê m kw. w bardzo dobrej lokalizacji z dostêpem do drogi i rzeki w Radomsku, ul. Stara Droga, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ m kw., media, ul. Wieniawskiego, tel. (044) Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 30 arów, 8 km od Radomska, tel Pomieszczenie biurowe o powierzchni 23 m kw. do wynajêcia w Radomsku na ul. BrzeŸnickiej Informacje pod tel Sprzedam las dêbowy (BN), tel. (044) Sprzedam gospodarstwo rolne 8,14 ha z zabudowaniami, gmina Kodr¹b, w rozliczeniu dom w Radomsku, mieszkanie w bloku, tel. (044) Mieszkanie do wynajêcia dla pracowników, tel. (044) , Sprzedam mieszkanie 62,80 m kw., I piêtro, w centrum, ul. Fabianiego, tel Zamieniê mieszkanie 48 m kw., ul. Jagielloñska, na wiêksze, mo e byæ zad³u one, tel , Sprzedam dom w Gomunicach, 110 m kw., dzia³ka 23 ary, tel Do wynajêcia lokale na dzia³alnoœæ, tel Domy do sprzedania (BN), tel Sprzedam dzia³kê w Kol. Krêpa przy drodze g³ównej, 54 ary, tel Sprzedam M-4, 62 m kw., ul. Œw. Jadwigi, tel. (044) Sprzedam dom + pomieszczenia gospodarcze, du a dzia³ka w Radomsku, tel Sprzedam gospodarstwo rolne 4,60 ha, zmienia III klasa, tel. (044) , (044) Dzia³ka letniskowa lub ca³oroczna w atrakcyjnym miejscu w Kijowie, tel Sprzedam dwie dzia³ki budowlane po 1,70 ha, tel Do wynajêcia mieszkanie dla pracowników firm, tel Sprzedam dom + budynek gospodarczy z dzia³k¹ 0,33 ha, Radziechowice I, tel , (044) Sprzedam dzia³kê 91 arów w Radziechowicach II, tel Sprzedam M-4, 62 m kw., tel Mieszkanie 44 m kw. do wynajêcia, tel Sprzedam gara, ul. Starowiejska, 23 tys. z³, tel Sprzedam mieszkanie 33 m kw. lub zamieniê na mniejsze, tel Sprzedam M-5, 75 m kw., ul. Piastowska, tel Do wynajêcia 50 m kw., ul. Rolna, tel po Dzia³ki sprzedam, tel. (044) Poszukujê do wynajêcia ma³ego mieszkania (M- 2) w bloku lub kamienicy, tel Sprzedam lub wynajmê halê produkcyjn¹ 2000 m kw. z zalepeczem socjalno-biurowym plus 1 ha terenu w Woli Krzysztoporskiej, przy drodze DK1 (Warszawa-Katowice). Mo liwoœæ produkcji uci¹ liwej. Informacje pod nr tel Do wynajêcia magazyn, tel Sprzedam dom - Zapolice, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 3000 m kw., Strza³ków, ul. S³oneczna, tel Zamieniê lub sprzedam 48 m kw., 3 pokoje na 2 mniejsze, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w Woli Jedliñskiej 9600 m kw z³/m kw., tel. (044) Sprzedam M-3, 40 m kw., ul. Sokola, I piêtro, tel. (044) Sprzedam dzia³kê 2.0 ha, droga Stobiecko Szl.- Tomaszów, szer. 200 m + media, 26 z³/m kw., tel Sprzedam dzia³kê 1.1 ha, szer. 30 mb., droga Stobiecko Szl.-Tomaszów, 15 z³/m kw. + media, tel Sprzedam M-3 w czêœci umeblowane, III p., tel Sprzedam mieszkanie 39 m kw., ul. Piastowska 6, tel M-4 do wynajêcia, tel. (044) Jagielloñska, w³asnoœciowe M-3, 50 m kw., III p., do remontu, 150 tys. do neg., tel Sprzedam mieszkanie 49 m kw., tel Sprzedam dzia³ki budowlane w Kietlinie, tel w godz Sprzedam dom z budynkami gospodarczymi na wsi na dzia³ce o pow. 60 arów, tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ w P³awnie, 1500 m kw., tel Do wynajêcia 200 m kw. pod dzia³alnoœæ gosp. w Radomsku, tel Dzia³kê budowlan¹ 25x46 m sprzedam, tel Zamieniê mieszkanie 47 m kw. na mniejsze, tel Do wydzier awienia pole przy ul. Dalekiej, tel Do wynajêcia mieszkanie 64 m kw., tel Zamieniê zad³u one M-4 (63 m kw.) na mniejsze 2-pokojowe do 33 m kw., tel adne mieszkania dla pracowników firm z c.o., tel. (044) Sprzedam dzia³kê 2500 m kw. ze stawem w Radomsku, tel M³ode ma³ eñstwo poszukuje pilnie do wynajêcia mieszkania, tel , M-4 sprzedam, zamieniê, tel Sprzedam dzia³kê 10 arów z domem 60 m kw., tel Sprzedam mieszkanie umeblowane 70 m kw. w kamienicy lub zamieniê na mieszkanie w bloku, os. Tysi¹clecia, tel Kupiê mieszkanie dwupokojowe I i II piêtro, os. Tysi¹clecia, tel Sprzedam dzia³ki, tel Mieszkanie do wynajêcia 36 m kw. umeblowane (kawalerka), ul. BrzeŸnicka, tel. (034) Sprzedam dzia³kê 680 m kw., ul. Narutowicza 203, tel po godz Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe, tel MOTORYZACYJNE Du y wybór czêœci nowych i u ywanych do wszystkich rodzajów samochodów. Firma Krokowicz, Malutkie 22A, tel AUTOELEKTRONIKA - naprawy, regulacje, uk³ady wtryskowe, zap³onowe, ABS, alarmy. Radomsko, ul. Ciep³a 28, tel Kupiê zabytkowy samochód lub motocykl, tel , Kupiê ka dy samochód, mo e byæ uszkodzony, tel Ca³odobowy transport aut - holowanie, tel Sprzedam nissana primerê 1.9CDI, rok 05, krajowy, bezwypadkowy, ma³y przebieg, pe³ne wyposa enie, tel Kupiê auta powypadkowe, tel Kupiê anglika, tel Sprzedam audi A4 1.6, rok 95, tel Sprzedam seata tolledo 1.6, rok 02, 91 tys. km, bezwypadkowy, stan idealny, krajowy, tel Tanio sprzedam mitsubishi carisma 1.6, rok 99/00, krajowy, serwisowany, tel Sprzedam land rovera freelander 2 l. diesel, rok 00, wersja angielska, tel , Sprzedam audi A-2 1.4TDI, rok 04/05, krajowy, bezwypadkowy, ma³y przebieg, tel Sprzedam seicento 1100, rok 99, tel Sprzedam DAF-400, 2.5 TD do 3,5 tony, kontener 4,50x2,40x2,20, rok 93, tel Sprzedam ³adê , rok 99, 80 tys. km, tel Sprzedam 126 p., rok 97, 500 z³, tel Fiat marea kombi V + gaz, rok 97, stan b. dobry, tel Tanio sprzedam renaulta megane 1.4, rok 98, tel Sprzedam tipo gaz, rok 89, tel Sprzedam skuter, tel Sprzedam scenika gaz, rok 98, tel. (044) Sprzedam punto 1.2, rok 97 i punto 1.1, rok 96, tel Sprzedam seicento 0,9, rok 99, tel CC-700, rok 95, z³, tel Honda civic 1.3, rok 92, tel Mitsubishi pajero 2.8TD, rok 95 d³ugi, tel Sprzedam dwa audi A4 1.6, rok 99 i 1.6 rok 00, tel Golf III 1.9D, rok 95, tel Astra gaz, rok 99, tel. (044) Tanio skoda felicia gaz, rok 97, tel Sprzedam fiata brawa V + gaz, grudzieñ 96, tel Sprzedam corsê 1.2, rok 04, piêciodrzwiowa, uszkodzona, 107 tys. km, tel , (044) Sprzedam VW passata 1.9TDI, rok 97, tel Sprzedam peugeota , rok 95, tel Opel corsa 1.4, rok 96, stan b. dobry, z³, tel Seat toledo 1.6, rok 97/98, tel Sprzedam passata 1.9TD, rok 96, tel Sprzedam yamahê 650, tel Sprzedam pilnie skuter, tel Sprzedam renaulta thaliê V, rok 03, tel Sprzedam renaulta scenica gaz, rok 98, tel. (044) Sprzedam mercedesa D, rok 91, tel Sprzedam punto 1.2, rok 97, tel CC-900 z gazem, rok 94, stan idealny; CC- 700, rok 95; siena 1.4, rok 97, tel VW cady, rok 98, tel. (044) Sprzedam CC-700, rok 94 i kultywator rozsiewacz nawozów, brony i przetrz¹saczo-zgrabiarkê (7), tel Opel astra II diesel, rok 00, tel Felgi aluminiowe do mercedesa, tel Golf III z gazem, rok 92, tel Sprzedam nissana almerê 2.2D, rok 00, tel p., rok 98, tel Seat cordoba 1.6, rok 98, z³, tel Do wynajêcia lokale, parter i piêtro (2x120 m Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 2 tys. m Sprzedam BMW gaz, rok 85, tel kw.) w centrum. Mo liwoœæ adaptacji, tel Sprzedam dzia³kê 1280 m kw., ul. Sucharskiego 58, szer. 11 m, cena 30 z³/m kw., tel Sprzedam toyotê carinê E i forda mondeo, rok kw., wszystkie media, Tomaszów k. Radomska, tel , na czêœci, tel Skup aut (ka de) do 700 z³, tel REKLAMA... 12

13 OG OSZENIA DROBNE * REKLAMA PRACA SZUKAM PRACY Zatrudniê kierowcê na TIR-a, tel Firma zatrudni mechanika samochodowego, tel. (044) Szwaczki - cha³upniczki zatrudniê, wózki, tel Zatrudnimy do posadzek z agregatu, tel Atrakcyjna praca w bran y finansowej, tel Zatrudniê kierowcê kat. C (meble), tel Apteka zatrudni magistra i technika farmacji, tel , Zatrudniê stolarza z doœwiadczeniem - laminat, z okolic Wielgom³yn, tel Zatrudniê przedstawiciela handlowego z doœwiadczeniem w bran y meblowej, tel , (044) Dzwoniæ od pon. do pt. w godz Zatrudniê lakiernika do zak³adu stolarskiego z doœwiadczeniem na liniê lakiernicz¹, tel , Dzwoniæ od pon. do pt. w godz Zatrudniê do zak³adu stolarskiego operatora pi³y panelowej, tel , Dzwoniæ od pon. do pt. w godz Zatrudniê murarzy, sta³a praca, tel Przyjmê kierowcê i samodzielnych stolarzy, tel Prasowaczkê zatrudniê, tel Zatrudniê mechanika samochodowego z doœwiadczeniem, tel Zatrudniê sprzedawcê, tel Zatrudniê ksiêgow¹, tel Apteka zatrudni mgr farmacji, tel Zatrudniê blacharza, lakiernika, mechanika, tel Stylistka paznokci + wiza podejmie wspó³pracê z salonem fryzjerskim lub studiem solarium itp., tel Apteka zatrudni technika farmacji, tel Kobiela lat 42 podejmie pracê w pe³nym wymiarze godzin, sprz¹tanie, pomoc kuchenna itp., tel Poszukujê pracy w charakterze opiekunki do dziecka (otoczê fachow¹ pomoc¹ dydaktyczn¹, wychowanie przedszkolne) od godz , tel Poszukujê pracy (posprz¹tam mieszkanie od godz ), tel Zatrudniê stolarza - meble kuchenne, tel , Zatrudnimy kierowcê kat. C do transportu mebli, ul. 11 Listopada 9 Podejmê pracê - kraj jako kierowca kat. C+E (przewóz rzeczy, ADR) lub inn¹, tel Podejmê pracê dorywcz¹ lub zaopiekujê siê osob¹ starsz¹, dyspozycyjna, prawo jazdy, tel Zatrudniê szwaczki, tel Osobê ucz¹c¹ siê do sklepu spo ywczego zatrudniê, tel Podejmê pracê jako ksiêgowa oraz kadry, p³ace, ZUS, tel Firma zatrudni in yniera budowy, tel Stolarz z doœwiadczeniem podejmie pracê jako monter mebli kuchennych i szaf wnêkowych, tel Zatrudniê stolarza budowlanego, tel Yard Group zatrudni pracownika na skup metali kolorowych z uprawnieniami na koparkê, wózek wid³owy oraz z prawem jazdy kat. C+E. CV prosimy sk³adaæ osobiœcie w sekretariacie firmy w Radomsku przy ul. Sadowej 5. Zatrudniê stolarzy do produkcji mebli w laminacie, tel Zatrudniê osobê z grup¹ inwalidzk¹ do zak³adu stolarskiego, tel M³oda dziewczyna z II grup¹ inwalidzk¹ podejmie pracê, sprz¹tanie i inne (ca³y etat), tel Poszukujê pracy, podejmê siê opieki nad osob¹ starsz¹ (bez towarzyskich), tel. (044) Zatrudniê prawnika, tel Zatrudniê przedstawiciela handlowego, tel Zatrudniê kierowcê kat. C+E, tel Dyspozycyjny, prawo jazdy kat. B, malarz-gipsiarz, doœwiadczenie w handlu, poszukuje pracy, tel M³oda, przedsiêbiorcza, wykszta³cenie gastronomiczne, doœwiadczenie w pracy, podejmie od zaraz pracê w gastronomii, w sto³ówce lub zaopiekuje siê dzieckiem albo starsz¹ osob¹, posprz¹ta, zrobi zakupy. Tel Salon fryzjerski zatrudni fryzjerkê samodzieln¹. Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel Zatrudniê krojczego, tel Kobieta, lat 36, wykszta³cenie œrednie medyczne, tel Konstruktora, technologa produkcji odzie y, szwaczki, tel Absolwent Akademii Ekonomicznej (finanse i bankowoœæ), studia dzienne, z doœwiadczeniem, j. angielski, tel Szwalnia zatrudni operatywn¹ brygadzistkê oraz samodzielne szwaczki, tel Rencistkê, emerytkê - 1/4 etatu, tel Meble Lakus - zatrudni kierowcê kat. C. Mile widziana praktyka w zak³adzie stolarskim, tel Zatrudniê barmanki, kelnerki, pomoc do kuchni i kucharza. Warszawa - z zakwaterowaniem, tel Mê czyzna lat 38, prawo jazdy kat. BC, wykszta³cenie œrednie, dobra znajomoœæ j. niemieckiego, 8 lat przy produkcji mebli kuchennych - szuka pracy, tel Zatrudniê wykwalifikowanego stolarza. Mile widziane prawo jazdy, tel Importer narzêdzi zatrudni: przedstawiciela handlowego z doœwiadczeniem (mê czyznê), pracownika biurowego - handlowca (b. dobra znajomoœæ obs³ugi komputera, umiejêtnoœæ pozyskiwania i obs³ugi klientów, dyspozycyjnoœæ), magazyniera (sta UP), sprzedawcê internetowego (b. dobra znajomoœæ obs³ugi komputera - sta UP), tel , Firma MEBIN zatrudni operatora maszyn CNC. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt w godz , tel Firma MEBIN zatrudni mechanika maszyn i urz¹dzeñ. Mile widziana umiejêtnoœæ spawania i ciêcia metalu, tel Zatrudniê panie do sprz¹tania z grup¹ inwalidzk¹, tel , Zatrudniê mê czyzn do krojenia tkanin utwardzonych (z praktyk¹ krojczego), tel , Zatrudniê pracownika na stacjê paliw, tel Poszukujemy dyspozycyjnej z dobr¹ znajomoœci¹ j. angielskiego, nieucz¹cej siê, jako recepcjonistka, tel Zatrudniê kierowcê C+E, œwiadectwo kwalifikacji, tel. (044) , Zatrudniê tapicera z doœwiadczeniem (krzes³a), stolarzy (drewno), tel , Potrzebna pomoc do chorego 2 godz. dziennie, tel Kobieta, 32 lata, pracowita, uczciwa, poszukuje pracy w charakterze pomocy domowej lub opieki nad dzieckiem (bez towarzyskich), tel Firma meblowa zatrudni do prac biurowych (pe³na ksiêgowoœæ), tel Zatrudniê stolarza, tel Zatrudniê sprzedawczyniê w salonie meblowym. Mile widziane doœwiadczenie i obs³uga komputera, tel Kobieta (26 l.) mgr, podejmie pracê biurow¹ lub w charakterze sprzedawcy, tel NZOZ Centrum Opieki i Rehabilitacji Zdrowie s.c. zatrudni pielêgniarki, tel. (034) , , Mê czyzna 55 lat poszukuje pracy jako dozorca, stró nocny, tel Zatrudniê na 1/2 etatu energiczn¹ i uczciw¹ do eleganckiego sklepu odzie owego, tel Zatrudniê mechanika, tel Zatrudniê przedstawiciela handlowego, tel Zatrudniê kucharkê, tel , (044) Praca dorywcza do z³ miesiêcznie, bez towarzyskich, tel Poszukujê kontaktów biznesowych w Czechach, tel Zatrudniê stolarza - meble kuchenne, tel Zatrudniê stolarza samodzielnego m³odego do przyuczenia na laminaty - zamówienia, tel , (044) , Kol. Borowiecko Zatrudniê doœwiadczonego stolarza do mebli stylowych, tel FIRMA ATUT ZATRUNI STOLARZA ORAZ NAWI E WSPÓ PRACÊ Z GRUP MONTA YSTÓW MEBLI, TEL LUB (044) Przyjmê pracownika na myjniê, tel Praca na stoisku z telefonami, najlepiej student, tel Stolarz do produkcji mebli kuchennych, tel Zatrudniê kierowcê po piêædziesi¹tce kat. B, tel ZATRUDNIÊ WYKWALIFIKOWANE SZWACZKI - STÊBNÓWKA, TEL ZATRUDNIÊ EKSPEDIENTKÊ DO SKLEPU MIÊSNEGO, TEL US UGI Ksero czarno-bia³e cyfrowe ju od 10 gr., ksero kolorowe, Foto Alis, ul. Reymonta 43 (pawilony rzemieœlnicze) Przepisywanie prac, drukowanie, skanowanie, Foto Alis, ul. Reymonta 43, tel. (044) Oprawa prac, bindowanie, termobindowanie, laminowanie, Foto Alis, ul. Reymonta 43 Punkt przyjmowania og³oszeñ do Gie³dy samochodowej i Truck., og³oszenia motoryzacyjne w internecie, Foto Alis, ul. Reymonta 43 Us³ugi przewozowe 9-osobowym busem. Firma Krokowicz, Malutkie 22A, tel , ARAN ACJE ŒLUBNE koœcio³ów, sal weselnych, samochodów. Dekoracje z kwiatów ywych i sztucznych, tel Pogotowie komputerowe. Przywracanie systemu (Windows, Linux), zabezpieczanie Internetu, porady, szkolenia, tworzenie serwisów WWW, ulotki, wizytówki itp. Tel ŒLUBNE WYSTROJE - kompleksowo Ismena, tel. (044) , Kompleksowe sprz¹tanie domów i mieszkañ, tel Bramy gara owe, automatyka, systemy prze- ³adunkowe. Producent TOTMAN, ul. Sucharskiego 111, tel. (044) , , Biuro rachunkowe, tel KREDYTY!!! Punkt kredytowy zaprasza po kredyty na dowód: gotówkowy, konsolidacyjny, ul. Przedborska 2, tel. (044) , , Hydraulika, tel Poprawki krawieckie, pralnia, ul. Sadowa 5 Wynajem limuzyn (lincoln, mercedesy), wystroje koœcio³ów, sal, posesji, bukiety œlubne, tel Us³ugi informatyczne, sprzeda - modernizacja - naprawa komputerów, tel Gara e blaszane, producent, ró ne wymiary, raty, krótkie terminy, transport i monta gratis, tania blacha trapezowa, tel. (041) , , Uk³adanie kostki brukowej - wolne terminy, tel Posadzki z agregatu, tel Gara e blaszane. Transport, monta gratis - ca³y kraj! Krótkie terminy realizacji! Producent: (012) , , Dachy, konstrukcje, krycie, tel Spec-Szkol - szkolenia BHP pracodawców, pracowników, ocena ryzyka, us³ugi kadrowe. In. Boruta, tel , Us³ugi budowlane, p³ytki - klinkier, remonty, tel Docieplenia, tel Instalacje elektryczne, alarmy, kamery, automatyka bram, tel Filmowanie uroczystoœci, tel Wideofilmowanie, tel Kruszywo, piasek, transport, tel Us³ugi koparko-³adowark¹, tel Wideofilmowanie, tel. (44) Uk³adanie kostki brukowej, us³ugi koparko- ³adowark¹, tel BRAMY segmentowe, produkcja, monta, automatyka - TOTMAN, tel. (044) , , Schody, balustrady drewniane, produkcja i monta, tel , Przegrywanie kaset video na DVD, tel ele, akryle, ozdoby, akcesoria do paznokci. Uwaga promocja - zestaw akrylowy za 59,90. Radomsko, ul. Reymonta 43/12, tel Profesjonalne us³ugi glazurnicze, tel Malowanie, p³ytki, g³adÿ, sufity podwieszane, tynki, p³yta gipsowa, tel Remontowo-budowlane, pe³ny zakres, tel Przeprowadzki, transport, tel Dachy, pokrycia, docieplenia poddaszy, tel Adaptacja poddaszy, dachy, wykoñczenia, us³ugi ogólnobudowlane, tel Malowanie, gipsowanie, karton-gips, tel. (044) , Transport - przeprowadzki, bus z kontenerem, tel Remontowo-budowlane Ant-Bud, tel Transport - kontener przeprowadzki itp., tel Do œlubu reprezentacyjnym autem. Wolne terminy. Tel Obs³uga kadr i p³ac i ZUS-u, tel Wylewki maszynowe, anhydrytowe. Tynki gipsowe agregatem. Systemy pod- ³ogowe Knauff. Gwarancja. Tel Rolety - aluzje - moskitiery, tel Domofony - monta, tel PROFI CREDIT po yczki dla osób ze z³¹ histori¹ kredytow¹. Nasze po yczki s¹ bez BIKu ju od 600 z³ netto. Zadzwoñ lub wyœlij sms o treœci po yczka, tel Atrakcyjna po yczka bez BIK-u w PROFI CREDIT. Masz z³¹ historiê kredytow¹? Bank ci odmówi³? My ci pomo emy. Mo liwoœæ odroczenia p³atnoœci, tel Masz z³¹ historiê kredytow¹, banki odmawiaj¹ ci po yczki? Zadzwoñ do nas - my ci pomo emy. PROFI CREDIT. Wysoka przyznawalnoœæ. Mo liwoœæ odroczenia p³atnoœci, tel Schody drewniane, tel Budowa kominków, tel. (044) Projekty budowlane, tel. (044) Us³ugi remontowo-wykoñczeniowe, tel Koparko-³adowarka, tel Piach, wir, kamieñ drogowy, tel Wycinka drzew, wynajem podnoœnika, tel Us³ugi koparko-³adowark¹ i wywrotkami, tel , Posadzki maszynowo-betonowe - szybko, tel Uk³adanie kostki od A do Z, tel Firma MAT-REMO kompleksowe remonty, wykoñczenia - solidnie, tel , Pokrycia dachowe - ciesielstwo, tel Kompleksowe wykoñczenia wnêtrz - remonty, tel Parkiety, panele, uk³adanie, cyklinowanie, tel WIDEOFILMOWANIE, tel WiêŸby dachowe, tel Kompletny dach, tel Tanio, rozliczenia roczne i zwrot VAT, tel Tynki maszynowe, gipsy, docieplanie budynków, glazura, tel Hydrauliczne, tel Wynajem mini-³adowarki Bobcat, bogaty osprzêt, wiertnica, mieszalnik do betonu, koparka czerpakowa 3 t., tel Tynki i wylewki agregatem, tel Przyjmê zamówienia na imprezy okolicznoœciowe i komunie, tel Uk³adanie kostki brukowej, ogrodzenia klinkierowe, monta p³yt karton-gips, faktury VAT, tel. (044) , Tynki maszynowo-gipsowe, tel Us³ugi hydrauliczne, tel Docieplenia - wyprawy, tel Opony - osobowe, ciê arowe i inne, sprzeda, monta, wymiana, ul. Jagielloñska 59, tel Glazura, terakota, prace wykoñczeniowe. Szybko i solidnie, tel Kredyty!!! Dla prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ - min. formalnoœci, tel , Kredyty!!! Nowe biuro, nowe mo liwoœci. PrzyjdŸ i sprawdÿ, Radomsko, ul. Pi³sudskiego 5, tel , Glazura, malowanie, tapetowanie, tel Panele - monta, tel Szafy, garderoby, drzwi przesuwne, tel P³ytki, karton-gipsy, tynki, murowanie, prace elektryczne i hydrauliczne, tel DACHY - pokrycia, blachodachówka, gwarancja jakoœci, tel Bramy, balustrady, ogrodzenia. Atrakcyjne ceny, tel Firma Krystal - kompleksowe sprz¹tanie domów, mycie okien. Tel Dachy - kompleksowo, tel Mycie okien, tel PIT-37, rozliczê tanio! Zwrot VAT z materia³ów budowlanych, tel Kompleksowe uk³adanie kostki brukowej i granitowej, utwardzanie terenu, tel Polerowanie pojazdów, woskowanie rêczne, tel Pranie wyk³adzin, dywanów i tapicerki meblowej, tel Us³ugi budowlane w zakresie: murowanie, tynkowanie, szpachlowanie, sufity podwieszane, malowanie, glazura, tel Gipsowanie, szlifowanie bezpy³owe, p³ytki, malowanie, tel Sufity podwieszane, œciany z p³yt gipsowych, g³adzie, malowanie. Solidnie! Tel Hydraulika, instalacje C.O. i wod.-kanalizacyjne, tel RÓ NE Kupiê antyki, zegary, monety, szable, stare motocykle, tel Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, jednorzêdowy, rok 82 i prasê do s³omy Forschmit (kwadratowe belki), rok 78, tel Sprzedam p³ug 5-skibowy Unia Grudzi¹dz, agregat uprawowy z 4 wa³kami, walce do mieszania zbo a, mieszalnik paszowy 1,5 tony, ci¹gnik MTZ Bia³oruœ, rok 82, tel SUKNIA ŒLUBNA, tel Sprzedam ziemiê ogrodow¹ z transportem, tel , Sprzedam siano, tel Nowy komplet wypoczynkowy ze skóry, tel Kupiê stemple budowlane, betoniarkê, tel Sprzedam tanio meble sklepowe, tel Sprzedam szafki kuchenne i lustro ³azienkowe nowe, tel Sprzedam gruboœciówkê-wyrówniarkê, tel Sprzedam maszyny stolarskie robione oraz œciski, tel Sprzedam tanio segment m³odzie owy - mahoñ, tel Komputer tanio sprzedam, tel Sprzedam tanio drewno z demonta u dachu, tel Sprzedam yorki szczeniêta, tel Stemple, krokwie - sprzedam, tel Sprzedam stemple budowlane, tel Sprzedam szlifierkê taœmow¹, tel Sprzedam siewnik zbo owy, 3 m, tel Sprzedam stêbnówki Textima, tel Przyjmê nieodp³atnie niepotrzebne segmenty domowe, tel Sprzedam wtryskarkê, tel Sprzedam meble, tel Sprzedam grzejniki eliwne nieu ywane 110 eberek, 10 z³/ eberko, tel Budowy, remonty, nadzór, tel Ci¹g dalszy og³oszeñ drobnych na str

14 OG OSZENIA DROBNE * REKLAMA Dokoñczenie og³oszeñ ze str. 13. Sprzedam now¹ myjkê wysokociœnieniow¹ gor¹c¹ wod¹, 380V i 220V, tel Sprzedam ursusa C330, ursusa C328, p³ugi 2 grudzi¹dzkie, siewnik konny 15, siewnik, ursus C325 po remoncie, tel. (044) , Jeœli mia³eœ wypadek i masz problemy z odszkodowaniem, zadzwoñ po bezp³atn¹ informacjê, tel Sprzedam atrakcyjn¹ sukniê œlubn¹ 34/36, tel Poszukujê odbiorców mebli kuchennych (pomiar i monta ), tel Sprzedam u ywan¹ bramê uchyln¹ gara ow¹, tel Sprzedam betoniarkê i stemple budowlane, tel Sprzedam klacz 3-letni¹, ³agodna uje d ona, tel Segment m³odzie owy jasny, tanio sprzedam, tel Sprzedam rasowe króliki, tel. (044) Sprzedam tanio du ¹ iloœæ s³omy w kostkach, tel Tanio sprzedam sch³adzalnik do mleka o poj. 320 litrów, tel Zagin¹³ kundelek, czarny z bia³¹ krawatk¹. Nagroda. Tel Sprzedam siano i ziemiê torfow¹, tel Stó³ + ³awki dêbowe do ogrodu, tel Pilnie sprzedam komputer AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+, 2GB RAM, GeForce 8400 GS, HD 160GB, nagrywarka DVD, dodatki, monitor na gwarancji do marca 2010 HD Ready 22 cale, z procesorem DCDi, Gateway, panel LCD, mo na pod³šczyæ konsole, DVD, cena 1200PLN Tel Pilnie sprzedam kino domowe amerykañskiej marki KODA, amplituner DRA 660 (nie by³ u ywany napêd, przesta³ czytaæ DVD) system 5.1, kolumny przednie 75cm, aktywny subwoofer 30W cena 450PLN Tel Drewno kominkowe i opa³owe z transportem, tel NAUKA Korepetycje z matematyki i fizyki dla gimnazjalistów i licealistów, tanio, tel Korepetycje - matematyka, fizyka, tel. (044) , Korepetycje - chemia, tel Matematyka, statystyka, ekonometria, mechanika, tel. (044) , J. angielski, tel Jêzyk angielski (z du ym doœwiadczeniem) dla dzieci, m³odzie y, doros³ych. Lekcje indywidualne, tel J. niemiecki - ka dy poziom, tel. (044) W³oski, niemiecki - kursy dla dzieci i doros³ych, tel Studentka V roku germanistyki udzieli korepetycji, tel Chemia - korepetycje, tel Korepetycje - j. rosyjski, tel J. angielski - korepetycje. Ka dy poziom. Solidnie. Tel Matematyka, fizyka, chemia - doje d am, tel J. polski - prezentacje, tel TURYSTYCZNE Biuro Turystyczne Trybunalskie, Radomsko, ul. Reymonta 41 (pawilony rzemieœlnicze). Czynne: poniedzia³ek-pi¹tek , soboty , tel. (044) , Trybunalskie : wycieczki, wczasy, kraj i zagranica: autokar, samolot, dojazd w³asny Trybunalskie oferta wielu du ych biur turystycznych m.in. Orbis, Almatur, Wezyr, Oasis Tours - ceny organizatora. Ciekawa oferta Last minute Trybunalskie bilety autokarowe: Europa, bilety lotnicze: ca³y œwiat Trybunalskie ubezpieczenie komunikacyjne AC, OC, NW oraz KL: UNIQA Trybunalskie - PROMOCJA LATO 2009, zni ki do 1400 z³ MATRYMONIALNE Poszukujê dziewczyny w wieku lat w celu matrymonialnym, tel

15 REKLAMA... Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej Fameg Radomsko, ul. 11 Listopada 2, tel. 44/ OG ASZA PRZETARG na sprzeda lokalu mieszkalnego w bloku przy ul. 11 Listopada 4a/14 o pow. 28,79 m kw. (pokój, kuchnia, ³azienka, przedpokój) plus piwnica 3,36 m kw. Cena wywo³awcza: z³. Wadium w wysokoœci z³ nale y wp³acaæ w kasie SM Fameg do dnia r. do gdz Przetarg odbêdzie siê w tym samym dniu o godz w siedzibie Spó³dzielni. Mieszkanie mo na ogl¹daæ w dni robocze w godzinach po uprzednim telefonicznym kontakcie z Biurem Spó³dzielni. O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY RADOMSZCZAÑSKIEGO Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.nr 154, poz. 958) w zwi¹zku z art. 24 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r., nr 193, poz. 1194) w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do dnia 09 wrzeœnia 2008 r. oraz zgodnie z art. 28 ust. 1, ust. 2, art. 33 ust. 1, ust. 2, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006r. nr 156, poz z póÿn. zmianami) zawiadamia siê, e - w dniu 11 lutego 2009 r. zosta³o wszczête postêpowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowê drogi gminnej, tj. ulicy Starowiejskiej w Radomsku na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Partyzanckiej na dzia³kach o numerach ewidencyjnych gruntów 23/9, 124/2, 135/2, 146/2, 147/3, 147/5, 148/4, 148/5, 151/1, 151/2, 152 w obrêbie geodezyjnym 31 miasta Radomska. Uwagi i wnioski dotycz¹ce wy ej wymienionej inwestycji mo na sk³adaæ w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomoœci na adres Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, Wydzia³ Geodezji, Budownictwa i Architektury, pokój 202, II-gie piêtro, tel. (044) Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoœci w drodze obwieszczeñ w Urzêdzie Miejskim Radomsko (w³aœciwym ze wzglêdu na przebieg drogi) oraz na tablicy og³oszeñ i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radomsku - oraz w prasie lokalnej. Pora ki LKS W ubieg³y weekend rozegrana zosta³a 13. i 14. kolejka IV ligi (Grupa A) tenisa sto³owego. LKS Dobryszyce przegra³ dwukrotnie, najpierw u siebie, z wiceliderem STS SDK MOS Pong Wieluñ 5:10 (punkty dla dobryszyczan zdobyli: Maciej Efenberg i Przemys³aw Sabady po 2 pkt. oraz pi¹toklasista Bart³omiej Molka, który pokona³ seniora, 1 pkt.), a póÿniej na wyjeÿdzie z liderem GLKS Burza II Pawlikowice 0:10. POZOSTA E MECZE 13. KOLEJKI 14 marca GLKS Burza II Pawlikowice - ULKS II Moszczenica 9:9, GUKS II Gorzkowice - MKS Jedynka II ódÿ 10:5, LKS Stomil II PAMBUD Be³chatów - KTS Sieradz 1:10, LKS Jutrzenka I Bychlew - LUKS Tenis - Club Wola Krzysztoporska 10:1. POZOSTA E MECZE 14. KOLEJKI 15 marca ULKS II Moszczenica - STS SDK MOS Pong Wieluñ 10:7, GUKS II Gorzkowice - LKS Stomil II PAMBUD Be³chatów 10:1, LKS Jutrzenka I Bychlew - MKS Jedyn- Stelmaszczyk blisko medalu II runda mistrzostw klas III w p³ywaniu odby³a siê w sobotê 14 marca w Piotrkowie Trybunaskim. W zawodach startowali uczniowie urodzeni w 1999 r. Jedyny zawodnik UKS Wiking Radomsko w tych zawodach Stelmaszczyk wœród 36 startuj¹cych zaj¹³ z czasem 00:49,80 wysokie 5. miesjce na dystansie 50 m stylem klasycznym. Tym samym radomszczaninowi zabrak³o zaledwie 0,32 do zdobycia medalu. Zwyciê y³ B³a ej Smul z MKS Trójka z bardzo dobrym wynikiem 00:46,67. Natomiast na tym samym dystansie, ale w stylu dowolnym Stelmaszczyk z czasem 00:41,13 w stawce 68 p³ywaków zaj¹³ 21. miejsce. PUNKTACJA ZESPO ÓW Teraz noga Po pi³ce siatkowej czas na halow¹ pi³kê no n¹. W tej dyscyplinie zmierz¹ siê tym razem dru yny samorz¹dowców powiatu radomszczañskiego w ramach II Spartakiady Samorz¹dowców. Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego w Radomsku Spó³ka z o.o. O G A S Z A ka II ódÿ 10:4, LUKS Tenis - Club Wola Krzysztoporska KTS Sieradz 2:1. W nastêpnej kolejce LKS Dobryszyce 21 marca o godz podejmie u siebie LKS Jutrzenka I Bychlew, a dzieñ póÿniej o godz LKS Stomil II PAMBUD Be³chatów. W rundzie jesiennej dobryszyczanie pokonali LKS Jutrzenka I Bychlew 10:5 (punkty dla LKS zdobyli: Grzegorz Misiak 3,5 pkt., Maciej Efenberg i Klemens Mokrzyñski po 2,5 pkt., oraz Przemys³aw Sabady 1,5 pkt.) i LKS Stomil II PAM- BUD Be³chatów 10:1 (punkty dla dobryszyczan zdobyli: Klemens Mokrzyñski 3,5 pkt., Maciej Efenberg i Grzegorz Misiak po 2,5 pkt. oraz Przemys³aw Sabady 1,5 pkt.). W nastêpnej kolejce II ligi UMLKS Radomsko 21 marca o godz podejmie u siebie KS Elta ódÿ, a dzieñ póÿniej o godz LKS Bia³a Rawska. Jeœli w tych spotkaniach nie zdobêdzie kompletu punktów to spadnie do II ligi. Wszystko na to wskazuje, gdy jesieni¹ UMLKS przegra³ z KS Elta ódÿ a 9:1 (punkt dla radomszczan zdoby³ debel Ireneusz Grodek i Krzysztof Wieczorek) i sensacyjnie pokona³ LKS Bia³a Rawska 7:3 (punkty dla naszego zespo³u zdobyli: Pawe³ Kozera 1,5 pkt. i Krzysztof Wieczorek 1 pkt. i Tomasz Stêpieñ 0,5 pkt.). (ek) TABELA IV LIGI GRUPA A 1. GLKS Burza II Pawlikowice GUKS II Gorzkowice STS SDK MOS Pong Wieluñ KTS Sieradz MKS Jedynka II ódÿ LKS Dobryszyce LKS Jutrzenka I Bychlew ULKS II Moszczenica LKS Stomil II PAMBUD Be³chatów LUKS Tenis - Club Wola Krz lp dru yna m z r p bilans pkt. II RUNDA 1. MKS MKS Trójka T.P. Olimpijczyk Wiking Radomsko 10 PUNKTACJA ZESPO ÓW PO II RUNDACH 1. MKS MKS Trójka T.P. Olimpijczyk Wiking Radomsko SP Wodnik ask 12 (ek) Zawody zaplanowano na sobotê 4 kwietnia w Przedborzu. Dru yna mo e liczyæ do 10 zawodników, z czego na boisku wystêpuje piêciu z nich. Jeœli w dru ynie znajdzie siê kobieta, mo na zdobyæ dodatkowe 4 punkty! Warto wiêc zadbaæ, by w pi³kê zagrali nie tylko sami panowie. Rok temu najlepsza okaza³a siê dru yna z ytna. REKLAMA... przetarg nieograniczony na najem: lokalu u ytkowego po³o onego w Radomsku przy ul. L. Czarnego 15. Cena wywo³awcza 1.000,00 z³ netto. Przetarg odbêdzie siê w dniu r. o godz w œwietlicy siedzibytowarzystwa Budownictwa Spo³ecznego w Radomsku przy ul. Koœciuszki 12a. Wadium w wysokoœci 3-krotnej op³aty miesiêcznej wynikaj¹cej z ceny wywo³awczej nale y wp³aciæ najpóÿniej do godz w dniu przetargu. Przetarg odbêdzie siê zgodnie z regulaminem, z którym mo na siê zapoznaæ w siedzibie TBS w Radomsku przy ul. Koœciuszki 12a (pok. nr 7) w godz SPORT * REKLAMA IMPREZY MOSiR Siatkówka AMATORSKA LIGA SIATKÓWKI DZIEWCZ T I runda play-off 11 i 12 marca ELEKTRYK - PG NR 4 2:1 FOURBI - PG NR 2 2:0 I LO - PG STRZA KÓW 2:0 LIONS-CLUB - PG NR 6 2:0 MECHANIK - PG DOBRYSZYCE 2:0 W II rundzie play-off 18 i 19 marca spotkaj¹ siê II LO - ELEKTRYK MECHANIK - FOURBI LIONS-CLUB - I LO. Mecze rozgrywane s¹ do dwóch wygranych spotkañ. AMATORSKA LIGA SIATKÓWKI MÊ CZYZN Drugie mecze I rundy play-off 12 i 13 marca II LO - CARBO 1:2 (pierwszy mecz 2:1) o awansie zadecyduje 3. spotkanie MECHANIK - MEBLE-KRYSIAK 1:2 (pierwszy mecz 2:0) o awansie zadecyduje 3. spotkanie UKS-ORZE - KAMIEÑSK 0:2 (pierwszy mecz 0:2) awans KAMIEÑSKA UKS-KADET - STALTECH 0:2 (pierwszy mecz 0:2) awans STALTECH ELEKTRYK - BAK-POL 0:2 (pierwszy mecz 0:2) awans BAK-POL I LO - START LGOTA WLK.0:2 (pierwszy mecz 0:2) awans START W drugiej rundzie PLAY-OFF spotkaj¹ siê START LGOTA WLK. - STALTECH KAMIEÑSK - ze zwyciêzc¹ MEBLE-KRYSIAK - MECHANIK BAK-POL - ze zwyciêzc¹ II LO - CARBO (r) Halowa pi³ka no na AMATORSKA LIGA I HALOWEJ PI KI NO NEJ DZIECI I M ODZIE Y XI KOLEJKA 12 marca PG NR 5 - JUVENTUS 8:2 PG NR 3 - ALLSTARS 5:0 UNICAR-JUNIOR - PG NR 1 5:0 KS ARMIA - KS GALACTICOS 5:0 zaleg³e spotkanie IX kolejki KS ARMIA - UNICAR-JUNIOR 5:2 TABELA 1. PG NR :15 2. PG NR :15 3. KS ARMIA :28 4. UNICAR-JUNIOR :21 5. PG NR :22 6. ALLSTARS :55 7. KS GALACTICOS :51 8. JUVENTUS :53 (r) Pi³karskie pi¹tki XII HALOWE MISTRZOSTWA RADOMSKA PI TEK PI KARSKICH XII KOLEJKA 14 i 15 marca BALL - TORNADO 2:5 UNICAR-JAGUŒCIK - STALTECH 4:3 PROVIMI - ELEKTRYK 3:2 METALURGIA - BKS MEDYK 5:0 (vol) ZORZA - MEBLEKS 7:1 JYSK - EPS BARDA 1:18 Pauza: PROFI-BUD TABELA 1. METALURGIA :9 2. PROVIMI :12 3. STALTECH :29 4. EPS BARDA :19 5. PROFI-BUD :59 6. ZORZA :30 7. UNICAR-JAGUŒCIK :51 8. BKS MEDYK :45 9. JYSK : ELEKTRYK : TORNADO : MEBLEKS : BALL :77 (r) REKLAMA... 15

16 SPORT Pilica rozpoczyna rundê W ubieg³y weekend rozpocz¹³a siê runda wiosenna sezonu 2008/2009 w piotrkowskiej klasie okrêgowej. Natomiast pozostali ligowcy z naszego powiatu rozegrali swoje ostatnie mecze sparingowe. Runda jesienna sezonu 2008/2009 w ³ódzkiej IV lidze rozpocznie siê w sobotê 21 marca. Jedyny przedstawiciel naszego powiatu w tej klasie rozgrywkowej Pilica Przedbórz, tego dnia o godz bêdzie podejmowaæ na w³asnym stadionie beniaminka Zawiszê Rzgów. W pierwszym meczu tych zespo- ³ów rzgowianie, którzy zgromadzili jesieni¹ o 9 punktów wiêcej od przedborzan, pokonali ich 2:1 (1:1). Bramki w tym spotkaniu zdobyli: 11. min Niwiñski i 60. min Tomasz Czerepiñski (dla Zawiszy) i 22. min Marek Joñczyk (dla Pilicy). Przedborzanie koñcówkê rundy mieli zdecydowanie lepsz¹ ni pocz¹tek. Dru yna w 4 ostatnich spotkaniach zgromadzi³a 9 oczek, a w sumie z dorobkiem 21 punktów zajmuje 12. miejsce w tabeli. W przerwie letniej z zespo³u uby³o kilku zawodników: Przemys³aw Kornacki (Omega Kleszczów), Jaros³aw Badura (powrót z wypo yczenia do UKS SMS ódÿ), Adam Nowakowski i Emil Salamon (nie wznowili treningów). Najbardziej brakowa³o tego pierwszego, który by³ najskuteczniejszym pi³karzem w ubieg³ym sezonie. W ich miejsce sprowadzono Rafa³a Wrótniaka (Victoria ytno), Micha³a Dzwonkowskiego, Arkadiusza Cieœlika i Adriana Kuliberdê (wszyscy UKS Mechanik Radomsko). Z czasem wszyscy wywalczyli sobie miejsce w podstawowym sk³adzie Pilicy. Wielokrotnie, szczególnie w pierwszych meczach, nie wszyscy pi³karze przyk³adali siê do treningów i nie wk³adali ca³ego serca w spotkania, przez co przedborzanie stracili sporo punktów. Jednak gromadz¹c w sumie 21 oczek Pilica odskoczy³a bezpiecznie na 9 punktów od strefy spadkowej. W przerwie zimowej nikt z zespo- ³u nie odszed³. Testowano kilku zawodników z ni szych lig, lecz równie nie dokonano znacz¹cych wzmocnieñ. Mimo wszystko, patrz¹c szczególnie na ubieg³y sezon (a w szczególnoœci na wiosnê) zbli aj¹c¹ siê rundê trzeba patrzeæ z optymizmem. Bior¹c pod uwagê wyniki gier kontrolnych, Pilica raczej bez wiêkszych problemów powinna utrzymaæ siê w IV lidze, choæ jeszcze nie wiadomo ile zespo³ów opuœci t¹ klasê rozgrywkow¹ (zale y ile dru yn z naszego okrêgu spadnie z wy szych lig). Czarni, Œwit, Polonia w okrêgówce W sobotê 14 marca 2009 r. wznowione zosta³y rozgrywki w piotrkowskiej klasie okrêgowej seniorów w sezonie 2008/2009, która ponownie liczy 16 dru yn (dwa sezony temu by³o ich zaledwie 14). Tym razem powiat radomszczañski reprezentowany jest w tej klasie rozgrywkowej przez trzy zespo³y, beniaminka SS RKS Czarni Radomsko, LKS Polonia Gorzêdów i LKS Œwit Kamieñsk. Radomszczanie prowadzeni jesieni¹ przez prezesa, a zarazem graj¹cego trenera, Roberta Kurka, którzy po po- 16 Terminarz Pilicy w rundzie wiosennej w sezonie 2008/2009 wstaniu klubu w ci¹gu dwóch sezonów wywalczyli awans o dwie klasy rozgrywkowe, mieli w okresie zimowym du e problemy organizacyjne i do ostatnich dni nie by³o wiadomo czy wystartuj¹ w rozgrywkach. Ostatecznie radomszczanie przyst¹pili do rozgrywek, lecz pora ka z outsiderem Skalnikiem Sulejów dowodzi, e Czarni mog¹ byæ TABELA 1. Zjednoczeni Be³chatów :21 2. Œwit Kamieñsk :11 3. Lechia Tomaszów Maz :17 4. W³ókniarz Moszczenica :23 5. Piotrcovia Piotrków Tryb :15 6. Czarni Radomsko :23 7. Szczerbiec Wolbórz :22 8. LKS Mierzyn :24 9. KS Poœwiêtne : Opoczno Gorza³ków : GUKS Gorzkowice : Astoria Szczerców : Omega II Kleszczów : Skalnik Sulejów : Polonia Gorzêdów : LKS Wola Krzysztoporska :36 TABELA 1. Pogoñ-Ekolog Z. W :21 2. W³ókniarz Zelów :17 3. Ceramika Opoczno :23 4. KS Parady :21 5. Gal Gaz Galewice :25 6. Pelikan II owicz :26 7. Zawisza Rzgów :21 8. Zjednoczeni S :22 9. Czarni Rz¹œnia : Zawisza Pajêczno : Kolejarz ódÿ : Pilica Przedbórz : Vis 2007 S : Pogoñ ask Kolumna : UKS SMS II ódÿ : MKP Zgierz : Orze³ Parzêczew : Astra Zduny : KOLEJKA 21 marca 21 marca, godz. 15:00 - Pilica Przedbórz - Zawisza Rzgów KOLEJKA marca 29 marca, godz. 15:00 - Pelikan II owicz - Pilica Przedbórz KOLEJKA 4 kwietnia 4 kwietnia, godz. 16:00 - Pilica Przedbórz - Astra Zduny KOLEJKA kwietnia 11 kwietnia, godz. 16:00 - Zawisza Pajêczno - Pilica Przedbórz KOLEJKA kwietnia 18 kwietnia, godz. 13:00 - Pilica Przedbórz - Gal Gaz Galewice KOLEJKA 22 kwietnia 22 kwietnia, godz. 17:00 - Ceramika Opoczno - Pilica Przedbórz KOLEJKA kwietnia 25 kwietnia, godz. 17:00 - Pilica Przedbórz - KS Parady KOLEJKA 2-3 maja 2 maja, godz. 17:00 - Czarni Rz¹œnia - Pilica Przedbórz KOLEJKA 9-10 maja 9 maja, godz. 16:00 - Pilica Przedbórz - Pogoñ ask Kolumna KOLEJKA 13 maja 13 maja, godz. 17:00 - Zjednoczeni Stryków - Pilica Przedbórz KOLEJKA maja 16 maja, godz. 17:00 - Pilica Przedbórz - W³ókniarz Zelów KOLEJKA maja 23 maja, godz. 17:00 - Pogoñ-Ekolog Zduñska Wola - Pilica Przedbórz KOLEJKA 27 maja 27 maja, godz. 17:00 - Pilica Przedbórz - MKP Zgierz KOLEJKA 30 maja 30 maja, godz. 17:00 - Orze³ Parzêczew - Pilica Przedbórz KOLEJKA 6-7 czerwca 6 czerwca, godz. 14:00 - Pilica Przedbórz - UKS SMS II ódÿ KOLEJKA 10 czerwca 10 czerwca, godz. 17:30 - Pilica Przedbórz - Vis 2007 Skierniewice KOLEJKA 13 czerwca 13 czerwca, godz. 17:30 - Kolejarz ódÿ - Pilica Przedbórz... (ek) w stanie w³aczyæ siê do walki o czo³owe lokaty. Mimo wszystko runda wiosenna zapowiada siê bardzo ciekawie, gdy straty z jesieni do lidera - GLKS Zjednoczeni Be³chatów - nie s¹ du e. O IV ligê powalczyæ mo e LKS Œwit, który wznowi³ treningi ju 5 stycznia pod okiem wychowanka i by³ego d³ugoletniego gracza RKS Radomsko, Artura Kowalskiego (wczeœniej by³ graj¹cym trenerem Omegi Kleszczów). Zast¹pi³ on na tym stanowisku znanego trenera i dzia³acza sportowego z naszego regionu, Daniela Kowalczyka. - W tym sezonie faworytów do awansu do IV ligi jest troszeczkê wiêcej. Œwit na pewno nie zalicza siê do tych g³ównych, startujemy jakby z drugiego pola, ale mo e uda nam siê nie- Ÿle zamieszaæ w czo³ówce - powiedzia³ Artur Kowalski. Potwierdzi³ to ju pierwszy mecz, w którym Œwit rozgromi³ na wyjeÿdzie dotychczasowego wicelidera. Natomiast gorzêdowianie, którzy drugi rok z rzêdu wystêpuj¹ w tej klasie rozgrywkowej, tak jak to by³o w ubieg³ym sezonie, walczyæ bêd¹ o utrzymanie. (ek) Ostatnie sparingi Czwartoligowa Pilica Przedbórz pokona³a, po golach Marka Joñczyka, Arkadiusza Cieœlika, Emila Urbañskiego i Roberta Pyki, juniorów Ceramiki Opoczno 4:2 (1:2). SK AD PILICY Dzwonkowski - Karwicki, Fr¹czyk, Szczepañski, Janowski - S³awomir Makowski, Pyka, Urbañski, Kurzyk - Joñczyk, Rabenda. Na zmiany wchodzili Gal oraz Mys³ek, WoŸniak, Kuliberda, Mularczyk i Wrótniak. Natomiast prowadzony przez Mariana Koteckiego RKS 1979 Radomsko, który wystêpuje w klasie A, pokona³ w kolejnym meczu sparingowym LKS Dobryszyce 3:2 (1:1). Bramki dla radomszczan zdobyli: Norbert Rybak, UMLKS zamyka tabelê W ubieg³y weekend rozegrano I rundê Dru ynowych Mistrzostw Polski Mê czyzn 2009 w podnoszeniu ciê arów. UMLKS Radomsko prowadzony przez Wac³awa Tomalkê, który od kilku lat nieprzerwanie wystêpuje w I lidze, wyst¹pi³ we Wroc³awiu wraz z 5 zespo³ami I, II i III ligi. Wygra³ KS Budowlani Opole (I liga) ,9 pkt., przed KPC Górnik Polkowice (I) ,9 pkt., WKS Œl¹sk Wroc³aw (I) ,1 pkt., UKS Talent Wroc³aw (III) ,8 pkt., UMLKS Radomsko (I) ,9 pkt. i KPC Górnik Polkowice (II) ,1 pkt. INDYWIDUALNIE NAJLEPSZE WYNIKI UZYSKALI Adam Kraska (78 - rok urodzenia; 105,0 kg - waga cia³a) kg - dwubój (165 kg - rwanie kg - podrzut) - 408,4 pkt. Sinclera i Arkadiusz Michalski (90, obaj - Górnik Polkowice; 93,6 kg) kg (145 kg kg). Sport szkolny Mistrzostwa województwa ³ódzkiego w pi³ce koszykowej dziewcz¹t szkó³ gimnazjalnych odby³y siê 9 marca w owiczu. Przedstawiciel naszego powiatu, mistrzynie rejonu pajêczañskiego, PG w Gidlach przegra³y oba mecze z zespo³ami klubowymi z Pabianic 11:69 oraz z owicza 29:77 i zosta³y sklasyfikowane na miejscach 5-6. Mistrzostwa powiatu radomszczañskiego w pi³ce siatkowej dziewcz¹t i ch³opców szkó³ ponadgimnazjalnych odby³y siê w dniach 9-12 marca w salach ZSP nr 1, I LO i w hali sportowej w Radomsku (fina³y). W zawodach wystartowa³o 8 zespo³ów dziewczat i 9 ch³opców, a mecze rozegrano systemem ka dy z ka dym odpowiednio w dwóch i trzech grupach. PÓ FINA Y DZIEWCZ T I LO w Radomsku - ZSP nr 1 w Radomsku 0:2 II LO w Radomsku - ZSE w Radomsku 2:0 Fina³y dziewcz¹t: I LO w Radomsku - ZSE w Radomsku 2:0 II LO w Radomsku - ZSP nr 1 w Radomsku 2:0 KOÑCOWA KLASYFIKACJA 1. II LO w Radomsku 2. ZSP nr 1 w Radomsku 3. I LO w Radomsku 4. ZSE w Radomsku 5-6. ZSR w Dobryszycach i ZSP w Przedborzu 7-8. ZSDiOŒ w Radomsku i ZSEE w Radomsku FINA Y CH OPCÓW II LO w Radomsku - ZSP nr 1 w Radomsku 1:2 I LO w Radomsku - II LO w Radomsku 2:1 I LO w Radomsku - ZSP nr 1 w Radomsku 1:2 ukasz Cieœlik i Przemys³aw Kosmala. Oprócz powrotu z nieudanych testów w Pilicy dwóch pierwszych strzelców w kadrze nie ma wiêkszych zmian. Najlepiej prezentuj¹ca siê z naszych dru yn w tej klasie rozgrywkowej Victoria ytno w ci¹gu dwóch tygodni rozegra³a trzy mecze kontrolne. W pierwszym, po bramce B³a eja Dêdka, zremisowa³a 1:1 (0:0) z Zapa³em Krzêtów. PóŸniej pokona³a Start Soborzyce 4:1 (1:0). Gole w tym meczu dla ytnian zdobyli: Sebastian B³oñski 2, graj¹cy trener Cezary Bary³a i Mateusz Nowak. Natomiast w ostatnim sparingu Victoria po golach Dêdka i Kamila P¹gowskiego zremisowa³a 2:2 (0:1) z wystêpuj¹c¹ w czêstochowskiej klasie A, Poloni¹ Uni¹ Widzów. (ek) PE NE WYNIKI RADOMSZCZAN Z ZAWODÓW WE WROC AWIU UMLKS Radomsko (I) ,9 pkt.: 384,1 pkt. (+25 - premia za wiek) - Piotr Mizera (90; 75,4 kg) kg (132 kg kg) 373,4 pkt. (+35) - Damian Rêpuszewski (91; 60,0 kg) kg (103 kg kg) 361,6 pkt. (+25) - Rafa³ Broœ (89; 76,8 kg) kg (121 kg kg) 283,1 pkt. (+35) - ukasz Lach (92; 77,1 kg) kg (96 kg kg) 172,7 pkt. - Ihor Shulga (80; 79,4 kg) - x (140 kg + x) - spali³ podrzut na 166 kg! TABELA I LIGI PO I RUNDZIE ROZGRYWEK 1. MGLKS Tarpan Mrocza 2030,4 2. CLKS Mazovia Ciechanów 1991,5 3. KS Budowlani Opole 1931,9 16. UMLKS Radomsko 1574,9 (ek) KOÑCOWA KLASYFIKACJA 1. ZSP nr 1 w Radomsku 2. I LO w Radomsku 3. II LO w Radomsku 4-6. ZSR w Dobryszycach, ZSEE w Radomsku i ZSP w Kamieñsku 7-9. ZSDiOŒ w Radomsku, ZSE w Radomsku i ZSP w Przedborzu Mistrzostwa powiatu radomszczañskiego w mini koszykówce dziewcz¹t szkó³ podstawowych odby³y siê 13 marca w hali sportowej w Radomsku. W zawodach wystartowa³y 4 zespo³y, a mecze rozgrywano systemem ka dy z ka dym. WYNIKI DZIEWCZ T PSP nr 7 w Radomsku - PSP w P³awnie 13:21 PSP nr 5 w Radomsku - PSP nr 9 w Radomsku 8:11 PSP w P³awnie - PSP nr 9 w Radomsku 8:20 PSP nr 7 w Radomsku - PSP nr 5 w Radomsku 4:12 PSP w P³awnie - PSP nr 5 w Radomsku 1:14 PSP nr 9 w Radomsku - PSP nr 7 w Radomsku 12:8 KLASYFIKACJA KOÑCOWA 1. PSP nr 9 w Radomsku 2. PSP nr 5 w Radomsku 3. PSP w P³awnie 4. PSP nr 7 w Radomsku (ek) Medale zapaœników Kolejne medale wywalczyli m³odzi zapaœnicy ZKS Radomsko. Tym razem br¹zowe medale otrzymali wœród juniorów w kategorii do 66 Bartosz Bryl i wœród kadetów w kategorii do 100 kg Maciej Kowalski silnie obsadzonych mistrzostw Polski LZS w zapasach w stylu klasycznym. Zawody odby³y siê w dniach marca w Piotrkowie Trybunalskim. W najbli szy weekend Maciej Kowalski wystartuje w Kostrzyniu w Miêdzynarodowym Turnieju Kadetów. (ek)

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Z analizy zjawiska przestępczości, demoralizacji nieletnich oraz

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze Postępowanie przygotowawcze Różnice między śledztwem a dochodzeniem Zakres przedmiotowy Organy prowadzące Czas trwania Stopień formalizmu Zakres przedmiotowy Śledztwo 1) w których rozpoznanie w pierwszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw.

Scenariusz 1. 3. Zbiórka w kręgu. Rozmowa z dziećmi na temat przeprowadzonych zabaw. Scenariusz 1 Temat: Swobodny ruch na boisku szkolnym i uporządkowany ruch drogowy wycieczka po najbliższej okolicy. Ogólne zasady poruszania się po drogach. Cel zajęć: Uświadomienie dzieciom konieczności

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 PODSTAWOWE AKTY PRAWNE: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 UWAGA: prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO* ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY* SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY*

SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO* ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY* SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY* UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI SP SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO* ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY* SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY* P o u c z e n i e Data wpływu (wypełnia sąd)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r. Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r. W sprawie nadania Regulaminu StraŜy Miejskiej w Otwocku. Na podstawie przepisu art.8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o straŝach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2015 r.

Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2015 r. Uchwała Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia,,programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyczyn na

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z dnia 10.10.2013 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMU DOKUMENTALNEGO NA TEMAT HISTORII POWSTAWANIA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH [ POSTANOWIENIA OGÓLNE ]

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMU DOKUMENTALNEGO NA TEMAT HISTORII POWSTAWANIA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH [ POSTANOWIENIA OGÓLNE ] str. 1 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMU DOKUMENTALNEGO NA TEMAT HISTORII POWSTAWANIA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH 1. [ POSTANOWIENIA OGÓLNE ] 1. Organizatorami Konkursu na najlepszy scenariusz

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyżurów nauczycieli

Regulamin dyżurów nauczycieli Regulamin dyżurów nauczycieli Spis treści: ROZDZIAŁ I...2 Postanowienia ogólne...2 ROZDZIAŁ II...2 Obowiązki nauczyciela dyżurującego...2 ROZDZIAŁ III...3 2. Uszczegółowienie zasad dyżuru nauczycieli...3

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo