RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA"

Transkrypt

1 RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Pichit wójtem adzice nareszcie maj¹ wójta. Zosta³a nim Wioletta Pichit, która zwyciê y³a w drugiej turze ze spor¹ przewag¹ nad swoim kontrkandydatem Dionizym ysikiem. Gmina adzice przez wiele miesiêcy po tym, jak z funkcji wójta zrezygnowa³ Tomasz Kowalski, pozostawa³a bez kierownika, ale nie bez kierownictwa. W tym bowiem okresie obowi¹zki wójta pe³ni³a Joanna Zieliñska. W ostatni¹ niedzielê 15 marca mieszkañcy gminy poszli do urn po raz kolejny. Pierwszy raz g³osowali dwa tygodnie wczeœniej. W II turze wybierali miêdzy dwójk¹ kandydatów, którzy przeszli przez pierwsz¹ turê: Wiolett¹ Pichit i Dionizym ysikiem. W tym starciu bezsprzecznie lepsza okaza³a siê Wioletta Pichit, która otrzyma³a 1114 g³osów, podczas gdy na ysika zag³osowa³o 742 wyborców. Nie wszyscy mieszkañcy gminy adzice chcieli mieæ wp³yw na to, kto zostanie nowym wójtem. W II turze wyborów wziê³o udzia³ 1883 wyborców z 3847 uprawnionych, co daje prawie 49 procent frekwencji. Od momentu wyboru nowy wójt powinien zostaæ powo³any na stanowisko w ci¹gu siedmiu dni. Tak wiêc prawdopodobnie do koñca tygodnia Wioletta Pichit zasi¹dzie w fotelu w swoim nowym gabinecie w Urzêdzie Gminy. Czytaj te Atelier w Starostwie na str. 2. NR 11 (837) TYGODNIK 19 marca 2009 r. Rok XVII Nr indeksu ISSN Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) Tragedia rodzinna w Stobiecku Miejskim Zabi³ siekier¹ Do ywocie grozi 51-latkowi za zabicie siekier¹ ony i jednej z córek. Do tej makabrycznej zbrodni dosz³o w poprzedni czwartek w Stobiecku Miejskim. Radomszczañska Prokuratura Rejonowa postawi³a 51-letniemu mê czyÿnie, mieszkañcowi Stobiecka Miejskiego, zarzut podwójnego zabójstwa. Jego ofiary to 47-letnia ona i 20-letnia córka. Ocala³a druga z córek, której nie by³o wtedy w domu. Mordercy, który onê zabi³ siekier¹ w piwnicy i prawdopodobnie poæwiartowa³ jej cia³o, a córkê zamordowa³ t¹ sam¹ siekier¹ podczas snu, grozi do ywocie. Do tej makabrycznej zbrodni dosz³o w czwartek 12 marca, miêdzy godzin¹ a Do domu, w którym 51-latek zamordowa³ obie kobiety, wszed³ kolega zabitej córki. Policja ju 5 minut póÿniej zakuwa³a w kajdanki niestawiaj¹cego oporu zabójcê. Na pytania funkcjonariuszy nie chcia³ odpowiadaæ, nie potrafi³ te powiedzieæ, dlaczego to zrobi³. Mê czyzna wróci³ do domu w Stobiecku Miejskim dwa tygodnie wczeœniej, 27 lutego, po odbyciu kary za znêcanie siê nad swoj¹ rodzin¹. Do wiêzienia trafi³ za to rok i trzy miesi¹ce wczeœniej, dok³adnie 30 listopada 2007 roku. - Podczas zatrzymania mê czyzna by³ trzeÿwy - powiedzia³a Gazecie Aneta Komorowska, oficer prasowy KPP w Radomsku. - Nie potrafi³ wyt³umaczyæ, dlaczego to zrobi³. Nastêpnego Tragedia wydarzy³a siê w tym domu w Stobiecku Miejskim. Fot. Janusz Kucharski dnia w trakcie przes³uchania przyzna³ siê do pope³nienia zabójstw. Potem zosta³a przeprowadzona wizja lokalna z jego udzia³em. Na miejscu zbrodni opowiada³ spokojnie i metodycznie, w jaki sposób zabi³ obie kobiety - dodaje. Mieszkañcy Stobiecka mówi¹, e to alkohol by³ g³ówn¹ przyczyn¹ tragedii w tej rodzinie. Jak mówi¹ niektórzy z s¹siadów, mê czyzna pi³ zdecydowanie za du o, a po wódce czêsto wy ywa³ siê na onie. Mia³o tam dochodziæ do wielu domowych awantur, co potwierdzaj¹ zreszt¹ policyjne statystyki. Interwencje radomszczañskiej policji pod tym adresem nie nale a³y do rzadkoœci. Tej rodzinie za³o ono tak zwan¹ b³êkitn¹ kartê, czyli dokument mówi¹cy o przemocy domowej. W koñcu 51-latek otrzyma³ wyrok za znêcanie, który odby³ w ca³oœci. Ponadto mê czyzna mia³ siê tak e leczyæ psychiatrycznie. - Mogê powiedzieæ tylko tyle, e w tej sprawie prowadzone jest œledztwo i gromadzony jest materia³ dowodowy - powiedzia³ Gazecie prokurator rejonowy w Radomsku Cezary Zawadzki. - Wobec zatrzymanego mê czyzny s¹d zastosowa³ œrodek zapobiegawczy w postaci trzymiesiêcznego aresztu - doda³. W œrodê 18 marca odby³ siê pogrzeb ofiar mordercy. Max Klezmer Band Przemoc w Mechaniku Dwaj 17-latkowie, uczniowie radomszczañskiego Mechanika, trafili do policyjnego aresztu po tym, jak ojciec ich kolegi z klasy zg³osi³ policji, e znêcaj¹ siê nad jego synem. Czytaj na str. 4. Teatralne Radomsko Ju za tydzieñ Miêdzynarodowy Dzieñ Teatru. Na radomszczan 27 marca czeka wiele atrakcji. W MDK bêdzie mo na zobaczyæ monodram Podró do Buenos Aires, a w Muzeum Regionalnym otwarta zostanie wystawa twórcy Teatru Ognia i Papieru. Czytaj na str. 8 i 9. REKLAMA... Wiêcej na str. 5. Fot. Jolanta D¹browska 1

2 WIADOMOŒCI * REKLAMA Atelier w Starostwie Dionizy ysik, cz³onek Zarz¹du Powiatu Radomszczañskiego, nie widzi nic z³ego w tym, e w swojej kampanii wyborczej wykorzysta³ s³u bowy gabinet w Starostwie. Radomszczañska stra miejska wysz³a do radomszczan z akcj¹, która ma przynieœæ obopólne korzyœci. Chodzi o trzy cyfry - 986, czyli numer alarmowy tej s³u by. 986 do stra y Dionizy ysik w ostatni¹ niedzielê walczy³ o fotel wójta gminy adzice. Do drugiej tury wszed³ wraz z Wiolett¹ Pichit, z któr¹ ostatecznie wyœcig przegra³ doœæ wyraÿnie. Czy spot reklamowy nie by³ wystarczaj¹co dobry, eby odnieœæ zwyciêstwo? Trudno powiedzieæ. Z pewnoœci¹ mo na jednak powiedzieæ, e czêœæ filmu reklamuj¹cego zalety Trefny towar na rynku Dwaj Polacy i dwie osoby narodowoœci rumuñskiej wpad³y, sprzedaj¹c na radomszczañskiej targowicy podrobione telefony komórkowe. W ostatni czwartek 12 marca na radomszczañskiej targowicy pojawi³y siê osoby, które próbowa³y sprzedawaæ markowe telefony komórkowe. Radomszczañscy policjanci z wydzia³u kryminalnego mieli informacje o tym, e telefony te mog¹ pochodziæ z kradzie y. - Kilka godzin póÿniej kryminalni potwierdzili tê informacjê i d³u szy czas obserwowali podejrzewanych - wyjaœnia Aneta Komorowska, oficer prasowy KPP w Radomsku. - PrzywieŸli do komendy cztery osoby w wieku od 16 do 47 lat. Dwie z nich s¹ narodowoœci rumuñskiej, a pozostali to Polacy. Podczas przeszukania obcokrajowców policjanci znaleÿli w ich odzie y 14 telefonów komórkowych, a tak e ponad 2 tysi¹ce z³otych. Ustalono, e wszystkie zatrzymane osoby wy- Dionizego ysika powsta³a w jego gabinecie w Starostwie Powiatowym, w którym na co dzieñ pracuje jako cz³onek Zarz¹du Powiatu. - Film czêœciowo rzeczywiœcie powsta³ w moim gabinecie - przyznaje Dionizy ysik. - Co w tym jednak z³ego? - wydaje siê byæ zaskoczony naszymi pytaniami. - Chcia³em pokazaæ miejsce, w którym pracujê. Mia³em to Reklamy wyborcze Dionizego ysika i Jakuba Jêdrzejczaka. najmuj¹ mieszkania w Sulejowie. W zwi¹zku z tym o przeszukanie w tych lokalach poproszono policjantów z Sulejowa. We wskazanych mieszkaniach znaleziono 63 telefony komórkowe i 149 baterii do tych aparatów. Wszyscy zatrzymani zostali przes³uchani i zwolnieni do domu. - Ustaliliœmy, e telefony nie maj¹ oryginalnych znaków towarowych, gwarancji, opakowañ - mówi dalej Aneta Komorowska. - Najprawdopodobniej s¹ podróbkami. Dalsze czynnoœci w tej sprawie prowadz¹ radomszczañscy policjanci z sekcji do walki z przestêpczoœci¹ gospodarcz¹. Za handel podrobionym towarem grozi kara nawet do 2 lat wiêzienia. A jeœli sprawcy robili to wielokrotnie, to mog¹ otrzymaæ wyrok nawet do 5 lat. zrobiæ na ulicy? - pyta ura ony. Dionizy ysik na pytanie, czy wynajmowa³ swój gabinet do celów nagrania spotu reklamowego, odpowiada, e nie i nie ponosi³ z tego tytu³u adnych kosztów. O to, czy cz³onek Zarz¹du wynaj¹³ swój gabinet i czy na przyk³ad gabinet starosty powiatu radomszczañskiego mo e wynaj¹æ do podobnych celów inny kandydat, zapytaliœmy starostê Mieczys³awa Zyskowskiego. - Przyznam, e siê do tej pory nad tym nie zastanawia³em - powiedzia³ Gazecie starosta. - Pan ysik nie p³aci³ ani nie wynajmowa³ gabinetu. To jego miejsce pracy. Trudno mi to oceniaæ, czy jest to zachowanie moralne, czy nie, i proszê mnie zwolniæ od odpowiedzi. Na pewno nie pozwoli³bym na wykorzystanie w tym celu logo czy herbu powiatu - doda³ Mieczys³aw Zyskowski. Przypomnijmy, e Starostwo s³u y nie tylko jako atelier. Równie bezp³atnie wypo ycza rekwizyty, np. swój baner reklamowy. W 2007 r. w telewizyjnej reklamówce na jej tle wystêpowa³ przewodnicz¹cy Rady Powiatu Jakub Jêdrzejczak jako kandydat PO do Senatu. Na pytanie, czy ka dy móg³by bezp³atnie wykorzystywaæ pomieszczenia Starostwa i jego rekwizyty do krêcenia filmów reklamowych, czy to tylko przywilej w³adzy - nie otrzymaliœmy odpowiedzi. TIR w rowie Prawdopodobnie zbyt du a prêdkoœæ na œliskiej drodze by³a przyczyn¹ wypadku, do którego dosz³o we wtorek 17 marca o godzinie 4.45 rano. Ciê arowe volvo z naczep¹, którym kierowa³ 42-letni mieszkaniec Œwiêtoch³owic, na zakrêcie w Strzelcach Wielkich zjecha³o na przeciwleg³y pas ru- Fot. Janusz Kucharski Stra miejska promuje numer alarmowy 986. O ile nie mamy wiêkszych k³opotów z zapamiêtaniem takich numerów, jak pogotowie ratunkowe, stra po arna i policja, to ju o istnieniu numeru 986 wiemy niewiele. Niektórzy nie wiedz¹ nawet, e istnieje. A tymczasem wieloma wykroczeniami i innymi uci¹ liwymi dla mieszkañców zdarzeniami, jak na przyk³ad picie alkoholu w klatkach bloków czy niszczenie mienia albo zak³ócanie ciszy nocnej, zaj¹æ siê mog¹ równie dobrze stra nicy miejscy. - Mimo up³ywaj¹cych lat wspó³pracy stra y miejskiej z mieszkañcami Radomska, spotykamy siê z informacjami dotycz¹cymi braku mo liwoœci zaalarmowania funkcjonariuszy o potrzebie chu, a potem wjecha³o do rowu. Auto uszkodzi³o metalow¹ barierkê, sporym uszkodzeniom uleg³ tak e ci¹gnik siod³owy i naczepa. Na szczêœcie kierowcy nic siê nie sta³o. Mê czyzna by³ trzeÿwy. Za zbyt szybk¹ jazdê zosta³ ukarany mandatem karnym. TIR le a³ w rowie kilkanaœcie godzin, zanim zosta³ wyci¹gniêty przy pomocy dÿwigu, droga by³a jednak ca³y czas przejezdna. podjêcia interwencji - mówi Jacek Porze yñski, rzecznik radomszczañskiej stra y miejskiej. - Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców wraz ze spó³dzielniami mieszkaniowymi rozpoczynamy akcjê WIDZISZ COŒ Z EGO... NIE B D OBOJÊT- NY! - REAGUJ - ZADZWOÑ!!!. Stra nicy przygotowali specjalne plansze z informacj¹ i numerem alarmowym 986, które zostan¹ rozwieszone w klatkach radomszczañskich bloków. Pierwsza plansza zawis³a w czwartek 12 marca w jednym z bloków Radomszczañskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, a zawiesili j¹ wspólnie Jacek Porze yñski i administrator Tomasz Kapica. Warto dodaæ, e dzwoni¹c do stra- y, nie musimy podawaæ swoich danych, wystarczy anonimowe zg³oszenie, choæ jak dodaje Jacek Porze yñski, s¹ przypadki, kiedy dy urny mo e poprosiæ o podanie nazwiska. Ponadto czasem trzeba wezwaæ pogotowie ratunkowe albo stra po arn¹, a ich numery alarmowe s¹ zajête. Jeœli zadzwonimy pod 986, dy urny z pewnoœci¹ przeka e wezwanie odpowiednim s³u bom. Ukradli rower po pijanemu M³ody sportowiec, który przyjecha³ na trening, bardzo siê zdziwi³, kiedy po wyjœciu z klubu zorientowa³ siê, e ktoœ ukrad³ mu rower. Natychmiast powiadomi³ policje. By³ poniedzia³ek 9 marca, póÿne popo³udnie. Mieszkaniec Radomska, uprawiaj¹cy podnoszenie ciê arów, który wyszed³ z klubu po treningu, zorientowa³ siê, e rower górski, którym tu przyjecha³, zosta³ skradziony. Na miejsce przyjechali policjanci z sekcji kryminalnej. Wspólnie z w³aœcicielem skradzionego roweru nieoznakowanym radiowozem patrolowali miasto. Ju po kilkunastu minutach ch³opak rozpozna³ swój rower, który prowadzili dwaj mê czyÿni. Policjanci zatrzymali sprawców. Okazali siê nimi mieszkañcy Radomska w wieku 24 i 27 lat. Obaj trafili do policyjnego aresztu, obaj te byli nietrzeÿwi - m³odszy mia³ 1,7, a starszy 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast rower powróci³ do w³aœciciela. Za kradzie roweru obu me czyznom grozi kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci. Pijany ukry³ siê w sianie Najpierw pi³ alkohol, potem wjecha³ autem w znak drogowy, a na koniec przed policjantami ukry³ siê w stodole. Zdradzi³y go jednak zêby. W nocy z 9 na 10 marca w Kamieñsku dosz³o do kolizji - cinquecento zjecha³o na praw¹ stronê drogi i uderzy³o w znak drogowy. Kierowca wepchn¹³ auto na najbli sze podwórko i uciek³. Policjanci, ogl¹daj¹c fiata CC, zauwa- yli na tapicerce brunatne plamy, prawdopodobnie krew, oraz... kilka zêbów, które, jak siê póÿniej okaza³o, wypad³y podczas kolizji z protezy kierowcy. Policjanci szybko ustalili, kto jest w³aœcicielem auta, i z³o yli mu wizytê w domu. 55-letni mieszkaniec gminy Gorzkowice ukrywa³ siê w sianie w stodole. W chwili zatrzymania by³ pijany, mia³ ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. - Pobrano od niego krew, aby jednoznacznie wskazaæ, czy w chwili najechania na znak by³ równie w stanie nietrzeÿwoœci - powiedzia³a Gazecie Aneta Komorowska, oficer prasowy KPP w Radomsku. - Za prowadzenie pojazdu pod wp³ywem alkoholu grozi kara do 2 lat pozbawienia wolnoœci. REKLAMA... 2

3 Dni Kina po raz szósty Tegoroczna edycja Dni Kina poœwiêcona bêdzie yciu i twórczoœci wybitnej aktorki filmowej i teatralnej Mai Komorowskiej. Organizatorami imprezy jak co roku s¹ I Liceum Ogólnokszta³c¹ce i Miejski Dom Kultury. G³ównym punktem œwiêta kina bêdzie spotkanie z wybitn¹ aktork¹. Zaplanowano tak e przegl¹d filmów z Maj¹ Komorowsk¹. Bêdzie mo na zobaczyæ: ycie rodzinne, Wesele, Panny z Wilka, Rok spokojnego s³oñca i Cwa³. Dni potrwaj¹ od 20 do 27 marca. Szczegó³y u organizatorów. (jd) INFORMATOR * WIADOMOŒCI * REKLAMA REKLAMA... Ma³e formy Od 20 do 21 marca w Miejskim Domu Kultury odbywaæ siê bêdzie VIII Przegl¹d Ma³ych Form Teatralnych. Zaprezentuj¹ siê dzieciêce teatry szkolne i pozaszkolne w dwóch kategoriach wiekowych: szkó³ podstawowych i szkó³ gimnazjalnych. Bêdzie mo na zobaczyæ tak e teatry ze szkó³ ponadgimnazjalnych. Pocz¹tek o godz (jd) Œwiat owadów Od 20 marca w radomszczañskim muzeum ogl¹daæ bêdzie mo na wystawê Najpiêkniejsze owady œwiata. Eksponaty pochodz¹ ze zbiorów Dzia³u Przyrody Muzeum Czêstochowskiego. (jd) Piek³o i niebo Wystawa Piek³o Niebo. 30 lat teatru Ognia i Papieru Grzegorza Kwieciñskiego otwarta zostanie w pi¹tek 27 marca w Galerii Muzeum Regionalnego. Pocz¹tek o godz (jd) Bia³owie a na zdjêciach W westybulu radomszczañskiej biblioteki w pi¹tek 20 marca o godz otwarta zostanie wystawa fotografii Roberta Moszkowicza Bia³owie a. Zaprasza Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa. (jd) Spotkanie z re yserem Rafa³ Wieczyñski, re yser filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas, spotka siê z widzami w niedzielê 29 marca w Miejskim Domu Kultury. Spotkanie poprzedzi projekcjê filmu, któr¹ zaplanowano na godz (jd) Misterium w MDK Teatr Zród³o przygotowuje Misterium ycia i Œmierci Jezusa z Nazaretu w re yserii Danuty Zawadzkiej. Scenografiê i kostiumy przygotowuj¹ Ma³gorzata Wegner, Renata abiñska-kocio³ek i Halina Karbownik. Spektakl zostanie pokazany w MDK w niedzielê 29 marca o godz (jd) OG OSZENIE... Serdeczne podziêkowania i wyrazy wdziêcznoœci za zabieg operacyjny i leczenie Panu Dr. Wieñczys³awowi Krawczykowi i ca³emu zespo³owi operacyjnemu, oddz. OIOM i ca³emu oddz. chirurgicznemu Szpitala Miejskiego w Radomsku wdziêczny pacjent Edmund Minecki z on¹ TELEFONY ZAUFANIA (044) Klub Szansa (problemy alkoholizmu) - pn., œr., pt., godz (034) Jasna Góra - czynny od do Klub Abstynencki Mo na Inaczej - AA, Al. Anon, DDA - tel NOCNE DY URY APTEK Apteka ca³odobowa - ul. Przedborska ul. 11 Listopada 14a ul. Przedborska ul. Warszyca ul. eromskiego ul. Przedborska ul. Prymasa Wyszyñskiego 2/ ul. Mickiewicza 16 REKLAMA... KINA KINEMA (tel ) Popie³uszko, Polska 2009, godz , i Popie³uszko, Polska 2009, godz i MDK (tel ) Kino nieczynne Droga do szczêœcia, USA/Wielka Brytania 2008, godz i Dwie osoby, które jako pierwsze zadzwoni¹ do redakcji w czwartek o godz. 9.00, otrzymaj¹ zaproszenia do Kinemy. STOMATOLOGIA Codziennie, równie w soboty, niedziele i œwiêta. Tel Wydawca: MEDPRESS Jacek Wies³aw êski Adres redakcji: ul. Przedborska 2, Radomsko, tel./fax (044) , Redaktor naczelny - Robert D¹browski Reporterzy: Jolanta D¹browska i Janusz Kucharski Stale wspó³pracuj¹: Miros³awa êska, Iwona Natkañczyk, Ma³gorzata Skupiñska, Jolanta Siemiñska, Tomasz A. Nowak, Tomasz Zaskórski, Jan Nitecki, Czes³aw Polcyn. Marketing - Piotr Loszek tel Reklama: Adam Stefañski, Ryszard Kowalski. Biuro og³oszeñ czynne: pon. - wt , œr. - pt w lokalu redakcji. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ, nie zwraca materia³ów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Druk: ODDI Poland Sp. z o.o. Wspó³pracujemy z WA NE TELEFONY RADOMSKO 997 lub policja 998 stra po arna 999 pog. ratunkowe 986 stra miejska 992 pog. gazowe pog. wod.-kan pog. weterynaryjne 991 lub pog. energetyczne inf. PKP TAXI (PKP) TAXI (ul. eromskiego) TAXI (ul. Piastowska) (bezp³atny) teletaxi Poczta Urz¹d Miasta (centrala) Prezydent Miasta Rada Miasta Starostwo Powiatowe Urz¹d Skarbowy Powiatowy Urz¹d Pracy MOPS Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (01) Szpital Powiatowy Miejski Dom Kultury Muzeum Regionalne Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Fundacja Inicjatyw Kulturalnych (034) inf. gospodarcza (034) inf. medyczna 3

4 WIADOMOŒCI * OPINIE * REKLAMA Pose³ Niesio³owski (który ho³duje staropolskiemu pieniactwu jak ma³o który polityk) nie przeprosi za nic Jaros³awa Kaczyñskiego, nawet jeœli taki bêdzie wyrok s¹du. Niesio³owski stwierdzi³ ekspressis verbis, i jego celem jest wyeliminowanie z ycia politycznego obydwu Bêd¹c przy wielkiej polityce, to warto wiedzieæ, e pani komisarz europejska od spraw integracji i tak dalej, Danuta Hübner, podczepiona pod Komisjê Europejsk¹ z ramienia SLD, obecnie, jako e kadencja siê koñczy, przenios³a siê do PO i wystartuje z listy partii rz¹dz¹cej podczas czerwcowych wyborów do A có, sam europarlament to taki kwiatek do ko ucha, a mo e listek figowy Komisji Europejskiej, gdy ichniejsi parlamentarzyœci nie posiadaj¹ inicjatywy ustawodawczej, a ca³a rola europarlamentu ogranicza siê do opiniowania ustaw Komisji, tudzie do wnoszenia nic nie znacz¹cych Jak wiadomo nie od dziœ, rz¹d chce zd¹ yæ z budow¹ autostrad do roku 2012 i aby dotrzymaæ terminu, nie zamiaruje bynajmniej budowaæ szybciej dróg. Co to, to nie. Zamiaruje powo³aæ pe³nomocnika do spraw budowy dróg i autostrad i to powinno rozwi¹zaæ problem, a ministerstwo infrastruktury pozostanie bez zmian i minister Grabarczyk nadal bêdzie SLD pod wodz¹ towarzysza (czy to prawid³owa nazwa?) Napieralskiego zamiaruje pokazaæ, i lewica zawsze razem jest, szczególnie w czasach kryzysu dba o dobro szerokich mas robotniczo-ch³opskich z uporem i determinacj¹. Otó ma siê odbyæ okr¹g³y stó³ w sprawach kryzysu. Przy stole ma siê spotkaæ ca³a polska lewizna od OPZZ po Polsk¹ Lewicê z koleg¹ Leszkiem Millerem na czele. Nic dobrego z tego nie wyniknie, ale czego siê nie robi dla Tomasz Na³êcz, który wyrolowany zosta³ z polityki kilka lat temu, chce powróciæ, ale ju na europejskie salony. Bêdzie startowa³ z listy Porozumienia dla Za kilka tygodni w wykazie badañ obowi¹zkowych dla kobiet w ci¹ y bêdzie test na HIV. Profilaktyka ta ma zmniejszyæ do 1 procent zagro enie dla noworodków, ale z kolei wszyscy wiemy, e HIV to groÿna choroba i nie ka dy chce wiedzieæ, czy jest nosicielem tej Rz¹d w swojej nieustannej czujnoœci postanowi³ stworzyæ superbazê informatyczn¹ o ka dym z nas. A ma to powstaæ przy okazji spisu powszechnego planowanego na 2011 rok. W bazie maj¹ byæ wszystkie dane o nas od numeru telefonu po choroby, jakie nas trapi¹. Gdyby by³ to pomys³ PiS, by³oby pos¹dzenie o totalitaryzm, ale skoro to czyni PO, to jest to tylko swoist¹ Tyle siê dzieje w Polsce, e nie staje miejsca, aby zasygnalizowaæ, co piszczy w trawie za granic¹. A tam, jeœli chodzi o wschodni¹ stronê, to nasili³y siê represje bia³oruskiego aparatu terroru wobec Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi. Dochodzi do aktów przemocy wobec naszych rodaków, jednak rz¹d ma inne A jeœli chodzi o zachodni¹ stronê, to dochodzi tam do strasznych aktów terroru, ale indywidualnego. W Niemczech 17-latek zamordowa³ z zimn¹ krwi¹ 15 osób, g³ównie uczniów szko³y, do której kiedyœ uczêszcza³. (s) Dwóch uczniów odpowie za groÿby wobec kolegi Przemoc w Mechaniku Dwaj 17-latkowie, uczniowie radomszczañskiego Mechanika, trafili do policyjnego aresztu po tym, jak ojciec ich kolegi z klasy zg³osi³ policji, e znêcaj¹ siê nad jego synem. Utrudnienia w ruchu Kierowcy musz¹ przygotowaæ siê na utrudnienia ruchu zwi¹zane z przebudow¹ ulicy Tysi¹clecia. Od 23 marca do 30 kwietnia zamkniête zostanie skrzy owanie ulic Prymasa Wyszyñskiego i Tysi¹clecia. W czasie remontu wprowadzone zostanie odpowiednie oznakowanie informuj¹ce o mo liwoœciach objazdów. (jd) Moje obserwatorium Ruszcie ty³ki Zamieszczony w poprzednim numerze Gazety Radomszczañskiej opis zakupów robionych przez niektórych stra ników miejskich wje d aj¹cych w dni targowe na miejsk¹ targowicê s³u bowym radiowozem przekonuje mnie, maj¹ oni znacznie wa niejsze sprawy ni pilnowanie porz¹dku w mieœcie. Po co zaprz¹taæ sobie g³owy ods³oniêtym przez marcowe ocieplenie brudem, po co pilnowaæ, by niezdyscyplinowani kierowcy nie rozje d ali swymi pojazdami wszelkich mo liwych trawników, po co uniemo liwiaæ nagminne parkowanie tam, gdzie znaki tego zakazuj¹, po co k³opotaæ siê o bezpañskie psy, skoro mo na w tym czasie zrobiæ coœ po yteczniejszego, np. zakupy. Na ulicy Joselewicza, pocz¹wszy od skrzy owania z ul. Mickiewicza, od ustawionego tam znaku zakazu zatrzymywania siê pojazdów, codziennie na w¹skim chodniku stoi do kilkunastu samochodów, uniemo liwiaj¹c niemal przejœcie pieszych t¹ stron¹ ulicy. Na wspomnianym skrzy owaniu po drugiej stronie ró ne osoby systematycznie parkuj¹ samochody na chodniku, na samym naro niku, utrudniaj¹c znacznie Czy 17-letni Tomek, uczeñ II klasy technikum Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku, by³ przez kilka miesiêcy ofiar¹ przeœladuj¹cych go i znêcaj¹cych siê nad nim psychicznie i fizycznie kolegów z klasy? OdpowiedŸ na to pytanie stara siê znaleÿæ radomszczañska Prokuratura Rejonowa, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Podejrzanymi s¹ dwaj koledzy z klasy Tomka, których ten wskaza³ jako g³ównych sprawców. Obaj ch³opcy zostali aresztowani w szkole w œrodê 11 marca i przewiezieni do radomszczañskiej komendy. W policyjnym areszcie spêdzili dwa dni. Ca³a sprawa rozpoczê³a siê w poniedzia³ek 9 marca, kiedy to w Mechaniku pojawi³ siê ojciec Tomka. - W poniedzia³ek przyszed³ do nas ojciec Tomka - mówi dyrektor Mechanika Zdzis³aw Dró d. - By³ umówiony z wychowawczyni¹ syna na wtorek, poniewa nie by³ na ostatniej wywiadówce, w sprawie ocen Tomka na pó³rocze. Jednak wychowawczyni tej klasy skoñczy³a ju tego dnia lekcje, ojciec chcia³ wiêc rozmawiaæ ze mn¹. Oczywiœcie rozmowa siê odby³a. Jak mówi dyrektor Dró d, podczas tej rozmowy ojciec Tomka opowiedzia³ o SMS-ie, który przypadkowo odczyta³ w telefonie syna, a w którym kole anka Tomka radzi³a 17-latkowi, by ten poszed³ ze swoimi k³opotami na policjê. - Tomek mia³ wtedy zajêcia praktyczne, wiêc poprosi³em go do gabinetu, eby by³ obecny podczas tej rozmowy - wyjaœnia Zdzis³aw Dró d. - Po oko³o pó³ godzinie Tomek niechêtnie, ale wskaza³ nazwiska uczniów, którzy mu dokuczaj¹. Poprosi³em te o nazwiska kolegów, którzy go lubi¹, i Tomek wskaza³ kilka nazwisk osób, które uwa a w klasie za swoich przyjació³. Ojca Tomka poinformowa³em, e je eli uwa a, e ycie lub zdrowie jego syna jest zagro- one, to ma prawo powiadomiæ o tym policjê. Ja jednak najpierw chcê porozmawiaæ ze wskazanymi przez Tomka uczniami i ich rodzicami. Potem Tomek wróci³ na zajêcia, a ojciec poszed³ do domu. Zagro eniem dla ycia Tomka, wed³ug s³ów ojca, mia³ byæ incydent z wrzeœnia zesz³ego roku, do którego mia³o dojœæ na szkolnym boisku. Wtedy to, na przerwie, wskazani dwaj uczniowie mieli straszyæ Tomka, u ywaj¹c linki, prawdopodobnie do mocowania siatki na bramce, zak³adaj¹c mu j¹ na szyjê. Nastêpnego dnia po rozmowie z dyrektorem, we wtorek 10 marca rano, Tomek nie przyszed³ ju do szko³y. Dyrektor Dró d odby³ natomiast rozmowê z jednym ze wskazanych uczniów (drugi by³ nieobecny), w obecnoœci wychowawczyni i szkolnego pedagoga. Z tej rozmowy sporz¹dzono notatkê. Wychowawczyni wezwa³a te pilnie rodzica tego ucznia. Kolejnego dnia, w œrodê 11 marca, w gabinecie dyrektora pojawi³ siê drugi z 17-latków. Do szko³y przysz³y te matki obydwu ch³opców. - Nie zd¹ yliœmy zrobiæ ju nic wiêcej w tej sprawie, poniewa otrzymaliœmy telefon z policji, e zosta³o z³o one przez ojca doniesienie i w szkole pojawi¹ siê policjanci, którzy chc¹ przes³uchaæ wskazanych uczniów - mówi dyrektor Dró d. - Oczywiœcie natychmiast rozpêta³a siê równoczeœnie wielka medialna burza - dodaje. Po przes³uchaniu obaj 17-latkowie trafili do policyjnego aresztu. Wyszli z niego w pi¹tek 13 marca z prokuratorskim postanowieniem, e nie wolno im siê zbli aæ do Tomka oraz e maj¹ dwa razy w tygodniu stawiaæ siê na komendzie. - Obaj ch³opcy odpowiedz¹ za groÿby karalne kierowane pod adresem swojego kolegi, czynem ci¹g³ym od wrzeœnia zesz³ego roku - powiedzia³a Gazecie Aneta Komorowska, oficer prasowy KPP w Radomsku. - Czyn ten jest zagro ony kar¹ do dwóch lat pozbawienia wolnoœci. Co do incydentu ze sznurem, w tej sprawie wypowiedzia³ siê bieg³y, którego zadaniem by³a odpowiedÿ na pytanie, czy zagra a³o to zdrowiu lub yciu Tomka. Jego opinia widocznoœæ. W tej samej okolicy, naprzeciw Urzêdu Skarbowego, trawnik jest ju tak zryty ko³ami, e adna trawa tam nie uroœnie. W okolicach ronda Stodo³a pobocza tak e s¹ zryte i to nie na skutek wadliwej budowy ronda, tylko chamstwa niektórych kierowców je d ¹cych w poprzek przygotowanych pod zieleñ rabatek. Na Przedborskiej ktoœ systematycznie parkuje na trawniku przy niedawno wyremontowanej jezdni, a parking przy Ekonomiku, zw³aszcza w okolicy pojemnika na plastik, to istny œmietnik. Dlaczego piszê o tych, a nie o innych zaniedbanych, zdewastowanych, brudnych miejscach w Radomsku? Poniewa, mimo e s¹ one blisko centrum miasta, adna stra miejska siê nimi nie interesuje. Co tu dopiero mówiæ o peryferiach. Z listów Czytelników do Gazety wynika, e stra nicy interesuj¹ siê (oprócz zakupów) g³ównie placem 3 Maja, gdzie jest blisko od ich firmy i niemal bez wysiadania z auta mog¹ wykazaæ sw¹ aktywnoœæ, karz¹c mandatami parkuj¹cych w pobli u poczty. A gdy zechc¹ ju wysi¹æ ze swych s³u bowych radiowozów, lubi¹ iœæ na patrol jak na amerykañskich filmach: na szeroko rozstawionych nogach, ko³ysz¹cym siê krokiem, jak prawdziwi zastêpcy szeryfa. Mówiê wiêc do nich - jak na amerykañskim filmie - ruszcie ty³ki i zadbajcie o porz¹dek w mieœcie. Najwy sza pora, bo wœród radomszczan coraz czêœciej pojawia siê pytanie: po co nam taka, jak nasza, stra miejska. Jacek êski Bourbon Street Mo na wreszcie w Radomsku pos³uchaæ dobrego jazzu w pubie Bourbon Street przy ul. Kolejowej. W remontowanym jeszcze charakterystycznym budynku z wie yczk¹ niemal naprzeciwko dworca kolejowego - urz¹dzono stylow¹ piwnicê ze scenk¹ do wystêpów artystów, barem oraz stolikami i boksami dla publicznoœci. W atmosferze niemal jak w krakowskich piwnicach, za niewygórowan¹ cenê mo na pos³uchaæ dobrej muzyki. W ostatni pi¹tek 13 marca by³y to œpiewane po angielsku standardy jazzowe w wykonaniu Justyny Królak i akompaniuj¹cego jej Janusza So³tysika, a jako bonus - minikoncert piosenki francuskiej. W³aœciciele pubu zapowiadaj¹ w najbli szym czasie koncerty równie muzykuj¹cych radomszczan, m.in. znanego w œrodowisku muzycznym W³odka Knasia. Ju w ten pi¹tek jazz bêd¹ grali pianista Wojciech Puszek i saksofonista Janusz So³tysik. Polecamy. (mj) 4 Fot. Jolanta D¹browska mówi, e takiego zagro enia nie by³o, a powsta³e otarcie - to rozstrój zdrowia na okres poni ej siedmiu dni. Wszystkie materia³y w tej sprawie zosta³y przekazane do prokuratury - doda³a. Wyjaœnienia w tej sprawie, na w³asn¹ proœbê, sk³adali te koledzy z klasy Tomka. Ich zdaniem, takie zachowanie wobec niego to by³y arty i nie by³y groÿne. O tym, czy by³y to arty, czy jednak znêcanie siê fizyczne i psychiczne w postaci ci¹g³ego poszturchiwania, prowokowania do bójek czy wyzywania, zdecyduje prokuratorskie dochodzenie. - Prokuratura Rejonowa w Radomsku nadzoruje dochodzenie przeciwko m³odocianym ukaszowi. i Piotrowi K. - wyjaœnia Gazecie Cezary Zawadzki, prokurator rejonowy. - Zgromadzony materia³ dowodowy w postaci miêdzy innymi przes³uchañ œwiadków, w tym uczniów klasy, do której uczêszcza³ pokrzywdzony, i wychowawcy klasy. Zeznania œwiadków pozwoli³y na przedstawienie obu zatrzymanym zarzutu pope³nienia przestêpstwa w postaci gróÿb karalnych. Przes³uchani w charakterze podejrzanych przyznali siê do pope³nienia zarzucanego im czynu, z³o yli wyjaœnienia w sprawie, odnosz¹c siê tak do ca³okszta³tu relacji z pokrzywdzonym, jak i zdarzenia z wrzeœnia 2008 roku, które rozegra³o siê na boisku szkolnym - koñczy. Jak siê dowiedzieliœmy, Tomek i jego ojciec byli w zesz³ym tygodniu w Starostwie Powiatowym w sprawie zmiany szko³y, co urz¹d za³atwi³ natychmiast. Od poniedzia³ku Tomek mia³ siê uczyæ gdzie indziej, jak jednak wiemy nieoficjalnie, woli pozostaæ w Mechaniku. Jak mówi³ nam dyrektor Dró d, Tomek nadal jest uczniem tej szko³y, widnieje na liœcie i wed³ug dyrektora, tu jest jego miejsce. REKLAMA... Uwaga Kierowcy!! Kurs na przewóz rzeczy/osób (dawniej œwiadectwo kwalifikacji). PROMOCJA - TYLKO 500 z³ Tel: ;

Przepraszam, czy tu bij¹?

Przepraszam, czy tu bij¹? RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA W rocznicê agresji Dziœ, w czwartek

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA NR 46 (872) TYGODNIK 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA Nowy MULTIROOM RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (938) TYGODNIK

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Powalcz¹

Bardziej szczegółowo

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (890) TYGODNIK 15 kwietnia 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu 324019 ISSN 1231-2975 Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem egnamy Prezydenta Fot. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 31 marca 2008 r. Nr 07/198/2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Czy my jesteœmy tylko do dojenia?

Czy my jesteœmy tylko do dojenia? 2 czerwiec 2014 publicystyka www.jasnet.pl PIÊŒCI W STÓ Czy my jesteœmy tylko do dojenia? Policja nie mo e z³apaæ m³odzieñca, który jeÿdzi po warszawskich ulicach luksusowym samochodem. Rozpêdza go do

Bardziej szczegółowo

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY Plaga kradzie y w marketach Jak reaguj¹ osoby z³apane na kradzie- y? Jedni s¹ zawstydzeni, przejawiaj¹ skruchê. Inni t³umacz¹, e dan¹ rzecz wziêli przez przypadek. W krotoszyñskich marketach kradn¹ najczêœciej

Bardziej szczegółowo

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê...

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê... PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton fr. feuilleton - zeszycik, odcinek powieœci), specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym

Bardziej szczegółowo

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.2008 nr60(909) ISSN 1644-1249 indeks - 349887 Szko³y bêd¹ jak nowe Czytaj strona 8 Z³oty Grynkiewicz Marcin Grynkiewicz zosta³ mistrzem Polski junioróww lekkiej atletyce

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka RABATY! OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann.

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann. OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (14) Styczeñ 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Zima w Zawoi gazeta

Bardziej szczegółowo