Czêœæ I. Prawo wspólnotowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czêœæ I. Prawo wspólnotowe"

Transkrypt

1 Czêœæ I. Prawo wspólnotowe 1. Dyrektywa 84/450/EWG dotycz¹ca reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d i porównawczej z 10 wrzeœnia 1984 r. OJ L 250 z 19 wrzeœnia 1994 t. 1) Preambu³a do Dyrektywy 84/450/EWG z r. 2) Preambu³a do Dyrektywy 97/55/WE z r. 3) tekst jednolity (ze zmianami) Dyrektywy 84/450/EWG z r. 1) Preambu³a do Dyrektywy 84/450/EWG dotycz¹ca reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d z 10 wrzeœnia 1984 r. Rada Wspólnot Europejskich, na podstawie Traktatu ustanawiaj¹cego Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹, a w szczególnoœci jego artyku³u 100, na podstawie propozycji Komisji 1, na podstawie opinii Parlamentu Europejskiego 2, na podstawie opinii Komitetu Spo³eczno-Ekonomicznego 3, zwa ywszy, e przepisy przeciwko reklamie wprowadzaj¹cej w b³¹d, obowi¹zuj¹ce obecnie w Pañstwach Cz³onkowskich, znacznie siê ró ni¹; zwa ywszy, e reklama przekraczaj¹c granice indywidualnego Pañstwa Cz³onkowskiego, wywiera bezpoœredni efekt na tworzenie i funkcjonowanie wspólnego rynku; zwa ywszy, e reklama wprowadzaj¹ca w b³¹d mo e doprowadziæ do zak³ócenia konkurencji na Wspólnym Rynku; zwa ywszy, e reklama, niezale nie od tego, czy prowadzi do zawarcia umowy, oddzia³uje na ekonomiczne interesy konsumentów; zwa ywszy, e reklama wprowadzaj¹ca w b³¹d mo e sk³aniaæ konsumenta do niekorzystnej decyzji przy zakupie towarów lub innych dóbr albo przy korzystaniu z us³ug i e ró nice miêdzy przepisami poszczególnych pañstw prowadz¹ w wielu przypadkach nie tylko do niewystarczaj¹cej ochrony konsumenta, ale stanowi¹ tak e przeszkodê w prowadzeniu kampanii reklamowych przekracza- 1 OJ C 70, , s OJ C 140, , s OJ C 171, , s. 43.

2 j¹cych granice jednego pañstwa, oddzia³uj¹c w ten sposób na swobodny obrót towarów i us³ug; zwa ywszy, e drugi program Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w dziedzinie ochrony konsumenta i polityki informacyjnej 1 przewiduje podjêcie w³aœciwych dzia³añ dla ochrony konsumenta przed reklam¹ wprowadzaj¹c¹ w b³¹d i reklam¹ nieuczciw¹; zwa ywszy, e w interesie ogó³u, a tak e w interesie konsumentów, harmonizacja krajowych przepisów prawnych: na pierwszym etapie przepisów przeciwko reklamie wprowadzaj¹cej w b³¹d, na drugim etapie przepisów przeciwko nieuczciwej reklamie, a jeœli to bêdzie konieczne, równie przeciwko reklamie porównawczej, powinna odbywaæ siê na podstawie w³aœciwych propozycji Komisji; zwa ywszy, e powinny zostaæ stworzone minimalne i obiektywne kryteria umo liwiaj¹ce okreœlenie, kiedy reklama jest reklam¹ wprowadzaj¹c¹ w b³¹d; zwa ywszy, e przepisy ustawowe przyjête przez Pañstwa Cz³onkowskie przeciwko reklamie wprowadzaj¹cej w b³¹d musz¹ byæ w³aœciwe i skuteczne; zwa ywszy, e osobom lub organizacjom, które na mocy prawa krajowego maj¹ uzasadniony interes do wystêpowania w tego typu sprawach, trzeba u³atwiæ podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wszczêcia przeciwko reklamie wprowadzaj¹cej w b³¹d postêpowania, przed s¹dem lub przed organami administracyjnymi, które s¹ w³aœciwe do decydowania o skargach, lub podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych do wszczynania sprawy przed s¹dem; zwa ywszy, e ka demu Pañstwu Cz³onkowskiemu nale y pozostawiæ decyzjê co do tego, czy s¹dy lub organy administracyjne powinny mieæ prawo ¹dania, aby wczeœniej przeprowadzone zosta³o postêpowanie przed innymi instytucjami powo³anymi do za³atwiania skarg; zwa ywszy, e s¹dy lub organy administracji musz¹ mieæ uprawnienia umo liwiaj¹ce im nakazanie lub uzyskanie zaniechania reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d; zwa ywszy, e w pewnych przypadkach po ¹dane mo e byæ zakazanie reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d nawet przed jej rozpowszechnieniem, zwa ywszy jednak- e, i w adnym razie nie oznacza to, e Pañstwa Cz³onkowskie s¹ zobowi¹zane do wprowadzenia zasad nakazuj¹cych uprzednie, systematyczne badania reklamy; zwa ywszy, e powinno siê zagwarantowaæ przyspieszenie procedur, w ramach których mog³yby byæ przedsiêwziête tymczasowe lub ostateczne œrodki; zwa ywszy, e nale y przewidzieæ postêpowanie przyspieszone, w ramach którego mog³yby byæ podejmowane œrodki ze skutkiem tymczasowym lub ostatecznym; zwa ywszy, e mo e okazaæ siê, i w celu wyeliminowania trwa³ych skutków reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d po ¹dana jest publikacja rozstrzygniêæ s¹dowych lub administracyjnych albo sprostowañ; 1 OJ C 133, , s. 1.

3 zwa ywszy, e organy administracyjne musz¹ byæ bezstronne, a wykonywanie ich kompetencji powinno podlegaæ kontroli s¹dowej; zwa ywszy, e dobrowolna kontrola prowadzona przez instytucje samokontroli w celu wyeliminowania reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d pozwala unikn¹æ postêpowania administracyjnego lub s¹dowego i z tego wzglêdu powinna byæ wspierana; zwa ywszy, e reklamuj¹cy musi byæ w stanie udowodniæ za pomoc¹ odpowiednich œrodków prawdziwoœæ twierdzeñ zawartych w reklamie, a s¹d albo organ administracyjny powinien mieæ w przypadkach, gdy to stosowne, prawo ¹dania takiego dowodu; zwa ywszy, e niniejsza dyrektywa nie powinna przeszkadzaæ Pañstwom Cz³onkowskim w utrzymaniu w mocy lub wydawaniu przepisów w celu dalej id¹cej ochrony konsumentów, osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ handlow¹, produkcyjn¹, rzemieœlnicz¹ lub wykonuj¹cych wolne zawody, a tak e ogó³u; przyjê³a niniejsz¹ dyrektywê: 2) Preambu³a do Dyrektywy 97/55/WE zmieniaj¹cej Dyrektywê 84/450 EWG dotycz¹c¹ reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d w celu uwzglêdnienia reklamy porównawczej z 6 paÿdziernika 1997 r. (OJ L 290 z 23 paÿdziernika 1997 r.) Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, na podstawie Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej, a w szczególnoœci jego art. 100a, na wniosek Komisji 1, po zasiêgniêciu opinii Komitetu Spo³eczno-Ekonomicznego 2, uwzglêdniaj¹c, zgodnie z procedur¹ okreœlon¹ w art. 189b Traktatu 3 wspólny tekst przyjêty przez Komitet Pojednawczy 25 czerwca 1997 r., zwa ywszy, e jednym z g³ównych celów Wspólnoty jest doskonalenie rynku wewnêtrznego; zwa ywszy, e musz¹ byæ podejmowane dzia³ania zapewniaj¹ce jego sprawne funkcjonowanie; zwa ywszy, e rynek wewnêtrzny obejmuje obszar bez wewnêtrznych granic, na którym przep³yw towarów, osób, us³ug i kapita³u mo e nastêpowaæ swobodnie; zwa ywszy, e doskonalenie rynku wewnêtrznego bêdzie oznacza³o dalsze poszerzanie mo liwoœci wyboru; zwa ywszy, i wobec tego, e konsumenci mog¹ i powinni mo liwie najlepiej korzystaæ z rynku wewnêtrznego i e reklama jest bardzo wa nym instrumentem umo liwiaj¹cym otwieranie na obszarze Wspólno- 1 OJ C 180, , s. 14 i OJ C , s OJ C 49, , s Opinia Parlamentu Europejskiego z 11 listopada 1992 r. (OJ C 337, , s. 142), wspólne stanowisko Rady z 19 marca 1996 r. (OJ C 219, , s. 14) i uchwa³a Parlamentu Europejskiego z 23 paÿdziernika 1996 r. (OJ C 347, , s. 69). Uchwa³a Parlamentu Europejskiego z 16 wrzeœnia 1997 r. i uchwa³a Rady z 15 wrzeœnia 1997 r.

4 ty sprawnie dzia³aj¹cych rynków zbytu dla towarów i us³ug, podstawowe przepisy okreœlaj¹ce formê i treœæ reklamy porównawczej powinny byæ jednolite, a warunki prowadzenia reklamy porównawczej w Pañstwach Cz³onkowskich zharmonizowane, zwa ywszy, e je eli warunki te zostan¹ spe³nione, ³atwiej bêdzie obiektywnie przedstawiaæ zalety ró nych porównywalnych produktów; zwa ywszy, e reklama porównawcza mo e równie stymulowaæ konkurencjê miêdzy dostawcami towarów i us³ug z korzyœci¹ dla konsumentów; zwa ywszy, e przepisy prawne i administracyjne poszczególnych Pañstw Cz³onkowskich dotycz¹ce reklamy porównawczej s¹ bardzo zró nicowane; zwa ywszy, e reklama wykracza poza granice pañstwa i jest odbierana na obszarze innych Pañstw Cz³onkowskich; zwa ywszy, e dopuszczalnoœci lub niedopuszczalnoœæ reklamy porównawczej zgodnie z ró nymi przepisami prawa krajowego mo e utrudniaæ swobodny przep³yw towarów i us³ug i powodowaæ zniekszta³cenia konkurencji; zwa- ywszy, e w szczególnoœci przedsiêbiorstwa mog¹ byæ nara one na stosowane przez konkurencjê formy reklamy, na które nie mog¹ odpowiedzieæ w ten sam sposób; zwa- ywszy, e nale y zapewniæ swobodê œwiadczenia us³ug w zakresie reklamy porównawczej; zwa ywszy, e zadaniem Wspólnoty jest zaradziæ tej sytuacji; zwa ywszy, e szósty punkt preambu³y do Dyrektywy Rady 84/450/EWG z 10 wrzeœnia 1984 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych i administracyjnych Pañstw Cz³onkowskich dotycz¹cych reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d 1 przewiduje po harmonizacji krajowych przepisów zwalczaj¹cych reklamê wprowadzaj¹c¹ w b³¹d, w drugiej fazie objêcia harmonizacj¹ na podstawie odpowiednich propozycji Komisji... tak e reklamy porównawczej ; zwa ywszy, e punkt 3d za³¹cznika do rozporz¹dzenia Rady z 14 kwietnia 1975 r. o wstêpnym programie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej dotycz¹cym ochrony konsumentów i polityki informacyjnej 2 zalicza prawo do informacji do podstawowych praw konsumenta; zwa ywszy, e prawo to zosta³o potwierdzone w rezolucji Rady z 19 maja 1981 r. o drugim programie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej dotycz¹cym ochrony konsumenta i polityki informacyjnej 3, w której punkt 40 za³¹cznika wyraÿnie wskazuje siê na potrzebê informowania konsumentów; zwa ywszy, e reklama porównawcza, gdy porównuje istotne, charakterystyczne, sprawdzalne i typowe cechy i nie wprowadza w b³¹d, mo e byæ dozwolonym œrodkiem informowania konsumentów o ich korzyœciach; zwa ywszy, e pojêcie reklamy porównawczej powinno byæ szeroko rozumiane i obejmowaæ wszystkie jej rodzaje; zwa ywszy, e w celu wskazania, które praktyki zwi¹zane z reklam¹ porównawcz¹ mog¹ zniekszta³caæ konkurencjê, szkodziæ konkurentom i negatywnie oddzia³ywaæ na wybór dokonywany przez konsumenta, nale y ustaliæ warunki dozwolonej reklamy porównawczej odnoœnie do przeprowadzania porównañ; zwa- ywszy, e takie warunki dopuszczalnoœci reklamy powinny umo liwiaæ obiektywne porównanie towarów i us³ug; 1 OJ L 250, , s OJ C 92, , s OJ C 133, , s. 1.

5 zwa ywszy, e porównanie dotycz¹ce tylko ceny towarów i us³ug powinno byæ dozwolone, je eli spe³nione s¹ okreœlone warunki; w szczególnoœci porównanie nie mo e wprowadzaæ w b³¹d; zwa ywszy, e w celu zapobie enia stosowania reklamy porównawczej w sposób antykonkurencyjny i nieuczciwy, dozwolone powinno byæ jedynie porównywanie konkuruj¹cych ze sob¹ towarów i us³ug zaspokajaj¹cych te same potrzeby lub przeznaczonych do tego samego celu; zwa ywszy, e w przypadku powo³ywania siê na wyniki porównawczych testów przeprowadzanych przez osobê trzeci¹ lub ich cytowania w reklamie porównawczej bêd¹ mia³y zastosowanie umowy miêdzynarodowe w zakresie prawa autorskiego oraz krajowe przepisy o kontraktowej i pozakontraktowej odpowiedzialnoœci; zwa ywszy, e warunki reklamy porównawczej powinny byæ kumulatywne i respektowane w ca³ej ich rozci¹g³oœci; zwa ywszy, e zgodnie z Traktatem wybór form i sposobów wprowadzenia tych warunków pozostawia siê do uznania Pañstw Cz³onkowskich, je eli te formy i sposoby nie zosta³y ju okreœlone przez niniejsz¹ dyrektywê; zwa ywszy, e warunki te winny uwzglêdniaæ w szczególnoœci przepisy rozporz¹dzenia Rady (EWG) nr 2081/92 z 14 lipca 1992 r. o ochronie oznaczeñ geograficznych i oznaczeñ pochodzenia produktów rolnych i œrodków spo ywczych 1, w szczególnoœci jego art. 13, a tak e inne przepisy Wspólnoty przyjête w dziedzinie rolnictwa; zwa ywszy, e art. 5 pierwszej Dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21 grudnia 1988 r. o ujednoliceniu przepisów prawa Pañstw Cz³onkowskich, dotycz¹cego znaków towarowych 2, przyznaje uprawnionemu z rejestracji znaku towarowego prawo wy³¹czne, które obejmuje uprawnienie do zakazania osobie trzeciej u ywania w obrocie gospodarczym identycznego lub podobnego oznaczenia dla identycznych towarów lub us³ug, a nawet, gdy to w³aœciwe, w odniesieniu do innych towarów; zwa ywszy jednak, e skuteczna reklama porównawcza mo e wymagaæ identyfikacji towarów lub us³ug konkurenta przez odwo³anie siê do jego znaku towarowego lub nazwy handlowej; zwa ywszy, e takie u ycie cudzego znaku towarowego, nazwy handlowej lub innych oznaczeñ odró niaj¹cych konkurenta nie narusza praw wy³¹cznych, je eli spe³nione s¹ warunki okreœlone w niniejszej dyrektywie, a celem jest jedynie odró nienie, które ma obiektywnie wskazywaæ ró nicê; zwa ywszy, e powinny istnieæ przepisy przewiduj¹ce takie same œrodki kontroli s¹dowej i/lub administracyjnej, jak okreœlone w art. 4i5Dyrektywy 84/450/EWG w celu kontroli reklamy porównawczej, która nie spe³nia warunków okreœlonych w niniejszej dyrektywie; zwa ywszy, e zgodnie z punktem 16 preambu³y do dyrektywy dobrowolna kontrola prowadzona przez instytucje samokontroli w celu wyeliminowania reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d mo e pozwoliæ 1 OJ L 208, , s OJ L 40, , s. 1. Dyrektywa znowelizowana uchwa³¹ 92/10/EWG (OJ L 6, , s. 35).

6 na unikniêcie postêpowania s¹dowego lub administracyjnego i z tego wzglêdu powinna byæ wspierana, zwa ywszy, e art. 6 stosuje siê w taki sam sposób do niedozwolonej reklamy porównawczej; zwa ywszy, e krajowe instytucje samokontroli mog¹ koordynowaæ swoje prace za poœrednictwem stowarzyszeñ lub organizacji powo³anych na szczeblu Wspólnoty i zajmowaæ siê, miêdzy innymi, skargami transgranicznymi; zwa ywszy, e art. 7 dyrektywy 84/459/EWG zezwalaj¹cy Pañstwom Cz³onkowskim na utrzymanie w mocy lub wydanie przepisów przewiduj¹cych dalej id¹c¹ ochronê konsumentów, osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ handlow¹, produkcyjn¹, rzemieœlnicz¹ lub wykonuj¹cych wolne zawody, a tak e ogó³u, nie powinien stosowaæ siê do reklamy porównawczej, poniewa zmiana dyrektywy ma na celu ustalenie warunków, w których reklama porównawcza jest dozwolona; zwa ywszy, e porównanie, które przedstawia towary lub us³ugi jako imitacjê lub naœladownictwo towarów lub us³ug opatrzonych chronionym znakiem towarowym lub nazw¹ handlow¹, nie jest uznawane za spe³niaj¹ce warunki dozwolonej reklamy porównawczej; zwa ywszy, e niniejsza dyrektywa w aden sposób nie uchybia przepisom Wspólnoty dotycz¹cym reklamy okreœlonych produktów i/lub us³ug lub wprowadzaj¹cym ograniczenia lub zakazy reklamy w okreœlonych mediach; zwa ywszy, e jeœli Pañstwo Cz³onkowskie, zgodnie z przepisami Traktatu, zakazuje reklamy okreœlonych towarów lub us³ug, zakaz ten mo e zostaæ rozci¹gniêty na reklamê porównawcz¹; dotyczy to zarówno zakazów ustalanych bezpoœrednio, jak i zakazów wydawanych przez instytucjê lub organizacjê w³aœciw¹ zgodnie z prawem danego Pañstwa Cz³onkowskiego w sprawach regulowania dzia³alnoœci handlowej, przemys³owej, rzemieœlniczej lub dzia³alnoœci osób wykonuj¹cych wolne zawody; zwa ywszy, e Pañstwa Cz³onkowskie nie s¹ zobowi¹zane zezwalaæ na reklamê porównawcz¹ towarów lub us³ug, w odniesieniu do których zgodnie z przepisami Traktatu utrzymuj¹ w mocy lub wprowadzaj¹ zakazy, ³¹cznie z zakazami dotycz¹cymi metod marketingowych lub reklamy skierowanej do podatnych na reklamê grup konsumentów; zwa ywszy, e Pañstwa Cz³onkowskie mog¹ zgodnie z przepisami Traktatu utrzymaæ w mocy lub wprowadziæ zakazy lub ograniczenia stosowania porównañ w reklamie us³ug œwiadczonych przez osoby wykonuj¹ce wolne zawody, niezale nie od tego, czy zakazy te ustalane bêd¹ bezpoœrednio, czy przez instytucjê lub organizacjê w³aœciw¹ zgodnie z prawem Pañstw Cz³onkowskich w sprawach regulowania dzia³alnoœci zawodowej; zwa ywszy, e regulacja dotycz¹ca reklamy porównawczej jest, na warunkach okreœlonych w niniejszej dyrektywie, konieczna do sprawnego funkcjonowania rynku wewnêtrznego i zwa ywszy, e z tych wzglêdów potrzebne jest dzia³anie na szczeblu Wspólnoty; zwa ywszy, e dyrektywa jest odpowiednim instrumentem, poniewa ustala jednolite zasady ogólne, pozostawiaj¹c Pañstwom Cz³onkowskim wybór formy i stosownej metody osi¹gniêcia zamierzonych celów; zwa- ywszy, e jest to zgodne z zasad¹ subsydiarnoœci, przyjê³y niniejsz¹ dyrektywê.

7 3) Dyrektywa 84/450/EWG dotycz¹ca reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d i porównawczej 1 (tekst jednolity) Art. 1. Celem niniejszej dyrektywy jest ochrona konsumentów, osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ handlow¹, produkcyjn¹, rzemieœlnicz¹ lub wykonuj¹cych wolne zawody oraz interesów ogó³u przed reklam¹ wprowadzaj¹c¹ w b³¹d i jej nieuczciwymi skutkami, a tak e ustalenie warunków, na jakich dozwolona jest reklama porównawcza. Art. 2. Dla celów niniejszej dyrektywy: 1. termin reklama oznacza stworzenie we wszelkiej formie prezentacji, pozostaj¹cej w zwi¹zku z handlem, przedsiêbiorstwem, rzemios³em lub zawodem w celu promowania dostawy towarów lub us³ug, w³¹czaj¹c w³asnoœæ nieruchomoœci, prawa i zobowi¹zania; 2. termin reklama wprowadzaj¹ca w b³¹d oznacza wszelk¹ reklamê, która w jakikolwiek sposób, w³¹czaj¹c sposób jej prezentacji, wprowadza w b³¹d lub te mo e wprowadziæ w b³¹d osoby, do których jest adresowana lub do których dociera, i która z uwagi na swoj¹ wprowadzaj¹c¹ w b³¹d naturê mo e wp³ywaæ na ich ekonomiczne zachowania lub która, z uwagi na te przyczyny, szkodzi lub mo e szkodziæ konkurentowi; 2a. termin reklama porównawcza oznacza ka d¹ reklamê, która bezpoœrednio lub poœrednio identyfikuje konkurenta lub oferowane przez konkurenta towary albo us³ugi; 3. termin osoba oznacza ka d¹ osobê fizyczn¹ lub prawn¹. Art. 3. Dla okreœlenia, kiedy reklama jest reklam¹ wprowadzaj¹c¹ w b³¹d, musz¹ byæ brane pod uwagê wszystkie jej w³aœciwoœci, a w szczególnoœci wszelkie informacje, które zawiera, dotycz¹ce: a) charakterystyki produktu lub us³ugi, takiej jak ich dostêpnoœæ, rodzaj, wykonanie, sk³ad, metody i data produkcji lub œwiadczenia (us³ug), przydatnoœæ zgodnie z przeznaczeniem, u ytkowanie, iloœæ, specyfikacja, pochodzenie geograficzne lub handlowe, rezultaty spodziewane w wyniku ich u ytkowania lub rezultaty w³aœciwoœci testowanych materia³ów i wyniki testów i badañ przeprowadzonych na produktach lub us³ugach; b) cena i sposób, w jaki cena zosta³a skalkulowana oraz warunki, na jakich nastêpuje dostawa towarów lub œwiadczenie us³ug; c) rodzaj, przymioty i prawa reklamuj¹cego, takie jak jego to samoœæ i aktywa, jego kwalifikacje i posiadane prawa w³asnoœci przemys³owej, handlowej i intelektualnej oraz jego nagrody i wyró nienia. Art. 3a. 1. Reklama porównawcza jest, w odniesieniu do porównania, dozwolona, jeœli spe³ni nastêpuj¹ce warunki: a) nie wprowadza w b³¹d w rozumieniu artyku³ów 2 (2), 3 i 7 (1); b) porównuje towary lub us³ugi zaspokajaj¹ce takie same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu; 1 W tekœcie uwzglêdniono zmiany wynikaj¹ce z Dyrektywy 97/55/WE.

8 c) obiektywnie porównuje jedn¹, lub wiêcej, istotn¹, charakterystyczn¹, sprawdzaln¹ i typow¹ cechê tych towarów lub us³ug, ³¹cznie z cen¹; d) nie wywo³uje na rynku pomy³ek co do reklamuj¹cego i konkurenta lub miêdzy nale ¹cymi do nich znakami towarowymi, nazwami handlowymi i innymi oznaczeniami wyró niaj¹cymi towary lub us³ugi; e) nie dyskredytuje lub nie uw³acza znakom towarowym, handlowym lub innym oznaczeniom, ani te towarom, us³ugom, dzia³alnoœci albo sytuacji gospodarczej lub prawnej konkurenta; f) w odniesieniu do towarów z oznaczeniami pochodzenia odnosi siê ka dorazowo do towarów o tym samym oznaczeniu; g) nie wykorzystuje nieuczciwie reputacji znaku towarowego, nazwy handlowej lub oznaczenia odró niaj¹cego konkurenta albo oznaczenia pochodzenia geograficznego konkurencyjnych produktów; h) nie przedstawia towarów lub us³ug jako imitacji lub naœladownictwa towarów lub us³ug opatrzonych chronionym znakiem firmowym lub nazw¹ handlow¹. Ka de porównanie odnosz¹ce siê do oferty specjalnej bêdzie podawaæ w sposób jasny i jednoznaczny datê jej wygaœniêcia i, jeœli to s³owne wskazanie, e oferta jest wa na do czasu wyczerpania zapasu towarów lub us³ug, a jeœli oferta specjalna nie zaczê³a jeszcze obowi¹zywaæ, datê rozpoczêcia okresu, w czasie którego specjalna cena lub inne specjalne okolicznoœci bêd¹ mia³y zastosowanie. Art Pañstwa Cz³onkowskie zapewni¹ w interesie zarówno konsumentów, jak i ogó³u, stosowne i skuteczne œrodki do zwalczania reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d i dla przestrzegania przepisów o reklamie porównawczej. Œrodki te bêd¹ obejmowaæ przepisy prawne, na mocy których osoby lub organizacje, uznawane przez prawo krajowe za maj¹ce uzasadniony interes w zakazaniu reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d lub regulacji reklamy porównawczej, mog¹: a) wyst¹piæ na drogê s¹dow¹ przeciwko takiej reklamie, i/lub; b) zaskar yæ tak¹ reklamê do organów administracji w³aœciwych do rozpatrzenia skargi lub wszczêcia stosownego postêpowania s¹dowego. Ka de Pañstwo Cz³onkowskie zdecyduje, które z tych œrodków bêd¹ dostêpne i czy s¹dy lub w³adze administracyjne bêd¹ upowa nione do nakazania uprzedniego odwo³ania siê do innych ustanowionych œrodków, wskazuj¹c wymienione w artykule Na podstawie przepisów wymienionych w ustêpie 1, Pañstwa Cz³onkowskie mog¹ powierzyæ s¹dom lub innym w³adzom administracyjnym sprawowanie w³adzy upowa niaj¹cej je, w przypadku kiedy bêd¹ uwa aæ to za niezbêdne, bior¹c pod uwagê interesy wszystkich zainteresowanych, a w szczególnoœci interes ogó³u, do: nakazania zaprzestania lub wszczêcia stosownego postêpowania s¹dowego o uzyskanie nakazu zaprzestania reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d, niedozwolonej reklamy porównawczej, lub jeœli reklama wprowadzaj¹ca w b³¹d lub niedozwolona reklama porównawcza nie zosta³a jeszcze rozpowszechniona, ale rozpowszechnianie ma nast¹piæ, wydania zakazu lub wszczêcia stosownego postêpowania s¹dowego w celu, uzyskania zakazu takiego rozpowszechniania;

9 nawet bez udowadniania poniesionych strat lub szkody, czy te umyœlnoœci lub niestarannoœci ze strony reklamuj¹cego. Pañstwa Cz³onkowskie mog¹ te dla œrodków wskazanych wy ej wprowadziæ przepisy ustanawiaj¹ce przyspieszon¹ procedurê: ze skutkiem tymczasowym lub ze skutkiem ostatecznym, przy czym ka de Pañstwo Cz³onkowskie zdecyduje, któr¹ z tych dwóch opcji wybierze. Ponadto, Pañstwa Cz³onkowskie mog¹ przyznaæ s¹dom lub organom administracji kompetencje pozwalaj¹ce im, w celu wyeliminowania trwa³ych skutków reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d lub niedozwolonej reklamy porównawczej, wydaæ ostateczn¹ decyzjê w sprawie ich zaprzestania, zarz¹dziæ publikacjê takiej decyzji w ca³oœci lub w czêœci iwtakiej formie, jak¹ uwa aæ bêd¹ za konieczn¹; zarz¹dziæ dodatkow¹ publikacjê oœwiadczenia prostuj¹cego przekaz reklamowy. 3. Organy administracji wymienione w ustêpie 1 musz¹: a) byæ tak ukonstytuowane, aby ich sk³ad nie budzi³ w¹tpliwoœci co do ich bezstronnoœci, b) posiadaæ w³aœciwe uprawnienia, umo liwiaj¹ce im skuteczne kontrolowanie i domaganie siê przestrzegania wydanych przez nie decyzji, c) w wiêkszoœci przypadków uzasadniaæ swoje decyzje. W przypadku gdy uprawnienia wymienione w ustêpie 2 s¹ wykonywane przez organy administracji, ich decyzje zawsze musz¹ zawieraæ uzasadnienie rozstrzygniêcia. Ponadto dla takich przypadków musz¹ byæ wprowadzone procedury, na mocy których niew³aœciwe lub nieuzasadnione wykonywanie uprawnieñ przez organy administracji albo te niew³aœciwe lub nieuzasadnione zaniechanie wykonania przez te organu omówionych wy ej uprawnieñ, podlega³yby kontroli s¹dowej. Art. 5. Niniejsza dyrektywa nie wyklucza dobrowolnej kontroli reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d lub porównawczej przez instytucje samokontroli i postêpowania przed takimi instytucjami, obok okreœlonego w art. 4 postêpowania s¹dowego lub administracyjnego; Pañstwa Cz³onkowskie mog¹ wspieraæ tak¹ dobrowoln¹ kontrolê. Art. 6. Pañstwa Cz³onkowskie przyznaj¹ s¹dom i organom administracji uprawnienia umo liwiaj¹ce im w postêpowaniach cywilnych lub administracyjnych przewidzianych w artykule 4: a) ¹daæ od reklamuj¹cego dowodu prawdziwoœci twierdzeñ podanych w reklamie, je eli, uwzglêdniaj¹c prawnie uzasadniony interes nadawcy reklamy lub innej strony postêpowania, taki wymóg wydaje siê uzasadniony w zwi¹zku z okolicznoœciami sprawy, a w przypadku reklamy porównawczej ¹daæ od reklamuj¹cego przedstawienia takiego dowodu w krótkim czasie; i b) uznaæ faktyczny spór za nie zwi¹zany z reklam¹, jeœli dowód wymagany zgodnie z pkt (a) nie zosta³ dostarczony lub jest uwa any przez s¹d lub organy administracji za niewystarczaj¹cy. Art Niniejsza dyrektywa nie sprzeciwia siê utrzymaniu w mocy lub wydaniu przez Pañstwa Cz³onkowskie w zakresie reklamy wprowadzaj¹cej w b³¹d

10 przepisów zapewniaj¹cych dalej id¹c¹ ochronê konsumentów, osób prowadz¹cych dzia³alnoœci handlow¹, produkcyjn¹, rzemieœlnicz¹ lub wykonuj¹cych wolne zawody, a tak e ogó³u. 2. Ustêp 1 nie ma zastosowania do reklamy porównawczej w odniesieniu do porównañ. 3. Przepisy niniejszej dyrektywy nie uchybiaj¹ przepisom Wspólnoty dotycz¹cym reklamy okreœlonych towarów i/lub us³ug oraz ograniczeñ lub zakazów reklamy w okreœlonych mediach. 4. Przepisy niniejszej dyrektywy dotycz¹ce reklamy porównawczej nie zobowi¹zuj¹ Pañstw Cz³onkowskich, które zgodnie z przepisami Traktatu utrzymuj¹ lub wprowadzaj¹ zakazy dotycz¹ce pewnych towarów i us³ug, wydane bezpoœrednio b¹dÿ przez organ lub organizacjê, odpowiedzialne z mocy prawa Pañstwa Cz³onkowskiego za regulowanie dzia³alnoœci handlowej, przemys³owej, rzemieœlniczej lub zawodowej do zezwolenia na reklamê porównawcz¹ tych towarów i us³ug. Tam gdzie zakazy ograniczone s¹ do szczególnego medium, dyrektywa ma zastosowanie do mediów nie objêtych tymi zakazami. 5. Zapisy niniejszej dyrektywy nie przeszkadzaj¹ Pañstwom Cz³onkowskim aby, zgodnie z przepisami niniejszego Traktatu, utrzyma³y lub wprowadzi³y zakazy lub ograniczenia w stosowaniu porównañ w reklamie us³ug profesjonalnych, czy to narzucone bezpoœrednio, czy te przez organy i organizacje odpowiedzialne z mocy prawa Pañstwa Cz³onkowskiego za regulowanie zasad wykonywania dzia³alnoœci zawodowej. Art. 8. Pañstwa Cz³onkowskie najpóÿniej do 1 listopada 1986 roku wprowadz¹ wszelkie niezbêdne œrodki w celu dostosowania krajowych przepisów prawnych do niniejszej dyrektywy, powiadamiaj¹c o tym niezw³ocznie Komisjê. Pañstwa Cz³onkowskie bêd¹ informowaæ Komisjê o treœci wszystkich przepisów prawa krajowego, które zostan¹ wydane w zakresie objêtym dyrektyw¹. Art. 9. Niniejsza dyrektywa jest adresowana do Pañstw Cz³onkowskich.

11 2. Dyrektywa 85/374/EWG w sprawie ujednolicenia prawnych i administracyjnych przepisów Pañstw Cz³onkowskich o odpowiedzialnoœci za wadliwe produkty z 25 lipca 1985 r. OJ L 210/29 z 7 sierpnia 1985 r. 1 Art. 1. Producent ponosi odpowiedzialnoœæ za szkody spowodowane wadami swego produktu. Art. 2. Przy stosowaniu niniejszej Dyrektywy jako produkt traktowaæ nale y ka d¹ rzecz ruchom¹ za wyj¹tkiem naturalnych produktów rolniczych i ³owieckich, nawet jeœli stanowi ona czêœæ innej rzeczy ruchomej lub nieruchomej. Przez naturalne produkty rolnicze nale y rozumieæ ziemiop³ody, produkty hodowlane oraz produkty rybo³ówstwa, z wy³¹czeniem produktów poddanych jakiemukolwiek procesowi przetwórczemu 2. Pod pojêciem produkt nale y rozumieæ tak e elektrycznoœæ. Art Producentem jest wytwórca produktu finalnego, materia³u podstawowego lub pó³produktu, a tak e ka da osoba podaj¹ca siê za wytwórcê przez umieszczenie na produkcie swej nazwy, znaku przemys³owego lub innego znaku rozpoznawczego. 2. Niezale nie od odpowiedzialnoœci producenta ka da osoba, która w ramach swej dzia³alnoœci handlowej wprowadza produkt na obszar Wspólnoty w celach sprzeda y, wynajmu, leasingu lub innej formy dystrybucji, jest uwa ana w rozumieniu niniejszej Dyrektywy za producenta i odpowiada jak producent. 3. W przypadku gdy nie mo na ustaliæ producenta, nale y za takiego uwa aæ ka dego dostawcê, chyba e ten ostatni w stosownym czasie wska e poszkodowanemu producenta wyrobu lub osobê, która mu ów produkt dostarczy³a. Dotyczy to równie produktów importowanych, w sytuacji gdy nie mo na ustaliæ importera owego produktu w rozumieniu ust. 2, nawet jeœli podana jest nazwa producenta. Art. 4. Na poszkodowanym spoczywa ciê ar udowodnienia faktu powstania szkody, istnienia wady produktu oraz zwi¹zku przyczynowego miêdzy wad¹ a szkod¹. Art. 5. W przypadku gdy na podstawie niniejszej Dyrektywy za tê sam¹ szkodê odpowiada wiêcej ni jedna osoba, ponosz¹ one odpowiedzialnoœæ solidarn¹, która nie narusza roszczeñ regresowych przys³uguj¹cych na podstawie ustawodawstw poszczególnych pañstw. Art Produkt obci¹ ony jest wad¹ wtedy, gdy nie zapewnia stopnia bezpieczeñstwa, jakiego przy uwzglêdnieniu wszystkich okolicznoœci mo na odeñ w sposób uzasadniony oczekiwaæ, a w szczególnoœci podczas: a) prezentacji produktu, 1 Zmieniona dyrektyw¹ 99/34 z 10 maja 1999 r. (OJ L 141 z 4 czerwca 1999 r.). 2 Przepis ten uleg³ zmianie pojêciem produktu objêto nieprzetworzone produkty rolne.

12 b) u ytkowania produktu, na jakie w sposób uzasadniony mo na liczyæ, c) w chwili, w której produkt zosta³ wprowadzony do obrotu. 2. Produkt nie mo e byæ uznany za obci¹ ony wad¹ tylko i wy³¹cznie dlatego, i w póÿniejszym czasie do obrotu zosta³ wprowadzony produkt ulepszony. Art. 7. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci na podstawie niniejszej Dyrektywy, jeœli udowodni, e: a) nie wprowadzi³ on danego produktu do obrotu; b) bior¹c pod uwagê okolicznoœci nale y przyj¹æ, i wada, która spowodowa³a szkodê, nie istnia³a w momencie wprowadzenia przez niego produktu do obrotu, lub e powsta³a ona w póÿniejszym czasie 1 ; c) produkt nie zosta³ wyprodukowany dla jego sprzeda y lub innej formy dystrybucji w celu gospodarczym, ani te nie zosta³ wyprodukowany lub rozprowadzony przez niego w ramach jego dzia³alnoœci zawodowej; d) wada jest wynikiem tego, i produkt odpowiada bezwzglêdnie wi¹ ¹cym normom wydanym przez w³adzê publiczn¹; e) stan nauki i techniki w chwili wprowadzenia danego produktu do obrotu nie pozwala³ na stwierdzenie istnienia wad; f) w przypadku producenta pó³produktu, przyczyn¹ wady by³a konstrukcja produktu, w który ten pó³produkt zosta³ w³¹czony, lub instrukcja producenta produktu koñcowego. Art Odpowiedzialnoœci producenta nie umniejsza fakt, i szkoda zosta³a spowodowana równoczeœnie przez wadê produktu i przez dzia³anie osoby trzeciej, co nie narusza przewidzianych przez ustawodawstwa poszczególnych pañstw roszczeñ regresowych. 2. Odpowiedzialnoœæ producenta mo e przy uwzglêdnieniu wszelkich okolicznoœci ulec zmniejszeniu lub nawet ca³kowitemu wy³¹czeniu w sytuacji, gdy szkoda powsta³a w wyniku wady produktu i równoczeœnie w wyniku zawinienia poszkodowanego lub osoby, za któr¹ poszkodowany ponosi odpowiedzialnoœæ. Art. 9. Pojêcie szkody w rozumieniu art. 1 obejmuje: a) szkody spowodowane œmierci¹ lub uszkodzeniem cia³a; b) uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy innej ni wadliwy produkt, przy uwzglêdnieniu udzia³u w³asnego w wysokoœci 500 ECU 2, o ile ta rzecz: i) nale y do rodzaju rzeczy przeznaczonych zwykle do prywatnego u ytku lub konsumpcji, oraz ii) by³a przez poszkodowanego wykorzystywana g³ównie do prywatnego u ytku lub konsumpcji. Artyku³ niniejszy nie narusza przepisów dotycz¹cych szkód o niematerialnym charakterze, obowi¹zuj¹cych w poszczególnych Pañstwach Cz³onkowskich. Art Pañstwa Cz³onkowskie wprowadz¹ przepisy przewiduj¹ce, i przys³uguj¹ce na podstawie niniejszej Dyrektywy roszczenie odszkodowawcze ulega 1 Przek³ad niedok³adny: w oryginale mog³a istnieæ. 2 Od r. wspólna waluta nosi nazwê euro.

13 przedawnieniu po up³ywie trzech lat od dnia, w którym powód dowiedzia³ siê lub móg³ siê dowiedzieæ o szkodzie, wadzie oraz o to samoœci producenta. 2. Wytyczne niniejsze nie naruszaj¹ przepisów obowi¹zuj¹cych w poszczególnych Pañstwach Cz³onkowskich, dotycz¹cych zawieszenia lub przerwania biegu przedawnienia. Art. 11. Pañstwa Cz³onkowskie wprowadz¹ przepisy przewiduj¹ce wygaœniêcie roszczeñ poszkodowanego wynikaj¹cych z niniejszej Dyrektywy po up³ywie dziesiêciu lat od chwili wprowadzenia przez producenta do obrotu produktu, który spowodowa³ szkodê, chyba e poszkodowany w tym czasie wszcz¹³ postêpowanie s¹dowe przeciwko producentowi. Art. 12. Wynikaj¹ca z niniejszej Dyrektywy odpowiedzialnoœæ producenta wobec poszkodowanego nie mo e byæ ograniczona lub wy³¹czona w drodze klauzuli umownej ograniczaj¹cej odpowiedzialnoœæ lub uwalniaj¹cej od odpowiedzialnoœci. Art. 13. Niniejsza Dyrektywa nie narusza roszczeñ przys³uguj¹cych poszkodowanemu na podstawie przepisów dotycz¹cych odpowiedzialnoœci umownej lub pozaumownej, lub na podstawie szczególnej regulacji odpowiedzialnoœci obowi¹zuj¹cej w chwili og³oszenia tej Dyrektywy. Art. 14. Niniejsza Dyrektywa nie znajduje zastosowania do szkód bêd¹cych nastêpstwem wypadków nuklearnych, objêtych zakresem uregulowania konwencji miêdzynarodowych ratyfikowanych przez Pañstwa Cz³onkowskie. Art Ka de Pañstwo Cz³onkowskie ma mo liwoœæ: a) przyj¹æ odmiennie w stosunku do art. 2, i pojêcie produkt w rozumieniu art. 1 obejmuje tak e naturalne produkty rolnicze oraz ³owieckie; b) odmiennie w stosunku do art. 7 lit. e utrzymaæ lub, z zastrze eniem procedury przewidzianej w ust. 2 niniejszego artyku³u, przyj¹æ w swoim ustawodawstwie, i producent ponosi odpowiedzialnoœæ równie wtedy, kiedy wyka e, i stan nauki i techniki istniej¹cy w chwili wprowadzenia danego produktu do obrotu nie pozwala³ na stwierdzenie istnienia wad. 2. W przypadku zamiaru wprowadzenia przez Pañstwo Cz³onkowskie regulacji, o której mowa w ust. 1 lit. b, powiadamia ono Komisjê o brzmieniu planowanej regulacji; Komisja informuje o tym pozosta³e Pañstwa Cz³onkowskie. Zainteresowane Pañstwo Cz³onkowskie mo e wprowadziæ w ycie planowan¹ rewelacjê dopiero po up³ywie dziewiêciu miesiêcy od zawiadomienia Komisji i tylko wtedy, gdy Komisja w miêdzyczasie nie przedstawi Radzie stosownej propozycji zmian niniejszej Dyrektywy. Jeœli jednak Komisja w okresie trzech miesiêcy od otrzymania informacji nie poda do wiadomoœci zainteresowanego pañstwa swego zamiaru przed³o enia Radzie takiej propozycji, zainteresowane pañstwo mo e bezzw³ocznie wprowadziæ planowan¹ regulacjê. W przypadku gdy Komisja w ramach wspomnianego dziewiêciomiesiêcznego terminu przed³o y Radzie odpowiedni¹ propozycjê zmiany niniejszej Dyrektywy, zainteresowane pañstwo wstrzymuje planowan¹ regulacjê na okres dalszych osiemnastu miesiêcy od momentu przed³o enia owej propozycji. 3. Po up³ywie dziesiêciu lat od og³oszenia niniejszej Dyrektywy Komisja przed³o y Radzie raport dotycz¹cy skutków, jakie na ochronê konsumentów i funk-

14 cjonowanie wspólnego rynku wywar³o stosowanie przez s¹dy art. 7 lit. e oraz ust. 1 lit. b niniejszego artyku³u. Rada, maj¹c na uwadze ów raport, podejmie stosownie do art. 100 Uk³adu na wniosek Komisji decyzjê co do uchylenia art. 7 lit. e. Art Ka de Pañstwo Cz³onkowskie mo e wprowadziæ uregulowania przewiduj¹ce, i ca³kowita odpowiedzialnoœæ producenta za szkody powsta³e na skutek œmierci lub uszkodzenia cia³a wywo³ane przez takie same produkty, obci¹ one tymi samymi wadami, zostanie ograniczona do kwoty nie mniejszej ni 70 mln ECU. 2. Po up³ywie dziesiêciu lat od chwili og³oszenia niniejszej Dyrektywy Komisja przedstawi Radzie raport dotycz¹cy skutków, jakie dla ochrony konsumentów i funkcjonowania Wspólnego Rynku mia³o ograniczenie odpowiedzialnoœci producentów przez te Pañstwa Cz³onkowskie, które skorzysta³y z mo liwoœci przewidzianych przez ust. 1. Rada, maj¹c na uwadze ów raport, stosownie do art. 100 Uk³adu podejmie na wniosek Komisji decyzjê co do uchylenia ust. 1. Art. 17. Niniejsza Dyrektywa nie stosuje siê do produktów wprowadzonych do obrotu przed wejœciem w ycie przepisów wymienionych w art. 19. Art ECU w rozumieniu niniejszej Dyrektywy oznacza jednostkê obliczeniow¹ ustalon¹ w rozporz¹dzeniu (EWG) nr 3180/78 w brzmieniu ustalonym rozporz¹dzeniem (EWG) nr 2626/84. Równowartoœæ w walucie narodowej przy pierwszym ustaleniu stanowi wartoœæ obowi¹zuj¹c¹ w dniu przyjêcia niniejszej Dyrektywy. 2. Rada na wniosek Komisji dokonuje co piêæ lat przegl¹du kwot wymienionych w niniejszej Dyrektywie z uwzglêdnieniem rozwoju sytuacji ekonomicznej oraz monetarnej w ramach Wspólnoty iwmiarêpotrzeby dokonuje zmian tych kwot. Art Pañstwa Cz³onkowskie wydadz¹ stosowne przepisy prawne oraz administracyjne, tak aby dostosowaæ siê do niniejszej Dyrektywy najpóÿniej w trzy lata od momentu jej og³oszenia, informuj¹c o tym niezw³ocznie Komisjê. 2. Procedurê przewidzian¹ w art. 15 ust. 2 nale y stosowaæ od dnia og³oszenia Dyrektywy. Art. 20. Pañstwa Cz³onkowskie informuj¹ Komisjê o brzmieniu wprowadzonych przez siebie w ycie najwa niejszych przepisów ustawodawstwa wewnêtrznego, dotycz¹cych zakresu regulowanego niniejsz¹ Dyrektyw¹. Art. 21. Komisja przedk³ada Radzie co piêæ lat raport dotycz¹cy stosowania niniejszej Dyrektywy oraz w miarê potrzeby przedstawia stosowne wnioski. Art. 22. Niniejsza Dyrektywa odnosi siê do Pañstw Cz³onkowskich.

15 3. Dyrektywa 85/577/EWG w sprawie ochrony konsumenta w umowach zawartych poza miejscem prowadzenia handlu z 20 grudnia 1985 r. OJ L 372 z 31 grudnia 1985 r. Rada Wspólnot Europejskich, bior¹c pod uwagê Traktat powo³uj¹cy Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹, a w szczególnoœci art. 100 tego Traktatu, bior¹c pod uwagê propozycjê Komisji, bior¹c pod uwagê opiniê Parlamentu Europejskiego, bior¹c pod uwagê opiniê Komitetu Spo³eczno-Ekonomicznego; zwa ywszy, e powszechn¹ form¹ praktyki handlowej w Pañstwach Cz³onkowskich jest zawieranie umowy b¹dÿ zaci¹ganie jednostronnego zobowi¹zania pomiêdzy sprzedawc¹ a konsumentem poza miejscem prowadzenia dzia³alnoœci handlowej przez sprzedawcê oraz zwa ywszy, e takie umowy oraz zobowi¹zania s¹ przedmiotem przepisów prawnych, które s¹ odmienne w ró nych Pañstwach Cz³onkowskich; zwa ywszy, e jakakolwiek rozbie noœæ pomiêdzy przepisami prawnymi mo e w sposób bezpoœredni wp³yn¹æ na funkcjonowanie Wspólnego Rynku; zwa ywszy, e w efekcie powy szego konieczne jest zbli enie przepisów prawnych w tym zakresie; zwa ywszy, e program wstêpny Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w zakresie ochrony konsumenta oraz polityki informacyjnej stanowi miêdzy innymi w 24 i 25 o podjêciu stosownych œrodków, aby chroniæ konsumenta przed nieuczciwymi praktykami handlowymi w razie sprzeda y maj¹cej miejsce u klienta w domu 1 ; zwa ywszy, e charakterystyczn¹ cech¹ umów zawieranych poza miejscem prowadzenia dzia³alnoœci handlowej przez sprzedawcê jest to, e z regu³y sprzedawca inicjuje zawarcie umowy, do której konsument nie jest przygotowany b¹dÿ te której nie akceptuje; zwa ywszy, e konsument czêsto nie jest w stanie porównaæ jakoœci oraz ceny danej oferty z innymi ofertami; zwa ywszy, e element zaskoczenia z regu³y wystêpuje nie tylko w umowach zawieranych na progu mieszkania konsumenta, lecz tak e w ramach innych postaci umów zawieranych przez sprzedawcê poza miejscem prowadzenia przezeñ dzia³alnoœci handlowej; zwa ywszy, e konsument powinien mieæ prawo odst¹pienia od umowy w okresie przynajmniej siedmiu dni, w trakcie których bêdzie móg³ oceniæ zobowi¹zania wynikaj¹ce z umowy; 1 Wersja angielska okreœlenia brzmi doorstep selling.

16 zwa ywszy, e stosowne œrodki prawne powinny zostaæ podjête celem zapewnienia konsumentowi informacji na piœmie o tym okresie przeznaczonym na zastanowienie siê; zwa ywszy, e nie mo e zostaæ naruszona swoboda Pañstw Cz³onkowskich w zakresie utrzymania lub wprowadzenia ca³kowitego czy te czêœciowego zakazu zawierania umów poza miejscem prowadzenia dzia³alnoœci handlowej, je eli uznaj¹ to za rozwi¹zanie w interesie konsumenta, przyjê³a nastêpuj¹c¹ dyrektywê: Art Niniejsza Dyrektywa ma zastosowanie do umów, zgodnie z którymi sprzedawca sprzedaje towary lub œwiadczy us³ugi konsumentowi, które to umowy zawierane s¹: w trakcie obchodu (objazdu) zorganizowanego przez sprzedawcê poza siedzib¹ prowadzenia dzia³alnoœci handlowej lub w czasie odwiedzin przez sprzedawcê: w domu danego konsumenta, w miejscu pracy danego konsumenta, jeœli wizyta sprzedawcy nie nastêpuje na wyraÿn¹ proœbê konsumenta. 2. Dyrektywê niniejsz¹ stosowaæ siê bêdzie równie do umów o sprzeda lub œwiadczenie us³ug innych ni te, których dotycz¹ zaproszenia skierowanego przez konsumenta do odwiedzenia go przez sprzedawcê, jeœli konsument wystêpuj¹cy z zaproszeniem nie wiedzia³ b¹dÿ nie móg³ sobie zdawaæ sprawy, e sprzeda b¹dÿ œwiadczenie tych innych towarów lub us³ug stanowi³a czêœæ handlowej lub zawodowej dzia³alnoœci sprzedawcy. 3. Dyrektywa niniejsza ma równie zastosowanie do umów, w odniesieniu do których oferta z³o ona zosta³a przez konsumenta w warunkach podobnych do opisanych w ust. 1 lub 2, mimo e konsument nie by³ zwi¹zany dan¹ ofert¹ przed jej przyjêciem przez sprzedawcê. 4. Dyrektywa niniejsza ma równie zastosowanie do ofert zawarcia umowy z³o onych przez konsumenta w warunkach podobnych do opisanych w pkt 1 lub 2, gdy konsument jest zwi¹zany sw¹ ofert¹. Art. 2. Dla celów niniejszej Dyrektywy: Konsument oznacza osobê fizyczn¹, która w ramach transakcji objêtych niniejsz¹ Dyrektyw¹ wykonuje czynnoœci, których cele mog¹ byæ uznane za le ¹ce poza zakresem prowadzonej przez dan¹ osobê dzia³alnoœci zawodowej b¹dÿ handlowej; Sprzedawca oznacza osobê fizyczn¹ b¹dÿ prawn¹, która w ramach transakcji, o której wy ej mowa, wykonuje czynnoœci handlowe b¹dÿ zawodowe, a tak e ka d¹ osobê dzia³aj¹c¹ w imieniu lub na rachunek sprzedawcy. Art Pañstwa Cz³onkowskie mog¹ postanowiæ, e niniejsza Dyrektywa ma zastosowanie jedynie do umów, w których nale noœæ uiszczona przez konsumenta przekracza okreœlon¹ wysokoœæ. Kwota ta nie mo e przekraczaæ 60 ECU. Dzia³aj¹c na podstawie propozycji Komisji, Rada rozpatrzy, a jeœli zajdzie potrzeba, skoryguje powy sz¹ kwotê, po raz pierwszy nie póÿniej ni cztery lata po og³oszeniu tej Dyrektywy, a nastêpnie co dwa lata, bior¹c pod uwagê tendencje gospodarcze i monetarne w krajach Wspólnoty.

17 iii) 2. Dyrektywa niniejsza nie ma zastosowania do: a) umów o prace budowlane, sprzeda oraz wynajem nieruchomoœci oraz umów dotycz¹cych innych praw odnosz¹cych siê do nieruchomoœci. Jednak e umowy o sprzeda towarów i ich po³¹czenie z nieruchomoœci¹ b¹dÿ te umowy o naprawy lub remonty nieruchomoœci s¹ objête dzia³aniem Dyrektywy; b) umów o sprzeda artyku³ów ywnoœciowych, napojów lub te innych towarów przeznaczonych do bie ¹cej konsumpcji w gospodarstwie domowym i dostarczanych w krótkich odstêpach czasu przez sta³ych dostawców obwoÿnych; c) umów o sprzeda towarów lub œwiadczenie us³ug pod warunkiem, e s¹ spe³nione wszystkie tezy z poni szych warunków: i) umowa zawarta jest na podstawie udostêpnionego przez sprzedawcê katalogu, z którym konsument mia³ odpowiedni¹ mo liwoœæ zapoznaæ siê podczas nieobecnoœci przedstawiciela strony sprzedaj¹cej; ii) zamierzona jest ci¹g³oœæ kontaktu pomiêdzy przedstawicielem strony sprzedaj¹cej a konsumentem w odniesieniu do tej b¹dÿ jakiejkolwiek nastêpnej transakcji; zarówno katalog, jak i umowa jasno informuj¹ konsumenta o jego prawie do zwrotu towarów sprzedawcy w okresie nie krótszym ni siedem dni od dnia ich otrzymania b¹dÿ te o mo liwoœci odst¹pienia od umowy w tym okresie bez jakiegokolwiek zobowi¹zania, poza zapewnieniem nale ytego przechowania towarów; d) umów ubezpieczenia; e) umów dotycz¹cych papierów wartoœciowych. 3. Pañstwa Cz³onkowskie mog¹ uchyliæ siê od zastosowania niniejszej Dyrektywy co do art. 1 ust. 2 odnoœnie do umów o sprzeda towarów lub œwiadczenie us³ug maj¹cych bezpoœredni zwi¹zek z towarami lub us³ugami, w zwi¹zku z którymi konsument za yczy³ sobie odwiedzin sprzedawcy. Art. 4. W przypadku transakcji objêtych art. 1 sprzedawca obowi¹zany jest poinformowaæ na piœmie konsumenta o przys³uguj¹cym mu prawie odst¹pienia od umowy w terminie wymienionym w art. 5 oraz o firmie (nazwisku) i adresie osoby, wobec której prawo to mo e byæ dochodzone. Pouczenie to powinno byæ przekazane konsumentowi: a) w przypadku, o którym mowa w art. 1 ust. l, w momencie zawarcia umowy; b) w przypadku, o którym mowa w art. 1 ust. 2, nie póÿniej ni w momencie zawarcia umowy; c) w przypadku, o którym mowa w art. 1 ust. 3 i art. 1 ust. 4 w momencie z³o enia oferty przez konsumenta. Pañstwa Cz³onkowskie zapewniaj¹ w ustawodawstwach krajowych odpowiednie instrumenty ochrony konsumenta, w przypadku gdy sprzedawca nie wype³ni³ obowi¹zku udzielenia informacji, o której mowa w niniejszym artykule. Art Konsument ma prawo odst¹pienia od swego zobowi¹zania przez zawiadomienie o tym w terminie co najmniej siedmiu dni od otrzymania informacji przewidzianej w art. 4 zgodnie z procedur¹ izuwzglêdnieniem warunków okreœlonych przez ustawodawstwo krajowe. Termin uwa a siê za zachowany, je- eli zawiadomienie zostanie wys³ane przed jego up³ywem.

18 2. Dokonanie zawiadomienia o odst¹pieniu od umowy zwalnia konsumenta od jakichkolwiek zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umowy, od której odst¹pi³. Art. 6. Konsument nie mo e zrzec siê uprawnieñ przys³uguj¹cych mu na mocy niniejszej Dyrektywy. Art. 7. Je eli konsument wykorzystuje przys³uguj¹ce mu prawo do odst¹pienia od umowy, wówczas skutki prawne takiego odst¹pienia podlegaæ bêd¹ ustawodawstwu krajowemu, w szczególnoœci w zakresie zwrotu zap³aty za otrzymane towary lub œwiadczone us³ugi oraz zwrotu otrzymanych towarów. Art. 8. Niniejsza Dyrektywa nie stanowi przeszkody dla przyjêcia b¹dÿ utrzymania w mocy przez Pañstwa Cz³onkowskie korzystniejszych przepisów chroni¹cych konsumenta w dziedzinie regulowanej przez Dyrektywê. Art Pañstwa Cz³onkowskie podejm¹ konieczne œrodki, aby dostosowaæ siê do niniejszej Dyrektywy w ci¹gu 24 miesiêcy od jej og³oszenia. Maj¹ one obowi¹zek nastêpnie poinformowaæ Komisjê o podjêtych œrodkach. 2. Pañstwa Cz³onkowskie zapewni¹, aby treœæ najwa niejszych przepisów ustawodawstwa krajowego, które zostan¹ wydane w dziedzinie objêtej niniejsz¹ Dyrektyw¹, zosta³a przekazana do wiadomoœci Komisji. Art. 10. Niniejsza Dyrektywa jest skierowana do Pañstw Cz³onkowskich.

19 4. Dyrektywa 87/102/EWG z 22 grudnia 1986 r. OJ L 42 z 12 lutego 1987 r. (ze zmianami wprowadzonymi Dyrektywami 90/88/EWG z 22 lutego 1990 r. oraz 98/7/WE z 16 lutego 1997 r. 1 ) w sprawie harmonizacji ustaw, regulacji i przepisów administracyjnych Pañstw Cz³onkowskich dotycz¹cych kredytów konsumenckich. 1) Preambu³a do Dyrektywy 87/102/EWG z 22 grudnia 1986 r., 2) Preambu³a do Dyrektywy 90/88/EWG z 22 grudnia 1990 r., 3) Preambu³a do Dyrektywy 98/7/WE z 16 lutego 1998 r., 4) tekst jednolity (ze zmianami) Dyrektywy 87/102/EWG z 22 grudnia1986 r., 5) za³¹czniki I, II i III tekst jednolity. 1) Preambu³a do Dyrektywy 87/102/EWG w sprawie harmonizacji ustaw i przepisów wykonawczych Pañstw Cz³onkowskich dotycz¹cych kredytów konsumenckich z 22 grudnia 1986 r. Rada Wspólnoty Europejskiej, maj¹c na wzglêdzie Traktat ustanawiaj¹cy Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹, a w szczególnoœci jego artyku³ 100, maj¹c na uwadze propozycjê Komisji 2, maj¹c na uwadze opiniê Parlamentu Europejskiego 3, maj¹c na uwadze opiniê Komisji Ekonomiczno-Spo³ecznej 4, zwa ywszy, e istniej¹ znaczne ró nice w przepisach Pañstw Cz³onkowskich dotycz¹cych kredytów konsumenckich; zwa ywszy, e ró nice te mog¹ prowadziæ do zak³ócenia konkurencji pomiêdzy kredytodawcami dzia³aj¹cymi w ramach wspólnego rynku; zwa ywszy, e ró nice te ograniczaj¹ mo liwoœci uzyskania przez konsumenta kredytu w innych Pañstwach Cz³onkowskich; zwa ywszy, e maj¹ one wp³yw na wielkoœæ oraz charakter kredytu, jak równie na zakup towarów i us³ug; zwa ywszy, e w rezultacie ró nice te maj¹ wp³yw na swobodny przep³yw towarów i us³ug uzyskiwanych przez konsumentów na kredytiwtensposób bezpoœrednio oddzia³ywaj¹ na funkcjonowanie wspólnego rynku; zwa ywszy, e je eli zwiêkszy siê kredyt globalny udzielony konsumentom we Wspólnocie, wówczas ustanowienie wspólnego rynku w zakresie kredytu kon- 1 Teksty preambu³ zachowano w oryginalnej wersji Dyrektyw: 87/102/EWG z 22 grudnia 1986 r., 90/88/EWG z 22 lutego 1990 r. i 98/7/EC z 16 lutego 1998 r. 2 OJ C 80, , s. 4 oraz OJ C 183, , s OJ C 242, , s OJ C 113, , s. 22.

20 sumpcyjnego bêdzie korzystne zarówno dla konsumentów, jak i kredytodawców, producentów, hurtowników i detalistów oraz us³ugodawców; zwa ywszy, e programy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w sprawie polityki ochrony konsumenta i informacji konsumenckiej 1 przewiduj¹, miêdzy innymi, e konsument powinien byæ chroniony przed nieuczciwymi warunkami kredytowania i e harmonizacja ogólnych warunków kredytów konsumenckich powinna byæ traktowana priorytetowo; zwa ywszy, e rozbie noœci miêdzy liter¹ prawa a praktycznym jego zastosowaniem prowadz¹ do niejednakowej ochrony konsumenta w dziedzinie kredytów konsumenckich miêdzy poszczególnymi krajami cz³onkowskimi; zwa ywszy, e w ostatnich latach nast¹pi³ szereg zmian w rodzajach kredytów oferowanych i wykorzystywanych przez konsumentów; a wci¹ powstaj¹ i rozwijaj¹ siê nowe formy kredytów konsumenckich; zwa ywszy, e konsument powinien otrzymywaæ stosown¹ informacjê o warunkach i kosztach kredytu oraz o swoich zobowi¹zaniach; a informacja ta powinna okreœlaæ, miêdzy innymi, roczn¹ stawkê oprocentowania kredytu lub, jeœli takiej informacji zabraknie, ca³kowit¹ kwotê, jak¹ konsument ma zap³aciæ za kredyt; a do czasu ustalenia dla ca³ej Wspólnoty metody lub metod obliczania rocznej stawki oprocentowania, Pañstwa Cz³onkowskie winny zachowaæ istniej¹ce metody lub zwyczaje obliczania tej stawki lub jeœli ich zabraknie, powinny ustaliæ warunki okreœlania ca³kowitego kosztu kredytu dla konsumenta; zwa ywszy, e warunki kredytowe mog¹ byæ dla konsumenta niekorzystne, a skuteczniejsz¹ ochronê konsumenta zapewniæ mo e przyjêcie pewnych wymogów, które bêd¹ stosowane do wszystkich form kredytowania; zwa ywszy, e maj¹c na wzglêdzie charakter pewnych umów o kredyt lub rodzajów transakcji, umowy te lub transakcje powinny byæ czêœciowo lub w ca³oœci wy³¹czone spod niniejszej Dyrektywy; zwa ywszy, e Pañstwa Cz³onkowskie powinny mieæ mo liwoœæ, po konsultacji z Komisj¹, wy³¹czenia spod Dyrektywy pewnych form kredytów o charakterze niehandlowym, udzielanych na szczególnych warunkach; zwa ywszy, e praktyka istniej¹ca w niektórych Pañstwach Cz³onkowskich w odniesieniu do dokumentów poœwiadczonych przez notariusza lub inn¹ w³adzê zezwala na niestosowanie pewnych postanowieñ niniejszej Dyrektywy w przypadku takich dokumentów; Pañstwa Cz³onkowskie powinny mieæ mo liwoœæ wy³¹czenia takich dokumentów spod tych postanowieñ; zwa ywszy, e umowy o kredyt na bardzo wysokie kwoty zazwyczaj ró ni¹ siê od zwyk³ych konsumenckich umów o kredyt konsumencki, a zastosowanie postanowieñ niniejszej Dyrektywy do umów na bardzo niskie kwoty mog³oby stworzyæ niepotrzebne obci¹ enia natury administracyjnej zarówno dla konsumentów, jak i kredytodawców; umowy dotycz¹ce kwot znajduj¹cych siê poni ej lub powy ej okreœlonych limitów finansowych powinny byæ wy³¹czone spod Dyrektywy; 1 OJ C 92, , s. 1 oraz OJ C 133, , s. 1.

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ewa Bagiñska, Eugeniusz Kowalewski, Micha³ Piotr Ziemiak Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym a pojêcie konsumenta z art. 22 1 kodeksu cywilnego 1. Wstêp Od pewnego czasu, w praktyce

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer:

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer: Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl UMOWA RAMOWA O PRZEPROWADZANIU TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH Z WARTOŒCIAMI DEWIZOWYMI Strony umowne AKCENTA CZ, a.s., z siedzib¹ w Pradze 10, U Vršovického høbitova

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

IWONA KARWALA * TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609

IWONA KARWALA * TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609 TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609 IWONA KARWALA * UMOWA KREDYTU HIPOTECZNEGO ZAWARTA W CELU SFINANSOWANIA UMOWY SPRZEDA Y NIERUCHOMOŒCI W WARUNKACH AKWIZYCJI W ŒWIETLE DYREKTYWY 85/577/EWG

Bardziej szczegółowo

Zmiany regulacji prawnych w zakresie standardów obs³ugi klientów przez poœredników ubezpieczeniowych

Zmiany regulacji prawnych w zakresie standardów obs³ugi klientów przez poœredników ubezpieczeniowych ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska-Bartkiewicz Zmiany regulacji prawnych w zakresie standardów obs³ugi klientów przez poœredników ubezpieczeniowych Artyku³ zawiera informacje o nadchodz¹cych zmianach

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski, W³adys³aw Wojciech Mogilski Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych I. Wprowadzenie Ubezpieczenie pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka Przewodnik dla dziennikarzy Dorota G³owacka Adam Ploszka WPROWADZENIE 5 I. SWOBODA WYPOWIEDZI W OKRESIE WYBORCZYM 7 II. SZCZEGÓLNE PROBLEMY PRAWNE ZWI ZANE Z RELACJONOWANIEM WYBORÓW. POSTÊPOWANIE W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania zawodu. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania zawodu. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

Wytrwale z najlepszymi

Wytrwale z najlepszymi Biuletyn rachunkowoœci i podatków 4 2009 Rachunkowoœæ zabezpieczeñ zabezpieczenie przep³ywów pieniê nych Obecne transakcje gospodarcze obarczone s¹ coraz wiêkszym ryzykiem, które wynika ze zmian takich

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo