LUDZIE Z DWORCA STR.10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LUDZIE Z DWORCA STR.10"

Transkrypt

1

2

3 LUDZIE Z DWORCA STR.10 Tytu³em wstêpu Pierwszy raz przyjecha³am do Londynu dwa lata temu. Dobrze zna³am angielski, pracowa³am wczeœniej za granic¹. Nie mia³am tu znajomych, ani rodziny, nikogo, kto by pomóg³, za³atwi³ pracê. Mia³am natomiast na koncie kilka wa nych doœwiadczeñ. Ju wczeœniej, w Warszawie, spotka³am siê z naci¹gaczami, oszustami, ludÿmi którzy doskonale wiedz¹, e zdesperowany cz³owiek jest w stanie wiele zrobiæ, eby zarobiæ. Ju wtedy po a³owa³am swojej naiwnoœci. Ju wtedy pozna³am smak goryczy. Ju wtedy straci³am pieni¹dze i czêœæ wiary w ludzi. Ale mo e w³aœnie dziêki temu, gdy przyjecha³am do Londynu by³am trochê m¹drzejsza, ostro niejsza. Po dwóch dniach pracowa³am. Po kilku nastêpnych zmieni³am pracê na lepsz¹. Ale oprócz angielskiego i doœwiadczenia mia³am odrobinê szczêœcia. Nie trafi³am na nieuczciwych pracodawców, poœredników, nie us³ysza³am nieprzyzwoitych propozycji. Nigdy siê nie dowiem, jak wiele z tego zawdziêczam sobie, ile przypadkowi. Dziesi¹tki osób, które przyjecha³y do Londynu w ostatnich tygodniach maj¹ zupe³nie inne doœwiadczenia. Nie znali jêzyka, tutejszych realiów, zabrak³o im uœmiechu fortuny. Stracili pieni¹dze, wiarê w ludzi i nadziejê na zbudowanie sobie tutaj lepszej przysz³oœci. Zawinili sobie sami, czy padli ofiar¹ nieszczêœliwego zbiegu okolicznoœci? Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie zgrzeszy³ naiwnoœci¹ W tym numerze wracamy do sprawy Polaków koczuj¹cych na Victorii. Polecam materia³ Artura Paprotnego pt. Ludzie z dworca. Ci zaœ, którzy w Londynie trochê ju s¹ i pracuj¹ powinni przeczytaæ tekst Praca w Wielkiej Brytanii. Znajdziecie w nim garœæ praktycznych porad na temat praw i obowi¹zków pracowników. W tym numerze sporo te rozrywki. Jest relacja z wieczoru tym razem tylko dla panów i hiphopowej nocy na Ealingu. Joanna Biszewska ciekawie opowiada o modzie na starocie, która opanowa³a Londyn, a nasz sportowy ekspert Pawe³ Sikora przybli a temat olimpiady. Londyn zosta³ bowiem oficjalnym kandydatem na gospodarza letnich igrzysk i, kto wie, mo e ju za osiem lat nas zaleje kolejna fala imigrantów tym razem kibiców wielkiego sportu. KATARZYNA JAKLEWICZ w n u m e r z e Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Z Londynu 4 6 Britpress Zamordowaæ siebie 7 Prosto z Polski Polska, mieszkam w Polsce 9 Ludzie z dworca Temat numeru 10 Tede Fotoreporta 19 Tylko dla panów 20 Praca w Wielkiej Brytanii 22 Kabaret Moralnego Niepokoju 28 Moda na Vintage 30 Sport Olimpiada w Londynie 32 Komputery Wirusy 35 K¹cik Bronka 37 Zdrowie 38 Felieton 39 Kalendarium 43 English Page 44 Og³oszenia 46 Editorial (Redakcja): Katarzyna Jaklewicz, Artur Paprotny. Marketing: Krzysztof Frais Wydawca: Goniec Limited. Wspó³praca: C. Dziadul, P. Schab, K. Maroszek, A. Faliñska, B. Korwin-Kamieñski, Sk³ad: Rafa³ G³owa Design Transform Point, a-project, Fot: PAP, Archiwum Address: 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing, London W5 2NR Editorial Office (Redakcja): Tel: Marketing: Tel: Classified Ads (og³. drobne): Fax: ISSN , copies. fotomonta i projekt ok³adki Rafa³ G³owa Redakcja Goñca Polskiego nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ publikowanych og³oszeñ. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji og³oszenia bez podania przyczyny. Wykorzystanie materia³ów zamieszczonych w Goñcu Polskim bez pisemnej zgody - zabronione. Goniec Polski does not take responsibility for the advertisment s contents. Reproduction of any part of Goniec Polski without written permission strictly prohibited. Projekt ok³adki Rafa³ G³owa. Ok³adka jest fotomonta em. Goniec Polski 4 czerwca

4 Z E ŒWIATA Porwani w Iraku We wtorek, 1 czerwca, w Bagdadzie zostali porwani dwaj pracownicy przedsiêbiorstwa Jedynka Wroc³awska. Jednemu z nich, Rados³awowi Kadriemu uda³o sie uciec, losy drugiego dyrektora biura Jerzego Kosa, oraz pieciorga uprowadzonych wraz z Polakami Irakijczyków nie sa znane. Rz¹d stara sie ustaliæ okolicznosci i powody porwania powiedzia³ premier Marek Belka. W poszukiwania w³¹czyli sie, oprócz w³adz koalicyjnych i irackich, tak e dzia³acze plemienni i religijni, zarówno sunniccy, jak i szyiccy. Nie potwierdzi³y siê informacje, by w najsciu na biuro Jedynki w Bagdadzie bra³ udzia³ by³y ksiêgowy firmy. Motywem dzialania porywaczy by³a chêæ rabunku. Dzia³ali z niskich pobudek. Pojawi³y siê informacje, e pomaga³ im nasz by³y wspó³pracownik, który zajmowa³ siê ksiêgowosci¹. Nikt jednak tego nie potwierdzi³ zaznaczy³ rzecznik. Jedynki Andrzej Polaczkiewicz. Nie potwierdzi³y siê te informacje, e porywacze za ¹dali okupu. Plaga porwañ pojawi³a siê w Iraku w kwietniu, wkrótce po wybuchu rebelii radykalnego duchownego szyickiego Muktady al-sadra i w trakcie amerykañskiej pacyfikacji zbuntowanego miasta sunnickiego, Faludzy. Ogólem wed³ug stanu na 2 czerwca uprowadzono w Iraku oko³o 60 osób. Ogromna wiêkszoæ z nich zwolniono, dwie (Amerykanin i Polak) uciek³y, a trzy (Duñczyk, W³och i Amerykanin) zosta³y zabite. (Onet.pl) Nie ma rady Desygnowany na tymczasowego premiera Iraku szyita Ijad Alawi oglosi³ we wtorek sk³ad rz¹du i obieca³ poprowadzic kraj ku demokracji. Tego samego dnia iracka Rada Zarz¹dzaj¹ca, która dotychczas by³a namiastka rz¹du i parlamentu, rozwi¹za³a siê, aby gabinet Alawiego móg³ od razu zacz¹æ przejmowanie obowi¹zków. Rzad Alawiego razem z mianowanym we wtorek prezydentem Iraku Ghazim al-jawerem przejmie suwerenna w³adze w kraju 30 czerwca. Do tego czasu najwy sza w³adza w Iraku pozostanie administracja koalicyjna kierowana przez Amerykanina Paula Bremera. W 33-osobowym gabinecie Alawiego wiekszosæ stanowisk objêli ludzie, którzy nie zasiadali ani w Radzie Zarzadzajacej, ani w dotychczasowej radzie ministrów podporzadkowanej Bremerowi. W pierwszym publicznym wystapieniu w charakterze tymczasowego premiera Alawi oswiadczy³, e postara sie uczyniæ z Iraku pañstwo demokratyczne. Po przejeciu suwerennosci przez Irak 30 czerwca dobiegnie koñca okupacja kraju, a administracja koalicyjna zostanie rozwiazana. Za zgoda nowych wladz Iraku pozostana jednak w kraju wojska koalicyjne, aby czuwac nad jego bezpieczenstwem do czasu, gdy zadanie te bêd¹ mog³y przej¹c si³y irackie. W chwili obecnej w Iraku stacjonuje oko³o 138 tysiêcy o³nierzy amerykañskich i oko³o 17 tysiêcy o³nierzy innych krajów koalicji, w tym oko³o 2400 polskich. (Onet.pl) Bush odznacza Papie a Prezydent USA George W. Bush odby³ trzydniow¹ wizyte w Europie Zachodniej, podczas której odwiedzi W³ochy i Francjê. W Watykanie uhonorowa³ Jana Pawla II najwy szym amerykañskim odznaczeniem cywilnym G³ównym przes³aniem stosunkowo krótkiej podró y do Europy by³o upamiêtnienie roli sprzymierzonych, w tym USA, w wyzwalaniu Europy spod okupacji hitlerowskiej. Pobyt w Rzymie odbywa³ sie przy niezwykle zaostrzonych srodkach bezpieczeñstwa - znaczn¹ czesæ miasta zamkniêto i otoczono policja. W pi¹tek W Watykanie prezydent USA wrêczy³ Janowi Paw³owi II najwy sze amerykañskie odznaczenie cywilne - Prezydencki Medal Wolnosci. Papie zosta³ uhonorowany "za lata walki o wolnosæ i za swój wa ny g³os moralny". (Onet.pl) Cosby ³aja czarnych Amerykanów Po ostatnim wyst¹pieniu jednego z najs³ynniejszych amerykañskich komików nikomu nie jest do smiechu. Bill Cosby zaszokowa³ wszystkich swoimi pogl¹dami na temat czarnoskórych Amerykanów. Genialny komik, znany na ca³ym swiecie dziêki programowi Bill Cosby Show, wyst¹pi³ na wielkiej gali w Waszyngtonie z okazji 50. rocznicy wyroku S¹du Najwy szego zakazujacego segregacji rasowej w amerykañskich szko³ach. W obecnosci dziesi¹tków murzyñskich dzia³aczy z ca³ej Ameryki Cosby zaatakowa³ czarnych mieszkañców biednych dzielnic - Wk³adaj¹ ubrania na lew¹ stronê. Czy to nie znak, e cos jest z nimi nie tak? grzmia³ Cosby Czapki zak³adaj¹ sobie ty³em na przód. Spodnie im wisz¹ w kroku do ziemi. O czym to swiadczy? Czekaj¹, a Jezus im podci¹gnie portki? A o czym swiadczy, gdy dziewczyna zak³ada sukienkê tak krótka, ze jej widac krocze, a na calym ciele ma pelno powbijanych jakichs igiel i kolczyków? Z której czesci Afryki to sie wywodzi? Przecie ci ludzie nie s¹ Afrykanami, oni nie maj¹ zielonego pojêcia o Afryce! Bil Cosby oskarzy³ czarnych Amerykanów o brak ambicji i odpowiedzialnosci spo³ecznej, o z³e wychowywanie potomstwa, o beztroski seks nastolatków, nieslubne dzieci, brak poszanowania prawa i brak spo³ecznej pasji, która charakteryzowala pokolenia walczace kiedys o prawa czarnoskórej ludnosci. (Gazeta Wyborcza, AP) 2 Goniec Polski

5 ZPOLSKI Lis w Polsacie Tomasz Lis bêdzie prowadzi³ w Polsacie polityczny show, który pojawi siê ju w jesiennej ramówce. Oprócz tego ma odpowiadaæ za program stacji. 1 wrzeœnia Tomasz Lis obejmie funkcjê cz³onka zarz¹du ds. programowych Telewizji Polsat. To nowe stanowisko w firmie informuje Presserwis. Przyj¹³em tê propozycjê, bo dobrze jest zwiêkszaæ stawkê, o któr¹ siê w yciu gra powiedzia³ Tomasz Lis. To gigantyczne wyzwanie, które wrêcz P³atna s³u ba zdrowia? 2 z³ za wizytê u lekarza domowego, 3-5 z³ za wizytê u specjalisty, 10 z³ pobyt w szpitalu? Tak zak³ada projekt nowej ustawy zdrowotnej w Polsce. Za osoby ubogie maj¹ p³aciæ oœrodki pomocy spo³ecznej. adne decyzje jeszcze nie zapad³y. Nie straszcie opinii publicznej, to nie pomaga mi w pracy - prosi³ wczoraj wicepremier i p.o. ministra zdrowia Jerzy Hausner. Musimy pogodziæ dwie racje: potrzeby medyczne i mo liwoœci finansowe. poch³onie moje zmys³y doda³. Twórca Wiadomoœci TVN zamierza zmodernizowaæ polsatowskie Informacje Bardzo bym chcia³, aby w Informacjach zapanowa³ inny duch. Tu musi byæ pasja, nowa energia wyjaœnia Chcia³bym, aby w rozs¹dnej perspektywie Informacje sta³y siê drugim albo trzecim najwa niejszym programem informacyjnym kraju. Tomasz Lis bêdzie te prowadzi³ w Polsacie polityczny show ( Tomasz Lis Show ), który pojawi siê ju w jesiennej ramówce. Program ma pe³niæ funkcjê opiniotwórcz¹. Producentem ma byæ firma Endemol-Neovision, która w swoim dorobku ma m.in. Big Brothera czy Jestem, jaki jestem. (interia.pl, Onet.pl) Czy TP SA jest piratem? Zrzeszaj¹ce najwiêksze sieci wypo yczalni video Stowarzyszenie Polskich Wideotek krytykuje nowe reklamy Neostrady. Ocenia, e mo na je uznaæ za promowanie piractwa. W telewizyjnej reklamie, któr¹ w ostatnich tygodniach emituj¹ wszystkie du e stacje TV, m³ody ch³opak ledwie wstaje od komputera, gdy s³yszy z ekranu g³os kowboja ze œci¹gniêtego z sieci westernu. W reklamie radiowej Neostrada daje szansê szybkiego skopiowania komedii romantycznej. W Polsce nie ma legalnie dzia³aj¹cych serwerów, które umo liwia³yby œci¹ganie filmów z Internetu. A to oznacza, e w reklamie TP SA promuje siê zachowanie niezgodne z prawem stwierdza w rozmowie z Rzeczpospolit¹ Jacek Wiecki, jeden z za³o ycieli Stowarzyszenia Polskich Wideotek. (Rzeczpospolita, Onet.pl) Projekt przygotowany przez resorty zdrowia oraz pracy i polityki spo³ecznej zak³ada wstêpnie nastêpuj¹ce stawki: 2 z³ za wizytê u lekarza rodzinnego (czyli te za wizytê z dzieckiem u pediatry), 3 lub 5 z³ za wizyty u specjalistów, 10 z³ za pobyt w szpitalu - niezale nie od czasu jego trwania. (Istniej¹ te propozycje, aby 10 z³ wynosi³a op³ata za ka dy dzieñ pobytu, przy pacjent maksymalnie p³aci³by za np. 10, 14 czy 20 dni. Gdyby le a³ d³u ej, nie zap³aci³by wiêcej ni np. 200 z³.), Inwalidzi wojenni raz dostawaliby na leki specjalny rycza³t, ale tylko jeden raz w roku, Czêœciowo odp³atne by³yby sanatoria (p³aci³oby siê za koszty przejazdu oraz czêœciowo za jedzenie i zakwaterowanie), Polacy p³aciliby te za karetkê lub œmig³owiec, jeœli ich wezwanie nie wi¹za³oby siê z ratowaniem zdrowia lub ycia. Z op³at wy³¹czone by³yby osoby niepe³nosprawne. Projekt zosta³ rozes³any do uzgodnieñ miêdzyresortowych. Jaka bêdzie ostateczna wersja ustawy, nie wiadomo. (Gazeta Wyborcza, AP) Kwaœniewski nie przeprosi Giertycha Prezydent Aleksander Kwaœniewski powtórzy³, e najlepszym kandydatem na premiera jest Marek Belka, poniewa on sam i jego ministrowie s¹ ludÿmi, którzy bêd¹ pracowaæ nad najwa niejszymi zadaniami, nie wik³aj¹c siê w politykê. Wed³ug prezydenta, rz¹d ten powinien mieæ czas na zrealizowanie celów do pocz¹tku przysz³ego roku. Aleksander Kwaœniewski powiedzia³, e jeœli chodzi o poparcie rz¹du Belki w Sejmie nie jest skrajnym pesymist¹, przyzna³ te, e odrzucenie tej kandydatury, bêdzie jego pora k¹ wpisan¹ w demokratyczne procedury. Aleksander Kwaœniewski odniós³ siê do s³ów Romana Giertycha, który za ¹da³ od niego przeprosin po niedawnym wywiadzie prezydenta dla Trójki. Rozmówca Sygna³ów Dnia powiedzia³, e nie ma zamiaru przepraszaæ lidera LPR, natomiast to Giertych ma wiele powodów, aby przepraszaæ prezydenta za swoje wypowiedzi. Ja nie oczekujê przeprosin, niech on te ich nie oczekuje - powiedzia³ Aleksander Kwaœniewski. (Onet.pl) Goniec Polski 4 czerwca

6 OL ONDYN Pomo emy! Przedstawiciele g³ównych organizacji polonijnych (POSK, TPP, MPK, SPK, SLP), konsulatu oraz prasy uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Zjednoczenie Polskie w WB. Zastanawiano siê, jak rozwi¹zaæ problem Polaków, którzy przyje d aj¹ do Anglii bez odpowiedniego przygotowania. Nowoprzybyli Polacy s¹ ³atwym ³upem dla nieuczciwych poœredników, oszustów i z³odziei. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili siê, e ci¹gle ma³o rzetelnej informacji i ostrze eñ docieraj¹cych we w³aœciwe miejsca. - Informacje, które ukazuj¹ siê w prasie polonijnej tutaj, w Anglii, s¹ w 50 procentach spóÿnione - sugerowa³ konsul generalny RP w Londynie, Tomasz Trafas - Skierowaliœmy w tej sprawie pismo do polskiego MSZ - poinformowa³ - Apelujemy w nim o zorganizowanie specjalnej konferencji prasowej dla polskich mediów w Polsce, w celu wydania ostrzegawczego komunikatu dla wyje d aj¹cych. Debatowano równie nad sposobami pomocy Polakom, którzy ju tutaj s¹. Konsulat zobowi¹za³ siê pokryæ koszty druku informacyjnych ulotek, finansowe wsparcie obieca³y: Towarzystwo Pomocy Polakom, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i Stowarzyszenie Lotników Polskich. Laura Krzyszczuk ze Zjednoczenia apelowa³a o stworzenie kilkuosobowej grupy wolontariuszy, znaj¹cych jêzyk angielski, do których poszkodowani mogliby siê zwróciæ bezpoœrednio ze swoim problemem. Osoby chêtne do pomocy prosi siê o kontakt pod nr tel (AP) Wszystkich oszukanych przez nieuczciwych poœredników albo pracodawców prosimy siê o kontakt z redakcj¹ Goñca Polskiego. Tel Oko Londynu w d³ugach London Eye, czyli Oko Londynu - jedno z najwiêkszych atrakcji turystycznych Londynu - nie zostanie zmodernizowane. Trzech akcjonariuszy: Marks Barfield Architects, British Airways i Tussaud's Group nie potrafi¹ porozumieæ siê w sprawie sp³aty kredytu. Ogromna (130 mln funtów) po yczka, któr¹ zaci¹gnêli udzia³owcy pod koniec lat 90. powoduje, e inwestycja ci¹gle przynosi straty. Bankowcy ocenili inwestycjê jako "wysoce niepewn¹" i za ¹dali a 24 procent odsetek. Przedstawiciele firmy Marks Barfield Architects zaproponowali partnerom kilka alternatywnych rozwi¹zañ: zmianê warunków umowy kredytowej, zaci¹gniêcie tañszej po yczki w innym banku lub wyemitowanie obligacji. Wszystko po to, by sp³aciæ ów "nieszczêsny kredyt". Oszczêdnoœci mog³yby zostaæ przeznaczone na dalsz¹ rozbudowê Oka. British Airways i Tussaud's Group zapowiedzia³y, e nie popr¹ tych planów. David Marks, cz³onek Zarz¹du MBA, podejrzewa, e firmy te blokuj¹ plany finansowego uzdrowienia Oka Londynu, poniewa zamierzaj¹ przej¹æ 100 procent jego akcji. Nie tak ³atwo da siê to zrobiæ, kiedy przedsiêwziêcie zacznie przynosiæ zyski. (AP) 6 Goniec Polski

7 Zamordowaæ siebie KATARZYNA JAKLEWICZ W ubieg³ych tygodniach zakoñczy³ siê proces i prasa jeszcze raz wróci³a do tematu. Sprawa trafi³a na czo³ówki najpowa niejszych gazet The Guardian czy The Times. Sta³o siê to te okazj¹ do wznowienia dyskusji o wp³ywie Internetu na dzieci. Ca³ej sprawie pikanterii dodaje bowiem fakt, e John ofiara i pod egacz w jednej osobie, zaplanowa³ i zrealizowa³ ca³¹ sprawê przez Internet. Piêtnastolatek zosta³ skazany za pod eganie do morderstwa. Co jednak w ca³ej sprawie najbardziej szokuj¹ce, ofiar¹ mia³ byæ on sam. To pierwszy tego typu przypadek w Wielkiej Brytanii. Komputer prawdê ci powie Wszystko rozpoczê³o siê rok temu. 28 czerwca ubieg³ego roku czternastoletni John w stanie krytycznym trafi³ do szpitala. Mia³ liczne œlady pchniêæ no em, przebite nerki, uszkodzon¹ w¹trobê i woreczek ó³ciowy. Pocz¹tkowo wygl¹da³o to na napad i nieudan¹ próbê zabójstwa. Policja w Altringham, gdzie napad mia³ miejsce, rozpoczê³a poszukiwania. Trop doprowadzi³ do innego nastolatka, okreœlanego jako Mark, który poda³ siê za œwiadka i opisa³ doros³ego napastnika. Analiza materia³u nagranego przez uliczne kamery wzbudzi³a jednak podejrzenia Mark i John zniknêli z pola widzenia kamer zupe³nie sami. Wykluczono udzia³ w ca³ej sprawie osób trzecich. John zmuszony by³ przyznaæ, e owszem, sprawc¹ jest Mark, utrzymywa³ jednak, e nie ma pojêcia, dlaczego zosta³ zaatakowany. Dopiero, kiedy okaza³o siê, e obaj ch³opcy poznali siê przez Internet na czacie policja wziê³a pod lupê ich komputery. Przeœledzono 58 tysiêcy wersów korespondencji. Wyniki analizy by³y szokuj¹ce. Zadanie dla szpiega M³odszy z ch³opców najpierw przedstawi³ siê jako szesnastoletnia dziewczyna. Po jakimœ czasie fikcyjna szesnastolatka przedstawi³a Markowi swojego brata, którym by³ John. W miarê rozwoju sytuacji John wymyœla³ kolejne postaci, w które siê wciela³. Konwersuj¹c z Johnem, Mark myœla³, e rozmawia z conajmniej piêcioma ró nymi osobami. Co najbardziej przera aj¹ce, czternastolatek uknu³ ca³a intrygê, aby znaleÿæ w³asnego mordercê. Najwa niejsz¹ tych fikcyjnych postaci by³a niejaka Janet, 42 letnia agentka brytyjskiego wywiadu. Janet (czyli tak naprawdê John) zdradzi³a Markowi, e wywiad werbuje szpiegów. Szesnastoletni Mark mia³ rzekomo szansê zostaæ jednym z nich. Wczeœniej musia³ jednak udowodniæ, e nadaje siê na szpiega i spe³niæ powierzone mu zadania. Najwa niejszym by³o zamordowanie Johna, którzy jak powiedzia³a Janet (czyli sam John) by³ chory na raka. Nagrod¹ mia³a byæ praca w wywiadzie, broñ i co najmniej pó³ miliona funtów w gotówce. Przez jakiœ czas omawiano szczegó³y i feralnego 28 czerwca Mark dosta³ zlecenie: mia³ zasztyletowaæ Johna. Postanowi³ staraæ siê o BRITPRESS posadê szpiega i zrealizowaæ zadanie Klikanie szkodzi Gdy sprawa trafi³a na wokandê, sêdziowie nie kryli, e maj¹ twardy orzech do zgryzienia. Dobry autor powieœci kryminalny nie wymyœli³by takiej intrygi. skomentowa³ na ³amach The Guardian sêdzia David Maddison. Sprawa nie przypomina³a adnej innej. Nie wiadomo by³o w³aœciwie, kto jest sprawc¹, a kto ofiar¹. Obie zamieszane osoby by³y nieletnie nie mog³y wiêc podlegaæ prawu karnemu dla doros³ych i otrzymaæ kar w pe³nym wymiarze. Ostatecznie John zosta³ uznany winnym pod egania do morderstwa. Otrzyma³ trzyletni nadzór prokuratora. Zakazano mu te kontaktów z Markiem i u ywania Internetu bez œcis³ego nadzoru doros³ych. Marka skazano na dwuletni nadzór prokuratora za usi³owanie morderstwa. W normalnych okolicznoœciach by³yby to kary wieloletniego pozbawienia wolnoœci podkreœla³ sêdzia Maddison. S¹d, z niema³ym wysi³kiem, zadecydowa³, co zrobiæ w tej sprawie. Co zrobiæ z negatywnym wp³ywem Internetu na dzieci tego nie wie nikt. Anonimowoœæ Internetu mo e bowiem nadal zachêcaæ do realizacji najniebezpieczniejszych pomys³ów. Na razie, wœród proponowanych rozwi¹zañ, najczêœciej pojawia siê pomys³ wprowadzenia przymusowego nadzoru internetowych czatów. ACCOUNTAX ASSOCIATES OFERUJEMY US UGI W ZAKRESIE Rozliczenia podatkowe: -osób samozatródniaj¹cych siê -cis vouchers -limited companies Rejestracja w biurze podatkowym Rejestracja Limited Companies Kredyty mieszkaniowe T³umaczenia dokumentów Przygotowanie CV Pomoc w wype³nianiiu dokumentów oraz prowadzenie korespondencji Umowy Biznesowe Porady prawne tel mob Goniec Polski 4 czerwca

8 L ONDYN Prywatna poczta? Dlaczego Dziennik jest dziennikiem? Wielk¹ cierpliwoœci¹ i opanowaniem wykaza³ siê Grzegorz Ma³kiewicz, redaktor naczelny Dziennika Polskiego, podczas spotkania z Ko³em Cz³onków Indywidualnych ZP, które odby³o siê 19 maja POSK-u. Sala zasypa³a redaktora gradem pytañ: Dlaczego Dziennik nie jest za darmo? Dlaczego jest taki, jak inne gazety? Dlaczego Dziennik nie publikuje wszystkich listów od czytelników? Dlaczego stosuje cenzurê? Dlaczego uprawia propagandê Partii Pracy? Dlaczego uprawia politykê Izraela? Dlaczego jest sponsorowany przez organizacje ydowskie? Dlaczego nie drukuje artyku³ów w jêzyku angielskim? Dlaczego nie ma w nim reklam? Dlaczego dyrektor S. jest dyrektorem? Dlaczego redakcja by³a w Polsce w czasach PRL-u? Kto powo³a³ powierników? Dlaczego Dziennik nie ukazuje siê tylko w œrody i w soboty? Redaktor Ma³kiewicz okreœli³ kierunek, w jakim powinna pójœæ gazeta: zwiêkszenie nak³adu, poprawienie dystrybucji, zaktywizowanie reklamodawców. (AP) W³adze Royal Mail poinformowa³y, e zamierzaj¹ sprzedaæ czêœæ placówek poczty swoim pracownikom. Ma to zniechêciæ brytyjskie ministerstwo skarbu przed pe³n¹ prywatyzacj¹ firmy. Jak na razie rz¹d nie potwierdza tych informacji, ale wszystko wskazuje, e jest to wielce prawdopodobne. Royal Mail, jako jedna z niewielu spó³ek, opar³a siê masowej prywatyzacji pañstwowych przedsiêbiorstw, które przeprowadzano w Wielkiej Brytanii za rz¹dów Margaret Thather, na pocz¹tku lat 80. Pocztowego giganta próbowano prywatyzowaæ jeszcze potem kilkakrotnie. Nigdy jednak pocztowcy i rz¹d nie potrafili siê dogadaæ. Czêœciowa prywatyzacja, któr¹ chce przeprowadziæ obecnie zarz¹d poczty ma polegaæ na odp³atnym przekazaniu po³owy placówek pracownikom firmy. Nowi w³aœciciele zyskaliby czêœciow¹ niezale noœæ w kierowaniu oddzia³ami. Allan Leighton, prezes Royal Mail, chce, by pracownicy mogli uzyskaæ 51 procent akcji spó³ki. Reszta pozasta³aby w rêkach pañstwa. Zyski z prywatyzacji mia³yby zostaæ przeznaczone na modernizacje urz¹dzeñ i - podwy ki dla pracowników. Rz¹d chcia³by, aby pieni¹dze trafi³y do pañstwowej kasy. Napiêt¹ sytuacjê potêguj¹ zbli aj¹ce siê wybory, a tak e fakt, i w ubieg³ym roku finansowym Royal Mail osi¹gnê³a bardzo dobre rezultaty. Królewska poczta istnieje od ponad 350 lat i zawsze by³a w³asnoœci¹ pañstwa. (AP) 8 Goniec Polski

9 Jest! Jest! Jest! Co prawda mia³ byæ nowy premier, a jest... nowa komisja œledcza, ale ró nica praktycznie adna: nowy premier sytuacji w Polsce zapewne nie zmieni, a nowa komisja zapewne nie rozwi¹ e zagadki, któr¹ ma rozwi¹zaæ. P ROSTO Z POLSKI Polska, mieszkam w Polsce PRZEMYS³AW BOGACKI Kandydaturê premiera (po nieudzieleniu Markowi Belce wotum zaufania) mia³ zg³osiæ Sejm. Oczywiœcie mimo wielokrotnego przesuwania terminu nie zg³osi³ i teraz ruch nale y znów do prezydenta. Kwaœniewski zapewne znów postawi na Belkê (w sumie powinno byæ: spróbuje podeprzeæ siê Belk¹, ale o tym póÿniej), choæ szanse na zwyciêskie g³osowanie wydaj¹ siê ma³e. Co jednak najwa niejsze - przynajmniej wed³ug deklaracji - kluczowa w tym g³osowaniu Socjaldemokracja Polska, w zamian za poparcie Belki chce przyspieszonych wyborów jesieni¹ tego roku. Jeœli SdPl nie poprze by³ego g³ównego ekonoma okupacyjnych w³adz Iraku, wybory odbêd¹ siê w sierpniu. Prócz tego, czy wypoczywaj¹cy na wakacjach elektorat Platformy Obywatelskiej pójdzie zag³osowaæ na swych pupili i czy PO pokona Samoobronê, nic emocjonuj¹cego w wyborach sierpniowych nie ma. W paÿdziernikowych jeszcze wiêksza nuda. Dlatego o nowym premierze i nowych wyborach koniec mowy czas zaj¹æ siê now¹ komisj¹. Niestety, nie zbada ona ultrag³upoty krakowskich radnych. A szkoda. Rajcy najpierw chcieli zakazaæ sprzeda y alkoholu w obrêbie Rynku, s³yn¹cego z setek mniejszych i wiêkszych kafejek, restauracji i klimatycznych klubów. Pewnie Skrzynecki przewróci³by siê w grobie, gdyby siê dowiedzia³, e w jego Piwnicy pod Baranami te nie mo na siê napiæ lampki wina. Restauratorzy te przewróciliby siê, a w³aœciwie padli. Na szczêœcie jednak pad³ ten beznadziejnie g³upi pomys³. Potem by³a równie ciekawa idea zakazu handlu w niedziele (tak e zosta³a odrzucona), ale to, co wymyœlili radni teraz, to ju zakrawa na art. Niestety, nie wart ani tynfa, ani z³amanego szel¹ga, ani nawet wdowiego grosza. Otó : na Rynku w Krakowie stoi kilka kilkanaœcie meleksów. Komu nie chce siê chodziæ, wsiada w taki wózek i pan przewodnik z fachowym komentarzem obwozi po starym Krakowie. Komuœ jednak to przeszkadza³o i zakaza³... nie, nie zakaza³ kursowania po Rynku, zakaza³... postoju na Rynku. Mia³o to uporz¹dkowaæ najwiêkszy taki plac Europy, ale spowodowa³o jeszcze wiêkszy ba³agan. Kierowcy meleksów nie mog¹ staæ, wiêc... je d ¹ sobie weso³o wokó³ Sukiennic. Starsze panie truchtaj¹ teraz za wózkami, a obcokrajowcy pukaj¹ siê w czo³o, kiedy chc¹ wsi¹œæ do pustego wózka, a kierowcy z ujmuj¹cym uœmiechem odje d aj¹ im sprzed nosa. Przypomina mi to skecze Monty Pythona choæ pewnie ma³o zabawne dla kierowców, którzy trac¹ klientów i zarobek oraz dla turystów, którzy goni¹ wózki. Ale có... dobrze, e pad³ te idiotyczny pomys³ sprzed kilku lat o zakazie wjazdu na Rynek karetek pogotowia; wtedy mog³oby dos³ownie paœæ sporo krakowian. Pad³ te pomys³, by wersj¹, która wyjaœni aferê Rywina by³ raport Anity B³ochowiak z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pos³anka, która siedzi tu obok Sebastiana Florka, niegdysiejszej gwiazdy reality show, zapewne pozazdroœci³a blichtru swemu koledze i te zaczê³a siê wyg³upiaæ przed kamerami. Stwierdzi³a, e Rywin poszed³ do Michnika sam, e nikt go nie wysy³a³, a ju na pewno nie ekspremier Miller. Brawo jeœli by³oby to telewizyjne show. Niestety chodzi³o o kupowanie ustawy! A ustawa dotyczy³a mediów, czyli wielkich pieniêdzy. Grupa trzymaj¹ca w³adzê jak sam okreœli³ to Rywin w s³awnym nagraniu z gabinetu szefa Gazety Wyborczej pieniêdzy pewnie nie zarobi³a, ale to jeszcze nie powód, by jej nie ukaraæ! Nie wiem czy do tego wniosku dosz³a wiêkszoœæ pos³ów, czy to tylko przez proceduralny ba³agan panuj¹cy w polskim Sejmie, ale sta³o siê tak, e pos³owie zrezygnowali z raportu B³ochowiak, a jako bazowy wybrali raport Zbigniewa Ziobro, pos³a Prawa i Sprawiedliwoœci. To najostrzejszy raport, stworzony po niemal pó³torarocznych pracach komisji œledczej. Ziobro ¹da w nim miêdzy innym postawienia przed Trybuna³em Stanu by³ego ministra sprawiedliwoœci Kurczuka, by³ego szefa rz¹du Millera i aktualnego prezydenta Kwaœniewskiego. NieŸle. Jako prezydent nigdy nie z³ama³em polskiego prawa. Zarzuty, jakie usi³uj¹ postawiæ mi niektórzy pos³owie traktujê jako przejaw politycznej, przedwyborczej gry - tak Aleksander Kwaœniewski komentowa³ zbieranie g³osów pod wnioskiem o postawienie go przed Trybuna³em. Ziobro chce, by prezydent odpowiedzia³ za to, e mimo wiedzy o korupcyjnej propozycji, jak¹ Michnikowi z³o y³ Rywin, Kwaœniewski nie zawiadomi³ prokuratury. Prezydent podparty Belk¹ ratuje siê chêci¹ ratowania pañstwa, ale do zg³oszenia wniosku pewnie wystarczy poparcia. Wniosek popar³a ca³a opozycja z wyj¹tkiem SdPl. Jeden z jej liderów, prof. Tomasz Na³êcz mówi³ radiu RMF, e Je eli chcieæ, by rozliczaæ prezydenta z niezawiadomienia prokuratury, to trzeba by by³o precyzyjnie ustaliæ, którzy w funkcjonariuszy publicznych te o tej aferze wiedzieli i im wszystkim postawiæ ten sam zarzut. Jak na profesora doœæ infantylne uzasadnienie. Analogicznie mo na powiedzieæ by oskar yæ kogoœ o to, e nie poinformowa³ o zabójstwie trzeba oskar yæ wszystkich, którzy kiedykolwiek nie zg³osili policji morderstwa. Niby œmieszne, ale... Ma³o œmieszne jest te powo³anie kolejnej komisji œledczej która ma wyjaœniæ dlaczego zatrzymano by³ego prezesa polskiego giganta naftowego Orlen. Sk³ad komisji i tak zmieni siê po wyborach (czy to sierpniowych, czy to paÿdziernikowych) wiêc znów pewnie nie dowiemy siê czy Modrzejewskiego zatrzymano na polecenie Millera, czy te nie. Polska, mieszkam w Polsce œpiewa³ jeszcze za komuny pan Kazimierz Staszewski. Komuniœci lekko zró owieli, wrócili i tekst znów sta³ siê aktualny. Mo e przynajmniej uratuje nas Unia? Ale co jeœli ekipa Millera rozmotuje nie tylko Polskê, ale te Uniê? Panie Kazimierzu, niech pan nie pisze proroczej piosenki Unia, mieszkam w Unii... R E K L A M A Goniec Polski 4 czerwca

10 TEMAT NUMERU W poprzednim numerze opublikowaliœmy reporta o Polakach koczuj¹cych na dworcu Victoria. Tekst wywo³a³ burzliwe reakcje. W tym numerze postanowiliœmy wiêc kontynuawaæ temat i jeszcze raz przyjrzeæ siê sprawie z ró nych stron. Ludzie z dworca Rozmawiaj¹c œciszonymi g³osami, dzielili siê ARTUR PAPROTNY doœwiadczeniami minionego dnia, udzielali sobie porad i wzajemnych ostrze eñ. Tamtej nocy by³em te œwiadkiem ingerencji brytyjskiej policji. Œpi¹cych postawiono na nogi, N a dworcu Victoria Coach by³em w nocy czêœæ zosta³a wylegitymowana, sprawdzono 16/17 maja. Zobaczy³em kilkudziesiêciu bilety powrotne. By³o bardzo nieprzyjemnie, ludzi roz³o onych na kocach, karimatach, w œpiworach i na w³asnych ubraniach, Dlaczego ci ludzie tam tkwili? Dlaczego nie Polaków potraktowano szorstko i z pogard¹. zmaltretowanych, brudnych, przestraszonych. udali siê do hoteli, do mieszkañ, do domów? Byli tam Polacy, Rosjanie, S³owacy i Czesi. Poniewa nie mieli pieniêdzy. Poniewa nie Polaków by³o najwiêcej. Spali pod go³ym znali jêzyka angielskiego i nie wiedzieli niebem, na chodnikach, na murkach, poœród zupe³nie, co z sob¹ pocz¹æ. Poniewa pozwolili siê oszukaæ, zawierzaj¹c komuœ, kto podró nych toreb, plecaków, termosów z kaw¹ i pustych kubków. Niektórzy czuwali. obieca³ im pracê, mieszkanie, ale nie da³ niczego. Zazwyczaj oko³o 200 funtów. Ludzie z dworca czekali wiêc na autokary powrotne do kraju, czekali na przypadkow¹ dorywcz¹ pracê, na ³ut szczêœcia, na cud. Moja obecnoœæ tam, na Victorii, mia³a ci¹g dalszy. Kilka osób z dworca uda³o mi siê namówiæ, aby nastêpnego dnia uda³y siê na policjê i poprosi³y o pomoc. Policja skierowa³a ich do POSK-u, do Zjednoczenia Polskiego. Poszli wiêc, na piechotê, z Victorii na Ravenscourt Park. Wczeœniej próbowali szczêœcia w polskiej ambasadzie i w konsulacie, podobno bezskutecznie. W Zjednoczeniu, Ma³gorzata Sztuka i Laura Krzyszczuk pomog³y znaleÿæ najbardziej potrzebuj¹cym nocleg w prywatnych domach i pieni¹dze z prywatnych portfeli na kilka biletów powrotnych. Kiedy patrzy³em, jak dwie kobiety zabieraj¹ z dworca do swego samochodu roztrzêsione kobiety, z ich tobo³ami, garnuszkami, i ca³ym tym biwakiem, przypomnia³em sobie postacie naszych dawnych, szkolnych lektur: Judyma, Wokulskiego, czy Si³aczkê. Po raz pierwszy raz w yciu by³em œwiadkiem aktu filantropii w najczystszej postaci. Zastanawiam siê jednak, czy o to w³aœnie chodzi. Czy tak ma wygl¹daæ nasza pomoc? Ilu ludziom mo na pomóc w ten sposób? 11 dni po tamtej nocy Zjednoczenie Polskie zorganizowa³o specjalne spotkanie, na które zaproszono: konsulów, ksiêdza, polskie organizacje charytatywne, prasê. Radziliœmy nad sposobem rozwi¹zania problemu. Konsulat zobowi¹za³ siê pokryæ koszty ulotki, która bêdzie przestrzegaæ przed oszustami, informowaæ z jakich najtañszych noclegów mo na skorzystaæ w tragicznej sytuacji. Czy rozpowszechnienie ulotki rozwi¹ e problem? Zobaczymy. Tymczasem jest to jedyne remedium, jakie wymyœliliœmy. Oby szybko zadzia³a³o. Dziêkujê za tak¹ pomoc! - Dlaczego koczuje pani na dworcu? - Przyjechaliœmy tutaj do pracy, nie na dworzec koczowaæ. Gdyby nas nie okradli, to byœmy wrócili do kraju samolotem. - Czy zwróci³a siê pani o pomoc do polskiego konsulatu? - W tej chwili na terenie ambasady jesteœmy traktowani jak œmiecie. Tam siê nie liczy cz³owiek! - By³a pani w ambasadzie, czy w konsulacie? - Ja by³am i w ambasadzie i w konsulacie. Do ambasady nas w ogóle nie wpuszczono, poniewa by³o za póÿno. Do ambasady i konsulatu jest kawa³ drogi, trzeba by³o iœæ na piechotê. Bo przecie nie wsi¹dê do autobusu, kiedy nie mam biletu, bo by mnie zamknêli. Zreszt¹ tu siê nie da wsi¹œæ bez biletu. No, wiêc poszliœmy do konsulatu. Tam nawet mi nie pozwolono r¹k umyæ i skorzystaæ z toalety. No, wiêc dziêkujê bardzo za tak¹ pomoc! - Jak potraktowano pani¹ w konsulacie? - A, proszê pani, proszê sobie dzwoniæ do kraju! Myœmy uruchomi³y tak¹ liniê, e mo na dzwoniæ za darmo do rodziny. Ja mówiê, e chyba do pani zadzwoniê, bo akurat ja mam tak¹ sytuacjê, e rodzina nie ma dostêpu do moich pieniêdzy. Ja mówiê po prostu, e ja chcê na przyk³ad bilet kredytowy do kraju i proszê mi w tym pomóc. - I co? - I nic.dosta³am kartkê, na której by³ bezp³atny numer telefonu, pod jaki mam dzwoniæ do Polski. Zostawi³am sobie tê kartkê na pami¹tkê mojego pobytu w Anglii. - Czy ktoœ pañstwu pomóg³ do tej pory? - Najwiêcej pomocy w tym kraju uzyskaliœmy od ludzi, e tak powiem, z marginesu spo³ecznego, od ludzi bezdomnych. Tutaj, niedaleko dworca, jest punkt opieki spo³ecznej. Mo na tam dostaæ œniadanie, mo na dostaæ obiad, cz³owiek nie jest przez innych dyskryminowany. Tutaj, na Victorii, to czujemy siê jak menele, jak bandziory, jak byœmy nie wiem, co zrobi³y. Rozmowê przeprowadzono 17 maja, na dworcu Victoria Coach. Tego samego dnia pani El bieta, wraz z 14 innymi osobami, zosta³a przenocowana w prywatnym domu Moniki Sztuki. Nazajutrz wróci³a do Polski. 10 Goniec Polski

11 TEMAT NUMERU Rozmowa z Tomaszem Trafasem, Konsulem Generalnym RP w Wielkiej Brytanii Cz³owieku jesteœ doros³y! - Panie konsulu, jakiej pomocy mo e udzieliæ konsulat Polakom, którzy przyjechali do Anglii w poszukiwaniu pracy? - Przede wszystkim konsulat nie ma mo liwoœci, ani obowi¹zku szukania dla tych ludzi pracy. Rola konsulatu ogranicza siê w du ej mierze do informowania. Choæ, jak siê okazuje, informacje te nie zawsze docieraj¹ tam gdzie trzeba. Ludzie po prostu nie wiedz¹, gdzie informacji szukaæ. Wielu nie korzysta z Internetu, s³ucha za to rad kolegów, niekoniecznie prawdziwych maja, w nocy, by³em na dworcu Victoria. Tam koczuj¹ ludzie, którzy zostali oszukani przez nieuczciwych poœredników. - To s¹ ludzie trochê zagubieni i zastraszeni. Oni siê boj¹ wyjœæ poza teren dworca. Nie dlatego, e im ktoœ krzywdê zrobi, ale dlatego, e nie wiedz¹ co zrobiæ. - Zostali oszukani lub okradzeni. - Nie jest to dla nas rzecz pochlebna, e jeden rodak wykorzystuje niewiedzê i s³aboœæ drugiego rodaka. Po pierwszym maja pojawi³a siê ca³a masa spryciarzy, którzy eruj¹ na innych. - Spryciarze s¹ w Londynie od wielu lat. Co robi konsulat, jeœli ktoœ, kogo oszukano, prosi o pomoc? - Umo liwiamy na przyk³ad porozumienie siê z rodzin¹ w Polsce. Udostêpniamy darmowy telefon. Pomagamy te w przesun¹æ termin biletu powrotnego, aby cz³owiek, który nie ma tutaj perspektyw, móg³ jak najszybciej wyjechaæ. - Jeœli tego biletu dana osoba nie ma? - W takich przypadkach proponujemy najpierw, by rodzina z Polski przes³a³a pieni¹dze na powrót poprzez Western Union. To jest najprostsza droga. Oczywiœcie to kosztuje. Jeœli przes³anie pieniêdzy przez rodzinê jest niemo liwe, staramy siê pomóc w uzyskaniu po yczki ze skarbu pañstwa. Jest to oczywiœcie po yczka zwrotna. - Czy wszyscy mog¹ liczyæ na tak¹ po yczkê? - Nie mamy nieograniczonych mo liwoœci. Konsulat nie jest kas¹ zapomogowopo yczkow¹. - Jakie s¹ kryteria przyznawania po yczek? - Kryteria s¹ za ka dym razem indywidualne. Nie ma sztywnych regu³. Nie przyznajemy po yczek na przyk³ad wszystkim tym, którzy s¹ w Anglii po raz pierwszy, albo tym, którzy s¹ tutaj ju tydzieñ. Rozpatrujemy ka d¹ sprawê z osobna. Licz¹ siê wzglêdy zdrowotne, rodzinne, drastycznoœæ danego przypadku, to, czy kogoœ okradli - Przecie mo na powiedzieæ, e wszystkich tych na Victorii okradli! - Mówiê o kradzie y takiej jak: kradzie baga u, czy kradzie pieniêdzy z kieszeni. Konsulat udziela pomocy tym, którzy ulegli przypadkom losowym. Trudno zaklasyfikowaæ do przypadków losowych fakt, e ktoœ podda³ siê sugestii og³oszenia w gazecie, albo, e ktoœ uwierzy³ w jakiœ telefon, w poœrednika, który wzi¹³ pieni¹dze i znikn¹³. To nie s¹ przypadki losowe. Tu chodzi o bardziej drastyczne sprawy: o utratê ca³ego mienia, chorobê, i tym podobne. - Ci ludzie przyjechali w dobrych intencjach. Chcieli legalnie, uczciwie pracowaæ.. - Ludzie musz¹ zrozumieæ, e tutaj nie wszyscy czekaj¹ na tych, którzy chc¹ podj¹æ pracê. Praca w Anglii jest, tylko trzeba umieæ jej szukaæ. S¹ na przyk³ad na wielu witrynach og³oszenia typu: przyjmê pomoc do kuchni, przyjmê do baru, itd. Tylko, e cz³owiek, który nie zna angielskiego, nawet nie wie, e jest adresatem tych og³oszeñ. On tego nie rozumie. On czeka na poœrednika. - Osoby, które spotka³em na Victorii, myœla³y, e ju na dworcu znajd¹ jakieœ biuro poœrednictwa pracy. - Nikt na dworcu biura poœrednictwa nie otworzy. Ani w³adze brytyjskie, ani adne inne agendy, nigdy nie mia³y zamiaru czegoœ takiego zrealizowaæ. Poœrednictwem pracy zajmuj¹ siê w Anglii odpowiednie instytucje, choæby Job Centre. Problem w tym, e osoba bez znajomoœci jêzyka angielskiego, czy pomocy kogoœ znajomego, kolegi, tutaj na miejscu, do Job Centre nie trafi. - Ambasada brytyjska w Polsce przyjmuje zg³oszenia poszkodowanych o konkretnych przypadkach oszustw, wy³udzeñ pieniêdzy, nieuczciwych biurach poœrednictwa pracy, itd. Rz¹d brytyjski deklaruje chêæ walki z oszustami. Czy konsulat polski mo e w³¹czyæ siê w tê akcjê? - Konsulat nie mo e przyj¹æ na siebie roli organów porz¹dkowych, czy policyjnych. Ta sfera dzia³añ nale y do organów, które mog¹ prowadziæ dzia³ania operacyjne. My mo emy wspieraæ ich naszymi informacjami i spostrze eniami. Jesteœmy w bardzo niedogodnej sytuacji, bo ca³a sprawa dotyczy z obu stron naszych obywateli. Zarówno ten, który przekracza prawo, jak i ten, który pada ofiar¹ przestêpstwa, czy oszustwa jest Polakiem na terenie obcego kraju. Konsulat musi interesowaæ siê obiema stronami. Dla nas sytuacja jest naprawdê smutna i enuj¹ca. Z jednej strony jest rodak i z drugiej strony jest rodak. - Kilka z osób nocuj¹cych na Victorii, skar y³o siê, e w konsulacie Ÿle ich potraktowano. Jak Pan skomentuje wypowiedÿ Pani El biety z Warszawy? - To jest g³os zdesperowanego cz³owieka, który przychodzi do polskiego urzêdu i chce umyæ rêce, skorzystaæ z prysznica, poniewa nie korzysta³ z prysznica przez ostatnie 4 dni. Byæ mo e oczekuje, e go czymœ poczêstuj¹, e pozwol¹ mu usi¹œæ, odpocz¹æ, itd. Ja rozumiem, e to wynika z desperacji, z ogólnego roz alenia. Taka osoba myœli pewnie: wszystko idzie do ty³u, nic siê nie udaje i jeszcze mnie tam nie wpuœcili! Psychologicznie jest to zrozumia³e. Mam œwiadomoœæ, e osoby, które tutaj przyje d aj¹, czêsto przeznaczy³y na ten wyjazd swe ostatnie oszczêdnoœci Z drugiej strony, trzeba mieæ œwiadomoœæ, e placówka dyplomatyczna nie mo e zamieniaæ siê w punkt pomocy charytatywnej, w noclegowniê, przytulisko, itd. Istnieje na przyk³ad Komitet Pomocy Polakom, który w sytuacjach najbardziej drastycznych usi³uje pomóc. My, de facto, nie jesteœmy w stanie takiej pomocy udzieliæ. - Ta kobieta mówi³a, e chcia³a po yczkê na bilet powrotny, otrzyma³a zaœ ulotkê z Western Union. - Ona chcia³a pomocy, ale sama nie wiedzia³a, jakiej. Powiedziano jej zapewne na pocz¹tku: proszê skorzystaæ z Western Union. - Czy wie Pan, co jest na tej ulotce napisane? - Nie - Przeœlij pieni¹dze bliskim do ka dego miejsca na ziemi. Nie dostrzega Pan ironii tego zwrotu? Jakie wra enie mo e wywo³ywaæ takie sformu³owanie na kimœ, kto w³aœnie stracili prawie wszystkie swoje pieni¹dze? - No, ale to nie my wydajemy tê ulotkê. Ulotki te wydawane s¹ przez Western Union. Jest to poœrednik w przesy³aniu pieniêdzy. - Western Union jest instytucj¹ stricte komercyjn¹. - Zdecydowanie. I, jako taka, jest zainteresowane tym, aby jak najwiêcej ludzi przesy³a³o swoje pieni¹dze... - Pañstwo przekazuj¹ wiêc poszkodowanym nie swoje informacje, ale informacje komercyjnej firmy. - O ile mi wiadomo, nie ma innej firmy, przez któr¹ mo na dokonaæ przekazu pieniêdzy w ci¹gu kilku godzin. - A umycie r¹k, skorzystanie z toalety? - Z doœwiadczenia wiem, e ludzie mówi¹ zazwyczaj tê prawdê, która jest im w danym momencie najwygodniejsza. Ludzie nie przedstawiaj¹ ca³ej wersji wydarzeñ. Przybieraj¹ postawê roszczeniow¹. A postawy roszczeniowe wzbudzaj¹ dystans miêdzy ludÿmi: Bo mnie siê nale y! Mo na mówiæ mnie siê nale y, ale cz³owieku jesteœ doros³y! Wiesz, co robisz, odpowiadasz za siebie, ryzykujesz. My nie mo emy ponosiæ kosztów twojego ryzyka. cd > Goniec Polski 4 czerwca

12 Jarek Wierzbicki independent mortgage broker 20 lat doœwiadczenia na Brytyjskim rynku Najni sze ceny, najszybszy serwis 20A The Mall Ealing, London W5 2PJ tel: mob: Na przeciwko polskiego koœcio³a na Ealingu 12 Goniec Polski

13 Czêsto jest tak, e ludzie do koñca mami¹ siê nadziej¹: - a mo e nastêpnego dnia zdarzy siê dobry traf i praca siê znajdzie? Czekaj¹ wiêc, a kiedy nie maj¹ ju zupe³nie pieniêdzy, wtedy pukaj¹ do drzwi konsulatu, albo ambasady. Ja nie twierdzê, e trzeba odmawiaæ pomocy. Ale trzeba zrozumieæ te drug¹ stronê. Trzeba siê liczyæ z tym, e wejœcie do placówki dyplomatycznej nie jest kwesti¹ zapukania do drzwi. W dobie ogromnego uwra liwienia na wszystko, co mo e nieœæ w sobie ryzyko niebezpieczeñstwa, sabota u, nie mo na wpuœciæ wszystkich, ot tak sobie, i pozostawiæ bez kontroli. Trzeba wczuæ siê w rolê ochrony, którego zadaniem jest pilnowanie budynku. - Gdzie powinny szukaæ noclegu osoby z Victorii? - Jest kilka polskich hotelików z ni szymi cenami, ale one s¹ rozsiane po dalszych miejscach, z dala od centrum: na Ealingu, na Acton. Oczywiœcie istniej¹ w Londynie darmowe noclegownie, tyle, e to s¹ miejsca dla ludzi z ulicy. Szczerze mówi¹c, bardzo bym nie chcia³, aby Polacy trafiali do tych noclegowni. To s¹ spo³eczne do³y. Tam œpi¹ bezdomni. Nie mo na zaliczyæ do nich Polaków, którzy przyjechali tutaj. Przecie oni zazwyczaj maj¹ swój dom, w Polsce. Jeœli nie mog¹ daæ sobie rady, powinni wróciæ. - Rozwi¹zanie problemu? - Myœlê, e kolosalne znaczenie ma prasa. Generalnie wa ne jest, by lepsza i bardziej dok³adna informacja dociera³a do ludzi w Polsce, przed ich wyjazdem. Informacje, które ludzie otrzymuj¹ tutaj, w Anglii, czêsto s¹ spóÿnione. One powinny znaleÿæ siê w rêkach ludzi, zanim wsi¹d¹ do autobusu. - Dziêkujê za rozmowê Rozmawia³ Artur Paprotny Œwiata nie zmieni³am Rozmowa z Ma³gorzat¹ Sztuka, Sekretarzem Generalnym Zjednoczenia Polskiego - Pani Moniko, pojecha³a pani na dworzec Victoria i zabra³a kilkunastu ludzi do siebie, do domu - Kilka osób przysz³o najpierw do nas, do Zjednoczenia. Przez trzy godziny wêdrowali na piechotê z Victorii do POSK-u. Na Victoriê pojecha³am z Laur¹ Krzyszczuk, potem pomog³a nam jeszcze Janka Kwiatkowska. Kiedy zaczê³am z nimi rozmawiaæ a zaczê³am od kobiet, bo wydaje mi siê, to mog³y byæ prawdziwsze historie us³ysza³am, e ka dy z nich zosta³ oszukany, albo przynajmniej wprowadzony w b³¹d. Niektórych to nawet s¹siedzi okradli w autobusie! - Ile osobom pani pomog³a? - Zajê³yœmy siê grup¹ 15 osobow¹. Zorganizowa³yœmy im nocleg. Laura zabra³a do siebie dwie osoby, dwie osoby ulokowa³a gdzieœ u znajomych. Ja zabra³am do siebie piêæ osób, Czwórk¹ zajê³a siê moja znajoma. Œpi¹ zreszt¹ tam do dziœ. Na Victorii pozostali ci najbardziej odporni. Cztery osoby namówi³am do powrótu do Polski. - Mieli bilety? - Zap³aci³yœmy za ich bilety z w³asnej kieszeni. Z reszt¹ pojecha³yœmy do konsulatu organizowaæ po yczki. Tym, którzy nie chcieli wracaæ, bo nie bardzo maj¹ gdzie, pomagamy znaleÿæ pracê. Oni w³aœciwie ka dego dnia wracaj¹ do Zjednoczenia - Nie ba³a siê pani nocowaæ obcych ludzi w swoim domu? - To by³ naturalny odruch. Tylko wtedy, gdy tam jesteœ, mo esz coœ takiego zrobiæ. Jeœli ich nie widzisz: brudnych, œmierdz¹cych, T EMAT NUMERU bezradnych, zap³akanych, nie zrobisz nic. Mam bardzo osobisty stosunek do tego. By³y tam na przyk³ad dwie matki, które mia³y dwóch doros³ych synów. Ja siê bardzo ³atwo mog³am postawiæ w ich sytuacji, one by³y w moim wieku. Ka da matka chce jak najlepiej dla swojego dziecka Chcia³y pomóc im znaleÿæ pracê, u³atwiæ im start. To w³aœnie ta czwórka wróci³a od razu do Polski. Ludzie potem mówili mi: wiesz, oni mogli ciê oszukaæ, mogli podpaliæ dom, mogli ciê okraœæ No to co z tego, e mogli? Wszystko jest zawsze mo liwe. Z drugiej strony, wcale tak nie musia³o byæ, i nie by³o. Niejeden z nas dla w³asnej terapii moralnej, powinien tam pójœæ i zobaczyæ, co siê dzieje. Wtedy prawdopodobnie poczu³by siê gorzej robi¹c nastêpnego dnia zakupy w Harrods ie. Mo e wtedy sam by coœ zrobi³? Mo e zmieni³by stosunek do tych ludzi. Bo naj³atwiej powiedzieæ to jest ich w³asna wina. Nikt nie zostawia willi w Konstancinie, ani na Saskiej Kêpie, eby spaæ na Victorii. Przecie nie o takich ludziach mówimy. Ci ludzie nie maj¹ do czego wracaæ. Niektórzy sprzedali ostatnie rzeczy, aby op³aciæ poœredników, bilet - Wewêtrzna satysfakcja...? - Ja œwiata nie zmieni³am. Mam nadziejê, e zrobi³am to, co ka dy by zrobi³ w takiej sytuacji. cd > Elektryk Tel: Goniec Polski 4 czerwca

14 TEMAT NUMERU Polacy s¹ beznadziejni Dziêki wspó³pracy z portalem Onet.pl nasz reporta Eksodus na Victorii przeczyta³o kilkadziesi¹t tysiêcy internautów. Ponad 2700 czytelników zamieœci³o swe komentarze z Polski, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Szwecji, Niemiec, Austrii i W³och. Publikujemy niektóre z nich. Jeœli za granicê, to tylko turystycznie. Wolê pracowaæ w Polsce za 600 z³otych na miesi¹c, ni byæ byd³em na Zachodzie. Dziwi mnie tylko to, e nadal jest tylu naiwnych ludzi. Wygl¹da to tak, jakby nie czytali gazet i nie ogl¹dali TV latami. Chyba, e nic nie rozumiej¹ z tego, co czytaj¹ i czego s³uchaj¹. Ale nad takimi, to nie ma co siê u alaæ. Za dzieñ, dwa zapomn¹. ~polak w polsce Bardzo zaciekawi³ i spodoba³ mi siê ten artyku³. Nie wiedzia³am, e a tak Ÿle jest tam, gdzie my próbujemy siê dostaæ. Na pewno artyku³ ten zmieni postêpowanie ludzi: jedziemy tam, poniewa s³yszeliœmy, e jest tam praca, ludzie s¹ przemili i niczego nie brakuje... Nie b¹dÿmy tacy naiwni i ³atwowierni. Poka my, e my, Polacy jesteœmy ludÿmi wartoœciowymi i nie pozwolimy, by nas obra ano, poniewierano i traktowano nas jak si³ê robocz¹, która nie zas³uguje na ludzkie i kulturalne traktowanie. Chc¹c wyjechaæ gdziekolwiek za granicê, zastanówmy siê dok³adnie, czy bêdzie tam dla nas miejsce... Miejsce, w którym poczujemy siê jak w domu, a nie jak na dworcu... ~Aneta 17 J-bie Kurde, Polacy s¹ jednak beznadziejni. Co oni sobie myœl¹? e ot tak, wsi¹d¹ w autokar, pojad¹ na dworzec w Londynie i dostana pracê? Ludzie, a niby z jakiej racji? ~Tomek_K Widaæ po gêbach, e to PRL-owskie spo³eczeñstwo, które uwa a, e wszystko im siê nale y za darmo!! Jak taki goœæ ma siê dogadaæ ze swoim szefem, e ma np. tu zacementowaæ albo tu daæ instalacjê elektryczn¹? Na migi? Ja szuka³em pracy 2 tygodnie i znalaz³em, moja kole anka pracê znalaz³a w 3 godziny!!! Jako sprzedawca w sklepie, ale niestety, trzeba znaæ jêzyk. Inaczej jesteœ niepe³nosprawny, a takich tam nie potrzebuj¹ ~wojtoo Zagranica nie jest rajem!!! Te by³am w Londynie i zarabia³am bardzo dobrze. Wróci³am by dokoñczyæ studia. Zaczyna³am od najni szej wyp³aty, jaka tylko tam jest. Nie zaprzeczê, te mia³am troszkê szczêœcia. Tak musi byæ, nie wszystko zawdziêczamy zawsze tylko sobie. Jedyne, co zawdziêczam sobie to jêzyk angielski, który dobrze znam. Rzeczywiœcie, du o pomaga, jak siê go zna. Nie potêpiam jednak ludzi, którzy chcieli spróbowaæ. Polacy yj¹cy w ojczyÿnie, nie wiedz¹, jakiego typu ludzie mieszkaj¹ w Londynie. Szkoda czasu na szczegó³owy opis. Nieufni i wredni dla rodaków i wobec siebie nawzajem. To nie mieœci siê w g³owach ludzi yj¹cych w innych realiach tu, w Polsce. A co do tego raju, to owszem, mo na zarobiæ wiêcej, ale trzeba mieszkaæ z kilkoma osobami w jednym domu, p³aciæ za dojazdy i (niektórym ludziom to odpowiada) ywiæ siê samymi najtañszymi produktami. Jak d³ugo tak mo na? Jak masz 20 lat to frajda, staæ ciê na kosmetyki jakie w Polsce by³y wrêcz niedostêpne, staæ ciê na ciuchy, no i rany boskie, na samochód!!! A co dalej? A gdzie mieszkanie? A gdzie jakaœ niewykañczaj¹ca ciê praca? A gdzie œwiadczenia, ubezpieczenie? Jakieœ perspektywy? Do koñca ycia w pubie, w dymie? ~andromeda My name is nauczcie siê tego najpierw, a potem jedzcie do Anglii!!!!! Ludzie!!! Opinia, która zostaje po was, tych, którzy nie znaj¹ jêzyka, utrudnia nastêpnym (czêsto wykszta³conym) ludziom znalezienie pracy. Nie oœmieszajcie siebie i narodu polskiego!!! Brak s³ów! ~patriotka A gdzie mia³o siê nauczyæ angielskiego pokolenie 40 i 30-latków? W moim powiecie do 1990 roku w adnej szkole œredniej nie by³o nauczyciela angielskiego. Londyn to jest miejsce dla dwudziestolatków, znaj¹cych doskonale angielski i gotowych podj¹æ ka d¹ pracê. Pokolenia powy ej 35 lat niech zapomn¹ o normalnych warunkach. ~Piêædziesiêciolatek Wcale nie trzeba znaæ dobrze jêzyka, eby pracowaæ w Anglii... Ja by³am i go nie zna³am, ale trzeba mieæ szczêœcie, eby dobrze trafiæ i coœ zarobiæ. Anglicy s¹ wyrozumiali dla Polaków. A co do Polaków juz tam mieszkaj¹cych, to te w drodze powrotnej na dworcu zaczepi³o mnie trzech i pytali, czy chce jeszcze gdzieœ pracowaæ. Od razu by³o widaæ, e nie mieli dobrych zamiarów... Nie bójcie siê Anglików, raczej uwa ajcie na Polaków, S³owaków i resztê wschodnich s¹siadów, bo siê tam panosz¹. ~... Ktoœ, kto chce pracowaæ znajdzie pracê w Polsce!!!!! Niestety, u nas wykszta³ci³ siê nowy rodzaj ludzi tzw. Roszczeniowi adnych wymagañ wobec siebie, za to ogrom wzglêdem pracodawcy. ~pracodawczyni Wszystko rozumiem, ale jechaæ tam, robiæ syf na dworcu i jeszcze mieæ pretensje do policji, e siê czepiaj¹!!! Ludzie, gdzie wy yjecie!! Ja pierniczê!! ~roberto Ja zaczyna³em wiele lat temu w USA, ale zna³em jêzyk, mia³em papiery, dobry zawód i trochê pieniêdzy na pocz¹tek: na wynajêcie mieszkania i wy ywienie, do czasu znalezienia pracy. Na pocz¹tku pracowa³em za grosze, aby tylko zarobiæ co nieco i szuka³em czegoœ w moim zawodzie. S³a³em resume, dzwoni³em, itp. Nie liczy³em na pomoc Polaków. Gdy znalaz³em wreszcie pracê, by³o to w innym stanie. Do dziœ tu pracujê, jako in ynier. W³aœnie w czasie lunchu pisze te s³owa. Mam rodzinê, swój dom, dobre samochody, w³aœnie myœlê o kupnie drugiego domu na wynajem w turystycznej miejscowoœci. yjê z daleka od Polaków, a blisko wykszta³conych, zamo nych i na poziomie Amerykanów i stwierdzam, e ycie jest piêkne. yczê wszystkim takich, i wiêkszych sukcesów. Liczcie na w³asne si³y i na Boga! uczcie siê jêzyków przed wyjazdem z kraju, to nie bêdziecie niewolnikami! ~cynik Przyjedzie taki Franek ze Staszkiem spod Lublina, Ju wkrótce Goniec Polski w kiosku Onetu! bez wykszta³cenia, cale ycie prze...lone pod budk¹ z piwem i oczekuj¹, e nagle dostan¹ pracê w Londynie. To jest jakiœ paradoks ci ludzie nie potrafi¹ poprawnie po polsku siê przedstawiæ, a jad¹ do pracy za granicê... ~paradoks enuj¹cy s¹ ci ludzie: bez matury, ani me ani be po angielsku, bez planu, bez wskazówek. Jedzie to za granice po pracê, a potem wraca i wrzeszczy, e zosta³ oszukany. Jakie to polskie. ~oceanman Po³udniowe W³ochy to piek³o! Ludzie, nie jedzcie tam, upa³ 50 stopni, makarony kasy nie p³ac¹, a ka dy Polak tylko czyha, aby ciê skroiæ z kasy. Makabra! ~PABLO Litwin za³atwia pracê:) Nie uwa acie, e najœmieszniejsz¹ rzecz¹ jest to, e Litwin za³atwia pracê w Anglii??? To tak, jakby ktoœ przyjecha³ do pracy do Polski i za³atwia³by mu j¹ jakiœ Rumun. ~marian A mnie siê uda³o:-))) Tak siê sk³ada, e przyjecha³am do pracy w UK w paÿdzierniku ubieg³ego roku. Pracuje jako au-pair i jednoczenie mieszkam z angielsk¹ rodzin¹. Za pomoc w opiece nad dzieæmi i w drobnych pracach domowych jestem traktowana jak cz³onek rodziny, ze wszystkimi mo liwymi przywilejami, ale i równie obowi¹zkami. Ma³o tego, dostajê cotygodniowe kieszonkowe i mam mo liwoœæ zarobienia ekstra pieniêdzy, np. opiekuj¹c siê dzieæmi znajomych. Jestem niesamowicie zadowolona. Zwiedzi³am ju prawie ca³¹ po³udniowo-wschodni¹ Angliê, mam wszystko to, czego do tej pory nie mia³am w domu: je d ê w³asnym autem, mam pieni¹dze na w³asne przyjemnoœci i do tego nie muszê siê martwiæ o utrzymanie. Uczêszczam do college u, w czerwcu mam nadziejê zdaæ kolejny certyfikat. Angielski nie jest ju dla mnie barier¹, która utrudnia mi ycie tutaj. Mam równie mo liwoœæ od³o enia pieniêdzy na czas, kiedy wrócê do Polski. A mo e nie wrócê...:-))) PS. Oczywiœcie s³ysza³am równie niepochlebne opinie na temat pracy w charakterze au-pair. Myœlê, e jest to kwestia podejœcia obydwu stron, zarówno rodziny, jak i samej au-airki. Liczy siê równie szczêœcie. Ja je chyba mam:-))) Powodzenia! ~Ania Od lat je d ê do Francji w ciemno i zawsze znajdujê prace w innym miejscu. Wiadomo, podstaw¹ jest jêzyk. Dlaczego ludzie nie szukacie pracy przez Internet??? Dlaczego jeÿdzicie do Londynu??? Wielkie miasta s¹ okropne do szukania pracy. Tu zawsze siê znajdzie ktoœ, kto chce oszukaæ lub okraœæ. To na prowincji mo na znaleÿæ lepsz¹ prace, w mi³ej atmosferze. Tam, gdzie ci gorsi Polacy nie narobili jeszcze siary i nie popsuli opinii tym, którzy chcieliby siê uczciwie dorobiæ. ~francuska :-) Londyn... Jesteœmy tu razem ju dwa lata, nie chcemy wracaæ do Polski, nied³ugo bêdziemy mieæ dziecko, wszystko sie uk³ada:) ~margula 14 Goniec Polski

15 POSZUKUJACY PRACY PRACA NA POL ETATU, CALY ETAT W AGENCJA PRACY plus GASTRONOMII BUDOWNICTWIE ADMINISTRACJI SPRZATANIU HOTELARSTWIE ORAZ JAKO KIEROWCY Mowimy Po Polsku 2 Queensway TRANSFER PIENIEDZY 29/30 Brixton Village Polska 71 Gloucester Road 244 Dagenham Heathway 47 Old Brompton Road 385 Harrow Road 313a Green Street 548 & 550 Oxford Street TRANSFER GOTOWKI ODBIOR GOTOWKI W ODDZIALACH BANKU RAIFFEISEN JUZ OD TERAZ Tylko 5 od kazdej sumy ZDEPONUJEMY TWOJE PIENIADZE NA KONCIE ZLOTOWKOWYM W POLSCE PROWADZIMY ROWNIEZ USLUGI KANTOROWE I WYPLACANIE GOTOWKI Z CZEKOW 37 Goldhawk Road Victoria Station 161 Wandsworth High Rd 78 Peckham High Street 2 Queensway 245 High Street, Acton 441 Tottenham High Road 560 Wembley High Road MOWIMY PO POLSKU Telefon Darmowy

16

17 HARP ISLAND CLOSE NEASDEN NW10 Studio Ground Floor Kitchen Shower Room Parking 99,950 LEASEHOLD CHARTWELL COURT DOLLIS HILL NW2 One Bedroom Second Floor Reception Room Allocated Parking Bay Communal Gardens 169,950 LEASEHOLD MORDAUNT ROAD HARLESDEN NW10 Three Bedrooms Mid Terrace Reception Room Family Bathroom 40ft Rear Garden 249,950 FREEHOLD NEW RANDALL AVENUE NEASDEN NW2 New Instruction Four Bedrooms Ensuite Bathroom 80ft Garden Off Street Parking 359,950 FREEHOLD P E T E R C A R R O L & C O ESTATE AGENTS 564 North Circular Road Neasden London NW2 7QA Szukasz mieszkania lub domu do wynajêcia? Zadzwoñ do nas! Polska obs³uga, minimum formalnoœci, adnych op³at za znalezienie mieszkania! NEWFIELD RISE NEASDEN NW2 One Bedroom Ground Floor Reception Room Communal Gardens Parking Facilities 124,950 LEASEHOLD NORTH CIRCLAR ROAD NEASDEN NW10 Three/Four Bedrooms Two Reception Rooms Dining Area Own Drive To Garage Chain Free 254,950 FREEHOLD GLADSTONE PARK GARDENS NW2 Three Bedrooms Semi Detached Kitchen Double Garage via Service Road Chain Free 379,950 FREEHOLD NEW GRANGE COURT NEASDEN NW10 New Instruction One Bedroom Second Floor Communal Gardens Parking Facilities 139,950 LEASEHOLD NEASDEN LANE OLDFIELD ROAD NEASDEN NW2 WILLESDEN NW10 Two Bedrooms Two Bedrooms Ground Floor First Floor Reception Room Reception/Diner Bathroom Separate WC Own rear garden Chain Free 182,000 LEASEHOLD 182,000 LEASEHOLD NEW CHIPSTEAD GARDENS CRICKLEWOOD NW2 New Instruction Three Bedrooms 90ft Garden Off Street Parking Chain Free 265,000 FREEHOLD DOLLIS HILL LANE DOLLIS HILL NW2 Four Bedrooms Reception Room Kitchen/Diner 80ft Rear Garden Own Drive to Garage 395,000 FREEHOLD HAWARDEN HILL BROOK ROAD NW2 One Bedroom First Floor Security Entry Phone Communal Gardens Parking Facilities 158,000 LEASEHOLD GLENWOOD AVENUE KINGSBURY NW9 New Instruction Four Bedrooms Semi Detached 70ft Rear Garden Shared Drive to Garage 310,000 FREEHOLD HILLCREST GARDENS DOLLIS HILL NW2 New Instruction One Bedroom First Floor Communal Gardens Parking Facilities 409,950 FREEHOLD Telephone: Fax: visit - for our full Portfolio of Properties NEW NEW SHEPHERDS WALK NEASDEN NW10 Two Bedroom First Floor Allocated Parking Communal Gardens Chain Free 169,950 LEASEHOLD Du o tañsze mieszkania ni w innych rejonach Londynu. 1 BEDROOM Bryn House, Neasden, NW10 A 1 Bedroom flat within minutes of Neasden Tube station, good condition throughout, fully furnished, available now - 165pw Cygnet Close, Neasden, NW10 A ground floor 1 Bedroom flat within 1 mile of Neasden Tube station, good condition throughout, fully furnished, available now - 165pw Harp Island Close, Neasden, NW10 A second floor 1 bedroomed flat within 1 mile of Neasden Tube station, good condition throughout, fully furnished, available now - 165pw 2 BEDROOM Northview Crescent, Dollis Hill, NW10 A two bedroom 1st floor flat within minutes of Neasden Tube station, good condition throughout, fully furnished, available now - 230pw Braemar Avenue, NW10 A two double CHARTWELL bedroom COURT ground floor NEASDEN NW2 flat with garden, Two Bedrooms within 1 mile of Ground Floor Neasden Tube Reception station, Room good condition Bathroom throughout, fully furnished, available Own Rear Garden now - 200pw 209,958 LEASEHOLD NEW 3/4 BEDROOM North Circular Road, NW2 A 3/4 bedroom house, close to ABOYNE ROAD NEASDEN NW2 New Instruction Three Bedrooms Reception Room Garden Off Street Parking 249,950 FREEHOLD DOLLIS HILL LANE DOLLIS HILL NW2 Three Bedrooms Semi Detached Reception Room 70ft Rear Garden Shared Drive to Garage 320,000 FREEHOLD Neasden Tube station, good condition throughout, fully furnished, available now - 250pw Cairnfield Avenue, NW10 A 4 bedroom house within walking distance of Neasden Tube station, good condition throughout, available now - 325pw LITCHFIELD GARDENS WILLESDEN NW10 Spacious Mid Terrace Seven Studios Three Open Plan Four Self Contained Ideal Investment 420,000 FREEHOLD To tylko niektóre z ofert jakie posiadamy. Zadzwoñ jeszcze dziœ po pe³n¹ listê mieszkañ i domów do wynajêcia Tel. kom CENY -30% Goniec Polski 4 czerwca

18 To place an advert please call: POLISH PAGES Informator na rok 2004/2005 Najlepsze Ÿród³o informacji zarówno dla sta³ych mieszkañców, osób œwie o przyby³ych, jak i dla firm pragn¹cych poszerzyæ kontakty, nawi¹zaæ wspó³pracê. Popularny format ksi¹ kowy A5, papier wysokiej jakoœci, pe³ny kolor. Dostêpny ju w czerwcu. Równie w Internecie. Interesuje Ciê wpis do informatora? Wype³nij poni sz¹ ankietê i przeœlij na adres: Goniec Polski, 12 Central Chambers, The Broadway, London W5 2NR Tel: , Fax: Chcê zamieœciæ informacjê o swojej dzia³alnoœci, firmie jako: drobn¹ (nazwa, telefon, bran a, adres) og³oszenie czarno-bia³e (1/8 strony) og³oszenie kolorowe (1/8 strony) og³oszenie kolorowe (1/4 strony) og³oszenie kolorowe (1/2 strony) og³oszenie pe³nostronicowe og³oszenie na ok³adce og³oszenie na wewnêtrznych stronach ok³adki Chcê zamieœciæ og³oszenie w jêzyku: polskim angielskim w obu jêzykach Imiê Nazwisko... Nazwa firmy... Bran a.....adres... Telefon kontaktowy Miasto. Kod pocztowy... Po otrzymaniu wype³nionej ankiety skontaktujemy siê z Pañstwem telefonicznie lub/oraz przeœlemy poczt¹ materia³y informacyjne. 18 Goniec Polski

19 Mówisz TDF to mówisz do mnie Ja nie daje o sobie zapomnieæ Raz dwa trzy sprawdzam fonie Jadê Masz s³yszeæ o mnie tak¹ mam zasadê aden inny tylko ten jeden Rymy wszystkiemu winny jest Tede Choæ rymuj¹cy Tade niespecjalnie mnie przekona³, muszê przyznaæ, e coraz bardziej przekonuje mnie hop hop. Bo jest to muzyka burzenia dystansu, bliskoœci i kontaktu. Bli ej! zawo³a³ Tede i wszyscy zerwali siê z miejsc. Publicznoœæ i muzycy i zlali siê w jedno, w rytmicznym pulsie, w przep³ywie energii, niemal w transie. TEDE FOTOREPORTA eby ka dy hiphopowiec mnie zna³ eby ma³olatki robi³y ³aaa³ eby ka dy kto chcia³ t¹ p³ytê mia³ Poza wszystkim po to bêde gra³ Hip hop to nauka ycia i sposób na ycie. Nie ma w nim miejsca na fa³sz, na ok³amywanie siebie i zak³amywanie œwiata. Najwiêkszym zarzutem wobec rymuj¹cego rapera jest pos¹dzenie go o nieszczeroœæ, albo zaprzedanie siê komercji. Tede i Kie³basa rymowali w klubie Boulevard 20 maja. Jako support wyst¹pili: Rudzik-Puma i Filip z grupy Full Contact. (tekst/foto: AP) Tede Pioner polskiej sceny bounce, czyli imprezowego, weso³ego hip hopu, rozpoczo³ karierê od ulicznych nawijek w sk³adzie 1kHz (Ein Killa Hertz). W 1998 roku stan¹³ na czele formacji Warszawski Deszcz (Tede, Janmario i Ceub). Wkrótce potem ukaza³ siê debiutancki kr¹ ek zespo³u Nastukafszy.... P³yta okaza³a siê sporym sukcesem komercyjnym. Solow¹ karierê Tede rozpocz¹³ w 2001 roku. Z albumu S.P.O.R.T. pochodz¹ hity Wyœcig szczurów oraz Dyskretny Ch³ód. Jego najnowszym projektem jest Hajs, Hajs, Hajs wydany pod szyldem w³asnj wytwórni Wielkie Jo³. (republika.pl) Goniec Polski 4 czerwca

20 ZLONDYNU Tylko dla panów ARTUR PAPROTNY W przeciwieñstwie do mojej redakcjnej kole anki, któr¹ na wieczór z mêskim striptizem, trzeba by³o namawiaæ, ja (i w³aœciwie prawie ca³a mêska czêœæ Goñca) na Wieczór tylko dla panów w Klubie 47, poszed³em dobrowolnie. Ba, czeka³em na niego niecierpliwie, przez ca³e dwa tygodnie. Oczekiwa³em t³umów. Ba³em siê, e trudno bêdzie wetkn¹æ obiektyw aparatu fotograficznego pomiêdzy napieraj¹cych na scenê, rozgor¹czkowanych facetów. Przecie, podobno my, mê czyÿni-polacy, jesteœmy w Londynie (seksualnie) samotni Nieprawda? A mo e, po prostu, nic nam po rozebranych panienkach, skoro i tak wracamy potem do domu, a w domu sami faceci! By³o wiêc nas w Klubie 47 zaledwie trzydziestu: 5 Polaków i Anglicy. By³ te konferansjer, co opóÿnia³, by nie by³o tak, hop! od razu w majtki. Ale potem to ju by³y tylko dziewczyny. Oj, by³y! Szybkie by³y i go³e by³y jak po stworzeniu œwiata. Wieczór w koñcu tylko dla panów, a nam, jak wiadomo, d³ugie wstêpy niepotrzebne. Im szybciej, bli ej, wiêcej tym lepiej. Bez ironii i falszywej skromnoœci dla mnie te. Tak wiêc, sprawnie i widowiskowo, dwie ca³kiem ³adne i kompletnie nagie panie da³y swoje show: k³ad³y siê na sto³ach, siada³y na kolanach, podsuwa³y piersi, wyprê a³y swoje pupy. Kto nie widzia³ i kto nie by³, niech a³uje. Na pocieszenie powiem, e wróci³em do domu, a w domu facet 20 Goniec Polski

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl John McMahon Pierwsze kroki do wyjścia z alkoholizmu Original edition published in English Tytuł oryginału: First Steps out of Problem Drinking Copyright 2010 John McMahon Copyright Lion Hudson plc, Oxford,

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomaga osobom, które nie mają pracy, a chcą pracować. Jeżeli potrzebujesz pomocy, by znaleźć pracę, przyjdź do

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań) Załącznik do punktu VI specyfikacji pt.: Opracowanie problemów z zakresu ochrony konsumentów na stronę internetową Urzędu FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

źródło: SMG/KRC dla Money.pl

źródło: SMG/KRC dla Money.pl Polacy chcą płacić za lepsze leczenie Autor:Maciej Miskiewicz, Money.pl Wrocław, czerwiec 2008 60 proc. Polaków woli dodatkowo płacić za usługi medyczne niż oddawać większą część pensji na NFZ - wynika

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla twojej rodziny

Pomoc dla twojej rodziny 1 Pomoc dla twojej rodziny przewodnik po przyjaznym i oferującym wsparcie programie organizacji Home-Start www.home-start.org.uk Darmowy numer telefonu: 0800 068 63 68 2 Każdy czasami potrzebuje odrobiny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z dnia 10.10.2013 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

oszczędność setek funtów w kolejnych latach.

oszczędność setek funtów w kolejnych latach. 5 kwietnia skończył się w Wielkiej Brytanii rok podatkowy 2014-2015. Jeśli prowadzisz firmę w UK jako sole trader albo partner, musisz się rozliczyć, wypełniając zeznanie podatkowe Self Assessment. Chcesz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Koło Naukowe Młodych Logistyków Just in Time działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych wraz z usługami towarzyszącymi

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. WYPOWIEDŹ PISEMNA-ćwiczenia. Opracowała Marta Stankiewicz

MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. WYPOWIEDŹ PISEMNA-ćwiczenia. Opracowała Marta Stankiewicz MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYPOWIEDŹ PISEMNA-ćwiczenia Opracowała Marta Stankiewicz SPIS TREŚCI A/ KRÓTKA FORMA UŻYTKOWA Pocztówka. 3 Notatka/wiadomość.. 3 Zaproszenie..4 Ogłoszenie... 4 Ankieta..5 B/

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: udskior.gov.pl/biezace,zamowienia,publiczne,21.html#content Warszawa: Zakwaterowanie, wyżywienie

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS?

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Pytanie nr 1 Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Zasady podlegania w Polsce ubezpieczeniom społecznym określone są w ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo