Jacek Socha. Dramatyczny pojedynek Mecz Polska USA o fina MÂ w Pary u. Pula nagród podzielona Rozstrzygni cie Grand Prix Polski 2001.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jacek Socha. Dramatyczny pojedynek Mecz Polska USA o fina MÂ w Pary u. Pula nagród podzielona Rozstrzygni cie Grand Prix Polski 2001."

Transkrypt

1 Pula nagród podzielona Rozstrzygni cie Grand Prix Polski 200 asz goêç Jacek Socha Ch tnych do gry w bryd a nie brakuje Dramatyczny pojedynek Mecz Polska USA o fina MÂ w Pary u

2

3 Kàcik optymistycznego pesymisty Od redaktora Jan Pawlikaniec Eliksir m odoêci PiotruÊ gra w pi k jeszcze w trampkarzach, potem zaê by juniorem, a w m odzie ówce tak si zestarza, e tu po dwudziestce zosta seniorem. WacuÊ zaê cwany lisek rzek idàc z Kasià na lody Ja sobie musz taki sport wybraç, bym jak najd u ej by m ody. Wi c si zapisa na bryd a i trafi jak w dziesiàtk, bo tutaj seniorem jest si dopiero, kiedy ukoƒczy si szeêçdziesiàtk. PS. A mora z tego jest taki: Zachowasz wi cej urody i d ugo b dziesz m ody, gdy na spacer nie pójdziesz do lasu, na dyskotek nie b dziesz mia czasu, bo we dnie i w nocy, w niedziel i Êwi ta r nàç b dziesz tylko w karci ta. A wszystko po to aby nie niszczyç zdrowia na baby Ale czy warto aby? Od redakcji: Po kilkakrotnie ponawianych propozycjach z naszej strony, uzyskaliêmy zgod autora powy szej humoreski na sta à wspó prac z redakcjà Âwiata Bryd a. Jan Pawlikaniec z zawodu nauczyciel matematyki, by y wizytator i dzia acz ZP, by y korespondent G osu auczycielskiego, wspó pracownik prasy lokalnej. Autor ponad dwustu artyku ów publicystycznych, felietonów, recenzji i innych tekstów, drukowanych w ró nych czasopismach i innych wydawnictwach. Wspó autor kilku antologii poetyckich. iedawno wyda interesujàco i dowcipnie napisanà ksià k (przeczyta em polecam!) pod tytu em ie gubiç diamentów. D ugoletni dzia acz bryd owy w Zgorzelcu, gdzie w latach 977, 78 i 79 zorganizowa trzy pierwsze edycje Mistrzostw Polski auczycieli w bryd u sportowym, a kolejnym (980 i 98), organizowanym w Zielonej Górze, pomaga organizacyjnie i patronowa z ramienia ZG ZP, co stanowi o poczàtki przecierania szlaków do wprowadzenia i popularyzacji bryd a sportowego wêród m odzie y szkolnej. Jan Pawlikaniec jest trenerem bryd a II klasy. Drodzy Czytelnicy! Pierwsze reakcje dotyczàce nowej szaty edytorskiej sà niezwykle pozytywne. ap yn y do redakcji listy (tak e te w formie elektronicznej) nie tylko z Polski, ale z Europy, Ameryki, Australii, a nawet z Afryki. We wszystkich gratulacje, pochwa- y, dobre rady, etc. Mam 55 lat pisze Pan Henryk Maciejewski. Doczeka- em si wreszcie wspania ego pisma bryd owego. Jestem zachwycony. Kocham to Wasze i asze pismo. Odebra em wiele telefonów od zupe nie nowych adeptów bryd a z pytaniami tyczàcymi nauki bryd a, sposobu zapisania si do klubu, pozyskiwania literatury bryd owej itp., itd. Jest wi c nadzieja, e b dzie nas coraz wi cej to cieszy. Po tej pierwszej fali euforii zapewne przyjdzie czas na g bsze przemyêlenia i pojawià si od Czytelników równie uwagi krytyczne. a takie listy tak e czekamy, bo do doskona oêci ÂB pewnie jeszcze daleko. W tym numerze: ajwa niejszy mecz (pó fina ) na Bermuda Bowl w Pary u (str. 0). W walce z Amerykanami liczyliêmy na zwyci stwo, za faworytów uwa ali nas tak e eksperci. A jednak przegraliêmy. Dlaczego? Mistrzostwa Polski Par (str. 6) oraz Grand Prix Polski (str. 22) czyli wiele interesujàcych rozdaƒ z presti- owych imprez krajowych. Witamy Juliana Klukowskiego (str. 9) i Andrzeja Wilkosza (str. 39) znakomite osobistoêci polskiego bryd a. Oby pisali dla nas jak najcz Êciej. Wywiad z Jackiem Sochà (str. 6) przewodniczàcym Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d. Dlaczego ludzie biznesu grajà w bryd a? Janusz Maliszewski o bryd u m odzie owym (str. 29). Jak organizowaç i nauczaç bryd a? Jakà rol w tym procesie ma spe niaç ÂB? a pozosta ych stronach interesujàce problemy z licytacji i techniki gry, nieco humoru, konwencje, pojedynek licytacyjny czyli du o interesujàcej lektury. Zapraszamy. W adys aw Izdebski

4 Spis treêci Od redaktora 5 Od prezesa Relacje 0 Dramatyczny pojedynek Mecz Polska USA o fina MÂ w Pary u 4 Transnational Mistrzostwa Âwiata Teamów 6 Senatorskie maksy i zera 43. Mistrzostwa Polski Par na maksy 9 VI Mistrzostwa Polski Policji Fanfary dla zwyci zców 22 Pula nagród podzielona Grand Prix Polski VI Memoria Irka owaka 39 Miksty z Jolà (Pula 200) Teoria 2 Panie s dzio! Kàcik s dziowski 32 Odwrotny Magister Porozmawiajmy o licytacji 38 Otwarcie Muiderberg Kàcik konwencji Technika 23 Problemy 3 Zagrajmy to razem! 34 Pojedynek licytacyjny 44 Co zalicytujesz? Pokój otwarty 6 Wywiad z Jackiem Sochà asz GoÊç 8 Szanowny Panie Redaktorze! Bryd w powiecie 9 Dziwny jest ten Êwiat 20 Cicer cum caule Groch z kapustà 36 Drogi Partnerze! Wzór listu do bryd owego partnera 4 Jak zosta em wicemistrzem Polski Wspomnienia z wakacji 42 Bryd owe przygody Kubusia Puchatka a weso o 29 To do was, m odzi (i nie tylko)! 40 Skrzynka pocztowa 43 Z apany w Sieç Bryd w Internecie Szko a 26 Szkó ka Bryd owych Mistrzów ieco o licytacji 30 Bryd owe fundamenty Varia 45 Konkurs ÂB 46 Rozwiàzanie konkursu 2/0 48 KMP Wyniki 50 Ksi garnia wysy kowa Âwiat Bryd a nr 2 (39) luty 2002

5 Od prezesa Drogi Czytelniku, Choç nie mamy jeszcze oficjalnych danych dotyczàcych sprzeda y, to wst pne wyniki wskazujà, e nasz magazyn zosta dobrze przyj ty przez Czytelników. iemniej jednak otrzymali- Êmy sporo sygna ów, e w wielu miejscach naszego pisma nie by o. iestety, jako pismo niskonak adowe nie mo emy byç wsz dzie. Aby uniknàç tych problemów, podj liêmy decyzj o wysy- aniu, poczàwszy od stycznia 2003, ka demu cz onkowi PZBS naszego miesi cznika w ramach op aconej sk adki. W roku 2002 sk adka indywidualna za przynale noêç do PZBS wynosi 40 PL. W przysz ym roku wyniesie ona ok. 65 PL, ale za to ka dy otrzyma numerów Âwiat Bryd a, wartoêci co najmniej 88 PL, na wskazany przez siebie adres korespondencyjny. W ten sposób do àczymy do grona czo owych federacji europejskich, które wszystkim swoim cz onkom wysy- ajà swój oficjalny magazyn. Dlatego warto zostaç cz onkiem naszego Zwiàzku, do czego wszystkich Czytelników goràco namawiam. Aby sprostaç wyzwaniu regularnego wysy ania kilku tysi cy egzemplarzy, jednym z g ównych zadaƒ ZG PZBS w roku 2002 b dzie stworzenie Centralnej Bazy Danych (CBD), w której znajdà si wszyscy cz onkowie Zwiàzku. Dzi ki tej Bazie b dziemy znaç nie tylko dok adnà liczb cz onków, ale równie wiedzieç, ilu mamy juniorów, seniorów, kobiet, s dziów, w jakich WZBS nastàpi wzrost/spadek itd. itd. Co wi cej, przynajmniej raz na kwarta Baza b dzie uzupe niana o zdobyte punkty klasyfikacyjne, a wi c ka dy zainteresowany b dzie móg wejêç na stron internetowà PZBS i sprawdziç, jaki ma aktualnie stopieƒ i ile brakuje mu, by awansowaç na wy szy. O tym, jak sprawnie b dzie funkcjonowaç nasza CBD, zdecyduje w aêciwa wspó praca z 6 Wojewódzkimi Zwiàzkami Bryd a Sportowego (WZBS). Ubieg y rok poêwi cony by na stworzenie WZBS-ów i w zdecydowanej wi kszoêci przebieg on sprawnie. Ka dy WZBS powinien posiadaç ju odpowiedni sprz t komputerowy z dost pem do Internetu, a wi c liczymy, e przekazywanie wszystkich danych powinno odbywaç si bez wi kszych problemów. Tegoroczny, ligowy sezon 2002 skoƒczy si nieco szybciej. Po konsultacji z Radà Zwiàzku, ZG PZBS podjà decyzj o powrocie do systemu rozgrywek jesieƒ-wiosna, a wi c nowy sezon 2002/2003 rozpocznie si na jesieni. Za tà decyzjà przemawia kilka istotnych argumentów: B dziemy mieç wystarczajàcà iloêç czasu, aby stworzyç CBD do po owy grudnia, tak aby od stycznia 2003 rozsy aç wszystkim nasz miesi cznik. Powrót do roku szkolnego powinien byç impulsem do tworzenia dru yn uczniowskich i studenckich, a okres wakacji na kompletowanie i przygotowanie dru yn. Z inicjatywy PZBS zostanie prawdopodobnie reaktywowana bryd owa Liga Mistrzów. Pomys spodoba si i ponad 20 federacji zadeklarowa o ch ç wysy ania swego dru ynowego mistrza kraju. W finale tej imprezy powinno startowaç nie wi cej ni 8 dru yn, a wi c potrzebne b dà rozgrywki eliminacyjne. Pierwszy fina planowany jest ju w tym roku w Warszawie jako 3. CA-IB Trophy, a wi c tegoroczny Dru ynowy Mistrz Polski b dzie móg startowaç bez adnych eliminacji. Aby zapewniç naszemu mistrzowi uczestnictwo w nast pnej edycji tych rozgrywek, powinniêmy go znaç najpóêniej do koƒca czerwca W tym roku planujemy równie kontynuacj turnieju Pikantna Majówka z udzia em wybitnych ludzi kultury, nauki, polityki i biznesu oraz organizacj, wspólnie z Komisjà Papierów Warto- Êciowych i Gie d, I Mistrzostw Polski Rynku Kapita owego i Spó ek Gie dowych o puchar Przewodniczàcego KPWiG. Mam nadziej, e turniej ten spotka si z odpowiednim zainteresowaniem i wejdzie na sta e do naszego kalendarza. Ponadto chcemy po o yç du y nacisk na rozwój bryd a m odzie owego. Ostatnie w ubieg ym roku posiedzenie Prezydium PZBS poêwi cone by o g ównie tej tematyce. PostanowiliÊmy, e w ramach Komisji M odzie owej dzia aç b dà 2 oddzielne piony. Za pierwszy, który zajmowaç si b dzie organizacjà imprez zgodnà z podzia em wiekowym MEiS (tj. do 5 lat, i 9-2) oraz rozwojem bryd a w szko ach, odpowiedzialny b dzie kol. Janusz Maliszewski. atomiast kol. W odzimierz Krysztofczyk zajmowaç si b dzie wy onieniem i przygotowaniem reprezentacji na Dru ynowe Mistrzostwa Europy Juniorów (do lat 20 i 25). Chcemy kontynuowaç i rozwijaç letnià akcj obozowà. Dodatkowo, jako PZBS, wystàpiliêmy do EBL o przyznanie Êrodków na zaproszenie na nasze obozy m odych bryd ystów z krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej. Choç zdajemy sobie spraw, e rok 2002 b dzie trudny dla gospodarki i finansów, to liczymy, e wszystkie podstawowe i sta e zadania uda si zrealizowaç, czego wszystkim nam serdecznie ycz. Rados aw Kie basiƒski (-) Prezes PZBS

6 asz GoÊç DziÊ stolików takich ju nie ma wywiad z przewodniczàcym Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d Jackiem Sochà 6 Co takiego wciàgajàcego jest w bryd u? Po pierwsze, jest to gra towarzyska i mo e byç traktowana jako pewien element spotkaƒ rodzinnych czy kole eƒskich. Organizujemy z onà jeden dwa razy w tygodniu takie spotkania, na które zapraszamy osoby grajàce w bryd a, i z nimi po kolacji zasiadamy do kilku robrów. Po drugie, sà w niej elementy rywalizacji, wyzwalajàce tak jak w innych dyscyplinach sportu dreszczyk emocji. Po trzecie, jest to gra strategiczna, w której trzeba pobudziç szare komórki. Bryd ysta musi byç spostrzegawczy, mieç dobrà pami ç, szybko podejmowaç decyzje. asuwajà si analogie do biznesu, dzia alnoêci na rynku kapita- owym. ie mam wàtpliwoêci, e przeniesienie bryd a w Êwiat biznesu czy rynku kapita owego mo e byç dokonane wprost. a rynku papierów wartoêciowych inwestorzy dzia ajà w warunkach niepewnoêci. ie majà pe nego zestawu informacji. Z zawieranych transakcji czy wydawanych prospektów emisyjnych wy- ania si tylko cz Êç rzeczywistoêci. W podobnej sytuacji jest bryd ysta po zakoƒczeniu licytacji. a tej podstawie on i doradca finansowy muszà zbudowaç strategi dzia ania prowadzàcà do sukcesu. Wynika oby z tego, e dobry bryd ysta mia by du e szanse na odniesienie sukcesu na rynku kapita owym. Z grona osób ubiegajàcych si o licencj doradcy inwestycyjnego cenieni sà ci, którzy potrafià liczyç, myêleç analitycznie, majà doskona à pami ç, potrafià podejmowaç decyzje w warunkach niepewnoêci. Zwykle takimi cechami mogà pochwaliç si absolwenci politechnik, in ynierowie, którzy odnosili sukcesy przy stoliku bryd owym. Czy obecnie biznesmeni majà jeszcze czas na gr w bryd a? Czasu nigdy nie jest za du o, ale je eli ktoê nie potrafi zorganizowaç sobie tak zaj ç, eby raz na dwa tygodnie przez dwie trzy godziny zagraç w bryd a, to albo êle gospodaruje czasem, albo prawdopodobnie za du o pracuje. Ch tnych do gry w bryd a nie brakuje wêród ludzi dzia ajàcych na rynku papierów wartoêciowych. Jest m. in. kilku prezesów spó ek publicznych, którzy grajà bardzo dobrze. Wydaje si, e zorganizowanie bryd a w tym Êrodowisku nie by oby problemem. Stàd te pomys mistrzostw Polski rynku finansowego i spó ek gie dowych o Puchar Prezesa Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d. Odb dà si one 5 6 kwietnia w Warszawie, a wspó organizatorem obok KPWiG b dzie Polski Zwiàzek Bryd a Sportowego. Zwyci ski zespó otrzyma puchar przechodni, a zawodnicy jego repliki oraz laptopy. Sponsorami mistrzostw b dà Europejski Fundusz Leasingowy, Prokom, CAIB i PZU ycie. Patronat medialny obejmie Parkiet Kiedy w paƒskim yciu pojawi si bryd? Mo na powiedzieç, e ta gra przewija si przez ca e moje ycie. Pochodz z rodziny, która w bryd a gra amatorsko i towarzysko odkàd pami tam. M odsza siostra rodzi a si tak, e mama wsta a od stolika. Jest szereg anegdot i historii rodzinnych zwiàzanych z tà grà. Prosz któràê przytoczyç. W 963 roku odwiedzi nas wuj z Ameryki i ca à rodzinà byliêmy na wakacjach. Wszyscy wybierali si na basen, a ja nie mog em znaleêç kàpielówek. Poszed em do mamy, która razem ze swojà mamà i swoimi braçmi gra a w bryd a. Powiedzia em, e potrzebuj kàpielówek. Wuj z Ameryki kilka razy powtórzy, ebym nie przeszkadza. Gdy nie pos ucha em, zaczà zdenerwowany mnie goniç. Z kieszeni wypad mu z oty zegarek i st uk si na betonowej posadzce. Czy gra Pan w turniejach? Zdarza o mi uczestniczyç w turniejach. By y to jednak sytuacje okazjonalne. Tajniki tej dyscypliny zg bi em na poziomie towarzysko-amatorskim. Gdy teraz moi rodzice odwiedzajà nas w Warszawie, zawsze staramy si znaleêç czas na roberka. W czasach, gdy Pan studiowa, w Êrodowisku akademickim bryd by bardzo popularny. W latach siedemdziesiàtych studenci grali bardzo du o, szczególnie w akademikach. Ja mieszka em na mieêcie, ale moi koledzy mieli za sobà wiele nieprzespanych z powodu bryd a nocy. a Wydziale auk Ekonomicznych przy ul. D ugiej na drugim pi trze by specjalny stolik i gra- o si od rana do wieczora. Jedni odchodzili, drudzy przychodzili. Sàdz, e tego stolika na ekonomii dawno ju nie ma, a na korytarzach nie tylko warszawskich akademików nie s ychaç równie wo- ania o czwartego do bryd a. Mo na tak powiedzieç, e moje pokolenie jest bryd owe. WÊród obecnych czterdziestolatków nietrudno znaleêç czterech ch tnych do gry. atomiast wêród m odzie y jest problem. Studenci muszà si wi cej uczyç. Jest konkurencja ró nych gier komputerowych, Internetu. MyÊmy mieli mniej mo liwoêci intelektualnej przygody. W aêciwie mogliêmy wybieraç tylko pomi dzy szachami i bryd em. a razie bez skutku stara em si nauczyç starszà, dwudziestoletnià córk. Ostatnio próbowa em na wakacjach. a razie si podda em, ale zamierzam wróciç i pokazaç dziewczynom, e ta gra daje mas mi ych prze yç. Rozmawia Eugeniusz Andrejuk Jacek Socha, lat 47, absolwent Wydzia u auk Ekonomicznych UW, onaty (Dorota), córki (Katarzyna i Joanna), autor wielu ksià ek i publikacji na temat rynku kapita owego, m. in. Zrozumieç gie d, Rynek, gie da, inwestycja, hobby: tenis, fotografia, literatura z zakresu rynku kapita owego. Âwiat Bryd a nr 2 (39) luty 2002

7

8 Bryd w powiecie Krzysztof Eustachiewicz Szanowny Panie Redaktorze! 8 Zdopingowany dyskusjà z wiceprezesem Rudolfem Borusiewiczem animatorem bryd a powiatowego, postanowi- em zaproponowaç Panu utworzenie nowego cyklu informacyjnego pod nazwà Bryd w powiecie. Ideà jest umo liwienie wymiany doêwiadczeƒ, a jednoczeênie promowanie organizatorów turniejów w terenie. MyÊl, e nie ka dy z organizatorów dà y do tego, by jego impreza znalaz a si od razu w Kalendarzu Sportowym PZBS, ale by by a dostrze ona przez Êrodowisko i bryd owe w adze wojewódzkie. Docierajà do mnie coraz liczniejsze g osy na temat organizacji imprez Êrodowiskowych, na których mo na si spotkaç, wymieniç poglàdy i zagraç z czo owymi graczami, jednoczeênie majàc szanse na symbolicznà choçby nagrod. Dyskutanci proponujà, by odbywa y si one w przestronnych i adnych pomieszczeniach, gdzie trzeêwy s dzia b dzie dla zawodników i ka dy z nich b dzie traktowany jak honorowy goêç, a nie jak ten, który tylko tworzy kas. Bryd yêci proponujà, by taki turniej (raz w roku) by Êwi tem bryd owym, na którym Prezes Wojewódzkiego Zwiàzku Bryd a Sportowego, a mo e przedstawiciel w adz PZBS, oceni by ich dzia alnoêç, zas u onych wyró ni, powiedzia kilka ciep ych s ów pod ich adresem. Te wszystkie cechy spe nia organizowany od kilku lat Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Sopotu. W tym roku (200) turniej otworzy Prezydent Miasta Sopotu, Pan Jacek Karnowski, a Prezes Wojewódzkiego Pomorskiego Zwiàzku Bryd a Sportowego, Pan Józef Pochroƒ, zapozna wszystkich zgromadzonych z dokonaniami wieloletniego Prezesa i Sekretarza Okr gowego Zwiàzku Bryd a Sportowego w Gdaƒsku, a przed laty za o yciela Gdaƒskiej Ligi Bryd owej, Pana Krzysztofa Pawlika, wr czajàc mu upominek przyznany przez ZG PZBS z okazji 45-lecia Zwiàzku. Od kilku lat jestem organizatorem tej imprezy i pami tam, ile by o emocji w czasie pierwszego turnieju (na poczàtku lat 90-tych), kiedy to zwyci skiej parze Krzysztof Antas Andrzej Twardowski puchary wr cza ówczesny Prezydent Sopotu Henryk Ledóchowski. Od trzech lat turniej zmieni swoje za- o enia. Jest spotkaniem bryd ystów amatorów z czo owymi zawodnikami województwa, a warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie od organizatorów imiennego zaproszenia. ie brakuje równie czo owych bryd ystów m odego pokolenia w tym roku zagrali: Micha owosadzki z Przemys awem Piotrowskim (z oci medaliêci VI i VII Ogólnopolskiej Olimpiady M odzie y). Tegoroczny turniej odby si po raz kolejny w pi knej sali Urz du Miasta Sopotu z udzia em 54 par, w tym 27 par amatorskich o àcznym wspó czynniku WK 3.0. Z myêlà o nich regulamin turnieju przewidywa rozgrywanie go w dwóch kategoriach open i amatorów. Dla pierwszych trzech par w obu kategoriach ufundowano puchary oraz nagrody rzeczowe. W przerwie mi dzy sesjami uczestnicy zjedli na miejscu wspólny obiad. W tym miejscu chcia bym bardzo serdecznie podzi kowaç s dziemu g ównemu, Miros awowi M cikowi, który za zupe nie symbolicznà op at przygotowa ciekawe rozdania i profesjonalnie poprowadzi zawody. Dr Miros aw M cik s dzia mi dzynarodowy. Czo owe pary w punktacji open zaj li:. J. Piotrowski, Z. Pinkiewicz 6.59% 2. A. Toeplitz, P. Pella 59.98% 3. K. Antas, J. Pochroƒ 59.26% 4. K. Omernik, K. Sikorski 58.9% Czo ówka par amatorskich:. B. Malinowski, J. W grzyn 56.86% 2 R. Czarnecki, R. Wenta 56.39% 3. P. Sagan, P. Koz owski 52.69% Oto jedno z interesujàcych rozdaƒ tego turnieju (obie po, rozd. W.): 6 A K 3 K W E A D 0 8 A K 7 2 S 4 A W 5 3 K D Rozdanie jest przyk adem zró nicowania poziomu w tego typu turnieju. ietrudno jest doliczyç si na linii WE trzynastu lew, jednak w protokole widnia y m. in. zapisy: 90 dla WE za 3 trefle dla WE za 5 trefli 5 70 dla WE za 4 kiery. Szlemy zalicytowane zosta y na zaledwie kilku sto ach. Jedynym mankamentem turnieju, z którym nie mogà skutecznie sobie poradziç organizatorzy, to s aba frekwencja przy wr czaniu nagród zwyci zcom, mimo e ma to miejsce oko o 5 minut po zakoƒczeniu turnieju. Wi kszoêç uczestników, jakby tracàc zainteresowanie ostatecznymi wynikami, opuszcza miejsce rozgrywek. MyÊl, e mo e warto skorzystaç z propozycji s dziego M. M cika, by dla ch tnych (pewnie tacy si znajdà) organizowaç bezp atny turniej z nagrodami, np. typu speed ball (szybka pi ka) b yskawiczny turniej 6-rozdaniowy z ograniczeniem czasu na dwa rozdania do 8-0 minut. W nawiàzaniu do mojej propozycji z pierwszych zdaƒ niniejszego artyku u mam propozycj : aby organizatorzy turniejów powiatowych czy gminnych chcieli podzieliç si na amach Âwiata Bryd a swymi uwagami, które inni wykorzystajà przy organizacji swoich imprez tego typu. Marzy mi si, e z czasem powstanie konkurs na najlepszà imprez Êrodowiskowà w województwie, a byç mo e i w Polsce. Co na ten temat, Szanowni Koledzy, sàdzicie? Od redakcji: Brawo! Moi Drodzy, czekamy na naêladowców. Wraz z tekstem, koniecznie przesy ajcie zdj cia z imprez. Âwiat Bryd a nr 2 (39) luty 2002

9 Pokój otwarty Julian Klukowski Dziwny jest ten Êwiat To, e Êwiat jest dziwny, zauwa y ju iemen i trudno si z nim nie zgodziç. Mamy zresztà ostatnio dobitne tego dowody. Ale bryd? Bryd jest znany od stu prawie lat i niewiele si zmienia oczywiêcie mam na myêli g ównie rozgrywk, bo wist, a szczególnie licytacja stale si doskonalà. W rozgrywce natomiast nowe idee i motywy pojawiajà si bardzo rzadko, ale jednak zdarzajà si. Ja np. kilka ju razy w yciu by- em zaskoczony i zawstydzony raz np. w swojej zarozumia oêci sàdzi em, e znam wszystkie mo liwe przymusy. Wyprowadzony z b du zosta em podczas Olimpiady na Uk adane Karty, którà we wczesnych latach szeêçdziesiàtych zorganizowali dwaj genialni Australijczycy, których nazwisk, niestety, nie pami tam. Ale pami tam i zawsze b d pami ta taki motyw: A W 3 A K D A K 4 3 W E S K D 0 A K D Licytacja wyglàda a, mniej wi cej, tak: W E S 3 pas pas kontra pas 3 BA pas 4 BA pas 6 BA pas Wist w waleta kier. Dzisiaj ju co zdolniejsi juniorzy, oblatani w technicznych zagraniach, rozeêmiejà si na widok tego problemu, nazwanego w ksià ce W. Izdebskiego przymusem wahad owym, i w minut wygrajà kontrakt. Ale ok. 40 lat temu ja m czy em si z nim srodze. Po pierwsze, po zabiciu asem kier musia em wyrzuciç coê z r ki. OczywiÊcie, uêwiadomi em sobie szybko, e trzymanie pi ciu trefli jest zb dne, bo do wygrania wystarczà ju trzy lewy treflowe. a asa kier wyrzuci- em wi c trefla, a nast pnie zagra em asa trefl, lecz jak mo na by o si spodziewaç, W wyrzuci kiera. Teraz ca à swojà uwag poêwi ci em sprawie zgubienia lewy. Jako pilny uczeƒ szkó ki przymusów, którà prowadzi Stefan owiƒski, uznawa em za pewnik, e liczba lew musi byç zredukowana, a komunikacja przynajmniej w kolorze jednej groêby zachowana. Lew mog em oddaç tylko grajàc ma ego trefla, ale wiedzia em, e bezlitosny i bezb dny przeciwnik (strona pasywna mia a szczegó owe instrukcje, jak si zachowaç) odwróci w kara i popsuje mi komunikacj. MyÊla em wi c, myêla em i nic nie wymy- Êli em, podobnie zresztà jak pozostali uczestnicy tej Olimpiady, którym wypad o rozgrywaç to rozdanie. Po prostu ten rodzaj przymusu by do tej pory nie znany! Oto uk ad czterech ràk: A W 3 A K D A K W W E 4 W S 9 D W 0 2 K D 0 A K D Poniewa jednak nie wszyscy Czytelnicy to zdolni, wykszta ceni juniorzy, podam na wszelki wypadek rozwiàzanie. Po asie trefl sprawdzamy kiery, grajàc króla, wyrzucajàc z r ki trefla (E nie dodaje). ast pnie zgrywamy króla trefl, pilnie baczàc, co wyrzuca W (powiedzmy, e nast pnego kiera). Teraz cofamy si do r ki królem pik (W dodaje karo). W tym momencie uk ad W jest ju ca kowicie jasny. Gramy wi c dziesiàtk pik i w zale noêci od tego, co wyrzuci W, bijemy na stole asem lub waletem i wyrabiamy kara lub kiery. Ot i wszystko! Gdy si dowiedzia em, jak wygraç tego szlemika, by em zdruzgotany zdawa o mi si, e ca a wiedza o przymusach leg a w gruzach. A to po prostu by dziwny, nieznany nikomu motyw! Od red.: Julian Klukowski wraz ze Zbigniewem Szurigiem mimo wszystko zaj li w tej Olimpiadzie drugie miejsce na Êwiecie. nr 2 (39) luty 2002 Bryd owe fundamenty Rozgrywka Mecz; obie strony po partii, rozd. E. A W K 8 W E A D 5 2 K D 3 S W 0 7 W A D 0 7 W E S pas 2 BA pas 3 BA pas Licytujemy aszym Systemem Standard, skok na 2BA (3-5 PC), uk ad bezatutowy bez starszej czwórki, forsuje do koƒcówki. (R k inwitujàcà licytujemy przez, a póêniej 2BA.) wistuje K. Przepuszczasz czy bijesz? OczywiÊcie, przepuszczasz. Rozgrywka z Bath nie mo e kontynuowaç ataku pikowego bez straty lewy. W drugiej lewie zagrywa 0. Jak rozgrywasz dalej? Licytacja Mecz; obie strony po partii, rozd. E. W E S - pas pas 2 pas? Co zalicytujesz z r kà (W): A 2 A K Wist Mecz; WE po partii, rozd A D W 5 4 K D A W W E S W 4 W E S pas 3 BA pas naturalne, 6-7 PC, raczej bez starszej czwórki Zawistowa eê aktywnie 2. Partner wzià królem i odwróci 8. Rozgrywajàcy do o y siódemk i dziesiàtk. Co robisz? Rozwiàzania problemów na str. 30 Âwiat Bryd a 9

10 Relacje Wojciech Siwiec Kolejny polsko-amerykaƒski bój 0 Po raz trzeci w ciàgu ostatnich dwóch lat na drodze polskich bryd ystów do mistrzowskich laurów stan a dru yna amerykaƒska. W Hamilton (Bermudy) ulegliêmy Amerykanom, w çwierçfinale Bermuda Bowl, ró nicà zaledwie czterech impów. W Maastricht, w olimpijskim pó finale, rozbiliêmy zespó amerykaƒski w py. Teraz stawkà kolejnego pojedynku by ponownie awans do Êcis ego fina u, tym razem Bermuda Bowl. OczywiÊcie, za ka dym razem Amerykanie wyst powali w ró nych sk adach, àczy a je jednak osoba Chipa Martela w Maastricht niegrajàcego kapitana, a w Hamilton oraz w Pary u podstawowego gracza teamu. LiczyliÊmy na zwyci stwo w meczu z dru ynà USA 2, tak e za faworytów tego spotkania uwa ali nas eksperci z wielu krajów. Tym bardziej i w co najmniej dwóch 6-rozdaniowych sesjach musia a wystàpiç pani Rose Meltzer (w parze z Kyle Larsenem) sponsorka zespo u naszych przeciwników. Zobaczmy, jak przebiega ten interesujàcy i dramatyczny mecz. USA 2 Polska 69 : 33 (0 : 3 carry over; 33 : 8, 30 : 50, 2 :, 38 : 27, 23 : 33, : 24) Rozd. 6; WE po, rozd. E. D K9 2 0 A W K A2 W E K5 43 D5 S W0 KD A W DW9 A PO W E S Sontag Balicki Weichsel mudziƒski 2 pas 3 2 pas 4 pas 5 3 pas pas (?!) pas 0 6 PC, naturalne trefle, r ka mo e zawieraç cztero- albo nawet pi ciokartowy kolor boczny; 2 forsing na dobrym kolorze; 3 cue-bid Wist: D(?);3 lew, 640 dla WE. Weichsel dosta telefon z nieba i spasowa na cue-bid partnera, los rozdania znalaz si zatem w r kach Adama mudziƒskiego. iestety, Adam odda pasywny wist D, który rozgrywajàcy pobi w r ce królem, cztery razy zaatutowa, przejà K asem, wyekspasowa D i wzià wszystkie trzynaêcie lew. A wystarcza o wyjêç A, dopuêciç partnera K i wziàç k adàcà kontrakt przebitk pikowà. Czy w zakryte karty by a to jednak obrona tak zupe nie oczywista, jak uwa a Cezary Balicki? PZ W E S Kwiecieƒ Martel Pszczo a Stansby pas pas ktr. pas 3 pas 3 3 pas 4 4 pas 4 pas naturalne, blokujàce; 2 naturalne, forsujàce na jedno okrà enie; 3 forsing na dobrych pikach; 4 cue-bid Wist: K (!); 9 lew, 00 dla S; 2 impów dla USA 2. W pokoju zamkni tym licytacja by a niezwykle przejrzysta, Martel wyszed wi c K(!), a w drugiej lewie kontynuowa singlowà 0. Gdy potem Chip dosta si do r ki damà atu, dopuêci A partnera, a ten wyszed w trefla, którego Martel przebi. Rozd. ; obie przed, rozd. S. AK AK8 5 A D W E ADW9 W S D K W 0 9 W K PO D7 W E S Sontag Balicki Weichsel mudziƒski pas pas 2 2 BA 3 pas 4 pas pas ktr. pas Wist: 8; 8 lew, 300 dla WE. mudziƒski musia oddaç trzy kiery oraz dwie lewy treflowe. PZ W E S Kwiecieƒ Martel Pszczo a Stansby 2 pas 4 4 pas pas ktr. pas pas s abe dwa Wist: 5; 0 lew, 590 dla WE; 7 impów dla Polski. Po 4 Martela Pszczo a musia zapowiedzieç 4. a pierwszy rzut oka wydaje si, i Jacek nie uniknie oddania czterech lew, na nasze szcz Êcie Chip okaza si cz owiekiem konsekwentnym i starannie wykoƒczy tripl : wciàgnàç, skontrowaç i wypuêciç. Po wzi ciu pierwszej lewy D w r ce Pszczo a zagra bowiem 7 do waleta w dziadku, a potem 9 do damy w r ce i wzià obydwie te lewy! (w pierwszej rundzie trefli Stansby do o- y 2, wskazujàc parzystà liczb kart w tym kolorze). Martel sàdzi po prostu, i D znajduje si w r ce partnera, a rozgrywajàcemu brak jest stosownej komunikacji, aby po raz drugi podegraç ten kolor z r ki. I tak skontrowana koƒcówka zosta a wypuszczona, nast pnie Pszczo a wyszed bowiem z r ki W, wzià na niego lew, przebi na stole blotk kierowà i zagra stamtàd w pika z zamiarem wstawienia z r ki damy. Rozd. 3; obie po, rozd.. DW4 D W A K AK0 W E 3 AD5 S W A K KDW6 3 PO W E S Sontag Balicki Weichsel mudziƒski ktr. 3 pas pas 4 pas pas 4 pas pas pas Âwiat Bryd a nr 2 (39) luty 2002

11 Relacje Wist: D; lew, 650 dla WE. Sontag dosta szans skontrowania 3, a w nast pnym okrà eniu zg osi piki jeêli wi c nawet czu si niedolicytowany, to niewiele. I tak Amerykanie nie wyszli poza szczebel koƒcówki. A do oddania by y dwie lewy: pikowa oraz karowa. PZ W E S Kwiecieƒ Martel Pszczo a Stansby 3 pas 4 (!) 5 pas 6 pas Wist: D; lew, 00 dla S; 3 impów dla USA 2. Stansby niezwykle trafnie przed u y blok partnera, stawiajàc Kwietnia pod Êcianà, Micha móg bowiem rozpoczàç ujawnianie swoich walorów dopiero szczebel wy ej ni Sontag w pokoju otwartym. I uzna, e zg oszenie 4 nie odda oby w pe ni potencja u ofensywnego jego r ki. Powiedzia wi c 5, a Pszczo a do o y szlemika. I trudno mu si dziwiç, tym bardziej e kontrakt trzyma si kupy i niejednego dnia zosta by wygrany. To jednak nie by, niestety, taki dzieƒ Rozd. 8; S po, rozd. E KD6 K A6 3 KD5 W7 5 W E W S K9 D8 76 W9 A8 43 AD6 A W 0 3 PO W E S Meltzer LeÊniewski Larsen Martens pas BA pas 2 pas 2 pas 2 BA pas 3 BA pas transfer na piki Wist: 4; 8 lew, 00 dla WE. Martens rozgrywa konsekwentnie przez piki. W pierwszych dwóch rundach tego koloru dochodzi do r ki Larsen i kontynuowa karami, w trzeciej dosz a jednak A pani Meltzer i Êciàgn a dwie forty. Rozgrywka Martensa doprowadzi aby do sukcesu nawet przy karach roz o onych 5-3 gdyby wszystkie trzy brakujàce figury pikowe znajdowa y si u E (lub przeciwnicy pogubiliby si w obronie) albo jeêli zawodniczka W posiada aby w pikach drugà figur (dam, asa lub króla). PZ W E S Kwiecieƒ Weichsel Pszczo a Sontag pas BA pas 2 2 pas 2 pas 2 BA pas 3 BA pas okreêlone jako PC; 2 transfer na piki Wist: 4; 9 lew, 600 dla S; 2 impów dla USA 2. Poczàtek rozgrywki by tu podobny jak w pokoju otwartym Sontag zabi pierwszà lew K na stole i wyszed stamtàd w pika, a Pszczo a wskoczy honorem (damà) i kontynuowa 0, którà rozgrywajàcy pobi w r ce asem. Kiedy jednak od W spad a wówczas 2, wskazujàca na to, i pierwszy wist zosta oddany z koloru pi ciokartowego, Sontag zostawi w spokoju piki i zaczà rozgrywaç przez kiery i trefle wszed na stó K i zaimpasowa trefle dziesiàtkà. Kwiecieƒ pobi jà K i zagra trzeci raz w karo, ale rozgrywajàcy wykona drugi impas treflowy, po czym sprawdzi podzia y w kierach oraz treflach. Wygra wi c swoje, bioràc trzy kara, dwa trefle oraz cztery kiery. Rozd. 20; obie po, rozd. W. K D W AD7 K7 A KDW6 2 W E A S KW ADW8 4 PO W E S Meltzer LeÊniewski Larsen Martens pas pas BA 2 4 pas Wist: A; lew, 650 dla S. W drugiej lewie Kyle Larsen kontynuowa 5, LeÊniewski wzià wi c lew w r ce siódemkà, wytràci przeciwnikom A, przebi ich kontynuacj kierowà, wyatutowa i wykorzysta lewy treflowe. PZ W E S Kwiecieƒ Weichsel Pszczo a Sontag (!) 4 pas Wist: A; 7 lew, 300 dla WE; 4 impów dla Polski. W drugiej lewie Pszczo a zagra znakomicie w trefla (!!), dà àc do odci cia przeciwnika od lew w tym kolorze. Weichsel zorientowa si, e przez trefle sukcesu nie osiàgnie, zabi wi c drugà lew D w dziadku i zaimpasowa kara damà. Jacek pobi jà królem i kontynuowa treflem. Rozgrywajàcy utrzyma si A i zaimpasowa waleta karo. I ten manewr nie powiód si Pszczo a doszed do r ki W i pos a karo do przebitki. A po jej dokonaniu Kwiecieƒ zagra w trefla ostatecznie tak e 0 w r ce Pszczo y zosta a wi c wypromowana na lew. W ten sposób kontrakt, który w pokoju otwartym zrealizowano z nadróbkà, w zamkni tym zosta ob o ony a bez trzech (obroƒcy wzi li A, dwa kara oraz a trzy atuty). Cztery lewy ró nicy! A to wszystko sprawi o przede wszystkim znakomite wyjêcie Jacka Pszczo y w trefla w drugiej lewie. Rozd. 33; obie przed, rozd.. K D A A7 4 9 W E D S AK8 K D AW9 W5 K W 7 D W PO W E S Martens Martel LeÊniewski Stansby pas 3 pas pas ktr. pas 5 pas Wist: D; lew, 400 dla WE. Po bloku Stansby ego Polakom trudno by o stanàç w bezproblemowych 3BA i Martens zapowiedzia koƒcówk treflowà. Wprawdzie do oddania by y kier oraz dwa piki, kiedy jednak LeÊniewski zabi pierwszà lew A w r ce, Êciàgnà A i K, po czym wyszed ze sto u w singla kier, Martel b dnie wskoczy nr 2 (39) luty 2002 Âwiat Bryd a

12 Relacje 2 asem (?). I to wypuêci o ju kontrakt, Marcin przebi bowiem w dziadku dwa kiery, wyrabiajàc sobie jedenastà wziàtk na dam w tym kolorze. PZ W E S Meltzer Balicki Larsen mudzinski (?) ktr. 2 3 pas 3 BA ktr. (?) pas Wist: W; 0 lew, 650 dla WE; 6 impów dla USA 2. mudziƒski skontrowa 3BA z bilansu, mia bowiem osiem miltonów po pierwszor cznym otwarciu partnera. Okaza o si jednak, e Balicki otworzy licytacj na pi kne 9 PC, przeciwnicy dysponowali te pe nym siedmiokartowym longerem roboczym w treflach, natychmiast po pierwszym wiêcie Larsen pokaza wi c dziesi ç lew. Rozd. 40; obie przed, rozd. W. AKW KD7 2 A8 5 W8 4 D W E A W K S D7 43 A W K D PO W E S Martens Martel LeÊniewski Stansby pas ktr. pas 2 BA pas 3 BA pas cztery piki Wist: 4; 9 lew, 400 dla S. LeÊniewski nie widzia powodu, aby nie wyjêç w kiera, wi c Martel wyrobi sobie trefle i atwo wygra swoje. PZ W E S Meltzer Balicki Larsen mudzinski pas pas pas BA pas 2 (?) pas 2 pas 3 BA pas Wist: 3; 7 lew, 00 dla WE; impów dla USA 2. mudziƒski mia szans, aby zg osiç 3 (po BA partnera), czym wskaza by krótkoêç w tym kolorze oraz r k z longerem treflowym i starszà czwórkà, z niewiadomych przyczyn jednak z niej nie skorzysta. A po wskazaniu przez Balickiego silnej r ki bezatutowej z czwórkà kierowà Larsen nie mia adnych problemów ze znalezieniem Êmiertelnego wistu karowego. Rozd. 45; obie po, rozd W5 ADW8 54 W6 2 D5 43 A K W 0 2 K4 2 W E A7 0 S K A D 8 6 D K PO W E S Martens Martel LeÊniewski Stansby pas pas 3 pas 4 2 pas 4 3 ktr. 4 pas 4 pas minisplinter, forsing do koƒcówki; 2 cue-bid; 3 singleton w karach Wist: 3; 2 lew, 650 dla WE. Ze z à wartoêcià w kolorze krótkoêci partnera karach LeÊniewski szybko wycofa si z rozmowy o ewentualnym szlemiku. Potem jednak atwo wzià dwanaêcie lew Êciàgnà A K z góry, a nast pnie wyrobi sobie fort treflowà. PZ W E S Meltzer Balicki Larsen mudzinski pas pas 3 pas 3 BA 2 pas ktr. pas 4 BA 4 6 pas pas minisplinter; 2 pytanie o singla; 3 singiel w karach; 4 Blackwood; 5 jedna (lub cztery) wartoêç(-i) Wist: 3; lew, 00 dla S; 3 impów dla Polski. Larsen nie przestraszy si duplikacji w karach i szybko doprowadzi do szlemika. Balicki zabi pierwszà lew A i odwróci w atu. Rozgrywajàcy pobi w r ce asem, przejà D asem, przebi w r ce trefla, po czym spróbowa Êciàgnàç K. mudziƒski przebi go jednak z rozmachem 8, niszczàc w ten sposób dwunastà wziàtk przeciwnika. OczywiÊcie, gdyby Larsen Êciàgnà wczeêniej drugi raz piki, wygra by szlemika bez trudu. Rozd. 52; obie po, rozd. W A3 2 D 0 9 AK7 3 K9 A W W E D K8 75 S A D 0 7 KW5 4 W4 3 DW0 PO W E S Kwiecieƒ Martel Pszczo a Stansby pas BA 2 2 pas 2 3 pas 2 4 ktr. pas pas pas w tych za o eniach i pozycji licytacyjnej 2-4 PC; 2 kolory starsze; 3 relay; Wist: D; 6 lew, 500 dla S. Obroƒcy zagrali dwa razy w trefle Pszczo a przebi drugà rund tego koloru, wszed na stó K i puêci wko o 8. Stansby zabi jà W i, obawiajàc si kierowych przebitek w dziadku, wyszed 7. Gdyby Jacek przepuêci kart t do r ki, a potem kontynuowa kierem, wygra by swoje. Pszczo a nie spodziewa si jednak a tak korzystnych rozk adów i zagraƒ przeciwników, pobi wi c siódemk pik królem na stole (?) i zagra stamtàd w kiera. Co gorsza, gdy teraz Martel wskoczy A i wyszed w pika, Jacek wykona impas waletem, odda wi c zarówno lew na D, jak i w chwil póêniej przebitk kierowà (po zabiciu W damà Stansby Êciàgnà bowiem K i pos a kiera do przebitki. Potem trzeba by o jeszcze oddaç lew karowà, wi c ostatecznie skontrowana cz Êciówka pikowa zosta a ob o ona a bez dwóch, za 500. W E S Sontag Balicki Weichsel mudziƒski pas ktr. pas BA pas kontra sputnik Wist: 7; 7 lew, 90 dla S; 9impów dla USA 2. W tym pokoju nasi przeciwnicy byli w licytacji tylko na szczeblu jednego, wi c Polacy przelicytowali ich BA i kontrakt ten atwo zrealizowali. Âwiat Bryd a nr 2 (39) luty 2002

13 Relacje Rozd. 53; S po, rozd.. D8 7 A AKW K9 W E D W A 0 4 S KDW A KDW0 PO W E S Kwiecieƒ Martel Pszczo a Stansby pas pas pas 2 BA pas 3 2 pas 4 3 pas 5 4 pas 5 5 pas 6 pas forsing do dogranej, sk ad niekoniecznie bezatutowy; 2 naturalne lub relay; kierów, minimum forsingu; 4, 5 cue-bidy Wist: K; 2 lew, 980 dla WE. Micha z Jackiem szybko znaleêli si w teoretycznie znakomitym i bezproblemowym, jeêli chodzo o rozgrywk, szlemiku kierowym. PZ W E S Sontag Balicki Weichsel mudziƒski pas pas 2 2 pas 2 3 pas 2 BA 4 pas 3 5 pas 4 6 pas 4 (?) pas 6 + PC w sk adzie niezrównowa onym lub 8 + PC w sk adzie zrównowa onym; PC, 5 +, forsing do koƒcówki; 3, 4, 5 naturalne; 6 cue-bid Wist: K; 2 lew, 480 dla WE; impów dla Polski. Trudno powiedzieç, dlaczego Weichsel uchyli si od cue-bidu karowego, tym bardziej e mia te niez e zatrzymanie w pomini tych przez partnera pikach. Có, nawet mistrzowie Êwiata potrafià skusiç w tak banalnym rozdaniu. iechaj b dzie to pociechà dla rzesz zwyk ych Êmiertelników. Rozd. 59; obie przed, rozd. S. AW8 4 A W K3 K5 D0 K W E W6 52 S D D W K D A7 4 A8 PO W E S Kwiecieƒ Martel Pszczo a Stansby pas 2 BA pas 3 2 pas 3 3 pas 3 4 pas 3 BA 5 pas 4 6 pas 4 BA 7 pas 5 8 pas 5 9 pas 6 0 pas forsing do dogranej z fitem kierowym; 2 coê w karach, r ka nieminimalna; 3, 5 pytania; 4, 6 szeêç kierów, brak singla; 7 Blackwood; 8 zero lub trzy wartoêci; 9 inwit wielkoszlemowy, pytanie o K; 0 odpowiedê negatywna Wist: W; 2 lew, 980 dla S. Amerykanie precyzyjnie rozpoznali swoje walory i, zdajàc sobie spraw z istnienia dziury pikowej, poprzestali na szlemiku. PZ W E S Sontag Balicki Weichsel mudziƒski pas (?) pas 2 pas 3 2 (?) pas 3 3 pas 3 4 pas 4 5 pas 4 6 pas 4 BA 7 pas 5 8 pas 5 BA 9 pas 6 0 pas 7 pas szeêç kierów; 2 teoretycznie naturalne; 3 wartoêç w karach; 4 uzgodnienie kierów; 5, 6 cue-bidy; 7 Blackwood; 8 dwie wartoêci + D (Balicki wiedzia, e wraz z partnerem majà na linii jedenaêcie kierów); 9 pytanie o boczne króle; 0 dwa króle Wist: D; 2 lew, 50 dla WE; 4 impów dla USA 2. Tak e Balicki móg (powinien!) od razu silnie uzgodniç kiery (systemowà zapowiedzià 2BA), nie wiem, dlaczego wybra jednak groênà odpowiedê (zw aszcza gdy partner piki podniesie). Skomplikowa o to znacznie dalszà licytacj, zarówno Cezaremu, jak i jego partnerowi. W nast pnym okrà eniu Balicki musia improwizowaç, zg osi wi c teoretycznie quasi-naturalnà zapowiedê 3, a dopiero potem uzgodni kiery. Do nieszcz Êcia by o ju jednak niedaleko, mudziƒski przyjà bowiem, e w czwartym, nielicytowanym kolorze partner ma krótkoêç. Kiedy wi c potem Cezary wskaza dwa króle, Adam umiejscowi je w treflach i pikach i zapowiedzia wielkiego szlema. Rozgrywka nie trwa a d ugo Balicki z o y karty i lodowatym tonem zadeklarowa wpadk bez jednej. Rozd. 67; WE po, rozd. S. K7 42 A A5 W E K W S AD5 W6 43 A K 0 9 DW9 6 KDW D7 PO W E S Martens Martel LeÊniewski Stansby 2 pas 3 2 pas (???) pas pas Flannery: 5-4, na pierwszej i drugiej r ce -5 PC; 2 inwit Wist: A; 8 lew, 50 dla S. Amerykanie mocno utrudnili naszym reprezentantom zadanie, ca kowita wina za wysokie przegranie tego rozdania spada jednak na Marcina LeÊniewskiego. Marcin da si zastraszyç Chipowi Martelowi, który, b dàc w korzystnych za o eniach, ze wzgl du na znakomite fity w obu kolorach partnera zg osi inwitowe 3. Tym samym powiedzia jednak LeÊniewskiemu posiadaczowi czterech blotek kierowych i Martens najprawdopodobniej ma w tym kolorze renons. Zatem Marcin powinien by wiedzieç o pe nym wy àczeniu kierowym oraz o pewnoêci uzgodnienia któregoê z kolorów m odszych. ale a o wi c bezwzgl dnie 3 skontrowaç, co bez wàtpienia doprowadzi oby naszych reprezentantów do wyk adanego kontraktu 5. A tak przeciwnicy rozgrywali 3, wpadajàc tylko bez jednej. PZ W E S Sontag Balicki Wechsel mudziƒski pas 2 ktr. (!) pas pas 5 pas Wist: A; 2 lew, 620 dla WE; impów dla USA 2. Weichsel mia silnà r k, wi c mimo posiadania tylko dubla w pikach 2 wywo awczo skontrowa. A potem podniós jeszcze kolor partnera, a Sontag z uk adem do- o y koƒcówk. Rozgrywajàcy przebi w dziadku pika, a potem zagra trefle z góry, skoƒczy o si zatem na dwunastu wziàtkach. Dokoƒczenie w nast pnym numerze ÂB 3 nr 2 (39) luty 2002 Âwiat Bryd a

14 Relacje Piotr Tuszyƒski Mistrzostwa Âwiata Transnational 4 Mistrzostwa Âwiata Teamów Transnational odby y si w dniach w Pary u. Przeniesienie mistrzostw z indonezyjskiej wyspy Bali pozwoli o PZBS-owi wys aç dwa teamy, co bez wàtpienia zwi kszy o szanse naszej ekipy na dobry wynik. RzeczywistoÊç okaza a si jednak trudniejsza, ni przypuszczaliêmy. Po udanym finiszu do pó fina u awansowa tylko team w sk adzie: Kowalski Tuszyƒski, Romaƒski Szymanowski, mi dzy innymi dzi ki takiemu oto rozdaniu: Obie po parti, rozd. E. A A8 73 DW D9 KD6 54 W E S A8 42 K8 3 A D K W 0 8 W 0 2 K6 5 W5 4 W E S A. Kowalski P. Tuszyƒski 2 pas 2 pas 3 pas pas ktr. pas 3 pas 4 pas... Siedzàcy na pozycji A. Kowalski zaryzykowa do o enie koƒcówki. Z rozgrywkà nie mia em problemu, natomiast na drugim stole utytu owana para w oska Buratti Lanzarotti nie tylko pozwoli a graç naszym 3, ale jeszcze je wypuêci- a. Wygrywajàc ostatni mecz z nimi 25:4, zepchn liêmy ich z 3. miejsca, wchodzàc do pó fina u. a uwag zas uguje dobra postawa teamu Cichockiego (Kierznowski, Gierulski Skrzypczak), który ca y czas utrzymywa si w czo ówce i dopiero w 2 ostatnich rundach spad do drugiej dziesiàtki. a przyzwoitym 0-tym miejscu ukoƒczyli rozgrywki Jagniewski Pazur, grajàcy w dru ynie ze zwyci zcà S upska Piekarkiem i Gotardem. Eliminacje wygra a dru yna francuska. Jako zwyci zcy mieli prawo wybraç przeciwnika z trzech pozosta ych ekip, tzn.: teamu izraelskiego, amerykaƒsko-brazylijskiego i nas. Francuzi bez d u szego zastanowienia wybrali team z Bliskiego Wschodu, mimo e na starcie mieli 5 impów straty. Dla nas, niestety, zosta team: Chagas z Brennerem, Passel z Seamonem i Hampson z Woldem. Pierwsza po owa zakoƒczy a si naszà 4-punktowà wygranà, oto jedno ze zwyci skich rozdaƒ: S po partii, rozd. S. 8 4 K 0 3 K K A D D W E W7 D9 8 S W6 43 K W2 A9 6 A 0 7 A D W5 W E S A. Kowalski P. Tuszyƒski BA 2 (starsze) pas 2 pas 2 2 BA 3 4 pas Apek zawistowa w króla pik i pika. Zabi em asem i odszed em ma ym treflem. Rozgrywajàcy po o y dam, a Kowalski bardzo przytomnie zagra D (!), którà Hampson wzià w r ku i po Êciàgni ciu nam ostatniego atutu zagra trzy razy w karo.po zagraniu w ma ego kiera przez Apka rozgrywajàcy nie mia wàtpliwoêci, e trzeba po o yç 0-tk. 200 dla nas i àcznie z 00-kà z drugiego sto- u za przegrane bez dwóch 4 7 impów dla nas. Z drugiej po ówki zapami ta em przede wszystkim dwa rozdania, w których uk ad kart zdecydowanie sprzyja naszym przeciwnikom. W za o eniach obie po partii z kartà: K D A6 5 Passel otworzy 3 i po 3 partnera zalicytowa 3BA. Po wiêcie w 4 wy o y si stó : AKW W E K K D S 3 A6 5 DW7 Po wzi ciu lewy na dam rozgrywajàcy zadysponowa karo do króla, po lewej walet, teraz prostodusznie zagra dam karo i po spadni ciu 0-ki wzià bez problemu dziesi ç lew. ie mieliêmy adnych wàtpliwoêci, e ta ostra licytacja Amerykanów i celna rozgrywka przyniesie nam impów straty (do ewentualnych 9 imp zysku za bez trzech przy innym roz o eniu kar). Kolejne rozdanie to wielki szlem rozgrywany przez M. Szymanowskiego. Obie po, rozd. W. K W A8 75 W E A5 A D S 8 6 D3 A K W E S M.Szymanowski J. Romaƒski pas 5 pas 5 BA (o asy) pas 6 ( lub 3) pas 6 (o króle) pas 6 ( król) pas 7 pas Marek, po dowiedzeniu si o trzech asach i jednym królu, zdecydowa si na szlema; gdyby go wygra, zarobilibyêmy 3 imp, niestety, przegrana kosztowa a 7 imp. Prosz spróbowaç zaplanowaç samemu rozgrywk. Pierwszy wist K. Te dwa rozdania kosztowa y nas w obrocie 50 imp, a przegraliêmy mecz 36. JeÊli ju zaplanowa eê rozgrywk szlema, popatrz na pe ny rozk ad rozdania: D6 4 K W K 9 8 K W A8 75 W E A5 A D S 8 6 D3 A K D8 43 W W7 32 Âwiat Bryd a nr 2 (39) luty 2002

15

16 Relacje Wojciech Siwiec Senatorskie maksy i zera 6 W dniach 6 8 listopada ubieg ego roku starachowicki hotel Senator goêci uczestników 43. Mistrzostw Polski Par na maksy. a starcie stan y 32 duety, które zgodnie ze sprawdzonym w ostatnich latach regulaminem rozegra y najpierw 90-rozdaniowe eliminacje, a nast pnie fina z udzia em najlepszych 28 par (54 rozdania po dwa ka da z ka dà). Wymaga o to ogromnej pracy organizacyjnej eliminacje sk ada y si bowiem z dziewi ciu krótkich, 0-rozdaniowych sesji, a aktualne rezultaty podawano po ka dej z nich, fina natomiast by ju prawdziwym barometrem, wyniki którego og aszane by y na bie àco praktycznie po ka dej dwurozdaniowej rundzie. S dziowie pod wodzà S awomira Lata y spisali si na medal, wi c impreza zosta a przeprowadzona sprawnie i punktualnie, ku pe nemu zadowoleniu uczestników. Prymusi ostatniej kursokonferencji s dziowskiej PZBS Maria Tomczewska, Rados aw Lula oraz Zdzis aw Kulesza zdali te znakomicie egzamin praktyczny przy stolikach i na sali gry. Wyniki na bie àco oblicza i do publicznej wiadomoêci podawa niezastàpiony Jan Romaƒski, a za powielenie ogromnej liczby rozdaƒ odpowiedzialny by Maciej Ziomek. ad ca oêcià wydarzeƒ jak zawsze w Starachowicach czuwa i piecz sprawowa gospodarz hotelu Senator oraz wielki przyjaciel bryd a, Stanis aw Pajàk. Turniej fina owy zakoƒczy si pewnà niespodziankà tytu mistrzowski dosta si bowiem w r ce Piotra Bizonia i Dariusza Kowalskiego (60,66% z 54 fina owych rozdaƒ). To wprawdzie znakomici gracze, przez wiele ostatnich lat odpoczywali jednak od powa nego bryd a, poêwi cajàc si karierom zawodowym. Ich sukces by zdecydowany, a przewaga nad konkurentami bardzo wyraêna. a drugim stopniu podium stan li Marcin Krupowicz z Adamem Wyszyƒskim (57,73%), a nieco ni ej utytu owani Apolinary Kowalski z Piotrem Tuszyƒskim (57,57%). Wszystkim medalistom redakcja Âwiata Bryd a sk ada serdeczne gratulacje. Mistrzowie: Dariusz Kowalski, Piotr Bizoƒ. Zobaczmy teraz, jak grali najlepsi. Pierwsze z prezentowanych rozdaƒ pochodzi z ostatniej sesji eliminacyjnej, pozosta e z fina u. Rozd. 22/E IX; WE po, rozd. E D A K W W E K 4 A K 5 S D W W A K D 5 A W D W E S Sagan Bizoƒ Biernat Kowalski pas pas BA pas 2 2 pas 2 pas 2 BA pas 3 BA pas forsujàce; 2 quasi-naturalne (trójka tylko w wyjàtkowych wypadkach) Kara zosta y w licytacji konwencyjnie przykryte, wi c pierwszy wist nastàpi w W. Piotrek Bizoƒ, wiedzàc, e takie wyjêcie teoretycznie nie wyklucza posiadania przez E starego honoru (móg to byç bowiem wist z wewn trznego sekwensu), postawi na praktyk i psychologi w ataku. ie przejà D honorem w r ce (aby wyjêç stamtàd D i liczyç na to, i gracz E posiada w tym kolorze króla z dziesiàtkà sec), tylko utrzyma si na stole i zagra blotk karo (!). Ten wydawaç by si mog o, ograny fortel zakoƒczy si pe nym sukcesem obroƒca W wskoczy bowiem K i zagra w kolor partnera trefle. Bizoƒ Êciàgnà wówczas A K i wyszed D na impas. To da o mu ju dziewi ç lew: trzy treflowe, dwie kierowe oraz cztery pikowe, i zapis plus 400, warty dla strony S 90,6% maksa. I wicemistrzowie: Marcin Krupowicz, Adam Wyszyƒski. Rozd. 3/F; WE po, rozd. S. D 6 3 K D 8 K 0 K W A 7 2 A W W E W 6 3 S A K 9 5 D W 5 A D W E S Knot Wyszyƒski Stono Krupowicz pas pas pas 5 pas 5 pas 6 pas Para WE znalaz a si w dosyç ostrym, ale powszechnie grywanym szlemiku i skazana by aby na jego wygranie, gdyby Adam Wyszyƒski nie odda Êmiertelnego wistu 0 (!!), spod drugiego króla! Trudno dziwiç si rozgrywajàcemu, i obawia si, e 0 by a u singlowa, zabi wi c pierwszà lew asem. A potem normalnie rozegra piki na impas damy w r ce S Âwiat Bryd a nr 2 (39) luty 2002

17 Relacje i wpad bez jednej (84,6% maksa dla S). Znakomicie spisali si w Starachowicach warszawscy juniorzy m odsi Jacek Kalita i Jan Sikora, którzy w turnieju fina owym zaj li doskona e 5. miejsce (z wynikiem 56,22%). Oto efektowna i skuteczna rozgrywka, jakà drugi z nich przeprowadzi przeciwko póêniejszym bràzowym medalistom, Apolinaremu Kowalskiemu z Piotrem Tuszyƒskim. Rozd. 7/F; obie przed, rozd.. K 6 A K D 9 A A D D W 0 2 W E 6 4 A 4 2 S W K W 0 W K D 5 2 W E S Kowalski Sikora Tuszyƒski Kalita pas pas BA 2 pas 2 pas 5 PC, sk ad zrównowa ony II wicemistrzowie: P. Tuszyƒski, A. Kowalski. Tuszyƒski zaatakowa 4. Piàtka z dziadka, walet od Kowalskiego i rozgrywajàcy zabi asem. W nast pnej lewie Sikora wyszed z r ki blotkà trefl wzià lew damà w dziadku i zagra stamtàd w pika. Kowalski wskoczy asem i kontynuowa treflem. As trefl z r ki i zagranie raz jeszcze w trefla. Tuszyƒski dosta lew na K, wi c zawistowa W i lew wzi a D w r ce rozgrywajàcego. Sikora odegra wówczas K i puêci 9 wko o. Apek doszed A i zagra D. Rozgrywajàcy przebi w r ce, po czym zagra blotk kier do dziewiàtki w dziadku i damy w r ce Kowalskiego. W trzykartowej koƒcówce Apolinary wyszed w karo Janek wyrzuci jednak z r ki trefla i utrzyma si na stole K. Kowalskiemu pozosta y 0 2, a rozgrywajàcemu K 8, w dwukartowej koƒcówce 0 zosta a wi c wyparadowana. W drugim rozdaniu pojedynku mistrzowie kontra juniorzy mistrzowie wyraênie si jednak odegrali. Rozd. 8/F; S po, rozd. E. K D 7 6 D W 0 4 A D 6 W E A W A W S K A D W 4 K K W E S Kowalski Sikora Tuszyƒski Kalita 2 pas 2 BA 2 pas 3 3 pas 4 (!) pas podlimitowa dwukolorówka z kierami; 2 pytanie; 3 kiery plus piki Kowalski wybra optymalnà koƒcówk, która sta a si jeszcze lepsza, kiedy S wyszed przeciwko niej w karo (dziesiàtkà). Tuszyƒski wzià lew singlowym K w r ce, po czym zagra A (wyrzucajàc z dziadka dam ), W. Kalita zabi K i zawistowa w trefla, by o to ju jednak zagranie mocno spóênione. Piotrek pobi bowiem w dziadku asem, przebi w r ce blotk karo, wyatutowa i A dosta si na stó do-dobrych kar. ikt inny nie wzià dwunastu lew, za plus 480 Kowalski z Tuszyƒskim dostali wi c pe nego maksa. Rozd. 3/F; S po, rozd. S. K D W 7 3 W K A W E W 0 4 K S 9 2 A K 6 4 A D W A D 4 D W E S Wójcicki Tuszyƒski Polety o Kowalski 2 pas 3 ktr. 2 (!) pas pas pas dwukolorówka: piki plus m odszy; 2 kontra wywo awcza Ostry, typowo maksowy pojedynek na szczycie (Polety o Wójcicki zaj li ostatecznie 4. miejsce w turnieju). Tym razem normalny cue-bid Michaelsa (2 Wójcickiego) nie okaza si posuni ciem bezpiecznym. Kowalski nie odpuêci bowiem rozdania, tylko 3 Polety y wywo awczo skontrowa. A Tuszyƒski nie mia problemu, co z tym fantem nale y zrobiç. Pierwszy wist: 2 i lew wzià singlowy as na stole. Jacek Polety o dosyç nieszcz Êliwie zabra si za rozgrywk, gdy w drugiej lewie wyszed ze sto u w pika (znacznie lepiej by oby zagraç stamtàd blotk kier!). Kowalski doszed 9, zgra jeszcze A (Tuszyƒski pozby si dwóch kar) i kontynuowa blotkà pikowà. Ze sto u zosta o wyrzucone karo Tuszyƒski przebi wi c t lew 2 i zagra W. Polety o pobi w r ce K i wyszed w karo. Apek wskoczy asem i zagra kolejnego pika. Zosta on przebity 6 na stole i nadbity D przez Piotrka. Tuszyƒski odszed teraz treflem, a nast pnie przebi zagranà przez rozgrywajàcego z dziadka blotk karowà i wyszed jeszcze raz w trefla. Król kier musia jeszcze wziàç siódmà lew obrony stàd bez trzech, 500 dla S i czysty maks dla tej strony. Rozd. 34/F; S po, rozd. E. D 8 5 A 8 A K D 5 A W 9 2 A K 4 2 W E W S W 8 3 K D W K D W E S Pazur Tuszyƒski Jagniewski Kowalski pas pas 3 (!) 3 BA(!) pas Rewolwerowe 3 (trzecia r ka!) wskaza y Tuszyƒskiemu efektownà drog do wygrania koƒcówki. Jagniewski zawistowa 3. Piotrek przepuêci pierwszà lew (!). Po utrzymaniu si W Pazur kontynuowa 9. Tuszyƒski pobi w r ce, zgra pozosta e dwa honory karowe oraz A, a potem Êciàgnà A, zaimpasowa kiery dziesiàtkà w dziadku (!), odegra 7 nr 2 (39) luty 2002 Âwiat Bryd a

18 Relacje 8 jeszcze mariasza kierowego i wpuêci lewego obroƒc piàtà rundà tego koloru (!). I D w r ce musia a wziàç dziewiàtà lew strony rozgrywajàcej. Plus 600 i 73,% maksa dla póêniejszych bràzowych medalistów. Rozd. 42/F; obie po, rozd. E. A A W K W E A 0 9 S D W 7 6 K D A 0 7 D W 0 3 K D 0 K 8 3 W 6 4 W E S Kowalski Sucharkiewicz Tuszyƒski S. Kowalczyk pas pas pas pas 2 pas Tym razem przyk ad perfekcyjnej gry w obronie Apolinarego z Piotrkiem. Przeciwko 2 Kowalski wyszed (odmiennie, zrzutki odwrotne) K, ze sto u 5, Tuszyƒski do o y 7, a z r ki rozgrywajàcego spad a 4. Apek prawid owo rozczyta kart partnera jako zrzutk zach cajàcà (z m odszych trefli poza polem widzenia Kowalskiego znajdowa a si tylko szóstka), w drugiej lewie kontynuowa wi c 3. Tuszyƒski utrzyma si A i wyszed D. Rozgrywajàcy wstawi z r ki króla (?), zatem Kowalski pobi go A, Êciàgnà 0 i kontynuowa 9. A Piotrek przejà jà W i zagra trzynaste karo pod potrójny renons! Kowalczyk by bezradny jeêli nie przebije kara w r ce (lub przebije je 3), Apek dokona przebitki (nadbitki) 7, promujàc sobie K. A gdy trzynaste karo zostanie przebite w r ce honorem pikowym, Kowalski poprawi go królem i k adàcà kontrakt 2 lew weêmie wówczas 9 w r ce Tuszyƒskiego. ikt inny nie ob o y 2, za plus 00 Apek z Piotrkiem dostali wi c a 92,3% maksa. Aby obroniç si przed wpadkà, rozgrywajàcy musia by nie wstawiaç K ani w pierwszej, ani w drugiej rundzie tego koloru. Spowodowa oby to zablokowanie kar i niemo noêç zagrania w nie ze strony gracza E po raz czwarty. Rozd. 43/F; obie przed, rozd. S. W A W D 7 5 D 7 K K W E S D A A 6 2 D A K W 6 K W W E S I. Kowalczyk Tuszyƒski Witek Kowalski pas 2 BA pas 3 BA pas Obrona Lambda: uk ad wkolorach przedzielonych (lub dowolna trójkolorówka) Pierwszy wist: 0. a S mo na doliczyç si dziesi ciu lew (dwóch pikowych, trzech kierowych, trzech karowych i dwóch treflowych), bardzo trudno je jednak zrealizowaç ze wzgl du na problemy z komunikacjà. Oto, jak przezwyci y je Apolinary Kowalski (a by o o co kruszyç kopie: plus 430 warte by o dla strony S 80,8% maksa, a plus 400 tylko 50,0%). Apek wzià pierwszà lew D w r ce i wyszed stamtàd 2. Irek Kowalczyk wskoczy D i kontynuowa kierem. Kowalski utrzyma si waletem na stole, a Witek zrzuci trefla. Teraz zosta a zagrana blotka trefl do króla. Gracz W pobi go asem i kolejny raz zawistowa w kiera. As ze sto u (od E jeszcze jeden trefl), blotka karo do waleta w r ce, a potem Êciàgni cie A K. Do ostatniej z tych lew W zrzuci kiera. Rozgrywajàcy rozczyta uk ad r ki W jako (bàdê , ale ten drugi by bardzo ma o prawdopodobny), w pi ciokartowej koƒcówce Êciàgnà wi c W, po czym wpuêci lewego obroƒc kierem. Ten odszed treflem lew wzi a dama na stole, a w tym samym momencie gracz E znalaz si w pikowo-karowym przymusie (i rozgrywajàcy zrobi by nadróbk nawet wówczas, gdyby W posiada pierwotnie K D sec). A gdyby w trzeciej rundzie kar W nie wyrzuci kiera, tylko trefla, Kowalski Êciàgnà by W, po czym wpuêci by E karem. I ten musia by wyjêç w pika, umo liwiajàc rozgrywajàcemu wykonanie impasu w tym kolorze oraz znalezienie si w dziadku niezb dne, aby wykorzystaç znajdujàcà si tam lew na D. Co zalicytujesz? ASZ SYSTEM STADARD Mecz; obie przed, rozd. W. W E S pas pas 2 pas?. K W W K K W W K A K K W 5 7. A W K W A W D K 6 2. K W K K W 8 7 K 8 2 K 8 7 W A W 9 5 W 7 W A A W W 6 A 9 3 A 0 6 Odpowiedzi znajdziesz na str. 44 AktualnoÊci 4. Grand Prix MKOl Sk ad repreezentacji Polski na 4. Grand Prix MKOl w Salt Lake City (2-6 lutego 2002r.): Cezary Balicki Adam mudziƒski Micha Kwiecieƒ Jacek Pszczo a Jacek Polety o Marek Wójcicki 43. OTP Ziemia Radomska Dnia 24 lutego 2002r. w Radomiu odb dzie si kolejny OTP (Ziemia Radomska). Turniej rozpoczyna si o godzinie 0.00 i b dzie rozgrywany w Zespole Szkó Przemys u Spo ywczego, przy ul. Armii Ludowej. BRYD OWE PUDE KA Karty do gry Krzysztof Pawlik tel. (0-58) Âwiat Bryd a nr 2 (39) luty 2002

19 Relacje S awomir Lata a VI Mistrzostwa Polski Policji GdybyÊ chcia okreêliç, jaka jest wspólna cecha dobrego bryd ysty i dobrego policjanta, to sàdz, e postawi byê na skutecznoêç. Policjanci udowodnili, e potrafià byç skuteczni zarówno przy zielonym stoliku, jak i przy organizacji imprezy bryd owej. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie udost pni o swoje podwoje dla szóstych ju policyjnych mistrzostw, a wszystko odbywa o si pod kuratelà komendanta Centrum, inspektora W odzimierza K dzierskiego oraz jego zast pcy m odszego inspektora Ireneusza Jankowskiego. BezpoÊrednià organizacjà zajà si pracownik Biura Kadr i Szkolenia, niestrudzony m odszy inspektor Stanis aw Kraszewski i 06 zawodników wystartowa o w ubieg orocznych mistrzostwach. Odby y si cztery imprezy: indywiduel, dwa turnieje par na maksy i na impy oraz teamy. We wszystkich imprezach bra udzia nadinspektor Jerzy Staƒczyk, znany równie z wielu innych bryd owych imprez. W teamach reprezentujàc Komend G ównà Policji popisa si pi knà rozgrywkà: Sierocki D 0 3 A D W 4 A 7 4 W 5 K 9 W E W D 9 5 S A D Staƒczyk K A K W K 0 5 Po kilku okrà eniach licytacji, w których zawodnik W pokaza i trefle i kawa ek karty, Staƒczyk rozgrywa koƒcówk pikowà. W mia pewne k opoty z pierwszym wyjêciem, ostatecznie wybra atak ma ym pikiem, rozwiàzujàc na razie problem atutowy rozgrywajàcego, ale widoki na zwyci stwo nadal by y mizerne pik, karo i dwa trefle do zwrotu. Genera poradzi sobie wzorcowo. Pika wzià w r ku i kontynuowa atuty. W wskoczy asem i odszed pikiem. Staƒczyk zaimpasowa króla kier, odegra asa i przebi kiera w r ku, definitywnie pozbawiajàc W tego koloru. Teraz trzy razy kara doprowadzi y do koƒcówki: W 4 W E W 0 D S 7 A D Staƒczyk 9 W K 0 5 Wpuszczony W ratowa si zagraniem asa i damy trefl, ale kluczowà dziesiàtk w tym kolorze posiada rozgrywajàcy. W punktacji generalnej triumfowa inny znany bryd ysta Robert Biel, reprezentujàcy Komend Wojewódzkà we Wroc awiu. W turnieju na maksy zademonstrowa sprawnoêç owcy w rozdaniu: Obie przed, rozdawa W. A K D 5 W 7 K D 8 3 K W W E K S A 5 2 A W D 6 2 A W 9 6 D W E S G adysz Biel ktr. pas pas pas BA pas 2 BA pas 3 BA pasy Ostre 3 BA, zgodnie z zasadà jak gra si z jednym przeciwnikiem, to jest atwiej. Wist blotka karo, pobrana asem, i karo do króla. Po wzi ciu na króla W zagra trzeci raz w karo. Przeciwnicy zrobili dobry poczàtek dla rozgrywajàcego. a karo rozgrywajàcy wyniós pika ze sto u, a zagrany trefl zosta przepuszczony. Po Êciàgni ciu czterech kierów powsta a koƒcówka (po ujawnieniu asa karo rozk ad punktów by jasny): A 7 D 8 3 K W W E S A W D 6 2 D 0 Zagranie damy karo postawi o W w przymusie treflowo-pikowym. Pozby si blotki trefl, ze sto u pik. Teraz dziesiàtka trefl do asa i dziesiàtà lew wzià trefl ze sto u. 430 i pe ny maks. a uroczyste zakoƒczenie przybyli Komendant G ówny Policji nadinspektor Antoni Kowalczyk, prezes PZBS Rados aw Kie basiƒski oraz wiceprezydent Legionowa Miros aw Mi oszewski. Wr czaniu pucharów i dyplomów przez tak znamienite grono towarzyszy- y fanfary. Rzadko która bryd owa impreza ma tak uroczyste zakoƒczenie. ajwy sze w adze zadeklarowa y pomoc w przysz orocznych mistrzostwach, wi c do grudnia. Zwyci ska dru yna Komendy Wojewódzkiej Policji z Olsztyna (od lewej): Kazimierz GoÊ, Leonard Jaskowiak, Tadeusz Koz owski i Lucjan Ko odziejczyk, oraz Komendant G ówny Policji nadinspektor Antoni Kowalczyk, Wiceprezydent Legionowa Miros aw Mi oszewski i Prezes PZBS Rados aw Kie basiƒski. Prezes PZBS Rados aw Kie basiƒski oraz nadinspektorzy Antoni Kowalczyk i Jerzy Staƒczyk. 9 nr 2 (39) luty 2002 Âwiat Bryd a

20 Pokój otwarty Karol Mykietyn Cicer cum caule 20 Zwróci si do mnie red. aczelny, abym napisa coê do odnowionego Âwiata Bryd a. W adkowi si nie odmawia, a tu brak pomys u na jednotematyczny artyku. Stàd tytu owy, od Tuwima zapo- yczony, groch z kapustà.. ietypowy motyw rozgrywkowy Po prostej licytacji: W E S BA pas Turniej par; obie przed, rozd. E. A W 3 W W 7 6 W E S K 0 K A K D W Rozgrywamy ten skromny kontrakt po wiêcie 4. E bije asem i odwraca 8. Oto analiza i rozwiàzanie autorstwa Cezarego Balickiego: E nie ma AKD w treflach, bo ich nie szarpnà w drugiej lewie. a otwarcie ma wi c dwie figury trefl, asa kier i dam pik. Piki sà po cztery, bo W majàc ich pi ç i dwa potencjalne dojêcia (w kierach i treflach), wybra by piki na pierwszy wist. Skoro E ma cztery piki, to nie ma pi ciu trefli, bo nie otworzy 2 (Precision). Ergo przepuszczenie kiera niczym nie grozi, najwy ej Êciàgnà nam cztery trefle. Tak wi c k adziemy 9, a W bierze damà i kontynuuje kiery, liczàc na ich podzia. Jak wziàç dziewiàtà lew? Zgranie czerwonych fort, odegranie K i próba wpustu treflem nie prowadzi do sukcesu, bo obrona tak zamanewruje figurami treflowymi, e to W weêmie pierwszà lub drugà lew treflowà i podegra pika. Trzeba wi c inaczej. Utrzymujemy si W w stole i robimy pozornie nieproduktywny impas pik do dziesiàtki. Teraz zgrywamy czerwone forty obserwujac zrzutki E. JeÊli wysingluje on dam pik, przejmujemy K asem. Je eli zostawi sobie drugà dam pik i dwa trefle, zgrywamy K i gramy trefla dok adajàc ze sto u blotk (nie waleta!). Musimy dostaç jeszcze jednà lew albo na asa pik, albo na dziesiàtk trefl. Oto pe ny diagram rozdania: Turniej par; obie przed, rozd. E. A W 3 W W D D W E A S K 9 5 A D 3 2 K 0 K A K D W Panie S dzio! a ostanim finale mistrzostw Polski par Stasio Go biowski dwukrotnie wzywa s dziego. Teraz opisz zajêcie pierwsze, zaê drugie, by nie byç monotematycznym, za miesiàc. W za o eniach obie przed, licytacja przebiega a nast pujàco: W E S pas 2 2 pas pas 2 BA pas pas? ikt nic nie alertowa, a Staszek z kartà: 9 x x x x W 9 A x x zdecydowa si na 3. E skontrowa, bo mia w kierach K D x x x. 2BA zalicytowano z renonsem kier i karami jako drugim kolorem. S dzia S. Lata a uzna, e wprawdzie brak alertu by wykroczeniem, ale odzywka Staszka by a takà g upotà (pcha si bez karty), e nie zas uguje na s dziowskà ochron. Czy by? Faktem jest, e w podobnych sytuacjach 2BA obroƒcy wskazuje drugi kolor m odszy, a kontra drugi starszy. Tu jednak oba starsze kolory by y przez nas licytowane, obroƒca mia wi c do dyspozycji trzy odzywki: kontr, 2 w kolor przeciwnika i 2BA. Kontra to wznowienie z nadwy kà. R k treflowo-karowà sprzedaç mo na przez 2, a wi c 2BA mo e byç naturalne, przy czym w znaczeniu naturalnym odzywka ta musi oznaczaç praktycznie pe ne trefle. Przyk adowo rozdanie mo e wyglàdaç tak: Turniej par; obie przed, rozd. E. K x A D x x x x K W x x x A x D W x x K 0 W E 8 x x x x x S D x x A K D x x x 9 x x x x W 9 A x x W x x 2BA obk ada tylko nieprawdopodobny wist w karo, a w kiery bierze si 9 lew. Mam propozycj dla dociekliwych: prosz u o yç pewnà iloêç ràk przy za o eniu, e ma niez à r k z szeêcioma kierami bez figur treflowych, a W r k zdefiniowanà powy ej, po czym prosz rozstrzygnàç, kto ma lepszà ocen karty Go biowski czy Lata a. Prosz przy tym mieç na wzgl dzie jeszcze jeden aspekt: Go biowski mia ÊwiadomoÊç, e jeêli spasuje na 2BA, a partner nie b dzie si chcia nawinàç kierem, to wyjdzie w licytowane przecie piki, a to b dzie dla obrony katastrofa. a koniec dwie informacje. Jury nasze odwo anie odrzuci o to êle. Kaucj zwrócono to dobrze. (Od redakcji odpowiedê S awomira Lata y zamieszczamy obok w Kàciku s dziowskim.) 3. Obrazek obyczajowy a wspomnianych wy ej mistrzostwach Polski par zaobserwowa em zabawnà sytuacj. Po eliminacjach ci, co nie awansowali do Êcis ego fina u, pomykali chy kiem-boczkiem z baga ami przez hol, byle pr dzej na parking i do samochodu. iestety! W holu czyha komitet po egnalny, który zgromadzi a nieodparta potrzeba uêciêni cia serdecznym przyjacio- om d oni na po egnanie i przekazania im wyrazów wspó czucia. Widzia em to, bo sam si tam kr ci em, aby yczyç szcz Êliwej podró y pewnemu adwokatowi. Âwiat Bryd a nr 2 (39) luty 2002

System Licytacyjny. Wspólny Język 2005. Opis skrócony. Krzysztof Jassem

System Licytacyjny. Wspólny Język 2005. Opis skrócony. Krzysztof Jassem System Licytacyjny Wspólny Język 2005 Krzysztof Jassem 2 Licytacja jednostronna Otwarcie 1 1) 12 14 bez starszej piątki i czwórki karo; piątka trefl możliwa jest tylko w układzie zrównoważonym; w drugim

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LICYTACYJNY WSPÓLNY JĘZYK wersja mini(mum)

SYSTEM LICYTACYJNY WSPÓLNY JĘZYK wersja mini(mum) YTEM LICYTACYJY WPÓLY JĘZYK wersja mini(mum) I. OTWARCIA 1 a) 12-17 PC, co najmniej 5 trefli b) 12-17 PC, skład bez koloru pięciokartowego c) 18-22 PC, skład dowolny 1 12-17 PC, co najmniej 5 kar 1 12-17

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY JĘZYK Otwarcie PC, układ zrównoważony, a także z singletonem karo i słaba. piątka trefli w układzie

WSPÓLNY JĘZYK Otwarcie PC, układ zrównoważony, a także z singletonem karo i słaba. piątka trefli w układzie WSPÓLNY JĘZYK 2015 Otwarcie 1-12-14 PC, układ zrównoważony, a także 4-4-4-1 z singletonem karo i słaba piątka trefli w układzie 5-3-3-2 15+PC, 5 trefli w układzie niezrównoważonym 18+PC, układ dowolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEJ GRY KARCIANEJ KANASTA W RAMACH I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU GIER UMYSŁOWYCH 55+ GORZÓW WLKP. 2013 R.

REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEJ GRY KARCIANEJ KANASTA W RAMACH I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU GIER UMYSŁOWYCH 55+ GORZÓW WLKP. 2013 R. REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEJ GRY KARCIANEJ KANASTA W RAMACH I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU GIER UMYSŁOWYCH 55+ GORZÓW WLKP. 2013 R. Termin: 13 kwietnia 2013 r. godz. 10:45 15:45 Miejsce: WiMBP im. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Beskidzki Szlem czyli wystarczy nie robić błędów prostych

Beskidzki Szlem czyli wystarczy nie robić błędów prostych Beskidzki Szlem czyli wystarczy nie robić błędów prostych To prawda oczywista i po raz kolejny pokazało się jak bardzo bolesna. Równie oczywistą prawdą jest to, że nawet jeśli nie będziesz robił błędów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Władysław Izdebski Roman Krzemień WSZYSTKO O WIŚCIE poszerzona wersja książki Wist od A do Z

Władysław Izdebski Roman Krzemień WSZYSTKO O WIŚCIE poszerzona wersja książki Wist od A do Z Władysław Izdebski Roman Krzemień WSZYSTKO O WIŚCIE poszerzona wersja książki Wist od A do Z Wydawnictwo PZBS Władysław Izdebski 3 Copyright W. Izdebski & R. Krzemień Projekt okładki: Aleksandra BERKOWSKA

Bardziej szczegółowo

Kolory młodsze po otwarciu 1BA

Kolory młodsze po otwarciu 1BA Kolory młodsze po otwarciu 1BA Do tego artykułu sprowokowała mnie dyskusja, którą zawiera na Forum post Znów ten blackwood.... Nim jednak przejdziemy do rozdania w nim zamieszczonego proponuję wprowadzenie,

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

Prokom Software SA. Grand Prix Polski 2005. dla W odzimierza Starkowskiego! Alfredo Versace geniusz bryd owej psychologii

Prokom Software SA. Grand Prix Polski 2005. dla W odzimierza Starkowskiego! Alfredo Versace geniusz bryd owej psychologii nr 1/2 (186/187) styczeƒ/luty 2006 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Prokom Software SA Grand Prix Polski 2005 dla W odzimierza Starkowskiego! Alfredo Versace geniusz bryd owej psychologii

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs )

REGULAMIN. KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs ) REGULAMIN KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs ) 1 Organizator i czas trwania Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Monika Ledóchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Qra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU & 1 FORMA ROZGRYWEK & 2 ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY, PUNKTACJI I KLASYFIKACJI

REGULAMIN PUCHARU & 1 FORMA ROZGRYWEK & 2 ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY, PUNKTACJI I KLASYFIKACJI REGULAMIN PUCHARU & 1 FORMA ROZGRYWEK 1. Organizatorem rozgrywek jest Kopalnia Futbolu. 2. W rozgrywkach o Puchar Kopalni Futbolu mogą brać udział drużyny następujących roczników : 2003, 2004, 2005, 2006,

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji sędziowskich Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji sędziowskich Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego R E G U L A M I N przyznawania i pozbawiania licencji sędziowskich uprawniających do sędziowania zawodów, sprawdzianów i testów łyżwiarstwa figurowego, w ramach działalności opisanej statutem PZŁF Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ Z odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. W dniu 11 kwietnia 2013 r. w Spale odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia. W zebraniu udział wzięło 18 osób, które były obecne osobiście

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU II EDYCJI GRAND PRIX POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO W SPORTOWEJ GRZE W KOPA O PUCHAR KRAINY 100 JEZIOR

PROJEKT REGULAMINU II EDYCJI GRAND PRIX POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO W SPORTOWEJ GRZE W KOPA O PUCHAR KRAINY 100 JEZIOR PROJEKT REGULAMINU II EDYCJI GRAND PRIX POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO W SPORTOWEJ GRZE W KOPA O PUCHAR KRAINY 100 JEZIOR I. II Grand Prix Powiatu Międzychodzkiego w sportowej grze w Kopa o Puchar Kariny 100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 Warszawa, lipiec 2013 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 1 Celem rozgrywek jest: popularyzacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWA FEDERACJA PŁYWANIA

ŚWIATOWA FEDERACJA PŁYWANIA ZASADY KWALIFIKACJI XXXI IGRZYSKA OLIMPIJSKIE RIO 2016 ŚWIATOWA FEDERACJA PŁYWANIA Skoki do Wody A. KONKURENCJE (8) Konkurencje Mężczyzn (4) Konkurencje Kobiet (4) Skoki indywidualne Skoki indywidualne

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje:

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje: Uchwała nr 2/15 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura ZPRP oraz niektórych uchwał Zarządu Związku Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu

Bardziej szczegółowo

Lekcja 5. Zaczynam licytowaæ

Lekcja 5. Zaczynam licytowaæ Podczas licytacji pary podejmuj¹ zobowi¹zania co do wziêcia pewnej liczby lew przy za³o eniu, e kolorem atutowym bêdzie wybrany przez parê kolor. Minimalna deklaracja to wziêcie ponad po³owy, czyli siedmiu,

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ

REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ w DYSCYPLINIE UJEŻDŻENIE Obow. od: U/864/19/Z/2015 z dnia 21.12.2015 Niniejszy regulamin okre la zasady powo ywania par zawodnik / ko do Kadry

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część pierwsza: SOWA

SPIS TREŚCI. Część pierwsza: SOWA PI TREŚCI 3 PI TREŚCI Część pierwsza: OWA Uniwersytet obrony... owa, mądra głowa... Minimalizacja... Oczywiste?... Konfuzja sowy... owa, czy lis?... Z bólem serca... iewinna częściówka... Przewidujący

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Dworan-Jocker OÊwi cim dru ynowym mistrzem Polski

Dworan-Jocker OÊwi cim dru ynowym mistrzem Polski Magazyn Polskiego Zwiàzku Bryd a Sportowego nr 5 6 (225/226) maj/czerwiec 2009 r. cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 2 000 egz. Dworan-Jocker OÊwi cim dru ynowym mistrzem Polski MISTRZOWIE POLSKI PAR OPEN

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Sytuacje szczególne D 1.8 Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Danuta Pyrdo Pomys na ciekawe zaj cia Rodzaj zaj ç Zaj cia spo eczne Przedzia wiekowy

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Turniej Międzyszkolny Scrabble Regulamin Gry

Turniej Międzyszkolny Scrabble Regulamin Gry Turniej Międzyszkolny Scrabble Regulamin Gry 1. Przygotowanie do gry 1.1. Komplet do gry Plansza do gry powinna być ułożona na środku stolika. Plansze, podstawki i woreczki powinny być ustawione w ten

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydarzenia pod nazwą Otwarty Turniej Szachowy o Puchar C.H. Kometa

Regulamin Wydarzenia pod nazwą Otwarty Turniej Szachowy o Puchar C.H. Kometa Toruń, dnia 10.09.2015r. Regulamin Wydarzenia pod nazwą Otwarty Turniej Szachowy o Puchar C.H. Kometa Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników Wydarzenia Turniej Szachowy o Puchar C.H. Kometa"(

Bardziej szczegółowo

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ W PŁYWANIU RACIBÓRZ 21-22.03.2009r XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ Patronat Honorowy Polski Komitet Olimpijski Polski Związek Pływacki Śląski Urząd Marszałkowski Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Tylko zawodnicy umieszczeni na liście (24 osób w konkurencji) mogą startować w finale OOM.

Tylko zawodnicy umieszczeni na liście (24 osób w konkurencji) mogą startować w finale OOM. Lekkoatletyka (*2015) 1. Organizator Organizatorem OOM-MPJM jest Polski Związek Lekkiej Atletyki. 2. Termin zawodów Finały: 5-7.08.2015 miejsce do ustalenia 3. Program Zawody rozegrane będą w następujących

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zawodów Wędkarskich w miejscowości Komorzno w dniu 30.05.2015r.

REGULAMIN Zawodów Wędkarskich w miejscowości Komorzno w dniu 30.05.2015r. REGULAMIN Zawodów Wędkarskich w miejscowości Komorzno w dniu 30.05.2015r. 1 Przepisy wstępne 1. Organizatorami turnieju jest Urząd Miejski w Wołczynie, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Odnowa Wsi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Miasto Piła REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Wydział Oświaty w Pile przy współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Pile ogłasza

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Brydż u pani Zuli Kącik przeciętnego brydżysty

Brydż u pani Zuli Kącik przeciętnego brydżysty Henryk Niedźwiecki Brydż u pani Zuli Kącik przeciętnego brydżysty Pani Zula nie tylko lubi grać w brydża, ale ma ambicję, aby grać dobrze. Nic więc dziwnego, że gdy poznała znanego Mistrza brydżowego natychmiast

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREETBALL. 1. Przepisy gry stworzone zostały na podstawie regulaminu FIBA Przepisy gry w koszykówkę 3x3.

REGULAMIN STREETBALL. 1. Przepisy gry stworzone zostały na podstawie regulaminu FIBA Przepisy gry w koszykówkę 3x3. REGULAMIN STREETBALL 1. Przepisy gry stworzone zostały na podstawie regulaminu FIBA Przepisy gry w koszykówkę 3x3. 2. Mecze rozgrywane są na boisku Hali Mosir w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 3. Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Trzeciego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach

Regulamin Trzeciego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach Regulamin Trzeciego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodnicząca: Aleksandra Kurczewska Członkowie: Krzysztof Podsiadło Grzegorz Rogaczewski Hanna Skowrońska Tomasz

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą "Najładniejsza elewacja 2014 roku" Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

W grudniowe dni kolęda brzmi

W grudniowe dni kolęda brzmi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym PoMoSt V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK MDK nr 1 ul. Powstańców Warszawskich 12 Bytom 12.12.2014 godz.9.00 Partnerzy Patroni

Bardziej szczegółowo

W. Izdebski, Licytacja obrońców. Licytacja obrońców. Poniższy artykuł oparty jest na propozycji Michel`a Bessis`a zaprezentowanej W N E S W N E S

W. Izdebski, Licytacja obrońców. Licytacja obrońców. Poniższy artykuł oparty jest na propozycji Michel`a Bessis`a zaprezentowanej W N E S W N E S W. Izdebski, Licytacja obrońców Licytacja obrońców Poniższy artykuł oparty jest na propozycji Michel`a Bessis`a zaprezentowanej w miesięczniku Le Bridgeur. * * * Bazowe ustalenia, ocena karty Sekwencja

Bardziej szczegółowo

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA Dnia 28 października odbył się po raz trzeci turniej piłki siatkowej pod patronatem Burmistrza Krapkowic zorganizowany przez klub Pila Vinco Krapkowice. Robert

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z II warsztatów

Sprawozdanie z II warsztatów Sprawozdanie z II warsztatów 28 lutego 2015 roku odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warnija w partnerstwie z Gminą Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna OLCAMP,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Wybór Przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje. UCHWAŁA NR 2 w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r.

REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r. REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r. I. ORGANIZATORZY: Gmina Rawicz oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu. II. TERMIN I MIEJSCE: BOISKO NA RYNKU W

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJE DO FINAŁU. Podsumowanie drugiej edycji konkursu malarstwa airbrush. Ucho van Gogha.

ELIMINACJE DO FINAŁU. Podsumowanie drugiej edycji konkursu malarstwa airbrush. Ucho van Gogha. ELIMINACJE DO FINAŁU Podsumowanie drugiej edycji konkursu malarstwa airbrush Ucho van Gogha. Druga edycja Ucha van Gogha powoli dobiega końca. Niedawno zakończyliśmy przyjmowanie prac. W konkursie wzięło

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Warunek: uczestnikami mogą być amatorzy pow.15 lat 1. Style taneczne turniejów tańca w show. 1. 1. Turnieje tańca w show przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji!

XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji! XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji! Minął pierwszy dzień konferencji pt.: Forum Młodej Logistyki i Logistyczne Targi Pracy. 13 edycja wydarzenia organizowanego przez studentów Koła Logistyki

Bardziej szczegółowo