Jacek Socha. Dramatyczny pojedynek Mecz Polska USA o fina MÂ w Pary u. Pula nagród podzielona Rozstrzygni cie Grand Prix Polski 2001.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jacek Socha. Dramatyczny pojedynek Mecz Polska USA o fina MÂ w Pary u. Pula nagród podzielona Rozstrzygni cie Grand Prix Polski 2001."

Transkrypt

1 Pula nagród podzielona Rozstrzygni cie Grand Prix Polski 200 asz goêç Jacek Socha Ch tnych do gry w bryd a nie brakuje Dramatyczny pojedynek Mecz Polska USA o fina MÂ w Pary u

2

3 Kàcik optymistycznego pesymisty Od redaktora Jan Pawlikaniec Eliksir m odoêci PiotruÊ gra w pi k jeszcze w trampkarzach, potem zaê by juniorem, a w m odzie ówce tak si zestarza, e tu po dwudziestce zosta seniorem. WacuÊ zaê cwany lisek rzek idàc z Kasià na lody Ja sobie musz taki sport wybraç, bym jak najd u ej by m ody. Wi c si zapisa na bryd a i trafi jak w dziesiàtk, bo tutaj seniorem jest si dopiero, kiedy ukoƒczy si szeêçdziesiàtk. PS. A mora z tego jest taki: Zachowasz wi cej urody i d ugo b dziesz m ody, gdy na spacer nie pójdziesz do lasu, na dyskotek nie b dziesz mia czasu, bo we dnie i w nocy, w niedziel i Êwi ta r nàç b dziesz tylko w karci ta. A wszystko po to aby nie niszczyç zdrowia na baby Ale czy warto aby? Od redakcji: Po kilkakrotnie ponawianych propozycjach z naszej strony, uzyskaliêmy zgod autora powy szej humoreski na sta à wspó prac z redakcjà Âwiata Bryd a. Jan Pawlikaniec z zawodu nauczyciel matematyki, by y wizytator i dzia acz ZP, by y korespondent G osu auczycielskiego, wspó pracownik prasy lokalnej. Autor ponad dwustu artyku ów publicystycznych, felietonów, recenzji i innych tekstów, drukowanych w ró nych czasopismach i innych wydawnictwach. Wspó autor kilku antologii poetyckich. iedawno wyda interesujàco i dowcipnie napisanà ksià k (przeczyta em polecam!) pod tytu em ie gubiç diamentów. D ugoletni dzia acz bryd owy w Zgorzelcu, gdzie w latach 977, 78 i 79 zorganizowa trzy pierwsze edycje Mistrzostw Polski auczycieli w bryd u sportowym, a kolejnym (980 i 98), organizowanym w Zielonej Górze, pomaga organizacyjnie i patronowa z ramienia ZG ZP, co stanowi o poczàtki przecierania szlaków do wprowadzenia i popularyzacji bryd a sportowego wêród m odzie y szkolnej. Jan Pawlikaniec jest trenerem bryd a II klasy. Drodzy Czytelnicy! Pierwsze reakcje dotyczàce nowej szaty edytorskiej sà niezwykle pozytywne. ap yn y do redakcji listy (tak e te w formie elektronicznej) nie tylko z Polski, ale z Europy, Ameryki, Australii, a nawet z Afryki. We wszystkich gratulacje, pochwa- y, dobre rady, etc. Mam 55 lat pisze Pan Henryk Maciejewski. Doczeka- em si wreszcie wspania ego pisma bryd owego. Jestem zachwycony. Kocham to Wasze i asze pismo. Odebra em wiele telefonów od zupe nie nowych adeptów bryd a z pytaniami tyczàcymi nauki bryd a, sposobu zapisania si do klubu, pozyskiwania literatury bryd owej itp., itd. Jest wi c nadzieja, e b dzie nas coraz wi cej to cieszy. Po tej pierwszej fali euforii zapewne przyjdzie czas na g bsze przemyêlenia i pojawià si od Czytelników równie uwagi krytyczne. a takie listy tak e czekamy, bo do doskona oêci ÂB pewnie jeszcze daleko. W tym numerze: ajwa niejszy mecz (pó fina ) na Bermuda Bowl w Pary u (str. 0). W walce z Amerykanami liczyliêmy na zwyci stwo, za faworytów uwa ali nas tak e eksperci. A jednak przegraliêmy. Dlaczego? Mistrzostwa Polski Par (str. 6) oraz Grand Prix Polski (str. 22) czyli wiele interesujàcych rozdaƒ z presti- owych imprez krajowych. Witamy Juliana Klukowskiego (str. 9) i Andrzeja Wilkosza (str. 39) znakomite osobistoêci polskiego bryd a. Oby pisali dla nas jak najcz Êciej. Wywiad z Jackiem Sochà (str. 6) przewodniczàcym Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d. Dlaczego ludzie biznesu grajà w bryd a? Janusz Maliszewski o bryd u m odzie owym (str. 29). Jak organizowaç i nauczaç bryd a? Jakà rol w tym procesie ma spe niaç ÂB? a pozosta ych stronach interesujàce problemy z licytacji i techniki gry, nieco humoru, konwencje, pojedynek licytacyjny czyli du o interesujàcej lektury. Zapraszamy. W adys aw Izdebski

4 Spis treêci Od redaktora 5 Od prezesa Relacje 0 Dramatyczny pojedynek Mecz Polska USA o fina MÂ w Pary u 4 Transnational Mistrzostwa Âwiata Teamów 6 Senatorskie maksy i zera 43. Mistrzostwa Polski Par na maksy 9 VI Mistrzostwa Polski Policji Fanfary dla zwyci zców 22 Pula nagród podzielona Grand Prix Polski VI Memoria Irka owaka 39 Miksty z Jolà (Pula 200) Teoria 2 Panie s dzio! Kàcik s dziowski 32 Odwrotny Magister Porozmawiajmy o licytacji 38 Otwarcie Muiderberg Kàcik konwencji Technika 23 Problemy 3 Zagrajmy to razem! 34 Pojedynek licytacyjny 44 Co zalicytujesz? Pokój otwarty 6 Wywiad z Jackiem Sochà asz GoÊç 8 Szanowny Panie Redaktorze! Bryd w powiecie 9 Dziwny jest ten Êwiat 20 Cicer cum caule Groch z kapustà 36 Drogi Partnerze! Wzór listu do bryd owego partnera 4 Jak zosta em wicemistrzem Polski Wspomnienia z wakacji 42 Bryd owe przygody Kubusia Puchatka a weso o 29 To do was, m odzi (i nie tylko)! 40 Skrzynka pocztowa 43 Z apany w Sieç Bryd w Internecie Szko a 26 Szkó ka Bryd owych Mistrzów ieco o licytacji 30 Bryd owe fundamenty Varia 45 Konkurs ÂB 46 Rozwiàzanie konkursu 2/0 48 KMP Wyniki 50 Ksi garnia wysy kowa Âwiat Bryd a nr 2 (39) luty 2002

5 Od prezesa Drogi Czytelniku, Choç nie mamy jeszcze oficjalnych danych dotyczàcych sprzeda y, to wst pne wyniki wskazujà, e nasz magazyn zosta dobrze przyj ty przez Czytelników. iemniej jednak otrzymali- Êmy sporo sygna ów, e w wielu miejscach naszego pisma nie by o. iestety, jako pismo niskonak adowe nie mo emy byç wsz dzie. Aby uniknàç tych problemów, podj liêmy decyzj o wysy- aniu, poczàwszy od stycznia 2003, ka demu cz onkowi PZBS naszego miesi cznika w ramach op aconej sk adki. W roku 2002 sk adka indywidualna za przynale noêç do PZBS wynosi 40 PL. W przysz ym roku wyniesie ona ok. 65 PL, ale za to ka dy otrzyma numerów Âwiat Bryd a, wartoêci co najmniej 88 PL, na wskazany przez siebie adres korespondencyjny. W ten sposób do àczymy do grona czo owych federacji europejskich, które wszystkim swoim cz onkom wysy- ajà swój oficjalny magazyn. Dlatego warto zostaç cz onkiem naszego Zwiàzku, do czego wszystkich Czytelników goràco namawiam. Aby sprostaç wyzwaniu regularnego wysy ania kilku tysi cy egzemplarzy, jednym z g ównych zadaƒ ZG PZBS w roku 2002 b dzie stworzenie Centralnej Bazy Danych (CBD), w której znajdà si wszyscy cz onkowie Zwiàzku. Dzi ki tej Bazie b dziemy znaç nie tylko dok adnà liczb cz onków, ale równie wiedzieç, ilu mamy juniorów, seniorów, kobiet, s dziów, w jakich WZBS nastàpi wzrost/spadek itd. itd. Co wi cej, przynajmniej raz na kwarta Baza b dzie uzupe niana o zdobyte punkty klasyfikacyjne, a wi c ka dy zainteresowany b dzie móg wejêç na stron internetowà PZBS i sprawdziç, jaki ma aktualnie stopieƒ i ile brakuje mu, by awansowaç na wy szy. O tym, jak sprawnie b dzie funkcjonowaç nasza CBD, zdecyduje w aêciwa wspó praca z 6 Wojewódzkimi Zwiàzkami Bryd a Sportowego (WZBS). Ubieg y rok poêwi cony by na stworzenie WZBS-ów i w zdecydowanej wi kszoêci przebieg on sprawnie. Ka dy WZBS powinien posiadaç ju odpowiedni sprz t komputerowy z dost pem do Internetu, a wi c liczymy, e przekazywanie wszystkich danych powinno odbywaç si bez wi kszych problemów. Tegoroczny, ligowy sezon 2002 skoƒczy si nieco szybciej. Po konsultacji z Radà Zwiàzku, ZG PZBS podjà decyzj o powrocie do systemu rozgrywek jesieƒ-wiosna, a wi c nowy sezon 2002/2003 rozpocznie si na jesieni. Za tà decyzjà przemawia kilka istotnych argumentów: B dziemy mieç wystarczajàcà iloêç czasu, aby stworzyç CBD do po owy grudnia, tak aby od stycznia 2003 rozsy aç wszystkim nasz miesi cznik. Powrót do roku szkolnego powinien byç impulsem do tworzenia dru yn uczniowskich i studenckich, a okres wakacji na kompletowanie i przygotowanie dru yn. Z inicjatywy PZBS zostanie prawdopodobnie reaktywowana bryd owa Liga Mistrzów. Pomys spodoba si i ponad 20 federacji zadeklarowa o ch ç wysy ania swego dru ynowego mistrza kraju. W finale tej imprezy powinno startowaç nie wi cej ni 8 dru yn, a wi c potrzebne b dà rozgrywki eliminacyjne. Pierwszy fina planowany jest ju w tym roku w Warszawie jako 3. CA-IB Trophy, a wi c tegoroczny Dru ynowy Mistrz Polski b dzie móg startowaç bez adnych eliminacji. Aby zapewniç naszemu mistrzowi uczestnictwo w nast pnej edycji tych rozgrywek, powinniêmy go znaç najpóêniej do koƒca czerwca W tym roku planujemy równie kontynuacj turnieju Pikantna Majówka z udzia em wybitnych ludzi kultury, nauki, polityki i biznesu oraz organizacj, wspólnie z Komisjà Papierów Warto- Êciowych i Gie d, I Mistrzostw Polski Rynku Kapita owego i Spó ek Gie dowych o puchar Przewodniczàcego KPWiG. Mam nadziej, e turniej ten spotka si z odpowiednim zainteresowaniem i wejdzie na sta e do naszego kalendarza. Ponadto chcemy po o yç du y nacisk na rozwój bryd a m odzie owego. Ostatnie w ubieg ym roku posiedzenie Prezydium PZBS poêwi cone by o g ównie tej tematyce. PostanowiliÊmy, e w ramach Komisji M odzie owej dzia aç b dà 2 oddzielne piony. Za pierwszy, który zajmowaç si b dzie organizacjà imprez zgodnà z podzia em wiekowym MEiS (tj. do 5 lat, i 9-2) oraz rozwojem bryd a w szko ach, odpowiedzialny b dzie kol. Janusz Maliszewski. atomiast kol. W odzimierz Krysztofczyk zajmowaç si b dzie wy onieniem i przygotowaniem reprezentacji na Dru ynowe Mistrzostwa Europy Juniorów (do lat 20 i 25). Chcemy kontynuowaç i rozwijaç letnià akcj obozowà. Dodatkowo, jako PZBS, wystàpiliêmy do EBL o przyznanie Êrodków na zaproszenie na nasze obozy m odych bryd ystów z krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej. Choç zdajemy sobie spraw, e rok 2002 b dzie trudny dla gospodarki i finansów, to liczymy, e wszystkie podstawowe i sta e zadania uda si zrealizowaç, czego wszystkim nam serdecznie ycz. Rados aw Kie basiƒski (-) Prezes PZBS

6 asz GoÊç DziÊ stolików takich ju nie ma wywiad z przewodniczàcym Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d Jackiem Sochà 6 Co takiego wciàgajàcego jest w bryd u? Po pierwsze, jest to gra towarzyska i mo e byç traktowana jako pewien element spotkaƒ rodzinnych czy kole eƒskich. Organizujemy z onà jeden dwa razy w tygodniu takie spotkania, na które zapraszamy osoby grajàce w bryd a, i z nimi po kolacji zasiadamy do kilku robrów. Po drugie, sà w niej elementy rywalizacji, wyzwalajàce tak jak w innych dyscyplinach sportu dreszczyk emocji. Po trzecie, jest to gra strategiczna, w której trzeba pobudziç szare komórki. Bryd ysta musi byç spostrzegawczy, mieç dobrà pami ç, szybko podejmowaç decyzje. asuwajà si analogie do biznesu, dzia alnoêci na rynku kapita- owym. ie mam wàtpliwoêci, e przeniesienie bryd a w Êwiat biznesu czy rynku kapita owego mo e byç dokonane wprost. a rynku papierów wartoêciowych inwestorzy dzia ajà w warunkach niepewnoêci. ie majà pe nego zestawu informacji. Z zawieranych transakcji czy wydawanych prospektów emisyjnych wy- ania si tylko cz Êç rzeczywistoêci. W podobnej sytuacji jest bryd ysta po zakoƒczeniu licytacji. a tej podstawie on i doradca finansowy muszà zbudowaç strategi dzia ania prowadzàcà do sukcesu. Wynika oby z tego, e dobry bryd ysta mia by du e szanse na odniesienie sukcesu na rynku kapita owym. Z grona osób ubiegajàcych si o licencj doradcy inwestycyjnego cenieni sà ci, którzy potrafià liczyç, myêleç analitycznie, majà doskona à pami ç, potrafià podejmowaç decyzje w warunkach niepewnoêci. Zwykle takimi cechami mogà pochwaliç si absolwenci politechnik, in ynierowie, którzy odnosili sukcesy przy stoliku bryd owym. Czy obecnie biznesmeni majà jeszcze czas na gr w bryd a? Czasu nigdy nie jest za du o, ale je eli ktoê nie potrafi zorganizowaç sobie tak zaj ç, eby raz na dwa tygodnie przez dwie trzy godziny zagraç w bryd a, to albo êle gospodaruje czasem, albo prawdopodobnie za du o pracuje. Ch tnych do gry w bryd a nie brakuje wêród ludzi dzia ajàcych na rynku papierów wartoêciowych. Jest m. in. kilku prezesów spó ek publicznych, którzy grajà bardzo dobrze. Wydaje si, e zorganizowanie bryd a w tym Êrodowisku nie by oby problemem. Stàd te pomys mistrzostw Polski rynku finansowego i spó ek gie dowych o Puchar Prezesa Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d. Odb dà si one 5 6 kwietnia w Warszawie, a wspó organizatorem obok KPWiG b dzie Polski Zwiàzek Bryd a Sportowego. Zwyci ski zespó otrzyma puchar przechodni, a zawodnicy jego repliki oraz laptopy. Sponsorami mistrzostw b dà Europejski Fundusz Leasingowy, Prokom, CAIB i PZU ycie. Patronat medialny obejmie Parkiet Kiedy w paƒskim yciu pojawi si bryd? Mo na powiedzieç, e ta gra przewija si przez ca e moje ycie. Pochodz z rodziny, która w bryd a gra amatorsko i towarzysko odkàd pami tam. M odsza siostra rodzi a si tak, e mama wsta a od stolika. Jest szereg anegdot i historii rodzinnych zwiàzanych z tà grà. Prosz któràê przytoczyç. W 963 roku odwiedzi nas wuj z Ameryki i ca à rodzinà byliêmy na wakacjach. Wszyscy wybierali si na basen, a ja nie mog em znaleêç kàpielówek. Poszed em do mamy, która razem ze swojà mamà i swoimi braçmi gra a w bryd a. Powiedzia em, e potrzebuj kàpielówek. Wuj z Ameryki kilka razy powtórzy, ebym nie przeszkadza. Gdy nie pos ucha em, zaczà zdenerwowany mnie goniç. Z kieszeni wypad mu z oty zegarek i st uk si na betonowej posadzce. Czy gra Pan w turniejach? Zdarza o mi uczestniczyç w turniejach. By y to jednak sytuacje okazjonalne. Tajniki tej dyscypliny zg bi em na poziomie towarzysko-amatorskim. Gdy teraz moi rodzice odwiedzajà nas w Warszawie, zawsze staramy si znaleêç czas na roberka. W czasach, gdy Pan studiowa, w Êrodowisku akademickim bryd by bardzo popularny. W latach siedemdziesiàtych studenci grali bardzo du o, szczególnie w akademikach. Ja mieszka em na mieêcie, ale moi koledzy mieli za sobà wiele nieprzespanych z powodu bryd a nocy. a Wydziale auk Ekonomicznych przy ul. D ugiej na drugim pi trze by specjalny stolik i gra- o si od rana do wieczora. Jedni odchodzili, drudzy przychodzili. Sàdz, e tego stolika na ekonomii dawno ju nie ma, a na korytarzach nie tylko warszawskich akademików nie s ychaç równie wo- ania o czwartego do bryd a. Mo na tak powiedzieç, e moje pokolenie jest bryd owe. WÊród obecnych czterdziestolatków nietrudno znaleêç czterech ch tnych do gry. atomiast wêród m odzie y jest problem. Studenci muszà si wi cej uczyç. Jest konkurencja ró nych gier komputerowych, Internetu. MyÊmy mieli mniej mo liwoêci intelektualnej przygody. W aêciwie mogliêmy wybieraç tylko pomi dzy szachami i bryd em. a razie bez skutku stara em si nauczyç starszà, dwudziestoletnià córk. Ostatnio próbowa em na wakacjach. a razie si podda em, ale zamierzam wróciç i pokazaç dziewczynom, e ta gra daje mas mi ych prze yç. Rozmawia Eugeniusz Andrejuk Jacek Socha, lat 47, absolwent Wydzia u auk Ekonomicznych UW, onaty (Dorota), córki (Katarzyna i Joanna), autor wielu ksià ek i publikacji na temat rynku kapita owego, m. in. Zrozumieç gie d, Rynek, gie da, inwestycja, hobby: tenis, fotografia, literatura z zakresu rynku kapita owego. Âwiat Bryd a nr 2 (39) luty 2002

7

8 Bryd w powiecie Krzysztof Eustachiewicz Szanowny Panie Redaktorze! 8 Zdopingowany dyskusjà z wiceprezesem Rudolfem Borusiewiczem animatorem bryd a powiatowego, postanowi- em zaproponowaç Panu utworzenie nowego cyklu informacyjnego pod nazwà Bryd w powiecie. Ideà jest umo liwienie wymiany doêwiadczeƒ, a jednoczeênie promowanie organizatorów turniejów w terenie. MyÊl, e nie ka dy z organizatorów dà y do tego, by jego impreza znalaz a si od razu w Kalendarzu Sportowym PZBS, ale by by a dostrze ona przez Êrodowisko i bryd owe w adze wojewódzkie. Docierajà do mnie coraz liczniejsze g osy na temat organizacji imprez Êrodowiskowych, na których mo na si spotkaç, wymieniç poglàdy i zagraç z czo owymi graczami, jednoczeênie majàc szanse na symbolicznà choçby nagrod. Dyskutanci proponujà, by odbywa y si one w przestronnych i adnych pomieszczeniach, gdzie trzeêwy s dzia b dzie dla zawodników i ka dy z nich b dzie traktowany jak honorowy goêç, a nie jak ten, który tylko tworzy kas. Bryd yêci proponujà, by taki turniej (raz w roku) by Êwi tem bryd owym, na którym Prezes Wojewódzkiego Zwiàzku Bryd a Sportowego, a mo e przedstawiciel w adz PZBS, oceni by ich dzia alnoêç, zas u onych wyró ni, powiedzia kilka ciep ych s ów pod ich adresem. Te wszystkie cechy spe nia organizowany od kilku lat Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Sopotu. W tym roku (200) turniej otworzy Prezydent Miasta Sopotu, Pan Jacek Karnowski, a Prezes Wojewódzkiego Pomorskiego Zwiàzku Bryd a Sportowego, Pan Józef Pochroƒ, zapozna wszystkich zgromadzonych z dokonaniami wieloletniego Prezesa i Sekretarza Okr gowego Zwiàzku Bryd a Sportowego w Gdaƒsku, a przed laty za o yciela Gdaƒskiej Ligi Bryd owej, Pana Krzysztofa Pawlika, wr czajàc mu upominek przyznany przez ZG PZBS z okazji 45-lecia Zwiàzku. Od kilku lat jestem organizatorem tej imprezy i pami tam, ile by o emocji w czasie pierwszego turnieju (na poczàtku lat 90-tych), kiedy to zwyci skiej parze Krzysztof Antas Andrzej Twardowski puchary wr cza ówczesny Prezydent Sopotu Henryk Ledóchowski. Od trzech lat turniej zmieni swoje za- o enia. Jest spotkaniem bryd ystów amatorów z czo owymi zawodnikami województwa, a warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie od organizatorów imiennego zaproszenia. ie brakuje równie czo owych bryd ystów m odego pokolenia w tym roku zagrali: Micha owosadzki z Przemys awem Piotrowskim (z oci medaliêci VI i VII Ogólnopolskiej Olimpiady M odzie y). Tegoroczny turniej odby si po raz kolejny w pi knej sali Urz du Miasta Sopotu z udzia em 54 par, w tym 27 par amatorskich o àcznym wspó czynniku WK 3.0. Z myêlà o nich regulamin turnieju przewidywa rozgrywanie go w dwóch kategoriach open i amatorów. Dla pierwszych trzech par w obu kategoriach ufundowano puchary oraz nagrody rzeczowe. W przerwie mi dzy sesjami uczestnicy zjedli na miejscu wspólny obiad. W tym miejscu chcia bym bardzo serdecznie podzi kowaç s dziemu g ównemu, Miros awowi M cikowi, który za zupe nie symbolicznà op at przygotowa ciekawe rozdania i profesjonalnie poprowadzi zawody. Dr Miros aw M cik s dzia mi dzynarodowy. Czo owe pary w punktacji open zaj li:. J. Piotrowski, Z. Pinkiewicz 6.59% 2. A. Toeplitz, P. Pella 59.98% 3. K. Antas, J. Pochroƒ 59.26% 4. K. Omernik, K. Sikorski 58.9% Czo ówka par amatorskich:. B. Malinowski, J. W grzyn 56.86% 2 R. Czarnecki, R. Wenta 56.39% 3. P. Sagan, P. Koz owski 52.69% Oto jedno z interesujàcych rozdaƒ tego turnieju (obie po, rozd. W.): 6 A K 3 K W E A D 0 8 A K 7 2 S 4 A W 5 3 K D Rozdanie jest przyk adem zró nicowania poziomu w tego typu turnieju. ietrudno jest doliczyç si na linii WE trzynastu lew, jednak w protokole widnia y m. in. zapisy: 90 dla WE za 3 trefle dla WE za 5 trefli 5 70 dla WE za 4 kiery. Szlemy zalicytowane zosta y na zaledwie kilku sto ach. Jedynym mankamentem turnieju, z którym nie mogà skutecznie sobie poradziç organizatorzy, to s aba frekwencja przy wr czaniu nagród zwyci zcom, mimo e ma to miejsce oko o 5 minut po zakoƒczeniu turnieju. Wi kszoêç uczestników, jakby tracàc zainteresowanie ostatecznymi wynikami, opuszcza miejsce rozgrywek. MyÊl, e mo e warto skorzystaç z propozycji s dziego M. M cika, by dla ch tnych (pewnie tacy si znajdà) organizowaç bezp atny turniej z nagrodami, np. typu speed ball (szybka pi ka) b yskawiczny turniej 6-rozdaniowy z ograniczeniem czasu na dwa rozdania do 8-0 minut. W nawiàzaniu do mojej propozycji z pierwszych zdaƒ niniejszego artyku u mam propozycj : aby organizatorzy turniejów powiatowych czy gminnych chcieli podzieliç si na amach Âwiata Bryd a swymi uwagami, które inni wykorzystajà przy organizacji swoich imprez tego typu. Marzy mi si, e z czasem powstanie konkurs na najlepszà imprez Êrodowiskowà w województwie, a byç mo e i w Polsce. Co na ten temat, Szanowni Koledzy, sàdzicie? Od redakcji: Brawo! Moi Drodzy, czekamy na naêladowców. Wraz z tekstem, koniecznie przesy ajcie zdj cia z imprez. Âwiat Bryd a nr 2 (39) luty 2002

9 Pokój otwarty Julian Klukowski Dziwny jest ten Êwiat To, e Êwiat jest dziwny, zauwa y ju iemen i trudno si z nim nie zgodziç. Mamy zresztà ostatnio dobitne tego dowody. Ale bryd? Bryd jest znany od stu prawie lat i niewiele si zmienia oczywiêcie mam na myêli g ównie rozgrywk, bo wist, a szczególnie licytacja stale si doskonalà. W rozgrywce natomiast nowe idee i motywy pojawiajà si bardzo rzadko, ale jednak zdarzajà si. Ja np. kilka ju razy w yciu by- em zaskoczony i zawstydzony raz np. w swojej zarozumia oêci sàdzi em, e znam wszystkie mo liwe przymusy. Wyprowadzony z b du zosta em podczas Olimpiady na Uk adane Karty, którà we wczesnych latach szeêçdziesiàtych zorganizowali dwaj genialni Australijczycy, których nazwisk, niestety, nie pami tam. Ale pami tam i zawsze b d pami ta taki motyw: A W 3 A K D A K 4 3 W E S K D 0 A K D Licytacja wyglàda a, mniej wi cej, tak: W E S 3 pas pas kontra pas 3 BA pas 4 BA pas 6 BA pas Wist w waleta kier. Dzisiaj ju co zdolniejsi juniorzy, oblatani w technicznych zagraniach, rozeêmiejà si na widok tego problemu, nazwanego w ksià ce W. Izdebskiego przymusem wahad owym, i w minut wygrajà kontrakt. Ale ok. 40 lat temu ja m czy em si z nim srodze. Po pierwsze, po zabiciu asem kier musia em wyrzuciç coê z r ki. OczywiÊcie, uêwiadomi em sobie szybko, e trzymanie pi ciu trefli jest zb dne, bo do wygrania wystarczà ju trzy lewy treflowe. a asa kier wyrzuci- em wi c trefla, a nast pnie zagra em asa trefl, lecz jak mo na by o si spodziewaç, W wyrzuci kiera. Teraz ca à swojà uwag poêwi ci em sprawie zgubienia lewy. Jako pilny uczeƒ szkó ki przymusów, którà prowadzi Stefan owiƒski, uznawa em za pewnik, e liczba lew musi byç zredukowana, a komunikacja przynajmniej w kolorze jednej groêby zachowana. Lew mog em oddaç tylko grajàc ma ego trefla, ale wiedzia em, e bezlitosny i bezb dny przeciwnik (strona pasywna mia a szczegó owe instrukcje, jak si zachowaç) odwróci w kara i popsuje mi komunikacj. MyÊla em wi c, myêla em i nic nie wymy- Êli em, podobnie zresztà jak pozostali uczestnicy tej Olimpiady, którym wypad o rozgrywaç to rozdanie. Po prostu ten rodzaj przymusu by do tej pory nie znany! Oto uk ad czterech ràk: A W 3 A K D A K W W E 4 W S 9 D W 0 2 K D 0 A K D Poniewa jednak nie wszyscy Czytelnicy to zdolni, wykszta ceni juniorzy, podam na wszelki wypadek rozwiàzanie. Po asie trefl sprawdzamy kiery, grajàc króla, wyrzucajàc z r ki trefla (E nie dodaje). ast pnie zgrywamy króla trefl, pilnie baczàc, co wyrzuca W (powiedzmy, e nast pnego kiera). Teraz cofamy si do r ki królem pik (W dodaje karo). W tym momencie uk ad W jest ju ca kowicie jasny. Gramy wi c dziesiàtk pik i w zale noêci od tego, co wyrzuci W, bijemy na stole asem lub waletem i wyrabiamy kara lub kiery. Ot i wszystko! Gdy si dowiedzia em, jak wygraç tego szlemika, by em zdruzgotany zdawa o mi si, e ca a wiedza o przymusach leg a w gruzach. A to po prostu by dziwny, nieznany nikomu motyw! Od red.: Julian Klukowski wraz ze Zbigniewem Szurigiem mimo wszystko zaj li w tej Olimpiadzie drugie miejsce na Êwiecie. nr 2 (39) luty 2002 Bryd owe fundamenty Rozgrywka Mecz; obie strony po partii, rozd. E. A W K 8 W E A D 5 2 K D 3 S W 0 7 W A D 0 7 W E S pas 2 BA pas 3 BA pas Licytujemy aszym Systemem Standard, skok na 2BA (3-5 PC), uk ad bezatutowy bez starszej czwórki, forsuje do koƒcówki. (R k inwitujàcà licytujemy przez, a póêniej 2BA.) wistuje K. Przepuszczasz czy bijesz? OczywiÊcie, przepuszczasz. Rozgrywka z Bath nie mo e kontynuowaç ataku pikowego bez straty lewy. W drugiej lewie zagrywa 0. Jak rozgrywasz dalej? Licytacja Mecz; obie strony po partii, rozd. E. W E S - pas pas 2 pas? Co zalicytujesz z r kà (W): A 2 A K Wist Mecz; WE po partii, rozd A D W 5 4 K D A W W E S W 4 W E S pas 3 BA pas naturalne, 6-7 PC, raczej bez starszej czwórki Zawistowa eê aktywnie 2. Partner wzià królem i odwróci 8. Rozgrywajàcy do o y siódemk i dziesiàtk. Co robisz? Rozwiàzania problemów na str. 30 Âwiat Bryd a 9

10 Relacje Wojciech Siwiec Kolejny polsko-amerykaƒski bój 0 Po raz trzeci w ciàgu ostatnich dwóch lat na drodze polskich bryd ystów do mistrzowskich laurów stan a dru yna amerykaƒska. W Hamilton (Bermudy) ulegliêmy Amerykanom, w çwierçfinale Bermuda Bowl, ró nicà zaledwie czterech impów. W Maastricht, w olimpijskim pó finale, rozbiliêmy zespó amerykaƒski w py. Teraz stawkà kolejnego pojedynku by ponownie awans do Êcis ego fina u, tym razem Bermuda Bowl. OczywiÊcie, za ka dym razem Amerykanie wyst powali w ró nych sk adach, àczy a je jednak osoba Chipa Martela w Maastricht niegrajàcego kapitana, a w Hamilton oraz w Pary u podstawowego gracza teamu. LiczyliÊmy na zwyci stwo w meczu z dru ynà USA 2, tak e za faworytów tego spotkania uwa ali nas eksperci z wielu krajów. Tym bardziej i w co najmniej dwóch 6-rozdaniowych sesjach musia a wystàpiç pani Rose Meltzer (w parze z Kyle Larsenem) sponsorka zespo u naszych przeciwników. Zobaczmy, jak przebiega ten interesujàcy i dramatyczny mecz. USA 2 Polska 69 : 33 (0 : 3 carry over; 33 : 8, 30 : 50, 2 :, 38 : 27, 23 : 33, : 24) Rozd. 6; WE po, rozd. E. D K9 2 0 A W K A2 W E K5 43 D5 S W0 KD A W DW9 A PO W E S Sontag Balicki Weichsel mudziƒski 2 pas 3 2 pas 4 pas 5 3 pas pas (?!) pas 0 6 PC, naturalne trefle, r ka mo e zawieraç cztero- albo nawet pi ciokartowy kolor boczny; 2 forsing na dobrym kolorze; 3 cue-bid Wist: D(?);3 lew, 640 dla WE. Weichsel dosta telefon z nieba i spasowa na cue-bid partnera, los rozdania znalaz si zatem w r kach Adama mudziƒskiego. iestety, Adam odda pasywny wist D, który rozgrywajàcy pobi w r ce królem, cztery razy zaatutowa, przejà K asem, wyekspasowa D i wzià wszystkie trzynaêcie lew. A wystarcza o wyjêç A, dopuêciç partnera K i wziàç k adàcà kontrakt przebitk pikowà. Czy w zakryte karty by a to jednak obrona tak zupe nie oczywista, jak uwa a Cezary Balicki? PZ W E S Kwiecieƒ Martel Pszczo a Stansby pas pas ktr. pas 3 pas 3 3 pas 4 4 pas 4 pas naturalne, blokujàce; 2 naturalne, forsujàce na jedno okrà enie; 3 forsing na dobrych pikach; 4 cue-bid Wist: K (!); 9 lew, 00 dla S; 2 impów dla USA 2. W pokoju zamkni tym licytacja by a niezwykle przejrzysta, Martel wyszed wi c K(!), a w drugiej lewie kontynuowa singlowà 0. Gdy potem Chip dosta si do r ki damà atu, dopuêci A partnera, a ten wyszed w trefla, którego Martel przebi. Rozd. ; obie przed, rozd. S. AK AK8 5 A D W E ADW9 W S D K W 0 9 W K PO D7 W E S Sontag Balicki Weichsel mudziƒski pas pas 2 2 BA 3 pas 4 pas pas ktr. pas Wist: 8; 8 lew, 300 dla WE. mudziƒski musia oddaç trzy kiery oraz dwie lewy treflowe. PZ W E S Kwiecieƒ Martel Pszczo a Stansby 2 pas 4 4 pas pas ktr. pas pas s abe dwa Wist: 5; 0 lew, 590 dla WE; 7 impów dla Polski. Po 4 Martela Pszczo a musia zapowiedzieç 4. a pierwszy rzut oka wydaje si, i Jacek nie uniknie oddania czterech lew, na nasze szcz Êcie Chip okaza si cz owiekiem konsekwentnym i starannie wykoƒczy tripl : wciàgnàç, skontrowaç i wypuêciç. Po wzi ciu pierwszej lewy D w r ce Pszczo a zagra bowiem 7 do waleta w dziadku, a potem 9 do damy w r ce i wzià obydwie te lewy! (w pierwszej rundzie trefli Stansby do o- y 2, wskazujàc parzystà liczb kart w tym kolorze). Martel sàdzi po prostu, i D znajduje si w r ce partnera, a rozgrywajàcemu brak jest stosownej komunikacji, aby po raz drugi podegraç ten kolor z r ki. I tak skontrowana koƒcówka zosta a wypuszczona, nast pnie Pszczo a wyszed bowiem z r ki W, wzià na niego lew, przebi na stole blotk kierowà i zagra stamtàd w pika z zamiarem wstawienia z r ki damy. Rozd. 3; obie po, rozd.. DW4 D W A K AK0 W E 3 AD5 S W A K KDW6 3 PO W E S Sontag Balicki Weichsel mudziƒski ktr. 3 pas pas 4 pas pas 4 pas pas pas Âwiat Bryd a nr 2 (39) luty 2002

11 Relacje Wist: D; lew, 650 dla WE. Sontag dosta szans skontrowania 3, a w nast pnym okrà eniu zg osi piki jeêli wi c nawet czu si niedolicytowany, to niewiele. I tak Amerykanie nie wyszli poza szczebel koƒcówki. A do oddania by y dwie lewy: pikowa oraz karowa. PZ W E S Kwiecieƒ Martel Pszczo a Stansby 3 pas 4 (!) 5 pas 6 pas Wist: D; lew, 00 dla S; 3 impów dla USA 2. Stansby niezwykle trafnie przed u y blok partnera, stawiajàc Kwietnia pod Êcianà, Micha móg bowiem rozpoczàç ujawnianie swoich walorów dopiero szczebel wy ej ni Sontag w pokoju otwartym. I uzna, e zg oszenie 4 nie odda oby w pe ni potencja u ofensywnego jego r ki. Powiedzia wi c 5, a Pszczo a do o y szlemika. I trudno mu si dziwiç, tym bardziej e kontrakt trzyma si kupy i niejednego dnia zosta by wygrany. To jednak nie by, niestety, taki dzieƒ Rozd. 8; S po, rozd. E KD6 K A6 3 KD5 W7 5 W E W S K9 D8 76 W9 A8 43 AD6 A W 0 3 PO W E S Meltzer LeÊniewski Larsen Martens pas BA pas 2 pas 2 pas 2 BA pas 3 BA pas transfer na piki Wist: 4; 8 lew, 00 dla WE. Martens rozgrywa konsekwentnie przez piki. W pierwszych dwóch rundach tego koloru dochodzi do r ki Larsen i kontynuowa karami, w trzeciej dosz a jednak A pani Meltzer i Êciàgn a dwie forty. Rozgrywka Martensa doprowadzi aby do sukcesu nawet przy karach roz o onych 5-3 gdyby wszystkie trzy brakujàce figury pikowe znajdowa y si u E (lub przeciwnicy pogubiliby si w obronie) albo jeêli zawodniczka W posiada aby w pikach drugà figur (dam, asa lub króla). PZ W E S Kwiecieƒ Weichsel Pszczo a Sontag pas BA pas 2 2 pas 2 pas 2 BA pas 3 BA pas okreêlone jako PC; 2 transfer na piki Wist: 4; 9 lew, 600 dla S; 2 impów dla USA 2. Poczàtek rozgrywki by tu podobny jak w pokoju otwartym Sontag zabi pierwszà lew K na stole i wyszed stamtàd w pika, a Pszczo a wskoczy honorem (damà) i kontynuowa 0, którà rozgrywajàcy pobi w r ce asem. Kiedy jednak od W spad a wówczas 2, wskazujàca na to, i pierwszy wist zosta oddany z koloru pi ciokartowego, Sontag zostawi w spokoju piki i zaczà rozgrywaç przez kiery i trefle wszed na stó K i zaimpasowa trefle dziesiàtkà. Kwiecieƒ pobi jà K i zagra trzeci raz w karo, ale rozgrywajàcy wykona drugi impas treflowy, po czym sprawdzi podzia y w kierach oraz treflach. Wygra wi c swoje, bioràc trzy kara, dwa trefle oraz cztery kiery. Rozd. 20; obie po, rozd. W. K D W AD7 K7 A KDW6 2 W E A S KW ADW8 4 PO W E S Meltzer LeÊniewski Larsen Martens pas pas BA 2 4 pas Wist: A; lew, 650 dla S. W drugiej lewie Kyle Larsen kontynuowa 5, LeÊniewski wzià wi c lew w r ce siódemkà, wytràci przeciwnikom A, przebi ich kontynuacj kierowà, wyatutowa i wykorzysta lewy treflowe. PZ W E S Kwiecieƒ Weichsel Pszczo a Sontag (!) 4 pas Wist: A; 7 lew, 300 dla WE; 4 impów dla Polski. W drugiej lewie Pszczo a zagra znakomicie w trefla (!!), dà àc do odci cia przeciwnika od lew w tym kolorze. Weichsel zorientowa si, e przez trefle sukcesu nie osiàgnie, zabi wi c drugà lew D w dziadku i zaimpasowa kara damà. Jacek pobi jà królem i kontynuowa treflem. Rozgrywajàcy utrzyma si A i zaimpasowa waleta karo. I ten manewr nie powiód si Pszczo a doszed do r ki W i pos a karo do przebitki. A po jej dokonaniu Kwiecieƒ zagra w trefla ostatecznie tak e 0 w r ce Pszczo y zosta a wi c wypromowana na lew. W ten sposób kontrakt, który w pokoju otwartym zrealizowano z nadróbkà, w zamkni tym zosta ob o ony a bez trzech (obroƒcy wzi li A, dwa kara oraz a trzy atuty). Cztery lewy ró nicy! A to wszystko sprawi o przede wszystkim znakomite wyjêcie Jacka Pszczo y w trefla w drugiej lewie. Rozd. 33; obie przed, rozd.. K D A A7 4 9 W E D S AK8 K D AW9 W5 K W 7 D W PO W E S Martens Martel LeÊniewski Stansby pas 3 pas pas ktr. pas 5 pas Wist: D; lew, 400 dla WE. Po bloku Stansby ego Polakom trudno by o stanàç w bezproblemowych 3BA i Martens zapowiedzia koƒcówk treflowà. Wprawdzie do oddania by y kier oraz dwa piki, kiedy jednak LeÊniewski zabi pierwszà lew A w r ce, Êciàgnà A i K, po czym wyszed ze sto u w singla kier, Martel b dnie wskoczy nr 2 (39) luty 2002 Âwiat Bryd a

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi W Y D A N I E M A G A Z Y N O W E SOBOTA 30 CZERWCA PONIEDZIA EK 2 LIPCA 2007 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 123 (15673) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

Bardziej szczegółowo

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic!

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! R E K L A M A Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! O tym, e w Cz stochowie nie warto wdawaç si w sprzeczki z kolegami przekona si 14-letni Micha. Nastolatek ze z amanym i krwawiàcym nosem trafi do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie R E K L A M A Ukrad butle gazowe Policjanci z Poczesnej zatrzymali 31-letniego m czyzn, który ukrad 41 butli gazowych z jednej z posesji w Wanatach. Z odziej trafi za kratki. 1 lutego, po pó nocy 31-letni

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

Czy grozi nam powódê? Zima chyba opuszcza nas na dobre. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków idzie spore ocieplenie, temperatura w najbli szych

Czy grozi nam powódê? Zima chyba opuszcza nas na dobre. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków idzie spore ocieplenie, temperatura w najbli szych R E K L A M A Balt mówi, e prezydent Kaczyƒski nielegalnie pochowany na Wawelu Pose SLD Marek Balt twierdzi, e Lech Kaczyƒski zosta pochowany na Wawelu niezgodnie z prawem. Balt powo uje si na ustaw o

Bardziej szczegółowo