13.Targi Edukacyjne w Krakowie marca.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl"

Transkrypt

1 13.Targi Edukacyjne w Krakowie marca

2 wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o Kraków, ul. Centralna 41A tel , fax Paweł Bigos TwK Za treêç zamieszczonych reklam wydawca nie ponosi odpowiedzialnoêci

3 S owo wst pne organizatora 5 Patronat honorowy, medialny i wspó praca 6 Program towarzyszπcy targom 7 Plan hali i alfabetyczny spis wystawców 11 Bran owy spis wystawców 18 Wpisy informacyjne wystawców 25 REKLAMY 13. Targi Edukacyjne w Krakowie,

4

5 S owo wst pne organizatora Szanowni Paƒstwo, z ogromnà przyjemnoêcià witamy wszystkich przyby ych Wystawców oraz GoÊci na 13. Targach Edukacyjnych w Krakowie. Równie i w tym roku Targi zosta y obj te honorowym patronatem przez Marsza ka Województwa Ma opolskiego, Wojewod Ma opolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa oraz Ma opolskiego Kuratora OÊwiaty. Targi Edukacyjne w Krakowie to wydarzenie wyjàtkowe: najwi ksza w po- udniowej Polsce impreza poêwi cona oêwiacie! Rozbudowana i wielowàtkowa, u atwiajàca zdobycie informacji na temat oferty dydaktycznej szkó z kraju i z zagranicy, szkó prywatnych i paƒstwowych ró nych szczebli, instytucji zwiàzanych z edukacjà, naukà i pracà. Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom GoÊci, Targi Edukacyjne poszerzy y w tym roku ofert w ramach towarzyszàcego Targom Salonu Mo liwoêci. Dotychczasowe warsztaty fotograficzne, pokazy organizowane przez krakowskie Muzea, warsztaty kaligrafii hebrajskiej czy pomocy przedmedycznej wzbogacane zosta y o warsztaty dziennikarskie, warsztaty artystyczne: rzeêb, odlewy gipsowe i mozaik artystycznà oraz warsztaty rzemieêlnicze z zakresu Êredniowiecznego garncarstwa. Oferta edukacyjna zosta a równie wzbogacona o Salon Multimediów Edukacyjnych, w ramach którego mo na zapoznaç si z oprogramowaniem, interaktywnymi kursami i najnowszymi rozwiàzaniami multimedialnymi dla szkó i instytucji edukacyjnych. Targom towarzyszy w tym roku trzydniowa konferencja Dyrektorów szkó krakowskich. Po raz drugi zostanie te wr czona Nagroda JakoÊci Nauczania Sapere Auso. Serdecznie dzi kujemy naszym patronom, wspó pracownikom i partnerom oraz wszystkim Wystawcom za zaanga owanie podczas przygotowaƒ do tegorocznej edycji. Wszystkim uczestnikom yczymy, aby spe ni y si oczekiwania, z jakimi przybyli na Targi. JesteÊmy przekonani, e czas sp dzony na Targach przyniesie Paƒstwu wymierne korzyêci w postaci rosnàcej liczby uczniów szkó, uczelni i jednostek edukacyjnych, a odwiedzajàcy Targi GoÊcie znajdà atrakcyjne oferty i sposoby na rozwój w asnych pasji. Ju dziê zapraszamy na kolejnà edycj Targów w 2012 r. Gra yna Grabowska Katarzyna Popieluch-Kmiecik Prezes Zarzàdu Komisarz Targów 13. Targi Edukacyjne w Krakowie,

6 Patronat honorowy: Wojewoda Małopolski Marsza ek Województwa Ma opolskiego Prezydent Miasta Krakowa Ma opolski Kurator Oúwiaty Patronat medialny i współpraca:

7 Sale seminaryjne sala nr Êroda 11:00-12:00 Histmag.org - Jak zdobyç jak najwi cej punktów na maturze z historii? Spotkanie dla maturzystów z Sebastianem Adamkiewiczem, redaktorem portalu Histmag.org i autorem poradnika Historia. Poradnik maturalny. 13:00-14:00 Gazeta Szkolna - Prezentacja tygodnika oêwiatowego Gazeta Szkolna. Prezentacja programu BALTIE czwartek 10:00-15:00 Histmag.org - Warsztaty dziennikarskie dla uczniów i studentów piàtek 11:00-13:00 Charaktery - Dlaczego dobrzy ludzie robià z e rzeczy? pokaz filmu Cicha furia o eksperymencie wi ziennym prof. Philipa Zimbardo. 13:00-14:00 Wojewódzi Urzàd Pracy w Krakowie - Planowanie kariery zawodowej. Prow. Ma gorzata Nowak, doradca zawodowy II stopnia z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urz du Pracy w Krakowie. sala nr Êroda 09:00-12:30 Wydzia Edukacji Urz du Miasta Krakowa - Organizacja pracy krakowskich samorzàdowych szkó i placówek w roku szkolnym 2011/ zamkni ta konferencja dyrektorów szkó krakowskich czwartek 09:00-12:30 Wydzia Edukacji Urz du Miasta Krakowa - Organizacja pracy krakowskich samorzàdowych szkó i placówek w roku szkolnym 2011/ zamkni ta konferencja dyrektorów szkó krakowskich piàtek 09:00-12:30 Wydzia Edukacji Urz du Miasta Krakowa - Organizacja pracy krakowskich samorzàdowych szkó i placówek w roku szkolnym 2011/ zamkni ta konferencja dyrektorów szkó krakowskich. 13. Targi Edukacyjne w Krakowie,

8 Scena Êroda 10:00-10:30 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka - Twoja przygoda z WSTiF. 10:30-11:00 Zespó Spo ecznych Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków - Prezentacja szko y. Pokazy pi karskie. Konkursy. 11:00-11:30 Sapere Auso - Ma opolska Fundacja Stypendialna, Kraków - Wr czenie Nagród JakoÊci Nauczania Sapere Auso. 11:30-12:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka - Twoja przygoda z WSTiF. 12:00-12:30 Zespó Spo ecznych Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków - Prezentacja szko y. Pokazy pi karskie. Konkursy. 12:30-13:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka - Twoja przygoda z WSTiF. 13:00-13:15 Oficjalny Klub Cashflow Gwiazda Po udnia, Kraków - Prezentacja gry Cashflow :15-13:45 XXIX Liceum Ogólnokszta càce im K. KieÊlowskiego, Kraków - Przedstawienie teatralne Mro ek na scenie u KieÊlowszczaków. 13:45 XXX Liceum Ogólnokszta càce im Êw. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego w Krakowie, Kraków - Impresje taneczne i muzyczne czwartek 10:00-10:30 XXIX Liceum Ogólnokszta càce im K. KieÊlowskiego, Kraków - Przedstawienie teatralne Mro ek na scenie u KieÊlowszczaków. 10:30-11:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka - Twoja przygoda z WSTiF. 11:00-11:30 Zespó Spo ecznych Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków - Prezentacja szko y. Pokazy pi karskie. Konkursy. 8 11:30-12:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka - Twoja przygoda z WSTiF. Targi w Krakowie Sp. z o.o.

9 Scena 12:00-12:30 Zespó Spo ecznych Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków - Prezentacja szko y. Pokazy pi karskie. Konkursy. 12:30-13:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka - Twoja przygoda z WSTiF. 13:00-13:15 Oficjalny Klub Cashflow Gwiazda Po udnia, Kraków - Prezentacja gry Cashflow :15 XXX Liceum Ogólnokszta càce im Êw. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego w Krakowie, Kraków - Impresje taneczne i muzyczne piàtek 10:00-10:30 XXIX Liceum Ogólnokszta càce im K. KieÊlowskiego, Kraków - Przedstawienie teatralne Mro ek na scenie u KieÊlowszczaków. 10:30-11:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka - Twoja przygoda z WSTiF. 11:00-11:30 Zespó Spo ecznych Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków - Prezentacja szko y. Pokazy pi karskie. Konkursy. 11:30-12:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka - Twoja przygoda z WSTiF. 12:00-12:30 Zespó Spo ecznych Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków - Prezentacja szko y. Pokazy pi karskie. Konkursy. 12:30-13:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka - Twoja przygoda z WSTiF. 13:00-13:15 Oficjalny Klub Cashflow Gwiazda Po udnia, Kraków - Prezentacja gry Cashflow :15 XXX Liceum Ogólnokszta càce im Êw. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego w Krakowie, Kraków - Impresje taneczne i muzyczne. 13. Targi Edukacyjne w Krakowie,

10 Salon Mo liwoêci Êroda-piàtek SM 2 Aquarium i Muzeum Przyrodnicze w Krakowie, Kraków - Prezentacja fauny Aquarium - pokaz zwierzàt, opowieêci opiekunów. SM 7 ATA-INT. LTD GESTETNER KRAKÓW, Kraków - Systemy prezentacji i projekcji 3D firmy NET. Prezentacja tablic interaktywnych firmy Panasonic. Ekonomiczne i ergonomiczne aspekty zastosowaƒ rozwiàzaƒ MFP RICOH. Funkcjonowanie sekretariatu w oparciu o program e-dokument. SM 4 Biuro Us ug Turystycznych BUT, Warszawa - Szkolenie DJ-owskie. Prow. DJ Kuki. SM 8 imad - Prezentacja rozwiàzaƒ Apple dla edukacji i rozrywki: urzàdzenia mobilne oraz stacjonarne. Prezentacja d ugopisu cyfrowego firmy Livescribe. SM 3 Kopalnia Soli Wieliczka, Wieliczka - Pokaz rzeêbienia w soli. SM 9 Krakowska Wy sza Szko a Promocji Zdrowia, Kraków - Pokaz profesjonalnego masa u klasycznego. SM 11 Oficjalny Klub Cashflow Gwiazda Po udnia, Kraków - Prezentacja edukacyjnej gry Cashflow 101, uczàcej zarzàdzania finansami osobistymi i inwestowania. SM 10 Pracownia Rzemios Artystycznych Karwat-Mozaika, Tuchów - Pole MOCY twórczej - warsztaty interaktywne: rzeêba w glinie, odlewy gipsowe, mozaika artystyczna z kamieni naturalnych. SM 6 Teatr Lalki - Prezentacja kolorowego i magicznego Êwiata teatru. Mo liwoêç spotkania bajkowych postaci i bohaterów spektakli teatralnych. SM 5 Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia, Bochnia - Warsztaty rzemieêlnicze z zakresu Êredniowiecznego garncarstwa. SM 1 ydowskie Muzeum Galicja, Kraków - Warsztaty kaligrafii hebrajskiej oraz wycinanki ydowskiej. Wirtualna wycieczka po Kazimierzu. Minilekcje j zyka hebrajskiego oraz j zyka jidysz. Targi w Krakowie Sp. z o.o.

11 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony Akademia Fotografii, Kraków, Warszawa Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Kraków Akademia Morska w Gdyni, Gdynia Aquarium i Muzeum Przyrodnicze w Krakowie, Kraków SM 2 28 Archimedes, Toruƒ Asus Polska, Warszawa Ata.-Int. Ltd Gestetner, Kraków SM 7 31 Biuro Us ug Turystycznych BUT, Warszawa SM 4 32 BKD Maral, Kraków Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY, Poznaƒ Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów Dom nr 6, Kraków Charaktery, Kielce Copenhagen School of Design and Technology, Kopenhaga, Dania Dalkrak - Centrum Kszta cenia, Kraków DinoZatorland, Zator dlastudenta.pl, Kraków Dwuletnie Uzupe niajàce oraz Trzyletnie Liceum Ogólnokszta càce dla Doros ych ZDZ, Kraków edudu.pl, Kraków edu.info.pl - 40 edukacja.net, Poznaƒ edulandia.pl, Warszawa EF Education, Warszawa Eurodesk Polska, Warszawa Europejska Wy sza Szko a Prawa i Administracji, Warszawa Fontys University of Applied Sciences, Venlo, Holandia French Factory, Bordeaux, Francja gazetaedukacja.pl, Warszawa Gazeta Wyborcza, Kraków Gimnazjum nr 40, Kraków GórnoÊlàska Wy sza Szko a Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, Katowice Histmag.org, Kraków HR SYSTEM, Rzeszów imad, Kraków 255/SM Targi Edukacyjne w Krakowie,

12 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony 12 Image Recording Solutions, Warszawa INTER CONSULT, Poznaƒ kierunki.net, Poznaƒ Kierunki Studiów, Kraków - 51 Kolegium Europejskie, Kraków Komandos Policealne Studium Ochrony Osób i Mienia, Kraków Kopalnia Soli Wieliczka, Wieliczka 113/SM 3 54 Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, Kraków Krakowska Medyczna Szko a Policealna, Kraków Krakowska Wy sza Szko a Promocji Zdrowia, Kraków 258/SM 9 57 Krakowskie Szko y Artystyczne, Kraków kulturatka.pl 108a - Kursy, Szkolenia, Badania Psychologiczne Kierowców, Kraków Le Cordon Bleu, Londyn, Wielka Brytania X Liceum Ogólnokszta càce im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków XI Liceum Ogólnokszta càce im. M. Dàbrowskiej, Kraków XII Liceum Ogólnokszta càce im. C.K. Norwida, Kraków XV Liceum Ogólnokszta càce, Kraków XVII Liceum Profilowane, Kraków XXIII Liceum Ogólnokszta càce im. P k. Pil. S. Skar yƒskiego, Kraków XXVI Liceum Ogólnokszta càce, Kraków XXVII Liceum Ogólnokszta càce im. dr. H. Jordana, Kraków XXIX Liceum Ogólnokszta càce im K. KieÊlowskiego, Kraków XXX Liceum Ogólnokszta cπce im. Êw. Brata Alberta - A. Chmielowskiego w Krakowie, KrakÛw 304a - XXXI Liceum Ogólnokszta càce im. R. Ingardena, Kraków XXXVI Liceum Ogólnokszta càce im. J. Conrada-Korzeniowskiego, Kraków Liceum Ogólnokszta càce dla Doros ych ak, Kraków Liceum Ogólnokszta càce im. B. Jaƒskiego, Warszawa Targi w Krakowie Sp. z o.o.

13 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony Liceum Ogólnokszta càce ak dla Doros ych, Kraków Liceum Ogólnokszta càce w Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000, Liszki Liceum Ogólnokszta càce Wojskowe dla M odzie y ZDZ, Kraków Liceum Profilowane Budowlane, Kraków Liceum Salezjaƒskie, Kraków Maastricht University, Maastricht, Holandia Ma opolska Wy sza Szko a Zawodowa im. J. Dietla w Krakowie, Kraków M.B.M. Electronics, Kraków Muzeum Lotnictwa Polskiego, Kraków Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków Narodowy Bank Polski, Warszawa Oficjalny Klub Cashflow Gwiazda Po udnia, Kraków SM Ogólnopolska Sieç Szkó Policealnych Awangarda Ligia Pawelec, Kraków Panasonic Marketing Europe GMBH, Oddzia w Polsce, Warszawa Paƒstwowa Wy sza Szko a Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jaros awiu, Jaros aw Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Tarnowie, Tarnów Platu Polska, Kraków Policealna Szko a Ochrony Zdrowia PROMED-OMEGA, Kielce Policealne Studium Farmaceutyczne Omega, Kielce Policealne Szko y Omega, Kielce Politechnika Cz stochowska, Cz stochowa Politechnika Krakowska im. T. KoÊciuszki, Kraków Politechnika ódzka, ódê Politechnika Warszawska, Warszawa Polski Czerwony Krzy - Miejski Zarzàd Rejonowy w Krakowie, Kraków Policealna Szko a Prawa i Administracji dla Doros ych ak, Kraków Policealna Szko a Obs ugi Turystycznej dla Doros ych ak, Kraków Targi Edukacyjne w Krakowie,

14 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony 14 Policealna Szko a Architektury Krajobrazu ak Zaoczna, Kraków Policealna Szko a BHP dla Doros ych ak, Kraków Policealna Szko a Us ug Kosmetycznych dla Doros ych ak, Kraków Pracownia Rzemios Artystycznych Karwat-Mozaika, Tuchów SM Psychologia w Szkole, Kielce Regionalne Centrum Informacji M odzie owej, Kraków Salezjaƒskie Gimnazjum Publiczne, Kraków Sapere Auso - Ma opolska Fundacja Stypendialna, Kraków Spo eczne Gimnazjum Sportowe, Kraków Spo eczne Liceum Ogólnokszta càce Mistrzostwa Sportowego, Kraków Specjalny OÊrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5, Kraków Stowarzyszenie Europejski Instytut Edukacji Informatycznej, Nowy Sàcz studenci.net, Poznaƒ studia.net, Poznaƒ Suzanne Sparrow Plymouth Language School, Plymouth, Wielka Brytania Szko a Aktorska Spot, Kraków Szko a Artystycznego Projektowania Ubioru, Kraków Szko a Kreatywnej Fotografii, Kraków Szko a Policealna Budowlana, Kraków Szko a Policealna nr 6, Kraków Szko a Policealna nr 16, Kraków Szko a Visual Merchandisingu, Kraków Szko a Wn trz i Przestrzeni, Kraków Szko a Wy sza im. B. Jaƒskiego, Kraków, Warszawa Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej, Warszawa Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej Wydzia Zamiejscowy w Katowicach, Katowice Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej Wydzia Zamiejscowy w Poznaniu, Poznaƒ Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej Wydzia Zamiejscowy w Sopocie, Sopot Targi w Krakowie Sp. z o.o.

15 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej Wydzia Zamiejscowy we Wroc awiu, Wroc aw Szko y Policealne, Kraków Teatr Lalki, Maski i Aktora Groteska, Kraków SM 6 95 Technikum Budowlane, Kraków Technikum Chemiczne i Ochrony Ârodowiska nr 3, Kraków Technikum Elektryczne i Mechaniczne ZDZ, Kraków Technikum nr 29 - dla Doros ych, Kraków Technikum Mechaniczne nr 30, Kraków Technikum Odzie owe nr 18, Kraków Technikum Uzupe niajàce nr 15, Kraków Telbit Wydawnictwo, Warszawa - - uczelnie.net, Poznaƒ University College Utrecht, Utrecht, Holandia University of Applied Sciences Wiener Neustadt, Wiener Neustadt, Austria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrà, Niemcy Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznaƒ Uniwersytet Jagielloƒski, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Biuro ds. Osób Niepe nosprawnych, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski Collegium Medicum - Wydzia Farmaceutyczny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski Collegium Medicum - Wydzia Lekarski, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski Collegium Medicum - Wydzia Nauk o Zdrowiu, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Dzia Rekrutacji na Studia, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Biologii i Nauk o Ziemi, Kraków Targi Edukacyjne w Krakowie,

16 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony 16 Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Chemii, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Filologiczny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Filozoficzny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Polonistyki, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Prawa i Administracji, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Studiów Mi dzynarodowych i Politycznych, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Zarzàdzania i Komunikacji Spo ecznej, Kraków Uniwersytet Papieski Jana Paw a II w Krakowie, Kraków Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków Uniwersytet Rolniczy im. H. Ko àtaja w Krakowie, Kraków Uniwersytet Warszawski, Warszawa Urzàd Marsza kowski Województwa Ma opolskiego, Wydzia Kszta cenia Zawodowego, projekt Modernizacja kszta cenia zawodowego w Ma opolsce, Kraków Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia, Bochnia 111/SM Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dàbrowskiego, Warszawa Wszechnica Âwi tokrzyska, Kielce Wy sza Szko a Biznesu - National-Louis University, Nowy Sàcz Wy sza Szko a Biznesu - National-Louis University, Wydzia Informatyki, Nowy Sàcz Wy sza Szko a Biznesu w Dàbrowie Górniczej, Dàbrowa Górnicza Wy sza Szko a Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Kraków Wy sza Szko a Ekonomii, Turystyki i Nauk Spo ecznych w Kielcach, Kielce Wy sza Szko a Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków Wy sza Szko a Filologiczna we Wroc awiu, Wroc aw Targi w Krakowie Sp. z o.o.

17 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony Wy sza Szko a Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków Wy sza Szko a Handlowa im. B. Markowskiego, Kielce Wy sza Szko a Informatyki i Zarzàdzania, Rzeszów Wy sza Szko a Lingwistyczna w Cz stochowie, Cz stochowa Wy sza Szko a Techniczna w Katowicach, Katowice Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka Wy sza Szko a Zarzàdzania / Polish Open University, Kraków Wy sza Szko a Zarzàdzania i BankowoÊci w Krakowie, Kraków Wy sza Szko a Zarzàdzania Marketingowego i J zyków Obcych, Katowice Wy sza Szko a Zarzàdzania Ochronà Pracy w Katowicach, Katowice Zak ad Doskonalenia Zawodowego, Kraków Zamek Królewski na Wawelu, Kraków Zasadnicza Szko a Zawodowa, Kraków Zasadnicza Szko a Zawodowa Budowlana, Kraków Zasadnicza Szko a Zawodowa nr 18 dla M odocianych Pracowników, Kraków Zasadnicza Szko a Zawodowa nr 19, Kraków Zespó Spo ecznych Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków Zespó Szkó Budowlanych nr 1, Kraków Zespó Szkó Chemicznych, Kraków Zespó Szkó Mechanicznych nr 4, Kraków Zespó Szkó Odzie owych nr 1, Kraków Zespó Szkó Ogólnokszta càcych nr 16, Kraków ak Centrum Nauki i Biznesu, ódê ydowskie Muzeum Galicja, Kraków SM Targi Edukacyjne w Krakowie,

18 Bran owy spis wystawców nazwa firmy/bran a nr stoiska Uczelnie zagraniczne Copenhagen School of Design and Technology, Kopenhaga, Dania Fontys University of Applied Sciences, Venlo, Holandia Le Cordon Bleu, Londyn, Wielka Brytania Maastricht University, Maastricht, Holandia University College Utrecht, Utrecht, Holandia University of Applied Sciences Wiener Neustadt, Wiener Neustadt, Austria Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrà, Niemcy Uczelnie wy sze Akademia Fotografii, Kraków, Warszawa Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Kraków Akademia Morska w Gdyni, Gdynia Dalkrak - Centrum Kszta cenia, Kraków Europejska Wy sza Szko a Prawa i Administracji, Warszawa GórnoÊlàska Wy sza Szko a Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, Katowice Komandos Policealne Studium Ochrony Osób i Mienia, Kraków Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, Kraków Krakowska Wy sza Szko a Promocji Zdrowia, Kraków /SM 9 Krakowskie Szko y Artystyczne, Kraków XI Liceum Ogólnokszta càce im. M. Dàbrowskiej, Kraków Ma opolska Wy sza Szko a Zawodowa im. J. Dietla w Krakowie, Kraków Paƒstwowa Wy sza Szko a Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jaros awiu, Jaros aw Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Tarnowie, Tarnów Politechnika Cz stochowska, Cz stochowa Politechnika Krakowska im. T. KoÊciuszki, Kraków Politechnika ódzka, ódê Politechnika Warszawska, Warszawa Szko a Wy sza im. B. Jaƒskiego, Kraków, Warszawa Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej, Warszawa Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej Wydzia Zamiejscowy w Katowicach, Katowice Targi w Krakowie Sp. z o.o.

19 Bran owy spis wystawców Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej Wydzia Zamiejscowy w Poznaniu, Poznaƒ Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej Wydzia Zamiejscowy w Sopocie, Sopot Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej Wydzia Zamiejscowy we Wroc awiu, Wroc aw Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznaƒ Uniwersytet Jagielloƒski, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Biuro ds. Osób Niepe nosprawnych, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski Collegium Medicum - Wydzia Farmaceutyczny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski Collegium Medicum - Wydzia Lekarski, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski Collegium Medicum - Wydzia Nauk o Zdrowiu, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Dzia Rekrutacji na Studia, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Biologii i Nauk o Ziemi, Kraków..210 Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Chemii, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Filologiczny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Filozoficzny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Polonistyki, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Prawa i Administracji, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Studiów Mi dzynarodowych i Politycznych, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Zarzàdzania i Komunikacji Spo ecznej, Kraków Uniwersytet Papieski Jana Paw a II w Krakowie, Kraków Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków Uniwersytet Rolniczy im. H. Ko àtaja w Krakowie, Kraków Uniwersytet Warszawski, Warszawa Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dàbrowskiego, Warszawa..209 Wszechnica Âwi tokrzyska, Kielce Wy sza Szko a Biznesu - National-Louis University, Nowy Sàcz Wy sza Szko a Biznesu - National-Louis University, Wydzia Informatyki, Nowy Sàcz Targi Edukacyjne w Krakowie,

20 Bran owy spis wystawców Wy sza Szko a Biznesu w Dàbrowie Górniczej, Dàbrowa Górnicza..262 Wy sza Szko a Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Kraków Wy sza Szko a Ekonomii, Turystyki i Nauk Spo ecznych w Kielcach, Kielce Wy sza Szko a Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków Wy sza Szko a Filologiczna we Wroc awiu, Wroc aw Wy sza Szko a Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków Wy sza Szko a Handlowa im. B. Markowskiego, Kielce Wy sza Szko a Informatyki i Zarzàdzania, Rzeszów Wy sza Szko a Lingwistyczna w Cz stochowie, Cz stochowa Wy sza Szko a Techniczna w Katowicach, Katowice Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka Wy sza Szko a Zarzàdzania / Polish Open University, Kraków Wy sza Szko a Zarzàdzania i BankowoÊci w Krakowie, Kraków Wy sza Szko a Zarzàdzania Marketingowego i J zyków Obcych, Katowice Wy sza Szko a Zarzàdzania Ochronà Pracy w Katowicach, Katowice Szko y policealne 20 Krakowska Medyczna Szko a Policealna, Kraków Ogólnopolska Sieç Szkó Policealnych Awangarda Ligia Pawelec, Kraków Policealne Szko y Omega, Kielce Policealna Szko a Prawa i Administracji dla Doros ych ak, Kraków..102 Policealna Szko a Obs ugi Turystycznej dla Doros ych ak, Kraków..102 Policealna Szko a Architektury Krajobrazu ak Zaoczna, Kraków Policealna Szko a BHP dla Doros ych ak, Kraków Policealna Szko a Ochrony Zdrowia PROMED-OMEGA, Kielce Policealna Szko a Us ug Kosmetycznych dla Doros ych ak, Kraków.102 Policealne Studium Farmaceutyczne Omega, Kielce Szko a Aktorska Spot, Kraków Szko a Artystycznego Projektowania Ubioru, Kraków Szko a Kreatywnej Fotografii, Kraków Szko a Policealna Budowlana, Kraków Szko a Policealna nr 6, Kraków Szko a Policealna nr 16, Kraków Szko a Visual Merchandisingu, Kraków Szko a Wn trz i Przestrzeni, Kraków Szko y Policealne, Kraków ak Centrum Nauki i Biznesu, ódê Targi w Krakowie Sp. z o.o.

21 Szko y Êrednie Bran owy spis wystawców Dwuletnie Uzupe niajàce oraz Trzyletnie Liceum Ogólnokszta càce dla Doros ych ZDZ, Kraków EF Education, Warszawa Kolegium Europejskie, Kraków X Liceum Ogólnokszta càce im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków XII Liceum Ogólnokszta càce im. C.K. Norwida, Kraków XV Liceum Ogólnokszta càce, Kraków XVII Liceum Profilowane, Kraków XXIII Liceum Ogólnokszta càce im. P k. Pil. S. Skar yƒskiego, Kraków..321 XXVI Liceum Ogólnokszta càce, Kraków XXVII Liceum Ogólnokszta càce im. dr. H. Jordana, Kraków XXIX Liceum Ogólnokszta càce im K. KieÊlowskiego, Kraków XXX Liceum Ogólnokszta càce im Êw. Brata Alberta - A. Chmielowskiego w Krakowie, KrakÛw a XXXI Liceum Ogólnokszta càce im. R. Ingardena, Kraków XXXVI Liceum Ogólnokszta càce im. J. Conrada-Korzeniowskiego, Kraków Liceum Ogólnokszta càce dla Doros ych ak, Kraków Liceum Ogólnokszta càce im. B. Jaƒskiego, Warszawa Liceum Ogólnokszta càce ak dla Doros ych, Kraków Liceum Ogólnokszta càce w Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000, Liszki Liceum Ogólnokszta càce Wojskowe dla M odzie y ZDZ, Kraków Liceum Profilowane Budowlane, Kraków Liceum Salezjaƒskie, Kraków Spo eczne Gimnazjum Sportowe, Kraków Spo eczne Liceum Ogólnokszta càce Mistrzostwa Sportowego, Kraków Specjalny OÊrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5, Kraków Technikum Budowlane, Kraków Technikum Chemiczne i Ochrony Ârodowiska nr 3, Kraków Technikum Elektryczne i Mechaniczne ZDZ, Kraków Technikum nr 29 - dla Doros ych, Kraków Technikum Mechaniczne nr 30, Kraków Technikum Odzie owe nr 18, Kraków Technikum Uzupe niajàce nr 15, Kraków Zasadnicza Szko a Zawodowa, Kraków Zasadnicza Szko a Zawodowa Budowlana, Kraków Zasadnicza Szko a Zawodowa nr 18 dla M odocianych Pracowników, Kraków Targi Edukacyjne w Krakowie,

22 Bran owy spis wystawców Zasadnicza Szko a Zawodowa nr 19, Kraków Zespó Spo ecznych Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków Zespó Szkó Budowlanych nr 1, Kraków Zespó Szkó Chemicznych, Kraków Zespó Szkó Mechanicznych nr 4, Kraków Zespó Szkó Odzie owych nr 1, Kraków Zespó Szkó Ogólnokszta càcych nr 16, Kraków Szko y j zykowe EF Education, Warszawa French Factory, Bordeaux, Francja Suzanne Sparrow Plymouth Language School, Plymouth, Wielka Brytania Gimnazja Gimnazjum nr 40, Kraków Salezjaƒskie Gimnazjum Publiczne, Kraków Centra kszta cenia i kursy dokszta cajàce BKD Maral, Kraków EF Education, Warszawa French Factory, Bordeaux, Francja Kursy, Szkolenia, Badania Psychologiczne Kierowców, Kraków Platu Polska, Kraków Zak ad Doskonalenia Zawodowego, Kraków Instytucje zwiàzane z programami edukacyjnymi 22 Aquarium i Muzeum Przyrodnicze w Krakowie, Kraków SM 2 DinoZatorland, Zator EF Education, Warszawa Eurodesk Polska, Warszawa Kopalnia Soli Wieliczka, Wieliczka /SM 3 Muzeum Lotnictwa Polskiego, Kraków Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków Narodowy Bank Polski, Warszawa Targi w Krakowie Sp. z o.o.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO 0130/57/2008 Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ JĘZYKOWYCH

OFERTA DLA SZKÓŁ JĘZYKOWYCH OFERTA DLA SZKÓŁ JĘZYKOWYCH Istniejemy nieprzerwanie już od 10 lat Portal dlamaturzysty.pl i dlastudenta.pl Studenci + Maturzyści = 1,1 MILIONA potencjalnych uczniów miesięcznie! WYPROMUJ swoją szkołę

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 2012 Losy absolwentów 2012 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów,

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

17-20 LISTOPADA 2009 Patronat Honorowy Prezydent Miasta Tarnobrzeg Starosta Powiatu Mieleckiego Starosta Powiatu Jaros³awskiego Prezydent Miasta Przemyœla Patronat Medialny: Serwis edukacyjny kierunkistudiow.pl

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wybrać Trzynastkę

Dlaczego warto wybrać Trzynastkę Dlaczego warto wybrać Trzynastkę Trzynastka rozwija się dzięki Wam, ambitnym uczniom o skonkretyzowanych zainteresowaniach. Szkoła kreuje przyszłych filologów, językoznawców, dziennikarzy, ludzi szczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy Zespół Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROPONOWANE KLASY: BIOLOGICZNO CHEMICZNA przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. pn. Równe szanse. Przygotowała: Anna Kołodziejczyk Koordynator Projektu

PREZENTACJA PROJEKTU. pn. Równe szanse. Przygotowała: Anna Kołodziejczyk Koordynator Projektu PREZENTACJA PROJEKTU pn. Równe szanse Przygotowała: Anna Kołodziejczyk Koordynator Projektu Projekt realizowany przez Gminę Smyków na podstawie umowy podpisanej z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Uniwersytet jest wspólnotą nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz wszystkich pracowników Nauka...i

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje merytoryczne. (uczelnia, kierunek studiów, studia podyplomowe) Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej

Kwalifikacje merytoryczne. (uczelnia, kierunek studiów, studia podyplomowe) Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej Lp. 1. Katarzyna Olejak Wykaz kadry pedagogicznej Prywatnego Technikum Informatycznego w Bielsku-Białej, przewidzianej do prowadzenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2016 / 2017 Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne:

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne: Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne: I. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Kierunek: filologia Specjalność: filologia rosyjska (oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)

Kierunek: filologia Specjalność: filologia rosyjska (oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) Kierunek: filologia Specjalność: filologia rosyjska (oferta dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) Poziom kształcenia: studia I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja Projektowanie Interakcji Człowiek-Technologia

Specjalizacja Projektowanie Interakcji Człowiek-Technologia Specjalizacja Projektowanie Interakcji Człowiek-Technologia Opracowanie i nadzór merytoryczny dr Kamila Jankowiak-Siuda Dyrektor Instytutu Neurokognitywistyki i Informatyki Społecznej Opracowanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0 Załącznik nr 2 do Uchwały KRASZM z dnia 3 listopada 2005 r. Nr 2/II/05 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH WYSTĘPUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/201 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska - nowa specjalność magisterska w języku angielskim (MADEM)

Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska - nowa specjalność magisterska w języku angielskim (MADEM) Rozwój Polskich Uczelni FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska - nowa specjalność magisterska w języku angielskim (MADEM) Małgorzata Plechawska-Wójcik

Bardziej szczegółowo

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Szanowni Państwo, Pracownia Badań Socjologicznych Humlard realizuje projekt naukowy pn. "Młodzi 2014 - plany zawodowe

Bardziej szczegółowo

Suplement część B dyplomu nr.*

Suplement część B dyplomu nr.* Załącznik nr 5 WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM Suplement część B dyplomu nr.* I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko:... 2. Imię (imiona): 3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok):. 4. Numer

Bardziej szczegółowo

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu to trzyletni projekt skierowany do społeczności gimnazjów z czterech województw: śląskiego małopolskiego opolskiego łódzkiego Celem

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 202/203 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

112 Can I Help You? Biuro Handlowe EuroConsult Zdzisław Lara

112 Can I Help You? Biuro Handlowe EuroConsult Zdzisław Lara 112 Can I Help You? Biuro Handlowe EuroConsult Zdzisław Lara Biuro Handlowe EuroConsult Zdzisław Lara Prowadzi działalność w zakresie: realizacji projektów szkoleniowych, wdraŝania certyfikowanych Systemów

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

2 Harmonogram naboru do gimnazjów, w tym do Gimnazjum nr zgodnie z postanowieniem Kuratora Oświaty w Katowicach zawiera załącznik nr 2.

2 Harmonogram naboru do gimnazjów, w tym do Gimnazjum nr zgodnie z postanowieniem Kuratora Oświaty w Katowicach zawiera załącznik nr 2. G-3/0212/5/15/16 ZARZĄDZENIE nr 22/15/16 Dyrektora Gimnazjum nr 3 Z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Karola Wojtyły w Mysłowicach z dnia 29 lutego 2016r w sprawie warunków przyjęcia do Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl INNOFORM Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz www.innoform.pl DoÊwiadczeni ORGANIZATORZY Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SPECJALISTYCZNE

STUDIUM SPECJALISTYCZNE STUDIUM SPECJALISTYCZNE USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I PODATKOWYCH ZAŁÓŻ BIURO RACHUNKOWE ROZPOCZNIJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZOSTAŃ ASYSTENTEM PODATNIKA ZDOBĄDŹ BEZPŁATNĄ DOTACJĘ NA ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A.

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY Kraków 2006 rok Anna Florczyk Misja DRRP Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez podejmowanie i realizowanie działań mających na

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 11-12-10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com 20 lat na rzecz przedsiębiorczości Działamy od 1994 roku Skupiamy przedsiębiorców i menedżerów Działamy w województwie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 kwietnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 kwietnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 70 5530 Poz. 600 Na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póên. zm. ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Ustala

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech.

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w państwach strefy EURO na przykładzie praktyki we Włoszech. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016

PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016 PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016 dziedzina Forma opis szczegółowy Zajęcia międzyszkolne dofinansowane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Warsztaty organizowane

Bardziej szczegółowo

w w w. k n s. p w r. w r o c. p l

w w w. k n s. p w r. w r o c. p l h Konferencja Naukowa Studentów od 10 lat. wszystkie dziedziny nauki i technik charakter problemów. architektura architektura krajobrazu automatyka i robotyka ekonomia matematyka teleinformatyka informatyka

Bardziej szczegółowo

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w 2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO TECHNIKUM NR 4 W NOWYM SĄCZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 opracowany na podstawie o Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU Kontakt: tel. 071 37-16-300 e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/wroclaw INFORMACJA SYGNALNA nr 2/2006 EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

Komisja rekrutacyjna i jej zadania ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 W KRAKOWIE REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO: 4-LETNIEGO TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO NR 11 (na podbudowie gimnazjum): w zawodach: -technik żywienia i usług

Bardziej szczegółowo

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT

liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Możliwo liwości dostosowania programu studiów w do potrzeb rynku pracy w sektorze IT Jacek Migdałek Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Akademia Pedagogiczna w Krakowie Produkt Informatyk Producent

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO I. MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Praktyki pedagogiczne student realizuje w jednej z poniższych placówek, mając na uwadze studiowaną

Bardziej szczegółowo

Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Piotr Koenig UMWP

Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Piotr Koenig UMWP Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich Piotr Koenig UMWP Okres 2004-2006 Projekt KNOW Kształcenie Na odległość Wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim (2005

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów I. Postanowienia ogólne 1 1. Biuro ds. Kształcenia i Studentów (KS) jest jednostką organizacyjną administracji centralnej Uczelni, zgodnie z 23 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA MATERIAŁ INFORMACYJNY OPRACOWANY PRZEZ WYDZIAŁ UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA POLSKI ENIC-NARIC Warszawa, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);

Podstawa prawna. 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873); Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna 1 Rekrutacja do II LO im. Hetmana

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Data wpływu do Organizatora: Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Wybieram kurs: ECDL Start (szkolenie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Termin realizacji zamówienia: 10 miesi cy, od 1 wrze nia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Termin realizacji zamówienia: 10 miesi cy, od 1 wrze nia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Krynice, 14.07.2013 r. Dyrektor Zespo u Szkó w Krynicach zaprasza do z enia oferty na nauczyciela zyka angielskiego w ramach projektu: Klub Przedszkolaka w Krynicach o szacunkowej warto

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH. w NIEPUBLICZNYM TECHNIKUM ZAWODOWYM w Chmielniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ROK SZKOLNY 2015/2016

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH. w NIEPUBLICZNYM TECHNIKUM ZAWODOWYM w Chmielniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ROK SZKOLNY 2015/2016 Pieczęć szkoły HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH w NIEPUBLICZNYM TECHNIKUM ZAWODOWYM w Chmielniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ROK SZKOLNY 2015/2016 klasa: II, zawód: technik żywienia i usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Potencjał sektora IT w województwie warmińsko-mazurskim. Olsztyn 20 czerwca 2016 r.

Potencjał sektora IT w województwie warmińsko-mazurskim. Olsztyn 20 czerwca 2016 r. Potencjał sektora IT w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 20 czerwca 2016 r. Warmia i Mazury Zamieszkiwane jest przez 1 443,9 mln mieszkańców. Czwarty co do wielkości region Polski. Olsztyn, Elbląg

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 4. im. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 4. im. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ROK SZKOLNY 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 4 im. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014

PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014 PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014 Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Podsumowanie ankiet Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Toruń, 01.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Synik Teresa Centrum Edukacji Dorosłych w związku z realizacją projektu Rozwój kwalifikacji w zawodzie Technik informatyk wśród 50 osób dorosłych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r.

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14-20 PAŹDZIERNIKA 2013 r. Odkryj talenty swojego dziecka WTOREK 15 października Andrychów 10.00 Zajęcia "Odkryj swoją pasję" 9.00 do 14.00 8.00 do 13.30 "Kilka

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Druga część raportu: Monitoring Zawodów Deficytowych i NadwyŜkowych za rok 2013 rok dotyczy szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/13/7013/1031 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł Cena netto za godzinę 89,29 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego Wykaz wniosków złożonych w ramach konkursu na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji lp.

Bardziej szczegółowo

Źródła danych w pogłębionym studium karier absolwentów UW

Źródła danych w pogłębionym studium karier absolwentów UW Źródła danych w pogłębionym studium karier absolwentów UW Podejście badawcze Opinie Badania jakościowe Badania panelowe Integracja informacji IRK USOS ZUS Fakty Źródła danych Analiza danych z rejestrów:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alnoêci (PKD).

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alnoêci (PKD). 2027 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alnoêci (PKD). Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ AKTUALNOŚCI PERSPEKTYWA FINANSOWA 2004 2006 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007 2013 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 2020 INNE STRONY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW UNIJNYCH PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Iwona Sójkowska. Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji

Iwona Sójkowska. Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji Iwona Sójkowska Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji Plan prezentacji: 1. Biblioteka dla uczelni 2. Biblioteka dla regionu 3. Biblioteka dla środowiska zawodowego

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze I r o k. Nazwa modułu PLAN STUDIÓW (poziom studiów) PIERWSZEGO STOPNIA studia (forma studiów) licencjackie (kierunek studiów) Turystyka i rekreacja Uchwalono przez Radę Wydziału Przyrodniczego w dniu 13.05.2015r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo