13.Targi Edukacyjne w Krakowie marca.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl"

Transkrypt

1 13.Targi Edukacyjne w Krakowie marca

2 wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o Kraków, ul. Centralna 41A tel , fax Paweł Bigos TwK Za treêç zamieszczonych reklam wydawca nie ponosi odpowiedzialnoêci

3 S owo wst pne organizatora 5 Patronat honorowy, medialny i wspó praca 6 Program towarzyszπcy targom 7 Plan hali i alfabetyczny spis wystawców 11 Bran owy spis wystawców 18 Wpisy informacyjne wystawców 25 REKLAMY 13. Targi Edukacyjne w Krakowie,

4

5 S owo wst pne organizatora Szanowni Paƒstwo, z ogromnà przyjemnoêcià witamy wszystkich przyby ych Wystawców oraz GoÊci na 13. Targach Edukacyjnych w Krakowie. Równie i w tym roku Targi zosta y obj te honorowym patronatem przez Marsza ka Województwa Ma opolskiego, Wojewod Ma opolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa oraz Ma opolskiego Kuratora OÊwiaty. Targi Edukacyjne w Krakowie to wydarzenie wyjàtkowe: najwi ksza w po- udniowej Polsce impreza poêwi cona oêwiacie! Rozbudowana i wielowàtkowa, u atwiajàca zdobycie informacji na temat oferty dydaktycznej szkó z kraju i z zagranicy, szkó prywatnych i paƒstwowych ró nych szczebli, instytucji zwiàzanych z edukacjà, naukà i pracà. Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom GoÊci, Targi Edukacyjne poszerzy y w tym roku ofert w ramach towarzyszàcego Targom Salonu Mo liwoêci. Dotychczasowe warsztaty fotograficzne, pokazy organizowane przez krakowskie Muzea, warsztaty kaligrafii hebrajskiej czy pomocy przedmedycznej wzbogacane zosta y o warsztaty dziennikarskie, warsztaty artystyczne: rzeêb, odlewy gipsowe i mozaik artystycznà oraz warsztaty rzemieêlnicze z zakresu Êredniowiecznego garncarstwa. Oferta edukacyjna zosta a równie wzbogacona o Salon Multimediów Edukacyjnych, w ramach którego mo na zapoznaç si z oprogramowaniem, interaktywnymi kursami i najnowszymi rozwiàzaniami multimedialnymi dla szkó i instytucji edukacyjnych. Targom towarzyszy w tym roku trzydniowa konferencja Dyrektorów szkó krakowskich. Po raz drugi zostanie te wr czona Nagroda JakoÊci Nauczania Sapere Auso. Serdecznie dzi kujemy naszym patronom, wspó pracownikom i partnerom oraz wszystkim Wystawcom za zaanga owanie podczas przygotowaƒ do tegorocznej edycji. Wszystkim uczestnikom yczymy, aby spe ni y si oczekiwania, z jakimi przybyli na Targi. JesteÊmy przekonani, e czas sp dzony na Targach przyniesie Paƒstwu wymierne korzyêci w postaci rosnàcej liczby uczniów szkó, uczelni i jednostek edukacyjnych, a odwiedzajàcy Targi GoÊcie znajdà atrakcyjne oferty i sposoby na rozwój w asnych pasji. Ju dziê zapraszamy na kolejnà edycj Targów w 2012 r. Gra yna Grabowska Katarzyna Popieluch-Kmiecik Prezes Zarzàdu Komisarz Targów 13. Targi Edukacyjne w Krakowie,

6 Patronat honorowy: Wojewoda Małopolski Marsza ek Województwa Ma opolskiego Prezydent Miasta Krakowa Ma opolski Kurator Oúwiaty Patronat medialny i współpraca:

7 Sale seminaryjne sala nr Êroda 11:00-12:00 Histmag.org - Jak zdobyç jak najwi cej punktów na maturze z historii? Spotkanie dla maturzystów z Sebastianem Adamkiewiczem, redaktorem portalu Histmag.org i autorem poradnika Historia. Poradnik maturalny. 13:00-14:00 Gazeta Szkolna - Prezentacja tygodnika oêwiatowego Gazeta Szkolna. Prezentacja programu BALTIE czwartek 10:00-15:00 Histmag.org - Warsztaty dziennikarskie dla uczniów i studentów piàtek 11:00-13:00 Charaktery - Dlaczego dobrzy ludzie robià z e rzeczy? pokaz filmu Cicha furia o eksperymencie wi ziennym prof. Philipa Zimbardo. 13:00-14:00 Wojewódzi Urzàd Pracy w Krakowie - Planowanie kariery zawodowej. Prow. Ma gorzata Nowak, doradca zawodowy II stopnia z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urz du Pracy w Krakowie. sala nr Êroda 09:00-12:30 Wydzia Edukacji Urz du Miasta Krakowa - Organizacja pracy krakowskich samorzàdowych szkó i placówek w roku szkolnym 2011/ zamkni ta konferencja dyrektorów szkó krakowskich czwartek 09:00-12:30 Wydzia Edukacji Urz du Miasta Krakowa - Organizacja pracy krakowskich samorzàdowych szkó i placówek w roku szkolnym 2011/ zamkni ta konferencja dyrektorów szkó krakowskich piàtek 09:00-12:30 Wydzia Edukacji Urz du Miasta Krakowa - Organizacja pracy krakowskich samorzàdowych szkó i placówek w roku szkolnym 2011/ zamkni ta konferencja dyrektorów szkó krakowskich. 13. Targi Edukacyjne w Krakowie,

8 Scena Êroda 10:00-10:30 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka - Twoja przygoda z WSTiF. 10:30-11:00 Zespó Spo ecznych Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków - Prezentacja szko y. Pokazy pi karskie. Konkursy. 11:00-11:30 Sapere Auso - Ma opolska Fundacja Stypendialna, Kraków - Wr czenie Nagród JakoÊci Nauczania Sapere Auso. 11:30-12:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka - Twoja przygoda z WSTiF. 12:00-12:30 Zespó Spo ecznych Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków - Prezentacja szko y. Pokazy pi karskie. Konkursy. 12:30-13:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka - Twoja przygoda z WSTiF. 13:00-13:15 Oficjalny Klub Cashflow Gwiazda Po udnia, Kraków - Prezentacja gry Cashflow :15-13:45 XXIX Liceum Ogólnokszta càce im K. KieÊlowskiego, Kraków - Przedstawienie teatralne Mro ek na scenie u KieÊlowszczaków. 13:45 XXX Liceum Ogólnokszta càce im Êw. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego w Krakowie, Kraków - Impresje taneczne i muzyczne czwartek 10:00-10:30 XXIX Liceum Ogólnokszta càce im K. KieÊlowskiego, Kraków - Przedstawienie teatralne Mro ek na scenie u KieÊlowszczaków. 10:30-11:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka - Twoja przygoda z WSTiF. 11:00-11:30 Zespó Spo ecznych Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków - Prezentacja szko y. Pokazy pi karskie. Konkursy. 8 11:30-12:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka - Twoja przygoda z WSTiF. Targi w Krakowie Sp. z o.o.

9 Scena 12:00-12:30 Zespó Spo ecznych Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków - Prezentacja szko y. Pokazy pi karskie. Konkursy. 12:30-13:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka - Twoja przygoda z WSTiF. 13:00-13:15 Oficjalny Klub Cashflow Gwiazda Po udnia, Kraków - Prezentacja gry Cashflow :15 XXX Liceum Ogólnokszta càce im Êw. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego w Krakowie, Kraków - Impresje taneczne i muzyczne piàtek 10:00-10:30 XXIX Liceum Ogólnokszta càce im K. KieÊlowskiego, Kraków - Przedstawienie teatralne Mro ek na scenie u KieÊlowszczaków. 10:30-11:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka - Twoja przygoda z WSTiF. 11:00-11:30 Zespó Spo ecznych Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków - Prezentacja szko y. Pokazy pi karskie. Konkursy. 11:30-12:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka - Twoja przygoda z WSTiF. 12:00-12:30 Zespó Spo ecznych Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków - Prezentacja szko y. Pokazy pi karskie. Konkursy. 12:30-13:00 Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka - Twoja przygoda z WSTiF. 13:00-13:15 Oficjalny Klub Cashflow Gwiazda Po udnia, Kraków - Prezentacja gry Cashflow :15 XXX Liceum Ogólnokszta càce im Êw. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego w Krakowie, Kraków - Impresje taneczne i muzyczne. 13. Targi Edukacyjne w Krakowie,

10 Salon Mo liwoêci Êroda-piàtek SM 2 Aquarium i Muzeum Przyrodnicze w Krakowie, Kraków - Prezentacja fauny Aquarium - pokaz zwierzàt, opowieêci opiekunów. SM 7 ATA-INT. LTD GESTETNER KRAKÓW, Kraków - Systemy prezentacji i projekcji 3D firmy NET. Prezentacja tablic interaktywnych firmy Panasonic. Ekonomiczne i ergonomiczne aspekty zastosowaƒ rozwiàzaƒ MFP RICOH. Funkcjonowanie sekretariatu w oparciu o program e-dokument. SM 4 Biuro Us ug Turystycznych BUT, Warszawa - Szkolenie DJ-owskie. Prow. DJ Kuki. SM 8 imad - Prezentacja rozwiàzaƒ Apple dla edukacji i rozrywki: urzàdzenia mobilne oraz stacjonarne. Prezentacja d ugopisu cyfrowego firmy Livescribe. SM 3 Kopalnia Soli Wieliczka, Wieliczka - Pokaz rzeêbienia w soli. SM 9 Krakowska Wy sza Szko a Promocji Zdrowia, Kraków - Pokaz profesjonalnego masa u klasycznego. SM 11 Oficjalny Klub Cashflow Gwiazda Po udnia, Kraków - Prezentacja edukacyjnej gry Cashflow 101, uczàcej zarzàdzania finansami osobistymi i inwestowania. SM 10 Pracownia Rzemios Artystycznych Karwat-Mozaika, Tuchów - Pole MOCY twórczej - warsztaty interaktywne: rzeêba w glinie, odlewy gipsowe, mozaika artystyczna z kamieni naturalnych. SM 6 Teatr Lalki - Prezentacja kolorowego i magicznego Êwiata teatru. Mo liwoêç spotkania bajkowych postaci i bohaterów spektakli teatralnych. SM 5 Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia, Bochnia - Warsztaty rzemieêlnicze z zakresu Êredniowiecznego garncarstwa. SM 1 ydowskie Muzeum Galicja, Kraków - Warsztaty kaligrafii hebrajskiej oraz wycinanki ydowskiej. Wirtualna wycieczka po Kazimierzu. Minilekcje j zyka hebrajskiego oraz j zyka jidysz. Targi w Krakowie Sp. z o.o.

11 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony Akademia Fotografii, Kraków, Warszawa Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Kraków Akademia Morska w Gdyni, Gdynia Aquarium i Muzeum Przyrodnicze w Krakowie, Kraków SM 2 28 Archimedes, Toruƒ Asus Polska, Warszawa Ata.-Int. Ltd Gestetner, Kraków SM 7 31 Biuro Us ug Turystycznych BUT, Warszawa SM 4 32 BKD Maral, Kraków Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY, Poznaƒ Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów Dom nr 6, Kraków Charaktery, Kielce Copenhagen School of Design and Technology, Kopenhaga, Dania Dalkrak - Centrum Kszta cenia, Kraków DinoZatorland, Zator dlastudenta.pl, Kraków Dwuletnie Uzupe niajàce oraz Trzyletnie Liceum Ogólnokszta càce dla Doros ych ZDZ, Kraków edudu.pl, Kraków edu.info.pl - 40 edukacja.net, Poznaƒ edulandia.pl, Warszawa EF Education, Warszawa Eurodesk Polska, Warszawa Europejska Wy sza Szko a Prawa i Administracji, Warszawa Fontys University of Applied Sciences, Venlo, Holandia French Factory, Bordeaux, Francja gazetaedukacja.pl, Warszawa Gazeta Wyborcza, Kraków Gimnazjum nr 40, Kraków GórnoÊlàska Wy sza Szko a Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, Katowice Histmag.org, Kraków HR SYSTEM, Rzeszów imad, Kraków 255/SM Targi Edukacyjne w Krakowie,

12 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony 12 Image Recording Solutions, Warszawa INTER CONSULT, Poznaƒ kierunki.net, Poznaƒ Kierunki Studiów, Kraków - 51 Kolegium Europejskie, Kraków Komandos Policealne Studium Ochrony Osób i Mienia, Kraków Kopalnia Soli Wieliczka, Wieliczka 113/SM 3 54 Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, Kraków Krakowska Medyczna Szko a Policealna, Kraków Krakowska Wy sza Szko a Promocji Zdrowia, Kraków 258/SM 9 57 Krakowskie Szko y Artystyczne, Kraków kulturatka.pl 108a - Kursy, Szkolenia, Badania Psychologiczne Kierowców, Kraków Le Cordon Bleu, Londyn, Wielka Brytania X Liceum Ogólnokszta càce im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków XI Liceum Ogólnokszta càce im. M. Dàbrowskiej, Kraków XII Liceum Ogólnokszta càce im. C.K. Norwida, Kraków XV Liceum Ogólnokszta càce, Kraków XVII Liceum Profilowane, Kraków XXIII Liceum Ogólnokszta càce im. P k. Pil. S. Skar yƒskiego, Kraków XXVI Liceum Ogólnokszta càce, Kraków XXVII Liceum Ogólnokszta càce im. dr. H. Jordana, Kraków XXIX Liceum Ogólnokszta càce im K. KieÊlowskiego, Kraków XXX Liceum Ogólnokszta cπce im. Êw. Brata Alberta - A. Chmielowskiego w Krakowie, KrakÛw 304a - XXXI Liceum Ogólnokszta càce im. R. Ingardena, Kraków XXXVI Liceum Ogólnokszta càce im. J. Conrada-Korzeniowskiego, Kraków Liceum Ogólnokszta càce dla Doros ych ak, Kraków Liceum Ogólnokszta càce im. B. Jaƒskiego, Warszawa Targi w Krakowie Sp. z o.o.

13 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony Liceum Ogólnokszta càce ak dla Doros ych, Kraków Liceum Ogólnokszta càce w Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000, Liszki Liceum Ogólnokszta càce Wojskowe dla M odzie y ZDZ, Kraków Liceum Profilowane Budowlane, Kraków Liceum Salezjaƒskie, Kraków Maastricht University, Maastricht, Holandia Ma opolska Wy sza Szko a Zawodowa im. J. Dietla w Krakowie, Kraków M.B.M. Electronics, Kraków Muzeum Lotnictwa Polskiego, Kraków Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków Narodowy Bank Polski, Warszawa Oficjalny Klub Cashflow Gwiazda Po udnia, Kraków SM Ogólnopolska Sieç Szkó Policealnych Awangarda Ligia Pawelec, Kraków Panasonic Marketing Europe GMBH, Oddzia w Polsce, Warszawa Paƒstwowa Wy sza Szko a Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jaros awiu, Jaros aw Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Tarnowie, Tarnów Platu Polska, Kraków Policealna Szko a Ochrony Zdrowia PROMED-OMEGA, Kielce Policealne Studium Farmaceutyczne Omega, Kielce Policealne Szko y Omega, Kielce Politechnika Cz stochowska, Cz stochowa Politechnika Krakowska im. T. KoÊciuszki, Kraków Politechnika ódzka, ódê Politechnika Warszawska, Warszawa Polski Czerwony Krzy - Miejski Zarzàd Rejonowy w Krakowie, Kraków Policealna Szko a Prawa i Administracji dla Doros ych ak, Kraków Policealna Szko a Obs ugi Turystycznej dla Doros ych ak, Kraków Targi Edukacyjne w Krakowie,

14 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony 14 Policealna Szko a Architektury Krajobrazu ak Zaoczna, Kraków Policealna Szko a BHP dla Doros ych ak, Kraków Policealna Szko a Us ug Kosmetycznych dla Doros ych ak, Kraków Pracownia Rzemios Artystycznych Karwat-Mozaika, Tuchów SM Psychologia w Szkole, Kielce Regionalne Centrum Informacji M odzie owej, Kraków Salezjaƒskie Gimnazjum Publiczne, Kraków Sapere Auso - Ma opolska Fundacja Stypendialna, Kraków Spo eczne Gimnazjum Sportowe, Kraków Spo eczne Liceum Ogólnokszta càce Mistrzostwa Sportowego, Kraków Specjalny OÊrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5, Kraków Stowarzyszenie Europejski Instytut Edukacji Informatycznej, Nowy Sàcz studenci.net, Poznaƒ studia.net, Poznaƒ Suzanne Sparrow Plymouth Language School, Plymouth, Wielka Brytania Szko a Aktorska Spot, Kraków Szko a Artystycznego Projektowania Ubioru, Kraków Szko a Kreatywnej Fotografii, Kraków Szko a Policealna Budowlana, Kraków Szko a Policealna nr 6, Kraków Szko a Policealna nr 16, Kraków Szko a Visual Merchandisingu, Kraków Szko a Wn trz i Przestrzeni, Kraków Szko a Wy sza im. B. Jaƒskiego, Kraków, Warszawa Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej, Warszawa Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej Wydzia Zamiejscowy w Katowicach, Katowice Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej Wydzia Zamiejscowy w Poznaniu, Poznaƒ Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej Wydzia Zamiejscowy w Sopocie, Sopot Targi w Krakowie Sp. z o.o.

15 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej Wydzia Zamiejscowy we Wroc awiu, Wroc aw Szko y Policealne, Kraków Teatr Lalki, Maski i Aktora Groteska, Kraków SM 6 95 Technikum Budowlane, Kraków Technikum Chemiczne i Ochrony Ârodowiska nr 3, Kraków Technikum Elektryczne i Mechaniczne ZDZ, Kraków Technikum nr 29 - dla Doros ych, Kraków Technikum Mechaniczne nr 30, Kraków Technikum Odzie owe nr 18, Kraków Technikum Uzupe niajàce nr 15, Kraków Telbit Wydawnictwo, Warszawa - - uczelnie.net, Poznaƒ University College Utrecht, Utrecht, Holandia University of Applied Sciences Wiener Neustadt, Wiener Neustadt, Austria Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrà, Niemcy Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznaƒ Uniwersytet Jagielloƒski, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Biuro ds. Osób Niepe nosprawnych, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski Collegium Medicum - Wydzia Farmaceutyczny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski Collegium Medicum - Wydzia Lekarski, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski Collegium Medicum - Wydzia Nauk o Zdrowiu, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Dzia Rekrutacji na Studia, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Biologii i Nauk o Ziemi, Kraków Targi Edukacyjne w Krakowie,

16 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony 16 Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Chemii, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Filologiczny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Filozoficzny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Polonistyki, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Prawa i Administracji, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Studiów Mi dzynarodowych i Politycznych, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Zarzàdzania i Komunikacji Spo ecznej, Kraków Uniwersytet Papieski Jana Paw a II w Krakowie, Kraków Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków Uniwersytet Rolniczy im. H. Ko àtaja w Krakowie, Kraków Uniwersytet Warszawski, Warszawa Urzàd Marsza kowski Województwa Ma opolskiego, Wydzia Kszta cenia Zawodowego, projekt Modernizacja kszta cenia zawodowego w Ma opolsce, Kraków Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia, Bochnia 111/SM Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dàbrowskiego, Warszawa Wszechnica Âwi tokrzyska, Kielce Wy sza Szko a Biznesu - National-Louis University, Nowy Sàcz Wy sza Szko a Biznesu - National-Louis University, Wydzia Informatyki, Nowy Sàcz Wy sza Szko a Biznesu w Dàbrowie Górniczej, Dàbrowa Górnicza Wy sza Szko a Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Kraków Wy sza Szko a Ekonomii, Turystyki i Nauk Spo ecznych w Kielcach, Kielce Wy sza Szko a Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków Wy sza Szko a Filologiczna we Wroc awiu, Wroc aw Targi w Krakowie Sp. z o.o.

17 Alfabetyczny spis wystawców uczestnik nr stoiska nr strony Wy sza Szko a Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków Wy sza Szko a Handlowa im. B. Markowskiego, Kielce Wy sza Szko a Informatyki i Zarzàdzania, Rzeszów Wy sza Szko a Lingwistyczna w Cz stochowie, Cz stochowa Wy sza Szko a Techniczna w Katowicach, Katowice Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka Wy sza Szko a Zarzàdzania / Polish Open University, Kraków Wy sza Szko a Zarzàdzania i BankowoÊci w Krakowie, Kraków Wy sza Szko a Zarzàdzania Marketingowego i J zyków Obcych, Katowice Wy sza Szko a Zarzàdzania Ochronà Pracy w Katowicach, Katowice Zak ad Doskonalenia Zawodowego, Kraków Zamek Królewski na Wawelu, Kraków Zasadnicza Szko a Zawodowa, Kraków Zasadnicza Szko a Zawodowa Budowlana, Kraków Zasadnicza Szko a Zawodowa nr 18 dla M odocianych Pracowników, Kraków Zasadnicza Szko a Zawodowa nr 19, Kraków Zespó Spo ecznych Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków Zespó Szkó Budowlanych nr 1, Kraków Zespó Szkó Chemicznych, Kraków Zespó Szkó Mechanicznych nr 4, Kraków Zespó Szkó Odzie owych nr 1, Kraków Zespó Szkó Ogólnokszta càcych nr 16, Kraków ak Centrum Nauki i Biznesu, ódê ydowskie Muzeum Galicja, Kraków SM Targi Edukacyjne w Krakowie,

18 Bran owy spis wystawców nazwa firmy/bran a nr stoiska Uczelnie zagraniczne Copenhagen School of Design and Technology, Kopenhaga, Dania Fontys University of Applied Sciences, Venlo, Holandia Le Cordon Bleu, Londyn, Wielka Brytania Maastricht University, Maastricht, Holandia University College Utrecht, Utrecht, Holandia University of Applied Sciences Wiener Neustadt, Wiener Neustadt, Austria Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrà, Niemcy Uczelnie wy sze Akademia Fotografii, Kraków, Warszawa Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Kraków Akademia Morska w Gdyni, Gdynia Dalkrak - Centrum Kszta cenia, Kraków Europejska Wy sza Szko a Prawa i Administracji, Warszawa GórnoÊlàska Wy sza Szko a Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, Katowice Komandos Policealne Studium Ochrony Osób i Mienia, Kraków Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego, Kraków Krakowska Wy sza Szko a Promocji Zdrowia, Kraków /SM 9 Krakowskie Szko y Artystyczne, Kraków XI Liceum Ogólnokszta càce im. M. Dàbrowskiej, Kraków Ma opolska Wy sza Szko a Zawodowa im. J. Dietla w Krakowie, Kraków Paƒstwowa Wy sza Szko a Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jaros awiu, Jaros aw Paƒstwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Tarnowie, Tarnów Politechnika Cz stochowska, Cz stochowa Politechnika Krakowska im. T. KoÊciuszki, Kraków Politechnika ódzka, ódê Politechnika Warszawska, Warszawa Szko a Wy sza im. B. Jaƒskiego, Kraków, Warszawa Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej, Warszawa Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej Wydzia Zamiejscowy w Katowicach, Katowice Targi w Krakowie Sp. z o.o.

19 Bran owy spis wystawców Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej Wydzia Zamiejscowy w Poznaniu, Poznaƒ Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej Wydzia Zamiejscowy w Sopocie, Sopot Szko a Wy sza Psychologii Spo ecznej Wydzia Zamiejscowy we Wroc awiu, Wroc aw Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznaƒ Uniwersytet Jagielloƒski, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Biuro ds. Osób Niepe nosprawnych, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski Collegium Medicum - Wydzia Farmaceutyczny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski Collegium Medicum - Wydzia Lekarski, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski Collegium Medicum - Wydzia Nauk o Zdrowiu, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Dzia Rekrutacji na Studia, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Biologii i Nauk o Ziemi, Kraków..210 Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Chemii, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Filologiczny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Filozoficzny, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Polonistyki, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Prawa i Administracji, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Studiów Mi dzynarodowych i Politycznych, Kraków Uniwersytet Jagielloƒski - Wydzia Zarzàdzania i Komunikacji Spo ecznej, Kraków Uniwersytet Papieski Jana Paw a II w Krakowie, Kraków Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków Uniwersytet Rolniczy im. H. Ko àtaja w Krakowie, Kraków Uniwersytet Warszawski, Warszawa Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dàbrowskiego, Warszawa..209 Wszechnica Âwi tokrzyska, Kielce Wy sza Szko a Biznesu - National-Louis University, Nowy Sàcz Wy sza Szko a Biznesu - National-Louis University, Wydzia Informatyki, Nowy Sàcz Targi Edukacyjne w Krakowie,

20 Bran owy spis wystawców Wy sza Szko a Biznesu w Dàbrowie Górniczej, Dàbrowa Górnicza..262 Wy sza Szko a Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Kraków Wy sza Szko a Ekonomii, Turystyki i Nauk Spo ecznych w Kielcach, Kielce Wy sza Szko a Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków Wy sza Szko a Filologiczna we Wroc awiu, Wroc aw Wy sza Szko a Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Kraków Wy sza Szko a Handlowa im. B. Markowskiego, Kielce Wy sza Szko a Informatyki i Zarzàdzania, Rzeszów Wy sza Szko a Lingwistyczna w Cz stochowie, Cz stochowa Wy sza Szko a Techniczna w Katowicach, Katowice Wy sza Szko a Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka Wy sza Szko a Zarzàdzania / Polish Open University, Kraków Wy sza Szko a Zarzàdzania i BankowoÊci w Krakowie, Kraków Wy sza Szko a Zarzàdzania Marketingowego i J zyków Obcych, Katowice Wy sza Szko a Zarzàdzania Ochronà Pracy w Katowicach, Katowice Szko y policealne 20 Krakowska Medyczna Szko a Policealna, Kraków Ogólnopolska Sieç Szkó Policealnych Awangarda Ligia Pawelec, Kraków Policealne Szko y Omega, Kielce Policealna Szko a Prawa i Administracji dla Doros ych ak, Kraków..102 Policealna Szko a Obs ugi Turystycznej dla Doros ych ak, Kraków..102 Policealna Szko a Architektury Krajobrazu ak Zaoczna, Kraków Policealna Szko a BHP dla Doros ych ak, Kraków Policealna Szko a Ochrony Zdrowia PROMED-OMEGA, Kielce Policealna Szko a Us ug Kosmetycznych dla Doros ych ak, Kraków.102 Policealne Studium Farmaceutyczne Omega, Kielce Szko a Aktorska Spot, Kraków Szko a Artystycznego Projektowania Ubioru, Kraków Szko a Kreatywnej Fotografii, Kraków Szko a Policealna Budowlana, Kraków Szko a Policealna nr 6, Kraków Szko a Policealna nr 16, Kraków Szko a Visual Merchandisingu, Kraków Szko a Wn trz i Przestrzeni, Kraków Szko y Policealne, Kraków ak Centrum Nauki i Biznesu, ódê Targi w Krakowie Sp. z o.o.

21 Szko y Êrednie Bran owy spis wystawców Dwuletnie Uzupe niajàce oraz Trzyletnie Liceum Ogólnokszta càce dla Doros ych ZDZ, Kraków EF Education, Warszawa Kolegium Europejskie, Kraków X Liceum Ogólnokszta càce im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków XII Liceum Ogólnokszta càce im. C.K. Norwida, Kraków XV Liceum Ogólnokszta càce, Kraków XVII Liceum Profilowane, Kraków XXIII Liceum Ogólnokszta càce im. P k. Pil. S. Skar yƒskiego, Kraków..321 XXVI Liceum Ogólnokszta càce, Kraków XXVII Liceum Ogólnokszta càce im. dr. H. Jordana, Kraków XXIX Liceum Ogólnokszta càce im K. KieÊlowskiego, Kraków XXX Liceum Ogólnokszta càce im Êw. Brata Alberta - A. Chmielowskiego w Krakowie, KrakÛw a XXXI Liceum Ogólnokszta càce im. R. Ingardena, Kraków XXXVI Liceum Ogólnokszta càce im. J. Conrada-Korzeniowskiego, Kraków Liceum Ogólnokszta càce dla Doros ych ak, Kraków Liceum Ogólnokszta càce im. B. Jaƒskiego, Warszawa Liceum Ogólnokszta càce ak dla Doros ych, Kraków Liceum Ogólnokszta càce w Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000, Liszki Liceum Ogólnokszta càce Wojskowe dla M odzie y ZDZ, Kraków Liceum Profilowane Budowlane, Kraków Liceum Salezjaƒskie, Kraków Spo eczne Gimnazjum Sportowe, Kraków Spo eczne Liceum Ogólnokszta càce Mistrzostwa Sportowego, Kraków Specjalny OÊrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5, Kraków Technikum Budowlane, Kraków Technikum Chemiczne i Ochrony Ârodowiska nr 3, Kraków Technikum Elektryczne i Mechaniczne ZDZ, Kraków Technikum nr 29 - dla Doros ych, Kraków Technikum Mechaniczne nr 30, Kraków Technikum Odzie owe nr 18, Kraków Technikum Uzupe niajàce nr 15, Kraków Zasadnicza Szko a Zawodowa, Kraków Zasadnicza Szko a Zawodowa Budowlana, Kraków Zasadnicza Szko a Zawodowa nr 18 dla M odocianych Pracowników, Kraków Targi Edukacyjne w Krakowie,

22 Bran owy spis wystawców Zasadnicza Szko a Zawodowa nr 19, Kraków Zespó Spo ecznych Szkó Ogólnokszta càcych Mistrzostwa Sportowego, Kraków Zespó Szkó Budowlanych nr 1, Kraków Zespó Szkó Chemicznych, Kraków Zespó Szkó Mechanicznych nr 4, Kraków Zespó Szkó Odzie owych nr 1, Kraków Zespó Szkó Ogólnokszta càcych nr 16, Kraków Szko y j zykowe EF Education, Warszawa French Factory, Bordeaux, Francja Suzanne Sparrow Plymouth Language School, Plymouth, Wielka Brytania Gimnazja Gimnazjum nr 40, Kraków Salezjaƒskie Gimnazjum Publiczne, Kraków Centra kszta cenia i kursy dokszta cajàce BKD Maral, Kraków EF Education, Warszawa French Factory, Bordeaux, Francja Kursy, Szkolenia, Badania Psychologiczne Kierowców, Kraków Platu Polska, Kraków Zak ad Doskonalenia Zawodowego, Kraków Instytucje zwiàzane z programami edukacyjnymi 22 Aquarium i Muzeum Przyrodnicze w Krakowie, Kraków SM 2 DinoZatorland, Zator EF Education, Warszawa Eurodesk Polska, Warszawa Kopalnia Soli Wieliczka, Wieliczka /SM 3 Muzeum Lotnictwa Polskiego, Kraków Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków Narodowy Bank Polski, Warszawa Targi w Krakowie Sp. z o.o.

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl 12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19 marca 2010 www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932, fax 6446141 biuro@targi.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

14.Targi Edukacyjne w Krakowie 21-23. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl

14.Targi Edukacyjne w Krakowie 21-23. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl 14.Targi Edukacyjne w Krakowie 21-23 marca 2012 www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl 1 wydawca: projekt okładki: DTP: druk i oprawa: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel.

Bardziej szczegółowo

Ka dego roku mury uczelni turystycznych opuszczajà Êwietnie przygotowani absolwenci... pod wzgl dem

Ka dego roku mury uczelni turystycznych opuszczajà Êwietnie przygotowani absolwenci... pod wzgl dem SZKO Y WY SZE WYDANIE SPECJALNE 16 30 KWIETNIA 2008 Od teorii do kompetencji Ka dego roku mury uczelni turystycznych opuszczajà Êwietnie przygotowani absolwenci... pod wzgl dem teorii. A co z praktykà?

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING www.perspektywy.pl po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS 336149 CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

Bardziej szczegółowo

nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 100 LAT DARU POMORZA 40 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI KRONIKA listopad 2008 czerwiec 2009 s. 2 The Tall

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

Szko a Równych Szans projekty rozwojowe Miƒsk w województwie mazowieckim

Szko a Równych Szans projekty rozwojowe Miƒsk w województwie mazowieckim uromin M awa Przasnysz Ostro ka Ciechanów Maków Maz. Ostrów Maz. Pu tusk P oƒsk Wyszków Soko ów Podl. Sochaczew Pruszków Grodzisk Maz. yrardów Nowy Dwór Maz. Legionowo Warszawa Piaseczno Grójec Wo omin

Bardziej szczegółowo

nr44 czerwiec 2011 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr44 czerwiec 2011 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr44 czerwiec 2011 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 44 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI Kronika 2 Europejski Dzieƒ Morza 5 Sieç Centrów Doskonalenia i Kszta cenia

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

projektów programu Leonardo da Vinci

projektów programu Leonardo da Vinci projektów programu Leonardo da Vinci 2010 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci Zespó redakcyjny Klaudyna Sznajder, Anna Kowalczyk, Agnieszka Paw owiec

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 30 04 2014 Numer: 9/429 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Historia jednego, niezwyk ego listu. str. 7 Majówka w Polkowicach zapowiada si atrakcyjnie.

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE

Spis treêci W SKRÓCIE Szanowni Czytelnicy, Dzi kujemy bardzo, e wzi liêcie do r ki nasz biuletyn. Mamy nadziej, e ka dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj, która zach ci Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te najêwie

Bardziej szczegółowo

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego Warszawa 2009 pod redakcjà Teresy Ogrodziƒskiej Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW. Kariera w IT 2012. Rynek pracy w branży IT w Polsce PRACA.COMPUTERWORLD.PL. Partnerzy raportu:

RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW. Kariera w IT 2012. Rynek pracy w branży IT w Polsce PRACA.COMPUTERWORLD.PL. Partnerzy raportu: LISTOPAD 2011 CZERWIEC 2011 Rynek pracy w branży IT w Polsce RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW Kariera w IT 2012 PRACA.COMPUTERWORLD.PL Partnerzy raportu: WRAPORCIE KARIERA W IT 2012 UCZELNIE 4

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo