Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm"

Transkrypt

1 Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

2 Punkt Konsultacyjno- Doradczy (PKD) Bezp atne us ugi doradcze na terenie ca ej Polski 3 kroki do bezp atnych us ug doradczych 1. Zadzwoƒ i umów si na spotkanie 2. Przyjdê na rozmow 3. Dla kogo? Skorzystaj z us ug PKD zak adanie dzia alnoêci gospodarczej dotacje z programów europejskich instrumenty wsparcia dla MSP mali lub Êredni przedsi biorcy osoby podejmujàce dzia alnoêç gospodarczà 10 godzin bezp atnych konsultacji w ciàgu roku Lista organizacji posiadajàcych status PKD przy których dzia ajà Centra Euro Info w Polsce Fundacja Fundusz Wspó pracy, tel. (0-22) , Lubelska Fundacja Rozwoju ARR, tel. (0-81) , Izba Przemys owo-handlowa, tel. (0-12) , Centrum Wspierania Biznesu przy Stowarzyszeniu Promocji Przedsi biorczoêci w Rzeszowie tel. (0-17) , Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, tel. (0-85) , Stowarzyszenie Wolna Przedsi biorczoêç Oddzia Terenowy w Gdaƒsku tel. (0-58) ; GórnoÊlaska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, tel. (0-32) , Staropolska Izba Przemys owo-handlowa, tel. (0-41) , Fundacja Kaliski Inkubator Przedsi biorczoêci, tel. (0-62) , Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczeciƒskie Centrum Przedsi biorczoêci tel. (0-91) , Toruƒska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, tel. (0-56) , DolnoÊlàska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, tel. (0-74) ,

3 Biuletyn euro info dla ma ych i Êrednich firm Od redakcji Spis treêci Szanowni Paƒstwo, Zach camy do przejrzenia kolejnego numeru Biuletynu Euro Info. Tym razem tematem z ok adki sà podatki jakie musi op aciç importer samochodów do Polski. W artykule omówiony jest stan obecny a tak e zmiany jakie nastàpià gdy Polska przystàpi do Unii Europejskiej. Interesujàcy jest równie artyku na temat ochrony internetowych baz danych. Ka dy z nas korzysta kiedyê ze zbiorów dost pnych w Internecie, lub nawet sam zamieszcza pewne informacje w Internecie zastanawiajàc si w jaki sposób mo na je zabezpieczyç przed skopiowaniem czy wykorzystaniem bez wiedzy w aêciciela. Autor artyku u pokazuje co to jest baza danych, a tak e wskazuje w jaki sposób mo na chroniç powszechnie dost pne zbiory przed kradzie à. W rubryce wspó praca gospodarcza warto zapoznaç si z pierwszà cz Êcià artyku u omawiajàcym zasady przygotowania dokumentów ofertowych w eksporcie towarów. Kolejnà czeêç zaprezentujemy w wakacyjnym numerze Biuletynu. Polecamy nasze sta e rubryki: marketing produktów i us ug, oferta bankowa, oferta telekomunikacyjna dla MSP, oraz oferty wspó pracy. Zach camy do zapoznania si z informacjami zawartymi w dzia ach aktualnoêci i wydarzenia, gdzie znajdziecie Paƒstwo wiele ciekawych informacji o planowanych konferencjach i seminariach skierowanych do przedsi biorstw. Jak zwykle zach camy Paƒstwa równie do dzielenia si z nami swoimi przemyêleniami po lekturze Biuletynu, abyêmy mogli wcià udoskonalaç nasz miesi cznik i jak najlepiej dostosowaç go do Paƒstwa oczekiwaƒ. Zach camy do kontaktowania si z redakcjà Biuletynu pod adresem: Zespó Redakcyjny OPODATKOWANIE SAMOCHODÓW IMPORTOWANYCH DO POLSKI OCHRONA INTERNETOWYCH BAZ DANYCH IDEA MERITUM Idea i IBM budujà w Warszawie HOT-SPOT BADANIA JAKOÂCIOWE BANK BPH PBK BPH PBK wspiera firmy DOKUMENTACJA OFERTOWA W EKSPORCIE WYROBÓW, TOWARÓW I US UG. NIEKTÓRE ZASADY KONSTRUOWANIA OFERTY HANDLOWEJ. CZ Âå KORZYSTANIE Z US UG PRAWNIKÓW AUSTRIACKICH NOWA FIRMA W HISZPANII NOWELIZACJA USTAWY O SPÓ KACH Z OGRANICZONÑ ODPOWIEDZIALNOÂCIÑ GDY CHODZI O PIENIÑDZE AKTUALNOÂCI WYDARZENIA OFERTY WSPÓ PRACY Redaguje zespó : Anna Sarzyƒska Redaktor naczelna Monika uczak tel biuletyn Micha Polaƒski tel Adres redakcji: Euro Info Centre przy Funduszu Wspó pracy ul. GórnoÊlàska 4a, Warszawa tel. (+48 22) Fax. (+48 22) produkcja: Ergo BTL s.c. Redakcja nie zwraca materia ów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich zmiany i redagowania. Uwagi i komentarze prosimy kierowaç na adres Wszystkie teksty zawarte w Biuletynie Euro Info mogà byç przedrukowywane wy àcznie po uzyskaniu zgody redakcji. Zainteresowanych subskrypcjà prosimy o kontakt z najbli szym Euro Info Centre. Ok adka: Milena Kujawa 3

4 Prawo europejskie Opodatkowanie samochodów importowanych do Polski foto: Mariusz Cieszewski Pojazdy obecnie sprowadzane do Polski podlegajà op atom w postaci c a, akcyzy i VAT. Podatki te znacznie obcià ajà importerów i czynià nadal nieop acalnym przywóz samochodów z krajów spoza UE, jak równie pojazdów starszych. Z dniem wejêcia Polski do Unii Europejskiej, znacznej zmianie ulegnà zarówno zasady rozliczeƒ podatkowych, jak i stawki celne i podatkowe. Wynika to z faktu, e c a unijne wobec pojazdów spoza UE sà zdecydowanie ni sze ni te stosowane w Polsce. Stan obecny Polscy importerzy obowiàzani sà do op acenia c a, akcyzy oraz VAT od sprowadzanych pojazdów. C o WysokoÊç stawki celnej zale y od kraju pochodzenia samochodu i wynosi 0% dla krajów Unii Europejskiej, krajów EFTA (Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Lichtenstein) oraz CEFTA (Bu garia, Czechy, W gry, S owacja, S owenia), Chorwacji, Litwy, otwy, Estonii, Izraela, Wysp Owczych oraz Turcji. Dla samochodów przywo onych spoza tego obszaru stawka celna wynosi 35% wartoêci, nie mniej jednak ni euro lub euro dla samochodów starszych ni 4-letnie. Akcyza 1 WysokoÊç podatku akcyzowego zale y od wieku sprowadzanego samochodu. Dla samochodów nowych i u ywanych do 2 lat, stawka wynosi 3,1%, z tym, e dla samochodów o pojemnoêci silnika ponad 2000 cm 3, wynosi 13,6%. Dla starszych pojazdów stosuje si nast pujàcy wzór: Su = Sn + 12 x (W-2) gdzie Su Stawka podatku akcyzowego, Sn w aêciwa stawka dla samochodów nowych, W wiek samochodu w latach, od roku produkcji do roku zg oszenia celnego w àcznie. Warto wspomnieç, e zgodnie z ustawà o podatku od towarów i us ug oraz podatku akcyzowym, stawka akcyzy nie mo e wynieêç wi cej ni 65%. Stawki akcyzy Wiek samochodu o pojemnoêci silnika do 2000cm 3 powy ej 2000cm 3 nowy i do 2 lat 3,1% 13,6% 3-letni 15,1% 25,6% 4-letni 27,1% 37,6% 5-letni 39,1% 49,6% 6-letni 51,1% 61,6% 7-letni 63,1% 65% 8-letni i starsze 65% 65% 4

5 Biuletyn euro info dla ma ych i Êrednich firm Prawo europejskie Samochody nowe sà opodatkowane akcyzà w wysokoêci 3%, z tym, e samochody o pojemnoêci silnika powy ej 2000 cm 3 opodatkowane sà stawkà 12%. VAT Do importowanych pojazdów stosuje si podstawowà stawk VAT, tj. 22%, z tym e podstawà opodatkowania jest wartoêç pojazdu àcznie z c em i akcyzà. C o w Unii Europejskiej C o w Unii Europejskiej jest ni sze ni w Polsce i wynosi zasadniczo 10% dla samochodów osobowych, np. pochodzàcych z USA czy Japonii. W przypadku importu z krajów takich jak Rosja, Ukraina, Chiny czy Indie c o jest ni sze i wynosi 6,5%. Samochody ci arowe ob o one sà wy szym c em (22%), jednak dla samochodów o masie ca kowitej nie przekraczajàcej 5 ton i pojemnoêci silnika do 2500 cm 3 (diesel) lub 2800 (benzynowe), stawka celna wynosi 10%. Stawki celne na samochody importowane do UE Stawka podstawowa obni ona Samochody osobowe 10% 6,5% Samochody ci arowe o pojemnoêci silnika do 2500 cm 3 (zap on samoczynny) lub 2800 cm 3 10% 6,5% (zap on iskrowy) i jednoczeênie o masie ca kowitej do 5 ton pozosta e 22% 15,4% Samochody do przewozu 10 iwi cej osób 16% 11,2% Informacje na temat aktualnych stawek celnych w Unii dost pne sà za darmo pod adresem: /tarchap?lang=en Zmiany po wejêciu Polski do UE Po wejêciu Polski do Unii zniknie granica celna pomi dzy nami a pozosta ymi paƒstwami Unii. Tym samym, nie b dzie naliczane równie c o a Polska b dzie stosowa a unijnà Jednolità Taryf Celnà bez adnych od niej odst pstw. Istnieje oczywiêcie mo liwoêç ochrony polskiego rynku poprzez c a antydumpingowe (patrz Biuletyn EIC nr 3/2003), lecz poniewa polski rynek stanie si cz Êcià rynku UE, to decyzje takie zapadaç b dà na szczeblu europejskim. Jak zosta o pokazane wy ej, stawki celne ulegnà wi c zmniejszeniu, w przypadku niektórych pojazdów, znaczàco, np. c o na pojazdy osobowe z Ukrainy spadnie z 35% do 6,5%. C o jest jednak tylko jednà z op at, która obcià a nabywc pojazdu. Pozosta e to podatek VAT oraz akcyza. VAT Chocia w Unii podatek VAT jest przedmiotem regulacji na szczeblu europejskim (tzw. VI Dyrektywa 2 ), to jak na razie nie dosz o do ujednolicenia stawek, a regulacja dotyczy ustalenia zakresu czynnoêci opodatkowanych i podmiotów zobowiàzanych do op acania podatku. Dyrektywa okreêla jedynie, e minimalna stawka podstawowa VAT ma wynosiç 15% a obni ona nie mo e byç ni sza ni 5%. Opodatkowanie sprzeda y samochodów zale y od tego, czy sà to samochody nowe czy u ywane, przy czym nowy oznacza w myêl VI dyrektywy samochód, który zosta sprzedany w ciàgu 6 miesi cy od daty pierwszego wprowadzenia do obrotu lub taki, który przejecha mniej ni km. (a) VAT na nowe samochody Zgodnie z powy szym, status samochodu nowego nie zale y od tego, czy sprzedajàcy jest dealerem samochodów, czy osobà prywatnà. W ka dym przypadku transakcji dotyczàcej nowego (w myêl dyrektywy) samochodu sprzeda jest obcià ona podatkiem VAT wg stawki obowiàzujàcej w miejscu zamieszkania nabywcy. Rozwiàzanie takie zapobiega kupowaniu samochodów w tych krajach UE, które stosujà najni sze stawki podatku, a nast pnie przemieszczanie ich do innych krajów. JeÊli sprzeda nowego samochodu dokonywana jest przez osob fizycznà, to uzyskuje ona prawo do odliczenia podatku VAT zap aconego przez nià przy kupnie. Schemat rozliczenia wyglàda nast pujàco: osoba z paƒstwa X kupuje samochód za euro + VAT euro a nast pnie sprzedaje (jeszcze nowy wmyêl VI Dyrektywy) samochód za euro osobie z paƒstwa Y, która zabiera samochód do siebie. Od tej drugiej sprzeda y podatek VAT nie nale y si w paƒstwie X, natomiast jest nale ny w paƒstwie Y. Osoba z paƒstwa X mo e zaê odzyskaç zap acony przez siebie VAT w takiej wysokoêci, jakiej by by nale ny od drugiej sprzeda y, jednak nie wi cej ni sama wczeêniej zap aci a. W naszym przypadku, od drugiej sprzeda y za nale a by si VAT w wysokoêci euro. Poniewa jest to mniej ni kwota VAT wczeêniej zap acona, to osoba z paƒstwa X odzyska ca oêç, tj euro. Osoba z paƒstwa Y musi natomiast zap aciç VAT od swojego zakupu wg stawki obowiàzujàcej w paƒstwie Y. Opisane rozwiàzanie zapobiega zatem podwójnemu opodatkowaniu. (b) VAT na samochody u ywane W tym przypadku, zasady opodatkowania zale à od statusu sprzedawcy: a) jeêli sprzedawca jest osobà fizycznà (bàdê firmà, lecz nie odliczy podatku VAT od zakupu samochodu), to sprzeda nie podlega podatkowi ani w kraju sprzedawcy, ani w kraju nabywcy; b) jeêli sprzedawca jest poêrednikiem, to na ogó opodatkowana podatkiem VAT b dzie mar a przez niego uzyskiwana, a nie obrót. Sprzeda pojazdu nie b dzie natomiast podlegaç podatkowi VAT w kraju nabywcy; c) jeêli sprzedawca jest p atnikiem VAT, to wystawia normalnà faktur VAT, wg stawki obowiàzujàcej w miejscu siedziby sprzedawcy. Je eli jednak sprzedawca prowadzi sprzeda wysy kowà, to sprzeda taka b dzie podlega a opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawek miejsca przeznaczenia (o ile sprzeda wysy kowa osiàgn a oznaczony limit). Sprzedawca mo e równie zarejestrowaç si dla potrzeb VAT w drugim kraju i wówczas tak e naliczaç podatek wg stawek w aêciwych dla miejsca przeznaczenia. Niezale nie jednak od rozwiàzania wykluczone jest aby podatek VAT by nale ny w obu paƒstwach, tj. w paƒstwie sprzedawcy i paƒstwie nabywcy. 5

6 Prawo europejskie Akcyza Regulacje dotyczàce podatku VAT sà wyczerpujàce i zrozumia e. Du o bardziej problematyczne jest zagadnienie akcyzy. Jednà ze czterech podstawowych swobód w Unii jest swoboda przep ywu towarów. Artyku 23 Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot Europejskà (TWE) mówi, e Wspólnota oparta jest na unii celnej, która oznacza zakaz nak adanie ce oraz op at o podobnym charakterze w stosunkach pomi dzy paƒstwami cz onkowskimi. Jeszcze bardziej stanowczy jest art. 25 TWE, który brzmi: Niniejszym zakazuje si wprowadzania pomi dzy Paƒstwami Cz onkowskimi ce przywozowych i wywozowych oraz op at o podobnym skutku. Niniejszy zakaz ma równie zastosowanie do ce o charakterze fiskalnym 3. W orzecznictwie sàdowym op aty celne zosta y okreêlone jako jakiekolwiek op aty finansowe zwiàzane z faktem przekroczeniem granicy. Co wi cej, w celu ochrony swobody przep ywu towarów, Europejski Trybuna SprawiedliwoÊci zawsze b dzie ocenia na o- one op aty pod wzgl dem barier, jakie mogà tworzyç w handlu. Nie ulega zaê wàtpliwoêci, e polski podatek akcyzowy w obecnym kszta cie stanowi istotne obcià enie i ogranicza handel pomi dzy Polskà a krajami UE. Powy sze uwagi nie oznaczajà, e paƒstwo cz onkowskie nie mo e na o yç podatku (np. akcyzowego) na samochody. Nak adane podatki nie mogà jednak dyskryminowaç produktów pochodzàcych z innego paƒstwa Unii. Zasada ta zosta a sformu owana jasno w art. 90 TWE: Paƒstwa Cz onkowskie nie b dà nak ada y na towary pochodzàce z innych Paƒstw Cz onkowskich adnych bezpo- Êrednich lub poêrednich podatków wewn trznych wy szych ni te, które sà nak adane bezpoêrednio lub poêrednio na odpowiednie towary krajowe. Polska akcyza nak adana jest na sprzeda samochodów nowych, zarówno krajowych jak importowanych. Aktualnie stosowane sà wy sze stawki akcyzy na pojazdy importowane co oczywiêcie jest niezgodne z prawem Unii. Stawki te muszà ulec zrównaniu najpóêniej 1 maja 2004 r. Je eli jednak chodzi o akcyz na samochody u ywane, to jest ona nak adana wy àcznie na samochody importowane. Praktyka taka, przynajmniej w odniesieniu do importu z krajów Unii, jest ra àco sprzeczna z zasadami unijnego prawa, w tym z cytowanymi wy ej postanowieniami Traktatu. Paƒstwo cz onkowskie mo e bowiem ró nicowaç stawki podatku tylko wg obiektywnych kryteriów, np. pojemnoêci silnika, czy materia ów u ytych do produkcji. W adnym jednak przypadku zró nicowanie systemu nie mo e wp ywaç ani bezpoêrednio ani poêrednio na dyskryminacj towarów pochodzàcych z innych krajów Unii. Nale- y podkreêliç, e nie jest istotne, w jakim celu zosta y wprowadzone ograniczenia w swobodzie przep ywu towarów: ani wzgl dy ochrony Êrodowiska ani bezpieczeƒstwa nie mogà uzasadniaç dyskryminacji towarów pochodzàcych z innych krajów Unii. Nie ma natomiast przeszkód, aby Polska rygorystycznie egzekwowa a np. sprawnoêç technicznà pojazdów: pod warunkiem wszak e, e b dzie to robiç nie tylko w odniesieniu do pojazdów sprowadzanych z innych krajów Unii ale i krajowych. Na zapisy Traktatu o zakazie stosowania dyskryminacji mo na powo ywaç si w post powaniu przed sàdami krajowymi, np. domagajàc si zwrotu zap aconej akcyzy. Specjalne uregulowania podatku od samochodów u ywanych OczywiÊcie, w przypadku handlu samochodami u ywanymi powstaje dodatkowe zagadnienie. Gdyby bowiem u ywany samochód by sprzedany jako nowy w paƒstwie A, to by by opodatkowany w chwili sprzeda y. Wprowadzanie go póêniej do obrotu w paƒstwie A ju jako u ywanego nie powinno pozbawiç paƒstwa A nale nych wp ywów (gdyby przyjàç odmienne rozwiàzanie, to nastàpi by masowy proceder unikania podatku poprzez handel pomi dzy paƒstwami). Z tego powodu paƒstwo cz onkowskie mo e wi c opodatkowaç u ywane samochody sprowadzane z innych krajów cz onkowskich, jednak w nie wi kszym stopniu ni opodatkowuje samochody nowe. Tym bardziej, e wartoêç samochodu ulega stopniowej deprecjacji w zwiàzku ze zu yciem. Tym samym, nie by oby w aêciwe pobieranie sta ego podatku niezale nie od stopnia zu ycia pojazdu podatek ten powinien si zmniejszaç, zgodnie z malejàcà wartoêcià pojazdu, tak aby zachowaç sta y stosunek podatku do wartoêci rynkowej pojazdu 4. Kraje Unii stosujà wi c rozmaite systemy modyfikacji podatku, np. uzale niajàc go od wieku pojazdu, wartoêci rynkowej lub innych kryteriów. Zawsze jednak, wartoêç nale nego podatku maleje wraz ze spadkiem wartoêci rynkowej pojazdu. W tym Êwietle polskie uregulowania akcyzy sà oczywiêcie sprzeczne z prawem Unii i muszà zostaç zmienione. Podsumowanie W zwiàzku z licznymi pytaniami przedsi biorców, jakie dociera y do Centrum Euro Info nt. dostrze onej sprzecznoêci pomi dzy polskim prawem a prawem Unii zdecydowaliêmy si wystàpiç 28 kwietnia 2003 r. z pytaniem do Ministerstwa Finansów, czy i w jaki sposób zostanie zmodyfikowany podatek akcyzowy w odniesieniu do u ywanych samochodów, tak aby polskie regulacje by y zgodne z prawem Unii. O uzyskanej odpowiedzi poinformujemy czytelników na amach Biuletynu. Wi cej informacji na stronie Komisji Europejskiej (wersja angielska): vehicles_taxation/index.htm Informacje na temat aktualnych stawek celnych w Unii dost pne sà pod adresem: /tarchap?lang=en Jacek Czabaƒski, EIC Warszawa 1 Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego. (Dz. U. z dnia 26 marca 2002 r.) 2 Szósta Dyrektywa Rady z 17 maja 1977, 77/388/EWG. 3 Brzmienie podane za Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiajàcy Wspólnot Europejskà z komentarzem, Z. Brodecki, M. Drobysz, S. Majkowska, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa Patrz orzeczenie Europejskiego Trybuna u SprawiedliwoÊci w sprawie Nunes Tadeu z 9 marca 1995, C-345/93. 6

7 Biuletyn euro info dla ma ych i Êrednich firm Prawo internetowe Ochrona internetowych baz danych foto: Artur Hojny Rozwój informatyczny sprawi, e obecnie w dzia alnoêci gospodarczej funkcjonowanie ró norakich baz danych ma niemal fundamentalne znaczenie. Baza danych jest synonimem ksià ki telefonicznej, s ownika, zbioru usystematyzowanych og oszeƒ prasowych lub odnoêników (linków) do stron www. Technika cyfrowa pozwala na atwe i niemal darmowe kopiowanie cudzych baz danych, zw aszcza tych, które sà udost pniane w Internecie. Je- Êli konkurencja bez wi kszych trudnoêci jest w stanie przejàç wybrane elementy naszej bazy danych, to taka sytuacja mo e stawiaç pod znakiem zapytania op acalnoêç samodzielnego tworzenia tych zbiorów. Ju w 1988 roku specjaliêci z zakresu prawa w asnoêci intelektualnej zalecali wprowadzenie w prawodawstwie Unii Europejskiej szczegó owych regulacji poêwi conych ochronie baz danych. Zasadniczym powodem takich sugestii by niski poziom ochrony prawnej baz danych gwarantowany przez przepisy prawa autorskiego. Prace nad dyrektywà majàcà zapewniç dostatecznà ochron baz danych rozpocz y si w marcu 1992 roku, kiedy to Komisja przedstawi a pierwszà wersj dokumentu. Ostatecznie 11 marca 1996 roku zosta a przyj ta koƒcowa wersja dyrektywy Unii Europejskiej 96/9/EC o prawnej ochronie baz danych. Na tym dokumencie by y wzorowane polskie przepisy. Ochrona baz danych zarówno w Êwietle regulacji unijnych jak i rodzimych przepisów opiera si obecnie na tzw. dwutorowo- Êci. W Polsce Êrodków ochrony prawnej twórcy baz mogà szukaç w przepisach prawa autorskiego (ustawa z 4 marca 1994 roku o prawie autorskim) oraz regulacjach ustawy o ochronie baz danych. Pierwsze ustawa znajduje zastosowanie do baz, których dobór, uk ad i zestawienie ma charakter twórczy. Zestawienia tego rodzaju, okreêlano niejednokrotnie mianem baz twórczych. Pozbawia to mo liwoêci obj cia ochronà zbiorów, w których elementy zosta y u o one alfabetyczne czy te chronologiczne. Z uwagi na to ograniczenie, uzupe nienie ochrony baz danych stanowià przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych. Umo liwiajà one ochron baz, które nie spe niajà przes anek umo liwiajàcych uznanie ich za przedmiot prawa autorskiego. Mo na zaryzykowaç tez, e obecnie wi kszoêç baz danych wykorzystywanych w prowadzeniu dzia alnoêci gospodarczej nie mo e liczyç na uzyskanie statusu utworu w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. JednoczeÊnie tworzenie tego rodzaju zestawieƒ informacji jest niejednokrotnie po àczone ze znaczàcymi kosztami. Pozbawienie ochrony np. zestawieƒ analiz ekonomicznych ze wzgl du na brak przes anki twórczego zestawienia bez wàtpienia by o krzywdzàce dla ich twórców. Z uwagi na to dyrektywa z 11 marca 1996 roku o ochronie baz danych wprowadza ochron wszystkich baz, w przypadku której przes ankà zastosowania regulacji prawnych jest poniesienie przez twórc znacznych inwestycji zwiàzanych ze stworzeniem i funkcjonowaniem bazy. Analogiczne rozwiàzanie znalaz o si w prawie polskim. Przepisy te b dà uzupe niane i wyjaêniane przez organy sàdowe, jednak na dzieƒ dzisiejszy brak jest w Polsce orzeczeƒ zwiàzanych z ochronà baz danych. Z tego powodu dla lepszego zilustrowania poruszanych przeze mnie kwestii pos ugiwaç b d si przyk adami zaczerpni tymi z orzecznictwa paƒstw-cz onków Unii Europejskiej. 7

8 Prawo internetowe Zgodnie z definicjà zawartà w polskiej ustawie bazà danych jest zbiór danych lub jakichkolwiek innych materia ów i elementów zgromadzonych wed ug okreêlonej systematyki lub metody, indywidualnie dost pnych w jakikolwiek sposób, w tym Êrodkami elektronicznymi, wymagajàcy istotnego co do iloêci lub jakoêci, nak adu inwestycyjnego w celu sporzàdzenia, weryfikacji lub prezentacji jej zawartoêci. U ycie przez ustawodawc okreêlenia zbiór danych wy- àcza mo liwoêç uznania za baz danych jednego elementu (nawet jeêli jego uzyskanie wiàza o si z istotnymi nak adami inwestycyjnymi). Poza tym brak jakichkolwiek wskazówek odnoênie minimalnej liczby sk adników, które b dà stanowiç baz danych. W literaturze prawniczej nie ma zgodnoêci co do okreêlenia owego minimalnego progu, od którego mo emy mówiç o chronionej bazie danych. Wydaje si, e wszystko b dzie zale eç od konkretnej sytuacji. W zale noêci od wysokoêci nak adów poczynionych na uzyskanie elementów mo na w niektórych przypadkach zaryzykowaç stwierdzenie, e nawet dwa sk adniki mogà stanowiç baz danych. Nie mo na tak e zapominaç o elektronicznych bazach danych, które niemal ka dego dnia zawierajà innà iloêç elementów np. bazy danych og oszeƒ prasowych. W praktyce mo e zdarzyç si, e choç przez chwil owa baza b dzie zawiera a jedynie kilka og oszeƒ. Ten rodzaj bazy mo na okreêliç mianem dynamicznej. Sta a aktualizacja danych wchodzàcych w sk ad bazy nie wp ywa w adnym stopniu na poziom jej ochrony. Na analogicznym stanowisku w 2001 roku stanà jeden z sàdów angielskich, rozstrzygajàc spraw dotyczàcà bezprawnego wykorzystania informacji dotyczàcych zak adów sportowych opublikowanych na stronach internetowych (daty, miejsca, wyniki). Powództwo w tym przypadku zosta o wytoczone przez w aêcicieli strony bukmacherskiej, która stworzy a baz danych obejmujàcà informacje o wyêcigach konnych i gonitwach psów. Informacje umieszczone na stronie internetowej powoda zosta y skopiowane i wykorzystane na konkurencyjnej stronie www. Zarówno sàd pierwszej instancji jak i sàd apelacyjny dopatrzy y si w tym przypadku naruszenia przepisów o ochronie baz danych. Z oczywistych wzgl dów nie jest mo liwe okreêlenie maksymalnej iloêci sk adników bazy danych. Nale y wyraênie podkreêliç, e na ochron na podstawie przepisów ustawy b dzie móg powo aç si dysponent bazy zawierajàcej zarówno kilkanaêcie jak i kilka milionów sk adników. Poziom ochrony prawnej nie jest uzale niony od obj toêci zbioru. Baza danych powinna byç indywidualnie dost pna dla jej u ytkownika, przez co nale y rozumieç mo liwoêç uzyskania dost pu do okreêlonego sk adnika bez potrzeby mozolnego przeszukiwania ca ego zbioru. Orzecznictwo europejskie przyjmuje, e bazà danych mo e byç zestaw odnoêników prowadzàcych do stron www. Na stanowisku tym stan y zarówno niemieckie jak i austriackie sàdy. W 1999 roku niemiecki sàd dla okr gu Koeln uzna, e zbiór linków stanowi chronionà baz danych. Elementów istotnych nak adów inwestycyjnych doszukano si w procesie wyszukania, skompilowania oraz uporzàdkowania odnoêników. JednoczeÊnie uznano, e skopiowanie 239 z 251 linków i umieszczenie ich na innej witrynie internetowej stanowi naruszenie prawa. Uporzàdkowanie odnoêników wed ug wybranych kryteriów zosta o uznane za zgromadzenie elementów bazy danych wed ug wybranej systematyki. Mo liwoêç uzyskania dost pu do poszczególnych elementów bazy w takim przypadku nie budzi adnych wàtpliwoêci. Nale y przyjàç, e tak e w Êwietle rodzimego prawa zbiór odnoêników mo e byç uto samiony z bazà danych. Wiele wàtpliwoêci budzi stosowanie przez przedsi biorców odno- Êników (tzw. g bokich linków) prowadzàcych bezpoêrednio do materia ów znajdujàcych si na innej stronie www, z pomini ciem jej witryny g ównej. Przyk adowo strona internetowa firmy A zawiera odnoêniki do ofert pracy opublikowanych na podstronach firmy B. W rezultacie u ytkownik uzyskuje dost p do interesujàcych go informacji bez potrzeby odwiedzania strony g ównej konkurencji (i tym samym pomija np. reklamy, które si tam znajdujà). Choç w tym przypadku nie dochodzi do skopiowania samej zawartoêci bazy, to rozstrzygni cia sàdów paƒstw-cz onków UE nie sà w tej kwestii jednolite. W lipcu ubieg ego roku zapad o precedensowe rozstrzygni cie duƒskiego sàdu w sprawie Duƒskie Stowarzyszenie Wydawców Prasy kontra serwis internetowy Newsbooster. Rozstrzygajàc spór o mo liwoêç stosowania tego typu g bokich odes aƒ (chodzi o o odnoêniki do publikacji internetowych) sàd przyjà, e praktyki te nale y uznaç za naruszenie przepisów o ochronie baz danych. Nie wdajàc si w szczegó owà analiz rozstrzygni cia, podkreêlenia wymaga jedynie fakt, e wywo a o ono uzasadnione kontrowersje w Êrodowisku prawniczym. Dla porównania orzecznictwo niemieckie z regu y przyjmuje, e w takich przypadkach nie dochodzi do naruszenia prawa. Jak dotàd polskie sàdy nie wypowiedzia- y si tej kwestii. Dla ochrony przewidzianej na podstawie przepisów ustawy nieodzowne jest usystematyzowanie przysz ych elementów bazy danych. Samo zgromadzenie sk adników, nawet jeêli wiàza o si ze znaczàcymi kosztami, nie przesàdza automatycznie o statusie bazy danych. Trudno przyjàç, e nieuporzàdkowane dane (np. pliki chaotycznie umieszczone na twardym dysku) to ju baza danych. Ma to zapobiec sytuacji, w której przypadkowo (losowo) zebrane informacje zostanà obj te re imem ochrony prawnej zastrze onej dla baz danych. Dopóki nie ma bazy, dopóty inne osoby mogà wzasadzie legalnie korzystaç z przysz ych jej elementów. Wybór metody systematyki poszczególnych elementów bazy zosta pozostawiony jej twórcy (np. uporzàdkowanie alfabetyczne, chronologiczne, tematyczne). Systematyka ta powinna jednak byç widoczna dla przeci tnego cz owieka, o uporzàdkowaniu elementów decydowaç b dzie obiektywne kryterium a nie subiektywne odczucia jej twórcy. O ochronie bazy danych przesàdzajà istotne co do iloêci lub jakoêci, nak ady inwestycyjne poczynione w celu sporzàdzenia, weryfikacji lub prezentacji jej zawartoêci. Co kryje si pod tym okre- Êleniem? WÊród specjalistów nie ma zgodnoêci co do rozumienia przes anki istotnych nak adów, jest to kryterium bardzo p ynne. Z ca à pewnoêcià nie ka da inwestycja zwiàzana ze stworzeniem bazy pozwoli na obj cie jej ochronà prawnà. O istotnoêci nak adów nie mo e przesàdzaç jedynie iloêç sk adników wchodzàcych w sk ad zbioru. Mo e zdarzyç si, e stworzenie bazy zawierajàcej kilkadziesiàt elementów by o bardziej pracoch onne i wiàza o si z wi kszymi kosztami, ni przygotowanie bazy obejmujàcej o wiele wi cej sk adników. Inwestycjà nie b dzie w adnym przypadku 8

9 Biuletyn euro info dla ma ych i Êrednich firm Prawo internetowe koszt zakupu gotowej bazy danych. Ustawa rozró nia w obr bie istotnych nak adów nak ady iloêciowe jak i jakoêciowe. Nale y przyjàç, e nak ady iloêciowe obejmujà wynagrodzenie osób, które uczestniczy y w procesie tworzenia bazy. Inwestycje iloêciowe z kolei b dà mia y swoje odzwierciedlenie w wysokim poziomie wykonania bazy, umieszczeniu w niej szczególnie poszukiwanych materia ów itp. Przy ocenie nak adów poczynionych na baz danych na pierwszym miejscu nale y uwzgl dniaç nak ady iloêciowe a nast pnie zwróciç uwag na inwestycje jakoêciowe. Podsumowujàc, za baz danych mo na uznaç mi dzy innymi zbiór og oszeƒ prasowych, ofert pracy udost pnionych za poêrednictwem strony internetowej, zestawienia wyników sportowych, zestawienia kursów akcji, etc. Producentem bazy danych w rozumieniu przepisów ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadajàca osobowoêci prawnej, która ponosi ryzyko nak adu inwestycyjnego przy jej tworzeniu. Producentowi przys uguje wy àczne prawo pobierania i wykorzystywania danych wchodzàcych w sk ad bazy. Kryje si pod tym g ównie mo liwoêç modyfikowania, àczenia czy te aktualizowania zbioru. Uprawnienia te mogà zostaç przeniesione w drodze umowy na innà osob. Z ochrony skorzystaç mogà zarówno obywatele Polski jak i paƒstw cz onkowskich Unii Europejskiej. Okres ochrony bazy danych obejmuje 15 lat nast pujàcych po roku, w którym baza zosta a stworzona. JeÊli w tym okresie baza zosta a udost pniona publicznie okres jej ochrony wygasa z up ywem pi tnastu lat nast pujàcych po roku, w którym dosz o do jej pierwszego udost pnienia. W sytuacji, gdy baza jest aktualizowana, modyfikowana (co jest regu à w przypadku elektronicznych baz danych) okres ochrony dla zmodyfikowanej wersji bazy liczony jest od poczàtku. Podstawà korzystania z cudzej bazy danych pozostaje wykupienie licencji. Ustawa zezwala jednoczeênie na wykorzystywanie istotnej cz Êci baz dla u ytku osobistego, celów naukowych i badawczych oraz bezpieczeƒstwa wewn trznego, post powania sàdowego i administracyjnego. Dozwolone u ywanie bazy dla celów osobistych jest mo liwe tylko w stosunku do tradycyjnych zbiorów (ustawa wyraênie wy àcza z zakresu dozwolonego u ytku elektroniczne bazy). Pozostaje jeszcze najwa niejsza sprawa a mianowicie jakie Êrodki przys ugujà w przypadku naruszenia praw producenta bazy. Podstawowym uprawnieniem poszkodowanego pozostaje roszczenie o zaniechanie naruszeƒ (np. poinformowanie naruszajàcego prawo pocztà elektronicznà o tym, e w razie kontynuowania tego rodzaju praktyk sprawa znajdzie swój fina w sàdzie). Kolejne àdania to przywrócenie stanu zgodnego z prawem i wydania bezprawnie uzyskanej korzyêci majàtkowej a tak e àdanie naprawienia wyrzàdzonej szkody na zasadach ogólnych, czyli wynikajàcych z przepisów kodeksu cywilnego. Nielegalne pobieranie i wykorzystywanie cz Êci lub ca oêci zawartoêci bazy danych zagro one zosta o grzywnà. Warunkiem pociàgni cia sprawcy do odpowiedzialnoêci jest dzia anie w celu osiàgni cia korzyêci majàtkowej. Sàd orzekajàc grzywn mo e dodatkowo postanowiç o przepadku na rzecz Skarbu Paƒstwa bezprawnie wytworzonych egzemplarzy baz danych. Wydaje si, e obecnie istniejàce w prawie polskim Êrodki ochrony baz powinny efektywnie zapobiegaç przypadkom ich wykorzystywaniu przez konkurencj. Na pierwsze rozstrzygni cia sàdowe w tej kwestii przyjdzie jednak jeszcze poczekaç. Krzysztof Gienas, prawnik 9

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 7 (57) Lipiec-Sierpieƒ 2003 ISSN 1505-781X Ig a w stogu siana Technologia dla ludzi Internetowe biuro rachunkowe Badania eksploracyjne Biuletyn dla ma ych i Êrednich

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 3/2004 Jak korzystaç ze strony Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz w przeglàdarce www.kdgg.pl Aby korzystaç ze strony, nale y si zalogowaç.

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Paêdziernik grudzieƒ 2001 Opracowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci na podstawie materia ów przygotowanych na

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 67 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy prof. dr

Bardziej szczegółowo

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+?

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Ryszard Kamiƒski Krzysztof Kwatera Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Dzia ania Fundacja Fundusz

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej BANK I KREDYT paêdziernik 2005 Rynki i Instytucje Finansowe 27 Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej Wies aw D bski Uwagi wst pne 1 Zob. W. D bski: Rynek finansowy i jego mechanizmy.

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w 24 r. Warszawa, listopad 2 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Dobies awa Tymoczko Zespó autorski: Agnieszka Gràt Monika Józefowska Pawe K osiewicz Daniel

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo