WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2008 r. Nr 83

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2008 r. Nr 83"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2008 r. Nr 83 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO: 2131 Nr 448/XXII/08 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie przekształcenia Pomorskiego Centrum Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku Nr 457/XXII/08 z dnia 26 maja 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania, ustalania i przyznawania dodatków oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach i placówkach w roku 2008, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 2133 Nr XXIII/625/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XXV/732/2000 z dnia 06 lipca 2000r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych i obiektów pełniących funkcje użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska ich najemcom oraz określenia kryteriów i zasad ich sprzedaży Nr XXIII/627/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/476/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zasad utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej Nr XXIII/628/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/503/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska Nr XXIII/629/08 z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/651/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego Nr XXIII/633/08 z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w żłobkach Gdańskiego Zespołu Żłobków Nr XXIII/635/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/1644/ 06, Rady Miasta Gdańska z dnia 16 lutego 2006 roku, dotyczącej zasad udzielania stypendiów dla studentów Nr XXIII/636/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk UCHWAŁA RADY POWIATU KARTUSKIEGO 2140 Nr XVI/159/08 z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Kartuskiego UCHWAŁA RADY GMINY KOSAKOWO 2141 Nr XXI/52/2008 z dnia 29 maja 2008 roku Przewodniczącego sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XXV/20/2000 z dnia 05 kwietnia 2000 roku dotyczącej udziału właścicieli nieruchomości oraz użytkowników wieczystych nieruchomości w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej

2 Województwa Pomorskiego Nr UCHWAŁY RADY GMINY KWIDZYN: 2142 Nr XVIII/103/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kwidzyn Nr XVIII/107/08 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulica Storczykowa drodze wewnętrznej w Dankowie UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU: 2144 Nr XXI/237/2008 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i ustalenia zasad jej udzielania Nr XXI/251/2008 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIX-201/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 marca 2008 roku UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W REDZIE: 2146 Nr XXI/202/2008 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/171/ 2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród Burmistrza dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Redy zmienionej Uchwałą Nr XVII/191/2008 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 marca 2008 r Nr XXI/203/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej, położonej na terenie miasta Redy UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ RUMI: 2148 Nr XXVII/206/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta Rumi Nr XXVII/207/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy im. Harcmistrza Pawła Wyszeckiego nowej ulicy w mieście Rumi UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE 2150 Nr XXII/179/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata UCHWAŁA RADY GMINY W TCZEWIE 2151 Nr XIX/174/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania UCHWAŁA RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE 2152 Nr 34/IV/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości użytkowych stanowiących własność Gminy Trąbki Wielkie OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA GDAŃSKA 2153 Z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIX/ 936/04 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalania zasad taryfowych oraz cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego

3 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2131, UCHWAŁA Nr 448/XXII/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie przekształcenia Pomorskiego Centrum Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 159 z 2001 ze zm) oraz art. 36 i 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89, Nr 9 poz. 29) Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje: 1 Przekształca się Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku poprzez dokonanie zmian organizacyjnych w działalności Centrum polegających na: 1) rozszerzeniu działalności Szpitala poprzez utworzenie Oddziału Kardiologicznego; 2) wyodrębnieniu z Oddziału Chirurgii Ogólnej Oddziału Chirurgii Przewodu Pokarmowego; 3) włączeniu Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej Septycznej do Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej. 2 Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 3 Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Brunon Synak 1 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 105 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206, Nr 214 poz. 1806, z 2006 r. Nr 126 poz. 875, Nr 227, poz UCHWAŁA Nr 457/XXII/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 maja 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania, ustalania i przyznawania dodatków oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach i placówkach w roku 2008, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 97 poz. 974, zmiany Dz. U z 2006 r.: Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600; Dz. U z 2007 r.: Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821) Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje: 1 W Uchwale Nr 291/XVII/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2008 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania, ustalania i przyznawania dodatków oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach i placówkach w roku 2008, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa, zmienia się: 1) 6 ust. 3 który otrzymuje brzmienie: 6 ust. 3 Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom za faktycznie przepracowane godziny. 2) 6 ust. 5 który otrzymuje brzmienie: 6 ust. 5 Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom za faktycznie przepracowane godziny Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2008 r. Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Brunon Synak

4 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XXIII/625/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XXV/732/2000 z dnia 06 lipca 2000 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych i obiektów pełniących funkcje użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska ich najemcom oraz określenia kryteriów i zasad ich sprzedaży. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r.: Dz.U Nr 142, poz zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz , Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 Dz. U. Nr 162 poz. 1568, zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz , Dz. U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz , Dz. U. Nr 175, poz. 1457; z 2006 Dz. U. Nr 17, poz.. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218), art. 91, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153,poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, zm. z 2003 r. Dz. U. Nr162 poz. 1568, zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218); art. 34 ust. 6, art 67 ust. 1a, 3 i 3a art. 68 ust. 3, art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz zm.: z 2000 r. Dz. U. Nr 6, poz. 70; z 2004 r. Dz. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Dz. U. Nr 130, poz. 1087, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. Nr 175, poz. 1459; z 2006 Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 220,poz. 1600, Dz. U. Nr 220, poz. 1601; z 2007 r. Dz. U. Nr 69,poz. 468 Dz. U. Nr 173, poz. 1218), art. 2 ust 1, 2 i 4, art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 80 poz. 903, zm. z 2000 r. Dz. U. Nr 29 poz. 355, zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 141, poz. 1492) oraz Kodeksu cywilnego uchwala się, co następuje: 1 W uchwale Nr XXV/732/2000 Rady Miasta Gdańska z dnia 06 lipca 2000 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych i obiektów pełniących funkcje użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska ich najemcom oraz określenia kryteriów i zasad ich sprzedaży, zmienionej uchwałą Nr XLIX/1495/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 maja 2002 r. oraz uchwałą Nr XXII/642/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004 r. wprowadza się następujące zmiany: w 2 po punkcie 3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu: 4. Za umowy najmu trwające nie krócej niż 3 lata uważa się również: a) umowy, w czasie obowiązywania których po stronie najemcy został dopisany jako nowy najemca współmałżonek najemcy, pełnoletnie dzieci, rodzice, a także wspólnik spółki cywilnej, jeżeli łączny czas trwania umowy najmu przed i po dopisaniu nowego najemcy wynosił co najmniej 3 lata, b) umowy, w czasie obowiązywania których, osoby fizyczne będące ich stronami (najemcami) założyły spółkę cywilną, jeżeli łączny czas trwania umowy najmu przed i po założeniu spółki wynosił co najmniej 3 lata, c) umowy, w czasie obowiązywania których, osoby fizyczne będące ich stronami założą spółkę określoną w kodeksie spółek handlowych, która stała się stroną umowy najmu tego lokalu, jeżeli łączny czas trwania umowy najmu przed jak i po założeniu spółki wynosił co najmniej 3 lata, d) umowy, w czasie obowiązywania których, wspólnicy spółki cywilnej będący ich stronami założyli spółkę określoną w kodeksie spółek handlowych, która to spółka stała się stroną umowy najmu, jeżeli łączny czas trwania umowy przed i po zmianie najemcy wynosił łącznie co najmniej 3 lata, e) umowy, w czasie obowiązywania których, spółka określona w kodeksie spółek handlowych będąca dotychczas stroną umowy najmu, przekształciła się w inna spółkę, która stała się stroną umowy najmu, jeżeli łączny czas trwania umowy najmu przed i po przekształceniu wynosił co najmniej 3 lata, f) umowy, w czasie obowiązywania których, spółka cywilna lub spółka określona w kodeksie spółek handlowych została zlikwidowana, a stroną umowy najmu lokalu pozostały osoby fizyczne będące dotychczas wspólnikami lub udziałowcami spółki, jeżeli łączny czas trwania umowy najmu przed i po likwidacji spółki wynosił łącznie co najmniej 3 lata, g) umowy, w czasie obowiązywania których, wykreślono jedną lub kilka osób fizycznych z dotychczasowej umowy najmu, jeżeli stroną umowy pozostała przynajmniej jedna osoba fizyczna, jeżeli łączny czas trwania umowy najmu przed i po wykreśleniu wynosił łącznie co najmniej 3 lata, h) umowy, w czasie obowiązywania których, najemca lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska zawarł umowę najmu innego gminnego lokalu użytkowego pozostawiając dotychczasowy lokal do dyspozycji Gminy Miasta Gdańsk, jeżeli łączny czas trwania umów najmu tych lokali wynosił co najmniej 3 lata, i) umowy, w czasie obowiązywania których, nastąpiła zamiana pomiędzy najemcami lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, jeżeli łączny czas trwania umów najmu przed i po zamianie wynosił co najmniej 3 lata 2 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. 3 Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska do wydania w formie obwieszczenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXV/732/2000 z dnia 06 lipca 2000 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych i obiektów pełniących funkcje użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska ich najemcom oraz określenia kryteriów i zasad ich sprzedaży, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 4 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek

5 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2134, UCHWAŁA Nr XXIII/627/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/476/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zasad utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) w związku z art. 4 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz zm. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1002; zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 69 poz. 625, Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959 z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830) Rada Miasta Gdańska uchwala, co następuje: 1 Uchyla się Uchwałę Nr XX/476/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zasad utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek 2135 UCHWAŁA Nr XXIII/628/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/503/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042)) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1002; zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 69 poz. 625, Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959 z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830), Rada Miasta GDAŃSKA uchwala, co następuje: 1 W Uchwale Nr XX/503/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gdańska wprowadza się następujące zmiany: 1) w 3 po punkcie 22 dodaje się pkt-y 23, 24, 25, 26, 27 i 28 w następującym brzmieniu: 23) utrzymywaniu zwierząt należy przez to rozumieć wszelkie formy posiadania zwierząt bez względu na tytuł prawny; 24) terenach wyłączonych z produkcji rolnej należy przez to rozumieć tereny zabudowane i niezabudowane określone w ewidencji gruntów jako grunty wyłączone z produkcji rolnej, na których ustalono inny niż rolniczy lub leśny sposób użytkowania; 25) zwierzętach gospodarskich należy przez to rozumieć zwierzęta takie jak: koniowate zwierzęta gatunków: koń lub osioł, bydło (bydło domowe oraz bawoły), jeleniowate (jeleń lub daniel utrzymywane w warunkach fermowych, w celu pozyskania mięsa i skór), drób (kura, kaczka, gęś, indyk, przepiórka, perlica, struś), świnie, owce, kozy, pszczoły, zwierzęta futerkowe (lis pospolity, lis polarny, norka, tchórz, jenot, nutria, szynszyla i królik hodowane w celu produkcji surowca dla przemysłu futrzarskiego, mięsnego i włókienniczego); 26) zwierzętach domowych należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza; 27) zwierzętach bezdomnych należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały; 28) zwierzętach wykorzystywanych do celów specjalnych - rozumie się przez to psy, których profesjonalna tresu-

6 Województwa Pomorskiego Nr Poz ra oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, straży miejskiej, służby więziennej, ratownictwa, oraz psy - przewodnicy osób ociemniałych, psy opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz psy używane do dogoterapii, przy czym sposób wykorzystania psa potwierdza stosowne zaświadczenie. 2) w 5 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 2. W zależności od rodzaju zabudowy właściciele nieruchomości są zobowiązani dooddzielnego (selektywnego) zbierania i przekazywania do odbioru odpadów ulegających biodegradacji i pozostałych odpadów niesegregowanych w dwupojemnikowym systemie zbiórki odpadów z podziałem na odpady suche i mokre, w następujący sposób: 1) w zabudowie jednorodzinnej od dnia 1 kwietnia 2009 r. czystych odpadów ulegających biodegradacji (tzw. czystych mokrych ) do jednego pojemnika i pozostałych resztkowych (tzw. resztkowych suchych ) do drugiego pojemnika; 2) w zabudowie wielorodzinnej niskiej (z wyłączeniem przypadku określonego w pkt 3) od dnia 1 stycznia 2010 r. czystych odpadów suchych (tzw. czystych suchych ) do jednego pojemnika i pozostałych resztkowych (tzw. resztkowych mokrych ) do drugiego pojemnika; 3) w zabudowie wielorodzinnej wysokiej i w zabudowie Głównego Miasta od dnia 1 stycznia 2012 r. czystych odpadów suchych (tzw. czystych suchych ) do jednego pojemnika i pozostałych resztkowych (tzw. resztkowych mokrych ) do drugiego pojemnika; 4) w obiektach handlowych branży spożywczej i obiektach gastronomicznych od dnia wejścia w życie uchwały czystych odpadów ulegających biodegradacji (tzw. czystych mokrych ) do jednego pojemnika i pozostałych odpadów (tzw. resztkowych suchych ) do drugiego pojemnika. 3) Rozdział VIII otrzymuje następujące brzmienie: Rozdział VIII Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt dla innych ludzi poprzez: 1) sprawowanie opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwość dla zwierząt i ludzi; 2) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach, w parkach i innych miejscach publicznych i umieszczanie ich w pojemnikach na odpady komunalne. Postanowienie to nie dotyczy osób korzystających z psów wykorzystywanych jako zwierzęta do celów specjalnych; 3) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta; 4) przewożenie psów środkami komunikacji publicznej na smyczy i w kagańcu, a innych zwierząt w klatce lub na smyczy lub w inny sposób określony przez przewoźnika; 5) w miejscach publicznych na terenie miasta psa wyprowadza się na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w typie tej rasy na smyczy i w kagańcu; 6) wyprowadzanie psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancje opanowania psa w momencie rozdrażnienia. 2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub dzierżyciel sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem. 3. Zwolnienie ze smyczy psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa. 4. Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 nie dotyczy psów: 1) u których występują przeciwwskazania: a) anatomiczne, b) zdrowotne; 2) wykorzystywanych do celów specjalnych; 3) do 12 miesiąca życia. 5. Przeciwwskazania, o których mowa w ust. 4 pkt 1) muszą być stwierdzone przez lekarza weterynarii w książeczce zdrowia psa lub w wydanym zaświadczeniu zawierającym: 1) datę wydania zaświadczenia; 2) oznaczenie lekarza weterynarii wystawiającego zaświadczenie; 3) oznaczenie właściciela; 4) oznaczenie psa; 5) powód wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4; 6) informację na jaki okres czasu wydano zaświadczenie Zabrania się: 1) wypuszczania zwierząt domowych bez możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli nad nimi; 2) pozostawiania zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz; 3) wprowadzania zwierząt domowych do piaskownic, na place zabaw dla dzieci, boisk, ogródków przedszkolnych i innych terenów przeznaczonych do zabaw dla dzieci oraz w miejsca, których administracja wprowadziły taki zakaz; 4) wprowadzania zwierząt domowych na plaże i kąpieliska w okresie od dnia 01 maja do dnia 30 września; 5) wprowadzania zwierząt domowych do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, obiektów ochrony zdrowia i obiektów użyteczności publicznej, o ile ich administracje nie postanowiły inaczej; 6) pozostawiania zwierząt bez uwięzi i kagańca w obrębie wejść do obiektów, o których mowa w pkt 5, w sposób utrudniający wejście do obiektu i stwarzający zagrożenie dla ludzi; 7) utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach w budynkach wielomieszkaniowych w ilościach stwarzających uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi, w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów; 8) utrzymywania zwierząt w pomieszczeniach wspólnego użytku w budynkach wielomieszkaniowych chyba, że właściciel lub administrator nieruchomości postanowił inaczej. 2. Zakaz określony w ust. 1 pkt 5 nie dotyczy psów wykorzystywanych jako zwierzęta do celów specjalnych.

7 Województwa Pomorskiego Nr Poz Właściciel lub dzierżyciel psa zobowiązany jest do rejestracji psa w terminie 30 dni od daty jego nabycia lub narodzin, celem zaewidencjonowania w komputerowej bazie danych. 2. Wniosek o rejestrację psa należy złożyć do podmiotu prowadzącego identyfikację i rejestrację komputerową zwierząt. 3. Właściciel lub dzierżyciel psa ma obowiązek jego wyrejestrowania w podmiocie określonym w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia padnięcia psa lub jego zbycia Właściciel lub dzierżyciel psa zobowiązany jest do dokonania trwałego oznakowania psa w sposób określony w ust. 2 w terminie 30 dni od daty jego nabycia. W przypadku szczeniąt obowiązek oznakowania powstaje po ukończeniu przez zwierzę dwunastego tygodnia życia. 2. Przez trwałe znakowanie rozumie się czynności polegające np.: na wszczepieniu psom pod skórę elektronicznych identyfikatorów, zakładaniu trwałej obroży, wykonaniu tatuaży lub innych trwałych oznakowań według wyboru właściciela psa, pozwalające na ustalenie właściciela zwierzęcia. 3. Znakowanie psów, polegające na wszczepieniu elektronicznych identyfikatorów pod skórę psów, których właściciele na stałe zamieszkują na terenie miasta Gdańska, wykonywane jest nieodpłatnie w wyznaczonych lecznicach weterynaryjnych. 37 Utrzymujący w pomieszczeniach gady, płazy, ptaki i ssaki zobowiązani są do zabezpieczenia ich przed wydostaniem się z pomieszczenia Zakazane jest zakopywanie zwłok padłych zwierząt domowych na terenie Gminy Miasta Gdańska, za wyjątkiem miejsc do tego specjalnie przeznaczonych oraz na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 2. Padłe zwierzęta domowe należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie. 3. Informację o padłych zwierzętach należy przekazać do Dyżurnego Inżyniera Miasta w Zarządzie Dróg i Zieleni ul. Partyzantów 36 w Gdańsku. 4) dodaje się rozdział IX w brzmieniu: Rozdział IX Wyłapywanie bezdomnych zwierząt Zwierzęta biegające samopas lub pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane będą jako bezdomne i wychwytywane oraz umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 2. Wyłapywanie zwierząt, o których mowa w ust. 1, prowadzone będzie w sposób: 1) stały - w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa; 2) okresowy, nie rzadziej niż raz na pół roku - w odniesieniu do większych obszarów miasta. 3. Podmiotem uprawnionym do wyłapywania zwierząt, o których mowa w ust. 1 na terenie miasta Gdańska jest prowadzący Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gdańsku. 4. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało wychwycone w trakcie przeprowadzanego wyłapywania bezdomnych zwierząt lub doprowadzone przez osoby trzecie, koszty transportu zwierzęcia z miejsca wyłapania do schroniska, koszty pobytu zwierzęcia w schronisku oraz zapewnienia mu w tym czasie opieki weterynaryjnej ponosi jego właściciel, poprzez uiszczenie opłat w wysokości wynikającej z cennika usług, określonego przez podmiot prowadzący schronisko i obowiązującego na dany rok kalendarzowy, co nie zwalnia właściciela od odpowiedzialności karnej przewidzianej prawem za pozostawienie zwierzęcia bez właściwego dozoru. 5. Stawki opłat za usługi, o których mowa w ust. 4, świadczone na terenie schroniska przez podmiot prowadzący schronisko podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Gdańska. 6. Zwierzę bezdomne, umieszczone w schronisku w wyniku jego schwytania podczas akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt lub doprowadzenia przez osoby trzecie, może zostać odebrane przez jego właściciela w terminie 14 dni od dnia jego umieszczenia w schronisku, po udokumentowaniu przez właściciela praw do zwierzęcia oraz po uiszczeniu opłat, określonych w ust. 4. Po tym terminie zwierzę może zostać sprzedane. 7. W przypadku ustalenia, w okresie 14 dni od dnia umieszczenia zwierzęcia w schronisku, właściciela złapanego bezdomnego zwierzęcia ponosi on koszty, o których mowa w ust. 4, do momentu odbioru zwierzęcia ze schroniska lub zrzeczenia się praw do niego. 8. Odłowione i wysterylizowane koty, mogą zostać wypuszczone w miejscach ich dawnego bytowania w uzgodnieniu z administratorem lub właścicielem terenu. 5) dodaje się rozdział X w brzmieniu: Rozdział X Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. 2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się do zwierząt gospodarskich utrzymywanych w celach oświatowych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i sportowych, pod warunkiem, że nie będzie to uciążliwe dla otoczenia. 41 Utrzymywanie zwierząt gospodarskich prowadzone w warunkach sprzecznych z postanowieniami niniejszej uchwały winno być zlikwidowane lub dostosowane do wymagań w niej zawartych w terminie jednego roku od dnia jej wejścia w życie. 6) dotychczasowy rozdział VIII oznacza się jako rozdział XI i nadaje mu następujące brzmienie: Rozdział XI Przepisy końcowe 42 Egzekucja obowiązków określonych niniejszym Regulaminem należy do Straży Miejskiej w Gdańsku. 43 Traci moc Uchwała nr XIII/430/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2003 r. w sprawie szczegółowych

8 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2135, 2136 zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska. 44 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 2. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały przedsiębiorcy odbierający odpady dostosują zawarte przed dniem jej wejścia w życie umowy na odbiór odpadów komunalnych do wymogów określonych w 25 ust. 1 Regulaminu. 2 Tracą moc uchwały: 1) Nr XXIX/945/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2004 r. w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, jak również zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt. 2) Nr LV/703/97 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich w Gdańsku Uchwała podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. 5 Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska do ogłoszenia w terminie trzech miesięcy jednolitego tekstu uchwały Nr XX/503/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gdańska. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek 2136 UCHWAŁA Nr XXIII/629/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/651/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 20 ust. 3 i art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, zm. z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz i z 2007 r. Nr 128, poz. 902), w związku z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603, zm. w 2004 r. Dz. U. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Dz. U. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Dz. U. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje 1 W uchwale Nr XXII/651/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/1535/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2005 r., Uchwałą Nr XII/295/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2007 r., Uchwałą Nr XVII/407/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2007 r. oraz Uchwałą Nr XXII/602/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2008 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w 2 pkt 16 Uchwały, skreśla się wyrażenie: liczące co najmniej 7 osób i 2) w 3 ust. 9 uchwały, skreśla się wyrażenie: - po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady Miasta Gdańska 3) 27 ust. 8 Uchwały otrzymuje brzmienie: 8. W przypadkach szczególnie uzasadnionych społecznie Prezydent Miasta Gdańska może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu z osobami, które złożyły wniosek o zawarcie umowy najmu zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu po dniu 31 marca 2006 r., z pominięciem zasad określonych w niniejszym paragrafie. 1a. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska do ogłoszenia w drodze obwieszczenia tekstu jednolitego Uchwały, w terminie do 31 października 2008 r. 2 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek

9 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2137, UCHWAŁA Nr XXIII/633/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w żłobkach Gdańskiego Zespołu Żłobków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 34b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89; zm. z 2006 r. Dz. U. Nr 143, poz. 1032, Nr 191, poz. 1410; zm.: z 2007 r. Dz. U. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290) uchwala się, co następuje: 1 W uchwale Nr XXXV/1078/05 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w żłobkach Gdańskiego Zespołu Żłobków wprowadza się następujące zmiany: I. Dodaje się nowy 3a w brzmieniu: Zwolnieni z opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku określonej w 1 pkt 1 i 2 są: 1. Samotni rodzice dzieci (matka lub ojciec) skierowani przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku na pobyt w Domu Samotnej Matki lub w innych specjalistycznych placówkach, którzy w okresie pozostawania bez pracy zdobywają kwalifikacje zawodowe umożliwiające podję-cie zatrudnienia. 2. Rodzice dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Gdańska posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. 3. Samotni rodzice dziecka uczęszczającego do żłobka na okres choroby lub odosobnienia unie-możliwiającego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem, udokumentowanego zaświadczeniem le-karskim. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdańska. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek 2138 UCHWAŁA Nr XXIII/635/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/1644/06, Rady Miasta Gdańska z dnia 16 lutego 2006 r., dotyczącej zasad udzielania stypendiów dla studentów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 113 poz., poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1005, Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005, Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 238, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 12 pkt 10a w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1, z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 214, poz. 1806). uchwala, co następuje: 1 W Uchwale Rady Miasta Gdańska Nr XLVIII/1644/06, z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów, wprowadza się następujące zmiany: 1) uchyla się załącznik Nr 1. 2) wprowadza się Załącznik Nr 1a Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów naukowych i stypendiów jednorazowych Prezydenta Miasta Gdańska, studentom uczelni trójmiejskich. 2 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek

10 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik Nr 1a Do Uchwały Nr XLVIII/1644/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 lutego 2006 r. Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów naukowych i stypendiów jednorazowych prezydenta miasta gdańska, studentom uczelni trójmiejskich Użyte w niniejszym regulaminie zwroty oznaczają: stypendium stypendium Prezydenta Miasta Gdańska stypendysta osoba, której przyznano stypendium naukowe, jednorazowe za wybitne osiągnięcia i jednorazowe na studia zagraniczne Prezydenta Miasta Gdańska kandydat osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium student osoba, która studiuje na uczelni. Kryteria przyznawania stypendiów 1 1. Kryteria przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska studentom szkół wyższych na terenie Trójmiasta są następujące: Stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska, może być przyznane studentowi, który: 1) jest mieszkańcem Gdańska i jest zameldowany/a na pobyt stały w Gdańsku, co najmniej przez ostatnie 3 lata. 2) posiada prace i osiągnięcia tematycznie związane z Gdańskiem lub prowadzi działalność na rzecz Gdańska; 3) zaliczył w terminie określonym w regulaminie uczelni, co najmniej drugi rok studiów; 4) uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż 4,9; potwierdzoną przez uczelnię. 5) studiuje w trybie stacjonarnym; 6) nie przebywa na urlopie, który przerywa tok studiów. 7) nie powtarzał roku Średnia ocen, o której mowa w 1, pkt 4 powinna: a) być obliczona łącznie z ostatnich 2 lat studiów i potwierdzona przez uczelnię; b) uwzględniać wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń wpisane do indeksu. 2. Pierwszeństwo w przyznaniu stypendium będą mieli studenci spełniający wszystkie warunki zawarte w 1 i nie otrzymujący stypendium naukowego z innych źródeł. II. Utrata stypendium 3 1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania przyznanego stypendium w przypadku, gdy: 1) przestał spełniać kryteria wymagane do otrzymywania stypendium, o których mowa w 1, ust. 1, 2) utracił status studenta na wskazanej w umowie uczelni. 3) podał nieprawdziwe dane we wniosku. Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu pobranego stypendium za okres, w którym utracił prawo do jego otrzymywania zgodnie z ust Ponadto może zostać przyznane: 1) Jednorazowe stypendium za wybitne osiągnięcia, dla studenta szkoły wyższej, który zaliczył co najmniej drugi rok studiów posiada znaczące osiągnięcia, wykraczające tematycznie poza program nauczania szkoły wyższej, spełniającego warunki wskazane w 1 2) Jednorazowe stypendium na studia zagraniczne, które może otrzymać student aktualnie studiujący na jednej z uczelni trójmiejskiej, który zaliczył pierwszy rok studiów i spełnia następujące warunki: a) otrzymał/a zaproszenie lub skierowanie na studia zagraniczne (w trakcie trwania studiów stacjonarnych) albo kontynuuje naukę w szkole wyższej za granicą oraz b) jest zameldowany/a na pobyt stały w Gdańsku. c) spełnia warunki określone w 1 6. Jednorazowe stypendium, o którym mowa w ust. 5, może być przyznane w zależności od posiadanych środków w budżecie Miasta. Tryb przyznawania i rozpatrywania stypendiów Kandydat powinien złożyć poprawnie wypełniony wniosek odpowiadający rodzajowi stypendium stanowiący załącznik Nr 1, 2 lub 3 do niniejszego regulaminu, corocznie w terminie do 15 października danego roku wraz z załącznikami, za pośrednictwem sekretariatu Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego ul. 3 Maja 9.lub, w kancelarii (stanowisko 17) Urzędu Miejskiego ul. Nowe Ogrody 8/ Wnioski mogą składać sami studenci lub organy samorządu studentów lub kierownik jednostki organizacyjnej uczelni. 3. Wnioski rozpatruje Komisja Stypendialna powołana Zarządzeniem przez Prezydenta Miasta Gdańska. W zarządzeniu Prezydent określa skład komisji i jej ilość. 4. Wniosek winien zawierać szczegółowe informacje między innymi o: a) pracach studenta (referaty, działalność na rzecz Miasta Gdańska); potwierdzone przez Urząd Miasta Gdańska. b) przebiegu studiów (uwzględnić studia równoległe na innym kierunku czy uczelni); potwierdzone przez władze tych uczelni. c) udokumentowanych osiągnięciach naukowych, sportowych, artystycznych i innych (kserokopie dyplomów potwierdzone przez osoby do tego upoważnionej). d) dokument potwierdzający przyjęcie na wyższą uczelnię poza granicami Polski (przetłumaczony na j. polski przez tłumacza przysięgłego), dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały w Gdańsku (zaświadczenie zameldowania). 5. W swojej decyzji o przyznaniu stypendium naukowego Komisja określa ilość przyznawanych stypendiów oraz ich wysokość, za osiągnięcia lub na studia za granicę. 6. Prezydent Miasta Gdańska zatwierdza ostateczną listę studentów, którym Komisja przyznała stypendium. 7. Prezydent Miasta Gdańska w szczególnych przypadkach, może przyznać stypendium, osobie, która nie spełnia warunków zawartych w 1 i 2 posiadającej szczególne osiągnięcia naukowe lub podejmującej znaczące prace na rzecz miasta Gdańska. 8. Obsługa organizacyjna stypendium jest prowadzona przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 9. Wnioski, które nie spełniają wymagań formalnych określonych w niniejszym Regulaminie odsyłane są Kandydatowi bez rozpatrzenia. IV. Tryb realizacji stypendiów 5 1. Wypłatę stypendium każdorazowo musi poprzedzić podpisanie odpowiedniej umowy stypendialnej z uczelnią bądź umowy indywidualnej ze studentem.

11 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 2138, Wypłata stypendiów będzie następowała za pośrednictwem uczelni środki przeznaczone na stypendia przekazywane będą na konto uczelni po podpisaniu umowy lub na indywidualne konto studenta, po podpisaniu umowy w przypadku przyznania stypendium jednorazowego. 3. Wysokość środków finansowych na stypendia corocznie określa Rada Miasta Gdańska w uchwale budżetowej, 4. Stypendia wypłacane są w dwóch okresach: od października do grudnia danego roku, od stycznia do lipca roku następnego UCHWAŁA Nr XXIII/636/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; zm. z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; zm. z 2006 r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; zm. z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572, zm.: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; zm. z 2005 r.: Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; zm. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; zm. z 2007 r.: Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr181, poz. 1292) uchwala się, co następuje: 1 Z dniem 1 września 2008 r. ustala się granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Z dniem 1 września 2008 r. ustala się granice obwodów gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Traci moc Uchwała Nr XII/321/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta Gdańska w części dotyczącej granic obwodów szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów (załącznik nr 2 i załącznik nr 4). 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/636/08 Rady Miasta Gdańska z dnia WYKAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WRAZ Z OBWODAMI Placówka Do obwodu szkoły należą ulice : Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Gojawiczyńskiej 10 Amundsena, Henryka Arctowskiego, Belgradzka, Budapesztańska, Pascala Blaise a, Burgaska, prof. Zygmunta Czubińskiego, Antoniego Dobrowolskiego, Tomasza Edisona, Roberta Fultona, Poli Gojawiczyńskiej, Grodzieńska, prof. Stefana Hausbrandta, Jaśkowa Dolina nr 114 do końca parzyste i od nr 75 do końca, Krzysztofa Kolumba, Leona Kruczkowskiego, Ferdynanda Magellana, Migowska od nr 34 do końca, Morenowa, prof. Stefana Myczkowskiego, Zofii Nałkowskiej, Alfreda Nobla, Ludwika Pasteura, Piecewska, Piekarnicza, prof. Mariana Raciborskiego, Franciszka Rakoczego, Suwalska, Aleksandra Volty, Warneńska, Wileńska od nr 41 do końca, Franciszka Zabłockiego. Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Marusarzówny 10 Bulońska, Bronisława Czecha, Dolne Migowo, Morenowe Wzgórze, Janusza Kusocińskiego, Heleny Marusarzówny, Matecznikowa, Myśliwska, Nowiec, Orańska, Pagórkowa, Powstania Kościuszkowskiego, Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego, Szczodra, Św. Huberta, Wichrowe Wzgórza, Widok, Wiewiórcza, Wołkowyska, Romana Wyrobka, Zacna, Związku Jaszczurczego, Józefa Żylewicza.

12 Województwa Pomorskiego Nr Poz Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Łąkowej 61 Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Meissnera 9 Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Słabego 6 Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Dragana 2 Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Stryjewskiego 28 Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Kartuskiej 126 a Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Smoluchowskiego 13 Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Ubocze 3 Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Czarnieckiego 2 Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Krasickiego 10 Szkoła Podstawowa Nr 19 ul. Hoene 6 Angielska Grobla, Chmielna od 101 do 104, Długa Grobla, Długie Ogrody, Jana Dziewanowskiego, Głęboka, Elbląska od nr 53 do nr 78, Krowoderska, Litewska, Łąkowa od nr 62, Mostek, Na Stępce, Ołowianka, Powalna, Sienna Grobla, Siennicka od nr 1 do nr 9 i od nr 30, Mariana Seredyńskiego, Spichrzowa, Stary Dwór, Szafarnia, Sadowa, św. Barbary, Stągiewna, Reduta Ryś, Reduta Żbik, Ułańska, Ustronie, Wiesława, Wygon, Zabłotna, Zawodników. Budziszów, Adolfa Dygasińskiego, Czarny Dwór, Anastazego Wika-Czarnowskiego, Aleja Jana Pawła II numery nieparzyste wszystkie, parzyste od nr 44 do końca, Jelitkowski Dwór, Kazimierza Jeżewskiego, Janusza Korczaka, Janusza Meissnera, Augustyna Necla, Braci Majewskich, Plac Trzeciego Tysiąclecia, Polonii Gdańskiej, Powstańców Wielkopolskich, Henryka Wieczorkiewicza. Cytrowa, Harfowa, Lirowa, Lutniowa, mjr Mieczysława Słabego, Juliusza Słowackiego nr 132, Wiolinowa, Złota Karczma. prof. Romualda Cebertowicza, Władysława Cieszyńskiego, Marcina Dragana, prof. Kazimierza Kopeckiego, Kielecka, prof. Romana Lipowicza, Łańcucka, Łódzka nr nieparzyste,bernarda Milskiego, Rogalińska, prof. Stanisława Szpora, Damazego Tilgnera, Warszawska do nr 52 parzyste i do nr 41 nieparzyste, prof. Józefa Więckowskiego, Wincentego Witosa, Wilanowska, Zakoniczyńska. Wosia Budzysza, Jeremiasza Falck Polonusa, Hoża, Jastrzębia, Kormoranów, Krucza, Kłosowa, Nad Brzegiem, Niska, Nowotna, Pawia, Rozłogi, Rybna, Skiby, Sokola, Wilhelma Stryjewskiego bez nr 31, 41, 48, 54 (dla klas 0-IV), Szpaki, Tamka, Ugory, Wrzosy, Wydmy, Zakole, Zalesie, Zawiślańska, Zimna. Asesora, Bartka, Bystrzycka, Cedrowa, Ciasna, Cisowa, Czereśniowa, Dobrzyńskich, Ignacego Domeyki, Filaretów, Filomatów, Gerwazego, gen. Stefana Grota-Roweckiego, Horeszków, Jacka Soplicy, Jankiela, Jarzębinowa, Jasna, Kartuska nr 12 do nr 196 parzyste i od nr 197 do nr 330 wszystkie, Kłopot, Kościelna, Księdza Robaka, Lipowa, Łostowicka, Macieja, Magnoliowa, Jacka Malczewskiego, Maryli, Na Zboczu od nr 41, Narewska, Nidzicka, Notecka, Nowogródzka, Michała Ogińskiego, Olchowa, Pagórkowa (do rocznika 2000), Pana Tadeusza, Pobiedzisko, Podkomorzego, Popradzka, Protazego, Rejenta, Rusałki, Sanocka, Skrajna, Sołecka, Sowia, Stolnika, Andrzeja Struga, Szara, Świtezianki, Słoneczna Dolina, Telimeny, Ujeścisko, Wiśniowa, Wojskiego, Zosi, Zielony Stok. Bracka, Daniela Chodowieckiego, Marii Skłodowskiej - Curie, Dębinki, Dębowa, Jana Dantyszka, Daniela Fahrenheita, Aleja Grunwaldzka nr 2 do nr 50 parzyste, bez nr 30/32, Józefa Hoene-Wrońskiego, Jarowa, Kręta, Mikołaja Kopernika, Ignacego Łukasiewicza, Gabriela Narutowicza, Karola Olszewskiego, Elizy Orzeszkowej, Aleksandra Puszkina, Siedlicka, Mariana Smoluchowskiego, Jana Sobieskiego, Braci Śniadeckich, Towarowa, Romualda Traugutta, Juliana Tuwima, Wronia, Aleja Zwycięstwa, Wileńska do nr 40, Własna Strzecha, Zygmunta Wróblewskiego. Boczna, Daleka, Dworcowa, Głucha, Gościnna, Grabowa, Junacka, Kolonia Mysia, Kolonia Orka, Kolonia Rola, Kolonia Zaranie, Mostowa, Nowiny od nr 51, Plac Oruński, Poleska, Przy Torze, Przybrzeżna, Przyjemna, Radunicka, Stefana Ramułta, Tadeusza Rejtana, Równa, Sandomierska, Serbska, Smętna, Smoleńska, Smolna, Starogardzka, Trakt Św. Wojciecha nr 1 do nr 285 nieparzyste i od nr 72 do nr 262 parzyste, Ubocze, Ukośna, Urocza, Wołyńska, Wschodnia, Zawiejska od nr 1do nr 115 bez nr 60, Związkowa, Żabia, Żuławska. Biała, Boh. Getta Warszawskiego, Stefana Czarnieckiego, Danusi, Romana Dmowskiego, Do Studzienki, gen. Józefa Fiszera, Aleja Grunwaldzka od nr 1 do nr 73 nieparzyste i od nr 30 do nr 32 parzyste oraz nr 52 do nr 74 parzyste, Aleja gen. Józefa Hallera od nr 1 do nr 57 nieparzyste, od nr 2 do nr 48 parzyste, Stanisława Konarskiego, Marii Konopnickiej, Konrada Leczkowa bez nr od 3 do nr 9, ks. Leona Miszewskiego, Grzegorza Piramowicza, Politechniczna, Poprzeczna, Ks. Józefa Zator Przytockiego (dawna Mireckiego) Trubadurów, Jana Uphagena, Ludwika Waryńskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Zawiszy Czarnego. Władysława Broniewskiego, Zbigniewa Cybulskiego, Mieczysławy Ćwiklińskiej, Ksawerego Dunikowskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Gdańska nr nieparzyste, Tadeusza Gwiazdowskiego, Iwo Galla, Bogumiła Kobieli, Józefa Kotarbińskiego, Ignacego Krasickiego, Letnicka, Łozy, Juliusza Osterwy, Portowców, Przemysłowa, Ludwika Solskiego, Aleksandra Zelwerowicza. Antoniego Antczaka, Alojzego Bruskiego, 3 Brygady Szczerbca, bpa Konstantyna Dominika, Jana Czirenberga, Dywizji Wołyńskiej, Mikołaja Działyńskiego, Emilii Hoene, Kadmowa, Krzemowa, Kurierów Armii Krajowej, gen. Leopolda Okulickiego, Platynowa,

13 Województwa Pomorskiego Nr Poz bpa Hieronima Rozrażewskiego, Zygmunta Rumla, Gabriela Rzączyńskiego, gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Strzelców Karpackich, Władysława Świechockiego, Uranowa. Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Wczasy 3 Szkoła Podstawowa Nr 21 ul. Na Stoku 43 Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Suchej 29 Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Opackiej 7 Szkoła Podstawowa Nr 24 ul. Lilii Wenedy 19 Szkoła Podstawowa Nr 27 ul. Srebrniki 10 Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Miałki Szlak 74 Szkoła Podstawowa Nr 35 ul. Wąsowicza 30 Szkoła Podstawowa Nr 38 ul. Leśna Góra 2 Szkoła Podstawowa Nr 39 ul. Obywatelskiej 1 Brzeźnieńska, Karola Chodkiewicza, Cicha, Dworska, Gdańska numery parzyste, Aleja gen. Józefa Hallera od nr 227 do końca wszystkie, Herbowa, Konrada Korzeniowskiego, Łamana, Mazurska, Miła, Młodzieży Polskiej, Oksywska, Orla, Polskiego Czerwonego Krzyża, Emilii Plater, Południowa, Północna, Kazimierza Pułaskiego, Sternicza, Walecznych, Wczasy, Zdrojowa. Biskupia, Górka, Kaznodziejska, Kolonia Studentów, Kurkowa, Menonitów, Na Stoku, Nowe Ogrody, Pohulanka, Reduta Miejska, ks. Franciszka Rogaczewskiego, Salwator, Spadzista, Strzelecka, Targ Rakowy, Targ Sienny, Wesoła, Zaroślak. Mariana Chodackiego, Gwiazda Morza, Handlowa, Antoniego Michny, Niecała, Rybitwy, Sielska, Stalowa, Starowiejska, Sucha, Szklana Huta, Śnieżna, Uczniowska, Wielopole, Wiślna, Marynarki Polskiej od nr 66 do nr 84 parzyste i od nr 53 do nr 59 nieparzyste. Bitwy Oliwskiej bez nr 15,16,18,21, Bobrowa, Bytowska, Cystersów, Józefa Czyżewskiego, Arenda Dickmana, Aleja Grunwaldzka od nr 503 do nr 569 bez nr 504, Hołdu Pruskiego, Jelenia, Jana Kanapariusza, Karpacka, Karwieńska, Kościerska, Kwietna, Leśna, Alfa Liczmańskiego, Nadwodna, bpa. Edmunda Nowickiego, Opacka, Pawła Gdańca, Plac Dworcowy, Poczty Gdańskiej, Podhalańska, Polanki nr 1 do nr 10 i od nr 126 do nr 135, Sarnia, Słoneczna, Sobolowa, Spacerowa, Stary Rynek Oliwski, Świerkowa, Tatrzańska, Wiejska, Zajęcza, Żubrowa. Bolesława Chrobrego bez nr od 78 do nr 88, Deotymy, Stanisława Dubois, Dźwigowa, Górnicza, Aleja gen. Józefa Hallera od nr 50 do nr 140 parzyste, Kopalniana, Tadeusza Kościuszki od nr 78 do nr 112 i od nr 73 do nr 103, Franciszka Kubacza, Konrada Leczkowa od nr 3 do nr 9, Lilii Wenedy, Lwowska, Ludwika Mierosławskiego, Adama Mickiewicza nr 1 do nr 20, Próżna, Wincentego Pstrowskiego, Saperów, Jana Strakowskiego, Zbyszka z Bogdańca, Zygmunta Augusta. Krzysztofa Arciszewskiego, Barokowa, Bernarda Chrzanowskiego nr 6,12, od 14 do nr 58 parzyste, Gotycka, mjr Hubala, Kmieca, Oskara Kolberga, Leśny Stok, Samuela Lindego, Ludowa, Kornela Makuszyńskiego, Róży Ostrowskiej, Partyzantów od nr 82 do końca, Renesansowa, Władysława Reymonta, Rodzinna, Rolna, Romańska, Ludomira Różyckiego, Secesyjna, Juliusza Słowackiego nr od 22 do nr 95 bez nr 25, 27, 29, 45, Srebrniki, Tadeusza Sygietyńskiego, Trawki, Współczesna, Zabytkowa, Franciszka Zubrzyckiego. Benzynowa, Elbląska od nr 79 do końca, Gdańskiego Kolejarza, Miałki Szlak, Michałki, Naftowa, Opłotki, Płońska, Połęże, Prosta, Rzęsna, Sitowie, Sztutowska, Tarcice, Tarniny, Tama Pędzichowska, Zagroble Adama Ansyka, Jana Bażyńskiego, Floriana Ceynowy, Jarosza Henryka Derdowskiego, Michała Drzymały, Flisacka, Artura Grottgera, Aleja Grunwaldzka od nr 270 do nr 504 parzyste i od nr 363 do nr 417 nieparzyste oraz od nr 421 do 501 nieparzyste, Jana Husa, Kaprów, Jana Kasprowicza, Kaszubska, Franciszka Kręckiego, Stefana Miraua, Aleksandra Majkowskiego, Stanisława Noakowskeigo, Obrońców Westerplatte, Opata Jacka Rybińskiego, Władysława Orkana, Polanki od nr 11 do nr 42, od nr 122 do nr 125, Artura Schopenhauera, Kazimierza Tetmajera, Stanisława Wąsowicza, Wita Stwosza od nr 1 do nr 54, Stanisława Witkiewicza, Zacisze, Stefana Żeromskiego. Dolne Młyny, Jerzego Giedroycia, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Góralska, Górzysta, Jana Karskiego, Leśna Góra, Mazowiecka, Matemblewska, Niedźwiednik, Ogrodowa, Podkarpacka, Potokowa, Juliusza Słowackiego od nr 96 do nr 130 parzyste (do lasu), od nr 83 do nr 155 nieparzyste (do lasu), ks.józefa Tischnera, Jerzego Waldorffa, Zielone Wzgórze. Al. Wojska Polskiego od nr 1 do nr 32, bez nr 31, Stefana Batorego nr 40 i nr 43 wzwyż, Ceglana, Fryderyka Chopina od nr 1 do nr 33 i od nr 2 do nr 34, Bernarda Chrzanowskiego od nr 1 do nr 41 nieparzyste, Czarna, Jana Dekerta, Wiktora Gomulickiego, Aleja Grunwaldzka od nr 134 do nr 244 parzyste, od nr 157 do nr 309 nieparzyste, Jesionowa, Mieczysława Karłowicza, Stefana Kiesielewskiego, Kolejarzy, Hugo Kołłątaja, Karola Lipińskiego, Stanisława Małachowskiego, Miedziana, Stanisława Moniuszki, Feliksa Nowowiejskiego, Obywatelska, Partyzantów od nr 50 do nr 80 parzyste i od nr 47 do 81 nieparzyste, Podleśna, Wincentego Pola, Juliusza Słowackiego od nr 1 do nr 29 nieparzyste, od nr 2 do nr 20 parzyste oraz nr 45, Stanisława Staszica, ks. Bernarda Sychty, Władysława Syrokomli, Karola Szymanowskiego, Topolowa, Ludwika Zamenhoffa, Władysława Żeleńskiego.

14 Województwa Pomorskiego Nr Poz Szkoła Podstawowa Nr 40 ul. Stromej 19 Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Czajkowskiego 1 Szkoła Podstawowa Nr 44 ul. Jagiellońskiej 24 Szkoła Podstawowa Nr 45 ul. Matki Polki 3a Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Arkońskiej 17 Szkoła Podstawowa Nr 47 ul. Reformackiej 18 Aroniowa, Borkowska, Batalionów Chłopskich, Figowa, Głogowa, Gronowa, Inspektorska, Jagodowa, Kątowa, Krokusowa, Lipce, Nad Starą Radunią, Niegowo, Niegowska, Po Schodkach, Rzeczna, Straszyńska, Stroma, Trakt Św. Wojciecha od nr 264 do końca parzyste i od nr 291 do końca nieparzyste, Ryszarda Tomczaka, Wąwóz, Zawilcowa, Zawiejska od nr 115 do nr 177 oraz nr 60. Grażyny Bacewicz, Jana Sebastiana Bacha, Lecha Bądkowskiego, Ludwika Beethovena, Piotra Czajkowskiego, Macieja Kamieńskiego, Kolonia Zręby, Karola Kurpińskiego, Franciszka Liszta, Witolda Małcużyńskiego Wolfganga Mozarta, Zygmunta Noskowskiego, Nowolipie, Otwarta, Ignacego Paderewskiego, Niccola Paganiniego, Franciszka Schuberta, Roberta Schumana, Trzy Lipy, Tadeusza Tylewskiego, Ryszarda Wagnera. Dąbrowszczaków od nr 2 do nr 27, Jagiellońska 10 A F, 24, 26, 28, 40, 42, 44, Obrońców Wybrzeża od nr 8 do 10 parzyste oraz nr nieparzyste. Akacjowa, Stefana Batorego nr 1 do nr 41 nieparzyste i od nr 2 do nr 38 parzyste,jana Brożka, Brzozowa, Falista, gen. de Gaulle`a, Aleja Grunwaldzka od nr 75 do nr 141 nieparzyste i od nr 76 do nr 132 parzyste, Jaśkowa Dolina od nr 1 do nr 73 nieparzyste i od nr 2 do nr 112 parzyste, Klonowa, Juliusza Kossaka, Antoniego Lendziona, Jana Matejki, Matki Polki, Migowska od nr 1 do 33 nieparzyste i od nr 2 do nr 32 parzyste, Na Wzgórzu, Partyzantów nr 1 do nr 45 nieparzyste i od nr 2 do nr 48 parzyste, Stanisława Pawłowskiego, Szczepana Pileckiego, Władysława Pniewskiego, Eugeniusza Romera, Sobótki, Sosnowa, Henryka Sienkiewicza, Józefa Wassowskiego. Arkońska, Maurycego Beniowskiego nr 1 do nr 21 nieparzyste i od nr 2 do nr 44 parzyste, gen. Bora-Komorowskiego, Bydgoska, Darłowska, Leona Droszyńskiego, Fromborska, Aleja Grunwaldzka nr 419, Kołobrzeska od nr 1 do nr 43 nieparzyste i od nr 2 do nr 40 parzyste, Krynicka, Lęborska, ks. Jana Majdera, Malborska, Mściwoja II od nr 1 do nr 23, Pucka, Aleja Rzeczypospolitej od nr 2 do nr 8 parzyste, Słupska, Jana Solikowskiego, Szczecińska, Śląska od nr 1 do 27 nieparzyste i od nr 2 do 66 parzyste, Tolkmicka, Władysławowska, Zgody I, Zgody II. Władysława Biegańskiego, Edmunda Biernackiego, Bitwy pod Lenino, Tadeusza Browicza, Mariana Buczka, Tytusa Chałubińskiego, Dokerów, Drwęcka, Wiktora Grabowskiego, Ludwika Hirszfelda, Henryka Hubertusa Jabłońskiego, Kolonia Postęp, Kolonia Przyszłość, Lotników Polskich, Lubuska, Łużycka, Na Zboczu od nr 1 do nr 40, Odrzańska, Reformacka, Ludwika Rydgiera, Stoczniowców, Antoniego Suchanka, Lubomira Szopińskiego, Stanisława Worcella, bpa Andrzeja Wronki, Zamiejska od nr 32 do końca, Zielonogórska. Szkoła Podstawowa Nr 48 ul. Burzyńskiego 10 Szkoła Podstawowa Nr 49 ul. Legionów 11 Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Grobla IV 8 Szkoła Podstawowa Nr 52 ul. Kościuszki 111 Zbigniewa Burzyńskiego, Konstantego Ciołkowskiego, Bolesłwa Chrobrego od nr 78 do nr 88, Stefana Drzewieckiego, Kombatantów, Leszczyńskich, Żwirki i Wigury. Aldony, Aleja Legionów, Aleksandra Fredry, Gołębia, Grażyny, Konrada Wallenroda, Tadeusza Kościuszki od nr 2 do nr 76 parzyste oraz od nr 1 do nr 71 nieparzyste, Józefa Kraszewskiego, Lucyny Krzemienieckiej, Jana Kilińskiego, Stanisława Kunickiego, Joachima Lelewela, Nad Stawem, Juliana Niemcewicza, Jana Pestalozziego, Plac gen. Józefa Wybickiego, Bolesława Prusa, Wajdeloty. Wojciecha Bogusławskiego, Bosmańska, Brygidki, Chlebnicka, Czopowa, Długa, Długie Pobrzeże, Długi Targ, Dylinki, Dziana, U Furty, Garncarska, Garbary, Grobla I, Grobla II, Grobla III, Grobla IV, Grodzka, Grząska, Igielnicka, Kaletnicza, Karpia, Katarzynki, Klesza, Kołodziejska, Kowalska, Kotwiczników, Kozia, Kramarska, Krowia, Kuśnierska, Latarniana, Lawendowa, Lektykarska, Ławnicza, Mariacka, Mieszczańska, Minogi, Młyńska, Mniszki, Mokra, Mydlarska, Na Piaskach, Plac Obrońców Poczty Polskiej, Ogarna, Olejarna, Pachołów, Panieńska, Pańska, Piwna, Plac Dominikański, Pocztowa, Podgarbary, Podkramarska, Podmłyńska, Podmurze, Podwale Staromiejskie, Podzamcze, Pończoszników, Powroźnicza, Profesorska, Przędzalnicza, Różana, Rybackie Pobrzeże, Rycerska, Słomiana, Stolarska, Straganiarska, Sukiennicza, Szeroka, Szewska, Szklary, Słodowników, Służebna, Szpitalna, Św.Ducha, Świętojańska, Tandeta, Targ Drzewny, Targ Rybny, Targ Węglowy, Tartaczna, Teatralna, Tkacka, Tobiasza, Tokarska, Wały Jagiellońskie, Wapiennicza, Warzywnicza, Węglarska, Za Murami, Zamkowa, Zbytki, Złotników. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Franciszka Bohomolca, Daliowa, Grzegorza z Sanoka, Aleja gen. Józefa Hallera od nr 59 do nr 201 nieparzyste, Jana Kochanowskiego od nr 61, do końca, Sebastiana Klonowicza, Kolonia Uroda, Kolonia Żeńcy, Konwalii, Tadeusza Kościuszki od nr 105 do nr 129 nieparzyste i od nr 116 do końca parzyste, Małoogrodowa, Manifestu Połanieckiego, Adama Mickiewicza nr od 23 do nr 49,

15 Województwa Pomorskiego Nr Poz Modrzewiowa, Andrzeja Modrzewskiego, Jana Ostroroga, Plac bpa. Edwarda O Rourke, Racławicka, Sochaczewska, Winogronowa, Wrzeszczańska, Zaścianek, Żniwna, Żywiecka. Szkoła Podstawowa Nr 55 ul. Wolności 6A Szkoła Podstawowa Nr 56 ul. Małomiejskiej 8a Szkoła Podstawowa Nr 57 ul. Aksamitnej 8 Szkoła Podstawowa Nr 58 ul. Skarpowej 3 Szkoła Podstawowa Nr 59 ul. Modrej 2 Szkoła Podstawowa Nr 60 ul. Chłopskiej 64 Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Siennej 26 Szkoła Podstawowa Nr 62 ul. Kępnej 38 Szkoła Podstawowa Nr 65 ul. Śluza 6 Szkoła Podstawowa Nr 67 ul. Żabi Kruk 5 Bliska, Jana Długosza, Floriańska, Kasztanowa, Krzywa, ks. Mariana Góreckiego, Marynarki Polskiej od nr 1 do nr 24, Mylna, Na Zaspę, Oliwska, Plac ks. prałata Jana Gustkowicza, Podjazd, Przyjaciół, Rybołowców, Solec, Spokojna, Starowiślna, Strajku Dokerów, Szkolna, Wilków Morskich, Władysława IV, Wolności, Wysoka, Wyzwolenia, Zamknięta. Anny Jagiellonki, Brzegi, Cienista, Cmentarna, Dąbrówki, Diamentowa, gen. Augusta Fieldorfa, Granitowa, Stanisława Hebanowskiego, Kolonia Anielinki, Koralowa, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Antoniego Madalińskiego, Małomiejska, Marii Ludwiki, Nowiny do nr 50, Nakielska, Nieborowska, Perłowa, Piaskowa, Podmiejska, Ptasia, Raduńska, Rubinowa, Szafirowa, Szkocka, Trakt Św. Wojciecha od nr 2 do nr 70 parzyste, Turkusowa, Wawelska, Zamiejska od nr 1 do nr 30. Aksamitna, Bednarska, Bielańska, Browarna, Doki, Dyrekcyjna, Elżbietańska, Gazownicza, Gdyńskich Kosynierów, Gnilna, Gradowa, Jana Heweliusza, Jana z Kolna, Stefana Jaracza, Karmelicka, Kolejowa, Korzenna, Krosienka, Krosna, Kupiecka, Lisia Grobla, Łagiewniki, 3 Maja, Nowomiejska, Osiek, Podbielańska, Podstoczna, Podwale Grodzkie, Rajska, Refektarska, Robotnicza, Rybaki Dolne, Rybaki Górne, Sieroca, Stajenna, Stare Domki, Stępkarska, Wałowa, Wały Piastowskie, Wielkie Młyny, Więcierze, Wiosny Ludów,, Wodopój, Zaułek Św. Bartłomieja. gen. Józefa Bema, Brukowa, Cygańska Góra, gen. Józefa Dąbrowskiego, Łukasza Dziekuć- Maleja, marsz. Ferdynanda Focha, gen. Antoniego Giełguda, Maksymiliana Gierymskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Kolonia Jordana, Kolonia Ochota, Kolonia Praca, Kolonia Stanisława Przybyszewskiego, Kolonia Wyżyny, Kartuska od nr 1 do nr 195 nieparzyste, Jana Leona Kozietulskiego, Legnicka, Nad Jarem, Ojcowska, Józefa Pankiewicza, Jana Chryzostoma Paska, Płowce, księcia Józefa Poniatowskiego, Powstańców Warszawskich, Skarpowa, gen. Józefa Sowińskiego, Starodworska, Świdnicka, Taborowa, Tarasy, Józefa Wieniawskiego, Winnicka, Wrocławska, Leona Wyczółkowskiego, Zagrodowa, Zakosy, Zakopiańska, Zagórna, Żołnierska. Altanki, Bluszczowa, Błońska, Bratki, Dworkowa, Dzwonki, Fiołkowa, Gęsia, Goździkowa, Jaśminowa, Jelinki, Letnia, Listki, Łanowa, Łęgi, Majowa, Maki, Miodowa, Modra, Na Szańcach, Niezapominajek, Niwki, Osiedle, Ostróżek, Pasieczna, Piwonii, Promowa, Sierpowa, Słonecznikowa, Stokrotki, Szarotki, Ścieżki, Tulipanów, Wąskotorowa, Wilgi, Zawodzie, Zielna, Zuchów, Żarnowiecka, Żurawia. Maurycego Beniowskiego od nr 23 do końca nieparzyste i od nr 46 do końca parzyste, Bzowa, Chłopska od nr 25 do końca nieparzyste i od nr 48 do końca parzyste, Józefa Chociszewskiego, Czerwony Dwór, Wojciecha Kętrzyńskiego, Bolesława Krzywoustego, Kupały, Lecha, Leszka Białego, Mieszka I, Mściwoja II od nr 24 do końca wszystkie, Morawska, Obotrycka, Piastowska nr 2 do nr 90, nr 100 i od nr 108 do końca parzyste oraz nr nieparzyste wszystkie, Pomorska od nr 82 do nr 98, Poznańska, Rzepichy, Sambora, Słowiańska, Świętopełka, Tysiąclecia, Ziemowita. Christiana Andersena, Bajki, Jana Brzechwy, Budowniczych Portu Północnego, Jana Charpantiera, Chemików, Karola Dickensa, Kaczeńce, Kryniczna, Kujawska, Ku Ujściu, Teofila Lenartowicza, Joachima Pastoriusza, Roberta de Plelo, Witolda Poinca kpt.ż.w., Pokładowa, Przetoczna, Sienna, Siennicka od nr 10 do nr 28 wszystkie, mjr. Henryka Sucharskiego, Stara Twierdza. Jodłowa, Kępna, Kutnowska, Łęczycka, Łowicka, Mewy, Krzysztofa Mrongowiusza, Przełom, Jana Rybińskiego, Steczka, Sówki, Wilhelma Stryjewskieo nr 31, 41, 48, 54 (dla dzieci klas 0-III), Wyciąg, Żaków Jana Augustyńskiego, Dobra, Dolna, Dolna Brama, Chłodna, Chmielna, Fundacyjna, Grodza Kamienna, Jaglana, Jałmużnicza, Jaskółcza, Kacza, Kamienna Grobla, prof. Zdzisława Kieturakisa, Kładki, Kocurki, Królikarnia, Krótka, Kurza, Lastadia, Łąkowa od nr 1 do nr 60, Miedza, Motławska, Okopowa, Olszyńska, Owsiana, Plac Wałowy, Pod Zrębem, Podwale Przedmiejskie od nr 2 do nr 36, Polna, Pożarnicza, Pszenna, Przesmyk, Przyokopowa, Pusta, Radna, Reduta Dzik, Reduta Miś, Reduta Wilk, Reduta Wyskok, Rzeźnicka, Stefanii Sempołowskiej, Szczygla, Szopy, Szuwary, Śluza, Św. Trójcy, Św. Piotra, Toruńska, Wierzbowa, Wspornikowa, Wróbla, Wspólna, Zagony, Zielona, Żabi Kruk, Żytnia. Dla rocznika 1996: Jana Augustyńskiego, Wojciecha Bogusławskiego, Długa od nr 1 do nr 45, Dolna Brama, Chmielna, Garbary, Jaglana, Kładki, Kocurki, Kotwiczników, Lastadia, Ławnicza, Mieszczańska, Ogarna, Okopowa, Owsiana, Plac Wałowy, Pod Zrębem, Podwale

16 Województwa Pomorskiego Nr Poz Przedmiejskie, Powroźnicza, Pocztowa, Podgarbary, Pożarnicza, Pszenna, Rzeźnicka, Słodowników, Służebna, Św. Piotra, Św. Trójcy, Toruńska od nr 1 do nr 10, Wspornikowa, Za Murami, Zbytki, Żabi Kruk, Żytnia. Szkoła Podstawowa Nr 69 ul. Zielony Trójkąt 1 Szkoła Podstawowa Nr 70 ul. VII Dwór 6 Szkoła Podstawowa Nr 75 ul. Czyżewskiego 30a Szkoła Podstawowa Nr 76 ul. Jagiellońskiej 14 Szkoła Podstawowa Nr 77 ul. Orłowskiej 13 Szkoła Podstawowa Nr 79 ul. Kołobrzeskiej 49 Szkoła Podstawowa Nr 80 ul. Opolskiej 9 Szkoła Podstawowa Nr 81 ul. Siedleckiego 14 Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. Radarowej 26 Szkoła Podstawowa Nr 83 ul. Stokłosy 1 Chwaszczyńska, Dzielna, Kliniczna, Jana Kochanowskiego od nr 1 do nr 59, Gotfryda Lengnicha, Marynarki Polskiej od nr 96 do końca parzyste w tym tereny przemysłowe i od nr 71 do końca nieparzyste w tym tereny przemysłowe, Narwicka, Na Ostrowiu, Okrąg, Stefana Okrzei, Mikołaja Reja, Swojska, Twarda, Żaglowa, Załogowa, Zielony Trójkąt. Antoniego Abrahama, Al. Wojska Polskiego od nr 31 bez nr 32, Aleja Grunwaldzka od nr 250 do nr 262 i od nr 311 do nr 361, Franciszka Bellinga, Bronisława Bukowskiego, Józefa Chełmońskiego, Fryderyka Chopina od nr 35, Bernarda Chrzanowskiego od nr 43 nieparzyste i od nr 60 parzyste, Tadeusza Czarnowskiego, Witolda Doroszewskiego, Drożyny, VII Dwór, Grzegorza Fitelberga, Michała Glinki, Głogowska, Mikołaja Gomółki, Aleksandra Gryglewskiego, Jasia i Małgosi, Krasnoludków, płk. Wilka-Krzyżanowskiego, Ignacego Kurzyńskiego, Kubusia Puchatka, Macierzy Szkolnej, Józefa Mehoffera, Piotra Michałowskiego, Bernarda Milewskiego, Piotra Norblina, Romana i Apolonii Ogryczaków, Aleksandra Orłowskiego, Władysława Paneckiego, Polanki od nr 44 do nr 121, Aleksandra Potyrały, Henryka Rodakowskiego, Aleksandra Rylkego, Henryka Siemiradzkiego, Kazimierza Sośnickiego, Wita Stwosza od nr 55 do nr 112, Żeglarska. nie posiada obwodu Jagiellońska nr 10 G-M, 30, 32, Chłopska od nr 20 do nr 44, Piastowska nr 94, 96, 104, 106. Bałtycka, Błękitna, Bursztynowa, Gospody nr 6, 8 oraz od nr 5 do nr 25 nieparzyste, Helska, Husytów, Jantarowa, Jelitkowska, Kapliczna, Morska, Nadmorska, Orłowska, Piastowska od nr 175 do końca wszystkie, Pomorska od nr 21 do nr 68 wszystkie, Jakuba Wejhera, Wypoczynkowa. Chłopska nr 7, 10, 12, 14, Dąbrowszczaków od nr 28 do końca wszystkie, Kołobrzeska od nr 45 do końca nieparzyste, Obrońców Wybrzeża nr 4, 6, Śląska od nr 29 do końca nieparzyste i od nr 68 do końca parzyste. Kołobrzeska od nr 42 do końca parzyste, Olsztyńska, Opolska, Aleja Rzeczypospolitej od nr 1 do nr 11 nieparzyste. Achillesa, Afrodyty, Akteona, Andromedy, Antygony, Ariadny, Artemidy, Astronomów, Ateny, Wacława Balcerskiego, Barniewicka, Bereniki, Biwakowa, Bliźniąt, kpt. Karola Olgierda Borchardta, Bukowa, Cefeusza, Centaura, Cerery, Chełmińska, Chirona, Chojnicka, Cumowników, Daru Pomorza, Delfina, Diany, Dionizosa, Drawska, Eurydyki, Feniksa, Flory, Gajowa, Galaktyczna, Galileusza, Gnieźnieńska, Gryfa Pomorskiego, Gowidlińska, Heleny, Herosa, Hery, Herkulesa, Hermesa, Hestii, Homera, Horacego, Izydy, Iławska, Jednorożca, Jowisza, Junony, Juraty, Jutrzenki, Kasjopei, Jana Keplera, Kielnieńska, Komandorska, Komety, Konkordii, Konstelacji, Korsarzy, Koziorożca, Krajeńska, Kruszwicka, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Kwidzyńska, Ledy, Letniskowa, kpt. Konstantego Maciejewicza, Marsa, Merkurego, Meteorytowa, Międzygwiezdna, Minerwy, Myśliborska, Nawigatorów, Neptuna, Mieczysława Niedziałkowskiego, Nike, Nowa, Nowy Świat, Odyseusza, Okrętowa, Orfeusza, Oriona, Otago, Osowski Zakątek, Owczarnia, Ozyrysa, Parkingowa, Parkowa, Parterowa, Parysa, Pegaza, Penelopy, Perseusza, Planetarna, Plejady, Plutona, Posejdona, Prometeusza, Rabatki, Regatowa, Relaksowa, Saturna, Seleny, prof. Michała Siedleckiego, Smugowa, Stanisława Sołdka, Sopocka, Sportowa, Strzelca, Syriusza, Władysława Szafera, Szalupowa, Teleskopowa, Leonida Teligi, Temidy, Tezeusza, Trapowa, Urana, Victorii, Wegi, Tadeusza Wendy, Wenus, Westy, Willowa, Wodnika, Wolarza, Woźnicy, Mariusza Zaruskiego, Zatokowa, Zeusa, Złotowska. Agrarna, Astronautów, Azymutalna, Biologiczna, Botaniczna, Budowlanych, Bysewska od nr 11 do końca, Dedala, Elewów, Grzybowa, Ikara, Jesienna, Kadetów, Klukowska, Kosmonautów, Nowatorów od nr 20, Podchorążych, Przyrodników, Radarowa, Radiowa, Rakietowa, Sąsiedzka, Juliusza Słowackiego od nr 152 do końca parzyste i od nr 161 do końca nieparzyste, Spadochroniarzy, Szybowcowa, Śmigłowa, Synów Pułku, Telewizyjna, Jana Wojnarskiego, Kazimierza Wiłkomirskiego, Zenitowa, Żukowska. Banińska, Barkoczyńska, Betoniarzy, Będomińska, Borska, Brodnicka, Bysewska nr 1 do nr 10, Cementowa, Choczewska, Dojazdowa, Fabryczna, Fundamentowa, Gostyńska od nr 1 do nr 20, Górecka, Instalatorów, Inżynierska, Kartuska od nr 472, Leźnieńska, Maszynowa, Metalowców, Miechucińska, Mirachowska, Montażystów, Nowatorów od nr 1 do nr19, Okólna, Osiedlowa, Rozwojowa, Sianowska, Sierakowicka, Smęgorzynska, Snycerzy, Stokłosy, Swarzewska, Św. Brata Alberta, Transportowców, Zbąszyńska,

17 Województwa Pomorskiego Nr Poz Zbieżna. Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Otomińskiej 72 Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Stolema 59 Szkoła Podstawowa Nr 86 ul. Wielkopolskiej 20 Szkoła Podstawowa Nr 87 ul. Tęczowej 6 Szkoła Podstawowa Nr 88 ul. Boguckiego 44 Szkoła Podstawowa Nr 89 ul. Szyprów 3 Szkoła Podstawowa Nr 92 ul. Startowej 9 Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Człuchowskiej Azaliowa, Borówkowa, Chabrowa, Charzykowska, Czeremchowa, Czerwcowa, Egiertowska, Gołuńska, Goplańska, Gostyńska od nr 21, Irysowa, Jaśminowy Stok, Kalinowa, Kartuska od nr 422 do nr 471, Karsińska, Kiszewska, Kminkowa, Kolbudzka, Kortowska, Kwietniowa, Lipcowa, Lipuska, Lublewska, Łagowska, Łapińska, Maciejkowa, Macierzankowa, Malinowa, Marcowa, Marzeń, Miłosna, Nagietkowa, Niegocińska, Otomińska, Porzeczkowa, Poziomkowa, Pomyślna, Przyjazna, Przytulna, Rokitnikowa, Różany Stok, Rumiankowa, Serdeczna, Sierpniowa, Somińska, Storczykowa, Sulmińska, Sympatyczna, Szczęśliwa, Tymiankowa, Tuchomska, Taneczna, Wdzydzka, Węsierska, Widlińska, Wielewska, Wiosenna. Borsucza, Brzoskwiniowa, Władysława Czermińskiego, Cyprysowa, Damroki, Aleksandry Gabrysiak, Goszyńska, Gronostajowa, Jabłoniowa, Jasieńska, Jaworowa, Jeziorowa, Kartuska od nr 352 do nr 421, Kraśnięta, Kuszników, Leszczynowa, Limbowa, Lubowidzka, Łabędzia, Łosia, Łowców, Oliwkowa, Orzechowa, Ostrzycka, Potęgowska, Pólnicy, Przywidzka, Rekowska, Remusa, Rycerza Blizbora, Rysia, Stężycka, Stolema, Szynszylowa, Szczytników, Turzycowa, Włóczników, Zwierzyniecka, Źródlana. Ametystowa, Bartnicza, Erwiny Barzychowskiej, Baśniowa, Konstantego Bergiela, Białowieska, Beskidzka, Bieszczadzka, I Brygady, II Brygady, Brylantowa, Darżlubska, Drużyn Strzeleckich, Elfów, Alfonsa Flisykowskiego, Konrada Guderskiego, prof. Huberta Górnowicza, Hokejowa, Jaworzniaków, Kampinoska, Karkonoska, Jana Kielasa, Knyszyńska, Kolarska, Kolorowa, Kryształowa, Legendy, Kazimierza Leskiego, Liliowa, 11 Listopada, Łucznicza, Łyżwiarska, Jana Michonia, Feliksa Muzyka, Narciarska, Niepołomicka, Ofiar Grudnia 70, Olimpijska, Orląt Lwowskich, Pastelowa, Piłkarska, Pienińska, Przebiśniegowa, Przemian, Rosiczki, Saneczkarska, Sasankowa, Srebrna, Szermiercza, Szmaragdowa, Szymbarska, Świętokrzyska, Tenisowa, Topazowa, Wielkopolska, Józefa Wąsika, Złota. Barwna, Czajki, Czyżyków, Falowa, Gwiaździsta, Iłowa, Jachtowa, Jodowa, Kanałowa, Kolonijna, Księżycowa, Nadwiślańska, Lazurowa, Ornitologów, Piesza, Pogodna, Promienista, Przegalińska od nr 1 do nr 94, bez nr 60, Radosna, Sobieszewska, Słowików, Tęczowa, Turystyczna od nr 1 do nr 92, Ukryta, Wieniecka, Wodna. Akwenowa, Astrowa, Mieczysława Boguckiego, Begoniowa, Dulkowa, Frezjowa, Groszkowa, Zbigniewa Herberta, Hiacyntowa, Kempingowa, Klimatyczna, Krańcowa, Krylowa, Kwiatowa, Lewkoniowa, mjra Łupaszko, Heleny Modrzejewskiej, Narcyzowa, ppłk. Pohoreckiego, Przegalińska nr 60, i od nr 95 do nr 163, Rufowa, Środkowa, Świbnieńska, Turystyczna od nr 93 do nr 166, Trałowa, Urwista, Uzdrowiskowa, Węgorzowa, Wiosłowa, Żonkilowa. Bitwy Oliwskiej nr 15, 16, 18, 21, Gdyńska, Gospody nr 14, 18, Aleja Grunwaldzka od nr 571 do nr 612, Pelplińska, Pomorska od nr 1 do nr 20, Rybacka, Subisława od nr 1 do nr 32, Sztormowa, Szyprów. Jerzego Bajana, Braci Lewoniewskich, Dywizjonu 303, Franciszka Hynka, Aleja Jana Pawła II od 2 do 6 parzyste, Jana Nagórskiego, Pilotów, Stanisława Skarżyńskiego, Startowa. Białostocka, Tadeusza Bramińskiego kmdr, Tadeusza Borowskiego, Ciechanowska, Częstochowska, Stanisława Dąbka, Aleksandra Dulin a, Gorzowska, Andrzeja Huenefelda, Jeleniogórska, Kaliska, Wacława Kłoczkowskiego, Koszalińska, Lubelska, Łódzka nr parzyste, Nowosądecka, Ostrołęcka, Piotrkowska, Płocka, Kazimierza Porębskiego, Przemyska, Radomska, Jerzego Świrskiego, Tarnowska, Józefa Unruga, Wadowicka, Warszawska od nr 52 parzyste i od nr 41 nieparzyste, Wieżycka, Zamojska, Jerzego Zwierkowskiego. Uwaga: Wszystkie obwody zostały uzgodnione pomiędzy dyrektorami szkół we wszystkich dzielnicach Gdańska, jak również z Wydziałem Geodezji oraz z Biurem Informatyki.

18 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/636/08 Rady Miasta Gdańska z dnia WYKAZ GIMNAZJÓW WRAZ Z OBWODAMI Placówka Gimnazjum Nr 1 ul. Wilka Krzyżanowskiego 6 Gimnazjum Nr 2 ul. Kartuskiej 32/34 Gimnazjum Nr 3 ul. Chałubińskiego 13 Gimnazjum Nr 4 ul. Wielkopolskiej 20 Do obwodu szkoły należą ulice: Antoniego Abrahama, Krzysztofa Arciszewskiego, Barokowa, Franciszka Bellinga, Aleja Wojska Polskiego, Bronisława Bukowskiego, Józefa Chełmońskiego, Fryderyka Chopina, Bernarda Chrzanowskiego, Tadeusza Czarnowskiego, Witolda Doroszewskiego, Drożyny, Grzegorza Fitelberga, Michała Glinki, Mikołaja Gomółki, Głogowska, Gotycka, mjr Hubala, Aleja Grunwaldzka od nr 203 do nr 361, od nr 204 do nr 262, Aleksandra Gryglewskiego, Jasia i Małgosi, Mieczysława Karłowicza, Stefana Kisielewskiego, Kmieca, Oskara Kolberga, Krasnoludków, Kubusia Puchatka, Ignacego Kurzyńskiego, Leśny Stok, Samuela Lindego, Karola Lipińskiego, Ludowa, Macierzy Szkolnej, Kornela Makuszyńskiego, Józefa Mehoffera, Piotra Michałowskiego, Bernarda Milewskiego, Stanisława Moniuszki, Piotra Norbilna, Feliksa Nowowiejskiego, Romana i Apolonii Ogryczaków, Aleksandra Orłowskiego, Róży Ostrowskiej, Władysława Paneckiego, Partyzantów od nr 85 do końca nieparzyste i od nr 70 do końca parzyste, Polanki od nr 44 do nr 121, Aleksandra Potyrały, Renesansowa, Rolna, Władysława Reymonta, Henryka Rodakowskiego, Rodzinna, Romańska, Ludomira Różyckiego, Aleksandra Rylkego, Secesyjna, Henryka Siemiradzkiego, Juliusza Słowackiego od nr 22 do nr 34 parzyste i od nr 35 do nr 44, wszystkie, Kazimierza Sośnickiego, Srebrniki, ks. Bernarda Sychty, Tadeusza Sygietyńskiego, VII Dwór, Współczesna, Wita Stwosza od nr 55 do nr 112, płk. Wilka Krzyżanowskiego, Zabytkowa, Ludwika Zamenhofa, Franciszka Zubrzyckiego, Żeglarska, Władysława Żeleńskiego. Asesora, Azaliowa, Bartka, gen. Józefa Bema, Borówkowa, Bystrzycka, Cedrowa, Chabrowa, Charzykowska, Ciasna, Cisowa, Czeremchowa, Czereśniowa, Czerwcowa, Dobrzyńskich, Ignacego Domeyki, Fabryczna, Filaretów, Filomatów, Gerwazego, Gołuńska, Goplańska, Gostyńska od nr 21 do końca, Gradowa, gen. Grota - Roweckiego, Horacego, Horeszków, Irysowa, Jankiela, Jarzębinowa, Jasna, Jaśminowy Stok, Kalinowa, Karsińska, Kartuska od nr 1 do nr 350 i od nr 422 do nr 471, Kiszewska, Kłopot, Kminkowa, Kolbudzka, Kościelna, Księdza Robaka, Kwietniowa, Kortowska, Kurkowa, Lipowa, Lipcowa, Lipuska, Lublewska, Łagowska, Łapińska, Łostowicka, Macieja, Maciejkowa, Macierzankowa, Magnoliowa, 3 Maja, Jacka Malczewskiego, Malinowa, Marcowa, Maryli, Marzeń, Miłosna, Nagietkowa, Na Zboczu od nr 41 do końca, Narewska, Nidzicka, Niegocińska, Notecka, Nowe Ogrody, Nowogródzka, Michała Ogińskiego, Olchowa, Otomińska, Jana Chryzostoma Paska, Pana Tadeusza, Pobiedzisko, Podkomorzego, Pomyślna, Popradzka, Porzeczkowa, Powstańców Warszawskich od nr 1 do nr 3, Poziomkowa, Protazego, Przyjazna, Przytulna, Reduta Miejska, Rejenta, Rokitnikowa, Różany Stok, Rozwojowa, Rumiankowa, Rusałki, Sanocka, Serdeczna, Skarpowa od nr 2 do nr 80, Sierakowicka, Skrajna, Słoneczna Dolina, Sołecka, Somińska, gen. Józefa Sowińskiego, Jacka Soplicy, Sowia, Sierpniowa, Andrzeja Struga, Stolnika, Storczykowa, Strzelecka, Sulmińska, Szara, Sympatyczna, Szczęśliwa, Świtezianki, Taneczna, Tarasy, Telimeny, Tuchomska, Tymiankowa, Ujeścisko, Wdzydzka, Wesoła, Węsierska, Widlińska, Józefa Wieniawskiego, Wielewska, Winnicka, Wiosenna, Wiśniowa, Wojskiego, Leona Wyczółkowskiego od nr 1 do nr 29, Zagrodowa, Zakopiańska, Zosi, Zielony Stok. Białostocka, Władysława Biegańskiego, Edmunda Biernackiego, Biskupia, Bitwy pod Lenino, Królowej Bony, Tadeusza Browicza, Mariana Buczka, Ciechanowska, prof. Romualda Cebertowicza, Tytusa Chałubińskiego, Władysława Cieszyńskiego, Częstochowska, Dokerów, Marcina Dragana, Drwęcka, Gorzowska, Witolda Grabowskiego, Górka, Ludwika Hirszfelda, Henryka Hubertusa Jabłońskiego, Jeleniogórska, Kaliska, Kaznodziejska, Kielecka, Kolonia Studentów, Kolonia Postęp, Kolonia Przyszłość, prof. Kazimierza Kopeckiego, Koszalińska, prof. Romana Lipowicza, Lotników Polskich, Lubelska, Lubuska, Łańcucka, Łużycka, Łódzka, Menonitów, Bernarda Milskiego, Nowosądecka, Na Zboczu od nr 1 do nr 40, Na Stoku, Odrzańska, Ostrołęcka, Piotrkowska, Płocka, Przemyska, Pohulanka, Radomska, Reformacka, ks. Franciszka Rogaczewskiego, Rogalińska, Ludwika Rydygiera, Salwator, Spadzista, Stoczniowców, Antoniego Suchanka, Lubomira Szopińskiego, Targ Rakowy, Targ Sienny, prof. Stanisława Szpora, Tarnowska, Damazego Tilgnera, Wadowicka, Warszawska, prof. Józefa Więckowskiego, Wincentego Witosa, Wilanowska, Stanisława Worcella, bpa. Andrzeja Wronki, Zakoniczyńska, Zaroślak, Zamiejska od nr 40 do końca, Zamojska, Zielonogórska. Ametystowa, Bartnicza, Erwiny Barzychowskiej, Baśniowa, Beskidzka, Białowieska, Bieszczadzka, Tadeusza Bramińskiego, I Brygady, II Brygady, Brylantowa, Konstantego Bergiela, Michała Borowskiego, Stanisława Dąbka, Aleksandra Dulin a, Darżlubska, Drużyn Strzeleckich, Elfów, Alfonsa Flisykowskiego, prof.huberta Górnowicza, Konrada Guderskiego, Hokejowa, Andrzeja Huenelfelda, Kazimierza Leskiego, Jaworzniaków, Kampinoska, Wacława Kłoczkowskiego, Karkonoska, Jana Kielasa, Kolarska, Kolorowa Kryształowa, Knyszyńska, Legendy, Liliowa, 11 Listopada, Łucznicza, Łyżwiarska, Jana Michonia, Feliksa Muzyka, Narciarska, Niepołomicka, Olimpijska, Orląt Lwowskich, Ofiar Grudnia 70, Pastelowa, Piłkarska, Kazimierza Porębskiego, Pienińska, Przebiśniegowa, Przemian, Rosiczki, Saneczkarska, Sasankowa, Srebrna, Szermiercza, Szmaragdowa,

19 Województwa Pomorskiego Nr Poz Szymbarska, Świętokrzyska, Jerzego Świrskiego, Topazowa, Tenisowa, Józefa Unruga, Józefa Wąsika, Wielkopolska, Wieżycka, Złota, Jerzego Zwierkowskiego. Gimnazjum Nr 5 ul. Małomiejskiej 8 a Gimnazjum Nr 6 ul. Głębokiej 11 Gimnazjum Nr 7 ul. Hoene 6 Gimnazjum Nr 8 ul. Żabi Kruk 5 Gimnazjum Nr 9 ul. Śluza 3 Gimnazjum Nr 10 ul. Gościnnej 17 Anny Jagiellonki, Brzegi, Cienista, Cmentarna, Dąbrówki, Diamentowa, gen. Augusta Emila Fieldorfa,Granitowa, Stanisława Hebanowskiego, Kolonia Anielinki, Koralowa, Królowej Jadwigi, Antoniego Madalińskiego, Małomiejska, Marii Ludwiki, Nakielska, Nieborowska, Nowiny do nr 50, Perłowa, Piaskowa, Podmiejska, Ptasia, Raduńska, Rubinowa, Szafirowa, Szkocka, Turkusowa, Trakt Św. Wojciecha od nr 2 do nr 70 parzyste, Wawelska, Zamiejska od nr 1 do nr 38. Christiana Andersena, Angielska Grobla, Bajki, Benzynowa, Błońska, Jana Brzechwy, Bosmańska, Chemików, Chmielna, Karola Dickensa, Długa Grobla, Długie Ogrody, Długie Pobrzeże, Dziana, Dworkowa, Jana Dziewanowskiego, Elbląska, Gdańskiego Kolejarza, Gęsia, Głęboka, Krowoderska, Kryniczna, Kujawska, Ku Ujściu, Teofila Lenartowicza, Litewska, Łąkowa nr 62, Łęgi, Maki, Miałki Szlak, Michałki, Mostek, Motławska, Mydlarska, Na Stępce, Naftowa, Niwki, Ołowianka, Opłotki, Osiedle, Joachima Pastoriusza, Płońska, Połęże Pożarnicza, Prosta, Powalna, Promowa, Pszenna, Przetoczna, Reduta Ryś, Reduta Żbik, Rzęsna, Mariana Seredyńskiego, Sienna, Sienna Grobla, Siennicka, Sitowie, Słonecznikowa, Spichrzowa, Stągiewna, Szafarnia, Sztutowska, Św. Barbary, Stary Dwór, Tama Pędzichowska, Tarcice, Tarniny, Ustronie, Wąskotorowa, Wiesława, Wygon, Zabłotna, Zagroble, Zawodników, Zawodzie, Zielna, Żarnowiecka, Żurawia, Żytnia. Antoniego Antczaka, 3 Brygady Szczerbca, Alojzego Bruskiego, Biskupa Konstantego Dominika, Jana Czirenberga, Dywizji Wołyńskiej, Mikołaja Działyńskiego, Emilii Hoene, Kadmowa, Krzemowa, Kurierów AK, gen. Leopolda Okulickiego, Platynowa, bpa Hieronima Rozrażewskiego, Zygmunta Rumla, Gabriela Rzączyńskiego, gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Strzelców Karpackich, Władysława Świechockiego, Uranowa. Jana Augustyńskiego, Aksamitna, Bednarska, Wojciecha Bogusławskiego Bielańska, Browarna, Brygidki, Chlebnicka, Czopowa, Długa Długi Targ, Doki, Dolna Brama, Dylinki, Dyrekcyjna, Elżbietańska, U Furty, Garbary, Garncarska, Gazownicza, Gdyńskich Kosynierów, Gnilna, Grobla I, Grobla II, Grobla III, Grobla IV, Grodzka, Grząska, Jana Heweliusza, Igielnicka, Jana z Kolna, Stefana Jaracza, Kaletnicza, Karmelicka, Karpia, Katarzynki, Klesza, Kładki, Kocurki, Kotwiczników Kolejowa, Kołodziejska, Korzenna, Kowalska, Kozia, Kramarska, Krosienka, Krosna, Krowia, Kupiecka, Kuśnierska, Latarniana, Lastadia, Ławnicza, Lawendowa, Lektykarska, Lisia Grobla, Łagiewniki, Mariacka, Minogi, Młyńska, Mniszki, Mokra, Mieszczańska, Na Piaskach, Nowomiejska, Plac Obrońców Poczty Polskiej, Ogarna, Olejarna, Okopowa, Osiek, Pachołów, Panieńska, Pańska, Piwna, Plac Dominikański, Podbielańska, Pocztowa, Powroźnicza, Podgarbary, Plac Wałowy, Podkramarska, Podmłyńska, Podmurze, Podstoczna, Pod Zrębem, Podwale Grodzkie, Podwale Staromiejskie, Podwale Przedmiejskie od nr 1 do nr 36, Podzamcze, Pończoszników, Profesorska, Przędzalnicza, Rajska, Refektarska, Robotnicza, Różana, Rybackie Pobrzeże, Rybaki Dolne, Rybaki Górne, Rycerska, Rzeźnicka, Sieroca, Słomiana, Słodowników, Stajenna, Stare Domki, Stępkarska, Stolarska, Straganiarska, Sukiennicza, Szeroka, Szewska, Szklary, Szpitalna, Św.Ducha, Świętojańska, Św. Piotra, Św. Trójcy, Tandeta, Targ Drzewny, Targ Rybny, Targ Węglowy, Tartaczna, Teatralna, Tkacka, Tobiasza, Tokarska, Toruńska od nr 1 do nr 7 nieparzyste i od nr 2 do nr 12 parzyste, Wałowa, Wały Jagiellońskie, Wały Piastowskie, Wapiennicza, Wartka, Warzywnicza, Wełniarska, Węglarska, Wielkie Młyny, Więcierze, Wiosny Ludów, Wodopój, Zamkowa, Za Murami Zaułek św. Bartłomieja, Zbytki, Złotników, Żabi Kruk. Altanki, Bluszczowa, Bratki, Chłodna, Chmielna od nr 47/52 do nr 63/64 i od nr 81/82 do nr 73, Dobra, Dolna, Dzwonki, Fiołkowa, Fundacyjna, Goździkowa, Grodza Kamienna, Jaglana, Jałmużnicza, Jaskółcza, Jaśminowa, Jelinki, Kacza, Kamienna Grobla, prof. Zdzisława Kieturakisa, Królikarnia, Krótka, Kurza, Letnia, Listki, Łąkowa bez nr 62, Majowa, Łanowa, Modra, Miodowa, Miedza, Niezapominajek, Na Szańcach, Olszyńska, Ostróżek, Owsiana, Pasieczna, Piwonii, Podwale Przedmiejskie od nr 37, Polna, Przesmyk, Przyokopowa, Pusta, Radna, Reduta Dzik, Reduta Miś, Reduta Wilk, Reduta Wyskok, Sadowa, Sierpowa, Stokrotki, Szarotki, Ścieżki, Stefanii Sempołowskiej, Szopy, Szczygla, Szuwary, Śluza, Toruńska od nr 14 do końca parzyste i od nr 9 do końca nieparzyste, Tulipanów, Ułańska, Wierzbowa, Wróbla, Wspornikowa, Wspólna, Wilgi, Zagony, Zielona, Zuchów. Aroniowa, Batalionów Chłopskich, Boczna, Borkowska, Daleka, Dworcowa, Figowa, Głucha, Gościnna, Grabowa, Głogowa, Gronowa, Inspektorska, Jagodowa, Junacka, Kątowa, Kolonia Mysia, Kolonia Orka, Kolonia Rola, Kolonia Zaranie, Krokusowa, Lipce, Mostowa, Nad Starą Radunią, Niegowo, Niegowska, Nowiny od nr 51, Plac Oruński, Po Schodkach, Poleska, Przy Torze, Przybrzeżna, Przyjemna, Radunicka, Stefana Ramułta, Tadeusza Rejtana, Równa, Rzeczna, Sandomierska, Serbska, Smętna, Smoleńska, Smolna, Starogardzka, Stroma, Ryszarda Tomczaka, Trakt Świętego Wojciecha nr 1 do nr 137

20 Województwa Pomorskiego Nr Poz nieparzyste, od nr 72 do nr 82 parzyste, od nr 139 wszystkie do końca Traktu, Ubocze, Ukośna, Urocza, Wąwóz, Wołyńska, Wschodnia, Zawiejska, Zawilcowa, Związkowa, Żabia, Żuławska Gimnazjum Nr 11 ul. Kłosowej 3 Gimnazjum Nr 12 ul. Wrzeszczańskiej 29 Gimnazjum Nr 13 ul. Krasickiego 10 Gimnazjum Nr 14 ul. Dworskiej 34 Gimnazjum Nr 15 ul. Subisława 22 Gimnazjum Nr 16 ul. Burzyńskiego 10 Gimnazjum Nr 17 ul. Startowej 9 Gimnazjum Nr 18 ul. Meissnera 9 Gimnazjum Nr 19 ul. Jagiellońskiej 5 Gimnazjum Nr 20 ul. Zgody II 6 Gimnazjum Nr 21 ul. Kołobrzeskiej 75 Wosia Budzysza, Budowniczych Portu Północnego, Jana Charpantiera, Jeremiasza Falck- Polonusa, Górecka, Hoża, Jastrzębia, Jodłowa, Kaczeńce, Kępna, Kłosowa, Kormoranów, Krucza, Kutnowska, Łęczycka, Łowicka, Mewy, Krzysztofa Mrongowiusza, Nad Brzegiem, Niska, Nowotna, Pawia, Witolda Poinca kpt. ż.w., Pokładowa, Roberta de Plelo, Przełom, Rozłogi, Jana Rybińskiego, Rybna, Skiby, Sokola, Sówki, Steczka, Stogi, mjr. Henryka Sucharskiego, Wilhelma Stryjewskiego, Szpaki, Tamka, Stara Twierdza, Ugory, Wrzosy, Wyciąg, Wydmy, Zakole, Zalesie, Zawiślańska, Zimna, Żaków. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Franciszka Bohomolca, Bolesława Chrobrego bez nr 78 do nr 88, Daliowa, Deotymy, Stanisława Dubois, Dzielna, Dźwigowa, Górnicza, Grzegorza z Sanoka, Aleja gen. Józefa Hallera nr 50 do nr 140 parzyste i od nr 19 do nr 201 nieparzyste, Kliniczna, Sebastiana Klonowicza, Jana Kochanowskiego, Kolonia Uroda, Kolonia Żeńcy, Konwalii, Kopalniana, Tadeusza Kościuszki od nr 73 do końca nieparzyste i od nr 78 do końca parzyste, Franciszka Kubacza, Konrada Leczkowa od nr 3 do nr 9, Gotfryda Lengnicha, Lilli Wenedy, Lwowska, Manifestu Połanieckiego, Małoogrodowa, Adama Mickiewicza, Ludwika Mierosławskiego, Modrzewiowa, Andrzeja Modrzewskiego, Mikołaja Reja od nr 1 do nr 22, Plac bpa Edwarda O`Rourke, Stefana Okrzei, Jana Ostroroga, Próżna, Wincentego Pstrowskiego, Racławicka, Sochaczewska, Jana Strakowskiego, Winogronowa, Wrzeszczańska, Stanisława Wyspiańskiego nr 25, 38/40, Zaścianek, Zbyszka z Bogdańca, Zygmunta Augusta, Żniwna, Żywiecka. Władysława Broniewskiego, Zbigniewa Cybulskiego, Mieczysławy Ćwiklińskiej, Ksawerego Dunikowskiego, Iwo Galla, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Gdańska nr nieparzyste, Tadeusza Gwiazdowskiego, Bogumiła Kobieli, Józefa Kotarbińskiego, Ignacego Krasickiego, Łozy, Juliusza Osterwy, Portowców, Przemysłowa, Ludwika Solskiego, Aleksandra Zelwerowicza. Brzeźnieńska, Karola Chodkiewicza, Cicha, Dworska, Gdańska nr parzyste, Aleja gen.józefa Hallera od nr 227 do końca, Herbowa, Konrada Korzeniowskiego, Łamana, Mazurska, Miła, Młodzieży Polskiej, Oksywska, Orla, Polskiego Czerwonego Krzyża, Emilii Plater, Południowa, Kazimierza Pułaskiego, Północna, Sternicza, Walecznych, Wczasy, Zdrojowa. Aleja Grunwaldzka od nr 573 do końca, Bałtycka, Bitwy Oliwskiej nr 15, 16, 18, 21, Błękitna, Bursztynowa, Gdyńska, Gospody, Helska, Husytów, Jantarowa, Jelitkowska, Kapliczna, Kupały, Morska, Nadmorska, Orłowska, Pelplińska, Piastowska od nr 175 do końca wszystkie, Pomorska od nr 11, Rybacka, Subisława, Sztormowa, Szyprów, Jakuba Wejhera, Wypoczynkowa, Ziemowita. Zbigniewa Burzyńskiego, Konstantego Ciołkowskiego, Bolesława Chrobrego, Stefana Drzewieckiego, Kombatantów, Braci Leszczyńskich, Żwirki i Wigury. Aleja Jana Pawła II od nr 2 do nr 6 parzyste, Jerzego Bajana, Braci Lewoniewskich, Dywizjonu 303, Franciszka Hynka, Jana Nagórskiego, Pilotów, Stanisława Skarżyńskiego, Startowa. Budziszów, Czarny Dwór, Anastazego Wika-Czarnowskiego, Adolfa Dygasińskiego, Aleja Jana Pawła II nieparzyste wszystkie i od nr 44 do końca parzyste, Jelitkowski Dwór, Kazimierza Jeżewskiego, Janusza Korczaka, Janusza Meissnera, Augustyna Necla, Braci Majewskich, Plac Trzeciego Tysiąclecia, Polonii Gdańskiej, Powstańców Wielkopolskich, Henryka Wieczorkiewicza. Chłopska od nr 20 do końca parzyste i od nr 49 do końca nieparzyste, Dąbrowszczaków od nr 2 do nr 24 wszystkie, Jagiellońska,Lecha, Leszka Białego, Mieszka I, Piastowska od nr 90 do nr 173 wszystkie, Rzepichy, Tysiąclecia Arkońska, Maurycego Beniowskiego, gen. Bora Komorowskiego, Bydgoska, Bzowa, Chłopska od nr 1 do 47 nieparzyste, Józefa Chociszewskiego, Czerwony Dwór, Darłowska, Leona Droszyńskiego, Fromborska, Aleja Grunwaldzka nr 419, Wojciecha Kętrzyńskiego, Kołobrzeska nr 1 do nr 41 wszystkie oraz nr 43, Krynicka, Bolesława Krzywoustego, Lęborska, ks. Jana Majdera, Malborska, Morawska, Mściwoja II, Obotrycka, Piastowska od nr 1 do nr 89, Poznańska, Pucka, Aleja Rzeczypospolitej od nr 2 do nr 8 parzyste, Sambora, Słowiańska, Słupska, Jana Solikowskiego, Szczecińska, Śląska, Świętopełka, Tolkmicka, Władysławowska, Zgody I, Zgody II. Dąbrowszczaków od nr 30 do końca, Kołobrzeska nr 42,44 do końca wszystkie, Opolska, Olsztyńska, Chłopska od nr 10 do nr 14 parzyste, Aleja Rzeczypospolitej od nr 1 do nr 11, Obrońców Wybrzeża.

Uchwała Nr XXIX/945/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2004 roku

Uchwała Nr XXIX/945/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2004 roku Uchwała Nr XXIX/945/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2004 roku w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH - SEKTOR III Ulica [nazwa skrócona] Ulica [nazwa pełna] Numer Dzielnica

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH - SEKTOR III Ulica [nazwa skrócona] Ulica [nazwa pełna] Numer Dzielnica MICKIEWICZA ADAMA MICKIEWICZA 11 WRZESZCZ DOLNY X X MICKIEWICZA ADAMA MICKIEWICZA 13 WRZESZCZ DOLNY X MICKIEWICZA ADAMA MICKIEWICZA 18 WRZESZCZ DOLNY X X X X X X X MICKIEWICZA ADAMA MICKIEWICZA 18 WRZESZCZ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/570/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 12 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/570/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR XXVIII/570/12 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2012/2013 planu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR LIII/1215/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 maja 2014 r.

Gdańsk, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR LIII/1215/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR LIII/1215/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2014/2015 planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSK. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSK. z dnia 28 marca 2013 r. Projekt z dnia 3 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2013/2014 planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 8 maja 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2014 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2014/2015 planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek oświatowych - samorządowych jednostek budżetowych

Wykaz placówek oświatowych - samorządowych jednostek budżetowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/385/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 września 2015 r. Wykaz placówek oświatowych - samorządowych jednostek budżetowych Lp. Placówka Adres 1. Przedszkole Nr 1 80-547 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresowy Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasta Gdańska, które podjęły Uchwały o zaciągnięciu kredytu

Wykaz adresowy Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasta Gdańska, które podjęły Uchwały o zaciągnięciu kredytu Wykaz adresowy Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasta Gdańska, które podjęły Uchwały o zaciągnięciu kredytu L.p. Wspólnota Mieszkaniowa Nr budynku 1 ABRAHAMA 20 2 AKACJOWA 2 3 ALDONY 5 4 ALDONY

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia wtorek, 23 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/1033/17 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Gdańsk, dnia wtorek, 23 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/1033/17 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia wtorek, 23 maja 2017 r. Poz. 1958 UCHWAŁA NR XXXVIII/1033/17 RADY MIASTA GDAŃSKA zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 198/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 lutego 2015r.

Zarządzenie Nr 198/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 lutego 2015r. Zarządzenie Nr 198/15 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/796/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIX/796/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXIX/796/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SUCHYCH, MOKRYCH I ZMIESZANYCH - SEKTOR III (JEDNORODZINNE) [ważny od roku] Wykaz ulic Miasta Gdańska z

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SUCHYCH, MOKRYCH I ZMIESZANYCH - SEKTOR III (JEDNORODZINNE) [ważny od roku] Wykaz ulic Miasta Gdańska z Akacjowa Akacjowa WRZESZCZ GÓRNY x x x Aldony Aldony WRZESZCZ DOLNY Arciszewskiego Krzysztofa Arciszewskiego STRZYŻA x x x Augusta Zygmunta Augusta WRZESZCZ DOLNY x x x Baczyńskiego Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI. z dnia 27 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3711 UCHWAŁA NR LXXXIX/1156/14 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/19/2017 Rady Miejskiej z dnia 7 lutego 2017 r. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, a także przez inne organy wraz z granicami

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXV/35/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 marca 2017 r. Plan sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, a także przez inne organy, publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art. 12 pkt. 11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 28 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miasta Gdańska z dnia..

Uchwała Nr. Rady Miasta Gdańska z dnia.. Uchwała Nr. Rady Miasta Gdańska z dnia.. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu

Bardziej szczegółowo

Ulica [nazwa skrócona] Ulica [nazwa pełna] Numery Dzielnica Pn Wt Śr Cz Pt So Pn Wt Śr Cz Pt So Pn Wt Śr Cz Pt So

Ulica [nazwa skrócona] Ulica [nazwa pełna] Numery Dzielnica Pn Wt Śr Cz Pt So Pn Wt Śr Cz Pt So Pn Wt Śr Cz Pt So 11 Listopada 11 Listopada UJEŚCISKO-ŁOSTOWICE x x x Abrahama Antoniego Abrahama 11-55 VII DWÓR x x x Amundsena Amundsena PIECKI-MIGOWO x x x Arctowskiego Henryka Arctowskiego PIECKI-MIGOWO x x x Bacewicz

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/148/17 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 29 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/148/17 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 1595 UCHWAŁA NR XXVIII/148/17 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK REJON I ALEJA WOLNOŚCI, ARMII KRAJOWEJ, I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, BASZTOWA, BATALIONÓW CHŁOPSKICH, BIESZKI, CZOŁGISTÓW, DERDOWSKIEGO, DRZYMAŁY, DWORCOWA, E. PLATER, FINDERA, FRANCISZKAŃSKA, GŁOWACKIEGO,GROTTGERA,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 44/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 44/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. 2 Przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez trzy miasta Gdynię, Sopot i Gdańsk w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/853/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 maja 2014 r.

Olsztyn, dnia 17 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/853/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 czerwca 2014 r. Poz. 2213 UCHWAŁA NR LIII/853/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Olsztyna

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY... z dnia...

RADY GMINY... z dnia... Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY... z dnia... w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku w zakresie nieczystości ciekłych, utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich oraz deratyzacji na terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 1389/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2016r. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA GDAŃSKA

Załącznik do Zarządzenia Nr 1389/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2016r. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA GDAŃSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 1389/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2016r. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA GDAŃSKA Lp. Nazwa jednostki Adres odbioru przesyłek 1. ul. Nowe Ogrody 8/12 2. Urząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/607/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/607/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/607/16 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. OBWÓD GŁOSOWANIA NR 2 Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance, ul. Chopina 36 L.p.

Arkusz1. OBWÓD GŁOSOWANIA NR 2 Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzciance, ul. Chopina 36 L.p. OBWÓD GŁOSOWANIA NR 1 Nadleśnictwo Trzcianka, ul. Ogrodowa 2 1 ALUMINIOWA 2 AZALIOWA 3 FIOŁKOWA 4 GRUNWALDZKA 5 JAGODOWA 6 KROKUSOWA 7 KWIATOWA DROGA 8 ŁOMNICKA 9 MALINOWA 10 OGRODOWA 11 OSIEDLE LEŚNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/212/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 21 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/212/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 21 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/212/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Świebodzice Na

Bardziej szczegółowo

Wykaz WIELORODZINNE

Wykaz WIELORODZINNE Lp. WIELORODZINNE 30.05.2016 Nieruchomość 1 62-030 LUBOŃ, 11 LISTOPADA 96/1,2 2 62-030 LUBOŃ, 11 LISTOPADA 103/A-I 3 62-030 LUBOŃ, 11 LISTOPADA 128 4 62-030 LUBOŃ, 11 LISTOPADA 128A 5 62-030 LUBOŃ, 11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/490/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/490/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/490/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 4593 UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY MIEJSKIEJ w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2017/2018.

w roku szkolnym 2017/2018. Uchwała nr 263/LII/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/884/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/884/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/884/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. z dnia 7 lutego 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 2029 UCHWAŁA NR XXV/249/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/111/09 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 października 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/111/09 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 października 2009 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koluszki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/218/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/218/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz. 1634 UCHWAŁA NR XXXII/218/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania jednorazowych stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska dla

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania jednorazowych stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska dla z dnia 20 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania jednorazowych stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów uczelni

Bardziej szczegółowo

13 13 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori Szkoła Podstawowa nr

13 13 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori Szkoła Podstawowa nr 0/0 Załącznik nr Załącznik nr Lp. Szkoła Jednostki organizacyjne szkoły/zespołu Liczba oddziałów Liczba oddziałów łącznie liczba wicedyrektorów wymiar godz realizowanych przez dyr. w ramach tygodniowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/1136/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Uchwała Nr XXXIX/1136/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2009 roku Uchwała Nr XXXIX/1136/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na terenie Miasta Gdańska. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt. 11

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/271/17 RADY MIEJSKIEJ GÓRY. z dnia 24 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/271/17 RADY MIEJSKIEJ GÓRY. z dnia 24 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 1494 UCHWAŁA NR XXXVI/271/17 RADY MIEJSKIEJ GÓRY z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 609/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 maja 2013 r.

Zarządzenie Nr 609/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 maja 2013 r. . Zarządzenie Nr 609/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad zawierania umów na umieszczenie nośników reklamy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta

Bardziej szczegółowo

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

ZABUDOWA JEDNORODZINNA Zakład Wywozu Nieczystości S.C. ŁAD-SAN Krystyna Szwed & Tadeusz Szwed l. Ustronie Miejskie, 78-200 Białogard HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA BIAŁOGARD Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 656/XXV/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 2 lutego 2017 r.

Uchwała Nr 656/XXV/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 2 lutego 2017 r. Uchwała Nr 656/XXV/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW sierpień - grudzień 2017 SEKTOR III. Obejmuje obszar: Osiedle Stacja, Osiedle Centrum

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW sierpień - grudzień 2017 SEKTOR III. Obejmuje obszar: Osiedle Stacja, Osiedle Centrum HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW sierpień - grudzień 2017 SEKTOR III Obejmuje obszar: Osiedle Stacja, Osiedle Centrum Konsorcjum firm: RDF Sp. z o.o. Ul. Kołobrzeska 5 07-401 Ostrołęka Stacja Segregacji Odpadów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/197/17 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 13 lutego 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/197/17 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 13 lutego 2017 r. Uchwała Nr XXXII/197/17 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/ 432 / 2005 Rady Miasta Sopotu z dnia 23 marca 2005 roku

Uchwała Nr XXIV/ 432 / 2005 Rady Miasta Sopotu z dnia 23 marca 2005 roku Uchwała Nr XXIV/ 432 / 2005 z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie ustalenia treści aktów załoŝycielskich oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Sopot. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 września 2015 r. Poz. 3441 UCHWAŁA NR XII/88/2015 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE w sprawie zmiany uchwały nr VI/45/2007 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 5. im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim.

Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 5. im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim. Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 2029 UCHWAŁA NR XXVII/297/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA TCZEWA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA TCZEWA 1 Akacjowa cała X X X I i III poniedz I wtorek II i IV wtorek 07-09-2013, 05-04-2014 i 06-09-2014 1 Al. Solidarności cała X I i III poniedz I wtorek II i IV wtorek 07-09-2013, 05-04-2014 i 06-09-2014 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 1962 UCHWAŁA NR XXIV/237/2017 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/238/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/238/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXIV/238/17 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Miejskiej Łaziska Górne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 12 maja 2014 r. Poz. 3069 UCHWAŁA NR XXXIX/199/2014 RADY GMINY PERZÓW. z dnia 31 marca 2014 r.

Poznań, dnia 12 maja 2014 r. Poz. 3069 UCHWAŁA NR XXXIX/199/2014 RADY GMINY PERZÓW. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 12 maja 2014 r. Poz. 3069 UCHWAŁA NR XXXIX/199/2014 RADY GMINY PERZÓW z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 23 lutego 2017 r. z dnia 17 stycznia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych poprzez połączenie Centrum

Bardziej szczegółowo

Obszary zdegradowane i rozwojowe na terenie miasta

Obszary zdegradowane i rozwojowe na terenie miasta Obszary zdegradowane i rozwojowe na terenie miasta I. OBSZAR CENTRUM (ob. zdegradowany i rozwojowy) mieści się w granicach ulic: Orlińskiego Poznańskiej Kossaka Al. Niepodległości Al. Wolności Głowackiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 1267 UCHWAŁA NR XXXVII/284/17 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/207/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 kwietnia 2008r.

UCHWAŁA Nr XX/207/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 kwietnia 2008r. UCHWAŁA Nr XX/207/08 w sprawie planu sieci publicznych gimnazjów w Szczecinku oraz granic ich obwodów. Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia... 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2016 r. UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 463/2004. Rady Miejskiej w Radomiu. z dnia 5.07.2004 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,

Uchwała Nr 463/2004. Rady Miejskiej w Radomiu. z dnia 5.07.2004 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 13.07.2004 Uchwała nr 463 Druk Nr 460 Uchwała Nr 463/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5.07.2004 r.. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/223/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 marca 2012 r.

Uchwała Nr XXII/223/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 marca 2012 r. Uchwała Nr XXII/223/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie ustalenia granic obwodów dla szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Miasta Dębica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/415/2002 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady powiatu Malborskiego w roku 2002

UCHWAŁA Nr L/415/2002 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady powiatu Malborskiego w roku 2002 UCHWAŁA Nr L/415/2002 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 3 lipca 2002r w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady powiatu Malborskiego w roku 2002 Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Dział I: Wykaz ulic dotyczący rozszerzenia strefy płatnego parkowania

Dział I: Wykaz ulic dotyczący rozszerzenia strefy płatnego parkowania Dział I: Wykaz ulic dotyczący rozszerzenia strefy płatnego parkowania 1.3 Maja 2.5 Lipca /od pl. Szarych Szeregów do al. Bohaterów Warszawy/ 3. Adama Mickiewicza /od al. Wojska Polskiego do al. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 4375 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU. z dnia 21 października 2015 r.

Gdańsk, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 4375 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU. z dnia 21 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 grudnia 205 r. Poz. 4375 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 2 października 205 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt

Bardziej szczegółowo

MIASTO WAŁCZ HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK

MIASTO WAŁCZ HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK MIASTO WAŁCZ HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK - Twój partner w gospodarce odpadami Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec, tel. 94 36 64 202, kom. 604 779 663, fax. 94 36 62 284, e-mail: kontakt@ekofiuk.pl

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/182/13 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 31 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/182/13 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 24 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 maja 2013 r. Poz. 3421 UCHWAŁA NR XXX/182/13 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie planu sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVI/932/10 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Bytomia.

UCHWAŁA NR LXVI/932/10 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Bytomia. UCHWAŁA NR LXVI/932/10 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Bytomia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/206/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 kwietnia 2008r.

UCHWAŁA Nr XX/206/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 kwietnia 2008r. UCHWAŁA Nr XX/206/08 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Szczecinku oraz granic ich obwodów. Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW styczeń - czerwiec 2017 SEKTOR III. Obejmuje obszar: Osiedle Stacja, Osiedle Centrum

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW styczeń - czerwiec 2017 SEKTOR III. Obejmuje obszar: Osiedle Stacja, Osiedle Centrum HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW styczeń - czerwiec 2017 SEKTOR III Obejmuje obszar: Osiedle Stacja, Osiedle Centrum Konsorcjum firm: RDF Sp. z o.o. Ul. Kołobrzeska 5 07-401 Ostrołęka Stacja Segregacji Odpadów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/312/12 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH. z dnia 30 listopada 2012 r.

Rzeszów, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/312/12 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH. z dnia 30 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz. 3238 UCHWAŁA NR XXX/312/12 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody

Bardziej szczegółowo

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie przy ul. Zakopiańskiej 4:

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie przy ul. Zakopiańskiej 4: Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie przy ul. Zakopiańskiej 4: Balonowa, Bałtycka, Stefana Batorego od nr 1 do nr 9A (strona nieparzysta) i od nr 2 do nr 8A (strona parzysta),

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI PRZEZ PGKIM SP.Z O.O. W 2017 ROKU

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI PRZEZ PGKIM SP.Z O.O. W 2017 ROKU Rejon I, obejmuje ulice: Sikorskiego, Wiśniowa, Spokojna, Zielona, Ogrodowa, Sybiraków, Chrobrego, Wojska Polskiego, Józefowska, Skorupki, Obrońców Pokoju, Broniewskiego, Lipowa, Szymanowskiego, Polna,

Bardziej szczegółowo

Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień r.

Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień r. Wykaz dróg gminnych - Gmina Opoczno sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Opoczno stan na dzień 31.12.2015 r. Przebieg /od ul. - do ul./ Piwna - Pl. Kościuszki Pl. Kosciuszki - Pl.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia r.

UCHWAŁA NR XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia r. UCHWAŁA NR XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2011r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Psary. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/345/2017 RADY MIASTA SZCZECINEK. z dnia 27 marca 2017 r.

Szczecin, dnia 4 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/345/2017 RADY MIASTA SZCZECINEK. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 4 maja 2017 r. Poz. 1863 UCHWAŁA NR XXXIX/345/2017 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 208/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 208/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 208/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/430/16 RADY MIASTA KROSNA. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/430/16 RADY MIASTA KROSNA. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/430/16 RADY MIASTA KROSNA z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 13 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 13 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie ustalenia granic obwodów dla szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Miasta Dębica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. uchwala się, co następuje

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. uchwala się, co następuje UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Placówek

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 727 UCHWAŁA NR XXXII/325/17 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 727 UCHWAŁA NR XXXII/325/17 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 727 UCHWAŁA NR XXXII/325/17 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/178/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/178/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/78/202 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 202 r. w sprawie podziału gminy Chełmek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 1611 UCHWAŁA NR XXXI/253/17 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./2012 RADY MIASTA MALBORKA z dnia. listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR./2012 RADY MIASTA MALBORKA z dnia. listopada 2012 r. UCHWAŁA NR./2012 RADY MIASTA MALBORKA z dnia. listopada 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Malbork oraz granic ich obwodów. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 457/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 457/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 3136 UCHWAŁA NR 457/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PONIEDZIAŁEK WG. ULIC

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PONIEDZIAŁEK WG. ULIC Al. Gryfa 23-31 Aleja Żołnierza 17, 17 A, 19, 19 A Aleja Żołnierza 2 Aleja Żołnierza 21, 21 A, 23,23 A Aleja Żołnierza 27 Aleja Żołnierza 28 Aleja Żołnierza 3 Aleja Żołnierza 32 Aleja Żołnierza Boczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 14 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 14 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie gminy Łowicz Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/788/17 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2017 r.

Opole, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/788/17 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz. 1112 UCHWAŁA NR XXXIX/788/17 RADY MIASTA OPOLA w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/304/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 stycznia 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/304/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 stycznia 2017 r. Załącznik 1. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól-Miasto, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól-Miasto, na okres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/430/10 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 12 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR LV/430/10 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 12 marca 2010 r. UCHWAŁA NR LV/430/10 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Szprotawa publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 11 maja 2016 r. autor: Wydział Oświaty i Wychowania DRUK NR 603-1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/269/17 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH. z dnia 16 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 24 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/269/17 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH. z dnia 16 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 marca 2017 r. Poz. 1415 UCHWAŁA NR XXXVI/269/17 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIV/185 /13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

UCHWALA NR XXXIV/185 /13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 23 kwietnia 2013 r. UCHWALA NR XXXIV/185 /13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia "REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIAST A LUBARTÓW W ZAKRESIE NIE OBJĘTYM REGULAMINEM

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 30 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Gdańska odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/258/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012 roku

Uchwała Nr XX/258/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012 roku Uchwała Nr XX/258/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Kalisza. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/696/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2016 r. uchwala się, co następuje :

UCHWAŁA NR XXVI/696/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2016 r. uchwala się, co następuje : UCHWAŁA NR XXVI/696/16 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska. Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo