CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Znak sprawy: Zamawiający Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach Ul. Żeromskiego Białobrzegi SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowa usługa edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej dla uczestników projektu Innowacja Edukacyjna Zdrowie Sport Uroda realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Podniesienie wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 6/POKL/9.2/2009 Białobrzegi, październik 2011 r.

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ powyżej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych I. Nazwa i adres Zamawiającego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach ul. Żeromskiego Białobrzegi tel. 48/ fax.48/ godziny urzędowania: poniedziałek piątek 7:30-15:30 II. Informacje wprowadzające 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na realizację Wakacyjnych warsztatów psychologii komunikacji i psychodietetyki dla uczestników projektu Innowacja Edukacyjna Zdrowie Sport Uroda realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie określonym w punkcie III SIWZ. 3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, zwana dalej pzp ). Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art Prawa zamówień publicznych. 4. Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy pzp oraz przepisy innych aktów prawnych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych ww. ustawami będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca. 6. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: a. "Zamawiający" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach b. "Postępowanie" - postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. c. "SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. d. "Ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. e. "Zamówienie" - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie III SIWZ. f. "Wykonawca" - podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. g. Znak Postępowania:. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. III. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej dla uczestników projektu Innowacja Edukacyjna Zdrowie Sport Uroda realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Podniesienie wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

3 Zamówienie obejmuje realizację czterech wyodrębnionych zadań: ZADANIE nr 1 1) Nazwa usługi: Prowadzenie nowego kierunku kształcenia Zdrowy Tryb Życia dla trzech grup po 25 uczennic i uczniów technikum przede wszystkim w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych razem 75 osób będących uczestnikami projektu Innowacja Edukacyjna Zdrowie Sport Uroda, wskazanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach. 2) Opis: Zajęcia mające w sposób praktyczny umożliwić realizację podstawowych celów powołania klasy innowacyjnej, w tym m.in. kształtowanie własnego odżywiania w sposób pozwalający na bycie wzorcem w zakresie prawidłowego żywienia dla innych i realizowanie aktywnego stylu życia w sposób pozwalający na bycie wzorcem w zakresie aktywności ruchowej, wzbogacenie wiedzy i zdobycie umiejętności w zakresie przyczyn zaburzeń odżywiania oraz chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem, zapoznanie z czynnikami psychologicznymi w występowaniu zaburzeń odżywiania, m.in. takimi jak: motywacja do podjęcia walki z otyłością czy nadwagą, poznanie możliwości skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie żywienia i aktywności ruchowej, motywowanie do leczenia dietetycznego oraz przygotowywanie programów edukacyjnych dla wybranych grup, zdobycie umiejętności w zakresie organizowania i prowadzenia różnorodnych zajęć ruchowych i aktywności fizycznej mających pozytywny wpływ na zdrowie i organizm człowieka. 3) Termin realizacji: 21 listopada czerwca 2012 (dla pierwszej grupy 25 osobowej) 1 września czerwca 2013 (dla drugiej grupy 25 osobowej) 1 września grudnia 2013 (dla trzeciej grupy 25 osobowej) 4) Liczba godzin warsztatów: 600 godzin łącznie - w tym dla poszczególnych okresów: 200 godzin do dnia 31 grudnia godzin do dnia 31 grudnia godzin do dnia 31 grudnia ) Miejsce realizacji usługi: siedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach. Ponadto Zamawiający przewiduje przeprowadzenie minimum 30% zajęć w trybie wyjazdowym. Podczas wyjazdów ośrodek w którym mają przebywać uczestnicy szkolenia, powinien spełniać standardy adekwatne do kategorii 3 gwiazdki lub porównywalny oraz być wyposażony w miejsce do przeprowadzenia zajęć, pokoje z pełnym węzłem sanitarnym do zakwaterowania oraz miejsce wspólnego spożywania posiłków. W ramach realizacji części wyjazdowej Wykonawca zapewni uczestnikom na swój koszt zakwaterowanie w pokojach 2-4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i całodzienne wyżywienia obejmujące 3 posiłki w tym gorący obiad składający się z 2 dań. 6) Wykonawca powinien zapewnić kadrę o wykształceniu wyższym ze specjalizacją psychodietetyka (wykształcenie wyższe połączone z kierunkowymi studiami podyplomowymi) zaś na potrzeby dodatkowych zajęć praktycznych odpowiednio: z wykształceniem wyższym dietetyka oraz posiadających stosowne uprawnienia instruktorskie lub trenerskie w poszczególnych zakresach. 7) Wykonawca zorganizuje na swój koszt zajęcia praktyczne w zakresie tematycznym Zdrowy Tryb Życia: a) zajęcia ogólnosportowe w zakresie lekkiej atletyki, fitness, streching, gimnastyka ogólnorozwojowa i inne dla 25 osób z każdej grupy 25 osobowej razem 75 osób; b) praktyczne przygotowanie do startu w maratonie biegowym (na dystansie 42,195 km) połączone z wyjazdem na start oraz udziałem w zawodach dla 6 osób z każdej grupy 25 osobowej razem 18 osób; Wykonawca pokryje koszty prowadzenia zajęć, koszt transportu na zawody i z powrotem, opłatę startową i wszystkiej jej komponenty oraz zakwaterowanie i wyżywienie podczas wyjazdu (w ramach zaplanowanej indywidualnie zbilansowanej diety sportowej);

4 c) kursy nurkowania na poziomie zaawansowanym zakończone egzaminem i uzyskaniem uprawnień potwierdzonych certyfikatem uznawanym międzynarodowo, do głębokości 30 metrów dla 16 osób z każdej grupy 25 osobowej razem 48 osób; Zajęcia teoretyczne będą obywały się w trybie stacjonarnym w Białobrzegach, zaś zajęcia praktyczne w trybie wyjazdowym w kurorcie nadmorskim. Wykonawca pokryje koszt przeprowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych, koszt transportu na zajęcia praktyczne i z powrotem, koszty sprzętowe, koszty podręczników i wydania certyfikatów oraz zakwaterowanie i wyżywienie podczas wyjazdu (w ramach zaplanowanej indywidualnie zbilansowanej diety sportowej). TEN TYP ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH MOŻE BYĆ REALIZOWANY WYŁĄCZNIE W ROKU 2012 i 2013; d) zajęcia i trening wspinaczki wysokogórskiej dla 6 osób z każdej grupy 25 osobowej razem 18 osób; Wykonawca pokryje koszty związane przeprowadzeniem zajęć, treningiem specjalistycznym i ogólnorozwojowym na sali gimnastycznej. e) zajęcia kolarstwa górskiego i przygotowanie do startów w wybranym ogólnopolskim cyklu maratonów MTB (tj. Mazovia MTB Marathon, Powerade Suzuki MTB Maraton, Scandia Maraton Lang Team itp.), dla 6 osób z każdej grupy 25 osobowej razem 18 osób; Wykonawca pokryje koszty związane przeprowadzeniem zajęć, treningiem specjalistycznym i ogólnorozwojowym, a także z wyjazdami na start oraz udziałem w zawodach ogólnopolskiego cyklu MTB: transport na zawody i z powrotem, opłatę startową i wszystkiej jej komponenty oraz zakwaterowanie i wyżywienie podczas wyjazdu (w ramach zaplanowanej indywidualnie zbilansowanej diety sportowej), a także zapewni specjalistyczny sprzęt kolarski (rowery, buty, kaski i stroje dla stworzonej drużyny) oraz kursy na kartę rowerową dla uczniów jej nie posiadających; f) przeprowadzanie serii regularnych półrocznych kompleksowych badań medycyny sportowej, dających uprawnienia do uprawiania poszczególnych dyscyplin dla 25 osób z każdej grupy 25 osobowej razem 75 osób. Zajęcia praktyczne wymagające wyjazdów dłuższych niż jeden dzień mogą odbywać się WYŁĄCZNIE poza okresami obowiązkowych zajęć nauki w szkole. ZADANIE nr 2 1) Nazwa usługi Organizacja Praktyk Uczniowskich dla trzech grup po 25 uczennic i uczniów technikum przede wszystkim w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych razem 75 osób będących uczestnikami projektu Innowacja Edukacyjna Zdrowie Sport Uroda, wskazanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach. 2) Opis: praktyka zawodowa na specjalnościach technik organizacji usług gastronomicznych odbywa się w jednostkach gastronomii, restauracjach, hotelach, stołówkach i jadłodajniach, placówkach żywienia zbiorowego i indywidualnego, poradniach dietetycznych, ponadto w klasach innowacyjnych także w klubach fitness, wellness, salonach masażu, salonach SPA, uzdrowiskach, gabinetach fizjoterapii, salonach kosmetycznych, wizażu, stylizacji paznokci, fryzjerskich, klubach sportowych i innych placówkach świadczących usługi związane ze zdrowym trybem życia; praktyka zawodowa na specjalnościach ekonomicznych odbywa się w przedsiębiorstwach, firmach świadczących usługi księgowe i rachunkowe, działach finansowych administracji publicznej i podmiotów prywatnych, firmach doradztwa podatkowego, audytorskich; praktyka zawodowa na specjalnościach hotelarstwa odbywa się w jednostkach świadczących usługi hotelowe i noclegowe, hotelach, motelach, pensjonatach, uzdrowiskach, kwaterach prywatnych, salonach SPA, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjno wypoczynkowych i innych placówkach świadczących usługi hotelowe i noclegowe; praktyka zawodowa na specjalnościach agrobiznesu odbywa się w gospodarstwach hodowlanych i produkcyjnych, gospodarstwach agroturystycznych, okołorolniczych firmach usługowych, 3) Termin realizacji: 21 listopada grudnia 2011 (dla pierwszej grupy 25 osobowej) 1 czerwca sierpnia 2012 (dla drugiej grupy 25 osobowej) 1 czerwca sierpnia 2013 (dla trzeciej grupy 25 osobowej) 4) Liczba dni praktyk: 30 dni na każdego uczestnika.

5 5) Miejsce realizacji usługi: Polska, woj. Mazowieckie. Ośrodki praktyk uczniowskich, w którym mają przebywać uczestnicy szkolenia, powinny spełniać standard pozwalający na realizacją zaplanowanego programu praktyk stosownie do zawodu. 6) Wykonawca zapewni opiekuna praktyk o wykształceniu wyższym kierunkowym odpowiednio do programu praktyk. 7) Wykonawca zapewni dodatkowo stosownie do istniejących potrzeb: dowiezienie uczniów na miejsce odbywania praktyk, zakwaterowanie i wyżywienie podczas trwania praktyk, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych. ZADANIE nr 3 1) Nazwa usługi: prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służące wyrównaniu dysproporcji w osiągnięciach uczniów Komunikacja w Języku Obcym w zakresie języka angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego dla trzech grup po 25 uczennic i uczniów technikum przede wszystkim w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych razem 75 osób będących uczestnikami projektu Innowacja Edukacyjna Zdrowie Sport Uroda, wskazanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach. 2) Opis: Zajęcia szkolne z języka angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego na poziomie szkoły średniej. Wykonawca przeprowadzi przed rozpoczęciem zajęć test sprawdzający i dostosuje poziom zaawansowania do poziomu wiedzy uczniów. 3) Termin realizacji: 21 listopada czerwca 2012 (dla pierwszej grupy 25 osobowej) 1 września czerwca 2013 (dla drugiej grupy 25 osobowej) 1 września grudnia 2013 (dla trzeciej grupy 25 osobowej) 3) Liczba godzin zajęć: 300 godzin łącznie - w tym dla kolejnych okresów w rozbiciu na poszczególne języki: 120 godzin do dnia 31 grudnia 2011 (w tym: 40 godzin języka angielskiego, 40 godzin języka rosyjskiego, 40 godzin języka niemieckiego) 120 godzin do dnia 31 grudnia 2012 (w tym: 40 godzin języka angielskiego, 40 godzin języka rosyjskiego, 40 godzin języka niemieckiego) 60 godzin do dnia 31 grudnia 2013 (w tym: 20 godzin języka angielskiego, 20 godzin języka rosyjskiego, 20 godzin języka niemieckiego) 4) Miejsce realizacji usługi: siedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach. 5) Wykonawca powinien zapewnić kadrę o wykształceniu wyższym filologia angielska, filologia rosyjska, filologia germańska. ZADANIE nr 4 1) Nazwa usługi: trening grupowy psychoedukacji i trening komunikacji dla trzech grup po 25 uczennic i uczniów technikum przede wszystkim w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych razem 75 osób będących uczestnikami projektu Innowacja Edukacyjna Zdrowie Sport Uroda, wskazanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach. 2) Opis: obejmują tematykę psychoedukacji (w zakresie pomoc przy wszelkiego typu trudnościach wychowawczych i trudnościach w kontaktach społecznych, zajęcia wspomagające rozwój; celem psychoedukacji jest lepsze zrozumienie swojej sytuacji, wzmocnienie mocnych stron i własnych zasobów uczestników) oraz zagadnienia komunikacji (w zakresie zmiany postaw wobec konfliktów, umiejętność komunikowania się z drugim człowiekiem bez stosowania przemocy, aktywne słuchanie, rozpoznawanie swoich uczuć oraz potrzeb, rozwijanie i umiejętne kształtowanie postaw tolerancji, akceptacji potrzeb innych ludzi, życzliwości i zrozumienia) oraz zagadnienia lingwistyczne w psychologii komunikacji (implikowana jednoczesność, implikowane wynikanie, wyrażenia modalne, słowo NIE, magiczne słowa)

6 3) Termin realizacji: 21 listopada grudnia 2013 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA 4) Liczba godzin warsztatów: 900 godzin łącznie - w tym dla kolejnych okresów w rozbiciu na poszczególne rodzaje treningu: 220 godzin treningu grupowego psychoedukacji i 80 treningu komunikacji do dnia 31 grudnia godzin treningu grupowego psychoedukacji i 80 treningu komunikacji do dnia 31 grudnia godzin treningu grupowego psychoedukacji i 80 treningu komunikacji do dnia 31 grudnia ) Miejsce realizacji usługi: siedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie minimum 30% zajęć w trybie wyjazdowym. 6) Wykonawca powinien zapewnić kadrę o wykształceniu wyższym psychologia, pedagogika, psychodietetyka z udokumentowanymi uprawnieniami z zakresu treningu grupowego lub psychologii komunikacji lub programowania neurolingwistycznego. 7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10) Zamawiający nie przewiduje: a) Zawarcia umowy ramowej, b) Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, c) Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, d) Wniesienia wadium. e) Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11) Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej IV. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z wymaganiami oraz warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz poleceniami Zamawiającego. V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust 1. u.p. z. p. tj. spełniają warunki, dotyczące: a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

7 b) Posiadania wiedzy i doświadczenia. c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 u. p. z. p. 3) Zrealizowali co najmniej: jedną usługę w zakresie grupowych treningów psychologii komunikacji lub treningów psychospołecznych, jedną usługę w zakresie grupowych treningów w zakresie dietetyki i psychodietetyki jedną usługę w zakresie organizacji staży i praktyk. 4)Wykażą, iż dysponują następującymi osobami: jedną osoba posiadająca wykształcenie wyższe o profilu psychologicznym, jedną osoba posiadająca wykształcenie wyższe o profilu psychodietetycznym jedną osoba posiadająca wykształcenie wyższe o profilu dietetycznym, jedna osoba będąca nauczycielem języka niemieckiego jedna osoba będąca nauczycielem języka angielskiego jedna osoba będąca nauczycielem języka rosyjskiego instruktorami we wskazanych w zadaniu nr 1 pkt. 7 dyscyplinach sportu tj. biegania, nurkowania, kolarstwa, wspinaczki wysokogórskiej Każda z osób powinna mieć co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu przedmiotowych zajęć. 5) Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum zł Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Lidera do reprezentowania w postępowaniu, załączając do oferty stosowne pełnomocnictwo Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców będzie oparty na zasadzie: spełnia/nie spełnia Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt ppkt.2, musi spełniać każdy z wykonawców. Warunki, o których mowa w pkt ppkt.1, 3, 4, 5 niniejszego rozdziału wykonawcy mogą spełniać łącznie. 5.2 Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie usług wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (zał. Nr 4 do SIWZ)

8 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 2 do SIWZ) 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Zał. nr 7 do SIWZ). 4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Zał. nr 3 do SIWZ). 5) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy pzp. (Zał. nr 6 do SIWZ) 6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum zł W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z członków konsorcjum jest zobowiązany złożyć oddzielnie dokumenty, o których mowa w pkt.4 i 5 niniejszego rozdziału Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty potwierdzające że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Inne dokumenty Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 1) oferta na wykonanie zamówienia publicznego (Zał. nr 1 do SIWZ) 2) dokumentów potwierdzających uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 3) szczegółowy harmonogram wszystkich części, 4) wykaz i program dodatkowych zajęć 5) przed podpisaniem umowy wykonawca przedkłada kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie osób wskazanych do realizacji zadania VI. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia niniejszego zamówienia publicznego. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. VII. Opis sposobu przygotowania oferty Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzu oferty zgodnym z treścią formularza przekazanego w materiałach przetargowych Wszelkie inne dokumenty (potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załączniki do oferty), sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w SIWZ muszą być podpisane przez wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy oraz zaciągania w jego imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

9 7.7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy i adresu wykonawcy Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu Zaleca się, aby oferta była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie arkusze (kartki) oferty mogą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego - wykonawca przedkłada w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez upoważnioną osobę (osoby) z użyciem zwrotu za zgodność z oryginałem. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. W przypadku, gdy dokument przedstawiony w formie kserokopii jest dla zamawiającego nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, zamawiający wezwie wykonawcę do przedłożenia jego oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nazywani są Partnerami Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. UWAGA: 1) Pełnomocnictwo musi wskazywać Lidera (może to być zarówno jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy). 2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Liderem.

10 3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę zamawiający odrzuci. 4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum) zawartej przez wykonawców. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy. 6) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty spółki cywilnej zamawiający żąda przed podpisaniem umowy ze spółką przedłożenia umowy spółki cywilnej. 7) Każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi odrębnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Natomiast do oceny spełniania warunków art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przyjmuje się zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez zamawiającego, chyba, że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa Pzp stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert). Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: p. Iwona Matysiak Dyrektor ZSP, tel. 48/ w godzinach pracy Zamawiającego IX. Termin i miejsce składania ofert - 1. Oferty należy składać w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Białobrzegach, ul. Żeromskiego 86, Białobrzegi lub przesłać na ww. adres do dnia 2 listopada 2011r. do godz. 8: Oferty należy składać w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach Ul. Żeromskiego Białobrzegi Kompleksowa usługa edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej dla uczestników projektu Innowacja Edukacyjna Zdrowie Sport Uroda realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dopiskiem: Nie otwierać przed dniem 2 listopada 2011r. do godz. 8:20 Dodatkowo koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Fax. 48 3627683 e-mail: muzyczna.warynskiego@neostrada.pl

Fax. 48 3627683 e-mail: muzyczna.warynskiego@neostrada.pl Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 93.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr OR II. 271.12.2012.ŁB Załącznik do Zarządzenia Nr../2012 Burmistrza Korfantowa z dnia 17 października 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia Usługi edukacyjne do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 18 lutego 2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/03/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo